1 Sejarah Kertas 3 1249/3

Tingkatan 4

Tajuk Umum Tugas Tajuk 7.2 – Tamadun Awal Asia Tenggara (Merujuk tema 7.2 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 3) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain. ii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 1 halaman bercetak

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.