KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

fotokopi. Bahagian Pembangunan Kurikulum.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Parcel E. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. mekanik. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. . Kementerian Pelajaran Malaysia. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Aras 4-8. Blok E9. 62604 Putrajaya. rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA MENGGAMBAR MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 Lukisan Catan Kolaj Montaj v vi vii vii viii ix xii xiii xiv 1 4 7 10 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Capan Lipatan dan Guntingan Renjisan dan Percikan 13 16 20 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 8 MODUL 9 Mobail Boneka 24 27 31 MODUL 10 Topeng MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Anyaman MODUL 12 Alat Pertahanan Diri MODUL 13 Alat Perhiasan Diri iii 34 38 42 .

.

MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. masyarakat dan negara. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. vi .

kreatif. Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. proses penghasilan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. vii . menghargai keindahan alam persekitaran. pengertian seni secara menyeluruh.PENDAHULUAN Bahan Panduan Dunia Seni Visual Tahun 3 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. keluarga. masyarakat. MATLAM AT Bahan Panduan Dunia Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. dan aspek kritikan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. dan negara. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian.

meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan 3. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1.

imaginasi. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberikan peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. ix . menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. murid membuat interpretasi. Selain itu. pemerhatian secara aktif b. yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaras idea. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. apresiasi seni visual secara mudah d. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi melalui kajian perbandingan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. b.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. dan teperinci untuk menajamkan persepsi murid. berfokus. Faktor ini.

Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. x . lakonan. karangan. dan puisi. nilai kebersihan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. nyanyian. dan kepekaan. d. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. nilai patriotisme.c. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. cerita. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka.

bentuk. interpretasi. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. dan kemampuan psikomotor mereka. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. cara mereka berfikir. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. psikomotor. dan penulisan. Selain itu. Secara tidak langsung. keaslian. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. penilaian yang fleksibel. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. kemahiran. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Selain itu. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. kreativiti. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. xi . dan penilaian yang adil. dan kemasan. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian.iaitu pemerhatian. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. fungsi. lisan dan interaksi. guru juga harus merekod pencapaian murid. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. dan afektif.

lakonan. sumbang saran. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. kuiz. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. xii . dan nyanyian.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. bercerita. puisi. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. temu bual. perbincangan.

dan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. objek buatan manusia. ekspresi kreatif. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. xiii . dan budaya. sejarah seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Dunia Seni Visual untuk Tahun 3 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. aplikasi seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan kerjaya. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. membuat corak dan rekaan. kehidupan. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. dan apresiasi seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. pemahaman.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2. MENGENAL KRAF TRADISIONAL 2. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. MENGGAMBAR 3. Montaj Terancang 1. Catan 1.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi MODUL /BIDANG 1. Anyaman 4. Alat Perhiasan Diri xiv . Kolaj 4. Alat Pertahanan Diri 3. Mobail 3. Topeng 1. Lukisan 2. Renjisan dan Percikan 1. Capan 2. Boneka 3. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI 2.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan. gambar buah epal dan oren Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. garisan. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren Masa : 60 minit Media : Alat : Tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh lukisan. 1 . 4. imbangan. warna. bahan maujud. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.

tiada Bahan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 1.1.1.hal benda (subject matter) 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.primer dan sekunder Ruang .1.1 1. 1.3. media.1.1.1.2. 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 1. memahami.1.1.1 1.1 1.3 1.3. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1. 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang atau gabungan kedua-dua garisan 1. 1.2 1.2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.4.4 1.ilusi Prinsip rekaan 1.ilusi Garisan .simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1 Unsur seni 1.1.2 Alat .2. media.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.1.1.2 Imbangan .2.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.2.1.2 Bentuk .4. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2.1 1.tebal dan nipis Warna .

x Guru menyatakan definisi lukisan. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x Guru menunjukkan buah epal dan oren serta contoh contoh lukisan. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh lukisan buah-buahan menggunakan pelbagai media kering. 3 . Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Apresiasi seni x Murid mempamerkan karya masing-masing. Ekspresi kreatif x x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.

sejarah seni dan budaya. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. imbangan. warna.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Rama-Rama Masa Media : : 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Gambar rama-rama. 4 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. contoh catan EMK : Keusahawanan.

1 1.1 Unsur seni 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.1 Teknik .2 1.ilusi Warna .basah atas kering 1.2.1.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.2 Prinsip rekaan 1. 1.1.2.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Alat .2.1. memahami.1.1.2 1.2.2 Aplikasi Seni Imbangan .4.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 1.1.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 1.ilusi Bahan . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan. media.1 1.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media.2. media.1 1.sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4. Apresiasi Seni 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 1.1 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.3.2.2.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .berus lukisan dan palet Bentuk .2.1. 1.3.2 1.1. 1.2 1.1.3.

x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Guru menunjuk cara melakar gambar ramarama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Apresiasi seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. 6 . Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar rama-rama. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. Guru menunjukkan contoh catan. x Guru menyatakan definisi catan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah. Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti.

dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik kolaj. jalinan. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik kolaj. 3. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik kolaj. gam. kertas warna.MENGGAMBAR Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Menggambar Kolaj Alam Semula Jadi Kumbang Ladybird 60 minit Alat : gunting Bahan : Kertas lukisan. 2. gambar kumbang ladybird Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 7 . kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh kolaj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. objek buatan manusia. warna. kepelbagaian.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahas seni visual yang ada pada kolaj.

1.1.1

Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan – sentuh dan tampak Warna – primer atau sekunder atau kedua-dua warna

1.1.2

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan Kontra - warna

1.2

Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Alat - gunting

Bahan - kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - kolaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan karya.

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 1.4.2

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan gambar serangga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh kolaj. Guru menyatakan definisi kolaj.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa kumbang ladybird. Guru menunjuk cara membuat kolaj kumbang ladybird. 1

Ekspresi Kreatif x
x

Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan kolaj mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

9

MENGGAMBAR

Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : :

3 Bidang Menggambar Montaj

: Objek Buatan Manusia : : : Suasana di Jalan Raya 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh montaj, dan gambar pelbagai jenis kenderaan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian, dan kesatuan objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik montaj.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .3 Ekspresi Kreatif 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.2.1.1 1.imej Kesatuan . 1.1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 1.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. 1.gunting Bahan . kepelbagaian.2. imbangan.3.1.2 Alat .2 Prinsip rekaan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media.1.2.montaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2. dan kesatuan dalam penghasilan karya 1. dan surat khabar 1.ilusi 1. media.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1. ruang. media.1.4. 1.2 Kepelbagaian .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 1.kertas lukisan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.ilusi Ruang .1. 1.1 Teknik .2.1 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj.1 Unsur seni 1.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. gam majalah.4.komposisi Bentuk .1.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 1.3.

Guru menunjuk cara menggunting dan menampal gambar kenderaan secara tersusun menjadi satu komposisi yang menarik. 12 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x x x Guru mempamerkan gambar pelbagai kenderaan dan murid mengenal pasti jenis kenderaan darat. Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik montaj. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjukkan contoh-contoh montaj. x Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid menghasilkan montaj dengan bimbingan guru. Guru menyatakan definisi montaj.

dan bahan-bahan kutipan EMK : Keusahawanan. 2. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik capan. Kreativiti. warna. harmoni. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan bahan kutipan yang sesuai. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik capan. palet dan tumbuhtumbuhan. contoh buku yang telah dibalut. Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh capan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Capan Objek Buatan Manusia Pembalut Buku 60 minit Alat : berus lukisan. sejarah seni dan budaya 13 .

media.capan 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1 2. palet dan tumbuh-tumbuhan. teknik. dan bahan kutipan yang sesuai 2.3.2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan.1.1.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.2 Harmoni .berus lukisan.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 14 .STANDARD PEMBELAJARAN 2. harmoni serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 2.3.3.1 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. media.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.1.4.2 Bahan .primer dan sekunder Prinsisp Rekaan 2.tampak Warna .1. warna.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Teknik .warna dan rupa Ritma dan pergerakan .organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .2. 2.3 2.2 Rupa .1.2 2.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2. jalinan.1. memahami. 2.1.1 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.susunan motif 2.2.3 2. Apresiasi Seni 2.4. 2.1 2.1 2.1.2 Mengetahui penggunaan media.1.1 Unsur seni 2.

Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. Guru menunjuk cara bancuhan warna dan mengecap pada kertas lukisan secara terancang. Murid menyatakan hasil corak teknik capan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Murid menghasilkan corak teknik capan mengikut kreativiti. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. 15 . Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. x Ekspresi kreatif x x Murid menggunakan bahan secara kreatif.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak teknik capan. ILUSTRASI AKTIVITI x Guru menyatakan definisi capan. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

jalinan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Lipatan dan Guntingan Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. 16 . dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. kefahaman. imbangan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kertas warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. Kreativiti. Aplikasi pengetahuan. majalah dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. 4. 3. 2. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. kontra. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa.

1.2 Rupa .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. majalah dan gam 2.3.lipatan dan guntingan 2. Apresiasi Seni 2.2.2.organik dan geometri Jalinan – sentuh dan tampak 2.2 Alat . media.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 17 .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.simetri Kontra .1. 2.2 2.4.gunting Bahan . jalinan. 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1.kertas lukisan.2 Mengetahui penggunaan media.1.1 2.3.2.2 Prinsip rekaan 2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.warna Harmoni .2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 2.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.3. media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan.1 2. kertas warna.4.1 Teknik .2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.1 2.2. 2.1.3 Imbangan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra.2. imbangan.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.rupa 2.2. dan harmoni dalam penghasilan karya 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3 2.

Murid menampal corak lipatan dan guntingan pada kertas yang berlainan warna. Guru mencadangkan pilihan kertas warna yang sesuai digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. x Guru memperkenalkan teknik lipatan dan guntingan. Murid membingkaikan hasil karya untuk dijadikan hiasan dinding. Aplikasi seni x x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik lipatan dan guntingan. Murid melipat kertas warna dan melakar motif pada lipatan kertas. Ekspresi kreatif x x x x x Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan dengan bimbingan guru. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. 18 . Murid menggunting hasil lakaran. Guru menunjukkan contoh hiasan dinding corak teknik lipatan dan guntingan.

Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan. Murid menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan rekaan lain.Apresiasi seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 19 .

palet. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. harmoni dan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. kajian. dan sikat Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh corak Renjisan dan Percikan Keusahawanan. 20 . berus gigi. warna. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. dan teknologi dalam penghasilan corak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku.

2. palet dan sikat Bahan .warna 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2 Jalinan . media.STANDARD PEMBELAJARAN 2. teknik.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 21 .1 2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 2. kefahaman bahasa seni visual media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.tampak Warna .1.primer dan sekunder Prinsip Rekaan 2.1.2. menamakan.3. harmoni dan kepelbagaian dalam penghasilan karya 2.1 Unsur seni 2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Alat .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.1 2.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.2 Harmoni . 2.2 Mengetahui penggunaan media.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan.1.3.1 Teknik .2.warna dan jalinan Kepelbagaian .2.1.berus lukisan.1. serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan.2.2. berus gigi. warna. 2.2.1.1.4.renjisan dan percikan 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.4.2.1 2.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. 22 . x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan: .menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru. x Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.menunjuk cara bancuhan warna yang betul . x Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan.merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan . Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan.

23 . Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

tali. benang. kajian. dan teknologi dalam penghasilan mobail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh mobail Keusahawanan. dan bahan bahan lain yang sesuai. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.dawai kasar. kertas warna. imbangan.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Mobail Alam Semula Jadi Lingkaran Ular 60 minit Alat : gunting Bahan : gam. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kad manila. 4. kepelbagaian. 3. 2. Kreativiti. straw board. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. ruang. sejarah seni 24 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

2. dan proses dalam penghasilan karya.1. 25 . Ekspresi Kreatif 3.2.1. dawai kasar. serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail. menamakan. media.1.bentuk Imbangan .1.1 3.2. benang dan kad manila. imbangan serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 3.3.2 3. 3.1 3.3 Mengetahui penggunaan media.1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan .1.2 3.1.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.3. dan bahan lain yang sesuai 3.3 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Mengantungkan mobail yang dihasilkan.susun atur objek pada mobail Bentuk .nyata 3.2 Prinsip rekaan 3.2 3. 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada mobail.1 3. media. kertas warna. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.gunting Bahan .2.konkrit Ruang .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 3.1.2 Kepelbagaian . kefahaman bahasa seni visual.2.1.2.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. 3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.4.2. tali. straw board.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 3.2 Alat . teknik. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.1 Unsur seni 3.4.gam. ruang.2 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.

menggunting mengikut garisan lingkaran ular . . Guru menyatakan definisi mobail.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan contoh mobail.mewarna atau menampal kertas warna untuk menghias lingkaran ular . Aplikasi seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail.mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk digantung sebagai mobail Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan lingkaran ular. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru secara berkumpulan. x Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan mobail. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail “Lingkaran Ular”.melakar lingkaran ular pada kertas lukisan . 26 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail.

27 . Murid menceritakan pengalaman menghasilkan mobail. Murid menggantung mobail di dalam kelas.Apresiasi seni visual. x x x Murid mempamerkan mobail kumpulan masingmasing.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Bahan Bantu Mengajar : Contoh boneka EMK : Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan boneka. kajian.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Alam Semula Jadi Kucing 60 minit Alat : gunting Bahan : span. 28 . gelang getah. jalinan. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. dan bahan lain yang sesuai. gam. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti. 4. bahan kutipan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

1.1 3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 3.konkrit Jalinan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Unsur seni 3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 29 .1 3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. gam.3.1 3.2 Mengetahui penggunaan media.2. 3.1.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.2 Alat .tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.2 Bentuk .2.3. kefahaman bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.4.2 3.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. menamakan. media.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada boneka.1.span.2 Aplikasi Seni 3.1 3.jalinan dan imbangan dalam penghasilan karya 3.1 Imbangan .gunting Bahan . 3. media. 3.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1.2.1.1.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.

Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan. kepala. telinga. x Murid melukis dan menghias muka kucing. Guru menunjuk cara membuat boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh boneka. Guru menyatakan definisi boneka. dan kaki kucing Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan boneka berpandukan langkahlangkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru. . Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka. Apresiasi Seni x x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka.mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan. 30 .

Kreativiti. jalinan. gam dan bahan hiasan yang sesuai. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. krayon atau Media : pensel warnan atau oil pastel. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. dan imbangan. Bahan Bantu Mengajar : Contoh topeng serkup EMK : Keusahawanan. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. dan teknologi dalam penghasilan topeng serkup. 31 . dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. ruang. yang ada pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. kajian.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Topeng serkup Alam Semula Jadi Arnab 60 minit Alat : gunting Bahan : brown paper.

1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2. 3.1 3.1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3. media.1.1 Imbangan . kefahaman bahasa seni visual.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.2 3.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. 3.3.4.STANDARD PEMBELAJARAN 3.gunting Bahan .1.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.2.1.1.2.2 Bentuk .1.gam dan bahan hiasan yang sesuai 3.1 3.3. 3.1 Unsur seni 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1.3 3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 32 .1.2 Mengetahui penggunaan media.1 3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.konkrit Ruang .2 3.1 3.jalinan Jalinan . menamakan.4.2 Aplikasi Seni 3.kertas yang sesuai atau kad manila.krayon. pensel warna atau oil pastel . media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Alat .2. 3.1.

Apresiasi Seni x x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan. bentuk. Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng. Murid mengaplikasi unsur rupa. x Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap. .membuat serkup mengikut saiz kepala x Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup. Guru menyatakan definisi topeng. Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru. 33 . imbangan dan penegasan dalam penghasilan topeng.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan.

kertas lukisan. sejarah seni dan budaya. warna. gam. 4. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Tema Modul Aktiviti Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Alam Semula Jadi Bidang Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Anyaman Siku Keluang 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas warna. harmoni dan kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman siku keluang. 34 . 3. rupa. dan kad manila Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh anyaman kelarai siku keluang. Kreativiti. jalinan.

1.1.3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya 4.geometri Jalinan .1. 4.3 4.2. 4.1.1 Unsur seni 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.1. menamakan dan memahami.1 4.1.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 35 .2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian 4. bahasa seni visual yang ada pada anyaman.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.lurus Rupa .4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1.1 4.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.4 Garisan .2 4.2 Aplikasi Seni 4.3.2.2.1. media.2 Alat – gunting Bahan .2.1 4.mengkuang atau pandan atau kertas warna.tampak dan sentuh Warna .2 Prinsip rekaan 4.1.3. 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.2. dan gam 4.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4. media.1.1.kelarai Kontra .2 Harmoni .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 4.

Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai siku keluang. Guru memotong kertas untuk dijadikan jalur sisip anyaman. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan anyaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh anyaman. x Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman. 36 . Guru memberikan penerangan kepada murid bahan gantian yang sesuai untuk menghasilkan anyaman. Langkah 1 Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang. Langkah 3 Guru menunjuk cara menganyam kelarai siku keluang. Langkah 2 Guru menunjuk cara mengukur dan memotong tapak anyaman. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang telah dijadikan alas pinggan atau cawan.

Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri. Murid menceritakan tentang fungsi kraf anyaman dalam kehidupan harian. 37 . x Murid melekatkan hasil anyaman kelarai pada kad manila untuk dijadikan alas pinggan atau cawan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan anyaman berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru.

gam. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. cat poster /oil pastel. warna. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam pengahsilan model parang. dan imbangan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model parang. 38 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya. dan bahan hiasan yang sesuai Bahan : Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri Keusahawanan.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Pertahanan Diri Objek Buatan Manusia Parang 60 minit Alat : gunting kad atau kertas tebal. sejarah seni dan budaya. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

1.1 4.1 4. 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 39 . Apresiasi Seni 4.3 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.2.3 4.2.1 4. Ekspresi Kreatif 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Prinsip rekaan 4.1.2 4. media.4. kefahaman bahasa seni visual.1 Imbangan .3.gunting Bahan .3.1 Unsur seni 4. cat poster atau oil pastel.1.2 4.2. gam.1 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.3.tidak simetri 4. menamakan. 4.2.2 Bentuk – konkrit Warna – tertiar dan neutral 4.1.2. . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri.kad atau kertas tebal. dan bahan hiasan yang sesuai 4.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media.4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.

menggunting rupa parang mengikut lakaran . 40 .membuat kemasan pada model parang Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan model parang berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan model alat pertahanan diri. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada gambar alat pertahanan diri. Murid menghias hulu model parang mengikut kreativiti. Guru menunjuk cara membuat model parang .melakar rupa parang pada kertas tebal .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar alat pertahanan diri. Guru menyatakan fungsi alat pertahanan diri.

Murid menceritakan tentang langkah keselamatan penggunaan alat pertahanan diri. 41 .Apresiasi Seni Visual x x x Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.

ruang. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas majalah. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. sejarah seni dan budaya. kertas warna. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bentuk. 2. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri. 3. dan teknologi dalam penghasilan karya.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri Objek Buatan Manusia Rantai Leher 60 minit Alat : gunting Bahan : Benang. 42 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. harmoni. bahan hiasan yang sesuai dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh rantai atau contoh gambar-gambar rantai Keusahawanan. kad manila. 4.

3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.1 Unsur seni 4.2.4.2 Prinsip rekaan 4. bahan.konkrit Ruang .1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. kertas warna.1 4.1.3 4. menamakan.2 4.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.3 Mengetahui penggunaan bahan.1.3. media.3.2. kertas majalah. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2.1.1.1.nyata 4.2 Aplikasi Seni Harmoni . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 43 .STANDARD PEMBELAJARAN 4. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Ekspresi Kreatif 4. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.tampak dan sentuh Bentuk .1. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher 4.1.1 4.susunan manik Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.bahan hiasan yang sesuai dan gam 4.3.1.1 4.1.1 4.4.2 4.3 Jalinan . kefahaman bahasa seni visual.2.1 4. 4.2 Alat .2.1.warna Ritma dan pergerakan .2 4.benang.gunting Bahan .

membuat manik rantai dengan gulungan kertas yang telah digunting tiga segi panjang .membuat proses kemasan Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan rantai leher berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh alat perhiasan diri.menunjuk cara membuat karangan rantai . x Guru menyatakan kegunaan alat perhiasan diri. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan rantai leher. x Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri. 44 . Murid membuat kemasan mengikut kreativiti. . Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher.

45 .Apresiasi Seni Visual x x Memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri. Menyatakan bahan-bahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher.

.

PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 3 ini. UiTM. Antara pihak yang terlibat ialah: x x Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Pensyarah Pendidikan Seni Visual. Bahagian Pembangunan Kurikulum. x Pegawai Unit Pendidikan Seni Visual. 47 . UPSI dan IPGM x Guru-guru Dunia Seni Visual Tahun 3 di sekolah Rintis KSSR Dunia Seni Tahun 2010.

.

.

xvii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful