SURAT KEBENARAN

Saya

______________________ ( No.K/P :_______________________ )

setuju / tidak setuju untuk memberi kebenaran kepada pelajar daripada Institut
Perguruan Kampus Darulaman yang bernama ___________________________
(No. K/P: _____________________ ) untuk mengambil gambar dan rakaman
sepanjang temu bual dijalankan. Saya difahamkan dokumen-dokumen yang
diperolehi adalah atas kehendak kerja kursus pendek EDU 3108.

Tandatangan Guru
Nama

: ________________________

Jawatan : ________________________
Sekolah : ________________________