NILAI,MORAL DAN ETIKA

1. Konsep Nilai

2. Konsep Asas Moral

3. Teori-teori etika secara am

Definsi dan fungsi nilai

Moral,akhlak dan etika

Jenis-jenis nilai

Konsep baik, benar, dan patut dalam moral

Ciri-ciri Insan Bermoral dari Perspektif agama

KONSEP NILAI Definisi Nilai
Nilai merupakan standard dan prinsip kita dalam mempertimbangkan harga(worth) sesuatu benda,perbuatan,tingkah laku,kejadian dan keadaan sama ada benar,baik,berguna,di ingini atau sebaliknya. Nilai juga merupakan kriteria bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda, situasi dan manusia. Dengan ini, nilai jelas dilihat sebagai suatu kualiti, motif atau piawai norma yang ada dalam pertalian antara benda, fikiran dan pemilikan.

diubah atau dipertahankan. . Ia merupakan panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan dan menghadkan perlakuan seseorang. nilai bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral. dihujah. Nilai juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus dicabar.KONSEP NILAI Fungsi Nilai Secara amnya.

menunjukkan pandangan kita terhadap nilai (subjektif @ objektif) dan menunjukkan “apa yang dinilai”(relatif @ absolute/mutlak).KONSEP NILAI Menurut Abdul Rahman Md Aroff. .Kegunaan nilai ialah untuk menunjukkan hubungan antara nilai intrinsik dengan nilai instrumental@ ekstrinsik.panduan menyelesaikan konflik/membuat keputusan dan menghadkan perlakuan seseorang.menilai tingkah laku sendiri @ orang lain. nilai mempunyai fungsi iaitu : bertindak sebagai ukuran.dasar menentukan apa yang harus di hujah.

Nilai Objektif berbanding dengan Nilai Subjektif iii. Nilai Instrumental berbanding dengan Nilai Instrinsik ii. Nilai Mutlak berbanding dengan Nilai Relatif . iaitu: i.KONSEP NILAI Jenis Nilai Individu selalunya menggunakan sesuatu nilai dalam pelbagai konteks dan cara. Oleh itu wujudlah pelbagai jenis nilai.

rajin dan hormat menghormati. .KONSEP NILAI Nilai Instrumental (Ekstrinsik) Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat Nilai peringkat kedua. Huraian: Nilai rajin diamalkan atas matlamat mencapai kejayaan hidup. misalnya berani. Contoh: Dia belajar dengan begitu rajin supaya boleh mendapat keputusan PMR yang cemerlang.

KONSEP NILAI Nilai Intrinsik Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu Matlamat Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir Nilai peringkat pertama. kasih sayang. keadilan Contoh: Kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya. Huraian: Kasih sayang ibu bapa adalah lahir semulajadi dan bukan kerana untuk mendapatkan balasan daripada anak mereka. misalnya baik hati. .

Saya kenal rakan-rakan saya dan mereka tidak menghidapnya. Lagipun tidak banyak dalam kalangan yang saya kenal.KONSEP NILAI Nilai Subjektif Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu Contoh: Saya tidak bimbang tentang penyakit AIDS. . Huraian: Pandangan berkenaan AIDS merupakan nilai-nilai yang diterima oleh seseorang itu sendiri.

termasuklah kanak-kanak. AIDS mengancam nyawa setiap individu. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). .KONSEP NILAI Nilai Objektif Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi Diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang Contoh: AIDS adalah suatu isu moral. Huraian: Pandangan berkenaan AIDS merupakan nilai-nilai yang diterima dan dipersetujui kebanyakan orang.

Kekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir semua situasi norma masyarakat.KONSEP NILAI Nilai Mutlak (absolute) Nilai yang kebaikannya tidak bergantung kepada situasi atau peraturan khusus sesetengah masyarakat. Huraian: Nilai keadilan dianggap mutlak apabila seseorang yang didapati bersalah membunuh seseorang yang lain akan dihukum. Contoh: Hukuman mati atas pesalah yang didapati membunuh seseorang yang lain.   .hukuman yang sama juga akan dijatuhkan terhadap pembunuh. Sifatnya kekal dan diterima umum dan telah diuji oleh masa sebagai sesuatu yang baik. Jika ini berlaku pada masa dan tempat yang lain.

Tanggapan sedemikian berubah apabila kerajaaan memartabatkan Bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan hari ini. .KONSEP NILAI Nilai Relatif Nilai yang diingini atau tidak diingini sebagai alat peraturan masyarakat untuk mencapai matlamat masyarakat yang muktamat.Nilai dianggap berbeza oleh masyarakat yang berlainan. tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan. malah dalam masyarakat yang sama. nilai itu mungkin boleh berubah mengikut masa. Huraian: Pandangan berkenaan pada satu ketika dahulu dianggap sebagai tidak patrioktik. Sifatnya tidak menentu. Contoh: Penggunaan Bahasa Inggeris di papan tanda.

Sebaliknya dia tidak akan melakukan sesuatu yang dirasakan bercanggah dengan nilai yang diamalkannya. nilai moral biasanya merupakan sesuatu yang normatif atau patut dilakukan. Individu yang menghayati sesuatu nilai akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan nilai itu. Manakala nilai bukan moral adalah yang sebaliknya. Ia adalah penting dalam hubungan sosial atau individu dengan masyarakat untuk menjamin kestabilan masyarakat dan kehidupan yang baik sesama manusia. .KONSEP NILAI Rumusan Nilai merupakan satu aspek penting dalam mencorakkan budaya hidup manusia. Sistem nilai terbentuk melalui proses pengukuhan dan penerimaan nilai dan sistem sosial. Oleh itu.

perwatakan dan tingkah laku yang di terima.KONSEP ASAS MORAL Moral Moral berasal dari bahasa Latin moralitas yang bererti cara.sikap atau cara berkelakuan yang sejajar dengan tatasusial dan peraturan masyarakat. Konsep moral bermaksud kesedaran tentang ajaran dan pegangan berkenaan dengan baik buruk sesuatu perbuatan. Moral ialah satu cara perlakuan yang telah menjadi adat kebiasaan sesuatu kumpulan manusia kerana telah diterima dan dipersetujui bersama oleh kumpulan tersebut Oleh itu konsep moral ini merujuk kepada kawalan tingkah laku yang berlandaskan standard-standard yang dihayati serta diamalkan oleh seseorang individu.Seseorang yang dikatakan memiliki tingkah laku yang bermoral jika tingkah laku tersebut berdasarkan prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang diterima. . Daripada perkataan Greek : mores.

iaitu batin dan zahir dalam bentuk perlakuan . Ertinya ialah perangai. Perkataan akhlak juga membawa maksud budi pekerti seseorang individu. Perkataan akhlak secara terminologi bererti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sedar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. tabiat dan adab. budi. Budi pekerti di sini merujuk kepada kelakuan atau gerak geri seseorang. Akhlak merupakan sifat semula jadi yang dimiliki individu dan juga sifat yang dimilikinya menerusi latihan dan rangsangan.KONSEP ASAS MORAL Akhlak Akhlak berasal dari kata "akhlaq" yang merupakan jama' dari "khulqu" dalam bahasa Arab.

Oleh itu ada perkaitan seperti berikut: Akhlak Makhluk Khalik Akhlak yang mencakupi segala perbuatan dan tingkahlaku yang baik adalah untuk memanfaatkan makhluk tetapi bertujuan sematamata untuk mendapatkan keredhaan Khalik iaitu Tuhan Pencipta segala makhluk. halus. harus dengan tujuan untuk mendapatkan keredhaan Tuhan semata-mata. konsep akhlak melebihi makna moral dan etika. huraian tentang akhlak berkait rapat dengan hakikat diri manusia dan ia memainkan peranan penting dalam proses pembentukan peribadi-peribadi Muslim yang beriman dan bagaimana mereka merealisasikan konsep hakikat kemanusiaan dalam perhubungan sesama makhluk. Dalam Islam. Akhlak mencakupi makna moral dan etika iaitu sifat dan perlakuan yang baik. Walau pun begitu. benar dan patut yang dipunyai oleh seseorang yang memberi kebaikan kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Istilah “akhlak” daripada bahasa Arab ada kaitan dengan dua istilah lain iaitu”Khalik” (Tuhan Pencipta) dan “makhluk” (ciptaan) daripada kata akar yang sama iaitu “khalaqa” (mencipta). Dalam ertikata lain. . segala sifat dan perbuatan yang baik yang memanfaatkan itu.KONSEP ASAS MORAL Moral dan etika boleh dikaitkan dengan istilah akhlak tetapi terdapat perbezaan yang nyata. Oleh itu konsep akhlak mengimplikasikan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan sebagai Pencipta segala makhluk di mukabumi ini. bukan untuk mendapat balasan. pujian dan pengiktirafan daripada manusia.

. Etika juga merujuk kepada maksud kebiasaan atau cara. etika guaman dan sebagainya. Tujuan kod-kod etika yang digubal bersama ini adalah bertujuan sebagai garis panduan kepada tingkah laku sesuatu kumpulan untuk mengawal. menjamin dan melindungi tingkah laku yang bermoral dalam kumpulan tersebut. misalnya etika keguruan.KONSEP ASAS MORAL Etika Perkataan etika di ambil dari bahasa Latin ethica. Oleh itu etika boleh ditakrifkan sebagai suatu kajian sains tentang kelakuan manusia dalam masyarakat yang juga merupakan satu set peraturan tingkah laku atau undang-undang yang digubal bersama oleh ahli masyarakat tersebut.ethos yang bermaksud adat atau keperibadian (custom of character) dan merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik.

simpati. belas kasihan. empati. prihatin. Perlakuan moral dikaitkan dengan tingkah laku dan tindakan individu terhadap sesuatu keputusan yang ditunjukkan dengan penuh perasaan tanggung jawab. altruistik dan murah hati . tetapi mengikut kemampuan. Pentaakulan moral –melibatkan pemikiran dan pertimbangan secara bebas. Perasaan moral ialah emosi dan kehalusan perasaan individu yang mengandungi sentimen.KONSEP ASAS MORAL Terdapat beberapa dimensi etika iaitu.

KONSEP ASAS MORAL Socrates dari aspek falsafah moral telah mengutarakan bagaimana kita patut hidup. 2009)  .Dalam bidang psikologi.(Vishalache Balakrishnan.Perlembagaan Persekutuan.Di Malaysia. moral adalah aspek moral yang menentukan sama adaseseorang individu itu bermoral atau tidak. seseorang akan diterima sebagai manusia bermoral sekiranya diamematuhi peraturan dan undangundang serta norma masyarakat setempat. Rukun Negara dan Wawasan 2020 adalah tiga panduan untuk membantu seseorang individu menjadi warga yang bermoral di Malaysia.

tujuan atau maksud itu wajar atau tidak.Etika merujuk kepada pengajian tentang perangai dan tingkah laku dan juga merujuk kepada sejumlah sistem ataupun peraturan/undang-undang yang dikaitkan dengan sesuatu kerjaya. etika dan akhlak – standard atau prinsip untuk mengukur dan menghakim sama ada sesuatu perlakuan.KONSEP ASAS MORAL Perbezaan moral dan etika Moral dirujuk atau dikaitkan dengan tingkah laku yang benar-benar dilakukan. Moral. .

KONSEP BAIK. Sesuatu tindakan itu dikata “baik” atau “benar” sekiranya tindakan sejajar dengan tugas dan tanggungjawab.benar dan patut dalam moral Individu yang bermoral harusnya memegang kepada konsep baik. benar dan patut. .BENAR & PATUT DALAM MORAL Konsep baik. Konsep ini adalah agak abstrak dan ahli falsafah yang berlainan telah mentakrifkannya dalam konteks atau pendekatan yang berbeza. dan “salah” jika perlakuan @ tindakan bertentangan konsep baik dan benar.

Apabila kita memuji seseorang itu baik hatinya. konsep baik merupakan penerimaan atau sikap psikologi individu. Confucious menjelaskan baik ini ditunjukkan melalui tingkah laku sendiri. (Tam. 2006) Sebenarnya idea baik boleh memberi makna yang berbeza mengikut situasi tertentu. .BENAR & PATUT DALAM MORAL Konsep Baik Menurut Hobbes. Misalnya. Apa yang jelas di sini ialah sesuatu yang baik memang memenuhi keperluan kita serta membawa kepuasan kepada kita. Aristotle menganggapkan baik adalah unsurunsur kebahagian yang ada dan dirasainya.Lewis pula mengatakan bahawa baik atau buruk merupakan pengalaman seseorang individu secara intrinsik. maka makna “baik” di sini merujuk kepada sifat-sifat yang suka membantu atau empati. baik adalah sebarang objek yang diingini dan buruk adalah sebarang objek yang dibenci. Oleh itu.KONSEP BAIK. “pisang ini baik” merujuk kepada maksud “pisang itu” sedap rasanya.

Tuhan c. Pantang larang dan peraturan adat pula merupakan kebenaran relatif kerana ini hanya wujud secara relatif. Kepercayaan kepada Hukum Newton b. iaitu tidak boleh dibahaskan atau dikaitkan dengan perkembangan sains atau amalan-amalan sosial pada bila-bila masa. Pantang larang Kepercayaan kepada Tuhan dan menurut ajaran agama merupakan tugas kebenaran yang mutlak.KONSEP BAIK. Sila baca huraian di bawah dan cuba mentafsirkan apakah yang dimaksudkan “benar”: a. Manakala Hukum Newton merupakan kebenaran saintifik yang boleh dibuktikan dengan fakta-fakta atau maklumat-maklumat yang dikumpul dan dianalisiskan secara saintifik. . sebab-sebab dan bukti-bukti yang sah atau diterima oleh majoriti. Sesuatu yang dianggap “benar” mempunyai fakta-fakta.BENAR & PATUT DALAM MORAL Konsep Benar Perkataan “benar” bermaksud betul dan mengandungi ciri-ciri penjelasan nilai. Ini adalah kerana pantang larang yang mungkin benar pada hari ini tetapi dengan perubahan masa mingkin ia akan menjadi salah kemudiannya.

BENAR & PATUT DALAM MORAL Konsep Patut “Patut” boleh diertikan seharus. Konsep patut memerlukan penilaian intrinsik yang perlu:  memberi pertimbangan terhadap satu standard yang boleh diterima oleh manusia memberi tafsiran secara psikologi terhadap fakta-fakta yang wujud memberi persetujuan kerana mempunyai   .KONSEP BAIK. Moore (1903) menyatakan “patut” membawa erti yang sama dengan “baik” kerana mempunyai unsure bertindak secara waras dan bijaksana. mesti atau sesuai.

teori kemoralan sosial dan teori keperibadian mulia. teori deontologikal.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM Sekarang kita akan meneruskan penerokaan ke alam Teori Etika. Teori-toeri etika yang akan diterokai termasuklah teori teleologikal. Di bawah tajuk ini anda akan memahami teori-teori etika yang berkenaan tingkah laku manusia yang betul atau wajib. .

sama ada secara langsung atau tidak langsung. Teori teleologikal amat mementingkan hasil akibat sesuatu tindakan. iaitu perbandingan antara baik dan buruk. betul dan salah. Teori teleologikal boleh dilihat daripada dua perspektif. iaitu utilitarianisme dan egoime. Ini bererti sesuatu tindakan atau perbuatan perlu dilakukan sekiranya ia membawa lebih banyak atau bertujuan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan mengikut peraturan yang berkenaan.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM a) Teori Teleologikal Teori ini mengatakan bahawa nilai “betul” atau “salah” bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan. . Keputusan yang terakhir bergantung kepada jumlah bandingan perkara-perkara baik atau betul yang dilakukan.

Contoh: Mendera dengan keras orang yang melakukan kesalahan untuk mengelakkan kekacauan.  Individu patut melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan kebaikan maksimum kepada setiap orang atau membawa kebahagiaan maksimum kepada majoriti. Contoh: Peperangan dan cara peperangan dianggap wajar jika ia menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan melebihi kesengsaraan dan penderitaan yang dialami dalam situasi tertentu dibenarkan melakukan perkara tidak baik demi mengelakkan berlakunya perkara yang lebih buruk. kejahatan atau kecelakaan yang lebih besar. . Teori Utilitarianisme Teori Utilitarianisme adalah berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan atau keseronokan majoriti.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM i.  Sesuatu perlakuan itu dianggap baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang diharapkan dapat diperoleh. kerugian. kerosakan.

Teori Egoisme Teori egoisme adalah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah “betul” jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu “buruk” jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. iaitu kepentingan orang lain diketepikan. . Individu yang berpegang kepada teori egoisme hanya memikirkan diri sendiri dan kebaikan serta kepuasan yang diperoleh daripada tindakan tersebut.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM ii.

Oleh itu. benar atau salah adalah berdasarkan prinsip moral dan kewajipan moral yangbernilai intrinsik. Teori Deontologi boleh dibahagikan kepada dua prinsip utama. iaitu Prinsip Kewajipan dan Prinsip Eksistensialisme. akibat/kesan sesuatu perlakuan adalah tidak dititikberatkan. .TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM b) Teori Deontologi Teori ini menolak apa yang diperakui oleh teori teleologikal. Perlakuan kita dianggap bermoral jika mengikut kewajipan dan sebaliknya. Apa yang lebih penting ialah sifat perlakuan atau ciri-ciri peraturan itu. Sesuatu perlakuan sama baik atau buruk. Menurut teori ini. kita perlu memahami kewajipan dan peraturan moral yang sedia ada sebelum kita mula memilih sesuatu tindakan moral yang betul.

Menurut Kant. tidak berzina atau tidak menipu dalam apa jua keadaan merupakan peraturan universal. maka dia menghadapi kesukaran untuk memilih yang mana satu kewajipan perlu diberi keutamaan. Prinsip Kewajipan Prinsip Kewajipan dikemukan oleh Immanuel Kant (1724-1804) yang menegaskan pelaksanaan tanggungjawab semata-mata kerana pelaksanaan itu merupakan satu tanggungjawab. Menurut Prinsip Kewajipan. Tanggungjawab merupakan satu nilai utama menentukan sama ada tindakan itu bermoral atau tidak. misalnya tidak membunuh. tetapi terdapat tanggungjawab yang tidak berubah mengikut agama atau adat resam. . kita tidak perlu membuat pertimbangan tentang kesan tindakan (Teori Teleologikal) sebelum kita membuat keputusan. sesuatu tindakan yang betul perlu selari dengan kemoralan universal. Oleh kerana kedua-dua kewajipan perlu dilaksana pada masa yang sama. dia perlu menunaikan kewajipannya sebagai suami untuk menjaga isteri yang sakit. keluarga. dan dia juga perlu menjalankan kewajipannya sebagai seorang guru yang perlu menghadiri mesyuarat di sekolah. Kadang-kala individu tersebut akan berdepan dengan keadaan yang wujudnya dua kewajipan yang berkonflik. Ini merupakan satu kelemahan Prinsip Kewajipan yang selalu dikritik. Ramai ahli kemoralan merumuskan tanggungjawab kemoralan berdasarkan keagamaan. agama dan negaranya.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM i. Misalnya. individu bertanggunjawab terhadap diri. Maka.

Kadang-kala nilai pilihan individu ini tidak mengambil kira prinsip moral keluarga dan masyarakat setempat. Individu akan bebas bertindak dan dialah yang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri. manusia yang juga menyelesaikan masalah tersebut. subjektif dan berubah-ubah. Menurut Sartre (1905-1980) seorang ahli falsafah Perancis berpendapat bahawa peraturan dan prinsip kemoralan adalah terlalu abstrak. Maka. Prinsip Eksistensialisme Prinsip Eksistensialisme menegaskan bahawa nilai baik buruk mesti berasaskan pilihan individu secara bebas. Individu yang berpegang kepada prinsip Eksistensialisme hanya berpegang kepada prinsip sesuatu nilai yang baik atau buruk mesti berasaskan kepada pilihan individu secara bebas. Tindakan baik atau buruk adalah berasaskan kepada pilihan individu secara bebas.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM ii. Beliau juga menyatakan bahawa tidak ada satu set peraturan yang boleh digunakan oleh manusia untuk menentukan tindakan bermoral. Ini adalah kerana manusia perlu bertanggungjawab terhadap pertimbangan dan tingkah laku moralnya sendiri. peperangan dan konflik antara ras adalah tanggungjawab manusia yang menimbulkan masalah-masalah tersebut. relativisme individu dianggap sebagai mutlak. Sebagai contoh. malah mempunyai standard moral yang jauh berbeza. Oleh itu. .

Individu bukan sebagai matlamat kemoralan. Nilai atau peraturan ini adalah ukuran dan persetujuan masyarakat . Umat Hindu dikehendaki mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang menerusi dharma dan ahimsa. Ia merujuk kepada standard atau ukuran moral yang merangkumi nilai-nilai yang mementingkan masyarakat. Aroff) . Sebagai contoh. Oleh itu individu bertanggungjawab untuk mematuhi standard moral ini demi menjaga kerukunan sosial yang sedia ada. (Rujuk Buku Abdul Rahman Md.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM c) Teori Kemoralan Sosial Teori Kemoralan Sosial cenderung mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika iaitu autoriti.

Sedangkan peraturan masyarakat adalah berbeza antara sesuatu masyarakat.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM Kelemahan/Kritikan : Individu yang berpegang kepada teori kemoralan sosial menghadapi kesukaran menyesuaikan diri dengan peraturan dan situasi masyarakat yang baru sedangkan masa dan keadaan sekeliling selalu berubah. Ringkasnya teori ini patuh kepada autoriti. .Teori ini terlalu berlandaskan peraturan masyarakat atau mementingkan masyarakat dan bukannya individu sebagai matlamat etika.

Contohnya.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM b) Teori Keperibadian Mulia(Virtue) Menurut teori keperibadian mulia. Teori ini mula-mula sekali dikemukakan oleh Aristotle.keberanian.kejujuran. Virtue (keperibadian mulia) ialah sekumpulan konsep mencakupi keadilan. Teori ini menyatakan bahawa setiap keperibadian yang mulia merupakan “jalan tengah”. iaitu sesuatu nilai yang diamalkan itu adalah tidak berlebihan dan tidak juga terlalu kurang.kesabaran dan kebijaksanaan. sifat perangai dan ciri watak yang mulia. Menurut beliau bahawa keperibadaian yang mulia ini boleh dimiliki dan diperoleh oleh individu melalui latihan dan mengamalkannya selalu sehingga menjadi satu tabiat atau kebiasaan yang menyeronokkan dan menyenangkan. . Keperidian mulia ialah kecederungan untuk sesuatu tujuan bukan perasaan @ kebolehan dan tidak dihasilkan dalam diri seseorang individu oleh alam semula jadi. Teori ini menekankan cara-cara ideal untuk individu menjadi seorang insan yang mulia. etika adalah berkaitan dengan keperibadian.kemurahan hati. seseorang yang mengamalkan nilai berani hendaklah mengelakkan diri daripada perkara yang terlalu merbahaya tetapi bukan semua bahaya.

Tetapi Aristotle mengatakan tingkah laku yang adil terletak di tengahtengah. Kerumitan ini meruncing apabila seseorang melakukan sesuatu yang melibatkan orang lain. Aroff.Selain itu oleh kerana Aristotle menganggap keperibadian mulia bukan semula jadi maka teori ini ditentang oleh golongan yang percayakan kepada Tuhan.tetapi hanya ada pertentangan iaitu ketidakadilan dan kezaliman.(Abdul Rahman Md. 1999) . Al-Ghazali berkata keadilan bukan jalan tengah sebab keadilan tiada dua keterlaluan.TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM Kelemahan/kritikan : Amalan “jalan tengah” dikatakan tidak dapat memberi bimbingan dan nasihat yang praktikal kerana apa yang dianggap “patut” dan “sederhana” adalah tidak jelas.

TEORI-TEORI ETIKA SECARA AM TAMAT .