P. 1
Muqaddimah Ad Muhammadiyah

Muqaddimah Ad Muhammadiyah

|Views: 30|Likes:
Published by Hendra Rahmat Nirc

More info:

Published by: Hendra Rahmat Nirc on Jul 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

PENDAHULUAN ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬
Muhammadiyah adalah suatu organisasi, merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Muhammadiyah didirikan di atas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran-pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip/pendirianpendirian bagi kehidupan dan perjuangannya.

Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu merupakan asas-asas kepribadiannya.  Di atas pokok pikiran-pokok pikiran/prinsipprinsip yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis.  Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu diuraikan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

. Disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut mempunyai latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya. dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada Sidang Tanwir tahun 1961.LATAR BELAKANG LAHIRNYA ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH   Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953).

masuknya pengaruh luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Latar belakang tersebut adalah mulai nampak/ terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh: Pertama. . terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa/ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Kedua.

Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya.  Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Muqaddimah AD Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga. agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui: Apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Muqaddimah AD Muhammadiyah tersebut merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok pikiran-pokok pikiran almarhum K. yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. dipelihara dan atau ditajdidkan. .H.

‫ إِاك هعبد وإِاك هسجعّن‬. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni`mat kepada mereka. Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.RUMUSAN MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬ ‫ اًدهالصراط‬.‫المسجقّم‬ Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. . Segala puji bagi Allah.‫الحمد هلل رب العالمّن‬ ٓ ٔ .‫ صراط الذِن اهعمت علٌّم ػّر المؼضٍب علٌّم وال الضالّن‬.‫ الرحمن الرحّم‬. . Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan . Tunjukilah kami jalan yang lurus.‫ ملك ٍِم الدِن‬.

.‫رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوال‬ “Saya ridha: Ber-Tuhan kepada Allah. ber-Agama kepada Islam dan ber-Nabi kepada Muhammad Rasulullah SAW”   Amma ba’du. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia. bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci. adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah. bertolongtolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum yang manapun juga.   Masyarakat yang sejahtera. persaudaraan dan gotong royong. makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan. . kejujuran. aman damai. adalah satusatunya pokok hukum dalam masyarakat utama dan sebaik-baiknya. lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

terutama umat Islam. Syahdan. untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu. dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahaga di Dunia dan Akhirat. tiap-tiap orang. wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya segala kekuatan dan mengunakannya untuk masyarakat itu di dunia. umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian. sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw.  Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian para Nabi. dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah sematamata. dan hanya mengharapkan karunia Allah dan - .

maka berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat aliImran:104: ٔ ٔ ٔ . atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya. serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. ‫ولجلن مولم امة ِدعٍن إلَ الخّر وِامرون بالمعروف وِوٌٍن عن المولر واولئك ًم المفلحٍن‬ . dan ridha-Nya belaka. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu. lagi pula harus sabar dan tawakalbertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya. dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

golongan yang mengajak kepada ke-Islaman. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “Muhammadiyah” yang disusun dengan majelis-majelis (bahagian-bahagian)-nya.  Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah. menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. oleh almarhum KHA. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia. mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar. .Artinya:”Adakanlah dari kamu sekalian.

sehingga merupakan: “Suatu negara yang indah. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya. َ َ ُ َ ‫َبـل ْـ‬ ْ َ َ ّ َ ‫ـدة ط ِـّ ــبة ورب ػـفـ ــٍر‬  . Nabi Muhammad saw. mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang syurga “Jannatun Na’im” dengan keridhaan Allah Yang Rahman dan Rahim. guna mendapat karunia dan ridha-Nya di dunia dan akhirat. dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia. disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah. bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun” Maka dengan Muhammadiyah ini.

Ajaran tauhid adalah inti/esensi ajaran Islam yang tetap.‫وماارسلوا من قبلك من رسٍل إال هٍحُ الّي اهي ال الي اال اها فاعبدون‬ . beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah” Pokok pikiran ini mengandung beberapa prinsip yakni: 1. Firman Allah (Q. tidak berubah-ubah.al-Anbiya’:25) ّٔ ٓ ٔ ّ .S. sejak agama Islam pertama sampai yang terakhir.POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri 7 (tujuh) pokok pikiran yakni: Pertama: “Hidup manusia harus berdasarkan Tauhid (meng-esa-kan) Allah: ber-Tuhan.

(Q. mengatur dan menguasai alam semesta. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah Tuhan yang Haq.(Q. (Q.2. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang kuasa menciptakan.S. memelihara. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang berhak dan wajib dihambai (disembah). al-Isra’:23) َ ‫َخ‬ َ ‫َ الس َم ٍَاتِ َو ْا‬ ُ َ ُ َ َ ‫ال ْر‬ ُ ‫ض‬ ‫ل‬ ْ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ِإن َرب‬ ِ ِ ِ َٓ ُ َ َْْ َ ُ ‫ي إال‬ َ ‫هللا‬ ‫ل‬ ِ ِ‫فاعلم اهي ال ا‬ َ ‫ك َاال َث ْع ُب ُد ْوا إال‬ َ ‫َو َق‬ َ ‫ضَ َر ُّب‬ ُ ِ ِ‫ِ ا‬ ‫اى‬ .al-A’raf:54) b. Kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek: a.Muhammad:19) c.S.S.

5. 4.at-Tin:4) . tetap menjadi makhluk termulia. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. di mana manusia akan mempertanggung jawabkan hidupnya di dunia.Kepercayaan tauhid membentuk 2 (dua) kepercayaan kesadaran: a. (Q. 3. b.mata untuk amal saleh. manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. Percaya akan adanya Hari Akhir.S.manusia akan dapat menemukan dirinya pada kehidupan yang sebenarnya. Sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata.

az-Zariyat:56) Apakah ibadah itu ? Ibadah ialah taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Amanah Allah yang menjadi tanggungan dan kewajiban manusia ialah menjadi Khalifah (penganti) Allah di bumi. yang tugasnya membuat kemakmuran di bumi. manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah (beramal saleh) guna mendapatkan keridhaannya. (Q.6. menjauhi larangannya dan mengamalkan yang diizinkannya. dengan memelihara dan menjaga ketertibannya. Ibadah terbagi kepada dua : umum dan khusus Manusia hidup memiliki kesanggupan untuk mengemban amanah Allah. 7. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. .S. 8. dengan mentaati perintahnya.

tidak bisa lain daripada membentuk tujuan hidupnya di dunia untuk mewujudkan masyarakat yang baik. Amal ibadah yang wajib ditunaikan itu tidak saja yang bersifat khusus seperti shalat. amal ibadah yang bersifat kemasyarakatan ialah berjuang untuk kebaikan.9. Bagi dan dalam Muhammadiyah. kebahagiaan dan kesejahteraan manusia/masyarakat inilah yang dilaksanakan sebagai kelengkapan amal ibadah pribadi yang langsung kepada Allah. 11. Paham dan pandangan hidup yang berasaskan ajaran Islam yang murni yang pokoknya adalah ajaran tauhid. . yang dalam Muhammadiyah tujuan tsb dirumuskan: Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. puasa tetapi juga sifatnya berbuat ishlah dan ihsan kepada manusia dan masyarakat dengan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan masyarakat. 10.

Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. 3.Kedua : Hidup manusia itu bermasyarakat Pokok pikiran ini mengandung tiga hal: 1. 2. Maka Pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik. . Bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan obyek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mempelajari sifat dan susunan hidp manusia di muka bumi. nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah dapat hidup sendiri. bahagia dan sejahtera. Hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia.

Pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji. Agama Islam adalah mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran. merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki. di dunia dan akhirat. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. di dunia dan akhirat.Ketiga: Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki. . 2. mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya.

baik aspek kehidupan perorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah. 3. 6. akhlak. 4. Ajaran Islam itu tidak hanya mengenai soal-soal perseorangan.‫ان الدِن عود هللا اإلسالم‬ ٔ ‫ومن ِبجغ ػّر اإلسالم دِوا فلن ِقبل موي وًٍ فَ االَخرة من الخاسرِن‬ Apakah agama itu ? Agama adalah apa yang telah disyari’atkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjukpetunjuk untuk hambanya di dunia dan akhirat. ekonomi dsb. 5. pendidikan. . sosial. Muhammadiyah dalam memahami atau istinbath hukum agama ialah kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan memakai cara Tarjih. tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dasar hukum/ajaran Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah (hadis). ilmu pengetahuan.

sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/ masyarakat. adalah wajib. Usaha menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam untuk merealisir ajaran-ajarannya guna mendapat keridhaan Allah adalah dinamakan Sabilillah.Keempat: Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. . Sabilillah adalah jalan (media) yang menyampaikan kepada apa yang diridhai Allah dari semua alam yang diizinkannya. untuk memuliakan agama-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1.

. Faktor Subyektif (yakni kesadaran akan kewajiban kepada Allah. berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/masyarakat.2. Pendirian tersebut merupakan kerangka dan sifat perjuangan Muhammadiyah secara keseluruhan. dan paham akan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya dengan keyakinan akan keutamaan dan tepatnya untuk sendi dan mengatur hidup dan kehidupan manusia/masyarakat). Tidak boleh ada satu kegiatan pun dalam Muhammadiyah yang keluar/menyimpang dari kerangka dan sifat tsb. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (jihad fi sabilillah) adalah menjadi ciri keimanan seseorang. 4. Perjuangan demikian itu dicetuskan oleh 2 faktor: a. 3.

b. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan dapat menunaikan amanahnya sebagai khalifah-Nya di bumi. 6. Faktor Obyektif (Rusaknya masyarakat Islam khususnya dan masyarakat umumnya sebab meninggalkan atau menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam baik karena tidak mengetahui. . salah atau kurang memahami ajaran Islam yang benar.5. dengan ajaran lain. ialah orang-orang yang beriman dan kebenaran ajaran agama-Nya serta mereka mampu untuk mengamalkan/merealisirnya. Ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. ataupun karena adanya usaha dari luar yang berusaha mengalahkan Islam.

Kelima: “Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehinga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. . Kehidupan para Nabi terutama kehidupan Rasulullah Muhammad saw merupakan kehidupan pejuang dalam menegakkan cita-cita agama. 2. hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba’) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad saw. sehingga dapat mengetahui rahasia-rahasia yang menjadi faktor kemenangannya dan kemudian mencontoh dan mengikutinya.” Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. yang seharusnya menjadi contoh yang ideal bagi pejuang Islam. Tiap-tiap pejuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam haruslah mempelajari sejarah perjuangan para Nabi terutama perjuangan Muhammad saw.

Ahmad Dahlan diberi nama “MUHAMMADIYAH” untuk bertafaul (pengharapan baik) dapat mencontoh perjuangan Muhammad Rasulullah saw. 4. ikhlas (semata-mata mengharap keridhaan Allah) penuh rasa tanggung jawab. penuh kesabaran dan tawakal. adalah dilakukan dengan Jihad (dengan sungguh-sungguh menggunakan segala kekuatan dan kemampuannya serta pengorbanan secukupnya).3. Sifat pokok perjuangan para Nabi dan terutama perjuangan Rasulullah saw yang wajib kita ikuti ialah selain merupakan Ibadah kepada Allah. Dan karena itu pulalah kiranya Persyarikatan kita yang oleh pendirinya KH. .

Hukum berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban (perintah agama) berdasarkan kaidah umum. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya”. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. wajib. Organisasi/Persyarikatan adalah ikatan secara permanen antara dua orang atau lebih karena mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing bersedia bekerja sama dalam melaksanakan usahausaha guna mencapai tujuan tersebut dengan peraturan dan pembagian pekerjaan yang teratur dan tertib. bila dengan cara berorganisasi. . 2.Keenam: “Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. Organisasi adalah alat perjuangan 3.

dan masyarakat adalah objek/yang dipimpin. e. progresif. tegas dan berwibawa. Dinamis. serta militan c. Revolusioner d. Mempunyai pimpinan yang kuat. cakap. antara lain: a.4. Berdasarkan ayat 104 surat Ali Imran tersebut. ialah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Mempunyai susunan kepemimpinan yang lengkap dan tepat/ up to date. Muhammadiyah adalah sebagai subjek/pemimpin. b. . nyatalah bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang yang bersifat sebagai GERAKAN.

Amar Makruf c. jelaslah bahwa tugas pokok Muhammadiyah adalah : a. Muhammadiyah menjadikan “Syura” dan “Musyawarah” sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan. ٔ )38 :‫وامرًم شٍرى بّوٌم (الشٍرى‬ 6. Nahy Munkar . Dakwah Islam b. Berdasarkan ayat 104 Surat Ali Imran pula.5. Sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

)15 : ‫بلدة طّبة ورب ػفٍر (السباء‬ .Ketujuh (Kesimpulan) : Pokok pikiran-pokok pikiran / prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dan diterangkan di atas.ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin yang diridhai Allah. adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. ialah MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->