INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . iaitu kendiri. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. kemasyarakatan dan ketuhanan.

kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. teori pembelajaran. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . patriotisme.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. bahan kurikulum. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. Selaras dengan FPK dan FPG. daya ketahanan. pemimpin dan sebagai agen perubahan.

penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Nilai : Merujuk kepada penerapan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. serta memiliki dan menampilkan nilai. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 .

Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 . Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A.

Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Guru sebagai insan mulia ii.masyarakat setempat ) i. iii. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . Etika dan moral profesional. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran .rakan sejawat ) i. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. iii. iii.rakan sejawat ) i. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. iv. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. B. ii. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . Ceramah A. C.

Khidmat kepada komuniti i. Tertib / adab di meja makan iv. Aktiviti Kemasyarakatan A. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Pengendalian Majlis v. Kelas tambahan ii. Kempen kesedaran ( AADK. kebakaran. bencana alam) iii. Bengkel ( kumpulan sasaran . gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. khidmat kebajikan dan lainlain). rumah anak yatim. bantuan bencana (banjir. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . rumah ibadat. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. Etika berpakaian 2. hospital. Kesantunan berbahasa iii. pusat-pusat komuniti. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. Pengucapan awam ii. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i.

gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. iii. pusat-pusat komuniti. rumah ibadat. Malaysia Cergas dan patriotik f. Perkhemahan II . bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Interaksi dengan komuniti setempat c. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . kebakaran. Reengineering – interpersonal ii. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. pusat penjagaan warga emas) ii. Jenis Khidmat Masyarakat – i. Aktiviti kerohanian / moral d. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. rumah anak yatim. dan khidmat kebajikan). hospital. Penyediaan tapak b.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g.

Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Pengurusan ( sistematik. misi sekolah. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv.kumpulan pelajar PPG ) a. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. visi sekolah ) iii. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a.

Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Bengkel a. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 .

pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . modal intelektual. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. kemahiran. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. Selaras dengan hasrat ini. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan.

usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. kemahiran. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Melalui aktiviti yang dirancang. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. daya intelek. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ).Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. 3. 4. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . 5. 2. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. emosi. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. 6. nilai. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. 7. etika dan akhlak keguruan. rohani ( spritual ) dan sosial.

9. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. . Memupuk semangat berpasukan. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan.

ii. v. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. iii. iv. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4.

Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG .PERKHEMAHAN Bil 1. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Sentiasa berada di tapak perkhemahan. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual.

Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 . Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu.

00 – 10.00 petang 2.00 pagi 10.30 – 7.00 petang Rehat / Solat 6. Makan 2.30 – 6.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 – 6.00 11.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .00 – 10.00 petang 4.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.30 4.00 4.00 – 2.30 – 8.30 – 2.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.00 – 4.00 – 5.00 petang Rehat / Solat .00 – 6.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.00 malam 9.30 petang 6.30 tengahari 8.00 – 8.30 – 12.00 – 11. Ikatan asas & mendirikan khemah 5. Solat dan Tazkirah 5.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.

h. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. b. d. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. e. Oleh sebab itu. c. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. g. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. f.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. semasa dan sesudah program dijalankan. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a.

Taklimat Perkhemahan a. Taklimat Keselamatan di air a. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Persiapan awal d. Objektif BIG PPG c. Teori keselamatan di air b. Etika Peserta BIG PPG e. Struktur Organisasi B. Kebajikan dan Keselamatan k. Kuatermaster peralatan j. Penulisan Refleksi / Folio c. Rasional BIG PPG b. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Arahan. Jadual Pelaksanaan C. Taklimat Umum BIG a. Kuatermaster makanan i. Peralatan g. Status Kesihatan h. Keadaan Fizikal f.

Lawatan Tapak iv. Status Kesihatan vi. Jadual Pelaksanaan x. Tarikh Program iii. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Kos viii. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Peralatan vi. Kuatermaster peralatan viii. Perhubungan luar v. Lokasi Program ii. Peralatan v. ii. b. Keadaan Fizikal iv. Cara dan pengendalian LDK c. Taklimat LDK a. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Kuatermaster makanan vii. Kebajikan dan Keselamatan ix.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Perkara Taklimat kepada peserta program i.

Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. 2. 1. ii. iii. xiv. iii. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Pelaksanaan Aktiviti i. 3. 3. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. 2. 2. xii. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. Menyusun peralatan. 4. ii. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). xiii. Penutup Aktiviti i. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan.

Penghulu) – jika perlu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . Jabatan Hutan. Jabatan Laut / Marin. 3. 4. Jabatan Bomba dan Penyelamat. .

10.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 3. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. 7. 8. 12. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. selamat dan mencapai objektif. berdisiplin. 9. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. Hendaklah mengawal diri sendiri. 4. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . Mematuhi arahan. 6. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. 2. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 5. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. 11. 13.

Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. 20. Peserta dilarang memancing. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. 23. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali.00 malam. 21. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. berburu. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. 16. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 15. 18. peralatan dan harta persendirian. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. 22. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. 24. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. 19. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 17.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. pembahagian tugas Pembinaan khemah. JAM INTERAKSI 5 Jam 3. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . Aktiviti di IPG • • • • 2. Malaysia cergas dan patriotik. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. pemilihan tapak.

perihal kepimpinan. JAM INTERAKSI 5.. • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " ..PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 . Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta... 6..

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 . JAM INTERAKSI 7. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8.

j. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. l. f. e. dan semua AJK.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. Pelajar PPG a. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. m. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. i. d. h. k. c. b. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . g. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB.

i. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. KEM KOMANDAN a. g. c. d. f. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . f. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. e. b. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. c. h.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. g. d. e.

Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. KEM KOMANDAN a. j. e. c. d. f. g. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . b. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. Jabatan Bomba dan Penyelamat.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. h. i. Polis Marin.

Zainol En. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Salleh En.Penyelaras Pen. IPGM. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Mohamad Hafedz b.Baharuddin bin Ab. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen. Latiff En.Rashid Tuan Haji Ust.Noriati binti Abd. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim. IPGM. Hishamuddin bin Hassan En. IPGM. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b. KPM IPG Kampus Darulaman.Aleas bin Mat Isa En. Ahmad Sukri b.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful