Imbuhan gabung DIPER- -KAN

Imbuhan gabung DIPER- -KAN berfungsi membentuk kata kerja pasif sebagai kebalikan dari kata kerja aktif berimbuhan gabung MEMPER- -KAN. Semua kata kerja aktif berimbuhan gabung MEMPER- -KAN adalah kata kerja transitif. Oleh karena itu setiap kata kerja berimbuhan gabung MEMPER-KAN adalah kebalikannya dalam bentuk kata kerja pasif berimbuhan gabung DIPER- -KAN. Perhatikan contoh berikut ! Kata kerja pasif berimbuhan DIPER- -KAN − dipergunakan − dipertentangkan − dipersembahkan − dipertemukan − diperkenankan Sebagai kebalikan kata kerja aktif transitif berimbuhan gabung MEMPER-KAN : − mempergunakan − mempertentangkan − mempersembahkan − mempertemukan − memperkenalkan Imbuhan gabung DIPER- -KAN digunakan sebagai imbuhan kata kerja dalam kalimat yang pelakunya terletak sesudah kata kerjanya. Contoh − kami diperkenalkan paman kepada anak buahnya.

Kata kerja Pelaku

Imbuhan Gabung DIPER- -I
Imbuhan Gabung DIPER- -I berfungsi membentuk kata kerja pasif, sebagai kebalikan dari kata kerja aktif berimbuhan gabung MEMPER- -I.

-I.-I : − memperlengkapi − memperbaiki − mempersenjatai − memperbaiki − memperturuti Imbuhan gabung DIPER.-I ada kebalikannya dalam bentuk kata kerja berimbuhan gabung DIPER. Oleh karena itu setiap kata kerja berimbuhan gabung MEMPER.-I digunakan sebagai imbuhan kata kerja dalam kalimat yang pelakunya terletak dibelakang kata kerjanya.-I diperlengkapi diperbaiki dipersenjatai diperbaharui diperturuti Sebagai kebalikan kata kerja aktif transitif berimbuhan gabung MEMPER. Awalan TER. seperti terdapat pada kata – kata : terangkat .-I adalah kata kerja transitif. Pengimbuhannya dilakukan dengan cara merangkainnya di muka kata yang diimbuhinya.Semua kata kerja aktif berimbuhan gabung MEMPER. Contoh : diperlengkapi pelaku pemerintah dengan alat-alat − Kami Kata kerja Awalan TERAwalan TERtermasuk awalan yang produktif.mempunyai dua macam bentuk. yaitu TER.dan TE. Perhatikan contoh berikut ! Kata kerja pasif berimbuhan gabung DIPER.TERdigunakan pada kata – kata yang tidak mulai dengan konsonan /r/.

membentuk kata benda yang menyatakan orang Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya. Terangkat artinya dapat diangkat.harus diimbuhkan pada kata sifat. Untuk mendapatkan makna ‘paling’ awalan TER.terbiasa terlena terkejut tersiksa TE.digunakan pada kata – kata yang dimulai dengan konsonan /r/ seperi terdapat pada kata – kata : terasa terawat terendam teringat terobek Fungsi awalan TER. Untuk mendapatkan makna ‘dapat atau sanggup’ awalan TER.adalah : 1. membentuk kata kerja pasif yang menyatakan keadaan. antara lain menyatakan : 1) paling 2) dapat atau sanggup 3) tidak sengaja 4) sudah terjadi 5) terjadi dengan tiba – tiba 6) orang yang dikenai Aturan pengimbuhannya adalah sebagai berikut. dan 2.harus diimbuhkan pada kata kerja. . Contoh : Batu Bara itu terangkat juga oleh adik. Contoh : Siapa yang terpandai di kelas ini ? Terpandai artinya ‘paling pandai’.

Untuk mendapatkan makna ‘dalam keadaan ‘ awalan TER. Contoh : Tubuhnya kaku tergeletak di pinggir sawah.23. dan 5.4 tampaknya sangat tergantung pada konteks kalimatnya.23. Tergeletak artinya ‘dalam keadaan geletak’ Untuk mendapatkan makna ‘orang yang dikenai’ awalan TER.tiba ‘ awalan TERharus diimbuhkan pada kata kerja. Catatan 1) arti kata berawalan TER.Untuk mendapatkan makna ‘tidak sengaja’ awalan TER.harus diimbuhkan pada kata dasar yang menyatakan keadaan (terutama dari bentuk dasar prahatejarial). 2. Terbawa artinya ‘tidak sengaja dibawa’ Untuk mendapatkan makna ‘sudah terjadi ‘ awalan TER. Teringat artinya “Tiba – tiba menjadi ingat”. : Melihat orangtua itu teringat saya akan kakek yang sudah . Contoh : Rumahnya terbakar habis Terbakar artinya peristiwa kebakaran itu sudah terjadi’. Contoh : − Tertuduh tidak dapat member keterangan yang jelas. Untuk mendapatkan makna ‘terjadi dengan tiba .3.23. Contoh tiada.2. Contoh : Pinsilmu terbawa oleh saya kemarin.harus diimbuhkan pada beberapa kata kerja.harus diimbuhkan pada kata kerja.23.harus diimbuhkan pada kata kerja.7 tampaknya hanya terbatas pada bidang pengadilan saja.pada 5. Tertuduh artinya ‘orang yang dituduh’ − Terjadi debat yang seru antara penggugat dengan ter gugat Tergugat artinya ‘orang yang digugat’. Sedangkan TER.pada 5.

setelah itu diimbuhkan pula awalan TERsehingga menjadi terselesaikan.mula pada sebuah kata dasar diimbuhkan akhiran –KAN.yang digunakan bersama-sama pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar.-KAN adalah awalan TER. Mula . kemudian diimbuhkan pula awalan TER-.dan akhiran KAN.-KAN Imbuhan gabungan TER. Umpamanya pada kata dasar selesai mula – mula diimbuhkan akhiran -KAN sehingga menjadi selesaikan. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap. Kalau dibagan proses pembentukan kata terselesaikan adalah : ter kan selesai .2) Kata kerja berawalan TER-0 mungkin juga merupakan bentuk pasif keadaan dari kata kerja aktif dan transitif berawalan ME- Perhatikan ! Bentuk Aktif transitif − − − − − membaca mendengar mengangkat menipu membawa − − − − − Bentuk Pasif transitif dibaca didengar diangkat ditipu dibawa − − − − − Bentuk Pasif keadaan terbaca terdengar terangkat Tertipu terbawa Imbuhan Gabung TER.

Terugikan artinya ‘tidak sengaja dirugikan’.-KAN. Contoh Catatan Kata kerja berimbuhan TER. − Akhirnya tugas yang berat itu terselesaikan juga.Fungsi imbuhan gabung TER. Untuk mendapatkan makna ‘dapat dilakukan’ imbuhan gabung TER-KAN harus diimbuhkan pada kata kerja tertentu. tidak sengaja terjadi Aturan pengimbuhannya adalah sebagai berikut. Perhatikan! Bentuk Aktif transitif − menyeberangkan − membacakan Bentuk Pasif transitif − diseberangkan − dibacakan Bentuk Pasif keadaan − terseberangkan − terbacakan . − Kami memang terugikan oleh peraturan baru itu.-KAN adalah kata kerja pasif keadaan dari kata kerja aktif transitif berimbuhan ME. Terselesaikan artinya ‘dapat diselesaikan’ Contoh Untuk mendapatkan makna ‘tidak sengaja dilakukan’ imbuhan gabung TER.-KAN adalah membentuk kata kerja pasif keadaan.-KAN harus diimbuhkan pada kata kerja tertentu. dapat dilakukan 2. Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya adalah menyatakan : 1.

Kalau dibagankan proses pembentukan kata terpenuhi itu adalah : yang bersama . dapat dilakukan 2. Contoh .dan akhiran –I dasar.-I adalah membentuk kata kerja pasif intransitive.sehingga khirnya menjadi terpenuhi. Setelah itu diimbuhkan pula awalan TER. Mula – mula pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar diimbuhkan akhiran –I.-I harus diimbuhkan pada kata kerja dan kata sifat tertentu. sehingga menjadi penuh.sama digunakan pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk ter penuh i Fungsi imbuhan gabung TER.− melupakan − dilupakan − terlupakan Imbuhan gabung TER. antara lain menyatakan : 1.-I Imbuhan gabung TER. Tersebrabgi artinya ‘dapat disebrangi’.-I adalah awalan TER. tidak sengaja terjadi Untuk mendapatkan makna ‘dapat dilakukan’ imbuhan gabung TER. − Sungai yang lebar dan berarus deras itu tersebrangi juga oleh kami. kemudian diimbuhkan pula awalan TER-. Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya. Umpamanya pada kata dasar penuh mula mula diimbuhkan akhiran – I. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap.

Contoh Catatan Kata kerja berimbuhan TER. Perhatikan ! Bentuk Aktif transitif − − − − − mengotori menduduki menodai memukul menjalani − − − − − Bentuk Pasif transitif dikotori diduduki dinodai dipukuli dijalani − − − − − Bentuk Pasif keadaan terkotori terduduki ternodai terpukuli terjalani Awalan KE- Awalan KE. . Misalnya KE.-I adalah kata kerja pasif keadaan dari kata kerja aktif transitif berimbuhan ME. Dalam hal ini perlu diperhatikan adanya awalan KE.ditulis dan dilafalkan tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya.dan kata depan KE.-I. Kalau awalan KE.berfungsi untuk : 1) Membentuk kata bilangan yang menyatakan : a) Tingkat atau kedudukan dalam suatu deretan.-I harus diimbuhkan pada kata kerja dan kata benda tertentu.tidak mempunyai variasi bentuk. − Ayah keluar sejak pagi.ditulis dan dilafalkan serangkai dengan kata yang dibubuhinya. − Dalam kerusuhan itu kaca rumahnya terlempari batu hingga hancur Terlempari artinya ‘tidak sengaja terkena lemparan’.Untuk mendapatkan makna ‘tidak sengaja dilakukan’ imbuhan gabung TER. sedangkan kata depan KE. − Ibu pergi ke pasar.pada contoh pertama dibawah ini adalah awalan sedangkan contoh yang kedua adalah kata depan. Awalan KE. Pengimbuhannya dilakukan dengan cara merangkainya di muka kata yang diimbuhinya.

. Ketiga artinya ‘(kursi) yang letaknya pada deretan nomor tiga (dari depan)’ − Dia tinggal di rumah keempat dari simpang jalan. dan letaknya dimuka kata benda yang diterangkannya. 2) Membentuk kata kerja pasif dengan arti ‘tidak sengaja’ 3) Membentuk kata benda dengan arti ‘orang atau sesuatu yang di . − Kedua orang itu teman saya. Ketiga artinya ‘himpunan yang terdiri dari tiga (orang)’ .harus diimbuhkan pada kata bilangan utama. − Amir duduk di kursi ketiga dari depan. . Keempat artinya ‘(rumah)yang terletak pada nomor empat (dari simpang jalan)’ Contoh Untuk menyatakan makna ‘himpunan atau kumpulan’ awalan KEharus diimbuhkan pada kata bilangan utama.b) Kumpulan atau himpunan. dan letaknya sesudah kata benda yang diterangkannya. ! Aturan pengimbuhannya adalah : Untuk menyatakan arti ‘tingkat’ awalan KE. Kedua artinya himpunan yang terdiri dari dua (orang)’ − Ketiga korban akhirnya meninggal di rumah sakit.

sehingga ketiga kata itu menjadi : − Ketua artinya ‘orang yang dituai’ − Kekasih artinya ‘orang yang dikasihi’ − Kehendak artinya ‘orang yang dikehendaki’ Imbuhan gabungan KE. kasih. − Ayah ketipu sejuta rupiah Ketipu artinya ‘kena tipu’ − Ada orang ketabrak mobil tadi pagi.-AN . bentuk pada contoh diatas menjadi tertipu atau tertabrak.Contoh Untuk menyatakan ‘kena atau tidak sengaja’ awalan KE. dan hendak. .harus digunakan pada kata kerja tertentu. melainkan menggunakan awalan TER-.hanya dapat diimbuhkan pada kata tua. Untuk menyatakan ‘orang atau sesuatu yang di . . Ketabrak artinya ‘ tidak sengaja kena tabrak’ Contoh Catatan 1.’ awalan KE.seperti diatas. sehingga. 2. Untuk menyatakan makna ‘tidak sengaja’ disarankan untuk tidak menggunakan awalan KE.

Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya antara lain.-AN adalah membentuk kata benda abstrak dan sejumlah kata kerja.-AN adalah awalan KE. Kalau dibagan proses pembentukan kata kenakalan adalah : ke nakal an Fungsi imbuhan gabung KE. Umpamanya pada kata dasar nakal sekaligus diimbuhkan awalan KE. Terlalu 6. Kena atau mengalami 5. Hal dan peristiwa sebagai suatu keadaan / sifat 2. Pengimbuhannya dilakukan secara serentak. menyatakan : 1. Sedikit bersifat 4. Artinya. Tempat 3. awalan KE.Imbuhan gabungan KE.dan akhiran –AN itu secara bersama-sama diimbuhkan pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar.dan akhiran –AN itu sehingga langsung menjadi kenakalan. Hal atau masalah Aturan pengimbuhannya adalah : .dan akhiran –AN yang secara bersama-sama diimbuhkan pada sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar.

− Kedatangan beliau disambut oleh ketua panitia Kedatangan artinya ‘hal atau peristiwa dating (beliau)’ Contoh . Beberapa kata kerja atau kata sifat.Untuk mendapatkan makna ‘hal atau peristiwa’ imbuhan gabung KE.AN harus diimbuhkan pada : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful