MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

PENDAHULUAN ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬
Muhammadiyah adalah suatu organisasi, merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Muhammadiyah didirikan di atas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran-pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip/pendirianpendirian bagi kehidupan dan perjuangannya.

Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu merupakan asas-asas kepribadiannya.  Di atas pokok pikiran-pokok pikiran/prinsipprinsip yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis.  Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu diuraikan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

LATAR BELAKANG LAHIRNYA ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH   Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953). dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada Sidang Tanwir tahun 1961. . Disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut mempunyai latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya.

Kedua. masuknya pengaruh luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa/ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. . Latar belakang tersebut adalah mulai nampak/ terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh: Pertama.

H. Muqaddimah AD Muhammadiyah tersebut merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok pikiran-pokok pikiran almarhum K. . Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya.  Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Muqaddimah AD Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga. agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui: Apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. dipelihara dan atau ditajdidkan. yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah.

. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni`mat kepada mereka.‫ صراط الذِن اهعمت علٌّم ػّر المؼضٍب علٌّم وال الضالّن‬.RUMUSAN MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬ ‫ اًدهالصراط‬.‫ إِاك هعبد وإِاك هسجعّن‬. Tunjukilah kami jalan yang lurus.‫ الرحمن الرحّم‬. Segala puji bagi Allah. Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan . Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.‫المسجقّم‬ Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Tuhan semesta alam.‫ ملك ٍِم الدِن‬.‫الحمد هلل رب العالمّن‬ ٓ ٔ . .

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia. bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. . ber-Agama kepada Islam dan ber-Nabi kepada Muhammad Rasulullah SAW”   Amma ba’du.‫رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوال‬ “Saya ridha: Ber-Tuhan kepada Allah.

bertolongtolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan. aman damai. adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah. persaudaraan dan gotong royong. kejujuran. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum yang manapun juga. adalah satusatunya pokok hukum dalam masyarakat utama dan sebaik-baiknya. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci.   Masyarakat yang sejahtera. lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. .

dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah sematamata. umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian.  Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian para Nabi. dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahaga di Dunia dan Akhirat. tiap-tiap orang. wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya segala kekuatan dan mengunakannya untuk masyarakat itu di dunia. sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw. untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu. terutama umat Islam. dan hanya mengharapkan karunia Allah dan - . Syahdan.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu. maka berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat aliImran:104: ٔ ٔ ٔ . lagi pula harus sabar dan tawakalbertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya. serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya. dan ridha-Nya belaka. ‫ولجلن مولم امة ِدعٍن إلَ الخّر وِامرون بالمعروف وِوٌٍن عن المولر واولئك ًم المفلحٍن‬ . dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan.Artinya:”Adakanlah dari kamu sekalian. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “Muhammadiyah” yang disusun dengan majelis-majelis (bahagian-bahagian)-nya.  Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah. golongan yang mengajak kepada ke-Islaman. . oleh almarhum KHA. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia. mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar.

َ َ ُ َ ‫َبـل ْـ‬ ْ َ َ ّ َ ‫ـدة ط ِـّ ــبة ورب ػـفـ ــٍر‬  . dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia. disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya. Nabi Muhammad saw. sehingga merupakan: “Suatu negara yang indah. mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang syurga “Jannatun Na’im” dengan keridhaan Allah Yang Rahman dan Rahim. bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun” Maka dengan Muhammadiyah ini. guna mendapat karunia dan ridha-Nya di dunia dan akhirat.

S.POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri 7 (tujuh) pokok pikiran yakni: Pertama: “Hidup manusia harus berdasarkan Tauhid (meng-esa-kan) Allah: ber-Tuhan. Firman Allah (Q. tidak berubah-ubah.al-Anbiya’:25) ّٔ ٓ ٔ ّ . sejak agama Islam pertama sampai yang terakhir.‫وماارسلوا من قبلك من رسٍل إال هٍحُ الّي اهي ال الي اال اها فاعبدون‬ . Ajaran tauhid adalah inti/esensi ajaran Islam yang tetap. beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah” Pokok pikiran ini mengandung beberapa prinsip yakni: 1.

S.2. Kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek: a.(Q.al-A’raf:54) b. memelihara. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah Tuhan yang Haq.S.Muhammad:19) c. mengatur dan menguasai alam semesta.(Q. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang kuasa menciptakan. (Q. al-Isra’:23) َ ‫َخ‬ َ ‫َ الس َم ٍَاتِ َو ْا‬ ُ َ ُ َ َ ‫ال ْر‬ ُ ‫ض‬ ‫ل‬ ْ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ِإن َرب‬ ِ ِ ِ َٓ ُ َ َْْ َ ُ ‫ي إال‬ َ ‫هللا‬ ‫ل‬ ِ ِ‫فاعلم اهي ال ا‬ َ ‫ك َاال َث ْع ُب ُد ْوا إال‬ َ ‫َو َق‬ َ ‫ضَ َر ُّب‬ ُ ِ ِ‫ِ ا‬ ‫اى‬ .S. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang berhak dan wajib dihambai (disembah).

Sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata.manusia akan dapat menemukan dirinya pada kehidupan yang sebenarnya. 4. tetap menjadi makhluk termulia. b. manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya.at-Tin:4) . Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya.mata untuk amal saleh.Kepercayaan tauhid membentuk 2 (dua) kepercayaan kesadaran: a.S. di mana manusia akan mempertanggung jawabkan hidupnya di dunia. Percaya akan adanya Hari Akhir. 3. sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. 5. (Q. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya.

Amanah Allah yang menjadi tanggungan dan kewajiban manusia ialah menjadi Khalifah (penganti) Allah di bumi. manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah (beramal saleh) guna mendapatkan keridhaannya. dengan mentaati perintahnya.S. Ibadah terbagi kepada dua : umum dan khusus Manusia hidup memiliki kesanggupan untuk mengemban amanah Allah. (Q. 8. yang tugasnya membuat kemakmuran di bumi. 7. . Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya.6.az-Zariyat:56) Apakah ibadah itu ? Ibadah ialah taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. menjauhi larangannya dan mengamalkan yang diizinkannya. dengan memelihara dan menjaga ketertibannya.

Bagi dan dalam Muhammadiyah. puasa tetapi juga sifatnya berbuat ishlah dan ihsan kepada manusia dan masyarakat dengan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan masyarakat. 10. 11. tidak bisa lain daripada membentuk tujuan hidupnya di dunia untuk mewujudkan masyarakat yang baik. .9. Amal ibadah yang wajib ditunaikan itu tidak saja yang bersifat khusus seperti shalat. kebahagiaan dan kesejahteraan manusia/masyarakat inilah yang dilaksanakan sebagai kelengkapan amal ibadah pribadi yang langsung kepada Allah. Paham dan pandangan hidup yang berasaskan ajaran Islam yang murni yang pokoknya adalah ajaran tauhid. amal ibadah yang bersifat kemasyarakatan ialah berjuang untuk kebaikan. yang dalam Muhammadiyah tujuan tsb dirumuskan: Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

. 2. Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. 3. Hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia.Kedua : Hidup manusia itu bermasyarakat Pokok pikiran ini mengandung tiga hal: 1. Dengan mempelajari sifat dan susunan hidp manusia di muka bumi. bahagia dan sejahtera. Bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan obyek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maka Pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik. nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah dapat hidup sendiri.

mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya. Pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji. di dunia dan akhirat. Agama Islam adalah mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran.Ketiga: Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki. 2. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. . merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki. di dunia dan akhirat.

4. pendidikan. baik aspek kehidupan perorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah.‫ان الدِن عود هللا اإلسالم‬ ٔ ‫ومن ِبجغ ػّر اإلسالم دِوا فلن ِقبل موي وًٍ فَ االَخرة من الخاسرِن‬ Apakah agama itu ? Agama adalah apa yang telah disyari’atkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjukpetunjuk untuk hambanya di dunia dan akhirat. Dasar hukum/ajaran Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah (hadis). ilmu pengetahuan. akhlak. 5. ekonomi dsb. Muhammadiyah dalam memahami atau istinbath hukum agama ialah kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan memakai cara Tarjih. Ajaran Islam itu tidak hanya mengenai soal-soal perseorangan. . 3. 6. tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. sosial.

untuk memuliakan agama-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. adalah wajib. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. . Sabilillah adalah jalan (media) yang menyampaikan kepada apa yang diridhai Allah dari semua alam yang diizinkannya. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/ masyarakat.Keempat: Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Usaha menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam untuk merealisir ajaran-ajarannya guna mendapat keridhaan Allah adalah dinamakan Sabilillah.

. Faktor Subyektif (yakni kesadaran akan kewajiban kepada Allah. Tidak boleh ada satu kegiatan pun dalam Muhammadiyah yang keluar/menyimpang dari kerangka dan sifat tsb. berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/masyarakat. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (jihad fi sabilillah) adalah menjadi ciri keimanan seseorang.2. dan paham akan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya dengan keyakinan akan keutamaan dan tepatnya untuk sendi dan mengatur hidup dan kehidupan manusia/masyarakat). Pendirian tersebut merupakan kerangka dan sifat perjuangan Muhammadiyah secara keseluruhan. 4. Perjuangan demikian itu dicetuskan oleh 2 faktor: a. 3.

6. Ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. . Orang yang diperkenankan oleh Tuhan dapat menunaikan amanahnya sebagai khalifah-Nya di bumi.5. ataupun karena adanya usaha dari luar yang berusaha mengalahkan Islam. b. ialah orang-orang yang beriman dan kebenaran ajaran agama-Nya serta mereka mampu untuk mengamalkan/merealisirnya. Faktor Obyektif (Rusaknya masyarakat Islam khususnya dan masyarakat umumnya sebab meninggalkan atau menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam baik karena tidak mengetahui. dengan ajaran lain. salah atau kurang memahami ajaran Islam yang benar.

. hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba’) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad saw. yang seharusnya menjadi contoh yang ideal bagi pejuang Islam. 2.Kelima: “Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehinga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. sehingga dapat mengetahui rahasia-rahasia yang menjadi faktor kemenangannya dan kemudian mencontoh dan mengikutinya. Tiap-tiap pejuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam haruslah mempelajari sejarah perjuangan para Nabi terutama perjuangan Muhammad saw.” Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. Kehidupan para Nabi terutama kehidupan Rasulullah Muhammad saw merupakan kehidupan pejuang dalam menegakkan cita-cita agama.

ikhlas (semata-mata mengharap keridhaan Allah) penuh rasa tanggung jawab. Ahmad Dahlan diberi nama “MUHAMMADIYAH” untuk bertafaul (pengharapan baik) dapat mencontoh perjuangan Muhammad Rasulullah saw. 4. adalah dilakukan dengan Jihad (dengan sungguh-sungguh menggunakan segala kekuatan dan kemampuannya serta pengorbanan secukupnya). Dan karena itu pulalah kiranya Persyarikatan kita yang oleh pendirinya KH. Sifat pokok perjuangan para Nabi dan terutama perjuangan Rasulullah saw yang wajib kita ikuti ialah selain merupakan Ibadah kepada Allah. .3. penuh kesabaran dan tawakal.

Hukum berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban (perintah agama) berdasarkan kaidah umum. bila dengan cara berorganisasi.Keenam: “Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. Organisasi/Persyarikatan adalah ikatan secara permanen antara dua orang atau lebih karena mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing bersedia bekerja sama dalam melaksanakan usahausaha guna mencapai tujuan tersebut dengan peraturan dan pembagian pekerjaan yang teratur dan tertib. . 2. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya”. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. Organisasi adalah alat perjuangan 3. wajib.

Mempunyai pimpinan yang kuat. ialah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. progresif. serta militan c. nyatalah bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang yang bersifat sebagai GERAKAN. tegas dan berwibawa. antara lain: a. .4. dan masyarakat adalah objek/yang dipimpin. cakap. Dinamis. Muhammadiyah adalah sebagai subjek/pemimpin. e. Berdasarkan ayat 104 surat Ali Imran tersebut. b. Mempunyai susunan kepemimpinan yang lengkap dan tepat/ up to date. Revolusioner d.

5. Amar Makruf c. jelaslah bahwa tugas pokok Muhammadiyah adalah : a. Nahy Munkar . Dakwah Islam b. Muhammadiyah menjadikan “Syura” dan “Musyawarah” sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan. ٔ )38 :‫وامرًم شٍرى بّوٌم (الشٍرى‬ 6. Sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Berdasarkan ayat 104 Surat Ali Imran pula.

ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin yang diridhai Allah. ialah MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA. )15 : ‫بلدة طّبة ورب ػفٍر (السباء‬ . adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya.Ketujuh (Kesimpulan) : Pokok pikiran-pokok pikiran / prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dan diterangkan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful