Sejarah Tulisan Jawi Mana Sikana

Tulisan Jawi ( ‫ )ﺗﻮﻟﻴﺴﻦ ﺟﺎﻭﻱ‬adalah satu seni penulisan telah wujud berabad-abad lamanya di Nusantara kemunculannya berkait secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan Bahasa Melayu. Tulisan Jawi adalah tulisan rasmi bagi negara Brunei dan digunakan meluas di Malaysia, Filifina dan Indonesia.

Tulisan Jawi adalah antara tulisan terawal yang pernah ditemui. Tulisan ini telah berkembang sejak Zaman kerajaan Islam Pasai. kemudian disebarkan ke kerajaan Melaka dan Johor dan juga Acheh abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau 1303M manakala tulisan rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan rumi. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri

1

Bukti bertulis mengenai Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. contohnya digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak di-Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis. ada kaitannyha dengan tulisan jawi. Pelbagai teori dan pandangan dikemukakan bagi menguatkan hujah tentang kedatangan Islam.Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British. Sejarah ringkas tentang sejarah kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu. Kedah . tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat. adat istiadat dan perdagangan. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu yang kebanyakkannya Johor. Selain itu Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam abjad Jawi. Perlis dan Terengganu. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran. Kelantan. Antaranya penulis yang merujuk kajian dan pandangan tokoh 2 . Belanda dan Inggeris. Hal ini demikian kerana kemunculan tulisan Jawi bersumberkan tulisan Arab/Islam. Pada zaman dahulu.

Perkataan Jawi dalam bahasa Melayu digunakan untuk pokok jawi-jawi atau jejawi dan juga beras jawi yang berbeza daripada beras pulut. van der Waaf. Tegasnya. Wilkinson 1959: 452). Jelas sekali nama Jawi tidak ada kaitan dengan tulisan. kedatangan Islam bukan sahaja membawa agama dan kepercayaan tetapi aspek budaya Melayu yang lain seperti penggunaan dan adaptasi skrip Arab sehingga skrip Jawi untuk mengeja bahasa Melayu sesudah abad ke-7 H/13M. Pendapat ini berbeza sama sekali daripada pendapat yang dikemukakan oleh Omar Awang dan W. Ada banyak sekali pengkaji Barat yang telah menyelidiki bahasa Melayu termasuk ejaannya (Jawi) antaranya termasuklah van Ronkel. Wijk. van Elbinck.J. Omar Awang.pengkaji Barat dan Timur termasuk pengkaji tempatan sendiri seperti Syed Naquib al-Attas. Dari segi bentuk dan sejarahnya.. geerth v. Marsden. dan juga dengan makna lembu atau kerbau dalam bahasa Minangkabau (R. Fatimi S. dan sebagainya. Robinson.Q. Wan Hussin Azmi. Pijnappel. Klinkert dan 3 . Werndly. van der Tuuk. skrip Jawi merangkum kesemua 29 abjad Arab dan enam abjad tambahan seperti yang terdapat pada Batu Bersurat Terengganu dengan satu abjad yang ditambah oleh DBP melalui Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986).

terdapat juga di kalangan orang Melayu yang mengkaji sistem ejaan Jawi. anak Abdullah Munsyi. dan Zainal Abidin Ahmad (Za'ba). Selepas kajian Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain (1972).Wilkinson. Dua orang tokoh Melayu lagi yang peernah memperkatakan ejaan Jawi dalam karya masing-masing ialah Raja Haji Muhammad Tahir bin Almarhum Murshid Riau dan Muhammad Said Suleiman. Antaranya termasuk Raja Ali Haji. Kajaian pada peringkat seterusnya melibatkan jawatankuasa tulisan Jawi-Tumi dalam Kongres Persuratan Melayu Se-Malaya Kedua dan Ketiga di Seremban (1954) dan Singapura/Johor Bahru (1956). Muhammad Ibrahim. orang Melayu menerima sistem tulisan Jawi ini secara langsung daripada orang Arab walaupun sistem tulisan Arab kebanyakannya tidak menggunakan tanda baris. Selain tokoh Barat. Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan 4 Bahasa Malaysia di bawah . Shellabear turut kagum akan keseragaman dalam ejaan Jawi yang terkandung dalam manuskrip sebelum kurun ke-17M. Menurutnya. Kajian terperinci yang dilakukan oleh Za'ba tentang tulisan Jawi jelas seperti yang terdapat dalam Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi (1949) dan Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1940). Malah.

penggunaan hamzah. iaitu dari tahap Batu Bersurat Terengganu. iaitu dari segi sistem tulisan Jawi yang digunakan. pertukaran qof kepada kaf. penggunaan huruf-huruf ga. Kang Kyoung Seock (1986) dari Korea berjudul "Perkembangan Tulisan Jawi dalam Masyarakat Melayu" sebagai tesis Sarjana Sastera di Universiti Malaya yang kemudiannya diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). penggandaan kata. beliau menganalisis tulisan Jawi dalam tiga naskhah manuskrip Sejarah Melayu. Kang menyatakan hubungan antara gaya dengan sistem ejaan Jawi dan mengesyorkan satu sistem gaya 5 . dan ya. dan Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986). pada tahun 1988 DBP menerbitkan pula buku Daftar Ejaan Rumi-Jawi. Dalam bab 4. dan penggunaan vokal alif. keseilapan tulisan. Dalam bab penutup. perenggangan dasar kata dengan imbuhan dan partikel. DBP telah menerbitkan buku Pedoman Ejaan yang Disempurnakan (1986).Kementerian Pendidikan Malaysia (1981) dan DBP (1983) ditubuhkan.Manakala dalam bab 5. Daftar Ejaan Melayu 1938 (1949). Selain itu. wau. Sebagai hasil daripada usaha jawatankuasa itu. nya. Majalah Dian. Kang menghuraikan perkembangan tulisan Jawi dalam bahasa melayu. ke tahap Surat 1602. Kitab Sirat al Mustaqim. Kajian yang seterusnya pula dilakukan oleh orang Timur.

Sistem ejaan Jawi yang ada pada batu tersebut merupakan kombinasi daripada sistem ejaan Arab yang menggunakan sistem i'rab. kasrah.tulisan Jawi yang baharu. Pengesyorannya yang pertama adalah untuk melestarikan prinsip penggunaan baris yang ada pada ejaan Arab bagi bunyi-bunyi vokal pada suku kata tertutup. bunyi vokal dalama suku kata terbuka mesti dilambangkan oleh abjad vokal yang sebenar. Brunei. Tokoh seperti Shellabear. iaitu tanda-tanda baris (fatha. dhammah. dan Terengganu. madd. dan lain-lain. dan Kang bersependapat bahawa sistem ejaan Jawi tahap pertama yang digunakan untuk mengeja bahasa Melayu seluruhnya memathui hukum ejaan bahawa Arab. sukun/jazm). Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan beberapa inskripsi tertua yang dijumpai di Asia Tenggara seperti di Champa. Kedua. wau. Grisek. Terdapat tahap-tahap pensisteman ejaan Jawi. Za'ba. tasydid. Pasai. dengan sistem Melayu yang mulai diciptakan antaranya penggunaan abjad-abjad alif. Leran. Yang jelas sehingga kini pengkaji-pengkaji bersepakat mengatakan bahawa inskripsi atau Batu Bersurat Terengganu ialah tulisan bahasa Melayu yang mula-mula sekali dijumpai tertulis dalam skrip Arab yang diadaptasikan sebagai skrip Jawi. dan ya sebagai tanda-tanda 6 .

Contoh kombinasi sistem-sistem itu dibincangkan kemudian. Pada keseluruhannya. 7 . manakala dalam suku kata terbuka pada suku kata pertama dan tengah. sistem pemvokalan secara baris digunakan. sistem ejaan Jawi pada tempoh ini lebih baku dan mengurangkan penggunaan abjad-abjad alif. iaitu merupakan teks Jawi yang kedua tertua selepas Batu Bersurat Terengganu.vokal selain digunakan untuk separuh vokal dan diftong. iaitu dalam suku kata tertutup pada semua kedudukan dan suku kata terbuka pada akhir kata. dan ya Yang banyak sebagai sistem pemvokalan seperti yang diterangkan dalam bab terdahulu. Kenyataan Za'ba dapat dibuktikan dengan penemuan batu nisan Ahmad Majnun (802H). Persamaan dan perbezaan sistem ejaan Jawi bagi kedua-dua manuskrip boleh dikaji selanjutnya. Menurut Za'ba. sistem pemvokalan secara abjad digunakan. sistem pemvokalan tulisan Jawi pada tahap ini. wau. Penulis turut mengemukakan manuskrip Jawi yang paling tua termasuk Surat Sultan Ternate dan Aqa'id al-Nasafi. Korpus perbincangan seterusnya ialah sistem ejaan Jawi yang terdapat pada abad ke-10 hingga 11H/ke-16 hingga 17M.

Manakala sistem ejaan Jawi pada abad ke-19M pula agak berbeza daripada sistem ejaan Jawi terdahulu. Terdapat sistem ejaan Jawi abad ke-18M. Antaranya termasuklah Hikayat Perjalanan Sultan Ahmad Rijal alDin ke Benggala. penulis turut mengemukakan beberapa banyak contoh manuskrip lain termasuk Hikayat Bayan Budiman (1602M). Sejarah Melayu (1829M). Antara manuskrip yang dikemukakan sebagai bahan perbincangan termasuklah Hukum Kanun Melaka (1175H).Selain itu. Hikayat Seri Rama. Jumlah manuskrip Jawi pada zaman ini didapati lebih banyak. 8 . Bidayat alHidayat (1171H/1757M). Bustan al-Salatin (1040H). wau. Surat Sultan Perkosa Alam Johan Berdaulat Aceh (1024H/1615M). terdapat lebih banyak penggunaan abjad-abjad vokal alif. dan ya untuk melambangkan bunyi-bunyi vokal pada suku kata akhir terbuka dan juga pada suku kata tertutup jika dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip terdahulu. surat Sultan Aceh kepada Queen Elizabeth. Hikayat al-Salikin (1192H/1778M). Surat Sultan Banjar (1299H). surat Sultan 'Ala al-Din Syah kepada Henry Middleton. surat Sultan Aceh kepada seorang kapten Inggeris. Pada tahap ini. surat perjanjian jual beli lada (1009H/1600M). Surat Perisytiharan Lord Minto (1811M). surat Sultan Aceh kepada pihak Inggeris (1011H/1602M).

misalnya penggunaan lebih banyak abjad vokal pada suku kata akhir terbuka dan pada suku kata tertutup. dan Kamus Mahmudiah (1894M). Kitab Pengetahuan Bahasa (1275H). Jawi Peranakan (1876M). dan ya secara lebih meluas. Secara ringkasnya. Pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 pula dengan 9 . sistem ejaan Jawinya telah menampakkan penyimpangan yang jelas daripada sistem ejaan Jawi dalam manuskrip Melayu lama. Bustan al-Katibin (1267H). Hal ini menjadikan Hikayat Abdullah sebagai tahap transisi daripada ejaan Jawi yang baharu pada akhir pada ke-19. Ternyata bahawa dalam Hikayat Abdullah. wau. sistem ejaan Jawi telah mula meninggalkan sifat ejaan lamanya yang banyak menggunakan sistem baris pada suku-suku kata perkataan kepada penggunaan abjad vokal alif. namun ciri-ciri pembaharuan. dan masuk ke abad ke-20 terutama di kalangan kaum terpelajar Melayu yang terdedah kepada pengaruh Eropah. dapat dikatakan bahawa pada bahagian kedua abad ke-19.Hikayat Abdullah (1849M). Kitab Pemimpin Johor (1878M). Walaupun terdapat gejala ejaan lama yang anakronistik dalam segelintir perkataan. dan sebagainya amat lumrah. penggunaan perkataan-perkataan pinjaman.

J. Wilkinson. Muhammad Said (1936). terdapat percubaan untuk mensistemkan ejaan Jawi yang diterokai oleh Raja Ali Haji (1850). Pustaka Dian melalui Majalah Dian telah menubuhkan "ejaan Jawi moden" untuk mengatasi masalah ketaksaan terutama sekali dalam pengejaan diftong dan juga pada 10 . Maka timbul keperluan untuk mengkodifikasikan ejaan Jawi. Begitu juga dalam kamus yang dibuat oleh orang Melayu sendiri. Hal ini demikian kerana seperti kata Za'ba. Oleh itu.kemunculan dan penyebaran akhbar-akhbar Melayu dalam ejaan Jawi dan penubuhan sekolah-sekolah Melayu dan penerbitan buku-buku pelajaran sekolah. dan seterusnya oleh Za'ba dalam Daftar Ejaan Melayu (Jawi-Rumi) (1938/1949) yang telah diterima sebagai ejaan sekolah dan sistem ejaan yang digunakan secara meluas dalam masyarakat Melayu. Winstedt. ejaan lama yang menggunakan sistem baris masih lagi diteruskan bahkan cuba dihidupkan kembali oleh R. yang menimbulkan lebih banyak kekacauan lagi. kemudian oleh Muhammad Ibrahim Haji Abdullah Munsyi (1878). banyak terdapat perbezaan dalam penggunaan abjad vokal (huruf saksi) dan abjad konsonan (huruf benar) selain ejaan persukuan kata. Pada tahun 1973. dan pembantu-pembantu Melayu mereka.

Dalam bab kedua terakhir buku ini. penulis membincangkan sistem ejaan Jawi yang terdapat pada abad ke-20.persukuan kata tertentu. akhbar Utusan Melayu mula-mula diterbitkan di Singapura. iaitu mengikuti jejak langkah yang dirintis oleh Jawi Peranakan. Sistem ejaan yang tidak menggunakan abjad vokal pada suku kata akhir terbuka dalam perkataan yang sudah lazim terpakai diteruskan. Sistem ejaan Jawi yang digunakan dalam akhbar tersebut ialah sistem ejaan Jawi yang lebih kurang sama dengan sistem yang ada pada bukubuku dan akhbar yang diterbitkan sekitar masa itu. pada tahap ini terdapat satu pembakuan 11 . Namun setelah tulisan Jawi diketepikan dalam pengajaran di sekolah. abjad vokal digunakan sepenuhnya untuk bunyi-bunyi vokal. abjad vokal digunakan pada posisi suku kata akhir terbuka dan pada suku kata tertutup. Selain itu. Manakala bagi perkataan yang lain dan juga perkataan yang baharu. maka penggunaannya merosot. Senario awal abad ke-20 menyaksikan pertumbuhan yang pesat dalam bidang persuratkhabaran Melayu. Pada tahun 1907. Hampir sepuluh buah akhbar Melayu telah muncul dan satu yang terpenting yang masih bertahan hingga kini ialah Utusan Melayu. Bagi perkataan pinjaman.

Buku Katan P. Bagi memperjelas perbezaan dari segi sistem ejaan Jawi pada tahap ini. Kitab Hadith Empat Puluh (1966).P. Misykat al-Anwar (1975). Kitab Zain al-Insan (1980). Hidaayat al-Saalikin (1192H). penulis turut mengemukakan beberapa banyak contoh manuskrip lain termasuk Kitab Hikam (1344H). Diraja Johor (1936). percetakan. pendidikan. Sementara di luar kawasan pusat-pusat itu nampaknya bahasa Melayu dan sistem ejaan Jawinya masih bersifat konservatif dan mempertahankan unsur-unsur lama. Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi (1938).dalam bentuk bahasa Melayu dan sistem ejaan Jawi di pusat-pusat kosmopolitan Semenanjung Tanah Melayu yang banyak menerima pengaruh Barat disebabkan oleh faktor dan pentadbiran juga perniagaan. Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan. Walaupun terdapatnya kedua-dua buah buku panduan ejaan Jawi yang diterbitkan oleh DBP. persekolahan. terbitan DBP (1986). namun dari segi pelaksanaannya mengambil masa yang lama trutama untuk mengubah sesuatu sisem yang sekian lama wujud dan telah berakar umbi dalam kebiasaan masyarakat Melayu.B. 12 .Bm. Kitab Furu'al-Masaa'il (1257H). dan lain-lain. Majalah Dian (1973). Suluhan Mubtadi (1953). persuratkhabaran.

pada tahun 1991. abjad ta. Pihak tersebut menggunakannya dalam pengajaran dan penyediaan bakalbakal guru yang tentu sekali berbeza daripada sistem yang dikemukakan oleh DBP. masih lagi menggunakan sistem ejaan lama. Sebenarnya Maktab Perguruan Islam merupakan institusi yang mula-mula mempelopori gerakan penyebaran ejaan Jawi setelah ejaan ini diperkenalkan kembali dalam sistem pendidikan Malaysia pada tahun 1984. iaitu dengan titik satu masih lagi digunakannya untuk melambangkan abjad pa. Bahkan selain Syarikat Utusan Melayu.Syarikat Utusan Melayu umpamanya. Kesimpulannya. Kementerian Pendidikan (termasuk Maktab Perguruan Islam). Bahkan dalam akhbar Utusan Melayu. Ekoran daripada itu. pada penghujung tahun 1991. iaitu dengan titik tiga. dalam terbitan-terbitan berbentuk Jawi. ada pihak lain yang masih menggunakan sistem ejaan Jawi Za'ba seperti Bahagian Pendidikan Agama. misalnya dalam akhbar Utusan Melayu dan majalah Utusan Qiblat. Konvensyen tulisan Jawi anjuran Pusat islam di Kuala Lumpur telah mewujudkan satu "Jawatankuasa Penyelarasan Ejaan Jawi" yang berusaha mengadakan beberapa 13 . belum ada lagi penyelarasan pada peringkat kebangsaan dalam sistem ejaan Jawi.

pemelajaran. Selain itu. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengambil prakarsa untuk mengarahkan semua institusi yang berada di bawahnya menggunakan Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan sepenuhnya dalam penggunaan tulisan Jawi mereka. mesin komputer digunakan bagi penggunaan. iaitu satu program pemprosesan kata (word processing) yang cekap yang dilancarkan penggunaan dan penyebarannya oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 5 Mac 1992 di Pusat Islam. 14 .cadangan pembaikan terhadap Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (PEJYD) oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (1986/87). Salah satu hasil daripada proses pemindahan teknologi tersebut ialah terciptanya al-Bayan Arabic-English Bilingual Wordprocessor Jawi Version. dan penyebaran tulisan Jawi melalui perkataan (hardware) dan perisian (software) komputer dalam tulisan Arab secara meluas. dalam perkembangan teknologi canggih. Dalam usaha meluaskan penggunaan tulisan Jawi. Kuala Lumpur.

dan ke-20 yang juga menggunakan pelbagai jenis seni khat yang berbeza. Begitu juga halnya dengan contoh manuskrip Melayu yang terdapat pada abad-abad ke-18. Undang-undang Laut Melaka (1655M). penulis turut memperkatakan sedikit sebanyak tentang seni khat (khaligrafi) tulisan Jawi. Surat Sultan Perkasa Alam Johan Aceh (1613M). dan lain-lain. Farisi. 15 . Raqa' Ta'liq. Surat Raja Ambon (1658M).Pada bab terakhir buku ini. manuskrip Bayan Budiman (1600M). ke-19. Surat Raja Aceh kepada pihak Inggeris (1602M). Dewani. manuskrip terjemahan Aqa'id alNasafi (1590M). Batu nisan Ahmad Majnun (1468M). Surat Sultan Ternate (1521M dan 1522M). Thuluth. Surat Perjanjian Jual Beli Lada (1600M). Penulis menyorot beberapa contoh penggunaan seni khat seperti yang terdapat pada Batu Bersurat di Terengganu (1303M). dan lain-lain dengan pelbagai gaya khat digunakan. Hikayat Seri Rama (1613M). Penggunaan seni khat semakin meluas dalam pelbagai manuskrip Melayu dari zaman awal hingga abad ke-20 dengan pelbagai jenis khat misalnya Kufi. Naskhi.

16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful