MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

PENDAHULUAN ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬
Muhammadiyah adalah suatu organisasi, merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Muhammadiyah didirikan di atas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran-pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip/pendirianpendirian bagi kehidupan dan perjuangannya.

Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu merupakan asas-asas kepribadiannya.  Di atas pokok pikiran-pokok pikiran/prinsipprinsip yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis.  Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu diuraikan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

LATAR BELAKANG LAHIRNYA ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH   Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953). . Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada Sidang Tanwir tahun 1961. Disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut mempunyai latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya. dengan bantuan beberapa orang sahabatnya.

Kedua. masuknya pengaruh luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Latar belakang tersebut adalah mulai nampak/ terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh: Pertama. . terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa/ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah.

 Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Muqaddimah AD Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga.H. agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui: Apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. . Muqaddimah AD Muhammadiyah tersebut merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok pikiran-pokok pikiran almarhum K. yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya. dipelihara dan atau ditajdidkan.

bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.‫ ملك ٍِم الدِن‬. Tuhan semesta alam.RUMUSAN MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬ ‫ اًدهالصراط‬. Tunjukilah kami jalan yang lurus.‫الحمد هلل رب العالمّن‬ ٓ ٔ . Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan . (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni`mat kepada mereka. .‫ صراط الذِن اهعمت علٌّم ػّر المؼضٍب علٌّم وال الضالّن‬.‫ الرحمن الرحّم‬. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.‫المسجقّم‬ Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah.‫ إِاك هعبد وإِاك هسجعّن‬. .

bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata.‫رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوال‬ “Saya ridha: Ber-Tuhan kepada Allah. ber-Agama kepada Islam dan ber-Nabi kepada Muhammad Rasulullah SAW”   Amma ba’du. . Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia.

adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah. aman damai. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum yang manapun juga. persaudaraan dan gotong royong. adalah satusatunya pokok hukum dalam masyarakat utama dan sebaik-baiknya. bertolongtolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. kejujuran. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci. .   Masyarakat yang sejahtera. lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan.

  Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian para Nabi. terutama umat Islam. umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian. tiap-tiap orang. wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya segala kekuatan dan mengunakannya untuk masyarakat itu di dunia. Syahdan. dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah sematamata. dan hanya mengharapkan karunia Allah dan - . sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw. dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahaga di Dunia dan Akhirat. untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu.

maka berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat aliImran:104: ٔ ٔ ٔ . dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa. lagi pula harus sabar dan tawakalbertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya. atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya. serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. dan ridha-Nya belaka. ‫ولجلن مولم امة ِدعٍن إلَ الخّر وِامرون بالمعروف وِوٌٍن عن المولر واولئك ًم المفلحٍن‬ . Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu.

menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan.  Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah.Artinya:”Adakanlah dari kamu sekalian. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia. golongan yang mengajak kepada ke-Islaman. oleh almarhum KHA. mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “Muhammadiyah” yang disusun dengan majelis-majelis (bahagian-bahagian)-nya. .

َ َ ُ َ ‫َبـل ْـ‬ ْ َ َ ّ َ ‫ـدة ط ِـّ ــبة ورب ػـفـ ــٍر‬  . disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah. bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun” Maka dengan Muhammadiyah ini. dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia. mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang syurga “Jannatun Na’im” dengan keridhaan Allah Yang Rahman dan Rahim. sehingga merupakan: “Suatu negara yang indah. guna mendapat karunia dan ridha-Nya di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad saw. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya.

al-Anbiya’:25) ّٔ ٓ ٔ ّ . beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah” Pokok pikiran ini mengandung beberapa prinsip yakni: 1.POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri 7 (tujuh) pokok pikiran yakni: Pertama: “Hidup manusia harus berdasarkan Tauhid (meng-esa-kan) Allah: ber-Tuhan. tidak berubah-ubah. Ajaran tauhid adalah inti/esensi ajaran Islam yang tetap. Firman Allah (Q.‫وماارسلوا من قبلك من رسٍل إال هٍحُ الّي اهي ال الي اال اها فاعبدون‬ . sejak agama Islam pertama sampai yang terakhir.S.

(Q. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang kuasa menciptakan. Kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek: a. memelihara.S. mengatur dan menguasai alam semesta. (Q.2.(Q.Muhammad:19) c. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah Tuhan yang Haq.S.S. al-Isra’:23) َ ‫َخ‬ َ ‫َ الس َم ٍَاتِ َو ْا‬ ُ َ ُ َ َ ‫ال ْر‬ ُ ‫ض‬ ‫ل‬ ْ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ِإن َرب‬ ِ ِ ِ َٓ ُ َ َْْ َ ُ ‫ي إال‬ َ ‫هللا‬ ‫ل‬ ِ ِ‫فاعلم اهي ال ا‬ َ ‫ك َاال َث ْع ُب ُد ْوا إال‬ َ ‫َو َق‬ َ ‫ضَ َر ُّب‬ ُ ِ ِ‫ِ ا‬ ‫اى‬ .al-A’raf:54) b. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang berhak dan wajib dihambai (disembah).

manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya. sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Percaya akan adanya Hari Akhir.Kepercayaan tauhid membentuk 2 (dua) kepercayaan kesadaran: a.mata untuk amal saleh.manusia akan dapat menemukan dirinya pada kehidupan yang sebenarnya. 5. (Q. di mana manusia akan mempertanggung jawabkan hidupnya di dunia. Sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. tetap menjadi makhluk termulia. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. 4.S.at-Tin:4) . b. 3.

Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. menjauhi larangannya dan mengamalkan yang diizinkannya. 8.6. yang tugasnya membuat kemakmuran di bumi.S.az-Zariyat:56) Apakah ibadah itu ? Ibadah ialah taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. (Q. dengan memelihara dan menjaga ketertibannya. Amanah Allah yang menjadi tanggungan dan kewajiban manusia ialah menjadi Khalifah (penganti) Allah di bumi. Ibadah terbagi kepada dua : umum dan khusus Manusia hidup memiliki kesanggupan untuk mengemban amanah Allah. 7. dengan mentaati perintahnya. . manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah (beramal saleh) guna mendapatkan keridhaannya.

amal ibadah yang bersifat kemasyarakatan ialah berjuang untuk kebaikan. . Bagi dan dalam Muhammadiyah. 10. puasa tetapi juga sifatnya berbuat ishlah dan ihsan kepada manusia dan masyarakat dengan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan masyarakat. Amal ibadah yang wajib ditunaikan itu tidak saja yang bersifat khusus seperti shalat. Paham dan pandangan hidup yang berasaskan ajaran Islam yang murni yang pokoknya adalah ajaran tauhid. yang dalam Muhammadiyah tujuan tsb dirumuskan: Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. tidak bisa lain daripada membentuk tujuan hidupnya di dunia untuk mewujudkan masyarakat yang baik. 11. kebahagiaan dan kesejahteraan manusia/masyarakat inilah yang dilaksanakan sebagai kelengkapan amal ibadah pribadi yang langsung kepada Allah.9.

Bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan obyek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.Kedua : Hidup manusia itu bermasyarakat Pokok pikiran ini mengandung tiga hal: 1. . Hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. Dengan mempelajari sifat dan susunan hidp manusia di muka bumi. nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah dapat hidup sendiri. Maka Pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik. 3. 2. bahagia dan sejahtera.

Agama Islam adalah mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran. Pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji. di dunia dan akhirat. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. 2. mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya. di dunia dan akhirat. merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki.Ketiga: Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki. .

. tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. akhlak. 6. ekonomi dsb. 3. Ajaran Islam itu tidak hanya mengenai soal-soal perseorangan. baik aspek kehidupan perorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah. 4. 5. Muhammadiyah dalam memahami atau istinbath hukum agama ialah kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan memakai cara Tarjih. ilmu pengetahuan. Dasar hukum/ajaran Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah (hadis). pendidikan.‫ان الدِن عود هللا اإلسالم‬ ٔ ‫ومن ِبجغ ػّر اإلسالم دِوا فلن ِقبل موي وًٍ فَ االَخرة من الخاسرِن‬ Apakah agama itu ? Agama adalah apa yang telah disyari’atkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjukpetunjuk untuk hambanya di dunia dan akhirat. sosial.

Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. adalah wajib. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/ masyarakat. Usaha menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam untuk merealisir ajaran-ajarannya guna mendapat keridhaan Allah adalah dinamakan Sabilillah. untuk memuliakan agama-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. Sabilillah adalah jalan (media) yang menyampaikan kepada apa yang diridhai Allah dari semua alam yang diizinkannya. .Keempat: Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (jihad fi sabilillah) adalah menjadi ciri keimanan seseorang. 3. Faktor Subyektif (yakni kesadaran akan kewajiban kepada Allah. Pendirian tersebut merupakan kerangka dan sifat perjuangan Muhammadiyah secara keseluruhan. Perjuangan demikian itu dicetuskan oleh 2 faktor: a. Tidak boleh ada satu kegiatan pun dalam Muhammadiyah yang keluar/menyimpang dari kerangka dan sifat tsb.2. berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/masyarakat. dan paham akan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya dengan keyakinan akan keutamaan dan tepatnya untuk sendi dan mengatur hidup dan kehidupan manusia/masyarakat). . 4.

5. dengan ajaran lain. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan dapat menunaikan amanahnya sebagai khalifah-Nya di bumi. ataupun karena adanya usaha dari luar yang berusaha mengalahkan Islam. . 6. Ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. salah atau kurang memahami ajaran Islam yang benar. ialah orang-orang yang beriman dan kebenaran ajaran agama-Nya serta mereka mampu untuk mengamalkan/merealisirnya. Faktor Obyektif (Rusaknya masyarakat Islam khususnya dan masyarakat umumnya sebab meninggalkan atau menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam baik karena tidak mengetahui. b.

sehingga dapat mengetahui rahasia-rahasia yang menjadi faktor kemenangannya dan kemudian mencontoh dan mengikutinya. 2. hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba’) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad saw. Tiap-tiap pejuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam haruslah mempelajari sejarah perjuangan para Nabi terutama perjuangan Muhammad saw. .Kelima: “Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehinga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. yang seharusnya menjadi contoh yang ideal bagi pejuang Islam.” Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. Kehidupan para Nabi terutama kehidupan Rasulullah Muhammad saw merupakan kehidupan pejuang dalam menegakkan cita-cita agama.

. ikhlas (semata-mata mengharap keridhaan Allah) penuh rasa tanggung jawab. Dan karena itu pulalah kiranya Persyarikatan kita yang oleh pendirinya KH. penuh kesabaran dan tawakal.3. Sifat pokok perjuangan para Nabi dan terutama perjuangan Rasulullah saw yang wajib kita ikuti ialah selain merupakan Ibadah kepada Allah. Ahmad Dahlan diberi nama “MUHAMMADIYAH” untuk bertafaul (pengharapan baik) dapat mencontoh perjuangan Muhammad Rasulullah saw. adalah dilakukan dengan Jihad (dengan sungguh-sungguh menggunakan segala kekuatan dan kemampuannya serta pengorbanan secukupnya). 4.

Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya”. bila dengan cara berorganisasi. wajib. . Hukum berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban (perintah agama) berdasarkan kaidah umum. 2. Organisasi/Persyarikatan adalah ikatan secara permanen antara dua orang atau lebih karena mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing bersedia bekerja sama dalam melaksanakan usahausaha guna mencapai tujuan tersebut dengan peraturan dan pembagian pekerjaan yang teratur dan tertib. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1.Keenam: “Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. Organisasi adalah alat perjuangan 3.

antara lain: a. cakap. serta militan c. Muhammadiyah adalah sebagai subjek/pemimpin. Dinamis. Mempunyai susunan kepemimpinan yang lengkap dan tepat/ up to date. Mempunyai pimpinan yang kuat. . ialah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Revolusioner d. b. progresif. Berdasarkan ayat 104 surat Ali Imran tersebut. e. tegas dan berwibawa. dan masyarakat adalah objek/yang dipimpin. nyatalah bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang yang bersifat sebagai GERAKAN.4.

Muhammadiyah menjadikan “Syura” dan “Musyawarah” sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan. jelaslah bahwa tugas pokok Muhammadiyah adalah : a. ٔ )38 :‫وامرًم شٍرى بّوٌم (الشٍرى‬ 6.5. Berdasarkan ayat 104 Surat Ali Imran pula. Amar Makruf c. Sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dakwah Islam b. Nahy Munkar .

)15 : ‫بلدة طّبة ورب ػفٍر (السباء‬ . adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya.ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin yang diridhai Allah.Ketujuh (Kesimpulan) : Pokok pikiran-pokok pikiran / prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dan diterangkan di atas. ialah MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful