P. 1
PP DSV Thn 3

PP DSV Thn 3

|Views: 11|Likes:
Published by Cid Hamdan
ok
ok

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Cid Hamdan on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

Sections

  • MMMEEEMMMBBBUUUAAATTTCCCOOORRRAAAKKKDDDAAANNNRRREEEKKKAAAAAANNN
  • MMMEEEMMMBBBEEENNNTTTUUUKKKDDDAAANNNMMMEEEMMMBBBUUUAAATTTBBBIIINNNAAAAAANNN
  • MMMEEENNNGGGEEENNNAAALLLKKKRRRAAAFFFTTTRRRAAADDDIIISSSIIIOOONNNAAALLL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

Blok E9. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. fotokopi. rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Aras 4-8. . Parcel E. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. 62604 Putrajaya. mekanik. Kementerian Pelajaran Malaysia.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA MENGGAMBAR MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 Lukisan Catan Kolaj Montaj v vi vii vii viii ix xii xiii xiv 1 4 7 10 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Capan Lipatan dan Guntingan Renjisan dan Percikan 13 16 20 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 8 MODUL 9 Mobail Boneka 24 27 31 MODUL 10 Topeng MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Anyaman MODUL 12 Alat Pertahanan Diri MODUL 13 Alat Perhiasan Diri iii 34 38 42 .

.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. vi .Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara.

kritis. dan aspek kritikan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. proses penghasilan. Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. MATLAM AT Bahan Panduan Dunia Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis.PENDAHULUAN Bahan Panduan Dunia Seni Visual Tahun 3 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. pengertian seni secara menyeluruh. kreatif. dan negara. keluarga. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. masyarakat. vii . menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian.

menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan 3. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2.

ix . dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan. Selain itu. imaginasi. berfokus. yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaras idea. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. pemerhatian secara aktif b. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. dan teperinci untuk menajamkan persepsi murid. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi melalui kajian perbandingan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberikan peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. b. Faktor ini. murid membuat interpretasi. apresiasi seni visual secara mudah d.

Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. karangan. lakonan. nilai patriotisme.c. dan kepekaan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. dan puisi. nyanyian. cerita. x . d. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nilai kebersihan.

guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. psikomotor. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. dan kemasan. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. guru juga harus merekod pencapaian murid.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. xi . Selain itu. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. lisan dan interaksi. dan penilaian yang adil. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. penilaian yang fleksibel. kemahiran. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. dan afektif. bentuk. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. dan penulisan. interpretasi. kreativiti. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya.iaitu pemerhatian. keaslian. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. cara mereka berfikir. dan kemampuan psikomotor mereka. Secara tidak langsung. fungsi. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Selain itu. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian.

xii . perbincangan. temu bual. kuiz. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. lakonan. bercerita. dan nyanyian. puisi.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. sumbang saran.

membuat corak dan rekaan. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan apresiasi seni. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. ekspresi kreatif. objek buatan manusia.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Dunia Seni Visual untuk Tahun 3 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. kajian. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. xiii . dan budaya. aplikasi seni. dan karya seni. dan kerjaya. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. sejarah seni. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. pemahaman. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan.

Capan 2. Boneka 3. Renjisan dan Percikan 1. Montaj Terancang 1. Catan 1. Kolaj 4. Topeng 1. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2. MENGGAMBAR 3. Alat Perhiasan Diri xiv . Mobail 3.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi MODUL /BIDANG 1. MENGENAL KRAF TRADISIONAL 2. Lukisan 2. Alat Pertahanan Diri 3. Anyaman 4. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI 2.

warna. garisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. 4. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1 . ruang.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren Masa : 60 minit Media : Alat : Tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh lukisan. bahan maujud. gambar buah epal dan oren Keusahawanan.

serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.1.1.1.2 1.2 Bentuk .2 1.1 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.tebal dan nipis Warna .hal benda (subject matter) 1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.ilusi Garisan .STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1.primer dan sekunder Ruang .1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang atau gabungan kedua-dua garisan 1. media.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Imbangan .2.1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .2. 1.2 Alat .3.2.4.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.3.1 Unsur seni 1.1.1 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan 1.1.2. 1.ilusi Prinsip rekaan 1.3 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 1.2.1.1 1. memahami.1 1. media.2.1. 1.tiada Bahan .3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.1.2.1.4 1.1 1.1.

x Guru menyatakan definisi lukisan. Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. 3 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x Guru menunjukkan buah epal dan oren serta contoh contoh lukisan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh lukisan buah-buahan menggunakan pelbagai media kering. Ekspresi kreatif x x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Apresiasi seni x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.

dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. 4 . sejarah seni dan budaya. contoh catan EMK : Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Rama-Rama Masa Media : : 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Gambar rama-rama. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. warna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. imbangan.

serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.2.1.3. media. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.2 1.1 Unsur seni 1.2.2 Prinsip rekaan 1.1.3. 1.1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .2. memahami. media.1 1.sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .4.STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.1 Teknik .2 Aplikasi Seni Imbangan .1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media. Apresiasi Seni 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.2 Alat .1 1.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 1.3 1.1 1.3.2 1.2.2 1.ilusi Bahan .1.2.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .4.1.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.2.1.2.basah atas kering 1.2.1.1 1. 1.berus lukisan dan palet Bentuk .3 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.ilusi Warna .

Guru menunjukkan contoh catan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Guru menunjuk cara melakar gambar ramarama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Apresiasi seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti. 6 . Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar rama-rama. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah. x Guru menyatakan definisi catan.

dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik kolaj. gam. jalinan. 4. 2. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh kolaj. kertas warna. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kepelbagaian. 7 . objek buatan manusia. warna.MENGGAMBAR Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Menggambar Kolaj Alam Semula Jadi Kumbang Ladybird 60 minit Alat : gunting Bahan : Kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik kolaj. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik kolaj. gambar kumbang ladybird Keusahawanan. 3. dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahas seni visual yang ada pada kolaj.

1.1.1

Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan – sentuh dan tampak Warna – primer atau sekunder atau kedua-dua warna

1.1.2

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan Kontra - warna

1.2

Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Alat - gunting

Bahan - kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - kolaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan karya.

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 1.4.2

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan gambar serangga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh kolaj. Guru menyatakan definisi kolaj.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa kumbang ladybird. Guru menunjuk cara membuat kolaj kumbang ladybird. 1

Ekspresi Kreatif x
x

Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan kolaj mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

9

MENGGAMBAR

Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : :

3 Bidang Menggambar Montaj

: Objek Buatan Manusia : : : Suasana di Jalan Raya 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh montaj, dan gambar pelbagai jenis kenderaan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian, dan kesatuan objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik montaj.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

imej Kesatuan .3 Ekspresi Kreatif 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.gunting Bahan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.2 1. gam majalah.1.1. 1. 1.2. dan kesatuan dalam penghasilan karya 1.4.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1.1 Teknik .2.2.3.2 Aplikasi seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media.3.1.1 1. imbangan.ilusi 1.1.komposisi Bentuk .2 Mengetahui penggunaan media.1.2. 1.2.montaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Kepelbagaian .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.2 Alat .1.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. dan surat khabar 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Unsur seni 1. 1.2. ruang. media.kertas lukisan.4.1 1.1 1.ilusi Ruang .2 Prinsip rekaan 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.1. kepelbagaian.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.

Guru menunjuk cara menggunting dan menampal gambar kenderaan secara tersusun menjadi satu komposisi yang menarik. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik montaj. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x x x Guru mempamerkan gambar pelbagai kenderaan dan murid mengenal pasti jenis kenderaan darat. 12 . x Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. Murid menghasilkan montaj dengan bimbingan guru. Guru menyatakan definisi montaj. Guru menunjukkan contoh-contoh montaj. Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti.

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Capan Objek Buatan Manusia Pembalut Buku 60 minit Alat : berus lukisan. dan bahan-bahan kutipan EMK : Keusahawanan. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik capan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik capan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya 13 . 2. 3. Kreativiti. 4. dan bahan kutipan yang sesuai. contoh buku yang telah dibalut. Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh capan. warna. jalinan. harmoni. palet dan tumbuhtumbuhan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

media. memahami. jalinan. dan bahan kutipan yang sesuai 2.1. palet dan tumbuh-tumbuhan.2.2.1.2. harmoni serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 2. media.berus lukisan.3 2.1.1 2.2 Bahan .primer dan sekunder Prinsisp Rekaan 2.2 Mengetahui penggunaan media. 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.4.2 Harmoni .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3.4.1 2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 14 .1 2.tampak Warna .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1. 2. Apresiasi Seni 2.1 Unsur seni 2.capan 2.2.1.2 Rupa .1 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa. teknik.2 2.3.1.3 2.1.1 Alat .2.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .3.1 Teknik .kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2. warna.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.susunan motif 2.1.2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan.warna dan rupa Ritma dan pergerakan . 2.

Murid menyatakan hasil corak teknik capan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjuk cara bancuhan warna dan mengecap pada kertas lukisan secara terancang. ILUSTRASI AKTIVITI x Guru menyatakan definisi capan. 15 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak teknik capan. x Ekspresi kreatif x x Murid menggunakan bahan secara kreatif. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghasilkan corak teknik capan mengikut kreativiti.

3. 16 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. majalah dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. kefahaman. kertas warna. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. 4. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Kreativiti. Aplikasi pengetahuan. 2.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Lipatan dan Guntingan Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. jalinan. kontra. imbangan.

2.3 Imbangan . teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.1 2.2 Mengetahui penggunaan media.1 2. media.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan harmoni dalam penghasilan karya 2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 17 . jalinan.2.2. 2.3. 2. Apresiasi Seni 2.1 Teknik .2 Alat .1.1.1 Unsur seni 2.1 2.2.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.3 2.warna Harmoni .3.kertas lukisan.1. majalah dan gam 2.organik dan geometri Jalinan – sentuh dan tampak 2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Rupa .2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan.2.2 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. imbangan.simetri Kontra .lipatan dan guntingan 2. media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.rupa 2.gunting Bahan .2.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1 2.2. 2.2.4.2 Prinsip rekaan 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. kontra. kertas warna.3.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik lipatan dan guntingan. Ekspresi kreatif x x x x x Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Guru mencadangkan pilihan kertas warna yang sesuai digunakan. Guru menunjukkan contoh hiasan dinding corak teknik lipatan dan guntingan. Aplikasi seni x x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid membingkaikan hasil karya untuk dijadikan hiasan dinding. Murid menampal corak lipatan dan guntingan pada kertas yang berlainan warna. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. x Guru memperkenalkan teknik lipatan dan guntingan. Murid melipat kertas warna dan melakar motif pada lipatan kertas. 18 . Murid menggunting hasil lakaran.

Murid menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan rekaan lain.Apresiasi seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 19 . Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan.

20 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku. 3. dan teknologi dalam penghasilan corak.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. palet. dan sikat Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh corak Renjisan dan Percikan Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 2. harmoni dan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. Kreativiti. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. berus gigi. warna.

3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1.2 Mengetahui penggunaan media.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 21 .2. 2.1. teknik.1.warna 2.2.1.2. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan. harmoni dan kepelbagaian dalam penghasilan karya 2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Harmoni .renjisan dan percikan 2. kefahaman bahasa seni visual media. dan proses dalam penghasilan karya 2.1. menamakan.tampak Warna .2.1 Unsur seni 2.1 Teknik .2 Alat .2. warna. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.warna dan jalinan Kepelbagaian .2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2. berus gigi.3.STANDARD PEMBELAJARAN 2.primer dan sekunder Prinsip Rekaan 2. 2.1 2.4.1 2.3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2.1 2.1.1 2.1. palet dan sikat Bahan .2 2.3.2 Jalinan .berus lukisan. 2.

x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan: .merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan . x Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan. x Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. 22 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru.menunjuk cara bancuhan warna yang betul . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan.

Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 23 .

4. Kreativiti. kepelbagaian. benang. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. imbangan.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Mobail Alam Semula Jadi Lingkaran Ular 60 minit Alat : gunting Bahan : gam. sejarah seni 24 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail. straw board. kertas warna. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh mobail Keusahawanan. kad manila. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 3. ruang. tali. kajian. dan teknologi dalam penghasilan mobail.dawai kasar. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. dan bahan bahan lain yang sesuai.

2 3. dawai kasar.2.3.3.1. benang dan kad manila. menamakan.2 Prinsip rekaan 3. Ekspresi Kreatif 3. serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail. 3.bentuk Imbangan . tali.2 3.3 Mengetahui penggunaan media.4.1.1 3. teknik. ruang.susun atur objek pada mobail Bentuk .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.3.1 Unsur seni 3.4.2.nyata 3.1.2 Kepelbagaian .2.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan .2 3.1 3.3 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Mengantungkan mobail yang dihasilkan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. 25 .2.gam. imbangan serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 3.2. kertas warna.2.1.1. dan proses dalam penghasilan karya.2 3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. dan bahan lain yang sesuai 3.1. straw board.1 3. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada mobail.gunting Bahan . media.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 3.2.2 Alat . Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 3.1. kefahaman bahasa seni visual.konkrit Ruang .1.1 3.4.1. media.

Aplikasi seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail.mewarna atau menampal kertas warna untuk menghias lingkaran ular . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan contoh mobail. x Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan mobail. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail “Lingkaran Ular”. .menggunting mengikut garisan lingkaran ular .melakar lingkaran ular pada kertas lukisan . 26 . Guru menyatakan definisi mobail.mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk digantung sebagai mobail Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan lingkaran ular. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru secara berkumpulan.

Murid menceritakan pengalaman menghasilkan mobail. x x x Murid mempamerkan mobail kumpulan masingmasing. 27 . Murid menggantung mobail di dalam kelas.Apresiasi seni visual.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Bahan Bantu Mengajar : Contoh boneka EMK : Keusahawanan. gelang getah. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Alam Semula Jadi Kucing 60 minit Alat : gunting Bahan : span. 3. dan bahan lain yang sesuai. gam. 28 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan boneka. kajian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka. bahan kutipan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. 4. Kreativiti.

1 3.1.2 Alat .2.2 Aplikasi Seni 3.1 3.4.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.1 3.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bentuk .3. kefahaman bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.span. menamakan.2 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada boneka.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 29 .1 Imbangan . 3. 3.3.2.konkrit Jalinan . 3.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.1.1. media.2.1 3.1.2.2. media.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Mengetahui penggunaan media.4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1. gam. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Unsur seni 3.1. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.jalinan dan imbangan dalam penghasilan karya 3.gunting Bahan . 3.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh boneka. . Guru menunjuk cara membuat boneka. x Murid melukis dan menghias muka kucing. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka. Guru menyatakan definisi boneka. Apresiasi Seni x x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan. 30 . dan kaki kucing Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan boneka berpandukan langkahlangkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru. kepala. telinga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka. Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. jalinan.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Topeng serkup Alam Semula Jadi Arnab 60 minit Alat : gunting Bahan : brown paper. dan teknologi dalam penghasilan topeng serkup. ruang. krayon atau Media : pensel warnan atau oil pastel. 31 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. gam dan bahan hiasan yang sesuai. Bahan Bantu Mengajar : Contoh topeng serkup EMK : Keusahawanan. kajian. Kreativiti. dan imbangan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. yang ada pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. 3. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2.

media. 3.kertas yang sesuai atau kad manila.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.gam dan bahan hiasan yang sesuai 3.2 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.1 3.1 Imbangan . kefahaman bahasa seni visual.4.1. media. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.gunting Bahan .2. menamakan.1 3.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.1 3.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. pensel warna atau oil pastel .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.jalinan Jalinan . 3.1.1.1.krayon. 3.2 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 3.2 Alat .1.1.2 Mengetahui penggunaan media. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1.konkrit Ruang . 3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 32 .3.3 3.2.3.4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.2 Aplikasi Seni 3.2 Bentuk .simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.1.1.1.1 Unsur seni 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.

Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng. Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru. Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup. imbangan dan penegasan dalam penghasilan topeng. . Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. x Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap. Apresiasi Seni x x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan.membuat serkup mengikut saiz kepala x Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup. Guru menyatakan definisi topeng. bentuk. Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan. Murid mengaplikasi unsur rupa. 33 .

dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Tema Modul Aktiviti Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Alam Semula Jadi Bidang Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Anyaman Siku Keluang 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas warna. 4. rupa. gam. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman. dan kad manila Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh anyaman kelarai siku keluang. harmoni dan kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman siku keluang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang. warna. 3. jalinan. 2. 34 . Kreativiti. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Keusahawanan.

2 Aplikasi Seni 4.3. menamakan dan memahami.1 4.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian 4.2 Alat – gunting Bahan .1 4.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya 4.1.2.1.kelarai Kontra .1.1 4.4.1. bahasa seni visual yang ada pada anyaman. dan gam 4.3 4.mengkuang atau pandan atau kertas warna.2.4 Garisan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 35 .1. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1.2.2.1 Unsur seni 4.2 Harmoni .lurus Rupa .STANDARD PEMBELAJARAN 4.tampak dan sentuh Warna .1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.2.4.1.1.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.1 4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2 Prinsip rekaan 4.3.1.geometri Jalinan .1. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 4. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.2.3.1. media.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media.1 4.1.

Langkah 1 Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang. Guru memberikan penerangan kepada murid bahan gantian yang sesuai untuk menghasilkan anyaman. Guru memotong kertas untuk dijadikan jalur sisip anyaman. 36 . Langkah 3 Guru menunjuk cara menganyam kelarai siku keluang. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang telah dijadikan alas pinggan atau cawan. x Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman. Langkah 2 Guru menunjuk cara mengukur dan memotong tapak anyaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh anyaman. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan anyaman. Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai siku keluang.

Murid menceritakan tentang fungsi kraf anyaman dalam kehidupan harian.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan anyaman berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. 37 . x Murid melekatkan hasil anyaman kelarai pada kad manila untuk dijadikan alas pinggan atau cawan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri.

dan imbangan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model parang. cat poster /oil pastel. 3. warna.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Pertahanan Diri Objek Buatan Manusia Parang 60 minit Alat : gunting kad atau kertas tebal. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya. sejarah seni dan budaya. gam. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 38 . dan bahan hiasan yang sesuai Bahan : Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam pengahsilan model parang. 2.

2. menamakan. kefahaman bahasa seni visual.2 Bentuk – konkrit Warna – tertiar dan neutral 4.kad atau kertas tebal. serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.3.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. Apresiasi Seni 4.2 Alat .2 4.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 39 . media.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.3 4.2 Prinsip rekaan 4.tidak simetri 4. 4.2. 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1.2.3.1 4.1.1.2.1 Unsur seni 4.1 4. gam.1. . dan bahan hiasan yang sesuai 4. Ekspresi Kreatif 4.2.4. cat poster atau oil pastel.1.1 Imbangan .1 4.3 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 4.gunting Bahan .

membuat kemasan pada model parang Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan model parang berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. Murid menghias hulu model parang mengikut kreativiti.melakar rupa parang pada kertas tebal .menggunting rupa parang mengikut lakaran . Guru menunjuk cara membuat model parang . 40 . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan model alat pertahanan diri. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada gambar alat pertahanan diri. Guru menyatakan fungsi alat pertahanan diri.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar alat pertahanan diri.

Murid menceritakan tentang langkah keselamatan penggunaan alat pertahanan diri. 41 . Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.Apresiasi Seni Visual x x x Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya.

sejarah seni dan budaya. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kertas warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri. 3. dan teknologi dalam penghasilan karya. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kad manila.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri Objek Buatan Manusia Rantai Leher 60 minit Alat : gunting Bahan : Benang. bahan hiasan yang sesuai dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh rantai atau contoh gambar-gambar rantai Keusahawanan. 4. 42 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. harmoni. bentuk. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. ruang. kertas majalah.

konkrit Ruang .2.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.susunan manik Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.warna Ritma dan pergerakan . Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. bahan.1.2 Prinsip rekaan 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher 4. kefahaman bahasa seni visual.4.gunting Bahan .2.tampak dan sentuh Bentuk .1.bahan hiasan yang sesuai dan gam 4. Ekspresi Kreatif 4.3.2 4.1.2.3 Mengetahui penggunaan bahan.1 4.1 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.benang.1 Unsur seni 4.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 43 . media. menamakan.nyata 4.3 Jalinan .1. 4.2 Aplikasi Seni Harmoni .1 4.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.1.1 4.2. 4.1 4.2 4.3 4. media.3.1.2 4.1.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1. kertas majalah.1.1.1.2 Alat . kertas warna.

44 . Murid membuat kemasan mengikut kreativiti. x Guru menyatakan kegunaan alat perhiasan diri.membuat manik rantai dengan gulungan kertas yang telah digunting tiga segi panjang . x Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri.menunjuk cara membuat karangan rantai . Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan rantai leher.membuat proses kemasan Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan rantai leher berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh alat perhiasan diri. .

Apresiasi Seni Visual x x Memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri. Menyatakan bahan-bahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher. 45 .

.

Antara pihak yang terlibat ialah: x x Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Pensyarah Pendidikan Seni Visual. UiTM. x Pegawai Unit Pendidikan Seni Visual. Bahagian Pembangunan Kurikulum.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 3 ini. 47 . UPSI dan IPGM x Guru-guru Dunia Seni Visual Tahun 3 di sekolah Rintis KSSR Dunia Seni Tahun 2010.

.

.

xvii .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->