Perkembangan Moral boleh didefinisikan mengikut 3 aspek perkembangan iaitu :
Perkembangan pemikiran moral Perkembangan perasaan moral Perkembangan tingkah laku moral

Perkembangan dalam ketiga-tiga aspek ini akan membawa kepada kematangan moral kanak-kanak. Tidak ada satu teori pun yang dapat menerangkan sepenuhnya perkembangan moral. Jadi untuk mendapatkan suatu gambaran yang lengkap mengenai perkembangan moral, individu perlu mensintesikan teori-teori pembelajaran sosial kepada perkembangan teori kognitif.

Penenguran perlu diberi dari semasa ke semasa supaya melanjutkan tingkah laku yang baik itu. Thorndike dan Skinner.  Dikentengahkan oleh beberapa orang tokoh di antaranya ialah Sigmund Freud.     Teori Tingkah Laku Sigmund Freud (1856-1939) Freud mendefinisikan personaliti sebagai sifat-sifat yang menggambarkan diri seseorang iaitu tingkah laku yang boleh diperhatikan oleh orang lain. Teori Tingkah Laku Skinner Pendidikan moral merupakan peneguran terhadap tingkah laku individu. . Watson. Peneguran bagi sesuatu tingkah laku yang tidak bermoral tidak diberikan bagi sesuatu jangka masa yang panjang. Menekankan kepentingan pengaruh orang dewasa dalam pembentukan tingkah laku kanak-kanak.

iaitu: Peringkat pertama: peringkat anomi /prakemoralan di mana tidak terdapat peraturan-peraturan/standard-standard. Peringkat kedua: heteronomy /kemoralan luaran di mana peraturanperaturan agama ganjaran dan hukuman adalah dikaitkan dengan peraturan-peraturan. Peringkat keempat: auto-anomi /kemoralan dalaman di mana kemoralan adalah berdasarkan standard-standard yang ditetapkan oleh diri-sendiri.      . Komponen Ego: Subsistem personaliti yang dibentuk melalui pengalaman dalam realiti.    Perkembangan struktur personaliti manusia dalam teori Freuddi bahagian kepada 3 komponen iaitu: Komponen Id: Subsistem personaliti yang bersifat semula jadi atau diwarisi. Komponen Super-ego: Subsistem personality yang terbentuk dan berkembang secara berterusan dalam kanak-kanak. Peringkat ketiga: sosio-anomi /kemoralan luaran-dalaman. Teori Tingkah Laku Norman Bull Norman Bull menjelaskan terdapat empat peringkat tingkah laku.

.

   Teori Perkembangan Kognitif. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. seorang psikologis Swiss yang hidup tahun 1896-1980. yang bagi Piaget. saat seseorang memperoleh cara baru dalam mewakili pengetahuan secara mental. bererti kemampuan untuk secara lebih tepat mewakili dunia dan melakukan operasi logis dalam wakilkan konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata—skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya— dalam tahapantahapan perkembangan. dikembangkan oleh Jean Piaget. .

Piaget memperoleh Erasmus Prize. teori ini berpendapat bahawa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang motivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan.  Untuk pengembangan teori ini.Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. yang bererti.  Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia:  Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun)  Periode praoperasional (usia 2–7 tahun)  Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun)  Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa)  . tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan).

.

Teori ini menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan dan mengikut (tiru) orang lain melakukan sesuatu. bahasa dan sifat-sifat personaliti yang ditonjolkan oleh orang lain. .gerak balas.   Idea tentang pembelajaran sosial telah dipelopori oleh Miller dan Dollard pada tahun 1941 tetapi Albert Bandura dan R. Ini dilakukan dengan cara memerhatikan tingkah laku.H Walter (1963) telah menghalusi dan mendalamkan kajian ini.

 Tiruan ini boleh dibahagikan kepada 2 bentuk.Teori Pembelajaran Bandurab(Tiru)  Bandura (1963) mendapati bahawa di dalam kehidupan harian terdapat banyak tingkah laku yang dibelajari melalui contoh.iaitu: • • Tiruan yang mudah Identifikasi seseorang supaya ditirui Tiruan secara langsung Peniruan melalui sekat lakuan dan tidak sekat lakuan Peniruan secara elisitasi  Peniruan ini berlaku dalam 3 bentuk .tiruan dan penggunaan bahasa. teladan. iaitu: • • • .

.

niat dan motif diri (delf-actualization). Teori ini melihatkan kecenderungan semula jadi bagi mencapai hasrat diri dan potensi individu. Ahli-ahli psikologi humanis mempercayai bahawa seseorang individu sedar dan bertanggungjawab terhadap segala tingkah lakunya dan unsur /kuasa yang mengerakkan tingkah laku itu adalah kecenderungan untuk berkembang dan mencapai hasrat.     Memberi tumpuan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang individu seperti perasaan danemosinya. pengamatan dan interpretasi seseorang individu terhadap sesuatu tindakan dan tingkah laku moral. Abraham Maslow mendapati bahawa setiap individu mempunyai keperluan untuk mengembangkan potensinya ke tahap maksimum walaupun terdapat halangan-halangan dalam proses itu. . Menekankan cara pemikiran.

Isu Moral Global Homoseksual Definisi : Homoseksual adalah orang yang tertarik nafsu kepada orang yang sejenis (terutama antara lelaki dengan lelaki atau antara perempuan dengan perempuan). Istilah yang sudah umum dikenal masyarakat untuk orang yang termasuk homoseksual adalah gay (untuk lelaki) dan lesbian (untuk wanita). .

Contoh : Dikasari oleh ibu/bapa sehingga si anak beranggapan semua lelaki/perempuan bersikap kasar. . bengis dan panas baran yang memungkinkan si anak berasa benci pada golongan itu.Faktor-faktor Homoseksual 1.  Pengalaman / Trauma di Alam Kanakkanak. Faktor Keluarga.

*Hubungan yang terlalu rapat dengan ibu sementara renggang dengan bapa. *Keluarga yang terlalu mengongkong anaknya. Persekitaran. . Contoh : *Kurang menerima pendedahan yang betul tentang seks dari kecil.

.2. Contoh : Seseorang itu mempunyai nafsu terhadap kaum sejenis tersebut terhasil disebabkan oleh bahan kimia dan hormon yang dikeluarkan dalam badan (luar kawalan). Faktor Biologi.

Faktor Pendorong Individu. 4. *Ketakutan pada kaum bertentangan jenis menyebabkan respon erotik menjadi pasif. Contoh : *Harga diri tidak boleh diperoleh dari hubungan lain. Contoh : Kurang percaya pada potensi seksual yang ada pada diri sendiri. . Faktor Penarik Individu Terhadap Homoseksual.3.

Peranan utama aktiviti seksual Contoh : *Sekiranya individu merasakan pengalaman homoseksual pertama menyeronokkan. *Pendedahan berleluasa terhadap aktiviti homoseksual akan membuatkan individu semakin selesa dengan situasi sedemikian. individu akan meneruskan aktiviti homoseksual secara berterusan.5. .

Pembunuh institusi kekeluargaan. Mencerminkan kemunduran masyarakat. . Tidak akan diberi hak-hak istimewa.Kesan-kesan Homoseksual  Memusnahkan kekuatan moral masyarakat.

Imej negara terjejas. Contoh : Penyakit AIDS & STD. Tunggak negara berkurangan.Mudah menjangkit penyakit. .

Cara-cara Mengatasi Masalah Homoseksual Meminta bantuan daripada kaunselor.  Menyertai ceramah yang memberi motivasi kepada kita dan ceramah tentang bagaimana untuk mengenali diri sendiri. Mengikuti ajaran agama yang tidak menggalakkan kita melakukan perbuatan homoseksual. .

Terrorisme Definisi : Terrorisme adalah satu tindakan yang menakutkan orang ramai dan merosakkan harta benda awam untuk mencapai tujuan tertentu. .

Faktor –faktor Terrorisme  Keengganan untuk solat.  Sikap rakus untuk memperbanyakkan harta sehingga segala tujuan hidup adalah kerana imbalan harta di sebaliknya. maksiat yang berleluasa dan mempunyai moral yang rendah. .

Kesan-kesan Terrorisme  Manusia akan hidup dalam keadaan ketakutan. Negara tersebut akan menjadi huru-hara. Nyawa manusia akan tergugat. Sekian Terima Kasih! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful