INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

iaitu kendiri.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . kemasyarakatan dan ketuhanan. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. daya ketahanan. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . Selaras dengan FPK dan FPG. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. patriotisme.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. pemimpin dan sebagai agen perubahan. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. bahan kurikulum. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. teori pembelajaran. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia.

penyelesaian masalah dan membuat keputusan. serta memiliki dan menampilkan nilai. Nilai : Merujuk kepada penerapan. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A. Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 . Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.

iii. iv. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Ceramah A.rakan sejawat ) i. B. iii. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Guru sebagai agen perubahan masyarakat.masyarakat setempat ) i.rakan sejawat ) i. C. Etika dan moral profesional. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . iii. ii. Guru sebagai insan mulia ii. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran .

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Kesantunan berbahasa iii. hospital. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . Aktiviti Kemasyarakatan A. rumah ibadat. Tertib / adab di meja makan iv. Pengucapan awam ii. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. pusat-pusat komuniti. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. bencana alam) iii. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. khidmat kebajikan dan lainlain). rumah anak yatim. Kelas tambahan ii. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. Pengendalian Majlis v. Bengkel ( kumpulan sasaran . Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. Etika berpakaian 2. Kempen kesedaran ( AADK. Khidmat kepada komuniti i. kebakaran. bantuan bencana (banjir.

Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. kebakaran. rumah anak yatim. rumah ibadat. Jenis Khidmat Masyarakat – i. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Interaksi dengan komuniti setempat c.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. hospital. pusat-pusat komuniti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Perkhemahan II . Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. iii. Malaysia Cergas dan patriotik f. Penyediaan tapak b. dan khidmat kebajikan). pusat penjagaan warga emas) ii. Aktiviti kerohanian / moral d. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Reengineering – interpersonal ii. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir.

Iklim sekolah / Budaya sekolah iv.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Pengurusan ( sistematik. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. misi sekolah. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Akta 550 / Akta Pendidikan d. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e.kumpulan pelajar PPG ) a. visi sekolah ) iii.

Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 . Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Bengkel a.

Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. kemahiran. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. Selaras dengan hasrat ini. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . modal intelektual. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). Melalui aktiviti yang dirancang. kemahiran. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . daya intelek. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar.

Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. etika dan akhlak keguruan. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. 4. 6. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. 2.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. emosi. nilai. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). 5. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. 7. 3. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. rohani ( spritual ) dan sosial. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza.

Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. 9. . 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Memupuk semangat berpasukan.

v. iii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. ii. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 . iv. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i.

Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa.PERKHEMAHAN Bil 1. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Sentiasa berada di tapak perkhemahan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual.

Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.

30 – 7.30 – 6.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.00 – 2.00 – 10.30 – 6.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.30 tengahari 8. Solat dan Tazkirah 5.30 – 2.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12. Makan 2.00 petang Rehat / Solat .30 – 12.30 petang 6.00 petang 4. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.00 – 8.30 4.00 – 5.00 pagi 10.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.30 – 8.00 petang Rehat / Solat 6.00 malam 9.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.00 – 6.00 – 10.00 11.00 – 11.00 4.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 – 4.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.00 petang 2.

mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. h.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . b. semasa dan sesudah program dijalankan. Oleh sebab itu. e. c. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. f. g. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. d.

Taklimat Keselamatan di air a. Kebajikan dan Keselamatan k. Kuatermaster peralatan j. Etika Peserta BIG PPG e. Keadaan Fizikal f. Taklimat Umum BIG a. Rasional BIG PPG b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Objektif BIG PPG c. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Teori keselamatan di air b. Persiapan awal d. Struktur Organisasi B. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Kuatermaster makanan i. Arahan. Status Kesihatan h. Taklimat Perkhemahan a. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Penulisan Refleksi / Folio c. Peralatan g. Jadual Pelaksanaan C. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d.

Taklimat LDK a. Peralatan vi. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Kuatermaster makanan vii. Kos viii. Peralatan v. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Status Kesihatan vi. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Kuatermaster peralatan viii. Tarikh Program iii. Perhubungan luar v. Kebajikan dan Keselamatan ix. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. ii. Jadual Pelaksanaan x. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Lawatan Tapak iv. Perkara Taklimat kepada peserta program i. b. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Lokasi Program ii. Cara dan pengendalian LDK c. Keadaan Fizikal iv.

Pelaksanaan Aktiviti i. xiv. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. ii. Penutup Aktiviti i. 1. 2. xiii. 3. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. 2. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). ii. 4. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. iii. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. xii. Menyusun peralatan. iii. 2. 3. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi.

3. Penghulu) – jika perlu. .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. Jabatan Hutan. 4. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. Jabatan Laut / Marin. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . Jabatan Bomba dan Penyelamat.

3. 4. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. 13. 9. Mematuhi arahan. 5. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. 2. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 12. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. 6. berdisiplin. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. 11. 7. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. Hendaklah mengawal diri sendiri. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. selamat dan mencapai objektif. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. 10. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . 8. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim.

Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. 22. 21. 23. 16. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. 20.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. 24. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. 18. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. 19. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. 15. Peserta dilarang memancing.00 malam. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. peralatan dan harta persendirian. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. berburu. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. 17.

Malaysia cergas dan patriotik. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. pembahagian tugas Pembinaan khemah. Aktiviti di IPG • • • • 2. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . pemilihan tapak.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. JAM INTERAKSI 5 Jam 3. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan.

."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 . Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.... 6.perihal kepimpinan.. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " . Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. JAM INTERAKSI 5. • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 . JAM INTERAKSI 7. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8.

Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. e. i. b. dan semua AJK. m. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. g. l. d. h. k. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. c.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. Pelajar PPG a. f. j. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis.

i. KEM KOMANDAN a. h. c. f. g. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. e. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . c. e. d. g. b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. d. f.

Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. h.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. j. Polis Marin. d. g. c. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. i. Jabatan Bomba dan Penyelamat. f. e. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . b. KEM KOMANDAN a. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari.

Zainol En. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. IPGM. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. IPGM.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Ahmad Sukri b. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. KPM Pusat Pengembangan Akademik. KPM IPG Kampus Darulaman.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b.Penyelaras Pen.Baharuddin bin Ab.Rashid Tuan Haji Ust.Aleas bin Mat Isa En.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen. Latiff En. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Hishamuddin bin Hassan En.Noriati binti Abd. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. IPGM. Mohamad Hafedz b. Salleh En. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful