Akta Pendidikan 1961

• Akta Pelajaran 1961 adalah berdasarkan kepada cadangan-cadanganyang dikemukakan oleh Laporan Penyata Razak 1956. • Asas utama yang dikemukakanoleh laporan tersebut adalah pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. • Akta Pendidikan 1961 diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu.

• Akta ini merupakan satu mandat untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yangbercorak kebangsaan yang memberi tumpuan atau penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama.(Ahmad Fauzi 2009). . penggunaan kurikulum yang samabagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid.

namun akta tersebut perlu disemaksemula. akta tersebut telahmenampakkan kekurangan dan didapati banyak lompong (loopholes) khususnya untukmenangani pelbagai perubahan serta cabaran baru dalam sistem pendidikan negara .• Dari segi dokumen Akta Pelajaran 1961 merupakan satu risalah perundangan pendidikan yang komprehensif. Setelah tempoh pelaksanaannya melebihi 35 tahun.

Laporan Jawatankuasa Kabinet • Jawatankuasa kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974. • Tujuan utama ditubuhkan adalah untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan menerusi sistem pelajaran sedia ada supaya dapat melahirkan tenaga rakyat jangka pendek dan jangka panjang untuk negara. .

berdisplin dan terlatih.• Jawatankuasa ini juga bertujuan melihat sama ada sistem pelajaran telah berjaya menghasilkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. .

. • Kurikulum pada masa itu disusun untuk membolehkan pelajar lemah menguasai kemahiran asas dan pelajar cerdas lebih maju.Perubahan bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah rendah • Kurikulum sekolah hendaklah dirancang untuk membolehkan pelajar mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. manusia dengan alam sekitar dan perkembangan diri individu yang merangkumi aspek-aspek pendidikan asas. • Kajian semula untuk menentukan cara penyediaan guru dan jenis perkhidmatan.

• Kekalkan kenaikan darjah secara automatik. mereka dibenarkan mengulang tahun pengajian berkenaan. • Perbaiki kaedah mengajar. . Pengunaan ujian rujukan kriteria perlu diperluas.• Susunan bilik darjah perlu dikaji semula untuk memenuhi pendekatan pengajaran dan pembelajaran masa kini. • Penyediaan pendidikan pemulihan bagi pelajar lemah. bahan bantu mengajar dan peruntukan bagi pendidikan pemulihan. Jika pelajar terlalu lemah.

• Catatan pangkat pencapaian untuk tiap-tiap mata pelajaran yang lulus. .Perubahan bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah menengah rendah • Kurikulum pada peringkat ini mesti berkembang dari kurikulum sekolah rendah untuk mengukuhkan pendidikan asas. • Jurusan perdagangan diberi perhatian khas. • Pelajar didedahkan kepada bidang teknik dan vokasional pada peringkat menengah rendah secara meluas.

Keutamaan diberikan kepada usaha membaiki dan meningkatkan taraf pendidikan di sekolahsekolah di kawasan mundur. • Melanjutkan tempoh persekolahan umum dari 9 tahun kepada 11 tahun.• Memperkenalkan ujian rujukan kriteria dan pendidikan peralihan pada peringkat menengah rendah juga. .

• Kurikulum pendidikan vokasional dikaji semula supayalebih mirip kepada persediaan pelajar untuk memasuki pasaran pekerjaan sebagai pekerja mahir. • Mengadakan latihan amali di kilang supaya pelajar dapat menyesuaikan diri dengan kehendak sektor perusahaan. • Bilangan sekolah vokasional ditambah. .Perubahan bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah menengah atas • Dimansuhkan penjurusan dan diadakan pendidikan umum.

• Sistem persijilan terbuka untuk SPM dan SPMV di mana pangkat pencapaian bagi setiap mata pelajaran yang lulus dicatat. • Semua calon layak mengambil peperiksaan SPM selepas dua tahun menduduki peperiksaan SRP. .

• Pelajaran untuk pelajaran yang umurnya melebihi daripada yang ditetapkan untuk mengulangi pelajaran di sekolah rendah diberi dalam bidang teknik dan perdagangan. .Perubahan bagi mencapai matlamat pendidikan tingkatan enam dan lain-lain • Corak pendidikan perlu dikaji semua agar pelajaran jurusan sains diberi peluang mendapatkan pendedaan dalam bidang sastera dan sebaliknya.

• Semua sekolah swasta perlu menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi semua peringkat persekolahan sehingga tingkatan lima. . Pelajar perlu mengambil peperiksaan awam yang seragam anjuran Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful