KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

Blok E9. Bahagian Pembangunan Kurikulum. rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Kementerian Pelajaran Malaysia. fotokopi. mekanik. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. . Parcel E. 62604 Putrajaya. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 4-8.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA MENGGAMBAR MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 Lukisan Catan Kolaj Montaj v vi vii vii viii ix xii xiii xiv 1 4 7 10 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Capan Lipatan dan Guntingan Renjisan dan Percikan 13 16 20 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 8 MODUL 9 Mobail Boneka 24 27 31 MODUL 10 Topeng MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Anyaman MODUL 12 Alat Pertahanan Diri MODUL 13 Alat Perhiasan Diri iii 34 38 42 .

.

memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vi . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. masyarakat dan negara.

Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. masyarakat. keluarga. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kreatif. menghargai keindahan alam persekitaran. dan negara. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.PENDAHULUAN Bahan Panduan Dunia Seni Visual Tahun 3 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. proses penghasilan. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. kritis. vii . MATLAM AT Bahan Panduan Dunia Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. pengertian seni secara menyeluruh. dan aspek kritikan.

meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan 3. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2.

FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. pemerhatian secara aktif b. dan teperinci untuk menajamkan persepsi murid. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberikan peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. b. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaras idea. murid membuat interpretasi. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. Faktor ini. berfokus. imaginasi. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi melalui kajian perbandingan. Selain itu. ix . dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. apresiasi seni visual secara mudah d. yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan.

cerita. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. x .c. dan kepekaan. nilai kebersihan. nilai patriotisme. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nyanyian. karangan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. d. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. dan puisi. lakonan.

guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. dan kemampuan psikomotor mereka. kemahiran. fungsi. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. dan afektif. dan penilaian yang adil. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. penilaian yang fleksibel. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah.iaitu pemerhatian. dan penulisan. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. keaslian. cara mereka berfikir. interpretasi. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. psikomotor. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Selain itu. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. xi . Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. dan kemasan. Secara tidak langsung. bentuk. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. kreativiti. Selain itu. lisan dan interaksi. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. guru juga harus merekod pencapaian murid.

kuiz. temu bual. sumbang saran. puisi. lakonan. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. xii . perbincangan. bercerita. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. dan nyanyian. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif.

aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. dan karya seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Dunia Seni Visual untuk Tahun 3 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. dan kerjaya. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. membuat corak dan rekaan. objek buatan manusia. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. xiii . Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan budaya. pemahaman. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. sejarah seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan apresiasi seni. kajian. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. ekspresi kreatif.

Montaj Terancang 1. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI 2. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi MODUL /BIDANG 1. Capan 2. Renjisan dan Percikan 1. Lukisan 2. Boneka 3. Topeng 1. MENGENAL KRAF TRADISIONAL 2. Anyaman 4. Mobail 3. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Alat Perhiasan Diri xiv . Alat Pertahanan Diri 3. Catan 1. Kolaj 4. MENGGAMBAR 3.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 1 . warna. garisan. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. bahan maujud. 2. gambar buah epal dan oren Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren Masa : 60 minit Media : Alat : Tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh lukisan. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. imbangan. ruang. sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan. 3.

2.1.1.1.2.2.1. media.1.1.2.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan 1.1 1.1.1.ilusi Prinsip rekaan 1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.ilusi Garisan .1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang atau gabungan kedua-dua garisan 1.2 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.4.3. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1.3 1.2 Alat .2.1. memahami. 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.tiada Bahan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Unsur seni 1.4. media.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 1.2 Imbangan .2 Bentuk .4 1.1.tebal dan nipis Warna .primer dan sekunder Ruang . 1.1 1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1 1.1 1. 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .1 1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.hal benda (subject matter) 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1. 1.

Apresiasi seni x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x Guru menunjukkan buah epal dan oren serta contoh contoh lukisan. Ekspresi kreatif x x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh lukisan buah-buahan menggunakan pelbagai media kering. x Guru menyatakan definisi lukisan. 3 .

ruang. warna. imbangan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Rama-Rama Masa Media : : 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Gambar rama-rama. contoh catan EMK : Keusahawanan. 4 . sejarah seni dan budaya. 4. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3.

2. media. 1.sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 1.1.2 1.berus lukisan dan palet Bentuk .1 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.ilusi Bahan .3 1. Apresiasi Seni 1.1 1.basah atas kering 1.2.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.3 1.1.1.2 1.1 Teknik .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1.4.1.2 Prinsip rekaan 1.1. 1.3.2.2 1.2 Alat .3.2.1 Unsur seni 1. memahami. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1. media.1 1.3.2 Aplikasi Seni Imbangan .2.1 1.ilusi Warna .1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.4. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.1.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 . serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.2 1.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media. 1.1.

Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjukkan contoh catan. Guru menunjuk cara melakar gambar ramarama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Apresiasi seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar rama-rama. 6 . Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. x Guru menyatakan definisi catan. Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah. Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti.

kertas warna. 4. 2. objek buatan manusia. gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik kolaj. gambar kumbang ladybird Keusahawanan. 7 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik kolaj. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh kolaj. kepelbagaian. sejarah seni dan budaya.MENGGAMBAR Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Menggambar Kolaj Alam Semula Jadi Kumbang Ladybird 60 minit Alat : gunting Bahan : Kertas lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik kolaj.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahas seni visual yang ada pada kolaj.

1.1.1

Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan – sentuh dan tampak Warna – primer atau sekunder atau kedua-dua warna

1.1.2

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan Kontra - warna

1.2

Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Alat - gunting

Bahan - kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - kolaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan karya.

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 1.4.2

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan gambar serangga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh kolaj. Guru menyatakan definisi kolaj.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa kumbang ladybird. Guru menunjuk cara membuat kolaj kumbang ladybird. 1

Ekspresi Kreatif x
x

Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan kolaj mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

9

MENGGAMBAR

Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : :

3 Bidang Menggambar Montaj

: Objek Buatan Manusia : : : Suasana di Jalan Raya 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh montaj, dan gambar pelbagai jenis kenderaan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian, dan kesatuan objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik montaj.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

imbangan.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Aplikasi seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3.1 1.2. 1.1.1.kertas lukisan.ilusi 1.2.2.1 Teknik .1 1.2.2 Alat .1. kepelbagaian. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 1.montaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 1.1.1 1. dan kesatuan dalam penghasilan karya 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.komposisi Bentuk .2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.1. ruang.1.4.2 1.1. dan surat khabar 1.2 Mengetahui penggunaan media.gunting Bahan .2.1.imej Kesatuan .2 Kepelbagaian . gam majalah. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.1 Unsur seni 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. 1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .3.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1. media.3 Ekspresi Kreatif 1.4.ilusi Ruang .2 Prinsip rekaan 1. media.

Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x x x Guru mempamerkan gambar pelbagai kenderaan dan murid mengenal pasti jenis kenderaan darat. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik montaj. Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti. x Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menyatakan definisi montaj. Guru menunjukkan contoh-contoh montaj. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. 12 . Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. Murid menghasilkan montaj dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara menggunting dan menampal gambar kenderaan secara tersusun menjadi satu komposisi yang menarik.

dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Capan Objek Buatan Manusia Pembalut Buku 60 minit Alat : berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik capan. palet dan tumbuhtumbuhan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. Kreativiti. sejarah seni dan budaya 13 . harmoni. jalinan. contoh buku yang telah dibalut. 3. dan bahan kutipan yang sesuai. dan bahan-bahan kutipan EMK : Keusahawanan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh capan. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik capan.

2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 14 .2.warna dan rupa Ritma dan pergerakan . 2.1 2.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 2. 2. Apresiasi Seni 2.4.susunan motif 2. teknik.2 Rupa .2.primer dan sekunder Prinsisp Rekaan 2. 2.3 2. media.4.tampak Warna .2.1.1.2 2.3 2.1 Alat . dan proses dalam penghasilan karya 2.1.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan. harmoni serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.1.3.1.2.1.1 2. jalinan. media. dan bahan kutipan yang sesuai 2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.capan 2.2 Mengetahui penggunaan media.1 2.1 Teknik . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Harmoni .berus lukisan. warna.1. memahami.1 Unsur seni 2.3.3. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. palet dan tumbuh-tumbuhan.1.1.1.1.2.2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.

Murid menghasilkan corak teknik capan mengikut kreativiti. x Ekspresi kreatif x x Murid menggunakan bahan secara kreatif. Guru menunjuk cara bancuhan warna dan mengecap pada kertas lukisan secara terancang. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. ILUSTRASI AKTIVITI x Guru menyatakan definisi capan. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menyatakan hasil corak teknik capan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. 15 . Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak teknik capan.

16 . imbangan. majalah dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan. 3. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. jalinan. 4.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Lipatan dan Guntingan Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. kefahaman. kertas warna. Kreativiti. kontra. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. 2.

imbangan.1.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.3. kertas warna.2.3.2. media.2.2. Apresiasi Seni 2.3 2.2. jalinan.1 Teknik .kertas lukisan.1. majalah dan gam 2.1 2. 2.2 Alat .2 Mengetahui penggunaan media.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.lipatan dan guntingan 2.2 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 2.1.1 2.3 Imbangan .gunting Bahan . dan harmoni dalam penghasilan karya 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.warna Harmoni .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 17 .simetri Kontra .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.1.2 Prinsip rekaan 2.2. 2. kontra.3.1.2.2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.rupa 2.1 2.4.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.organik dan geometri Jalinan – sentuh dan tampak 2.2 Rupa .1.1 Unsur seni 2.4. media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan.1 2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.

x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik lipatan dan guntingan. x Guru memperkenalkan teknik lipatan dan guntingan. Guru menunjukkan contoh hiasan dinding corak teknik lipatan dan guntingan. Murid melipat kertas warna dan melakar motif pada lipatan kertas. 18 . Aplikasi seni x x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid menampal corak lipatan dan guntingan pada kertas yang berlainan warna. Murid membingkaikan hasil karya untuk dijadikan hiasan dinding. Guru mencadangkan pilihan kertas warna yang sesuai digunakan. Ekspresi kreatif x x x x x Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan dengan bimbingan guru. Murid menggunting hasil lakaran. Guru menunjuk cara menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.

Murid menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan rekaan lain.Apresiasi seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 19 . Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan.

palet. dan teknologi dalam penghasilan corak. Kreativiti. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan sikat Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh corak Renjisan dan Percikan Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku. berus gigi. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 4. harmoni dan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. 3. 20 .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. kajian. 2.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 21 .2. 2.4.1. harmoni dan kepelbagaian dalam penghasilan karya 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1 2. 2.1.tampak Warna .1.2 Mengetahui penggunaan media.1.3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. media.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.1 2. 2.renjisan dan percikan 2. warna.2. berus gigi.1 Unsur seni 2.2.2.warna 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.berus lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. teknik.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan.1 Teknik .1.warna dan jalinan Kepelbagaian .4.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.1.2.primer dan sekunder Prinsip Rekaan 2. menamakan.2.1 2.2 Alat . 2.3.1 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Harmoni . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan.2. palet dan sikat Bahan .2 Jalinan .2 2. kefahaman bahasa seni visual media.

Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. x Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan. 22 .menunjuk cara bancuhan warna yang betul .merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan . Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan: . x Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti.menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru.

Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 23 .

kepelbagaian. dan teknologi dalam penghasilan mobail. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. imbangan. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. dan bahan bahan lain yang sesuai. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail. kad manila. tali. ruang.dawai kasar. Kreativiti. 4. straw board. 2. kertas warna. kajian. sejarah seni 24 .MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Mobail Alam Semula Jadi Lingkaran Ular 60 minit Alat : gunting Bahan : gam. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh mobail Keusahawanan. benang.

2. 25 .2 Alat . 3.3.konkrit Ruang . dan proses dalam penghasilan karya. menamakan.2 3.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 3.1. kertas warna.3 Mengetahui penggunaan media.1. benang dan kad manila. 3.2.2. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail. tali. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada mobail.2.1 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.bentuk Imbangan .1.2. dawai kasar.1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.3.2.1 3.2 Kepelbagaian .4.2.1.gunting Bahan .susun atur objek pada mobail Bentuk .1 Unsur seni 3.1.1. teknik.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3. straw board. media.4.2 Prinsip rekaan 3.3 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Mengantungkan mobail yang dihasilkan.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk. imbangan serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 3.2 3.1. dan bahan lain yang sesuai 3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3. ruang.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. media.4.nyata 3. Ekspresi Kreatif 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.2 3.1 3.1 3.2 3.gam.1. kefahaman bahasa seni visual.

mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk digantung sebagai mobail Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan lingkaran ular. . Aplikasi seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail. x Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan mobail.melakar lingkaran ular pada kertas lukisan . Guru menunjuk cara menghasilkan mobail “Lingkaran Ular”. 26 . Murid menghasilkan mobail lingkaran ular berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru secara berkumpulan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan contoh mobail.menggunting mengikut garisan lingkaran ular .mewarna atau menampal kertas warna untuk menghias lingkaran ular . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail. Guru menyatakan definisi mobail.

Murid menceritakan pengalaman menghasilkan mobail. 27 . x x x Murid mempamerkan mobail kumpulan masingmasing.Apresiasi seni visual. Murid menggantung mobail di dalam kelas.

dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Mengajar : Contoh boneka EMK : Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. 3. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka. kajian. gam. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gelang getah. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka. dan teknologi dalam penghasilan boneka. bahan kutipan. 28 . 4.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Alam Semula Jadi Kucing 60 minit Alat : gunting Bahan : span. Kreativiti. 2. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

2. kefahaman bahasa seni visual.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Unsur seni 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1. menamakan. 3.1 Imbangan .2.span.2 Bentuk .2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.jalinan dan imbangan dalam penghasilan karya 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. 3.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.2 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. media.gunting Bahan .4.1.2 3.2. media.1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 29 .1 3.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.1 3.3.1 3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.2 Mengetahui penggunaan media. 3.2 Aplikasi Seni 3. gam. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada boneka.1. 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.1.1 3.3.1.konkrit Jalinan .2.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka. . dan kaki kucing Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan boneka berpandukan langkahlangkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru. 30 .mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan. Apresiasi Seni x x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Guru menyatakan definisi boneka. telinga. Guru menunjuk cara membuat boneka. Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh boneka. kepala. x Murid melukis dan menghias muka kucing.

kajian. jalinan.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Topeng serkup Alam Semula Jadi Arnab 60 minit Alat : gunting Bahan : brown paper. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. krayon atau Media : pensel warnan atau oil pastel. dan teknologi dalam penghasilan topeng serkup. yang ada pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. 4. 3. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan imbangan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 31 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. ruang. Bahan Bantu Mengajar : Contoh topeng serkup EMK : Keusahawanan. Kreativiti. gam dan bahan hiasan yang sesuai.

1 3.3 3.1.2 Aplikasi Seni 3.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2. menamakan.gam dan bahan hiasan yang sesuai 3. 3. 3.2 Bentuk .2 Mengetahui penggunaan media.1 3.2 3.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.1 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. kefahaman bahasa seni visual.konkrit Ruang .4.gunting Bahan .2.1.1. 3.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.1 3.2. pensel warna atau oil pastel .1. media.4.krayon.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 32 .2 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1 Imbangan .2.2 Alat .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.jalinan Jalinan . 3.1 Unsur seni 3.1.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.kertas yang sesuai atau kad manila. media. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup. Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng.membuat serkup mengikut saiz kepala x Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup. 33 . Guru menyatakan definisi topeng. bentuk. Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru. . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. Apresiasi Seni x x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan. Murid mengaplikasi unsur rupa. imbangan dan penegasan dalam penghasilan topeng. x Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap.

MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Tema Modul Aktiviti Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Alam Semula Jadi Bidang Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Anyaman Siku Keluang 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas warna. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Keusahawanan. rupa. 4. dan kad manila Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh anyaman kelarai siku keluang. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. gam. Kreativiti. harmoni dan kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman siku keluang. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang. 34 . sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. kertas lukisan.

1.2 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4. media.1 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.3.1.1. bahasa seni visual yang ada pada anyaman.4.STANDARD PEMBELAJARAN 4. menamakan dan memahami.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.kelarai Kontra . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.2.1 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.3.2 Aplikasi Seni 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1. 4.3 4.1.mengkuang atau pandan atau kertas warna.1.1.1.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya 4.1. 4.1 4.lurus Rupa .3.4 Garisan . 4.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian 4.2 Harmoni .1.2.2.1 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Alat – gunting Bahan .2.1.geometri Jalinan .1 4.1 Unsur seni 4. media.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 35 .2.4. dan gam 4.1.tampak dan sentuh Warna .warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai siku keluang. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan anyaman. Guru memotong kertas untuk dijadikan jalur sisip anyaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh anyaman. Langkah 3 Guru menunjuk cara menganyam kelarai siku keluang. 36 . Langkah 2 Guru menunjuk cara mengukur dan memotong tapak anyaman. Guru memberikan penerangan kepada murid bahan gantian yang sesuai untuk menghasilkan anyaman. x Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman. Langkah 1 Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang telah dijadikan alas pinggan atau cawan.

Murid menceritakan tentang fungsi kraf anyaman dalam kehidupan harian.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan anyaman berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. x Murid melekatkan hasil anyaman kelarai pada kad manila untuk dijadikan alas pinggan atau cawan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri. 37 .

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam pengahsilan model parang. 3. sejarah seni dan budaya. 38 . 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Pertahanan Diri Objek Buatan Manusia Parang 60 minit Alat : gunting kad atau kertas tebal. dan imbangan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model parang. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan bahan hiasan yang sesuai Bahan : Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri Keusahawanan. cat poster /oil pastel. warna. gam.

tidak simetri 4.1 Imbangan .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 39 . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri. menamakan.2 4.2 4.2 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.1.1 4.1.1 4. 4.1 Unsur seni 4. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. Apresiasi Seni 4.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. Ekspresi Kreatif 4.1.3 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. cat poster atau oil pastel. dan bahan hiasan yang sesuai 4.1.gunting Bahan .3.1 4.1.1.2 Prinsip rekaan 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2. kefahaman bahasa seni visual.1. gam.3 4.1 4.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.4.kad atau kertas tebal.STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4. .2.3.2.1.2 Bentuk – konkrit Warna – tertiar dan neutral 4. media.

Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan model alat pertahanan diri.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar alat pertahanan diri.membuat kemasan pada model parang Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan model parang berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru.melakar rupa parang pada kertas tebal . Guru menyatakan fungsi alat pertahanan diri.menggunting rupa parang mengikut lakaran . 40 . Guru menunjuk cara membuat model parang . Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada gambar alat pertahanan diri. Murid menghias hulu model parang mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni Visual x x x Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Murid menceritakan tentang langkah keselamatan penggunaan alat pertahanan diri. 41 . Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.

4. kertas majalah. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kertas warna. bentuk. kad manila. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. bahan hiasan yang sesuai dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh rantai atau contoh gambar-gambar rantai Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan karya. harmoni. ruang. 2. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri Objek Buatan Manusia Rantai Leher 60 minit Alat : gunting Bahan : Benang. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 42 . sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

1.1 4. media. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1.benang. 4.2 4.2 4.1. kertas majalah.3 Jalinan .susunan manik Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher 4.2 Aplikasi Seni Harmoni . kertas warna. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Alat .1 4.1 4.2.nyata 4.3 Mengetahui penggunaan bahan.1.3. menamakan.1.bahan hiasan yang sesuai dan gam 4.1.gunting Bahan .1 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. bahan.konkrit Ruang . kefahaman bahasa seni visual.1 Unsur seni 4.3.2.1.tampak dan sentuh Bentuk .1.warna Ritma dan pergerakan . teknik dan proses dalam penghasilan karya.2.4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 43 .1 4. 4.2 4.2.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2. media.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.3 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4. Ekspresi Kreatif 4.2.

Murid membuat kemasan mengikut kreativiti. x Guru menyatakan kegunaan alat perhiasan diri.menunjuk cara membuat karangan rantai . x Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri.membuat proses kemasan Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan rantai leher berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. 44 . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan rantai leher. .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh alat perhiasan diri.membuat manik rantai dengan gulungan kertas yang telah digunting tiga segi panjang . Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher.

Menyatakan bahan-bahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher. 45 .Apresiasi Seni Visual x x Memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri.

.

PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 3 ini. Antara pihak yang terlibat ialah: x x Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Pensyarah Pendidikan Seni Visual. UPSI dan IPGM x Guru-guru Dunia Seni Visual Tahun 3 di sekolah Rintis KSSR Dunia Seni Tahun 2010. Bahagian Pembangunan Kurikulum. 47 . UiTM. x Pegawai Unit Pendidikan Seni Visual.

.

.

xvii .