SOALAN 1 Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato‟ Dr Abdul Shukor Abdullah pernah menulis sebuah artikel yang

bertajuk “Fokus Pengurusan Pendidikan” dengan menonjolkan 10 fokus pengurusan. Dalam perbincangan mengenai fokus satu (1) iaitu “ Pengetua dan Guru Besar berkesan”, antara lain beliau menyentuh mengenai perkara berikut : i. Proses „grooming‟ untuk sahsiah pengetua / guru besar ii. Kemahiran amalan kepengetuaan yang bersifatkan „hands on” iii. Keseimbangan antara “The Classroom View” dengan “ The School Wide View” Huraikan ketiga-tiga perkara di atas, bagaimana ia boleh dilaksanakan di sekolah.

FOKUS 1 : PENGETUA DAN GURU BESAR YANG BERKESAN Pengetua dan Guru Besar adalah aktor utama yang melaksanakan pembangunan pendidikan negara : “ The principal set the bearing and tone of the school”. Sistem identifikasi dan latihan untuk persediaan kepengetuaan aka diperkenalkan. ( The Preparation For Principalship). Pembinaan Ilmu Teori Pengurusan Sekolah di kalangan pengetua dan guru besar akan dipertingkatkan. Personaliti Pengetua dan Guru Besar melalui proses „grooming‟ akan diperkenalkan. Kemahiran Amalan Kepengetuaan bergerak kepada „Hands on Principalship‟ akan dilaksanakan. Matlamat pembangunan kepengetuaan adalah ke arah penguasaan „The Core Technology of Schoolinh‟. Fokus pengurusan Pengetua dan guru besar mesti jelas dan tertumpu kepada (i) „ The Classroom View‟ mempastikan „Guru Mengajar dan Murid Belajar; (ii)The „School Wide View‟ mempastikan pengurusan sekolahnya mendapat pengiktirafan masyarakat setempat. Penempatan dan pemilihan pengetua akan dilaksanakan dengan efisen berdasarkan dasar „back-to-back‟

JAWAPAN Kamus Dewan (2007) mentakrifkan terminologi pengetua merujuk kepada orang yang mengetuai (mengepalai) dan takrif guru besar adalah ketua guru yang mengetuai sesuatu sekolah. Jelas di sini, pengetua mahupun guru besar merupakan pemimpin sekolah yang perlu memainkan peranan sebagai kepimpinan profesional. Kecemerlangan kepemimpinan bermula dengan peranan pengetua.yang menjadi teladan kepada guru mahupun pelajar-pelajar Pengetua yang

Pelaksanaannya boleh di lakukan oleh pengetua dan guru besar dengan seringkali memperingatkan diri sendiri . Fokus pertama yang dinyatakan dalam Mesyuarat Penyelarasan Hal-hal Profesional Kali ke-58 oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada masa itu. cemerlang. ikhlas dalam menjalankan tugas. Seseorang pengetua dan guru besar perlu memiliki karisma yang tinggi dan kompeten dengan kemahiran kepimpinanan. Nilaitara sahsiah atau tingkahlaku yang baik ini adalah terkandung di dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan . Dalam ketiga-tiga elemen ini saya menggunakan istilah pemimpin atau kepemimpinan sahaja kerana aspek pentadbiran dan pengurusan adalah berkait langsung dengan kepempimpinan. Di sini saya akan mengulas berkaitan dengan ketiga-tiga perkara yang menyentuh dan berkaitan dengan fokus pertama yang telah diucapkan. Proses „grooming‟ untuk sahsiah pengetua / guru besar Pengetua dan guru besar yang berkualiti kerohaniannya dan keperibadiannya terdiri daripada mereka yang memiliki sahsiah atau tingkah laku yang baik dan terpuji. i. Dato‟ Dr. pelanggan (pelajar) dan stakeholders. bersahsiah cemerlang serta dapat menjadi sumber tenaga kerja yang sesuai dengan pasaran kerja dan menjadi modal insan kelas pertama.mempunyai kualiti dan tret atau ciri peribadi / sahsiah yang baik akan dapat mempamer gaya kepemimpinan yang baik. menyentuh kepada perkara yang berkaitan dengan pengutua dan guru besar yang berkesan. pentadbiran dan pengurusan. berkesan dan lestari. berkemahiran tinggi dan memiliki kepintaran pelbagai (multiple intelligence). kebergantungan. Mereka perlu menghayati dan mengamalkan etika dan tatasusila seperti yang telah dinyatakan dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan tersebut. kesepakatan bekerja dan dapat meningkatkan kesetiaan serta komitmen daripada anggota organisasi. rajin dan lain-lain. Abdul Shukor Abdullah pada 13 Mei 1998. keyakinan . sokongan. Di antara ciri-ciri seorang pengetua dan guru besar bersahsiah yang baik ialah menjalankan tugas tepat pada masanya. Pengetua perlu mendapat kepercayaan. menghormati rakan guru serta pelajar. Pengetua dan guru besar bertanggungjawab ke atas kemenjadian murid-muridnya untuk memperolehi ilmu pengetahuan.

Mereka juga mesti sentiasa menjaga tutur kata dan tingkah laku agar menjadi contoh yang baik kepada guru-guru mahupun pelajar. pengetua dan guru besar perlu memiliki ciri-ciri mereka yang berkualiti dari segi jasmaninya. agama diletakkan di tempat yang tertinggi. Pegangan agama yang kuat akan menyebabkan seseorang guru itu menjadi bertanggungjawab terhadap tugasnya. Latihan ini perlu diadakan dengan mengabungkan antara teori dan praktikal (hands on). insyallah mereka akan terhindar dari melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di sekolah adalah seperti bersolat jemaah dengan pelajar-pelajar pada waktu zohor sebelum pulang ke rumah. berilmu .untuk mengamalkan nilai-nilai murni di dalam perkhidmatan seperti berazam meningkatkan mutu perkhidmatan bekerja dengan penuh tanggungjawab. Di antara aktiviti yang boleh dibuat untuk mengekalkan kesihatan ialah berjoging dan bersukan serta mengamalkan pemakanan yang sihat. Selain itu. berusaha mengikis sikap mementingkan diri. iaitu dari segi cara berpakaian. tingkah laku dan tutur cara. Jika mereka mempunyai pegangan agama yang kukuh. berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan dean berpegang teguh kepada ajaran agama. pengetua dan guru besar perlu sentiasa berpakaian kemas bagi mengekalkan imej mereka sebagai seorang yang berkualiti. ii. Di samping mempunyai pegangan agama yang kuat. Oleh itu. Dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Negara . mereka perlu memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. Antaranya ialah sentiasa menjaga penampilan dan imej yang baik. mengadakan bacaan yassin dan solat hajat serta solat dhuha dan memberi tazkirah. Kemahiran amalan kepengetuaan yang bersifatkan „hands on” Latihan dan pembangunan (Training & Development) pengetua dan guru besar adalah proses pembangunan kepakaran individu secara sistematik untuk tujuan prestasi. berprinsip serta amanah. Mereka perlu menjadi role model kepada guru-guru dan juga pelajar dengan menunjukkan keperibadian yang mulia. Pada masa kini Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan atau lebih dikenali sebagai Program Latihan . saya sarankan pengetua dan guru besar membawa pendekatan keislaman dalam pentadbiran mereka. Oleh sebab itu.

pengetua dan guru besar guru perlu mempunyai kemahiran dalam menguruskan pejabat. Luangkan masa lebih kurang 1 jam untuk meninjau perwatakan pelajar-pelajar pada masa malam. Mereka akan memulakan rutin harian dengan morning call bersamasama dengan staff di pejabat. Pengetua dan guru besar perlu membuat need analysis dan membiasakan diri dengan sesuatu kes dan memikirkan apa aktiviti atau projek atau program yang boleh mengatasi masalah dalam sesuatu keadaan. Selain dapat mendekatkan diri dengan pelajar. Selepas itu. disiplin.NPQH (National Professional Qualification for Headship )yang memakan masa setahun telah dijalnkan oleh Institt Aminuddin Baki (IAB) dalam usahanya untuk menyediakan pelapis bagi pengurus dan pemimpin pendidikan di peringkat sekolah. Pada waktu malam. mereka perlu berada di asrama selepas pukul 11 malam. Seterusnya mereka perlu menikmati makanan di dewan selera (jika sekolah berasrama) ataupun kantin untuk melihat kualiti makanan yang disediakan. Selain dari perkara yang dinyatakan di atas. Pengetua dan guru besar boleh berkongsi pengalaman dengan guru-guru terutamanya guru baru dalam membimbing mereka. Pada waktu petang. bahan. Pengurusan pejabat merupakan suatu aspek yang . Penekanan kepada amalan terbaik di sekolah seharusnya diberi perhatian pada mereka pada masa ini. mereka akan berhadapan dan terdedah dengan banyak kes sebenar di sekolah dan dengan adanya latihan yang telah diberikan. di harap mereka dapat mengadaptasikan teori yang dipelajari untuk menangani kes-kes yang dihadapi. mereka harus masuk kelas untuk mencerap bagi memantau proses pengajaran dan pembelajaran guru iaitu dari segi kaedah. Bagi pengetua dan guru besar di sekolah. Program ini melibatkan komponen kuliah selama 6 bulan dan tiga minggu komponen praktikum (hands on) di sekolah-sekolah terpilih. Ia termasuklah dari segi akademik. kaunseling dan kokurikulum. Di sini saya akan berikan contoh amalan(hands on) terbaik pengetua dan guru besar yang boleh diteladani oleh mereka. (jika sekolah asrama). konsep yang diguna pakai oleh guru. mereka juga dapat menjaga kesihatan diri. sahsiah pelajar. pengetua dan guru besar perlu ada di padang untuk bersukan sekurang-kurangnya berjogging bersama-sama pelajar.

kurang menghadapi masalah disiplin dan mendapat kepercayaan di kalangan masyarakat dan guru-guru merasa puas hati bekerja. Cara yang biasa dilakukan sekarang adalah pencerapan di mana pengetua dan guru besar akan masuk ke dalam kelas bagi menilai dan mencerap guru-guru. Sebagai contoh. Keseimbangan antara “The Classroom View” dengan “ The School Wide View” Sekolah cemerlang bukanlah sekolah yang established atau sekolah primer tetapi sekolah yang dapat menghasilkan pencapaian akademik yang tinggi. setiap sekolah perlu merebut untuk mendapatkan status sekolah berprestasi tinggi. Sekolah Menengah Convent Bukit Nenas di Kuala Lumpur begitu terkenal dengan pasukan soarak mereka. . OLeh yang demikian pengetua dan guru besar perlu memikirkan sesuatu yang berbeza untuk menarik perhatian masyarakat setempat dengan sekolah mereka. ibu bapa melihat kepada pencapaian akademik anak-anak mereka yang begitu cemerlang sini. kewangan. Pengurusan stor. Satu kaedah yang dikenali sebagai Classroom Walking-Through (CWT) perlu diperkenalkan selain dari kaedah pencerapan tradisional yang biasa dilakukan sekarang ini. pemantauan dan pencerapan oleh pengetua dan guru besar dapat dilakukan dengan lebih kerap berbanding dengan kaedah biasa. Pengetua perlu memantau keadaan di dalam kelas di mana tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru. Pengetua dan guru besar perlu menjadikan sekolah mereka menjadi pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka. saya rasa. Dengan cara ini. asrama dan yang lain-lain perlu diambil kira. Bagi Maktab Rendah Sains MARA dan sekolah berasrama penuh. “The School Wide View” adalah pandangan dari masyarakat sekeliling terhadap sekolah. Kaedah ini memerlukan pengetua dan guru besar masuk ke dalam kelas selama 3-4 minit bagi memantau proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sebelum mereka masuk kelas. Pada masa kini. Maktab Melayu Kuala Kangsar di Perak pula begitu hebat dengan sukan ragbinya dan Sekolah Menengah Anderson juga di Perak terkenal dengan sukan hokinya. iii. mereka perlu terlebih dahulu mengenalpasti elemenelemen yang hendak dinilai.penting dalam pentadbiaran sekolah. Mereka perlu memastikan „pelajar belajar dan guru mengajar‟ semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas. pengkeranian.