QS Al Baqarah/2:30

Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

QS Ali Imron/3:159

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

QS Al Isra/17:26-27 Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. . dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. QS Ar Rum/30:41-42 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis". niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu. QS Al Mujadalah/58:11 Hai orang-orang yang beriman. Jika mereka mendustakan kamu. maka berdirilah. maka lapangkanlah. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan". Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.QS Yunus/10:40-41 Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur'an. .

maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. . Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat. maka bertebaranlah kamu di muka bumi. QS Al Baqarah/2:164 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Apabila telah ditunaikan shalat.QS Al Jum’ah/62:9-10 Hai orang-orang yang beriman. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. silih bergantinya malam dan siang.