Pembinaan Soalan Aras Mental Tinggi Dan Penyediaan Peraturan Memberi Markah

oleh Ab.Ghani Hj Taib Jabatan Ilmu Pendidikan MPPM

Beberapa Isu Pembelajaran dan Pengujian • Isu(1):Apakah pembelajaran yang berkesan?(Bloom.1982) • • • • • higher mental processes(HMP) the arts(affective components) social interactions continuing learning peak learning experiences .

Isu(2) Apakah maksud Proses Mental Tinggi? …………. Hopkins) ……. problem solving..problem solving..…analisis. critical and creative thinking(Krulik) ..understanding...problem solving. analytical skills and creativity(Bloom) ….. critical thinking and creativity(Haladyna) …. application of principles. sintesis dan penilaian(Groundland.....

menganalisis. mengkritis dan lebih kreatif .Isu (3) Apakah kepentingan HMP? •menyelesaikan masalah dan mengaplikasikan pengetahuan •pembelajaran lebih bermakna •pembelajaran lebih tahan lama •pengalaman pembelajaran yang memuncak •melibatkan perlakuan mental seperti mengaplikasi.

Isu(4): objektif lwn subjektif ? •Keberkesanan soalan objektif dan soalan esei •Kesukaran memeriksa soalan esei: holistik -analitik •Hubungan kerja kursus dan peperiksaan .

Isu(5) Apa yang diajar dan apa pula yang diuji? •Bolehkah pembelajaran dan penilaian disepadukan? •Apakah yang diukur dalam peperiksaan? •Bagaimanakah KBKK disebatikan dalam soalan peperiksaan? dan •Mengapakah unsur nilai tidak ditekankan dalam peperiksaan? .

Hubungan Kognitif dan Afektif • • • • • Penilaian Sintesis Analisis Aplikasi Kefahaman(Comprehe nsion) • Pengetahuan (KOGNITIF) • Perwatakan/Sistem Nilai • Mengorganisasi Nilai • Pengkonsepan Nilai • Bertindakbalas/Pengli batan • Penerimaan/Kesedaran (domain AFEKTIF) .

Ciri-ciri soalan aras mental tinggi(HMP): • Soalan menarik dan mencabar • kata kerja tugasan soalan menekankan kebolehan menganalisis. mengkritk. membuat penilaian dan menyelesaikan masalah secara kreatif • peluang untuk perbincangan • melibatkan kefahaman konsep dan mengaplikasikan ilmu • menjurus kepada prinsip atau generalisasi .

JENIS -JENIS dan CONTOH SOALAN HMP •(1) Menggunakan kata-kata hikmah (quotation) oleh tokoh yang autoritatif •(2)Menggunakan gambar atau bahan yang menyentuh perasaan atau yang mencuit hati •(3) Berdasarkan pengalaman •(4)Bersifat futuristik („if „ question!) .

…samb(lain-lain jenis dan contoh soalan HMP) • (5)Menggunakan kiasan. analisis. graf dll) • (9) Soalan-soalan yang bertahap (struktur esei) eg kefahaman. kartoon.sintesis. membuat penilaian dan meramal . keratan akhbar. mencabar mengikut kesesuaian (petikan. jadual. perumpamaan dan metafora • (6) Menggunakan isu kontroversi • (7) Banding beza pendapat • (8) Menggunakan ransangan yang menarik. carta. analogi.

sintesispenyelesaian masalah dan pemikiran kritiskreatif • unsur nilai .Panduan Untuk Menggubal Soalan Esei HMP/HOTS ASPEK TEKNIKAL SOALAN ESEI • objektif soalan(kaji sukatan) • bentuk soalan esei • kata tugas soalan • syarat • kriteria UNSUR HMP/HOTS • ransangan menarikmencabar • jenis soalan • tekankan kebolehan analisis.

• Secara Global/Holistik -tetapkan gred dan kriteria setiap gred • Secara Analitik-perincian isi dan peruntukan markah • Secara Global-Analitik.dll) Peraturan Pemberian Markah dan Pemeriksaan Skrip Jawapan Esei HMP . ketekalan hujah. penerapan nilai.Pembahagian markah mengikut tugasan soalan (isi kandungan 5 hujah x3m. kriteria prosesilustrasi dan bahasa.

.it is better to do a thing right than to explain why you did it wrong! ”(prinsip penilaian oleh Ten.PENUTUP • Meningkatkan aras soalan juga akan meningkatkan pembelajaran • Jadual Penentuan Ujian(JPU) perlu memberi penekanan terhadap HMP/HOTS • Sesi penggubalan soalan perlu lebih peka dengan keperluan JPU • “..D Brink) .