P. 1
BORANG PINJAMAN KOMPUTER

BORANG PINJAMAN KOMPUTER

|Views: 453|Likes:
Published by Iman Hakimi
boring komputer
boring komputer

More info:

Published by: Iman Hakimi on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.

4 TAHUN 2012

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Semua Ketua Eksekutif Badan Berkanun

SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER PERKHIDMATAN AWAM

1.

TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan syarat-syarat permohonan pembelian komputer di bawah Skim Pembiayaan Komputer bagi Pegawai Perkhidmatan Awam. Pekeliling ini juga bertujuan untuk memperuntukkan tatacara kewangan dan perakaunan yang perlu dipatuhi oleh pihak yang bertanggungjawab mengurus, memproses dan meluluskan Skim Pembiayaan Komputer ini.

2.

LATAR BELAKANG 2.1 Kemudahan pembiayaan komputer bagi pegawai Perkhidmatan Awam diperkenalkan semenjak pelaksanaan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 1992. Syarat-syarat dan peraturan-peraturan bagi Skim Pembiayaan Komputer telah ditetapkan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992. Seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, semakan semula telah dibuat terhadap syarat-syarat Skim Pembiayaan Komputer tersebut. Sehubungan itu, pekeliling ini dikeluarkan bagi menggantikan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992 dan pekeliling-pekeliling sedia ada yang berkaitan.

2.2

2.3

1

3.

TAFSIRAN 3.1. Melainkan jika konteks dalam pekeliling ini menghendaki maksud yang lain, perkataan dan rangkai kata yang dinyatakan di bawah hendaklah mempunyai erti yang berikut: “Pegawai” bererti semua kategori pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam yang sedang berkhidmat dan dilantik secara tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan; “perisian” bererti program-program yang membolehkan komputer melakukan tugas-tugas tertentu seperti perisian sistem, perisian pengaturcaraan dan perisian penggunaan tetapi tidak termasuk perisian permainan; “keuntungan” bererti satu kadar keuntungan yang akan ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa; dan “meninggalkan perkhidmatan” bererti pegawai yang perkhidmatannya ditamatkan, meletak jawatan atau membuat pilihan menerima opsyen yang ditawarkan daripada agensi yang diperbadankan atau diswastakan.

4.

SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER Skim Pembiayaan Komputer adalah suatu kemudahan pembiayaan yang diwujudkan bagi membiayai pembelian komputer oleh Pegawai Perkhidmatan Awam.

5.

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN 5.1 Kelayakan 5.1.1 Pegawai Perkhidmatan Awam yang sedang berkhidmat, dilantik secara tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan layak memohon pembiayaan di bawah Skim Pembiayaan Komputer ini. Pegawai Perkhidmatan Awam yang telah membuat pinjaman pembiayaan di bawah Skim Pembiayaan Komputer ini juga layak membuat permohonan pembiayaan setiap tiga (3) tahun dengan syarat pinjaman yang terdahulu telah diselesaikan.

5.1.2

5.2

Jumlah Pembiayaan 5.2.1 Amaun pembiayaan maksimum adalah sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5,000) sahaja. Amaun pembiayaan yang dibenarkan juga adalah tertakluk kepada pengiraan jumlah potongan bulanan bagi bayaran balik tidak melebihi

5.2.2

2

Permohonan hendaklah disertakan dengan sebut harga yang menyenaraikan butiran dan spesifikasi komputer. perkakasan dan perisian yang hendak dibeli. Borang Permohonan hendaklah disediakan sebanyak tiga (3) salinan dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan Kementerian/Jabatan Pegawai. dan komputer tablet. mesin pengimbas. Komputer bagi maksud pekeliling ini dikelaskan kepada tiga (3) kategori seperti berikut: a) b) c) 5.1/3 daripada gaji pokok dan semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi 60 peratus daripada jumlah gaji pokok dan elaun-elaun.3.5 5.6 5. komputer riba. dan peranti pelbagai fungsi (multifunction device).1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Pembiayaan Komputer Anggota Perkhidmatan Awam (Borang Kew.3.4 Pemohonan untuk membuat pembelian lebih daripada satu unit komputer adalah dibenarkan tetapi bukan dari kategori komputer yang sama. Permohonan untuk pembelian komputer bersama lebih dari satu unit perkakasan adalah dibenarkan tetapi bukan dari kategori perkakasan yang sama. PERMOHONAN PEMBIAYAAN 6.3 Pembelian komputer 5.3. 317) seperti yang dilampirkan di Lampiran A.1 Pembelian komputer yang dibenarkan adalah pembelian komputer baru termasuk perkakasan dan perisiannya. Sebut harga daripada pembekal komputer yang berdaftar berdasarkan 3 6.3.3. 5.3. Urus niaga pembelian komputer hendaklah dilakukan di dalam Malaysia (All transaction must be done in Malaysia). 5.2 Perkakasan bagi maksud pekeliling ini dikelaskan kepada tiga (3) kategori seperti berikut: a) b) c) mesin pencetak. 5.7 6. Pembelian komputer di bawah pakej jalur lebar dibenarkan tetapi pembiayaan tidak termasuk bayaran langganan bulanan. 5.2 .3 komputer desktop.3.

Contoh pengiraan: Gaji pokok Elaun-elaun Jumlah i) Jumlah potongan Perkiraan :RM2.000.1.00 :RM3.1.1.1 Pengiraan amaun pembiayaan hendaklah berdasarkan kepada jumlah kos bagi pembelian komputer berdasarkan sebut harga yang menyenaraikan butiran dan spesifikasi komputer.00 : RM50.00) sahaja dan hendaklah dibundarkan kepada ratusan ringgit terdekat yang kurang.00 RM2. Contoh pengiraan: Sebut harga Pengiraan Pembiayaan Baki : RM3. perkakasan dan perisian yang dikemukakan oleh Pegawai. anggota hendaklah menjelaskan sendiri amaun bayaran baki.2 Sekiranya harga belian komputer tersebut adalah melebihi daripada amaun pembiayaan maksimum.undang-undang di Malaysia sama ada diperoleh secara terus atau atas talian (on-line) adalah diterima.00 :RM1.500.00 :RM2. Pengiraan amaun pembiayaan hendaklah mengambil kira jumlah potongan bulanan bayaran balik pembiayaan.140.000. Potongan bulanan bayaran balik pembiayaan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan gaji pegawai hendaklah tidak melebihi 60 peratus daripada jumlah gaji pokok dan elaun-elaun.00 :RM1.3 ii) Jumlah potongan Perkiraan 4 .500.00 : RM3.000.00 7.550.1 Pengiraan Pembiayaan 7. TATACARA PEMBIAYAAN 7.500.00 dijelaskan sendiri oleh peminjam 7.00 :RM 640. Pengiraan ini juga tertakluk kepada amaun pembiayaan maksimum sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5. 7.140.500.00 x 100 = 47% (layak) RM3.00 x 100 = 63% (tidak layak) RM3.140.

Pegawai Pengawal bolehlah juga secara bertulis membenarkan seorang Pegawai Kanan menjalankan bagi pihaknya tugas meluluskan pembiayaan. Jika perlu. kuasa untuk meluluskan pembiayaan komputer bagi permohonan pembiayaan komputer dari Pegawai Pengawal adalah Ketua Setiausaha Perbendaharaan. kuasa untuk meluluskan pembiayaan komputer adalah diberi kepada semua Pegawai Pengawal. (c) Surat sebagai Wakil Kerajaan – Lampiran D Surat pelantikan hendaklah dikeluarkan di mana pegawai yang menerima tawaran pembiayaan komputer adalah dilantik sebagai wakil Kerajaan seperti di Lampiran D.4 Penyediaan diluluskan 7.4. (b) Perjanjian Pembiayaan – Lampiran C Perjanjian berkenaan pembiayaan tersebut (Borang Kew. 7. surat tawaran pembiayaan komputer seperti di Lampiran B hendaklah dikeluarkan.2 7. 7.1 Dokumen-dokumen selepas Permohonan Pembiayaan Pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus dan memproses Skim Pembiayaan Komputer hendaklah memastikan agar dokumendokumen yang disenaraikan di bawah disediakan: (a) Surat Tawaran Pembiayaan – Lampiran B Setelah Pegawai Pengawal membuat keputusan untuk meluluskan permohonan pembiayaan.4. Tertakluk kepada pematuhan kepada syarat-syarat pembiayaan yang dinyatakan di dalam perenggan 5 di atas.3 Kelulusan Pembiayaan Kali Kedua dan seterusnya Tertakluk kepada perenggan 7. 7.2. 318) seperti yang dilampirkan di Lampiran C.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus dan memproses Skim Pembiayaan Komputer hendaklah memastikan agar dokumen- 5 .2 Kuasa meluluskan Permohonan Pembiayaan 7.1 Tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat pembiayaan yang dinyatakan di dalam perenggan 5 di atas.2.7.2. permohonan kali kedua dan seterusnya hanya boleh diluluskan selepas tiga (3) tahun daripada tarikh kelulusan pembiayaan komputer dan amaun pembiayaan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya oleh Pemohon.

(b) (c) 7. 7. (b) Perjanjian Pembiayaan – Lampiran C Perjanjian hendaklah ditandatangani dan disempurnakan sebanyak tiga (3) salinan dan ketiga-tiga salinan hendaklah dikemukakan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) serta disetemkan secukupnya berdasarkan kepada kadar yang ditetapkan oleh LHDN. 7. salinan kedua hendaklah disimpan oleh Kementerian/Jabatan yang meluluskan permohonan itu untuk kegunaan Jabatan yang bertanggungjawab menguruskan bayaran pembiayaan komputer melalui potongan gaji bulanan.4.dokumen yang disenaraikan di bawah diterima daripada pegawai yang menerima pembiayaan: (a) Memorandum Penerimaan – Lampiran B Pegawai yang menerima tawaran pembiayaan tersebut hendaklah bersetuju dengan tawaran pembiayaan dan mengembalikan Memorandum Penerimaan yang telah ditandatangani seperti di Lampiran B. Kadar pembayaran balik pembiayaan tersebut hendaklah berdasarkan perkiraan di Lampiran E.3 Sebanyak tiga (3) salinan Lampiran A dan Lampiran C yang telah disempurnakan hendaklah diedarkan kepada pihak-pihak yang disenaraikan di bawah: (a) Lampiran A dan Lampiran C asal hendaklah dikembarkan bersama dokumen sokongan yang ditetapkan dan dikemukakan kepada Pejabat Pembayar.6 6 .1 Kadar Bayaran Balik Pembiayaan Pembayaran balik pembiayaan termasuk kadar keuntungan hendaklah dibayar oleh pegawai secara ansuran melalui potongan gaji pada tiap-tiap bulan sebagaimana yang dipersetujui di dalam Perjanjian. Pembayaran Balik Pembiayaan 7. dan salinan ketiga hendaklah disimpan dalam fail peribadi dan dicatat dalam Buku Rekod Perkhidmatan Pegawai.6.5 Amaun pembiayaan yang diluluskan akan diserahkan oleh Pejabat Pembayar melalui cek atau Electronic Fund Transfer (EFT).

baki bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan oleh waris si mati. 7. boleh memberikan rebat mengikut kadar yang akan ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara dari semasa ke semasa.1 Di dalam keadaan pegawai yang menerima pembiayaan meninggal dunia. 7. Perbendaharaan. Pegawai yang meninggalkan perkhidmatan hendaklah menyelesaikan baki bayaran balik pembiayaan sepenuhnya sebelum tarikh meninggalkan perkhidmatan.6.1 Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah tidak melebihi 48 bulan. 7. 7. Pegawai Pengawal adalah diberi kuasa untuk memberi penangguhan bayaran balik pembiayaan komputer kepada pegawai yang telah diluluskan cuti tanpa gaji/cuti separuh gaji oleh Kerajaan.2.2. Pengawai Pengawal tidak boleh mengarahkan mana-mana pegawai menjalankan kuasa berkenaan bagi pihaknya.4 Baki bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum pegawai bersara.7.6. 7.3 Baki bayaran balik pembiayaan boleh diselesaikan lebih awal dari tempoh yang dipersetujui.7.2. Di dalam kes tertentu di mana seseorang pegawai berada dalam kesempitan seperti mengalami bencana alam termasuk kebakaran atau banjir.7.2.3 7.6.2 Tempoh Pembayaran Balik Pembiayaan 7. tempoh maksimum pembiayaan hendaklah tidak melebihi tempoh perkhidmatan Pegawai .2 Bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan sepenuhnya di dalam tempoh yang dipersetujui .5 Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membuat potongan sekali gus semua ansuran yang tertunggak daripada gaji anggota berkenaan.2. 7 7.6. kebakaran dan lain-lain.7.4 .7 Pembayaran balik pembiayaan apabila berlaku kematian. Dengan yang demikian. Pegawai Pengawal boleh atas budi bicaranya membenarkan pegawai berkenaan membayar balik pembiayaan itu dengan cara dan tempoh yang ditentukan dengan syarat anggota hendaklah membuat permohonan secara bertulis kepada Pegawai Pengawal. 7. Dalam hal demikian tempoh bayaran balik hendaklah dijadualkan semula tanpa dikenakan apa-apa bayaran tambahan bagi tempoh berkenaan.6.7.2 7.6.

Sebagai contoh bagi cek/EFT pembiayaan yang dikeluarkan pada bulan Januari potongan hendaklah bermula daripada gaji bulan Mac. Sekiranya Pegawai itu gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari. TATACARA PERAKAUNAN PEMBIAYAAN 9. Pegawai yang ingin menukar spesifikasi atau pembekal komputer yang berlainan daripada spesifikasi atau pembekal komputer yang dipohon hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai yang meluluskan pembiayaan tanpa melibatkan perubahan kos pembelian. Sekiranya harga belian komputer tersebut adalah melebihi daripada amaun pembiayaan maksimum.1 Pegawai yang menerima pembiayaan komputer ini adalah bertanggungjawab membayar balik amaun pembiayaan berserta amaun keuntungan secara bayaran ansuran yang telah dipersetujui.4 9.1 Berikut adalah tatacara perakaunan bagi menguruskan akaun pembiayaan komputer: (i) Pembiayaan yang dikeluarkan dalam sesuatu bulan dianggap sebagai diberi pada akhir bulan tersebut dan pembayaran balik pembiayaan hendaklah dimulai dengan potongan daripada gaji tidak lewat dari 2 bulan berikutnya.8. Pegawai yang telah diluluskan pembiayaan komputer hendaklah menyerahkan resit dan invois bagi komputer yang dibelinya itu kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas cek/EFT bagi amaun pembiayaan diterima. maka pembiayaan tersebut dianggap terbatal.3 8. Jumlah keuntungan hendaklah dikreditkan ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer yang berkenaan dan kemudian dipindahkan kepada hasil pada 31 Disember tiap-tiap tahun atau pada mana-mana (ii) (iii) 8 . pegawai hendaklah menjelaskan sendiri amaun bayaran baki. Pegawai hendaklah membayar keseluruhan amaun pembiayaan yang telah diluluskan berserta amaun keuntungan dalam tempoh 30 hari selepas pembatalan. Salinan surat kelulusan tersebut hendaklah dikemukakan bersama dokumen sokongan kepada Pejabat Pembayar yang berkenaan. Semua pembiayaan akan diakaunkan ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer yang berkenaan. 8. Potongan dari gaji dianggap sebagai dibuat dan dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer pada hujung bulan dalam mana potongan ini dibuat.2 8. TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG MENERIMA PEMBIAYAAN 8.

Bayaran tunai oleh Pegawai (iv) Bahagian Kewangan/Bahagian Akaun hendaklah memastikan agar Pegawai menjelaskan bayaran balik pembiayaan bagi bayaran ansuran yang tertunggak sebelum potongan gaji dibuat.tarikh seperti yang diarahkan oleh Akauntan Negara Malaysia atau Pegawai-pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. Baki pembiayaannya yang belum selesai itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Negeri yang Pegawai baru ditukarkan itu kepada Jabatan Negeri sebelum ini dan Jabatan Negeri di mana Pegawai baru bertukar tersebut hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan. Badan-badan Berkanun dan Pihak-pihak Berkuasa Tempatan dan sebaliknya. Perkhidmatan Awam Negeri. Pegawai yang menerima pembiayaan bertukar atau dipinjamkan (v) Jika Pegawai itu bertukar dari Jabatan Negeri ke Jabatan Persekutuan. (vi) (vii) (viii) Penyata Pembiayaan 9. Jabatan Negeri sebelum ini hendaklah menyemak sijil gaji akhir Pegawai. Baki pembiayaan yang belum diselesaikan itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Persekutuan kepada Jabatan Negeri melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer Persekutuan dan Jabatan Persekutuan hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan.2 Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan kepada Perbendaharaan suatu penyata mengenai semua kes ansuran potongan bulanan pembiayaan komputer yang tertunggak selama tiga (3) bulan pada 30 Jun dan pada 9 . Jika Pegawai itu bertukar dari satu Jabatan Negeri ke Jabatan Negeri yang lain. Jabatan Negeri hendaklah menyatakan butir-butir jumlah baki pembiayaan yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. dan Peraturan-peraturan di atas hendaklah juga dipakai apabila Pegawai ditukar dan dipinjamkan dari Perkhidmatan Awam Persekutuan. Jabatan Persekutuan hendaklah menyatakan butir-butir jumlah baki pembiayaan yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. Baki pembiayaannya yang belum selesai itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Negeri kepada Jabatan Persekutuan melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer Negeri berkenaan dan Jabatan Negeri hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan. Jika Pegawai ditukarkan dari Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri.

Gaji dan elaun-elaun Pegawai berkenaan 10 9. Cara-cara yang lebih teliti mengenai perakaunan pembiayaan komputer adalah menurut arahan-arahan berasingan yang dikeluarkan oleh Akauntan Negara Malaysia dari semasa ke semasa. Pegawai berkenaan adalah dilantik untuk mewakili Kerajaan di dalam urusan pembelian komputer daripada penjual. kod potongan. Pembatalan Pembiayaan Jika pembiayaan komputer dibatalkan atas sebab-sebab selain daripada di perenggan 8.7 tarikh mula potongan dibuat.4 9. Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan bayaran kesemua baki pembiayaan yang telah diluluskan sepenuhnya. Sekiranya Pegawai itu gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari. Pihak yang menguruskan pembiayaan hendaklah memastikan Pegawai yang menerima pembiayaan menyerahkan resit dan invois bagi komputer yang dibelinya itu kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas cek/EFT bayaran diterima.31 Disember setiap tahun dalam tempoh satu bulan daripada tarikh-tarikh tersebut.8 9.2 termasuk pembatalan pembiayaan di atas pilihan sendiri. Pegawai Pengawal hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali kesemua jumlah pembiayaan yang telah diluluskan dan amaun keuntungan Kerajaan bagi tempoh berkenaan secara sekali gus dalam tempoh 30 hari selepas pembatalan. Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab sepenuhnya mengambil tindakan yang perlu untuk mendapatkan bayaran balik menerusi potongan gaji Pegawai atau mengambil tindakan yang sewajarnya berdasarkan kepada perjanjian pembiayaan komputer yang berkenaan.5 9. maka pembiayaan tersebut dianggap sebagai terbatal.3 Jabatan yang membayar gaji Pegawai adalah bertanggungjawab untuk mengutip balik ansuran potongan bulanan pembiayaan komputer. nombor rujukan akaun hendaklah dicatatkan dalam Penyata Gaji yang menyatakan maklumat berikut:(a) (b) (c) (d) (e) 9. tarikh akhir yang sepatutnya potongan dibuat. dan nombor rujukan (iaitu nombor akaun pinjaman) sekiranya ada.9 . Apabila seseorang Pegawai itu bertukar pejabat. amaun bayaran balik tiap-tiap bulan. 9. 9.6 Pihak yang menguruskan pembiayaan hendaklah menyediakan cek/EFT dan membayar terus kepada Pegawai.

tatacara kewangan dan perakaunan yang dinyatakan di dalam pekeliling ini dan arahan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan dari semasa ke semasa mengenai Skim Pembiayaan Komputer dipatuhi sepenuhnya. nombor dan tarikh invois pembelian. tatacara kewangan dan tatacara perakaunan pekeliling ini.12 10. TINDAKAN SURCAJ DAN TATATERTIB 10.3 11 . tarikh cek/EFT pembiayaan diterima oleh Pegawai. jumlah tempoh bayaran balik. 9. tarikh ansuran akhir dan amaun bayaran balik pembiayaan. Pihak yang bertanggungjawab memproses. tarikh ansuran pertama dan amaun bayaran balik pembiayaan dimulakan.11 tarikh pembiayaan diluluskan. Salinan-salinan fotostat bagi resit pembelian dan invois hendaklah disimpan dalam fail peribadi Pegawai yang menerima pembiayaan. nombor dan tarikh resit pembelian. dan tempoh penangguhan bayaran (jika ada). 10. Pembiayaan ini direkodkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Pegawai. meluluskan dan menguruskan permohonan pembiayaan komputer juga boleh dikenakan surcaj atau tindakan tatatertib jika gagal mematuhi syarat. Sebuah buku daftar pembiayaan pembelian komputer mengenai semua pembiayaan yang telah diluluskan hendaklah diselenggarakan oleh Ketua Jabatan. tatacara kewangan dan tatacara perakaunan dan arahan-arahan di dalam Pekeliling ini. jumlah pembiayaan.hendaklah tidak dibayar sehingga jumlah pembiayaan dan keuntungan itu dijelaskan.10.2 10.1 Pegawai Pengawal dan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan syarat-syarat. Buku Daftar 9. Tindakan surcaj atau tindakan tatatertib hendaklah dikenakan ke atas Pegawai yang menerima pembiayaan sekiranya Pegawai tersebut menyebabkan perlanggaran kepada mana-mana syarat. nombor dan tarikh baucar pembayaran pembiayaan dan cek. Buku tersebut hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 9. tarikh cek/EFT pembiayaan diterima di pejabat Pegawai.

TARIKH KUAT KUASA Pekeliling Perbendaharaan ini berkuat kuasa pada tarikh ia ditandatangani. 14. 13. PEMAKAIAN Tertakluk kepada penerimaan dan penyesuaian pemakaian oleh entiti masingmasing. pekeliling ini dipanjangkan kepada Kerajaan-Kerajaan Negeri. 8 Tahun 1992. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 17 Ogos 2012 s.: Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia 12 .k. Pekeliling dan Surat Pekeliling berikut adalah terbatal: (a) (b) (c) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12.11. PEMBATALAN Dengan berkuat kuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini. AM Perbendaharaan berhak membuat atau mengenakan apa-apa syarat tambahan atau memberi kelonggaran/pengecualian kepada syarat-syarat pembiayaan bagi Skim Pembiayaan Komputer mengikut pertimbangan sewajarnya. 3 Tahun 1993. 10 Tahun 2009. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.

........................................... 5........ (ii) Jabatan ……………………………………………………………………………………... 3....... (iii) Alamat Penuh Tempat Bertugas ………………………………………………….................… Tandatangan Pemohon 1 ..LAMPIRAN A (Kew...... 2........................ Harga Komputer Yang Hendak Dibeli (sertakan sebut harga yang menyenaraikan butiran spesifikasi komputer....... 9..................................... (i) Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan ……………………………………...................… (iii) Gred Jawatan …………………………………………………………………………….......................... Tempoh Pembayaran …………………………………………………………..... …………………………………………………………………………………………... (i) Jawatan Sekarang……………………………………………………………………......... (i) Gaji Pokok RM …………………………………………………………………………….......…..... (i) Kementerian ……………………………………………………………………………............. perkakasan dan perisian) RM……………………… Jumlah Pembiayaan Yang Dipohon RM……………........ Nombor Kad Pengenalan …………………………………………………………………... (ii) Kumpulan Perkhidmatan …………………………………………………………...................... …………………………………................................ (iii) Jumlah Potongan RM……………………………………(sertakan slip gaji terakhir) 8....... Tarikh ……………………………….... (ii) Jumlah Elaun-Elaun RM…………………………………………………………………............ (i) Tarikh Lahir…………………………....................... (Ringgit Malaysia... ……………………………... 4.......................................... 317 pindaan 1/2011) KERAJAAN MALAYSIA PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM (Diisi sebanyak 3 salinan) BAHAGIAN I: (Diisi oleh Pemohon) 1....................................... (ii) Umur pada Tarikh Memohon ……………............... Bulan.. 6....... Nama Penuh (HURUF BESAR) …………………………………………………………………...................... (ii) Tarikh Persaraan Wajib………………………………………… 7.........………) 10....

.. Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar: (i) *(ii) Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar. selama …………….…....... ……………………………………... Tarikh ………………………………………….….......…………………………..... Jawatan ………………………....…………………………........... Rujukan ………………………....…….…………………….… diluluskan dengan bayaran balik sebanyak …………………….….. …………………………………….....……......................... bulan.…… (a) * Pembiayaan sebanyak RM …………………………….322 yang telah dipenuhkan dikembarkan bersama-sama ini).. *Potong yang mana tidak berkenaan 2 ...…...........BAHAGIAN II: (Diisi oleh Ketua Jabatan/Bahagian semasa mengemukakan Permohonan) Kepada ……………………………………. 4 Tahun 2012. ………………………………………… Rujukan ……………………………..………..............….. (Borang Pinjaman/Pembiayaan Harta (Butir Peribadi) AK 1/KEW...... ……………………………. Tandatangan Ketua Jabatan/Bahagian Nama ......……............………... (b) * Pembiayaan tidak diluluskan...... Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan Nama ............. Saya *menyokong/tidak menyokong permohonan ini Tarikh ………………………………… …………...........………….... …………………………………………....…… Jawatan ………………………………......…………….. Pemohon *mematuhi/tidak mematuhi syarat kelayakan dan pembiayaan yang ditetapkan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil.……......... BAHAGIAN III: (Diisi oleh Pegawai yang meluluskan pembiayaan) Kepada ………………...... *(iii) Saya *berpuas hati / tidak berpuas hati dengan kedudukan kewangan pemohon dan pembayaran balik pembiayaan ini *tidak akan menyebabkan / akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon..

..... 5..…........ No..... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Potong yang mana tidak berkenaan No...……………………………………………………………………....... Tarikh *Cek/EFT: ……………………………………………………………………………..... 1.. 2.....………............... *Cek/EFT: ……………………………………………………………………………….... 4........ Baucar: …………………………………………………………………………………. Kelulusan Perbendaharaan: KK/BPKS/10/600-2/1/2(8)(i) 3 ......... Akaun Pinjaman:……...….BAHAGIAN IV: (Untuk kegunaan Jabatan Akauntan Negara/Pejabat Pembayar)..... 3..……….. No.. Tarikh Baucar: …………………………………………………………………………….............. No....……….............

..... Duti setem untuk Surat Perjanjian mestilah dibayar oleh pihak tuan/puan...........Kerajaan akan menyelesaikan harga belian ini Amaun Pembiayaan Kerajaan: RM.................. 5 (iii) 2... _________________________________________________________________________________________ 1 Kos komputer Amaun yang dibiayai oleh Kerajaan berdasarkan kelayakan Pegawai Amaun ditanggung sendiri oleh penerima biaya kerana kos komputer melebihi amaunpembiayaan maksimum Amaun sebenar yang akan dibayar oleh penerima biaya 2 3 4 5 Jumlah amaun pembiayaan Kerajaan yang telah dicampurkan dengan amaun keuntungan 1 ..(Jika harga komputer melebihi amaun pembiayaan Kerajaan)............. No................................... K/P: Permohonan Mendapatkan Pembiayaan Komputer Dengan ini dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk mendapatkan kemudahan bagi tujuan membiayai keseluruhan/sebahagian daripada harga pembelian komputer adalah diluluskan seperti berikut: (i) Harga Belian oleh Kerajaan: seperti berikut: (a) (b) 1 RM.......................bulan... 4 3 2 (ii) Harga Jualan Kepada Anggota: RM........... Bayaran Baki oleh Tuan/Puan: RM.sebulan selama.. Tempoh Bayaran Balik: ………………………… Tawaran ini adalah dikeluarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: (i) Tuan/Puan adalah dikehendaki menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian Komputer sebelum bayaran dikeluarkan melalui cek/EFT dapat dibuat.. dibuat melalui bayaran ansuran bulanan sebanyak RM....... 3 RM............(Jika harga komputer melebihi amaun (b) Bayaran amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan sebanyak RM.. Kerajaan akan mendapatkan bayaran harga jualan ini seperti berikut: (a) Bayaran Bakioleh Tuan/Puan: pembiayaan Kerajaan).............................................LAMPIRAN B SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER Encik/Puan....

terima kasih.... Jika anggota ingin menukar spesifikasi komputer yang hendak dibeli. Kemudahan pembiayaan pembelian komputer ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lain... anggota hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai yang meluluskan pembiayaan.. 3. maka pembiayaan itu dianggap sebagai terbatal dan dengan itu tuan/puan dikehendaki menjelaskan sepenuhnya amaun pembiayaan Kerajaan yang diluluskan secara sekali gus. tawaran ini akan dianggap luput. ( ) 2 .. adalah menjadi tanggungjawab tuan/puan untuk menggunakan amaun bayaran tersebut bagi tujuan pembelian komputer tersebut diatas bagi pihak Kerajaan........ sila kembalikan kepada Kementerian/Jabatan ini salinan surat tawaran yang telah ditandatangani dalam masa enam (6) bulan daripada tarikh surat ini.. Sekian...(ii) Tuan/Puan akan dilantik untuk mewakili Kerajaan dalam urusan pembelian komputer tersebut........... Tindakan Tatatertib dan/atau surcaj boleh diambil terhadap tuan/puan sekiranya tuan/puan didapati gagal mematuhi mana-mana peraturan yang ditetapkan dalam Pekeliling dan arahan tersebut.. Tuan/Puan adalah dikehendaki menyerahkan kepada pegawai yang meluluskan pembiayaan salinan asal resit pembelian komputer dan salinan invois... Tuan/Puan adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran berkenaan jika potongan dari gaji bulanan tidak sempat dibuat..... Jika jawapan tidak diterima dalam tempoh tersebut.... (iii) (iv) (v) (i) (ii) (viii) Tuan/Puan adalah juga tertakluk kepada lain-lain syarat dan peraturan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... Sehubungan dengan ini sungguhpun pembayaran pembiayaan akan dikeluarkan atas nama tuan/puan...... 4Tahun 2012 dan juga lain-lain arahan dan ketetapan mengenai kemudahan pembiayaan komputer yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan daripada masa ke semasa. Salinan kelulusan tersebut hendaklah disertakan bersama dokumen sokongan dan dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia atau Pejabat Pembayar yang berkenaan Komputer yang dibeli hendaklah dibeli terus dan tidak tertakluk kepada lain-lain urusan kewangan...... Jika gagal. Sekiranya tuan/puan gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari....... Sekiranya tuan/puan bersetuju dengan syarat-syarat tersebut diatas..... Ketua Jabatan boleh mengambil tindakan untuk menahan gaji dan elaun tuan/puan sehinggalah kesemua baki harga jualan itu dijelaskan.

..................... bertarikh ............................................ Alamat: .................................................................. Ditandatangani oleh...................................... Nama: ............................................................................................................................................................................................... K/P: ..................................... dengan ini saya menerima tawaran tersebut dan bersetuju dengan syarat-syarat serta peraturan-peraturan yang dikenakan dan mengembalikan salinan surat ini yang telah ditandatangani untuk tindakan tuan selanjutnya.. 3 ......................................................................................................................................................................................................................... Jawatan:................... K/P: ..................................................MEMORANDUM PENERIMAAN Merujuk kepada surat tawaran tuan bil................................................... Disaksikan oleh .......................... Nama: ................ No................................... ................... No.......................................................

4 Tahun 2012 (selepas ini disebut sebagai “Skim tersebut”) sebanyak Ringgit Malaysia (RM) sahaja dan Kerajaan telah meluluskan permohonan Pembeli tertakluk kepada syarat-syarat yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini..... ANTARA KERAJAAN MALAYSIA (selepas ini disebut sebagai “Kerajaan”) sebagai satu pihak DAN ………………………………………………………………. Kerajaan di atas permohonan Pembeli..…………………………. jika Pembeli menamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan atau ditamatkan oleh Kerajaan sebelum pembiayaan dijelaskan sepenuhnya..….. (No... v. 1 ..LAMPIRAN C (Kew.... (kemudian daripada ini disebut “Pembeli”) sebagai pihak yang satu lagi.... menjelaskan semua baki harga jualan sebelum menamatkan perkhidmatannya dengan Kerajaan.... Pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk membayar sendiri kepada Kerajaan sehingga potongan ansuran dilakukan..... telah membeli komputer pada harga belian seperti yang disebutkan dalam Seksyen 2 dalam Jadual Pertama..... sekiranya potongan ansuran tidak dilakukan daripada gaji bulanan Pembeli walau dengan apa sebab pun.. Kerajaan berhak menarik balik pembiayaan ini pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab dan menuntut bayaran balik harga jualan dengan sekali gus...... MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI oleh kedua-dua Pihak seperti berikut: 1. Pembeli dengan ini bersetuju dan beraku janji untuk: i.. Pembeli dengan ini juga memberi kebenaran kepada Ketua Jabatan untuk menahan bayaran gaji dan elaunnya sehingga kesemua jumlah pembiayaan itu dijelaskan.) yang beralamat di .. ii..... Jika digunakan untuk tujuan lain. Pembeli hendaklah membayar sekali gus semua baki harga jualan........ Berdasarkan prinsip pembiayaan yang ditetapkan dalam Skim tersebut...... wang pembiayaan yang dipinjamkan tidak akan digunakan selain daripada maksud ianya diluluskan........... hari bulan …………………………… 20………... iv... Jika Pembeli meninggal dunia baki harga jualan akan diselesaikan oleh si waris secara sekali gus....... mematuhi syarat dan peraturan yang terkandung di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. BAHAWASANYA Pembeli telah memohon kemudahan pembiayaan untuk membeli komputer di bawah Skim Pembiayaan Komputer sebagaimana dinyatakan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil.318 pindaan 1/2011) PERJANJIAN UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER PERKHIDMATAN AWAM PERJANJIAN ini dibuat pada ………….... 4. Kerajaan hendaklah menjual komputer tersebut kepada Pembeli pada harga jualan dengan bayaran purata ansuran bulanan sebagaimana yang disebutkan dalam Jadual Kedua dan tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam Skim tersebut dan Perjanjian ini.... pembiayaan ini adalah terbatal dan dengan ini wang pembiayaan hendaklah dibayar sekali gus... vi...……………………………………………….. K/P: ............ iii.. 3. 2.. 4 Tahun 2012....

apa-apa duti lain. hak atau remedi di bawah Perjanjian ini tidak akan mencacatkan mana-mana kuasa. Dengan syarat: Bahawa fasal ini hendaklah tidak menyentuh hak Pembeli bagi membuat tuntutan berkaitan dengan waranti atau representasi terhadap pembuat. 9. Kegagalan atau kelewatan di pihak Kerajaan dalam menjalankan apa-apa kuasa. Masa berkaitan dengan semua peruntukan dalam Perjanjian ini terutama sekali kepada obligasi Pembeli di bawah Perjanjian ini merupakan terma penting. dibaca dan diertikan sebagai bahagian yang mustahak dalam Perjanjian ini. pengedar atau tuan punya komputer tersebut. pengedar atau tuan punya asal komputer tersebut. Jadual Pertama dan Jadual Kedua adalah terpakai. 10.5. executor dan administrator (wasi dan pentadbir) bagi Pembeli dan penerima serah hak dan pengganti Kerajaan. cukai atau fi dan perbelanjaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah ditanggung dan dibayar oleh Pembeli dan sebarang perbelanjaan yang dituntut oleh Kerajaan (termasuk fi peguam bagi pihak Kerajaan atas asas peguam dan pelanggan) dalam keadaan di mana Kerajaan terpaksa mengambil tindakan terhadap Pembeli di bawah Perjanjian ini hendaklah ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Pembeli. tidak memberi apaapa waranti dan tidak juga membuat sebarang representasi berkaitan dengan keadaan komputer tersebut atau tentang merchantability atau kesesuaian atau fitness bagi maksud tertentu atau bagi apaapa maksud komputer tersebut dikehendaki sama ada waranti tersebut dan representasi dengan nyata atau tersirat dan sama berbangkit di bawah perjanjian ini atau sebaliknya dan Pembeli dengan ini bersetuju tidak membuat apa-apa tuntutan pun terhadap Kerajaan berkenaan hal tersebut. 7. hak atau remedi tersebut dan kegagalan dan kelewatan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pelepasan (waiver) terhadap kuasa. 2 . pengganti. Semua kos termasuk duti setem. hak atau remedi itu atau sebarang keingkaran (breach) yang lain dan berikutnya. Perjanjian ini hendaklah mengikat wakil-wakil diri. 8. Kerajaan yang bukan pembuat. 6.

....... Jawatan ………………………………. .……...…………...…….......….. Jawatan ……………………………………....……………….... No.. Tandatangan Nama Penuh …………...….. Tandatangan Nama Penuh …………..…………....……………….... Kad Pengenalan ……………….... Kad Pengenalan ………………….. DITANDATANGAN OLEH: dengan kehadiran PEMBELI ...….......…….....………....……... 3 ....…...PADA MENYAKSIKAN HAL TERSEBUT Kedua-dua Pihak dengan ini menurunkan tandatangan pada hari dan tahun yang ditulis di atas.. DITANDATANGAN OLEH: dengan kehadiran KERAJAAN MALAYSIA SAKSI ……………………………………………… Tandatangan Nama Penuh ………………………………………... Tandatangan Nama Penuh ……………………………………….. No.. Kad Pengenalan ……………………………… Jawatan ……………………………………………... Kad Pengenalan ………………………………... Jawatan ………………………………………………........…….......................……….. No.................. No. SAKSI ……………………………………………………...…….....…........

........... 4 ....................………. Nama Pembekal: Alamat: ii......... Perkara Butiran Pembekal i......... ……………………………………………………………………) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli....JADUAL PERTAMA Seksyen 1. (Ringgit ………………………………………...... Nama Pembekal: Alamat: Butiran 2.....) dan (b) Bayaran baki sebanyak RM …………………………...... (Ringgit Malaysia ………….....) daripada: sebanyak Malaysia iaitu terdiri (a) Amaun pembiayaan Kerajaan sebanyak RM…....….... Harga Belian Komputer Jumlah harga belian ialah RM………………………….. Nama Pembekal: Alamat: iii. (Ringgit Malaysia ………………………………………...........

..... Amaun dan Keuntungan Kerajaan Serta Tempoh Bayaran Balik Jumlah Pembiayaan Pembiayaan dan Keuntungan Kerajaan hendaklah dibayar balik secara potongan daripada gaji setiap bulan sebanyak RM .............. ……………………………………………………………………....) Bagi tempoh ………………………….. ……………………………………………) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli............... (Ringgit Malaysia ……………………………......................... ....... (Ringgit Malaysia …………………… ………………………………………………………) 2.......... Perkara Harga Jualan Butiran Harga jualan ialah: RM ..... No.............JADUAL KEDUA Seksyen 1.......... (Ringgit Malaysia …………………………………...................................…………... ………………………………………………………………) iaitu terdiri seperti berikut: Bayaran baki sebanyak RM …............................................................ Kelulusan Perbendaharaan: KK/BPKS/10/600-2/1/2(8)(ii) 5 ........……….......…………………… (Ringgit Malaysia ………………………………………........ dan Amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan RM ………….............. bulan..........

... Jika tidak.. Sekiranya potongan daripada gaji bulanan tidak sempat dibuat.......... bertarikh ... K/P:...................... bulan melalui potongan gaji mulai daripada................................ 5.................................. 4.......................................) atas nama tuan/puan untuk tindakan tuan/puan selanjutnya...................................... ......... tuan/puan adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran bulanan berkenaan dengan serta merta.......... Dalam hal demikian jumlah wang pembiayaan yang telah diluluskan itu hendaklah dikembalikan dengan sekaligus.......... tuan/puan adalah dikehendaki membayar balik amaun pembiayaan oleh Kerajaan berserta amaun keuntungan secara bayaran ansuran bulanan sebanyak RM............. Tuan/puan telah juga bersetuju menerima tawaran Kerajaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat kelulusan/tawaran Kementerian/Jabatan ini bil.........LAMPIRAN D SURAT PELANTIKAN SEBAGAI WAKIL KERAJAAN Tuan/Puan.dan bernilai RM........................... ( ) 1 . 2........... tindakan tatatertib dan/atau tindakan surcaj boleh diambil terhadap tuan/puan....... Tuan/puan adalah diingatkan sekali lagi bahawa kegagalan mematuhi syarat dan peraturan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil..... No... tahun ............ adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan telah meluluskan permohonan tuan/puan untuk mendapatkan kemudahan membiayai pembelian komputer/perkakasan/perisian................................ Bersama-sama ini disertakan cek atau maklumat EFT bernombor........................................................................................... Sekian............................. terima kasih......bertarikh ...............bulan ......................... 3................... .. Saya yang menurut perintah.......................................... Permohonan Mendapatkan Pembiayaan Merujuk kepada perkara tersebut diatas.................(Ringgit Malaysia:.4Tahun 2012 serta lain-lain arahan dan ketetapan Perbendaharaan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa boleh mengakibatkan kemudahan pembiayaan pembelian komputer ini dibatalkan serta merta............sebulan selama....... Sebagai penerima pembiayaan komputer ini.............................. Tuan/puan adalah dengan ini dilantik untuk mewakili Kerajaan dalam urusan pembelian komputer yang dimaksudkan itu menggunakan cek/EFT diluluskan atas nama tuan/puan bagi tujuan pembelian tersebut.................................

042.031.03 59.16 2.00 75.20 7.74 416.92 Ansuran Bulanan 84.12 751.32 10.86 7.20 31.44 825.60 318.36 RM900 Jumlah Keuntungan 10.75 76.52 8.62 216.00 975.011.000 Jumlah Keuntungan 11.02 613.62 20.14 24.66 833.52 108.93 17.12 45.44 18.42 35.72 15.54 17.50 637.40 26.09 34.52 Harga  Jualan 303.62 85.16 29.03 11.32 58.48 66.10 50.47 8.81 10.30 6.55 Harga  Jualan 708.03 10.72 21.60 18.76 541.51 2.20 13.34 3.18 15.96 322.30 106.14 4.13 30.72 315.46 8.52 966.76 12.87 34.56 643.34 729.88 RM800 Jumlah Keuntungan 9.80 1.86 510.56 928.36 536.60 40.26   Harga  Jualan 202.70 8.40 24.14 324.073.06 21.16 105.14 104.60 36.51 5.32 858.92 947.80 44.32 Harga Jualan 1.88 Ansuran Bulanan 118.16 5.16 102.81 Harga  Jualan 809.04 26.58 1 .52 25.02 13.57 23.60 212.80 31.67 17.48 Ansuran Bulanan 16.52 8.40 214.84 16.96 RM200 Jumlah Keuntungan 2.60 312.12 103.80 744.68 7.96 Ansuran Bulanan 33.44 25.50 919.36 36.08 19.74 28.34 29.38 758.34 817.88 20.40 62.05 17.71 17.78 11.021.40 Jumlah Keuntungan 7.32 210.07 23.04 526.57 26.40 Ansuran Bulanan 101.86 10.57 28.72 1.74 16.20 25.10 1.44 RM400 Jumlah Keuntungan 4.48 866.46 208.90 5.58 25.20 625.48 6.88 Ansuran Bulanan 134.29 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM600 Harga  Jualan 607.083.62 16.88 420.22 9.86 8.72 17.24 33.72 412.16 429.76 41.89 15.76 42.56 28.54 14.76 842.17 51.67 21.38 58.18 715.24 433.36 Ansuran  Bulanan 151.06 Harga Jualan 910.20 104.20 31.06 521.12 3.052.48 Jumlah Keuntungan 1.92 RM500 Jumlah Keuntungan 5.50 19.50 37.89 68..00 20.08 619.31 42.56 20.52 66.36 6.90 425.40 1.33 43.20 22.66 33.60 39.02 5.96 Ansuran Bulanan 50.60 12.86 650.03 11.37 14.60 12.84 Ansuran Bulanan 168.84 516.70 408.80 937.32 4.73 4.12 51.10 56.88 RM700 Jumlah Keuntungan 8.32 204.11 4.67 6.80 37.40 14.72 12.56 43.08 29.77 Harga Jualan 404.71 15.08 1.LAMPIRAN E JADUAL BAYARAN ANSURAN BULANAN MENGIKUT JUMLAH PINJAMAN DAN TEMPOH BAYARAN BALIK Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM100 Harga  Jualan 101.92 47.08 52.08 31.94 1.48 309.062.10 956.20 531.10 83.56 2.86 50.06 22.44 Ansuran  Bulanan 67.94 42.45 34.10 850.90 25.72 73.05 21.55 22.20 631.63 51.96 RM300 Jumlah Keuntungan 3.96 22.48 9.36 206.34 17.60 736.84 RM1.48 306.95 2.72 1.15 57.03 Harga Jualan 505.20 722.33 13.

458.00 1.300 Jumlah Keuntungan 15.06 1.48 93.500 Jumlah Keuntungan 17.52 44.226.842.24 Jumlah Keuntungan 18.67 27.51 66.20 28.88 23.32 Ansuran Bulanan 185.62 92.238.789.10 159.28 41.28 1.36 78.667.38 43.50 1.30 114.00 150.74 34.13 Harga  Jualan 1.922.717.28 1.24 1.60 87.20 1'806.96 1.950.22 29.78 31.46 73.618.105.22 1.62 2.40 50.16 1.54 54.13 47.875.473.14 100.48 56.88 1.55 42.651.169.063.315.61 38.43 30.263.50 113.328.24 1.28 Ansuran  Bulanan 236.68 1.27 103.214.80 146.19 43.36 1.52 32.48 28.084.16 38.90 37.00 1.737.548.20 Ansuran  Bulanan 320.38 134.043.38 33.88 84.36 1.66 86.69 74.444.38 2.11 45.683.52 1.146.84 1.68 89.24 Ansuran Bulanan 269.92 127.78 108.60 94.894.24 99.76 117.17 59.88 2.00 65.52 1.125.48 142.48 1.28 1.35 Harga Jualan 1.14 1.89 36.999.85 70.68 1.634.14 52.64 Harga Jualan 1.00 1.04 1.60 2.14 46.600 Harga  Jualan 1.64 63.24 57.700.517.40 1.70 69.719.180.68 Ansuran Bulanan 337.341.960.80 68.21 80.594.68 RM2.913.146.80 1.100 Harga  Jualan 1.88 102.04 132.92 1.14 1.86 1.700 Jumlah Keuntungan 19.80 2.74 1.54 1.77 38.09 Harga  Jualan 1.80 119.61 Harga Jualan 1.28 RM1.20 78.20 106.563.66 63.06 39.04 26.64 48.40 105.70 1.80 2.32 RM1.932.36 60.24 91.80 RM1.33 35.941.88 51.980.90 1.72 Ansuran Bulanan 303.60 1.000 Jumlah Keuntungan 23.64 50.79 136.123.00 54.90 Harga Jualan 2.30 81.400 Jumlah Keuntungan 16.824.96 73.10 35.48 1.039.04 1.Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM1.44 1.66 56.62 1.53 56.24 1.74 80.38 1.192.73 69.76 Ansuran Bulanan 252.288.487.112.93 82.10 48.75 97.51 153.86 125.00 75.20 110.24 Ansuran Bulanan 286.68 1.416.64 1.857.900 Jumlah Keuntungan 22.00 40.60 2.60 1.29 38.368.12 41.38 Harga  Jualan 1.578.059.76 1.90 1.80 Ansuran Bulanan 219.48 1.11 24.68 58.05 51.68 95.20 1.734.24 40.74 1.157.381.65 144.90 100.32 Jumlah Keuntungan 12.59 32.62 44.14 67.135.00 1.84 94.06 119.82 59.44 38.60 1.32 Ansuran Bulanan 202.625.532.36 30.20 RM1.37 161.38 33.18 68.00 63.60 139.11 42.019.52 83.22 41.45 45.72 86.30 1.92 35.275.88 1.395.60 63.48 57.60 75.16 63.52 1.87 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM1.28 71.10 2.771.34 102.06 47.16 2 .64 117.609.430.821.24 RM1.36 1.84 Harga  Jualan 1.15 53.023.40 2.167.517.48 88.44 109.300.62 167.76 RM1.28 80.839.200 Jumlah Keuntungan 14.08 1.408.24 108.64 1.64 1.10 125.10 2.354.79 49.502.23 170.08 46.88 1.84 124.72 RM1.250.754.84 1.26 60.80 52.800 Jumlah Keuntungan 21.

270.38 2.315.45 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM2.82 126.10 3.68 83.96 175.361.08 109.276.065.85 255.56 87.34 2.81 120.96 187.76 47.24 184.861.00 2.56 2.758.600 Harga  Jualan 2.71 73.08 RM2.20 88.800 Jumlah Keuntungan 32.00 60.78 2.10 132.40 221.736.44 79.96 2.60 2.60 169.25 94.10 3.72 79.790.22 84.657.052.554.32 152.22 2.69 67.93 Harga Jualan 2.52 219.10 2.68 3.42 160.605.444.54 2.94 2.247.889.00 2.869.60 136.60 2.300 Jumlah Keuntungan 26.48 157.926.145.700 Jumlah Keuntungan 31.55 63.13 95.04 89.88 80.68 2.529.95 56.08 73.20 182.67 Harga  Jualan 2.93 101.157.80 86.232.44 58.74 3 .24 54.683.66 67.56 RM2.22 76.78 51.81 63.946.100 Harga  Jualan 2.96 70.76 2.89 56.94 105.72 115.12 2.96 Harga  Jualan 2.59 98.76 168.70 2.52 RM3.976.00 141.53 77.56 Ansuran Bulanan 472.54 118.90 2.30 2.656.93 166.19 73.50 188.11 65.94 63.500 Jumlah Keuntungan 29.16 RM2.124.86 99.709.48 3.64 RM2.08 2.70 144.34 92.91 58.992.12 3.601.23 82.56 58.08 Ansuran Bulanan 438.4 138.16 2.33 108.219.33 126.56 2.64 Ansuran Bulanan 387.16 183.12 120.56 2.550.76 66.72 3.19 Harga Jualan 2.39 149.53 121.32 3.79 117.035.84 131.92 50.200 Jumlah Keuntungan 25.40 95.12 Ansuran  Bulanan 404.575.25 88.40 2.22 49.60 104.20 3.68 204.76 2.22 114.48 Harga Jualan 3.188.28 126.62 3.18 64.112.44 2.82 195.60 Ansuran Bulanan 421.420.32 2.933.56 198.27 105.42 Harga  Jualan 2.579.24 2.20 161.86 2.00 2.832.60 163.20 70.80 101.67 62.005.188.72 67.526.08 2.45 171.818.126.72 2.225.50 3.40 91.630.900 Jumlah Keuntungan 33.16 2.00 226.72 176.30 157.92 2.08 Ansuran Bulanan 455.76 2.814.99 130.898.36 190.350.963.54 2.94 2.918.452.90 91.44 131.338.143.80 2.10 65.52 Ansuran Bulanan 505.26 229.90 176.16 Ansuran Bulanan 370.Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM2.90 154.62 243.08 52.082.40 3.60 RM2.48 2.501.71 69.38 209.86 201.36 2.731.10 234.16 Ansuran Bulanan 354.36 137.373.86 61.428.56 110.786.67 71.292.33 54.72 2.12 205.167.82 3.72 251.00 53.66 47.04 2.80 2.13 238.40 2.68 122.87 143.54 212.20 2.04 Ansuran  Bulanan 488.99 246.08 Jumlah Keuntungan 30.251.52 3.28 2.09 178.16 Jumlah Keuntungan 24.468.400 Jumlah Keuntungan 28.44 2.54 45.709.06 112.16 92.22 Harga Jualan 2.48 97.48 2.26 125.04 RM2.034.00 150.78 61.476.48 218.095.32 3.16 146.492.76 192.62 74.397.74 85.384.71 Harga  Jualan 2.763.20 2.631.00 153.16 2.12 RM2.210.57 76.683.000 Jumlah Keuntungan 35.022.96 2.72 2.60 2.326.253.841.32 212.32 76.24 2.08 2.00 2.40 56.

28 3.24 335.401.00 Harga  Jualan 3.64 119.80 74.84 4.06 Harga Jualan 4.80 194.57 217.62 4.24 3.44 RM3.76 3.36 136.14 130.64 271.932.44 3.12 108.64 3.10 3.576.71 263.335.541.34 3.167.43 84.826.00 3.856.84 278.36 3.77 Harga Jualan 3.508.38 284.12 3.14 3.84 3.48 183.80 Harga Jualan 3.36 Ansuran Bulanan 674.79 103.84 121.60 238.335.22 90.88 105.16 298.33 173.60 4.00 Ansuran Bulanan 539.48 3.20 3.72 227.751.26 3.28 135.48 3.38 3.199.818.88 Ansuran  Bulanan 657.743.038.03 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM3.32 4 .642.62 4.10 4.30 115.66 151.48 293.434.719.715.613.48 3.230.33 89.38 86.34 3.80 3.88 162.48 241.33 74.226.00 81.48 115.24 3.338.251.42 69.118.28 100.74 3.39 156.72 326.844.474.945.08 223.33 118.44 Ansuran Bulanan 590.11 85.237.800 Jumlah Keuntungan 44.74 323.405.168.576.96 Ansuran  Bulanan 573.36 RM4.02 200.88 3.86 165.58 3.136.28 234.62 318.80 3.51 194.82 115.864.90 251.971.14 99.99 122.209.32 112.76 102.327.24 111.60 245.42 3.48 RM3.20 173.28 3.96 124.00 3.10 201.921.439.647.00 Jumlah Keuntungan 36.24 94.024.48 160.000 Jumlah Keuntungan 46.82 4.46 138.600 Harga  Jualan 3.33 126.36 178.72 3.13 160.545.10 102.42 139.30 232.00 226.92 RM3.96 177.05 212.44 264.44 Ansuran Bulanan 607.500 Jumlah Keuntungan 40.96 RM3.473.43 280.64 204.88 3.96 76.60 84.92 189.76 183.046.94 4.294.96 3.24 4.24 3.900 Jumlah Keuntungan 45.578.894.70 140.60 229.780.76 91.19 97.009.77 97.93 147.20 127.507.44 3.882.01 133.34 156.57 272.19 143.793.34 268.86 276.28 Harga  Jualan 3.00 301.04 285.683.30 289.72 4.60 3.89 76.999.66 88.24 260.42 3.04 3.60 4.30 3.48 81.30 106.368.302.100 Harga  Jualan 3.68 3.087.10 3.96 4.185.40 Ansuran Bulanan 640.54 206.99 189.64 4.59 169.300 Jumlah Keuntungan 38.52 3.00 Ansuran Bulanan 522.12 3.10 309.02 3.901.52 79.58 71.26 67.371.92 Ansuran Bulanan 623.12 78.468.48 Ansuran Bulanan 556.064.104.55 83.80 209.94 168.700 Jumlah Keuntungan 43.439.70 3.00 RM3.04 168.76 3.28 3.40 3.47 340.28 80.684.44 Jumlah Keuntungan 42.649.80 4.960.10 207.789.984.60 332.62 108.04 4.078.08 194.51 Harga Jualan 3.90 4.88 RM3.262.60 4.40 213.756.88 256.68 249.27 94.25 Harga  Jualan 3.60 118.200 Jumlah Keuntungan 37.88 3.611.92 3.73 134.60 3.88 315.540.02 151.70 219.77 72.96 112.20 4.22 70.678.360.293.24 199.44 79.269.74 143.44 82.88 3.81 109.86 3.29 92.127.48 3.02 306.08 3.60 293.145.67 129.Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM3.82 87.54 Harga  Jualan 3.40 RM3.62 164.52 99.400 Jumlah Keuntungan 39.88 147.

72 402.00 377.291.04 4.88 210.72 5.10 4.00 4.722.76 5.96 194.393.92 4.006.00 5.366.40 141.259.00 301.84 Ansuran Bulanan 708.755.72 122.500 Jumlah Keuntungan 52.77 112.151.850.92 212.91 112.46 95.40 4.88 5.898.746.52 4.564.07 154.53 186.20 315.334.11 106.09 Harga Jualan 4.20 RM5.985.72 5.56 206.377.86 115.002.37 129.72 275.22 417.17 257.38 360.189.000 Jumlah Keuntungan 58.60 5.89 138.72 RM4.68 137.70 4.00 4.12 175.44 99.420.41 157.86 126.56 252.28 4.10 276.98 89.700 Jumlah Keuntungan 55.64 153.400 Jumlah Keuntungan 51.64 4.35 Harga Jualan 4.86 4.33 94.101.56 134.262.34 5.20 4.889.315.64 Harga Jualan 5.46 204.66 108.32 366.36 344.69 263.06 178.84 RM4.92 5.38 147.12 4.61 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM4.16 4.36 Jumlah Keuntungan 47.16 337.20 4.782.84 4.05 366.54 4.92 140.507.38 Harga Jualan 4.72 257.00 4.540.05 104.00 102.04 143.33 349.50 400.87 132.660.109.48 4.35 124.14 246.272.48 368.26 191.36 408.24 RM4.20 Ansuran Bulanan 843.310.598.056.20 257.28 198.159.044.00 4.62 4.80 4.900 Jumlah Keuntungan 57.76 RM4.451.700.052.00 241.76 322.08 172.10 4.91 374.10 385.32 RM4.157.84 100.77 383.36 5.28 Ansuran Bulanan 775.70 295.22 177.314.42 5.22 4.551.79 182.24 410.56 5.210.56 4.400.12 359.28 RM4.22 110.84 236.093.40 4.32 131.96 330.36 Ansuran Bulanan 691.14 91.40 246.04 143.99 195.32 106.14 4.957.10 4.52 225.30 5.76 156.80 RM4.66 217.78 171.19 357.19 208.570.76 4.00 5.100 Harga  Jualan 4.73 150.50 4.84 121.76 Ansuran Bulanan 792.88 262.953.Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM4.30 4.32 4.419.800 Jumlah Keuntungan 56.736.82 4.147.62 5.600 Harga  Jualan 4.437.631.615.00 107.202.60 314.28 4.86 Harga  Jualan 4.653.23 280.75 286.877.54 181.12 220.62 127.88 5.350.42 202.585.300 Jumlah Keuntungan 50.106.841.357.11 235.89 97.68 4.81 117.84 4.55 103.32 Ansuran Bulanan 725.802.904.12 Harga  Jualan 4.495.08 425.768.443.794.552.28 Ansuran Bulanan 758.76 120.249.32 5.856.80 270.68 4.80 300.72 Ansuran  Bulanan 826.24 5.231.32 5.30 308.20 269.90 5 .10 282.28 146.24 Ansuran Bulanan 809.68 4.48 109.96 215.96 4.56 5.96 4.20 264.058.98 4.48 5.676.00 307.40 289.64 391.525.38 4.689.95 109.208.40 4.34 343.62 393.72 199.75 161.995.96 4.200 Jumlah Keuntungan 49.44 168.92 351.830.643.77 92.68 185.937.481.80 Ansuran  Bulanan 741.67 125.16 4.38 135.40 150.86 351.66 252.08 4.80 4.68 231.82 189.28 Jumlah Keuntungan 53.34 4.46 4.91 144.42 147.00 101.16 104.62 98.30 93.63 240.83 Harga  Jualan 4.10 164.34 419.946.57 Harga  Jualan 4.12 5.00 159.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->