P. 1
Borang Elaun Gangguan

Borang Elaun Gangguan

|Views: 717|Likes:
Published by Nurhazliana Mohamed

More info:

Published by: Nurhazliana Mohamed on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

(di isi dalam 4 salinan

)
BORANG PERMOHONAN KELULUSAN MENUNTUT ELAUN GANGGUAN BAGI
PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH
MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN
BIL. 6 TAHUN 1987 DAN BIL. 4 TAHUN 1988
BUTIR-BUTIR DIRI PEMOHON
1. Nama : ...........................................................................
.....................
2. Umur dan Tarikh Lahir
: ................................................................................................
3. No. K/P
: ...............................................................................................
4. Taraf Perkahwinan
: ...............................................................................................
5. Tarikh PerKahwinan
: ...............................................................................................
6. Tempat diahirkan
: ...............................................................................................
!. Tarikh antikan pertama ke perkhidmatan
kera"aan : .........................................................................
#. $awatan : ...........................................................................
.....................
%. Tarikh antikan "awatan &ekaran'
: .................................................................................................
1(. $awatan
: .................................................................................................
11. Tarikh )ertukar ke ne'eri
*a)ah/*arawak : .......................................................................................
12. Nama dan aamat ma"ikan &ema&a )ertu'a& di
*a)ah/*arawak : .................................................... .............................................
............................................................................................................
13. *e)a) )ertukar : +iarahkan/,emohon/,en'ikut
&uami/-&teri/Lain.ain /N0atakan1
(di isi dalam 4 salinan)
14. *amada pernah di)a0ar PENDAHULUAN 2aun 3an''uan : YA ( )
TIDAK ( )
15. $ika 0a4 n0atakan tarikh di)a0ar4 pe"a)at mem)a0ar dan "umah &erta
ampirkan &urat keuu&an/dokumen
pem)a0aran :.................................................................................................
*a0a men'akui &e'aa makumat 0an' ter&e)ut di ata& adaah )enar dan &a0a
)ertan''un'"awa) ke ata&n0a. +en'an itu &a0a memohon &upa0a
dipertim)an'kan untuk diuu&kan tuntutan 2aun 3an''uan men'ikut Pekeiin'
Perkhidmatan 5i. 6 Tahun 1%#! dan 5i. 4 Tahun 1%##.
....................................................
/ 1
Tandatangan dan Nama Pemohon
Tarikh :
BUTIR-BUTIR DIRI SUAMI/ISTERI PEMOHON (Jika anggota Perkhidmatan Awam
Kerajaan)
1. Nama
: ..............................................................................................................
2. Umur dan tarikh ahir
: ..............................................................................................................
3. No. K/P
: ..............................................................................................................
4. Tempat diahirkan
: ..................................................................................................
5. Tarikh antikan pertama ke Perkhidmatan
6wam : .........................................................................
6. $awatan
: .....................................................................................................
!. Tempat )ertu'a&
: ..................................................................................................
.................................................................................................................................
................
(di isi dalam 4 salinan)
#. Tarikh antikan "awatan
&ekaran' : ...........................................................................................
%. $awatan
: ...................................................................................................
1(. Tempat )ertu'a&
: ............................................................................................................
11. Tarikh )ertukar ke ne'eri
*a)ah/*arawak : .................................................................................
12. Tempat )ertu'a&
: ....................................................................................................
13. Tarikh kem)ai )ertukar ke
*emenan"un' : ...............................................................................
14. Tempat )ertu'a& &ekaran'
: .................................................................................
15. *amada pernah di)a0ar pendahuuan 2aun 3an''uan (YA ATAU
TIDAK) : .....................................
16. *amada pernah menuntut atau di)a0ar 2aun 3an''uan (YA ATAU
TIDAK) : ...................................
1!. $ika makumat di 15 dan 16 di ata& "awapann0a 764 n0atakan tarikh di)a0ar4
"umah4 pe"a)at pem)a0ar &erta ampirkan &ainan &urat keuu&an dokumen
pem)a0aran : .......................................
*a0a men'akui &e'aa makumat 0an' ter&e)ut di ata& adaah )enar dan &a0a
)ertan''un'"awa) ke ata&n0a.
...................................................
/ 1
Tandatangan dan nama suami/isteri
Tarikh :
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
P!"#$%$! P!"&'$
*a0a teah men0emak &e'aa makumat di ata& dan &a0a men'akui
ke)enarann0a. Pemohon 2n./Pn./9ik .......................................................
untuk menuntut keuu&an 2aun 3an''uan adaah di&okon'.
...............................................
/Tandatan'an4 nama dan :op Pen'etua1
Tarikh :

..... 5.. 7............... 6 Tahun 1987 dan Bil.................................................................................. 6......... . Dengan itu saya memohon supaya dipertimbangkan untuk diluluskan tuntutan Elaun Gangguan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil........... 4............ ..................... ................................................. Samada pernah dibayar PENDAHULUAN Elaun Gangguan : TIDAK ( ) YA ( ) 15....................................................................................................................................................... Saya mengakui segala maklumat yang tersebut di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.... ..................................(di isi dalam 4 salinan) 14.. Nama : ..... Jika ya................. pejabat membayar dan jumlah serta lampirkan surat kelulusan/dokumen pembayaran :....................................... Jawatan : ............. 3............ ( ) Tandatangan dan Nama Pemohon Tarikh : BUTIR-BUTIR DIRI SUAMI/ISTERI PEMOHON (Jika anggota Perkhidmatan Awam Kerajaan) 1........................ Tarikh lantikan pertama ke Perkhidmatan Awam : .............................................................................................. 2......................................................................... Tempat bertugas : ....................................................................................................................................... K/P : ...... Tempat dilahirkan : .................................................. 4 Tahun 1988.................................................... No......................................... Umur dan tarikh lahir : ...................................... nyatakan tarikh dibayar..............

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->