MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

PENDAHULUAN ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬
Muhammadiyah adalah suatu organisasi, merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Muhammadiyah didirikan di atas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran-pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip/pendirianpendirian bagi kehidupan dan perjuangannya.

Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu merupakan asas-asas kepribadiannya.  Di atas pokok pikiran-pokok pikiran/prinsipprinsip yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis.  Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu diuraikan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada Sidang Tanwir tahun 1961.LATAR BELAKANG LAHIRNYA ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH   Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953). Disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut mempunyai latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya. . dengan bantuan beberapa orang sahabatnya.

. terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa/ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. masuknya pengaruh luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Latar belakang tersebut adalah mulai nampak/ terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh: Pertama. Kedua.

 Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Muqaddimah AD Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga.H. agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui: Apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya. dipelihara dan atau ditajdidkan. Muqaddimah AD Muhammadiyah tersebut merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok pikiran-pokok pikiran almarhum K. yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. .

‫ ملك ٍِم الدِن‬. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni`mat kepada mereka. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. .‫ الرحمن الرحّم‬.‫المسجقّم‬ Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.‫ إِاك هعبد وإِاك هسجعّن‬.‫الحمد هلل رب العالمّن‬ ٓ ٔ .‫ صراط الذِن اهعمت علٌّم ػّر المؼضٍب علٌّم وال الضالّن‬. Tunjukilah kami jalan yang lurus.RUMUSAN MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬ ‫ اًدهالصراط‬. . Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan . Segala puji bagi Allah. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Tuhan semesta alam.

Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. ber-Agama kepada Islam dan ber-Nabi kepada Muhammad Rasulullah SAW”   Amma ba’du. .‫رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوال‬ “Saya ridha: Ber-Tuhan kepada Allah.

lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan. adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci. kejujuran. . aman damai.   Masyarakat yang sejahtera. bertolongtolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum yang manapun juga. persaudaraan dan gotong royong. adalah satusatunya pokok hukum dalam masyarakat utama dan sebaik-baiknya.

dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahaga di Dunia dan Akhirat. terutama umat Islam. tiap-tiap orang. umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian. sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw. untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu. dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah sematamata. dan hanya mengharapkan karunia Allah dan - . Syahdan.  Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian para Nabi. wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya segala kekuatan dan mengunakannya untuk masyarakat itu di dunia.

maka berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat aliImran:104: ٔ ٔ ٔ . dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu. atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya. ‫ولجلن مولم امة ِدعٍن إلَ الخّر وِامرون بالمعروف وِوٌٍن عن المولر واولئك ًم المفلحٍن‬ . serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. lagi pula harus sabar dan tawakalbertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya. dan ridha-Nya belaka.

menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. . mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar.Artinya:”Adakanlah dari kamu sekalian. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “Muhammadiyah” yang disusun dengan majelis-majelis (bahagian-bahagian)-nya. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia. oleh almarhum KHA.  Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah. golongan yang mengajak kepada ke-Islaman.

disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah. Nabi Muhammad saw. َ َ ُ َ ‫َبـل ْـ‬ ْ َ َ ّ َ ‫ـدة ط ِـّ ــبة ورب ػـفـ ــٍر‬  . dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia. sehingga merupakan: “Suatu negara yang indah. bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun” Maka dengan Muhammadiyah ini. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya. guna mendapat karunia dan ridha-Nya di dunia dan akhirat. mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang syurga “Jannatun Na’im” dengan keridhaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

al-Anbiya’:25) ّٔ ٓ ٔ ّ . tidak berubah-ubah.‫وماارسلوا من قبلك من رسٍل إال هٍحُ الّي اهي ال الي اال اها فاعبدون‬ . Firman Allah (Q. beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah” Pokok pikiran ini mengandung beberapa prinsip yakni: 1.S. Ajaran tauhid adalah inti/esensi ajaran Islam yang tetap.POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri 7 (tujuh) pokok pikiran yakni: Pertama: “Hidup manusia harus berdasarkan Tauhid (meng-esa-kan) Allah: ber-Tuhan. sejak agama Islam pertama sampai yang terakhir.

al-Isra’:23) َ ‫َخ‬ َ ‫َ الس َم ٍَاتِ َو ْا‬ ُ َ ُ َ َ ‫ال ْر‬ ُ ‫ض‬ ‫ل‬ ْ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ِإن َرب‬ ِ ِ ِ َٓ ُ َ َْْ َ ُ ‫ي إال‬ َ ‫هللا‬ ‫ل‬ ِ ِ‫فاعلم اهي ال ا‬ َ ‫ك َاال َث ْع ُب ُد ْوا إال‬ َ ‫َو َق‬ َ ‫ضَ َر ُّب‬ ُ ِ ِ‫ِ ا‬ ‫اى‬ .al-A’raf:54) b. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang berhak dan wajib dihambai (disembah).2.(Q.S.Muhammad:19) c. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah Tuhan yang Haq.(Q. memelihara.S. (Q.S. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang kuasa menciptakan. mengatur dan menguasai alam semesta. Kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek: a.

mata untuk amal saleh. Sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata. 3. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. di mana manusia akan mempertanggung jawabkan hidupnya di dunia. sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya.S.at-Tin:4) . (Q.manusia akan dapat menemukan dirinya pada kehidupan yang sebenarnya. tetap menjadi makhluk termulia. 4. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. b. Percaya akan adanya Hari Akhir.Kepercayaan tauhid membentuk 2 (dua) kepercayaan kesadaran: a. 5.

manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah (beramal saleh) guna mendapatkan keridhaannya.S.az-Zariyat:56) Apakah ibadah itu ? Ibadah ialah taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. dengan memelihara dan menjaga ketertibannya. 8. Ibadah terbagi kepada dua : umum dan khusus Manusia hidup memiliki kesanggupan untuk mengemban amanah Allah. (Q. yang tugasnya membuat kemakmuran di bumi. 7. . dengan mentaati perintahnya. Amanah Allah yang menjadi tanggungan dan kewajiban manusia ialah menjadi Khalifah (penganti) Allah di bumi. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. menjauhi larangannya dan mengamalkan yang diizinkannya.6.

amal ibadah yang bersifat kemasyarakatan ialah berjuang untuk kebaikan. 10. Bagi dan dalam Muhammadiyah. 11. puasa tetapi juga sifatnya berbuat ishlah dan ihsan kepada manusia dan masyarakat dengan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan masyarakat. kebahagiaan dan kesejahteraan manusia/masyarakat inilah yang dilaksanakan sebagai kelengkapan amal ibadah pribadi yang langsung kepada Allah. yang dalam Muhammadiyah tujuan tsb dirumuskan: Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. .9. tidak bisa lain daripada membentuk tujuan hidupnya di dunia untuk mewujudkan masyarakat yang baik. Paham dan pandangan hidup yang berasaskan ajaran Islam yang murni yang pokoknya adalah ajaran tauhid. Amal ibadah yang wajib ditunaikan itu tidak saja yang bersifat khusus seperti shalat.

2.Kedua : Hidup manusia itu bermasyarakat Pokok pikiran ini mengandung tiga hal: 1. Dengan mempelajari sifat dan susunan hidp manusia di muka bumi. Hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. bahagia dan sejahtera. Maka Pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik. . Bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan obyek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah dapat hidup sendiri. 3.

di dunia dan akhirat.Ketiga: Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki. di dunia dan akhirat. merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki. . Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. Agama Islam adalah mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran. mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya. 2. Pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji.

sosial. 3.‫ان الدِن عود هللا اإلسالم‬ ٔ ‫ومن ِبجغ ػّر اإلسالم دِوا فلن ِقبل موي وًٍ فَ االَخرة من الخاسرِن‬ Apakah agama itu ? Agama adalah apa yang telah disyari’atkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjukpetunjuk untuk hambanya di dunia dan akhirat. 5. 6. akhlak. pendidikan. ilmu pengetahuan. tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. . baik aspek kehidupan perorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah. Dasar hukum/ajaran Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah (hadis). Muhammadiyah dalam memahami atau istinbath hukum agama ialah kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan memakai cara Tarjih. Ajaran Islam itu tidak hanya mengenai soal-soal perseorangan. 4. ekonomi dsb.

Keempat: Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/ masyarakat. untuk memuliakan agama-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. adalah wajib. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. Sabilillah adalah jalan (media) yang menyampaikan kepada apa yang diridhai Allah dari semua alam yang diizinkannya. Usaha menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam untuk merealisir ajaran-ajarannya guna mendapat keridhaan Allah adalah dinamakan Sabilillah. .

Tidak boleh ada satu kegiatan pun dalam Muhammadiyah yang keluar/menyimpang dari kerangka dan sifat tsb. . berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/masyarakat. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (jihad fi sabilillah) adalah menjadi ciri keimanan seseorang. dan paham akan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya dengan keyakinan akan keutamaan dan tepatnya untuk sendi dan mengatur hidup dan kehidupan manusia/masyarakat). Faktor Subyektif (yakni kesadaran akan kewajiban kepada Allah. 4. 3. Perjuangan demikian itu dicetuskan oleh 2 faktor: a.2. Pendirian tersebut merupakan kerangka dan sifat perjuangan Muhammadiyah secara keseluruhan.

Faktor Obyektif (Rusaknya masyarakat Islam khususnya dan masyarakat umumnya sebab meninggalkan atau menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam baik karena tidak mengetahui. salah atau kurang memahami ajaran Islam yang benar. ialah orang-orang yang beriman dan kebenaran ajaran agama-Nya serta mereka mampu untuk mengamalkan/merealisirnya. ataupun karena adanya usaha dari luar yang berusaha mengalahkan Islam. b. . 6. Ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. dengan ajaran lain. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan dapat menunaikan amanahnya sebagai khalifah-Nya di bumi.5.

Tiap-tiap pejuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam haruslah mempelajari sejarah perjuangan para Nabi terutama perjuangan Muhammad saw. Kehidupan para Nabi terutama kehidupan Rasulullah Muhammad saw merupakan kehidupan pejuang dalam menegakkan cita-cita agama.Kelima: “Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehinga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba’) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad saw. .” Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. sehingga dapat mengetahui rahasia-rahasia yang menjadi faktor kemenangannya dan kemudian mencontoh dan mengikutinya. yang seharusnya menjadi contoh yang ideal bagi pejuang Islam. 2.

.3. Dan karena itu pulalah kiranya Persyarikatan kita yang oleh pendirinya KH. adalah dilakukan dengan Jihad (dengan sungguh-sungguh menggunakan segala kekuatan dan kemampuannya serta pengorbanan secukupnya). penuh kesabaran dan tawakal. Ahmad Dahlan diberi nama “MUHAMMADIYAH” untuk bertafaul (pengharapan baik) dapat mencontoh perjuangan Muhammad Rasulullah saw. 4. ikhlas (semata-mata mengharap keridhaan Allah) penuh rasa tanggung jawab. Sifat pokok perjuangan para Nabi dan terutama perjuangan Rasulullah saw yang wajib kita ikuti ialah selain merupakan Ibadah kepada Allah.

Organisasi/Persyarikatan adalah ikatan secara permanen antara dua orang atau lebih karena mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing bersedia bekerja sama dalam melaksanakan usahausaha guna mencapai tujuan tersebut dengan peraturan dan pembagian pekerjaan yang teratur dan tertib. . Organisasi adalah alat perjuangan 3. 2. bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya”. Hukum berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban (perintah agama) berdasarkan kaidah umum. wajib. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1.Keenam: “Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil.

. dan masyarakat adalah objek/yang dipimpin.4. serta militan c. nyatalah bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang yang bersifat sebagai GERAKAN. Mempunyai susunan kepemimpinan yang lengkap dan tepat/ up to date. Dinamis. ialah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. progresif. e. cakap. Revolusioner d. Berdasarkan ayat 104 surat Ali Imran tersebut. Mempunyai pimpinan yang kuat. b. Muhammadiyah adalah sebagai subjek/pemimpin. tegas dan berwibawa. antara lain: a.

Muhammadiyah menjadikan “Syura” dan “Musyawarah” sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Nahy Munkar . Dakwah Islam b. ٔ )38 :‫وامرًم شٍرى بّوٌم (الشٍرى‬ 6. Sesuai dengan prinsip ajaran Islam.5. jelaslah bahwa tugas pokok Muhammadiyah adalah : a. Berdasarkan ayat 104 Surat Ali Imran pula. Amar Makruf c.

)15 : ‫بلدة طّبة ورب ػفٍر (السباء‬ . ialah MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA. adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya.ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin yang diridhai Allah.Ketujuh (Kesimpulan) : Pokok pikiran-pokok pikiran / prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dan diterangkan di atas.