(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

)

TAJUK 1

(SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK)

Sinopsis • Tajuk ini membincangkan tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik yang bermula pada tahun 500 SM hingga ke zaman moden. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman Peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik. 2. Menghuraikan sejarah ilmu linguistik zaman Yunani, Iskandariah, Rom, Arab, India hingga zaman moden abad ke 20 Tahukah anda bila kajian bahasa bermula? Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. 1.1 Zaman Yunani, Zaman Iskandariah, Zaman Rom Dalam sejaran ilmu linguistik, golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani.Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa, ekonomi, budaya dan politik. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah, maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates, iaitu pada abad

(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) ke-6 sebelum masihi. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu Untuk pengetahuan anda, tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle, iaitu murid Plato. Plato (427 – 347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidik bahasa sebagai suatu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog, iaitu Cratylus. Dialog Cratylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya, iaitu antara kumpulan analogis yang mempercayai bahawa bahasa bersifat alamiah, nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen, iaitu berdasarkan persetujuan masyarakat. Beliau juga menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa, iaitu kata penghubung. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. Aristotle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah fungsi bahasa sebagai alat, khususnya untuk retorik dan puisi. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia, tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Secara umumnya, anda dapati bahawa kajian mengenai bahasa pada era Yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. Namun demikian, kaedah kajian mereka lebih bercorak logik dan bukannya saintifik. Kita telah selesai membincangkan tentang sejarah perkembangan linguistik zaman Yunani. Sekarang kita beralih pula kepada Zaman Iskandariah. Zaman ini

Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. iaitu pertuturan. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. Zaman Arab. Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasateraan. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. Golongan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Tahukah anda bahawa mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. . kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman Rom. ganti nama dan kata depan. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) bermula pada abad ketiga tahun masihi. 1.2 Zaman Pertengahan. Zaman India Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman pertengahan yang dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Para sarjana turut memperkenalkan bidang sintaksis. participal. Anda harus ingat bahawa pada era ini juga teori sebab musabab. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa.

Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. morfologi dan sintaksis. Tahukah anda bahawa sumbangan terpenting ahli-ahli bahasa zaman ini ialah kejayaan mereka membawa pembaharuan dalam ilmu bahasa dan mula mengkaji bahasa secara saintifik.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) Sekarang mari kita bincang pula perkembangan linguistik zaman Arab. Kebanyakan ahli fikir yang lahir pada zaman ini ialah sarjana Islam yang sentiasa mendapat sokongan daripada pemimpin mereka. hampir semua bahasa memiliki perkataan yang hampir sama dan maksud perkataan juga hampir sama. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. iaitu sekitar abad ke-19. 1. zaman ini dikatakan sebagai permulaan kepada linguistik moden. Kajian mereka tertumpu kepada sumber al-Qur’an dan hasilnya perkembangan ilmu fonetik semakin pesat dan hampir menjadi sempurna serta terciptanya kamus lengkap untuk dijadikan bahan rujukan. Tamadun ini turut mengiktiraf bahawa bahasa berasal daripada satu bahasa yang sama. Pada zaman ini bahasa berkembang pesat di Baghdad sebagai sebuah pusat ilmu di dunia. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. Tahukah anda bahawa kesan daripada kajian ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden Untuk pengetahuan anda. Pada era ini bahasa Sanskrit digunakan dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik. iaitu antropologi dan sosiologi. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Perbincangan seterusnya ialah sejarah perkembangan linguistik zaman India. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. iaitu bahasa . Hal ini disebabkan Eropah mengalami zaman gelap. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda.

berimbuhan dan bahasa berfleksi. Tugasan: Buat catatan nota dalam bentuk grafik tentang sejarah perkembangan linguistik sejak sebelum masihi hingga ke zaman moden. . Sebagai mengakhiri perbincangan tajuk 1 ini.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) berisolasi. Pengkajian ilmu bahasa pada zaman ini lebih cenderung kepada linguistic deskriptif atau linguistik huraian. Kajian pada era ini lebih sistematik dan menekankan kepada sinkronis dan diakronis. Bincangkan sumbangan Plato dan Aristotle kepada perkembangan ilmu linguistik sehingga kini. iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial. marilah sama-sama kita lihat sejarah perkembangan linguistik zaman moden sekitar abad ke-20. Hukum baharu mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L. Para pengkaji turut menelurkan satu teori baharu. Gunakan bahasa sendiri menunjukan anda faham apa yang dibincangkan.

Mereka merupakan tokoh linguistik yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu bahasa melalui hasil kajian secara empirikal. Beliau mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran manusia dari aspek psikologi. Buku beliau .1 Pemikiran Edward Sapir Dalam Bidang Linguistik • Edward Sapir (1884 – 1939) seorang sarjana linguistik struktural dan antropologi dari Amerika pada awal abad ke-20.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) TAJUK 2 : PEMIKIRAN DALAM LINGUISTIK Sinopsis Tajuk dua ialah pemikiran dalam linguistik. iaitu bersifat arbitrari untuk menyampaikan perasaan dan fikiran. Hasil Pembelajaran (i) Menghuraikan aliran pemikiran tokoh-tokoh lingustik mengiku zaman (ii) Menghargai sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan ilmu bahasa sejak zaman awal hingga zaman moden (iii) Membuat banding beza bentuk pemikiran antara tokoh-tokoh linguistik Kerangka Tajuk Hasil pemikiran de Saussure telah melayakkan beliau diberikan jolokan sebagai “Bapa Linguistik Moden” Hasil pemikiran Bloomfield telah menghasilkan teori behaviourisme Hasil pemikiran Edward Sapir dapat diterokai melalui bukunya bertajuk Language (1881) 1. • Menurut beliau. • Beliau berpendapat psikologi mendasari pengkajian bahasa dalam sains. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. bahasa ialah sistem manusiawi yang instingtif. iaitu pemikiran Edward Sapir. Leonard Bloomfield dan pemikiran Ferdinand de Saussure. Kesimpulan kajian beliau mendapati bahawa struktur bahasa merupakan unsur yang menentukan sturktur pemikiran manusia.

bahasa akan sentiasa berubah.2 Pemikiran Leonard Bloomfield Dalam Bidang Linguistik • Bloomfield (1887 – 1949) merupakan ahli linguistik yang mempelopori teori behaviourisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli psikologi dalam menghuraikan bahasa.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) bertajuk Language berbeza dengan Bloomfield kerana menggunakan pendekatan antropologi yang melihat bahasa dari segi fungsinya dalam masyarakat. Buku beliau yang popular ialah Language (1933). maka bahasapun dapat dilahirkan sebagai gerak balas atau respons terhadap rangsangan itu. 1. • Beliau juga beranggapan bahawa bahasa ialah satu tingkah laku manusia. Beliau memperlihatkan konsep saintifik dalam kajiannya. • Rumusan hasil pemikiran beliau tiada bahasa yang sempurna. . ayat-ayat itu tersusun di dalam otak dan dikeluarkan apabila adanya rangsangan. • Rumusan beliau.3 Pemikiran Ferdinand de Saussure Dalam Bidang Linguistik • Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) ialah orang pertama mengasaskan ilmu linguistik moden. Dengan kata lain. iaitu suatu kenyataan yang menunjukkan bahawa semua bahan kajian hendaklah dapat diperhatikan dan dianalisis secara empirikal. 1. Ketokohan beliau sebagai ‘Bapa Ilmu Linguistik Moden’ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baharu dalam bidang bahasa secara moden. Beliau beranggapan bahawa bahasa sebagai pangkalan data ucapan yang boleh mengeluarkan segala unit bahasa. sekiranya tingkah laku manusia lain berpunca daripada adanya rangsangan atau stimulus.

Tugasan : Buat banding beza dalam bentuk grafik antara pemikiran de Saussure dengan Bloomfield. • Ketokohan beliau adalah hasil penelitiannya sehingga menerbitkan buku bertajuk Couse de Linguistique Generale pada tahun 1915. • De Saussure merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep ‘langue’ dan ‘parole’. Langue bermaksud loghat atau dialek dan parole bermaksud ciri-ciri bahasa yang dituturkan atau diucapkan oleh individu dalam masyarakat.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) • Dalam sejarah ilmu linguistik moden. . iaitu secara sinkronis dan diakronis. Huraikan dengan ringkas menggunakan ayat sendiri sumbangan dan kesan teori behaviourisme terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik sinkronis mengkaji bahasa pada suatu masa tertentu. Linguistik diakronis mengkaji bahasa dari segi sejarah yang dilalui oleh bahasa serta perubahan-perubanan yang dialami oleh sesuatu bahasa tersebut. beliau merupakan orang pertama yang mengemukakan dan menekankan peri pentingnya kajian bahasa dilakukan dari sudut yang berbeza-beza. Karya agung beliau ini adalah hasil daripada usaha pelajar-pelajarnya yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah sehingga terhasilnya buku tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pada tahun 1959.

Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan serta Linguistik Kontekstual. Kerangka Tajuk Pengenalan kepada bidang-bidang ilmu linguistik Linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa Perbandingan antara bahasa dan ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa Kepentingan linguistik sejarah dalam perkembangan ilmu linguistik 3. Hasil Pembelajaran (i) Menghuraikan tentang bidang ilmu linguistik (ii) Menghuraikan linguistik am atau umum. iaitu Linguistik Am dan Linguistik Gunaan.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TAJUK 3: BIDANG LINGUISTIK Sinopsis Tajuk tiga ialah bidang linguistik. linguistik sejarah. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk.1 Linguistik Umum dan Linguistik Gunaan . linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual (iii) Membincangkan bidang linguistik gunaan dan hubungannya dengan pengajaran bahasa.

Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan. Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. Linguistik ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahan-bahan mengajarkan bahasa. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. iaitu secara deskriptif. ejaan. Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum. Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) • • • • Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am. Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan. tetapi dalam modul ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja. deskripsi. • • • • • • • • . kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. iaitu terjemahan dan perkamusan. bentuk kata. Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa.

(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) • Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajaran bahasa. Kaedah glotokronologi mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. • “Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto. sintaksis. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu. Pada dasarnya. dan leksikon. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. Terdapat juga cabang-cabang pembandingan bahasa yang perbandingan: linguistik lain yang melibatkan bukannya sebahagian linguistik • • • • • • • Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri. dan tidak rapat hubungannya. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasabahasa yang dibandingkan. Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik. sistem-sistem morfologi. dan perubahan-perubahan sistematik.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan • Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. . kaedah perbandingan tidak begitu berguna. 3. dijangka amat tetap.

Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asasl usul atau etimologi sesuatu bahasa. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu. Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. kajian perlu dilakukan secara diakronik. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu • • • • • • • • • 3. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) • Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu.3 Linguistik Kontekstual . yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga. Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa. iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan linguistik huraian. Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga. Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu. Kemudian.

serta sains kognitif. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. Bincangkan bidang linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa. Buat perbandingan antara linguistik sejarah dengan linguistik perbandingan. • • • Tajuk 4: LINGUISTIK KONTEKSTUAL Sinopsis: Tajuk empat ialah tajuk yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. . linguistik evolusi. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yagn mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. Sosiolinguistik. 2. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) • Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. linguistik pengiraan. Tugasan: 1. linguistik antropologi. Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik.

Dewan Bahasa dan Pustaka. kebudayaan dan masyarakat. 2. 1968 . bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. relevan.Yang membawa maksud. Definisi kontekstual: Menurut Kamus Dewan (edisi keempat). 2. Kuala Lumpur 2005). Mengenalpasti aspek-aspek bahasa. • Linguistik adalah satu bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik Menurut Kamus Dewan (edisi keempat). Berkaitan dengan bahasa. Lyons.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) Hasil Pembelajaran: 1. Kuala Lumpur 2005). Kajian saintifik tentang bahasa. Menjelaskan perhubungan antara bahasa dan masyarakat. • Linguistik ialah1. • Menjelaskan bahawa linguistik ialah pengajian ilmu bahasa. • Linguistik adalah suatu ilmu pengkajian bahasa yang dilakukan secara saintifik. ada hubungan atau kaitan langsung. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. 2. Linguistik Kontekstual Menurut J. mengikut konteks. Menurut Kamus Dwibahasa (1981). Dewan Bahasa dan Pustaka. struktur dan penggunaan bahasa dalam fungsi-fungsi sosial.Yang berkenaan. • • Kontekstual membawa pengertian: 1.  Linguistik kontekstual ialah bidang yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. Menurut John Lyons (1968). makna dan kepentingan (meaningful). . Kontekstual ialah-Berkaitan dengan atau menurut konteks: penyelidikan sastera dari segi dapat merencanakan perkembangan sastera.

Secara mudah. Cenderung berfokus kepada variasi bahasa yang muncul dalam masyarakat yang kebiasaanya dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat. mantra dan pelbagai istilah lain lagi. kata sapaan yang ditinjau dari perpaduan sosial dan jarak sosial di antara penutur. sosiolinguistik adalah bidang yang memperlihatkan pertalian antara bahasa dengan masyarakat. ia mengkaji mengenai aspek-aspek linguistik yang melihat aspek bahasa. • Sosioling • Pada prinsipnya. pelacakan bahasa rahsia bajak laut. penerimaan istilah akuntasi di kalangan ahli ekonomi. struktur dan penggunaan bahasa yang ada dengan fungsi-fungsi sosial. Merupakan satu kajian yang sangat luas dan pelbagai meliputi bermacammacam perkara seperti fungsi bahasa. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat yang tertentu.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) Sosiolinguistik • • Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji perhubungan di antara bahasa dan gejalanya dalam masyarakat. pengungkapan jati diri secara sosial melalui grafiti. kriteria dan persepsi kesantunan berbahasa. peranan bahasa. Fungsi linguistik memperkatakan tentang perkara-perkara seperti perbandingan di antara bahasa rasmi dengan bahasa vernakular yang • • .

Pengertian Antropologi Menurut etnologinya kata antropologi berasal dari kata yunani “Antropo” yang bererti manusia dan “logy” atau “logos” bererti ilmu yang mempelajari. Melihat aspek-aspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. kumpulan sosial.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) tidak rasmi. Antropologi Linguistik  Satu cabang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Latihan: 1. dialek dan bentuk-bentuk gaya yang dibezakan oleh perihal taraf pemakai-pemakainya.  Salah satu cara atau kaedah yang dapat digunakan untuk melihat pemakaian bahasa dalam konteks sosial budaya secara terperinci adalah participant observation.  Adakala disebut etnolinguistik iaitu bidang yang dikatakan memberi penumpuan kepada perhubungan di antara bahasa dengan penyelidikan primitif. sosiolinguistik mengkaji berbagai bahan sosio-budaya yang berhubung dengan aspek-aspek linguistik seperti perhubungan sosial harian yang berkaitan pula dengan kebudayaan.  Participant observation merujuk kepada seseorang yang dihantar kepada sesuatu etnik. masyarakat. Linguistik Antropologikal Mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya. iaitu satu perihal yang melibatkan apa yang dinamakan “perancangan bahasa” dalam menegakkan identiti sesebuah negara. bahasa. • Kesimpulannya. menetap dan bergaul dengan etnik berkenaan sehingga kadang-kadang membawa kepada perkahwinan dan jangka masa yang lama. Huraikan cabang-cabang linguistik kontekstual. pertalian bahasa dengan kumpulan-kumpulan etnik. .

(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) TAJUK 5 : STILISTIK Sinopsis .

 Karya sastera ditandai kelainan dalam penggunaan gaya bahasanya untuk menimbulkan kesan artistik.  Kesan penerapan daripada disiplin linguistik tercerminnya ilmu gaya yang membezakan gaya sastera dan gaya bukan sastera.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) Tajuk 5 ini melihat variasi bahasa yang bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur.  Cabang linguistik gunaan atau terapan. . Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal. Hasil Pembelajaran 1. 2. Perlakuan bahasa bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan.  Rene Wellek dan Austin Warren (1966:182)-stilistik meneliti penggunaan bahasa yang menyimpang daripada norma dan berusaha menemukan fungsi estetik. Melihat bagaiamana keberkesanan stilistik mempengaruhi bahasa. Mengenal pasti prinsip-prinsip stilistik. Stilistik  Menurut Abdullah Hassan (1990) Stilistik atau sylistics adalah ilmu tentang stail atau gaya yang dihubungkan dengan pemakaian atau penggunaan bahasa  Fokus dan penekanan terhadap aspek kebahasaan  Ilmu tersebut muncul dalam bidang linguistik dan diperluas dalam bidang kesusasteraan yang menggunakan bahasa sebagai wahana pengucapan. Stilistik dari sudut Sastera  Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan bahasa. Pengenalan am Stilistik Bahasa.

kedudukan stilistik sebagai penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan pembentukan satu penyusunan diksi serta struktur kalimat yang mencerminkan keperibadian atau idiosinkrasi penulisnya. penelitian menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya.  Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal. pendidikan. penggunaan pendekatan stilistik berhasil memperlihatkan gaya keperibadian seseorang penulis. pembentukan perkataan dan ayat dapat dilakukan.  Analisis itu tidak sahaja dalam lingkungan pengaplikasian bahasa tetapi menjangkaui kepersisan bakat berbahasa penulisnya. (1976:7).  Kedua.  Penulis mempunyai cara tersendiri.  Murry J. Prinsip Stilistik  Pertama menganggap dan mengiktiraf bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada kemampuan berbahasa sebagai satu anugerah dan bakat seseorang penulis. banyak maksud dan mempunyai makna simbolik.  Namun. Perbezaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya pengalaman.M. mudah dimengerti.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU)  Bermaksud bentuk variasi bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. pendekatan stilistik membincangkan aspek tema seperti yang sering dibicarakan dengan menggunakan pendekatan struktural.  Analisis karya sastera merupakan suatu huraian tentang bakat dan kebolehan mengarang bagi seseorang pengarang.  Pentafsiran makna ayat melibatkan makna yang mudah difahami.  Dalam sesebuah karya sastera yang pelbagai genre itu terdapat pelbagai jenis dan kategori perkataan dan ayat yang digunakan. melalui pendekatan stilistik huraian terhadap pemilihan diksi.  Ketiga. . sikap dan keperibadian penulis  Keempat. khasnya bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan.

(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU)  Pengetahuan dan ilmu yang bersangkutan dengan aspek kemasyarakatan iaitu bidang sosiolinguistik dan dialektologi perlu dikuasai oleh pengkaji atau peneliti. pendekatan stilistik membantu mereka memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks yang digunakan oleh pengarang. Huraikan prinsip-prinsip stilistik dan bagaimanakah stilistik itu mempengaruhi kehidupan masyarakat.  Ketujuh. pendekatan stilistik selain digunakan untuk menganalisis proses penghasilan sesebuah karya.  Pengaplikasian kata dan diksi dari bahasa daerah atau tempatan dapat memperkaya perbendaharaan kata di samping merupakan satu gaya atau stail bagi seseorang penulis.  Aspek bahasa dapat menjelaskan kesan penggunaan sesuatu bahasa sama ada dapat difahami. mesej atau idealisme pengarang. pendekatan stilistik juga menekankan penelitian tentang penghasilan sesebuah karya. .  Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan stilistik ini akan menemukan gagasan bahawa terdapat unsur-unsur bahasa yang mendorong seseorang itu berkreatif.  Keenam. menimbulkan keseronokan atau memberi kecelaruan dan kekaburan tanggapan kesan daripada penggunaan penanda dan petanda bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pemikiran.  Kelima.  Semasa berkarya. Latihan: 1. seseorang penulis didorong oleh pelbagai keadaan dan rangsangan yang berlaku di sekelilingnya. juga digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan penghargaan pembaca atau khalayak terhadap sesebuah karya.

the beautiful book (buku yang cantik itu) . 1. kata). three red books (tiga buah bukuyang merah) 3. 2. pensel ini BAHASA INGGERIS 1. Bahasa sebagai satu sistem • Bahasa mempunyai susunan yang tertentu. Bahasa apa pun di dunia ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. sebagai contoh : BAHASA MELAYU 1. that car (kereta itu) 2. Sistem yang dimaksudkan ialah aturan. sebuah buku merah 3. Boleh menjelaskan sifat-sifat bahasa itu secara tepat. ayat. buku itu 2. sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Hasil Pembelajaran. Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) TAJUK 6: SIFAT BAHASA Sinopsis Tajuk 6 ini membincangkan sifat-sifat bahasa menurut Teori Noam Chomsky Menurut Teori Noam Chomsky. 1. Menguasai dan memahami perbezaan sifat-sifat bahasa itu. Sistem itu telah ditetapkan oleh susunan bahasa. nahu atau bentuk sintaksis. susunan perkataan . Setiap bahasa mempunyai bahasa masing-masing. • • • • • • Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan yang sempurna dari segi strukturnya (klausa. melainkan mengikut cara-cara tertentu.

• Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar. 3. Sebagai contoh: dalam Bahasa Melayu itu dipanggil “pintu” dalam Bahasa Inggeris dipanggil “door” “puerta” dalam Bahasa Sepanyol. • • • • • • 4. Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan benda-benda yang dimaksudkan. Bahasa itu bersifat arbitrari • Arbitrari ialah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa dengan makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya sesuatu masyarakat. . – pendengar : orang yang dilawan bercakap. Oleh kerana sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap bahasa mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda sama. struktur dan tatabahasanya tidak berubah.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) 2. – tempat : situasi sekeliling dimana pertuturan itu mengambil tempat. Bahasa sebagai alat berkomunikasi. • Pertembungan kebudayaan. pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. • Faktor yang mengubah bahasanya. Bahasa bersifat dinamis • Bahasa adalah berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain. Walaupun begitu. termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya. – butir pertuturan : tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi.

• • Sebagai contoh untuk menyebut kalam . Bahasa mempunyai makna • Makna bererti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. ’l’. bunyi-bunyi yang dihasilkan ialah ‘k’. dan ‘m’. huraikan sifat-sifat bahasa dengan jelas. Latihan: 1. ’a’. Bahasa itu linear • Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu. 6. Dengan memilih contoh-contoh yang sesuai. ’ a’. Ini dikatakan linear di mana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi. iaitu dengan pergerakan alatalat artikulasi satu demi satu. • Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud. .(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) 5.

 Demikian juga halnya dengan Bahasa Melayu.  Variasi bahasa ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Dalam konteks Malaysia.  Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Makin besar jumlah penuturnya.  Halliday (1968) menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu :  Pengguna – orang yang menggunakan sesuatu bahasa dan  Penggunaan – kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan. makin luas daerah penyebaran bahasa itu dan makin banyak perbezaannya. Makin besar jumlah penuturnya. Variasi Bahasa.  Aspek ini lebih menekankan kepelbagaian daerah untuk bahasa yang sama dan bukannya perbandingan fitur antara dua bahasa. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Melihat pengaruh variasi bahasa itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menghurai dan menjelaskan variasi-variasi bahasa.Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya.  Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu  Variasi bahasa merupakan suatu pengkajian terhadap fitur bahasa yang berbeza secara semantik apabila kita membandingkan kumpulan penutur berbeza atau suatu kumpulan penutur yang sama dalam keadaan yang berbeza. 2.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) TAJUK 7 : VARIASI BAHASA Sinopsis Tajuk 7 ini membincang dan menjelaskan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. kosa kata dan tatabahasa. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai . Hasil Pembelajaran 1.

 Variasi ini. Perak dan Johor. Terengganu. Pahang. mereka mempunyai gambaran tentang satu kesatuan bahasa. ialah variasi yang digunakan dalam sistem pendidikan (bahasa sekolah). Dalam rangka Malaysia. Pahang. Terengganu. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. misalnya bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Melaka. Makin besar jumlah penuturnya.  Bahasa Melayu baku ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang. yang sekarang dikenal sebagai bahasa Melayu baku. Melaka.  Daripada beberapa variasi satu bahasa. seperti latar belakang pendidikan. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. Perak dan Johor. yang walaupun mempunyai berbagai-bagai kelainan. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Namun apabila mereka merujuk sesuatu bahasa tertentu.  Dalam bidang ilmu bahasa. Tujuannya supaya mudah difahami. seperti dialek Kelantan.  Demikian juga terdapat variasi-variasi bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor-faktor sosial.  Demikian juga halnya dengan bahasa Melayu.  Hakikat bahasa dan variasi-variasinya sudah lama diakui oleh ahli-ahli bahasa. variasi yang dipilih untuk mewakili satu bahasa secara menyeluruh itu disebut bahasa standard atau bahasa baku. jenis pekerjaan. yang dari segi sejarahnya berasaskan dialek bahasa Melayu Johor Riau.  Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. seperti dialek Kelantan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. masih terdiri daripada satu keseluruhan. dalam . satu variasi tertentu dipilih sebagai mewakili bahasa tersebut dan variasi inilah yang menjadi ukuran apabila kita merujuk sifat umum bahasa tersebut. dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza penggunaannya.  Tiap-tiap pihak harus gugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan guna sedikit sebanyak variasi bahasa yang bersifat bahasa melayu umum.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) dialek.

jawa. lengan. serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan fikiranmereka. dan gerak bibir. cabang Nusantara. tetapi perbezaannya tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. dan penggunaan kata-kata tertentu. bahasa tubuh. Bahasa Isyarat  Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual. Sumatera.  Dialek mempunyai bentuk tertentu.(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU) semua situasi rasmi seperti dalam ucapan-ucapan.  Kaum tunarungu adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini. dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bentuk yang standard/ baku dari segi sebutan. .  Dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Variasi Bahasa (Dialek)  Perkataan 'dialek' berasal daripada bahasa Yunani iaitu 'dialektos' iaitu perkataan yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasa Yunani pada waktu itu. dan tubuh.  Bahasa isyarat unik dalam jenisnya di setiap negara. bukannya suara.  Dialek kawasan ialah variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. tatabahasa. Dikaitkan dengan rumpun bahasa Austronesia. orientasi dan gerak tangan. sosial dan stilistik. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina. mesyuarat dan persidangan dan dalam media massa. biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan. untuk berkomunikasi. Kalimantan dan sebagainya.  Dialek merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh pengguna dalam sesuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi .  Terdapat 3 jenis variasi iaitu variasi daerah. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek.

analisis penggunaan variasi bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut.  Ini adalah salah satu cara untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain. .(BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU)  Bahasa isyarat berbeza di negara-negara yang berbahasa sama. Ada negara-negara yang memiliki bahasa tulis yang berbeza (contoh: Inggeris dengan Sepanyol). yang memerlukan khidmat jurubahasa apabila berurusan dengan mereka yang tidak memahami bahasa berkenaan. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Amerika Serikat dan Inggeris meskipun memiliki bahasa tulis yang sama tetapi memiliki bahasa isyarat yang berbeza (American Sign Language dan British Sign Language).  Golongan pekak dan bisu di negara ini menggunakan kaedah Bahasa Isyarat Malaysia (BIM).  Biasanya bahasa isyarat ini hanya digunakan oleh mereka yang mempunyai kecacatan seperti bisu dan pekak. Latihan: Dengan memilih cerpen yang sesuai.  Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) menubuhkan Pusat Latihan Malaysian Sign Language (MySL) yang digerakkan melalui sumbangan Yayasan Tan Sri Othman Yeop mensasarkan melatih 100 jurubahasa dalam tempoh lima tahun. Contohnya. tetapi menggunakan bahasa isyarat yang sama.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.