KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.

4 TAHUN 2012

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Semua Ketua Eksekutif Badan Berkanun

SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER PERKHIDMATAN AWAM

1.

TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan syarat-syarat permohonan pembelian komputer di bawah Skim Pembiayaan Komputer bagi Pegawai Perkhidmatan Awam. Pekeliling ini juga bertujuan untuk memperuntukkan tatacara kewangan dan perakaunan yang perlu dipatuhi oleh pihak yang bertanggungjawab mengurus, memproses dan meluluskan Skim Pembiayaan Komputer ini.

2.

LATAR BELAKANG 2.1 Kemudahan pembiayaan komputer bagi pegawai Perkhidmatan Awam diperkenalkan semenjak pelaksanaan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 1992. Syarat-syarat dan peraturan-peraturan bagi Skim Pembiayaan Komputer telah ditetapkan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992. Seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, semakan semula telah dibuat terhadap syarat-syarat Skim Pembiayaan Komputer tersebut. Sehubungan itu, pekeliling ini dikeluarkan bagi menggantikan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992 dan pekeliling-pekeliling sedia ada yang berkaitan.

2.2

2.3

1

3.

TAFSIRAN 3.1. Melainkan jika konteks dalam pekeliling ini menghendaki maksud yang lain, perkataan dan rangkai kata yang dinyatakan di bawah hendaklah mempunyai erti yang berikut: “Pegawai” bererti semua kategori pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam yang sedang berkhidmat dan dilantik secara tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan; “perisian” bererti program-program yang membolehkan komputer melakukan tugas-tugas tertentu seperti perisian sistem, perisian pengaturcaraan dan perisian penggunaan tetapi tidak termasuk perisian permainan; “keuntungan” bererti satu kadar keuntungan yang akan ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa; dan “meninggalkan perkhidmatan” bererti pegawai yang perkhidmatannya ditamatkan, meletak jawatan atau membuat pilihan menerima opsyen yang ditawarkan daripada agensi yang diperbadankan atau diswastakan.

4.

SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER Skim Pembiayaan Komputer adalah suatu kemudahan pembiayaan yang diwujudkan bagi membiayai pembelian komputer oleh Pegawai Perkhidmatan Awam.

5.

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN 5.1 Kelayakan 5.1.1 Pegawai Perkhidmatan Awam yang sedang berkhidmat, dilantik secara tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan layak memohon pembiayaan di bawah Skim Pembiayaan Komputer ini. Pegawai Perkhidmatan Awam yang telah membuat pinjaman pembiayaan di bawah Skim Pembiayaan Komputer ini juga layak membuat permohonan pembiayaan setiap tiga (3) tahun dengan syarat pinjaman yang terdahulu telah diselesaikan.

5.1.2

5.2

Jumlah Pembiayaan 5.2.1 Amaun pembiayaan maksimum adalah sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5,000) sahaja. Amaun pembiayaan yang dibenarkan juga adalah tertakluk kepada pengiraan jumlah potongan bulanan bagi bayaran balik tidak melebihi

5.2.2

2

Komputer bagi maksud pekeliling ini dikelaskan kepada tiga (3) kategori seperti berikut: a) b) c) 5.7 6. Borang Permohonan hendaklah disediakan sebanyak tiga (3) salinan dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan Kementerian/Jabatan Pegawai.4 Pemohonan untuk membuat pembelian lebih daripada satu unit komputer adalah dibenarkan tetapi bukan dari kategori komputer yang sama. dan komputer tablet.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Pembiayaan Komputer Anggota Perkhidmatan Awam (Borang Kew.2 .6 5.3. PERMOHONAN PEMBIAYAAN 6.5 5. Sebut harga daripada pembekal komputer yang berdaftar berdasarkan 3 6.2 Perkakasan bagi maksud pekeliling ini dikelaskan kepada tiga (3) kategori seperti berikut: a) b) c) mesin pencetak. Urus niaga pembelian komputer hendaklah dilakukan di dalam Malaysia (All transaction must be done in Malaysia). 317) seperti yang dilampirkan di Lampiran A. Pembelian komputer di bawah pakej jalur lebar dibenarkan tetapi pembiayaan tidak termasuk bayaran langganan bulanan. 5. 5.3. Permohonan untuk pembelian komputer bersama lebih dari satu unit perkakasan adalah dibenarkan tetapi bukan dari kategori perkakasan yang sama. dan peranti pelbagai fungsi (multifunction device).1 Pembelian komputer yang dibenarkan adalah pembelian komputer baru termasuk perkakasan dan perisiannya.3.3 komputer desktop. perkakasan dan perisian yang hendak dibeli.1/3 daripada gaji pokok dan semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi 60 peratus daripada jumlah gaji pokok dan elaun-elaun.3.3.3. Permohonan hendaklah disertakan dengan sebut harga yang menyenaraikan butiran dan spesifikasi komputer. mesin pengimbas. 5. komputer riba.3 Pembelian komputer 5.3. 5.

perkakasan dan perisian yang dikemukakan oleh Pegawai.000.undang-undang di Malaysia sama ada diperoleh secara terus atau atas talian (on-line) adalah diterima. Contoh pengiraan: Sebut harga Pengiraan Pembiayaan Baki : RM3.500.3 ii) Jumlah potongan Perkiraan 4 . Contoh pengiraan: Gaji pokok Elaun-elaun Jumlah i) Jumlah potongan Perkiraan :RM2. 7.00 :RM1.00 x 100 = 47% (layak) RM3.1.00 dijelaskan sendiri oleh peminjam 7.1.00 :RM1.00 :RM3.1 Pengiraan Pembiayaan 7. Pengiraan amaun pembiayaan hendaklah mengambil kira jumlah potongan bulanan bayaran balik pembiayaan. Pengiraan ini juga tertakluk kepada amaun pembiayaan maksimum sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5.00 :RM2.500. Potongan bulanan bayaran balik pembiayaan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan gaji pegawai hendaklah tidak melebihi 60 peratus daripada jumlah gaji pokok dan elaun-elaun. anggota hendaklah menjelaskan sendiri amaun bayaran baki.500.140.1 Pengiraan amaun pembiayaan hendaklah berdasarkan kepada jumlah kos bagi pembelian komputer berdasarkan sebut harga yang menyenaraikan butiran dan spesifikasi komputer.00 :RM 640.00 : RM50.000.00 : RM3.140.000.550.1.00 RM2.00 x 100 = 63% (tidak layak) RM3.2 Sekiranya harga belian komputer tersebut adalah melebihi daripada amaun pembiayaan maksimum.140.00 7.500.00) sahaja dan hendaklah dibundarkan kepada ratusan ringgit terdekat yang kurang. TATACARA PEMBIAYAAN 7.

2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus dan memproses Skim Pembiayaan Komputer hendaklah memastikan agar dokumen- 5 . 7. surat tawaran pembiayaan komputer seperti di Lampiran B hendaklah dikeluarkan.2.2 7.4 Penyediaan diluluskan 7. kuasa untuk meluluskan pembiayaan komputer adalah diberi kepada semua Pegawai Pengawal.1 Dokumen-dokumen selepas Permohonan Pembiayaan Pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus dan memproses Skim Pembiayaan Komputer hendaklah memastikan agar dokumendokumen yang disenaraikan di bawah disediakan: (a) Surat Tawaran Pembiayaan – Lampiran B Setelah Pegawai Pengawal membuat keputusan untuk meluluskan permohonan pembiayaan. Pegawai Pengawal bolehlah juga secara bertulis membenarkan seorang Pegawai Kanan menjalankan bagi pihaknya tugas meluluskan pembiayaan. Jika perlu. 318) seperti yang dilampirkan di Lampiran C. permohonan kali kedua dan seterusnya hanya boleh diluluskan selepas tiga (3) tahun daripada tarikh kelulusan pembiayaan komputer dan amaun pembiayaan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya oleh Pemohon.3 Kelulusan Pembiayaan Kali Kedua dan seterusnya Tertakluk kepada perenggan 7. (c) Surat sebagai Wakil Kerajaan – Lampiran D Surat pelantikan hendaklah dikeluarkan di mana pegawai yang menerima tawaran pembiayaan komputer adalah dilantik sebagai wakil Kerajaan seperti di Lampiran D. (b) Perjanjian Pembiayaan – Lampiran C Perjanjian berkenaan pembiayaan tersebut (Borang Kew. 7.2.7.4.4. Tertakluk kepada pematuhan kepada syarat-syarat pembiayaan yang dinyatakan di dalam perenggan 5 di atas. 7. kuasa untuk meluluskan pembiayaan komputer bagi permohonan pembiayaan komputer dari Pegawai Pengawal adalah Ketua Setiausaha Perbendaharaan.2 Kuasa meluluskan Permohonan Pembiayaan 7.1 Tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat pembiayaan yang dinyatakan di dalam perenggan 5 di atas.2.

6 6 .1 Kadar Bayaran Balik Pembiayaan Pembayaran balik pembiayaan termasuk kadar keuntungan hendaklah dibayar oleh pegawai secara ansuran melalui potongan gaji pada tiap-tiap bulan sebagaimana yang dipersetujui di dalam Perjanjian. Kadar pembayaran balik pembiayaan tersebut hendaklah berdasarkan perkiraan di Lampiran E. Pembayaran Balik Pembiayaan 7. dan salinan ketiga hendaklah disimpan dalam fail peribadi dan dicatat dalam Buku Rekod Perkhidmatan Pegawai. (b) Perjanjian Pembiayaan – Lampiran C Perjanjian hendaklah ditandatangani dan disempurnakan sebanyak tiga (3) salinan dan ketiga-tiga salinan hendaklah dikemukakan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) serta disetemkan secukupnya berdasarkan kepada kadar yang ditetapkan oleh LHDN. 7. salinan kedua hendaklah disimpan oleh Kementerian/Jabatan yang meluluskan permohonan itu untuk kegunaan Jabatan yang bertanggungjawab menguruskan bayaran pembiayaan komputer melalui potongan gaji bulanan. (b) (c) 7.3 Sebanyak tiga (3) salinan Lampiran A dan Lampiran C yang telah disempurnakan hendaklah diedarkan kepada pihak-pihak yang disenaraikan di bawah: (a) Lampiran A dan Lampiran C asal hendaklah dikembarkan bersama dokumen sokongan yang ditetapkan dan dikemukakan kepada Pejabat Pembayar.4.dokumen yang disenaraikan di bawah diterima daripada pegawai yang menerima pembiayaan: (a) Memorandum Penerimaan – Lampiran B Pegawai yang menerima tawaran pembiayaan tersebut hendaklah bersetuju dengan tawaran pembiayaan dan mengembalikan Memorandum Penerimaan yang telah ditandatangani seperti di Lampiran B.6. 7.5 Amaun pembiayaan yang diluluskan akan diserahkan oleh Pejabat Pembayar melalui cek atau Electronic Fund Transfer (EFT).

1 Di dalam keadaan pegawai yang menerima pembiayaan meninggal dunia. kebakaran dan lain-lain.7 Pembayaran balik pembiayaan apabila berlaku kematian. baki bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan oleh waris si mati. 7.6.3 7.6. Dengan yang demikian. 7. 7. 7.1 Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah tidak melebihi 48 bulan.7.6.6.2. tempoh maksimum pembiayaan hendaklah tidak melebihi tempoh perkhidmatan Pegawai .6.4 .7. boleh memberikan rebat mengikut kadar yang akan ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara dari semasa ke semasa. Di dalam kes tertentu di mana seseorang pegawai berada dalam kesempitan seperti mengalami bencana alam termasuk kebakaran atau banjir.5 Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membuat potongan sekali gus semua ansuran yang tertunggak daripada gaji anggota berkenaan. Perbendaharaan. 7.2.2 Tempoh Pembayaran Balik Pembiayaan 7.2. Pegawai yang meninggalkan perkhidmatan hendaklah menyelesaikan baki bayaran balik pembiayaan sepenuhnya sebelum tarikh meninggalkan perkhidmatan.7. Dalam hal demikian tempoh bayaran balik hendaklah dijadualkan semula tanpa dikenakan apa-apa bayaran tambahan bagi tempoh berkenaan.7.4 Baki bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum pegawai bersara. 7.2 Bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan sepenuhnya di dalam tempoh yang dipersetujui .7.2.2. Pegawai Pengawal adalah diberi kuasa untuk memberi penangguhan bayaran balik pembiayaan komputer kepada pegawai yang telah diluluskan cuti tanpa gaji/cuti separuh gaji oleh Kerajaan.6. Pengawai Pengawal tidak boleh mengarahkan mana-mana pegawai menjalankan kuasa berkenaan bagi pihaknya. 7 7. Pegawai Pengawal boleh atas budi bicaranya membenarkan pegawai berkenaan membayar balik pembiayaan itu dengan cara dan tempoh yang ditentukan dengan syarat anggota hendaklah membuat permohonan secara bertulis kepada Pegawai Pengawal.2 7.3 Baki bayaran balik pembiayaan boleh diselesaikan lebih awal dari tempoh yang dipersetujui.

Semua pembiayaan akan diakaunkan ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer yang berkenaan.3 8. TATACARA PERAKAUNAN PEMBIAYAAN 9.1 Berikut adalah tatacara perakaunan bagi menguruskan akaun pembiayaan komputer: (i) Pembiayaan yang dikeluarkan dalam sesuatu bulan dianggap sebagai diberi pada akhir bulan tersebut dan pembayaran balik pembiayaan hendaklah dimulai dengan potongan daripada gaji tidak lewat dari 2 bulan berikutnya. Sekiranya Pegawai itu gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari. Sebagai contoh bagi cek/EFT pembiayaan yang dikeluarkan pada bulan Januari potongan hendaklah bermula daripada gaji bulan Mac. Sekiranya harga belian komputer tersebut adalah melebihi daripada amaun pembiayaan maksimum. TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG MENERIMA PEMBIAYAAN 8. Jumlah keuntungan hendaklah dikreditkan ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer yang berkenaan dan kemudian dipindahkan kepada hasil pada 31 Disember tiap-tiap tahun atau pada mana-mana (ii) (iii) 8 . Pegawai yang ingin menukar spesifikasi atau pembekal komputer yang berlainan daripada spesifikasi atau pembekal komputer yang dipohon hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai yang meluluskan pembiayaan tanpa melibatkan perubahan kos pembelian.1 Pegawai yang menerima pembiayaan komputer ini adalah bertanggungjawab membayar balik amaun pembiayaan berserta amaun keuntungan secara bayaran ansuran yang telah dipersetujui. Pegawai yang telah diluluskan pembiayaan komputer hendaklah menyerahkan resit dan invois bagi komputer yang dibelinya itu kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas cek/EFT bagi amaun pembiayaan diterima. maka pembiayaan tersebut dianggap terbatal. Potongan dari gaji dianggap sebagai dibuat dan dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer pada hujung bulan dalam mana potongan ini dibuat.2 8. 8.4 9. Pegawai hendaklah membayar keseluruhan amaun pembiayaan yang telah diluluskan berserta amaun keuntungan dalam tempoh 30 hari selepas pembatalan. Salinan surat kelulusan tersebut hendaklah dikemukakan bersama dokumen sokongan kepada Pejabat Pembayar yang berkenaan.8. pegawai hendaklah menjelaskan sendiri amaun bayaran baki.

Pegawai yang menerima pembiayaan bertukar atau dipinjamkan (v) Jika Pegawai itu bertukar dari Jabatan Negeri ke Jabatan Persekutuan. Jabatan Persekutuan hendaklah menyatakan butir-butir jumlah baki pembiayaan yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. Jika Pegawai ditukarkan dari Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri. Baki pembiayaannya yang belum selesai itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Negeri kepada Jabatan Persekutuan melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer Negeri berkenaan dan Jabatan Negeri hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan. Badan-badan Berkanun dan Pihak-pihak Berkuasa Tempatan dan sebaliknya. Jabatan Negeri sebelum ini hendaklah menyemak sijil gaji akhir Pegawai. dan Peraturan-peraturan di atas hendaklah juga dipakai apabila Pegawai ditukar dan dipinjamkan dari Perkhidmatan Awam Persekutuan. Jika Pegawai itu bertukar dari satu Jabatan Negeri ke Jabatan Negeri yang lain.2 Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan kepada Perbendaharaan suatu penyata mengenai semua kes ansuran potongan bulanan pembiayaan komputer yang tertunggak selama tiga (3) bulan pada 30 Jun dan pada 9 . (vi) (vii) (viii) Penyata Pembiayaan 9. Perkhidmatan Awam Negeri. Bayaran tunai oleh Pegawai (iv) Bahagian Kewangan/Bahagian Akaun hendaklah memastikan agar Pegawai menjelaskan bayaran balik pembiayaan bagi bayaran ansuran yang tertunggak sebelum potongan gaji dibuat.tarikh seperti yang diarahkan oleh Akauntan Negara Malaysia atau Pegawai-pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. Jabatan Negeri hendaklah menyatakan butir-butir jumlah baki pembiayaan yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. Baki pembiayaannya yang belum selesai itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Negeri yang Pegawai baru ditukarkan itu kepada Jabatan Negeri sebelum ini dan Jabatan Negeri di mana Pegawai baru bertukar tersebut hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan. Baki pembiayaan yang belum diselesaikan itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Persekutuan kepada Jabatan Negeri melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer Persekutuan dan Jabatan Persekutuan hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan.

5 9. maka pembiayaan tersebut dianggap sebagai terbatal. Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab sepenuhnya mengambil tindakan yang perlu untuk mendapatkan bayaran balik menerusi potongan gaji Pegawai atau mengambil tindakan yang sewajarnya berdasarkan kepada perjanjian pembiayaan komputer yang berkenaan.8 9. Pembatalan Pembiayaan Jika pembiayaan komputer dibatalkan atas sebab-sebab selain daripada di perenggan 8. Pihak yang menguruskan pembiayaan hendaklah memastikan Pegawai yang menerima pembiayaan menyerahkan resit dan invois bagi komputer yang dibelinya itu kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas cek/EFT bayaran diterima. 9.6 Pihak yang menguruskan pembiayaan hendaklah menyediakan cek/EFT dan membayar terus kepada Pegawai. Sekiranya Pegawai itu gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari. 9.7 tarikh mula potongan dibuat. nombor rujukan akaun hendaklah dicatatkan dalam Penyata Gaji yang menyatakan maklumat berikut:(a) (b) (c) (d) (e) 9. Pegawai berkenaan adalah dilantik untuk mewakili Kerajaan di dalam urusan pembelian komputer daripada penjual. Gaji dan elaun-elaun Pegawai berkenaan 10 9.31 Disember setiap tahun dalam tempoh satu bulan daripada tarikh-tarikh tersebut. Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan bayaran kesemua baki pembiayaan yang telah diluluskan sepenuhnya. Apabila seseorang Pegawai itu bertukar pejabat. dan nombor rujukan (iaitu nombor akaun pinjaman) sekiranya ada. Cara-cara yang lebih teliti mengenai perakaunan pembiayaan komputer adalah menurut arahan-arahan berasingan yang dikeluarkan oleh Akauntan Negara Malaysia dari semasa ke semasa.2 termasuk pembatalan pembiayaan di atas pilihan sendiri.4 9. tarikh akhir yang sepatutnya potongan dibuat. amaun bayaran balik tiap-tiap bulan.9 . Pegawai Pengawal hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali kesemua jumlah pembiayaan yang telah diluluskan dan amaun keuntungan Kerajaan bagi tempoh berkenaan secara sekali gus dalam tempoh 30 hari selepas pembatalan.3 Jabatan yang membayar gaji Pegawai adalah bertanggungjawab untuk mengutip balik ansuran potongan bulanan pembiayaan komputer. kod potongan.

nombor dan tarikh resit pembelian. nombor dan tarikh baucar pembayaran pembiayaan dan cek. dan tempoh penangguhan bayaran (jika ada). Pembiayaan ini direkodkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Pegawai. 10. tarikh ansuran akhir dan amaun bayaran balik pembiayaan. tatacara kewangan dan tatacara perakaunan pekeliling ini. Pihak yang bertanggungjawab memproses. jumlah tempoh bayaran balik. jumlah pembiayaan. tatacara kewangan dan perakaunan yang dinyatakan di dalam pekeliling ini dan arahan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan dari semasa ke semasa mengenai Skim Pembiayaan Komputer dipatuhi sepenuhnya. tarikh ansuran pertama dan amaun bayaran balik pembiayaan dimulakan. TINDAKAN SURCAJ DAN TATATERTIB 10. 9. tatacara kewangan dan tatacara perakaunan dan arahan-arahan di dalam Pekeliling ini.2 10.10.hendaklah tidak dibayar sehingga jumlah pembiayaan dan keuntungan itu dijelaskan.12 10. Buku Daftar 9. Tindakan surcaj atau tindakan tatatertib hendaklah dikenakan ke atas Pegawai yang menerima pembiayaan sekiranya Pegawai tersebut menyebabkan perlanggaran kepada mana-mana syarat. tarikh cek/EFT pembiayaan diterima di pejabat Pegawai. meluluskan dan menguruskan permohonan pembiayaan komputer juga boleh dikenakan surcaj atau tindakan tatatertib jika gagal mematuhi syarat.11 tarikh pembiayaan diluluskan. Sebuah buku daftar pembiayaan pembelian komputer mengenai semua pembiayaan yang telah diluluskan hendaklah diselenggarakan oleh Ketua Jabatan. tarikh cek/EFT pembiayaan diterima oleh Pegawai.3 11 .1 Pegawai Pengawal dan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan syarat-syarat. Salinan-salinan fotostat bagi resit pembelian dan invois hendaklah disimpan dalam fail peribadi Pegawai yang menerima pembiayaan. nombor dan tarikh invois pembelian. Buku tersebut hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 9.

AM Perbendaharaan berhak membuat atau mengenakan apa-apa syarat tambahan atau memberi kelonggaran/pengecualian kepada syarat-syarat pembiayaan bagi Skim Pembiayaan Komputer mengikut pertimbangan sewajarnya. PEMAKAIAN Tertakluk kepada penerimaan dan penyesuaian pemakaian oleh entiti masingmasing.11. Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. PEMBATALAN Dengan berkuat kuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini. 13. TARIKH KUAT KUASA Pekeliling Perbendaharaan ini berkuat kuasa pada tarikh ia ditandatangani. pekeliling ini dipanjangkan kepada Kerajaan-Kerajaan Negeri. 3 Tahun 1993.k. Pekeliling dan Surat Pekeliling berikut adalah terbatal: (a) (b) (c) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12. dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2009. 8 Tahun 1992. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 17 Ogos 2012 s. 14.: Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia 12 . Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.

................ ………………………………………………………………………………………….. (i) Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan ……………………………………........................ …………………………………....................………) 10.... (i) Jawatan Sekarang……………………………………………………………………............ Nombor Kad Pengenalan ………………………………………………………………….................................. (iii) Jumlah Potongan RM……………………………………(sertakan slip gaji terakhir) 8.... 5.... Harga Komputer Yang Hendak Dibeli (sertakan sebut harga yang menyenaraikan butiran spesifikasi komputer................................................................................LAMPIRAN A (Kew............. 317 pindaan 1/2011) KERAJAAN MALAYSIA PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM (Diisi sebanyak 3 salinan) BAHAGIAN I: (Diisi oleh Pemohon) 1...... (ii) Jumlah Elaun-Elaun RM…………………………………………………………………......... (ii) Jabatan ……………………………………………………………………………………...................... 9. Tempoh Pembayaran …………………………………………………………......... 6.. (i) Kementerian ……………………………………………………………………………. 4....................... perkakasan dan perisian) RM……………………… Jumlah Pembiayaan Yang Dipohon RM…………….................... Nama Penuh (HURUF BESAR) …………………………………………………………………........... ……………………………...…......................... (i) Tarikh Lahir…………………………..................... 3..... 2.....… Tandatangan Pemohon 1 .......... (Ringgit Malaysia.......................... (ii) Umur pada Tarikh Memohon ……………................ Tarikh ………………………………................. (ii) Tarikh Persaraan Wajib………………………………………… 7.. (i) Gaji Pokok RM ……………………………………………………………………………........................ (iii) Alamat Penuh Tempat Bertugas …………………………………………………............. (ii) Kumpulan Perkhidmatan ………………………………………………………….....… (iii) Gred Jawatan ……………………………………………………………………………..... Bulan....

... ……………………………………... …………………………………………...............…….……. bulan..............….………........… diluluskan dengan bayaran balik sebanyak ……………………......................... Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar: (i) *(ii) Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar.....322 yang telah dipenuhkan dikembarkan bersama-sama ini).... Tandatangan Ketua Jabatan/Bahagian Nama ..…...... Tarikh …………………………………………..………….......…. Jawatan ……………………….……………..…..…….……….......... Rujukan ………………………........………………………….....……………………..... Pemohon *mematuhi/tidak mematuhi syarat kelayakan dan pembiayaan yang ditetapkan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil...…….. *(iii) Saya *berpuas hati / tidak berpuas hati dengan kedudukan kewangan pemohon dan pembayaran balik pembiayaan ini *tidak akan menyebabkan / akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon.. (Borang Pinjaman/Pembiayaan Harta (Butir Peribadi) AK 1/KEW...…………………………...... *Potong yang mana tidak berkenaan 2 .. Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan Nama .... 4 Tahun 2012..........…… Jawatan ………………………………... ………………………………………… Rujukan ……………………………...... Saya *menyokong/tidak menyokong permohonan ini Tarikh ………………………………… …………... ……………………………. BAHAGIAN III: (Diisi oleh Pegawai yang meluluskan pembiayaan) Kepada ………………....…… (a) * Pembiayaan sebanyak RM ……………………………. (b) * Pembiayaan tidak diluluskan........... selama …………….…..BAHAGIAN II: (Diisi oleh Ketua Jabatan/Bahagian semasa mengemukakan Permohonan) Kepada ……………………………………. ……………………………………..............

.....………... 2.. Akaun Pinjaman:……..………...... No.BAHAGIAN IV: (Untuk kegunaan Jabatan Akauntan Negara/Pejabat Pembayar).... *Cek/EFT: ………………………………………………………………………………........ No........…..... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Potong yang mana tidak berkenaan No. Kelulusan Perbendaharaan: KK/BPKS/10/600-2/1/2(8)(i) 3 .....……………………………………………………………………................ 3............. Baucar: ………………………………………………………………………………….. Tarikh *Cek/EFT: ……………………………………………………………………………..............….........……….. No...... 4..... 1.... 5.. Tarikh Baucar: ……………………………………………………………………………..

.........LAMPIRAN B SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER Encik/Puan...... Kerajaan akan mendapatkan bayaran harga jualan ini seperti berikut: (a) Bayaran Bakioleh Tuan/Puan: pembiayaan Kerajaan)................(Jika harga komputer melebihi amaun pembiayaan Kerajaan).....(Jika harga komputer melebihi amaun (b) Bayaran amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan sebanyak RM... 5 (iii) 2......... Duti setem untuk Surat Perjanjian mestilah dibayar oleh pihak tuan/puan.... _________________________________________________________________________________________ 1 Kos komputer Amaun yang dibiayai oleh Kerajaan berdasarkan kelayakan Pegawai Amaun ditanggung sendiri oleh penerima biaya kerana kos komputer melebihi amaunpembiayaan maksimum Amaun sebenar yang akan dibayar oleh penerima biaya 2 3 4 5 Jumlah amaun pembiayaan Kerajaan yang telah dicampurkan dengan amaun keuntungan 1 . Bayaran Baki oleh Tuan/Puan: RM..........................................Kerajaan akan menyelesaikan harga belian ini Amaun Pembiayaan Kerajaan: RM........ dibuat melalui bayaran ansuran bulanan sebanyak RM... 3 RM......... No....bulan............................................... K/P: Permohonan Mendapatkan Pembiayaan Komputer Dengan ini dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk mendapatkan kemudahan bagi tujuan membiayai keseluruhan/sebahagian daripada harga pembelian komputer adalah diluluskan seperti berikut: (i) Harga Belian oleh Kerajaan: seperti berikut: (a) (b) 1 RM.......sebulan selama.. Tempoh Bayaran Balik: ………………………… Tawaran ini adalah dikeluarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: (i) Tuan/Puan adalah dikehendaki menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian Komputer sebelum bayaran dikeluarkan melalui cek/EFT dapat dibuat............ 4 3 2 (ii) Harga Jualan Kepada Anggota: RM............

....(ii) Tuan/Puan akan dilantik untuk mewakili Kerajaan dalam urusan pembelian komputer tersebut.... (iii) (iv) (v) (i) (ii) (viii) Tuan/Puan adalah juga tertakluk kepada lain-lain syarat dan peraturan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. Sekiranya tuan/puan bersetuju dengan syarat-syarat tersebut diatas. anggota hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai yang meluluskan pembiayaan...... ( ) 2 ..... maka pembiayaan itu dianggap sebagai terbatal dan dengan itu tuan/puan dikehendaki menjelaskan sepenuhnya amaun pembiayaan Kerajaan yang diluluskan secara sekali gus. Salinan kelulusan tersebut hendaklah disertakan bersama dokumen sokongan dan dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia atau Pejabat Pembayar yang berkenaan Komputer yang dibeli hendaklah dibeli terus dan tidak tertakluk kepada lain-lain urusan kewangan. Sehubungan dengan ini sungguhpun pembayaran pembiayaan akan dikeluarkan atas nama tuan/puan.......... Sekiranya tuan/puan gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari....... Jika jawapan tidak diterima dalam tempoh tersebut. Jika gagal..... tawaran ini akan dianggap luput....... adalah menjadi tanggungjawab tuan/puan untuk menggunakan amaun bayaran tersebut bagi tujuan pembelian komputer tersebut diatas bagi pihak Kerajaan. Tuan/Puan adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran berkenaan jika potongan dari gaji bulanan tidak sempat dibuat.... 4Tahun 2012 dan juga lain-lain arahan dan ketetapan mengenai kemudahan pembiayaan komputer yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan daripada masa ke semasa.. Tindakan Tatatertib dan/atau surcaj boleh diambil terhadap tuan/puan sekiranya tuan/puan didapati gagal mematuhi mana-mana peraturan yang ditetapkan dalam Pekeliling dan arahan tersebut..... Jika anggota ingin menukar spesifikasi komputer yang hendak dibeli. Tuan/Puan adalah dikehendaki menyerahkan kepada pegawai yang meluluskan pembiayaan salinan asal resit pembelian komputer dan salinan invois... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. 3.. terima kasih. Kemudahan pembiayaan pembelian komputer ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lain... sila kembalikan kepada Kementerian/Jabatan ini salinan surat tawaran yang telah ditandatangani dalam masa enam (6) bulan daripada tarikh surat ini.... Ketua Jabatan boleh mengambil tindakan untuk menahan gaji dan elaun tuan/puan sehinggalah kesemua baki harga jualan itu dijelaskan.. Sekian...

.......................... 3 ......................... dengan ini saya menerima tawaran tersebut dan bersetuju dengan syarat-syarat serta peraturan-peraturan yang dikenakan dan mengembalikan salinan surat ini yang telah ditandatangani untuk tindakan tuan selanjutnya.................................. No.................................................................MEMORANDUM PENERIMAAN Merujuk kepada surat tawaran tuan bil..................... bertarikh .............................. K/P: ........................................................................................... Nama: ........................................................................................................................................................................................................... Disaksikan oleh ................................................................................................... K/P: ....................................................... Alamat: ................................................. Nama: .................... Ditandatangani oleh......................... Jawatan:................................................................... ............................................................................ No.

... pembiayaan ini adalah terbatal dan dengan ini wang pembiayaan hendaklah dibayar sekali gus.. vi........ 4 Tahun 2012......... v..... telah membeli komputer pada harga belian seperti yang disebutkan dalam Seksyen 2 dalam Jadual Pertama.. wang pembiayaan yang dipinjamkan tidak akan digunakan selain daripada maksud ianya diluluskan. Pembeli dengan ini juga memberi kebenaran kepada Ketua Jabatan untuk menahan bayaran gaji dan elaunnya sehingga kesemua jumlah pembiayaan itu dijelaskan. Jika Pembeli meninggal dunia baki harga jualan akan diselesaikan oleh si waris secara sekali gus.…………………………. iii.... (No. mematuhi syarat dan peraturan yang terkandung di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil.....……………………………………………….. Pembeli dengan ini bersetuju dan beraku janji untuk: i...) yang beralamat di .... 1 . MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI oleh kedua-dua Pihak seperti berikut: 1. ii.............. 4 Tahun 2012 (selepas ini disebut sebagai “Skim tersebut”) sebanyak Ringgit Malaysia (RM) sahaja dan Kerajaan telah meluluskan permohonan Pembeli tertakluk kepada syarat-syarat yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini..... sekiranya potongan ansuran tidak dilakukan daripada gaji bulanan Pembeli walau dengan apa sebab pun...... iv......... BAHAWASANYA Pembeli telah memohon kemudahan pembiayaan untuk membeli komputer di bawah Skim Pembiayaan Komputer sebagaimana dinyatakan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil...... 4... Kerajaan berhak menarik balik pembiayaan ini pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab dan menuntut bayaran balik harga jualan dengan sekali gus.. Kerajaan di atas permohonan Pembeli. ANTARA KERAJAAN MALAYSIA (selepas ini disebut sebagai “Kerajaan”) sebagai satu pihak DAN ………………………………………………………………..... Jika digunakan untuk tujuan lain...318 pindaan 1/2011) PERJANJIAN UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER PERKHIDMATAN AWAM PERJANJIAN ini dibuat pada …………... Kerajaan hendaklah menjual komputer tersebut kepada Pembeli pada harga jualan dengan bayaran purata ansuran bulanan sebagaimana yang disebutkan dalam Jadual Kedua dan tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam Skim tersebut dan Perjanjian ini. Pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk membayar sendiri kepada Kerajaan sehingga potongan ansuran dilakukan. 3. Berdasarkan prinsip pembiayaan yang ditetapkan dalam Skim tersebut.... 2. Pembeli hendaklah membayar sekali gus semua baki harga jualan.…. (kemudian daripada ini disebut “Pembeli”) sebagai pihak yang satu lagi.. jika Pembeli menamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan atau ditamatkan oleh Kerajaan sebelum pembiayaan dijelaskan sepenuhnya. hari bulan …………………………… 20………....... K/P: ....LAMPIRAN C (Kew.. menjelaskan semua baki harga jualan sebelum menamatkan perkhidmatannya dengan Kerajaan..

cukai atau fi dan perbelanjaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah ditanggung dan dibayar oleh Pembeli dan sebarang perbelanjaan yang dituntut oleh Kerajaan (termasuk fi peguam bagi pihak Kerajaan atas asas peguam dan pelanggan) dalam keadaan di mana Kerajaan terpaksa mengambil tindakan terhadap Pembeli di bawah Perjanjian ini hendaklah ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Pembeli. 2 . Jadual Pertama dan Jadual Kedua adalah terpakai. 10. pengedar atau tuan punya komputer tersebut. Dengan syarat: Bahawa fasal ini hendaklah tidak menyentuh hak Pembeli bagi membuat tuntutan berkaitan dengan waranti atau representasi terhadap pembuat. apa-apa duti lain. tidak memberi apaapa waranti dan tidak juga membuat sebarang representasi berkaitan dengan keadaan komputer tersebut atau tentang merchantability atau kesesuaian atau fitness bagi maksud tertentu atau bagi apaapa maksud komputer tersebut dikehendaki sama ada waranti tersebut dan representasi dengan nyata atau tersirat dan sama berbangkit di bawah perjanjian ini atau sebaliknya dan Pembeli dengan ini bersetuju tidak membuat apa-apa tuntutan pun terhadap Kerajaan berkenaan hal tersebut. hak atau remedi tersebut dan kegagalan dan kelewatan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pelepasan (waiver) terhadap kuasa. Perjanjian ini hendaklah mengikat wakil-wakil diri. hak atau remedi di bawah Perjanjian ini tidak akan mencacatkan mana-mana kuasa. Masa berkaitan dengan semua peruntukan dalam Perjanjian ini terutama sekali kepada obligasi Pembeli di bawah Perjanjian ini merupakan terma penting. 9. dibaca dan diertikan sebagai bahagian yang mustahak dalam Perjanjian ini. hak atau remedi itu atau sebarang keingkaran (breach) yang lain dan berikutnya. 7. pengganti.5. 6. pengedar atau tuan punya asal komputer tersebut. executor dan administrator (wasi dan pentadbir) bagi Pembeli dan penerima serah hak dan pengganti Kerajaan. Semua kos termasuk duti setem. Kerajaan yang bukan pembuat. 8. Kegagalan atau kelewatan di pihak Kerajaan dalam menjalankan apa-apa kuasa.

.…………... No......…... Kad Pengenalan ……………………………… Jawatan ……………………………………………............. No. Tandatangan Nama Penuh ………………………………………......……..........……...………......…..PADA MENYAKSIKAN HAL TERSEBUT Kedua-dua Pihak dengan ini menurunkan tandatangan pada hari dan tahun yang ditulis di atas...... No....…….... DITANDATANGAN OLEH: dengan kehadiran PEMBELI ..……..............…... SAKSI …………………………………………………….....……... No... DITANDATANGAN OLEH: dengan kehadiran KERAJAAN MALAYSIA SAKSI ……………………………………………… Tandatangan Nama Penuh ……………………………………….. Jawatan ………………………………....…..... Kad Pengenalan …………………......….... 3 . Kad Pengenalan ………………………………..…………...……………….... Tandatangan Nama Penuh …………..………………....………...... Jawatan ………………………………………………....... Jawatan …………………………………….…….. Kad Pengenalan ……………….. ....... Tandatangan Nama Penuh ………….......

.... Nama Pembekal: Alamat: iii............. Nama Pembekal: Alamat: Butiran 2....…...... Perkara Butiran Pembekal i. Harga Belian Komputer Jumlah harga belian ialah RM………………………….. (Ringgit Malaysia …………. (Ringgit ………………………………………..) daripada: sebanyak Malaysia iaitu terdiri (a) Amaun pembiayaan Kerajaan sebanyak RM…....... ……………………………………………………………………) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli..………...... 4 ............) dan (b) Bayaran baki sebanyak RM ………………………….......... Nama Pembekal: Alamat: ii............... (Ringgit Malaysia ……………………………………….JADUAL PERTAMA Seksyen 1.............

JADUAL KEDUA Seksyen 1.... dan Amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan RM …………............) Bagi tempoh …………………………............. No......... ...... ………………………………………………………………) iaitu terdiri seperti berikut: Bayaran baki sebanyak RM …....................................………........... Perkara Harga Jualan Butiran Harga jualan ialah: RM ................... (Ringgit Malaysia ……………………………. (Ringgit Malaysia …………………………………......... Amaun dan Keuntungan Kerajaan Serta Tempoh Bayaran Balik Jumlah Pembiayaan Pembiayaan dan Keuntungan Kerajaan hendaklah dibayar balik secara potongan daripada gaji setiap bulan sebanyak RM ... (Ringgit Malaysia …………………… ………………………………………………………) 2...............…………………… (Ringgit Malaysia ……………………………………….. Kelulusan Perbendaharaan: KK/BPKS/10/600-2/1/2(8)(ii) 5 .............................................. ……………………………………………) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli................ bulan.........…………........ ……………………………………………………………………....................................

.............. Bersama-sama ini disertakan cek atau maklumat EFT bernombor...................................sebulan selama............ tahun ... Jika tidak...................................... 3....dan bernilai RM............ bulan melalui potongan gaji mulai daripada........... Saya yang menurut perintah............................bulan ........ Tuan/puan adalah dengan ini dilantik untuk mewakili Kerajaan dalam urusan pembelian komputer yang dimaksudkan itu menggunakan cek/EFT diluluskan atas nama tuan/puan bagi tujuan pembelian tersebut......... tindakan tatatertib dan/atau tindakan surcaj boleh diambil terhadap tuan/puan..................................................... Sebagai penerima pembiayaan komputer ini......LAMPIRAN D SURAT PELANTIKAN SEBAGAI WAKIL KERAJAAN Tuan/Puan........................... K/P:.............. adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan telah meluluskan permohonan tuan/puan untuk mendapatkan kemudahan membiayai pembelian komputer/perkakasan/perisian.... bertarikh ....... Tuan/puan adalah diingatkan sekali lagi bahawa kegagalan mematuhi syarat dan peraturan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil........................... ........ Sekian........(Ringgit Malaysia:.................. 2...... tuan/puan adalah dikehendaki membayar balik amaun pembiayaan oleh Kerajaan berserta amaun keuntungan secara bayaran ansuran bulanan sebanyak RM...) atas nama tuan/puan untuk tindakan tuan/puan selanjutnya........... tuan/puan adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran bulanan berkenaan dengan serta merta.. ( ) 1 ..............4Tahun 2012 serta lain-lain arahan dan ketetapan Perbendaharaan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa boleh mengakibatkan kemudahan pembiayaan pembelian komputer ini dibatalkan serta merta........................................................................ Tuan/puan telah juga bersetuju menerima tawaran Kerajaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat kelulusan/tawaran Kementerian/Jabatan ini bil.............................................. .......... No.. terima kasih................... 5......................... 4....................bertarikh .................... Sekiranya potongan daripada gaji bulanan tidak sempat dibuat.......... Dalam hal demikian jumlah wang pembiayaan yang telah diluluskan itu hendaklah dikembalikan dengan sekaligus...................................................... Permohonan Mendapatkan Pembiayaan Merujuk kepada perkara tersebut diatas..

72 73.40 Ansuran Bulanan 101.86 8.40 26.84 16.18 715.93 17.52 66.46 8.44 825.88 Ansuran Bulanan 118.86 7.36 RM900 Jumlah Keuntungan 10.36 206.12 51.67 17.34 729.40 24.76 842.75 76.36 536.07 23.14 324.88 RM800 Jumlah Keuntungan 9.02 13.96 22.72 12.58 25.04 526.62 16.72 15.12 103.32 210.031.70 408.11 4.32 Harga Jualan 1.34 29.80 744.08 52.60 12.60 736.62 216.72 21.77 Harga Jualan 404.92 47.89 68.011.062.40 62.48 309.88 20.57 26.32 10.03 59.06 Harga Jualan 910.88 RM700 Jumlah Keuntungan 8.20 31.48 9.20 31.052.56 2.073.08 29.80 37.00 75.44 25.20 531.30 106.55 Harga  Jualan 708.80 937.74 416.72 315.48 66.76 541.16 5.92 RM500 Jumlah Keuntungan 5.30 6.96 RM200 Jumlah Keuntungan 2.20 631.56 20.20 13.60 12.80 31.42 35.40 14.38 758.90 5.72 1.33 43.16 29.16 429.33 13.16 102.47 8.26   Harga  Jualan 202.40 1.70 8.76 42.20 625.80 44.94 42.73 4.40 214.67 21.38 58.56 43.08 19.08 1.52 108.40 Jumlah Keuntungan 7.16 2.042.89 15.14 4.31 42.083.84 516.08 31.94 1.06 21.02 5.36 Ansuran  Bulanan 151.05 17.09 34.54 17.34 817.03 11.22 9.63 51.54 14.44 18.05 21.90 25.62 85.12 751.03 11.12 3.56 28.37 14.12 45.48 866.20 7.86 510.96 RM300 Jumlah Keuntungan 3.20 722.48 Ansuran Bulanan 16.50 37.00 975.72 17.20 104.13 30.80 1.24 33.71 15.68 7.48 6.48 306.60 18.52 966.LAMPIRAN E JADUAL BAYARAN ANSURAN BULANAN MENGIKUT JUMLAH PINJAMAN DAN TEMPOH BAYARAN BALIK Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM100 Harga  Jualan 101.24 433.62 20.32 204.60 318.17 51.60 40..86 50.52 Harga  Jualan 303.10 956.20 25.57 23.021.92 947.00 20.96 Ansuran Bulanan 50.96 322.76 41.06 22.04 26.32 858.10 850.44 Ansuran  Bulanan 67.81 Harga  Jualan 809.46 208.76 12.34 17.51 5.66 33.14 24.67 6.03 Harga Jualan 505.14 104.36 6.96 Ansuran Bulanan 33.32 58.02 613.92 Ansuran Bulanan 84.15 57.16 105.52 25.36 36.06 521.88 420.84 RM1.60 212.45 34.52 8.34 3.50 19.81 10.66 833.20 22.55 22.90 425.78 11.18 15.03 10.74 28.10 50.60 39.52 8.48 Jumlah Keuntungan 1.60 312.57 28.56 928.50 919.88 Ansuran Bulanan 134.86 650.87 34.72 412.29 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM600 Harga  Jualan 607.71 17.56 643.10 83.10 1.51 2.44 RM400 Jumlah Keuntungan 4.58 1 .08 619.10 56.74 16.72 1.86 10.84 Ansuran Bulanan 168.50 637.000 Jumlah Keuntungan 11.95 2.32 4.60 36.

167.48 93.381.771.69 74.157.76 RM1.88 84.10 125.52 1.063.502.28 80.043.200 Jumlah Keuntungan 14.46 73.430.96 1.16 63.980.52 32.68 Ansuran Bulanan 337.023.20 Ansuran  Bulanan 320.80 146.86 125.059.941.17 59.20 106.683.789.13 47.999.700.609.00 1.38 1.52 1.842.36 30.48 1.618.50 113.00 150.88 51.11 42.38 33.594.950.288.60 1.76 1.08 46.40 2.85 70.24 RM1.23 170.38 Harga  Jualan 1.74 1.62 1.21 80.80 1.61 Harga Jualan 1.60 63.444.72 86.26 60.52 1.90 Harga Jualan 2.10 35.24 Ansuran Bulanan 286.54 1.92 1.24 1.100 Harga  Jualan 1.20 1.87 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM1.92 35.20 78.135.38 134.00 65.517.80 2.75 97.64 50.900 Jumlah Keuntungan 22.53 56.04 1.32 Jumlah Keuntungan 12.300.90 37.146.62 44.66 63.38 33.11 24.19 43.40 50.84 1.77 38.894.72 RM1.16 38.62 167.40 1.64 Harga Jualan 1.44 38.36 1.48 88.754.72 Ansuran Bulanan 303.79 49.192.824.88 102.80 68.60 1.00 40.06 119.36 1.92 127.84 Harga  Jualan 1.18 68.89 36.27 103.24 91.30 114.487.60 2.64 48.10 48.60 1.80 2.24 99.10 159.79 136.50 1.10 2.00 54.54 54.563.84 94.34 102.80 52.20 28.14 1.169.62 92.44 109.28 1.28 1.68 89.37 161.76 Ansuran Bulanan 252.717.80 RM1.05 51.14 46.473.65 144.64 63.839.68 58.28 1.821.84 1.52 44.48 142.14 100.29 38.214.70 69.20 1'806.68 1.04 1.14 1.16 2 .11 45.06 47.22 1.24 108.24 Jumlah Keuntungan 18.28 71.146.36 60.48 1.105.354.039.60 94.15 53.12 41.226.40 105.00 1.76 117.78 108.500 Jumlah Keuntungan 17.48 28.88 2.125.43 30.857.68 1.88 1.084.651.932.600 Harga  Jualan 1.578.74 34.960.238.78 31.Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM1.35 Harga Jualan 1.06 1.24 1.68 1.84 124.86 1.66 86.24 1.64 117.112.28 RM1.300 Jumlah Keuntungan 15.60 2.96 73.67 27.700 Jumlah Keuntungan 19.32 RM1.90 1.28 Ansuran  Bulanan 236.68 RM2.70 1.32 Ansuran Bulanan 202.61 38.737.82 59.368.719.00 63.00 75.275.24 40.64 1.38 43.13 Harga  Jualan 1.60 87.734.458.48 1.667.68 95.395.20 RM1.90 100.88 23.33 35.90 1.36 78.93 82.22 29.04 132.36 1.16 1.51 153.00 1.44 1.408.30 81.08 1.80 Ansuran Bulanan 219.60 139.52 83.328.64 1.180.73 69.51 66.32 Ansuran Bulanan 185.30 1.66 56.22 41.06 39.14 52.62 2.09 Harga  Jualan 1.48 56.45 45.416.250.00 1.38 2.74 1.24 57.625.922.341.019.88 1.04 26.634.88 1.000 Jumlah Keuntungan 23.55 42.532.875.20 110.14 67.48 57.74 80.64 1.60 75.913.263.59 32.800 Jumlah Keuntungan 21.548.24 Ansuran Bulanan 269.315.80 119.10 2.400 Jumlah Keuntungan 16.28 41.123.517.

550.23 82.40 2.22 49.656.40 91.20 182.90 176.86 61.08 Ansuran Bulanan 455.24 2.095.200 Jumlah Keuntungan 25.08 Jumlah Keuntungan 30.33 54.16 2.57 76.59 98.48 2.124.52 3.84 131.82 126.00 2.11 65.96 Harga  Jualan 2.22 2.384.210.67 Harga  Jualan 2.10 65.20 70.52 219.54 2.48 2.60 163.00 60.76 66.889.16 146.94 2.709.428.76 47.42 160.219.44 2.86 99.790.78 2.55 63.501.08 2.763.96 70.56 RM2.74 85.32 212.034.19 73.72 2.74 3 .052.005.04 89.72 115.48 3.832.700 Jumlah Keuntungan 31.94 2.48 218.86 201.20 2.814.361.188.64 RM2.32 3.08 73.736.62 3.40 95.80 101.00 2.42 Harga  Jualan 2.60 104.76 168.12 205.188.53 77.468.76 2.976.69 67.96 2.251.86 2.963.452.56 2.60 Ansuran Bulanan 421.400 Jumlah Keuntungan 28.66 47.22 114.26 229.82 195.68 204.758.683.933.94 105.30 2.08 2.54 45.16 92.90 2.08 52.40 3.630.19 Harga Jualan 2.10 3.48 157.71 69.08 109.900 Jumlah Keuntungan 33.62 74.32 152.841.350.90 91.16 Jumlah Keuntungan 24.04 2.56 110.292.476.56 2.420.36 137.10 2.4 138.145.60 2.818.946.90 154.00 2.66 67.87 143.25 94.16 Ansuran Bulanan 354.167.76 2.00 153.38 2.48 Harga Jualan 3.13 238.605.92 50.22 Harga Jualan 2.68 83.48 97.492.000 Jumlah Keuntungan 35.33 126.99 246.12 3.06 112.54 118.338.554.54 212.80 86.575.20 88.082.68 3.126.25 88.28 126.00 150.869.56 198.60 2.232.861.60 RM2.93 Harga Jualan 2.72 79.70 144.444.56 58.926.276.500 Jumlah Keuntungan 29.16 Ansuran Bulanan 370.225.683.67 71.36 2.270.12 120.918.56 87.76 192.16 2.96 175.67 62.80 2.08 Ansuran Bulanan 438.326.94 63.00 226.81 63.79 117.022.40 56.27 105.10 132.657.373.035.93 166.34 92.709.34 2.32 3.00 141.526.71 Harga  Jualan 2.20 161.16 183.56 2.81 120.731.72 3.601.78 51.72 2.44 131.600 Harga  Jualan 2.56 Ansuran Bulanan 472.00 2.20 2.112.64 Ansuran Bulanan 387.315.95 56.16 2.32 76.065.85 255.04 RM2.24 54.91 58.09 178.93 101.62 243.54 2.38 209.18 64.89 56.12 Ansuran  Bulanan 404.631.786.24 184.99 130.40 221.68 122.20 3.10 234.28 2.60 169.44 79.32 2.22 76.60 2.12 RM2.44 2.72 251.78 61.50 188.52 RM3.72 67.80 2.50 3.40 2.16 RM2.247.53 121.96 2.52 Ansuran Bulanan 505.45 171.60 136.898.04 Ansuran  Bulanan 488.08 2.08 RM2.10 3.992.300 Jumlah Keuntungan 26.45 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM2.71 73.157.82 3.800 Jumlah Keuntungan 32.96 187.30 157.68 2.579.13 95.72 176.44 58.397.92 2.76 2.253.00 53.33 108.143.36 190.88 80.529.22 84.70 2.Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM2.24 2.26 125.72 2.39 149.100 Harga  Jualan 2.12 2.

26 67.678.02 200.48 115.04 168.199.52 79.40 Ansuran Bulanan 640.84 278.66 151.44 Ansuran Bulanan 607.545.96 4.60 4.40 RM3.66 88.96 112.42 3.293.33 173.72 227.43 84.230.96 124.88 315.33 118.118.84 3.74 143.474.751.24 199.30 232.20 173.60 4.28 Harga  Jualan 3.00 226.294.30 3.00 3.80 74.368.24 3.338.12 3.58 71.971.42 3.038.42 139.60 3.26 3.302.47 340.700 Jumlah Keuntungan 43.92 Ansuran Bulanan 623.44 Jumlah Keuntungan 42.33 74.70 140.19 143.10 3.38 284.10 309.226.72 4.104.136.24 3.88 3.19 97.82 87.44 3.38 3.209.24 94.20 127.88 162.86 165.96 177.576.88 105.84 121.20 4.793.02 151.84 4.576.92 3.00 Jumlah Keuntungan 36.70 219.611.79 103.64 271.401.88 Ansuran  Bulanan 657.80 Harga Jualan 3.33 89.439.200 Jumlah Keuntungan 37.62 318.541.48 293.12 108.71 263.335.52 99.48 3.29 92.439.04 3.88 3.02 306.30 106.02 3.64 119.48 241.932.649.10 4.13 160.28 100.74 323.921.34 268.62 108.04 285.00 301.64 3.28 135.44 RM3.009.647.40 213.62 164.51 Harga Jualan 3.10 207.86 276.237.94 4.92 189.00 3.72 326.88 256.719.12 78.94 168.34 3.856.000 Jumlah Keuntungan 46.30 115.64 204.52 3.48 160.89 76.60 84.335.251.36 RM4.185.901.24 111.36 178.60 238.00 Harga  Jualan 3.48 RM3.88 3.473.68 249.269.04 4.743.600 Harga  Jualan 3.60 3.127.48 81.76 102.74 3.88 147.90 251.54 Harga  Jualan 3.64 4.28 3.76 3.024.10 3.08 223.168.36 136.20 3.00 Ansuran Bulanan 539.82 115.684.01 133.078.34 156.371.262.96 3.05 212.984.30 289.27 94.11 85.894.76 3.60 118.10 201.82 4.81 109.73 134.57 217.468.400 Jumlah Keuntungan 39.80 4.03 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM3.44 Ansuran Bulanan 590.33 126.57 272.32 112.12 3.62 4.36 Ansuran Bulanan 674.14 3.100 Harga  Jualan 3.99 189.999.789.360.06 Harga Jualan 4.77 Harga Jualan 3.86 3.945.96 RM3.60 245.434.34 3.00 RM3.16 298.24 4.60 293.58 3.54 206.00 Ansuran Bulanan 522.46 138.844.48 Ansuran Bulanan 556.59 169.715.42 69.087.68 3.22 70.24 260.77 97.300 Jumlah Keuntungan 38.00 81.80 194.08 194.96 76.38 86.70 3.064.92 RM3.046.51 194.818.39 156.327.24 335.28 3.28 80.90 4.40 3.14 130.613.28 234.405.508.80 3.96 Ansuran  Bulanan 573.24 3.60 229.800 Jumlah Keuntungan 44.80 209.167.25 Harga  Jualan 3.900 Jumlah Keuntungan 45.Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM3.22 90.507.44 79.76 183.780.88 RM3.10 102.48 3.882.08 3.44 264.43 280.60 4.99 122.683.76 91.48 183.48 3.578.28 3.642.32 4 .93 147.540.756.77 72.44 82.67 129.14 99.960.80 3.145.88 3.48 3.864.44 3.55 83.62 4.60 332.36 3.500 Jumlah Keuntungan 40.72 3.826.

64 391.72 Ansuran  Bulanan 826.08 172.10 4.05 104.30 5.84 121.262.52 4.00 101.72 5.66 108.400 Jumlah Keuntungan 51.20 269.68 185.04 143.689.10 282.91 144.72 257.38 4.90 5 .159.76 156.41 157.96 4.106.24 5.77 92.98 89.89 97.46 204.88 5.507.91 374.11 106.92 140.96 330.210.80 Ansuran  Bulanan 741.16 337.56 252.291.10 4.00 102.26 191.56 5.00 107.28 146.68 4.44 168.40 246.002.32 Ansuran Bulanan 725.36 Jumlah Keuntungan 47.310.38 135.75 161.249.66 252.202.189.147.64 153.14 246.76 RM4.722.46 95.540.000 Jumlah Keuntungan 58.366.10 385.830.50 400.420.495.100 Harga  Jualan 4.96 194.20 257.62 127.481.91 112.66 217.985.63 240.42 147.904.82 189.46 4.96 4.20 4.38 360.50 4.315.61 Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM4.11 235.32 5.700.451.36 5.81 117.437.10 276.585.40 4.72 199.84 4.357.38 Harga Jualan 4.16 4.300 Jumlah Keuntungan 50.67 125.86 351.22 4.570.09 Harga Jualan 4.00 5.32 131.23 280.72 5.995.16 104.35 124.80 300.006.12 4.19 357.00 4.802.058.00 377.84 Ansuran Bulanan 708.231.48 4.36 344.208.56 134.48 109.04 143.86 115.80 4.946.84 100.419.16 4.73 150.700 Jumlah Keuntungan 55.350.36 408.109.600 Harga  Jualan 4.86 Harga  Jualan 4.84 4.62 5.12 5.101.Jumlah Pembiayaan Tempoh Bayaran  Balik  6  BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 30 BULAN 36 BULAN 42 BULAN 48 BULAN RM4.99 195.800 Jumlah Keuntungan 56.093.48 5.30 4.19 208.38 147.660.98 4.20 RM5.393.82 4.334.87 132.04 4.86 4.782.72 275.755.35 Harga Jualan 4.00 4.856.42 202.42 5.40 150.052.56 4.615.889.83 Harga  Jualan 4.24 RM4.676.24 410.00 301.34 4.72 402.69 263.736.32 106.10 164.37 129.76 120.92 4.12 359.28 RM4.78 171.79 182.044.89 138.84 236.157.22 110.22 177.28 Ansuran Bulanan 775.68 231.898.14 91.52 225.80 4.28 198.75 286.80 RM4.877.794.60 314.62 98.62 4.68 4.957.33 349.68 4.77 112.64 Harga Jualan 5.12 220.900 Jumlah Keuntungan 57.17 257.22 417.443.400.57 Harga  Jualan 4.68 137.95 109.54 4.56 206.28 Ansuran Bulanan 758.500 Jumlah Keuntungan 52.377.92 5.80 270.259.72 122.32 RM4.12 Harga  Jualan 4.44 99.551.48 368.32 4.60 5.34 5.272.88 210.88 262.14 4.53 186.96 4.525.00 241.55 103.96 215.28 4.768.00 159.88 5.30 308.40 4.30 93.00 4.76 4.76 5.40 289.70 295.05 366.40 141.70 4.151.056.76 322.34 343.20 264.07 154.28 Jumlah Keuntungan 53.72 RM4.10 4.32 366.00 5.34 419.12 175.937.54 181.92 212.56 5.36 Ansuran Bulanan 691.598.00 307.20 315.06 178.552.631.643.653.76 Ansuran Bulanan 792.84 RM4.314.953.24 Ansuran Bulanan 809.86 126.850.20 Ansuran Bulanan 843.08 425.92 351.62 393.200 Jumlah Keuntungan 49.77 383.08 4.64 4.841.32 5.746.40 4.564.28 4.20 4.00 4.33 94.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful