Imbuhan gabung DIPER- -KAN

Imbuhan gabung DIPER- -KAN berfungsi membentuk kata kerja pasif sebagai kebalikan dari kata kerja aktif berimbuhan gabung MEMPER- -KAN. Semua kata kerja aktif berimbuhan gabung MEMPER- -KAN adalah kata kerja transitif. Oleh karena itu setiap kata kerja berimbuhan gabung MEMPER-KAN adalah kebalikannya dalam bentuk kata kerja pasif berimbuhan gabung DIPER- -KAN. Perhatikan contoh berikut ! Kata kerja pasif berimbuhan DIPER- -KAN − dipergunakan − dipertentangkan − dipersembahkan − dipertemukan − diperkenankan Sebagai kebalikan kata kerja aktif transitif berimbuhan gabung MEMPER-KAN : − mempergunakan − mempertentangkan − mempersembahkan − mempertemukan − memperkenalkan Imbuhan gabung DIPER- -KAN digunakan sebagai imbuhan kata kerja dalam kalimat yang pelakunya terletak sesudah kata kerjanya. Contoh − kami diperkenalkan paman kepada anak buahnya.

Kata kerja Pelaku

Imbuhan Gabung DIPER- -I
Imbuhan Gabung DIPER- -I berfungsi membentuk kata kerja pasif, sebagai kebalikan dari kata kerja aktif berimbuhan gabung MEMPER- -I.

-I.-I : − memperlengkapi − memperbaiki − mempersenjatai − memperbaiki − memperturuti Imbuhan gabung DIPER. yaitu TER.-I diperlengkapi diperbaiki dipersenjatai diperbaharui diperturuti Sebagai kebalikan kata kerja aktif transitif berimbuhan gabung MEMPER. Perhatikan contoh berikut ! Kata kerja pasif berimbuhan gabung DIPER.-I adalah kata kerja transitif.Semua kata kerja aktif berimbuhan gabung MEMPER. Contoh : diperlengkapi pelaku pemerintah dengan alat-alat − Kami Kata kerja Awalan TERAwalan TERtermasuk awalan yang produktif.dan TE.-I ada kebalikannya dalam bentuk kata kerja berimbuhan gabung DIPER.mempunyai dua macam bentuk. Awalan TER. Oleh karena itu setiap kata kerja berimbuhan gabung MEMPER. seperti terdapat pada kata – kata : terangkat .-I digunakan sebagai imbuhan kata kerja dalam kalimat yang pelakunya terletak dibelakang kata kerjanya. Pengimbuhannya dilakukan dengan cara merangkainnya di muka kata yang diimbuhinya.TERdigunakan pada kata – kata yang tidak mulai dengan konsonan /r/.

. Terangkat artinya dapat diangkat.terbiasa terlena terkejut tersiksa TE. membentuk kata benda yang menyatakan orang Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya.harus diimbuhkan pada kata sifat.adalah : 1. Untuk mendapatkan makna ‘dapat atau sanggup’ awalan TER. Contoh : Siapa yang terpandai di kelas ini ? Terpandai artinya ‘paling pandai’.harus diimbuhkan pada kata kerja. antara lain menyatakan : 1) paling 2) dapat atau sanggup 3) tidak sengaja 4) sudah terjadi 5) terjadi dengan tiba – tiba 6) orang yang dikenai Aturan pengimbuhannya adalah sebagai berikut.digunakan pada kata – kata yang dimulai dengan konsonan /r/ seperi terdapat pada kata – kata : terasa terawat terendam teringat terobek Fungsi awalan TER. Untuk mendapatkan makna ‘paling’ awalan TER. dan 2. Contoh : Batu Bara itu terangkat juga oleh adik. membentuk kata kerja pasif yang menyatakan keadaan.

23. dan 5.7 tampaknya hanya terbatas pada bidang pengadilan saja. Untuk mendapatkan makna ‘terjadi dengan tiba . Teringat artinya “Tiba – tiba menjadi ingat”. 2. Terbawa artinya ‘tidak sengaja dibawa’ Untuk mendapatkan makna ‘sudah terjadi ‘ awalan TER.harus diimbuhkan pada kata kerja.harus diimbuhkan pada beberapa kata kerja.harus diimbuhkan pada kata dasar yang menyatakan keadaan (terutama dari bentuk dasar prahatejarial).pada 5.23.Untuk mendapatkan makna ‘tidak sengaja’ awalan TER. Catatan 1) arti kata berawalan TER. : Melihat orangtua itu teringat saya akan kakek yang sudah .23. Tertuduh artinya ‘orang yang dituduh’ − Terjadi debat yang seru antara penggugat dengan ter gugat Tergugat artinya ‘orang yang digugat’. Contoh : Pinsilmu terbawa oleh saya kemarin.2. Tergeletak artinya ‘dalam keadaan geletak’ Untuk mendapatkan makna ‘orang yang dikenai’ awalan TER.pada 5. Sedangkan TER. Untuk mendapatkan makna ‘dalam keadaan ‘ awalan TER. Contoh : − Tertuduh tidak dapat member keterangan yang jelas.23.3.tiba ‘ awalan TERharus diimbuhkan pada kata kerja.4 tampaknya sangat tergantung pada konteks kalimatnya. Contoh : Rumahnya terbakar habis Terbakar artinya peristiwa kebakaran itu sudah terjadi’. Contoh tiada. Contoh : Tubuhnya kaku tergeletak di pinggir sawah.harus diimbuhkan pada kata kerja.

Kalau dibagan proses pembentukan kata terselesaikan adalah : ter kan selesai . kemudian diimbuhkan pula awalan TER-. setelah itu diimbuhkan pula awalan TERsehingga menjadi terselesaikan. Umpamanya pada kata dasar selesai mula – mula diimbuhkan akhiran -KAN sehingga menjadi selesaikan.yang digunakan bersama-sama pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar.-KAN adalah awalan TER. Mula .-KAN Imbuhan gabungan TER. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap.dan akhiran KAN.2) Kata kerja berawalan TER-0 mungkin juga merupakan bentuk pasif keadaan dari kata kerja aktif dan transitif berawalan ME- Perhatikan ! Bentuk Aktif transitif − − − − − membaca mendengar mengangkat menipu membawa − − − − − Bentuk Pasif transitif dibaca didengar diangkat ditipu dibawa − − − − − Bentuk Pasif keadaan terbaca terdengar terangkat Tertipu terbawa Imbuhan Gabung TER.mula pada sebuah kata dasar diimbuhkan akhiran –KAN.

-KAN adalah membentuk kata kerja pasif keadaan. − Kami memang terugikan oleh peraturan baru itu. Untuk mendapatkan makna ‘dapat dilakukan’ imbuhan gabung TER-KAN harus diimbuhkan pada kata kerja tertentu. − Akhirnya tugas yang berat itu terselesaikan juga.-KAN adalah kata kerja pasif keadaan dari kata kerja aktif transitif berimbuhan ME. Terselesaikan artinya ‘dapat diselesaikan’ Contoh Untuk mendapatkan makna ‘tidak sengaja dilakukan’ imbuhan gabung TER.Fungsi imbuhan gabung TER.-KAN harus diimbuhkan pada kata kerja tertentu. dapat dilakukan 2. Terugikan artinya ‘tidak sengaja dirugikan’.-KAN. Perhatikan! Bentuk Aktif transitif − menyeberangkan − membacakan Bentuk Pasif transitif − diseberangkan − dibacakan Bentuk Pasif keadaan − terseberangkan − terbacakan . Contoh Catatan Kata kerja berimbuhan TER. tidak sengaja terjadi Aturan pengimbuhannya adalah sebagai berikut. Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya adalah menyatakan : 1.

sehingga menjadi penuh. antara lain menyatakan : 1. Kalau dibagankan proses pembentukan kata terpenuhi itu adalah : yang bersama . dapat dilakukan 2. Umpamanya pada kata dasar penuh mula mula diimbuhkan akhiran – I.-I Imbuhan gabung TER.dan akhiran –I dasar.sehingga khirnya menjadi terpenuhi.-I harus diimbuhkan pada kata kerja dan kata sifat tertentu. Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap. − Sungai yang lebar dan berarus deras itu tersebrangi juga oleh kami. tidak sengaja terjadi Untuk mendapatkan makna ‘dapat dilakukan’ imbuhan gabung TER. Tersebrabgi artinya ‘dapat disebrangi’. Contoh .− melupakan − dilupakan − terlupakan Imbuhan gabung TER.sama digunakan pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk ter penuh i Fungsi imbuhan gabung TER. Mula – mula pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar diimbuhkan akhiran –I.-I adalah awalan TER. Setelah itu diimbuhkan pula awalan TER. kemudian diimbuhkan pula awalan TER-.-I adalah membentuk kata kerja pasif intransitive.

− Dalam kerusuhan itu kaca rumahnya terlempari batu hingga hancur Terlempari artinya ‘tidak sengaja terkena lemparan’. Misalnya KE. Kalau awalan KE.ditulis dan dilafalkan tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya. Pengimbuhannya dilakukan dengan cara merangkainya di muka kata yang diimbuhinya. . Dalam hal ini perlu diperhatikan adanya awalan KE. − Ibu pergi ke pasar. Awalan KE.ditulis dan dilafalkan serangkai dengan kata yang dibubuhinya.-I.dan kata depan KE.Untuk mendapatkan makna ‘tidak sengaja dilakukan’ imbuhan gabung TER.pada contoh pertama dibawah ini adalah awalan sedangkan contoh yang kedua adalah kata depan.-I adalah kata kerja pasif keadaan dari kata kerja aktif transitif berimbuhan ME.berfungsi untuk : 1) Membentuk kata bilangan yang menyatakan : a) Tingkat atau kedudukan dalam suatu deretan. Contoh Catatan Kata kerja berimbuhan TER.tidak mempunyai variasi bentuk. sedangkan kata depan KE. Perhatikan ! Bentuk Aktif transitif − − − − − mengotori menduduki menodai memukul menjalani − − − − − Bentuk Pasif transitif dikotori diduduki dinodai dipukuli dijalani − − − − − Bentuk Pasif keadaan terkotori terduduki ternodai terpukuli terjalani Awalan KE- Awalan KE. − Ayah keluar sejak pagi.-I harus diimbuhkan pada kata kerja dan kata benda tertentu.

. 2) Membentuk kata kerja pasif dengan arti ‘tidak sengaja’ 3) Membentuk kata benda dengan arti ‘orang atau sesuatu yang di . dan letaknya dimuka kata benda yang diterangkannya. Ketiga artinya ‘himpunan yang terdiri dari tiga (orang)’ . Kedua artinya himpunan yang terdiri dari dua (orang)’ − Ketiga korban akhirnya meninggal di rumah sakit. ! Aturan pengimbuhannya adalah : Untuk menyatakan arti ‘tingkat’ awalan KE. − Amir duduk di kursi ketiga dari depan. . dan letaknya sesudah kata benda yang diterangkannya. Keempat artinya ‘(rumah)yang terletak pada nomor empat (dari simpang jalan)’ Contoh Untuk menyatakan makna ‘himpunan atau kumpulan’ awalan KEharus diimbuhkan pada kata bilangan utama. Ketiga artinya ‘(kursi) yang letaknya pada deretan nomor tiga (dari depan)’ − Dia tinggal di rumah keempat dari simpang jalan.harus diimbuhkan pada kata bilangan utama. − Kedua orang itu teman saya.b) Kumpulan atau himpunan.

-AN .hanya dapat diimbuhkan pada kata tua. sehingga. Ketabrak artinya ‘ tidak sengaja kena tabrak’ Contoh Catatan 1.Contoh Untuk menyatakan ‘kena atau tidak sengaja’ awalan KE. .seperti diatas.harus digunakan pada kata kerja tertentu. Untuk menyatakan makna ‘tidak sengaja’ disarankan untuk tidak menggunakan awalan KE.’ awalan KE. bentuk pada contoh diatas menjadi tertipu atau tertabrak. 2. − Ayah ketipu sejuta rupiah Ketipu artinya ‘kena tipu’ − Ada orang ketabrak mobil tadi pagi. . melainkan menggunakan awalan TER-. dan hendak. Untuk menyatakan ‘orang atau sesuatu yang di . kasih. sehingga ketiga kata itu menjadi : − Ketua artinya ‘orang yang dituai’ − Kekasih artinya ‘orang yang dikasihi’ − Kehendak artinya ‘orang yang dikehendaki’ Imbuhan gabungan KE.

-AN adalah membentuk kata benda abstrak dan sejumlah kata kerja. Hal atau masalah Aturan pengimbuhannya adalah : . menyatakan : 1. Kalau dibagan proses pembentukan kata kenakalan adalah : ke nakal an Fungsi imbuhan gabung KE. Tempat 3. Artinya. Sedikit bersifat 4.dan akhiran –AN yang secara bersama-sama diimbuhkan pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar. Hal dan peristiwa sebagai suatu keadaan / sifat 2. Kena atau mengalami 5. Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya antara lain. Pengimbuhannya dilakukan secara serentak.dan akhiran –AN itu secara bersama-sama diimbuhkan pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar. Umpamanya pada kata dasar nakal sekaligus diimbuhkan awalan KE. Terlalu 6.Imbuhan gabungan KE.-AN adalah awalan KE.dan akhiran –AN itu sehingga langsung menjadi kenakalan. awalan KE.

AN harus diimbuhkan pada : 1.Untuk mendapatkan makna ‘hal atau peristiwa’ imbuhan gabung KE. − Kedatangan beliau disambut oleh ketua panitia Kedatangan artinya ‘hal atau peristiwa dating (beliau)’ Contoh . Beberapa kata kerja atau kata sifat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful