INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama. kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. iaitu kendiri.

pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. daya ketahanan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. pemimpin dan sebagai agen perubahan. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. Selaras dengan FPK dan FPG. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. teori pembelajaran. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . patriotisme.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. bahan kurikulum.

penyelesaian masalah dan membuat keputusan. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Nilai : Merujuk kepada penerapan. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 . serta memiliki dan menampilkan nilai.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran.

Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A. Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 .

Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . C. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. Guru sebagai insan mulia ii. iii. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. B. ii. iii. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas.rakan sejawat ) i. iii. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 .masyarakat setempat ) i. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Etika dan moral profesional. iv. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru.rakan sejawat ) i. Ceramah A.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1.

Khidmat kepada komuniti i. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. Kesantunan berbahasa iii. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Bengkel ( kumpulan sasaran . ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . Pengucapan awam ii. khidmat kebajikan dan lainlain). rumah anak yatim. rumah ibadat. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Pengendalian Majlis v. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. Tertib / adab di meja makan iv. pusat-pusat komuniti. Etika berpakaian 2. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. kebakaran. bantuan bencana (banjir. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. Aktiviti Kemasyarakatan A.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. hospital. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Kempen kesedaran ( AADK. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. bencana alam) iii. Kelas tambahan ii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2.

hospital. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. iii. Penyediaan tapak b. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. kebakaran. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Jenis Khidmat Masyarakat – i. Interaksi dengan komuniti setempat c. dan khidmat kebajikan). pusat penjagaan warga emas) ii. rumah ibadat. Aktiviti kerohanian / moral d. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. pusat-pusat komuniti. rumah anak yatim.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Reengineering – interpersonal ii. Malaysia Cergas dan patriotik f. Perkhemahan II . Bantuan bencana bantuan bencana (banjir.

Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Akta 550 / Akta Pendidikan d. misi sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Pengurusan ( sistematik. visi sekolah ) iii. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c.kumpulan pelajar PPG ) a. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a.

Bengkel a. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 . Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2.

iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. kemahiran. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. Selaras dengan hasrat ini. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. modal intelektual. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1.

kemahiran.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. Melalui aktiviti yang dirancang. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. daya intelek. nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu.

kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. 7. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. 6. emosi.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. 2. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. etika dan akhlak keguruan. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 5. nilai. 3. rohani ( spritual ) dan sosial. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. 4.

9. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . Memupuk semangat berpasukan. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8.

CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. ii. iv. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 . v. iii.

PERKHEMAHAN Bil 1. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Sentiasa berada di tapak perkhemahan. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan.

Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 . Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran.

00 petang Rehat / Solat 6.00 – 10.00 pagi 10.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.00 11.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6. Makan 2.00 4.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.00 – 10.00 – 4.30 – 12.00 petang 4.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.00 – 11.00 – 2.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.30 4.30 petang 6.30 – 2.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 . Solat dan Tazkirah 5.30 – 6.30 – 8.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 – 8.00 petang Rehat / Solat .30 – 7.30 – 6.00 – 6.00 petang 2.30 tengahari 8.00 – 5.00 malam 9.

Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. f. Oleh sebab itu. h. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. b. c. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. e. d. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. semasa dan sesudah program dijalankan. g.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Arahan. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Penulisan Refleksi / Folio c. Taklimat Keselamatan di air a. Kuatermaster peralatan j. Kuatermaster makanan i. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Jadual Pelaksanaan C. Etika Peserta BIG PPG e. Objektif BIG PPG c. Persiapan awal d. Taklimat Perkhemahan a. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Status Kesihatan h. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Teori keselamatan di air b. Rasional BIG PPG b. Peralatan g. Keadaan Fizikal f. Taklimat Umum BIG a. Struktur Organisasi B. Kebajikan dan Keselamatan k.

Lawatan Tapak iv. Keadaan Fizikal iv. Kuatermaster makanan vii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Peralatan vi. Perhubungan luar v. ii. Kebajikan dan Keselamatan ix. Jadual Pelaksanaan x. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. b. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Status Kesihatan vi. Kuatermaster peralatan viii. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Tarikh Program iii. Kos viii. Taklimat LDK a. Perkara Taklimat kepada peserta program i. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Lokasi Program ii. Peralatan v. Cara dan pengendalian LDK c. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii.

10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . xii. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. iii. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. xiii. ii. 1. 2. 4. iii. Menyusun peralatan. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. Penutup Aktiviti i. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. 3. 3. ii. 2. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. xiv.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Pelaksanaan Aktiviti i. 2.

Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. 4. 3. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . Penghulu) – jika perlu. Jabatan Laut / Marin. Jabatan Hutan. Jabatan Bomba dan Penyelamat. .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio.

2. 9. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. 13. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. selamat dan mencapai objektif. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 10. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. 7. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. 11. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. Mematuhi arahan. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. 5.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 8. Hendaklah mengawal diri sendiri. 4. 12. 6. 3. berdisiplin. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan.

19. 22. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. Peserta dilarang memancing. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator.00 malam. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. 20. peralatan dan harta persendirian. 24. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. 17. berburu. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 21. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . 15. 16. 23. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. 18.

Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. JAM INTERAKSI 5 Jam 3. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. pembahagian tugas Pembinaan khemah. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . pemilihan tapak. Malaysia cergas dan patriotik. Aktiviti di IPG • • • • 2.

• • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan. JAM INTERAKSI 5. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " .. 6.. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering..PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 ..perihal kepimpinan. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta..

JAM INTERAKSI 7.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 .

i. l.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. d. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. f. m.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. dan semua AJK. j. Pelajar PPG a. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. c. e. b. g. h. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. k.

g. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . KEM KOMANDAN a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. i. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. c. f. b. g. d. h. c. e. d. e. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. f.

Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. b. e. Polis Marin. g. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. Jabatan Bomba dan Penyelamat. j. KEM KOMANDAN a. i. f. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. c. d. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. h.

Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik.Rashid Tuan Haji Ust. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. IPGM. IPGM. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Salleh En. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman. Hishamuddin bin Hassan En.Penyelaras Pen.Aleas bin Mat Isa En. IPGM. Mohamad Hafedz b. Ahmad Sukri b. Zainol En. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil.Baharuddin bin Ab. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b.Noriati binti Abd. KPM IPG Kampus Darulaman. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. Latiff En.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful