P. 1
MAKALAH ILMU HADIS

MAKALAH ILMU HADIS

|Views: 130|Likes:
Published by Wadie Agatoshie
HADIST
HADIST

More info:

Published by: Wadie Agatoshie on Jul 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

1

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh Puji dan syukur kami panjatkan kehadiat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang bersangkutan dan teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga makalah ini dapat berguna bagi yang membaca.tidak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

21 Mei 2012

Penulis

... 10 11 DAFTAR PUSTAKA ................ Kesimpulan ....................................2...................... Masa pembukuan hadis abad 1............................... 3 4 6 BAB 3: PENUTUP 1...........2 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................1....................................... 1...............................3...........................4.................... BAB 2: ISI / PEMBAHASAN 1....................................................................................2........... DAFTAR ISI .................5 ....................2....................................1.......... Sejarah perkembangan hadis ..... 1 2 BAB 1:PENDAHULUAN ................ 1..................................................... 12 .................................. Saran .............................

Periodisasi penulisan dan pembukuan hadis secara resimi di mulai pada masa pemerintahan khalifah umar ibn Abd AlAziz(abad-2H).3 BAB I PENDAHULUAN Keberadaan Hadis sebagai salah satu sumber hukum dalam islam memiliki sejarah perkembangan dan penyebaran yang kompleks.perkembangan hadis pada masa awal lebih banyak menggunakan lisan.larangan tersebut berdasarkan kekhawtiran Nabi akan tercampurnya Nash AL-Qur‟an dengan hadis.selain itu.dikarenakan larangan Nabi untuk menulis hadis. .Terlepas dari naik-turunnya perkembangan hadis memberikan pengaruh yang sangat besar dalam sejarah peradaban islam.bahkan khalifah Umar bin khattab sangat menentang penulisan hadais.juga disebabkan fokus Nabi pada para sahabaat yang bisa menulis untuk menulis AL-Qur‟an.larangan ini berlanjut sampai pada tabi‟in besar.begitu juga dengan khalifah yang lain.

III. Saat itu mereka belum mempunyai motif yang kuat untuk membukukan hadist. apabila tidak dibukukan akan lenyap dan dibawa oleh para penghafalnya kedalam alam barzakh dan juga semakin banyak kegiatan pemalsuan hadist yang dilakukan yang dilatar belakangi oleh perbedaan politik dan perbedaan mazhab dikalangan umat islam dan semakin luasnya daerah kekuasaan islam maka semakin komplek juga permasalahan yang dihadapi umat islam. namun tidak diketahui mengapa niat itu batal atau urung dilaksanakan. Namun demikian.Pelopor Gerakan Kodifikasi Hadist dan kitab-kitab Hadist Abad II Hijriah . pada masa Umar Bin Khattab menjadi Khalifah ke-2 juga merencanakanmeghimpun hadist-hadist Rasul dalam satu kitab. Sejarah perkembangan hadis Latar Belakang Munculnya Usaha Kodifikasi Hadist Pada abad pertama Hijriah sampai hingga akhir abad petama Hijriah. hadisthadist itu berpindah dari mulut kemulut. Setelah Nabi wafat.Dikala kendali Khalifah dipegang oleh Umar Bin Abdul Aziz yang dinobatkan dalam tahun 99 Hijriah. seorang khalifah dari Dinasti Umaiyah yang terkenal adil dan wara‟.karena hapalan mereka terkenal kuat.V) A. sehingga beliau dikenal sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. upaya perubahan dari hapalan menjadi tulisan sebenarnya sudah bekembang disaat masa Nabi. masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hapalannya. tergerak hatinya membukukan hadist karena dikhawatir para perawi yang membendaharakan hadist didalam dadanya telah banyak yang meninggal.4 BAB II PEMBAHASAN (SEJARAH KODEFIKASI HADIS ABAD II.IV.

saya khawatir akan lenyapnya ilmu ini setelah ulama wafat.98 H).107 H) seorang pemuka tabi‟in dan salah seorang Fuqaha yang tujuh. kedua ulama diataslah sebagai pelopor dalam kodifikasi hadist berdasarkan perintah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.(w.Diantara gubernur madinah yang menerima instruksi untuk mengumpulkan dan menuliskan hadist yaitu Abu Bakar ibn Hazm.dan dalam intruksi tersebut Umar memerintahkan Ibn Hazm untuk menuliskan dan menuliskan hadist yang berasal dari a).Bakar Al Siddiq(w. Umar Bin Abdul Azis berkata kepada Hazm :“ Perhatikanlah apa yang bisa diambil dari hadist Rasulullah dan catatlah. Al Qasim Ibn Abu. Koleksi Ibn Hazm itu sendiri b). Dikatakan resmi karena itu merupakan kebijakan kepala negara dan dikatakan massal karena perintah diberikan kepada para gubernur dan ahli hadist. Amrah binti Abd.Ibn Hasim melaksanakan tugasnya dengan baik. Ar-Rahman(w.Penulisan Hadist . dan muridnya syaidah Aisyah r. dan tugas yang serupa juga dilaksanakan oleh Muhammad Ibn Syiihab Al– Zuhri.124 H).Sejarah penghimpunan hadist secara resmi dan massal baru terjadi setelah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz memerintahkan kepada ulama dan para tokoh masyarakat untuk menuliskannya.5 1.a). . seorang ulama besar di Hijasz dan Syam. seorang faqih.

Hasyim (w.161 H).Di khurasan/ Iran.“Ulama diperiode ini cendrung mencampur adukkan antara hadist Nabi dengan Fatwa Sahabat dan Tabi‟in. 176 H)d. Berita itu selanjutnya disampaikan kepada sahabat lain yang tidak mengetahui berita itu. Sistem pembukuan Hadist pada awal pembukuannya agaknya hanya sekedar mengumpulkan saja tampa mperdulikan selektifitas terhadap susunan Hadist Nabi. .Di yaman.Hadis sebagai kitab berisi berita tentang sabda.e.g. periode sesudahnya bermunculan ahli hadist yang bertugas sebagai kodifikasi hadist jilid ke2 yaitu:a. apakah termasuk didalamnya fatwa-fatwa sahabat dan tabi‟in.Berita tersebut didapat dari pada sahabat pada saat bergaul dengan nabi. Al Auza‟I (w. Ibn Jurraj (w.Di Basrah. Abu Ishaq (w.Di Madinah.188 H dan IbnuMubarrak (w.179 H) c. Said Bin abi Arubah(w. Sofyan Tsauri (w.Di Kufah. jarir Bin Abdul Namid ( w.181H) “Sejarah perkembangan hadis merupakan masa periode yang telah dilalui hadis oleh masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan.188 H).f. mereka belum mengklasifikasikan kandungan nash-nash menurut kelompoknya” Dengan demikian pembukuan hadist pada masa ini boleh dikatakancendrung masih bercampur baur antara hadist dengan fatwa sahabat dantabi‟in.153 H).Sistem Pembukuan Hadist .Di Syam/ Sriya.h.Di Wasith/Iraq .160 H). Ar Rabi‟ Ibn Shahih (w. penghayatan dan pengalaman dari kegenerasi ke generasi.6 2. perbuatan dan sikap nabi Muhammad sebagai Rasul. Itulah pembentukan hadis. Setelah periode Abu bakar bin Hazm dan ibnu Shihab Al Zuhri.Tokoh-Tokoh Pengumpul Hadist. atau disampaikan kepada murid-murid berikutnya hingga sampai kepada pembuku hadits. Dengan memerhatikan masa yang telah di lalui hadis sejak masa timbulnya/lahirnya di zaman Nabi SAW. Ma‟mar (w.151 H) dan Imam Malik (w. 3.156 H).150 H) b.156 H) dan Hamud bin Salamah (w.Di Mekkah.

Seiring dengan perkembangan dakwah. seiring terjadinya tragedi perbuatan kedudukan kekhalifahan yang bergeser ke bidang syari‟at dan „aqidah dengan munculnya hadis palsu.pada masa ini belum di tulis ataupun dibukukan. ialah lebih kurang 23 tahun.7 1.Periode ini disebut al wahyu waat takwin.Para sahabat dan tabi‟in ini sangat mengenal betul pihak -pihak yang melibatkan diri dan yang terlibat dalam perumusan tersebut.1 Masa pembentukan hadis Masa pembentukan hadis tiada lain masa kerasulan Nabi Muhammad itu sendiri. sehingga jika ada hadis baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya diteliti secermat-cermatnya siapa saja yang yang menjadi sumber dan pembawa hadis . Pada masa ini hadis belum ditulis. 2. dimulai sejak wafatnya nabi Muhammad pada tahun 11H atau 632M. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan rosul hingga wafatnya (610M-632m) 2.2 Masa pengenalan Masa ini adalah masa para sahabat besar dan tabi‟in. mulailah bermunculan persoalan baru umat islam yang mendorong para sahabat saling bertukar hadis dan menggali dari sumber utamanya.3 Masa penghimpunan Masa ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi‟in yang mulai menolak menerima hadis baru. dan hanya berada dalam benak atau hafalan para sahabat saja.

Masa pembukuan hadis Pada Abad ke1 hijriyah . Pada abad ini disebut ‘ashar al-wahyi wa At-taqwin’ (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat islam. kepandaian baca tulis dikalangan para sahabat sudah bermunculan. bukan berarti tidak ada sahabat yang menulis hadis.8 2. Pada masa nabi SAW. Nabi menekankan untuk menghapal. memelihara. Guna menghindari salah pengertian bagi umat islam dalam memahami hadis sebagai prilaku Nabi Muhammad. af‟al. di antaranya. perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW.shahifah-nya disebut Ash-Shadiqah. hukum keluarga dan lain-lain. mematerikan. hanya saja terbatas sekali karena kecakapan baca tulis dikalangan sahabat masihkurang. memahami.  „Abdullah Ibn Amr Ibn „Ash. dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari Tidak ditulisnya hadis secara resmi pada masa nabi.  Anas Ibn Malik.  Ali Ibn Thalib. penulis tentang hukum diyat. . maka para ulama mulai mengelompokkan hadis dan memisahkan hadis yang termasuk marfu‟ (yang berisi prilaku nabi Muhammad). dan takrir nabi yang berfungsi menerangkan Al-qur‟an untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat islam.4 Masa pendiwaan dan penyusunan Abad ke3 H merupakan masa pendiwaan (pembukuan) dan penyusunan hadis. Dalam sejarah penulisan hadis terdapat nama-nama sahabat yang menulis hadis. Pada abad inilah hadis lahir berupa sabda (aqwal). mana yang mauquf (yang berisi prilaku para sahabat) dan mana yang maqthu‟(yang berisi prilaku tabi‟in).

dan imam malik.Menurut Dr.Sistem pembukuan pada masa ini adalah dengan menghimpun hadis mengenai masalah yang sama dalam satu bab yang berisi masalah lain dalam satu karangan.Al auza‟i.di teruskan oleh ulama‟hadis pada pertengahan abadi II H.Ahammad Amin yang mempelopori penulisan ini adalah Ibnu Juraij karena.dia wafat lebih dulu dari yang lainnya.dan dho‟if.selanjutnya pada abad ke 4 H.yaitu Abu ja‟far Al.mansur yang memerintah selama 22 tahun (136-158H).Banyak ulama hadis yang menghimpun menghimpun ilmu-ilmu kebersamaan dengan kegiatan ulama‟dalam bidang lain agama seperti fiqih.syufyan ats-Tsauri.perintah ini di tujukan kepada Malik bin Anas sewaktu berkunjung ke Madinah dalam rangka ibada haji.bahkan mereka belum mengklasifikasikan antara hadis sahih.kalam dan sebagainya.oleh karena itu.periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih di batasi.9 Abad ke2 hijriyah: perkembangan hadis pada masa Khulafa’ArRasyidin(11H-40H) Pada masa ini disebut juga dengan masa sahabat besar.sedangkan pada abad 5 Hijriyah dan . Usaha penulisan hadis yang dirintis oleh abu bakar bin Hasm dan ibnu syibab az – zuhri pada sekitar tahun 100 H.karena itu masa ini di kenal dengan “asrul al –tadwin”(masa pembukuan).para ulama menganggap masalah ini sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan (at-Tasabbut wa Al-iqlal Ar-Riwayah).usaha pembukuan hadis terus di lanjutkan hingga di nyatakannya bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan Hadis.karya ulama‟pada masa ini masih bercampur antara hadis rasul dan fatwa sahabat serta tabi‟in.ibnu juraij.Hasan.karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran AlQur‟an.lalu meraka menghimpun hadis-hadis Nabi di daerah masing-masing.ulama‟hadis yang menghimpun hadis pada masa ini antaralain.perintah kenegaraan mengenai pengumpulan hadis di atas dari khalifah II Abasyia di Baghdad.dan tinggal di Makkah.

3. . 2. mulai dari pertama kali di kodifikasi sampai pada masa periode terakhir kemunduran islam itu sendir.seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab hadis seperti menghimpun untuk memudahkan untuk mempelajarinya.Pada Kodifikasi Hadist ini melahirkan berbagai ulama dan tokoh-tokohSeperti yang kita kenal sampai sekarang yaitu Perawi Hadist-hadistshahih seperti Imam Bukhari dan Muslim..Dari sejarah kodifikasi hadist ini.Penyebab Kedua adalah banyaknya beredar Hadist-hadist palsu sehingga perlunya kodifikasi hadist yang mulai dilaksanakan secara perdana dan massal pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn AbdilAziz. atau ulama penghapal hadist yang meninggal dunia. 4. 10 BAB III PENUTUP A. kita bisa mengetahui kapan masa jaya. Yang mereka hanya memperkuat eksistensi golongan dan rasmereka saja. dan lain-lain masih banyak lagi. Suanan AbuDaud. kapan masa kodifikasi yang banyak memunculkan para ulamaahli hadist yang banyak memhasilkan kitab-kitab hadist dan pada masa periode siapa kitab-kitab hadist shahih bermunculan. Athurmudzi.Kesimpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa : 1.Penyebab dari Kodifikasi Hadist itu sendiri dikarenakan telah banyaknya para sahabat.

Saran Dari uraian diatas maka penulis menyadari bahwa banyak terdapat kesalahan dan kekurangan.11 B. untuk itu pemakalah mohon kritikan dan saran yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan makalah ini. .

Mag.Ahmad.Drs.Dra Al-fikr.Maktabah At-Taurats Al-islami.tt jilid I Al-madhkhal Lidirasat al-qur‟an Al-karim makhtabah AS-Sunnah.Bandung:humanioa Manhil Alirfan.ulumul qur‟an. kairo.1992.Mesir .bairu.12 DAFTAR PUSTAKA Izzan. Muqaddimah fi‟usul At-tafsir.2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->