MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

PENDAHULUAN ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬
Muhammadiyah adalah suatu organisasi, merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Muhammadiyah didirikan di atas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran-pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip/pendirianpendirian bagi kehidupan dan perjuangannya.

Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu merupakan asas-asas kepribadiannya.  Di atas pokok pikiran-pokok pikiran/prinsipprinsip yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis.  Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu diuraikan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

dengan bantuan beberapa orang sahabatnya.LATAR BELAKANG LAHIRNYA ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH   Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953). . Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada Sidang Tanwir tahun 1961. Disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut mempunyai latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya.

Kedua. terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa/ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. masuknya pengaruh luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. . Latar belakang tersebut adalah mulai nampak/ terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh: Pertama.

H. Muqaddimah AD Muhammadiyah tersebut merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok pikiran-pokok pikiran almarhum K. agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui: Apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. . dipelihara dan atau ditajdidkan. Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya.  Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Muqaddimah AD Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga. yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah.

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.‫الحمد هلل رب العالمّن‬ ٓ ٔ . Segala puji bagi Allah. Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan .‫ ملك ٍِم الدِن‬.‫ الرحمن الرحّم‬.‫المسجقّم‬ Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni`mat kepada mereka.‫ إِاك هعبد وإِاك هسجعّن‬.RUMUSAN MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH ‫بسم هللا الرحمن الرحّم‬ ‫ اًدهالصراط‬.‫ صراط الذِن اهعمت علٌّم ػّر المؼضٍب علٌّم وال الضالّن‬. Tunjukilah kami jalan yang lurus. . bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Tuhan semesta alam. .

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. ber-Agama kepada Islam dan ber-Nabi kepada Muhammad Rasulullah SAW”   Amma ba’du. bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia.‫رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوال‬ “Saya ridha: Ber-Tuhan kepada Allah. .

persaudaraan dan gotong royong.   Masyarakat yang sejahtera. makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan. aman damai. lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. bertolongtolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. adalah satusatunya pokok hukum dalam masyarakat utama dan sebaik-baiknya. kejujuran. adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum yang manapun juga. . Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci.

untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu. sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw. dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah sematamata. umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian. wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya segala kekuatan dan mengunakannya untuk masyarakat itu di dunia. dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahaga di Dunia dan Akhirat. tiap-tiap orang. dan hanya mengharapkan karunia Allah dan - . terutama umat Islam.  Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian para Nabi. Syahdan.

 dan ridha-Nya belaka. ‫ولجلن مولم امة ِدعٍن إلَ الخّر وِامرون بالمعروف وِوٌٍن عن المولر واولئك ًم المفلحٍن‬ . dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa. serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. maka berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat aliImran:104: ٔ ٔ ٔ . lagi pula harus sabar dan tawakalbertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu. atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya.

golongan yang mengajak kepada ke-Islaman. menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. . Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “Muhammadiyah” yang disusun dengan majelis-majelis (bahagian-bahagian)-nya.  Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah. oleh almarhum KHA. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia. mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar.Artinya:”Adakanlah dari kamu sekalian.

disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah. mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang syurga “Jannatun Na’im” dengan keridhaan Allah Yang Rahman dan Rahim. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya. Nabi Muhammad saw. bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun” Maka dengan Muhammadiyah ini. guna mendapat karunia dan ridha-Nya di dunia dan akhirat. dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia. sehingga merupakan: “Suatu negara yang indah. َ َ ُ َ ‫َبـل ْـ‬ ْ َ َ ّ َ ‫ـدة ط ِـّ ــبة ورب ػـفـ ــٍر‬  .

beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah” Pokok pikiran ini mengandung beberapa prinsip yakni: 1. Ajaran tauhid adalah inti/esensi ajaran Islam yang tetap.al-Anbiya’:25) ّٔ ٓ ٔ ّ . Firman Allah (Q. tidak berubah-ubah.‫وماارسلوا من قبلك من رسٍل إال هٍحُ الّي اهي ال الي اال اها فاعبدون‬ . sejak agama Islam pertama sampai yang terakhir.POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri 7 (tujuh) pokok pikiran yakni: Pertama: “Hidup manusia harus berdasarkan Tauhid (meng-esa-kan) Allah: ber-Tuhan.S.

al-Isra’:23) َ ‫َخ‬ َ ‫َ الس َم ٍَاتِ َو ْا‬ ُ َ ُ َ َ ‫ال ْر‬ ُ ‫ض‬ ‫ل‬ ْ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ِإن َرب‬ ِ ِ ِ َٓ ُ َ َْْ َ ُ ‫ي إال‬ َ ‫هللا‬ ‫ل‬ ِ ِ‫فاعلم اهي ال ا‬ َ ‫ك َاال َث ْع ُب ُد ْوا إال‬ َ ‫َو َق‬ َ ‫ضَ َر ُّب‬ ُ ِ ِ‫ِ ا‬ ‫اى‬ .2. Kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek: a.Muhammad:19) c.S.(Q. mengatur dan menguasai alam semesta.S.(Q.al-A’raf:54) b. memelihara. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah Tuhan yang Haq. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang kuasa menciptakan.S. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang berhak dan wajib dihambai (disembah). (Q.

3. 4. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya.at-Tin:4) . Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya. b.mata untuk amal saleh. tetap menjadi makhluk termulia. di mana manusia akan mempertanggung jawabkan hidupnya di dunia. (Q. 5. sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata. Percaya akan adanya Hari Akhir. manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya.manusia akan dapat menemukan dirinya pada kehidupan yang sebenarnya.S.Kepercayaan tauhid membentuk 2 (dua) kepercayaan kesadaran: a.

S. 7. (Q. yang tugasnya membuat kemakmuran di bumi. Ibadah terbagi kepada dua : umum dan khusus Manusia hidup memiliki kesanggupan untuk mengemban amanah Allah.6.az-Zariyat:56) Apakah ibadah itu ? Ibadah ialah taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah (beramal saleh) guna mendapatkan keridhaannya. 8. dengan mentaati perintahnya. menjauhi larangannya dan mengamalkan yang diizinkannya. Amanah Allah yang menjadi tanggungan dan kewajiban manusia ialah menjadi Khalifah (penganti) Allah di bumi. dengan memelihara dan menjaga ketertibannya. . Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya.

Paham dan pandangan hidup yang berasaskan ajaran Islam yang murni yang pokoknya adalah ajaran tauhid. kebahagiaan dan kesejahteraan manusia/masyarakat inilah yang dilaksanakan sebagai kelengkapan amal ibadah pribadi yang langsung kepada Allah. Bagi dan dalam Muhammadiyah. amal ibadah yang bersifat kemasyarakatan ialah berjuang untuk kebaikan. puasa tetapi juga sifatnya berbuat ishlah dan ihsan kepada manusia dan masyarakat dengan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan masyarakat. 11. 10. yang dalam Muhammadiyah tujuan tsb dirumuskan: Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. tidak bisa lain daripada membentuk tujuan hidupnya di dunia untuk mewujudkan masyarakat yang baik. .9. Amal ibadah yang wajib ditunaikan itu tidak saja yang bersifat khusus seperti shalat.

Kedua : Hidup manusia itu bermasyarakat Pokok pikiran ini mengandung tiga hal: 1. 3. Maka Pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik. Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. bahagia dan sejahtera. Dengan mempelajari sifat dan susunan hidp manusia di muka bumi. . Bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan obyek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. 2. nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah dapat hidup sendiri. Hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia.

Agama Islam adalah mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran. . di dunia dan akhirat. mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya. Pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji.Ketiga: Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki. 2. merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. di dunia dan akhirat.

3. 6. ilmu pengetahuan. baik aspek kehidupan perorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah. Muhammadiyah dalam memahami atau istinbath hukum agama ialah kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan memakai cara Tarjih. . Ajaran Islam itu tidak hanya mengenai soal-soal perseorangan.‫ان الدِن عود هللا اإلسالم‬ ٔ ‫ومن ِبجغ ػّر اإلسالم دِوا فلن ِقبل موي وًٍ فَ االَخرة من الخاسرِن‬ Apakah agama itu ? Agama adalah apa yang telah disyari’atkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjukpetunjuk untuk hambanya di dunia dan akhirat. sosial. akhlak. Dasar hukum/ajaran Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah (hadis). pendidikan. 5. 4. ekonomi dsb. tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. untuk memuliakan agama-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/ masyarakat. . Sabilillah adalah jalan (media) yang menyampaikan kepada apa yang diridhai Allah dari semua alam yang diizinkannya.Keempat: Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. adalah wajib. Usaha menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam untuk merealisir ajaran-ajarannya guna mendapat keridhaan Allah adalah dinamakan Sabilillah.

Faktor Subyektif (yakni kesadaran akan kewajiban kepada Allah. 4. . Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (jihad fi sabilillah) adalah menjadi ciri keimanan seseorang. Pendirian tersebut merupakan kerangka dan sifat perjuangan Muhammadiyah secara keseluruhan. Tidak boleh ada satu kegiatan pun dalam Muhammadiyah yang keluar/menyimpang dari kerangka dan sifat tsb.2. berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/masyarakat. Perjuangan demikian itu dicetuskan oleh 2 faktor: a. dan paham akan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya dengan keyakinan akan keutamaan dan tepatnya untuk sendi dan mengatur hidup dan kehidupan manusia/masyarakat). 3.

Faktor Obyektif (Rusaknya masyarakat Islam khususnya dan masyarakat umumnya sebab meninggalkan atau menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam baik karena tidak mengetahui. 6. b. .5. salah atau kurang memahami ajaran Islam yang benar. ialah orang-orang yang beriman dan kebenaran ajaran agama-Nya serta mereka mampu untuk mengamalkan/merealisirnya. Ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. dengan ajaran lain. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan dapat menunaikan amanahnya sebagai khalifah-Nya di bumi. ataupun karena adanya usaha dari luar yang berusaha mengalahkan Islam.

2.Kelima: “Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehinga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. sehingga dapat mengetahui rahasia-rahasia yang menjadi faktor kemenangannya dan kemudian mencontoh dan mengikutinya. Kehidupan para Nabi terutama kehidupan Rasulullah Muhammad saw merupakan kehidupan pejuang dalam menegakkan cita-cita agama.” Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. yang seharusnya menjadi contoh yang ideal bagi pejuang Islam. hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba’) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad saw. Tiap-tiap pejuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam haruslah mempelajari sejarah perjuangan para Nabi terutama perjuangan Muhammad saw. .

Ahmad Dahlan diberi nama “MUHAMMADIYAH” untuk bertafaul (pengharapan baik) dapat mencontoh perjuangan Muhammad Rasulullah saw. 4. adalah dilakukan dengan Jihad (dengan sungguh-sungguh menggunakan segala kekuatan dan kemampuannya serta pengorbanan secukupnya). Sifat pokok perjuangan para Nabi dan terutama perjuangan Rasulullah saw yang wajib kita ikuti ialah selain merupakan Ibadah kepada Allah. ikhlas (semata-mata mengharap keridhaan Allah) penuh rasa tanggung jawab. Dan karena itu pulalah kiranya Persyarikatan kita yang oleh pendirinya KH.3. . penuh kesabaran dan tawakal.

Organisasi adalah alat perjuangan 3. Hukum berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban (perintah agama) berdasarkan kaidah umum. Organisasi/Persyarikatan adalah ikatan secara permanen antara dua orang atau lebih karena mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing bersedia bekerja sama dalam melaksanakan usahausaha guna mencapai tujuan tersebut dengan peraturan dan pembagian pekerjaan yang teratur dan tertib. bila dengan cara berorganisasi.Keenam: “Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. . 2. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya”. Pokok pikiran ini mengandung pengertian: 1. wajib.

cakap. Mempunyai susunan kepemimpinan yang lengkap dan tepat/ up to date. tegas dan berwibawa.4. Dinamis. Muhammadiyah adalah sebagai subjek/pemimpin. Revolusioner d. antara lain: a. nyatalah bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang yang bersifat sebagai GERAKAN. serta militan c. . dan masyarakat adalah objek/yang dipimpin. Mempunyai pimpinan yang kuat. e. progresif. ialah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Berdasarkan ayat 104 surat Ali Imran tersebut. b.

ٔ )38 :‫وامرًم شٍرى بّوٌم (الشٍرى‬ 6. Muhammadiyah menjadikan “Syura” dan “Musyawarah” sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Berdasarkan ayat 104 Surat Ali Imran pula. Nahy Munkar . Dakwah Islam b. jelaslah bahwa tugas pokok Muhammadiyah adalah : a. Amar Makruf c.5. Sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin yang diridhai Allah. ialah MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA. )15 : ‫بلدة طّبة ورب ػفٍر (السباء‬ . adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya.Ketujuh (Kesimpulan) : Pokok pikiran-pokok pikiran / prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dan diterangkan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful