KONSEP KESAHAN sesuatu ujian yang mengukur apa-apa yang sepatutnya diukur.

Wood (1991) menekankan bahawa kesahan adalah lebih penting daripada kebolehpercayaan tetapi bergantung semata-mata kepadanya dianggap sebagai kesahan pemerhatian. Manakala Thorndike (1991) pula berpendapat bahawa konsep kesahan merujuk kepada keseluruhan apa-apa yang hendak diukur dan tiada lain selain apa-apa yang kita hendak ukur. Anastasi (1988) menjelaskan kesahan ialah ujian yang mengukur sebaik mana ia sepatutnya mengukur. Huck dan Cormier (1996) menyatakan bahawa intipati kesahan berkait rapat dengan perkataan ketepatan. Kesahan Konstruk Kesahan konstruk adalah perkara yang melihat sejauh mana sesuatu ujian dapat mengukur konstruk hipotetikal berkenaan dengan sifat semula jadi dan tingkah laku manusia, misalnya kecerdasan, kreativiti, atau ketidaktentuan perasaan (emosi). Kesahan konstruk tidak boleh diperhatikan secara langsung tetapi kesahan ini boleh dibuat berdasarkan telahan kesan tingkah laku (kemahiran) yang boleh diperhatikan daripada seseorang. Kesahan konstruk boleh di lihat dengan mengadakan satu ujian kepada pelajar yang merangkumi julat pencapaian yang luas. Dengan ujian ini, jika keputusan ujian dapat membezakan antara pelajar yang pencapaiannya tinggi dengan pelajar yang

Kebolehan menyelesaikan masalah matematik pada sesuatu peringkat adalah satu konstruk. Ujian boleh digunakan dalam berbagai keadaan dan untuk berbagai tujuan. Ujian Fizik SPM mengukur pencapaian pelajar pada peringkat tingkatan 4 dan 5 dalam kurikulum Fizik SPM. Sesuatu ujian dibina untuk mengukur sesuatu konstruk.wordpress. Satu ujian mungkin dibina untuk mengukur kebolehan individu menyelesaikan masalah matematik. Adalah penting kita memahami apakah keertian yang boleh diberikan kepada markah ujian yang diperoleh itu dan bagaimana ianya diinterpretasikan berkaitan seseorang individu yang mengambil ujian tersebut.com/2010/12/2b-kesahan-dan-kebolehpercayaaanbaru. Ujian bakat muzik mengukur konstruk kebolehan dalam bidang muzik dan memberi petunjuk kepada kita sama ada seseorang individu itu mempunyai kebolehan dalam bidang muzik.htm http://joedavian. maka ujian tersebut dianggap mengukur kebolehan konstruk. http://aacaanjip.powerpoint kesahan konstruk ada di sini) .bravehost.pdf (pdf.files.mendapat pencapaian yang rendah.com/14minggu/06a_Kesahan.