Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan ‘hands-on’

dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanak-kanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada peringkat awal kanak-kanak. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Justeru, kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. Projek-projek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai

membina hipotesis. membuat pemerhatian. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. mengemukakan soalan. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. lukisan. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. Melalui inkuiri. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: • Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. Mengikut National Science Education Standards (1996). inkuiri.’Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. meneliti bukubuku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. 2000). pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. mereka bentuk eksperimen. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. binaan. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. menulis catatan dan melakar gambar rajah. 2000). Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. perkataan itu adalah INKUIRI. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. merancang dan menjalankan eksperimen. menjalankan eksperimen. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan ‘sains seperti yang diamalkan. mencadangkan jawapan. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). pendengaran. menyusun dan mengelas. Justeru. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. membuat inkuiri.dan memantapkan kemahiran-kemahiran memerhati. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. menemu bual. • Inkuiri didefinisikan sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. membuat hipotesis. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. menyoal. • Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. 1990). sentuhan. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. penyelesaian masalah. kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: • Menanya soalan • Meneroka dan menyiasat • Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat • Membuat penjelasan yang munasabah • Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. lakonan dan bercerita. menterjemah dan membina teori. dan meneliti aspek-aspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. penjelasan . menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. Dalam konteks pendidikan awal. melakukan eksperimen.

Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. Inkuiri adalah proses yang kompleks. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. pemakanan. (Hendricks. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambargambar yang dilukis. kanakkanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah.serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. Dalam contoh ini. • Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan ‘kaedah saintifik. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. 1993).’ Inkuiri melibatkan . Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Inkuiri saintifik berlaku apabila: • Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. Seperti Novak (1964) cadangkan. Melalui inkuiri. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. Daripada perspektif sains. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti ‘hands-on’ dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. mengguna. ‘inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. mengurus. keterbukaan dan keraguan. mengesan habitat. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. perdebatan dan perbincangan.’ Walaupun konsepkonsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. • Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. imaginasi. Contohnya. seperti berfikir. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. prihatin dan sebagainya.

aktiviti dan kemahiran. (National Science Board. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanakkanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang . 1991. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. Namun begitu. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi’ (McIntyre. bau. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. menyusun ikut urutan. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan ‘kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. penyelesaian. membanding dan mengukur. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. berkomunikasi. mengaitkan pengetahuan. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. sentuhan. Penyiasatan ataupun pembelajaran bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. 1984). dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. 1991). pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. Sains adalah ‘proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. 1985). 1987). Dalam kelas. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Daripada perspektif pedagogi. 27) Justeru. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. kehidupan yang lain. penerokaan dan membuat keputusan. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. Mengikut model konstruktivis. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. mengelas maklumat. 1989). dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. Melalui pemerhatian. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. p.

Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. pemikiran kritikal. • Menghormati persekitaran yang dipelajari. • Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. merenung. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. 1985.. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. Antara ciriciri pengajaran sains berteraskan inkuiri • Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. 1990). • Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. serta berkongsi idea dan pendapat. 1988). • Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. • Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: • Meningkatkan prestasi kanak-kanak. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik.dilalui. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. kanakkanak membina kefahaman dalam pengetahuan. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logico-mathematical. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. • Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. menyoal. 1987). • Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. • Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. Mengumpul. 1986). menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. 1985. Rakow. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan .

Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). membuat refleksi dan mengemukakan soalan. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah.lain tidak diperlukan lagi. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. ramalan. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. bila memberi maklumat. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. mengesan pola dalam data pemerhatian. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. pengalaman. melakukan aktiviti. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. menerangkan. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. membuat inferens dan sebagainya. pengelasan. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. hipotesis dan konsep awal. pertanyaan. meramal. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. mencabar. pengelasan. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. Sifat ingin tahu seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan . Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. konsep atau prinsip adalah inkuiri. mengandungi empat proses. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Empat proses itu adalah. menerangkan dan membuat inferens. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. 1968). pengukuran. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. fakta. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. meramal. 1938). pengukuran. memberi fokus. membuat pengitlakan. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanakkanak. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian.

dan berbincang sesama sendiri. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. . Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. Guru boleh.kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. Pembelajaran inkuiri-penemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. membuat rujukan termasuk pakar. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanak-kanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. contohnya. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. membuat perbandingan dan mencari persamaan. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhan-tumbuhan. Dalam pendekatan ini. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. Apabila dirancang dengan teliti. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. walaupun tidak diminta. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Kanak-kanak. Namun.

membolehkan kanakkanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan.Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada kanak-kanak. • “Apakah bahan-bahan yang saya perlukan?” • Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. • “Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanak-kanak?” • Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. • Aplikasi dalam kehidupan seharian. • Penutup • Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanakkanak buat. • Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanak-kanak. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. • Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. Apabila tidak pasti. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Pada peringkat awal kanak-kanak. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. sains diintegrasikan dalam kurikulum. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. • “Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan?” • Soalan-soalan perbincangan. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. • Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. • “Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku?” Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: • Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimen- . Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. • Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. • “Apakah cara yang paling baik melakukannya?” • Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. Dengan merancang pengajaran. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: • “Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari?” • Fakta.

aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. sentuhan. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui buku-buku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. . aktif. haiwan. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. rasa. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. bau. pendengaran dan manipulasi bahanbahan. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. air dan sebagainya. Pada peringkat awal kanak-kanak. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanakkanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting.eksperimen yang mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful