BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _

Konsonan dalam Bahasa Melayu
Konsonan ialah bunyi bahasa selain daripada bunyi vocal. Sekiranya bunyi vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi dengan udara keluar terus –menerus tanpa sekatan atau gangguan oleh alat artikulasi, maka bunyi konsonan ialah bunyi yang semasa menghasilkannya terdapat gangguan atau halangan (hambatan) oleh alat artikulasi. Konsonan boleh terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara ialah konsonan yang semasa penghasilannya pita suara digetarkan oleh arus udara yang keluar dari paru-paru, dan konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa mengalami getaran pita suara oleh arus udara. Konsonan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua golongan iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu; Konsonan asli dalam bahasa Melayu adalah konsonan yang tersedia ada dalam bahasa Melayu dan telah digunakan oleh penutur bahasa Melayu tanpa perubahan. Menurut Yunus Maris terdapat sebanyak 19 konsonan asli dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada 2 konsonan letupan dua bibir dan tidak bersuara (p,b), 2 konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara (t,d), 2 letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara (k,g), 1 konsonan hentian glottis, 2 konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara (c,j), 2 konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara (s) dan geseran glottis bersuara (h), 1 konsonan getaran bersuara (r), 1 konsonan sisian bersuara, iaitu 1 separuh vokal dua bibir bersuara (w), dan 1 separuh vokal lelangit keras bersuara (j). Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah artikulasi tertentu seperti dua bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glottis, rongga hidung dan lain-lain. 1

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _

Cara Artikulasi Bunyi konsonan memerlukan sedikit darjah penyempitan dalam terusan ujaran – sama ada sekatan sepenuhnya atau suatu penyempitan yang melebihi daripada yang didapati dalam vokal tinggi. Perbezaan darjah penyekatan inilah yang dikenali sebagai cara artikulasi.

Hentian Hentian, atau plosive, dihasilkan dengan penyekatan sepenuhnya di rongga mulut dan dengan celum dinaikkan supaya tidak ada uadara yang akan lepas keluar melalui rongga hidung. Akibatnya berlakulah tekanan di belakang titik artikulasi. Apabila sekatan itu dilepaskan, kita akan mendengar bunyi “pop” iaitu ciri bagi bunyi hentian.

Frikatif Frikatif atau malaran, melibatkan penyempitan yang sangat sempit yang membenarkan hanya satu pembukaan kecil bagi udara untuk keluar (serupa dengan apa yang berlaku jika tingkap tidak ditutup dengan selamat). Ini mengarah kepada cirri bunyi “hiss” yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi ini. Bunyi frikatif yang paling umum sekali ialah bunyi alveolar s; kewujudan s itu hamper universal.

2

lidah membuat sekatan sepenuhnay (sebagaimana dilakukan bagi bunyi hentian dan sengau). Likuida Bunyi likuida meliputi bunyi l dan r. sebagaimana bunyi hentian. dihasilkan dengan sekatan sepenuhnya tetapi velum direndahkan. sekatan itu tidak dilepaskan dengan serta merta. bagi membolehkan udara keluar melalui mulut. iaitu masing-masing sebagai likuida sisian dan bukan sisian.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Afrikat Bunyi afrikat mempunyai beberapa cirri yang sama dengan hentian dan frikatif. Bagi bunyi sisian. Sengau Bunyi sengau. sebaliknya ia dilepaskan dengan geseran. supaya aliran udara bebas keluar melalui rongga hidung. Pada mulanya terdapat sekatan sepenuhnya tetapi tidak seperti hentian. Sengau labial dan dental (atau alveolar) berkemungkinan bersifat universal. Bunyi ini dihasilkan dengan badan lidah berada pada posisi yang sama 3 . separuh vokal ialah konsonan yang menyerupai vokal. tetapi sama ada atau kedua-dua bahagian tepi lidah diturunkan. Geluncuran: separuh vokal Sebagaimana yang tertunjuk pada namanya. Kebanyakan bahasa mempunyai sengau tambahan sama ada sengau velar atau palatoalveolar (atau palatal).

Sama ada satu urutan vokal dan separuh vokal itu berfungsi sebagai diftong bergantung pada struktur bahasa berkenaan. bunyi ‘pop’ akan kedengaran 4 .BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ sebagaimana vokal tinggi dihasilkan. apabila glotis dibuka. Suatu gabungan antara vokal dan separuh vokal boleh menghasilkan diftong yang berfungsi seperti vokal tunggal. bunyi h selalunya dihuraikan sebagai versi tidak bersuara(tiada penggetaran pita suara) bunyi yang berikutnya. Kecuali lidah itu lebih hamper dengan lelangit keras. Untuk menghasilkan bunyi hentian glottis. Larink ditutup rapat. bunyi separuh vokal selalunya ialah alofon kepada vokal tinggi apabila berhampiran dengan sesuatu vokal lain. Penyempitan tambahan inillah yang menjadikannya sebagai konsonan. Dalam kebanyakan bahasa. dengan merapatkan pita suara. Geluncuran Glotal Bunyi geluncuran glotal ialah bunyi h. Biasanya kebanyakan bahasa mempunyai bunyi separuh vokal yang sepadan dengan satu atau lebih vokal tingginya.

Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: panjat. pukul. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak bagi menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. pokok. sepak. sedap. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. dapur. santap 5 . e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p (seperti dalam gambar rajah). Udara tersekat sepenuhnya pada bibir. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). atap. Letupan Dua Bibir Tidak Bersuara [ p] Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara dari paru-paru yang keluar ke rongga mulut.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Cara penghasilan konsonan 1. kemudian dilepaskan serta merta. puteri Di tengah perkataan: lepas. dapat Di akhir perkataan: dakap.

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 2. kitab. kemudian udara dilepaskan dengan serta merta. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya seketika pada bibir mulut. batu Di tengah perkataan: tubuh. buku. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan dua bibir bersuara (lihat pada gambar rajah). Kehadiran konsonan ini dalam perkataan hádala seperti yang berikut: Di awal perkataan: burung. c) Pita suara dirapatkan. subuh. tabur. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. tiba Di akhir perkataan: sebab. lembab. adab 6 . Letupan Dua Bibir Bersuara [b] Konsonan ini dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. budak.

kemudian tersekat pada bahagian gusi. d) Udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut keluar tanpa menggetarkan pita suara. satu. tahu. e) Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [ lihat pada gambar rajah] Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: tangan. putus. tolong. datuk Di akhir perkataan: penuntut. Udara kemudiannya dilepaskan dengan serta merta. patut. tarik Di tengah perkataan: petang.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 3. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). Letupan Gusi Tidak Bersuara [ t ] Konsonan letupan gusi tidak bersuara dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. lembut 7 . sebut.

duka. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. (lihat gambar rajah). tekad. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir bersuara. Letupan Gusi Bersuara [ d ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini proses yang berikut perlu berlaku: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. maksud 8 . sidang. padah Di akhir perkataan: abad. c) Pita suara dirapatkan. padang. dahulu.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 4. Konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: dalam. dapur Di tengah perkataan: pedang. kemudian udara tersebut dilepaskan dengan serta merta. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya pada gusi .

kuda. Letupan Lelangit Lembut Tidak Bersuara [ k ] Konsonan letupan lelangit lembut k dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: kawan. kalau. pukat Di akhir perkataan: budak. dekat. emak 9 . pekak. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. kita Di tengah perkataan: sukat. Udara tersekat pada bahagian lelangit lembut. dilepaskan dengan serta merta. tengok. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). bakat. kemudian.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 5. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara k (lihat gambar rajah).

d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. ganti. c) Pita suara dirapatkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut bersuara (lihat gambar rajah). juga. Udara tersebut kemudiannya dilepaskan dengan serta merta. agar. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. monolog 10 . syurga Di akhir perkataan: beg. dialog. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: guru.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 6. gantung. dan tersekat pada bahagian lelangit lembut. gajah Di tengah perkataan: agak. Letupan Lelangit Lembut Bersuara [ g ] Bagi menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut bersuara proses berikut perlu dilakukan: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru.

Contoh perkataan yang mengandungi bunyi konsonan ini ialah: Di awal perkataan: ?ibu . b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. ke?ada?an. ?ikan. c) Udara dari paru-paru keluar dan tersekat dan terhenti pada bahagian glotis dan tidak dilepaskan. ?ada.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 7. juma?at. ana?. so?al Di akhir perkataan: tida?. gala? 11 . Hentian Glotis [ ? ] Untuk menghasilkan bunyi hentian glotis proses berikut turut berlaku: a) Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya. d) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan hentian glotis yang terdapat dalam bahasa Melayu( lihat gambar rajah). golo?. ?orang Di tengah perkataan: sa?at.

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 8. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). benci. Kemudian udara tersebut dilepaskan dengan perlahan (bukan dengan cepat atau dengan serta merta). banci. Bunyi konsonan c yang hadir dalam bahasa Melayu adalah seperti dalam contoh perkataan yang berikut: Di awal perkataan: cari. Letusan Lelangit Keras – Gusi Tidak Bersuara [ ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini. Walau bagaimanapun untuk bunyi konsonan c dalam bahasa Melayu. pelepasan udara adalah lebih cepat sedikit berbanding dengan pelepasan udara untuk bunyi konsonan letusan (afrikat) dalam bahasa Inggeris seperti dalam perkataan ”Church”. kunci Di akhir perkataan: mac. contoh Di tengah perkataan: suci. koc 12 .gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Udara tersebut tersekat seketika pada bahagian lelangit keras-gusi. Proses yang berikut turut berlaku: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras. cuti. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. curi.

Udara dilepaskan perlahan ( bukan dilepaskan dengan cepat atau serta merta). Bagi bunyi konsonan j dalam bahasa Melayu pelepasan udara adalah adalah lebih cepat daripada pelepasan udara untuk bunyi konsonan j dalam bahasa Inggeris seperti untuk perkataan ”judge”. kolej 13 . Letusan Lelangit Keras-Gusi Bersuara [ ] Bunyi konsonan letusan lelangit keras-gusi dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras –gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 9. juga Di tengah perkataan: tajam. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perktaan: jangan. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara dan tersekat pada daerah lelangit keras gusi. janggut. terjun. hujan Di akhir perkataan: imej. bujang. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk menyekat udara daripada memasuki rongga hidung. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi j (lihat dalam gambar rajah). jolok. c) Pita suara dirapatkan.

beras 14 . dasar. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: sayang. kasar. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah gusi. hiris. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). ( Lihat gambar rajah) . bilis. sungguh. pasar Di akhir perkataan: habis. sapu. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tetak bagi menyekat udara daripada keluar melalui rongga hidung. Geseran Gusi Tidak Bersuara [ s ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara s proses yang berikut turut berlaku: a) Daun lidah dinaikkan ke arah gusi untuk membuat sempitan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gusi tidak bersuara. sedap Di tengah perkataan: basuh.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 10. Pita suara tidak digetarkan.

Proses yang berikut turut berlaku: a) pita suara dibuka (renggangkan) untuk membuka sempitan pada glotis. d) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan geseran glotis bersuara (lihat gambar rajah). hantu. jahat Di akhir perkataan: bersih. c) Udara keluar dengan menggeser melalui sempitan glotis. kasih. pihak. letih. Pita suara digetarkan. hinggap Di tengah perkataan: lihat. hulur.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 11. tahap. Geseran Glotis Bersuara [ h ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan generan glotis h. Kehadiran bunyi ini adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: habis. lebih 15 . b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui hidung.

keras. kasar. c) Pita suara dirapatkan. laras. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan hujung lidah dan pita suara digetarkan. lebar. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi getaran gusi bersuara r (lihat gambar rajah). ratu. Geseran Gusi Bersuara [ r ] Bunyi geseran gusi bersuara r dihasilkan dengan cara yang berikut: a) Hujung lidah dikenakan pada gusi b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. rusuh Di tengah perkataan: beras. runtuh. edar 16 . Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: rasa.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 12. karut Di akhir perkataan: besar.

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 13. pukul 17 . bekal. kilat. tetapi hanya dapat keluar melalui sisian atau tepian. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: lama. Pita suara digetarkan. c) Pita suara dirapatkan. lambat. Sisian Gusi Bersuara [ l ] Konsonan sisian gusi bersuara l dihasilkan dengan cara: a) Hujung lidah dikenakan pada bahagian tengah gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. bulat Di akhir perkataan: tinggal. penggal. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. lupa Di tengah perkataan: selamat. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sisian gusi bersuara (lihat dalam rajah). kelat. lampu.

Sengau Dua Bibir Bersuara [ m ] Konsonan sengau dua bibir bersuara dihasilkan dengan cara: a) bibir bawah dirapatkan pada bibir atas untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. masin Di tengah perkataan: timun. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: makan. timur. c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru memasuki rongga mulut dan keluar melalui rongga hidung. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan supaya udara dapat memasuki rongga hidung. mula. bibir mulut dibuka semasa menyebut bunyi m dan pita suara digetarkan (lihat gambar rajah). dalam. silam.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 14. malam. namun. tilam 18 . lima Di akhir perkataan: salam.

nuri. binasa. sembilan 19 . naluri Di tengah perkataan: kenari. Sengau Gusi Bersuara [ n ] Bunyi sengau gusi bersuara n dihasilkan dengan cara: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Kemudian keluar melalui rongga hidung. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: nasi. simpan. c) Pita suara dirapatkan. Pita suara digetarkan. panas. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada bahagian gusi.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 15. lapan. nangka. lontar Di akhir perkataan: papan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau gusi bersuara (lihat dalam rajah). b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung.

nyanyok Di tengah perkataan: banyak. sunyi 20 . minyak.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 16. c) Pita suara dirapatkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sengau lelangit keras-gusi bersuara (lihat gambar rajah). d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit keras-gusi. Sengau Lelangit Keras – Gusi Bersuara [ ] Untuk menghasilkan bunyi ini proses yang berikut turut berlaku: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. tanya. nyamuk. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut. Kemudian keluar melalui rongga hidung. nyata. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga ke hidung supaya udara dari paru-paru dapat keluar melalui rongga hidung. Di awal perkataan: nyanyi. Pita suara digetarkan.

bangga. tanjung. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau lelangit lembut bersuara (lihat gambar rajah). Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: nganga. ngiau Di tengah perkataan: bunga. c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit lembut. gantung 21 . kemudian keluar melalui rongga hidung. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung. Sengau Lelangit Lembut Bersuara [ ] Bunyi konsonan sengau lelangit lembut dihasilkan melalui proses yang berikut: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan kepada lelangit lembut untuk menyekat udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. singa. burung.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 17. Pita suara digetarkan. tangga Di akhir perkataan: tanggung.

waris. c) Pita suara dirapatkan d) Udara keluar dari paru-paru ke rongga mulut menggetarkan pita suara. wayang. lawan. tetapi tidak menyentuh lelangit lembut ( sama seperti kedudukan lidah untuk membunyikan vokal belakang u). Semasa menghasilkan bunyi vokal u lidah dengan pantas berubah ke kedudukan (posisi) untuk menghasilkan vokal tengah e (lihat gambar rajah). wang Di tengah perkataan: kawan. Separuh Vokal Dua Bibir [ w ] Bunyi separuh vokal dua bibir bersuara w ini dihasilkan dengan cara: a) Bibir dibundarkan b) Belakang lidah diangkat ke arah lelangit.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 18. Kehadiran konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: wau. kawat. lewat Di akhir perkataan: sepak takraw 22 .

sembahyang 23 . kemudian semasa menghasilkan bunyi itu kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah e. yuran Di tengah perkataan: dayang.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 19. yatim. Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [ j ] Bagi menghasilkan bunyi konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara j proses yang berikut turut berlaku: a) depan lidah dinaikkan ke arah gusi seperti hendak menghasilkan bunyi vokal i. bayang. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. sayang. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan pita suara. Semasa menghasilkan bunyi vokal i kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah e. Kehadiran bunyi konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: yang. yakin. c) Pita suara dirapatkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan separuh vokal j (lihat gambar rajah).

Geseran Bibir – Gigi Tidak Bersuara [ f ] Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara dihasilkan dengan cara: a) Bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggeser melalui ruang yang sempit. Sanskrit. fitnah. 3. 4. Seperti bahasa Arab. 2. 8. Konsonan ini hadir dalam perkataan pinjaman seperti contoh yang berikut: Di awal perkataan: fikir. kufur 24 . sifir. 5. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). faham. Geseran bibir-gigi tidak bersuara f Geseran bibir-gigi bersuara v Geseran gigi tidak bersuara Geseran gigi bersuara d Geseran gusi bersuara z Geseran lelangit keras tidak bersuara Geseran lelangit lembut tidak bersuara x Geseran lelangit lembut bersuara 1. Konsonan-konsonan ini telah umum dipakai dalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing. Pita suara tidak digetarkan. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah bibir gigi. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. sifar. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f (lihat gambar rajah). 7. 6. Konsonan-konsonan tersebut terdiri daripada : 1. fonetik Di tengah perkataan : nafkah.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu Dengan konsonan pinjaman dimaksudkan konsonan-konsonan yang bukan berasal daripada bahasa Melayu tetapi dipinjam daripada bahasa lain. Inggeris dan sebagainya.

c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggesel melalui sempitan pada daerah bibir-gigi. huruf Geseran Bibir-Gigih Tidak Bersuara [ v ] Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara dihasilkan dengan cara a) bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggesel melalui sempitan b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. maaf. alif. Pita suara digetarkan e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir-gigi bersuara v (lihat gambar rajah). variasi Di tengah perkataan: universiti.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Di akhir perkataan : arif. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: vokal. novel 25 .

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Geseran Gigi Tidak Bersuara Konsonan geseran gigi tidak bersuara dihasilkan melalui cara: a) Hujung lidah dihampirkan kepada daerah antara gigi atas dengan gigi bawah untuk membuat sempitan pada daerah antara gigi bawah supaya udara keluar dengan menggeser. Pita suara tidak digetarkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gigi tidak bersuara . Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: Ithnin. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung c) Pita suara dibuka (direnggangkan) d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan antara gigi atas dan gigi bawah. Thalatha. thabit. othman Di tengah perkataan: Mithal Di akhir perkataan : Hadith 26 .

Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Penterjemah AISHAH MAHDI.NOR HASHIMAH JALALUDDIN. Dewan Bahasa dan Pustaka. ZULKIFLEY HAMID. OMAR. 27 . DR ASMAH HJ. 1996. Petaling. Kuala Lumpur. SCHANE.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ BIBLIOGRAFI ADRIAN AKMAJIAN ET AL. PROF. Fajar Bakti Sdn. SANFORD A. BAHASA: Konsep. Kementerian Pendidikan Malaysia. Fonologi Generatif. Bhd.1992. 1980. Fungsi dan Penguasaannya oleh penutur.AZIZAH HUSSEIN LINGUISTIK: Pengantar Bahasa dan Komunikasi. Penterjemah ZAHARANI AHMAD. Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Muktahir. Kementerian Pendidikan Malaysia.

28 . Bunyi bahasa Melayu. Universiti Putra Malaysia. PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN. HTTP:// WWW.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ ABD. Serdang. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi.43400 UPM. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. HAMID MAHMOOD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful