BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _

Konsonan dalam Bahasa Melayu
Konsonan ialah bunyi bahasa selain daripada bunyi vocal. Sekiranya bunyi vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi dengan udara keluar terus –menerus tanpa sekatan atau gangguan oleh alat artikulasi, maka bunyi konsonan ialah bunyi yang semasa menghasilkannya terdapat gangguan atau halangan (hambatan) oleh alat artikulasi. Konsonan boleh terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara ialah konsonan yang semasa penghasilannya pita suara digetarkan oleh arus udara yang keluar dari paru-paru, dan konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa mengalami getaran pita suara oleh arus udara. Konsonan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua golongan iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu; Konsonan asli dalam bahasa Melayu adalah konsonan yang tersedia ada dalam bahasa Melayu dan telah digunakan oleh penutur bahasa Melayu tanpa perubahan. Menurut Yunus Maris terdapat sebanyak 19 konsonan asli dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada 2 konsonan letupan dua bibir dan tidak bersuara (p,b), 2 konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara (t,d), 2 letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara (k,g), 1 konsonan hentian glottis, 2 konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara (c,j), 2 konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara (s) dan geseran glottis bersuara (h), 1 konsonan getaran bersuara (r), 1 konsonan sisian bersuara, iaitu 1 separuh vokal dua bibir bersuara (w), dan 1 separuh vokal lelangit keras bersuara (j). Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah artikulasi tertentu seperti dua bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glottis, rongga hidung dan lain-lain. 1

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _

Cara Artikulasi Bunyi konsonan memerlukan sedikit darjah penyempitan dalam terusan ujaran – sama ada sekatan sepenuhnya atau suatu penyempitan yang melebihi daripada yang didapati dalam vokal tinggi. Perbezaan darjah penyekatan inilah yang dikenali sebagai cara artikulasi.

Hentian Hentian, atau plosive, dihasilkan dengan penyekatan sepenuhnya di rongga mulut dan dengan celum dinaikkan supaya tidak ada uadara yang akan lepas keluar melalui rongga hidung. Akibatnya berlakulah tekanan di belakang titik artikulasi. Apabila sekatan itu dilepaskan, kita akan mendengar bunyi “pop” iaitu ciri bagi bunyi hentian.

Frikatif Frikatif atau malaran, melibatkan penyempitan yang sangat sempit yang membenarkan hanya satu pembukaan kecil bagi udara untuk keluar (serupa dengan apa yang berlaku jika tingkap tidak ditutup dengan selamat). Ini mengarah kepada cirri bunyi “hiss” yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi ini. Bunyi frikatif yang paling umum sekali ialah bunyi alveolar s; kewujudan s itu hamper universal.

2

bagi membolehkan udara keluar melalui mulut. separuh vokal ialah konsonan yang menyerupai vokal. lidah membuat sekatan sepenuhnay (sebagaimana dilakukan bagi bunyi hentian dan sengau). iaitu masing-masing sebagai likuida sisian dan bukan sisian. Sengau labial dan dental (atau alveolar) berkemungkinan bersifat universal. sebaliknya ia dilepaskan dengan geseran. Sengau Bunyi sengau. Bagi bunyi sisian. sekatan itu tidak dilepaskan dengan serta merta. Pada mulanya terdapat sekatan sepenuhnya tetapi tidak seperti hentian. supaya aliran udara bebas keluar melalui rongga hidung. Geluncuran: separuh vokal Sebagaimana yang tertunjuk pada namanya. Bunyi ini dihasilkan dengan badan lidah berada pada posisi yang sama 3 .BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Afrikat Bunyi afrikat mempunyai beberapa cirri yang sama dengan hentian dan frikatif. Kebanyakan bahasa mempunyai sengau tambahan sama ada sengau velar atau palatoalveolar (atau palatal). tetapi sama ada atau kedua-dua bahagian tepi lidah diturunkan. Likuida Bunyi likuida meliputi bunyi l dan r. dihasilkan dengan sekatan sepenuhnya tetapi velum direndahkan. sebagaimana bunyi hentian.

bunyi separuh vokal selalunya ialah alofon kepada vokal tinggi apabila berhampiran dengan sesuatu vokal lain. bunyi h selalunya dihuraikan sebagai versi tidak bersuara(tiada penggetaran pita suara) bunyi yang berikutnya. Biasanya kebanyakan bahasa mempunyai bunyi separuh vokal yang sepadan dengan satu atau lebih vokal tingginya. dengan merapatkan pita suara. Sama ada satu urutan vokal dan separuh vokal itu berfungsi sebagai diftong bergantung pada struktur bahasa berkenaan. Dalam kebanyakan bahasa. Geluncuran Glotal Bunyi geluncuran glotal ialah bunyi h. Kecuali lidah itu lebih hamper dengan lelangit keras. apabila glotis dibuka. Untuk menghasilkan bunyi hentian glottis.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ sebagaimana vokal tinggi dihasilkan. Suatu gabungan antara vokal dan separuh vokal boleh menghasilkan diftong yang berfungsi seperti vokal tunggal. Larink ditutup rapat. bunyi ‘pop’ akan kedengaran 4 . Penyempitan tambahan inillah yang menjadikannya sebagai konsonan.

pokok. dapur. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). Letupan Dua Bibir Tidak Bersuara [ p] Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara dari paru-paru yang keluar ke rongga mulut. atap. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. dapat Di akhir perkataan: dakap. sepak. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p (seperti dalam gambar rajah). b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak bagi menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. sedap. santap 5 .BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Cara penghasilan konsonan 1. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: panjat. pukul. Udara tersekat sepenuhnya pada bibir. kemudian dilepaskan serta merta. puteri Di tengah perkataan: lepas.

b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Letupan Dua Bibir Bersuara [b] Konsonan ini dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. subuh. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan dua bibir bersuara (lihat pada gambar rajah). tabur. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya seketika pada bibir mulut. budak. lembab. buku. kemudian udara dilepaskan dengan serta merta. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan hádala seperti yang berikut: Di awal perkataan: burung. adab 6 . batu Di tengah perkataan: tubuh. c) Pita suara dirapatkan.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 2. tiba Di akhir perkataan: sebab. kitab.

c) Pita suara dibuka (direnggangkan). lembut 7 .BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 3. patut. Letupan Gusi Tidak Bersuara [ t ] Konsonan letupan gusi tidak bersuara dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. d) Udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut keluar tanpa menggetarkan pita suara. sebut. e) Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [ lihat pada gambar rajah] Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: tangan. datuk Di akhir perkataan: penuntut. Udara kemudiannya dilepaskan dengan serta merta. satu. putus. tolong. tahu. kemudian tersekat pada bahagian gusi. tarik Di tengah perkataan: petang. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

kemudian udara tersebut dilepaskan dengan serta merta. sidang. padang. duka. dapur Di tengah perkataan: pedang. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. (lihat gambar rajah). Letupan Gusi Bersuara [ d ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini proses yang berikut perlu berlaku: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. maksud 8 . padah Di akhir perkataan: abad. Konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: dalam. c) Pita suara dirapatkan.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 4. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya pada gusi . e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir bersuara. dahulu. tekad.

kita Di tengah perkataan: sukat. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. dilepaskan dengan serta merta. Udara tersekat pada bahagian lelangit lembut. emak 9 . Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: kawan. dekat. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Letupan Lelangit Lembut Tidak Bersuara [ k ] Konsonan letupan lelangit lembut k dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. pekak. kuda. tengok. kemudian. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). bakat.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 5. pukat Di akhir perkataan: budak. kalau. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara k (lihat gambar rajah).

syurga Di akhir perkataan: beg. Udara tersebut kemudiannya dilepaskan dengan serta merta. monolog 10 . gantung. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: guru. juga. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Letupan Lelangit Lembut Bersuara [ g ] Bagi menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut bersuara proses berikut perlu dilakukan: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut bersuara (lihat gambar rajah). c) Pita suara dirapatkan.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 6. dan tersekat pada bahagian lelangit lembut. gajah Di tengah perkataan: agak. dialog. ganti. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. agar.

?ada. gala? 11 . juma?at. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. d) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan hentian glotis yang terdapat dalam bahasa Melayu( lihat gambar rajah). Hentian Glotis [ ? ] Untuk menghasilkan bunyi hentian glotis proses berikut turut berlaku: a) Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya. golo?.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 7. so?al Di akhir perkataan: tida?. ke?ada?an. ana?. c) Udara dari paru-paru keluar dan tersekat dan terhenti pada bahagian glotis dan tidak dilepaskan. ?orang Di tengah perkataan: sa?at. Contoh perkataan yang mengandungi bunyi konsonan ini ialah: Di awal perkataan: ?ibu . ?ikan.

contoh Di tengah perkataan: suci. Letusan Lelangit Keras – Gusi Tidak Bersuara [ ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini. Proses yang berikut turut berlaku: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras. cuti. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). banci. Walau bagaimanapun untuk bunyi konsonan c dalam bahasa Melayu. Kemudian udara tersebut dilepaskan dengan perlahan (bukan dengan cepat atau dengan serta merta). Bunyi konsonan c yang hadir dalam bahasa Melayu adalah seperti dalam contoh perkataan yang berikut: Di awal perkataan: cari. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. kunci Di akhir perkataan: mac.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 8. koc 12 . pelepasan udara adalah lebih cepat sedikit berbanding dengan pelepasan udara untuk bunyi konsonan letusan (afrikat) dalam bahasa Inggeris seperti dalam perkataan ”Church”. Udara tersebut tersekat seketika pada bahagian lelangit keras-gusi. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. benci. curi.

kolej 13 . Udara dilepaskan perlahan ( bukan dilepaskan dengan cepat atau serta merta). d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara dan tersekat pada daerah lelangit keras gusi. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk menyekat udara daripada memasuki rongga hidung. juga Di tengah perkataan: tajam. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perktaan: jangan. bujang. janggut. hujan Di akhir perkataan: imej. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi j (lihat dalam gambar rajah). Letusan Lelangit Keras-Gusi Bersuara [ ] Bunyi konsonan letusan lelangit keras-gusi dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras –gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. c) Pita suara dirapatkan. terjun.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 9. Bagi bunyi konsonan j dalam bahasa Melayu pelepasan udara adalah adalah lebih cepat daripada pelepasan udara untuk bunyi konsonan j dalam bahasa Inggeris seperti untuk perkataan ”judge”. jolok.

b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tetak bagi menyekat udara daripada keluar melalui rongga hidung. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gusi tidak bersuara. pasar Di akhir perkataan: habis. sedap Di tengah perkataan: basuh. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah gusi. hiris. sungguh.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 10. dasar. kasar. beras 14 . ( Lihat gambar rajah) . bilis. sapu. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: sayang. Geseran Gusi Tidak Bersuara [ s ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara s proses yang berikut turut berlaku: a) Daun lidah dinaikkan ke arah gusi untuk membuat sempitan. Pita suara tidak digetarkan.

jahat Di akhir perkataan: bersih. tahap. c) Udara keluar dengan menggeser melalui sempitan glotis. hantu. hinggap Di tengah perkataan: lihat. lebih 15 . d) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan geseran glotis bersuara (lihat gambar rajah). pihak. hulur. letih. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui hidung. Kehadiran bunyi ini adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: habis. kasih. Geseran Glotis Bersuara [ h ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan generan glotis h. Proses yang berikut turut berlaku: a) pita suara dibuka (renggangkan) untuk membuka sempitan pada glotis. Pita suara digetarkan.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 11.

ratu. kasar. keras. karut Di akhir perkataan: besar. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi getaran gusi bersuara r (lihat gambar rajah). runtuh. Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: rasa. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan hujung lidah dan pita suara digetarkan. Geseran Gusi Bersuara [ r ] Bunyi geseran gusi bersuara r dihasilkan dengan cara yang berikut: a) Hujung lidah dikenakan pada gusi b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. laras. edar 16 . c) Pita suara dirapatkan. rusuh Di tengah perkataan: beras.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 12. lebar.

lambat. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: lama. pukul 17 . tetapi hanya dapat keluar melalui sisian atau tepian. kilat.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 13. bulat Di akhir perkataan: tinggal. Sisian Gusi Bersuara [ l ] Konsonan sisian gusi bersuara l dihasilkan dengan cara: a) Hujung lidah dikenakan pada bahagian tengah gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. lampu. lupa Di tengah perkataan: selamat. kelat. penggal. c) Pita suara dirapatkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sisian gusi bersuara (lihat dalam rajah). d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. bekal. Pita suara digetarkan. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

masin Di tengah perkataan: timun. dalam. lima Di akhir perkataan: salam. malam. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan supaya udara dapat memasuki rongga hidung. silam. tilam 18 . mula.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 14. bibir mulut dibuka semasa menyebut bunyi m dan pita suara digetarkan (lihat gambar rajah). namun. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: makan. c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru memasuki rongga mulut dan keluar melalui rongga hidung. timur. Sengau Dua Bibir Bersuara [ m ] Konsonan sengau dua bibir bersuara dihasilkan dengan cara: a) bibir bawah dirapatkan pada bibir atas untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.

sembilan 19 . d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada bahagian gusi. Pita suara digetarkan. nuri. panas. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: nasi. binasa.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 15. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau gusi bersuara (lihat dalam rajah). nangka. c) Pita suara dirapatkan. Sengau Gusi Bersuara [ n ] Bunyi sengau gusi bersuara n dihasilkan dengan cara: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. naluri Di tengah perkataan: kenari. Kemudian keluar melalui rongga hidung. lapan. lontar Di akhir perkataan: papan. simpan. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung.

Pita suara digetarkan. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga ke hidung supaya udara dari paru-paru dapat keluar melalui rongga hidung. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit keras-gusi. minyak. sunyi 20 .BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 16. Kemudian keluar melalui rongga hidung. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut. Sengau Lelangit Keras – Gusi Bersuara [ ] Untuk menghasilkan bunyi ini proses yang berikut turut berlaku: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. c) Pita suara dirapatkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sengau lelangit keras-gusi bersuara (lihat gambar rajah). tanya. nyamuk. nyanyok Di tengah perkataan: banyak. Di awal perkataan: nyanyi. nyata.

burung. gantung 21 . c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit lembut. bangga.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 17. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau lelangit lembut bersuara (lihat gambar rajah). kemudian keluar melalui rongga hidung. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: nganga. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung. Sengau Lelangit Lembut Bersuara [ ] Bunyi konsonan sengau lelangit lembut dihasilkan melalui proses yang berikut: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan kepada lelangit lembut untuk menyekat udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. ngiau Di tengah perkataan: bunga. tangga Di akhir perkataan: tanggung. tanjung. singa. Pita suara digetarkan.

lewat Di akhir perkataan: sepak takraw 22 .BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 18. kawat. waris. c) Pita suara dirapatkan d) Udara keluar dari paru-paru ke rongga mulut menggetarkan pita suara. Separuh Vokal Dua Bibir [ w ] Bunyi separuh vokal dua bibir bersuara w ini dihasilkan dengan cara: a) Bibir dibundarkan b) Belakang lidah diangkat ke arah lelangit. Semasa menghasilkan bunyi vokal u lidah dengan pantas berubah ke kedudukan (posisi) untuk menghasilkan vokal tengah e (lihat gambar rajah). lawan. wang Di tengah perkataan: kawan. wayang. tetapi tidak menyentuh lelangit lembut ( sama seperti kedudukan lidah untuk membunyikan vokal belakang u). Kehadiran konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: wau.

sayang. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan pita suara. c) Pita suara dirapatkan. kemudian semasa menghasilkan bunyi itu kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah e. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan separuh vokal j (lihat gambar rajah). Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [ j ] Bagi menghasilkan bunyi konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara j proses yang berikut turut berlaku: a) depan lidah dinaikkan ke arah gusi seperti hendak menghasilkan bunyi vokal i. bayang. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. sembahyang 23 . yuran Di tengah perkataan: dayang. Kehadiran bunyi konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: yang. Semasa menghasilkan bunyi vokal i kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah e.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 19. yakin. yatim.

3. Inggeris dan sebagainya. fitnah. 2. Konsonan-konsonan ini telah umum dipakai dalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing. faham. Geseran bibir-gigi tidak bersuara f Geseran bibir-gigi bersuara v Geseran gigi tidak bersuara Geseran gigi bersuara d Geseran gusi bersuara z Geseran lelangit keras tidak bersuara Geseran lelangit lembut tidak bersuara x Geseran lelangit lembut bersuara 1. sifar. Seperti bahasa Arab. fonetik Di tengah perkataan : nafkah.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu Dengan konsonan pinjaman dimaksudkan konsonan-konsonan yang bukan berasal daripada bahasa Melayu tetapi dipinjam daripada bahasa lain. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). kufur 24 . 4. Pita suara tidak digetarkan. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah bibir gigi. 5. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f (lihat gambar rajah). 8. Konsonan ini hadir dalam perkataan pinjaman seperti contoh yang berikut: Di awal perkataan: fikir. Konsonan-konsonan tersebut terdiri daripada : 1. 6. sifir. Geseran Bibir – Gigi Tidak Bersuara [ f ] Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara dihasilkan dengan cara: a) Bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggeser melalui ruang yang sempit. 7. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Sanskrit.

Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: vokal.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Di akhir perkataan : arif. huruf Geseran Bibir-Gigih Tidak Bersuara [ v ] Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara dihasilkan dengan cara a) bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggesel melalui sempitan b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. alif. maaf. Pita suara digetarkan e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir-gigi bersuara v (lihat gambar rajah). variasi Di tengah perkataan: universiti. novel 25 . c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggesel melalui sempitan pada daerah bibir-gigi.

othman Di tengah perkataan: Mithal Di akhir perkataan : Hadith 26 . thabit. Thalatha. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gigi tidak bersuara . Pita suara tidak digetarkan.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Geseran Gigi Tidak Bersuara Konsonan geseran gigi tidak bersuara dihasilkan melalui cara: a) Hujung lidah dihampirkan kepada daerah antara gigi atas dengan gigi bawah untuk membuat sempitan pada daerah antara gigi bawah supaya udara keluar dengan menggeser. Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: Ithnin. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung c) Pita suara dibuka (direnggangkan) d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan antara gigi atas dan gigi bawah.

Kementerian Pendidikan Malaysia. Penterjemah ZAHARANI AHMAD. Fungsi dan Penguasaannya oleh penutur. BAHASA: Konsep. Dewan Bahasa dan Pustaka.NOR HASHIMAH JALALUDDIN. Fonologi Generatif. SANFORD A. Penterjemah AISHAH MAHDI.1992. SCHANE. 1980. 1996. DR ASMAH HJ. Dewan Bahasa dan Pustaka. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ BIBLIOGRAFI ADRIAN AKMAJIAN ET AL. ZULKIFLEY HAMID. 27 . Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. Petaling. Bhd.AZIZAH HUSSEIN LINGUISTIK: Pengantar Bahasa dan Komunikasi. OMAR. Nahu Melayu Muktahir. Kementerian Pendidikan Malaysia. PROF.

Bunyi bahasa Melayu. 28 . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Universiti Putra Malaysia. HTTP:// WWW. Serdang.43400 UPM.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ ABD. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN. HAMID MAHMOOD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful