KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Aras 4-8. fotokopi. 62604 Putrajaya. Blok E9. mekanik. Kementerian Pelajaran Malaysia. . Parcel E. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA MENGGAMBAR MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 Lukisan Catan Kolaj Montaj v vi vii vii viii ix xii xiii xiv 1 4 7 10 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Capan Lipatan dan Guntingan Renjisan dan Percikan 13 16 20 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 8 MODUL 9 Mobail Boneka 24 27 31 MODUL 10 Topeng MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Anyaman MODUL 12 Alat Pertahanan Diri MODUL 13 Alat Perhiasan Diri iii 34 38 42 .

.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik.

rohani.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. vi . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan negara.PENDAHULUAN Bahan Panduan Dunia Seni Visual Tahun 3 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. menghargai keindahan alam persekitaran. masyarakat. proses penghasilan. MATLAM AT Bahan Panduan Dunia Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. kritis. keluarga. dan aspek kritikan. pengertian seni secara menyeluruh. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. vii . kreatif.

meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii .

apresiasi seni visual secara mudah d. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. ix . Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberikan peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaras idea. pemerhatian secara aktif b. dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. dan teperinci untuk menajamkan persepsi murid. Faktor ini. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. imaginasi. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. murid membuat interpretasi. b. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi melalui kajian perbandingan. Selain itu. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. berfokus. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan.

Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. cerita. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. lakonan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. dan kepekaan. nyanyian. dan puisi. nilai kebersihan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. x . d.c. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. karangan. nilai patriotisme.

dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. interpretasi. Selain itu. kreativiti. psikomotor. penilaian yang fleksibel.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. lisan dan interaksi. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. bentuk. dan kemampuan psikomotor mereka. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. kemahiran. dan afektif. dan penulisan. dan kemasan. xi . Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Selain itu. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. keaslian. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. cara mereka berfikir.iaitu pemerhatian. guru juga harus merekod pencapaian murid. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. fungsi. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. dan penilaian yang adil. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Secara tidak langsung. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja.

temu bual. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. xii . sumbang saran. perbincangan. dan nyanyian. puisi. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. lakonan. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. kuiz. bercerita.

kehidupan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Dunia Seni Visual untuk Tahun 3 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. dan apresiasi seni. xiii . dan budaya. ekspresi kreatif. membuat corak dan rekaan. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. kajian. dan karya seni. pemahaman. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. objek buatan manusia. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan kerjaya. sejarah seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. aplikasi seni.

Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Kolaj 4. Topeng 1. Alat Pertahanan Diri 3. Montaj Terancang 1. MENGENAL KRAF TRADISIONAL 2. MENGGAMBAR 3. Mobail 3. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI 2.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi MODUL /BIDANG 1. Catan 1. Alat Perhiasan Diri xiv . MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2. Lukisan 2. Boneka 3. Renjisan dan Percikan 1. Anyaman 4. Capan 2.

gambar buah epal dan oren Keusahawanan. bahan maujud. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan. 3.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren Masa : 60 minit Media : Alat : Tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh lukisan. 1 . garisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. imbangan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. warna. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. ruang. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.

2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan 1. media. 1.hal benda (subject matter) 1. media. 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.tebal dan nipis Warna .1.2.2.tiada Bahan .3.3.1.1 1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .2.2 1.ilusi Prinsip rekaan 1.1.2 Imbangan .1.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang atau gabungan kedua-dua garisan 1.primer dan sekunder Ruang . 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Bentuk .1 Unsur seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 1.1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Alat .4.1.1.1 1.1.1.2.1 1.2.1. memahami.ilusi Garisan .1. 1.1.2 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1.1 1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.4.1 1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.4 1.

x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. x Guru menyatakan definisi lukisan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Apresiasi seni x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh lukisan buah-buahan menggunakan pelbagai media kering. 3 . Ekspresi kreatif x x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x Guru menunjukkan buah epal dan oren serta contoh contoh lukisan.

4 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. imbangan. sejarah seni dan budaya. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Rama-Rama Masa Media : : 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Gambar rama-rama. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. contoh catan EMK : Keusahawanan. 2. ruang. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan.

kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media.4.1 Teknik .simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual. 1.1.4. Apresiasi Seni 1.1.2 1.1 1.1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.2 Aplikasi Seni Imbangan .2. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .1.1.2 1.2.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. memahami.2 Alat .ilusi Bahan .1.3.1 1.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .3.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 1.2.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.2.1 1.3 1.1.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1 Unsur seni 1.3.berus lukisan dan palet Bentuk . 1. media.2 1.1 1.ilusi Warna .basah atas kering 1.2 1. 1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.

Apresiasi seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menunjukkan contoh catan. 6 . Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti. Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru. x Guru menyatakan definisi catan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah. Guru menunjuk cara melakar gambar ramarama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar rama-rama. Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.

kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh kolaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 7 . gam. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kertas warna. 2. warna. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik kolaj. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik kolaj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik kolaj. gambar kumbang ladybird Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. kepelbagaian. dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi. objek buatan manusia.MENGGAMBAR Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Menggambar Kolaj Alam Semula Jadi Kumbang Ladybird 60 minit Alat : gunting Bahan : Kertas lukisan. jalinan. 4.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahas seni visual yang ada pada kolaj.

1.1.1

Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan – sentuh dan tampak Warna – primer atau sekunder atau kedua-dua warna

1.1.2

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan Kontra - warna

1.2

Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Alat - gunting

Bahan - kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - kolaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan karya.

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 1.4.2

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan gambar serangga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh kolaj. Guru menyatakan definisi kolaj.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa kumbang ladybird. Guru menunjuk cara membuat kolaj kumbang ladybird. 1

Ekspresi Kreatif x
x

Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan kolaj mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

9

MENGGAMBAR

Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : :

3 Bidang Menggambar Montaj

: Objek Buatan Manusia : : : Suasana di Jalan Raya 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh montaj, dan gambar pelbagai jenis kenderaan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian, dan kesatuan objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik montaj.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

4.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.1.4.2.2 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kepelbagaian.montaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. ruang.imej Kesatuan .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.2. 1.gunting Bahan .2 Aplikasi seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1. media. 1.2.2.komposisi Bentuk .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.ilusi 1.2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.1.1.2 Prinsip rekaan 1.kertas lukisan.1 1. 1.1 1.3. gam majalah. imbangan.1.1 Teknik .3.2 Mengetahui penggunaan media.ilusi Ruang .1.1. dan kesatuan dalam penghasilan karya 1.3.1.2 Alat .2 Kepelbagaian . media.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif 1.2.1 1. 1.1 Unsur seni 1. dan surat khabar 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 1.

x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik montaj. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjukkan contoh-contoh montaj. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x x x Guru mempamerkan gambar pelbagai kenderaan dan murid mengenal pasti jenis kenderaan darat. Guru menunjuk cara menggunting dan menampal gambar kenderaan secara tersusun menjadi satu komposisi yang menarik. Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti. Murid menghasilkan montaj dengan bimbingan guru. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. x Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menyatakan definisi montaj. 12 .

warna. contoh buku yang telah dibalut. 2. sejarah seni dan budaya 13 .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Capan Objek Buatan Manusia Pembalut Buku 60 minit Alat : berus lukisan. 3. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan bahan-bahan kutipan EMK : Keusahawanan. dan bahan kutipan yang sesuai. jalinan. harmoni. Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh capan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik capan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik capan. palet dan tumbuhtumbuhan. Kreativiti. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan. 4.

2.1.2.2 Harmoni .warna dan rupa Ritma dan pergerakan .2 2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 14 .3 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan. dan proses dalam penghasilan karya 2.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. harmoni serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 2.1.2.1. Apresiasi Seni 2.1 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. media. 2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.2 Bahan .4.STANDARD PEMBELAJARAN 2.primer dan sekunder Prinsisp Rekaan 2.1.2.1 Unsur seni 2.1 2. warna. dan bahan kutipan yang sesuai 2.3.2.1 2.1 2.1 Teknik .susunan motif 2. palet dan tumbuh-tumbuhan.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.1. teknik.2. 2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa. jalinan.1 2.1. memahami.capan 2.3 2. media.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.2 Rupa .1.1.berus lukisan.1.tampak Warna . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.2 Mengetahui penggunaan media.3. 2.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .

Murid menyatakan hasil corak teknik capan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Ekspresi kreatif x x Murid menggunakan bahan secara kreatif. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. ILUSTRASI AKTIVITI x Guru menyatakan definisi capan. Murid menghasilkan corak teknik capan mengikut kreativiti. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara bancuhan warna dan mengecap pada kertas lukisan secara terancang.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak teknik capan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. 15 .

dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. kefahaman. kontra. Aplikasi pengetahuan. kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. jalinan. majalah dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan Keusahawanan. 2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. imbangan. 4. 3. Kreativiti. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Lipatan dan Guntingan Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. 16 .

2.2.2.warna Harmoni .1. kertas warna.1 2.2.rupa 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan.4.kertas lukisan. kontra.1.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 17 .1 2.3 Imbangan .2.1.2 Prinsip rekaan 2.2 Alat .1 2.3.2.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.1 2. imbangan.3 2.2. dan harmoni dalam penghasilan karya 2.1.4.gunting Bahan . jalinan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.lipatan dan guntingan 2. media.2 Rupa .organik dan geometri Jalinan – sentuh dan tampak 2. majalah dan gam 2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan. 2.2.1. 2.3.simetri Kontra .2 2.2 Mengetahui penggunaan media.1 Unsur seni 2. Apresiasi Seni 2.1 Teknik . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.

Aplikasi seni x x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjukkan contoh hiasan dinding corak teknik lipatan dan guntingan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik lipatan dan guntingan. Murid menggunting hasil lakaran. 18 . Murid membingkaikan hasil karya untuk dijadikan hiasan dinding. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. Murid menampal corak lipatan dan guntingan pada kertas yang berlainan warna. Ekspresi kreatif x x x x x Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Guru mencadangkan pilihan kertas warna yang sesuai digunakan. Murid melipat kertas warna dan melakar motif pada lipatan kertas. x Guru memperkenalkan teknik lipatan dan guntingan.

Murid menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan rekaan lain. Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan.Apresiasi seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 19 .

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. berus gigi. 20 . dan sikat Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh corak Renjisan dan Percikan Keusahawanan. palet. harmoni dan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. dan teknologi dalam penghasilan corak. Kreativiti. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku. 3. 2. 4. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan.

tampak Warna . 2.3.2.4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Mengetahui penggunaan media. media.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 21 . menamakan. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.2 Alat .1 Unsur seni 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. teknik.1.1 2.1.warna 2. palet dan sikat Bahan .1. 2.1 Teknik .1.2.berus lukisan.3. warna.2 Harmoni .1.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 2.2 2. harmoni dan kepelbagaian dalam penghasilan karya 2.2 Jalinan .kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2. serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan. dan proses dalam penghasilan karya 2.2.warna dan jalinan Kepelbagaian .3. kefahaman bahasa seni visual media.2. berus gigi.1 2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan.primer dan sekunder Prinsip Rekaan 2.2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.renjisan dan percikan 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2.1.1.2.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru. Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan.menunjuk cara bancuhan warna yang betul . Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. x Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan . 22 . x Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan: .

Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 23 . Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.

kad manila. Kreativiti. imbangan. dan bahan bahan lain yang sesuai. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ruang. sejarah seni 24 . dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kertas warna. dan teknologi dalam penghasilan mobail. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail. kajian. straw board. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh mobail Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kepelbagaian.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Mobail Alam Semula Jadi Lingkaran Ular 60 minit Alat : gunting Bahan : gam. 3. benang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. tali.dawai kasar. 2.

teknik.1.1. 3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk. 3. dawai kasar. Ekspresi Kreatif 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. straw board.1.nyata 3.4.1.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada mobail.4.3.1 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 3.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 3.2. tali.3 Mengetahui penggunaan media.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 25 .2.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan .2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 3. kefahaman bahasa seni visual. media.1. dan bahan lain yang sesuai 3. kertas warna.2 Alat .2 3.1.4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail. media.gunting Bahan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 3.2 3.2 3. 3.bentuk Imbangan . menamakan.gam.2 3.3.1 Unsur seni 3. benang dan kad manila. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2. dan proses dalam penghasilan karya.2 Prinsip rekaan 3. imbangan serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 3. ruang.konkrit Ruang .1.3 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Mengantungkan mobail yang dihasilkan.2 Kepelbagaian .1.1.susun atur objek pada mobail Bentuk .3.2.1.

menggunting mengikut garisan lingkaran ular .melakar lingkaran ular pada kertas lukisan .mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk digantung sebagai mobail Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan lingkaran ular.mewarna atau menampal kertas warna untuk menghias lingkaran ular . x Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan mobail. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru secara berkumpulan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan contoh mobail. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail “Lingkaran Ular”. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail. . Guru menyatakan definisi mobail. Aplikasi seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail. 26 .

