PENGENALAN KEPADA KALKULUS PEMBEZAAN Konsep dan Definisi Terbitan Konsep terbitan 1. sebagai kadar perubahan / pertukaran 2.

sebagai cerun garis tangen kepada keluk fungsi

Kadar Perubahan/Pertukaran 1. Kadar perubahan purata ¾ perubahan dalam y untuk setiap unit perubahan dalam x
Δy Δx

¾ hasil bahagi perubahan nilai pembolehubah tak bebas (bersandar) dengan perubahan nilai pembolehubah bebas (tak bersandar) Katakan

y = f ( x)

Jika x berubah sebanyak Δx , y juga akan berubah sebanyak Δy y + Δy = f ( x + Δx) Perhatikan bahawa :
Δy = f ( x + Δx) − y = f ( x + Δx ) − f ( x )

Dengan membahagikan kedua-dua belah persamaan dengan Δx

Δy f ( x + Δx) − f ( x) = Δx Δx

2. Kadar perubahan serta merta/seketika
¾ perubahan dalam y apabila x mengalami perubahan yang teramat kecil (Δx → 0)

had

Δy f ( x + Δx) − f ( x) = had Δx → 0 Δx Δx →0 Δx

¾ untuk memudahkan, kadar perubahan serta merta/seketika dipanggil sebagai kadar perubahan sahaja Cerun Garis Tangen Garis sekan ialah suatu garis lurus yang melalui mana-mana dua titik di atas suatu keluk. Contohnya, garis PQ.

.f(x) f(x2) Q (x2. Ketika proses ini berlaku. Garis tangen ini menyentuh titik P pada keluk tersebut tanpa memotongnya. f(x2)) Δy P (x1. PQ f(x) • Q PQ1 PQ2 P Garis tangen Garis sekan pengehad itu dikenali sebagai garis tangen. cerun garis sekan akan berubah hingga garis sekan tersebut mencapai satu kedudukan pengehad. perubahan x adalah semakin mengecil di mana Δx → 0 . f(x1)) f(x1) Δx x1 Kecerunan garis sekan adalah bsekan = x2 x f ( x 2 ) − f ( x1 ) f ( x1 + Δx) − f ( x1 ) f ( x1 + Δx) − f ( x1 ) = = x 2 − x1 ( x1 + Δx) − x1 Δx Jika titik P tetap dan titik Q digerakkan sepanjang keluk menghampiri titik P.

f ′(q ) dq dq dq ¾ Nilai terbitan bagi f di (x1. f(x1)) dy dx . [ f (q )] . f ′( x1 ) . f ′.Kecerunan garis tangen ini adalah kecerunan garis sekan pengehad iaitu btan gen = had bsekan = had Δx →0 Δx → 0 f ( x1 + Δx) − f ( x1 ) Δx Takrifan Terbitan ¾ Rumus kadar perubahan purata dan cerun garis sekan adalah Δy f ( x + Δ x ) − f ( x ) = Δx Δx ¾ Rumus kadar perubahan seketika dan cerun garis tangen menakrifkan terbitan. y ′( x1 ) x = x1 ¾ Terbitan boleh didapati dengan dua cara : 1. ¾ Terbitan bagi fungsi f. Dq [ f (q)]. x = x1 df dx . D x y. f ′( x) dx dx dx dc d df . c ′. kaedah prinsip pertama 2. y ′. [ f ( x)] . ditanda f ′(x) pada sebarang titik x dalam domain ialah f ′( x) = had Δx →0 Δy f ( x + Δx) − f ( x) = had Δ x → 0 Δx Δx ¾ Proses memperoleh terbitan fungsi dipanggil PEMBEZAAN ¾ Tatatanda terbitan pertama y = f(x) c = f(q) dy d df . Dq c. . petua-petua pembezaan . f ′. . D x [ f ( x)].

y = 4x2 + 7 y + Δy = 4(x + Δx)2 + 7 (i) Δy = 4(x + Δx)2 + 7 – y = 4(x2 + 2x Δx + Δ2x) + 7 – (4x2 + 7) = 4x2 + 8x Δx + 4Δ2x + 7 – 4x2 – 7 = 8x Δx + 4Δ2x Δy 8 xΔx + 4Δ2 x Δx(8 x + 4Δx) = = = 8 x + 4Δx Δx Δx Δx ∴ f ′( x) = had 8 x + 4Δx = 8 x Δx →0 .Kaedah Prinsip Pertama ¾ kaedah mendapatkan terbitan menggunakan takrif terbitan bagi fungsi. Δx Δy f ( x + Δx) − f ( x) = had Δ x → 0 Δx Δx f ′( x) = had Δx → 0 Contoh: Dapatkan terbitan bagi fungsi berikut dengan menggunakan Kaedah Prinsip Pertama. Langkah-langkah: y = f(x) (1) (2) tambahkan perubahan pada x dan y dapatkan perubahan y y + Δy = f(x + Δx) Δy = f(x + Δx) – y Δy = f(x + Δx) – f(x) Δy f ( x + Δx) − f ( x) = Δx Δx (3) (4) (5) bahagikan kedua-dua belah persamaan dengan Δx permudahkan ungkapan Δy dengan menghapuskan Δx seboleh mungkin.

Petua Kuasa d n ( x ) = nx n −1 dx dengan n adalah sebarang nombor nyata Contoh: y=x y′ = 1x1-1 = x0 = 1 y = x5 y′ = 5x5-1 = 5x4 y= x y′ = = 1 1 / 2−1 x 2 1 − 12 1 x = 2 2 x . Petua Pemalar d (c ) = 0 dx dengan c adalah sebarang pemalar Contoh: y = –3 y′ = 0 y=π y′ = 0 y = e2 y′ = 0 2.(ii) y= 2+ x 3− x 2 + ( x + Δx) 3 − ( x + Δx) 2 + x + Δx 2 + x = − 3 − x − Δx 3 − x (3 − x)(2 + x + Δx) − (2 + x)(3 − x − Δx) = (3 − x − Δx)(3 − x) = y + Δy = Δy 6 + 3 x + 3Δx − 2 x − x 2 − xΔx − (6 − 2 x − 2Δx + 3 x − x 2 − xΔx) (3 − x − Δx)(3 − x) 5Δx = (3 − x − Δx)(3 − x) 5Δx 5 Δy = = Δx Δx(3 − x − Δx)(3 − x) (3 − x − Δx)(3 − x) 5 5 = ∴ f ′( x) = had Δx → 0 (3 − x − Δx )(3 − x ) (3 − x) 2 Petua-Petua Pembezaan 1.

3. Petua Logaritma 1 d (log b x) = log b e dx x 1 1 d (ln x) = log e e = dx x x dengan x > 0 Contoh: y = log 2 x y′ = 1 log 2 e x 5. Petua Umum Logaritma du 1 d (log b u ) = (log b e) dx dx u d du 1 du 1 (ln u ) = (log e e) = dx u dx u dx y = log2 (3x2) dengan u adalah fungsi x Contoh: 1 dy 2 = 2 ( log 2 e )6 x = log 2 e dx 3 x x y = ln(3x2) Contoh: 1 2 dy = 2 (6 x ) = dx 3 x x . Petua Umum Kuasa d n du (u ) = nu n −1 dx dx dengan n adalah sebarang nombor nyata dan u adalah fungsi x Contoh: f(x) = (2x2 + 3)5 f′(x) =5(2x2 + 3)5-1 (4x) = 20x(2x2 + 3)4 4.

Petua Hasil Darab Pemalar d [cf ( x)] = c f ′( x) dx y = 5x4 dengan c adalah pemalar Contoh: y′ = 5(4) x3 = 20x3 Contoh : y = 7e 4 x 2 y ′ = 7e 4 x (8 x) = 56 xe 4 x 2 2 . Petua Umum Eksponen du d u (a ) = a u ln a dx dx du du d u (e ) = e u ln e = eu dx dx dx dengan u adalah fungsi x Contoh: y = 5x 2 +3 2 dy = 5 x + 3 (ln 5)(2 x) dx = 2 x ln 5(5 x Contoh: y = ex 2 2 +3 ) +3 2 2 dy = e x + 3 (2 x) = 2 xe x +3 dx 8. Petua Eksponen d x (a ) = a x ln a dx d x (e ) = e x ln e = e x dx Contoh: y = 5x dy = 5 x ln 5 dx 7.6.

9. Petua Hasil Darab d [ f ( x) g ( x)] = f ( x) g ′( x) + g ( x) f ′( x) dx y = (x2 – x)(x – 2) y′ = (x2 – x)(1) + (x – 2)(2x – 1) = x2 – x + 2x2 – x− 4x + 2 = 3x2 – 6x + 2 Contoh: 11. Petua Hasil Tambah/Tolak d [ f ( x) + g ( x)] = f ′( x) + g ′( x) dx d [ f ( x) − g ( x)] = f ′( x) − g ′( x) dx Contoh: y = x 3 − 10 + 1 = x3 – 10 + x-3 3 x 3 dy = 3x 2 − 0 − 3x −4 = 3x 2 − 4 dx x Contoh: y= 1 x e + 4x 2 dy 1 x = e +4 dx 2 10. Petua Hasil Bahagi d ⎡ f ( x) ⎤ g ( x) f ′( x) − f ( x) g ′( x) ⎥= dx ⎢ [ g ( x)]2 ⎣ g ( x) ⎦ Contoh: y= 2x + 4 x+3 dy ( x + 3)(2) − (2 x + 4)(1) = dx ( x + 3) 2 = 2x + 6 − 2x − 4 2 = 2 ( x + 3) ( x + 3) 2 .

Petua Rantai dy dy du = . bezakan fungsi-fungsi berikut : f(x) = (7x4 – 5x – 9)1/2 1. 6 x = 4(3 x 2 + 5)6 x dx du dx = 24 x(3 x 2 + 5) Contoh : Dengan menggunakan hukum-hukum yang sesuai.12. Petua Songsangan dy dx =1 dx dy Contoh: x= 1 3 y − y2 +1 3 dx = y2 − 2y dy dy 1 1 ∴ = = 2 dx dx y − 2 y dy 13. = 4u . f ′( x) = 1 1 −1 (7 x 4 − 5 x − 9) 2 (28 x 3 − 5) 2 1 −1 = (7 x 4 − 5 x − 9) 2 (28 x 3 − 5) 2 28 x 3 − 5 = 2 7 x 4 − 5x − 9 . dx du dx y = 2u2 dengan y adalah fungsi u dan u adalah fungsi x Contoh: u = 3x2 + 5 dy dy du = .

2. f ( x) = 2 x 3 − 10 x 2 + 4 x . = ⎜ w ⎟ − 3t 2 = ⎜ 1 / 2 ⎟(−3t 2 ) dt dw dt ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2w ⎠ − 3t 2 = 2(7 − t 3 )1 / 2 ( ) 6. ⎛ 3t ⎞ f (t ) = ⎜ 2 ⎟ ⎝1− t ⎠ 5 ⎛ 3t ⎞ f ′(t ) = 5⎜ 2 ⎟ ⎝1− t ⎠ ⎛ 3t ⎞ = 5⎜ 2 ⎟ ⎝1− t ⎠ ⎛ 3t ⎞ = 5⎜ 2 ⎟ ⎝1− t ⎠ 4 4 ⎛ (1 − t 2 )(3) − (3t )(−2t ) ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ (1 − t 2 ) 2 ⎠ ⎝ ⎛ 3 − 3t 2 + 6t 2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ (1 − t 2 ) 2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎛ 3 + 3t 2 ⎞ ⎜ ⎜ (1 − t 2 ) 2 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ 4 3. f ( x) = e 2 x ln(4 x 2 + 5) ⎛ 1 ⎞ . y= w dan w = 7 − t3 . dapatkan dy dt dy dy dw ⎛ 1 −1 / 2 ⎞ ⎛ 1 ⎞ = . f (u ) = u 2 e −3u 2 f ′(u ) = u 2 e −3u (−6u ) + e −3u (2u ) 2 2 = −6u 3 e −3u + 2ue −3u 2 2 = 2ue −3u (−3u 2 + 1) 2 4. f ′( x) = 6 x 2 − 20 x + 4 dapatkan f ′(2) f ′(2) = 6(2) 2 − 20(2) + 4 = −12 .8 x ⎟ + [ln(4 x 2 + 5)]e 2 x (2) f ′( x) = e 2 x ⎜ 2 ⎝ 4x + 5 ⎠ = 8 xe 2 x + 2e 2 x ln(4 x 2 + 5) 4x 2 + 5 5.

. 1) dy = 2x dx dy = 2(1) = 2 dx x =1 8.7. Fungsi permintaan suatu barang adalah p = 100 − q 2 dengan p adalah harga (RM) dan q adalah kuantiti. Jika f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 3 . Dapatkan kadar perubahan harga terhadap kuantiti pada q = 5. 1 unit pertambahan dalam kuantiti diminta akan menurunkan harga sebanyak RM 10. 7) dy = 4x + 2 dx dy = 4(1) + 2 = 6 dx x =1 y − y1 = b( x − x1 ) Persamaan garis tangen y − 7 = 6( x − 1) y = 6x + 1 9. dapatkan persamaan garis tangen bagi keluk pada (1. Berikan intepretasi. p = 100 − q 2 dp = −2q dq dp dq = −2(5) = −10 q =5 Apabila kuantiti diminta adalah 5 unit. Dapatkan cerun garis tangen bagi keluk y = x 2 pada (1.

n) jika kecerunan adalah negatif [ f ′( x) < 0 ] pada semua x dalam selang (m. n) f(x) f(x) f ′(x) < 0 f ′(x) < 0 f ′(x) < 0 f ′(x) < 0 (c) Fungsi menyusut x (d) Fungsi menyusut x Contoh : Daripada rajah.n) f(x) f(x) f ′(x) > 0 f ′(x) > 0 f ′(x) > 0 f ′(x) > 0 (a) Fungsi menokok x (b) Fungsi menokok x Fungsi dikatakan menyusut dalam selang (m.FUNGSI MENOKOK DAN MENYUSUT MENGGUNAKAN dy/dx Kecerunan Kecerunan garis tangen bagi keluk pada suatu titik adalah terbitan pertama fungsi ( f ′( x)) pada titik tersebut. tentukan selang di mana fungsi menokok dan menyusut y y=f(x) x1 x2 x3 x4 x5 x6 x . n) jika kecerunan adalah positif [ f ′( x) > 0 ] pada semua x dalam selang (m. Fungsi dikatakan menokok dalam selang (m.

Contoh : Tentukan selang menokok dan selang menyusut bagi y = f ( x) = x 2 − 5 x − 6 .+∞) Fungsi menyusut dalam selang (−∞.5 / 2) . Langkah 1 : Bezakan y y ′ = f ′( x) = 2 x − 5 Langkah 2 : Selesaikan f ′( x) = 0 (cerun garis tangen sifar) 2x − 5 = 0 x = 5/ 2 Langkah 3 : Tentukan selang x < 5/ 2 dan x > 5/ 2 Langkah 4 : Siasat Apabila x < 5 / 2 Apabila x > 5 / 2 f ′( x) negatif f ′( x) positif Langkah 5 : Rumusan Fungsi menokok dalam selang (5 / 2.

4) .2 Tentukan selang x<2 2 Siasat setiap selang 2< x<4 4 x>4 f ′(1) positif f ′(3) negatif f ′(7) positf ∴ Fungsi menokok dalam selang (−∞.Contoh : Tentukan selang menokok dan selang menyusut bagi y = f ( x) = x 3 − 9 x 2 + 24 x + 2 .2). (4. ∞) Fungsi menyusut dalam selang (2. f ′( x) = 3 x 2 − 18 x + 24 Selesaikan f ′( x) = 0 3 x 2 − 18 x + 24 = 0 3( x − 4)( x − 2) = 0 x = 4.

3) . f ′( x) = 3 x 2 − 12 x + 9 Selesaikan f ′( x) = 0 3 x 2 − 12 x + 9 = 0 3( x − 3)( x − 1) = 0 x = 3. (3. ∞) Fungsi menyusut dalam selang (1.1 Tentukan selang x <1 1 Siasat setiap selang 1< x < 3 3 x>3 f ′(0) positif f ′(2) negatif f ′(4) positf ∴ Fungsi menokok dalam selang (−∞.Contoh : Tentukan selang menokok dan selang menyusut bagi y = f ( x) = x 3 − 6 x 2 + 9 x + 1 .1).