HASIL PEMBELAJARAN
 Topik ini membincangkan tentang;
i) Menghuraikan hubungan antara manusia, ekologi & teknologi

ii) Menjelaskan pembahagian tugas dalam masyarakat
iii) Membandingkan sistem-sistem pengeluaran di dunia iv) Membincangkan isu-isu persekitaran yang berkaitan dengan sistem-sistem pengeluaran

PENGENALAN     Apakah kepentingan pasar raya? Membandingkan masyarakat primitif dan moden Sejauh mana manusia bergantung kepada persekitaran sebagai sumber rezeki? Kesan kemodenan terhadap alam sekitar? .

 Perkembangan teknologi adalah selaras dengan peredaran zaman (Perbandingan masyarakat moden & primitif) Apa yang anda faham tentang manusia akan pupus sekiranya gagal menyediakan makanan secara sistematik untuk keperluan keluarganya .MANUSIA. ilmu pengetahuan dan peralatan  Paling penting. ekologi & teknologi  Manusia : Insan atau individu yang hidup dalam komuniti  Ekologi : Hubungan organisme dan persekitaran atau masyarakat dalam konteks antropologi  Teknologi : Proses-proses teknikal. ialah keperluan sosial untuk mendapatkan makanan daripada alam sekitar  Namun manusia juga memerlukan teknologi untuk berinteraksi dengan persekitaran sosialnya bagi memudahkan tugasan seharian. EKOLOGI DAN TEKNOLOGI  Saling kebergantungan manusia.

PEMBAHAGIAN TUGAS DALAM MASYARAKAT Pengkhususan Jantina  MENCARI REZEKI  MEMASAK  MENCUCI KAIN Pengkhususan Umur Pengkhususan Peranan SIAPA .

1) Kekuatan fizikal lelaki sesuai untuk kerja-kerja berat 2) Sifat wanita yang lembut sesuai untuk kerja-kerja rumah yang mudah dan tidak berbahaya 3) Keperluan reproduksi. maka akan terhentilah proses reproduksi .1) Pengkhususan Jantina Tugas-tugas Wanita • Meramu • Menjaga anak-anak • Bercucuk tanam • Memasak makanan • Mengemas rumah PEMBAHAGIAN TUGAS MENURUT PENGKHUSUSAN JANTINA Tugas-tugas Lelaki • Memburu • Membina tempat tinggal • Menebas & menebang • Menternak binatang • Menjadi pemimpin Tiga teori kewujudan pengkhususan jantina. iaitu wanita melahirkan anak menyebabkan mereka tidak sesuai diletakkan dalam keadaan bahaya kerana apabila mereka pupus.

lebih sesuai memainkan peranan keagamaan. perunding dan sejarawan masyarakat berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan .2) Pengkhususan Umur  Membezakan peranan kanak-kanak. orang dewasa dan tua  Kebiasaanya. kanak-kanak dihantar ke sekolah untuk belajar. namun terdapatnya penindasan kanak-kanak di negaranegara mundur & membangun  Orang tua pula.

& pakar IT. iaitu memburu binatang atau menangkap ikan  Hasil kajian Emile Durkheim. juruterbang dan tukang kayu. . tidak semua orang boleh bekerja sebagai doktor. jurutera.  Ini kerana. mereka mempunyai tugas yang hampir sama. Cthnya doktor.  Tidak seperti orang primitif.3) Pengkhususan Peranan  Kemajuan teknologi menyebabkan peranan seseorang lebih khusus dalam masyarakat. berkaitan Asas Kesepaduan Sosial dalam masyarakat primitif dan moden. Beliau menjelaskan tentang amalan Kesepaduan Mekanikal dan Kesepaduan Organik.

Ini kerana.i) Kesepaduan Mekanikal (Primitif)   Diamalkan oleh masyarakat primitif di mana peranan ahlinya adalah sama. Ini kerana mereka melalui kehidupan dan pengalaman yang serupa. Cthnya. mengamalkan nilai-nilai tradisi dan kekeluargaan. taraf sosial setara. guru mengajar dan mekanik membaiki kereta . kehidupan yang semakin kompleks menyebabkan masyarakat memerlukan segala kemahiran supaya kehidupan lebih lancar. ii) Kesepaduan Organik (Moden)    Berlaku perubahan Kesepaduan Mekanikal kepada Kesepaduan Organik yang lebih berasaskan pengkhususan peranan dan saling kebergantungan.

SISTEM-SISTEM PENGELUARAN  Sistem-sistem pengeluaran boleh dikategorikan kepada lima jenis iaitu.      Memburu dan meramu (hunting & gathering) Hortikultur Pastoralisme Agrikultur Industrialisasi .

 Secara perbandingannya. ialah. menangkap ikan dan memunggut hasil hutan.i) Memburu dan Meramu  Melibatkan aktiviti. masyarakat primitf atau pengumpul makanan digambarkan sebagai masyarakat yang kurang canggih berbanding dengan masyarakat moden  Antara ciri-ciri masyarakat pengumpul makanan. (a) Populasi yang kecil • Tidak membawa hasil makanan yang banyak • Tidak menyimpan makanan untuk jangka masa lama • Simpanan makanan yang sedikit menyebabakan populasi kurang berkembang . seperti memburu binatang.

ialah. Antara ciri-ciri masyarakat pengumpul makanan. (b) Berpindah-randah (nomadic) • Berpindah-randah mengikuti buruan • Kehidupan berkisar kepada pola penghijrahan buruan • Tidak menetap untuk jangka masa lama (c) Keluarga merupakan unit sosial yang asas • Terdiri daripada pakatan antara keluarga-keluarga yang bekerjasama untuk memburu binatang dan meramu • Keluarga bersifat egalitarian dan tidak mementingkan perbezaan sosial yang ketara seperti masyarakat moden (d) Dijumpai di kawasan-kawasan terpencil • Biasanya di kawasan gurun dan tundra • Menggunakan peralatan dan senjata yang mudah • Mampu mendapatkan makanan yang cukup walaupun di persekitaran yang sukar dan mencabar .

seperti cangkul di kawasan yang kecil  Menggunakan tenaga manusia sepenuhnya  Teknik tanaman.  Kegiatannya menanam tumbuhan menggunakan peralatan mudah.ii) Hortikultur  Hortikultur merupakan sistem pengeluaran makanan yang terawal di dunia. ialah pertanian pindah randah di mana hutan dibakar dan dibersihkan.  Jika ini berlaku petani akan berpindah ke kawasan lain. .  Abu menjadi baja dan tumbuh-tumbuhan ditanam.  Teknik mengakibatkan tanah hilang kesuburan selepas setahun atau dua tahun.

 Revolusi Neolitik > Berlakunya perubahan daripada masyarakat pengumpul makanan kepada masyarakat pengeluar makanan.  Revolusi ini mempunyai impak budaya yang agak besar kepada perkembangan tamadun manusia. (a) Ledakan Populasi • Apabila mengeluarkan makanan sendiri dengan banyak. seperti. maka lebih ramai manusia boleh ditampung dalam suatu masa (b) Tempat tinggal yang tetap • Mereka menetap untuk jangka masa yang lama sehingga tanah yang diusahakan membuahkan hasil (c) Pengkhususan peranan • Mereka bebas untuk memainkan pelbagai peranan dalam masyakarat .

biribiri) sebagai sumber makanan (susu. turut dijadikan mas kahwin. lembu mempunyai makna sosial yang tersendiri kerana selain sebagai sumber makanan.iii) Pastoralisme  Merujuk kepada penternakan haiwan (lembu. haiwan tebusan atau korban untuk upacara keagamaan .  Selain haiwan ternakan. mereka juga mendapatkan makanan melalui tanaman dan berdagang dengan kumpulan lain  Di samping itu. daging)  Memastikan haiwan ternakan meragut rumput secukupnya  Pola kehidupan berpindah-randah untuk mencari kawasan ragut mengikut musim. kambing.

(a) Penubuhan bandar • Kehidupan menetap membawa kepada penubuhan bandar yang kemudiannya menjadi pusat tamadun (b) Sistem pengeluaran makanan yang efisien • Perkembangan teknologi membolehkan lebih banyak makanan dihasilkan untuk menampung populasi (c) Pengkhususan peranan • Wujudnya kelas sosial mengikut peranan yang berbeza-beza .  Agrikultur menyebabkan berlakunya perkembangan tamadun yang mempengaruhi perubahan-perubahan berikut.iv) Agrikultur  Bergantung kepada tenaga haiwan dan teknologi  Teknologi canggih digunakan agar hasil yang diperolehi lebih banyak.

 Mereka tiada kuasa politik dan status mereka amat rendah dalam hierarki negara .Apa itu Kelas Sosial?  Status atau kedudukan individu dalam sesebuah masyarakat  Kelas sosial yg menghasilkan makanan dipanggil Kaum Tani  Golongan ini terikat kepada negara dengan membekalkan makanan kepada masyarakat.

Apakah yang dimaksudkan Pertanian Teliti? Satu sistem pertanian menggunakan GPS untuk menentukan kedudukan.  Industrialisasi banyak bergantung kepada teknologi moden (seperti kincir angin. ukuran air. kincir air. jenis tanah dan hasil tanaman secara tepat . masa. arah.  Penggunaan teknologi moden melibatkan kos yang tingg.v) Industrialisasi  Apa yang anda faham tentang Revolusi Industri mempengaruhi sejarah pengeluaran makanan. baja kimia) berbanding tenaga manusia dan haiwan. traktor. namun dapat meningkatkan hasil pengeluaran untuk tujuan komersial.

ISU-ISU ALAM SEKITAR  Tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab memberi kesan negatif terhadap ekologi dan alam sekitar.  Pembersihan hutan (Hakisan dan kemusnahan kawasan tadahan hujan)  Pembakaran hutan (Fenomena El Nino dan Jerebu)  Pencemaran sisa buangan najis ternakan  Penggunaan racun rumpai untuk pertanian  Pencemaran air akibat racun serangga perosak  Pertanian pindah randah mengancam biodiversiti (spesis hidupan) kerana kehilangan habitat akibat kemusnahan hutan . seperti.

RUMUSAN  Manusia menggunakan teknologi dalam konteks ekologi sosial untuk mendapatkan atau mengeluarkan makanan  Membandingakan peranan masyarakat primitif dan moden  Pengertian pembahagian tugas mengikut pengkhususan jantina. umur dan peranan  Mengkategori lima jenis sistem-sistem pengeluaran  Memahami konsep  Asas Kesepaduan Sosial  Revolusi Neolitik  Kelas Sosial  Revolusi Industri  Pertanian Teliti  Isu-isu alam sekitar kesan tindakan manusia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful