BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _

Konsonan dalam Bahasa Melayu
Konsonan ialah bunyi bahasa selain daripada bunyi vocal. Sekiranya bunyi vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi dengan udara keluar terus –menerus tanpa sekatan atau gangguan oleh alat artikulasi, maka bunyi konsonan ialah bunyi yang semasa menghasilkannya terdapat gangguan atau halangan (hambatan) oleh alat artikulasi. Konsonan boleh terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara ialah konsonan yang semasa penghasilannya pita suara digetarkan oleh arus udara yang keluar dari paru-paru, dan konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa mengalami getaran pita suara oleh arus udara. Konsonan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua golongan iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu; Konsonan asli dalam bahasa Melayu adalah konsonan yang tersedia ada dalam bahasa Melayu dan telah digunakan oleh penutur bahasa Melayu tanpa perubahan. Menurut Yunus Maris terdapat sebanyak 19 konsonan asli dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada 2 konsonan letupan dua bibir dan tidak bersuara (p,b), 2 konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara (t,d), 2 letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara (k,g), 1 konsonan hentian glottis, 2 konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara (c,j), 2 konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara (s) dan geseran glottis bersuara (h), 1 konsonan getaran bersuara (r), 1 konsonan sisian bersuara, iaitu 1 separuh vokal dua bibir bersuara (w), dan 1 separuh vokal lelangit keras bersuara (j). Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah artikulasi tertentu seperti dua bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glottis, rongga hidung dan lain-lain. 1

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _

Cara Artikulasi Bunyi konsonan memerlukan sedikit darjah penyempitan dalam terusan ujaran – sama ada sekatan sepenuhnya atau suatu penyempitan yang melebihi daripada yang didapati dalam vokal tinggi. Perbezaan darjah penyekatan inilah yang dikenali sebagai cara artikulasi.

Hentian Hentian, atau plosive, dihasilkan dengan penyekatan sepenuhnya di rongga mulut dan dengan celum dinaikkan supaya tidak ada uadara yang akan lepas keluar melalui rongga hidung. Akibatnya berlakulah tekanan di belakang titik artikulasi. Apabila sekatan itu dilepaskan, kita akan mendengar bunyi “pop” iaitu ciri bagi bunyi hentian.

Frikatif Frikatif atau malaran, melibatkan penyempitan yang sangat sempit yang membenarkan hanya satu pembukaan kecil bagi udara untuk keluar (serupa dengan apa yang berlaku jika tingkap tidak ditutup dengan selamat). Ini mengarah kepada cirri bunyi “hiss” yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi ini. Bunyi frikatif yang paling umum sekali ialah bunyi alveolar s; kewujudan s itu hamper universal.

2

sekatan itu tidak dilepaskan dengan serta merta. Bagi bunyi sisian. lidah membuat sekatan sepenuhnay (sebagaimana dilakukan bagi bunyi hentian dan sengau). Bunyi ini dihasilkan dengan badan lidah berada pada posisi yang sama 3 . Sengau labial dan dental (atau alveolar) berkemungkinan bersifat universal. bagi membolehkan udara keluar melalui mulut. Likuida Bunyi likuida meliputi bunyi l dan r. sebagaimana bunyi hentian. Kebanyakan bahasa mempunyai sengau tambahan sama ada sengau velar atau palatoalveolar (atau palatal). Sengau Bunyi sengau. separuh vokal ialah konsonan yang menyerupai vokal. dihasilkan dengan sekatan sepenuhnya tetapi velum direndahkan.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Afrikat Bunyi afrikat mempunyai beberapa cirri yang sama dengan hentian dan frikatif. Pada mulanya terdapat sekatan sepenuhnya tetapi tidak seperti hentian. tetapi sama ada atau kedua-dua bahagian tepi lidah diturunkan. supaya aliran udara bebas keluar melalui rongga hidung. sebaliknya ia dilepaskan dengan geseran. iaitu masing-masing sebagai likuida sisian dan bukan sisian. Geluncuran: separuh vokal Sebagaimana yang tertunjuk pada namanya.

Dalam kebanyakan bahasa. apabila glotis dibuka. Biasanya kebanyakan bahasa mempunyai bunyi separuh vokal yang sepadan dengan satu atau lebih vokal tingginya.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ sebagaimana vokal tinggi dihasilkan. Larink ditutup rapat. bunyi h selalunya dihuraikan sebagai versi tidak bersuara(tiada penggetaran pita suara) bunyi yang berikutnya. Penyempitan tambahan inillah yang menjadikannya sebagai konsonan. Sama ada satu urutan vokal dan separuh vokal itu berfungsi sebagai diftong bergantung pada struktur bahasa berkenaan. bunyi separuh vokal selalunya ialah alofon kepada vokal tinggi apabila berhampiran dengan sesuatu vokal lain. Geluncuran Glotal Bunyi geluncuran glotal ialah bunyi h. Untuk menghasilkan bunyi hentian glottis. dengan merapatkan pita suara. bunyi ‘pop’ akan kedengaran 4 . Kecuali lidah itu lebih hamper dengan lelangit keras. Suatu gabungan antara vokal dan separuh vokal boleh menghasilkan diftong yang berfungsi seperti vokal tunggal.

b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak bagi menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. dapat Di akhir perkataan: dakap. atap. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. pukul. Letupan Dua Bibir Tidak Bersuara [ p] Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara dari paru-paru yang keluar ke rongga mulut. Udara tersekat sepenuhnya pada bibir. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: panjat.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Cara penghasilan konsonan 1. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). dapur. pokok. santap 5 . sepak. sedap. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p (seperti dalam gambar rajah). kemudian dilepaskan serta merta. puteri Di tengah perkataan: lepas.

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 2. Letupan Dua Bibir Bersuara [b] Konsonan ini dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. batu Di tengah perkataan: tubuh. tiba Di akhir perkataan: sebab. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan hádala seperti yang berikut: Di awal perkataan: burung. kitab. budak. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. buku. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan dua bibir bersuara (lihat pada gambar rajah). lembab. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya seketika pada bibir mulut. adab 6 . subuh. c) Pita suara dirapatkan. tabur. kemudian udara dilepaskan dengan serta merta.

tahu. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. satu. tarik Di tengah perkataan: petang. Udara kemudiannya dilepaskan dengan serta merta. patut.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 3. tolong. d) Udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut keluar tanpa menggetarkan pita suara. datuk Di akhir perkataan: penuntut. lembut 7 . c) Pita suara dibuka (direnggangkan). putus. Letupan Gusi Tidak Bersuara [ t ] Konsonan letupan gusi tidak bersuara dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. e) Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [ lihat pada gambar rajah] Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: tangan. sebut. kemudian tersekat pada bahagian gusi.

e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir bersuara. tekad. kemudian udara tersebut dilepaskan dengan serta merta. (lihat gambar rajah). dahulu. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya pada gusi . duka. Konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: dalam. maksud 8 . sidang. c) Pita suara dirapatkan. dapur Di tengah perkataan: pedang. padah Di akhir perkataan: abad. Letupan Gusi Bersuara [ d ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini proses yang berikut perlu berlaku: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 4. padang.

kita Di tengah perkataan: sukat. Letupan Lelangit Lembut Tidak Bersuara [ k ] Konsonan letupan lelangit lembut k dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. kemudian. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: kawan. pekak. dekat. bakat. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. kalau. Udara tersekat pada bahagian lelangit lembut. c) Pita suara dibuka (direnggangkan).BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 5. pukat Di akhir perkataan: budak. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara k (lihat gambar rajah). emak 9 . dilepaskan dengan serta merta. kuda. tengok.

Udara tersebut kemudiannya dilepaskan dengan serta merta. dialog. gajah Di tengah perkataan: agak. ganti. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. syurga Di akhir perkataan: beg. gantung. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. c) Pita suara dirapatkan. juga. agar. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut bersuara (lihat gambar rajah). dan tersekat pada bahagian lelangit lembut.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 6. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: guru. monolog 10 . Letupan Lelangit Lembut Bersuara [ g ] Bagi menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut bersuara proses berikut perlu dilakukan: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru.

juma?at. ana?. ?ikan. ?orang Di tengah perkataan: sa?at. ?ada. ke?ada?an. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. d) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan hentian glotis yang terdapat dalam bahasa Melayu( lihat gambar rajah). gala? 11 .BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 7. Hentian Glotis [ ? ] Untuk menghasilkan bunyi hentian glotis proses berikut turut berlaku: a) Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya. so?al Di akhir perkataan: tida?. c) Udara dari paru-paru keluar dan tersekat dan terhenti pada bahagian glotis dan tidak dilepaskan. golo?. Contoh perkataan yang mengandungi bunyi konsonan ini ialah: Di awal perkataan: ?ibu .

b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. kunci Di akhir perkataan: mac. pelepasan udara adalah lebih cepat sedikit berbanding dengan pelepasan udara untuk bunyi konsonan letusan (afrikat) dalam bahasa Inggeris seperti dalam perkataan ”Church”. c) Pita suara dibuka (direnggangkan).gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. contoh Di tengah perkataan: suci. Proses yang berikut turut berlaku: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras. Bunyi konsonan c yang hadir dalam bahasa Melayu adalah seperti dalam contoh perkataan yang berikut: Di awal perkataan: cari. Letusan Lelangit Keras – Gusi Tidak Bersuara [ ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini. Kemudian udara tersebut dilepaskan dengan perlahan (bukan dengan cepat atau dengan serta merta). benci. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. koc 12 . Walau bagaimanapun untuk bunyi konsonan c dalam bahasa Melayu. banci. Udara tersebut tersekat seketika pada bahagian lelangit keras-gusi. cuti.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 8. curi.

juga Di tengah perkataan: tajam. Udara dilepaskan perlahan ( bukan dilepaskan dengan cepat atau serta merta).BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 9. Bagi bunyi konsonan j dalam bahasa Melayu pelepasan udara adalah adalah lebih cepat daripada pelepasan udara untuk bunyi konsonan j dalam bahasa Inggeris seperti untuk perkataan ”judge”. Letusan Lelangit Keras-Gusi Bersuara [ ] Bunyi konsonan letusan lelangit keras-gusi dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras –gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. hujan Di akhir perkataan: imej. terjun. janggut. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara dan tersekat pada daerah lelangit keras gusi. c) Pita suara dirapatkan. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perktaan: jangan. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk menyekat udara daripada memasuki rongga hidung. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi j (lihat dalam gambar rajah). kolej 13 . jolok. bujang.

sedap Di tengah perkataan: basuh. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: sayang. ( Lihat gambar rajah) . bilis. Pita suara tidak digetarkan. kasar. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tetak bagi menyekat udara daripada keluar melalui rongga hidung. dasar. sapu. sungguh. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah gusi. Geseran Gusi Tidak Bersuara [ s ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara s proses yang berikut turut berlaku: a) Daun lidah dinaikkan ke arah gusi untuk membuat sempitan. pasar Di akhir perkataan: habis. beras 14 . e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gusi tidak bersuara. hiris. c) Pita suara dibuka (direnggangkan).BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 10.

d) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan geseran glotis bersuara (lihat gambar rajah). tahap. Geseran Glotis Bersuara [ h ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan generan glotis h. hantu. letih. Pita suara digetarkan. Kehadiran bunyi ini adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: habis. kasih.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 11. c) Udara keluar dengan menggeser melalui sempitan glotis. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui hidung. hulur. hinggap Di tengah perkataan: lihat. Proses yang berikut turut berlaku: a) pita suara dibuka (renggangkan) untuk membuka sempitan pada glotis. lebih 15 . pihak. jahat Di akhir perkataan: bersih.

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 12. lebar. laras. runtuh. Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: rasa. ratu. c) Pita suara dirapatkan. edar 16 . e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi getaran gusi bersuara r (lihat gambar rajah). d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan hujung lidah dan pita suara digetarkan. Geseran Gusi Bersuara [ r ] Bunyi geseran gusi bersuara r dihasilkan dengan cara yang berikut: a) Hujung lidah dikenakan pada gusi b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. kasar. rusuh Di tengah perkataan: beras. keras. karut Di akhir perkataan: besar.

lampu. kelat. lambat. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: lama. lupa Di tengah perkataan: selamat. Sisian Gusi Bersuara [ l ] Konsonan sisian gusi bersuara l dihasilkan dengan cara: a) Hujung lidah dikenakan pada bahagian tengah gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sisian gusi bersuara (lihat dalam rajah). kilat. bekal. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. pukul 17 . Pita suara digetarkan. tetapi hanya dapat keluar melalui sisian atau tepian. c) Pita suara dirapatkan. penggal. bulat Di akhir perkataan: tinggal.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 13.

Sengau Dua Bibir Bersuara [ m ] Konsonan sengau dua bibir bersuara dihasilkan dengan cara: a) bibir bawah dirapatkan pada bibir atas untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. mula. timur. lima Di akhir perkataan: salam. bibir mulut dibuka semasa menyebut bunyi m dan pita suara digetarkan (lihat gambar rajah). silam. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan supaya udara dapat memasuki rongga hidung. masin Di tengah perkataan: timun. malam. c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru memasuki rongga mulut dan keluar melalui rongga hidung. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: makan. dalam. tilam 18 . namun.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 14.

lontar Di akhir perkataan: papan. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: nasi. Sengau Gusi Bersuara [ n ] Bunyi sengau gusi bersuara n dihasilkan dengan cara: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. c) Pita suara dirapatkan. Kemudian keluar melalui rongga hidung. nuri. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada bahagian gusi.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 15. panas. Pita suara digetarkan. sembilan 19 . naluri Di tengah perkataan: kenari. simpan. binasa. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau gusi bersuara (lihat dalam rajah). nangka. lapan.

Kemudian keluar melalui rongga hidung. c) Pita suara dirapatkan. nyanyok Di tengah perkataan: banyak. tanya. sunyi 20 . minyak.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 16. nyamuk. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga ke hidung supaya udara dari paru-paru dapat keluar melalui rongga hidung. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit keras-gusi. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sengau lelangit keras-gusi bersuara (lihat gambar rajah). Di awal perkataan: nyanyi. nyata. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut. Sengau Lelangit Keras – Gusi Bersuara [ ] Untuk menghasilkan bunyi ini proses yang berikut turut berlaku: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Pita suara digetarkan.

ngiau Di tengah perkataan: bunga. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau lelangit lembut bersuara (lihat gambar rajah). burung. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung. gantung 21 . tangga Di akhir perkataan: tanggung. kemudian keluar melalui rongga hidung. c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit lembut. Pita suara digetarkan.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 17. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: nganga. Sengau Lelangit Lembut Bersuara [ ] Bunyi konsonan sengau lelangit lembut dihasilkan melalui proses yang berikut: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan kepada lelangit lembut untuk menyekat udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. tanjung. singa. bangga.

Kehadiran konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: wau. wayang. Separuh Vokal Dua Bibir [ w ] Bunyi separuh vokal dua bibir bersuara w ini dihasilkan dengan cara: a) Bibir dibundarkan b) Belakang lidah diangkat ke arah lelangit. wang Di tengah perkataan: kawan. waris. Semasa menghasilkan bunyi vokal u lidah dengan pantas berubah ke kedudukan (posisi) untuk menghasilkan vokal tengah e (lihat gambar rajah). kawat. lewat Di akhir perkataan: sepak takraw 22 . lawan. c) Pita suara dirapatkan d) Udara keluar dari paru-paru ke rongga mulut menggetarkan pita suara.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 18. tetapi tidak menyentuh lelangit lembut ( sama seperti kedudukan lidah untuk membunyikan vokal belakang u).

c) Pita suara dirapatkan. bayang. sembahyang 23 . sayang.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 19. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan separuh vokal j (lihat gambar rajah). b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. kemudian semasa menghasilkan bunyi itu kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah e. yatim. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan pita suara. yakin. yuran Di tengah perkataan: dayang. Kehadiran bunyi konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: yang. Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [ j ] Bagi menghasilkan bunyi konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara j proses yang berikut turut berlaku: a) depan lidah dinaikkan ke arah gusi seperti hendak menghasilkan bunyi vokal i. Semasa menghasilkan bunyi vokal i kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah e.

6. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Konsonan-konsonan ini telah umum dipakai dalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing. fonetik Di tengah perkataan : nafkah. sifir. Konsonan ini hadir dalam perkataan pinjaman seperti contoh yang berikut: Di awal perkataan: fikir. fitnah.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu Dengan konsonan pinjaman dimaksudkan konsonan-konsonan yang bukan berasal daripada bahasa Melayu tetapi dipinjam daripada bahasa lain. Geseran bibir-gigi tidak bersuara f Geseran bibir-gigi bersuara v Geseran gigi tidak bersuara Geseran gigi bersuara d Geseran gusi bersuara z Geseran lelangit keras tidak bersuara Geseran lelangit lembut tidak bersuara x Geseran lelangit lembut bersuara 1. faham. Seperti bahasa Arab. 3. kufur 24 . d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah bibir gigi. Inggeris dan sebagainya. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). Sanskrit. 4. 2. Konsonan-konsonan tersebut terdiri daripada : 1. sifar. 8. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f (lihat gambar rajah). 5. 7. Pita suara tidak digetarkan. Geseran Bibir – Gigi Tidak Bersuara [ f ] Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara dihasilkan dengan cara: a) Bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggeser melalui ruang yang sempit.

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Di akhir perkataan : arif. c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggesel melalui sempitan pada daerah bibir-gigi. huruf Geseran Bibir-Gigih Tidak Bersuara [ v ] Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara dihasilkan dengan cara a) bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggesel melalui sempitan b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. novel 25 . maaf. alif. variasi Di tengah perkataan: universiti. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: vokal. Pita suara digetarkan e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir-gigi bersuara v (lihat gambar rajah).

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Geseran Gigi Tidak Bersuara Konsonan geseran gigi tidak bersuara dihasilkan melalui cara: a) Hujung lidah dihampirkan kepada daerah antara gigi atas dengan gigi bawah untuk membuat sempitan pada daerah antara gigi bawah supaya udara keluar dengan menggeser. thabit. othman Di tengah perkataan: Mithal Di akhir perkataan : Hadith 26 . b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung c) Pita suara dibuka (direnggangkan) d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan antara gigi atas dan gigi bawah. Pita suara tidak digetarkan. Thalatha. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gigi tidak bersuara . Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: Ithnin.

27 . Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.NOR HASHIMAH JALALUDDIN.1992. ZULKIFLEY HAMID. Kementerian Pendidikan Malaysia. Petaling. BAHASA: Konsep. Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Muktahir. PROF. SANFORD A. OMAR. Fungsi dan Penguasaannya oleh penutur. Kementerian Pendidikan Malaysia. Penterjemah AISHAH MAHDI. Bhd. Fonologi Generatif. 1996. Penterjemah ZAHARANI AHMAD. 1980. SCHANE. Fajar Bakti Sdn.AZIZAH HUSSEIN LINGUISTIK: Pengantar Bahasa dan Komunikasi. DR ASMAH HJ. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ BIBLIOGRAFI ADRIAN AKMAJIAN ET AL.

HTTP:// WWW. PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN. Bunyi bahasa Melayu.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ ABD.43400 UPM. 28 . Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Universiti Putra Malaysia. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Serdang. HAMID MAHMOOD.