Murid menggantung mobail di dalam kelas.Apresiasi seni visual. x x x Murid mempamerkan mobail kumpulan masingmasing. Murid menceritakan pengalaman menghasilkan mobail. 27 .

sejarah seni dan budaya. Bahan Bantu Mengajar : Contoh boneka EMK : Keusahawanan. kajian.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Alam Semula Jadi Kucing 60 minit Alat : gunting Bahan : span. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Kreativiti. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan bahan lain yang sesuai. 28 . 2. gelang getah. gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka. bahan kutipan. dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. jalinan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 29 .2.4.span.1 3. 3.2 Aplikasi Seni 3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. media. menamakan.2.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.1 Unsur seni 3.2.gunting Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. gam.4.2 3.1. 3.3.2. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.2 Bentuk . media. kefahaman bahasa seni visual. 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.3.2 Alat .1 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada boneka.1.1 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2 Mengetahui penggunaan media.konkrit Jalinan .2.jalinan dan imbangan dalam penghasilan karya 3.1.1 Imbangan .1.STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3.1 3.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh boneka. x Murid melukis dan menghias muka kucing. Apresiasi Seni x x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka. 30 . Guru menyatakan definisi boneka. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka. dan kaki kucing Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan boneka berpandukan langkahlangkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru. kepala. telinga. Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan. Guru menunjuk cara membuat boneka.mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan.

dan teknologi dalam penghasilan topeng serkup. 4. 3. krayon atau Media : pensel warnan atau oil pastel. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. ruang. yang ada pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. dan imbangan. Kreativiti. 31 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. gam dan bahan hiasan yang sesuai.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Topeng serkup Alam Semula Jadi Arnab 60 minit Alat : gunting Bahan : brown paper. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Bahan Bantu Mengajar : Contoh topeng serkup EMK : Keusahawanan. jalinan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.

serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1 3.3.1.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 32 .kertas yang sesuai atau kad manila. menamakan.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.krayon.1.1.2 3.1 3.4.2.2 Alat .2 Mengetahui penggunaan media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2. media. 3.3.3.2 Bentuk .1.jalinan Jalinan .1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3. 3. media.2.1 3.gam dan bahan hiasan yang sesuai 3.1.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.4.STANDARD PEMBELAJARAN 3.gunting Bahan .konkrit Ruang .2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1. kefahaman bahasa seni visual. 3. pensel warna atau oil pastel .1 Unsur seni 3.1.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.1 Imbangan . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.1 3. 3.2 Aplikasi Seni 3.3 3.2.1.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup. Guru menyatakan definisi topeng. Apresiasi Seni x x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan. Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng. imbangan dan penegasan dalam penghasilan topeng. Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. . x Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap.membuat serkup mengikut saiz kepala x Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup. Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng. Murid mengaplikasi unsur rupa. bentuk. 33 .

jalinan. Keusahawanan. Kreativiti. gam.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Tema Modul Aktiviti Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Alam Semula Jadi Bidang Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Anyaman Siku Keluang 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas warna. 34 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman. 4. 3. kertas lukisan. rupa. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang. 2. warna. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kad manila Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh anyaman kelarai siku keluang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. harmoni dan kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman siku keluang.

geometri Jalinan .2.3. media.2.2.1 4.1.1.1 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.1.2 4.4.3.1.1 4. bahasa seni visual yang ada pada anyaman.mengkuang atau pandan atau kertas warna.2 Aplikasi Seni 4.4.1.1.1.2 Alat – gunting Bahan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.lurus Rupa .1 4.tampak dan sentuh Warna . 4.2.1. 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 35 .1 4.2 Prinsip rekaan 4.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian 4. 4.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya 4.1. media.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.2 Harmoni .3 4.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.4 Garisan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Unsur seni 4. dan gam 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. menamakan dan memahami.kelarai Kontra .3.2.

Langkah 3 Guru menunjuk cara menganyam kelarai siku keluang. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan anyaman. Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai siku keluang.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh anyaman. x Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman. Langkah 1 Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang. Guru memotong kertas untuk dijadikan jalur sisip anyaman. Langkah 2 Guru menunjuk cara mengukur dan memotong tapak anyaman. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang telah dijadikan alas pinggan atau cawan. Guru memberikan penerangan kepada murid bahan gantian yang sesuai untuk menghasilkan anyaman. 36 .

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan anyaman berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. x Murid melekatkan hasil anyaman kelarai pada kad manila untuk dijadikan alas pinggan atau cawan. Murid menceritakan tentang fungsi kraf anyaman dalam kehidupan harian. 37 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Pertahanan Diri Objek Buatan Manusia Parang 60 minit Alat : gunting kad atau kertas tebal. sejarah seni dan budaya. warna. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. gam. dan imbangan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model parang. 38 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 3. cat poster /oil pastel. 4. dan bahan hiasan yang sesuai Bahan : Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam pengahsilan model parang. 2.

dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri.3 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. cat poster atau oil pastel. gam.kad atau kertas tebal.4.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 39 .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Prinsip rekaan 4. kefahaman bahasa seni visual.2.2. menamakan. dan bahan hiasan yang sesuai 4.1.3 4.1. .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 4.1.1 Unsur seni 4.4.1.3.1.2. Ekspresi Kreatif 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.1 4.3.2.2. 4.tidak simetri 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.3.2 Bentuk – konkrit Warna – tertiar dan neutral 4. media.gunting Bahan .1. media.2 Alat .1 4.1 4.1 4.1 Imbangan .2 4.1. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4. Apresiasi Seni 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar alat pertahanan diri. Guru menunjuk cara membuat model parang . Murid menghias hulu model parang mengikut kreativiti. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada gambar alat pertahanan diri.membuat kemasan pada model parang Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan model parang berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. Guru menyatakan fungsi alat pertahanan diri. 40 .melakar rupa parang pada kertas tebal . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan model alat pertahanan diri.menggunting rupa parang mengikut lakaran .

Murid menceritakan tentang langkah keselamatan penggunaan alat pertahanan diri. Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.Apresiasi Seni Visual x x x Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. 41 .

3. kertas warna. bentuk. 42 . 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. kajian. 4. bahan hiasan yang sesuai dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh rantai atau contoh gambar-gambar rantai Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan karya. harmoni. ruang. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri Objek Buatan Manusia Rantai Leher 60 minit Alat : gunting Bahan : Benang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. kad manila. kertas majalah.

3.2 Aplikasi Seni Harmoni .1. kertas warna.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2 4.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 43 . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.1 Unsur seni 4. media.1.4. kefahaman bahasa seni visual. 4.nyata 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2 Prinsip rekaan 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 4. kertas majalah. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.konkrit Ruang .1.warna Ritma dan pergerakan .2 Alat .2.2 4. bahan.2.3 Jalinan .3.tampak dan sentuh Bentuk .1.1.benang. teknik dan proses dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.3 Mengetahui penggunaan bahan.2.1 4.3.1 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher 4.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. media.1.1 4.1 4.bahan hiasan yang sesuai dan gam 4. Ekspresi Kreatif 4.1 4.2.gunting Bahan . 4.susunan manik Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 4.1. menamakan.

Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan rantai leher. x Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri.membuat manik rantai dengan gulungan kertas yang telah digunting tiga segi panjang .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh alat perhiasan diri. Murid membuat kemasan mengikut kreativiti. . 44 .menunjuk cara membuat karangan rantai .membuat proses kemasan Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan rantai leher berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher. x Guru menyatakan kegunaan alat perhiasan diri.

Menyatakan bahan-bahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher.Apresiasi Seni Visual x x Memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri. 45 .

.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. Antara pihak yang terlibat ialah: x x Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Pensyarah Pendidikan Seni Visual. 47 . UiTM. UPSI dan IPGM x Guru-guru Dunia Seni Visual Tahun 3 di sekolah Rintis KSSR Dunia Seni Tahun 2010. x Pegawai Unit Pendidikan Seni Visual.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 3 ini.

.

.

xvii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful