Akta Pendidikan 1961

• Akta Pelajaran 1961 adalah berdasarkan kepada cadangan-cadanganyang dikemukakan oleh Laporan Penyata Razak 1956. • Asas utama yang dikemukakanoleh laporan tersebut adalah pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. • Akta Pendidikan 1961 diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu.

(Ahmad Fauzi 2009). . penggunaan kurikulum yang samabagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid.• Akta ini merupakan satu mandat untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yangbercorak kebangsaan yang memberi tumpuan atau penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama.

• Dari segi dokumen Akta Pelajaran 1961 merupakan satu risalah perundangan pendidikan yang komprehensif. Setelah tempoh pelaksanaannya melebihi 35 tahun. namun akta tersebut perlu disemaksemula. akta tersebut telahmenampakkan kekurangan dan didapati banyak lompong (loopholes) khususnya untukmenangani pelbagai perubahan serta cabaran baru dalam sistem pendidikan negara .

• Tujuan utama ditubuhkan adalah untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan menerusi sistem pelajaran sedia ada supaya dapat melahirkan tenaga rakyat jangka pendek dan jangka panjang untuk negara. .Laporan Jawatankuasa Kabinet • Jawatankuasa kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974.

• Jawatankuasa ini juga bertujuan melihat sama ada sistem pelajaran telah berjaya menghasilkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. . berdisplin dan terlatih.

. • Kurikulum pada masa itu disusun untuk membolehkan pelajar lemah menguasai kemahiran asas dan pelajar cerdas lebih maju. • Kajian semula untuk menentukan cara penyediaan guru dan jenis perkhidmatan.Perubahan bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah rendah • Kurikulum sekolah hendaklah dirancang untuk membolehkan pelajar mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. manusia dengan alam sekitar dan perkembangan diri individu yang merangkumi aspek-aspek pendidikan asas.

• Susunan bilik darjah perlu dikaji semula untuk memenuhi pendekatan pengajaran dan pembelajaran masa kini. • Penyediaan pendidikan pemulihan bagi pelajar lemah. Jika pelajar terlalu lemah. • Perbaiki kaedah mengajar. Pengunaan ujian rujukan kriteria perlu diperluas. mereka dibenarkan mengulang tahun pengajian berkenaan. bahan bantu mengajar dan peruntukan bagi pendidikan pemulihan. • Kekalkan kenaikan darjah secara automatik. .

Perubahan bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah menengah rendah • Kurikulum pada peringkat ini mesti berkembang dari kurikulum sekolah rendah untuk mengukuhkan pendidikan asas. • Catatan pangkat pencapaian untuk tiap-tiap mata pelajaran yang lulus. • Pelajar didedahkan kepada bidang teknik dan vokasional pada peringkat menengah rendah secara meluas. • Jurusan perdagangan diberi perhatian khas. .

Keutamaan diberikan kepada usaha membaiki dan meningkatkan taraf pendidikan di sekolahsekolah di kawasan mundur. .• Memperkenalkan ujian rujukan kriteria dan pendidikan peralihan pada peringkat menengah rendah juga. • Melanjutkan tempoh persekolahan umum dari 9 tahun kepada 11 tahun.

• Bilangan sekolah vokasional ditambah.Perubahan bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah menengah atas • Dimansuhkan penjurusan dan diadakan pendidikan umum. • Kurikulum pendidikan vokasional dikaji semula supayalebih mirip kepada persediaan pelajar untuk memasuki pasaran pekerjaan sebagai pekerja mahir. • Mengadakan latihan amali di kilang supaya pelajar dapat menyesuaikan diri dengan kehendak sektor perusahaan. .

• Sistem persijilan terbuka untuk SPM dan SPMV di mana pangkat pencapaian bagi setiap mata pelajaran yang lulus dicatat. . • Semua calon layak mengambil peperiksaan SPM selepas dua tahun menduduki peperiksaan SRP.

• Pelajaran untuk pelajaran yang umurnya melebihi daripada yang ditetapkan untuk mengulangi pelajaran di sekolah rendah diberi dalam bidang teknik dan perdagangan. .Perubahan bagi mencapai matlamat pendidikan tingkatan enam dan lain-lain • Corak pendidikan perlu dikaji semua agar pelajaran jurusan sains diberi peluang mendapatkan pendedaan dalam bidang sastera dan sebaliknya.

• Semua sekolah swasta perlu menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi semua peringkat persekolahan sehingga tingkatan lima. . Pelajar perlu mengambil peperiksaan awam yang seragam anjuran Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful