QS

QS Al Baqarah/2:30

Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

QS Ali Imron/3:159

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".QS Al Isra/17:26-27 Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. . QS Ar Rum/30:41-42 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

QS Yunus/10:40-41 Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur'an. QS Al Mujadalah/58:11 Hai orang-orang yang beriman. Jika mereka mendustakan kamu. niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan". maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis". dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. maka lapangkanlah. . maka berdirilah. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu.

QS Al Jum’ah/62:9-10 Hai orang-orang yang beriman. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. silih bergantinya malam dan siang. maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat. QS Al Baqarah/2:164 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Apabila telah ditunaikan shalat. . Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful