Pilih satu kemahiran mendengar dan bertutur KBSR dan satu kemahiran mendengar dan bertutur KSSR.

Huraikan maksud kemahiran dan sediakan satu contoh aktiviti bagi kemahiran berkenaan. Pilih hanya satu kemahiran sama ada 1.0 atau 2.0 dalam KBSR dan pilih satu standard kandungan 1.1 hingga 1.3 dalam KSSR. Anda dikehendaki menyediakan tugasan ini dengan menggunakan microsoft word dan upload ke portal ini pada atau sebelum15 Julai 2013

INTERAKSI 1 (2 Jam) - 29 Jun 2013 Tajuk 1: Pengenalan Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Bahasa Melayu dalam kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) dan kurikulum standard sekolah rendah (KSSR) Perkaitan antara falsafah pendidikan kebangsaan dengan matlamat dan objektif kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah  Tunjang KSSR  Matlamat KBSR dan KSSR  Objektif KBSR dan KSSR  Organisasi Kandungan KBSR dan KSSR Huraian Sukatan Pelajaran KBSR  Hasil pembelajaran  Aras pembelajaran Dokumen Standard Kurikulum KSSR   Standard Kandungan Standard Pembelajaran 

Tajuk 2 : Kemahiran Mendengar dan Bertutur dalam KBSR dan KSSR Kemahiran Mendengar dan Bertutur dalam KBSR  Kemahiran 1.0 - 2.0  Penghuraian Hasil Pembelajaran  Contoh aktiviti Kemahiran Mendengar dan Bertutur dalam KSSR    Standard kandungan 1.1 - 1.3 Penghuraian Standard Pembelajaran Contoh Aktiviti

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.