BAHAGIAN III CUTI 1.

PENGENALAN  Perintan Am Bab C, Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1hb. Januari, 1974. Beberapa Kandungan Perintah Am ini telah dipinda melalui pekelilingpekeliling dari masa ke semasa.

 

2.

TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. Tujuan cuti ialah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan menyelesaikan masalah peribadi.

3.

TAFSIRAN CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Dasar cuti rehat ialah pegawai digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri.

4.

TAFSIRAN SIJIL SAKIT   Cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan. Diluluskan oleh Ketua Jabatannya. Dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima Diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh.

CUTI :

24

KATEGORI CUTI 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN 2. CUTI ATAS SEBAB KESIHATAN/PERUBATAN 3. CUTI MENUNAIKAN HAJI 4. CUTI TANPA REKOD 5. CUTI KERANA BERKURSUS

1.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN (P.A. Bab ‘C’ 6) Ada 4 jenis cuti yang boleh diberi kerana perkhidmatan; i. ii. iii. iv. i. Cuti Rehat Cuti Rehat Khas Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Rehat (P.Am Bab ‘C’ 7 dan 8) • • Boleh diambil pada bila-bila masa dalam tahun itu mengikut tempoh yang melayakkan. Kadar cuti rehat ialah; Gred/Kategori SSM 31 - 54 - DGA32, DGA34, DG41, DG44, DG48, DG54 - N32, W32 - F32 21 – 30 - N26, N27, N22 - DGA29 - W22, W27 - C22 - F29 1 – 20 - N1, R1, R3 - N11, N17 - W17 - C17, C11 Di bawah 10 tahun Perkhidmatan 30 Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih 35

25

30

20

25

CUTI :

25

20 Tahun 2005 bagi pegawaipegawai Awam..Am Bab ‘C’ 8(b) ) Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang mempunyai tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA Bab ‘C’ 8 (a) maka semua tempoh yang ia telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu.Am Bab ‘C’ 9 (a) ) Kelayakan ialah sebanyak cuti bagi tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan dikira ke setengah hari berhampiran. Naik Tanggagaji/Lebih 10 Tahun Berkhidmat ( P. Am Bab ‘C’ 9 (b)) Anggota yang akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan tidak akan berkelayakan mengambil cuti rehat yang lebih daripada kadar bagi perkhidmatan yang melayakkan sebelum tarikh ia akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan itu. jika kelayakan cutinya sebanyak 20 hari setahun. dikira kebelakang dari hari akhir perkhidmatannya itu. Pegawai Akan Berhenti Kerja ( P. Pegawai Akan Bersara ( P. lantikan mulai 1 September 2005 kelayakan Cuti Rehat dikurangkan selama 5 hari. Tarikh kuatkuasa pekeliling 1 September 2005. perkiraannya ialah seperti berikut:20 hari x 7 bulan perkhidmatan / 12 bulan = 11. Cuti rehat yang seseorang pegawai itu boleh mengambil hendaklah jangan melebihi jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkannya bagi tempoh perkhidmatan selama masa 24 bulan sebelum tarikh persaraannya. Sebagai contoh. Perkiraan yang sama juga hendaklah dibuat bagi tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. Cuti Rehat Tiada Genap Setahun Perkhidmatan ( P.F11 * Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. anggota yang melapor diri pada 1 Jun.66 hari Kelayakan cuti bagi tahun berkenaan ialah 12 hari. Am Bab ‘C’ 10 ) Anggota yang akan bersara dibenarkan mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sejurus sebelum ia bersara supaya cuti rehat itu tamat di hari akhir perkhidmatannya. CUTI : 26 .

Contoh format seperti Lampiran A (Lampiran 1) di bawah: CUTI : 27 . Jumlah keseluruhan cuti rehat yang boleh dikumpul untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 120 hari sepanjang perkhidmatan. Contoh format seperti di (Lampiran 1).Am Bab ‘C’ 11 ) Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan. 4 salinan Lampiran A (lampiran 1) 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 1 salinan Kew. ‘8’ semasa yang telah diluluskan. Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan (Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pegawai perlu membuat permohonan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPN Johor berserta dengan kenyataan cuti yang kemaskini.Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil (P. Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga. 9 Tahun 2003) Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan boleh diberi gantian dalam bentuk berikut.  Award Wang Tunai Sebagai Hadiah Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpul bagi maksud ini ialah separuh dari cuti rehat yang layak diperolehi bagi sesuatu tahun atau tertakluk kepada maksima 15 hari setahun mengikut mana yang kurang. 2. 3. Untuk tindakan sekolah hantar dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. ke tahun ketiga.

( Tandatangan Ketua Jabatan JPNJ ) Nama Penuh Jawatan Tarikh Nota 1 : : : : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (Perenggan 2. Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyak _______ hari sebelum akhir tahun 20 ____. 9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia. luput pada akhir tahun ketiga. Pengumpulan cuti rehat bagi GCR hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari.( Lampiran 1 ) Lampiran A KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGNAN 7 TAHUN 2003 .. baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan. CUTI : 28 . Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh ________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan ______________________ (a) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyak___________hari sebelum akhir tahun __________. Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. Beliau akan bersara/telah meninggal dunia dalam perkhidmatan pada * ____/_____/20____ . manakala sebanyak __________ hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. maka sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak ________ hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. (b) …………………………………………. Nota 2 : Nota 3 : * Mana yang berkenaan. Lampiran D7. Oleh sebab tahun 20 _____ ialah tahun akhir perkhidmatan pegawai ini. Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Cuti Haji. Kuasa Melulus Cuti Rehat Khas ialah Pengetua/Guru Besar bagi pegawai yang mengajar di sekolah. Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan. Bagi tahun 2004 semua PPP adalah berkelayakan mengumpul 6 hari CRK bagi pemberian wang tunai GCR tanpa perlu ditolak cuti sambilan yang telah diambil pada tahun tersebut. * * * Semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran dan pengajian tinggi. Kusta dan Barah dan Cuti Sakit yang berlebihan yang tidak dapat kelulusan Kementerian). Guru kontrak Pegawai yang tidak layak . Cuti Tibi. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar. Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 120 hari. * * Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak CRK.ii) Cuti Rehat Khas (Pek. Pegawai yang layak Pemberian Wang Tunai GCR. Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada kelayakan perkhidmatan). Perkhidmatan Bil. CUTI : 29 . Pegawai yang layak . Guru sandaran terlatih. * * * Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab ‘C’. Borang yang sesuai boleh diguna pakai seperti Borang Cuti Rehat yang digunakan oleh Pengetua/Guru Besar/Anggota Kakitangan sokongan dengan sedikit pengubahsuaian. Guru Sandaran Tidak Terlatih. 3 Tahun 2005) Cuti Sambilan diganti dengan Cuti Rehat Khas yang berkuatkuasa mulai 1 Mac 2004. Pengetua dan Guru Besar yang menikmati kemudahan cuti rehat. Walau bagaimanapun jumlah CRK perlu ditolak bagi tempoh-tempoh yang tidak melayakkan seperti Cuti Tanpa Gaji. Cuti Belajar. Cuti Separuh Gaji.

Bil. Formula pengiraan kelayakan CRK . Pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 Mac 2004. (Pengesahan Ketua Institusi Pendidikan bagi Pengumpulan Cuti Rehat Khas di Bawah P. Maka mengikut prinsipnya permohonan CRK boleh diluluskan 1 hari bagi setiap 2 bulan. Pegawai yang tidak layak GCR. Unit Perkhidmatan JPN Setiap hujung tahun pihak sekolah perlu menghantar sesalinan Lampiran A. * * * * * * Guru Sandaran Terlatih/Guru Sandaran Tidak Terlatih. 120 x 7 = 2. Sebarang tempoh cuti selepas habis tempoh cuti berkelayakan akan ditolak daripada emolumen. Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 2004. Pegawai yang dibuang kerja.77 hari 360 Maka : 7 hari – 1 hari = 6 hari (kelayakan 2005) Contoh 2 : Cuti Tanpa Gaji 120 hari pada tahun 2005.P. . Pegawai yang bersara pada atau sebelum 2 Mac 2004. * 1/12 x 7 = 0. Contoh Lampiran ‘A’ CRK adalah seperti di bawah : CUTI : 30 2. Contoh 1 : Cuti Haji selama 40 hari pada tahun 2005.58 hari sebulan. Pegawai yang meletak jawatan. 40 x 7 = 0. Pengetua/Guru Besar boleh menggunakan budi bicaranya untuk meluluskan CRK melebihi kelayakan. Walau bagaimanapun sekiranya CRK yang dipohon amat diperlukan.* * Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Mac 2004. 3/2005) yang telah diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar. Sesalinan Kenyataan Cuti yang kemaskini bagi tujuan rekod dalam Buku Rekod Perkhidmatan. Guru Kontrak.33 hari 360 Maka : 7 hari – 2 hari = 5 hari kelayakan (2005) Cuti Rehat Khas yang tidak habis digunakan. Tindakan sekolah untuk hantar dokumen ke Johor: 1.

Pengumpulan Cuti Rehat Khas hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari termasuk pengumpulan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 sekiranya ada. _________________________________ ( Tandatangan Ketua Institusi Pendidikan ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota: 1) 2) Pengesahan ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.LAMPIRAN A PENGESAHAN KETUA INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI PENGUMPULAN CUTI REHAT KHAS DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 Saya sahkan bahawa ___________________________________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan _______________________ mempunyai Cuti Rehat Khas yang tidak dihabiskan sebanyak ________ hari untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) pada akhir tahun 20____ . CUTI : 31 .

4 salinan kew. Berikut adalah contoh Borang ‘A’dan Lampian ‘B’ CUTI : 32 . Bab ‘C’ 51(a) (ii) . Cuti Separuh Gaji tidak boleh diambil secara putus-putus . iv.Guru P. Borang permohonan cuti separuh gaji ( Borang ‘A’) bagi 14 hari pertama.2 salinan Kenyataan cuti yang kemaskini . .A.iii) Cuti Separuh Gaji P. Surat akuan dari Pegawai Perubatan .A. Kadar cuti yang boleh diluluskan 30 hari bagi tiap-tiap tahun genap tahun perkhidmatan yang melayakkan. tetapi tidak melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan.2 salinan * * * ii. Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji tidak lebih 14 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tertentu. Borang permohonan cuti separuh gaji (Lampiran ‘B’) sekiranya pegawai mohon melebihi 14 hari – 4 salinan.4 salinan. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPN Johor sekiranya pegawai tersebut memohon ialah : i.Bukan Guru * Boleh diluluskan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai tersebut samada di hospital atau di rumah yang perlu disokong dengan surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang menyatakan orang yang berkenaan sebenarnya sakit dan memerlukan penjagaan. Bab ‘C’ 13 (a) (ii). iii. 8 cuti separuh gaji .

4. Sebab-sebab bercuti: _________________________________________________ 8. Tarikh:________________ _______________________ Tandatangan Pengetua/Guru Besar CUTI : 33 . Nama: __________________________________________ JPNJ/FP: __________ 2. JPJ Bil. 5. 3. Mohon Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji selama ______________ hari mulai dari _________________ hingga _____________________ 7. Jika Pengetua/Guru Besar. Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih tugas pegawai tersebut. Jawatan sekarang: ___________________________________________________ 3. sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil alih tugas kerja semasa bercuti: _________________________ Tarikh:_______________ _______________________ Tandatangan Pemohon BAHAGIAN ‘B’ 1. Permohonan pegawai disokong/*Permohonan pegawai ini tidak disokong. 2. Alamat semasa bercuti : _______________________________________________ 9.Borang ‘A’ . 31 (Pin. Dua salinan kenyataan cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini. Pegawai ini *sudah/belum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini. Kategori/Gred: __________ 4. Tarikh mula dilantik: ____________________ 5.1/1977) (BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD/SEPARUH GAJI/TANPA GAJI) BAHAGIAN ‘A’ 1. Jumlah cuti yang telah diambil hingga sekarang ialah sebanyak __________ hari.Pek. Gaji Sekarang: RM ____________ 6.

BAHAGIAN ‘C’ (Sokongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PPD/Pengetua/Guru Besar) * Permohonan di atas disokong/tidak disokong (Jika tidak disokong sila beri ulasan) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tarikh:_________________ * Potong yang tidak berkenaan. ________________________ Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah (Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Johor) CUTI : 34 .

Pengetua / Guru Besar.BAHAGIAN ‘D’ Rujukan Jabatan: JPNJ/FP:____________ Pegawai Pelajaran Daerah. Permohonan di atas diluluskan sebagai Cuti Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji Selama ________ hari mulai dari _________________ hingga ________________ mengikut __________________________________________________________ 2. _________________________________ _________________________________ Tuan/Puan. 5. Kelulusan ini hendaklah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cutinya. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan. 1. Tarikh:_________________ ________________________ Tandatangan Pegawai Yang Melulus Cuti * Potong yang tidak berkenaan. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji sepenuhnya kerana ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Sila kemukakan 4 salinan Laporan Perubahan (Kew. gaji/ 4. CUTI : 35 .8) potongan pemberhentian gaji pegawai yang berkenaan untuk kelulusan Jabatan ini.

Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak lebih 360 hari. 4 salinan Borang B (jika pegawai itu mohon ke Negeri-Negeri Komunis dan Negeri-Negeri Terhad seperti Negeri China) * * Borang permohonan hendaklah dihantar 3 bulan sebelum tarikh lawatan. 4 salinan Kew. Kiriman Wang Pos. Bayaran balik gaji termasuk elaun bagi tempoh cuti yang gajinya tidak sempat diberhentikan dalam bentuk Cek. JPJ.Am Bab ‘C’ 14(c) . Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji .dikemukakan 3 bulan dari tarikh cuti hendak dimulakan. Wang Pos atau Deraf Bank Berpalang “Akaun Penerima” atas nama Pengarah Pelajaran Johor. 4 salinan Lampiran A (Pek. Sekiranya pegawai mohon Cuti Tanpa Gaji ke Luar Negara selain dokumen di atas pihak sekolah perlu kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. Bil.Urusan sendiri di dalam Malaysia P. 5. Cuti tanpa gaji kerana urusan di luar Malaysia boleh diluluskan bila pegawai telah mempunyai perkhidmatan terus-menerus tidak kurang dari 6 bulan dan ia telah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan. 31 (Pin.Pek.Urusan sendiri di luar Malaysia • • • • • • Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawai atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan.4 salinan (Guanakan Borang ‘A’ . Pihak sekolah perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 2. Sekiranya berlaku pindaan tarikh atau pembatalan permohonan yang telah diluluskan oleh JPNJ . CUTI : 36 .iii) Cuti Tanpa Gaji P. Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. 8 pergerakan gaji tahunan terkini yang telah diluluskan. 4. Kementerian Pelajaran Malaysia. 8/2004) 2. Cuti ini tidak boleh diambil sekali lagi sehingga selepas 4 tahun cuti yang pertama itu. 3. Pegawai mestilah telah dilantik tetap.Am Bab ‘C’ 14(b) .Perkhid.Pihak sekolah perlu mengisi Lampiran B dan mengemukakan terus ke Bahagian Khidmat Pengurusan. Bi. Pegawai juga layak mengambil baki cuti tanpa gaji selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. 1/1977) . 8 Cuti Tanpa Gaji 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 1 salinan Kew.

maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain3. _________________ Tarikh 4. Telefon: (ii) Jawatan: (iv) No. Keputusan Ketua Jabatan Permohonan ke luar Negara diluluskan/tidak diluluskan. Telefon: CUTI : 37 . Telefon: 2. Permohonan Pegawai bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.Contoh borang-borang permohonan adalah seperti di bawah: Lampiran A BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) 1. (iv) Tarikh lawatan daripada: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga tarikh tiba Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa Malaysia (v) Jumlah hari lawatan: hari sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah. _______________ Tarikh 5. __________________________________ Nama Penuh ___________________ Tandatangan dan Cop Jabatan ________________________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan Permohonan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan Perlindungan insuran kesihatan dalam tahun ini) Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan. Maklumat berkaitan permohonan kemudahan perlindungan insuran adalah seperti berikut: (a) Butir Diri Waris (i) Nama Waris (ii) No Kad Pengenalan: (b) Sila kemukakan tuntutan bayaran premium insuran kesihatan kepada alamat di bawah: (iii) Alamat Rumah dan No. lain emolumen Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar dan memohon kelulusan untuk ke luar Negara. Butir Lawatan (ii) Tujuan lawatan: (i) Negara dilawati: (iii) Jika negara Komunis Taiwan. nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri/Kementerian Luar Negara sekiranya telah diperolehi. Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (iii) No Kad Pengenalan: (v) Alamat Jabatan dan No.Pasport Antarabangsa: (vii) Alamat Rumah dan No.

_________________ Tarikh 3. _______________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan Pembatalan Permohonan/Polisi Perlindungan Insuran Kesihatan (Sila tandakan √ di mana berkenaan) Saya ingin membatalkan: (i) (ii) permohonan perlindungan insurans kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian (sekiranya polisi belum dikeluarkan) . Butir Lawatan Baru: (i) Negara dilawati: (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar. No Sijil________________ ________________________ Nama Penuh ______________________ Tandatangan _______________ Tarikh CUTI : 38 . Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (ii) Jawatan: (iii) No. Telefon: 2. Perubahan Tarikh/Negara Butir Lawatan Lama (i) Negara dilawati: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: b.Lampiran B BORANG PERUBAHAN TARIKH/NEGARA ATAU PEMBATALAN PERMOHONAN/POLISI PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Sila isikan perenggan 2 jika mengubah tarikh/negara atau perenggan 3 jika membatalkan urusan ke luar negara 1. Kad Pengenalan Pegawai: (iv) Alamat Jabatan dan No. atau polisi perlindungan insuran kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian. a.

Tarikh Lahir: ____________________________ Temapat Lahir: _____________________ 7. Maksud Lawatan (Butir-butir Penuh Hendaklah Diberi): ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tarikh: __________________ ____________________________ Tandatangan Pemohon ____________________________ ( Ketua Jabatan /Majikan ) Disahkan : Bahagian II Ketua Setiausaha. 9. Nama Penuh:______________________________________________ JPNJ/FP: ____________ Nama Lain (Jika Ada): ___________________________________________________________ Nama dengan tulisan Cina (Jika berkaitan): _________________________________________ Jantina: ____________________________ 5. 13. Blok E12. 14. 6. 3. 11. No Kad Pengenalan: ______________________ Pekerjaan: ____________________________________________________________________ Jabatan: ______________________________________________________________________ Alamat Rumah: ________________________________________________________________ Tarikh Dicadangkan Berlepas Keluar Negara: _______________________________________ Nama Negara-negara Komunis Atau Negara-Negara Terhad Yang Hendak Dilalwati: ______________________________________________________________________________ Lamanya Lawatan yang dicadangkan: _____________________________________________ Alamat-alamat Di Negara-negara Yang dilawati: (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ 15. 4. 8. 62504 Putrajaya. 2. Kompleks Kerajaan Parcel E. Permohonan Disokong / Tidak Disokong. __________________________ Pengarah Pelajaran Negeri CUTI : 39 . 10. Bahagian Sumber Manusia. Kementerian Pelajaran Malaysia. 12. Aras 1-5.BORANG B PERMOHONAN UNTUK PERGI KE NEGERI-NEGERI KOMUNIS DAN NEGERI-NEGERI TERHAD (Isikan dalam 4 salinan) 1.

. 2 salinan Surat Pengesahan Bertugas daripada majikan pasangan / Tawaran Kursus pasangan. kurang. 4 salinan kew. Tempoh cuti mengikut pasangan mestilah melebihi 6 bulan. 5. 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan. Layak bagi tempoh maksimum 3 tahun sahaja dan boleh diambil secara terus menerus atau berperingkat-peringkat sehingga mencapai had maksimum 3 tahun dengan syarat : . 2 salinan Surat Pendaftaran Perkahwinan. 4. Contoh Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan seperti di bawah : CUTI : 40 . 2 salinan Jadual Waktu Mengajar. 1 salinan surat kelulusan dari KPM 3. Pasangan adalah suami/isteri yang sah. syarikat tersebut hendaklah berdaftar dalam Malaysia. 1. 1 salinan Kew. 8 Cuti Tanpa Gaji mengikut pasangan. 1. pihak sekolah perlu mengemukakan. 2. 14/2005. 2 salinan Borang Permohonan CTG Bil.Maksimum 3 tahun sahaja bagi pasangan swasta . 2 salinan Surat Pendaftaran Syarikat daripada Pendaftar Syarikat Malaysia . 5. 3.Am Bab ‘C’ 14(b) Sekiranya Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : 1. 2.Tempoh pasangan berkhidmat/belajar melebihi 6 bulan .Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan : Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 berkuatkuasa 10 Jun 2005. Cuti tanpa gaji yang berikutnya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat selama tiga (3) tahun dari tarikh cuti tanpa gaji sebelumnya tamat.Sekiranya pasangan bekerja dengan syarikat swasta. 6. 4. mohon cuti tanpa gaji (P. . Telah dilantik tetap. 2. 3. Setelah menerima Surat Kelulusan dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Pemohon Yang Layak.

7. 14 TAHUN 2005 ) 1. 2. 8. Maklumat Suami/Isteri: (a) (b) (c) (d) Nama : Jawatan : Taraf Jawatan: Sementara/Kontrak/Tetap/Tetap dan Berpencen. Tarikh Lantikan Ke Jawatan Sekarang: hingga hingga Tempoh Cuti yang Dimohon: Tarikh Cuti Yang Dimohon: Mulai dari Kelas-kelas Mengajar Sekarang: 9. Jabatan/Sekolah: 10. 3. Sebab-sebab Memohon Cuti Tanpa Gaji: 11.BORANG PERMOHONAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN ( PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. Kementerian/Jabatan/Sekolah: (e) Negeri Tempat Berkursus atau Bertugas: Tarikh:__________________ __________________ Tandatangan Pemohon CUTI : 41 . 6. Nama: Nombor Fail Persendirian: Jawatan dan Kategori Sekarang: Gaji: RM 5. 4.

Aras 1-5. Bahagian Sumber Manusia. Jalan Tun Abdul Razak. Tarikh: ________________ _____________________ Tandatangan dan Nama Pengarah Pelajaran Negeri CUTI : 42 . Blok E12. Jalan Tun Abdul Razak.Ulasan dan Laporan Pengetua / Guru Besar: Pengarah Pelajaran. Nyatakan samada seorang guru terlatih dan berpengalaman sedia ada untuk mengambilalih kelas-kelas guru ini. Ulasan dan Pandangan Pengarah Pelajaran Ketua Setiausaha. 80604 Johor Bahru. Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Susur 7. Tarikh: Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar Catatan: Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini. Kompleks Kerajaan Parcel E. 62504 Putrajaya. Perhatian khas hendaklah diberi kepada permohonan daripada guru yang mengajar kelas-kelas peperiksaan. Kementerian Pelajaran Malaysia.

1 salinan Kew. 5. 4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan berikut : * * * * * * Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. 2. Kelulusan adalah Ketua Jabatan kecuali Guru Kontrak diluluskan oleh Kementerian Pelajaran.’C’ 34 & 35). 8 cuti haji 4. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan . Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Cuti Tanpa Gaji . 4 salinan Kew. mengemukakan dokumen berikut ke Unit Pihak sekolah hendaklah Perkhidmatan JPNJ : 1. 3. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am. 6.A. Contoh Borang Permohonan Cuti Haji (Lampiran ‘A’) adalah seperti berikut :- CUTI : 43 . Sekali sepanjang perkhidmatan. 1 salinan surat pengesahan dari LUTH.A. Anggota berjawatan sementara yang berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji. 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini.CUTI MENUNAIKAN HAJI Syarat-syarat Cuti Haji: Kemudahan mengenai Cuti Haji dalam P.C 34 dan 35 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan ke luar negara dan kemudahan perlindungan insuran kesihatan di luar negara atas urusan persendirian). 2 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan cuti haji di bawah P.

CUTI : 44 . Catatan: Tarikh: __________________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Jabatan: ___________________ Pembantu Tadbir Perkhidmatan: Sila rekodkan kelulusan dalam Buku Rekod Perkhidmatman Pegawai. 4 TAHUN 1984 ( Sila isikan dalam dua salinan ) Ulasan Pengetua/Guru Besar: Tarikh: _______________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Sekolah: ___________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Diluluskan/Tidak diluluskan Cuti Haji Bergaji Penuh mengikut Perintah Am 34 & 35 Bab ‘C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1984.LAMPIRAN ‘A’ PERMOHONAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM 34 & 35 BAB ‘C’ DAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.

Cuti lain-lain Kursus. Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional. hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. ii) Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan.CUTI TIDAK BEREKOD – P. Bab “C” 1974 Seorang Pegawai Awam boleh memohon untuk bercuti tanpa rekod bagi mengikuti aktiviti-aktiviti berikut : • • • • • • • • Cuti Gantian. Cuti Tugas Khas Perubatan.Am Bab ‘C ‘ 40 ) Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipangil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa. CUTI : 45 .A. Cuti Gantian ( P. Kuasa Melulus Latihan Seberang Laut. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas. Cuti Menghadiri Latihan atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama. Hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. 8 jam kerja lebih masa bersamaan 1 hari cuti gantian. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan. Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan yang dipanggil bertugas lebih masa itu. Cuti Latihan Pasukan Sukarela. - Syarat: i) Arahan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk tugas lebih masa.

Perwakilan (Kem Luar Negeri) Bakti (isteri ATM) Bakat.Darat. Simpanan Sukarela Pertahanan Awam. 6. Am Bab ‘C’ 41 ) Pegawai hendaklah ahli pasukan sukarela seperti di Lampiran A Dihadkan bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau luar negeri. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 30 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. 4. CUTI : 46 . Pasukan Simpanan Sukarela Polis. kemukakan ke Bahagian Sumber Manusia. Udara. Askar Wataniah. Pasukan Simpanan Sukarela Tentera (ATM . Laut. Puspanita (Perkhidmatan Awam) Badan-badan Kebajikan dan Sukan di Agensi-agensi Kerajaan yang diluluskan oleh KSN. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia untuk pertimbangan/kelulusan. Cuti selebihnya tolak cuti rehat/cuti rehat khas jika tiada. 7. Perlu surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan.Cuti Latihan Pasukan Sukarela ( P. Perkep. Kelulusan cuti tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. 9.Am Bab ‘C’ 41 ) 1. - Lampiran A Pasukan-Pasukan Sukarela Dan Pertubuhan-Pertubuhan Kerajaan ( P. 3. 8. 5. 10.

19. Institiut Dakwah Dan latihan Islam. JPM. Persatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. 8. Majlis Keselamatan Negeri. Malaysia. 20. Unit Penyelaras (JKKK). Aktiviti dalam Malaysia sahaja. CUTI : 47 . 4. 27. Pertubuhan Orang-orang Buta. Seminar Aktiviti sukan Lampiran B Menghadiri latihan Atau Khemah Tahunan ( P. Pertubuhan Pandu Puteri. Dibenarkan untuk aktiviti berikut sahaja: Kursus latihan.Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan /Persatuan ( P. Pasukan Latihan Udara Persekutuan. 10. Pertubuhan Pengakap. PERKIM. JPM. 13. 12. 21. Ambulan St. 7. Pasukan Kadet Polis. Cuti selebihnya gunakan cuti rehat/cuti rehat khas/cuti tanpa gaji. Jabatan Perdana Menteri. Puspanita. Pasukan Kadet Persekutuan. 3.Am Bab ‘C’ 42(a) Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik.Am Bab ‘C’ 42 ) 1. PEMADAM. 9. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) 15. 17. Khemah latihan tahunan. Kadet Laut. Biro Tatanegara. Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia. Persatuan Pengguna-Pengguna. 14. 25. 6. John. Persatuan Stem Malaysia. Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung. Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perpaduan Negara. Persatuan Perancang Keluarga 11. Persatuan Membantu Orang-orang Dalam Penyeliaan. Briged Budak Lelaki. Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) 24. Mesyuarat Agung tahunan Mesyuarat luar biasa. 22. Briged Budak Perempuan. 16. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) 26. 2. 5. 23. 28. bb 18.

Pengadil dan Jurulatih Penyeliaan Pasukan. seminar dan mesyuarat Syarikat Kerjasama sahaja. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak lebih 30 hari. Ketua Jabatan boleh meluluskan kepada pegawai-pegawai ikhtisas bagi menghadiri mesyuarat-mesyuarat persatuan ikhtisas mereka. Ahli majlis/jawatankuasa pertandingan. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan ( P.Am Bab ‘C’ 45 ) Mesyuarat-mesyuarat yang dibenarkan ialah Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa sahaja.Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama ( P.  Pegawai-pegawai Kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan perwakilan. Kemajuan Tanah dan Pembangunan Koperasi. Lain-lain Program Yang Dibenar Cuti Tanpa Rekod dan Pekeliling-Pekelilig/ Rujukan-rujukan Kelulusan  Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan . Pada hari peperiksaan sahaja.Am Bab ‘C’ 44 ) Peperiksaan yang boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan. dan PAC 46(a). Persatuan-persatuan yang dimaksudkan ialah seperti yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke semasa. Pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan (P.Am Bab ‘C’ 46(a) & (b) Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau Antarabangsa.Surat Pekeliling Perkhidatan Bil 11/1980. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas ( P. CUTI : 48 . pegawai-pegawai yang menjadi ahli manamana: Majlis atau jawatankuasa pertandingan Negeri/Antarabangsa Pengurus Pasukan. .  Rancangan pertukaran belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa. Aktiviti Syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Kerjasama. Am Bab ‘C’ 43(a) Ahli Syarikat Kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama. Kursus Latihan.

CUTI : 49 .JPA(L)S.P.5. Ahad dan Cuti Am. Bil. (bagi tujuan mengikuti kuliah/ bengkel/seminar/kursus intensif dan pratikum sahaja) . 1/1977) 2. Jika tempoh menghadiri pratikum melebihi 30 hari.P.Surat JPA (S)22/8/3-3 Sk. 3 salinan Borang ‘A’ – Pek.1/2004. 3. 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. Bil.Surat JPA Bil. (mengikut tempoh mengikuti kursus untuk Jurulatih atau menjalankan tugas sebaga Jurulatih)  Program Pengajian jarak Jauh (PJJ ) . Majlis Bersama Kebangsaan/Jabatan . Perj.  Kemudahan Cuti Isteri Bersalin .P.9. 31 (Pin.06/3 Klt. 19. JPJ. 1 salinan surat arahan rasmi dari Agensi/Jabatan/IPTA yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.  Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen sebagai saksi pihak bukan Kerajaan) . 8 yang terkini yang telah diluluskan. 9/2002 .4/(11) 26 Julai 1994. Bil.P.1981  Rukun Tetangga  Program Rakan Muda. 10/2002. * Ketua Jabatan hanya boleh meluluskan Cuti Tanpa Rekod bagi aktiviti dalam Malaysia sahaja manakala aktiviti di luar negara mesti mendapat kelulusan Kementerian.4.P.  Dilantik sebagai Jurulatih Program latihan Khidmat Negara .Selama 7 hari (5 kali sepanjang perkhidmatan)  Urusan Kematian ahli keluarga terdekat . Untuk tindakan sekolah mengemukakan dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 5. Bil. maka boleh tolak cuti rehat khas/cuti rehat/cuti tanpa gaji. 1 salinan dokumen sokongan seperti kew.3/(14) bth. 4.30 hari sahaja tidak meliputi cuti hari Sabtu.Selama 3 hari.P. .1997.13374 Bhg 17(32) bth.

tanah runtuh. 1 Tahun 1986 )  Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan yang menyebabkan keadaan memaksa pegawai itu tidak dapat hadir bekerja Kecemasan tersebut adalah seperti banjir.Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am ( Pekeliling Perkhidmatan Bil. jambatan runtuh dan lain-lain malapetaka dan bencana alam. Pegawai yang tidak hadir disebabkan kecemasan am itu hendaklah mengemukakan satu perakuan di Lampiran ‘A’ sebaik sahaja pegawai itu bertugas semula. Pejabat Polis Jabatan Penerangan Jabatan Kebajikan Siaran massa media   Pegawai yang bertugas di luar pejabat yang tidak dapat pulang ke ibu pejabatnya disebabkan kecemasam am itu akan terus dibenarkan berada di tempat tersebut seolah-olah masih menjalankan tugas rasmi dan layak menuntut elaun-elaun. yang telah disahkan kejadian kecemasan am atau perintah tertentu sebenarnya telah berlaku daripada punca-punca berikut : Pegawai Daerah atau Penghulu.1 Tahun 1986 – LAMPIRAN ‘A’ seperti contoh di bawah : CUTI : 50 . Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : i) 2 salinan Borang Perakuan Tidak hadir Ke Pejabat Atas sebab-Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. gempa bumi. perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa.

1 TAHUN 1986 Kepada: (Ketua Jabatan) Adalah saya memaklumkan bahawa saya telah tidak dapat hadir ke pejabat untuk bertugas dari jam _______ hingga ke jam _________ pada tarikh ________________ hingga ke tarikh __________________ disebabkan olehperkara yang berikut: telah berlaku di tempat tinggal/kawasan saya berada/di antara tempat kediaman /tempat pekerjaan hingga menyebabkan saya tidak dapat hadir bekerja seperti biasa. Tarikh: ____________ Nama Jawatan Tandatangan: ___________________ : _____________________________ (dengan huruf besar) : _____________________________ CUTI : 51 .LAMPIRAN ‘A’ PERAKUAN TIDAK HADIR KE PEJABAT ATAS SEBAB-SEBAB KECEMASAN MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.

* (c) Saya tidak berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberi.Keputusan Ketua Jabatan * (a) Saya berpuas hati dengan alasan-alasan yang di atas dan keseluruhan tempoh beliau tidak hadir ke pejabat itu yakni selama _____ (jam/hari) adalah dibenarkan. kalau Cuti Rehat sudah habis atau tidak mencukupi. Oleh itu keseluruhan tempoh tidak hadir di pejabat itu hendaklah ditolak dengan Cuti Rehat atau diberi Cuti Tanpa Gaji sekiranya Cuti Rehat sudah habis atau stidak mencukupi. * (b) Saya berpuas hati hanya ______ jam/hari sahaja pegawai dibenarkan tidak hadir di pejabat (Bakinya sebanyak _____ hari hendaklah ditolak daripada Cuti Rehat pegawai. Tarikh: ______________ Tandatangan: ___________________ Nama : Cop Ketua Jabatan: CUTI : 52 . dibenarkan Cuti Tanpa Gaji).