Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan ‘hands-on’

dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanak-kanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada peringkat awal kanak-kanak. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Justeru, kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. Projek-projek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai

kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: • Menanya soalan • Meneroka dan menyiasat • Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat • Membuat penjelasan yang munasabah • Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. binaan. penjelasan . sentuhan. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. • Inkuiri didefinisikan sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. mencadangkan jawapan. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. menjalankan eksperimen. pendengaran. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an.dan memantapkan kemahiran-kemahiran memerhati. penyelesaian masalah. menemu bual. menulis catatan dan melakar gambar rajah. Justeru. membuat hipotesis. menyusun dan mengelas. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. menterjemah dan membina teori. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan ‘sains seperti yang diamalkan. 1990). dan meneliti aspek-aspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. mereka bentuk eksperimen. • Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. membina hipotesis. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. inkuiri.’Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. Melalui inkuiri. menyoal. Mengikut National Science Education Standards (1996). Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. mengemukakan soalan. merancang dan menjalankan eksperimen. meneliti bukubuku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. 2000). membuat pemerhatian. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: • Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. 2000). lukisan. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. lakonan dan bercerita. Dalam konteks pendidikan awal. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. perkataan itu adalah INKUIRI. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. membuat inkuiri. melakukan eksperimen.

Daripada perspektif sains. Inkuiri adalah proses yang kompleks. keterbukaan dan keraguan. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. Melalui inkuiri. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah.serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. mengurus. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. Dalam contoh ini. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan ‘kaedah saintifik. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal.’ Walaupun konsepkonsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. • Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. Seperti Novak (1964) cadangkan. (Hendricks. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambargambar yang dilukis. Contohnya. prihatin dan sebagainya.’ Inkuiri melibatkan . imaginasi. 1993). Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. seperti berfikir. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. mengguna. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. mengesan habitat. perdebatan dan perbincangan. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Inkuiri saintifik berlaku apabila: • Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. • Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. kanakkanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. ‘inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti ‘hands-on’ dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. pemakanan.

Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. 1989). pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi’ (McIntyre. Penyiasatan ataupun pembelajaran bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanakkanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang . 1985). inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. mengaitkan pengetahuan. kehidupan yang lain. (National Science Board. membanding dan mengukur. 1991. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. 1991). Namun begitu. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan ‘kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. 1984). dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. 1987). namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. Sains adalah ‘proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. Daripada perspektif pedagogi. sentuhan. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. menyusun ikut urutan. Dalam kelas. berkomunikasi. p. mengelas maklumat. penerokaan dan membuat keputusan. penyelesaian. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. Mengikut model konstruktivis. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. bau. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir.aktiviti dan kemahiran. 27) Justeru. Melalui pemerhatian.

1985. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri.dilalui. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. merenung. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. • Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. kanakkanak membina kefahaman dalam pengetahuan. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. • Menghormati persekitaran yang dipelajari. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. pemikiran kritikal. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. serta berkongsi idea dan pendapat. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logico-mathematical. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. 1986). • Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. 1987). pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. Rakow. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. • Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. 1990). Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. • Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. • Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. 1985.. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: • Meningkatkan prestasi kanak-kanak. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan . sikap positif ke atas sains (Kyle et al. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. Antara ciriciri pengajaran sains berteraskan inkuiri • Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. Mengumpul. • Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. • Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. 1988). menyoal.

ramalan. 1968). Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. hipotesis dan konsep awal. bila memberi maklumat. mencabar. konsep atau prinsip adalah inkuiri. pengelasan. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. pengalaman. menerangkan dan membuat inferens. fakta. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. memberi fokus. melakukan aktiviti. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian.lain tidak diperlukan lagi. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. pengelasan. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanakkanak. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. membuat pengitlakan. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. Empat proses itu adalah. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. membuat inferens dan sebagainya. pengukuran. Sifat ingin tahu seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. pertanyaan. mengesan pola dalam data pemerhatian. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. menerangkan. 1938). membuat refleksi dan mengemukakan soalan. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan . Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. meramal. meramal. mengandungi empat proses. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. pengukuran.

walaupun tidak diminta. membuat rujukan termasuk pakar. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. dan berbincang sesama sendiri. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. Guru boleh. . Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. contohnya. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. Dalam pendekatan ini. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Apabila dirancang dengan teliti. membuat perbandingan dan mencari persamaan. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhan-tumbuhan. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. Pembelajaran inkuiri-penemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Namun. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanak-kanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan.kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. Kanak-kanak. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri.

• “Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku?” Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: • Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. • Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. membolehkan kanakkanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. • Penutup • Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanakkanak buat. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. Dengan merancang pengajaran. Pada peringkat awal kanak-kanak. • Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: • “Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari?” • Fakta. • Aplikasi dalam kehidupan seharian. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada kanak-kanak. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran.Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. • “Apakah cara yang paling baik melakukannya?” • Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. • “Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan?” • Soalan-soalan perbincangan. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimen- . konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Apabila tidak pasti. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. • Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. sains diintegrasikan dalam kurikulum. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. • “Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanak-kanak?” • Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. • Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanak-kanak. • “Apakah bahan-bahan yang saya perlukan?” • Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang.

Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui buku-buku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. bau. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. . pendengaran dan manipulasi bahanbahan. aktif. haiwan. Pada peringkat awal kanak-kanak. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. sentuhan. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanakkanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. rasa.eksperimen yang mudah. air dan sebagainya.