Nota Kaedah Penyelidikan Pendidikan
By Mohd Sukri Othman and Benjamin Salagan in PPG SMP OUM Ambilan Mac 2011 (Files) · Sunting Dokumen
http://www.cikgudahlia.com/2011/09/penyelidikan-dalampendidikan.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/09/jenis-jenis-penyelidikandalam.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/10/bab-1-mengenal-pastimasalah.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/09/hipotesis-kajian-hipotesis-nullatau.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/09/pemboleh-ubah-variables-bersandartidak.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/10/bab-2-sorotantinjauanliteratur.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/10/bab-3-rekabentuk-penyelidikankajian.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/11/kajian-tinjauan-soal-selidikdan.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/10/kajiankorelasi.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/12/penyelidikan-kaedahkualitatif.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/10/kesahan-dan-kebolehpercayaanvalidity.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/11/jenis-jenisujian.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/12/skala-likert-skala-guttmanskala.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/12/persampelan-kebarangkalian-rawakdan.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/12/analisis-statistik-deskriptifdan.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/11/jenis-datanumerik-dan-bukannumerik.htmlhttp://www.cikgudahlia.com/2011/10/skala-pengukuran-nominal-ordinalselang.html