P. 1
BMM-3107-Modul

BMM-3107-Modul

|Views: 3|Likes:
Published by encik_hisham
Modul
Modul

More info:

Published by: encik_hisham on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

BMM 3107 Modul TAJUK 1 SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK

SINOPSIS Tajuk ini membincangkan tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik yang bermula pada tahun 500 SM hingga ke zaman moden. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman Peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) 1.0 Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik. Menghuraikan sejarah ilmu linguistik zaman Yunani, Iskandariah, Rom, Arab, India hingga zaman moden abad ke-20. KANDUNGAN ISI

Tahukah anda bila kajian bahasa bermula? Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. 1.1 Zaman Yunani, Zaman Iskandariah, Zaman Rom

Dalam sejarah ilmu linguistik, golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani. Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa, ekonomi, budaya dan politik. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah, maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates, iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. Untuk pengetahuan anda, tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle, iaitu murid Plato. Plato (427 – 347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidik bahasa sebagai suatu masalah dan persoalan melalui

karyanya yang berbentuk dialog, iaitu Cratylus. Dialog Cratylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya, iaitu antara kumpulan analogis yang mempercayai bahawa bahasa bersifat alamiah, nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen, iaitu berdasarkan persetujuan masyarakat. Beliau juga menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa, iaitu kata penghubung. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. Aristotle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah fungsi bahasa sebagai alat, khususnya untuk retorik dan puisi. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia, tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Secara umumnya, anda dapati bahawa kajian mengenai bahasa pada era Yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. Namun demikian, kaedah kajian mereka lebih bercorak logik dan bukannya saintifik. Kita telah selesai membincangkan tentang sejarah perkembangan linguistik zaman Yunani. Sekarang kita beralih pula kepada Zaman Iskandariah. Zaman ini bermula pada abad ketiga tahun masihi. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani, Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani, namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan, iaitu pertuturan. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb, participal, ganti nama dan kata depan. Para sarjana turut memperkenalkan bidang sintaksis, iaitu ayat yang merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman Rom. Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. Tahukah anda bahawa mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. 1.2 Zaman Pertengahan, Zaman Arab, Zaman India

Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman pertengahan yang dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka

Kajian mereka tertumpu kepada sumber al-Qur’an dan hasilnya perkembangan ilmu fonetik semakin pesat dan hampir menjadi sempurna serta terciptanya kamus lengkap untuk dijadikan bahan rujukan. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. Sekarang mari kita bincangikan pula perkembangan linguistik zaman Arab. zaman ini dikatakan sebagai permulaan kepada linguistik moden. Pada zaman ini bahasa berkembang pesat di Baghdad sebagai sebuah pusat ilmu di dunia. morfologi dan sintaksis. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Perbincangan seterusnya ialah sejarah perkembangan linguistik zaman India. marilah sama-sama kita lihat sejarah perkembangan linguistik zaman moden sekitar abad ke-20.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden Untuk pengetahuan anda. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab RigVeda. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. Kesan daripada kajian ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. iaitu sekitar abad ke-19. Hukum baharu mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L. iaitu bahasa berisolasi. Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasateraan. Pengkajian ilmu bahasa pada . Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa. Golongan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. Tamadun ini turut mengiktiraf bahawa bahasa berasal daripada satu bahasa yang sama. berimbuhan dan bahasa berfleksi. kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Kebanyakan ahli fikir yang lahir pada zaman ini ialah sarjana Islam yang sentiasa mendapat sokongan daripada pemimpin mereka. Tahukah anda bahawa sumbangan terpenting ahli-ahli bahasa zaman ini ialah kejayaan mereka membawa pembaharuan dalam ilmu bahasa dan mula mengkaji bahasa secara saintifik. Sebagai mengakhiri perbincangan tajuk 1 ini. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian.bahasa termasuk tatabahasa vernakular. Hal ini disebabkan Eropah mengalami zaman gelap. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. iaitu antropologi dan sosiologi. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. 1. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. hampir semua bahasa memiliki perkataan yang hampir sama dan maksud perkataan juga hampir sama. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Anda harus ingat bahawa pada era ini juga teori sebab musabab. Pada era ini bahasa Sanskrit digunakan dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik.

Bincangkan sumbangan Plato dan Aristotle kepada perkembangan ilmu linguistik sehingga kini. TUGASAN: Buat catatan nota dalam bentuk grafik tentang sejarah perkembangan linguistik sejak sebelum masihi hingga ke zaman moden. Gunakan bahasa sendiri menunjukan anda faham apa yang dibincangkan. Kajian pada era ini lebih sistematik dan menekankan kepada sinkronis dan diakronis. Para pengkaji turut menelurkan satu teori baharu. Leonard Bloomfield dan pemikiran Ferdinand de Saussure. iaitu bersifat arbitrari untuk menyampaikan perasaan dan fikiran. bahasa ialah sistem manusiawi yang instingtif. Buku beliau . iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial.  Menurut beliau. TAJUK 2 SINOPSIS PEMIKIRAN DALAM LINGUISTIK Tajuk dua ialah pemikiran dalam linguistik. Hasil pemikiran Bloomfield pula telah menghasilkan teori behaviourisme 2. iaitu pemikiran Edward Sapir. Kesimpulan kajian beliau mendapati bahawa struktur bahasa merupakan unsur yang menentukan sturktur pemikiran manusia. Beliau mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran manusia dari aspek psikologi.  Beliau berpendapat psikologi mendasari pengkajian bahasa dalam sains. HASIL PEMBELAJARAN (i) Menghuraikan aliran pemikiran tokoh-tokoh lingustik mengiku zaman (ii) Menghargai sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan ilmu bahasa sejak zaman awal hingga zaman moden (iii) Membuat banding beza bentuk pemikiran antara tokoh-tokoh linguistik 2.1 Pemikiran Edward Sapir Dalam Bidang Linguistik  Edward Sapir (1884 – 1939) seorang sarjana linguistik struktural dan antropologi dari Amerika pada awal abad ke-20. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. Mereka merupakan tokoh linguistik yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu bahasa melalui hasil kajian secara empirikal.zaman ini lebih cenderung kepada linguistic deskriptif atau linguistik huraian.0 KANDUNGAN ISI Hasil pemikiran de Saussure telah melayakkan beliau diberikan jolokan sebagai “Bapa Linguistik Moden”.

2 Pemikiran Leonard Bloomfield dalam Bidang Linguistik  Bloomfield (1887 – 1949) merupakan ahli linguistik yang mempelopori teori behaviourisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli psikologi dalam menghuraikan bahasa. sekiranya tingkah laku manusia lain berpunca daripada adanya rangsangan atau stimulus.3 Pemikiran Ferdinand de Saussure dalam Bidang Linguistik  Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Karya agung beliau ini adalah hasil daripada usaha pelajar-pelajarnya yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah sehingga terhasilnya buku tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pada tahun 1959. iaitu suatu kenyataan yang menunjukkan bahawa semua bahan kajian hendaklah dapat diperhatikan dan dianalisis secara empirikal.  Rumusan hasil pemikiran beliau tiada bahasa yang sempurna. beliau merupakan orang pertama yang mengemukakan dan menekankan peri pentingnya kajian bahasa dilakukan dari sudut yang berbeza-beza. Buku beliau yang popular ialah Language (1933). 2. Linguistik sinkronis mengkaji bahasa pada suatu masa tertentu. ayat-ayat itu tersusun di dalam otak dan dikeluarkan apabila adanya rangsangan.  Rumusan beliau. iaitu secara sinkronis dan diakronis. maka bahasapun dapat dilahirkan sebagai gerak balas atau respons terhadap rangsangan itu. bahasa akan sentiasa berubah.  Ketokohan beliau adalah hasil penelitiannya sehingga menerbitkan buku bertajuk Couse de Linguistique Generale pada tahun 1915. Beliau memperlihatkan konsep saintifik dalam kajiannya. Linguistik diakronis mengkaji bahasa dari segi sejarah yang dilalui oleh bahasa serta perubahan-perubanan yang dialami oleh sesuatu bahasa tersebut. Langue bermaksud loghat atau dialek dan parole bermaksud ciriciri bahasa yang dituturkan atau diucapkan oleh individu dalam masyarakat. . Ketokohan beliau sebagai ‘Bapa Ilmu Linguistik Moden’ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baharu dalam bidang bahasa secara moden.  Dalam sejarah ilmu linguistik moden. 2. TUGASAN Buat banding beza dalam bentuk grafik antara pemikiran de Saussure dengan Bloomfield. Dengan kata lain.  De Saussure merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep ‘langue’ dan ‘parole’.  Beliau juga beranggapan bahawa bahasa ialah satu tingkah laku manusia. Beliau beranggapan bahawa bahasa sebagai pangkalan data ucapan yang boleh mengeluarkan segala unit bahasa.bertajuk Language berbeza dengan Bloomfield kerana menggunakan pendekatan antropologi yang melihat bahasa dari segi fungsinya dalam masyarakat.

0 KANDUNGAN ISI Perbincangan dalam tajuk ini menjurus kepada pengenalan kepada bidang-bidang ilmu linguistik. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. 3. . linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual (iii) Membincangkan bidang linguistik gunaan dan hubungannya dengan pengajaran bahasa. · Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. iaitu Linguistik Am dan Linguistik Gunaan. Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan. HASIL PEMBELAJARAN (i) Menghuraikan tentang bidang ilmu linguistik BIDANG LINGUISTIK (ii) Menghuraikan linguistik am atau umum. TAJUK 3 SINOPSIS Tajuk tiga ialah bidang linguistik. KERANGKA TAJUK 3.Huraikan dengan ringkas menggunakan ayat sendiri sumbangan dan kesan teori behaviourisme terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan serta Linguistik Kontekstual. linguistik sejarah. perbandingan antara bahasa dan ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa serta kepentingan linguistik sejarah dalam perkembangan ilmu linguistik. iaitu bidang yang mengkaji aspekaspek teori Ilmu linguistik secara umum. linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa.1 Linguistik Umum dan Linguistik Gunaan · Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am. .

· Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. · Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. · Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. ejaan. . · Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan.bahan mengajarkan bahasa. seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan  Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu. tetapi dalam modul ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa. · Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. iaitu secara deskriptif.· Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. · Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajaran bahasa. · Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. · Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. deskripsi. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. 3. · Linguistik ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahan. bentuk kata.  “Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto. iaitu terjemahan dan perkamusan.

Linguistik ini memperlihatkan hubungan .  Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa.  Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asal usul atau etimologi sesuatu bahasa. kaedah perbandingan tidak begitu berguna.  Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga.  Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu.  Kaedah glotokronologi mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. sistem-sistem morfologi.  Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. dan tidak rapat hubungannya. kajian perlu dilakukan secara diakronik.  Pada dasarnya. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. sintaksis.  Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul (etimologi) sesuatu bahasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. dan perubahan-perubahan sistematik.  Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan:  Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri.  Kemudian. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga.   Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. dijangka amat tetap  Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh.  Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk. dan leksikon.  Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza.  Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman.

HASIL PEMBELAJARAN (i) Menjelaskan perhubungan antara bahasa dan masyarakat. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa sematamata untuk tujuan sendiri.yang erat dengan linguistik huraian. TAJUK 4 LINGUISTIK KONTEKSTUAL SINOPSIS Tajuk empat ialah tajuk yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. linguistik pengiraan. Sosiolinguistik. TUGASAN: Buat perbandingan antara linguistik sejarah dengan linguistik perbandingan. (ii) Mengenal pasti aspek-aspek bahasa. . dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. linguistik evolusi. serta sains kognitif. Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. struktur dan penggunaan bahasa dalam fungsifungsi sosial. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. kebudayaan dan masyarakat. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspekaspek yang dibandingkan itu 3. Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik.3 Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. linguistik antropologi. Bincangkan bidang linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa.

4. Linguistik kontekstual ialah bidang yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. Kuala Lumpur 2005). 1968 . bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Berkaitan dengan bahasa. mengikut konteks. 2. Yang membawa maksud.1  KANDUNGAN ISI Linguistik Kontekstual Menurut J. 4. Linguistik adalah satu bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik  Menurut Kamus Dewan (edisi keempat). Dewan Bahasa dan Pustaka. makna dan kepentingan (meaningful).2 Sosiolinguistik .0 4. relevan. Kajian saintifik tentang bahasa. Yang berkenaan.  Menurut John Lyons (1968). Kuala Lumpur 2005). Kontekstual ialah berkaitan dengan atau menurut konteks: penyelidikan sastera dari segi dapat merencanakan perkembangan sastera. Kontekstual membawa pengertian: 1. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri.  Kamus Dwibahasa (1981) menjelaskan bahawa linguistik ialah pengajian ilmu bahasa. Lyons. Dewan Bahasa dan Pustaka. ada hubungan atau kaitan langsung. 2. Linguistik ialah 1. Linguistik adalah suatu ilmu pengkajian bahasa yang dilakukan secara saintifik Definisi kontekstual: · Menurut Kamus Dewan (edisi keempat).

ia mengkaji mengenai aspek-aspek linguistik yang melihat aspek bahasa. kata sapaan yang ditinjau dari perpaduan sosial dan jarak sosial di antara penutur. sosiolinguistik adalah bidang yang memperlihatkan pertalian antara bahasa dengan masyarakat. iaitu satu perihal yang melibatkan apa yang dinamakan “perancangan bahasa” dalam menegakkan identiti sesebuah negara.3 Pengertian Antropologi Menurut etnologinya kata antropologi berasal dari kata yunani “Antropo” yang bererti manusia dan “logy” atau “logos” bererti ilmu yang mempelajari. Merupakan satu kajian yang sangat luas dan pelbagai meliputi bermacam-macam perkara seperti fungsi bahasa.budaya yang berhubung dengan aspek-aspek linguistik seperti perhubungan sosial harian yang berkaitan pula dengan kebudayaan. kriteria dan persepsi kesantunan berbahasa. penerimaan istilah akuntasi di kalangan ahli ekonomi.4 Antropologi Linguistik Satu cabang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat yang tertentu. Cenderung berfokus kepada variasi bahasa yang muncul dalam masyarakat yang kebiasaanya dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat.Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji perhubungan di antara bahasa dan gejalanya dalam masyarakat. Secara mudah. Fungsi linguistik memperkatakan tentang perkara-perkara seperti perbandingan di antara bahasa rasmi dengan bahasa vernakular yang tidak rasmi. struktur dan penggunaan bahasa yang ada dengan fungsi-fungsi sosial. Salah satu cara atau kaedah yang dapat digunakan untuk melihat pemakaian bahasa dalam konteks sosial budaya secara terperinci adalah participant observation . peranan bahasa. masyarakat. 4. pengungkapan jati diri secara sosial melalui grafiti. Pada prinsipnya. Kesimpulannya. sosiolinguistik mengkaji berbagai bahan sosio. kumpulan sosial. Adakala disebut etnolinguistik iaitu bidang yang dikatakan memberikan penumpuan kepada perhubungan di antara bahasa dengan penyelidikan primitif. pertalian bahasa dengan kumpulan-kumpulan etnik. mantra dan pelbagai istilah lain lagi. pelacakan bahasa rahsia bajak laut. bahasa. dialek dan bentuk-bentuk gaya yang dibezakan oleh perihal taraf pemakai. 4.pemakainya.

HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti prinsip-prinsip stilistik. Melihat aspek-aspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. 4. .Participant observation merujuk kepada seseorang yang dihantar kepada esuatu etnik. (ii) Melihat bagaiamana keberkesanan stilistik mempengaruhi bahasa.1 KANDUNGAN ISI Stilistik Menurut Abdullah Hassan (1990)  Stilistik atau sylistics adalah ilmu tentang stail atau gaya yang dihubungkan dengan pemakaian atau penggunaan bahasa  Fokus dan penekanan terhadap aspek kebahasaan  Ilmu tersebut muncul dalam bidang linguistik dan diperluas dalam bidang kesusasteraan yang menggunakan bahasa sebagai wahana pengucapan. TUGASAN Huraikan cabang-cabang linguistik kontekstual. Perlakuan bahasa bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan.0 5. 5.5 Linguistik Antropologikal Mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya. TAJUK 5 STILISTIK SINOPSIS Tajuk 5 ini melihat variasi bahasa yang bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. menetap dan bergaul dengan etnik berkenaan sehingga kadang-kadang membawa kepada perkahwinan dan jangka masa yang lama. Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal.

 Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal. 5. § Pentafsiran makna ayat melibatkan makna yang mudah difahami.  Rene Wellek dan Austin Warren (1966:182) . § Analisis itu tidak sahaja dalam lingkungan pengaplikasian bahasa tetapi menjangkaui kepersisan bakat berbahasa penulisnya. § Namun. . 5. mudah dimengerti.2    Kesan penerapan daripada disiplin linguistik tercerminnya ilmu gaya yang membezakan gaya sastera dan gaya bukan sastera.3  Pengenalan am Stilistik Bahasa Bermaksud bentuk variasi bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. Cabang linguistik gunaan atau terapan. § Kedua.4 Prinsip Stilistik Pertama menganggap dan mengiktiraf bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada kemampuan berbahasa sebagai satu anugerah dan bakat seseorang penulis. Stilistik dari sudut Sastera Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan bahasa. pendekatan stilistik membincangkan aspek tema seperti yang sering dibicarakan dengan menggunakan pendekatan struktural. khasnya bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan. 5. Karya sastera ditandai kelainan dalam penggunaan gaya bahasanya untuk menimbulkan kesan artistik. § Analisis karya sastera merupakan suatu huraian tentang bakat dan kebolehan mengarang bagi seseorang pengarang.stilistik meneliti penggunaan bahasa yang menyimpang daripada norma dan berusaha menemukan fungsi estetik. banyak maksud dan mempunyai makna simbolik. penelitian menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya.

§ Kelima. § Ketujuh. pendekatan stilistik juga menekankan penelitian tentang penghasilan sesebuah karya. § Aspek bahasa dapat menjelaskan kesan penggunaan sesuatu bahasa sama ada dapat difahami.unsur bahasa yang mendorong seseorang itu berkreatif. § Pengaplikasian kata dan diksi dari bahasa daerah atau tempatan dapat memperkaya perbendaharaan kata di samping merupakan satu gaya atau stail bagi seseorang penulis. § Keenam. menimbulkan keseronokan atau memberi kecelaruan dan kekaburan tanggapan . pendekatan stilistik membantu mereka memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks yang digunakan oleh pengarang. § Semasa berkarya. kedudukan stilistik sebagai penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan pembentukan satu penyusunan diksi serta struktur kalimat yang mencerminkan keperibadian atau idiosinkrasi penulisnya. juga digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan penghargaan pembaca atau khalayak terhadap sesebuah karya. pembentukan perkataan dan ayat dapat dilakukan. § Penulis mempunyai cara tersendiri. § Dalam sesebuah karya sastera yang pelbagai genre itu terdapat pelbagai jenis dan kategori perkataan dan ayat yang digunakan. Perbezaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya pengalaman. (1976:7). pendekatan stilistik selain digunakan untuk menganalisis proses penghasilan sesebuah karya. melalui pendekatan stilistik huraian terhadap pemilihan diksi. § Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan stilistik ini akan menemukan gagasan bahawa terdapat unsur. § Murry J. § Pengetahuan dan ilmu yang bersangkutan dengan aspek kemasyarakatan iaitu bidang sosiolinguistik dan dialektologi perlu dikuasai oleh pengkaji atau peneliti.§ Ketiga. sikap dan keperibadian penulis § Keempat. pendidikan. penggunaan pendekatan stilistik berhasil memperlihatkan gaya keperibadian seseorang penulis. seseorang penulis didorong oleh pelbagai keadaan dan rangsangan yang berlaku di sekelilingnya.M.

Sistem yang dimaksudkan ialah aturan. mesej atau idealisme pengarang. Setiap bahasa mempunyai bahasa masing-masing.kesan daripada penggunaan penanda dan petanda bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pemikiran. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) 6. pensel ini . TAJUK 6 SIFAT BAHASA SINOPSIS Tajuk 6 ini membincangkan sifat-sifat bahasa menurut Teori Noam Chomsky Menurut Teori Noam Chomsky bahasa apa pun di dunia ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Contoh : BAHASA MELAYU 1.0 6. TUGASAN Huraikan prinsip-prinsip stilistik dan bagaimanakah stilistik itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. ayat. Menguasai dan memahami perbezaan sifat-sifat bahasa itu. sebuah buku merah 3.1 • • yang • cara• • • Boleh menjelaskan sifat-sifat bahasa itu secara tepat. Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan. KANDUNGAN ISI Bahasa sebagai satu sistem Bahasa mempunyai susunan yang tertentu. melainkan mengikut cara tertentu. buku itu 2. Sistem itu telah ditetapkan oleh susunan bahasa. nahu atau bentuk sintaksis. sama ada dalam bentuk bunyibunyi perkataan. kata). Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan sempurna dari segi strukturnya (klausa. susunan perkataan .

that car (kereta itu) 2. Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan bendabenda yang dimaksudkan. – tempat : situasi sekeliling dimana pertuturan itu mengambil tempat. Bahasa sebagai alat berkomunikasi 6. Bahasa itu linear .4. – pendengar : orang yang dilawan bercakap. three red books (tiga buah buku yang merah) 3.2 • • • 6. struktur dan tatabahasanya tidak berubah. Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud.3 • • • Bahasa bersifat dinamis Bahasa adalah berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain. • Faktor yang mengubah bahasanya. the beautiful book (buku yang cantik itu) 6.BAHASA INGGERIS 1. Oleh kerana sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap bahasa mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda sama. 6. termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh: dalam Bahasa Melayu dipanggil “pintu” dalam Bahasa Inggeris dipanggil “door” “puerta” dalam Bahasa Sepanyol. pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. – butir pertuturan : tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. Walaupun begitu.6 Bahasa mempunyai makna Makna bererti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. Bahasa itu bersifat arbitrari Arbitrari ialah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa dengan makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya sesuatu masyarakat.5 • • 6. Pertembungan kebudayaan. • Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar.

bunyi-bunyi yang dihasilkan ialah ‘k’. TUGASAN: Dengan memilih contoh-contoh yang sesuai.Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. . Ini dikatakan linear di mana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi. — Halliday (1968) menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu : Pengguna – orang yang menggunakan sesuatu bahasa dan Penggunaan – kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan.0 7. ’l’.• • ’ a’. Variasi bahasa merupakan suatu pengkajian terhadap fitur bahasa yang berbeza secara semantik apabila kita membandingkan kumpulan penutur berbeza atau suatu kumpulan penutur yang sama dalam keadaan yang berbeza. 7. Makin besar jumlah penuturnya. HASIL PEMBELAJARAN (i) Menghurai dan menjelaskan variasi-variasi bahasa. (ii) Melihat pengaruh variasi bahasa itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. iaitu dengan pergerakan alat-alat artikulasi satu demi satu. makin luas daerah penyebaran bahasa itu dan makin banyak perbezaannya. huraikan sifat-sifat bahasa dengan jelas. • Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu. dan ‘m’.1 KANDUNGAN ISI Variasi Bahasa  Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. ’a’. TAJUK 7 VARIASI BAHASA SINOPSIS Tajuk 7 ini membincang dan menjelaskan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Sebagai contoh untuk menyebut kalam .

yang sekarang dikenal sebagai bahasa Melayu baku. Melaka. dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza penggunaannya. variasi yang dipilih untuk mewakili satu bahasa secara menyeluruh itu disebut bahasa standard atau bahasa baku. —Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Dalam rangka Malaysia. Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Bahasa Melayu baku ialah variasi yang digunakan apabila orang.ahli bahasa. Namun apabila mereka merujuk sesuatu bahasa tertentu. Dalam bidang ilmu bahasa. Tujuannya supaya mudah difahami. Terengganu. misalnya bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. seperti latar belakang pendidikan. seperti dialek Kelantan. Demikian juga terdapat variasi-variasi bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktorfaktor sosial. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. yang dari segi sejarahnya berasaskan dialek bahasa Melayu Johor Riau. Dalam konteks Malaysia. Tiap-tiap pihak harus gugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan guna sedikit sebanyak variasi bahasa yang bersifat bahasa m Melayu umum. Perak dan Johor. Perak dan Johor. Terengganu. ialah variasi yang digunakan dalam sistem pendidikan (bahasa sekolah). Demikian juga halnya dengan Bahasa Melayu.orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang. Makin besar jumlah penuturnya. Pahang. Negeri Sembilan. mereka mempunyai gambaran tentang satu kesatuan bahasa.Aspek ini lebih menekankan kepelbagaian daerah untuk bahasa yang sama dan bukannya perbandingan fitur antara dua bahasa. Demikian juga halnya dengan bahasa Melayu. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. seperti dialek Kelantan. kosa kata dan tatabahasa. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. Negeri Sembilan. satu variasi tertentu dipilih sebagai mewakili bahasa tersebut dan variasi inilah yang menjadi ukuran apabila kita merujuk sifat umum bahasa tersebut. Melaka. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. Hakikat bahasa dan variasi-variasinya sudah lama diakui oleh ahli. dalam semua situasi rasmi seperti . yang walaupun mempunyai berbagai-bagai kelainan. Pahang. Makin besar jumlah penuturnya. Variasi ini. Daripada beberapa variasi satu bahasa. —Variasi bahasa ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. masih terdiri daripada satu keseluruhan. jenis pekerjaan.

jawa.  Dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. 7.  Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) menubuhkan Pusat Latihan Malaysian Sign Language (MySL) yang digerakkan melalui sumbangan Yayasan Tan Sri Othman Yeop mensasarkan melatih 100 jurubahasa dalam tempoh lima tahun. Amerika Syarikat dan Inggeris meskipun memiliki bahasa tulis yang sama tetapi memiliki bahasa isyarat yang berbeza (American Sign Language dan British Sign Language). tatabahasa.3 Bahasa Isyarat  Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual. untuk berkomunikasi. .  Dialek mempunyai bentuk tertentu. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina.  Kaum tunarungu adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini. Bahasa isyarat berbeza di negara-negara yang berbahasa sama. dan penggunaan katakata tertentu. Contohnya. 7. sosial dan stilistik. cabang Nusantara. Kalimantan dan sebagainya. lengan.  Biasanya bahasa isyarat ini hanya digunakan oleh mereka yang mempunyai kecacatan seperti bisu dan pekak.  Bahasa isyarat unik dalam jenisnya di setiap negara.  Golongan pekak dan bisu di negara ini menggunakan kaedah Bahasa Isyarat Malaysia (BIM). dan tubuh. yang memerlukan khidmat jurubahasa apabila berurusan dengan mereka yang tidak memahami bahasa berkenaan. bukannya suara. tetapi menggunakan bahasa isyarat yang sama. tetapi perbezaannya tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek.dalam ucapan-ucapan. dan gerak bibir. mesyuarat dan persidangan dan dalam media massa. biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan.  Dialek kawasan ialah variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Ada negara-negara yang memiliki bahasa tulis yang berbeza (contoh: Inggeris dengan Sepanyol). Dikaitkan dengan rumpun bahasa Austronesia. Sumatera. orientasi dan gerak tangan.2 Variasi Bahasa (Dialek) Perkataan 'dialek' berasal daripada bahasa Yunani iaitu 'dialektos' iaitu perkataan yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasa Yunani pada waktu itu. bahasa tubuh.  Ini adalah salah satu cara untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Terdapat 3 jenis variasi iaitu variasi daerah. serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan fikiranmereka. Dialek merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh pengguna dalam sesuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Hal yang sebaliknya juga berlaku. dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bentuk yang standard/ baku dari segi sebutan.

TUGASAN Dengan memilih cerpen yang sesuai. analisis penggunaan variasi bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. TAMAT .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->