HAKIKAT SYIAH

PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

I. Islamic sects. sama ada dengan cara elektronik. 2. gambar. Jabatan Perdana Menteri.gov. rakaman dan sebagainya tanpa izin bertulis daripada pemilik hakcipta terlebih dahulu. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.my Cetakan Pertama 2012 Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Hakikat Syiah ISBN 978-983-44840-4-0 1. Shi’ah. Setiap bahagian (termasuk teknik & konsep) daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula.Hakcipta terpelihara.muftiwp. Shi’ah--Doctrines. Malaysia. atau pun disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain. 3.82 . 297. mekanik. Diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri Tel : 03-2272 3137 Fax : 03-2272 3216 www.

PRINSIP DAN PEGANGAN SYIAH: SATU KAJIAN DAN PENILAIAN Dr .KANDUNGAN Tajuk KELAHIRAN .Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi Muka surat 1 41 65 87 117 .Ridhuan Jamal Al-Athrasy SEJARAH PERKEMBANGAN SYIAH DAN PERKAITANNYA DENGAN AHLI BAIT Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh AHLUL BAIT MENURUT PANDANGAN SUNAH DAN SYIAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh AKIDAH IMAMAH DI SISI SYIAH ISNA ASHARAH DAN KESAN-KESANNYA TERHADAP PEGANGAN AHLI SUNAH DAN JAMAAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh PERPADUAN DI ANTARA MAZHAB SUATU FANTASI ATAU IANYA BOLEH DICAPAI? Prof .Dr .

.

Profesor Dr.PRAKATA Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Kefahaman yang selaras di kalangan masyarakat amat diharapkan agar tiada lagi suara-suara simpatisan Syiah kedengaran setiap kali pihak berkuasa mengambil tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya dalam usaha membendung pengaruh Syiah di negara ini. Buku ini menghimpunkan beberapa penulisan akademik mengenai fahaman Syiah yang terdiri daripada tulisan saya sendiri dan dua lagi merupakan kertas kerja yang telah dibentangkan oleh Dr. Buku ini diterbitkan bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat awam yang masih ramai lagi tidak memahami prinsip-prinsip utama ajaran Syiah dan tidak mendalami pemikiran atau ideologinya yang memberi kesan terhadap pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah. segala puji bagi Allah SWT. para sahabatnya serta semua umat Islam sekalian. Ridhuan Jamal Al-Athrasy yang berasal dari Jordan dan seorang lagi. Adalah diharapkan penjelasan dan penerangan di dalam buku ini dapat menambah kefahaman pembaca semua dan tidak lagi terkeliru antara perbezaan dalam perkara khilafiyyah yang diperakukan dalam Islam dan perbezaan dari sudut akidah dan pemikiran yang menyesatkan. Wassalam. menimbulkan kesedaran bahawa setiap umat Islam perlu bertanggungjawab memelihara kemurnian akidah Islam yang sebenar agar terselamat dari kesesatan dan kebinasaan. Moga-moga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam usaha murni ini. InsyaAllah. ahli keluarganya. Datuk Haji Wan Zahidi bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri . pemilik sekalian alam. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam merealisasikan penerbitan buku ini. Seterusnya. Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi yang berasal dari Iraq semasa Seminar Pemurnian Akidah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 2007.

.

Ridhuan Jamal Al-Athrasy Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Hakikat Syiah | 1 .KELAHIRAN. PRINSIP DAN PEGANGAN SYIAH: SATU KAJIAN DAN PENILAIAN Dr.

.

sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda baginda yang bermaksud.. Keadaan ini berterusan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar.”1.”3. lahirlah puak Al-Mariquun dan puak Al-Khawarij...Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-ceraikan agama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu). Allah berfirman lagi yang bermaksud. Aku menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa. dan amalan-amalan kita. Sesiapa yang dihidayahkan oleh Allah. Apabila Khalifah Uthman dibunuh dan berlaku ’fitnah’ di mana kaum muslimin berperang di dalam peperangan Siffin. Allah berfirman yang bermaksud. kita memuji-Nya. timbul puak-puak baru satu demi satu. tahqiq Dr. “ . Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan pemikiran. m. Ahmad bin Abdul Halim.”2 Umat Islam sentiasa berada di atas landasan yang digariskan Allah daripada hidayah dan pegangan agama yang benar sehinggalah kewafatan Rasulullah SAW. Surah Ali-Imran: 103 Surah Al-An`am: 159 3 Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam kitab Al-Zakat. semangat mereka menjadi pudar. tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam (perbuatan) mereka . pendirian mereka menjadi rapuh dan pengikut-pengikut mereka berkurangan. bab Zikrul Khawarij dan sifat mereka. terbit pula bidaah yang bersifat berpuak-puak (tasyayyu’). Penentangan mereka terhadap Ahli Sunah juga menjadi berkurangan. tiada sekutu bagiNya dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya... sekali-kali tidak akan dapat baginya sebarang pelindung mahupun petunjuk.PENDAHULUAN Segala puji bagi Allah. dan mereka akan dibunuh oleh kumpulan pertama dari dua kumpulan itu dengan kebenaran..s 218-219.dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam).. Muhammad Rasyad Salim (Al-Kaherah: Maktabah Ibnu Taimiyah.. Pada hari ini aktiviti mereka telah pun lemah. 4 Ibnu Taimiyah. 1 2 Hakikat Syiah | 3 . Sesungguhnya. “...timbul puak pendusta ketika umat muslimin berpecah. di antara prinsip Islam yang utama itu ialah berpegang kepada tali Allah keseluruhannya dan tidak berpecah belah.. akhlak. Minhaj Al-Sunah Al-Nabawiyyah. Selepas bidaah yang dilakukan oleh puak Khawarij ini timbul..4 Selepas peristiwa Majlis Tahkim. dan mereka menjadi berpuak-puak. Dan sesiapa yang disesatkan-Nya. maka tiada sesiapa yang boleh menyesatkannya. “ . 1989) Jld 1. meminta pertolongan dari-Nya dan meminta ampun dari-Nya. dan janganlah kamu bercerai-berai . Puak-puak ini merupakan puak-puak yang keluar dari (Al-Jamaah).

Syiah ialah penolong-penolong seseorang dan pengikutnya. Metodologi ilmiah yang tidak berpihak.Serangan puak Syiah pula terhadap Ahli Sunah semakin bertambah hari demi hari. dan pegangan Syiah tidak lahir sekaligus. prinsip. kemudian diikuti oleh pendapat-pendapat lain tentang Syiah. Sesuatu kumpulan yang bersetuju dengan sesuatu pendapat ِ atau aliran dipanggil Syiah. Jamharah Al-Lughat. Ibnu Taimiyah. ia akan menyemarakkannya lagi. Kita akan mulakan perbincangan ini dengan beberapa pendapat golongan Syiah. Dalam bentuk kata kerja pula. tetapi berperingkat-peringkat dan lahir sedikit demi sedikit. Bihar Al-Anwar (Beirut: Muassasah Al-Wafa’. Fahaman ini kemudian tersebar ke bandar-bandar lain. 1403H/1983M): jld.s 301. “Fulan daripada Syiah fulan” memberi maksud fulan adalah dari mereka yang sependapat dengannya. fahaman. Riwayat tentang Syiah ada menyebut bahawa umat Islam tidak menerima ajaran mereka ini di bandar-bandar lain melainkan bandar Kufah6. m. Aliran-aliran lain seperti fahaman (Al-Irja’). Fahaman (Al-Qadar). mula timbul di bandar Kufah5. Aliran berpuak-puak ini (tasyayyu’). menuntut seseorang itu mengambil pandangan sesuatu kumpulan itu dahulu sebelum mengambil pendapat selain mereka. ‫ّع‬ ‫ شي‬bererti menyokong. Kata kerja ‫شيّع‬ juga bererti menolong dan bergabung7. m. Al-Azhari (meninggal 370 H) menyebut bahawa. (Al-I’tizal). dari sumber mereka yang muktabar.s 63. yang tidak terdapat pada puak-puak Syiah yang lain. ia menunjukkan makna sekiranya kita mencampakkan sesuatu ke dalam api. Begitu juga usaha mereka untuk mengaibkan tokoh-tokoh Ahli Sunah dan usaha mereka untuk menyebarkan fahaman Syiah. 7 Ibnu Duraid. Kata jamak bagi Syiah ialah ‫ع‬ ْ َ‫أ‬. Dengan ini. Muhammad Bakir. dan tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa ia merupakan satu-satunya kumpulan yang paling banyak berusaha untuk menentang Ahli Sunah. 5 6 4 | Hakikat Syiah .100 .s 259. Jld 20. َ َ‫ شي‬atau ‫شيَاع‬ Dalam bentuk kata kerja ‫ّع‬ ‫ شي‬sekiranya digunakan dengan kata objek api. Jld 3. dan seterusnya berpecah kepada kumpulan-kumpulan yang banyak. m. Al-Majlisi. 2. timbul di Kufah. Majmu’ Al-Fatawa. cet. dan (Al-Nusuk Al-Fasid) timbul di Basrah dan fahaman (Al-Tajahhum) timbul di Khurasan. Dalam bentuk kata kerja yang lain. DEFINISI SYIAH Definisi Dari Segi Bahasa Ibnu Duraid (meninggal 321 H) berkata. Puak Syiah “Imam Dua Belas” kelihatan paling aktif dari aspek ini.

dalam mazhab Syiah. Kalau disebut. iaitu pada hari lusa.3. “Syiah ialah pengikut dan penolong bagi seseorang. Jamaluddin bin Mukram Al-Ansari. Asal konsep ini ialah daripada kata ‫ مشايّعة‬iaitu mengikut dan mentaati. Asal konsep Syiah ialah sekumpulan orang. m. Lisan Al-Arab. hukumnya begini . Kata kerja bererti “mengikut” seseorang. ini bererti dalam fahaman golongan Syiah. شياع‬atau ‫اشياع‬. Tahqiq Ahmad Abdul Ghafur Attar.s 1240. Tahzib Al-Lughat. Al-Sihah: 1240/3. ini bermakna ia mendakwa apa yang didakwa oleh kumpulan Syiah. Al-Azhari. Dalam konteks makna ‘iring’ kita boleh menggunakan kata kerja ‫ع‬ َ untuk menunjukkan َ َّ‫شي‬ makna seseorang itu mengiringi puasa bulan Ramadhan dengan puasa enam pada bulan Syawal. Apabila disebut. dua atau ramai. m. Kata jamaknya ialah ‫ . Tahqiq Ahmad Abdul Ghafur Attar. “Apabila seseorang itu ‫ُّع‬ ‫شي‬ َ َ‫ت‬. fulan dari golongan Syiah.. Apabila disebut ‫ي‬ ‫ش‬ ََ َ َّ َ dalam konteks kata kerja fulan ‫ـع‬ َ ‫ يُـ‬seseorang. m. 10. Kumpulan-kumpulan Syiah itu pula adalah beberapa kumpulan yang mana sebahagian mereka mengikut yang lain dan mereka tidak sepakat dalam sesuatu perkara8. (Kaherah: Al-Dar Al-Misriyyah Li At-Ta’lif Wa al-Turjumah) Jld. Apabila seseorang itu mendakwa َ َّ‫شي‬ dengan dakwaan puak Syiah. dia disebut sebagai ‫ع‬ َ atau ‫ع‬ َ dengan kata َ َّ‫شي‬ َ َ‫شاي‬ ِ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ش‬ terbitan ‫اع‬ . 11 Ibnu Manzur. sama ada lelaki atau perempuan.‫ شيّع‬menunjukkan makna seseorang itu mengiringi seorang yang lain bagi mengucapkan selamat jalan kepadanya ketika musafir. 10 Al-Sihah. Jld. Penggunaan perkataan ‫ شيعة‬pula digunakan untuk menunjukkan makna kumpulan manusia yang saling mengikut satu sama lain. Al-Jauhari (meninggal 540 H) berkata. secara langsung ini bererti dia ialah salah seorang daripada penyokong Saidina Ali dan keluarganya. mereka dipanggil ‫ع‬ ْ َ‫شي‬. Walau bagaimanapun lafaz ini digunakan dengan meluas untuk menunjukkan kepada penyokongpenyokong Saidina Ali dan ahli keluarganya sehinggalah lafaz ini bertukar menjadi kata nama khas.. Semua kaum yang sepakat dalam sesuatu perkara dan mereka mengikut pendapat ِ di kalangan mereka sendiri.s 4. Bentuk kata nama ‫ع‬ َ pula digunakan untuk َ ‫ش ْي‬ makna `selepas sesuatu’ seperti esok. ini bererti dia “mengikut” ُ ‫شايِـ‬ dan “memperakukan” kedudukan seseorang itu11. Ibnu Manzur (meninggal 711H) pula berkata.s 55 ‫مادة شياع‬ 8 9 Hakikat Syiah | 5 . ia boleh digunakan untuk bilangan satu. Apabila sesuatu puak menjadi “penyokong” (Syiah) kepada orang lain. Ungkapan “Syiah” ini digunakan kepada sesuatu puak yang mengikut pendapat orang lain selain mereka..s 61 Diwan Dzi Al-Rahmat: m. Dzu Al-Rahmat pernah mengungkapkan syair 9 yang menunjukkan bahawa ‫ أشياع‬membawa makna rakan-rakan10. mereka disebut dengan kata kerja ‫ع‬ َ َ‫ت‬. Jld 3.

1388H) Muqaddimah: Mahfuz Husain.sesungguhnya. PENDAPAT PERTAMA Gejala al-tasyayyu’ telah lama wujud dan telah lahir sebelum Rasulullah SAW diutuskan. Tahqiq Ali Akbar Ghafari (Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. Abu Al-Fath Muhammad bin Abdul Karim. “kami amanahkan kepadanya (Nabi Adam as) tentang Muhammad dan imam-imam selepasnya.Definisi dari segi istilah pula.s 146. dan berpegang bahawa imam dan khalifah itu khusus bagi Saidina Ali. Usul Al-Kafi.cet 3. kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu. mereka yang menyokong Saidina Ali. “. “Syiah” bererti “.a.mereka yang menyokong Saidina Ali dan anak-anaknya. sebagai imam. Mereka juga berpegang bahawa imam itu tidak akan beralih tangan kepada selain daripada anak-anak keturunan Saidina Ali. daripada Abu Al-Hassan bahawa... Abu Jaafar berkata. atau sebagai suatu pelaksanaan pendekatan taqiyyah dari pihak keturunan Saidina Ali. sama ada secara jelas atau sebaliknya.. lalu Al-Syahrastani. secara dalil nas dan melalui wasiat Rasulullah SAW. m. Tahqiq Muhammad Sayyid Kailani (Beirut: Dar Al-Ma’rifah 1402H/1982M) Jld.. Al-Milal Wa Al-Nihal. “ Hak Ali menjadi imam tertulis pada seluruh kitab-kitab para nabi. Pendapat ini menyatakan bahawa tiada seorang nabi pun yang dilantik melainkan mereka diperintahkan agar beriman bahawa imam itu adalah hak Saidina Ali. Sekiranya berlaku pemindahan kepimpinan itu kepada selain daripada keturunan Saidina Ali. tetapi ia lupa. Kita boleh simpulkan bahawa terdapat tiga pendapat golongan Syiah tentang kelahiran al-tasyayyu’ melalui buku-buku muktabar di kalangan mereka.s 437. Jld 1. Pendapat-pendapat ini akan dibincangkan dengan analisa dan kritikan.12 PENDAPAT GOLONGAN SYIAH TENTANG KELAHIRAN TASYAYYU’ Golongan Syiah tidak sepakat dalam isu ini.”14. maka ini merupakan satu kezaliman dari pihak yang menerima kepimpinan itu. Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan di dalam buku Al-Kafi.. 1. 12 6 | Hakikat Syiah . Al-Imam Al-Syahrastani mendefinisikan “Syiah” sebagai. Muhammad bin Yaakub. 14 Surah Taha: 115. dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. “. m.. 13 Al-Kulaini. Puak Syiah telah mengarang banyak riwayat untuk menyokong dakwaan mereka..13 Dalam menghuraikan firman Allah SWT yang bermaksud. Allah tidak akan utuskan seorang rasul pun kecuali dengan memberitahu tentang kerasulan Muhammad SAW dan wasiat terhadap Ali r. dan berpegang bahawa Imam selepas wafat Rasulullah SAW adalah khusus kepada Saidina Ali dan anak-anaknya”.

Jami’ Al-Bayan An Takwil Ayy al-Quran. 19 Al-Kashani. Syeikh mereka Al-Bahrani telah mengkhususkan satu bab yang bertajuk. 20 Al Hurr Al-‘Amili. Tafsir Al-Qummi. m. Qatadah dalam maksudnya “.. Tafsir Al-Sofi (Beirut: Muassasah Al-A’lami Li Al-Matbu’at. Jld 1: 416.”19 Al-Hurr Al-’Amili. tashih: Al-Sayyid Tayyib Al-Jazairi (Muassasah Dar Al-Kitab cet. Al-Fusul Al-Muhimmah Tahqiq wa Isyraf..3. dan ia tidak mempunyai keazaman”..”. m. pengarang buku wasailu al-Syiah. Muhsin. lalu mereka membulatkan keazaman mereka terhadap demikian dan memperakuinya16.ia meninggalkannya. Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir. 15 Hakikat Syiah | 7 .... salah satu dari sumber rujukan muktabar puak Syiah dalam bidang hadis.s 65.sesungguhnya ini adalah musuh kamu dan musuh isteri kamu. “kepimpinan (imam kami) ialah kepimpinan dari Allah.s 303.. berkata keazaman di sini bererti kesabaran. Beliau dengan ini adalah sebagai penentu bagi syurga dan neraka. 1404H).telah diperakui bahawa semua para Nabi Allah dan para rasul-Nya serta seluruh golongan mukmin memperakui Ali bin Abi Talib. Lihat Al-Qummi..1. Tafsir yang dihuraikan oleh ulama terdahulu dan ulama selepas mereka. lalu Adam lupa apa yang dipesan kepadanya (iaitu meninggalkannya).”17 .dan tidak akan masuk syurga seorangpun dari golongan terdahulu dan terkemudian. Khatimah Mustadrak Al-Wasail.”.. Jld 16. dan telah diterima juga bahawa mereka yang menyalahinya. Muhammad bin Muhammad Al-Husain Al-Qanaini (Muassasah Ma’arif Islami Imam Ridha. 17 Al-Tabrasi.. kalaulah dia mempunyai keazaman. Abu Jaafar seterusnya berkata bahawa istilah “ulul azmi” disebut demikian kerana mereka diamanahkan supaya memperakui Muhammad dan mereka yang diwasiatkan selepas mereka serta Al-Mahdi. 1416H).. Jld1 . 1405H/1984M). “.. adalah orang yang membenci beliau dan juga membenci golongan yang mencintai beliau. kecuali mereka yang mencintai beliau. 16 Al-Kulaini. Ali Bin Ibrahim.. m. cet1 1418H.s 220-222.20 Al-Tabari. Tahqiq: Muassasah Ali Albait Li-Ihya’ Al-Turath (Muassasah Ali Albait Li-Ihya’ Al-Turath.” Daripada Abu Abdullah. Muhammad bin Al-Hasan. m. cet. m. Penafsiran ini amat jauh dari maksud ayat. “bab para Nabi diutuskan berdasarkan kepada mereka yang berhak menjadi imam”18 . Jld 2..”15.kami telah mewasiatkan kepada Adam sambil berkata kepadanya (maksudnya).s 159). tiada seorang Nabi pun yang dibangkitkan kecuali dengannya. 2. Oleh itu jangan biarkan dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga. 18 Al-Bahrani. Mereka berkata. turut menyatakan bahawa bilangan riwayat-riwayat yang berkata bahawa Allah ketika mencipta ciptaannya mengambil perjanjian daripada para Nabi (tentang perkara ini) melebihi daripada seribu hadis. Al-Ma’alim Al-Zulfa.s16.s 195. Al-Kafi. Jld. ”.. (Dar Al-Fikri.kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. bahkan boleh dianggap pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. nescaya dia tidak akan mentaati musuhnya iblis yang berhasad dengki terhadapnya. “. m.

. “…aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kepalsuan dan juga kebatilannya adalah sesuatu yang diketahui umum. 25 Riwayat Al-Bukhari dalam Kitab Al-Iman. dan Muhammad itu pesuruh Allah…”25. “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku.. bukan untuk memperakui hak untuk menjadi imam terhadap seseorang. oleh itu. “…dan kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang rasul pun melainkan Kami wahyu kepadanya” “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku. Allah berfirman lagi yang bermaksud. bahkan mereka berkata juga. 23 Surah Al-Nahl: 36. Surah Al-Anbiya: 25. “ Allah SWT mendedahkan hak kita sebagai imam kepada langit dan bumi. hendaklah perkara yang utama kamu Al-Nuri. 73. 85. kita dapat mengetahui tentang kesalahannya. Allah berfirman yang bermaksud. semuanya berkata kepada kaum mereka yang bermaksud.s. 8 | Hakikat Syiah . Seruan para rasul a. oleh itu. beribadatlah kamu kepada-Ku…” 22.Ungkapan melampau puak Syiah ini tidak terhad kepada apa yang disebut sebentar tadi. Jld2. seperti yang mereka dakwa.s195. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud. Daripada Ibnu Abbas r. Kitab Allah ada di tangan kita dan tidak terdapat suatupun di dalamnya yang menunjukkan kepada dakwaan pendapat ini. Para rasul seperti Nabi Nuh. KRITIKAN TERHADAP PENDAPAT INI Terdapat banyak pendapat dan pegangan yang hanya dengan melihatnya sekali pandang sahaja. Khatimah Mustadrik Al-Wasail.a. m. “…dan kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya”. Pendapat ini adalah satu daripadanya.tiada sekutu bagi-Nya. Semua rasul-rasul Allah dan nabi-nabiNya menyeru kaum mereka agar beribadat kepada Allah yang Esa.bab ( ‫يقولوا ( حتى الناس بقتال األمر ال اله إال اهلل‬ 21 22 (11/1). bab ) ‫( فإن تابوا وأقموا الصالة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم‬ dan Muslim dalam Kitab Al-Iman. adalah untuk mengesakan Allah. beribadatlah kamu kepada-Ku…”23. 24 Surah Al-A’raf: 59. (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripada-Nya…”24. “…sembahlah kamu akan Allah. baginda bersabda yang bermaksud. bahawa Rasulullah SAW ketika mengutuskan Muaz ke Yaman. Hud dan Syu’aib a. serta gunung-ganang dan kota-kota…”21. “kamu akan pergi kepada satu kaum daripada golongan ahli kitab.s. 65.

walhal mereka sama sekali tidak menyebutnya kepada umat-umat mereka..mereka yang telah beriman di kalangan ahli kitab tidak menyebut langsung tentang Ali. Ibn Taimiyah pernah berkata. melainkan suatu pendustaan yang dahsyat.. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyah. dan pendustaan terhadap para nabi juga suatu perkara yang bercanggahan dengan kebenaran. dan tiada seorang pun di kalangan mereka yang menyebut tentang Ali?28 Bagaimana pula mereka sewenang-wenang mendakwa dalam dongeng-dongeng mereka tentang para nabi ini termasuk Nabi Adam a. Jld4. Al-Maktab Al-Islami. m. kecuali satu dakwaan yang dibuat-buat tidak sepatutnya diikut membabi buta tanpa ada sesuatu pendekatan agar menjaga dan memelihara agama. Cet 3. 1391H). Begitu juga. Muhammad Rasyad Salim (Al-Qahirah: Makatabah Ibnu Taimiyah. lihat: Soheh Al-Bukhari Kitab Al-Zakat.s. kecuali para rasul Ulul ’Azmi. Di manakah sumber dakwaan mereka tentang hak Saidina Ali sebagai Imam? Sekiranya hak menjadi imam bagi Ali tertulis di dalam semua kitab-kitab para Nabi. Hak seseorang itu menjadi imam adalah sesuatu yang batil. bab wujub al-zakat (108/2). 28 Ibnu Taimiyah..s64. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. tahqiq Dr. Jld4. bahawa semua mereka telah mengabaikan suruhan Allah tentang hak menjadi imam? Ini tidak lain. Ahmad Bin Abdul Halim. 1989M).. “kitab-kitab para nabi yang diturunkan untuk manusia. Hadis yang sahih pula semuanya menunjukkan kepada kebatilan pendapat di atas. para ulama terdahulu semuanya bersatu dalam menyatakan bahawa perkara yang pertama yang diperintahkan kepada seseorang hamba itu ialah menyaksikan dua kalimah syahadah 27. akal dan kehidupan. dan terpelihara di sisi Allah SWT? Ini tidak lain. 26 Hakikat Syiah | 9 . mengapakah yang meriwayatkan hadis ini hanya perawi-perawi puak al-Rawafid dan tidak terdapat seorang pun di kalangan ulama selain mereka yang mengetahui tentangnya? Mengapa pula tokoh agamaagama lain sama sekali tidak mengetahui tentang ini? Tambahan pula. Bagaimanakah boleh dikatakan bahawa semua para nabi yang dibangkitkan menerima arahan tentang hak Ali untuk menjadi imam. mengapakah Al-Quran tidak menyebut langsung tentang ini walhal AlQuran itu merangkumi segala kitab-kitab yang diturunkan kesemuanya. dan Soheh Muslim Kitab Al-Iman. m.seru mereka adalah beribadah kepada Allah SWT. bab al-du’a ila al-syahadatain (50-51/1).. 27 Ibnu Abi Al-‘Izz Al-Hanafi Syarh Al-Aqidah Al-Thahawiyyah (Beirut. tidak terdapat di dalamnya satu pun yang menyebut tentang Ali.s75.”26. Sheikh Al-Islam.

dan Aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. dan pada ketika itu mereka masih hidup. diberikan kepada Ali r. Surah Ali Imran : 81 10 | Hakikat Syiah . . Allah SWT telah mengambil perjanjian daripada para nabi a. Allah berfirman yang bermaksud. Beginilah yang dihuraikan oleh Ibnu Abbas29 dan para ahli tafsir selain beliau. Mereka menjawab: “kami berikrar (mengakui dan menerimanya)”. Bukankah ini bukti bahawa orang yang mereka-reka dongengan ini adalah mereka yang kontang pemikiran dan jiwa mereka daripada ilmu dan iman? Bukankah jiwa mereka telah disumbat dengan hasad dengki dan pemikiran mereka penuh dengan rancangan jahat terhadap orang-orang soleh dan orang yang baik-baik? Bukankah mereka hanya inginkan agar pemikiran orang ramai diracuni dengan cara ‫يع‬ ّ ‫ تش‬mereka? Benar. walhal para nabi yang lain meninggalkannya. kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. melainkan suatu kesesatan yang amat nyata. dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya”.s557. sekiranya Nabi Muhammad SAW diutuskan. Allah berfirman lagi: “jika demikian.Isu maksum (‘ismah) pula adalah di antara perkara-perkara yang tidak masuk akal.a.. m. Bagaimanakah mereka boleh menganggap satu kesalahan besar hanya kerana tidak memberikan ketaatan kepada salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW dan tidak yang lainnya? 29 30 Al-Thobari. Jami’ Al-Bayan Fi Takwili Ayi Al-Quran. maka saksikanlah kamu.. “.”30.dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi (dengan firman-Nya) “sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu. menjadikan pengikutpengikut para imam mereka lebih tinggi darjat daripada para nabi kecuali para rasul Ulul ’Azmi. bahkan suatu iktikad yang keterlaluan terhadap barisan para hamba Allah yang terpilih iaitu para nabi. Seolah-olah mereka ini seperti kebiasaan mereka ingin apa yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW. mereka akan beriman dan menolong baginda. kerana pengikut-pengikut mereka ini mengikut para imam ini. Seolah-olah mereka dengan penulisan mereka ini.. dan mereka dikecualikan daripada segala arahan yang diutuskan kepada Rasulullah SAW. tidak ada sesiapa yang berani membuat pendustaan ini melainkan para golongan zindik.s. Allah berfirman lagi (bertanya pada mereka) “sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu?”. Ini tidaklah lain.. Ini hanyalah sikap melampau puak-puak ini yang tidak terhenti kepada isu maksum para imam sahaja.. hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya.

Hakikat Syiah | 11 . m. sama sahaja seperti dakwaan para ahli tasawuf mulhid terhadap kewalian seseorang itu. mereka juga berpandangan yang serupa terhadap musuh-musuh konsep hak imam ini. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyyah. orang Islam semua telah sepakat mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu beriman dengan Rasulullah SAW dan mentaatinya. percakapan orang gila! Mereka telah meninggal dunia sebelum Allah SWT mencipta Ali. syirik dan dakwaan batil. Tetapi. Ibnu Taimiyah. m.s46. 31 32 Ibnu Taimiyah. bagaimanakah beliau akan menjadi ketua bagi mereka? Setidak-tidaknya seseorang itu boleh menjadi ketua bagi orang yang hidup pada zamannya.Di samping itu. Mereka mendustakan kebenaran-kebenaran yang jelas. Dakwaan golongan Syiah ini terhadap isu hak menjadi imam. riwayat-riwayat yang mutawatir.s78. serta menyalahi Al-Quran. sebagaimana yang disebut oleh Sheikh Al-Islam. kemudian dia mati sebelum mengenali Abu Bakar. Sekiranya mereka berpegang pada pendapat ini terhadap orang-orang yang mereka mendakwa adalah imam mereka. menyandang pangkat ketua bagi orang yang dicipta sebelumnya dan juga orang yang dicipta selepasnya. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyyah. Jld4. dan mempercayai perkara-perkara yang akal dan nas menolaknya. Kedua-duanya membina dakwaan mereka daripada kedustaan. Mereka adalah puak-puak yang melampau di luar batasan akal. merupakan kedustaan orang yang tidak tahu apa yang dia ungkapkan dan tidak mempunyai rasa malu terhadap apa yang akan diucapkan. Ungkapan ini serupalah dengan ucapan Ibnu ‘Arabi al-Taie dan seumpamanya yang daripada golongan ahli tasawuf yang mulhid (orang yang tidak percaya kewujudan Tuhan) yang mengatakan bahawa para nabi mendapat manfaat ilmu dari Allah SWT. melalui pelita penyudah segala para wali yang akan timbul 600 tahun selepas Nabi Muhammad SAW. Jld4.a. Apakah matlamat penulisan seumpama ini yang jelas pendustaannya kepada semua orang? Pandangan ini bukanlah sesuatu yang pelik bagi golongan Syiah. Sekiranya ini untuk umat Muhammad SAW. Uthman dan Ali r. bagaimana mereka boleh mengatakan bahawa para nabi semuanya wajib beriman dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW?31 Di manakah akal fikiran orang-orang yang mempercayai kedustaan sebegini? Bagaimanakah para nabi sebelum ini dan umat-umat mereka boleh diberi perintah dan perjanjian agar mentaati Ali sebagai imam? Ini. dan ini tidak menghalangnya dari memasuki syurga. Sunah dan Ijmak para ulamak salaf umat Islam32. pegangan melampau. dia tidak dianggap bersalah atau berdosa.. Umar.

Abu Bakar dan Umar. Jld1. “. iaitu ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini disemai bersama di dalam benih Islam. Nabi Yusof dilontar oleh saudara-saudaranya ke dalam perigi.. terdapat dalam riwayat bahawa sekiranya mereka wujud. m. 4. Yang menanamnya terus memikul amanah untuk menyiramnya sehingga ia tumbuh dan membesar semasa hidupnya. iaitu khalifah yang pertama dan kedua”33. Rasulullah SAW. orang yang mula menyemai benih-benih ‫يع‬ ّ ‫تش‬ dan telah lahir pada zaman baginda lagi. 34 Al-Zain. mereka akan menyebabkan orang ramai menanggung segala dosa dan kebinasaan di dunia ini.. kemudian menghasilkan buah selepas kematiannya.sebagai contoh.. PERBINCANGAN PENDAPAT INI Pertama: Di antara sebab-sebab utama lahir pendapat ini: Sebahagian ulama Islam mengaitkan kelahiran faham ‫ع‬ َ َ‫ ت‬dan akar umbinya kepada َ ُّ‫شي‬ asal luar daripada Islam. “. Nikmat Allah.”.sesungguhnya orang pertama menyemai benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬di ladang Islam ialah orang yang sama yang menegakkan syariat . [Perhatikan bahawa ini adalah satu pengakuan daripadanya bahawa benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬adalah lain daripada benih Islam].. Al-Anwar Al-Nikmaniyah (Muassasah Al-‘Alami.s29-30 33 12 | Hakikat Syiah . Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api dan seterusnya. sehingga dosa Qabil dan Habil. Oleh kerana itu puak Syiah cuba memberi gambaran bahawa kefahaman Syiah mempunyai ciri-ciri syarak.a.. . Ini adalah kerana terdapat fenomena yang jelas yang menunjukkan kepada demikian.s82.dan musuh-musuh golongan Syiah. PENDAPAT YANG KEDUA Sesetengah golongan Al-Rawafidh mendakwa bahawa sejak dahulu hingga sekarang.. cet. dan menolak pendapat yang mengatakan bahawa kefahaman Syiah berpunca dari kefahaman asing yang datang luar dari Islam. Muhammad Hasan... “tiada batu yang dialihkan dari tempatnya. Pandangan mereka terhadap keduadua khalifah agung. Muhammad Al Husain Ali Kasyif Al-Ghita’ (meninggal dunia 1373H) berkata. Jld2. adalah. begitulah yang diriwayatkan dari Al-Sodiq. Beirut.”34. m. Al-Syiah Fi Al-Tarikh (Beirut: Dar al-Athar.. Mereka juga mendakwa bahawa sesetengah para sahabat telah pun berpegang dengan fahaman ‫يع‬ ّ ‫تش‬ terhadap Saidina Ali r.. dan menyatakan ketaatan dan sokongan mereka terhadap beliau pada zamannya. 1404H/1989M)..”. Al-Jazairi. 1404H/1984M). dan tiada darah yang ditumpahkan melainkan dosanya tertanggung ke atas kedua-duanya.

..sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah ialah Islam. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyah. maka tidak akan diterima daripadanya.”36.. Bahkan ia merupakan pendapat yang bertentangan dengan prinsip Islam dan menafikan kebenaran yang jelas. “. serta beranggapan bahawa riwayat-riwayat itu juga adalah dari sanad Ahli Sunah.Mereka berpegang kepada dakwaan mereka ini dan cuba menguatkan dakwaan ini dan mengesahkannya dengan apa cara yang boleh. Hakikat Syiah | 13 . Ayatullah dan mujtahid mereka yang paling tersohor pada zamannya iaitu Muhammad Hussain Ali Kasyif al-Ghita berkata. m... Di antara fakta-fakta sejarah yang mutawatir yang membongkar kesilapan pendapat ini dan membuktikan bahawa ia adalah bersalahan dengan kebenaran ialah kefahaman Syiah ini tidak wujud pada zaman Abu Bakar.) kefahaman Syiah dan ‫ّع‬ ‫ تشي‬tidak mempunyai ruang 37 38 35 36 Ibnu Khaldun.. Umar dan Uthman r. “.s64.ketika zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Surah Ali-Imran: 19. Bahkan. Ibnu Taimiyah.. Tiada ‫ّع‬ ‫ تشي‬atau sebagainya.”.. mereka menyatakan bahawa ‫ّع‬ ‫ تشي‬itu adalah luar dari Islam. Padahal riwayatriwayat itu sebenarnya riwayat-riwayat yang asing daripada ulama Ahli Sunah dan periwayat-periwayat syariah. Ali Abdul Wahid Wafi. Kedua: Pendapat ini tidak mempunyai asas dan dalil dari al-Quran dan Sunah. Dengan ungkapan mereka ”...a. Jld2. Allah SWT berfirman yang bermaksud. Surah Ali-Imran: 85. Mereka mula memperluaskan banyak riwayat-riwayat hadis dan menyatakan ia mempunyai sanad dari Rasulullah SAW. bukannya agar umat ini berpecah berpuakpuak kepada kumpulan-kumpulan. sesungguhnya benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini disemai bersama di dalam benih Islam. Al-Muqaddimah.. Sebahagian daripada pembesar Syiah terpaksa akur terhadap hakikat ini. atau Syiah dikaitkan dengan sesiapa. Ia juga tidak mempunyai sanad yang mantap dari segi sejarah.pada ketika itu (zaman Abu Bakar dan Umar r. tiada seorang pun dipanggil sebagai Syiah. Islam lahir untuk menyatukan umat ini di bawah satu kalimah. tahqiq: Dr...”35. Ketika zaman Rasulullah SAW tidak terdapat Syiah ataupun Sunni. “.”37.dan sesiapa yang mencari selain agama Islam.. padahal Allah berfirman yang bermaksud. walhal mereka terkenal dengan sikap memberontak terhadap kebenarankebenaran yang jelas dan mutawatir. kebanyakan adalah palsu dan tercela dalam sanadnya atau amat jauh dari kebenaran dengan sebab takwil-takwil mereka yang rosak itu. m..s527. Jld2... Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah berkata..“ .a.”38.

m.cet. Umar dan ahlu Al-bait yang lain.t ) Jld2. Dapat dilihat dalam riwayat-riwayat mereka sebelum ini bahawa mereka menyebut Al-Zubir. Ibnu Murtadha. Abu Zar Al-Ghifari .t. Muhammad Hasan. ”. adalah tokoh-tokoh mereka yang terdahulu kerana mereka memperakui Ali sebagai imam. Adakah anda tidak lihat bahawa Ammar sebelum ini telah dilantik oleh Umar di Kufah?”41 Fakta-fakta sejarah Ali Kasyif Al-’Ata’.sesungguhnya lafaz Syiah telah ditinggalkan selepas Abu Bakar menjadi khalifah dan umat Islam menjadi bersatu sehinggalah di akhir-akhir pemerintahan khalifah ketiga. Abu Hasan Ali Bin Muhammad. Usud al-Ghabah fi Ma’rifati Al Shahabah ( Dar AlSha’b.. . m. cet. Miqdad bin AlAswad dan Salman Al-Farisi r.a.1414H/1994M).t ) Jld2.”39. Ashlu Syiah Wa Usuliha (London: Dar Muafiq Arabiyah.t ) . Umar dan kebanyakan para sahabat? Adakah mereka ini berlepas diri terhadap para sahabat. Al-Isabah fi Tamyiz Al-Shahabah (Beirut: Dar AlKitab Al-Arabi. m. m. t.s 506. mengutuk dan melahirkan rasa benci terhadap mereka? Sekali-kali tidak! Tidak terdapat suatu pun daripada sikap-sikap ini di kalangan mereka. Kita berkata. Apa yang dikatakan oleh puak Syiah adalah sematamata dakwaan yang tidak berasas dan apa yang mereka tulis dalam buku-buku mereka tidak lebih daripada angan-angan dan khayalan yang dicorakkan oleh orang yang dengki terhadap Islam dan oleh musuh Islam.t.1. Adakah umat Islam pada zaman Rasulullah SAW berpuak-puak.t..s473.. 40 Al-Zain.. kerana Islam menular dengan prinsip-prisip yang kuat. Al-Isti’aab Fi Asmak Al-Ashab (Dar Al-Kitab Al-Arabi.. 41 Ibnu Al-Athir Al-Jazari..untuk bergerak.Dari golongan Syiah Al-Zaidi ada berkata.sekiranya mereka mendakwa bahawa Ammar. Ibnu Abdul Bari. walhal Al-Zubir adalah di kalangan mereka yang menentang Ali selepas itu dan mereka lupa untuk menyebut Abu Zar. t.s39-40. “.dan menjadi bersatu di zaman pemerintahan ketika khalifah selepas itu? Ketiga: Mereka mendakwa bahawa golongan Syiah ketika itu terdiri daripada Ammar. Muhammad Husin. lihat: Al-Qurtubi. dan pada pandangan mereka pemerintahan ketika itu adalah pemerintahan yang kafir sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab mereka yang muktabar. saya menyatakan bahawa mereka berdusta kerana mereka disebut tadi tidak menzahirkan penolakan mereka terhadap kedua-dua sheikh.cet.s64... kerana bagaimana ia boleh diabaikan apabila ia tidak wujud sama sekali. Jld4.. Abu Zar dan Al-Miqdad r.”40. m.. Adakah mereka ini penyeru kepada ajaran Syiah dan mengatakan bahawa ia mempunyai dalil nas? Adakah mereka ini menyeru agar umat Islam mengkafirkan Abu Bakar. Seperti ini juga terdapat pengiktirafan dari salah seorang tokoh yang lain iaitu Muhammad Hussain al-’Amali yang berkata. dan juga mereka tidak mengeji keduaduanya seperti puak-puak Syiah yang lain. Riwayat mereka ini memenuhi buku-buku mereka. 39 14 | Hakikat Syiah .a. Al-Syiah Fi Al-Tarikh. t. Lihat: Ibnu Hajar Al-Asqalani.ini akan dihuraikan lagi. sesungguhnya ia ditinggalkan kerana ia memang tidak wujud langsung.cet.s48.

ini jelas menolak semua yang disebut oleh puak-puak Syiah dan dakwaandakwaan mereka. lalu memberi mereka nama (‫)األصفياء‬ Al-Asfiak. adalah orang yang memberi gelaran kepada puak Syiah ketika beliau berkata “syiati” bererti “Syiahku”. telah membuktikan bahawa gelaran “syiati” yang bererti “Syiahku” dan juga lafaz “Syiah” sebagaimana yang digunakan oleh Ali r... Ahmad Bin Ali.1. m.a.s72.” (syi’ati). (‫ )شرطة الخميس‬Syurthoh Al-Khamis dan juga AlAshab. dan menggelar orang yang turut bersama beliau dalam hal itu sebagai Syiah.1416H/1996M).sepanjang pengetahuan saya. telah digunakan oleh Muawiyah r. Cet. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. ”. m. Fakta-fakta sejarah juga. Al Fihrasat (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.a. tidak lahir sekali gus. ”. dan tarikh gelaran Syiah diberikan kepada penolongpenolong Ali r.s175. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Nadim yang tergolong dalam golongan muktazilah dan juga Syiah yang meninggal dunia pada tahun 438 Hijrah...dan dia kelihatan merujuk tarikh timbul perkataan “Syiah” dengan maksud “penolong-penolong” dan “pengikut-pengikut”.. Tidak syak lagi bahawa ungkapan begini tidak menunjukkan kepada permulaan kelahiran kefahaman ‫ّع‬ ‫تشي‬. Pendapat ketiga meletakkan tarikh kelahiran Syiah pada hari peperangan Jamal.42 Ini adalah satu pendapat yang hanya Ibnu Nadim sahaja yang mengutarakannya. Apa yang saya lihat ialah Syiah sebagai suatu akidah dan pemikiran. 1416H/1995M) Jld5.Ali telah menuju kepada Talhah dan Zubair untuk memerangi mereka sehingga mereka tunduk pada suruhan Allah SWT.Syiahku.a. Ia berkembang mengikut peredaran masa dan melalui beberapa peringkat.. Walau bagaimanapun bibit-bibit kelahiran kefahaman Syiah dan asal usul prinsipnya lahir pada tangan puak-puak Syiah Saba’iyyah melalui pengakuan buku-buku muktabar Syiah sendiri yang mengatakan bahawa Ibnu Saba’ adalah orang yang pertama yang menyatakan wajib 42 Ibnu Nadim.1.a. Hakikat Syiah | 15 . sebagaimana yang telah disebut sebelum ini. Abu Al-Farj Muhammad Bin Abi Ya’kub Ishaq. Oleh kerana itu beliau ada menggunakan gelaran-gelaran yang lain yang menunjukkan kepada makna yang sama seperti Al-Ashab dan Al-Auliak. serta kita telah membincang apa yang perlu dibincangkan. Beliau berkata. (‫ )األولياء‬Al-Auliak. Ia hanya merujuk kepada makna bagi perkataan “Syiah” dari segi lafaz iaitu “penolong”.. Juga dia menyebut bahawa Ali r. Cet. Lisan Al-Mizan (Beirut: Dar Ihyak AlTurath Al-Arabi. PENDAPAT YANG TERPILIH TENTANG KELAHIRAN SYIAH Kita telah bentangkan kebanyakan pendapat tentang kelahiran Syiah.

Ini merupakan asas ‫ّع‬ ‫ تشي‬seperti yang dipegang tokohtokoh Syiah.s300-301. m. beliau memanggil Ibnu al-Sauda’ salah seorang yang melakukannya.”44.. hendak membunuh Ibnu Al-Sauda’. Ahmad.a. Manhaj As-Sunah.. Kefahaman asing melalui konsep ‫ّع‬ ‫ تشي‬kemudian mula meresap menyebelahi Ali dan ahlu al-bait. di samping mereka adalah pengganti-pengganti baginda dan orang yang paling hampir dengan baginda. Majmuk Fatawa Ibnu Taimiyah (cet. Ibnu Taimiyah. Jld20. Kelahiran bidaah ini wujud berdasarkan dekat atau jauh ia daripada “rumah” kenabian.1.. peristiwaperistiwa yang terjadi selepas itu seperti peristiwa Perang Siffin. lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Majlis Tahkim. m. menjadi imam. Ini adalah akidah puak Syiah terhadap para sahabat seperti tercatat dalam kitab-kitab mereka yang muktabar..a.sekiranya aku dapat menangkap orang yang mengatakan bahawa aku adalah lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. 16 | Hakikat Syiah . Tentang mereka yang mengatakan bahawa Ali r.a. munafik dan thoghut.. ketika berita itu sampai kepada Ali r.. kefahaman dan pegangan yang asing dari Islam ini mula tersebar di kalangan umat Islam. nescaya aku akan menghukumnya dengan hukuman orang yang membuat pendustaan. yang mana mereka ini mempunyai pertalian perkahwinan dengan Rasulullah SAW. Ini juga adalah akidah mereka secara nas bahawa hak imam itu adalah bagi Ali r. Ibnu Saba’ juga adalah orang yang mula-mula melahirkan caci cela terhadap para sahabat yang lain.a.43 kerana sesuatu bidaah itu tidak akan tumbuh dan berkembang kecuali di bawah naungan kejahilan dan dalam keadaan di mana para ahli ilmuan dan iman tidak wujud di kalangan mereka. Buku-buku Syiah juga ada menyebut bahawa Ibnu Saba’ dan kumpulannya adalah orang yang pertama menzahirkan caci cela terhadap Abu Bakar.bagi Ali r.a. “. Umar dan Uthman r. Semua peristiwa-peristiwa tadi. tetapi dia sempat melarikan diri. Tetapi. Mereka juga mempunyai pertalian darah dengan Rasulullah SAW. dengan berselindung di sebalik pakaian ‫ّع‬ ‫ تشي‬yang 43 44 Ibnu Taimiyah.. tidak memberi ruang untuk pegangan-pegangan ini berkembang. Jld1. pembunuhan Ali dan anaknya Hussain r. Konsep dan kefahaman ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini mula digunakan sebagai salah satu helah bagi orang yang hendak menghancurkan Islam daripada golongan mulhid. dan Ali adalah orang yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam.a.a. Tentang pencaci-pencaci yang mencela Abu Bakar dan Umar.s219-220. menyebabkan hati-hati dan perasaan umat Islam menyebelahi ahlu al-bait. terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Ali berkata. Pemikiran. seperti yang telah disentuh sebelum ini. sebagaimana yang telah diterangkan dalam perbincangan tentang definisi Syiah. Ada yang meriwayatkan bahawa Ali r.1398H).

Pendapat ini menjadi prinsip kepada ajaran mazhab Syiah. Perasaan simpati dan belas kasihan terhadap apa yang berlaku kepada ahlu Al-bait adalah perasaan setiap umat Islam. (‫)تشيّع‬ Hakikat Syiah | 17 . Ini ialah ketika mereka membentangkan pendapat Ibnu Saba’ yang kemudiannya menjadi di antara sumber prinsip-prinsip Syiah. Tetapi musuh-musuh Islam yang menunggu-nunggu peluang telah mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan tipu muslihat mereka melalui pintu ini dan menyebarkan pecah belah di kalangan umat Islam. Melalui fahaman ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini. merupakan faktor yang mendorong kepada kefahaman ‫ّع‬ ‫تشي‬ terhadap ahlu al-bait. Dengan cara ini. Ibnu Saba’ adalah orang Yahudi. mereka berjaya mencapai matlamat yang tidak mampu mereka capai dengan cara kekerasan dan senjata. Lama kelamaan bidaah ini mula berleluasa dan ancamannya mula dirasai.memudahkan mereka berselindung di sebaliknya. dan ini berdasarkan kepada dua faktor: Faktor Pertama: Ibnu Saba’ adalah orang yang pertama menyatakan bahawa asal usul fahaman tasyayyu’ adalah berdalilkan nas. Mereka mula mengasaskan prinsip-prinsip yang bersumberkan agama mereka dan menghiasinya dengan pakaian-pakaian Islam. Ada yang mengatakan bahawa ia berasal dari ajaran Yunani. Peristiwa yang berlaku terhadap ahlu Al-bait (pembunuhan Ali. Al-Naubakhti dan Al-Kasyi. mereka yang sentiasa menunggu untuk menghancurkan Islam dan mereka yang memusuhi Islam menyerap masuk. PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN YAHUDI Ada di antara para pengkaji mengatakan bahawa sumber asal prinsip tasyayyu’ adalah dari ajaran Yahudi. sebagaimana yang kita akan lihat dalam tajuk sumber prinsip ‫ّع‬ ‫تشي‬. ada juga yang mengatakan bahawa ia berasal dari sumber prinsip-prinsip akidah dari kawasan Asia klasik seperti ajaran Buddha dan sebagainya. Hussain dan lain-lain). SUMBER PRINSIP TASYAYYU’ Para ulama dan pengkaji berbeza pendapat tentang sumber bagi prinsip tasyayyu’. merujuk kepada prinsip-prinsip ini. ada yang mengatakan bahawa ia berasal dari ajaran Parsi. wasiat dan raj’ah. dimana Ibnu Saba’ mula mendapat penyokong-penyokong yang banyak. penganut umat lain. Tokoh-tokoh Syiah terdahulu seperti Al-Qummi.

yang diambil sebagai contoh pada kekuatan ingatannya.puak-puak Syiah telah berjalan di atas landasan ajaran Yahudi yang menegaskan bahawa Nabi Ilyas a. Ini ialah dari beberapa faktor: PERTAMA: Apa yang disebut oleh Ibnu Hazm dan Al-Maqrizi bahawa golongan Parsi mempunyai kerajaan yang luas dan kuasa dan pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa lain.” 49. Ada beberapa orang pengkaji yang juga berpendapat begini. “.....s. 48 Surah Al-Baqarah: 80. lihat: Manhaj As-Sunah Li Ibnu Taimiyah. Fajr Al-Islam. Orang ramai masih menyifatkan mereka dengan sifat-sifat demikian. (102H).. “. 47 Ibnu Taimiyah. Mereka menganggap bangsa lain adalah hamba bagi mereka.kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu.. Tahzib al-Tahzib: 5/5.”. m. Minhaj As-Sunah.s6-10.. m.s276. Di antara mereka ialah Profesor Ahmad Amin.. Ibnu Taimiyah kemudian memetik apa yang diriwayatkan oleh Al-Syu’bi tentang persamaan di antara puak Syiah dan orang Yahudi dan Nasrani47. Apabila mereka diduga dengan kejatuhan kerajaan Amar Bin Syarahil Bin Abdul Zi Kibar Al-Syu’bi. yang berkata.s6. Jld1. 49 Lihat: Ahmad Amin.s dan Fanhas Ibnu Al-A’zar Ibnu Harun a.Wa Al-Nahl.. hidup hingga sekarang. Begitu juga. Jld5. 45 18 | Hakikat Syiah .. dan juga mereka mempunyai perasaan bangga diri sehingga mereka menamakan diri mereka bangsa merdeka dan golongan para pemimpin. “..” 48.. m.”46. sebagaimana ajaran Yahudi menyatakan.. Al-Fashlu Fil Al-Mulul wal Ahwa’ . Jld1. riwayat dari para tabi’in.. 46 Ibnu Hazm. Kemungkinan huraian yang paling jelas yang paling menyeluruh tentang ini ialah apa yang diriwayatkan dari Al-Syu’bi45. dan persamaan mereka dengan orang Yahudi dari segi yang lain. Puak Syiah berkata. “.. m. dan pegangan mengikut hawa nafsu yang terdapat dalam ajaran Syiah ialah persamaan di antara mereka dengan orang Nasrani dalam satu segi.Faktor Kedua: Terdapat persamaan dari aspek prinsip pemikiran di antara ajaran Yahudi dan Syiah. di antara perkara-perkara yang jahil.sesungguhnya neraka adalah haram ke atas puak Syiah kecuali sedikit dari mereka.fahaman ‫ع‬ َ َ‫ ت‬terdapat dalam ajaran Yahudi pada prinsip ْ ُّ‫شي‬ “al-raj’ah”. Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah ada menyebut.. Ibnu Hazm juga merujuk kepada sesuatu yang serupa dengan perkara ini ketika beliau berkata.s37. Konsep “tasyayyu” juga terdapat di dalam sebahagian ajaran Nasrani yang menyatakan bahawa kaitan imam dengan Allah ialah seperti perkataan al-Masih dengan Allah. PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN PARSI Sesetengah para pengkaji memperakui bahawa sumber prinsip “tasyayyu’” mempunyai kaitan dengan ajaran Parsi.

Ibnu Hazm. Dengan ini sesiapa yang mengambil alih tugas khalifah seperti Abu Bakar. Taat kepadanya adalah taat kepada Allah SWT..kami percaya bahawa Syiah telah terpengaruh dengan pemikiran Parsi dulu tentang kerajaan dan pewarisan.a.mereka di tangan bangsa Arab yang mana mereka anggap satu bangsa yang mundur dan lemah.” 51.s23.. m. Dirasat Fil Firaq. Dengan ini sesetengah mereka menzahirkan Islam mereka dan mengambil hati ahli-ahli “tasyayyu’” dengan melahirkan cinta mereka terhadap ahlu Al-bait dan melahirkan rasa kebencian mereka terhadap kezaliman yang menimpa Ali r. daripada iktikad mereka. Umar dan Uthman. “. ini merupakan suatu malapetaka yang besar bagi musibah mereka. Dengan pandangan ini. Syeikh Muhammad Abu Zuhrah berkata. Ramai daripada orangorang Parsi yang memeluk Islam tanpa membersihkan pegangan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Al-Fasl Fil Al-Milal. Yang menyokong pendirian ini ialah kebanyakan golongan Syiah terdiri daripada penduduk Parsi dan pengikut-pengikut Syiah yang paling awal adalah dari Parsi 52. m. “. Persamaan di antara fahaman Syiah dan sistem raja Parsi adalah jelas.. Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiah. 52 Muhammad Abu Zuhrah. Fajar Al-Islam. Mereka mula melakar rancangan terhadap Islam dengan melancarkan serangan-serangan dari semasa ke semasa. m. Ahli keluarga yang paling hampir kepada Rasulullah SAW selepas baginda adalah anak saudaranya Ali Bin Abi Thalib r.s277. Mereka tidak mengenali makna pemilihan bagi khalifah. mereka melihat Ali dan keturunannya. Allah menzahirkan pihak kebenaran. lihat: Ahmad Amin. Pandangan puak Syiah terhadap Ali dan keturunan mereka sama seperti pandangan datuk nenek mereka terhadap raja-raja mereka dari keturunan Saasaan. Dari semasa ke semasa mereka mula mewarnakan warisan pemikiran mereka ini dengan corak Islam. tetapi pada setiap serangan mereka itu. 50 51 Hakikat Syiah | 19 . Orang-orang Parsi juga telah biasa melihat raja mereka dengan pandangan “suci”. m... Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiah.s38.ketaatan kepada imam itu wajib. jld1.. m. Rasulullah SAW wafat tanpa meninggalkan anak lelaki. Mereka kemudian menyedari bahawa tipu daya dan rancangan muslihat akan lebih berjaya. KEDUA: Orang Arab berpegang kepada kebebasan walhal orang Parsi berpegang kepada kekuasaan yang diwarisi di dalam sesebuah keluarga. Muhammad Abu Zuhrah. Jld2. maka mereka dianggap telah merampas khalifah dari orang yang berhak. dan lihat: Irfan Abdul Hamid. jld1.s273. Mereka berkata.s37.a. Mereka kemudian menjalankan tipu muslihat mereka sehingga berjaya memesongkan ahli “tasyayyu” dari landasan kebenaran50.

seperti yang mereka percaya. Telah menjadi lumrah bagi puak-puak Syiah untuk memberi sifat-sifat yang mereka beri terhadap Salman ini. begini. Dari perkahwinan ini.KETIGA: Ketika umat Islam membuka negeri Parsi. m. kerana Fatimah mempunyai sejarah dan peranan yang tinggi. begini.”55. Orang Parsi melihat bahawa keturunan Hussain inilah yang layak mewarisi kerajaan Parsi.”54.. dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang melampaui tahap kemanusiaan. KEEMPAT: Kita boleh lihat pengaruh Parsi terdapat dalam banyak riwayat-riwayat mazhab Syiah Dua Belas..s247. jld2... (lihat: Abdul Razak al-Hison.. Aku berkata. Bonda Ali Bin Hussain adalah anak kepada Yazdajrad. orang yang mengenalinya adalah orang mukmin. Terdapat juga riwayat-riwayat mereka mengatakan bahawa “.aku berkata kepada Al-Sodiq.. 53 Lihat: Tarikh Al-Ya’qubi. tentang Herodotus: 2/462). Mereka juga melihat bahawa darah yang mengalir dalam darah Ali Bin Hussain dan keturunannya adalah darah Iran dari sebelah bondanya anak kepada Yazdajrad53. m.Salman adalah pintu Allah di bumi. Sekiranya bukan kerana dia.. 54 Lihat: Rijal Al-Kasyi. yang mengkhususkan Salman Al-Farisi r. 20 | Hakikat Syiah . pasti bapanya Utanas dan sahabatnya tidak mampu melancarkan perancangan terhadap Samardis...Allah telah mengutuskan kepada Salman seorang malaikat yang membisikkan ditelinganya. semoga Allah memeliharanya dari tipu dusta mereka.. Ini ialah kerana nama ini mempunyai kedudukan yang terpuji dalam sejarah Parsi lama.s15. kepada imamimam mereka yang dua belas. Kalaulah bukan kerana dia. pasti rahsia Samardis Majusi ini tidak akan diketahui. al-Mahdi Wal Mahdawiyah: muka surat 84.s16. Fatimah berperanan sebagai seorang pahlawan dan seorang yang suci lagi mulia. Ada di dalam riwayat mereka yang mengatakan bahawa. 55 Lihat: Rijal Al-Kasyi. Faktor lain ialah nama Fatimah-dalam sesetengah riwayat-adalah suatu nama yang suci dan mulia di kalangan orang Parsi. Baginda adalah dari keturunan salasilah rajaraja Saasaan yang suci pada mereka. lahir Ali Bin Hussain. Sesiapa yang mengingkarinya adalah orang kafir.m. “. “ya”.. “adakah Salman mendapat wahyu?” beliau berkata. Hussain Bin Ali telah berkahwin dengan salah seorang puteri Yazdajrad. Hussain juga ada meriwayatkan daripada Mansur “. yang datang bersama tawanan perang lain. dalam menyingkap rahsia Samardis seorang Majusi yang telah menawan tahta kerajaan Al-Kayaniyyin.a.

s6-7. memberi keizinan kepada puak-puak lain untuk keluar dari puak mereka. Lihat: Rijal Al-Kasyi. “.. 1. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah.. puak-puak Syiah diberi pertolongan dan melalui mereka juga. m. semua yang berkait dengan Rasulullah SAW dan juga Ali.a.. 59 Abu Al-Hasan Al-Sya’ari. “.“siapa yang mambawanya?” dia berkata “seorang malaikat yang mulia”.Salman mempunyai ilmu orang yang terdahulu dan yang terkemudian. kerana kitabkitab mazhab Imam Dua Belas mengandungi kebanyakan pendapat puakpuak Syiah.”58. dengan sebab mereka inilah. bagaimana pula sahabatnya?” dia berkata. seolah-olah kewujudan riwayat-riwayat ini di dalam kitab-kitab ini.. 56 57 Hakikat Syiah | 21 . Maqolat Al-Islamiyin..di bawah fahaman tasyayyu’ . termasuk yang luar biasa dan tidak diterima akal.” Riwayat itu terus menghuraikannya dengan berkata. Riwayat mereka menceritakan bahawa “. terdapat konsep perpindahan roh”.. puak-puak Syiah mendapat hujan.janganlah kamu sibuk hendak tahu. Riwayat ini telah memperakui bahawa Salman mendapat wahyu. Sebahagian puak dari orientalis menyatakan bahawa banyak akidah-akidah yang bukan Islam menyerap ke Lihat: Rijal Al-Kasyi.s 80.Salman adalah salah seorang pengikut Syiah.”56. Beliau ada menyebut di dalam artikel-artikel beliau bahawa. 58 Lihat: Rijal Al-Kasyi. “.s19.. “. Profesor Ahmad Amin berkata... ilmu Ali r. telah wujud orang-orang yang mengatakan tentang ‘ketuhanan’ Salman al-Farisi. Bukan sekadar ini. Riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab-kitab mazhab Imam Dua Belas berkemungkinan besar adalah pengaruh daripada pegangan puak Syiah melampau ini. PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN LAMA DI ASIA Sesetengah pengkaji menambah bahawa ajaran Syiah merupakan takungan bagi ajaran dan aqidah yang datang dari Asia purba seperti ajaran Buddha dan lain-lainnya60.s16. m.... jld. jld.. m. kerana mereka inilah puak-puak Syiah diberi rezeki... 60 Muhammad Abu Zuhrah. tetapi riwayatriwayat mereka memperakui bahawa Salman mempunyai ilmu-ilmu para imam dan para nabi. dan memberi gambaran bahawa sahabatnya Ali. Aku berkata “sekiranya Salman begitu...s 37..”57.. Bukan sekadar ini. sehingga mereka mengaitkan Salman dengan ciriciri imam dan juga nabi. m. Pada zaman kami.”59. lebih daripada itu. 1. sesetengah puak Syiah mengambil pendirian yang begitu melampau sehingga mengaitkan Salman dengan ciri-ciri ketuhanan.iaitu ilmu Rasulullah SAW.. m.. Puak seumpama ini telah wujud semasa zaman Abu Al-Hasan Al-Asy’ari (meninggal dunia 330 Hijrah). Tercatat di dalam riwayat palsu mereka bahawa “.

Semua yang mempunyai perancangan jahat.dalam ajaran Syiah. setiap orang yang hendak menghancurkan Islam dan penganutnya menggunakan tunggangan tasyayyu’ ini. Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa mereka yang tergolong dalam golongan tasyayyu’. dan mencampuradukkan ajaran-ajaran itu dengan konsep tasyayyu’. akan menggunakan tunggangan tasyayyu’ ini bagi tujuan mereka. mereka yang berhasad dengki terhadap Islam masuk melalui pintu ini. Yunani.a. mengambil ajaran-ajaran mereka daripada akidah Parsi. atau memperkecil-kecilkan mana-mana sahabat. Oleh kerana ini. merupakan akidah-akidah yang datang dari luar Islam dan masuk ke dalam umat Islam. Nasrani. yang ingin hidup dalam Islam sambil terus berpegang dengan akidah lamanya itu. bukanlah dari sumber dan pengaruh luar dari Islam. Dengan ini. daripada golongan Yahudi. dan juga tidak bersikap keterlaluan terhadap mereka. Nasrani. Banyak fahaman-fahaman asing menyerap masuk ke dalam konsep tasyayyu’ – seperti yang akan dibahaskan dengan terperinci dalam prinsip-prinsip Syiah nanti. sebagaimana yang terdapat pada puak-puak yang dikatakan memegang kepada fahaman tasyayyu’. Beliau menambah bahawa ini adalah bukti benarnya apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Rom. Sesetengahnya pula berkata mereka telah mengkaji ajaran mazhab Syiah dan mendapati bahawa ia mengandungi semua aliran dan akidah agama-agama yang diperangi oleh Islam. maksum para imam dan lain-lainnya. tanpa sebarang dakwaan tentang wujudnya dalil nas atau wasiat khusus. al-ghaibah. dalam beberapa riwayat yang bermaksud 22 | Hakikat Syiah . al-badaah. Ini ialah sikap tasyayyu’ terhadap ahlu Al-bait dan cinta terhadap mereka adalah sesuatu yang semulajadi. yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. al-raj’ah. Peristiwa-peristiwa ini telah menyemarakkan perasaan ini di kalangan umat Islam. tidak syak lagi. Akan tetapi tasyayyu’ dengan erti kata sesuatu akidah yang berdalilkan nas bahawa Ali menjadi imam. Cinta ini tidak membezakan di antara ahlu Al-bait. Yahudi dan selainnya. Di samping itu. Majusi dan lain-lainnya. Perasaan cinta ini bertambah dan menjadi lebih subur lagi selepas peristiwa yang berlaku kepada ahlu Albait yang bermula dengan pembunuhan Ali dan kemudiannya pembunuhan Hussain r. PENDAPAT YANG TERPILIH TENTANG ASAL-USUL TASYAYYU’ Saya berpendapat bahawa tasyayyu’ semata-mata. Ini ialah kerana pandangan Ibnu Saba’ hanya berpeluang untuk berkembang dan tersebar selepas berlaku peristiwa-peristiwa ini.

jld 3.61 KELAHIRAN TASYAYYU’ Para ulama berbeza pendapat bagi menentukan permulaan tasyayyu’ dan masa kelahirannya. m.umat ini akan mengikut sunah-sunah orang sebelum mereka. Ibnu Taimiyah. Di antara peristiwa yang terpenting adalah seperti berikut: 62 1- Kewafatan Rasulullah SAW dan mesyuarat al-Saqifah di mana Ali r. (2669). 1397 H/1977 M). Ini ialah kerana kebanyakan kelahiran kumpulankumpulan Islam berkait rapat dengan peristiwa bersejarah yang dilalui umat Islam. 3- Peperangan Siffin dan Majlis at-Tahkiim. dan dalam Sahih Muslim. yang berakhir dengan pembunuhannya..”. Kemudian menghasilkan buah selepas kewafatannya. 1419H/1998M.a. 4. bab Qaul an-nabi sallallahu ‘alaihi wasalam (‫)لتتبعن سنن من كان قبلكم‬: Bil. 62 Anwar al-Bazz. tidak menghadirinya untuk memberikan baiahnya pada awal lagi. al-musnad 2/450511. Beliau berkata lagi. (almansurah: Darul Wafa’. m.. 63 Muhammad Hussain ali Kasyif al-Ghita’.“.. 4- Pembunuhan Hussain r. Ia hanyalah suatu percubaan dari pihak Syiah untuk mematahkan hujah lawannya yang berhujah mengatakan bahawa pegangan dan ajaran Syiah berpunca dari ajaran luar dari Islam. 2- Fitnah yang berlaku pada zaman Uthman r. m. Aslu As-Syiah Wa Usuliha. Penyemaian terus menerus menyiram dan menjaganya sehingga ia membesar dan bercambah semasa kehidupannya.. 61 Hakikat Syiah | 23 .s 147. Mereka menyatakan bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang bertanggungjawab menyemai benih-benih tasyayyu’ dan Syiah lahir pada zaman baginda.... ‘ismah al-a-immah ‘an al-Syiah. Lihat: hadis-hadis dalam: Sahih al-Bukhari. Kitab al-‘Ilm. inilah yang berlaku kepada mereka yang tergolong dalam golongan puak-puak tasyayyu’.a.s 13.s 43. bab qaul annabi sallallahu ‘alaihi wasalam (‫)لتتبعن سنن من كان قبلكم‬: 8/151. Mereka juga mengatakan bahawa terdapat beberapa sahabat yang berpegang dengan fahaman tasyayyu’ terhadap Ali pada zaman Rasulullah SAW.a. iaitu benih-benih tasyayyu’ disemai seiring dengan benih-benih Islam itu sendiri dan setaraf dengan Islam.63 Pendapat ini tidak dapat diterima dan tidak mempunyai dalil langsung. jld.. 527). Muhammad Hussain al-Kasyif al-Ghita’ berkata “. (Beirut: Muassah Al-A’lami Lilmatbu’aat.sesungguhnya orang pertama yang menyemai benih tasyayyu’ di dalam ladang Islam ialah orang yang membuat dasar-dasar syariah Islam itu sendiri. Kitab al-I’tisom bisSunah. Minhaj al-Sunah. Banyak peristiwa-peristiwa yang boleh dikatakan mempunyai kaitan rapat dengan kelahiran tasyayyu’.”. Akan tetapi sesetengah ulama Syiah tidak menyatakan bahawa kelahiran Syiah berpunca daripada peristiwa-peristiwa tersebut...

Mahmud Subhi berkata.. Dalam hadisnya yang mutawatir dari sanad yang berbeza-beza.sesungguhnya mengaitkan Syiah dari segi sejarah dengan zaman Rasulullah SAW. 67 Al-Qafari..64 Ini adalah seperti yang dikata oleh Dr. Bagaimana para sahabat lain boleh berpegang dengan suatu pendapat terhadap Ali yang mana Ali sendiri tidak bersetuju dengan pendapat itu? Syiah tidak pernah pun disebut. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Sunna Wa Al-Syiah.sesungguhnya agama (yang benar diredhai) di sisi Allah ialah Islam. tiada berpuak Syiah atau Sunni.s 131. Sementara selain Syiah pula mengaitkan pendapat ini dengan terdapatnya pendapat yang mengatakan bahawa talian darah dengan Rasulullah SAW membuat seseorang itu lebih berhak menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW. PENDAPAT PERTAMA: Menyatakan bahawa tasyayyu’ timbul selepas wafat Rasulullah SAW. Abu Zar dan Al-Miqdad bin Al-Aswad r. Jld1.67 Pendapat ini juga jauh dari kebenaran dengan dalil bahawa Ali r.s 132 – 133.s 30. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al. dipetik daripada Nazariyah Al.a. m.sebaik-baik umat ini selepas nabinya SAW adalah Abu Bakar.“. Terdapat juga sesetengah golongan Ahli Sunah yang berpendapat demikian dengan huraian yang bertentangan dengan huraian bermatlamat puak Syiah ini.Sunah Wa Al-Syiah. semata-mata suatu percubaan dari pihak Syiah untuk mematahkan hujah lawan mereka yang mengatakan akidah-akidah Syiah berpunca dari sumber ajaran luar”. Puak Syiah menghuraikan maksud kelahiran Syiah sebagai permulaan akidah mereka tentang isu imam dan lainnya. (Al-Riyadh: DarToyyibah. berkata di atas mimbar di Kufah..a. Pendapat ini juga dipegang oleh sebahagian puak Syiah dengan penafsiran khas mereka sendiri. 64 24 | Hakikat Syiah . Ali r. kemudian Umar”.. seperti Salman Al-Farisi.. Mereka adalah di kalangan para sahabat. pada zaman Rasulullah SAW. Ali Sami An-Nashar bahawa. m.Imamah oleh Mahmood Subhi. m. Allah telah menjelaskan di dalam al-Quran yang bermaksud. m.. tidak pernah berkata demikian dan tidak pernah mendakwa khalifah untuk dirinya sendiri. apa Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari .”65. 66 Al-Qafari.66 Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang permulaan tasyayyu’ mengikut peristiwa-peristiwa yang disebut sebelum ini.Dr. Ma’salah Al-Taqriib Baina Ahli Sunna Wa Al-Syiah. .s 132. 1416H). “.... cet 4. 65 Surah ali Imran: 19.a. tidak terdapat Syiah atau Sunah. “. di mana terdapat sesetengah yang berpendapat bahawa Ali lebih berhak menjadi imam lalu berpihak kepadanya. “.

m.s 16. “.lagi untuk wujud di zaman Abu Bakar.a.. dan juga di antara bangsa Parsi atau bangsa Habsyah. Dengan ini terdapat Syiah Ali yang berhadapan dengan Syiah Muawiyah..a. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al-Sunah Wa Al-Syiah. bagaimana pula boleh dikatakan bahawa ia lahir selepas wafat Rasulullah SAW?68. Tetapi apabila Muawiyah memegang tampuk pemerintahan negara Islam.. 70 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.71 Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa tasyayyu’ lahir sebagai reaksi kepada kelahiran puak Khawarij yang menentang Ali r. 68 69 Hakikat Syiah | 25 .apabila puak Khawarij menjadikan imam (kepimpinan) itu hak umum.h.a. Seorang orientalis berbangsa Jerman. dan tidak lagi sebagai ketua sebuah kumpulan sahaja. m. Umar atau Uthman r. Dia telah memeluk Islam pada zaman Uthman r. m.. Namanya ada disebut dengan cara mutawatir di dalam kitab-kitab Ahli Sunah dan juga kitab-kitab Syiah. PENDAPAT KEDUA: Mengatakan bahawa tasyayyu’ lahir di penghujung zaman Uthman r. Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi dari Yaman dan pengasas golongan Syiah As-Sabaiyyah yang merupakan golongan Syiah pelampau.70 PENDAPAT KETIGA: Berpendapat tasyayyu’ lahir pada zaman Ali r.69 Ramai pengkaji-pengkaji dari para ulama dahulu dan sekarang menegaskan bahawa Ibnu Saba’ adalah pengasas bagi mazhab Syiah dan merupakan batu asas pertama dalam pembinaannya. atau dengan perkataan lain dengan kemunculan pergerakan Abdullah bin Saba’. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al. ‘Ismah Al-a-immah ‘Inda Al-Syiah. dalam peristiwa tahkim. Mereka melaungkan bahawa imam (kepimpinan) itu adalah hak umum bagi semua kaum muslimin dengan cara pilihan.a. Philip Hosen berkata.Sunah Wa Al-Syiah.. umat Islam terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan Ali dan kumpulan Muawiyah. Anwar Al-Bazz berkata “.. maka tidak boleh tidak puak Syiah dalam keadaan itu menjadikan imam Al-Qafari. m.. Anwar al-Bazz. dan menjelajah ke kotakota Islam dalam percubaannya untuk menyesatkan umat Islam.dengan pembunuhan Uthman. “Kumpulan” juga disebut dalam Bahasa Arab sebagai “Syiah”. ‘Ismah Al-a-immat ‘Inda Al-Syiah. ungkapan “Syiah” terus digunakan untuk merujuk kepada pengikut-pengikut Ali r.s 134.s 135.a. 71 Anwar al-Bazz. tidak wujud keutamaan di antara orang Arab dan orang bukan Arab.s 17.

.74 Penggunaan Kata Syiah ( ‫ ) شيعة‬Di Dalam Al-Quran Perkataan “Syiah” dan imbuhan-imbuhannya terdapat di dalam al-Quran pada 12 tempat...73 Kesimpulannya.. agama atau sekumpulan manusia. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al-Sunah Wa Al-Syiah.. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. “... m. ‘Ismah Al-a-immat ‘Inda Al-Syiah. ‘Ismah Al-A-immat ‘Inda Al-Syiah. Makna ahli kumpulan agama terdapat dalam firman Allah SWT yang bermaksud.s 17. Maknanya berlegar di sekitar makna bahasanya yang asal. Selepas peristiwa yang menyayat hati ini.Syiah sebenarnya terbentuk selepas pembunuhan Hussain r..s 142. Firman Allah SWT yang bermaksud. Makna kumpulan.”76 dan “.a.a.. jemaah atau ummah.hak di kalangan ahlu Al-bait Rasulullah SAW sahaja dari keturunan Saidina Ali r..s 18. m. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari “..sebahagian prinsip akidah bagi Syiah lahir pada tangan Abdullah bin Saba’..72 PENDAPAT KEEMPAT: Melihat bahawa kelahiran tasyayyu’ adalah selepas pembunuhan Hussain r. mana-mana orang yang sangat derhaka kepada (Allah) ar-Rahman. Selepas berlaku peristiwa-peristiwa yang disebut tadi.sesudah itu. di antara mereka..a. m. dari setiap kumpulan. terutamanya selepas pembunuhan Al-Hussain.h. Seterusnya pandangan yang dilontarkan oleh Ibnu Saba’ mula mendapat tempat di dalam suasana pemikiran bagi puak Syiah ini. sebagaimana yang disebut oleh Dr. “. umat. tetapi tidak timbul dalam bentuk kumpulan atau nama tasyayyu’. lafaz “Syiah” mula digunakan untuk merujuk kepada mereka yang menyokong Ali dan keturunannya r. Anwar al-Bazz. “.sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang 74 75 76 72 73 Anwar al-Bazz... Surah al-Qamar: 51 26 | Hakikat Syiah . “Syiah” mula muncul sebagai suatu kumpulan yang berkembang untuk membentuk mazhabnya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan. sebagai suatu kumpulan agama yang terancang”.. Surah Maryam:69. dan mengatakan ini bersandarkan dalil nas yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. seperti makna berikut: A.”75 iaitu. Profesor Ali Sami An-Nasyar berkata.kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu.

“.. “.dan masuklah ia ke bandar (Mesir) dalam masa penduduknya tidak menyedarinya.” 83.. sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan mana-mana orang yang sangat derhaka kepada Allah ar-Rahman di antara mereka.. Firman Allah SWT yang bermaksud... iaitu yang “serupa” dengan kamu dalam kekufuran daripada umat-umat yang terdahulu.” 79. Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya.” 78 B.dia menjadikan penduduknya berpuak-puak...dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan (ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh) ialah Nabi Ibrahim. “. Firman Allah SWT yang bermaksud. “.... iaitu kumpulan-kumpulan...” 84 dan juga “.. ini kemungkinan tidak terdapat di dalam al-Quran kecuali dengan makna demikian....” 77..seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya... seperti firman Allah SWT yang bermaksud.kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu. “. 81 Surah al-Qamar: 51 82 Surah al-Qasas: 15 83 Surah al-Qasas: 15 84 Surah Maryam:69.. Makna “keluarga” dan “keturunan”. dan mereka menjadi berpuak-puak.sesudah itu. Makna kumpulan sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud. seperti firman Allah SWT yang bermaksud..” 82 E. lalu didapatinya di situ dua orang lelaki sedang berkelahi... dan juga “.”80 C..seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya.yang sama keadaannya dengan mereka. Ibnu Al-Qayyim menghuraikan bahawa lafaz “Syiah” dan “‫ ”’أشياع‬biasanya digunakan dengan konotasi “kejian”. Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati. 77 78 Hakikat Syiah | 27 .. Beliau berkata lagi.. .....” 81. “penyokong” dan “penolong”. Dan juga. Makna “mengikut”. Lafaz ‫ أشياع‬dalam bentuk kata jamak terdapat dalam al-Quran dengan makna “yang seumpama” atau “sepadan”.... bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu).... tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam (perbuatan) mereka. D.. bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka Surah Saba’: 54 Surah as-Sofaat: 83 79 Surah al-An’am: 159 80 Surah al-Qasas: 4. “.

.. Puak Syiah telah berpecah kepada banyak kumpulan. Sebab terdapat banyak puak-puak Syiah dan mereka berselisih pendapat sesama sendiri. 85 86 28 | Hakikat Syiah .. 2- Perbezaan dalam menentukan imam.a. Setiap puak mempunyai akidah-akidah dan ajaran-ajaran yang berbeza daripada puak lain. Puak Syiah berselisih pendapat tentang siapa dia imam-imam di kalangan keturunan Ali.” 85 dan “. Di antara mereka ada yang bersikap melampau dan ekstrim sehingga memberikan imam-imam suatu sifat suci dan keterlaluan memfitnah mereka yang berselisih dengan Ali r.s21. ‘ismah al-A-immah ‘inda al-Syiah.a. Oleh kerana puak Syiah berpecah-belah dan tidak mempunyai pendirian yang tetap Surah al-An’am: 159.” 86 Alasan yang diberikan oleh Ibnu Al-Qayyim adalah –Allah maha Mengetahui –oleh sebab makna yang terkandung di dalam lafaz ini menunjukkan makna yang berlawanan dengan makna penyatuan dan berkumpul.. Ada yang mengatakan fulan dan ada yang mengatakan fulan... dengan cara dalil nas dan juga wasiat daripada Rasulullah sama ada dalam bentuk terus terang mahupun cara tersembunyi.dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ialah nabi Ibrahim”87. Imam ini kemudian diwarisi turuntemurun kepada keturunan Ali.. Oleh kerana itu lafaz ini hanya digunakan untuk merujuk kepada kumpulan yang sesat disebabkan oleh perpecahan dan perbezaan pendapat mereka sesama sendiri. dan kumpulannya sehingga ke tahap mengkafirkan mereka. 87 Surah as-Sofaat: 83 88 Anwar al-Bazz. (Badai’ al-Fawaid 1/155). Surah Saba’: 54. Ini adalah pada kebiasaannya kerana terdapat juga di dalam al-Quran makna selain konotasi ini seperti firman Allah yang bermaksud “.dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu dan mereka menjadi berpuak-puak. Satu perkara yang menyatukan mereka adalah pandangan mereka terhadap imam bagi Ali r. tetapi tidak sampai ke tahap kafir.dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka ingini sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa yang lalu. Berikut ialah faktor-faktor yang membawa perpecahan mereka kepada banyak puak:88 1- Perbezaan dari segi prinsip dan ajaran. Di antara mereka ada yang bersikap sederhana dan seimbang dan melihat bahawa Ali lebih berhak menjadi imam dan beranggapan sesiapa yang menyalahi mereka adalah salah. m..

Puak ini juga berpegang kepada faham “perpindahan ruh” mempercayai bahawa imam itu adalah cahaya yang berpindah ke dalam roh manusia dan berkata bahawa kenabian itu mungkin turun kepada sesiapa sahaja. Al-Kamiliah (‫ (الكاملية‬. iaitu: A. Pegangannya terlalu melampau terhadap Ali sehingga mengatakan bahawa Ali adalah seorang nabi dan seterusnya mengatakan bahawa Ali itu adalah tuhan. Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Kamil yang telah mengkafirkan seluruh para sahabat kerana tidak memberi baiah kepada Ali. orang Yahudi yang menzahirkan Islamnya di sebalik kekafirannya.s22-37. As-Sabaiyyah (‫ (السبائية‬. Bukan sekadar itu sahaja tetapi mereka menambah dalam akidah mereka apa yang menyebabkan mereka terkeluar dari Islam. ‘ismah al-A-immah ‘inda al-Syiah. Mereka digolongkan berdasarkan akidah-akidah dan pegangan-pegangan yang sama.tentang imam dan keturunannya. para ulama mengkategorikan mereka mengikut akidah-akidah dan pegangan-pegangan setiap puak. Mereka adalah pengikut-pengikut Ibnu Zira’ AlDusi dan dalam riwayat lain Al-Asadi. Kita juga lihat sesetengah mereka menjadi terlalu ekstremis sehingga mengangkat Ali ke tahap ketuhanan. PELAMPAU (‫)غالة‬. Puak-puak Syiah lain tidak merestui puak ini dan berlepas diri dari mereka kerana sikap melampau mereka dan tidak menganggap mereka di dalam golongan Syiah. B. m. Mereka adalah pengikut-pengikut Abdullah bin Saba’. Al-‘Ali‘iyah (‫ (العليائية‬. 89 Anwar al-Bazz. Puak ini mengatakan bahawa Ali lebih utama daripada Rasulullah dan menganggap bahawa yang mengutuskan Muhammad menamakan Ali sebagai tuhan. Sesetengah mereka pula menganggap kedua-duanya adalah tuhan. Mereka adalah kumpulan yang berpegang bahawa Ali adalah manusia yang paling utama selepas Rasulullah. c. Di samping sebahagian mereka mengangkat Ali ke tahap kenabian. Mereka juga menuduh Ali kerana tidak menuntut haknya dan juga mengkafirkan Ali kerana tidak memerangi Abu Bakar. Hakikat Syiah | 29 . Dia juga menyeru kumpulannya kepada akidah ini. Yang termasyhur di kalangan puak ini ialah 11 puak. Walau bagaimanapun kita boleh membahagikan setiap puak Syiah kepada 4 kumpulan besar seperti berikut:89 1.

E. “ wahai anakku pergilah dan sampaikan dariku. Kemudian dia mendakwa bahawa dirinya nabi. Ali.. Al-Kayyaliyah( ‫ (الكيالية‬. Mereka adalah pengikut Al-Mughirah bin Said Al-Bajli yang mendakwa bahawa imam selepas Ali bin Al-Hussain adalah Muhammad An-Nafs Az-Zakiyyah yang tinggal di luar Madinah. al-Hasan dan al-Hussain. Dia mempunyai sikap melampau terhadap Ali sehingga di luar penerimaan orang yang berakal waras. Yang berkata-kata adalah Nabi Muhammad dan yang tidak berkata-kata adalah Ali bin Abu Talib.” puak ini berkata para rasul sentiasa wujud dan tidak terputus. Mereka berkata juga bahawa syurga itu adalah seorang lelaki yang diperintah agar diberi sokongan iaitu imam dan sebaliknya adalah neraka. seorang berkatakata dan seorang lagi tidak berkata-kata. Mereka berkata bahawa Muhammad bin Ali bin Al-Hussain adalah imam yang telah naik ke langit dan Allah telah menyapu kepalanya dengan tangannya lalu berfirman . Al-Mansuriah (‫(المنصورية‬. Al-Mughiriah (‫ (المغيرية‬. maka dia adalah imam.. D. Mereka terdapat dalam banyak kumpulan dan semua mereka menganggap bahawa imam-imam adalah para nabi baru. 30 | Hakikat Syiah . Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Mansur Al-Ajali.. F. Dia juga mendakwa bahawa Muhammad An-Nafs ini hidup dan tidak mati dan seterusnya mendakwa dirinya imam selepas Muhammad AnNafs. Fatimah. Mereka ini adalah pengikut-pengikut Abu AlKhatab bin Abu Zainab.Di antara mereka pula ada yang mengatakan bahawa 4 orang yang dikenali sebagai “ashab al-kisa’” adalah tuhan iaitu Muhammad. Ahmad bin Al-Kayyal juga mendakwa mempunyai ilmu-ilmu ini dan dengan demikian dia adalah imam yang sebenar. Mereka adalah pengikut-pengikut Ahmad bin Al-Kayyal. rasul-rasul Allah dan hujah-hujah Allah di kalangan makhluk. G. Bagi mereka manusia sentiasa mempunyai dua rasul.. Mereka juga mendakwa bahawa Abu Al-Khatab adalah seorang nabi dan semua imam adalah tuhan. Di antara ajaran mazhab ini ialah sesiapa yang mampu melepasi ke ufuk-ufuk meninggalkan jiwa-jiwa dan mempunyai ilmu serta boleh menghuraikan selok-belok kedua-dua alam ini iaitu alam tinggi dan alam jiwa iaitu alam rendah. Al-Khatabiah (‫ (الخطابية‬.

Al-Hisyamiah( ‫ (الهشامية‬. Ini juga di antara perkara musyabbihat puak Syiah. Dan pada hari Ali merobohkan pintu Khaibar. Pertamanya ialah pegangan mereka bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam. J.H. warna. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka katakan. rasa. Mereka berkata juga bahawa agama itu adalah ketaatan seseorang itu. Puak ini berpegang kepada perpindahan roh dan mengatakan bahawa Allah telah masuk ke dalam badan Ali beberapa kali. Mereka beriktikad sesuatu kepada Allah. Pendirian mereka ini membuat mereka menjadi melampau terhadap hak-hak imam sehingga menganggap bahawa para imam adalah suci. An-Nasiriah (‫ (النصيرية‬. Mereka adalah pengikut-pengikut kepada Ibnu Al-Hukm dan Ibnu Salim. bau dan lain-lainnya. Mereka adalah pengikut Muhammad bin AnNu’man Al-Ahwali yang bergelar syaitan At-taq. Dia adalah anak murid kepada Muhammad Al-Baqir dan berpendapat sama dengan Hisham bin Al-Hukm bahawa Allah tidak mengetahui sesuatu sehingga sesuatu itu berlaku. An-Nu’maniah( ‫ (النعمانية‬. Mereka adalah pengikut-pengikut Kaisan Maula Amirul Mukminin Ali. Mereka adalah pengikut-pengikut Muhammad bin Nasir An-Namiri atau Al-Fahri yang merupakan pengikut Al-Hasan AlAskari. H. Riwayat yang mengatakan bahawa dia adalah anak murid kepada As-Sayid Muhammad bin Al-Hanafiah. Kedua mereka mengatakan bahawa harus bagi Allah untuk mempunyai satu permulaan wujud. Allah telah memasuki jasadnya. Mereka berkata bahawa Allah mempunyai jasad. Dia juga berkata bahawa Allah adalah nur di dalam bentuk manusia. Di antara kumpulan-kumpulan yang terpenting dalam puak al-Kaisaniah ialah: Hakikat Syiah | 31 . Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Terdapat dua perkara yang menyatukan puak-puak Al-Kaisaniah. AL-KAISANIAH (‫ (الكيسانية‬. Dia mendakwa bahawa para malaikat memikul arasy dan arasy itu memikul Allah. 2. Apabila Al-Hasan meninggal dunia dia telah mendakwa bahawa dia adalah wakil kepadanya. Puak ini juga dikenali sebagai puak syaitaniah. I. Mereka adalah pengikut-pengikut Yunus bin Abdul Rahman Al-Qummi. yang tidak layak bagi zat-Nya. Kumpulan ini berpendapat bahawa bahagian atas dari Allah dalam keadaan ruang dan bahagian bawah adalah dalam bentuk pepejal. Al-Yunusiah (‫ (اليونسية‬.

Mereka digelar sebagai Zaidiah kerana mereka berpegang kepada kata-kata Zaid bin Ali yang mengutamakan Ali bin Abu Talib lebih daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Al-Razamiah (‫ (الرزامية‬. Dia berjaya meluaskan pengaruhnya dan mempunyai kumpulannya tersendiri yang mengikut pegangannya.. Mereka 32 | Hakikat Syiah .kamu menolak aku. Mereka adalah pengikut-pengikut Razam bin Razm.. Mereka adalah pengikut-pengikut Zaid bin Ali bin Al-Hussain bin Ali bin Abi Talib. AL-ZAIDIAH (‫ (الزيدية‬. Dia telah memindahkan imam daripada Ali kepada anaknya Muhammad kemudian kepada anaknya Hisyam kemudian anaknya Ibrahim Al-Imam yang bersahabat dengan Abu Muslim yang menyeru orang ramai kepadanya dan memperakui bahawa ia (Ibrahim) adalah Imam. Kemudian dia juga mendakwa bahawa dia adalah pengganti Muhammad bin Al-Hanafiah dan menyeru orang ramai ke arah kesesatan. D. Al-Bananiah (‫ (البنانية‬. Tetapi apabila rahsianya diketahui dia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qisri.. B. Mereka mengharuskan imam selain daripada keturunan Al-Hasan dan Al-Hussain dengan syarat seorang itu mesti berilmu. Mereka berpendapat bahawa Abu Hashim telah mewasiatkan imam kepada Banan. kemudian menganut mazhab Zaidi dan kemudian bertukar berpegang kepada Syiah Al-Kaisani. 3. berani dan pemurah yang wajib ditaati. Mereka adalah pengikut-pengikut Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqofi. Mereka adalah pengikut-pengikut Banan bin Sam’an Al-Tamimi. Dia juga memperakui Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah dan berpendapat bahawa harus bagi umat Islam menentang imam-imam yang zalim. zuhud. Zaid berkata kepada mereka “..A. Imam pada pegangan puak ini adalah daripada keturunan Fatimah dan tidak boleh berpindah kepada selain daripada keturunan Fatimah. Al-Hasyimiah (‫ (الهاشمية‬. Mereka berpegang bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah meninggal dunia dan imam berpindah kepada anaknya Hasyim C. Dan ada yang mengatakan bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam selepas Al-Hasan dan Al-Hussain. Sebelum ini dia bermazhab Khawarij. Dia berpegang kepada ajaran yang mengatakan bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam selepas Ali.”. Apabila dia berada di kalangan pengikut-pengikutnya dan mendengar ada yang mencela Abu Bakar dan Umar dia mengingkari orang yang mencela itu. dan dengan ini nama Zaidiah kekal diberi kepada pengikutpengikut yang tetap terus bersamanya.. Mereka yang telah memberi baiah kepadanya meninggalkannya. Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Qasim bin Muhammad bin Al-Hanafiah. Al-Mukhtariah (‫ (المختارية‬.

Mereka adalah pengikut-pengikut Al-Jarud Ziad bin Al-Munzir. Mereka berdua bersetuju dalam masalah imam. C. Pegangan mereka dalam masalah imam adalah sama seperti pegangan puak al-Sulaimaniah kecuali dalam isu Uthman. 4. Pendapat mereka terhadap Ali ialah manusia yang paling utama selepas Rasulullah dan yang paling layak untuk menjadi imam.al-Imamiah adalah mereka yang berpendapat bahawa Ali adalah imam selepas Rasulullah dengan cara dalil nas yang jelas dan bukan dengan cara isyarat dengan sifat-sifat tertentu tetapi dengan lantikan yang jelas. Begitu juga kita meredhai Abu Bakar dan Umar.sesungguhnya imam adalah dengan cara syura di antara orang ramai. As-Solihiah dan Al-Batriah (‫ (الصالحية والبترية‬. Al-Jarudiah (‫ (الجارودية‬. Dia juga berpegang bahawa seseorang itu boleh menjadi imam walaupun terdapat orang lain yang lebih layak daripadanya untuk menjadi imam. Nama as-Solihiah berkaitan dengan Al-Hasan bin Solih bin Hayy... Mereka berselisihan pendapat sama ada Uthman kafir atau mukmin. Mereka juga menerima Abu Bakar dan Umar dan redha terhadap keduanya. manakala nama AlBatriah pula adalah berkaitan dengan Kathir An-Nawa Al-Abtar... Mereka beranggapan bahawa nabi telah menetapkan secara nas imam itu adalah Ali dan imam-imam lain ditentukan dengan cara sifat-sifat tanpa menyebut nama. Talhah kerana berperang dengan Ali. Kumpulan-kumpulan yang masyhur dari puak Al-Zaidiah ini ialah: A. Oleh kerana itu Al-Syahrastani dalam kitabnya “ al-Milal wa al-Nihal” menganggap mereka sebagai suatu puak. AL-IMAMIAH (‫ (اإلمامية‬.adalah puak Syiah yang mempunyai pegangan yang paling hampir kepada Ahli Sunah kerana mereka menerima khalifah Abu Bakar dan Umar kecuali satu kumpulan dari mereka yang dinamakan Al-Jarudiah. As-Sulaimaniah (‫ (السليمانية‬... Mereka menganggap orang yang melantik dan memilih Abu Bakar sebagai khalifah adalah kafir. Al-Syahrastani mendefinisikan mereka dalam kitab “ al-Milal wa al-Nihal” dengan berkata “. Al-Zubair... Tetapi menuduh Uthman sebagai perampas bahkan sehingga mengkafirkan Uthman. Mereka adalah orang yang berpegang kepada pendapat bahawa Ali adalah Imam selepas Rasulullah dengan cara dalil nas yang jelas menyebut nama Ali.” Di antara kumpulan-kumpulan Syiah al-Imamiah ialah: Hakikat Syiah | 33 . Dia pernah berkata “. Dengan pegangan mereka ini mereka berselisih pendapat dengan imam mereka iaitu Zaid bin Ali.” Dia memperakui khalifah Abu Bakar dan Umar. B.. Mereka adalah pengikut-pengikut Sulaiman bin Jarir. Dia juga mengkafirkan Aisyah..

Kumpulan kedua pula mempercayai bahawa imam selepas Jaafar adalah Muhammad bin Ismail kerana Jaafar telah melantik anaknya Ismail sebagai Imam selepasnya.A. Dr. m. yang masih kekal sehingga hari ini ialah tiga kumpulan iaitu Syiah Dua Belas. Di antara puak-puak Syiah yang banyak sepanjang sejarah mereka. Mereka dinamakan demikian kerana mereka mempercayai bahawa terdapat dua belas imam selepas Rasulullah.Syiah pada zaman kita ini terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu Imam Dua Belas.. 90 91 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.. Al-Ismailiyyah (‫ (اإلسماعيلية‬.s 171. Pertama ialah kumpulan yang menunggu-nunggu kemunculan Ismail bin Jaafar kerana mereka percaya bahawa Ismail tidak mati. Apabila Ismail meninggal dunia semasa ayahnya masih hidup mereka percaya bahawa Jaafar melantik anaknya Ismail sebagai imam sebenarnya untuk menunjukkan bahawa Imam selepasnya adalah Muhammad bin Ismail. Mereka adalah puak Syiah yang berpendapat bahawa imam selepas Jaafar adalah anaknya Ismail bin Jaafar. Imam-imam ini bagi mereka merupakan kebanyakan imam-imam Syiah di kalangan puak Syiah di dunia sekarang yang dikenal sebagai alImamiah. Ali Sami Al-Nasyar berkata “. Ini ialah kerana sumber-sumber rujukan Syiah al-Imamiah Dua Belas mengandungi kebanyakan pendapat-pendapat dan prinsip-prinsip puak-puak Syiah yang lain. Di antara yang termasyhur adalah al-Batiniyyah kerana bagi mereka setiap hukum yang zahir ada batinnya atau kerana mereka berpendapat bahawa imam juga wujud dalam keadaan batin atau terselindung. Al-Imamiah Dua Belas. Kemudian mereka berpecah menjadi kumpulan-kumpulan yang banyak dengan pandangan yang berbagaibagai. Dengan ini mereka boleh dianggap mewakili puak-puak Syiah yang lain. B. al-Ismailiyyah dan al-Zaidiyyah.. Apabila disebut lafaz al-Imamiah ia bererti Imam Dua Belas. al-Ismailiyyah dan al-Zaidiyyah. Selepas kematian Ismail mereka berpecah menjadi dua kumpulan. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.”90 Sebahagian pengkaji berpendapat bahawa sekiranya istilah Syiah disebut. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. Mereka juga mempunyai gelaran-gelaran yang banyak. 34 | Hakikat Syiah .91 Saya akan memperuntukkan satu kajian tentang Syiah al-Imamiah Dua Belas dalam kajian ini.. m. ia terus merujuk kepada Syiah alImamiah Dua Belas atau selain mereka sama ada Syiah al-Ismailiyyah atau al-Zaidiyyah.s 146.. Apabila disebut lafaz Syiah maka maksudnya adalah Syiah Dua Belas. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah.

93 Puak Syiah menganggap imam adalah salah satu prinsip-prinsip keagamaan dan juga satu rukun daripada rukun-rukun iman. 92 93 Hakikat Syiah | 35 . zalim dan Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah.AKIDAH-AKIDAH SYIAH YANG BERTENTANGAN DENGAN AHLI SUNAH Syiah mempunyai ajaran dan akidah yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Ahli Sunah..kami beriktikad bahawa imam adalah salah satu prinsip daripada prinsip agama yang mana seseorang tidak dikira sempurna imannya tanpa mempunyai iktikad ini.. Di antara akidah-akidah ini ialah:92 A.s 58.. Mereka menganggap bahawa khalifah Abu Bakar.Syiah al-Imamiah menambah rukun yang kelima iaitu iktikad tentang imam. m. 94 Anwar al-Bazz. Isu Imam. Aslu al-Syiah wa Usuliha. m. zalim dan telah merampas hak Ali dan keluarganya sebagai imam. Sebagaimana Allah memilih sesiapa sahaja yang Dia kehendaki daripada hamba-hamba-Nya untuk menjadi nabi dan rasul dan menyokong mereka dengan mukjizat yang merupakan suatu dalil nas daripada Allah. Dia juga menyuruh nabiNya untuk menentukannya dengan cara nas dan melantik selepasnya imam yang akan menggantikannya. Iman tidak akan sempurna tanpa iktikad ini. Puak Syiah mempunyai konsep yang tertentu tentang imam yang mereka bezakan daripada orang lain. Muhammad Redha Al-Muzaffar berkata “.s 45. Bagi mereka imam adalah satu tahap yang ditentukan oleh tuhan seperti nabi. begitu juga Allah memilih untuk menjadikan imam sesiapa yang dikehendaki-Nya. m. Prinsip ini tidak boleh diambil secara taklid sahaja daripada ibu-bapa dan juga keluarga yang mendidik seseorang itu. Muhammad Hussain Ali Kasyif Al-Ghita’ berkata “. ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah...”94 Imam pada golongan Syiah tidak boleh beralih keluar dari keluarga Ali dan ahli baitnya. tetapi mesti diperolehi sebagaimana seseorang itu berpegang kepada tauhid dan kenabian. Seorang ulama Syiah al-Majlisi pengarang kitab Bihar al-Anwar berbicara tentang ketiga-tiga khalifah tersebut dengan berkata bahawa mereka adalah perampas. Akidah-akidah ini mempunyai kesan yang besar dalam tafsiran mereka terhadap al-Quran dan sejauh mana penerimaan mereka terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Umar.s 287 Muhammad Hussain Ali Kasyif al-Ghita’. dan Uthman adalah khalifah yang menderhaka.

m.s 76. Ini ialah kerana imam pada mereka sama seperti nabi kerana kedua-duanya berperanan sebagai pemelihara syariat dan hujah Allah bagi hambahamba-Nya.kamu melafazkan atau melakukan sesuatu yang kamu tidak percaya demi untuk menolak kemudharatan dari Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. 97 Anwar al-Bazz. Mereka tidak mensyaratkan bahawa imam itu mesti bersifat maksum. para imam juga bersifat maksum kerana sebab mereka dicipta Allah adalah sama. Keseluruhan puak Syiah berpegang kepada ajaran bahawa para imam bersifat maksum kecuali Syiah al-Zaidiyyah.95 B.s 66.... ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah. 95 96 36 | Hakikat Syiah . Muhammad bin Al-Hasan Al-Tusi berkata tentang al-Zaidiyyah “. Apabila para nabi bersifat maksum. Isu Taqiyyah Taqiyyah seperti yang dihuraikan oleh Muhammad Jawad Mughniah. m.. Isu Maksum Para Imam Puak Syiah mensyaratkan bahawa imam mestilah bersifat maksum.s 311.96 Dengan ini puak Syiah menyalahi Ahli Sunah yang mengatakan bahawa sifat maksum itu hanyalah untuk para nabi sahaja dan tidak pada selain mereka.murtad dari agama Islam serta telah mendoakan agar laknat Allah ditimpa ke atas semua mereka dan ke atas sesiapa yang mengikut mereka serta terus membuat kezaliman terhadap ahlu al-bait.” 97 Kedua-dua iktikad ini iaitu kewujudan imam dan sifat maksum pada imam membawa kesan yang besar pada pegangan puak Syiah terhadap al-Quran dan penafsirannya dan juga hadis-hadis nabi. Ini adalah kerana di dalam al-Quran tidak terdapat sebutan tentang imam-imam mereka dan mereka tidak meriwayatkan hadis-hadis kecuali yang diriwayatkan melalui sanad imam-imam dan ulama mereka. Ini ialah kerana sebahagian mereka beriktikad bahawa terdapat aspek-aspek kekurangan dan penambahan di dalam al-Quran itu sendiri. Anwar al-Bazz. Ini ialah kerana perawi-perawi selain daripada para imam mereka tidak bersifat maksum begitu juga kedua-dua akidah ini memainkan peranan yang besar bagi kelahiran pegangan dan ajaran-ajaran lain puak Syiah.mereka tidak mengatakan bahawa Zaid bersifat maksum dan mereka tidak mengatakan bahawa di antara syarat imam itu adalah maksum. ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah. Sebahagian mereka pula mentafsirkan al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. C. m. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. salah seorang ulama Syiah semasa iaitu “. daripada dulu hingga sekarang.

1406H/1986M). D.. 99 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.h.dirimu. untuk melakukan sesuatu yang dilarang..” 98 Bersesuaian dengan definisi ini taqiyyah merupakan keizinan kepada mereka ketika perlu. m.s 48. Pegangan ini mengatakan bahawa Allah akan mengembalikan ke dunia satu kaum yang telah mati dalam bentuk mereka yang asal sebelum mereka mati. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. (Beirut: Dar al-Jawad wa Dar al-Tiar al-Jadid. 102 Muhammad Jawad Mughniah.100 Tujuan prinsip raj’ah pada puak Syiah ialah sebagai balas dendam oleh Al-Mahdi dan pengikut-pengikutnya terhadap musuh-musuh mereka.s 53. Mengikut pegangan mereka ketua musuhmusuh mereka ini adalah kedua-dua khalifah yang juga sahabat-sahabat yang mempunyai talian keluarga dengan Rasulullah SAW.102 Muhammad Jawad Mughniah. al-Syubhah Fii al-Mizaan. Allah akan memenangkan ahli hak dengan perantaraan mereka ini untuk melawan ahli kesesatan. harta benda dan untuk memelihara maruah kamu. 100 Muhammad Jawad Mughniah. Isu al-Raj’ah.. m. bahawasanya sembilan persepuluh daripada agama terletak pada taqiyyah dan tiada agama bagi sesiapa yang tidak berpegang kepada taqiyyah. al-Syubhah Fii al-Mizaan.. iaitu Abu Bakar dan Umar r. al-Syubhah Fii al-Mizaan. m. m. Mereka juga berkata bahawa hadis-hadis yang bersetuju dengan pandangan Ahli Sunah sebenarnya merupakan pendekatan taqiyyah dari pihak mereka. m.101 Puak Syiah meriwayatkan banyak hadis dari imam-imam mereka tentang pegangan mereka ini. E. Isu al-Bada’ Mengikut Syiah ia adalah perubahan apa yang disangka oleh manusia mengikut iradat Allah. Sebagaimana Allah menasakhkan sesuatu hukum mengikut hikmah-Nya begitu juga Allah mengubah dalam alam ini mengikut iradat-Nya dari aspek ciptaan dan pengurusan alam ini. Namun puak Syiah bersifat melampau-lampau dalam pegangan mereka terhadap taqiyyah sehingga mereka berkata dalam satu hadis riwayat mereka dari Abu Abdullah “. 98 Hakikat Syiah | 37 .. Ia adalah mengikut huraian mereka – perubahan luaran bagi iradat Allah dalam kejadian ini.s 331. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah..”99 Puak Syiah menjadikan konsep taqiyyah sebagai jalan keluar dalam perkara-perkara yang bercanggah dan berlawanan dengan pertuturan imam-imam mereka dan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada mereka.s 340. Mereka berkata perkara ini terhadap kejadian sama seperti hukum nasakh dan mansukh pada hukum hakam. 6..s 54. jld. 101 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.

Isu al-Ghaibah Iaitu ghaibnya imam mereka yang kedua belas. Makna keghaiban kecil ialah bahawa imam terlindung dari pandangan manusia kecuali manusia-manusia yang terpilih.103 Syeikh Muhammad Abu Zuhrah berkata “.t. Al-Imam Al-Hujjah Muhammad bin Al-Hassan. Tetapi ilmu Allah bersifat azali.s 253 103 104 38 | Hakikat Syiah .Puak Syiah berkata bahawa prinsip al-Bada’ ini ialah perlanjutan bagi ajal dan rezeki atau pengurangan kedua-duanya dengan sebab amalan seseorang. Dan cara berkomunikasi dengan pengikutnya melalui utusan-utusan.t) m. al-Syubhah Fii al-Mizaan. Sekiranya bumi ini kekal tanpa imam nescaya akan tenggelamlah ia. al-Imam al-Sodiq Hayatihi wa ‘Isrihi Araauhu wa Fiqhahu. Mereka berkata juga kerana memperkenankan doa bagi perubahan sesuatu yang dikehendaki itu.. m.s 253 Muhammad Abu Zuhrah. Dan apabila ilmu Allah bersifat azali maka tidak ragu lagi saling bercanggahan dengan perubahan di dalam alam bagi sesuatu perkara yang baharu sahaja diketahui oleh Allah SWT104. (Darul Fikr al-Arabi.cet).328H – ketika itulah terputusnya komunikasi dan utusan antara imam dan pengikut-pengikutnya105.s 185 105 Muhammad Jawad Mughniah. (Dar al-Maarif li al-Matbuaat t. Pendapat mereka mengatakan bahawa al-Bada’ adalah perubahan kepada ciptaan alam ini sama seperti perubahan nasakh dan mansukh dalam hukum hakam. Dengan ini kenyataan mereka mengenai prinsip al-Bada’ bertentangan dengan pegangan Ahli Sunah mengenai keazalian ilmu Allah. t. Maknanya Allah menentukan dan mengetahui sesuatu kemudian dia mengubah apa yang telah Dia tetapkan dan ketahui dengan sesuatu yang lain. Muhammad Jawad Mughniah mengatakan : “bagi imam Al-Mahdi ada dua keghaiban: keghaiban kecil dan keghaiban besar. Ia juga merupakan pegangan asasi di sisi Imamiah. dan keghaiban besar bermula di pertengahan Syaaban . Dengan ini iradat Allah berubah.kita mengharapkan agar pendapat saudara kita dari kalangan al-Imamiah dalam masalah al-Bada’ hanya tertumpu kepada perkara-perkara yang tidak dijangka oleh manusia. Perubahan iradat Allah bagi mereka adalah sesuatu yang harus kerana iradat Allah bagi mereka bersifat “tanjiziah hadithah” dan bukan bersifat “azaliatun qadimah”.. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kewujudan perkara itu dan Dia mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang mungkin berlaku.m. al-Bada’ tidak hanya berlaku kepada sesuatu fenomena yang kelihatan kepada manusia. al-Syiah Fii al-Mizan.cet. F. Muhammad Jawad Mughniah. ini kerana mereka berpegang bahawa bumi ini tidak sunyi daripada imam walaupun sedetik.

Ini adalah sebahagian akidah dan ajaran Syiah yang menyalahi Ahli Sunah.. Ini kerana di sisi mereka imam adalah pembela (al-hujjah) bagi manusia106. Ini adalah penafsiran dengan pendapat yang tercela iaitu penafsiran orang-orang yang telah mempunyai iktikad tertentu kemudian mentafsirkannya semula berdasarkan iktikad tersebut. cet.Sekiranya imam diangkat daripada bumi sedetik nescaya tidak akan aman seperti laut yang bergelora.4. Dar Tayyibah. (al-Riyadh. Dan mereka memahami nasnas-Nya dan mentakwilkannya mengikut apa yang diwahyukan kepada mereka oleh akidah mereka dan apa yang dihiasi bagi mereka oleh hawa nafsu mereka. m.6.. Dr. Jld. Muhammad Hussain Al-Zahabi mengatakan: “ . Cet. 1416H /1995M).. Bagi akidah sebegitu mempunyai kesan yang besar kepada pendirian mereka mengenai al-Quran dan tafsirannya.”107 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafaari..1 m. Jld2.Mereka mula melihat kepada al-Quran al-Karim selepas itu melalui akidah-akidah ini. 1416H).s 27 106 Hakikat Syiah | 39 . (al-Kaherah:Maktabah Wahbah. al-Tafsir wa al-Mufassirun.s 349 107 Muhammad Hussain al-Zahabi. kemudian menafsirkan alQuran berdasarkan hawa nafsu mereka. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah.

40 | Hakikat Syiah .

SEJARAH PERKEMBANGAN SYIAH DAN PERKAITANNYA DENGAN AHLI BAIT Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

.

perkataan “Syiah “ hanya digunakan dengan pengertian yang asal ini.. Inilah asal penggunaan perkataan “Syiah”.‫الحمدهلل رب العالمين‬ SYIAH GENERASI PERTAMA Perkataan “Syiah” pada asalnya digunakan dengan makna pengikut atau pembantu seseorang seperti kata Az-Zubaidi dalam kitabnya Taj Al-Arus : .‫كل قوم اجتمعوا على أمرفهم الشيعة‬ “ Setiap kaum yang berkumpul bagi sesuatu tujuan maka mereka merupakan syiah dan setiap orang yang menolong seseorang dan menyebelahinya maka ia disebut syiah kepadanya “ Pada zaman awal Islam. manakala pengikut Mu’awiyah disebut “Syiah Mu’awiyah”.a. iaitu penyokong bagi kumpulan-kumpulan yang bertelagah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan siasah atau pengurusan negara. Manakala Mua’awiyah meminta Saidina Ali mengambil tindakan terlebih dahulu terhadap para pembunuh Saidina Uthman yang menyertai pasukannya sebelum ia dan para pengikutnya dapat mengiktiraf Baginda sebagai Khalifah. Nama Saidina Ali dan Ahlul Bait Hakikat Syiah | 43 . Perhatikan perkataan “yaz’um’ (mendakwa) yang digunakan oleh Ibnu Al-Athir yang membawa maksud bahawa mereka sebenarnya tiada kaitan dengan Saidina Ali dan Ahlul Bait. Perkataan ini banyak digunakan ketika berlaku pertikaian antara Mu’awiyah dan Saidina Ali r.‫كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو شيعة له‬ ‫ و‬.‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‬. selepas kewafatan Saidina Uthman. Daripada sini... Saidina Ali meminta Mu’awiyah memberikan ba’iah kepadanya memandangkan pelantikannya sebagai Khalifah adalah sah. Namun penggunaannya berkembang kepada pengertian yang khusus seperti yang disebut oleh Ibnu Al-Athir dalam kitab Al-Nihayah. ‫وقد غلب هذا اإلسم على كل من يزعم أنه يتولى علياً رضى اهلل عنه وأهل بيته حتى صار لهم‬ ً‫إسماً خاصا‬ “ Nama ini kemudiannya digunakan secara meluas kepada setiap mereka yang mendakwa sebagai pengikut setia Saidina Ali dan Ahlul Bait sehingga perkataan “Syiah” menjadi nama khusus bagi mereka “.. para pengikut Saidina Ali disebut “Syiah Ali”. Pada hakikatnya pertikaian antara dua kumpulan ini hanya bersifat siasah semata-mata dan tidak membabitkan akidah dan pegangan agama..

Qais bin Said supaya berbai’ah kepada Mu’awiyah. Menjelaskan ini. menghancur dan mengubah Syariah dan memecahbelahkan umat Islam. seorang ejen Yahudi yang menggunakan pemelukan Islam sebagai tabir bagi menutup perencanaan dan kegiatannya yang merosakkan itu. khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar r. Dan yang mengepalai kegiatan penyusupan akidah dan pemikiran yang menyeleweng ini ialah ‘Abdullah bin Saba’.. Abu AlMuzaffar Al-Asfiraini dalam kitabnya “Attabsis fiddin” menulis: “Dan ketahuilah bahawa semua firqah Imamiah yang kami sebutkan itu sekata dalam mengkafirkan sahabat. Malah antara syarat sulh yang dikenakan oleh Saidina Al-Hasan sebelum menyerahkan kuasanya kepada Mu’awiyah ialah bahawa Mu’awiyah perlu mengikut jejak langkah Al-Khulafa’ Al-Rasyidin. seorang Yahudi yang berasal dari Yaman.digunakan sebagai topeng bagi melindungi ajaran bidaah yang mereka bawa dengan tujuan meruntuhkan Islam.a.. berlaku perkembangan dan perubahan pada pengikut-pengikut Syiah. Mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yahudi. mendakwa berlaku kekurangan dan 44 | Hakikat Syiah . serta menganut akidah-akidah asing yang diseludupkan ke dalam Islam.a. Telah disebutkan sebelum ini bahawa perselisihan antara Saidina Ali dan Mu’awiyah bersifat siasah semata-mata.. namun kesemuanya berpegang dengan asas-asas pemikiran yang digegaskan oleh Abdullah bin Saba’ yang bertujuan merosakkan akidah. Ini bermakna para penyokong Saidina Ali pada ketika itu tidak menganuti akidah seperti yang dianuti oleh Syiah hari ini. mengingkari Al-Quran dan juga Sunah Rasulullah SAW dan sebagainya daripada ajaran-ajaran yang diserapkan oleh Abdulllah bin Saba’. “Selepas zaman ini. Majusi dan Nasrani. disebabkan dendam mereka terhadap pemerintah Islam dan kerana terpedaya dengan penyelewengan dan pemalsuan oleh golongan zindiq daripada kalangan Yahudi dan Majusi. Jika sekiranya Al-Hasan menganggap Mu’awiyah sebagai kafir. “ Sekalipun golongan yang digelarkan dengan Assabaiyyah ini kemudiannya berpecah kepada beberapa puak. PERKEMBANGAN SYIAH KEPADA RAFIDHAH) ‫(رافضة‬ Bagi menggambarkan perkembangan ini saya perturunkan di sini tulisan Ihsan Illahi Zahir dalam Kitabnya “ Al-Syiah Wa Tasyayyu’ ”. Dia jugalah orang yang membangkitkan fitnah dan menggerakkan pemberontakan untuk menjatuhkan Khalifah Islam Ketiga Saidina Uthman Bin Affan r. seperti membenci para Sahabat. sudah tentu beliau tidak menyerahkan kuasanya dan tidak menyuruh adiknya Al-Hussain serta Ketua tenteranya.

Mereka pada hakikatnya adalah Ahli Sunah kerana persoalan tersebut adalah perkara ijtihad yang tidak membabitkan akidah. demikian juga Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Maka bertolak daripada perkembangan dan perubahan dalam akidah Syiah... sabda Rasulullah SAW ..a.Imam Zaid menolak permintaan mereka dan menegaskan yang beliau tetap menerima keduanya sebagai Khalifah.. katanya : “Adapun Rafidhah.‫سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة‬ “ Akan datang selepasku satu kaum.. Mereka lalu mengatakan: ‫ فأتم الرافضة‬، ‫( أذا نرفضك‬kalau begitu kami menolak kepimpinan kamu). Dengan itu Quran yang ada pada hari ini tidak boleh dijadikan pegangan..” Malah gelaran Rafidhah ini diberi oleh Rasulullah SAW sendiri seperti yang terdapat dalam Hadis riwayat Al-Darqutni daripada Ali r.. mereka mempunyai gelaran yang dipanggil “Arrafidhah” (yang menolak kekhalifahan Syaikhain Abu Bakar dan Umar). Gelaran golongan ini yang diberi oleh Ahlul bait sendiri sebenarnya adalah “Rafidhah” Kitab : “al-Raud Al nadhir” menyebut riwayat daripada Isa bin Yunus. sifat ghuluw di zaman salaf disebut kepada mereka yang memperkatakan sesuatu terhadap Saidina Uthman.. maka sebahagian ulama tidak menamakan golongan ini sebagai “Syiah” sebaliknya mereka disebut “Rafidhah”. Thalhah Hakikat Syiah | 45 ‫لم أرحدا أشهد بالزورمن الرافضة‬ . Imam Zaid menjawab :(Maka kamu semua adalah Arrafidhah). maka permulaan kelahiran ialah ketika sekumpulan pengikut Imam Zaid bin Ali datang menemuinya dan meminta beliau menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar r. Ini ialah kerana mereka tidak layak dan tidak berhak dipanggil Syiah kerana Syiah di zaman awal ialah mereka yang berpandangan Saidina Ali lebih utama daripada Saidina Uthman sebagai Khalifah. Mereka juga mendakwa terdapat nas dalam Quran yang menetapkan Saidina Ali sebagai Imam tetapi telah digugurkan oleh para Sahabat . sebagai syarat untuk mereka menyokongnya. Berasaskan keterangan diatas.a. pengertian “ghuluw” atau keterlaluan juga turut berubah.”. Misalnya Imam Syafie pernah berkata seperti yang diriwayatkan oleh Harmalah : “Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak berdusta selain daripada golongan Rafidhah. Azzubair. Menurut Imam Al-Zahbi.perubahan pada Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat.

dalam tulisan ini saya menggunakan gelaran “Syiah Rafidhah” bagi merujuk kepada golongan ini untuk tujuan pengenalan. Sedangkan ghuluw di zaman mutakhir ialah mereka yang mengkafirkan sahabat. Lebih mengelirukan lagi apabila dalam mentakrifkan golongan ini disebutkan sebagai : Pengikut Saidina Ali. Sunah Khulafa’ Rasyidin serta para sahabat dan Ahlul Bait. SYIAH RAFIDHAH TIADA KAITAN DENGAN AHLI BAIT Melihat kepada akidah serta amalan mereka yang bertentangan dengan al-Quran.. Berasaskan huraian di atas. Selain daripada itu ia dapat membezakan firqah dhallah ini dengan sebahagian Salaf yang mengambil pendirian yang berbeza daripada jumhur ummah bersabit dengan siapakah yang lebih utama untuk menjadi Khalifah antara Saidina Ali dan Saidina Uthman selepas Saidina Umar r. iaitu yang digelar Rafidhah..dan Muawiyah. Seperti yang disebutkan sebelum ini. adalah jelas golongan Rafidhah ini tiada hubungan dengan Ahli Bait. atau pengikut Ahlul Bait.. menolak kekhalifahan Saidina Abu Bakar dan Umar dan menganut akidah yang menyesatkan seperti yang disebut sebelum ini.a. Sunah Rasulullah SAW. maka pengunaan gelaran “Syiah” bagi firqah Imamiah Isna Ashariah adalah mengelirukan.‫والحق أن التشيع كان مأوى يلجاء إليه كل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد‬ ‫ كل هؤالء كانوا ينحذون حب أهل‬. mereka tergolong daripada Ahli Sunah sekalipun ada di antara mereka yang bersifat ghuluw dalam pendiriannya kerana sahabat tidak ma’sum menurut pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah. Saya berpendapat gambaran yang diberikan oleh Ahmad Amin dalam bukunya “Fajrul Islam” mengenai golongan ini sangat tepat : ‫ ومن كان يريد‬. ‫إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونضرانية وزردشنية وهندية‬ ‫البيت ستارا يضعون وراءه كل ماشاءت أهواءهم‬ “Pada hakikatnya tasyayyu (menganut Syiah) telah menjadi tempat berlindung bagi setiap mereka yang ingin meruntuhkan Islam kerana 46 | Hakikat Syiah . Namun dalam konteks penulisan atau perbahasan gelaran Arrafidhah semata-mata sukar dikenali. kerana seperti yang akan dijelaskan selepas ini – mereka tiada kaitan dengan Saidina Ali maupun Ahlul Bait. Mereka adalah Assabaiyyah atau Arrafidhah. Oleh yang demikian. Atas dasar perubahan pengertian ini jugalah kita dapati terdapat di kalangan ahli hadis yang diterima riwayat mereka yang dikatakan sebagai cenderung kepada tasyayyu’ (berfahaman Syiah). Perkataan “Rafidhah” perlu digunakan kerana ia adalah gelaran yang diberi oleh Rasulullah SAW dan Ahlul Bait sendiri.

Keadaan kami (Ahlul Bait) juga demikian. mereka bukan daripada golongan kami dan kami bukan daripada golongan mereka”. dan mereka yang ingin memasukkan ajaran nenek moyang mereka seperti Yahudi. Kitab Tasbit Dalailunubuwwah oleh Al-Hamzani menyebut bahawa Swaid bin Ghafalah. seorang pembantu Saidina Ali memberitahu Baginda bahawa terdapat sekumpulan orang yang mendakwa sebagai pengikut Saidina Ali mencerca Saidina Abu Bakar dan Umar atas nama Baginda.h. ketika menggambarkan hubungan Ahlul Bait dengan kumpulan sesat ini menyatakan : “Sesungguhnya Yahudi kasih kepada Uzair hingga mereka kata apa yang mereka kata tentangnya : Uzair bukan daripada mereka.. Baginda kemudian memasuki masjid dan menyampaikan khutbah ringkas.” Sebenarnya terdapat banyak bukti yang diriwayatkan daripada kalangan Ahli Bait sendiri bermula daripada Saidina Ali hinggakan anak cucu Baginda yang mengutuk tindakan kumpulan ini menggunakan nama Ahli Bait dalam kegiatan mereka menyebarkan ajaran bidaah. Antara kandungannya ialah : “Aku mendapat tahu ada golongan yang menyebut dua penghulu Quraish dan bapa kaum Muslimin dengan perkara yang aku bersih daripadanya malah aku akan kenakan hukuman terhadap orang yang memperkatakannya. Hakikat Syiah | 47 . Semua mereka menjadikan kasih kepada Ahli Bait sebagai tabir untuk menutup tujuan mereka yang sebenar. sesat dan kufur di kalangan orang ramai. dan tiada yang membenci keduanya melainkan ia adalah orang yang jahat lagi kotor (faajirun radi’)”.. Kaum Nasrani mengasihi Nabi Isa hingga mereka kata padanya apa yang mereka kata : Isa bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Isa. Segolongan daripada pengikut kami akan mengasihi kami sehingga mereka kata pada kami apa yang dikata oleh Yahudi pada Uzair dan Nasrani pada Isa. dan mereka bukan daripada Uzair.. Di akhir khutbahnya ini. kemudian Allah lebih mengetahui: Siapakah yang terbaik selepas keduanya.”. Laknat Allah terhadap sesiapa yang menyimpan sebarang perasaan tidak baik terhadap mereka”..permusuhan atau dengki. Demi Allah : Tiada yang mengasihi keduanya melainkan ianya seorang mukmin yang bertakwa. Baginda mengakui kelebihan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar r. Saidina Ali lalu mengatakan: Aku berlindung dengan Allah (dua kali) daripada sebarang buruk sangka terhadap keduanya. Ali bin Al-Husain Zainul Abidin (cucu Ali yang didakwa oleh golongan Rafidhah sebagai Imam keempat mereka). Nasrani. Zoroaster dan Hindu. ke atas seluruh umat selepas Nabi SAW : “Sesungguhnya orang yang terbaik daripada kalangan umat ini selepas Nabi SAW ialah Abu Bakar dan Umar.

saya berpendapat istilah yang lebih tepat bagi merujuk kepada golongan ini ialah “firqah”. Kerana mazhab biasanya digunakan kepada kelompok yang tidak terkeluar daripada lingkungan Ahli Sunah Wal Jamaah. Sampaikan kepada mereka. Saya berpendapat adalah benar apa yang dikatakan oleh Shaikh Abdul Aziz Muhammad Al-Zubairi mengenai golongan ini dalam kitabnya “Izhabu Fa Antum Al-Rafidhah”. mereka berpura-pura mengasihi Ahli Bait secara dusta dan palsu. mereka mendakwa aku yang menyuruhnya.Muhammad bin Ali Al-Baqir yang dianggap oleh Syiah Rafidhah sebagai Imam Kelima berkata kepada salah seorang sahabatnya Jabir Al-Jufi : “Wahai Jabir : sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang mendakwa mengasihi kami di Iraq mencerca Abu Bakar dan Umar. PENUTUP Berasaskan kepada akidah dan ajaran sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan golongan ini. dan melihat kepada amalan dan tindak tanduk mereka di sepanjang sejarah dan masa kini. ‫لووليت لتقربت إلى إهلل تعالى بدمائهم‬ Demikianlah kita lihat bagaimana Ahli Bait tiada sebarang kaitan dengan puak Syiah Rafidhah. Syiah Imamiah Rafidhah adalah merupakan ancaman besar kepada pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah serta keselamatan ummah dan negara 48 | Hakikat Syiah . menyebar ajaran-ajaran yang menyesatkan atas nama Ahli Bait. bukan “mazhab”. ‫ ودعوا الناس‬،‫ تظاهروا بمحبة آل البيت كذبا وزورا‬،‫والشيعة الرافضة هم فرفة من أعداء االسالم‬ ‫ ورووا عنهم مالم يفعلوه‬،‫ ونسبوا إلى آل البيت مالم يقولوه‬،‫للتشيع فيهم‬ “Syiah Rafidhah adalah satu puak daripada golongan musuh Islam. aku dengan nama Allah membersihkan diriku daripada mereka. malah sebaliknya mereka mengutuk kegiatan golongan ini yang menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam dan mengancam akan mengambil tindakan paling keras jika sekiranya mereka mempunyai kuasa. Berasaskan kepada apa yang ditulis oleh Sheikh Abdul Aziz ini. serta meriwayatkan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh mereka”. Demi Allah jika aku menjadi pemerintah pasti aku akan mendekatkan diri kepada Allah dengan darah mereka. mengajak manusia menganut fahaman Syiah.

. dan tidak akan membiarkan sesiapa pun hidup... ternyata mereka meninggalkan kesan pemikiran yang berbahaya dalam menyebarkan syirik di kalangan umat Muhammad SAW dan menyekat jalan agama Allah. saya menyatakan: “Peristiwa-peristiwa sejarah masa silam dan realiti masa kini memperlihatkan kepada kita bahawa permusuhan.‫محمد صلى اهلل عليه وسالم‬ “Tentang kesan mereka di dunia Islam....” Ia mengotakan kata-katanya dengan membunuh lebih sejuta pengikut Sunni yang enggan bertukar kepada fahaman Rafidhah dalam masa beberapa tahun sahaja. Sebaik sahaja beroleh kuasa. Ini ialah kerana unsur-unsur tersebut telah diadun dan dicanai dengan begitu rapi sekali sehingga ia menjadi sebati dan tidak mungkin dapat dipisahkan lagi.. serta menggalakkan lahir golongan zindiq dan mulhid . persengketaan dan pertumpahan darah adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan jika Fahaman Syiah Rafidhah dibiarkan bertapak di kalangan Ahli Sunah..jika golongan ini dibiarkan bertapak di negara kita. kerana majoriti penduduk bermazhab Syafii ia menolak dan dengan tegas mengatakan : . saya akan hunuskan pedang.. Ketika berjaya menakluk Baghdad.‫ وظهور فرق الزندقة وإللحاد‬...” Dalam risalah yang berjudul “Syiah Imam Dua Belas : Penyelewengannya Dari Jalan Ahli Sunah Wal Jamaah”. ia mula menyebarkan fahaman Syiah Rafidhah secara paksaan.‫ والصد عن دين اهلل‬.. Dan Sejarah Hakikat Syiah | 49 .‫فإن تنطق الرعية بحرف واحد فسوف أمتشق الحسام ولن أترك أحدا على قيد الحياة‬ “Jika ada rakyat yang membantah. Shah Ismail memerintahkan supaya ulama-ulama Ahli Sunah di bunuh dan masjidmasjid serta madrasah milik orang-orang Sunni dirobohkan...” Umat Islam Ahli Sunah wajib mengambil pengajaran dan tidak melupakan sejarah kerajaan Safawiyyah di bawah pimpinan Shah Ismail Safawi (907H/1501M) ketika berjaya menakluk Iran yang majoriti penduduknya bermazhab Sunni Syafii pada ketika itu. Antara rumusan yang di buat oleh Dr.. Apabila dinasihat supaya tidak berbuat demikian. Nasir Bin Abdullah Bin Ali Al-Qafari dalam tesis PhD yang berjudul : ‫أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثنى عشرية‬ Adalah seperti berikut : ‫وفى أثرهم فى العالم االسالمي تبين أن لهم آثارهم الفكرية الخطيره فى إحداث الشرك فى أمة‬ .

wajib mengambil semua langkah yang perlu bagi menyekat penyebaran fahaman sesat dan berbahaya ini daripada bertapak di negara kita melalui penguatkuasaan undang-undang dan juga pendedahan kesesatan dan penyelewengan ajaran agama Syiah Imamiah Rafidah kepada orang ramai sebelum masanya terlambat dan sebelum nasi menjadi bubur.berulang kembali sejak golongan ini beroleh kuasa di Iraq dengan sokongan Amerika Syarikat. seperti yang diceritakan dalam buku “Masajid Fi Wajhinnar” (Masjid-masjid Berhadapan Dengan Api : yang diterbitkan oleh “Markaz Ar-Rasyid Li Al-Dirasati Wal Buhuth” Iraq (lihat lampiran A-M ) Umat Islam di Malaysia .Kerajaan dan Swasta . ‫واهلل اعلم‬ 50 | Hakikat Syiah .

‬‬ ‫‪2.‬اذهبوا فأنتم الرافضة‪ ( ،‬اسكندرية‬ ‫‪ :‬دارإاليمان‪)2004 ،‬‬ ‫ على ابرهيم حسن‪ ،‬التاريخ االسالني العام (القاهرة ‪ :‬مكتبة النهضة المصرية‪)1976 ،‬‬ ‫ ناصر بن عبد اهلل بن القفاري‪ ،‬الدكتور‪ ،‬أصول مذهب الشيعة إالمامية إالثنى‬ ‫عشربة (الجيزة ‪ :‬دارالرضا‪)1998 ،‬‬ ‫ محمد أبوزهرة‪ .‬‬ ‫‪Hakikat Syiah | 51‬‬ .‬الشيعة والتشيع ( الهور ‪ :‬أدارة ترجمان السنة ‪)1983 ،‬‬ ‫أحمدبن عبد العزيز الحمان‪ .‫‪DAFTAR RUJUKAN‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫ إحسان الهى ظهير‪ .‬تاريخ المذهب االسالمية ( القاهرة ‪ :‬دارالفكر‬ ‫العربى بدون تاريخ)‬ ‫ محمد إبرهيم الفيومي‪ .‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪4.‬مايجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الرواوفض‬ ‫إالمامية (القاهرة ‪ :‬مكتبة وهبة‪)1994 ،‬‬ ‫ عبد العزيز بن محمد الزبيرى‪ ،‬التسيخ‪ .‬الدكتورز الشيعة العربية والزيدية ( القاهرة ‪ :‬دار‬ ‫الفكر العربى ‪)2002 .‬‬ ‫‪3.‬الشيخ‪ .‬‬ ‫‪7.

52 | Hakikat Syiah . Iraq.LAMPIRAN A Kulit Buku “Masjid Fi Wajhi An-Nur”. terbitan Markaz Al-Rasyid Li Al-Dirasat wal Buhuth.

LAMPIRAN B Sinopsis buku mencatatkan tujuan penulisannya sebagai rakaman sejarah terhadap peristiwa dahsyat yang mengkucar-kacirkan penduduk Iraq. Hakikat Syiah | 53 .

Baghdad.LAMPIRAN C Sebahagian daripada 168 masjid yang diserang di Iraq. kebanyakannya di Rasafah. 54 | Hakikat Syiah .

Rasafah pada 22 Februari 2006 mengakibatkan kebakaran pada keseluruhan masjid dan kemusnahan harta. Hakikat Syiah | 55 .LAMPIRAN D Serangan ke atas Masjid Jamek Yasin Wal Quranul Karim.

Rasafah mengalami kebakaran pada keseluruhan masjid dan kemusnahan harta akibat serangan bersenjata pada 22 Februari 2006.LAMPIRAN E Masjid Jamek Quba’. 56 | Hakikat Syiah .

Rasafah menerima serangan bersenjata 22 Februari 2006. Keseluruhan masjid terbakar dan mengalami kerosakan teruk.LAMPIRAN F Masjid Jamek ‘Ibadurrahman. Hakikat Syiah | 57 .

58 | Hakikat Syiah .LAMPIRAN G Serangan bersenjata ke atas Masjid Jamek Hamid Zuwaid. Rasafah pada 22 Februari 2006. Masjid terbakar keseluruhan.

LAMPIRAN H Keseluruhan Masjid Jamek 12 Rabiul Awwal. Hakikat Syiah | 59 . Rasafah terbakar dan seluruh harta benda masjid rosak kerana serangan bersenjata pada 22 Februari 2006.

Masjid terbakar dan musnah kerana serangan pada 22 Februari 2006. 60 | Hakikat Syiah .LAMPIRAN I Masjid Jamek Al-Basyir Al-Nazir. Rasafah diserang dengan letupan dynamite dan serangan bersenjata.

Hakikat Syiah | 61 .LAMPIRAN J Masjid Jamek Ahmar Raof. Masjid dan segala harta benda mengalami kerosakan. Rasafah terbakar keseluruhan kerana serangan bersenjata pada 22 Februari 2006.

62 | Hakikat Syiah .LAMPIRAN K Masjid Jamek Al-Hurriyyah (I) di Al-Karkh diletupkan pada 22 Februari 2006.

LAMPIRAN L Masjid Jamek Al-Yasin di Karkh terbakar keseluruhannya dan mengalami kerosakan harta benda serangan pada serangan pada 22 Februari 2006. Hakikat Syiah | 63 .

Basrah diserang pada 22 Februari 2006. Masjid terbakar mengakibatkan kerosakan pada seluruh isi masjid. 64 | Hakikat Syiah .LAMPIRAN M Masjid Jamek al-Hamzah.

AHLUL BAIT MENURUT PANDANGAN SUNAH DAN SYIAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

.

sesiapa yang tidak melakukannya. Bagi menjelaskan persoalan ini saya suka memetik penjelasan yang ditulis oleh Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haithami dalam mukadimah kitabnya “‫”الصواعق المحرقة‬. malaikat dan manusia seluruhnya. maka ke atasnya laknat Allah. rasanya perlu dijelaskan asas-asas dan sebab-sebab mengapa persoalan Ahlul Bait ini perlu dibincangkan. bahawa Nabi SAW bersabda: ِ ِ ِ‫ب أَصحابِى �فلْيظْهر العال‬ َِ ‫فعل‬ ِ ‫ذا ظَه‬ ِ ‫ك �ف‬ ِ ُ‫َعنَة‬ ‫اهلل‬ َ َ‫ن أو ق‬ َ ِ‫ال الب‬ ْ ‫علَْيه ل‬ ََ َ ‫ذل‬ ُ‫و‬ ْ ‫من ل‬ َ َ‫ ف‬،ُ‫ْمه‬ َ ‫م عل‬ َ ُ‫دع‬ ُ َ‫ر الفت‬ ْ َ َْ‫َم �ي‬ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َّ ‫س‬ ََ َ‫ا‬ ِ َ ِ‫والملاَ ئ‬ ِ ‫َّاس أَج‬ ِ ِ ‫دل‬ َْ‫ين لاَ �ي‬ ْ‫ع‬ َ َ‫رفَا ولا‬ ْ ‫ل اهللَ م ْنهُ ص‬ َ ْ ِ ‫والن‬ َ ‫كة‬ َ َ َ ‫مع‬ ُ َ‫قب‬ “Apabila timbul fitnah atau bidaah di mana sahabat-sahabatku dimaki. Imam Rafie meriwayatkan : ِ ‫خي‬ ٍ‫ع‬ ٍ ‫عمل قَلِيل فِي‬ ٍ ‫كثِْي‬ ٍ‫م‬ )‫ة (اخرجه الديلمى‬ َ‫ل‬ ْ ِ‫ر فِي ب‬ َ‫د‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ـر م‬ ُ ٌ ْ ٌ ََ ٌ ْ َ ‫سنَّة‬ َ‫ع‬ “Amal yang sedikit dalam sunah adalah lebih baik daripada amal yang banyak dalam bidaah” At-Tabarani meriwayatkan: “Barangsiapa yang memuliakan ahli bidaah. maka orang yang berilmu hendaklah melahirkan ilmunya. Al-Baihaqi meriwayatkan: ِ ‫من وقَّـر‬ ٍ‫ع‬ ‫سلاَ ِم‬ َ ‫ة فَـ‬ َ ‫َعا‬ ْ‫ه‬ ْ‫ق‬ ْ ِ‫ب ب‬ َ ‫ن‬ َ‫د أ‬ َ‫د‬ َ ‫علَى‬ ْ ِ‫دِم الإ‬ َ َ َ َْ َ ‫صاح‬ “Allah tidak akan menerima daripada ahli bidaah sembahyang. maka sesungguhnya dia telah menolong meruntuhkan Islam”.‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين‬ MUKADIMAH Sebelum judul ini dibahaskan dengan lebih lanjut. Allah tidak akan terima daripadanya amalan fardu mahupun yang sunat”. ِ ‫قبل اهلل لِص‬ ٍَ ‫د‬ ِ ِ َ‫جا ولاَ عُمرةً ولا‬ ِ ‫اح‬ َ‫ولا‬ ْ ِ‫ب ب‬ َ‫ص‬ ً‫ه‬ َ‫ج‬ َ َ َ‫وما ولا‬ َ َ‫ولا‬ َ ‫عة‬ َ َ‫ولا‬ ً‫ص‬ ْ ‫ولاَ ص‬ َ ‫رفًا‬ َ ‫ادا‬ َ َ ْ َ ًّ ‫ح‬ َ ً‫دقَة‬ َ ً‫صلاَ ة‬ ُ َ ْ ‫لاَ يَـ‬ ِ ِ ِ ِ ِ )‫العجين (أخرجه ابن ماجه‬ َ ‫سلاَ م‬ ْ‫ع‬ ْ َ‫ما ي‬ ْ َ‫ ي‬، ً‫دلا‬ َ ‫ج ال‬ َ ْ‫ش‬ ْ ‫ن اإل‬ َ ‫ن‬ ُ‫ر‬ ُ‫ر‬ َ‫ك‬ َ ‫رةُ م‬ َ‫جم‬ َ‫ع‬ ُ‫خ‬ ُ‫خ‬ Hakikat Syiah | 67 . puasa. Ketahuilah bahawa yang mendorong saya menulis dalam perkara ini sekalipun saya merasa kurang mampu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab “‫ ”الجامع‬dan lainnya.‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ .

sedekah, haji, umrah dan jihad, tidak juga amalan fardu dan sunat. Dia keluar daripada Islam seperti keluarnya rambut daripada tepung yang diuli.

Ibnu Hajar selanjutnya menjelaskan:

ِ ‫الشيـعةَ ونَحوه‬ ِ ِ َ‫ك ما تَـعل‬ ِ ‫َن‬ ِ‫ع‬ ِ َ‫ضة‬ ِ ِ ِ‫كاب‬ ِ ‫َه‬ ،‫ة‬ َ َ‫ن أ‬ ْ ِ‫ل الب‬ ْ‫ر أ‬ َ‫د‬ َ ‫سنَْتـلُو‬ ْ ‫ما م‬ َ‫و‬ َُ َْ َ َْ ‫و‬ َ َ ‫الراف‬ ً ‫م م ْنهُ عل‬ َ َ َّ ‫ْما قَطْعيًّا أ‬ ُ ْ َ َ ‫علَْي‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ‫صوص‬ ِ َّ َ .‫هم‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫اد‬ ‫َح‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫يث‬ ‫اد‬ ‫َح‬ ‫أل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫الو‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ُه‬ ‫ل‬ ‫ـاو‬ ‫ـن‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ
“Dalam kitab ini saya akan kemukakan kepada anda nas-nas yang daripadanya anda akan ketahui secara pasti bahawa golongan Rafidhah, Syiah dan yang seumpamanya adalah daripada kalangan ahli bidaah yang terbesar. Oleh itu amaran-amaran yang terdapat dalam hadis-hadis yang dikemukakan itu meliputi golongan ini, malah terdapat hadis-hadis yang khusus mengenai mereka”.1 Golongan Ahlul Bait mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam berasaskan nas-nas daripada al-Quran dan Sunah. Sebahagian ulama memperuntukkan bab khusus dalam kitab yang mereka karang mengenai kelebihan Ahlul Bait seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya. “‫ ”الصواعق المحرقة‬bab 11. Sebahagiannya pula menulis kitab khusus mengenai kelebihan Ahlul Bait, seperti kitab “ ‫ ”حقوق اهل البيت‬oleh Ibnu Taimiyah, dan kitab “ ‫ ”فضل اهل البيت‬Oleh Maqrizi. Dalam mazhab Syafie, selawat ke atas keluarga Nabi SAW adalah sunat pada tahiyat akhir. Setengah pula mengatakannya sebagai wajib. 2 Kedudukan Ahlul Bait seperti yang disebutkan di atas adalah merupakan satu kepercayaan dan amalan yang menjadi pegangan umum di kalangan orang-orang Ahlus Sunah. Oleh yang demikian persoalan mengenai kedudukan Ahlul Bait ini tidak pernah dibangkitkan selama ini. Namun demikian, di akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan risalahrisalah layang3 menggunakan nama Ahlul Bait dengan tujuan merosakkan kepercayaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW serta sumber-sumber utama yang menjadi pegangan umat Islam seperti Sahih Bukhari , Muslim dan sebagainya. Memandangkan perkembangan yang tersebut di atas, adalah menjadi kewajipan setiap muslim untuk bangkit mempertahankan akidah Islam daripada serangan golongan bidaah yang bertujuan memesongkan umat daripada akidah yang hak. Kewajipan ini adalah satu kewajipan yang besar seperti dijelaskan dalam hadis-hadis yang dipetik oleh Ibnu Hajar dalam mukadimah kitabnya “‫”الصواعق المحرقة‬. Bertolak daripada kesedaran tentang tanggungjawab inilah sebenarnya kertas kerja ini ditulis.
68 | Hakikat Syiah

PENGERTIAN AHLUL BAIT DAN MARTABAT MEREKA MENURUT AL-QURAN DAN AS-SUNAH Orang-orang Syiah mendakwa mereka adalah pengikut Ahlul Bait. Sebelum persoalan ini dibahaskan dengan lebih lanjut, perlu ditentukan terlebih dahulu siapakah yang dikatakan sebagai Ahlul Bait. Memandangkan bahasa al-Quran dan al-Sunah adalah Bahasa Arab, kita perlu melihat terlebih dahulu pengertiannya dari sudut bahasa. Menurut Az-Zabidi, perkataan Al-Ahlu bagi mazhab ialah orang yang menganutinya manakala Al-Ahlu bagi lelaki ialah isterinya, termasuk juga anak-anaknya. Dengan ini ditafsirkan firman Allah Taala 4)‫)وساربأهله‬: “Dan berjalan Musa dengan ahlinya” yakni dengan isterinya dan ahlinya. Al-Ahlu bagi Nabi SAW ialah isterinya, anak-anaknya, menantunya Ali r.a.”5 Menurut Ibnu Manzur, “Ahli bagi lelaki ialah orang yang paling dekat dengannya. Ahlul Bait bagi Nabi SAW ialah isteri-isterinya, anak-anaknya dan menantunya, yakni Ali r.a.. Kata setengah pendapat Ahlul Bait ialah perempuan-perempuan Nabi SAW.” 6 Al-Imam Ar-Ragib Al-Asfahani menyatakan: “Ahli bagi laki-laki ialah mereka yang seketurunan dan seagama dengannya. Ahli bagi seseorang lelaki pada asalnya dipakai pada mereka yang tinggal serumah dengannya. Kemudian dipakai secara ‘majaz’ seperti dikatakan “ahli rumah seseorang, bagi mereka yang serumah dan senasab dengannya. Perkataan ini kemudian dijadikan istilah untuk keluarga Nabi SAW secara mutlak.” 7 Berasaskan petikan-petikan daripada kitab-kitab lughah yang muktabar di atas jelas bahawa “Ahlul Bait” bagi seseorang dalam Bahasa Arab bermaksud: isteri, anak, menantu dan orang yang sama keturunan dengannya (‫)بيت النسب‬.

ْ‫أ‬ ْ ْ ْ ْ ‫وق‬ ٰ ‫ٰة‬ ‌ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ٱلص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫و‬ ۖ ‫ول‬ ‫ٱل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ٱل‬ ‫‌ج‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‌ج‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن و اَل‬ ‫ك‬ ‫ف بيو‬ ‫ر‌ن‬ ُ ُ ‫ت‬ ِ ٰ ِ ِ ِ َ َ‫ى‬ ُ ِ‫ى‬ َ ّ ّ ِ َ َ َ‫ر‬ َ‫ر‬ َ َ َّ َ َ َ َ َ ّ ّ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ٓ ‫نكم‬ ‫هب ع‬ ‫وٰة وأطعن ٱلل ور‌سولۥ ۚ إنما ير‌يد ٱلل ليذ‬ ‌ ‫وءاتني ٱلزك‬ َ َ ِ ُ ِ ُ َ‫َ َ ِ َ َّْ َ ْ َ َ َ ِ َ ّ هَ َ َ َ ُ ْ هَ ُ ِ ّ َ َ ُ ِ ُ ّ ه‬ ُ ُ ْ ْ ‫‌جس أهل ٱلب‬ ْ ‫ت ويطهر‌ك‬ ‫ي‬ ‫هريًۭا‬ ‫م‬ ‫ٱلر‬ ِ َ َ َ ُ ّ ِ ‫تط‬ ِ َ َ َ ِّ َ ُ َ
“Dan hendaklah kamu (para isteri Nabi SAW) tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang

Mengenai Ahlul Bait yang menjadi istilah khusus kepada Rasulullah SAW, al-Quran menyebut dalam surah al-Ahzab ayat 33:

Hakikat Syiah | 69

serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu. Wahai ‘Ahlul Bait’ dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji)”. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG PENGERTIAN AHLUL BAIT Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan: “Firman Allah8:

“Ingatlah (wahai isteri-isteri Nabi) apa yang dibaca di rumah-rumah kamu sekalian (yakni isteri-isteri Nabi SAW daripada ayat –ayat Allah dan Al-Hikmah (sunah).” Perkataan-perkataan ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait ialah isteri-isteri Nabi SAW. Para ahli ilmu telah berselisih pendapat tentang Ahlul Bait, siapakah mereka? Ata’, Ikrimah dan Ibnu Abbas berpendapat mereka ialah isteri-isterinya sahaja, tidak ada sebarang lelaki bersama mereka. Mereka mengatakan bahawa maksud al-bait ialah tempat tinggal Nabi SAW berdasarkan firman Allah “Dan ingatlah (wahai isteri-isteri nabi ) apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu”. Sesetengah golongan seperti Al-Kalbi9 berkata: Mereka ialah Ali, Fatimah, Hassan dan Hussain sahaja. Yang nyata daripada ayat ini ialah umum untuk semua Ahlul Bait yang meliputi isteri-isteri dan keluarga yang lain. Adapun tentang perkataan (‫كم‬ ‫( )ويطهر‬penggunaan jama’ muzakkar), ialah kerana Rasulullah SAW, Ali, Hassan dan Hussain termasuk dalam Ahlul Bait; kerana (menurut kaedah Bahasa Arab), apabila berkumpul “muzakkar” (laki-laki) dan “muannas” (perempuan), maka dimenangkan lelaki. Dengan demikian jelaslah ayat ini menunjukkan isteri-isteri Rasulullah adalah daripada kalangan Ahlul Bait kerana ayat ini menyentuh tentang mereka. Orang yang dihalakan cakap juga adalah mereka berasaskan urutan dan konteks percakapan. As-Sa’labi berkata : “Mereka (Ahlul Bait) adalah Bani Hashim, ini menunjukkan yang dimaksudkan dengan Al-Bait (rumah) ialah “‫”بيت النسب‬ (rumah keturunan). Dengan demikian, Al-Abbas, bapa-bapa saudaranya dan anak-anak mereka termasuk dalam Ahlul Bait”. 10 Imam Muslim meriwayatkan bahawa Zaid bin Arqam ditanya, “Adakah isteri-isterinya (Rasulullah SAW daripada Ahlul Bait?) Zaid menjawab:
70 | Hakikat Syiah

ْ ْ ْ ْ ْ ‫ل ف بيوتكن م‬ ْ ۚ‫ة‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ٱل‬ ‫و‬ ‫ٱلل‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫اي‬ ‫ء‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‌ن‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ٱذ‬ ٰ ِ َ ّ ُ ِ ُ ُ ِ‫و ُ َ َ ُ ىَ ى‬ ِ َ ِ َ ِ َ‫َ ٰ ِ ّ ه‬ َ َ

dan kasihilah keluargaku kerana kasihkan aku.“isteri-isterinya daripada Ahlul Bait…” Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW pergi ke bilik Aishah lalu memberi salam: ‫ السالم عليكم أهل البيت ورحمة اهلل‬. dan juga membersihkan mereka daripada akhlak yang keji.” (diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim) Hakikat Syiah | 71 . pengharaman zakat ke atas mereka adalah sebahagian maksudnya pembersihan dalam ayat di atas kerana zakat atau sedekah wajib adalah sisa-sisa pembersihan manusia (‫)اوساخ الناس‬. Berikut ini diperturunkan sebahagian daripada nas-nas berkenaan: ِ ‫ن أَحبَّنِى ومن أ‬ ِ َ ‫َص‬ )‫ـرابَتِى (رواه الديلمى‬ ُ ‫ب ال‬ ُ ‫ب ال‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َ َ‫رأ‬ ْ ‫بأ‬ َ ‫َحبَّنى أ‬ َ ْ َ َ َ َ َ‫رأ‬ َ‫نأ‬ َ‫و‬ َ ‫ب اهللَ أ‬ َ‫نأ‬ َ ْ‫م‬ ْ‫م‬ ْ‫ق‬ ْ‫ق‬ َ ‫حابى‬ َ‫ن‬ َ َ‫وق‬ “Sesiapa yang kasih kepada Allah pasti dia kasih kepada al-Quran. Selain daripada itu. ِ ‫ة وأ‬ ِ ِِ ‫ك‬ ِ ِ ِ ‫َهل ب‬ ِ ٍ ‫من نِع‬ ِ ِّ ‫َحبُّونِى لِح‬ )‫حبِّى (رواه الترمذى والحاكم‬ ُ ْ‫ما �يَغ‬ ْ َ ُ ْ ‫َحبُّوا أ‬ ُ ‫ـيتى ل‬ ُ َ ‫وأ‬ ْ ُ‫دو‬ َ ‫ب اهلل‬ َ ‫م‬ َ ْ ْ ‫م به‬ َ ‫أَحبُّوا اهللَ ل‬ ِ ‫الصر‬ ِ ِ ‫َه‬ ُّ ‫ش‬ )‫حابِى (أخرجه ابن عدى والديلمى عن على‬ ُ ُ‫أَثْـبَت‬ ُ‫د‬ َ َ‫اط أ‬ ْ ِ‫حبًّا لأ‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫ولأ‬ َ ‫َص‬ ُ ‫م‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َ ‫ل �بَْيتى‬ َ ِّ ‫علَى‬ “Orang yang paling tetap perjalanannya di atas ‫( الصراط‬titian di hari Kiamat) ialah orang yang paling kasih kepada Ahlul Bait aku dan sahabatsahabatku”. Daripada keteranganketerangan di atas dapat disimpulkan bahawa Ahlul Bait menurut pandangan Ahli Sunah termasuk : isteri-isteri Rasulullah. Setengah riwayat mengatakan maksud ‘‫ ’تطهير‬ialah mengharamkan mereka daripada api neraka iaitu dengan ilham daripada Allah kepada mereka untuk bertaubat dan mengekalkan amal soleh. anak menantunya. kasihilah aku kerana kasihkan Allah. pasti dia mengasihi sahabat-sahabat dan kaum kerabatku”. barangsiapa yang mengasihi aku.” 11 Dalam sunah Rasulullah terdapat hadis-hadis yang menyatakan kewajipan mengasihi Ahlul Bait dan menjaga kepentingan mereka. KELEBIHAN AHLUL BAIT Menurut Ibnu Hajar. “Kasihlah akan Allah kerana segala nikmat yang dikurniakan kepada kamu. serta kaum kerabat daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Mutalib. Sebagai gantinya mereka diberi harta 1/5 “ ‫ ” خمس‬harta rampasan perang atau harta negara. ayat 33 surah al-Ahzab ini menunjukkan kelebihan Ahlul Bait. kerana Allah menyatakan scara khusus keinginan membersihkan mereka daripada dosa atau syak dalam perkara-perkara berkaitan iman. sesiapa yang kasih kepada al-Quran pasti dia mengasihi aku.

beliau dengan tegas menyatakan: “Sekiranya kasihkan keluarga Muhammad SAW itu sebagai Rafidhah.a.ِ ِ ْ ‫فـونِـى فـِى أ‬ ِ َ ‫ـه النـَّبـِى صـلَّى اهلل‬ ِ ِ‫ك ـلَّم ب‬ ”‫ـيـتِـى‬ ُ ‫خـلُـ‬ ْ ُ‫ “ا‬: ‫سلَّـم‬ ْ َ‫َهــلـى ب‬ َ َ ‫ـر‬ َ ‫و‬ َ ‫علَيـْه‬ َ َ َ‫مـا تـ‬ ُ ‫ آخـ‬:‫عن ابن عمر‬ )‫(رواه الطبرانى‬ Daripada Ibnu Umar r. maka biarlah jin dan manusia menyaksikan bahawa saya seorang Rafidhah”.: Perkataan akhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ialah “Gantikanlah aku pada (menjaga kepentingan) Ahlul Bait aku”. 15 72 | Hakikat Syiah ِ ِ ‫َه‬ )‫ـرا (أخرجه ابن سعد‬ َ ‫ـيتِى‬ ْ ‫صوا بِأ‬ ْ َ‫ل ب‬ ْ‫ا‬ ُ ‫ـو‬ ْ َ‫ست‬ ً ‫خ ْيـ‬ ِ ‫كم فَـر‬ ِِ ‫م‬ ِ ‫ق‬ ِ ِ ‫س‬ ْ ‫يَا أ‬ ٌ ْ ْ ُ ُّ‫حب‬ ُ‫ـزلَه‬ َ ْ‫رأَن أَن‬ َ ‫ول اهلل‬ ُ‫ر‬ ْ ُ ‫ن اهلل فى ال‬ َ ‫ل �بَْيت‬ َ ‫ض‬ َ ‫َه‬ ِ ‫شه‬ ٍ َّ ‫آل مح‬ ِ َ‫َلا‬ ِ ِ‫ن أَنِّى راف‬ ‫ى‬ ‫د الثِـق‬ َ ِ‫ا‬ َ ‫ذا‬ ُّ ‫ح‬ َ ‫كا‬ ً ْ‫رف‬ ِّ ‫ض‬ َ ْ َ‫مد فَـلْي‬ َُ ِ ‫ب‬ ُ ‫ضا‬ َ َ‫ن‬ . sebanyak 12. malah Imam Syafie telah menyatakan dengan jelas tentang hukum ini dengan katanya: “Wahai Ahlul Bait Rasulullah! Sesungguhnya kasihkan kamu adalah fardu yang diturunkan Allah di dalam al-Quran”. Saidina Abu Bakar mengatakan : “Sesungguhnya menghubungkan kerabat Rasulullah SAW lebih aku kasihi daripada kerabat aku sendiri” 12.a.000 dan isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain sebanyak 10.”. menjaga kepentingan serta berbuat baik terhadap mereka. Inilah ajaran dan pegangan Ahlus Sunah tentang Ahlul Bait. “Berbuat baiklah kamu terhadap Ahlul Bait aku. Qadi ‘Iyadh berkata: “hadis–hadis yang lalu menunjukkan wajib mengasihi Ahlul Bait dan haram yang sangat berat jika membenci mereka”. menjawab: “mulakanlah dengan diri kamu sendiri”. Kemudian kepada Saidina Ali dan anak-anaknya serta golongan Bani Hashim yang menyertai perang Badar sebanyak 5.a. Berasaskan nas-nas di atas para ulama Ahlus Sunah sependapat mengatakan bahawa kewajipan umat Islam terhadap Ahlul Bait ialah menaruh rasa kasih sayang terhadap mereka. Saidina Umar berkata: “Tidak. Baghawi dan lain-lain.00013 (tidak disebutkan di dalam kitab sama ada ia adalah dinar atau tidak).000. Abu Ubaid meriwayatkan bahawa Saidina Umar ketika membahagikan harta rampasan perang Iraq dan Syam bertanyakan para sahabat siapakah yang patut dimulakan. Sahabat-sahabat r. 14 Imam Syafie sangat terkenal dengan kecenderungan dan kasihnya kepada keturunan Saidina Ali r. Menjawab tuduhan tersebut. aku akan mulakan Aishah r. Ini juga adalah pendapat Baihaqi. sehingga beliau dituduh sebagai Syiah atau Rafidhah.a.

dan bahawa isteri-isteri Nabi SAW. maka hilangkanlah daripada mereka sifat-sifat yang keji dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya”.a. adalah daripada Ahlul Bait kerana ayat ini ditujukan kepada mereka”. Fatimah. Hassan dan Hussain r. berkata Ibnu Taimiyah: “Adapun ayat (‫كم تطهيرا‬ ‫ )ويطهر‬bukanlah merupakan khabar yang memberitahu bahawa Ahlul Bait telah bersih daripada kekejian dan dosa: malah ayat ini mengandungi perintah kepada mereka untuk mengerjakan amalan yang boleh membawa kepada hilang kekejian dan pembersihan. Selain daripada mereka termasuklah Ahlul Bait tidak maksum. 16 Bukti yang lain ialah ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang mengandungi perintah dan larangan ( sila baca al-Ahzab 30 – 40) urutan dan konteks ini jelas menunjukkan ia adalah perintah dan larangan.a. Selepas turun ayat ini selama enam bulan Rasulullah SAW lalu melintasi rumah Fatimah r. kemudian mendoakan “Ya Allah! Mereka adalah Ahlul Bait aku. Ayat 33 surat al-Ahzab ini tidak membawa pengertian demikian.AHLUL BAIT SELAIN DARIPADA RASULULLAH SAW TIDAK MAKSUM Menurut akidah Ahlus Sunah. sifat “‫( ”عصمة‬terpelihara daripada dosa) khusus kepada Nabi dan Rasul sahaja. Antara dalil yang menunjukkan bahawa yang demikian itu (menghilangkan keji yang menunjukkan keji dan pembersihan) itu adalah merupakan perintah (melakukan amalan yang membawa kepada pembersihan) dan bukannya khabar berlakunya perkara tersebut ialah Nabi SAW melingkungkan kain pada Ali. kasih dan redha) tidaklah bermakna mesti berlaku”. Ayat ini seperti juga ayat-ayat : ْ ْ ‫يكم م‬ ْ ‫جعل عل‬ ْ ‫كن ير‌يد لِيطهر‌ك‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‌ج‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ٱلل لِي‬ ٍ ٰ ِ ِ ِ َ َ ُ َ ّ َ‫‌يد ّ ه‬ ِ ِ ُ ‫ما ي‬ َ ُ ِ ُ ِ‫م‬ ُ ‫ر‬ ّ َّ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ )6:‫كر‌ونَ ( المائدة‬ ‫ليكم ل‬ ‫نعمتهۥ‬ ُ ‫كم تَش‬ َ‫ل‬ ّ‫ع‬ َ‫ع‬ ُ َ ُ َ َ ِ ََ ُ ُ ْ ‫ٱلين من ق‬ ْ ‫مو‬ ْ ‫لك‬ ْ ‫ديك‬ ْ ‫ير‌يد ٱلل لِيبي لك‬ ‫م ويتُوب‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ي‬ ِ َ‫سنَن ّ ذ‬ ِ ِ ِ َ َ ّ ِ‫ُ ِ ُ ّ هَ ُ ُ َ ن‬ ُ ُ َ َ َ َ َ َ‫ُ َ ه‬ َ َ ُ ْ ‫عل‬ ْ ‫يك‬ ٌ‫م ۗ وٱلل علمي‬ )26 : ‫كميٌ )النساء‬ ِ ‫ح‬ َ َ َ ِ َ ُ َ‫ُ َ ّ ه‬ ُِ‫( ي‬hendak ) di sini mengandungi perintah kasih dan redha Maka perkataan ‫يد‬ ُ‫ر‬ tetapi ia (iradat yang mengandungi erti perintah. setiap kali keluar kerana menunaikan sembahyang dan berkata : Hakikat Syiah | 73 .

maka ini bermakna semua sahabat. 18 Hadis ini jelas menunjukkan perkaitan ayat ‫ التطهير‬dengan amalan seperti hadis : “ Beramallah wahai Fatimah. Ayat dalam surah al-Maidah ini jelas ditujukan kepada seluruh umat ِ َّ ُّ‫)يا أَ�ي‬. Dan (ingatlah ketika) Ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan Syaitan. kerana Allah berfirman: ِ ‫ـي‬ ‫ت‬ َّ َ َ‫الصلا‬ ْ‫ة أ‬ ْ َ‫ل الب‬ َ ‫َه‬ ِ ِ َ ‫غنِى ع ْن‬ ِ ِ ‫ع‬ ِ ‫من‬ ‫ش ْيئًا‬ َ ‫اهلل‬ َ ْ ُ‫مةَ فَِإنِّى لاَ أ‬ َ ‫ملى يَا فَاط‬ َْ‫ا‬ َ ‫ك‬ ِ ‫يا بنِى‬ ِ ُ‫ال و ت‬ ِ ‫م لاَ ي‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫ج ْيئُنِى الن‬ ِ ‫ج ْيئُونِى بِالأْ َنْس‬ )‫اب (رواه الطبرانى‬ َ َ َ َ ِ ‫هاش‬ َ ‫م‬ َ ْ َ ْ‫َّاس بالأ‬ َ ْ ْ ْ ْ ‫عمتهۥ عل‬ ْ ‫كن ير‌يد لِيطهر‌ك‬ ْ ‫يك‬ ‫كر‌ون‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫مل‬ ‫ن‬ ُ ‫م تَش‬ َ‫ل‬ ِ َ ّ‫ولِي ُمِت‬ ّ‫ع‬ ُ ِّ َ ُ ُ ِ ُ ِ ‫ولَ ٰـ‬ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ‫ة منْه وينزل عل‬ ً ‫ذ يغشيكم ٱلنعاس أمن‬ ً‫ء مآء‬ ‫ٱلس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ِ ‫مآ‬ ِ ِ ِ َ ّ ِ ُ َ َ ُ ِّ َ ُ َ ُ ّ َ َ َُ ‫إ‬ َ َّ َ ّ ُ َ َ ّْ ُ ُ َ ْ ْ ْ )11:‫ن (االنفال‬ ‫ر‌ج‬ ‫هب عنكم‬ ‫ليطهر‌كم بهۦ ويذ‬ َّ ‫ز‬ ِ ‫ٱلشيطَ ٰـ‬ َ َ ِ ُ َ ِ ِ ُ َ ِّ َ ُ ِّ َ ِ ُ “(Ingatlah) ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu (pemberian) aman dari Allah (untuk menghapuskan kecemasan kamu). malah seluruh umat Islam adalah maksum. Oleh itu ayat: ِ ُ‫“ )ي‬Allah hendak membersihkanmu” bermakna: hendaklah kamu (‫ك م‬ ِّ َ‫د لِيُط‬ ُ‫هر‬ ُ ‫ري‬ “Tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur ”. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda memperingatkan kaumnya dari Bani Hashim: “Wahai Bani Hashim! Janganlah nanti manusia lain datang kepadaku dengan amalan. kamu datang dengan keturunan”.”. kerana aku tidak dapat berbuat apapun di sisi Allah bagi pihak dirimu”. Sekiranya ayat ‫ التطهير‬dalam surah al-Ahzab membawa arti Ahlul Bait maksum. Perkaitan ayat ini Islam kerana ia dimulakan dengan ayat (ْ‫ُوا‬ ‫آمن‬ َ َ َ ‫ين‬ َ ‫ها الذ‬ dengan amal juga adalah jelas kerana dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam supaya bersuci ketika hendak bersembahyang. )6 : ‫(المائدة‬ َ 74 | Hakikat Syiah .“Tunaikan sembahyang wahai Ahlul Bait” Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 33 surat al-Ahzab.

berikut ini dikemukakan sebahagian daripada hujah-hujah dan jawapanjawapan terhadapnya.a.a. Hassan dan Hussain r. Fatimah. Fatimah. Ada dua dakwaan penting menjadi pegangan umat Syiah bersabit dengan ayat ‫ التطهير‬iaitu: Penentuan Ahlul Bait dan mereka adalah maksum.a.a. Ulama-ulama kita (Syiah) r. Al-Majlisi menjelaskan: “Ketahuilah bahawa ayat ini (al-Ahzab:33) adalah antara dalil yang menunjukkan sifat “‫( ”عصمة‬terpelihara daripada dosa) bagi ‘‫’اصحاب الكساء‬ ( mereka yang disebutkan di atas r. kerana Allah suka dan redha kamu menjadi bersih. Manakala ayat surat ِal-Anfal pula turun ketika perang Badar. sahaja tidak termasuk ahli keluarga yang lain daripada mereka”. sahaja. Oleh kerana kedua-dua perkara ini sangat penting.) kerana seluruh umat sependapat mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait adalah ahli rumah Nabi SAW sekalipun terdapat khilaf dalam menentukan siapakah mereka. namun begitu ia tidak membawa erti bahawa sahabat-sahabat yang menyertai perang Badar adalah maksum. Hassan dan Hussain r. kasih dan perintah mereka menjadi manusia yang bersih zahir dan batin. dan banyak daripada kalangan ulama Jumhur (Ahlus Sunah) berpendapat bahawa ayat ini diturunkan kepada Ali. Hakikat Syiah | 75 ِ ‫ف‬ ِ ِّ ‫ع‬ َ َ‫ن ي‬ َ َ‫ن ي‬ َُ‫و�ي‬ ُ‫ذ‬ َ‫ب‬ ْ‫م‬ ْ‫م‬ َ ُ‫شاء‬ َ‫ر ل‬ ُ‫شاء‬ ُ ْ‫�يَغ‬ . AHLUL BAIT DI SISI SYIAH IMAMIAH ISNA ASHARIAH JA’FARIAH19 Ahlul Bait menurut pandangan syiah Imamiah Isna Ashariah ialah Saidina Ali. Ayat ini seperti juga ayat surah al-Maidah menghendaki supaya para sahabat menyucikan diri mereka zahir dan batin kerana Allah redha. Mereka mengeluarkan isteriisteri dan kaum kerabat Rasulullah SAW (selain daripada yang disebutkan di atas) daripada pengertian Ahlul Bait yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 33 seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. dan Allah berkuasa mengampunkan dosa sesiapa yang dikehendakinya: “Allah mengampunkan dosa bagi sesiapa yang ia kehendaki dan mengazab sesiapa yang ia kehendaki”.bersuci supaya kamu bersih. Jaminan seseorang itu akan masuk syurga tidak bermakna dia maksum dari sebarang dosa kerana seseorang itu masuk syurga hanya dengan rahmat Allah Taala seperti yang disebut dalam hadis. Kedua-dua pegangan inilah sebenarnya menjadi asas kepada seluruh ajaran bidaah yang terdapat dalam mazhab Syiah serta pertentangannya dengan ajaran Sunah.

lalu berkata Musa kepada ahlinya (isterinya anak Nabi Shuib a.s. semoga Allah memberi berkah kepada mu”.HUJAH-HUJAH SYIAH TENTANG PENENTUAN AHLUL BAIT Menurut Al-Majlisi. Dhamir “muzakkar” digunakan di sana kerana dua sebab. tunggulah engkau di sini sesungguhnya aku ada melihat api semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya. sekiranya ayat “‫ ”التطهير‬itu untuk isteri-isteri Nabi SAW. dan berkata: “‫السالم عليكم أهل البيت ورحمة الله‬.20 Hujah ini sebenarnya menunjukkan kejahilan mereka dalam Bahasa Arab ( kerana kebanyakan mereka daripada bangsa Parsi yang tidak memahami bahasa Arab secara mendalam). Di dalam hadis terdapat penggunaan seperti ini. Oleh kerana ayat ini turun pada Ahlul Bait (selain daripada isteri-isteri Nabi SAW.. ْ ْ ْ‫ه‬ ْ ‫هل‬ ْ ‫نا بقبس أ‬ ْ ‫وا إن ٓءان‬ ٓ ‫كث‬ ٓ‫ل‬ ً ً ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ۭا‬ ‌ ‫ار‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ٱم‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ۭا‬ ‌ ‫ار‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‌ء‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ّ َ ُ ّ َ ِ ِّ ‫يكم‬ ِ ِ‫أ‬ َ ٍ ََِ َ ‫م‬ َ ِ‫ه‬ ِ‫ّى‬ ِ ِ ُ َ ََ َ َ َ ‫إ‬ َ ُ َ ِ‫َ ى‬ َ ۟ ُ ً ‫ار ه‬ )10:‫دى (طه‬ ‫أجد‬ َ‫ع ى‬ ُ ‌ ِ َ ّ‫ل ٱلن‬ َ ُ ِ َ “Apakah kamu (isteri Nabi Ibrahim a. Pertama.s). lafaz Al-Ahlu adalah muzakkar. َ‫و‬ َ ‫م‬ َ ‫ة‬ ُ َ‫السلا‬ ُ َ‫لسلا‬ ْ‫ك‬ َ‫و‬ َ ‫َت‬ َ ْ‫ر‬ َ ‫ل الْبَيـْت‬ َْ ُ َ ‫َه‬ ِ ُ‫حمة‬ ِ ‫ك اهلل ل‬ ‫َك‬ َ ‫ار‬ َ ‫اهلل‬ ْ‫د‬ َ ‫ك ْي‬ َ‫ج‬ َ َ‫َهل‬ ْ‫ت أ‬ َ‫و‬ َ َ‫ك؟ ب‬ َ‫و‬ َ‫ف‬ َ ْ‫ر‬ َ . Orangorang Arab menggunakan lafaz muzakkar sekalipun pada perempuan sekiranya yang diperhatikan ialah perkataan tersebut. maka Aishah r.a. seperti hadis berikut: ْ ْ ْ‫م‬ ْ ٓ ْ ‫نأ‬ ْ ‫هل ٱلْب‬ ْ ‫‌حت ٱلل وبر‌كـتهۥ عل‬ ْ ‫عجبني م‬ ‫نَهُۥ‬ ‫إ‬ ۚ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ۖ ِ‫ٱلل‬ ‌ِ‫م‬ ‫ر‬ ِ َ ِ َ ‫ت‬ َ ّ ِ ِ َ َ َ ‫كم أ‬ َ‫ه‬ ّ َ َ ُ ُ ٰ َ َ َ َ ِ َ‫ر َ ُ ّ ه‬ ُ َ ۟ ‫قالُو‬ َ َ‫ا أ‬ َ ٌ ٌ )73:‫جيد (هود‬ ِ ‫م‬ ِ َ‫م‬ َ ّ ‫حيد‬ “Lalu Rasulullah SAW pergi ke bilik Aishah r. 21 76 | Hakikat Syiah ِ‫ق إِلَى حجر‬ ِ‫ش‬ ِ ُ‫حمة‬ ِ ‫م‬ َ‫ق‬ ُ ‫علَْي‬ َ ‫اهلل فَـ‬ َ ‫ة فَـ‬ َّ ‫ك‬ َّ َ‫ ا‬:‫ال‬ َ ِ‫عائ‬ ْ ‫قال‬ َ ‫علَْي‬ ْ‫م أ‬ َ َ‫ فَانْطَل‬. bagaimana dengan Ahli (isteri) kamu (Zainab binti Jahsy). Penggunaan seperti ini terdapat dalam ayat-ayat yang lain dalam al-Quran seperti : “ketika ia melihat api. atau aku dapat di tempat api itu: penunjuk jalan”. tentulah ayat itu berbunyi “‫كن‬ ‫ ( ”ويطهر‬ganti nama bagi perempuan). maka ayat ini menggunakan ganti nama lelaki (‫كم‬ ‫)ويطهر‬.a. sesungguhnya ia amat terpuji lagi mulia”.. )hairan tentang kekuasaan Allah: rahmat Allah dan berkat-Nya ke atas kamu Ahlul Bait. menjawab: ‫وعليك السالم ورحمة الله‬.

Hakikat Syiah | 77 ِْ‫م ا‬ ِ ْ‫م تَط‬ ‫را‬ ِّ َ‫وط‬ َّ ‫ه‬ ِّ ‫م‬ َ ‫ب‬ ُ‫ر‬ ُ ‫ع ْن‬ ُ َّ‫اَلل‬ ْ ‫الر‬ ْ ‫ذه‬ ْ‫ه‬ ْ‫ه‬ َ‫س‬ ًْ‫ه�ي‬ ُ ‫ـه‬ َ ‫ج‬ . Ummu Salamah berkata maksudnya: “Ya Rasulullah tidakkah aku daripada ahli kamu?” Jawab Rasulullah SAW maksudnya: Kamu di tempat kamu. tidakkah aku daripada ahli kamu?” Rasulullah menjawab: (‫‘ )بلى‬Ya’.a.. digunakan lafaz “muzakkar”. tetapi juga anak menantu dan cucunya. Sebab kedua mengapa “dhamir muzakkar” digunakan dalam ayat ‫التطهير‬ di atas ialah kerana yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait dalam ayat ini bukan sahaja isteri-isteri Rasulullah SAW.Dalam hadis ini ada dua petunjuk penting yang membatalkan hujah Syiah. Pertama penggunaan “dhamir muzakkar” kepada perempuan iaitu Aishah r. Antara hujah Syiah dalam menegakkan pendapat mereka mengenai siapakah yang dimaksudkan Ahlul Bait ialah hadis riwayat Tirmidzi daripada Ummu Salamah r. Shah Abdul Aziz Ad-Dahlawi berkata: “Hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas bahawa ayat ini turun pada hak isteriisteri Rasulullah SAW sahaja. Rasulullah SAW membaca ayat (‫ )التطهير‬dan berdoa: “Ya Allah hapuskanlah daripada mereka kekejian dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya”.a. Selepas turun ayat ini Rasulullah SAW memanggil Ali. Kedua isteri-isteri Rasulullah SAW yang dimaki dan dikafirkan oleh Syiah22 adalah daripada kalangan Ahlul Bait. maka tentulah doa tidak perlu. Hassan dan Hussain r. Rasulullah SAW telah memasukkan mereka berempat ‫ رضى اهلل عنهم‬dalam kelebihan ini dengan doanya yang berkah. Menurut kaedah Bahasa Arab. Hassan dan Hussain. Walaupun demikian ulama Ahlus Sunah tidak keberatan meriwayat dan beramal dengan hadis dhaif sekiranya ia berkaitan dengan perkara fadilat. Sekiranya ayat ini turun pada mereka (Ali. Ketika mengulas hadis ini. malah setengah pendapat memasukkan juga Bani Mutalib dan Bani Hashim. Fatimah. apabila berhimpun lelaki dan perempuan. katanya : Ayat ini turun di rumahku. lalu Rasulullah masuk bersama mereka ke dalam kain (‫)كساء‬ Khaibar dan berkata “mereka ini adalah Ahlul Bait aku”. kamu telah berada dalam kebaikan”. kerana Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang telah berhasil) pemahaman ini disokong oleh hadis sahih riwayat Imam Baihaqi bahawa Rasulullah berbuat demikian juga terhadap Al-Abbas dan anak-anaknya.a. 23 Hadis-hadis Al-Kisa’ kebanyakannya dhaif dari segi sanad. Fatimah. kerana meraikan lafaz “Ahlu”.. Riwayat yang lain menyebut: Aku (Ummu Salamah) berkata: “Ya Rasulullah.

tidak sah salah satunya. Sekiranya dikatakan keturunan Ali dan Fatimah r. Saidina Ali dan anak cucunya tidak pernah mendakwa mereka adalah maksum dan keluarga mereka sahajalah yang berhak memerintah umat hingga hari Akhirat.). AKIDAH-AKIDAH SYIAH TERHADAP AHLUL BAIT DIBINA ATAS PANDANGAN MEREKA Berasaskan pandangan mereka terhadap Ahlul Bait seperti yang dihuraikan sebelum ini. dan imam-imam selepasnya. anak cucu mereka jugak maksum. 26 Dalam satu riwayat yang lain disebutkan yang paling afdal ialah AlWilayah27.a. dan keturunannya daripada zuriat Fatimah sebagai salah satu daripada rukun iman yang penting sehingga tidak sah iman seseorang itu tanpa beriman dengannya. Mereka menjadikan hak memerintah selepas Nabi SAW bagi Saidina Ali r. melainkan dengan yang dua lagi”. Apakah perkaitan sifat ‫ عصمة‬dengan hak memerintah umat sehingga hari Kiamat. AL-IMAMAH (AL-WILAYAH) DAN AL-WASAYAH Al-Imamah atau Al-Wilayah ialah hak memerintah umat Islam selepas Nabi SAW. zakat dan wilayah. Satu persoalan yang timbul di sini ialah bagaimana dalil yang sangat dhaif boleh dipergunakan untuk menegakkan satu asas penting dalam akidah? Sekiranya diterima tafsiran mereka tentang Ahlul Bait dan sifat ‫عصمة‬ mereka. maksum mengapakah dua belas orang sahaja yang maksum. persoalan ‫ عصمة‬dan penentuan Ahlul Bait adalah persoalan akidah yang menjadi asas penting bagi kesahihan mazhab mereka. Ibnu Babawaih Al-Qummi yang bergelar ‫ ( الصدوق‬yang sangat benar) mengatakan: “Iktikad kita pada orang yang mengingkari Imamah Amir Al-Mukminin Ali bin Abu Talib r. Fatimah. ِ ِ‫م ْنـها إِلاَّ ب‬ ِ ‫دة‬ ِ‫حو‬ ِ َّ ،ُ‫الصلاَ ة‬ ِ‫ىا‬ ِ ‫وال‬ ‫ها‬ ‫سلاَ ِم ثَـلاَ ثَة‬ َّ :ٌ َ‫الز‬ َ ‫اح‬ ُّ ِ‫أَثَاف‬ َ ِ‫صاحب‬ َ ٌ ْ ‫إل‬ َ َ ُّ ‫ لاَ تَص‬،ُ‫ولاَ يَة‬ َ ،ُ‫كاة‬ 78 | Hakikat Syiah .a. maka akan timbul rentetan soalan yang memerlukan jawapan berasaskan dalil-dalil yang sah seperti: Manakah dalil yang menunjukkan selain daripada empat orang (Ali. Antaranya ialah: A. Al-Kulaini24 yang mereka gelarkan dengan ( ‫ )ثقة اإلسالم‬meriwayatkan dalam kitabnya “ ‫”الكافى‬ daripada Jaafar As-Sadiq katanya: “Tonggak Islam itu ada tiga.Perlu dijelaskan di sini bahawa dalam ajaran Syiah.a. sembahyang. dan manakah dalil yang menentukan setiap orang daripada imam mereka selepas Saidina Hussain itu maksum. Hassan dan Hussain r. Syiah telah membina asas-asas ajaran mereka yang bercanggah dengan ajaran Sunah.a.

28‫ر‬ ُ ‫ق ال‬ َ ‫ـر‬ ٌ ‫كـافـ‬ ْ ُ ٌ ‫ضـ‬ “Ulama imamah ijmak mengatakan bahawa siapa yang mengingkari imamah salah seorang daripada imam-imam (dua belas) dan mengingkari kewajipan taat kepadanya. dan Imam berikutnya akan mewasiatkan penggantian pula. tetapi mengingkari kenabian kita Muhammad SAW.” 28 ِ ‫د ما أَوجبه اهلل تَـعالَى‬ ِ‫د‬ ِ ‫إل‬ ٍ ‫كر اِمامةَ أَح‬ ِ َ َ‫من الط‬ ِ َّ ِ‫من األَئ‬ ِ َ‫ف‬ َّ ‫علَى أ‬ ‫و‬ َ ‫اِتَّـ‬ َ ُ‫ماميَّة‬ َُ‫اعة �ف‬ َ ُ ََُ ْ َ َ ‫ح‬ َ‫ج‬ َ‫و‬ َ َ َ َ َ ْ‫ن أَن‬ َ ‫َن‬ َ ِ ‫قت ا‬ ْ‫م‬ َ ‫مة‬ َ‫ه‬ ِ َ ِ َ‫ـال مست‬ ِ ُ‫خل‬ ِ ‫ود فِي النَّا‬ ُّ ‫ح‬ .bahawa ia seperti orang yang mengingkari kenabian semua anbiya a. adalah seperti orang yang mengiktiraf semua anbiya a. ِ َ ‫ يا‬: ‫ول‬ ِ‫ع‬ ِ َ ‫ل اهلل صلَّى اهلل‬ ِ ‫ى ما ب‬ ِ ‫عن اَبِى س‬ ِ ‫ س‬:‫ال‬ ِ‫د‬ ‫ث نَبِيًا‬ َ‫و‬ ُ ‫سلَّم يَـ‬ َ‫ع‬ ْ‫خ‬ ُ ‫يد ال‬ ُ ‫ع‬ ْ‫م‬ َ ُ ُ َ َّ ‫عل‬ َ ُ ‫ق‬ َْ َ‫و‬ ُ‫ر‬ َ َ َ‫رى ق‬ َ ْ‫س‬ َ‫ت‬ َ ‫علَْيه‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ها‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫َو‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ائ‬ ‫ط‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫َى‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫اه‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫و‬ ُ َ َ ْ َ َ َّ‫الا‬ ً َ ْ ً َ َ َ َ‫لا‬ ِ ِِ ‫شي‬ ِِ ‫ع‬ ِ َ ‫وصى إِلَى‬ ِ ُ‫ه واَمرنِى أَن ا‬ ِ ‫ض اهلل نَبِيًّا إِلاَّ أَمرهُ أَن ي‬ ‫وصى‬ َ َ ‫ـرته من‬ ُ َ َ‫ما قَـب‬ َ ُ ََ َ َ َ ‫صبَت‬ َْ ‫ع‬ Hakikat Syiah | 79 . AlMajlisi membawa beberapa riwayat antaranya: “Tiada seorang nabi pun yang diwahyukan dan tiada seorang rasul pun yang diutuskan melainkan dengan wilayah kami dan dengan kelebihan kami ke atas yang lain daripada kami”. 30 AL-WِASAYAH Al-Wasayah bererti setiap nabi mesti mewasiatkan penggantinya sebagai Imam sebelum wafat. 29 Seorang ulama besar mereka Al-Mufid mengatakan: IMAM-IMAM LEBIH MULIA DARIPADA PARA ANBIYA’ Dalam bab yang berjudul: “Kelebihan para imam ke atas para anbiya’. Al-Majlisi membawa satu riwayat daripada Nabi SAW: 31 “Allah tidak mewafatkan seseorang nabi hinggalah Allah memerintahkan berwasiat kepada keluarganya daripada kalangan ‘asabahnya dan Allah perintahkan aku supaya berwasiat”.s. dan iktikad kita pada orang yang mengakui Imamah Amir Al-Mukminin tetapi mengingkari salah seorang daripada imam-imam selepasnya. ِ ‫من نَبِى نُـبِّئ‬ ِ ِ ‫علَى‬ ِ ُ‫ل ا‬ ِ ْ ‫ولاَ يتِنَا وتَـ‬ ِ ِ ‫س‬ ‫وانَا‬ ْ ٍ‫و‬ َ َ ‫فضيلَنَا‬ َ ْ ‫ولاَ م‬ ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫ن‬ َ َ ِ ‫ل الاَّ ب‬ َ َ ٍّ ْ ‫ما‬ َ ‫من س‬ ُ ‫ر‬ “Daripada Abi Said Al-Khudri katanya: “Aku dengar Rasulullah SAW bersabda: Wahai Ali. maka dia adalah kafir lagi sesat dan kekal dalam neraka”. sama ada secara sukarela atau paksa”.s. Allah tidak mengutuskan seorang nabi pun melainkan Allah menyerunya kepada wilayah kamu.

Al-Kulaini meriwayatkan daripada imam Jaafar As.Sodiq: “Katanya. Pada setiap kali mi’raj Allah wasiat kepada nabi tentang wilayah bagi Ali dan imam-imam selepasnya lebih banyak daripada wasiat Allah tentang amalan fardu”. kedua dan ketiga”.a. (Allah menjadikan kamu kasih kepada iman dan menghiaskannya di hati kamu). Surat al-Hujuraat. Ketiga-tiga yang dimaksudkan itu tidak lain daripada tiga khalifah Islam sebelum Ali r. B.” ِ‫ما‬ ‫م‬ ُ ‫َي‬ ُ ِ‫ز�يَّنَهُ فِي �قُلُوب‬ ُ ‫َي‬ َ ‫(و‬ َ ‫يما‬ َّ ‫ك‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ْ ‫ه إِل‬ ْ ‫ب إِل‬ َ ‫قوله‬ ْ‫ك‬ َ‫ن‬ َ ‫إل‬ َ َّ‫(حب‬ ُ‫ك‬ ُ‫ك‬ َ ،‫م) يعنى أميرالموءمنين عليه السالم‬ ِ ‫ن) األول والثانى والثالث‬ ُ ْ‫ال‬ ْ‫ك‬ َ ‫سو‬ ُ ْ‫وال‬ َ ‫صيَا‬ ْ ‫والْع‬ َ‫ق‬ َ‫ر‬ َ‫ف‬ ُ‫ف‬ 80 | Hakikat Syiah . MENOLAK PEMERINTAHAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN DAN MENGHUKUM MEREKA DAN SAHABAT-SAHABAT YANG MENGAKUI PEMERINTAHAN KHULAFA’ SEBAGAI KAFIR ْ ْ ْ َ ّ‫ر‌ۭا ل‬ َ‫إن ّ ذ‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ث ٱز‬ ‫ٱل ين ء امنوا ث كفر‌وا ث ءامنوا ث كفر‌وا‬ ً ُ ُ‫وا ك‬ ِ َ ۟ ُ ‫داد‬ َ َ ّ ُ‫ِ ّ َ ِ ْ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ م‬ ْ ‫دي‬ ْ ِ‫فر‌ لهْ ول ل‬ ‫ي‬ ‫بيل‬ ‫م‬ ‫ٱلل ليغ‬ ِ ِ‫س‬ َ ُ َ‫ّ هَ ُ ِ َ ِ َ َ مُ َ اَ هَ ه‬ Al-Kulaini meriwayatkan daripada Abu Abdullah mengenai tafsir ayat 137 surah an-Nisa’: “Kata Abu Abdullah: ‘Ayat ini turun pada fulan dan fulan. amalan fasik dan maksiat). (dan menjadikan kamu benci kepada kufur. mereka mulanya telah beriman dengan Nabi SAW kemudian mereka jadi kafir ketika dikemukakan kepada mereka wilayah” Maksud ‘fulan’ di sini dijelaskan oleh ulama yang menghuraikan kitab ini dengan katanya: “maksud ‘fulan’. 32 Mengenai tafsir ayat. Umar dan Uthman”. yang pertama. yakni Amir Al-Mukminin r. yakni.‫ ما من مرة اال‬،‫ عرج النبى صلى اهلل عليه وسلم السماء مائة و عشرين مرة‬: ‫عن ابى عبداهلل قال‬ ‫وقد أوصى اهلل عز وجل فيها إلى النبى صلى اهلل عليه و سلم بالوالية لعلى واألئمة من بعده عليهم‬ ‫السالم أكثر مما أوصاه بالفرأئض‬ “Daripada Abdullah katanya: Nabi Mi’raj ke langit seratus dua puluh kali.a. fulan itu ialah Abu Bakar..

sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang mendakwa mengasihi kami di Iraq. Segolongan daripada pengikut kami akan mengasihi kami sehingga mereka kata kepada kami apa yang di kata oleh Yahudi pada Uzair dan Nasrani pada Isa. Kaum Nasrani mengasihi Nabi Isa a. Khulafa’ Ar-Rasyidin serta para sahabat dan Ahlul Bait r. yaitu Ali bin Al-Husain Zainol Abidin (cucu Saidina Ali yang didakwa oleh Syiah sebagai imam keempat mereka).s. Hakikat Syiah | 81 . mereka bukan daripada golongan kami dan kami bukan daripada golongan mereka”. sekiranya aku mempunyai kuasa. ketika mengulas satu hadis tentang kelebihan sahabat yang melihat Nabi SAW berkata: ‫ كغاصبى الخالفة‬.‫وأضرابهم واتباعهم‬ “Hendaklah anda ketahui bahawa kelebihan-kelebihan ini hanyalah bagi siapa yang beriman daripada kalangan mereka. 33 SYIAH TIADA HUBUNGAN DENGAN AHLUL BAIT34 Melihat kepada pegangan serta amalan mereka yang bertentangan dengan al-Quran. sesat dan kufur atas nama Ahlul Bait.. Uzair bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Uzair. Isa bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Isa.Terdapat riwayat-riwayat yang banyak di kalangan Ahlul Bait sendiri yang mengutuk tindakan mereka menyebarkan ajaran bidaah. hingga mereka kata padanya apa yang mereka kata . adalah jelas golongan Syiah ini pada hakikatnya tidak ada hubungan dengan Ahlul Bait.Al-Majlisi. ketika menyifatkan hubungan Syiah dengan Ahlul Bait: “Sesungguhnya Yahudi kasih kepada Uzair hingga mereka kata apa yang mereka kata tentangnya. “Wahai Jabir. Salah seorang daripada Ahlul Bait.‫وينبغى أن نعلم أن هذه الفضائل إنما هى لمن كان مؤمنا منهم ال للمنافقين‬ .a. Sunah. mereka mendakwa aku yang menyuruhnya. pasti aku bertaqarrub kepada Allah dengan darah mereka”. mencerca Abu Bakar dan Umar r. Demi Allah. Sampaikan kepada mereka bahawa aku dengan nama Allah membersihkan diriku daripada mereka.35 Imam Jaafar As-Sadiq berkata kepada salah seorang yang mendakwa sebagai pengikutnya.a. Keadaan kami (Ahlul Bait) juga demikian. bukan bagi golongan munafikin seperti mereka yang merampas jawatan khalifah dan seumpama mereka serta pengikut-pengikut mereka”.

‫ر عثمان رضى اهلل عنه‬ َ ُ‫ل أَنَّه‬ َ‫ك‬ َ ‫رو‬ َ َ‫ن ا‬ َ ‫من بن جرير‬ َ ‫السن‬ ْ‫م‬ ُ ‫ن‬ َ ‫سلَْي‬ َ َ‫ف‬ ُ ‫ْف‬ ُ ُ ْ ‫وأ‬ َ‫ج‬ 82 | Hakikat Syiah .a. ٍ ِ‫ف‬ ِ ُ ِ‫هل‬ ِ ‫قرظَنِّى بِما لَيس فِى ومب‬ ِ‫ح‬ ِ ِ َ ‫ـب‬ ٍ ِ‫فت‬ ِ ‫غ‬ ‫س فِى‬ ْ‫م‬ ْ‫م‬ ْ َ‫علَى أ‬ ِّ ‫ح‬ َ ُ‫ملَه‬ َْ‫�ي‬ َ ‫شنَانِى‬ ْ ‫ما ل‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ‫ر ي‬ ُْ َ َ ْ َ َ‫م‬ ُ‫ض‬ ُ‫ب‬ َ ‫ك فى‬ َ ‫ـهتَنى ب‬ ُ َْ‫رط �ي‬ َ ‫َي‬ ِ ِ ‫من ب‬ ِ‫د‬ ِ‫ش‬ ‫ول‬ ‫ضة‬ َ ‫س‬ َ َ‫ ق‬. Jawab Rasulullah.” Ketika menyebut Al-Jarudiah. (selepas wafat Rasulullah SAW) berkata:37 “Inilah pendapat Al-Jarudiah.a. dia mendewadewakan aku dengan apa yang tidak ada padaku.. “Akan binasa padaku yang kasihkan aku secara melampau. Kata Saidina Ali ‘Ya Rasulullah! apakah alamat pada mereka’. ‘Mereka memuji kamu dengan apa yang tidak ada pada kamu dan mereka mencerca golongan Salaf (seperti sahabat Rasulullah SAW)”. “aku dengar Imam Syafie berkata”: “Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bersaksi dusta selain daripada golongan Rafidhah”. bagi mereka gelaran yang dipanggil Ar-Rafidhah. dan juga orang yang benci padaku. PANDANGAN ULAMA ISLAM TENTANG GOLONGAN RAFIDHAH Berkata Harmalah.‫ى صلى اهلل عليه وسلم‬ َ ‫ـه‬ ِّ ِ‫اب النَب‬ ْ ‫رهم أ‬ َ َ‫ف‬ ْ ‫ب لتَك‬ َ ‫ح‬ َ ‫َص‬ ْ َ‫ذا ق‬ ٌ ‫و‬ َ ْ ُ‫ـر‬ َ َّ‫رودي‬ ُ ‫ْف ْي‬ ُ َ ُ ‫ـو‬ ِ ‫َّة يك‬ ِ ‫َهل‬ .38 Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Baghdadi ketika menyebut pendapat Al-Jarudiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat kerana tidak membai’ahkan Saidina Ali r. selain daripada Nabi Muhammad berkata. mengkafirkan mereka adalah wajib kerana mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW.Berkata Saidina Ali r. 39 ِ ِ‫الزو‬ ِ‫ض‬ . beliau berkata: “Ahlus Sunah menghukumkan kafir terhadap Sulaiman bin Jarir kerana dia mengkafirkan Saidina Uthman”. ketika mengulas pandangan Syiah bahawa Saidina Ali lebih afdal daripada para anbiya’.a.‫كون‬ ُ‫ق‬ ْ‫ر‬ ْ ‫ فَِإ‬،ٌ ُ‫ر‬ َ ‫ـز يُـ‬ ْ‫م‬ ْ َ‫ن أ‬ َ ِ‫الراف‬ ْ َ ْ ‫سيَأْتِى‬ ٌ‫ـو‬ ُ َّ‫م فَِإن‬ ُ ُ‫م فَاقْتـَل‬ ُ َ‫كت‬ ُ ‫ال ل‬ ُ‫م ل‬ َ َ‫م نَـب‬ ُ‫م‬ ُ‫ر‬ َ ْ َ‫ـعدى ق‬ ْ ‫ـه‬ ْ‫ه‬ ْ ‫ـه‬ ْ ‫َه‬ ْ ‫َه‬ َ ‫ يَا‬،‫ال‬ َ ‫م‬ ِ ِ ِ ِ َ‫علَى السل‬ ِ ِ ِ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْع‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫يك‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫َي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ : ‫ال‬ ‫ق‬ ‫م؟‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫الع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ،‫اهلل‬ َ ُ َ ْ َ‫لا‬ َُ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ََ ُ َ Ad-Daruqutni meriwayatkan daripada Ali r. daripada Rasulullah SAW: “Akan datang selepasku satu kaum. sehingga kebencian itu mendorongnya menuduh aku dengan perkara-perkara yang tidak ada padaku”.‫ة‬ ْ َ‫دا أ‬ ُ‫ه‬ ً‫ح‬ َ ِ‫الراف‬ َ‫ش‬ ْ ُّ ِ‫د ب‬ َ َ‫َر ا‬ َ ‫َم أ‬ َ ‫ر من‬ َ‫ل‬ ِ ِ ‫ْفي‬ ِ ِ ‫اج‬ ِ ‫ وتَك‬،‫ة‬ ِ ِ ‫ل الج‬ ِ ‫هم‬ .

Al-Mamaqani: 43 ‫ان ما كان يعتبر يومئذ غلوا صار بعد اآلن من ضروريات المذهب‬ “Sesungguhnya apa-apa yang dianggap pada ketika itu sebagai ‫( غلول‬keterlaluan). Hakikat Syiah | 83 . bahawa sahabat-sahabat r.. mengikut pendapat yang lebih sahih….‫ومن اعتقد فى غير األنبياء كونه أفضل من األنبياء ومساويا لهم فقد كفر وقد نقل على ذلك‬ . Demikian juga orang mengingkari kesahihan khalifah Umar r. mereka adalah termasuk dalam golongan “‫( ”غالة‬pelampau). Adapun hukum mengkafirkan Abu Bakar r.a. telah mengubah alQuran berkata: 41 . sesungguhnya jadi kufur dia.‫ من انكر خالفة عمر (رضى اهلل عنه) فى أصح االقوال‬،‫كذلك‬ ‫ و‬،‫والصحيح أنه كافر‬ ‫وأما تكفير أبى بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبى صلى اهلل عليه وسلم بالجنة فلم يتكلم فيها‬ . Ini diakui sendiri oleh seorang ulama Syiah. 42 Adalah jelas daripada ajaran-ajaran Syiah yang dibentangkan di atas. pada pendapat saya hukumnya kufur tanpa khilaf”. dan yang demikian itu adalah ijmak seperti disebut oleh sebilangan ulama”.. sekarang telah menjadi sebahagian daripada pegangan asas mazhab”. setengah ulama berkata: dia seorang ahli bidaah.‫اإلجماع غير واحد من العلماء‬ “Barangsiapa yang beriktikad pada selain daripada anbiya’.a.‫أصحاب الشافعى والذى أراه الكفر قطعا موافقة لمامر‬ “Tersebut dalam kitab ‫ الفتاوى البديعية‬: Sesiapa yang mengingkari kesahihan pemerintahan khalifah Abu Bakar r. maka jadi kafir dia. dan sahabat-sahabat yang seumpamanya daripada kalangan mereka yang disaksikan akan masuk syurga oleh Rasulullah SAW.. Menurut pendapat sahih.a. dan tokoh-tokoh mereka juga telah diterima sebagai tokoh Syiah Imamiah kini. Kerana pegangan golongan “pelampau” di zaman dahulu telah menjadi pegangan Syiah di zaman ini. Berkata Ibnu Hajar dalam “ ‫“ الصواعق المحرقة‬: ،‫ وقال بعضهم مبتدع‬، ‫ من انكر امامة أبى بكر رضى اهلل عنه فهو كافر‬: ‫وفى الفتاوى البديعية‬ . Al-Marhum Said Hawa ketika mengulas kenyataan Khomeini dalam kitabnya 40 ‫كشف األسرار‬. Sahabat-sahabat Syafie tidak memperkatakannya. bahawa ia afdal daripada mereka dan menyamai mereka.‫وهذا من خمينى كفر بواح ونقض لإلسالم كله‬ “Perkataan ini daripada Khomeini adalah satu kekufuran yang sangat jelas dan membatalkan Islam keseluruhannya”.a. dia adalah kafir.

Kesankesan kegiatan mereka dapat dilihat daripada pengedaran risalah-risalah secara sulit yang memakai nama “Markaz Ahlul Bait”. Risalah-risalah yang disebutkan di atas dilekatkan dari semasa ke semasa di pintu-pintu bilik pensyarah (termasuk penulis sendiri) secara sulit. Risalah-risalah tersebut mengandungi serangan dan cercaan termasuk mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW dan juga terhadap sumbersumber yang muktabar seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan lain-lain. . ‫ اللهم قاشهد‬. Pengaruh gerakan sulit Syiah ini telah merebak di kalangan pelajarpelajar fakulti pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. persaksikanlah. 44 Pada hemah saya fenomena sekarang ini menepati yang disebut oleh Saidina Ali k. Dalam hubungan ini saya suka menarik perhatian kaum muslimin khususnya daripada kalangan mereka yang berilmu dan juga mereka yang berada di tampuk kuasa bahawa gerakan sulit Syiah sedang berjalan dengan rapi dan teratur untuk merosakkan akidah umat Islam. Kekeliruan mengenai Syiah ini bukan sahaja melanda orang-orang yang tidak berpelajaran tetapi juga orang-orang yang berpelajaran dan berilmu.a.PENUTUP Saidina Ali r. Ya Allah. belumkah lagi sampai masanya kita umat Islam menghadapi gerakan ini secara teratur dan berkesan bagi melaksanakan amanah memelihara dan mempertahankan akidah Islam? Di sini saya suka menarik perhatian para pembaca sekali lagi terhadap hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar seperti yang dimuatkan dalam mukadimah kertas kerja ini. ‫اللهم بلغت‬ Ya Allah. saya telah sampaikan. berkata: ‫سيأتى عليكم بعدى زمان ليس فيه شئ أخفى من الحق وال أظهر من الباطل‬ “Akan datang kepadamu selepasku satu masa dalam mana kebenaran menjadi begitu tersorok dan kebatilan sangat menonjol”.w itu... Memandangkan perkembangan yang disebutkan itu..‫وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين‬ 84 | Hakikat Syiah .

Sahih Bukhari. Lihat juga Sayid Muhammad Hussain Al-Tabataba’i. “”‫امليزان فى تفسير القرأن‬ 16:32 Ibid.a. dan selesai jamuan walimah ‫ كما أنه كاف فى الداللة على كفرها ونفاقها املانعني من‬.‫وباجلملة بعضها ألمير املوءمنني عليه السالم أوال وآخرا هو أشهر من كفر ابليس‬ .. Al-Majlisi dalam “35:225 . Sejak daripada itu mereka dipanggil ‘Rafidhah’. Peristiwa ini berlaku selepas Rasulullah di akad nikah dengan Zainab bt.s) secara total adalah lebih nyata dari kekufuran iblis… demikian itu sudah cukup bagi menunjukkan kufur dan nifaknya ( Aishah r. Kitab Tafsir.a.000 orang Syiah Kufah telah berbai’ah kepada Imam Zaid untuk menentang Hisyam bin Abdul Malik tetapi setelah tiba saat penentuan mereka menolak Imam Zaid kerana beliau bersangka baik terhadap syeikhaini dan enggan menolak kepimpinan keduanya.‫قبول روايتها مطلقا‬ ( secara amnya kebenciannya (Aishah r.a. yang mana kedua-dua perkara ini menjadi penghalang untuk diterima riwayatnya secara mutlak – lihat “‫”بحار االنوار‬ jilid 28 halaman 150 -151.. Hadis ini juga riwayatkan oleh kitab-kitab Syiah Lihat Al-Majlisi. Lihat lampiran (4) salinan asal dan (5) cetakan semula 29 : ‫القصاص‬ “‫”تاج العروس‬ ‫لسان العرب‬ ‫املفردة فى غريب القرأن‬ Hisham bin Muhammad Al-Kalbi (m. Imam Zaid lalu mengatakan kepada mereka: ‫رفضتمونى فأنتم الرافضة‬. 34 : ‫( األحزاب‬selepas ayat Ahlul Bait di atas) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … Al-Majlisi dalam “‫ ”بحار االنوار‬menyebut tentang Aishah r.240) seorang tukang cerita dan ahli sejarah nasah.Nota Hujung: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 : ‫الصواعق احملرقة‬ 1:174 .”‫بحار االنوار‬. Sekitar 15.”‫ “مغنى اخملتاج‬.14 ”‫تفسير القرطبى‬ “223 .”‫الصواعق احملرقة‬ Riwayat Bukhari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salim. Lihat AsShahrastani. Muhammad Abu Zuhrah “‫”الشافعى‬ Hadis riwayat Muslim dan ahli-ahli hadis yang lain. “‫”بحار االنوار‬ Golongan ini juga dikenali dengan nama Al-Rafidhah (yang menolak). “320 ”‫االموال‬. “182-183 . “‫ ”املالل والنحل‬dan Ibnu Kathir “‫”البداية والنهاية‬.‫اخلطيب الشربينى‬. Jahsy r. terhadap Amirul Mukminin (Ali a. Berkata Ibnu Asakir: Al-Kalbi adalah seorang syiah dan tidak boleh dipercayai. kerana menolak syeikhaini (khalifah Abu Bakar dan Umar) serta sahabat-sahabat Rasulullah SAW Golongan Syiah pada mulanya menerima Imam Zaid bin Ali sebagai imam mereka. Lihat Al-Hafiz Az-Zahabi.: Hakikat Syiah | 85 . “‫”املنتقى‬ Riwayat At-Tirmizi.a.

Al-Qummi. Jilid 1:420 Al-Majlisi. “2:18 ”‫الكافى فى األصول‬ Ibid.cit Jilid 22 Halaman 313. “‫ ”اإلعتقاد‬halaman 103 Al-Majlisi . Op. Imam Jaafar As-Sadiq adalah seorang ulama yang muktabar yang tidak mungkin akan menyeleweng daripada landasan sunah.24 25 Lihat “‫ ”التحفة اإلثنى عشرية‬Ikhtisar Syeikh Mahmod Syukri Al-Alusi. halaman 151. Op. Ibid jilid 25. Perlu diperingatkan di sini bahawa kebanyakan riwayat Syiah yang dikatakan daripada Imam Jaafar Sadiq adalah dusta. Muhammad bin Yaakub Al-Kulaini (329H). Jilid 2. Halaman 22-23 ‫ اجمعت األمة على أن عليا بعد نبيا غير اولى العزمو وفى تفضيله عليهم خالف‬:‫قال ابن املطهر اخللى فى منهج الكرامة‬ Muhammad bin Abdul Wahab “‫ ”رسالة فى الرد على الرافضة‬Halaman 29 Kitab Khomeini dalam “‫”كشف االسرار‬ ‫ان تهمة التحريف التى يوجهها املسلمون الى اليهود والنصارى امنا تثبت على الصحابة‬. “‫”تاريخ املذهب اإلسالمية‬. Halaman 546 Al-Baghdadi. Huraian lebih lanjut mengenai persoalan ini dan sikap mereka terhadap al-Quran terdapat dalam tulisan saya: “Benarkah Syiah tidak kafirkan sahabat?” Perkataan Syiah di sini merujuk kepada Syiah Imamiah atau yang lebih sesat daripada mereka sahaja. Kitabnya “‫ ”الكافى‬adalah merupakan kitab hadis paling sahih di sisi Syiah setanding dengan Bukhari di kalangan Ahlus Sunah. Halaman 69 ‫الكافى‬. 22.26. “‫”بحار االنوار‬ Al-Majlisi . “‫”تنقيح املقال‬ “‫ ”نهج البالغة‬Halaman 82 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 86 | Hakikat Syiah . “‫ ”رجال الكشي‬halaman 111.280. Said Hawa “‫ ”اخلمينية‬Halaman 20 “‫ ”الصواعق احملرقة‬Halaman 381-382 Al-Mamaqani. Muhammad Abu Zuhrah.cit. “‫”الفرق بني الفرق‬.390. kerana mazhab Zaidiyah pada hakikatnya mempunyai pegangan yang sama dengan Ahlus Sunah.

AKIDAH ‘IMAMAH’ DI SISI SYIAH ISNA ASHARAH DAN KESAN-KESANNYA TERHADAP PEGANGAN AHLI SUNAH DAN JAMAAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

،‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ،‫والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين‬ ‫وعلى آله وصحبه أجمعين‬
MUKADIMAH Sebelum judul ini dibincangkan lebih lanjut, ada dua perkara dirasakan penting diperjelaskan terlebih dahulu. Pertama, sebab-sebab mengapa persoalan ini perlu diketengahkan. Kedua, pendekatan yang akan digunakan dalam membahaskan tajuk ini. Bagi menjelaskan persoalan pertama saya suka memetik tulisan Alfakih Ibnu Hajar Alhitami yang memperjelaskan sebab-sebab beliau menulis kitabnya “ ‫” الصواعق المحرقة‬. Ketahuilah bahawa yang mendorong saya menulis dalam perkara ini sekalipun saya merasa kurang mampu, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jamik dan lain-lainnya bahawa Nabi SAW bersabda :

‫ فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة‬،‫(اذا ظهر الفتن أو قال البدع وسب أصحابى فليظهر العالم علمه‬ )‫ال يقبل اهلل منه صرفا وﻻ عدﻻ‬،‫اهلل والمآلكة والناس أجمعين‬
“Apabila timbul fitnah, atau bidaah - dan sahabat-sahabatku dimaki, maka orang berilmu hendaklah menzahirkan ilmunya : sesiapa yang tidak melakukan demikian, maka ke atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan terima daripadanya amalan fardhu mahupun sunat”. Setelah menyebut beberapa hadis tentang bahaya golongan bidaah terhadap agama Islam, beliau merumuskan :

‫(وسنتلوعليك ما تعلم منه علما قطعيا أن الرافضة والشيعة ونحوها من أكابر أهل البدعة فيتنا‬ )‫ولهم هذا الوعيد الذى فى هذه األحاديث‬
“Dalam kitab ini saya akan kemukakan kepada anda nas-nas yang daripadanya anda akan ketahui secara pasti bahawa golongan Rafidhah, Syiah dan yang seumpamanya adalah daripada kalangan ahli bidaah yang terbesar. Oleh itu amaran-amaran yang terdapat hadis-hadis yang dikemukakan itu meliputi golongan ini ”1.

1

Lihat hadis-hadis tersebut dalam tulisan saya “Ahli Bait menurut pandangan Sunah dan Syiah”. Perhatikan juga bagaimana cara ulama Salaf menghadapi golongan ini. Iaitu menjelaskan kebatilan mereka, bukan pandangan “taqrib” yang di gunakan oleh Syiah untuk melindungi kesesatan mereka.

Hakikat Syiah | 89

Hadis di atas meletakkan tanggungjawab yang besar ke atas setiap ahli ilmu untuk menjelaskan penyelewengan-penyelewengan yang terdapat dalam ajaran Syiah Imamiyah - dan bukan mendiamkannya kerana bimbang akan terjejas usaha “mendekatkan” seperti yang diseru oleh sesetengah pihak. Ia pada hemat saya lebih daripada mencukupi untuk menjadi sebab mengapa isu ini perlu diketengahkan. Perkara kedua yang ingin diperjelaskan ialah dalam memperkatakan akidah Syiah, selain daripada memetik hadis-hadis yang mereka riwayatkan, tumpuan juga akan diberikan kepada huraian-huraian ulama muktabar di kalangan mereka seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqah, tafsir dan fatwa yang menjadi pegangan dalam mazhab Syiah. Pendekatan seperti ini perlu memandangkan orang-orang Syiah sering menggunakan taktik melarikan diri dengan mengemukakan alasan bahawa, riwayat tersebut dhaif, atau : “tidak semua riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab hadis mereka sahih”, ketika dikemukakan riwayat-riwayat seperti yang menghukum kafir para sahabat khususnya Khulafa ar-Rasyidin selain daripada Saidina Ali r.a., atau riwayat yang menunjukkan al-Quran yang ada hari ini tidak lengkap kerana telah diubah oleh para sahabat yang mengumpulnya. Ini ialah kerana yang menjadi pegangan dan amalan penganut satu-satu mazhab adalah fatwa yang diputuskan oleh ulama yang muktabar dalam mazhab berkenaan dan ia sekaligus menunjukkan riwayat-riwayat tersebut sahih dan menjadi pegangan umat Syiah. AHLI SUNAH Memandangkan tema perbincangan kertas ini ialah mengenai kesan akidah Imamah di sisi Syiah terhadap pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah, maka dirasakan penting diperingatkan semula asas-asas pegangannya supaya perbandingan antara dua pegangan ini menjadi lebih jelas. Sekalipun pegangan Ahli Sunah sangat rapat dengan kita, kerana melaluinya kita beribadat kepada Allah, namun kadang kala perkara yang sangat dekat itu sering kita melupainya menyebabkan berlaku suasana kecelaruan di kalangan sesetengah masyarakat Islam hingga tidak dapat membezakan antara “ khilaf ” atau perbezaan yang dibenarkan dan pegangan menyesatkan dan menyeleweng daripada akidah yang benar. Maka daripada sini timbul cakap-cakap apa yang dipanggil “pendekatan” antara Ahli Sunah dan Syiah yang pada hakikatnya jika dihalusi, merupakan satu usaha “mendekatkan” atau “kompromi” antara yang hak dengan yang batil.

90 | Hakikat Syiah

Kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada tulisan para ulama mengenai Ahli Sunah ialah : mereka yang berpegang dengan al-Quran dan Sunah.Al-Imam Ibnu Hazam ketika mentakrifkan Ahli Sunah menyebut: ‫ فاءنهم الصحابة (رضي اهلل‬،‫ ومن عداهم فأهل البدعة‬،‫(وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق‬ ‫كل من سلك نهجهم من خيار التابعين (رحمهم اهلل تعالى) ثم أصحاب الحديث ومن‬ ‫ و‬،)‫عنهم‬ ‫ ومن اقتدى بهم من العوام فى شرق األرض وغربها‬،‫اتبعهم من الفقهاء جيال فجيال إلى يومنا هذا‬ 2 ). Abu Al-Muzaffar Al-Asfaraini ketika mengulas hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan sifat golongan yang terselamat : )‫(ما انا عليه وأصحابى‬ “Golongan yang mengikut jalanku dan para sahabatku”. tabi’in dan yang mengikut mereka daripada kalangan para imam dan ulama mazhab yang muktabar. begitulah juga orang yang mengikut mereka daripada kalangan orang awam di segenap pelusuk dunia”. Dengan demikian tidak termasuk dalam ungkapan “ ‫( ”الفرقة الناجية‬golongan yang terselamat) seperti yang terdapat dalam hadis yang disebutkan. akidah mereka sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam kedua-duanya mengikut fahaman salafus soleh daripada para sahabat. golongan yang 2 3 ‫ ) ؤ‬٢٧١/٢ ( ‫الفصل ىف امللك والنحل‬ ‫التبصري ىف ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكه‬ Hakikat Syiah | 91 . kerana merekalah yang menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah dan para sahabat.‫رحمة اهلل عليهم‬ “Ahli Sunah ialah mereka yang kita panggil “Ahlul Haq” (kumpulan yang berada di atas landasan yang benar) dan yang lain daripada mereka ialah “ahli bidaah” (kumpulan yang sesat). menyatakan : ‫ ألنهم ينقلون األخبار واآلثار عن الرسول صلى اهلل عليه‬: ‫(وهذه الصفة تقررت ألهل السنة‬ ‫وسلم والصحابة رضي اهلل عنهم وﻻ يدخل فى تلك الجملة من يطعن فى الصحابة من الخوارج‬ 3 )‫والروافض‬ “Sifat ini (mengikut jalan Rasulullah dan para sahabat) menepati sifat Ahli Sunah. kerana mereka terdiri daripada para sahabat dan siapa sahaja yang mengikuti jalan mereka daripada kalangan tabi’in. Kemudian para ahli hadis dan yang mengikut mereka daripada kalangan ulama Fiqah dari satu generasi ke generasi berikutnya hinggalah ke hari ini.

Ketika mensyarahkan kata-kata Imam Al-Thohawi di atas.mencaci para sahabat Rasulullah SAW daripada kalangan puak Khawarij dan Rafidhah”4. yang kita jauhi ialah pendapat yang ganjil. 5 Riwayat Tarmizi Wa Abu Daud Wa Ahmad . dan umat ini akan berpecah kepada tujuh puluh tiga . maka permulaan kelahiran mereka ialah ketika sekumpulan pengikut Imam Zaid bin Ali datang menemuinya dan meminta beliau menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar sebagai syarat untuk mereka menyokongnya.Sahih. mereka mengatakan “‫( ”اذا نرفضك‬kalau begitu kami menolak kepimpinan kamu). Apabila Imam Zaid menolak syarat tersebut. menyalahi sunah dan berpecah (daripada jamaah)”. 92 | Hakikat Syiah . AlQadi Abu Al’az menyatakan : ِ ‫ذوذ‬ ِ ْ َ‫ ون‬،‫اعة‬ )‫الف والفرقَة‬ َ ‫والخ‬ ُ‫ش‬ ُ ‫ب ال‬ َ ْ‫وا‬ ُ ِ‫(و�نَتَّب‬ َ َ‫م‬ َ ‫لج‬ َ َ‫ع السنَّة‬ َ ُ ‫جتَن‬ “ ‫ ”العقيدة الطحاوية‬: ‫ وهم الصحابة‬،‫ جماعة المسلمين‬: ‫ طريقة الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والجماعة‬: ‫(السنة‬ )‫والتابعين لهم بإحسان ألى يوم الدين‬ “Yang dimaksudkan dengan sunah ialah cara beragama yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maka semenjak itu golongan tersebut di gelar “Rafidhah” (yang menolak kepimpinan Imam Zaid). Al-Qadi Abu Al’az seterusnya menyebut beberapa nas mengukuhkan keterangan di atas antaranya sabda Nabi SAW: bagi ،‫(إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على اثنتين وسبعين ملة ـ يعنى األهواء ـ كلها فى النار إﻻ واحدة‬ 5 )‫ ما أنا عليه وأصحابى‬: ‫ (قالوا من هى يا رسول اهلل؟ قال‬: ‫وهى الجماعة) وفى رواية‬ “Sesungguhnya golongan ahli dua kitab berpecah dalam agama mereka kepada tujuh puluh dua puak. Manakala jamaah pula ialah jamaah umat Islam yang terdiri daripada para sahabat dan golongan yang mengikut mereka hingga ke hari kiamat”.kesemuanya dalam neraka kecuali satu kumpulan iaitu yang mengikut Jamaah. Perkara ini di tegaskan oleh Imam Al-Thohawi dalam kitabnya yang di kenali dengan “Ajaran yang menjadi ikutan kita ialah sunah dan jamaah.yakni mengikut nafsu . Dalam riwayat yang lain : Rasulullah ditanya : Kumpulan manakah yang satu itu? Rasulullah 4 “Rafidhah” adalah gelaran bagi Syiah Imamiyyah Isna Ashariyah mengenai permulaan gelaran “Rafidhah” kitab “‫ ”الروض النصير‬menyebut riwayat daripada Isa bin Yunus katanya : “Adapun golongan “Rafidhah”. Jika kita mengamati hadis-hadis yang menerangkan mengenai perpecahan yang akan berlaku di kalangan umat dan kelahiran pelbagai puak yang sesat adalah jelas bahawa berpegang dengan ajaran Ahli Sunah Wal Jamaah adalah merupakan satu-satunya penyelamat daripada kesesatan dan kebinasaan.

“Imamah” sama juga dengan “nubuwwah” (kenabian). adalah suatu jawatan yang ditentukan oleh Allah Taala secara nas daripada Nabi SAW. Akidah “al-Imamah” yang dikenali juga dengan “al-Wilayah” di sisi mazhab Syiah Imamiyah bermaksud : “al-Khilafah” atau kepimpinan umat selepas Nabi SAW adalah menjadi hak mutlak dua belas wali atau imam sehingga ke hari kiamat. Daripada dalil-dalil yang dihuraikan oleh para ulama dapat disimpulkan bahawa kepentingan pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah adalah sama dengan kepentingan Islam itu sendiri dalam melaksanakan tuntutan Ilahi supaya kita berpegang dengan agama yang benar dan diredhai olehNya serta tidak berpecah belah. Hakikat Syiah | 93 . Dan mempertahankan pegangan Ahli Sunah bermakna mempertahankan kesucian Islam yang diamanahkan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW dan pengikut kepada para Khulafa Ar-Rasyidin selepasnya. Peristiwa-peristiwa sejarah masa silam dan realiti masa kini memperlihatkan kepada kita bahawa permusuhan. Ini ialah kerana unsur-unsur tersebut telah dicanai dan diadun dengan begitu rapi sekali dalam setiap sendi ajarannya oleh para perancang mazhab ini sehingga ia menjadi sebati dan tidak mungkin dapat dipisahkan lagi. AKIDAH “IMAMAH” DI SISI SYIAH IMAMIYAH ISNA ASHARIYAH Syiah Imam dua belas yang dikenali juga dengan Al-Ja’fariyah6. Mazhab ini mempunyai akidah dan disiplin ilmu yang tersendiri dengan kitab-kitab rujukan dan para ulama yang dianggap muktabar di kalangan pengikut-pengikutnya dan merupakan mazhab rasmi Negara Iran sekarang. persengketaan dan pertumpahan darah adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dielakkan jika fahaman Syiah dibiarkan bertapak di kalangan Ahli Sunah Wal Jamaah. Imamah juga dianggap sebagai rukun Islam paling utama yang tidak sah Islam seseorang itu melainkan dengannya. 6 Kerana kebanyakan hukum Feqah diambil daripada mazhab Imam Jaafar bin Muhammad Siddiq mengikut dakwaan mereka. merupakan puak Syiah terbesar yang wujud hingga ke hari ini. Antara syarat penting bagi seorang imam ialah mesti seorang yang maksum seperti seorang nabi.menjawab : Kumpulan yang mengikut perjalananku dan para sahabatku”. Dengan demikian pemerintahan para Khulafa ar-Rasyidin dan pemerintah-pemerintah Islam selepasnya adalah tidak sah dan dianggap perampas hak imam-imam yang mereka senaraikan seramai dua belas imam selepas wafat Nabi SAW.

Al-Sodiq (83-148H) 7. Abu Muhamad Al-Hasan bin Ali .Al-Hadi (212-245H) 11. Abu Muhammad Ali bin Husin . sama dengan yang mengakui semua Nabi.Al-Ridza (143-203H) 9.Al-Asykuri (232-260H) 12.Al-Jawad (195-220H) 10. Abu Jaafar Muhammad bin Ali .Al-Mahdi (652H) Berikut ini nukilan nas-nas daripada ulama Syiah mengenai akidah AlImamah ini: “As-soduq” menyebut dalam kitabnya “‫ ”االعتقادات‬: Abu Jaafar Muhamad bin Babawaih Al-Qummi (381 M) yang bergelar ‫(اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن ابن طالب واألئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة‬ ‫جميع األنبياء واعتقادنا فيمن أقر بامير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من األئمة بمنزلة من أقر‬ )‫بجميع األنبياء وأنكر نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم‬ “Iktikad kita pada mereka yang mengingkari Imamah (kepimpinan) Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib7 dan imam-imam selepasnya.Al-Baqir (57-114H) 6. Abu Ibrahim Musa bin Jaafar .Al-Khadim (128-183H) 8. Abu Al-Hasan Ali bin Abi Talib .Al-Murtada (lahir sepuluh tahun sebelum nabi diutuskan – 40H) 2. Abu Jaafar Muhammad bin Ali . dan iktikad kita pada sesiapa yang mengakui Amirul Mukminin. Abu Muhamad Ali bin Muhamad . Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali . Abu Al-Qasim Muhamad bin Al-Hasan .Dua belas Imam yang wajib bagi setiap muslim beriman dengannya menurut Syiah ialah : 1. bahawa hukumnya seperti orang yang mengingkari semua anbiya’ (nabi-nabi). Abu Abdullah Al-Husin bin Ali -Saidu As-Syuhada’ (3-61H) 4. tetapi mengingkari nabi kita Muhammad SAW. tetapi mengingkari salah seorang daripada imam-imam selepasnya. Abu Al-Hasan Ali bin Musa .Zainul Abidin (37-95H) 5.” Mengenai “ ‫ ”العصمة‬beliau menyatakan dalam kitabnya yang sama : )‫ وأنهم ال يذنبون ذنبا صغيرا وﻻ كبيرا‬،‫(اعتقادنا فى األئمة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس‬ 7 Yakni secara langsung selepas wafat Rasulullah SAW tanpa di dahului oleh Khulafa Ar-Rasyidin 94 | Hakikat Syiah .Al-Zaki (2-50H) 3. Abu Abdullah Jaafar bin Muhammad .

“Kita beriktikad bahawa imamah adalah merupakan bahagian ‫كشف األسرار‬ ” juga menyebut Akidah ini yang dianggap Rukun Islam paling utama di sisi Syiah didasarkan kepada hadis-hadis palsu yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Muhammad bin Al-Nukman Al-Mufid 8 (413 M) menyatakan seperti yang dipetik oleh Al-Majlisi dalam kitabnya “‫األنوار‬ ‫ ”بحار‬: ‫(اتفقت اإلمامية على أن من انكر امامة أحد من األئمة وجحد ما أو جبه اهلل تعالى من فرض‬ )‫الطاعة فهو كافر ضال مستحق الخلود فى النار‬ “Ulama Imamiyah sependapat menyatakan bahawa sesiapa yang mengingkari kepimpinan salah seorang daripada imam-imam yang disebutkan serta tidak mengakui kewajipan taat kepada mereka seperti mana yang diwajibkan oleh Allah. Maka ia menjadi kafir.“Iktikad kita pada imam-imam ialah mereka semua terpelihara daripada dosa. suci daripada segala kekejian dan bahawa mereka tidak melakukan dosa sama ada kecil atau besar”. sesat dan layak kekal dalam neraka”. Menurut Al-Majlisi dalam “‫ ”بحار األنوار‬pandangan ini ialah ijmak seluruh ulama Imamiyah. Hakikat Syiah | 95 . Al-Khomeini dalam kitabnya “ kenyataan yang sama. Muhammad Reda Al-Muzafar dalam kitabnya “‫ ”عقائد األمامية‬menyatakan: )‫(نعتقد أن اإلمامة أصل من أصول الدين ال يتم اإليمان إﻻ باﻻعتقادبها‬ daripada Usuluddin. tidak sempurna iman seseorang tanpa beriktikad dengannya”. Jaafar Subhani yang bergelar Aayatullah Aluzma menyebut dalam kitabnya “ ‫ ”الملل والنحل‬: )‫(الشيعة على بكرة ابيهم اتفقوا على كونها أصال من أصول الدين وقد برهنوا على ذلك فى كتبهم‬ “Ulama Syiah seluruhnya sependapat menyatakan bahawa Imamah adalah sebahagian Usuluddin dan mereka telah membuktikannya dalam kitabkitab mereka”. Pandangan bahawa Imamah merupakan sebahagian daripada Usuluddin adalah pandangan yang disepakati oleh ulama Syiah sepanjang zaman seperti yang ditegaskan oleh beberapa ulama semasa mereka. antaranya hadis yang diriwayatkan oleh 8 Al-Mufid adalah guru kepada Abu Jaafar At-Towasi yang di beri gelaran “ ‫( ” شيخ الطائفة‬guru bagi puak Syiah) oleh pengikut-pengikut Syiah.

zakat. )‫(إن أعظم ما بعثت اهلل تعالى نبيه من الدين إنما هو أمر اإلمامة‬ “Sesungguhnya ajaran agama terbesar dibawa oleh nabi utusan Allah Taala ialah urusan al-Imamah”. As-Syaikh al-Mufid menyebut dalam “‫ ”أوائل المقاالت‬: “Satu kaum daripada ulama (Syiah) memutuskan bahawa imam-imam lebih afdal daripada semua rasul dan nabi yang terdahulu selain daripada Nabi Muhammad SAW . Islam ditegakkan di atas lima rukun: solat. puasa. Menurut As-Sayidul Nikmatullah Al-Jazairi dalam “‫ ” األنوار النعمانية‬: )‫(وأكثر المتأخرين الى أفضلية األئمة عليهم السالم على أولى العزم وغيرهم وهو الصواب‬ “Kebanyakan ulama mutakhir cenderung kepada pendapat bahawa imamimam lebih afdal daripada rasul-rasul Ulul-Azmi dan rasul-rasul yang lain dan inilah pendapat yang tepat”. Pegangan bahawa Imamah merupakan rukun Islam paling utama mengatasi solat. Umat Syiah juga beriktikad bahawa imam-imam mereka lebih afdal daripada para anbiya’ selain daripada nabi Muhammad SAW. Ini ditegaskan oleh ulama Syiah zaman ini Hadi AlThaharani dalam “ ‫ ” ودائع النبوة‬. Dengan kedudukan imamah yang begitu penting di sisi Syiah Imamiyah. bagaimanakah pula kedudukan Ahli Sunah pada pandangan mereka? 96 | Hakikat Syiah .Muhammad bin Yakob bin Ishak Al-Kulaini yang bergelar “ ‫ ” ثقة اإلسالم‬dalam kitabnya al-Kafi : ‫ ولم‬،‫كاة والصوم والحج والوالية‬ ‫ على الصالة والز‬:‫ بنى اإلسالم على خمس‬:‫(عن ابى جعفر قال‬ )‫يناد بشيء كما نودى بالوﻻية‬ “Daripada Abu Jaafar katanya.” Al-Khomenei ‫(قد قطع قوم من أهل اإلمامة بفضل األئمة من آل محمد صلى اهلل عليه وسلم على سائر من‬ )‫تقدم من الرسل واألنبياء سوى نبيا محمد صلى اهلل عليه وسلم‬ “‫ ” الحكومة االسالمية‬menyatakan : )‫(وإن من ضروريات مذهبنا ان ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب وﻻ نبى مرسل‬ “Sesungguhnya antara kepercayaan asas dalam mazhab kita bahawa imamimam kita mempunyai kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh manamana malaikat yang hampir dengan Allah dan juga mana-mana Nabi yang diutuskan”. haji dan wilayah dan tidak diseru kepada sesuatu ajaran seperti mana diseru kepada al-Wilayah”.

Malah orang yang tidak beriman dengan Imamah Syiah bukan sahaja dianggap kafir. mengiktiraf kesahihan tiga Khulafa Ar-Rasyidin bermakna bermusuh dengan Saidina Ali Karamallah Wajhah. Seorang ulama besar mereka Muhammad Hasan An-Najafi menyatakan dalam kitabnya “ ‫ ” الكالم جواهر‬: ‫(فمنشاء هذا القول من القاتل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوسى هذه‬ )‫األمة وشر من اليهود والنصارى‬ “Punca pendapat ini dikeluarkan oleh ulama yang memperkatakan ialah disebabkan nas-nas yang banyak hingga ke peringkat mutawatir menyatakan bahawa orang yang menyalahi iktikad Syiah Imamiyah (al-Mukhalifin) 9 9 Dalam kitab-kitab Syiah. Namun begitu para ulama Syiah tidak membiarkan pengikut mereka memahami persoalan ini secara kesimpulan sahaja. tetapi juga akan menerima azab yang lebih berat daripada Yahudi dan Nasrani. Bagi mereka.. Al-Khomeini juga membuat kenyataan yang sama dalam “ ‫”المكاسب المحرمة‬: )‫(المراد بالمؤمن الشيعة اإلمامية االثنى عشرية‬ “Yang dimaksudkan dengan mukmin itu ialah penganut Syiah Imam Dua Belas”. istilah “Al-Mukhalifin” dan “Al-Ammah” bermaksud Ahli Sunah ini di nyatakan oleh ulama mereka yang bergelar Ayatullah Al-Uzma Muhammad Said Al-Hakim dalam kitabnya’’ ‫) ‘‘ احملكم فى أصول الفقه‬. sebaliknya ia dinyatakan dengan jelas bagi memantapkan kebencian dan rasa permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahli Sunah. Seperti yang dinyatakan dalam kitab “‫” مصباح الفقاحة‬.Kesimpulan yang pasti daripada nas-nas yang dipetik di atas ialah bahawa pengikut Ahli Sunah bukan seorang mukmin. Seorang ahli hadis terkemuka Syiah. Satu lagi istilah yang dipakai untuk Ahli Sunah ialah “An-Nasib” yang berasal daripada ungkapan ”‫( “ناصب العداء لعلى‬yang bermusuh dengan Saidina Ali).‫ (الظاهر أن املراد بالعامة اخملالفون الذين يتولون الشيخني ويرون شرعية خالفتهم‬adalah nyata bahawa yang dimaksudkan dengan “Al-Ammah” ialah golongan yang menyalahi Syiah dengan mengiktiraf kepimpinan Abu Bakar dan Umar”. Sementara gelaran “Al-Khasah” pula untuk mereka. Syeikh Yusuf Al-Bahrani menyatakan dalam kitabnya “ ‫ ”الحدائق الناضرة‬: )‫(المؤمن هو المسلم المعتقد إلمامة األئمة االثنى عشر‬ “Orang mukmin itu ialah muslim yang beriktikad akan kepimpinan dua belas”. Hakikat Syiah | 97 . )‫(وتدل عليه األخبار المتواترة الظاهرة فى كفر منكر الوﻻية‬ “Dalil yang menunjukkan orang yang tidak beriman dengan al-Wilayah itu kafir adalah mutawatir lagi nyata”. Menurut Abu Al-Qasim Al-Musawi Al-Khuie yang mereka gelarkan dengan al-Isnad al-Akhbar Ayatullah al-Uzma bahwa hadis-hadis yang menunjukkan orang yang tidak beriman dengan al-Wilayah itu kafir adalah mutawatir..

Antara peranan al-Bab ialah menerima soalan-soalan daripada pengikut-pengikut Syiah dan mendapatkan jawapan daripada Al-Imam AlGhaib. Mereka beriktikad bahawa imam yang kedua belas Muhammad bin Al-Hasan mengalami dua keghaiban iaitu : “ghaibah soghiri” (ghaib kecil) dan “ghaibah kabiri” (ghaib besar).adalah kafir. Malah nasib mereka di akhirat lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani”. “‫ ”» ”الرجعة‬DAN “ ‫”الغيبة‬ “‫”الغيبة‬ merupakan akidah yang asas dalam mazhab Syiah. Kemudian diganti oleh beberapa perantara lain selepasnya dengan wasiat daripada perantara yang terdahulu hingga kepada “alBab” yang terakhir iaitu Ali bin Muhammad As-Samiri yang meninggal dunia pada tahun 329 hijrah. Dalam masa ghaib kecil ini. Orang pertama yang bertindak sebagai al-Bab ialah Utman bin Said Al-Umri seorang saudagar minyak. imam boleh dihubungi oleh penganut Syiah melalui perantara yang di gelar “al-Bab” (pintu saluran untuk berhubung dengan imam). Al-Tubrusi dalam kitabnya “I’lamul Wara” menyebut riwayat yang menyatakan bahawa As-Samiri sebelum meninggal dunia memberitahu pengikut-pengikut Syiah tentang satu “tauqik” (Risalah) daripada imam memaklumkan yang ia (as-Samiri) akan mati dalam masa enam hari dan memintanya tidak mewasiatkan kepada sesiapa sebagai “Al-Bab” selepasnya kerana keghaiban yang sempurna (al-Ghaibah Al-Kubra) akan berlaku di mana imam tidak lagi boleh dihubungi oleh sesiapa. Sebarang persoalan selepas ini hendaklah dirujuk kepada ulama mujtahid 98 | Hakikat Syiah . dan mereka adalah Majusi umat ini. Kitab “al-Ghaibah” karangan AlThusi menceritakan berbagai-bagai karamah dan sifat-sifat luar biasa tentangnya. Ghaib kecil berlaku pada tahun 260 hijrah sewaktu umurnya sekitar empat tahun dan berterusan selama tujuh puluh empat tahun. seperti yang ditegaskan oleh Abu Qasim Al-Khuie : ‫(تكفينا بعد اإلجماع المحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطالن العبادة من‬ )‫دون الوﻻية‬ “Selain daripada ijmak yang jelas seperti yang diketahui. terdapat dalil-dalil yang banyak dan menunjukkan sebagai hujah yang mencukupi terbatal ibadat tanpa beriktikad dengan al-Wilayah”. Segala ibadat juga tidak sah kerana tidak beriman dengan al-Wilayah. di samping menerima harta orang-orang Syiah bagi pihak imam.

“al-Qaimul Hujah” .akan lahir di akhir zaman setelah diizinkan oleh Allah untuk keluar. Imam yang ghaib ini-yang mereka namakan “Al-Mahdi Al-Muntazar”.Syiah yang berperanan sebagai naib kepada al-Imam al-Ghaib. Khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar untuk menerima balasan atas apa yang mereka panggil “kezaliman” terhadap Ahli Bait.akan dihidupkan semula dan dikenakan hukuman sebat sebagai hukuman Had. “Sahibu Zaman”. kemudian Imam Mahdi meminta supaya didatangkan kedua-duanya (setelah dihidupkan semula) lalu dibunuh seribu kali dalam sehari semalam. Riwayat-riwayat di atas dan seumpamanya yang begitu banyak dalam kitab-kitab Syiah mencerminkan betapa mendalamnya dendam kesumat orang Syiah terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan Ahli Sunah sebagai pewaris sebenar Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW.... Berikut ini beberapa petikan tulisan ulama Syiah mengenai akidah ar-Raj’ah : Muhamad Reda Kharsani dalam kitabnya “ ‫ ”النجعة فى الرجعة‬: )‫(وقد اطلعت على ستمائة وعشرين حديثا فى الرجعة‬ “Aku telah membaca enam ratus dua puluh hadis mengenai ar-Raj’ah”. Manakala Saidatina Aisyah pula menurut “Tafsir Al-Sofi” karangan Al-Faidh Al-Kashani . akan lahir juga imam-imam yang lain serta musuh-musuh mereka yang terdiri daripada kaum Quraisy. Selain daripada Imam Mahdi. Antara azab yang diterima oleh Saidina Abu Bakar dan Umar ialah seperti yang terdapat dalam riwayat yang di sebut oleh Nikmatullah Al-Juz’ari dalam “‫ ” األنوار النعمانية‬: ‫ ثم يأمر بها فيقتالن‬،‫ ويأمر نارا تخرج من األرض تحرقها والشجرة‬،‫(ثم يصلبهما على الشجرة‬ )‫فى كل يوم وليله ألف قتله ويردان الى اشد العذاب‬ “Kemudian Imam Mahdi mensalib keduanya (Abu Bakar dan Umar) pada pokok dan memerintahkan api keluar daripada bumi membakar keduaduanya dan pokok. Seterusnya dikembalikan kepada azab yang sangat pedih”. Menurut Alhar al-Aamili dalam “‫الرجعة‬ ‫ ”االيقاظ من الهجعة بالبرهان على‬: )‫(إن ما يزيد على سبعين كتابا قد صنفها عظماء اإلمامية فى اثبات الرجعة‬ Hakikat Syiah | 99 . Malah Al-Kulaini dalam “al-Kafi” membawa satu riwayat daripada Jaafar bin Muhammad yang menyatakan bahawa kelahiran Imam Mahdi mereka adalah sebagai pembawa seksaan : )‫ ويبعث القائم نقمة‬،‫(إن اهلل بعث محمدا صلى اهلل عليه وسلم رحمة‬ “Sesungguhnya Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat dan membangkitkan Imam Mahdi membawa siksaan”. Kemunculan semula Imam Mahdi ini di panggil “ar-Raj’ah”..

“Sesungguhnya terdapat lebih daripada tujuh puluh kitab telah dikarang oleh ulama Syiah Imamiyah bagi menyatakan kebenaran ar-Raj’ah”. Sementara Ali Hasan Hanizi menyatakan dalam “al-Dakwah al-Islamiyah” :

‫ وامتأل األرض به قسطا وعدال بعد أن ملئت ظلما وحورا‬،‫ ظهور اإلمام الثانى عشر‬:‫(وأما الرجعة‬ )‫فهو صحيح من لوازم مذهب اإلمية‬
“Adapun ar-Raj’ah : Ia bererti kemunculan semula imam kedua belas bagi menyebarkan keadilan di muka bumi setelah dipenuhi dengan kezaliman. Maka ia adalah benar dan merupakan kepercayaan yang tidak dapat dipisahkan daripada Mazhab Imamiyah”. Khomeini dalam “al-Hukumah al-Islamiyah” menyatakan : “Telah berlaku ghaibah kubra bagi imam kita Mahdi sejak lebih seribu tahun dan mungkin beribu tahun akan datang sebelum tiba keperluan menghendaki kemunculan yang ditunggu-tunggu itu”. Al-Kulaini dalam “al-Kafi” membawa satu riwayat daripada Ibnu Jaafar Al-Baqir katanya :

)‫(إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬
“Orang yang mengingkari sohibu zaman (kewujudan dan kemunculan Imam Mahdi) adalah sama dengan orang yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW”. Akidah ghaibah ini dibina atas kepercayaan bahawa pada setiap zaman wajib ada imam. Al-kulaini yang bergelar “Thiqatul Islam” mengkhususkan satu bab dalam kitabnya “al-Kafi” yang memuatkan riwayat-riwayat berkaitan dengan kepercayaan ini : “Bab pada menyatakan bahawa bumi tidak boleh sunyi daripada hujah”. Satu riwayat daripada Jaffar As-Sodiq katanya : “Jika pada satu-satu ketika tiada imam di bumi ini, pasti ia dengan segala isinya akan tenggelam”. Dalam membina akidah Imamiyah, para perancang mazhab Syiah telah menetapkan beberapa sifat yang dikatakan sebagai tanda yang mesti ada pada seorang imam. Antara sifat-sifat tersebut seperti yang terdapat dalam kitabnya “al-Kafi” ialah : • Seseorang imam tidak mati sehinggalah ia berwasiat kepada imam selepasnya. • Ia mestilah anak paling tua bagi imam yang ada (syarat ini mereka kecualikan pada Hassan dan Hussin).
100 | Hakikat Syiah

)‫(باب إن األرض ﻻتخلو من حجة‬

)‫(لو بقيت األرض بغير امام لساخت‬

• Seseorang imam itu mesti dimandikan jenazahnya oleh imam berikutnya. • Mesti sepadan dengannya baju besi (dir ‘un) Rasul SAW. • Mesti ada padanya senjata Rasul SAW yang kedudukannya dianggap sama dengan “at-Tabut” bagi Bani Israil. • Imam mestilah seseorang yang paling alim dan paling berani. • Imam mengetahui apa yang telah berlaku dan akan berlaku.Tidak tersembunyi baginya sesuatu pun. • Ada pada imam semua kitab-kitab Allah yang terdahulu dan ia mengetahuinya dalam kepelbagaian bahasa kitab tersebut. Inilah antara sifat-sifat yang dikatakan perlu ada pada seorang imam, pada realitinya tidak semua sifat tersebut ada pada kebanyakan orang yang mereka anggap sebagai imam. Walau bagaimanapun ulama Syiah berjaya menggunakan berbagai-bagai takwilan bagi menangkis kemusykilan yang dikemukakan oleh pengikut-pengikut mereka berkaitan dengan persoalan ini. Namun demikian, mereka berhadapan dengan satu keadaan yang sangat genting dalam menegakkan akidah Imamiyah ini apabila imam mereka yang ke sebelas Al-Hasan bin Ali Al-Askari meninggal dunia tanpa mempunyai anak. Dengan keadaan ini, bukan sahaja Imamah imam yang kesebelas ini akan terbatal tetapi juga akan menyebabkan seluruh asas yang mereka bina akidah ini di atasnya akan runtuh. Natijahnya imamah imamimam sebelumnya juga akan terbatal kerana merekalah yang meletakkan asas-asas ini. Menurut Al-Nubajini seorang ulama dan ahli falsafah Syiah terkemuka, umat Syiah kebingungan selepas kematian Al-Hasan dan berpecah kepada beberapa mazhab. Akhirnya bagi menyelesaikan kemelut ini dan memastikan akidah Imamah tidak terkubur, satu kumpulan iaitu kumpulan imam dua belas mengatakan bahawa Al-Hasan mempunyai anak yang tersembunyi yang diberi nama Muhammad. Bapanya sempat berwasiat kepadanya sebagai imam selepas kematiannya. Kemudian berlaku kisah-kisah keghaiban seperti yang dipaparkan sebelum ini. Cerita rekaan ini telah berjaya menjamin penerusan doktrin imamah Syiah dan menyelamatkannya daripada kehancuran. Inilah kisah di sebalik akidah rekaan yang dijadikan garisan pemisah antara iman dan kufur oleh Syiah Imamiyah Isna Ashariyah. Apa pandangan anda?

PANDANGAN SYIAH TERHADAP SAHABAT RASULULLAH SAW
Dengan kedudukan imamah yang begitu penting dalam Mazhab Syiah beserta pengertian yang tersendiri, sudah tentu ia mempengaruhi pandangan mereka terhadap para sahabat Ridhuanullah, al-Quran, Sunah
Hakikat Syiah | 101

dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Maka itu mengkafirkan Khulafa ar-Rasyidin dan para sahabat, memaki dan melaknat mereka menjadi sebahagian daripada asas agama yang dipanggil “Al-Bara’ah Min A’daai Ahli Bait” (membersihkan diri daripada musuhmusuh ahli bait). Malah melaknat para sahabat, khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar dianggap satu ibadah yang besar10. Ini ialah disebabkan dakwaan mereka bahawa para sahabat telah membelakangkan nas dengan melakukan syura di saqifah Bani Saadah dan memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Berikut ini diperturunkan tulisan para ulama Syiah serta nas-nas yang mereka gunakan dalam melaknat para sahabat : Muhammad Baqir Al-Majlisi yang bergelar “Khatimatul Muhaddithin” di kalangan orang-orang Syiah menyebut dalam “‫ ”بحار األنوار‬:

‫ وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من ان يذكر‬،‫(األخبار الدالة على كفر أبى بكر وعمر وأضرابها‬ )‫فى هذا المجلد‬

“Sesungguhnya hadis-hadis yang menunjukkan kekufuran Abu Bakar dan Umar dan yang seumpama keduanya, dan pahala melaknat mereka serta membersihkan diri dari mereka adalah lebih banyak daripada yang mampu disebut dalam kitab ini....”

‫كثير من الزيدية على أن المتقدمين على امير المؤمنين ـ عليه وسلم ـ ضالل‬ ‫(واتفقت اإلمامية و‬: ،‫ وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السالم عن مقام رسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله‬،‫فاسقون‬ )‫ وفى النار بظلمهم مخلدون‬،‫عصاه ظالمون‬
“Seluruh ulama Imamiyah dan ramai daripada kalangan Ulama Zaidiyah telah sepakat mengatakan bahawa khalifah-khalifah yang mendahului Amirul Mukminin (Ali) adalah orang-orang yang sesat dan fasik, dan tindakan mereka melewatkan Amirul Mukminin daripada kedudukan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW menjadikan mereka orang-orang yang derhaka lagi zalim dan dengan kezaliman tersebut mereka akan kekal dalam neraka”. Berkata Muhamad Ar-Redha Ar-Redwa yang mereka gelar dengan “alAlamah” dalam “Kazibu Ala Syiah”

As-Syaikh Al-Mufid menulis dalam “ ‫ ”أوائل المقاالت‬:

10

Oleh kerana berlaku banyak laknat terhadap para sahabat diulangkan dalam kitab-kitab mereka. Maka ia diringkaskan dengan )‫ (لع‬yang bermaksud (Laknatullah).

102 | Hakikat Syiah

Bagi memperdalamkan rasa kebencian umat Syiah kepada dua khalifah Islam secara khusus . .‫ وهى امارة شرعية على صدق‬،‫(أما براءتنا من الشيخينى ـ أبى بكر وعمر ـ فذاك من ضرورة ديننا‬ )‫محبتنا إلمامنا‬ “Adapun pembersihan diri kita daripada dua Syeikh . menyelewengkan kitab-Mu...Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar r. menderhakai rasul-Mu. Ia seterusnya menyifatkan Khulafa Ar-Rasyidin sebagai penyembah berhala : ‫(إن مما ﻻ يختلف فيه اثنا ممن هم على وجه األرض أن الثالثة الذين هم فى طليعة الصحابة كانوا‬ )‫عبدة أو ثان حتى لفظوا آخر أنفاسهم‬ “Sesungguhnya antara perkara yang tidak dipertikaikan hatta oleh dua orang yang ada di atas bumi ini ialah bahawa tiga orang dari para sahabat terkemuka adalah merupakan penyembah-penyembah berhala sehinggalah mereka menghembuskan nafas yang akhir”. Seorang ulama besar mereka Al-Tabrasi ketika menjelaskan kelebihan membaca doa ini menyatakan dalam ”‫ ”فصل الخطاب‬: )‫(وإن الداعى به كالرامى مع النبي صلى اهلل عليه وسلم فى بدر وحنين بألف الف سهم‬ “Sesungguhnya orang yang berdoa dengan doa ini pahalanya sama dengan orang yang melontar sejuta anak panah bersama Nabi SAW dalam peperangan Badar dan Hunain”.. dua jabat dan thaghutnya. Mengingkari wahyu-Mu. mengkufuri nikmat-Mu.a. ulama Syiah dalam kitabkitab mereka jarang menyebut nama keduanya. dua pendustanya dan dua anak perempuan keduanya yang telah menyalahi perintah-Mu.mereka mengarang doa yang dinamakan ‫( دعاء لعن صنمى قريش‬doa melaknat dua berhala Quraisy)11. menukar agama-Mu. dan merupakan tanda yang syarie menunjukkan kebenaran kasih kita kepada imam”. Bahagian awal doa yang agak panjang ini berbunyi : ) ( ،‫ وأنكر اوحيك‬،‫ الذين خالفا أمرك‬،‫ وافكيها وابنتيهما‬،‫ وجبتيها وطاغوتيها‬،‫(اللهم العن صنمى قريش‬ )‫ وقلبا دينك وحرفا كتابك‬،‫وعصيا رسولك‬ “Allahumma turunkan laknat-Mu ke atas dua berhala Quraisy.Abu Bakar dan Umar . Hakikat Syiah | 103 . Sebaliknya dirujukkan dengan gelaran-gelaran yang keji seperti : ‫ الرجالن وفرعون وهامان ومنرود‬،‫ عجل األمه والسامرى‬،‫ اجلبت والطاغوت‬dan lain-lain. Aqa Bozorq At-Tehrani dalam “Azzari’ah” menyenaraikan sembilan 11 Disebabkan kebencian yang mendalam terhadap dua khalifah Islam ini.”.maka ia sebahagian daripada pegangan asas dalam agama kita.

.. bodoh. Redha Allah adalah sifat yang Qadim dan tidak akan berubah (Sadaqa Allah Wa Kazaba Syiah) “Benarlah Allah Subhanawataala dan dustalah Syiah”.. pendusta dan zalim tidak layak untuk berada di kedudukan kepimpinan dan menjadi sebahagian daripada golongan pemerintah”. mempermain-mainkan hukum Allah... Mereka juga membawa riwayat palsu mengatakan Saidina Ali Karamallahu Wajhah senantiasa mengekalkan membaca doa ini siang dan malam dan juga dalam doa qunutnya. Seperti yang di sebut oleh ulama mereka Ali bin Abdul Aal Al-Karki dalam ‫”ت‬00‫“نفحات الالهوت فى لعن الجبت والطاغوت‬ Bagi membuktikan bahawa pandangan terhadap para sahabat ini merupakan pandangan Syiah di sepanjang zaman dan bahawa cakapcakap yang lain daripada itu adalah “taqiyyah” belaka.... Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Pandangan demikian terhadap para sahabat Ridhuanullahu Alaihim merupakan satu pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang banyak memuji dan menyatakan keredhaan Allah Taala terhadap mereka seperti firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 100: ْ‫أ‬ ْ‫أ‬ ْ ْ َ‫ذ‬ ّ ‫ن‬ ‫ٱلينٱتبعوهبإح‬ ‌ ‫ٱلنص‬ ‫ٱلولونمنٱلمهـج‬ ِ ‫ارو‬ َ ‫ر‌ينو‬ َ ‫وٱلسـبقون‬ ٍ ‫س ٰـ‬ َ ِ َ َ َ ِ ِ ٰ َ ُ ْ َ ِ َ ُ َ ّ ْ‫َ ّ َ ٰ ِ ُ َ ه‬ َ ِ ِ ُ‫َ ّ َ َ ُ م‬ ْ ‫‌ضى ٱلل عن‬ )‫وا عنهُ ( اآلية‬ ‫‌ض‬ ‫م ور‬ ِ ‫ر‬ ۟ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ‫ّ َ َ ّ ه‬ “Orang-orang yang terdahulu dan terawal (masuk Islam) daripada kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.kitab yang mensyarahkan doa Sanam-e-Quraish di sepanjang zaman ini menunjukkan ianya begitu penting di kalangan umat Syiah...” Khomeini kemudian meneruskan serangan terhadap khalifah-khalifah Islam yang lain dengan katanya: ‫(أن مثل هؤالء األفراد الجهال الحمقى واألفاكون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا فى موقع‬ )‫ وأن يكونوا ضمن أولى األمر‬،‫اإلمامة‬ “Sesungguhnya orang-orang seperti mereka yang jahil. Saya perturunkan tulisan Khomeini yang merupakan rujukan Syiah yang terbesar zaman ini dalam kitabnya yang tersebar luas “‫األسرار‬ ‫ ” كشف‬: ‫ وما حلاله‬،‫ ومن تالعب بأحكام اإلله‬،‫(إنناال شأن لنا بالشيخينى وما قاما به من مخالفات للقرآن‬ )‫ وما مارساه من ظلم‬،‫وحرماه من عندهما‬ “Sesungguhnya kita tiada kaitan dengan Syaikhaini (Abu Bakar dan Umar) dan apa yang dilakukan oleh kedua-duanya iaitu menyalahi al-Quran.. 104 | Hakikat Syiah . menghalal dan mengharamkan dengan sesuka hati dan tindakan-tindakan zalim yang mereka lakukan...”..

Dengan kedudukan sahabat yang sebegitu rupa dalam mazhab Syiah. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda : )‫ ثم الذين يلونهم‬،‫ ثم الذين يلونهم‬،‫(خير الناس قرني‬ “Orang Islam yang terbaik ialah mereka yang berada pada zamanku. maka ketahuilah bahawa ianya seorang zindik (munafik) kerana Rasulullah adalah benar dan al-Quran juga benar. Kepercayaan kepada Adalatus Sahabah (keadilan para sahabat) adalah sangat penting kerana ia berkait langsung dengan kepercayaan kepada al-Quran dan al-Sunah. tentulah tiada tempat untuk memperkatakan mengenai “Adalatus Sahabah” yang ijmak Ahli Sunah mengenainya. zalim dan kafir? Para sahabat Ridhuanallahu Alaihim adalah saksi-saksi utama kepada kebenaran al-Quran dan al-Sunah. Bagaimana kita boleh mempercayai kebenaran al-Quran dan al-Sunah jika orang-orang yang bertanggungjawab mengumpul dan menyampaikan kepada kita adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Kathir menyatakan: 12 13 ‫البغدادى‬ ‫رواه البزار‬ ‫الكفاية فى علم الرواية “للخطيب‬ Hakikat Syiah | 105 . bermakna dan bertujuan membatalkan kepercayaan terhadap yang disaksikan seperti yang di nyatakan oleh Al-Hafiz Abu Zur’ah Ar-Razi : ‫ ألن‬،‫(اذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاعلم أنه زنديق‬ ‫ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول‬،‫ والقرآن حق‬،‫الرسول صلى اهلل عليه وسلم حق‬ ‫ والجرح بهم‬،‫ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة‬،‫اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬ 13 )‫ وهم زنادقة‬،‫أولى‬ “Jika kamu lihat orang merendahkan salah seorang daripada sahabatsahabat Nabi SAW. Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita al-Quran dan al-Sunah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Membatalkan kepercayaan terhadap saksi.Antara hadis-hadis yang menerangkan kelebihan dan martabat para sahabat ialah sabda Rasul SAW : 12 )‫(إن اهلل تعالى اختار أصحابى على العالمين سوى النبيين والمرسلين‬ “Sesungguhnya Allah Taala memilih sahabat-sahabatku dan melebihkan mereka ke atas sekalian alam selain daripada nabi-nabi dan rasul-rasul”. Merekalah yang lebih utama tidak boleh dipercayai dan mereka sebenarnya adalah golongan zindik”. pembohong. kemudian zaman yang selepasnya dan seterusnya zaman yang selepasnya”. Mereka sebenarnya ingin menghilangkan kepercayaan kepada saksi-saksi kita untuk membatalkan keyakinan kepada al-Quran dan Sunah.

maka ia menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. atau sesuatu daripadanya atau mendustakan al-Quran atau sesuatu daripadanya atau mendustakan sesuatu hukum atau khabar yang diterangkan dengan jelas atau mensabitkan apa yang dinafi atau menafikan 14 15 ‫”التمهيد لما فى الموطاء من المعانى واألسانيد” االبن عبد البر‬ ‫البداية والنهاية‬ 106 | Hakikat Syiah . dikurangkan atau diubah dan diselewengkan. PANDANGAN SYIAH TERHADAP AL-QURAN Ulama Islam telah ijmak mengatakan bahawa al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya SAW yang terpelihara dengan jaminan Allah Taala. Berkata Al-Qadi Ibad dalam “‫ ”الشفاء‬: ‫ أو كذب بشيئ مما صرح به فيه من حكم‬،‫ أو بشيئ منه‬،‫(اعلم أن من استخف بالقرآن أو كذب به‬ ‫ أو شك فى شيئ من ذلك فهو كافر‬،‫ أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك‬،‫أو خبر أو أثبت ما نفاه‬ )‫عند اهل العلم باجماع‬ “Ketahuilah bahawa sesiapa yang mempersendakan al-Quran atau mashaf. Sesiapa daripada manusia yang sampai ke peringkat ini maka sesungguhnya ia telah menanggalkan ikatan Islam. dan menjadi kafir dengan ijmak sekalian ulama”. Sesiapa yang beriktikad bahawa ia telah ditambah. ialah al-Quran yang terpelihara dan tidak halal bagi sesiapa pun meninggalkannya”. ialah al-Quran yang ada di tangan umat Islam di sepanjang zaman. Ibnu Abdul Al-Bir menyatakan: ‫(وأجمع العلماء أن ما فى مصحف عثمان وهو الذى بأيدى المسلمين اليوم فى أقطار األرض حيث‬ 15 )‫كانوا هو القرآن المحفوظ الذى ﻻ يجوز ألحد أن يتجاوزه‬ “Ulama Islam telah ijmak mengatakan bahawa apa yang ada di dalam mashaf Uthman iaitu yang ada di tangan umat Islam hari ini di mana sahaja mereka berada. Dan menentang baginda pada apa yang telah dihukum dan nas olehnya.‫(ومن ظن بالصحابة رضوان اهلل عليهم ذلك (كتمان الوصية لعلى بالخالفة) فقد نسبهم بأجمعهم‬ ‫إلى الفجور والتواطؤ على معاندة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومضادته فى حكمه ونصه ومن‬ 14 )‫كفر باجماع األمة‬ ‫وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة االسالم و‬ “Sesiapa yang mengatakan para sahabat melakukan demikian (menyembunyikan wasiat Rasulullah SAW melantik Saidina Ali sebagai khalifah) maka bermakna ia telah menuduh mereka seluruhnya sebagai fasik dan bersekongkol mengingkari Rasulullah SAW.

. Hadis-hadis Nabi SAW dan ijmak ulama Islam”. maka ia menjadi kafir dengan ijmak para ulama”. Mereka mengatakan bahawa alQuran telah diseleweng dan diubah serta dikurangkan. Ibnu Hazam menyatakan : ‫ أو زيد فيه حرف أو بدل‬،‫(من قال إن القرآن نقص من بعد موت النبى صلى اهلل عليه وسلم حرف‬ ‫ وسنن رسول اهلل صلى‬،‫منه حرف فهو كافر خارج عن دين اإلسالم؛ ألنه خالف كالم اهلل عزوجل‬ 16 )‫اهلل عليه وسلم وإجماع أهل االسالم‬ “Sesiapa yang berkata bahawa berlaku kekurangan satu huruf pada alQuran selepas kewafatan nabi Muhammad SAW atau ditambah padanya satu huruf atau ditukar satu huruf.kerana ia telah menyalahi firman Allah Azza Wa Jalla. “Al-Quran” ini akan dizahirkan ketika kemunculannya yang ditunggu-tunggu itu.apa yang disabit oleh al-Quran ataupun ia syak pada sesuatu daripada perkara tersebut.. berpendapat sebaliknya. Selepas al-Hussin. Orang yang mengumpulkan al-Quran seperti yang diturunkan oleh Allah Taala hanyalah Saidina Ali Karramallahu Wajhah. maka sesungguhnya ia menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Tetapi golongan Rafidhah yang telah menjadikan “Mukhalafah al-Ammah” (menyalahi Ahli Sunah) salah satu prinsip asasnya. Baginda telah menzahirkan sekali sahaja untuk menjadi hujah ke atas para sahabat sebelum menyembunyikannya. Kemudian baginda menyerahkannya sebelum meninggal dunia kepada anaknya al-Hassan. Berikut ialah nukilan tulisan-tulisan ulama Syiah mengenai dakwaan berlaku penyelewengan pada al-Quran : “‫ ”األنوار النعمانية‬: ‫ بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع‬،‫(إن األصحاب قد أطبقوا على صحة األخبار المستفيضة‬ )‫التحريف فى القرآن‬ Nikmatullah Al-Jazairi (512 M) menyebut dalam “Sesungguhnya ulama Syiah sepakat mengatakan bahawa hadishadis yang diriwayat secara luas. malah mutawatir adalah sahih yang menunjukkan dengan terang berlaku perubahan pada al-Quran.”.. seterusnya kepada imam-imam berikutnya sehinggalah sampai kepada Imam Dua Belas yang dikatakan ghaib dan membawa bersamanya al-Quran yang “hakiki”. Demikianlah akidah Ahli Sunah tentang al-Quran yang ada pada tangan umat Islam hari ini.... 16 ‫اعتقاده‬ ‫الدرة فيما يجب‬ Hakikat Syiah | 107 .

dan ianya (hadis-hadis) sangat banyak hingga mendorong As-Sayidul Nikmatullah Al-Jazairi membuat kenyataan: Bahawa hadis-hadis yang menunjukkan berlaku perubahan pada alQuran melebihi dua ribu hadis dan sekumpulan ulama seperti Al-Mufid. ayat dan surah dengan salah satu daripada bentukbentuk yang disebutkan terdahulu. sebuah karangan yang mulia. Seorang ulama besar mereka Al-Husin bin Muhammad Taqiy An-Nuri At-Tabrasi mengarang kitab khusus bagi membuktikan berlaku perubahan pada al-Quran yang di beri judul: )‫(فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب األرباب‬ “Kepastian kata dalam mensabitkan berlaku perubahan pada kitab “Rab Al-Arbab”.Abu Al-Hasan Asyarif dalam tafsirnya “‫ ”مراة األنوار‬menyebut : )‫(إن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهب الشيع‬ “Sesungguhnya pandangan bahawa berlaku perubahan pada al-Quran adalah merupakan antara pegangan yang asas dalam mazhab Syiah”. 108 | Hakikat Syiah . Al-Muhaqaq Ad-Dimad’. aku tuliskan untuk membuktikan berlaku perubahan pada al-Quran dan mendedahkan keburukan golongan yang melakukan kezaliman dan tindakan permusuhan”. Dalam mukadimahnya. ia menyebut : )‫ وفضائح أهل الجور والعدوان‬،‫ عملته فى إثبات تحريف القرآن‬،‫ وسفرشريف‬،‫(هذا كتاب لطيف‬ “Ini adalah kitab yang sangat rapi pengolahannya. Antaranya ia menyebut : ‫ األخبار الواردة فى الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير بعض‬:‫(الدليل الثانى عشر‬ ‫ حتى قال السيد نعمة اهلل‬،‫ وهى كثيرة جدا‬،‫الكلمات واآليات والسور بإحدى الصور المتقدمة‬ ،‫ وادعى استفا ضتها جماعة كالمفيد‬،‫ أن األخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث‬:‫الجزائرى‬ ‫والمحقق الدماد والعالمة المجلسي وغيرهم وأعلم أن تلك األخبار منقولة من الكتب المعتبرة التى‬ )‫عليها معول أصحابنا فى اثبات األحكام الشرعية‬ “Dalil kedua belas: Hadis-hadis yang diriwayatkan yang menyebut tempattempat tertentu dalam al-Quran menunjukkan berlaku perubahan pada sesetengah kalimah. Al-Tabrasi mengemukakan dalil-dalil yang banyak bagi membuktikan dakwaannya. Ketahuilah hadis-hadis tersebut diambil daripada kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan ulama kita dalam menetapkan hukum-hukum syarak”. Al-Alamah Al-Majlisi dan lain daripada mereka mendakwa hadis-hadis berkenaan diriwayat secara meluas.

Hakikat Syiah | 109 .Tiada setiap yang mengumpul dan memeliharanya seperti yang diturunkan oleh Allah melainkan Ali dan imam-imam selepasnya”.Mengenai cara mengumpul al-Quran.. lalu Abu Bakar dan mereka yang bersama-samanya bertindak mengumpul al-Quran. Al-Tabrasi menyebut dalam kitabnya “‫ ”فصل الخطاب‬satu riwayat daripada Al-Mahdi katanya: ‫ وفعل صنما قريش ما فعال من غصب‬،‫(لما انتقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من دار الفناء‬ ‫ جمع امير المؤمنين (عليه السالم) القرآن كله ووضعه فى ازار وأتى به إليهم وهم فى‬،‫الخالفة‬ ‫ هذا كتاب اهلل امرنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام‬:‫المسجد فقال لهم‬ ‫ لسنا محتاجينى الى قرآنك‬:‫الحجة عليكم يوم العرض فقال له عمر ـ فرعون هذه األمة ونمرودها ـ‬ )‫فجمع أبو بكر ومن معه القرآن‬ “Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan dua berhala Quraisy (Abu Bakar dan Umar) telah bertindak merampas jawatan khalifah. tidak terdapat di dalamnya satu huruf pun daripada al-Quran kamu. Al-Kulaini menyebut riwayat daripada Jaafar katanya: ‫ وما جمعه وحفظه كما نزله اهلل‬،‫(ما أدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إﻻ كذب‬ )‫أﻻ على (ع) واألئمة من بعده (ع‬ “Mana orang mendakwa bahawa ia mengumpul al-Quran semuanya seperti yang diturunkan. Maka berkata Umar .”.Firaun umat ini dan Namrudnya:Kami tidak perlu kepada al-Quran kamu... Baginda berkata kepada mereka : Ini kitab Allah. Rasulullah SAW menyuruh aku kemukakan kepada kamu semua untuk menjadi hujah ke atas kamu di hari kiamat. Mengenai sifat al-Quran mereka. Al-Kulaini membawa riwayat daripada Jaafar bin Muhammad katanya : )‫ وما يدريهم ما مصحف فاطمة (عليها السالم‬،)‫(وإن عندنا لمصحف فاطمة (عليها السالم‬ )‫ ما فيه من قرآنكم حرف واحد‬،‫مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات واهلل‬ “Dan sesungguhnya di sisi kami ada mashaf Fatimah apakah yang mereka tahu tentang Mashaf Fatimah? Mashaf besarnya tiga kali ganda daripada al-Quran kamu ini...”. dakwaannya adalah dusta.. Amirul Mukminin mengumpulkan semua al-Quran dan meletakkan dalam kain lalu membawanya kepada para sahabat ketika mereka berada di masjid.. Demi Allah.

maka persoalan yang ingin dikemukakan di sini ialah: Adakah wujud sebarang ruang walau sebesar lubang jarum pun untuk pendekatan antara Ahli Sunah dan Syiah? PANDANGAN SYIAH TERHADAP AS-SUNAH As-Sunah adalah sumber utama yang kedua selepas al-Quran yang diijmak oleh ulama Islam wajib berpegang dengannya dalam menentukan hukum syarak. Daripada apa yang dipaparkan di atas. Di sisi Ahli Sunah. tanpa menambah dan mengurangkan sehingga muncul Imam Mahdi yang akan membaca kepada manusia mengikut apa yang diturunkan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Amirul Mukminin. ia akan terdedah kepada bahaya daripada mereka yang berlainan akidah. Oleh itu. Muhammad Reda Al-Muzafar menyebut dalam kitabnya “Usul Fiqh”: 110 | Hakikat Syiah .Berikut ini diperturunkan contoh beberapa ayat yang menurut Al-Kulaini terdapat dalam al-Quran mereka (perkataan dalam kurungan adalah daripada tambahan mereka) : )٦١:‫‘‘ومن يطع اهلل ورسوله (فى وﻻية على واألئمة من بعده) فقد فاز فوزا عظيما’’ (األحذاب‬ )٢‫ـ‬١:‫‘‘سأل سائل بعذاب واقع للكافرين (بوﻻية على) ليس له دافع’’ (المعارج‬ ’’‫‘‘واهجرهم هجرا جميال وذرنى (يا محمد) والمكذبين (بوصيك) أولى النعمة ومهلهم قليال‬ )١٥‫ـ‬١١:‫(المزمل‬ Memandangkan pendirian mereka yang sedemikian. maka bagaimana pula umat Syiah berurusan dengan al-Quran yang ada pada hari ini? Persoalan ini diperjelaskan oleh An-Nuri At-Tabrasi dalam “Faslul Khitob”: “Sesungguhnya telah sah daripada imam kita bahawa mereka menyuruh membaca apa yang ada pada mashaf hari ini. perkataan. Tetapi di sisi Syiah. Kenyataan ini mendedahkan bahawa hubungan umat Syiah dengan alQuran yang ada hari ini hanyalah bersifat sementara sahaja dan dilakukan atas dasar taqiyyah. Dan menggalakkan tindakan daripada pihak berkuasa. ia bermaksud : Apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang terdiri daripada perbuatan. Sunah bukan sahaja yang terbit daripada Rasulullah SAW. tetapi juga daripada imam-imam mereka yang maksum. seterusnya mendedahkan dirinya kepada kebinasaan. Kita dilarang membaca seperti yang diriwayatkan oleh hadis-hadis kerana jika seseorang membaca berlainan daripada apa yang ada dalam mashaf. imamimam melarang kita daripada membaca seperti yang diriwayatkan”. dan takrir (perakuan).

“adalah” (adil) dan “dhabtu” (cermat/teliti). “aqal” (berakal). Imam ini dikatakan ghaib ketika umurnya sekitar empat atau lima tahun. Manakala telah sabit di sisi mereka bahawa setiap Imam maksum daripada Ahli Bait perkataannya sama dengan perkataan nabi daripada segi ayatnya menjadi hujah ke atas sekalian hamba dan wajib diikuti. Bagi mereka tiada perbezaan sama ada imam-imam tersebut masih di peringkat umur kanak-kanak ataupun dewasa. Khomeini telah menyebut tentang hadis “taukiq” yang dikatakan daripada imam kedua belas yang berbunyi : “Adapun hukum mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku. Mengenai syarat bagi seseorang “rhawi” (perawi hadis) untuk dapat diterima hadisnya. Di halaman 77. maka hendaklah dirujukkan kepada orang yang meriwayatkan perkataan kami. perbuatan atau perakuannya”. “bulugh” (baligh). kerana mereka adalah hujah aku ke atas kamu dan aku adalah hujah Allah”. Maka mereka memperluas Istilah Sunah kepada takrif yang meliputi perkataan setiap Imam maksum. Oleh yang demikian mereka menerima apa yang di panggil hadis “At-Tauqi’at” iaitu jawapan bertulis yang dikatakan datang daripada imam kedua belas masa “Ghaibah Soghra”. mereka menambahkan syarat “al-iman” selain daripada “islam”. Hakikat Syiah | 111 . Khomeini dalam bukunya “Al-Hukumah Al-Islamiyah” telah menyebut hadis ini ketika berhujah menegakkan teori “Wilayatul Faqih” iaitu orang yang layak memerintah umat manusia dalam masa keghaiban imam ialah para ulama Fiqah daripada kalangan Syiah. Maka natijah yang pasti daripada syarat ini ialah hadis-hadis yang menjadi pegangan Ahli Sunah tidak ada nilai di sisi Syiah. maka Istilah Sunah di sisi mereka ialah perkataan Imam maksum. Hussin bin Abdul Somad al-Amili menyebut dalam “‫”وصول األخيار الى أصول األخبار‬: )‫(فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح‬ “Maka hadis-hadis sahih di sisi Ahli Sunah semuanya dan hadis yang mereka riwayatkan adalah tidak sahih”.‫(اما فقهاء اإلمامية بالخصوص ـ فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجرى قوله مجرى قول‬ ‫ في كونه حجة على العباد واجب اﻻتباع فقد توسعوا اصطالح السنة الى ما يشمل قول واحد‬،‫النبى‬ )‫ قول المعصوم أو فعله أو تقريره‬:‫ فكانت السنة باصطالحهم‬،‫من الموصومين أو فعله أو تقريره‬ “Adapun ulama Fiqah Imamiyah secara khusus. Perbuatan dan juga perakuannya. Telah dijelaskan sebelum ini makna “mukmin” di sisi Syiah ialah seorang yang berpegang dengan akidah Imamiyah Isna Ashariyah.

Khomeini dalam “ ‫ ” زبدة األحكام‬menyatakan : )‫(وأما النواصب والخوارج لعنهم اهلل تعالى فهما نجسان‬ “Adapun Ahli Sunah dan Khawarij laknat Allah ke atas mereka. Namun bagi Syiah itu tidak mencukupi untuk melepaskan kebencian dan dendam kesumat mereka terhadap Ahli Sunah. maka kedua-dua golongan ini adalah najis”. Seorang ahli hadis mereka yang terkemuka Yusuf Al-Bahrani dalam “al-Hadaiku Nadhirah” : )‫ وهو المؤيد بالروايات اإلمامية‬،‫(والمشهور فىكالم أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونجاستهم‬ “Dan yang masyhur daripada pendapat ulama Syiah yang terdahulu ialah menghukum Ahli Sunah sebagai kafir. maka nasib pengikutpengikut Ahli Sunah tidak perlu diperbahaskan lagi kerana tiada siapa di kalangan Ahli Sunah yang beranggapan mereka lebih baik daripada sahabat atau mendekati martabat sahabat r.a. syirik serta halal harta dan darahnya”. Al. Pendapat inilah yang disokong oleh hadis-hadis yang diriwayat oleh ahliahli hadis daripada kalangan Imamiyah”. memusuhi Ahli Bait dan najis. maka persoalan yang mungkin boleh dikemukakan di sini ialah: Adakah di sana “lampu ajaib” yang boleh membantu mendekatkan antara Ahli Sunah dan Syiah? PENDIRIAN SYIAH TERHADAP AHLI SUNAH DAN TAQIYYAH Jika sekiranya para sahabat dianggap tidak mukmin dan telah menjadi kafir kerana tidak beriman dengan Imamah Syiah. malah jelas daripada hadis-hadis yang masyhur dan banyak menunjukkan orang yang menyalahi Syiah adalah kafir. Yusuf Al-Bahrani dalam kitabnya yang di sebut sebelum ini menyatakan: ‫كه‬ ‫(وهو الحق الظاهر بل الصريح من األخبار الستفاضتها ونكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشر‬ )‫وحل ما له ودمه‬ “ Ia adalah yang benar lagi zahir. Memusuhi Ahli Bait.Doktor Muhamad Tijani As-Samawi dalam “‫ ”فسألوا أهل الذكر‬menyatakan bahawa kitab hadis Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain (yang menjadi pegangan Ahli Sunah) tidak mempunyai nilai di sisi Syiah. 112 | Hakikat Syiah . Berasaskan fakta-fakta yang disebutkan di atas. Mereka malah pergi lebih jauh lagi dengan menghukum orang-orang Islam yang bukan Syiah sebagai najis serta harus dibunuh dan diambil harta mereka dan tidak sah sembahyang berimamkan pengikut Ahli Sunah.

Apakah dia “taqiyyah” dan kedudukannya dalam mazhab Syiah? Seorang ulama mereka zaman ini Muhamad Jawad Maghniyah dalam ” ‫ “ الشيعة فى الميزان‬menyatakan : )‫(التقية أن تقول أو نفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك‬ “Taqiyyah ialah engkau mengatakan atau melakukan lain daripada apa yang kamu iktikad untuk menolak mudarat daripada diri atau hartamu atau untuk menjaga kemuliaanmu”. Berikut ini ialah nas-nas yang dipetik daripada kitab-kitab mereka : Ibnu Babawaih Al-Qummi menyebut dalam “‫ ”االعتقادات‬: )‫كها بمنزلة من ترك الصالة‬ ‫(اعتقادنا فى التقية أنها واجبة ـ من تر‬ “Kita beriktikad bahawa taqiyyah adalah wajib seperti solat. sesiapa yang meninggalkannya seperti meninggalkan solat”. Kitab Al-Kafi menyebut beberapa riwayat yang kesemuanya dikatakan daripada Imam Jaafar AsSodiq. Namun berdasarkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti Al-Kafi dan di perakukan oleh ulama mereka. Oleh itu disunatkan atas alasan taqiyyah menghadiri solat berjemaah dengan mereka berkaitan akidah dan berdiri bersamanya di baris hadapan”.Alhar Al-Amili dalam “ ‫ “ وسائل الشيعة‬menyebut bahawa Al-Fadhl bin Yasar bertanya kepada Abu Jaafar mengenai hukum menikahi Ahli Sunah dan sembahyang berimamkan mereka. Ibnu Babawaih Al-Qummi dalam “ kitab solat : ‫ “ من ال يخصره الفقيه‬menyebut dalam ‫ فإنه يستحب لها‬،‫(باب عدم جواز الصالة خلف المخالف فى االعتفادات الصحيحة إﻻ للتقيه‬ )‫حصور جماعاتهم والقيام معهم فى الصف األول‬ “Bab pada menyatakan hukum tidak harus sembahyang berimamkan orang yang berlainan dalam akidah yang sahih melainkan atas dasar taqiyyah. Secara sepintas lalu ia tidak lebih daripada hukum rukhsah dalam Qawaid Fiqhiyyah yang termasuk di bawah kaedah “”‫الضرورة تبيح المحظورات‬ (Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang). Abu Jaafar menjawab: (‫ )ال تناكحه وال تصل خلفه‬: “Jangan kamu menikahi dan sembahyang berimamkannya”. Adalah jelas penyertaan Syiah dalam upacara ibadat bersama Ahli Sunah dilakukan atas dasar taqiyyah. Antaranya : Hakikat Syiah | 113 . Taqiyyah adalah satu rukun agama yang penting seperti solat atau lebih besar lagi.

rasulNya dan imam-imam”. Namun kitab-kitab Syiah yang dikarang untuk tujuan ”‫ ر“ تقريب‬atau diayah. Dan ia menyalahi perintah Allah. Al-Har Al-Amili dalam “ ‫ “ وسائل الشيعة‬mengkhususkan satu bab menjelaskan perkara ini : )‫(باب وجوب عشرة العامة بالتقية‬ “Bab pada menyatakan wajib bergaul dengan Ahli Sunah dengan mengamalkan taqiyyah”. sikap berhati-hati. muhaddithin. serta semuanya yang berpegang dengan akidah Ahli Sunah dianggap sesat dan 114 | Hakikat Syiah . Sedangkan hakikat. tabi’in. Berasaskan nas-nas yang banyak. dan tiada iman bagi sesiapa yang tidak mengamalkan taqiyyah”. Al-Qummi dalam “‫”االعتقادات‬ menyatakan bahawa : “Taqiyyah adalah wajib dan tidak harus ditinggalkan hingga muncul imam. Begitulah besarnya kedudukan taqiyyah dalam akidah Imamiyah yang di anggap sebagai salah satu rukun agama yang asas hingga menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam jika tidak mengamalkannya. Dan mereka menekankan supaya hubungan orangorang Syiah dengan Ahli Sunah berasaskan kepada taqiyyah. apabila membacanya akan terpedaya lantas mengatakan : Kalau begini maknanya. hakikat ini disembunyikan. Sebaliknya ia memerlukan keilmuan. tujuan dan pelaksanaannya amat berbeza. Orang Ahli Sunah yang baik hati. mufassirin. ketelitian. Demikianlah kisah-kisah serta fakta-fakta di sebalik akidah “ ‫“امامة‬ serta drama keghaiban imam yang dianggap oleh Syiah sebagai Rukun Islam paling utama dan dijadikan garis pemisah antara Islam dan kufur serta penentu untuk sah dan diterima segala ibadat. dalam mazhab Ahli Sunah pun ada taqiyyah. Kesan daripada akidah ini ialah bahawa Umat Islam seluruhnya bermula daripada para sahabat. fuqaha’. ulama mujtahidin. Sesiapa yang meninggalkannya sebelum muncul imam.)‫(إن تسعة اعشارا الدين فى التقية‬ “Sembilan persepuluh daripada agama adalah taqiyyah” )‫(التقية من دينى ودين آبائى وﻻ إيمان لمن ﻻ تقية له‬ “Taqiyyah bahagian dari agamaku dan agama bapa-bapaku. maka keluar ia daripada agama Allah Taala dan daripada agama Imamiyah. Kenyataan ini membawa kita kepada suatu pengertian bahawa : Berurusan dengan golongan bidaah tidak boleh didasarkan kepada sikap baik sangka atau‫ب“حسن الظن”ن‬sematamata. serta keghairahan dan semangat yang tinggi untuk memelihara kemurnian akidah dan melindungi orang ramai daripada terjerumus ke lembah ajaran sesat dan bidaah.

saya ingin memetik tulisan Ahmad Amin ‫(والحق أن التشيع كان مأوى يلجاء إليه كل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد ومن كان يريد‬ ‫إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية كل هؤالء كانوا يتخذون حب أهل البيت‬ ‫ فاليهودية ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعة فقال‬:‫ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواءهم‬ ‫ إن النار محرمة على الشيعى إﻻ قليال كما قال اليهود والنصرانية ظهرت فى التشيع فى‬:‫الشيعة‬ ‫ ان نسبة اإلمام الى اهلل كنسبة المسيح اليه وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة‬:‫قول بعضهم‬ )‫األموية وما فى نفوسهم إﻻ الكره للعرب ودولتهم‬ “Pada hakikatnya Syiah telah menjadi tempat berlindung bagi setiap mereka yang ingin meruntuhkan Islam kerana permusuhan atau dengki dan mereka yang ingin memasukkan ajaran nenek moyang mereka seperti Yahudi. Nasrani.. dalam “‫ ”فجر اإلسالم‬yang mungkin dapat memberi gambaran tentang latar belakang pembentukan mazhab Syiah dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya : Bagi mengakhiri tulisan ini. Syiah berkata bahawa neraka diharamkan ke atas orang-orang Syiah kecuali bilangan yang kecil sahaja seperti apa yang dikatakan oleh Yahudi.. Semua mereka menjadikan kasih pada Ahli Bait sebagai tabir untuk menutup keinginan mereka yang sebenar. ‘menentang Amerika’ dan sebagainya.. melalui penyebaran akidah khurafat ini di kalangan Ahli Sunah Wal Jamaah yang merupakan satu-satunya kumpulan yang diperakui oleh Rasulullah SAW sebagai “‫? ”الفرقة الناجية‬.. Apakah ada musuh yang lebih besar daripada mereka yang berusaha merosakkan akidah umat Islam dan menghancurkan perpaduannya. Persoalannnya: Adakah kepercayaan bidaah... Ajaran Yahudi misalnya muncul dalam Syiah melalui akidah arRaj’ah.. dan Kristian lahir dalam ajaran Syiah melalui pandangan sesetengah puak bahawa kedudukan imam Syiah nisbah kepada Allah Taala sama dengan kedudukan al-Masih nisbah kepadanya... sedangkan hakikat sebenar yang ada dalam diri mereka ialah kebencian kepada Arab dan pemerintahan mereka. Zoroaster dan Hindu..” ‫واهلل ولى التوفيق وهو أعلم بالمهتدين‬ Hakikat Syiah | 115 ... sebahagian anasir Parsi berselindung di sebalik penganut Syiah untuk memerangi kerajaan Umawiyah. khurafat dan sesat ini perlu didiamkan atas nama ‘pendekatan’. ‘menghadapi musuh bersama’.terkeluar daripada Islam serta berhak kekal dalam neraka.

116 | Hakikat Syiah .

PERPADUAN DI ANTARA MAZHAB SUATU FANTASI ATAU IANYA BOLEH DICAPAI? Bekas Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Prof. Dr. Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi .

.

itulah rahsia kemenangan. firman Allah Taala: ْ ْ ‫اعتصموا بح‬ ً ‫جي‬ ‫فرقُوا‬ .” Di dalam Islam juga terdapat jalan-jalan untuk memadamkan api fitnah dan pergaduhan.” Ia menegah umat Islam daripada berpecah dan berbalah. ِ‫الل‬ ‫األُخرى فقاتلوا التي تبغي‬ َ‫ت َ ِ َ ِ ىَ َ ِ ّ ه‬ َّ ‫ح‬ َ ِ َ ِ َّ ُ ِ َ َ َ Hakikat Syiah | 119 . Firman Allah Taala: ْ ْ ً ‫م أم‬ ً ‫حد‬ ‫دون‬ ‫نا‬ ‫ة وأ‬ ‫ة وا‬ ُ ْ‫ك‬ ِ ِ‫ذ‬ ِ ‫ه‬ َ ِ ) ُ ُ ُ ُ ‫كم فَاعب‬ ُ‫ب‬ َّ ‫إ‬ َ ّ‫ر‬ َ َّ ُ ‫ه أ‬ َ ‫ن‬ ّ َ ُ ‫مت‬ َ َ َ [Ali Imran : 103] “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (Agama Islam) dan janganlah kamu berpecah belah. para sahabat yang ikhlas serta kepada mereka yang menjadi pengikut mereka sehingga hari kemudian. agama yang satu asas pokoknya. ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ِ ِ ِ ِ َ‫ه‬ ِ ّ َ‫م‬ ُ َ ‫و‬ َ َّ َ َ َ َ “Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (al-Quran) dan (Sunah) Rasul-Nya. Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang satu dalam kesatuan. Firman Allah Taala: ْ ْ ْ ‫عت ْ ف‬ [an-Nisa’: 59] . selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW penghimpun yang terdahulu dan yang kemudian juga ke atas keluarganya yang dimuliakan. ‫ول‬ ‫اللِ والر‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫فإ‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫وه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ٍ َ‫ى‬ ِ ِ ‫س‬ ِ‫ي‬ َ‫ه‬ ُ َّ َ ّ ُ ُ ّ ُ َ َ‫َ ِ َ َ َ مُ ي‬ “ Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang. Al-Quran meletakkan umat Islam di bawah tajuk ( [al-Anbiyaa’: 92] bermaksud “ Sesungguhnya Agama Islam inilah agama kamu. maka ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫تإ‬ ْ ‫ٱقتتلوا فأ‬ ْ ‫صلحوا ب‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ؤ‬ ‫ٱل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ٓائ‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ِ َ ِ‫و‬ َ‫م ِ ِ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ هَ ُ َ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ َ ى‬ ِ ِ ُ َ ََ ْ َ ْ ‫يء إل ٓأ‬ ْ ٓ ٰ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ [al-Hujurat : 9]. dan dalam perpecahan itulah pula rahsia kekalahan dan kemundurannya.” Dalam Islam ada undang-undang dan hala tuju yang jelas mengatur kaedah-kaedah perpaduan dan menolak perbalahan serta mempunyai rawatan yang berguna dalam menyelesaikan perselisihan dan perbalahan.‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ Segala puji bagi Allah yang menegakkan yang hak dan membatalkan yang batil. maka sembahlah kamu akan Daku. dan Allah Tuhan kamu.

perbuatan mahupun iktikad mereka. Dipuji sekiranya perselisihan itu terhasil daripada satu ijtihad yang sahih.damaikanlah di antara keduanya. perbuatan mahupun percakapan. Tiada terdapat nas padanya sama ada dalam masalah furu’ atau usul (dasar). sunah mahupun yang telah diijmakkan oleh umat. Allah juga turut mempertahankan kesucian apa yang telah ditetapkan di dalam al-Quran. Tetapi Allah SWT menjamin memelihara kitabNya dan juga agamaNya. Adapun perselisihan yang dikeji itu ialah perselisihan yang bertentangan dengan ketulusan al-Quran dan al-sunah serta menjauhkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Allah telah membimbing mereka kepada kesahihan akidah dan memperlihatkan kepada mereka kerosakan ahli-ahli bidaah. Ini jelas menunjukkan toleransi Islam dan kelembutannya yang mana ianya sesuai pada setiap masa dan tempat. ‫فظُون‬ ِ ‫ل لَحا‬ َ‫نَا ه‬ ِّ ‫نَا نحن نزلنا ا‬ ِ ‫ذلكر و‬ ِ ّ‫إ‬ ّ‫إ‬ “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. mengakui mereka adalah Islam akan tetapi pada hakikatnya mereka menentang Islam dari semua sudut sama ada percakapan mereka. mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kitab Allah dan sunah rasul-Nya. sama ada pada iktikad. Telah muncul dalam lipatan sejarah Islam kumpulan-kumpulan dan mazhab-mazhab yang bernaung kepada Islam.” Perselisihan di dalam Islam itu ada yang dipuji dan yang dikeji. maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Kumpulan dan mazhab ini ada yang telah lenyap dan ada juga yang masih kekal hingga ke hari ini di samping ada pula kumpulan dan mazhab baru yang muncul.” Allah SWT telah memudahkan bagi umat Islam yang memperbaharui urusan agama mereka dengan memperkukuhkan akidah mereka. Firman Allah Taala: [al-Hijr : 9]. Firman Allah Taala: َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ ْ َ 120 | Hakikat Syiah . Apa sahaja yang diseru mereka ini atas nama Islam atau mendakwa bahawa mereka adalah pelindung Islam sebenarnya mereka ini adalah pendusta. munafik dan balasannya neraka yang paling bawah. jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain. Ini disebabkan beliau telah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hukum syarie bagi permasalahan furu’ yang tiada nas padanya. Ketika itu mujtahid berkenaan akan mendapat dua ganjaran sekiranya ijtihadnya tadi betul dan satu ganjaran sekiranya ijtihadnya itu tersalah.

tidak mendekatkan. Setiap kajian ilmiah yang adil. Sebelum saya memulakan kajian ini terlebih dahulu saya ingin menjelaskan perkara yang berikut: 1. Di sini saya akan mengemukakan isu secara ringkas berkaitan mempererat hubungan di antara Ahli Sunah dan Syiah sehinggalah nampak jelasnya kebenaran dan mengenal jalan yang lurus. jauh daripada sentimen-sentimen kemazhaban fahaman khas. serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). tidak menghimpunkan dan dari yang menjauhkan. ada sebahagian daripada mereka yang benar-benar ikhlas.“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik. menghubungkan bukannya memutuskan. Ada juga sebahagian mereka itu yang menipu berselindung di sebalik seruan tersebut bertujuan ingin mengheret pihak yang benar kepada kesalahan akidah dan kepada amalan-amalan yang ditegah. Sesungguhnya setiap maklumat berkaitan Ahli Sunah mahupun Syiah telah diambil daripada sumber-sumber yang muktamad dan diperakui di kalangan kedua-dua pihak tersebut. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.” Pada topik ini kita akan berbincang berkenaan perkara yang mengerat hubungan dan perpaduan di antara Ahli Sunah dan Syiah. Ianya bagi membolehkan kajian yang dibuat lebih terperinci. Sesungguhnya di sana terdapat seruan dan percubaan-percubaan yang mengajak kepada perkara tersebut dengan suatu hala tuju yang jelas serta sebab-sebab yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. iaitu kedua-duanya mesti bersatu bukannya berpecah. ْ ْ ْ‫ْ ير‬ ْ ٌ ْ ْ‫ه‬ ْ‫ْ ر‬ ْ ْ ْ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫وف‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ون‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ون‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ِ ُ َ ‫ول‬ ِ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ ُ َ َ ِ َ َ‫ُ ُ ّ َ َ ُ َ ِ ى‬ ْ ْ ْ َْ ‫المنكر‬ [Ali Imran : 104]. bersungguh-sungguh untuk menghindarkan perselisihan serta membersihkan apa yang bersangkut paut dengan kedua-dua mazhab daripada perkara yang boleh memisahkan. Tetapi apa yang terselindung di sebalik seruan ini. Selain daripada itu pendapat setiap pihak hendaklah daripada sumber yang diperakui oleh pihak tersebut bagi mengelakkan berlakunya ketidakadilan terhadap mana-mana pihak.‫لحون‬ ُ‫ك م‬ ِ َ‫وأُول‬ َ ‫ئ‬ ُ ِ ‫مف‬ ُ ‫ه ُال‬ َ َِ ُ Hakikat Syiah | 121 . hendaklah tidak mengikut sentimen dan hala tuju seseorang individu bahkan tajuk hendaklah dikaji mengikut asas-asas ilmiah yang betul berpandukan kepada dalil-dalil dan sumber rujukan yang asal.

hubungan sosial dan kekeluargaan tetap ada di kalangan orang-orang awam bagi kedua-dua mazhab ini. bertukar-tukar pendapat seperti mana juga hubungan saya dengan ulama-ulama Ahli Sunah dan orang awamnya. 3. Kumpulan ini berpendapat bahawa perpaduan boleh dicapai dan perselisihan atau khilaf dalam masalah furu’ tidaklah membawa kepada perbalahan. Perselisihan cuma di dalam permasalahan fiqh. mereka tidak mendalami ideologiideologi mazhab. Adapun konflik yang berlaku adalah hasil daripada sangkaan semata-mata disebabkan kedua-dua pihak telah hidup dalam keadaan berasingan dalam tempoh yang agak panjang. Adapun sifat saya sebagai seorang pengkaji saya mempunyai hubungan yang baik dengan ulama-ulama Syiah dan orang awamnya. putus hubungan . Apa sahaja yang berlaku sama ada erat atau renggangnya hubungan berpunca daripada perkara ideologi dan juga akidah bukannya di sebabkan dasar hubungan sosial. Kehidupan bermasyarakat berlainan dengan hala tuju akidah kerana manusia adalah bersaudara dalam erti kata kemanusiaan. salah sangka mahupun tuduh menuduh kerana memutuskan hubungan sesama Islam adalah 122 | Hakikat Syiah . perselisihan agama ataupun mazhab tidaklah merosakkan persahabatan dan tidak juga mencetuskan permusuhan. walaupun begitu. Manakala orang-orang awam yang menganuti mazhab-mazhab ini. akidah dan juga tidak memahami tentang pemikiran kajian ini. Saya saling menziarahi mereka. Di sini saya ingin mengemukakan soalan yang jelas tujuannya: Adakah di sana ada perselisihan di antara Ahli Sunah dan Syiah? Bagi soalan ini ada dua jawapan yang berbeza: Jawapan Yang Pertama: (Oleh Kebanyakan Orang Dari Kedua Pihak Ini) Tiada perselisihan di antara Ahli Sunah dan Syiah di dalam perkara dasar (usul) iman ataupun rukun Islam ataupun perkara-perkara yang perlu diketahui di dalam agama. Semua ini tidaklah bermakna persamaan dari sudut akidah dan metode.2. Sesungguhnya ideologi kajian ini ditujukan kepada pemikir-pemikir dan kedua-dua ulama daripada kedua-dua pihak kerana mereka adalah dipertanggungjawabkan untuk memimpin dan membimbing yang lain. saya adalah keturunan ahlu al-bait nabi yang suci daripada zuriat Hasan Al-Mujtaba bin Ali Al-Murtada keturunan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Di samping itu juga. pendapat-pendapat dan kefalsafahan yang mana tiada hubungannya dengan prinsip-prinsip akidah atau tiada perselisihan langsung sebenarnya.

hukum dan sumber yang diperolehi.‫ )جواز التعبد مبذهب الشيعة اإلمامية‬Bil.al-Emiriyah. setiap pihak berpegang dengan pegangan mereka sendiri. sesungguhnya kita pada hari ini perlu meneliti semula pandangan-pandangan ini kerana seruan ke arah mempererat lagi hubungan terus diperbaharui pada masa kini yang mana ianya telah dilakukan oleh orang persendirian mahupun badan atau pertubuhan-pertubuhan tertentu. 3 Lihat Ibnu Taimiyah. Lihat Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut ( ‫ رسالة اإلسالم‬. m. cet. Jadi setiap pihak dengan mazhab mereka sendiri dan di sana ada kehidupan serta kerjasama dalam urusan harian sepertimana negara-negara lain yang berlainan agama dapat menjalankan kerjasama. Ini adalah pandangan sebahagian besar kedua-dua belah pihak seperti Syeikh Muhammad Zahid Al-Kausari.s 72. ”‫“مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬ 2 Al-Kauthari ”‫ “مقاالت‬m. Syeikh Rasyid Redha 2 dan yang terdahulu daripada mereka iaitu Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain3. Syiah bersungguh-sungguh dalam berdakwah untuk mazhab mereka di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk dari kalangan Ahli Sunah sama ada di negara Islam atau sebaliknya. ulama Syam. Ini kerana setiap pihak giat berdakwah untuk mazhab mereka. mereka bersungguh-sungguh memelihara jamaah mereka mempertahankan akidah. Muhammad Taqi Al-Qummi dalam mukadimah kitab ”‫ “بني السنة والشيعة‬tulisan Dr.s 116. 1 m. 93. Majalah Menara.‫ محمد آل كاشف الغطا‬. Sulaiman Dunya.satu penyakit yang memburukkan umat Islam. 1 Hakikat Syiah | 123 . Syeikh Muhammad Al-Khalisi di Iraq. Ahmad Rini Dahlan ”‫ “كيفية الرد على الروافض‬dan Majalah ”‫“العرفان الشيعة‬. Dr. Dengan meninggalkan segala perdebatan atau dialog adalah merupakan jalan yang terbaik untuk memadamkan api fitnah. hukum-hukum prinsip asas agama tanpa terheret di belakang seruan Syiah yang dilengkapi dengan kemewahan.s 128. Jawapan Yang Kedua : (Kumpulan Yang Lain di Kalangan Ahli Sunah dan Syiah) Terdapat perselisihan di antara kedua-dua pihak. Tiada lagi jalan penyelesaian. tiada faedah dalam menganjurkan seminar-seminar dan rundinganrundingan. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. Berdasarkan apa yang terdahulu. 2. jurang pemisah amatlah besar pada sudut akidah. Muhammad Jawad Mughniyah dalam mukadimah kitab ”‫ – “الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية‬tulisan alKhanizi. Syeikh Muhammad Bahjah Al-Baithar. Manhaj al-Sunah jld. Manakala Ahli Sunah. jld. 1386H. jld. m. Umat Islam tidak mendapat sebarang apa pun melainkan kegagalan dan kelemahan1.32. ini menjadikan jalan-jalan untuk mempererat dan memperpadu tertutup.s 106-108 dan Muhammad Bahjah Al-Baithar ” ‫“اإلسالم والصحابة الكرام بني السنة والشيعة‬m.s 104.

4.Pertubuhan yang menyeru kepada perpaduan : jenis pertubuhan.1.s 186. Irfan Abdul Majid Rahimahullah berpendapat bahawa dakwah atau seruan kepada penyatuan akidah adalah berbalik pada usul yang dicetuskan oleh kumpulan-kumpulan pelampau Syiah yang mana mereka ini cuba menggabungkan akidah Islam dengan pemikiran-pemikiran yang diambil daripada agama-agama dan falsafah yang lain seperti Yahudi.Perkara-perkara utama yang diperselisihkan dan sejauh kemungkinan menghilangkannya untuk mencapai perpaduan.Rumusan dan penyelesaian. Kemudian ianya berkembang di tangan kumpulan al-Batiniyyah dari pecahan al-Ismailiyyah dan juga jamaah Ikhwan al-Safa wa al-Qaramitah5.s 80. 2. Dr. 3. ”‫ “ نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها‬m. Nasrani. dorongan. Dr. 124 | Hakikat Syiah .Sumber rujukan asal yang menjadi pegangan dan sandaran kepada Ahli Sunah dan Syiah serta sejauh mana kemungkinan mereka boleh berundur daripada pegangan tersebut demi mencapai perpaduan. Beginilah keadaan kehidupan pada keluarga nabi. para sahabat mereka semuanya bersatu serta menolak apa sahaja pendekatan yang membandingkan antara baik dan buruk juga perbandingan di antara yang hak dan yang batil. Majusi dan falsafah Yunani. PERKARA YANG PERTAMA : PERTUBUHAN YANG MENYERU KEPADA PERPADUAN DI ANTARA AHLI SUNAH DAN SYIAH Di antara sebahagian misi-misi Islam ialah terdirinya masyarakat Islam yang bersatu. m. Irfan Abdul Majid. Maka mereka telah menemui hasil daripada percubaan ini apa yang dikenali dengan al-dawair al-funusiyyah 4 yang cenderung kepada penyatuan dan percantuman. Nasir Al-Qafari berkata “percubaan untuk menyatukan kedua pihak ini adalah satu permasalahan yang telah lama dan saya tidak tahu sesiapapun mengambil berat untuk merekodkan realitinya mana 4 5 Lihat al-Nasyar ”‫ “نشأة الفكر الفلسفي‬jld.Stuktur kajian ini memerlukan kepada empat perkara berikut : 1. aktiviti-aktiviti dan kewangan. Dr. Sudah menjadi lumrah di sana ada badan atau pihak yang ikhlas lagi tulus berperanan sebagai peng'islah' perkara-perkara yang fasad di kalangan orang-orang muslim dari sudut hubungan-hubungan mereka tidak meliputi sudut akidah dan agama.

dan tidak juga untuk mengkajinya kerana permasalahan ini banyak pecahannya dalam buku Tawarikh”6. Di sini akan dipaparkan sebahagian badan pertubuhan pada masa dahulu mahupun kini yang berusaha mencuba mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah. PERTUBUHAN UNTUK MISI PERPADUAN PADA ZAMAN DAHULU: 1. Syeikh Al-Tusi Meninggal pada tahun 460H yang digelar oleh Syiah dengan Syeikh AlTha’ifah, pengarang dua kitab hadis dari kitab-kitab utama Syiah yang empat. Berkata Syeikh Muhammad Abu Zuhrah “ Al-Tusi adalah orang yang pertama cuba untuk menyatukan ideologi dan psikologi di antara Syiah Dua Belas dan orang muslimin”7. 2. Al-Tabrasi Meninggal pada tahun 548H. Beliau adalah salah seorang Syeikh Syiah yang digelar dengan Amin al-Islam. Beliau adalah pengarang kitab Tafsir Majmu’ al- Bayan fi Tafsir al-Quran. Dr. Mahmud Basyuni Faudah mengatakan bahawa seruan untuk mempererat ini sebenarnya telah lama wujud sehingga kurun yang ke-6H iaitu pada zaman Al-Tabrasi. Beliau berpendapat bahawa Al-Tabrasi adalah orang yang pertama meletakkan batu asas bagi mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah dalam bentuk gambaran yang terbuka dan psikologi yang tenang bagi menghilangkan jurang di antara mereka. Metode pentafsirannya adalah berdasarkan kepada sumber-sumber daripada kedua-dua pihak yang menjauhkan unsur-unsur pelampau. Beliau juga mengikut Al-Tusi dalam kaedah pentafsirannya8. Tetapi Ibnu Tawus salah seorang ulama besar Syiah pada zaman dahulu dan juga Al-Nuri Al-Tabrasi (meninggal 1320H) mereka berdua mengaku bahawa tafsir Al-Tusi berdasarkan prinsip al-taqiyyah. Sebagai bukti beliau telah menolak berhujah dengan riwayat Ahli Sunah dan menolak periwayatan Zaid bin Ali bin Hassan r.a. sedangkan Zaid dari golongan

Al-Qafari, Nasir, “ ‫“ مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬, jld.2, m.s 145. Abu Zahrah, Muhammad, ”‫ “اإلمام الصادق‬m.s 464. 8 Al-Qafari, Nasir, “ ‫ “ مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬,jld. 2, m.s 148, tesis Dr. Falsafah, Dr. Mahmud Baisuni Al-Tabrasi mufsara. m.s 10
6 7

Hakikat Syiah | 125

ahlu al-bait yang utama yang mana Ahli Sunah telah ijmak, ini kerana Zaid bukan golongan Jaafari. Beginilah cara dan metode pentafsiran Al-Tabrasi. Percubaan Al-Tusi dan Al-Tabrasi ini dengan menggunakan pendekatan al-taqiyyah telah membawa kepada penyebaran akidah Syiah di kalangan orang-orang muslimin. Adapun Al-Majlisi dalam kitabnya al-Bihar iaitu salah satu daripada kitab-kitab hadis Syiah yang lapan telah menulis satu bab khas berkenaan larangan mengambil periwayatan Ahli Sunah melainkan untuk berhujah dengan mereka. Cara ini jugalah yang dilakukan oleh Al-Tusi dan Al-Tabrasi9. 3. Siri Perdamaian di Antara Ahli Sunah dan Syiah di Baghdad Sejarah menunjukkan bahawa perpaduan pernah berlaku di antara Ahli Sunah dan Syiah pada kurun ke-5H selepas berlakunya konflik yang hebat di antara kedua-dua pihak di Baghdad yang bermula pada tahun 338H. Ianya merupakan fitnah yang pertama berlaku. Pada tahun 437H, Ahli Sunah dan Syiah bersepakat untuk menentang puak Yahudi di Baghdad. Persepakatan ini hanya berlaku di kalangan orang awam sahaja bukannya ulama. Sedangkan Islam memberi hak kepada ahli kitab, oleh sebab itu pakatan ini terhenti pada tahun 439H yang mana pada masa itu berlaku sekali lagi fitnah besar yang mengorbankan ramai jiwa10. Pada tahun 442H, berlaku perdamaian sekali lagi. Mereka bersamasama menziarahi kubur Saidina Ali, dan puak Syiah di Al-Karkh mula redha terhadap para sahabat. Mereka telah mula bersolat di Masjid Ahli Sunah. Telah berkata Ibnu Katsir bahawa perkara ini benar-benar menakjubkan, perkara ini tidak mungkin berlaku melainkan ianya adalah al-taqiyyah11. Dr. Nasir Al-Qafari pula berkata “bukti yang jelas bahawa perkara ini adalah al-taqiyyah ialah selepas setahun daripada perdamaian itu (tahun 443H), puak Rawafid telah mendirikan tugu yang ditulis padanya dengan tulisan emas, Muhammad dan Ali adalah sebaik-baik manusia, siapa yang redha dengan mereka sesungguhnya dia telah bersyukur, sesiapa yang ingkar maka kafirlah ia” 12. Ini satu pengkafiran yang jelas kepada mereka yang mengutamakan khalifah yang bertiga daripada Saidina Ali. Kenyataan ini juga jelas
Sumber terdahulu Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jld.12, m.s 56 11 Sumber terdahulu 12 Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jld.12, m.s 56, Al-Qafari Nasir, ”‫ “مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬, jld. 2 m.s 151
9 10

126 | Hakikat Syiah

menunjukkan bahawa Saidina Ali lebih utama daripada para anbiya’ dan rasul. Ekoran daripada itu tercetus semula fitnah. Kemudian mereka berdamai semula untuk kali yang ketiga pada tahun 448H, selepas itu berlaku semula konflik disebabkan puak Syiah mencaci para sahabat dan mengkafirkan mereka pada upacara Hari Asyura. 4. Percubaan-percubaan Oleh Pemimpin Untuk Misi Perpaduan Khalifah Makmun telah melakukan percubaan untuk mengeratkan hubungan di antara kedua-dua pihak iaitu pada ketika beliau menyerahkan pucuk pimpinan kepada Ali Al-Redha bin Musa bin Jaafar Al-Sodiq, tetapi kewafatan Al-Redha pada tahun 203H menyebabkan misi itu tidak terlaksana. 5. Persidangan Al-Najaf Ia adalah satu persidangan yang terbesar yang pertama seumpamanya di dalam sejarah umat Islam sepertimana yang disifatkan oleh Muhibuddin Al-Khatib 13. Persidangan berlangsung di Al-Najaf pada hari Khamis 25 Syawal 1156H kurun yang kedua belas hijrah. Menghimpunkan wakil-wakil dari kedua belah pihak, presidennya ialah ulama terkenal Iraq Al-Syeikh Abdullah AlSuwaidi (meninggal tahun 1174H). Persidangan ini di bawah pemantauan dan penyeliaan Nadir Shah (meninggal tahun 1747M) merupakan salah seorang Raja Parsi yang agung selepas kewafatan Abbas Al-Sofwi. Persidangan ini berlangsung di Masqaf berhampiran kubur Saidina Ali di Bandar Al-Najaf, Iraq. Telah menghadiri persidangan ini ulama Ahli Sunah daripada Iran, Afganistan, negara-negara di antara dua sungai dan hadir bersama menyaksikan orang Arab dan bukan Arab termasuk Turkistan yang mana jumlah mereka ke semuanya dianggarkan melebihi 60,000 orang. Dalam persidangan Ibnu Al-Suwaidi mufti Ahli Sunah telah menang dengan kemenangan yang besar. Sempena kemenangan itu didirikan solat Jumaat di Bandar Al-Najaf. Persidangan ini telah direkodkan dan diterbitkan dengan tajuk “Persidangan al-Najaf”.

13

Majalah al-Fathu, jld.17, m.s 665

Hakikat Syiah | 127

m. mereka juga redha terhadap para sahabat. ”‫ “النحلة محمدية‬m. BADAN PERTUBUHAN: 1. m. Seruan beliau ini telah mendapat sahutan sekumpulan ulama di Mesir serta mereka meminta agar fekah Syiah diajar di Universiti Azhar di samping mazhab Ahli Sunah. Nasir. jld.s 4 Al-Majlisi. Nama ini turut disokong oleh ulama-ulama Syiah pada masa kini.48.PERTUBUHAN UNTUK MISI PERPADUAN PADA ZAMAN SEKARANG: Banyak percubaan-percubaan baru pada zaman sekarang dalam misi mempererat hubungan di antara Ahli Sunah dan Syiah. Dalam kitab ini ada menegaskan bahawa puak al-Rafidah telah hilang dan lenyap. antara perancangannya ialah aspek pemahaman mazhab Islam mengikut pendekatan yang sama dilakukan oleh ‫ دار التقريب المذاهب اإلسالمية‬di Mesir.Mahmud Malah. usaha ini menyebabkan ramai daripada kalangan orang yang terkenal terlibat dalam menjayakan misi dan dakwahnya ini14 . sedangkan Al-Majlisi menulis di dalam kitabnya al-Bihar di dalam bab “kelebihan al-Rafidah dan pujian terhadap nama tersebut ”15. Dar Al-Insaf Telah diasaskan pada tahun 1336H.s 96 128 | Hakikat Syiah . 2. 14 15 Al-Qafari. Jamaah Ikhwatul Islamiyyah Telah ditubuhkan pada tahun 1937 oleh Muhammad Azmi.2. Jamaah ini berpusat di Mesir kemudian di Karachi pada tahun 1948M. ”‫ “مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬jil. Dar Al-Insaf telah menerbitkan beberapa kitab antaranya ‫ اإلسالم بين السنة والشيعة‬. ianya telah ditubuhkan pada tahun 1364H oleh Muhammad Taqi Al-Qummi. Pertubuhan ini telah banyak menerbitkan majalah antaranya majalah risalah al-Islam yang diterbitkan di Mesir. salah seorang ulama Syiah di Qum Iran. Ia dilaksanakan badan pertubuhan dan perseorangan. 3. Dar al-Taqrib Baina al-Mazahib al-Islamiyyah Pertubuhan ini berpusat di Mesir.s 171. beliau seorang pengikut “Batini Isma’ili”. Merekalah sebenarnya yang membenci para sahabat. Beliau telah menyeru kepada penyatuan umat Islam. Al-Bihar. Adapun Syiah mereka menyintai keduadua khalifah (Abu Bakar dan Umar). Kitab ini mempunyai dua jilid tetapi kitab ini mempunyai kesilapan.

Al-Qummi adalah orang yang terakhir daripada tiga orang yang dihantar oleh Iran ke Mesir dalam menjulang syiar Islam dan penyatuan dalam abad ini. Majalah Risalah al-Islamiah. m. Tafsir serta menerbitkan artikel-artikel yang menyeru perpaduan di kalangan umat Islam berbanding memfokuskan aktivitinya kepada ajaran dakwah yang dibawa oleh al-Quran18 Selain daripada Dr. Antara mereka yang keluar daripada jamaah ini ialah Dr. beliau telah menyeru Ahli Sunah agar kembali kepada ajaran Syiah lapan dan meminta agar fekah Syiah diajar di negara Mesir serta beliau juga meminta supaya diajar akidah mereka serta menyeru Ahli Sunah mengiktiraf persoalan alImamah di sisi mereka16. Beliau menegaskan bahawa jamaah ini telah memfokuskan aktivitinya kepada menghidupkan ajaran-ajaran Syiah iaitu Fekah. Begitu juga dengan Al-Syeikh Muhammad Irfah ahli majlis ulama. Muhammad Syeikh Al-Subki juga adalah antara mereka yang keluar daripada jemaah ini. jld.2. tahun ketiga. Apabila Al-Qummi telah meninggal dunia terhentilah aktiviti-aktiviti Dar al-Taqrib. 4. Muhammad Al-Bahi. Majalah al-Taqrib telah menerbitkan satu kajian yang panjang ditulis oleh salah seorang ulama Syiah di Iran Muhammad Saleh Al-Ha’iri. Usul.s 169. Demikianlah berlakunya penyebaran kitab-kitab fekah Syiah di Mesir. Dar Ahlu al-Bait Telah ditubuhkan oleh salah seorang pelajar Al-Rifa’i Al-Husaini yang telah menggelar dirinya dengan gelaran “Imam al-Syiah di Republik Arab Mesir”. Seperti mana yang telah dilakukan sebelum ini oleh Al-Qummi yang menyeru kepada Ahli Sunah agar menerima akidah Syiah dan juga pandangan-pandangan mereka17. jld. 3. Syeikh Taha Muhammad Al-Sakit dan ulama selain daripada mereka yang turut keluar setelah mengetahui tujuan jemaah ini.s 439 16 17 Hakikat Syiah | 129 . Ekoran itu menyebabkan sebahagian daripada ahli-ahlinya yang ikhlas telah pun menarik diri daripada jamaah ini dan memperingatkan kepada yang lain akan bahayanya mereka ini kepada Ahli Sunah. tahun kedua. Beliau telah menyedari tentang objektif-objektif jemaah ini selepas empat tahun menyertainya.1369H 18 Muhammad Al-Bahi. ”‫ ”الفكر اإلسالمى واجملتمعان املعاصرة‬m.s 403 Sumber terdahulu.m. Beliau telah menyebarkan fahaman-fahaman Syiah melalui kitab-kitabnya serta menghidupkan perayaan-perayaan dan memperkenalkan mazhab ini kepada golongan pemuda atas nama kecintaan terhadap ahlu al-bait.

3. 130 | Hakikat Syiah . Mustafa Siba’i Beliau telah bekerjasama dalam misi ini dengan sebahagian ulama Syiah dan telah berusaha untuk mengadakan konvensyen Islam untuk tujuan tersebut. Yang mencetuskan konflik ini sebenarnya ialah Muhsin Al-Ameen Al-A’mili ekoran ini mendorong Muhammad Rashid Ridha untuk menjawab segala penipuan puak Syiah. Mereka tidak berhenti daripada memfitnah Ahli Sunah dan khalifah al-Rasyidin. kafir dan ahli neraka.s 10. 19 20 Majalah al-Manar. Dalam pada itu. beliau telah terkejut dengan penyertaan ulamaulama Syiah bersama-sama beliau adalah semata-mata lakonan di dalam konvensyen dan dalam majlis-majlis rasmi sahaja sedangkan mereka masih terus menerus mengutuk dan bersangka buruk terhadap para sahabat sepertimana yang telah ditulis oleh ulama mereka Abdul AlHussain Syarafuddin Al-Musawi yang telah mengutuk Abu Hurairah dalam penulisannya dan menyifatkan Abu Hurairah sebagai munafik. Beliau juga telah melakukan lawatan rasmi terhadap ulama-ulama kedua belah pihak serta telah memperkenalkan fekah Syiah dalam penulisannya dan ceramah-ceramahnya di Kuliah Syariah Universiti Damsyik.MISI PERPADUAN OLEH INDIVIDU: 1. Muhammad Rashid Ridha Beliau yang pada mulanya begitu bersemangat tetapi pada akhirnya beliau merasakan adanya rintangan daripada ulama-ulama Syiah yang tidak bersetuju terhadap apa sahaja yang menafikan kemaslahatan mereka dari sudut kewangan dan kedudukan mereka19. Pendirian beliau ini tidak menunjukkan sama sekali keinginan untuk mempererat hubungan dan melupakan perbalahan yang lalu”20. Al-Syeikh Muhammad Abduh Beliau adalah antara pelopor utama dalam mengetengahkan ideologi ini yang bertujuan untuk memperdekatkan Syiah kepada kebenaran. m. 31/290 Mustafa Al-Siba’i. ”‫“السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمى‬. Syeikh Al-Siba’i juga berkata “aku sungguh terkejut dengan pendirian Abdul Hussain dalam percakapan dan penulisannya. 2.

”‫”اإلسالمى فوق كل الشىء‬. Abdul Al-Hussain Syarafuddin Al-Musawi Beliau adalah salah seorang daripada ulama Syiah yang bersemangat menyeru kepada mempererat hubungan sesama muslimin tetapi dalam masa yang sama beliau telah menerbitkan kitab-kitab yang penuh dengan kata-kata fitnah dan tohmahan terhadap para sahabat r. katakata fitnah terhadap para sahabat yang lebih dahsyat lagi berbanding apa yang ada di dalam kitab mereka. tetapi tidak seorang pun yang memberi respon terhadap percubaannya itu melainkan seorang ulama Syiah dari Basrah yang menyahutnya dengan lebih penghinaan. 5. Al-Syeikh Muhammad Mahdi Al-Khalisi Beliau adalah antara ulama Syiah pada zaman kini. m. dalam isu pemilihan mereka.s 43 21 22 Hakikat Syiah | 131 . juga pernah berada di Al-Najaf pada hari Asyura’ sehinggakan beliau telah menulis sebuah kitab yang menyeru kepada dunia Islam agar mengiktiraf dan berpegang kepada Syiah sebagai mazhab yang kelima.s 65 23 Al-Khalis. 6. al-Wasyiah.4.s 39 Al-Khalis. Mereka juga mendakwa bahawa para sahabat mengasingkan agama Jarullah.a. Beliau juga telah mengarang sebuah kitab yang bertajuk al-Fusul alMuhimmah. Al-Shaikh Musa Jarullah Beliau merupakan salah seorang ulama Rusia yang turut serta dalam mempererat hubungan Ahli Sunah dan Syiah selepas mengkaji kitabkitab Syiah serta pernah bermastautin bersama mereka lebih daripada tujuh bulan. juga antara salah seorang pendakwah yang menyeru kepada penyatuan umat Islam di Iraq22. menyeru Ahli Sunah agar beriman dengan akidah mereka. ”‫”االعتصام بحبل اهلل‬. Ekoran kejadian ini Shaikh Jarullah telah menulis satu kitab yang bertajuk “ ‫“ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة‬. Tapi dalam masa yang sama beliau masih berpegang teguh dengan mazhab Syiah. manakala imam 12 adalah daripada rukun iman. m. Beliau juga telah cuba mendapatkan penyataan daripada ulama-ulama Syiah bahawa mereka tidak bersetuju sebenarnya dengan apa yang dikatakan terhadap mereka berkenaan dengan isu mengkafirkan para sahabat dan penyelewengan al-Quran. Penulisan ini adalah untuk mempertahankan kemuliaan umat dan agama21. m. Allah tidak akan menerima amalan-amalan hambanya melainkan dengan wilayah mereka (imam)23.

7. Beliau yang dimaksudkan itu ialah Ahmad Mir Qasim bin Mir Ahmad Al-Kisrawi. beliau sekali lagi ditembak. Iran. Akhirnya beliau telah dibunuh oleh puak Syiah sendiri25 kerana beliau telah mengetahui hakikat sebenar mazhab Syiah ini. " ‫" مسألة التقريب‬. Antara yang diperkatakan oleh Al-Kisrawi ketika beliau masih hidup 24 25 Al-Musawi. Al-Syeikh Dr. Beliau adalah contoh yang terbaik dalam menyeru ke arah mempererat hubungan dan dalam memisahkan perkara yang hak dan yang batil. Beliau telah ditembak oleh puak Syiah tetapi tidak meninggal ketika itu. m. 2. Yusuf Al-Qardawi Beliau yang terkenal dengan keperibadian yang tinggi juga turut serta dalam misi mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah.dengan politik (urusan pemerintahan) sebab itu mereka tidak memilih pemimpin yang sepatutnya telah ditetapkan oleh nabi mereka24. PENDAKWAH KEPADA PERPADUAN DARI KALANGAN PUAK SYIAH YANG IKHLAS Seorang pendakwah yang dibesarkan di dalam persekitaran dan keluarga Syiah serta beliau juga memegang jawatan penting dalam kehakiman sebagai ketua Hakim. Walaupun begitu beliau terpaksa menghentikan seruan itu dengan berkata (pada salah satu konvensyen di Qatar) “ bagaimana kita hendak berbaik-baik dan mempererat hubungan dengan puak Syiah sedangkan kita mengatakan para sahabat sepertimana firman Allah Taala ( ‫) رضى اهلل عنهم ورضوا عنه‬ sedangkan Syiah pula mencaci dan memfitnah mereka”. " ‫ " الفصول املهمة‬. m. Fasih di dalam beberapa bahasa serta mempunyai hasil penulisan yang banyak. Selain itu juga beliau ada mengarang sebuah kitab di dalam bahasa Arab yang berjudul ‫ ”التشيع والشيع”ة‬Kitab ini mendedahkan tentang kebatilan prinsip-prinsip dasar mazhab Syiah dan mendedahkan juga bahawa perselisihan yang berlaku di antara Ahli Sunah dan Syiah adalah disebabkan ketaksuban bukannya berdasarkan hujah yang benar.s 217 132 | Hakikat Syiah .s 96 Al-Qafari. Pada tahun 1324H. kali ini beliau terkorban kerana tembakan itu. Beliau banyak menulis artikel yang mendedahkan prinsip asas mazhab Syiah yang mana penulisan beliau itu telah tersebar secara meluas ke negara-negara Arab. beliau telah dilahirkan di Tibriz. Beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain menggunakan pendekatan yang sama dengan kitab terdahulu. jld.

ialah bahawa Syiah telah menyeleweng hingga ke tahap kecintaan yang melampau terhadap Saidina Ali dan memusuhi Abu Bakar serta Umar.s 17 Al-Khomeini. 3. Antara ideologi-ideologi Khomeini adalah seperti berikut: 1. Syiah juga mencipta akidah yang tidak dipersetujui oleh umat Islam. Revolusi ini menggembirakan ramai pihak Ahli Sunah yang menaruh harapan agar ideologi perpaduan dapat diwujudkan. tetapi Abu Bakar dan Umar telah menzaliminya26. mengalirkan darah dan lain-lain lagi perkara yang jauh bertentangan. Khomeini mentafsirkan firman Allah Taala : ْ ْ ْ ْ ]an-Nisa : 58[ ‫ها‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ات‬ ‫ان‬ ‫األم‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫ؤ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫إن الل يأ‬ ِ ِ َ َ َ‫ى‬ ِ ُ ُ ّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ‫ِ ّ َ ّ ه‬ “Allah telah menyuruh Rasulullah untuk menyerahkan amanah Al-Kisrawi. AL-KHOMEINI DAN IDEOLOGI PERPADUAN Tercetusnya revolusi Iran di bawah kepimpinan Al-Khomeini yang menumbangkan kepimpinan pada ketika itu (1979). Mereka juga mengadakan upacara khas sempena memperingati Hussain. m. Khomeini berkata “Perkara pokok dalam mazhab kami ialah bahawasanya imam-imam kami mempunyai kedudukan tinggi yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat mahu pun para anbiya’ yang diutuskan. Di sana ada suatu riwayat daripada imam mereka bahawa kami (imam) dan Allah ada urusan tertentu yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat mahupun para nabi ”27. beliau mula menyebarkan ajaran mazhab dan ideologi Syiah pada dunia Islam. Mereka mendakwa Ali adalah lebih berhak untuk menjadi khalifah. ”‫“احلكومة اإلسالمى‬. Berita ini telah mendapat liputan meluas media massa yang memberi sokongan dan pujian kepada Al-Khomeini lalu menyamakan beliau setanding dengan ketua-ketua atau pemimpin Islam yang terdahulu. memukulmukul badan mereka. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. m. kemudian mereka memfitnah para sahabat dan mengadakan al-taqiyyah iaitu tipu daya dan nifak. 2. Khomeini berkata lagi “Imam mempunyai maqam yang tinggi dan kerajaannya sendiri yang mana semua makhluk adalah di bawah kawalan kerajaan ini”28. ”‫”التشيع والشيعة‬. Ini kerana Al-Khomeini telah mengisytiharkan Iran sebagai negara Republik Islam.s 52 28 Sumber terdahulu 26 27 Hakikat Syiah | 133 .

.. m. m.. m. 6.. jld.s 75-76 34 Sumber terdahulu.s 60 31 Sumber terdahulu.. ini bermakna baginda tidak menunaikan risalahnya dengan sempurna. penghulunya dan ketuanya”33. m. Khomeini berkata lagi “Kalaulah Rasulullah tidak memilih seorang khalifah untuk penggantinya. Dalam perlembagaan yang telah diputuskan oleh Khomeini iaitu perkara 12 “ agama rasmi negara Iran ialah Agama Islam manakala mazhab negara ialah Mazhab al-Jaafari 12” perkara ini tidak boleh dipinda buat selama-lamanya.adalah imamnya.s 23-24 32 Sumber terdahulu. m. Berkenaan dengan periwayatan hadis para sahabat... 7.. Hassan.“Allah telah mewahyukan kepada nabi agar menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah dalam menentukan pengganti selepas baginda dengan melaksanakan suruhan ini maka dilantiklah Ali sebagai Amirul Mukminin. m.s 22 29 30 134 | Hakikat Syiah ..serta imam-imam.. ”‫“حترير الوسيلة‬. 8.s 81 ”‫“ احلكومة اإلسالمية‬.” kemudian Khomeini berkata lagi... 5. Perbuatan melantik pengganti adalah tugasan baginda dalam melengkapkan syariah”32.s 19 33 Al-Khomeini. ”‫“مسألة املهدي املنتظر‬... Hussain.s 92 35 Al-Khomeini. Khomeini berkata pada hak nabi “bahawa para nabi tidak melaksanakan urusan mereka dengan sepenuhnya dan Allah akan mengutuskan pada akhir zaman seorang manusia yang bakal melaksanakan urusan-urusan para anbiya”35. Selepas dikebumikan hendaklah diulang sekali lagi talkin yang sama34. hendaklah ditulis pada kain kafan bahawasanya fulan bin si fulan bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah tiada sekutu baginya dan Muhammad itu Rasulullah dan Saidina Ali. pengganti baginda 31 . Tambah beliau lagi “Memperakui keimanan itu menyamai dua kalimah shahadah.. sedangkan penduduk Ahli Sunah di Iran tidak Sumber terdahulu.(kepimpinan) kepada mereka yang layak iaitu Amirul Mukminin dan Amirul Mukminin juga akan menyerahkan amanah (pucuk pimpinan) kepada yang akan mewarisinya”29. bacaan pada talkin simati juga dituntut dengan membaca dua kalimah shahadah dan memperakui Imam 12.1. 4. Khomeini berkata “Riwayat yang mendustakan sabda Rasulullah seperti periwayatan Samrah bin Jundub mendustakan hadis-hadis yang menyentuh tentang kekeramatan Amirul Mukminin Ali Alaihissalam”30... m. jld.1.

Pertubuhan ini juga tidak menyentuh pendirian mazhab Syiah terhadap para sahabat sedangkan perkara ini juga adalah penting. Selain daripada itu turut tercatat di dalam buku mereka perkara yang lain yang tidak disepakati seperti wilayah. Dalam persidangan pertamanya pertubuhan telah memutuskan bahawa rukun Islam ialah dua kalimah shahadah. menunaikan zakat. 9. ”‫ “حترير الوسيلة‬. m. Pertubuhan ini telah mewujudkan satu jawatankuasa untuk kajian dan seminar sehinggakan universiti turut ditubuhkan. Ahli majlis menganggap perkara ini adalah perkara usul (prinsip dasar) yang telah disepakati selain daripada ini adalah dianggap sebagai permasalahan cabang (furu’) yang mana boleh berlaku perbezaan pendapat padanya seperti perbezaan pendapat dalam pemahaman dan pentafsiran al-Quran dan al-Sunah. Walau bagaimanapun pertubuhan antarabangsa ini tidak menapis apa yang ada di dalam kitab Syiah berkenaan perkara-perkara yang mengkafirkan Ahli Sunah. Begitu juga perkara-perkara khurafat yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir mereka. 1. Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa mestilah dibebaskan daripada Ahli Sunah kerana mereka menyatakan permusuhan terhadap Amirul Mukminin dan juga para imam36. Di masa yang sama di sana telah berlaku percanggahan rukun Islam yang telah disepakati dengan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab Syiah. Pertubuhan ini telah ditubuhkan di Iran selepas revolusi Khomeini oleh murid Khomeini dan juga penggantinya Ali Al-Khamenei. penyatuan umat Islam tidak akan tercapai melainkan dengan mendirikan kerajaan Al-Jaafariah di Iran dan di negara-negara lain. Selain daripada itu. mendirikan solat. PERTUBUHAN ANTARABANGSA UNTUK MISI PERPADUAN. turut tidak diberi perhatian oleh pertubuhan ini. Di samping itu juga perbezaan ideologi dan ilmiah pada permasalahan cabang mestilah diasingkan dengan peristiwa berdarah yang pernah disaksikan oleh umat disebabkan perpecahan. Di samping itu juga Masjidil Haram.kurang daripada 20 juta orang. Antara ideologi Khomeini yang tidak bersesuaian dengan misi perpaduan ialah dengan membebaskan diri daripada musuhmusuh Imam 12 iaitu Abu Bakar dan Umar Al-Khattab serta tidak boleh merujuk kepada ulama-ulama Ahli Sunah. puasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah.jld.s 118 Hakikat Syiah | 135 . merujuk kepada mereka itu seolah-olah merujuk kepada thoghut. 36 Al-Khomeini.

yang mana beliau telah mendapat sanjungan daripada ulama-ulama Syiah yang terdahulu mahupun sekarang disebabkan penulisan ini. Berkata Al-Khuie salah seorang sumber rujukan Syiah di Iraq dan di tempat lain “Sesungguhnya periwayatan yang banyak terhadap penyelewengan al-Quran membawa kepada sahih riwayat berkenaan yang mana sebahagian riwayat itu adalah dari mereka yang maksum 37 . dalam pada itu ada perbezaan yang penting iaitu Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran yang ada pada kita sekarang diturunkan kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu daripada Allah tiada penambahan mahupun pengurangan. Al-Quran yang sebenarnya ada pada Saidina Ali bin Abi Talib. sedangkan kitab-kitab Syiah menyeru kepada penyatuan mazhab bahkan ianya masih kekal berlaku sehingga ke hari ini di kawasan yang didiami Ahli Sunah. Ianya dipelihara oleh Allah daripada sebarang penyelewengan atau penukaran. ini menunjukkan bahawa adanya berlaku penyelewengan di dalam al-Quran”. Ahli Sunah telah ijmak akan perkara ini. telah terseleweng.‫نعمة اهلل اجلزائري الشيعي اإلمامي‬.2. adakah ini yang dikatakan perpaduan? PERKARA YANG KEDUA: SUMBER UTAMA AHLI SUNAH DAN SYIAH SERTA SEJAUH MANA PERPADUAN BOLEH BERLAKU. Pertubuhan ini menyatakan perpaduan tidaklah bermakna menyatukan mazhab-mazhab menjadi satu mazhab. »‫ «االنوار النعمانية‬Jld. Kitab Syiah yang pertama yang menulis tentang kekurangan dan terselewengnya al-Quran ialah kitab yang ditulis oleh Salim bin Qais. Yang Pertama : Al-Quran Al-Karim Tiada perselisihan antara kedua pihak dalam berpegang kepada al-Quran sebagai sumber rujukan. Kemudian beliau telah mewariskan kepada imam yang selepasnya. m. Adapun Syiah mereka telah beranggapan bahawa al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang sama ada di dalam mashaf atau yang dihafaz. Beliau berkata di dalam kitabnya ini “Sesungguhnya pendapat yang mengatakan alQuran ini adalah terpelihara membawa kepada perkhabaran yang terperinci bahkan mutawatir.Kalau begitu apa faedahnya perpaduan dalam situasi sebegini.s 357-362 136 | Hakikat Syiah . dan sekarang ini ada pada Imam Mahdi Al-Muntazar37.

‫ة‬ ‫ض‬ ‫األر‬ ٍ ‫كا‬ ِ ‫ور‬ ِ َ ‫مش‬ ِ‫ك‬ ُ َ‫مث‬ ِ ُ ‫لن‬ َ ‫ه‬ َ َ ِ َ َ َ ّ ُ ُ ُ َ‫ّ ه‬ ْ ‫ )فهيا م‬ialah Al-Hassan. Di dalam kitab al-Kafi karangan Al-Kulaini. Sesungguhnya al-Quran yang ada sekarang ini tidak mengikut susunan yang diredai oleh Allah dan rasul-Nya” 39. daripada Abu Abdillah (Ja’far Al-Sadiq) firman Allah Taala. iaitu tentang pentafsiran al-Quran al-Karim. Ada yang telah diubah dan diseleweng. 1. Saad bin Abi Waqas. ‫ املقدمة السادسة‬.s 195 38 39 Hakikat Syiah | 137 .41 Selain daripada itu di sana juga ada perbezaan yang lain. ‫زج‬ ‫ف‬ ‫اح‬ ‫ب‬ ‫ص‬ (‫ة‬ ٍ ‫اج‬ َ َ ُ ِ‫ِ َ ُ ي‬ Al-Khuie. Di samping itu juga nama-nama orang munafik turut dihapuskan.s 73 42 Al-Kulaini.. Abdul Rahman bin Auf dan mereka meminta bantuan Zaid bin Thabit”. Al-Kulaini berkata “Daripada Hisham bin Salim daripada Abi Abdullah sesungguhnya al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad adalah 17000 ayat”40. ada banyak perkara yang telah dihapuskan antaranya nama Saidina Ali di kebanyakan tempat dalam al-Quran juga perkataan Al-Muhammad turut dihapuskan.. m. Sedangkan bilangan yang sedia maklum di kalangan orang muslimin ialah 6000 ayat lebih. ٌ ‫صب‬ (‫اح‬ ِ ِ َ َ ْ ‫ )الْم‬: adalah Al-Hussain. Adapun Syiah.s 226 Muhsin Al-Kasyani. ‫ فصل اخلطب في حتريف الكتاب‬.2 m.‫ أصول الكافي في كتاب فضل القرأن‬. m.s. m. 40 Al-Kulaini.dan ada yang diriwayatkan dengan jalan-jalan yang muktabar. Uthman. Ahli Sunah mengambil tafsir al-Quran yang datang daripada nabi kemudian diterima oleh para sahabat serta Ahlu alBait kemudian diwarisi oleh para tabiin mengikut kaedah Bahasa Arab dan juga frasa serta gaya bahasanya. antara contoh tafsiran Syiah adalah seperti berikut: 1. bahkan sebahagian berbeza dengan apa yang diturunkan oleh Allah. al-Bayan. mereka mempunyai pandangan yang khas dalam mentafsirkan al-Quran dan mentakwilkannya.”38 Muhsin Al-Kasyani berkata “Ada riwayat yang diperolehi daripada Ahlul Bait bahawasanya al-Quran yang ada sekarang tidaklah sama seperti yang diturunkan kepada nabi. jld. ‫إن األئمة نور هللا عز وجل‬.surah an-Nur ayat 35 : ( ْ ْ ‫) الل نور السماوات و‬42 : ialah Fatimah a. Umar. Abu Ubaidah.‫تفسير الصافي‬. ‫ باب النوادر‬. jld. Telah berkata Al-Tabrasi “Mereka yang menyelewengkan al-Quran ialah Abu Bakar.s 134 41 At-Tabrasi.

s 154 46 Al-Kulaini. m. Mereka mentafsirkan juga firman Allah Taala.2. m. َ 4. ُ 45 ( ‫تني‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫وا‬ ‫وم‬ ‫ق‬ ‫و‬ ِ‫لل‬ ِ ِ ِ َ َ‫ ) َ ُ ُ ّ ه‬: taat terhadap imam-imam.s 231. surah an-Naba’: 1-2 dan ( ‫ )النَّباء‬: ialah Amirul َ 46 3.s 60 45 ‫ تفسير العياشي‬.3. Firman Allah Taala.s 373. jld. ْ ْ ْ ْ ( ‫ل نُور ًا‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫ ) ومن لم يج‬: seorang imam yang anak kepada Fatimah a. ‫ة مب‬ ‫شجر‬ ‫ن‬ (‫ة‬ ٍ ٍ‫ك‬ ِ ُ َ ُ َ ‫ار‬ َ َْ َ ُ َ َ ْ ‫ ) ز‬: bukan Yahudiyah dan bukan Nasrani.s 416 44 138 | Hakikat Syiah . ِ ِ‫ت‬ ِ َ َ ّ َ َ َ ُ Sumber terdahulu ‫ تفسير العياشي‬. ‫ تفسير البرهان‬jld. ِ ‫الصال‬ َ ّ ) : ialah ْRasulullah. jld. surah al-Baqarah : 238 (‫تني‬ ِ‫ن‬ ِ ‫قا‬ َِ Mukminin Ali bin Abi Talib. m. Firman Allah Taala. ‫ تفسير الثقلني‬.44 َ ٌ َُ َ ْ‫ْ ين‬ َ‫ِ اثن‬ ْ‫ين‬ َ‫إ ه‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ذوا‬ ُ ‫خ‬ َّ ‫ت‬ َ ‫)ال‬ َ‫ل‬ : dengan itu janganlah kamu ْ ‫)حافظوا عل الصلوات والصالة الْو‬ ‫وا‬ ‫وم‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫س‬ ِ‫لل‬ ُ ِ َ َ َ‫َ ُ ُ ّ ه‬ َ ُ ِ َ ّ َ ِ َ َ َ ّ َ‫َ ى‬ (‫ة‬ Amirul Mukminin. ٌ ‫ار ن‬ ٌ ‫م تمسسه ن‬ ْ ‫ول‬ ‫ور‬ (‫ور‬ ٍ ُ ‫لن‬ َ‫ع ى‬ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ‫دي الل لنوره من ي‬ (‫شاء‬ ِ ‫ ) ي‬: Allah memberi hidayah kepada para imam ُ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ُ َ‫ّ ه‬ َ‫ه‬ yang dikehendaki-Nya. 5.s 207 47 Al-Majlisi. m. m. jld. jld. َ‫ع هَّ ُ ه‬ َ َ َ َ َ ُ ْ ‫ ) فما ل‬: imam pada hari kiamat.s 361. ْ ‫ )يوقد م‬: Ibrahim.s 128.1. surah al-Fatihah : 6 ( 43 ْ ‫ )الصراط الْم‬: yang di maksudkan di sini ialah Ali bin Abi Talib. Firman Allah Taala. 4. Hassan dan Hussain. ِ ُ ‫تا ي‬ ُ َ ُ‫ْ ْ َ َ ُ َ ه‬ ْ ‫ )ول‬: imam selepas imam.43 (‫من نُور‬ ِ ُ َ‫َ َ ه‬ 2. ْ ‫ة ال ش‬ (‫ة‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ون‬ ‫يت‬ ِ ٍ َ‫ي‬ ٍ ٍ ِ‫غ‬ َ‫وال ر‬ َ َ َ ّ‫ب‬ ّ َ ُ َْ (‫ضيء‬ ‫ )يكاد زي‬: ilmu itu hampir-hampir meletup. m. ْ manakala (‫ )الوسطَى‬: ialah Amirul Mukminin. ‫ البحار‬.2. m.s. jld.7. jld. ‫ الكافي‬.ٌ ْ ‫ )الزجاجة كأنا‬: Fatimah bintang yang berkilauan di ٌ ‫و‬ (‫ي‬ ِّ ُ ‫كب د‬ َ ‫ك‬ َ َ َ‫ّ ُ َ َ ُ َ َ ّ ه‬ ّ ‫ر‬ antara wanita-wanita di muka bumi. jld.1. ‫تفسير البرهان‬.47 ‫قمي‬ ‫ت‬ ‫س‬ ِ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ ْ ‫اهدنا الصراط الْم‬ ‫قمي‬ ‫س‬ .1. ‫ البحار‬. m. Surah an-Nahlu: 51 (‫حد‬ ِ ‫ل وا‬ َ‫إ ه‬ ِ ‫نَما هو‬ ِ ِ ّ‫إ‬ ٌ menjadikan dua orang imam sebenarnya ambillah satu imam sahaja.

surah al-Taubah : 12 (‫ر‬ ِ ‫ )فَقا‬imamِ َ ‫تلُوا أ‬ َ‫م‬ ِ ‫كف‬ ُ َّ ‫ئ‬ imam yang di maksudkan di sini ialah Talhah dan Zubir.6. surah al-Taubah : 74 ْ ْ َ ْ Al-Qummi telah meriwayatkan dalam tafsirannya daripada al-sodiq tatkala Rasulullah SAW berdiri pada hari “Ghadir Khum” ada tujuh orang munafik bersama baginda.49 8. Umar. Abdul Rahman bin Auf.s 416 ‫ تفسير العياشي‬jld. kerana dahulunya dia bersifat seperti Syaitan. dan Allah telah menurunkan ayat ( ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫عد إ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ة ال‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫قالُوا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫ون‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ِ ِ ِ ِ‫ِ م‬ ِ َ َ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ِ َ َ َ‫م‬ َ‫ه‬ ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ‫وهموا بما ل‬ . m. “Bukankah bagi siapa yang aku adalah sebagai walinya (ketua). Lagi seorang yang menyesatkan ialah Abu Bakar. ‫ تفسير البرهان‬jld. Maka turunlah Jibril dan memberitahu Rasulullah SAW.s 715 48 49 Hakikat Syiah | 139 .50 ِ ِ ِ َ‫ه‬ ّ َ ‫ما‬ َ َ َ ‫ مرأة العقول‬.. Maka mereka pun menjawab. Firman Allah Taala... jld..2. “Allah dan RasulNya”. jld. maka nabi bangun lalu bersabda.1.4. surat Al-Fussilat : 29 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫ال‬ ‫منَا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫اإلن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫الن‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ( ِ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ‫بنَا أ‬ ِ ِ َ َ‫نا ّ ذ‬ َّ ‫ر‬ َ َ َ‫ر‬ َ ّ َ َ ْ ) َ‫لني‬ ‫م‬ ُ ‫لِي‬ ِ‫ف‬ ِ ‫كونا‬ َ ‫ن األس‬ َ َ َ Al-Majlisi telah berkata di dalam syarah kitabnya al-Kafi. Telah berkata Umar tidakkah kamu semua melihat kedua matanya (baginda Rasulullah) seolah-olah mata orang gila. maka Ali juga adalah walinya jua dan ucaplah salam ke atas Amirul Mukminin (Ali)”. mereka adalah dua orang imam daripada imam-imam yang kafir. Mereka ialah Abu Bakar. sama ada dia bersahabat dengan syaitan disebabkan beliau adalah anak zina atau kerana beliau seorang yang suka menipu seperti syaitan.. “Wahai manusia siapakah yang lebih utama bagimu daripada dirimu?”.48 ‫ة ال‬ 7. Kalimah al-Jin yang di maksudkan dalam ayat ini ialah Umar. m. Salim Maula Abu Hudzaifah dan AlMughirah bin Syukbah. Saad bin Abi Waqas. “Wahai! Allah saksikanlah”. Abu Ubaidah.. kemudian berkata. Firman Allah Taala. yang di maksudkan dengan kata ganti nama (‫( )هما‬dua orang yang menyesatkan) di sini ialah Abu Bakar dan Umar Ibnu Al-Khattab. lalu nabi berkata.s 77-78. ‫م ينَالُوا‬ َ َ َ ِ ُّ َ َ ْ . m.s 107 50 ‫ تفسير الصافي‬.2.‫قالُوا‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫لفُون‬ ‫ )يح‬ini. m.Firman Allah Taala terhadap orang-orang munafik.

Antara kitab-kitab hadis tersebut ialah Sahih Bukhari.s 351 53 ‫ تفسير العياشي‬. ‫ر‬ ِ ‫شا‬ َ ِ َ َ ُ ‫ ال‬ialah Umar dan ‫ي‬ ِ َ 9.ْ ْ ْ‫ه‬ ْ ْ ْ ْ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر والبغي‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫وي‬ ِ َ ِ ِ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ ْ ْ ْ ‫ء‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ البغ‬ialah Uthman. Mashaf ini adalah tiga kali ganda mashaf yang ada sekarang. Ada juga sebahagian kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis sahih dan hasan dan ada juga kitab hadis yang dhoif.jld. Firman Allah Taala. kitab tersebut adalah seperti berikut : 1. Periwayatannya disandarkan terus kepada salah seorang ‫ تفسير العياشي‬. m. daripada Ja’far Al-Sadiq.s 130 ‫ تفسير العياشي‬.s 268. Mereka telah meletakkan kaedah yang dapat membezakan antara hadis sahih dan yang sebaliknya.s 381. surah al-Kahfi : 95 Perbezaan yang ketiga di antara Ahli Sunah dan Syiah ialah bahawa alQuran bukanlah satu sahaja sumber syariah di sana ada satu lagi mashaf yang diturunkan selepas kewafatan baginda Rasulullah yang dinamakan mashaf Fatimah.53 Yang Kedua : Al-Sunah Al-Nabawiyyah Ahli Sunah berpegang kepada kitab-kitab hadis yang meriwayatkan sunahsunah Nabi Muhammad SAW sama ada perkataan.jld. ‫الكافي في اصول والفروع‬ Karangan Muhammad Ibn Ya’qub Al-Kulayni (meninggal 329H). jld. m. jld. ‫ البرهان‬. Firman Allah Taala. perbuatan dan ikrar. 7.2.s 351 51 52 140 | Hakikat Syiah . perkara ini telah diriwayatkan oleh Al-Kulaini di dalam kitab al-Kafi dengan sanad yang sahih daripada Abi Basir. digelar oleh puak Syiah sebagai Thiqatul Islam. m. ianya telah diwahyukan oleh Allah kepada Fatimah.jld. Ulama al-Sunah telah meneliti (menyaring) hadis-hadis sama ada dari sudut matan mahupun sanadnya. Tidak terlepas juga di sana ada hadis-hadis maudu’(palsu) yang dinukilkan oleh beberapa kitab-kitab hadis. 2. Adapun Syiah mereka berpegang kepada empat kitab-kitab hadis sahaja. Al-Kafi adalah kitab yang terulung mazhab Syiah.2.51 ‫ك‬ ‫من‬ ialah Abu Bakar. surah an-Nahlu : 90 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫لب‬ ْ ‫ينك‬ ً‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫أَجع‬ ُ ْ ُ َ‫ه‬ َ َ َ َ َ 52 َ ً ‫ ردما‬ialah al-taqiyyah. 4. َ 10. dan dengannyalah mereka beramal untuk sepanjang zaman. m. Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. ‫ البحار‬. m.

2. Karangan Muhammad bin Al-Hasan Al-A’lami (meninggal 1103H) Karangan Al-Hussein Al-Nuri Al-Tabrasi (meninggal 1320H) SUMBER PEGANGAN AHLI SUNAH DAN SYIAH SERTA MISI PERPADUAN Ekoran terdahulu jelaslah kepada kita bahawa sumber utama keduadua pihak yang mengandungi akidah dan prinsip dasar adalah berbeza sebahagian dengan sebahagian yang lain. Kitab ini juga b) ‫وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‬ c) ‫مستدرك الوسائل‬ kata-kata fitnah terhadap al-Quran dan para sahabat.imam 12 bukannya kepada Rasulullah. Syiah juga ada kitabkitab yang dibukukan pada kebelakangan ini. 3. Selain daripada empat kitab ini. antara kitab utama Syiah yang mana hadis di dalamnya disusun mengikut bab-bab fekah. ‫تهذيب احكام‬ Karangan Abi Jaafar bin Al-Hasan Al-Tusi (meninggal 329H). dari kurun ke sembilan dan menganggapnya termasuk sebagai kitab-kitab utama mereka. Kitab ini khas bagi permasalahan fiqh yang diambil daripada periwayatan hadis. ‫من ال يحضره الفقيه‬ Karangan Muhammad Babawaih Al-Qummi yang terkenal dengan kebenarannya. Al-Tusi dalam kitabnya ini telah mentakwilkan hadis-hadis yang bersamaan dengan hadis-hadis Ahli Sunah sebagai al-taqiyyah. ‫االستبصار فيما اختلف فيه من االخبار‬ Juga karangan Al-Tusi. Mereka berpendapat bahawa tiada bezanya di antara imam-imam dengan Rasulullah. Kitab ini termasuk di dalam kitab utama Syiah. kitab ini adalah ringkasan daripada kitabnya yang terdahulu. Al-Faidh Al-Kasyani telah mengumpulkan ke semua isi kandungan empat kitab ini dan disatukan di dalam satu kitab yang di namakan al-Wafi. Tiada jalan untuk bersatu atau Hakikat Syiah | 141 . 4. Kitab-kitab tersebut ialah: a) ‫بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار‬ Karangan Muhammad Baqir Al-Majlisi (meninggal 1110H). Imam yang paling banyak disandarkan kepadanya ialah Imam Ja’far Al-Sodiq. Kitab ini mengandungi riwayat-riwayat yang menghina dan mengaibkan al-Quran dengan mengatakan ianya ada kekurangan dan terseleweng.

54 2.s 17 142 | Hakikat Syiah . antara mereka jurang pemisah yang dalam dan jauh sejauh timur dan barat. Ahli Sunah beriktikad bahawa penafsiran al-Quran hendaklah berpandukan kepada apa yang datang daripada Nabi SAW. Memang ada titik pertemuan di antara kedua pihak tetapi banyak perselisihan pada akar umbi. Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran adalah terpelihara dan ianya terpelihara oleh Allah. Adapun dengan melakukan penapisan terhadap sumber tersebut dan membersihkan perkara yang berkaitan dengan akidah dan usuluddin daripada kekotoran adalah suatu perkara yang amat susah. hal yang demikian bermakna salah satu pihak melangkah masuk ke pihak yang lain dengan menerima akidah dan prinsip pihak yang satu lagi dan meninggalkan akidah dan prinsipnya yang terdahulu. Syiah berpendapat penafsiran al-Quran hendaklah berpandukan daripada apa yang telah 54 At-Tabrasi “ ‫ «فصل اخلطاب في حتريف كتاب رب األرباب‬m.berpadu melainkan salah satu pihak meninggalkan sumber pegangan mereka dan mengiktiraf sumber yang lain. permasalahan-permasalahan adalah seperti berikut : 1. ia tidak akan diredhai oleh pihak Syiah. Manakala Syiah berpendapat bahawa al-Quran yang ada sekarang terdapat kekurangannya dan telah terseleweng. tiada jalan untuk mencapai perpaduan dan mempererat hubungan dengan menggunakan pendekatan akidah atau sumber pegangan. bagi melihat pihak mana yang sepatutnya menyertai pihak yang lain. Dakwah ke arah perpaduan bermakna mengambus lubang dan mengecilkan jarak pemisah. SERTA SEJAUH MANA PERPADUAN BOLEH DIJALIN ANTARA KEDUANYA Tidak syak lagi bahawa Ahli Sunah mempunyai akidah dan prinsip-prinsip begitu juga pihak Syiah. Oleh sebab itu kajian tajuk ini memerlukan kepada perbandingan akidah di antara kedua-dua pihak. Bebas daripada kekurangan mahupun penyelewengan. PERKARA YANG KETIGA : FAKTOR UTAMA DI ANTARA AHLI SUNAH DAN SYIAH. Kalau begitu. Sekiranya kitab-kitab Syiah pula ditapis khasnya perkara yang berkaitan dengan al-Quran dan para sahabat. kajian hanya tertumpu pada permasalahanpermasalahan tertentu sahaja tanpa merungkai kesemuanya. bermakna satu kesesatan dan jauh menyimpang daripada siratal mustaqim. Ahli Sunah jika meninggalkan sumber pegangan mereka.

59 6. Adapun Syiah. Lihat ‫ الكافي‬dan ‫ تفسير العياشي‬dan ‫ تفسير البرهان‬dan ‫تفسيرنور الثقلني‬ ّ jld. Ini adalah cara penafsiran yang menyeleweng daripada sudut dilalah bahasa. 2 m. Ahli Sunah menerima periwayatan sahabat r. Syiah pula beriktikad bahawa Rasulullah menyampaikan sebahagian daripada syariat sahaja sedangkan sebahagiannya disembunyikan dan ditinggalkan pada Imam Ali. juga tiada wahyu kepada sesiapa selepas Nabi Muhammad.s 4 55 56 Hakikat Syiah | 143 . Begitulah seterusnya. Ahli Sunah beriktikad bahawa sunah nabi adalah apa sahaja yang datang daripada nabi sama ada melalui percakapan.56 Mereka juga beriktikad bahawa Allah SWT telah menurunkan 12 mashaf daripada langit yang mengandungi sifat-sifat Imam 12. Manakala Imam Ali juga menyampaikan sebahagian yang diterima dari Rasulullah semasa hayatnya dan meninggalkan sebahagian yang lain kepada Hassan sebelum wafatnya.a. Syiah pula beriktikad bahawa di sana ada mashaf yang diturunkan selepas kewafatan nabi dan dinamakan mashaf Fatimah. Meriwayatkan daripada mereka samalah seperti meriwayatkan hadis daripada nabi kerana mereka juga adalah maksum.s 263 58 Al-Kulaini .55 3.s 197 ‫الشافي في شرح أصول الكافي‬ 57 ”‫ “أكمال الدين‬. Ahli Sunah beriktikad bahawa Syariah Islam adalah sempurna dan Rasulullah telah menyampaikannya kepada umat tanpa menyembunyikan sesuatu serta mewakilkan kepada umat urusan penyebaran dakwah Islamiah dan amar maaruf nahi munkar. Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran telah diturunkan sepenuhnya ke atas Rasulullah tiada kekurangan padanya dan tiada kitab lain selepasnya. Hingga tinggal sebahagian lagi daripada syariat pada Imam Mahdi AlMuntazar masih belum disampaikan. perbuatan mahupun taqrir (perakuan).s 271-272 59 ‫األصول” بحر العلوم‬ ُ ‫ “مصابيح‬m. mereka menolak periwayatan sahabat. setiap Imam 12 akan menyampaikan sebahagian daripada syariat mengikut keperluan dan akan meninggalkan baki kepada imam yang bakal menggantikannya. ‫ كتاب الروضة‬jld.diriwayatkan daripada ahlu al-bait dengan riwayat-riwayat yang mencela para sahabat dan mendakwa Imam Ali sebagai tuhan serta imam yang selepasnya.58 5. Manakala Syiah mengatakan bahawa percakapan Imam 12 seperti firman Allah Taala dan sabda Rasulullah. ‫الكافي‬. 3 m. Samrah bin Jundub dan sahabat yang lain. kerana mereka semua adil dan thiqah. Mashaf ini tiga kali ganda mashaf Ahli Sunah.‫ ابن بابوية القمي‬m.57 4. mereka beriktikad bahawa para sahabat semuanya menipu belaka seperti Abu Hurairah.

Kerana ijmak di sisi mereka ialah ijmak terhadap percakapan para imam yang maksum bukannya dengan erti kata ijmak itu sendiri.‫ كتاب الروضة‬jld.1 m. Mempercayai susunan barisan kepimpinan adalah seperti susunan ini. mereka juga tidak berpegang dengan kitab-kitab hadis Ahli Sunah melainkan yang ada persamaan dengan akidah pegangan mereka. 8. mencaci serta Al-Kulaini ‫الكافي‬. al-Sunah dan ijmak sebagai prinsip asas kepada Syariah Islamiah dan mengkafirkan mereka yang mengingkarinya.62 10.h. Mereka tidak mengiktiraf kitab-kitab Syiah sebagai pegangan. Syiah pula berpendapat bahawa para sahabat telah menjadi murtad dan kafir melainkan tidak lebih bilangan mereka dari tiga orang. Di samping itu juga tiada lagi yang disyariatkan selepas kewafatan Rasulullah kerana dengan kewafatan baginda maka selesai dan putuslah wahyu. Ahli Sunah beriktikad bahawa tiada yang maksum melainkan Rasulullah.Mereka tidak menerima periwayatan para sahabat melainkan 3 orang sahaja iaitu Al-Miqdad bin Aswad. Sesungguhnya Ahli Sunah menerima ke semua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadis Sahih yang lain. Uthman dan Ali r.s 321-322 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Antara prinsip Ahli Sunah ialah menyatakan kecintaan terhadap keluarga Rasulullah (ahlu al-bait) dan para sahabat dengan redha akan mereka dan memperakui keadilan mereka. Dan umat juga terpelihara dengan adanya imam bukannya dengan al-Quran dan alSunah. Syiah pula beriktikad bahawa para imam adalah maksum dan kemaksuman mereka adalah perkara dasar dalam prinsip imamah. Abu Dharr Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi r. mereka menghina para sahabat. Bahkan mereka beriktikad bahawa kemaksuman yang ada pada para imam tidak menyamai kemaksuman para nabi dan rasul. Memperakui bahawa sebaik-baik umat selepas nabi ialah Abu Bakar kemudian Umar. Adapun Syiah.60 7. Imam tidak akan terkena dosa sama ada sengaja ataupun tidak. 25 m.s 211 60 61 144 | Hakikat Syiah . 12 m. Dalam kebanyakan riwayat. tidak menggembar gemburkan perselisihan di antara mereka serta berbaik sangka terhadap mereka. Ahli Sunah berpegang kepada al-Quran. mereka tidak percaya dengan ijmak sama ada daripada sahabat mahupun selain mereka tanpa kewujudan orang yang maksum bersama mereka. para anbiya dan rasul-rasul yang terdahulu.s 68 62 Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. Adapun Syiah.61 9.h.

mempersendakan hukum-hukum-Mu. pendusta dan laknatlah anak-anak mereka. keluarga Abbas.. 2 m. Syiah juga menyintai ahlu al-bait dan mengambil berat terhadap Imam Ali (Amirul mukminin). 22 m. 440 Al-Mufid. 12. m. keluarga Aqil.mengutuk khasnya khalifah yang bertiga.. dan zuriat daripada keduanya.64 Mereka membolehkan mengutuk dan memfitnah Abu Bakar dan Umar kerana mereka berdua adalah diusir dan dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. menyukai musuh-Mu. ”‫ “االختصاص‬m.63 Abu Bakar. Ahli Sunah redha terhadap ahli keluarga nabi begitu juga terhadap para sahabat. 11. Ahli Sunah beriktikad bahawa mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul adalah satu bukti tentang kebenaran Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Abu Dharr Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. 245.s 424 63 Hakikat Syiah | 145 .244. Mereka juga terlalu mengagungkan ahlu al-bait sedangkan ahlu al-bait sendiri tidak redha diagung-agungkan sebegitu rupa. keluarga Jaafar. ingkar wahyu-Mu. Mereka berdua telah melanggar perintah-Mu. ”‫ “اإلسالم على ضوء التشيع‬. m. Keluarga nabi (ahlu al-bait) di sisi Ahli Sunah ialah keluarga Ali.h. di samping memelihara hak-hak yang telah ditetapkan ke atas mereka. mengkufuri nikmat-Mu.s 11-12 65 Hussain Al-Khurasani. menterbalikkan agama-Mu. ”‫ “حتفة العوام مقبول‬. Umar dan Adapun para sahabat mereka yang lain yang Islam antaranya AlMiqdad bin Aswad. menyelewengkan kitab-Mu.65 Terdapat di dalam kitab-kitab mereka (yang tersasar) petikan ayat berkenaan kutukan terhadap 2 berhala Quraisy (Abu Bakar dan Umar).s 4 -5 64 ‫ رجال الكشي‬m. Walau bagaimanapun mereka tidak beriktikad kecintaan terhadap keluarga nabi melepaskan mereka daripada hukum taklif.. yang juga adalah toghut. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. mereka berselisih pendapat pada keislaman Ammar bin Yasir.”. 352. berdosa terhadap rasul-Mu.. Uthman. menyelewengkan ayat-ayat-Mu.s 88 66 Mansoor Hussain.66 Ini adalah penyataan yang jelas menghina ummahatul mukminin khasnya Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar r. Selain daripada mereka ini tidaklah dinamakan ahlu al-bait oleh pihak Syiah.s 351.s 224. isteri-isteri nabi SAW (ummahatul mukminin) dan zuriat-zuriat nabi sehingga hari kiamat. Hassan. Ahli Sunah beriktikad bahawa kecintaan terhadap keluarga nabi adalah wajib. Hussain. Juga menyatakan kesetiaan pada mereka serta memelihara wasiat-wasiat Rasulullah kepada mereka juga adalah wajib. “Ya Allah laknat lah 2 berhala Quraisy ini..

s 260-263.67 Apa yang berlaku terhadap mereka berkaitan perkara yang mencarik adat tidak dikategorikan sebagai keramat tetapi mukjizat. Kadangkala mukjizat itu dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang soleh sebagai satu karamah bagi mereka. 1 m. Mereka yang mengingkari kepimpinan (imamah) hukumnya kafir.s 67 70 Sumber terdahulu ‫ الكافي‬jld. Sesungguhnya dia mengetahui alam ghaib dan nyata dan mengetahui segala rahsia serta yang tersembunyi. Bermula dengan Amirul mukminin Ali bin Abi Talib dan berakhir dengan Mahdi Muntazar. di bumi. menyembuhkan penyakit bisu. syurga dan neraka.mereka. Ahli Sunah beriktikad bahawa tiada yang mengetahui perkara-perkara ghaib melainkan Allah kerana ilmu Allah itu adalah mutlak. Syiah beriktikad bahawa mukjizat-mukjizat hanya untuk para imam. kusta serta mereka memiliki semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Manakala Syiah beriktikad bahawa perkara kepimpinan (al-imamah) adalah perkara pokok dalam agama (usuluddin) bilangan mereka adalah terbatas kepada 12 orang sahaja. 26 muka 109-117 69 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. 26 m. Syiah beriktikad bahawasanya para imam mengetahui perkara-perkara ghaib. Ahli Sunah tidak berpegang dengan prinsip al-taqiyyah menyembunyikan kebenaran dan apa yang diiktikadkan yang mana ianya bakal mengundang kemudharatan kepada agama dan urusan dunia.s 373.s 181 71 Al-Mufid ”‫ “شرح عقائد الصدوق‬m.71 Altaqiyyah ialah segala perbuatan atau percakapan bertentangan dengan apa yang diiktikadkan.s 261 72 Muhammad Jawad Mughniyah. mereka adalah pemimpin kebenaran. Ahli Sunah beriktikad bahawa para pemimpin yang telah dipilih oleh orang-orang muslimin di kalangan pemimpin-pemimpin yang telah lalu dan dilantik sebagai ketua.68 14. tidak terhijab daripada mereka ilmu-ilmu apa yang di langit. tidak terbatas. ”‫ “الشيعة في امليزان‬m.s 194-200 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. dan apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat.s 48 67 68 146 | Hakikat Syiah .69 Ia dinamakan al-wilayah. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. ia tidak termasuk dalam perkara pokok agama.72 Ahli Sunah beriktikad bahawa konsep al-taqiyyah adalah satu rukhsah ketika berlakunya keadaan darurat.70 15. Mereka juga mengetahui apa yang telah berlaku. Kepimpinan selain daripada 12 imam ini adalah tidak sah. mereka mampu menghidupkan yang mati. 1 m. 13. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. 27 m. 1 m.

Tujuan mereka menggunakan al-taqiyyah ialah bagi menghalang daripada tersebarnya rahsia-rahsia mazhab Syiah yang bercanggah dan mempunyai unsur bidaah.73 Adapun perkara – perkara yang lain di dalam agama adalah mewakili satu persepuluh sahaja. sedangkan Allah itu ada. Dia tidak jahil akan sesuatu dan tidak akan lupa. bagi mereka al-taqiyyah adalah prinsip dasar agama (perkara-perkara akidah).s 225 75 Al-Muqayad ”‫ “اوائل املقاالت‬m. adalah al-taqiyyah yang bersamaan dengan Ahli Sunah dikategorikan sebagai al-taqiyyah.76 17. Mereka yang kembali ke dunia adalah dua kumpulan. Ahli Sunah beriman bahawa Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata meliputi yang terdahulu.s 217 Ibn Hazm ”‫ “احمللى‬m. Mereka berkata “tidak nyata bagi Allah akan sesuatu perkara itu Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Tidak beragama seseorang itu melainkan dia bertaqiyyah. walaupun mereka itu para anbiya. sahabat ataupun wali. Adapun Syiah mereka beranggapan bagi Allah itu ada permulaannya.s 24. milik-Nya semua hukumhukum itu dan kepada Dialah kamu akan dikembalikan. 2 m.Adapun Syiah. kumpulan yang mempunyai darjat iman yang tinggi dan kumpulan yang darjatnya rendah ( fasad ). Pengiktirafan imamimam dengan kepimpinan orang lain juga dikatakan al-taqiyyah. Setiap perbuatan akan dikatakan taqiyyah lebih-lebih lagi berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlu al-bait tentang pujian terhadap para sahabat. Dia berhak melakukan apa sahaja pada kerajaan-Nya. Ia adalah sembilan persepuluh daripada agama. 16. Tiada yang mengetahui yang ghaib melainkan Allah. Mereka menggunakan al-taqiyyah dengan melampau. Manusia akan dibangkitkan pada hari kemudian untuk dihisab dan akan diberikan balasan. Kerana zahirnya sesuatu adalah selepas ianya tiada. sekarang dan akan datang. peristiwa perdamaian Hassan. Ahli Sunah beriktikad bahawa orang yang telah mati tidak akan kembali sebelum hari kiamat. Tiada permulaan bagi-Nya. mereka akan mengatakan ini adalah al-taqiyyah. Mengatakan ada permulaan bagi Allah itu adalah kufur di sisi Ahli Sunah. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh orang muslimin dan ianya termasuk asas keimanan di sisi Ahli Sunah. sehinggakan Ali menikahkan anaknya dengan Umar juga dianggap al-taqiyyah. ”‫ ابو يعبى “املعتمد‬m.s 51 76 Sumber terdahulu 73 74 Hakikat Syiah | 147 . mereka yang telah mati akan kembali semula ke dunia sebelum hari kiamat 75 dalam bentuk mereka yang asal.74 Adapun Syiah.

s 102 82 Sumber terdahulu.82 Adapun Syiah mempercayai konsep al-ghaibah adalah sebahagian daripada akidah mereka. 1.melainkan nyata pada pengetahuan-Nya sebelum nyata pada-Nya sendiri. jld. ‫الكافي‬. jld. Al-Mas’udi ”‫“مروج الذهب‬. Kerana alQuran tidak dianggap sebagai hujah tanpa adanya al-qayyim. maka mereka mengatakan sesungguhnya telah nyata bagi tuhanmu.s 148 Al-Kulaini. Mereka berkata lagi “Allah tidak mengutuskan seorang nabi melainkan bersamanya hukum pengharaman arak dan mengakui bagi Allah itu ada permulaan”.84 Kesimpulan ideologi al-ghaibah ini ialah bahawa anak bagi Hasan Al- Al-Kulaini. 1 m. Ekoran daripada itu mereka telah berpecah kepada 20 kumpulan sehingga sebahagian mereka berkata bahawa al-imamah telah terputus. m.s 190 83 Al-Kulaini. 4. Kalaulah bumi ini tanpa imam nescaya terbenamlah ia.s 146 79 Sumber terdahulu .83 Kerana di sisi mereka imam adalah satu hujah. m. m.81 AlMas’udi pernah menyebut “telah berlaku konflik di kalangan Syiah disebabkan kematian Hasan Al-Askari yang tanpa meninggalkan seorang anak.79 18. Beliau merupakan salah satu imam 12. dan berkata Syiah Imamah tentang al-bada’ “tidak disembah Allah dengan sesuatu seperti al-bada’”78 menunjukkan betapa besar akidah (konsep) al-bada’ kepada Syiah. Asal usul al-bada’ ialah akidah orang Yahudi yang terdapat di dalam Taurat yang telah terseleweng. jld. jld. dan bukannya al-Quran.s 179 84 Al-Kulaini.s 148 80 ‫ التاريخ الطبري‬. jld. Kemudian ideologi ini tersebar ke kumpulan as-Sabaiyyah. m. 13. Ahli Sunah tidak berpegang kepada konsep al-ghaibah bahawa sesungguhnya Imam Al-Hasan Al-Askari imam yang kesebelas tidak meninggalkan anak seperti yang dikatakan oleh pakar sejarah. 1. sekiranya berlaku perbezaan tentang apa yang dikhabarkan oleh para imam. m. ‫الكافي‬. Mereka berpendapat bahawa bumi ini tidak boleh sunyi daripada dipimpin oleh seorang imam walaupun satu detik. 1. m.s 26-27 81 Al-Qummi ”‫ “املقاالت والفرق‬m. ‫الكافي‬. 1. ‫ الكافي‬. jld.s 188 77 78 148 | Hakikat Syiah . jld.77 Sebab mereka berpegang kepada prinsip al-bada’ (permulaan) kerana perkara ghaib itu adalah milik para imam.80 Kitabkitab Syiah juga telah memperakui perkara tersebut sehingga harta beliau dipusakai oleh saudara lelakinya Jaafar dan juga ibunya.

berimanlah kamu dengan dua cahaya. jld. 2.s 24 89 Sumber terdahulu 85 86 Hakikat Syiah | 149 .85 Mereka menyifatkan beliau sebagai Mahdi.86 Kebanyakan orang Syiah tidak menunaikan solat Jumaat pada masa al-ghaibah dan mereka berkata solat Jumaat dan juga urusan pemerintahan adalah bagi imam muslimin sahaja. Manakala Syiah beriktikad bahawa sebahagian surah-surah al-Quran telah terputus. 20. Berikut adalah petikan daripada surah al-Wilayah89 : “Wahai orang yang beriman. Sesungguhnya mereka yang setia pada rasulNya. suci dan pemilik masa (‫)صاحب الزمان‬. berdosa kepada wahyu rasul akan diberi minum dari air yang menggelegak”. 1. 19. Dua cahaya ini saling melengkapi antara satu sama lain dan Akulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan bilangan surahnya ialah 114 surah tidak kurang ataupun lebih.87 Perkara ini dikupas secara melebar di dalam kitab-kitab Syiah. hujah. m. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana di antara itu.” ْ ْ ً‫ابتغِ بينْ ذلك سب ا‬ ْ ‫ت با‬ ْ ‫جه‬ ]al-Isra’ 110[ ‫يل‬ ‫خاف‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ِ ِ ِ ِ َ َ َِ َ َ َ ‫و‬ ِ‫ه‬ َ ُ َ َ ‫وال‬ َ ‫ت‬ َ َ َ َ َ Al-Tusi. iaitu daripada surah al-Fatihah hinggalah ke surah an-Nas. Berkata At-Tabrasi “pengurangan surah-surah ini adalah dibolehkan. muka 69 88 An-Nuri At-Tabrasi ”‫ “فصل اخلطاب‬m. tuan.Askari namanya “Muhammad” telah hilang ketika umurnya 4 tahun.s 214 Al-Kulaini. surah-surah yang kurang adalah seperti surah al-Haqdu (‫ )الحقد‬surah al-Khulu’ dan surah al-Wilayah88. juga janganlah engkau perlahankannya. Ahli Sunah beriktikad bahawa surah-surah di dalam al-Quran adalah sempurna.s 333 87 Miftahul al-Ramah. jld. al-Ghibah. Dan mereka yang kafir (mengingkari) selepas mereka beriman dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh rasul mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Mereka telah menzalimi diridiri mereka. Firman Allah Taala : “Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu. bagi mereka adalah syurga (begitulah) bagi mereka itu syurga. ‫الكافي‬. m. kami telah turunkan keduanya yang akan membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan akan mengingatkan kamu tentang azab hari kiamat.

s 319.(‫با‬ ‫ت‬ ) dan jangan kamu sembunyikan ِ‫خافِ ه‬ َ ُ ‫وال ت‬ َ َ daripada Ali (al-wilayah) dan dia tentang kemuliaan yang ْ‫ ين‬beritahulah ْ aku berikan ( ‫بيال‬ ‫ك‬ ِ‫ ) وابتغ‬maka pohonlah dariku untuk kamu ِ‫س‬ َ ِ‫ب َ ذَل‬ َ َ َ َ menyatakannya kepada Ali tentang kepimpinannya (al-wilayah).s 999. Itu pun yang dimaksudkan di sini ialah Solat Tahajud iaitu dengan bacaan pertengahan di antara kuat dan perlahan. Maghrib dan juga Isyak. adalah menjadi satu kewajipan kepada mereka yang mengangkat syiar perpaduan. m. Jawapannya. Setiap pihak mempunyai pendapat untuk menentang pihak yang lain. perkara-perkara berikut ialah : 1. jld. Adapun Syiah mentafsirkan firman Allah ini dengan makna yang ْ ْ ‫جه‬ berlainan. ‫ تفسير البرهان‬. 2. 2.s 452 ‫ تفسير الثقلني‬.1. Ini adalah 20 daripada berpuluh-puluh masalah yang berselisih pendapat Ahli Sunah dan Syiah. serta memperkuat hubungan dengan jumhur muslimin (golongan majoriti) membersihkan sumber-sumber maklumat yang terdahulu daripada kebatilan untuk kembali kepada yang hak dan kebenaran. jld. Apakah hukum ke atas mereka yang mengatakan tentang kekurangan al-Quran dan ianya diselewengkan? 90 ‫ تفسير العياشي‬. PERKARA YANG KEEMPAT: RUMUSAN DAN PENYELESAIAN Ada beberapa perkara yang diperhatikan hasil daripada kajian ini memerlukan kepada hukum-hukum syar’ie. dan bacaan deras ( ‫ )جهر‬bagi Solat Subuh.s 235 150 | Hakikat Syiah . Tafsiran ayat ini hanya berkisar dalam konteks solat sahaja. jld. m. (‫تك‬ ) jangan kamu nyatakan tentang ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ِ َ ِ ‫صال‬ َ ‫وال‬ َ َ َ kepimpinan Ali (al-Wilayah) dan jangan juga dengan apa yang telah aku beri kemuliaan kepadanya sehingga aku perintahkan kamu ْ berbuat demikian. Maka Allah telah mengizinkan nabi menyatakan perkara tersebut kepada Ali pada hari ghadir Khum 90. m. bagi mereka ini hendaklah benar-benar ikhlas pada dakwah mereka dan meninggalkan iktikad yang terdahulu.‫ تفسير الصافي‬m. 3.Ahli Sunah menyatakan bahawa solat fardu bacaannya ada dua jenis bacaan secara perlahan (‫ (سر‬bagi Solat Zohor dan Solat Asar. Pihak mana yang bakal memihak kepada pihak yang lain untuk merealisasikan perpaduan dengan meninggalkan akidah serta prinsip-prinsip dasar mazhabnya. jld.

Bukankah konsep at-taqiyyah merupakan sejenis penipuan yang boleh memisahkan penyatuan umat? 6. Apakah hukumnya mentafsirkan ayat-ayat al-Quran secara batin? 4. sekiranya umat tanpa ada imam yang memimpin mereka memperbaik urusan-urusan mereka disebabkan imam itu telah hilang selama 12 kurun. Bagaimana perpaduan akan terlaksana. Adakah cukup untuk merealisasikan perpaduan yang sebenar dengan hanya melontarkan pandangan. dan meninggalkan mereka dalam kesesatan serta tidak tentu hala tujuan menyebabkan segala urusan-urusan mereka sia-sia tanpa kewujudan imam di kalangan mereka? 9. Bagaimana boleh berlaku perpaduan pada permasalahan sahabat yang telah hidup sezaman dengan Rasulullah. menyaksikan bersama turunnya al-Quran kepada mereka dan dibacakan ke atas mereka serta Allah telah redha akan mereka dijanjikan mereka dengan syurga. Pendapat yang mengatakan menentang Ahli Sunah itu mendapat pahala. mengadakan persidangan dan sebagainya. adapun ia memerlukan kepada satu usaha yang bersungguh-sungguh lagi ikhlas dalam menghilangkan perpecahan? Hakikat Syiah | 151 . Datang satu kumpulan yang mencaci. mengkafirkan dan menjanjikan kepada mereka balasan neraka? 10. memfitnah. Adakah ini boleh membawa kepada perpaduan? 5. Dengan apa hendak dihukum mereka yang menghina dan mencaci para sahabat? 3. Bagaimana akan terlaksananya perpaduan pada isu yang mendakwa di sana terdapat satu lagi mashaf yang lebih besar daripada al-Quran yang ada pada majoriti umat Islam sekarang? 8. Apakah hukum bagi mereka yang mendakwa bahawa Rasulullah menyembunyikan sebahagian yang diturunkan kepadanya? 7.2.

oleh: Al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin alMusawi 10. Lutfi Ibrahim (thn 1993) 13. Mahfuz Mohamed 3. Inilah Khulafa Ar Rasyidin 3. Al-Muraja’at. Kewajipan Setiap Muslim Mentaati Kepimpinan Yang Dilantik Allah dan Rasul Demi Perpaduan dan kejayaan Dunia dan Akhirat 7. Akhirnya Ku Temui Kebenaran 4. Tahrir al-Wasilah. oleh: Sheikh Abbas al-Qummi Sementara itu terdapat beberapa kitab ulama Syiah yang telah cuba disebarkan keseluruh negara terutamanya melalui strategi penghantaran kitab-kitab berikut ke masjid-masjid antaranya: 1. Benarkah Salafi Wahabi Pemusnah Islam dan Pembunuh Umatnya 6. Memorandum Majlis Syiah Malaysia bertarikh 6 Jun 2011 Sumber: JAKIM 152 | Hakikat Syiah . Al-Sahabah. Kasyf al-Asrar. Al-Hukumah al-Islamiah. Mar’i al-Amin al-Antaki – diterjemah oleh Prof. Mafatih al-Jinan. oleh: Ayatullah al-Murtadza az-Zubaidi 7. oleh: Sheikh Muhammad 12. Peshawar Nights.s?. Perpaduan Islam Sumber Kekuatan Ummah. oleh: Haidar 2. oleh: Al-Sayyid Muhammad Rais al-Wahidin 11. Meniti Titian Kebenaran: Menyingkap Kebenaran Mazhab Rasul dan Ahlul Bait 2. Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh : Al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar 4. oleh: Ayatullah al-Khomeini 5. Al-Saba’ah Min al-Salaf. Madya Dr. oleh: Dr. Aqidah Syiah Yang Dicemuh oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Khususnya As-Salafi 9. Ahlu al-Bait.AWAS! Antara beberapa kitab utama Syiah yang dijadikan bahan rujukan oleh golongan Syiah: 1. oleh: Al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin al-Musawi 9. oleh: Ayatullah al-Khomeini 6. Cela-mencela Merungkai Perpaduan 8. Al-Usul Min al-Kafi. Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait a. oleh: Ayatullah al-Khomeini 8. Dialog mengenai Islam dan Akidah Islam Yang Sebenar 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful