PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBAE1403 MENGGAMBAR MEI 2013 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. (a) Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.
7. Tugasan anda hendaklah diserahkan pada 12hb-14hb Julai 2013 atau Tutorial 4 (TUTOR). Serahan selepas 14hb Julai 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima.

modul

8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PENILAIAN

50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. markah akan dipotong seperti berikut:    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . plagiarisme dikesan. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . .Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.

Tugasan esei anda perlu diserahkan bersama dengan contoh karya seni kanak-kanak yang dipilih. kreativiti. teknik dan penilaian anda terhadap satu (1) hasilan seni kanak-kanak yang dipilih. kaedah) [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE . bahan. Apresiasi seni perlu menyeluruh yang berkait dengan tema. proses artistik. (Kata kunci: apresiasi. “Art is creative self expression” dan “Works of art express and communicative universal values” Huraikan kenyataan di atas dengan menunjukkan perkaitan antara peranan guru Pendidikan Seni Visual untuk mengembangkan kreativiti kanak-kanak dengan hasilan seni kanak-kanak. guru Pendidikan Seni Visual.SOALAN TUGASAN Terdapat dua ungkapan mengenai apresiasi seni yang diutarakan oleh Herbert Read dalam teori perkembangan seni kanak-kanak iaitu.

bahan. Karya seni kanakkanak dikaitkan dengan kreativiti. Menepati Piawai 3 Pengenalan yang baik tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah (pengetahuan seni dan kreativiti kanak-kanak). teknik dan penilaian seni. Dihurai dengan baik. Karya seni kanakkanak dikaitkan dengan kreativiti. Perbincangan yang sederhana dan huraian secara umum tentang proses dan kaedah apresiasi seni. Pengenalan 1 Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah. Melebihi Piawai 4 Pengenalan yang menarik dan jelas tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah (pengetahuan seni dan kreativiti kanakkanak). Tiada rujukan karya seni.RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS : HBAE 1403 KURSUS : MENGGAMBAR Kriteria Pemberatan Lemah 1 Pengenalan yang umum dan lemah tentang guru pendidikan seni. Dihurai dengan terperinci dan menarik. Karya seni kanak-kanak dikaitkan dengan kreativiti dan psikologi kanak-kanak. Ada rujukan karya seni. 20 2 Karya seni kanak-kanak dihurai secara umum dan tidak berfokus. 8 . Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian) Perbincangan secara ringkas serta umum tentang proses dan kaedah apresiasi seni. Ada rujukan karya seni Markah Penuh 4 5 Isi KandunganPerbincangan tentang proses artistic dengan menggunapakai kaedah apresiasi seni. bahan. Membincangkan secara terperinci mengenai proses artistik dengan menggunakan kaedah apresiasi seni iaitu tema. teknik dan penilaian guru PSV. Membincangkan dengan baik tentang tentang proses dan kaedah apresiasi seni termasuk tema. Dihurai secara umum dan sederhana.

Kesimpulan 1 Kesimpulan yang umum. Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan. Organisasi 1 Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis dengan baik. Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna . tidak menjawab persoalan tugasan. Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan jelas dan menyeluruh. JUMLAH 4 4 40 * * Jumlah markah akan ditukar kepada 40 peratus. Beberapa keterangan disusun mengikut logik tetapi cara penulisan tidak menarik. Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik . . Kesimpulan yang baik dan menjawab persoalan tugasan dengan baik.

3. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Lampiran III: CONTOH PANDUAN TUTOR 2. Ada Pengenalan – Isi Kandungan – Kesimpulan – Bibliografi . Mewawancara tokoh kraf/ guru seni bagi mendapatkan bantuan yang diperlukan mengenai tugasan. berkaitan dengan soalan tugasan dicetak serta 2. 5. Laman web untuk rujukan yang lampirkan artikel bersama tugasan. 1. 5. LAIN-LAIN PANDUAN MENGIKUT KEPERLUAN KURSUS DAN KREATIVITI SME . Buat pencarian di buku/internet berkaitan definisi dan kata kunci dalam proses untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Menggunakan gambar / foto / lakaran / ilustrasi untuk membantu menjelaskan jawapan tugasan anda. Membuat rujukan di perpustakaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. 4. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai.Lampiran II: CONTOH PANDUAN PELAJAR 1 Anda dinasihatkan: 1. Guna gaya APA.Lampiran Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. 4. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful