BAHAGIAN III CUTI 1.

PENGENALAN  Perintan Am Bab C, Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1hb. Januari, 1974. Beberapa Kandungan Perintah Am ini telah dipinda melalui pekelilingpekeliling dari masa ke semasa.

 

2.

TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. Tujuan cuti ialah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan menyelesaikan masalah peribadi.

3.

TAFSIRAN CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Dasar cuti rehat ialah pegawai digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri.

4.

TAFSIRAN SIJIL SAKIT   Cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan. Diluluskan oleh Ketua Jabatannya. Dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima Diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh.

CUTI :

24

KATEGORI CUTI 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN 2. CUTI ATAS SEBAB KESIHATAN/PERUBATAN 3. CUTI MENUNAIKAN HAJI 4. CUTI TANPA REKOD 5. CUTI KERANA BERKURSUS

1.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN (P.A. Bab ‘C’ 6) Ada 4 jenis cuti yang boleh diberi kerana perkhidmatan; i. ii. iii. iv. i. Cuti Rehat Cuti Rehat Khas Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Rehat (P.Am Bab ‘C’ 7 dan 8) • • Boleh diambil pada bila-bila masa dalam tahun itu mengikut tempoh yang melayakkan. Kadar cuti rehat ialah; Gred/Kategori SSM 31 - 54 - DGA32, DGA34, DG41, DG44, DG48, DG54 - N32, W32 - F32 21 – 30 - N26, N27, N22 - DGA29 - W22, W27 - C22 - F29 1 – 20 - N1, R1, R3 - N11, N17 - W17 - C17, C11 Di bawah 10 tahun Perkhidmatan 30 Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih 35

25

30

20

25

CUTI :

25

Cuti Rehat Tiada Genap Setahun Perkhidmatan ( P. jika kelayakan cutinya sebanyak 20 hari setahun.66 hari Kelayakan cuti bagi tahun berkenaan ialah 12 hari. 20 Tahun 2005 bagi pegawaipegawai Awam. Naik Tanggagaji/Lebih 10 Tahun Berkhidmat ( P. anggota yang melapor diri pada 1 Jun.Am Bab ‘C’ 8(b) ) Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang mempunyai tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA Bab ‘C’ 8 (a) maka semua tempoh yang ia telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu. Perkiraan yang sama juga hendaklah dibuat bagi tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. Am Bab ‘C’ 10 ) Anggota yang akan bersara dibenarkan mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sejurus sebelum ia bersara supaya cuti rehat itu tamat di hari akhir perkhidmatannya. Sebagai contoh. Pegawai Akan Berhenti Kerja ( P. Pegawai Akan Bersara ( P. perkiraannya ialah seperti berikut:20 hari x 7 bulan perkhidmatan / 12 bulan = 11. Cuti rehat yang seseorang pegawai itu boleh mengambil hendaklah jangan melebihi jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkannya bagi tempoh perkhidmatan selama masa 24 bulan sebelum tarikh persaraannya.Am Bab ‘C’ 9 (a) ) Kelayakan ialah sebanyak cuti bagi tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan dikira ke setengah hari berhampiran.F11 * Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Am Bab ‘C’ 9 (b)) Anggota yang akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan tidak akan berkelayakan mengambil cuti rehat yang lebih daripada kadar bagi perkhidmatan yang melayakkan sebelum tarikh ia akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan itu.. CUTI : 26 . Tarikh kuatkuasa pekeliling 1 September 2005. lantikan mulai 1 September 2005 kelayakan Cuti Rehat dikurangkan selama 5 hari. dikira kebelakang dari hari akhir perkhidmatannya itu.

Contoh format seperti Lampiran A (Lampiran 1) di bawah: CUTI : 27 . Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan (Pekeliling Perkhidmatan Bil. Jumlah keseluruhan cuti rehat yang boleh dikumpul untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 120 hari sepanjang perkhidmatan.Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil (P. 2. 3. Untuk tindakan sekolah hantar dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1.Am Bab ‘C’ 11 ) Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan.  Award Wang Tunai Sebagai Hadiah Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpul bagi maksud ini ialah separuh dari cuti rehat yang layak diperolehi bagi sesuatu tahun atau tertakluk kepada maksima 15 hari setahun mengikut mana yang kurang. Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga. 9 Tahun 2003) Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan boleh diberi gantian dalam bentuk berikut. Pegawai perlu membuat permohonan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPN Johor berserta dengan kenyataan cuti yang kemaskini. 4 salinan Lampiran A (lampiran 1) 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 1 salinan Kew. ke tahun ketiga. ‘8’ semasa yang telah diluluskan. Contoh format seperti di (Lampiran 1).

baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan. (b) …………………………………………. CUTI : 28 . Beliau akan bersara/telah meninggal dunia dalam perkhidmatan pada * ____/_____/20____ . ( Tandatangan Ketua Jabatan JPNJ ) Nama Penuh Jawatan Tarikh Nota 1 : : : : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (Perenggan 2. Oleh sebab tahun 20 _____ ialah tahun akhir perkhidmatan pegawai ini.. Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh ________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan ______________________ (a) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyak___________hari sebelum akhir tahun __________. manakala sebanyak __________ hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Pekeliling Perkhidmatan Bil.( Lampiran 1 ) Lampiran A KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGNAN 7 TAHUN 2003 . Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak ________ hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. maka sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. Lampiran D7. 9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia. Pengumpulan cuti rehat bagi GCR hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari. Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. Nota 2 : Nota 3 : * Mana yang berkenaan. luput pada akhir tahun ketiga. Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyak _______ hari sebelum akhir tahun 20 ____.

Kuasa Melulus Cuti Rehat Khas ialah Pengetua/Guru Besar bagi pegawai yang mengajar di sekolah. Guru sandaran terlatih. Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan. Guru Sandaran Tidak Terlatih. Bagi tahun 2004 semua PPP adalah berkelayakan mengumpul 6 hari CRK bagi pemberian wang tunai GCR tanpa perlu ditolak cuti sambilan yang telah diambil pada tahun tersebut. Pegawai yang layak . Guru kontrak Pegawai yang tidak layak . Cuti Belajar. dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada kelayakan perkhidmatan). Kusta dan Barah dan Cuti Sakit yang berlebihan yang tidak dapat kelulusan Kementerian). Borang yang sesuai boleh diguna pakai seperti Borang Cuti Rehat yang digunakan oleh Pengetua/Guru Besar/Anggota Kakitangan sokongan dengan sedikit pengubahsuaian. Walau bagaimanapun jumlah CRK perlu ditolak bagi tempoh-tempoh yang tidak melayakkan seperti Cuti Tanpa Gaji. 3 Tahun 2005) Cuti Sambilan diganti dengan Cuti Rehat Khas yang berkuatkuasa mulai 1 Mac 2004. Cuti Tibi. * * Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak CRK. Perkhidmatan Bil. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar. Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 120 hari. Pengetua dan Guru Besar yang menikmati kemudahan cuti rehat. * * * Semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran dan pengajian tinggi. Pegawai yang layak Pemberian Wang Tunai GCR. Cuti Separuh Gaji. Cuti Haji. * * * Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab ‘C’. CUTI : 29 .ii) Cuti Rehat Khas (Pek.

Maka mengikut prinsipnya permohonan CRK boleh diluluskan 1 hari bagi setiap 2 bulan.P. Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 2004. Pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 Mac 2004. Pegawai yang tidak layak GCR. 40 x 7 = 0. Bil. Walau bagaimanapun sekiranya CRK yang dipohon amat diperlukan.77 hari 360 Maka : 7 hari – 1 hari = 6 hari (kelayakan 2005) Contoh 2 : Cuti Tanpa Gaji 120 hari pada tahun 2005. Pegawai yang bersara pada atau sebelum 2 Mac 2004. Contoh Lampiran ‘A’ CRK adalah seperti di bawah : CUTI : 30 2. Sesalinan Kenyataan Cuti yang kemaskini bagi tujuan rekod dalam Buku Rekod Perkhidmatan. Tindakan sekolah untuk hantar dokumen ke Johor: 1. Pegawai yang dibuang kerja. Sebarang tempoh cuti selepas habis tempoh cuti berkelayakan akan ditolak daripada emolumen. Contoh 1 : Cuti Haji selama 40 hari pada tahun 2005.58 hari sebulan. (Pengesahan Ketua Institusi Pendidikan bagi Pengumpulan Cuti Rehat Khas di Bawah P.33 hari 360 Maka : 7 hari – 2 hari = 5 hari kelayakan (2005) Cuti Rehat Khas yang tidak habis digunakan. . * * * * * * Guru Sandaran Terlatih/Guru Sandaran Tidak Terlatih. Guru Kontrak. Unit Perkhidmatan JPN Setiap hujung tahun pihak sekolah perlu menghantar sesalinan Lampiran A. 3/2005) yang telah diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar. Pengetua/Guru Besar boleh menggunakan budi bicaranya untuk meluluskan CRK melebihi kelayakan. Pegawai yang meletak jawatan. * 1/12 x 7 = 0. Formula pengiraan kelayakan CRK .* * Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Mac 2004. 120 x 7 = 2.

CUTI : 31 . Pengumpulan Cuti Rehat Khas hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari termasuk pengumpulan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 sekiranya ada. _________________________________ ( Tandatangan Ketua Institusi Pendidikan ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota: 1) 2) Pengesahan ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.LAMPIRAN A PENGESAHAN KETUA INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI PENGUMPULAN CUTI REHAT KHAS DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 Saya sahkan bahawa ___________________________________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan _______________________ mempunyai Cuti Rehat Khas yang tidak dihabiskan sebanyak ________ hari untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) pada akhir tahun 20____ .

Borang permohonan cuti separuh gaji ( Borang ‘A’) bagi 14 hari pertama. tetapi tidak melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan.iii) Cuti Separuh Gaji P. Cuti Separuh Gaji tidak boleh diambil secara putus-putus . 8 cuti separuh gaji . Bab ‘C’ 51(a) (ii) . iv.2 salinan Kenyataan cuti yang kemaskini . iii.A. Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji tidak lebih 14 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tertentu.A. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPN Johor sekiranya pegawai tersebut memohon ialah : i.4 salinan kew. Kadar cuti yang boleh diluluskan 30 hari bagi tiap-tiap tahun genap tahun perkhidmatan yang melayakkan. Bab ‘C’ 13 (a) (ii). Borang permohonan cuti separuh gaji (Lampiran ‘B’) sekiranya pegawai mohon melebihi 14 hari – 4 salinan.Bukan Guru * Boleh diluluskan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai tersebut samada di hospital atau di rumah yang perlu disokong dengan surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang menyatakan orang yang berkenaan sebenarnya sakit dan memerlukan penjagaan. .4 salinan.2 salinan * * * ii.Guru P. Berikut adalah contoh Borang ‘A’dan Lampian ‘B’ CUTI : 32 . Surat akuan dari Pegawai Perubatan .

Jika Pengetua/Guru Besar. Permohonan pegawai disokong/*Permohonan pegawai ini tidak disokong. Jawatan sekarang: ___________________________________________________ 3. JPJ Bil. 2. 5. Mohon Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji selama ______________ hari mulai dari _________________ hingga _____________________ 7. Gaji Sekarang: RM ____________ 6. 3. Sebab-sebab bercuti: _________________________________________________ 8. Dua salinan kenyataan cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini.Borang ‘A’ . Kategori/Gred: __________ 4.1/1977) (BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD/SEPARUH GAJI/TANPA GAJI) BAHAGIAN ‘A’ 1. Tarikh mula dilantik: ____________________ 5. Pegawai ini *sudah/belum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini. 4. Nama: __________________________________________ JPNJ/FP: __________ 2. Jumlah cuti yang telah diambil hingga sekarang ialah sebanyak __________ hari.Pek. sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil alih tugas kerja semasa bercuti: _________________________ Tarikh:_______________ _______________________ Tandatangan Pemohon BAHAGIAN ‘B’ 1. Alamat semasa bercuti : _______________________________________________ 9. Tarikh:________________ _______________________ Tandatangan Pengetua/Guru Besar CUTI : 33 . 31 (Pin. Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih tugas pegawai tersebut.

BAHAGIAN ‘C’ (Sokongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PPD/Pengetua/Guru Besar) * Permohonan di atas disokong/tidak disokong (Jika tidak disokong sila beri ulasan) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tarikh:_________________ * Potong yang tidak berkenaan. ________________________ Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah (Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Johor) CUTI : 34 .

gaji/ 4. CUTI : 35 . Permohonan di atas diluluskan sebagai Cuti Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji Selama ________ hari mulai dari _________________ hingga ________________ mengikut __________________________________________________________ 2. Kelulusan ini hendaklah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cutinya. 1.BAHAGIAN ‘D’ Rujukan Jabatan: JPNJ/FP:____________ Pegawai Pelajaran Daerah. Sila kemukakan 4 salinan Laporan Perubahan (Kew. 5.8) potongan pemberhentian gaji pegawai yang berkenaan untuk kelulusan Jabatan ini. Tarikh:_________________ ________________________ Tandatangan Pegawai Yang Melulus Cuti * Potong yang tidak berkenaan. _________________________________ _________________________________ Tuan/Puan. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji sepenuhnya kerana ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan. Pengetua / Guru Besar.

Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. 1/1977) . 2. Bi.Perkhid. Sekiranya berlaku pindaan tarikh atau pembatalan permohonan yang telah diluluskan oleh JPNJ . Pihak sekolah perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 5. 4 salinan Lampiran A (Pek. Bayaran balik gaji termasuk elaun bagi tempoh cuti yang gajinya tidak sempat diberhentikan dalam bentuk Cek. Cuti tanpa gaji kerana urusan di luar Malaysia boleh diluluskan bila pegawai telah mempunyai perkhidmatan terus-menerus tidak kurang dari 6 bulan dan ia telah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan. 8/2004) 2.dikemukakan 3 bulan dari tarikh cuti hendak dimulakan.iii) Cuti Tanpa Gaji P. Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji .Pek.4 salinan (Guanakan Borang ‘A’ . 3. 8 pergerakan gaji tahunan terkini yang telah diluluskan. CUTI : 36 .Am Bab ‘C’ 14(b) . Pegawai juga layak mengambil baki cuti tanpa gaji selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. Pegawai mestilah telah dilantik tetap.Pihak sekolah perlu mengisi Lampiran B dan mengemukakan terus ke Bahagian Khidmat Pengurusan.Urusan sendiri di luar Malaysia • • • • • • Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawai atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. JPJ. Sekiranya pegawai mohon Cuti Tanpa Gaji ke Luar Negara selain dokumen di atas pihak sekolah perlu kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak lebih 360 hari. 31 (Pin. 8 Cuti Tanpa Gaji 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 1 salinan Kew. 4.Urusan sendiri di dalam Malaysia P. Kiriman Wang Pos. Kementerian Pelajaran Malaysia. Wang Pos atau Deraf Bank Berpalang “Akaun Penerima” atas nama Pengarah Pelajaran Johor. 4 salinan Borang B (jika pegawai itu mohon ke Negeri-Negeri Komunis dan Negeri-Negeri Terhad seperti Negeri China) * * Borang permohonan hendaklah dihantar 3 bulan sebelum tarikh lawatan. Bil. Cuti ini tidak boleh diambil sekali lagi sehingga selepas 4 tahun cuti yang pertama itu. 4 salinan Kew.Am Bab ‘C’ 14(c) . Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan.

Telefon: (ii) Jawatan: (iv) No. maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain3. __________________________________ Nama Penuh ___________________ Tandatangan dan Cop Jabatan ________________________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan Permohonan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan Perlindungan insuran kesihatan dalam tahun ini) Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan. Telefon: 2. (iv) Tarikh lawatan daripada: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga tarikh tiba Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa Malaysia (v) Jumlah hari lawatan: hari sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah.Pasport Antarabangsa: (vii) Alamat Rumah dan No. _________________ Tarikh 4. Butir Lawatan (ii) Tujuan lawatan: (i) Negara dilawati: (iii) Jika negara Komunis Taiwan. Maklumat berkaitan permohonan kemudahan perlindungan insuran adalah seperti berikut: (a) Butir Diri Waris (i) Nama Waris (ii) No Kad Pengenalan: (b) Sila kemukakan tuntutan bayaran premium insuran kesihatan kepada alamat di bawah: (iii) Alamat Rumah dan No. nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri/Kementerian Luar Negara sekiranya telah diperolehi. Keputusan Ketua Jabatan Permohonan ke luar Negara diluluskan/tidak diluluskan. Permohonan Pegawai bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.Contoh borang-borang permohonan adalah seperti di bawah: Lampiran A BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) 1. Telefon: CUTI : 37 . lain emolumen Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar dan memohon kelulusan untuk ke luar Negara. Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (iii) No Kad Pengenalan: (v) Alamat Jabatan dan No. _______________ Tarikh 5.

atau polisi perlindungan insuran kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian. Telefon: 2. No Sijil________________ ________________________ Nama Penuh ______________________ Tandatangan _______________ Tarikh CUTI : 38 . Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (ii) Jawatan: (iii) No. _______________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan Pembatalan Permohonan/Polisi Perlindungan Insuran Kesihatan (Sila tandakan √ di mana berkenaan) Saya ingin membatalkan: (i) (ii) permohonan perlindungan insurans kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian (sekiranya polisi belum dikeluarkan) . Butir Lawatan Baru: (i) Negara dilawati: (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar. Kad Pengenalan Pegawai: (iv) Alamat Jabatan dan No. Perubahan Tarikh/Negara Butir Lawatan Lama (i) Negara dilawati: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: b.Lampiran B BORANG PERUBAHAN TARIKH/NEGARA ATAU PEMBATALAN PERMOHONAN/POLISI PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Sila isikan perenggan 2 jika mengubah tarikh/negara atau perenggan 3 jika membatalkan urusan ke luar negara 1. _________________ Tarikh 3. a.

Kompleks Kerajaan Parcel E. Tarikh Lahir: ____________________________ Temapat Lahir: _____________________ 7. 13. Blok E12.BORANG B PERMOHONAN UNTUK PERGI KE NEGERI-NEGERI KOMUNIS DAN NEGERI-NEGERI TERHAD (Isikan dalam 4 salinan) 1. Nama Penuh:______________________________________________ JPNJ/FP: ____________ Nama Lain (Jika Ada): ___________________________________________________________ Nama dengan tulisan Cina (Jika berkaitan): _________________________________________ Jantina: ____________________________ 5. 9. 2. No Kad Pengenalan: ______________________ Pekerjaan: ____________________________________________________________________ Jabatan: ______________________________________________________________________ Alamat Rumah: ________________________________________________________________ Tarikh Dicadangkan Berlepas Keluar Negara: _______________________________________ Nama Negara-negara Komunis Atau Negara-Negara Terhad Yang Hendak Dilalwati: ______________________________________________________________________________ Lamanya Lawatan yang dicadangkan: _____________________________________________ Alamat-alamat Di Negara-negara Yang dilawati: (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ 15. Bahagian Sumber Manusia. 10. Permohonan Disokong / Tidak Disokong. 8. 62504 Putrajaya. Kementerian Pelajaran Malaysia. 14. 6. 4. 12. Maksud Lawatan (Butir-butir Penuh Hendaklah Diberi): ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tarikh: __________________ ____________________________ Tandatangan Pemohon ____________________________ ( Ketua Jabatan /Majikan ) Disahkan : Bahagian II Ketua Setiausaha. 3. __________________________ Pengarah Pelajaran Negeri CUTI : 39 . 11. Aras 1-5.

Layak bagi tempoh maksimum 3 tahun sahaja dan boleh diambil secara terus menerus atau berperingkat-peringkat sehingga mencapai had maksimum 3 tahun dengan syarat : . 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. . 5. Setelah menerima Surat Kelulusan dari Kementerian Pelajaran Malaysia. 4 salinan kew. 1. 2.Am Bab ‘C’ 14(b) Sekiranya Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : 1. 2 salinan Jadual Waktu Mengajar. Contoh Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan seperti di bawah : CUTI : 40 . 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan. Pemohon Yang Layak. 5. 2 salinan Borang Permohonan CTG Bil. Pasangan adalah suami/isteri yang sah. 4. 14/2005.Sekiranya pasangan bekerja dengan syarikat swasta.Maksimum 3 tahun sahaja bagi pasangan swasta . 3. 2 salinan Surat Pendaftaran Syarikat daripada Pendaftar Syarikat Malaysia . 1 salinan Kew. 8 Cuti Tanpa Gaji mengikut pasangan. kurang. 6. pihak sekolah perlu mengemukakan. syarikat tersebut hendaklah berdaftar dalam Malaysia. 4.Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan : Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 berkuatkuasa 10 Jun 2005. 1 salinan surat kelulusan dari KPM 3. 1. Telah dilantik tetap. 2. mohon cuti tanpa gaji (P. 3. 2. 2 salinan Surat Pengesahan Bertugas daripada majikan pasangan / Tawaran Kursus pasangan. Cuti tanpa gaji yang berikutnya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat selama tiga (3) tahun dari tarikh cuti tanpa gaji sebelumnya tamat. .Tempoh pasangan berkhidmat/belajar melebihi 6 bulan . Tempoh cuti mengikut pasangan mestilah melebihi 6 bulan. 2 salinan Surat Pendaftaran Perkahwinan.

Sebab-sebab Memohon Cuti Tanpa Gaji: 11. 2.BORANG PERMOHONAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN ( PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 14 TAHUN 2005 ) 1. Nama: Nombor Fail Persendirian: Jawatan dan Kategori Sekarang: Gaji: RM 5. Kementerian/Jabatan/Sekolah: (e) Negeri Tempat Berkursus atau Bertugas: Tarikh:__________________ __________________ Tandatangan Pemohon CUTI : 41 . 3. 8. 4. Tarikh Lantikan Ke Jawatan Sekarang: hingga hingga Tempoh Cuti yang Dimohon: Tarikh Cuti Yang Dimohon: Mulai dari Kelas-kelas Mengajar Sekarang: 9. 6. Jabatan/Sekolah: 10. 7. Maklumat Suami/Isteri: (a) (b) (c) (d) Nama : Jawatan : Taraf Jawatan: Sementara/Kontrak/Tetap/Tetap dan Berpencen.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Ulasan dan Pandangan Pengarah Pelajaran Ketua Setiausaha. Jalan Tun Abdul Razak. Susur 7.Ulasan dan Laporan Pengetua / Guru Besar: Pengarah Pelajaran. 62504 Putrajaya. Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Blok E12. 80604 Johor Bahru. Kompleks Kerajaan Parcel E. Tarikh: ________________ _____________________ Tandatangan dan Nama Pengarah Pelajaran Negeri CUTI : 42 . Jalan Tun Abdul Razak. Nyatakan samada seorang guru terlatih dan berpengalaman sedia ada untuk mengambilalih kelas-kelas guru ini. Aras 1-5. Bahagian Sumber Manusia. Perhatian khas hendaklah diberi kepada permohonan daripada guru yang mengajar kelas-kelas peperiksaan. Tarikh: Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar Catatan: Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini.

8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan . 3. 2 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan cuti haji di bawah P.A. 4 salinan Kew.’C’ 34 & 35). mengemukakan dokumen berikut ke Unit Pihak sekolah hendaklah Perkhidmatan JPNJ : 1. Kelulusan adalah Ketua Jabatan kecuali Guru Kontrak diluluskan oleh Kementerian Pelajaran. 6. 2. Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Cuti Tanpa Gaji . Contoh Borang Permohonan Cuti Haji (Lampiran ‘A’) adalah seperti berikut :- CUTI : 43 .C 34 dan 35 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 cuti haji 4. 4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan berikut : * * * * * * Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. 4 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan ke luar negara dan kemudahan perlindungan insuran kesihatan di luar negara atas urusan persendirian). Anggota berjawatan sementara yang berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji.A. 1 salinan surat pengesahan dari LUTH. 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini.CUTI MENUNAIKAN HAJI Syarat-syarat Cuti Haji: Kemudahan mengenai Cuti Haji dalam P. 1 salinan Kew. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am. 5. Sekali sepanjang perkhidmatan.

LAMPIRAN ‘A’ PERMOHONAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM 34 & 35 BAB ‘C’ DAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. CUTI : 44 . 4 TAHUN 1984 ( Sila isikan dalam dua salinan ) Ulasan Pengetua/Guru Besar: Tarikh: _______________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Sekolah: ___________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Diluluskan/Tidak diluluskan Cuti Haji Bergaji Penuh mengikut Perintah Am 34 & 35 Bab ‘C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Catatan: Tarikh: __________________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Jabatan: ___________________ Pembantu Tadbir Perkhidmatan: Sila rekodkan kelulusan dalam Buku Rekod Perkhidmatman Pegawai. 4 Tahun 1984.

Kuasa Melulus Latihan Seberang Laut.A. Hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. 8 jam kerja lebih masa bersamaan 1 hari cuti gantian. Cuti lain-lain Kursus. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas. Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan yang dipanggil bertugas lebih masa itu. ii) Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan.Am Bab ‘C ‘ 40 ) Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipangil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa. Cuti Menghadiri Latihan atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan. CUTI : 45 .CUTI TIDAK BEREKOD – P. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan. Bab “C” 1974 Seorang Pegawai Awam boleh memohon untuk bercuti tanpa rekod bagi mengikuti aktiviti-aktiviti berikut : • • • • • • • • Cuti Gantian. Cuti Tugas Khas Perubatan. Cuti Gantian ( P. - Syarat: i) Arahan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk tugas lebih masa. Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional. hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti Latihan Pasukan Sukarela.

7. Perlu surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan. Am Bab ‘C’ 41 ) Pegawai hendaklah ahli pasukan sukarela seperti di Lampiran A Dihadkan bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau luar negeri.Am Bab ‘C’ 41 ) 1. Pasukan Simpanan Sukarela Polis. 5. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 30 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Askar Wataniah. Perwakilan (Kem Luar Negeri) Bakti (isteri ATM) Bakat. Cuti selebihnya tolak cuti rehat/cuti rehat khas jika tiada. CUTI : 46 . Puspanita (Perkhidmatan Awam) Badan-badan Kebajikan dan Sukan di Agensi-agensi Kerajaan yang diluluskan oleh KSN. kemukakan ke Bahagian Sumber Manusia. 9. Simpanan Sukarela Pertahanan Awam.Cuti Latihan Pasukan Sukarela ( P. Udara. 8. 10. 3. Pasukan Simpanan Sukarela Tentera (ATM . 2. - Lampiran A Pasukan-Pasukan Sukarela Dan Pertubuhan-Pertubuhan Kerajaan ( P. Kelulusan cuti tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Kementerian Pelajaran Malaysia untuk pertimbangan/kelulusan. Perkep. 4. 6. Laut.Darat.

Unit Penyelaras (JKKK). 6. Kadet Laut. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia.Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan /Persatuan ( P. Cuti selebihnya gunakan cuti rehat/cuti rehat khas/cuti tanpa gaji. Briged Budak Lelaki.Am Bab ‘C’ 42 ) 1. Ambulan St. 4. Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung. 13. Dibenarkan untuk aktiviti berikut sahaja: Kursus latihan. JPM. 25. 28. Jabatan Perdana Menteri. 8. Institiut Dakwah Dan latihan Islam. 12. PERKIM. 21. 10. Khemah latihan tahunan. 22. 17. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) 26. Briged Budak Perempuan. Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) 24. Seminar Aktiviti sukan Lampiran B Menghadiri latihan Atau Khemah Tahunan ( P. Persatuan Perancang Keluarga 11. Pasukan Latihan Udara Persekutuan. 19. 3. 20. PEMADAM. bb 18. Persatuan Pengguna-Pengguna. 5. Persatuan Membantu Orang-orang Dalam Penyeliaan. JPM. Persatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia. 14.Am Bab ‘C’ 42(a) Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Persatuan Stem Malaysia. Pertubuhan Pandu Puteri. 27. Malaysia. 23. 9. Jabatan Perpaduan Negara. John. Majlis Keselamatan Negeri. Pertubuhan Pengakap. 7. Pertubuhan Orang-orang Buta. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) 15. Mesyuarat Agung tahunan Mesyuarat luar biasa. Jabatan Perdana Menteri. 16. CUTI : 47 . Pasukan Kadet Polis. Biro Tatanegara. 2. Aktiviti dalam Malaysia sahaja. Pasukan Kadet Persekutuan. Puspanita.

Lain-lain Program Yang Dibenar Cuti Tanpa Rekod dan Pekeliling-Pekelilig/ Rujukan-rujukan Kelulusan  Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan .Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama ( P.Surat Pekeliling Perkhidatan Bil 11/1980. Ketua Jabatan boleh meluluskan kepada pegawai-pegawai ikhtisas bagi menghadiri mesyuarat-mesyuarat persatuan ikhtisas mereka. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak lebih 30 hari.  Pegawai-pegawai Kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan perwakilan. Am Bab ‘C’ 43(a) Ahli Syarikat Kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama.Am Bab ‘C’ 46(a) & (b) Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau Antarabangsa. Kursus Latihan. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas ( P. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan ( P. Kemajuan Tanah dan Pembangunan Koperasi. Aktiviti Syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Kerjasama. Pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama.  Rancangan pertukaran belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa. . CUTI : 48 . dan PAC 46(a).Am Bab ‘C’ 44 ) Peperiksaan yang boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan. seminar dan mesyuarat Syarikat Kerjasama sahaja. Ahli majlis/jawatankuasa pertandingan. Persatuan-persatuan yang dimaksudkan ialah seperti yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke semasa. Pengadil dan Jurulatih Penyeliaan Pasukan. Pada hari peperiksaan sahaja. pegawai-pegawai yang menjadi ahli manamana: Majlis atau jawatankuasa pertandingan Negeri/Antarabangsa Pengurus Pasukan.Am Bab ‘C’ 45 ) Mesyuarat-mesyuarat yang dibenarkan ialah Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa sahaja. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan (P.

9. * Ketua Jabatan hanya boleh meluluskan Cuti Tanpa Rekod bagi aktiviti dalam Malaysia sahaja manakala aktiviti di luar negara mesti mendapat kelulusan Kementerian.1981  Rukun Tetangga  Program Rakan Muda. Untuk tindakan sekolah mengemukakan dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 1/1977) 2.3/(14) bth. maka boleh tolak cuti rehat khas/cuti rehat/cuti tanpa gaji. Perj. 1 salinan surat arahan rasmi dari Agensi/Jabatan/IPTA yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8 yang terkini yang telah diluluskan.4/(11) 26 Julai 1994. .4.Surat JPA Bil.30 hari sahaja tidak meliputi cuti hari Sabtu.1997.06/3 Klt.1/2004.P. Bil. 10/2002.5.13374 Bhg 17(32) bth. (mengikut tempoh mengikuti kursus untuk Jurulatih atau menjalankan tugas sebaga Jurulatih)  Program Pengajian jarak Jauh (PJJ ) . Bil.P. Majlis Bersama Kebangsaan/Jabatan . 19. (bagi tujuan mengikuti kuliah/ bengkel/seminar/kursus intensif dan pratikum sahaja) . Jika tempoh menghadiri pratikum melebihi 30 hari. JPJ. Bil. 3.P.  Dilantik sebagai Jurulatih Program latihan Khidmat Negara . 4. Ahad dan Cuti Am. 5. 31 (Pin. 1 salinan dokumen sokongan seperti kew. 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. 3 salinan Borang ‘A’ – Pek.Surat JPA (S)22/8/3-3 Sk.  Kemudahan Cuti Isteri Bersalin .  Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen sebagai saksi pihak bukan Kerajaan) .Selama 7 hari (5 kali sepanjang perkhidmatan)  Urusan Kematian ahli keluarga terdekat . Bil. 9/2002 .P.JPA(L)S. CUTI : 49 .Selama 3 hari.P.P.

Pejabat Polis Jabatan Penerangan Jabatan Kebajikan Siaran massa media   Pegawai yang bertugas di luar pejabat yang tidak dapat pulang ke ibu pejabatnya disebabkan kecemasam am itu akan terus dibenarkan berada di tempat tersebut seolah-olah masih menjalankan tugas rasmi dan layak menuntut elaun-elaun. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : i) 2 salinan Borang Perakuan Tidak hadir Ke Pejabat Atas sebab-Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1986 )  Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan yang menyebabkan keadaan memaksa pegawai itu tidak dapat hadir bekerja Kecemasan tersebut adalah seperti banjir. perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa. Pegawai yang tidak hadir disebabkan kecemasan am itu hendaklah mengemukakan satu perakuan di Lampiran ‘A’ sebaik sahaja pegawai itu bertugas semula. tanah runtuh. yang telah disahkan kejadian kecemasan am atau perintah tertentu sebenarnya telah berlaku daripada punca-punca berikut : Pegawai Daerah atau Penghulu.Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am ( Pekeliling Perkhidmatan Bil. jambatan runtuh dan lain-lain malapetaka dan bencana alam. gempa bumi.1 Tahun 1986 – LAMPIRAN ‘A’ seperti contoh di bawah : CUTI : 50 .

1 TAHUN 1986 Kepada: (Ketua Jabatan) Adalah saya memaklumkan bahawa saya telah tidak dapat hadir ke pejabat untuk bertugas dari jam _______ hingga ke jam _________ pada tarikh ________________ hingga ke tarikh __________________ disebabkan olehperkara yang berikut: telah berlaku di tempat tinggal/kawasan saya berada/di antara tempat kediaman /tempat pekerjaan hingga menyebabkan saya tidak dapat hadir bekerja seperti biasa.LAMPIRAN ‘A’ PERAKUAN TIDAK HADIR KE PEJABAT ATAS SEBAB-SEBAB KECEMASAN MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. Tarikh: ____________ Nama Jawatan Tandatangan: ___________________ : _____________________________ (dengan huruf besar) : _____________________________ CUTI : 51 .

Keputusan Ketua Jabatan * (a) Saya berpuas hati dengan alasan-alasan yang di atas dan keseluruhan tempoh beliau tidak hadir ke pejabat itu yakni selama _____ (jam/hari) adalah dibenarkan. * (b) Saya berpuas hati hanya ______ jam/hari sahaja pegawai dibenarkan tidak hadir di pejabat (Bakinya sebanyak _____ hari hendaklah ditolak daripada Cuti Rehat pegawai. * (c) Saya tidak berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberi. dibenarkan Cuti Tanpa Gaji). kalau Cuti Rehat sudah habis atau tidak mencukupi. Tarikh: ______________ Tandatangan: ___________________ Nama : Cop Ketua Jabatan: CUTI : 52 . Oleh itu keseluruhan tempoh tidak hadir di pejabat itu hendaklah ditolak dengan Cuti Rehat atau diberi Cuti Tanpa Gaji sekiranya Cuti Rehat sudah habis atau stidak mencukupi.