http://cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/pengantar-tajuk-1konsep-pendidikan-dan.

html Pengantar: Tajuk 1:Konsep Pendidikan dan Matlamat Pendidikan TEMA 1 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN DAN KEGURUAN

1) Tajuk 1: Konsep Pendidikan dan Matlamat Pendidikan Negara Pandangan Umum ….barat • aktiviti yang berkaitan dgn. pembentukan & perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. • Secara khususnya pendidikan bolehlah diertikan sebagai aktiviti persekolahan yang mempunyai objektif, rancangan dan organisasi utk. mendidik murid menjdi insan yg berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan menguasai kemahiran tertentu agar berupaya menyesuaikan diri dlm. masyarakat pada masa depan. 2) Usaha Utama Pendidikan; • Memainkan peranan positif & berkesan dlm masyarakat. • Agen untuk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yang sesuai dgn kemajuan dan pembangunan semasa. • penting dlm menyediakan masy moden utk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan • Boleh/mampu membuat pengubahsuaian demi memberi sumbangan untuk pembangunan masyarakat. 3) Pengertian Pendidikan; Plato (427 – 347 SM) – Suatu proses yang membentuk individu yang berakhlak mulia. • memberi latihan moral kewarganegaraan yg baik. • dapat membentuk w/negara yang baik, setia dan mematuhi undang-undang negara. Aristotle (384 – 322 SM) – Pendidikan sebagai ilmu yang bersifat etikal dan politikal bertujuan memberikan peluang kpd setiap w/negara utk mencapai kebahgiaan hidup. Proses pendidikan akan melatih w/negara mematuhi peraturan dan t/laku yang baik dan cekap dlm pengurusan pentadbiran dn berupaya mempertahankan kedaulatan negara. Jean Jacques Rousseou (1712 – 1778) Sebagai satu proses yang berterusan dan bermula dari masa kanak-kanak kecil dimana segala kebolehan semula jadi lahir dengan sendirinya mengikut kehendak dan peraturan semula jadi John Macdonald ( Bukunya A Philosophy of Education) – Masy primitif – latihan vokasional dan pelajaran adat resam, kepercayaan serta cara sembahyang disampaikan melalui tunjuk ajar secara tidak langsung drpd keluarga dan pergaulan dengan orang dewasa. – Masy moden – latihan khusus menguasai kemahiran dan memperolehi ilmu pengetahuan yang penting untuk kehidupan disampaikan melalui pengajaran secar langsung drpd guru yg berilmu tinggi serta mempunyai kemahiran mengajar. Froebel (1782 – 1852) – Pendidikan bertujuan mencapai kehidupan yang lurus, suci dan mulia.

latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia . sikap yang berani serta budi pekerti yang muia. John Dewey (1895 – 1952) – US – Sebagai proses perkembangan individu yang merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan selamat. T. 5) Pandangan Tokoh-tokoh Pendidikan Timur.John Stuart Mill (1806 – 1873) – Satu proses yang memberi bantuan untuk setiap individu supaya hidup dengan penuh kegembiraan. Huxley (1825 – 1895) – orang yang berpendidikan sempurna akan bersedia utuk berkhidmat demi kemajuan diri dan masyarakatnya. Mohamad Qatb – Pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. • Confucius (551 – 479 SM) – ahli falsafah/pendidik – Proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang brsopan santun. Al-Ghazali (1058 – 1111) – Proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek. 4) Pandangan Tokoh-tokoh Islam. Pendidikan memainkan peranan kearah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal. mghormati orang tua/lain dsbnya) . Dr. H. berseni dan bermasyarakat. berani dan hormat-menghormati. emosi dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan. mematuhi peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. ikhlas hati. Tujuan utama pndidikan adalah untuk mengembangkan potensi intelek. (merendah diri. rohani dan sosial kanak-kanak. bertimbang rasa. menghormati orang tua. fizikal. intelek dan rohani manusia. sabar. Peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. penuh bertenaga. • Hamka – Satu proses yang boleh mmbentuk tingkah laku yang baik. Mohd Athiyah al-Abrasyi – Proses pmbinaan tingkah laku manusia yg berakhlak tinggi dan mulia dibawah teras ajaran agama islam Amal al-Shaibani – Untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhrat. Maria Montessori (1870 – 1952) – doktor & pendidik di Itali – Pendidikan sebagai proses membentuk dan mengembangkan intelek. · Pendidikan adalah merupakan proses penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah al-Quran yang menjadi teras pendidikan. menyayangi orang yg lebih muda serta taat kepada pemerintah dan cintakan negara. sederhana. jasmani. serta rela melaksanakan kerjanya dgn ikhlas dan patuh kpd undang-undang alam. bersemangat.

• Sebagai proses yang berterusan untuk kemajuan individu seumur hidup. pengetahuan dan sikap dengan secara integrasi. cekap untuk berkhidmat kpd masyarakat dan negara serta memiliki sikap internasionalisme yang positif. • Sharifah Alwiyah Alsagoff – Dalam bukunya Falsafah Pendidikan beliau menghuraikan pendidikan sebagai suatu proses/aktiviti spr berikut:• Sebagai proses persekolahan formal • Sebagai proses latihan • Sebagai proses perkembangan fizikal. • Aktiviti yang bersepadu untuk mencapai matlamat spr memperolehi kemahiran. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. berani dan bebas serta mendukung sikap nasionalisme yang ideal. . Pendidikan harus menjadi satu proses yang hidup. dinamik serta realistik iaitu tidak semata-mata secar teori tetapi dihubungkait dengan pengalaman kehidupan manusia.• Rabindranath Tagore (1861 – 1941) – ahli falsafah/penyair – Proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. intelek. • Menambahkan kemahiran. • Pendidikan sebagai satu disiplin. intelek. kebolehan. saintifik. sosial an emosi seseorang individu. bangsa dan negaranya. bersih. • Sebagai proses indoktrinasi dengan tujuan agar pelajar mempercayai apa yang disampaikan. sosial dan emosi seseorang individu. • Membantu dan mendorongnya bertindak dengan cara yang rasional bagi faedah diri serta masyarakat. Orang yang bependidikan seharusnya berfikiran cergas. berupaya mencapai segala aspek kehidupan (fizikal. 6) Rumusan: • Pendidikan adalah suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk mengembangkan fizikal. intelek. seni dan sains. pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan. moral dan kerohanian) dengan penuh bermakna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful