Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan ‘hands-on’

dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanak-kanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada peringkat awal kanak-kanak. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Justeru, kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. Projek-projek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai

mencadangkan jawapan. Dalam konteks pendidikan awal. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Melalui inkuiri. lukisan. • Inkuiri didefinisikan sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. sentuhan. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. menyoal. mereka bentuk eksperimen. meneliti bukubuku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. menterjemah dan membina teori. penjelasan . penyelesaian masalah. Justeru. 2000). merancang dan menjalankan eksperimen. perkataan itu adalah INKUIRI. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. pendengaran.dan memantapkan kemahiran-kemahiran memerhati. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses.’Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan ‘sains seperti yang diamalkan. binaan. membuat inkuiri. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. dan meneliti aspek-aspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. inkuiri. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. lakonan dan bercerita. menulis catatan dan melakar gambar rajah. menemu bual. melakukan eksperimen. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. Mengikut National Science Education Standards (1996). Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: • Menanya soalan • Meneroka dan menyiasat • Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat • Membuat penjelasan yang munasabah • Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. menjalankan eksperimen. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). 1990). menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. menyusun dan mengelas. membuat hipotesis. membina hipotesis. membuat pemerhatian. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. 2000). Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. mengemukakan soalan. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. • Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: • Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah.

Contohnya. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. pemakanan. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Inkuiri adalah proses yang kompleks.serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. • Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. kanakkanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. prihatin dan sebagainya. Melalui inkuiri. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambargambar yang dilukis. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. Seperti Novak (1964) cadangkan. imaginasi. seperti berfikir. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. mengguna.’ Walaupun konsepkonsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. Inkuiri saintifik berlaku apabila: • Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. Dalam contoh ini. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan.’ Inkuiri melibatkan . mengurus. mengesan habitat. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan ‘kaedah saintifik. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. Daripada perspektif sains. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. perdebatan dan perbincangan. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti ‘hands-on’ dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. 1993). ‘inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. (Hendricks. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. keterbukaan dan keraguan. • Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan.

kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. Daripada perspektif pedagogi. 1991. Mengikut model konstruktivis. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi’ (McIntyre. Dalam kelas. penerokaan dan membuat keputusan. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. berkomunikasi. penyelesaian. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. mengaitkan pengetahuan. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. (National Science Board. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. Penyiasatan ataupun pembelajaran bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan.aktiviti dan kemahiran. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan ‘kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. 1984). menyusun ikut urutan. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. Namun begitu. 1989). bau. mengelas maklumat. 1991). Sains adalah ‘proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. 1987). membanding dan mengukur. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. 1985). kehidupan yang lain. p. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanakkanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang . dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Melalui pemerhatian. sentuhan. 27) Justeru. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

• Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. 1985. 1990). Antara ciriciri pengajaran sains berteraskan inkuiri • Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. serta berkongsi idea dan pendapat.dilalui. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. pemikiran kritikal. merenung. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. 1986).. kanakkanak membina kefahaman dalam pengetahuan. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan . dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. 1987). Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. • Menghormati persekitaran yang dipelajari. • Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. • Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. Mengumpul. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logico-mathematical. • Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. • Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. 1988). Rakow. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. • Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: • Meningkatkan prestasi kanak-kanak. • Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. menyoal. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. 1985.

membuat inferens dan sebagainya. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. fakta. pengelasan. melakukan aktiviti. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanakkanak. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. pengukuran. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. bila memberi maklumat. hipotesis dan konsep awal. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. pengalaman. pertanyaan. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. meramal. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. membuat refleksi dan mengemukakan soalan. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. 1968). mencabar. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. memberi fokus. 1938). Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. pengelasan. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey.lain tidak diperlukan lagi. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. membuat pengitlakan. menerangkan dan membuat inferens. menerangkan. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. mengesan pola dalam data pemerhatian. Empat proses itu adalah. ramalan. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Sifat ingin tahu seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. konsep atau prinsip adalah inkuiri. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan . pengukuran. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. meramal. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. mengandungi empat proses. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri.

Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. contohnya. dan berbincang sesama sendiri. Namun. Pembelajaran inkuiri-penemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan.kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. membuat perbandingan dan mencari persamaan. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanak-kanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhan-tumbuhan. Guru boleh. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. . Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Apabila dirancang dengan teliti. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. walaupun tidak diminta. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. membuat rujukan termasuk pakar. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Dalam pendekatan ini. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. Kanak-kanak.

• “Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanak-kanak?” • Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada kanak-kanak. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. • Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. sains diintegrasikan dalam kurikulum. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. • “Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan?” • Soalan-soalan perbincangan. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. Apabila tidak pasti. • Penutup • Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanakkanak buat.Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. • Aplikasi dalam kehidupan seharian. • Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. • “Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku?” Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: • Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimen- . Pada peringkat awal kanak-kanak. • Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanak-kanak. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. membolehkan kanakkanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. • “Apakah cara yang paling baik melakukannya?” • Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. • “Apakah bahan-bahan yang saya perlukan?” • Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: • “Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari?” • Fakta. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. • Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. Dengan merancang pengajaran. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on.

air dan sebagainya. aktif. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. Pada peringkat awal kanak-kanak. bau. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. pendengaran dan manipulasi bahanbahan. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui buku-buku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanakkanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. sentuhan. . autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. rasa.eksperimen yang mudah. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. haiwan. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful