DIKTAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS X

Dede Sutisna

SMK NEGERI 30 JAKARTA
Jl. Pakubuwono VI Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 021-7221253 – Fax. 021-72794323
smkn30jkt@gmail.com – smk30jakarta.net

sumber hukum islam

Memahami Sumber Hukum Islam, hukum taklifi, dan hikmah ibadah.

 Menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi al-Quran, Hadis, dan

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam.

 Menjelaskan pengertian, kedudukan dan fungsi hukum taklifi dalam hukum

Islam. Menjelaskan pengertian dan hikmah ibadah Menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari.

SUMBER HUKUM ISLAM
Dewasa ini kaum muslimin banyak belum mengerti dan memahami hakikat sumber hukum yang menjadi rujukannya dalam beragama. Ironisnya pernyataan sumber hukum Islam adalah Al-Qur‘ân dan Sunnah serta Ijma’ dan Qiyas merupakan hal yang sudah umum di masyarkat. Namun itu hanya sekedar slogan tanpa diketahui hakikatnya, sehingga banyak da’i dan tokoh agama berfatwa menyelisihi sumber-sumber hukum tersebut.

2

Bab 5_Sumber Hukum Islam

dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati umat ini dengan Ijma’ sebagai rahmat dan karunia dari. 203). Ijma’ umat ini sebagian besar dalam masalah dasar dan pokok agama. Karenanya. Ijma’ menjadi sesuatu yang ma‘shum dari kesalahan dengan dasar firman Allah dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam . Ijma’ bersumber dari Al-Qur‘ân dan Sunnah. Khalid al-Mushlih.Nya. Seluruh amalan dan perbuatan manusia. menyempitkan lingkaran perselisihan dan pemutus perbedaan pendapat di antara orang-orang yang berbeda pendapat. (Dar’u Ta’arudh al-‘Aql wa an-Naql. mereka menimbangnya dengan ketiga sumber hukum ini. wajib bagi siapapun yang ingin selamat dari ketergelinciran dan kesalahan untuk mengetahui Ijma’ (konsensus) kaum muslimin dalam permasalahan agama. Oleh karena itu. (Qs. Karena Ijma’ adalah salah satu dasar yang menjadi sumber rujukan. Sehingga ketiganya menjadi sumber hukum yang ma‘shum. an-Nisâ‘/4:115). Syaikhul-Islamt mengatakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu’min. agama kaum muslimin dibangun berlandaskan ittiba‘ kepada Al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah serta kesepakatan umat (Ijma’). sehingga ia dapat berpegang teguh (komitmen) dan mengamalkan tuntutannya setelah benar-benar selamat dari Pendidikan Agama Islam kelas X 3 . (Syarh al-‘Aqidah al-Wasithiyah. 1/272). Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam : Umatku tidak berkumpul (sepakat) di atas kesesatan.Padahal sangat jelas kedudukan Ijma’ dalam agama ini. baik batiniyah maupun lahiriyah yang berhubungan dengan agama. pedoman dan sumber dasar hukum syari’at yang mulia ini setelah Al-Qur‘ân dan Sunnah. menjadi penguat kandungan keduanya dan penghapus perselisihan yang ada di antara manusia dalam semua yang diperselisihkan. hlm. Demikianlah. Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menyatakan. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Ijma’ adalah sumber hukum ketiga yang dijadikan pedoman dalam ilmu dan agama. Dan banyak dari masalah furu’nya yang menjadi faktor penyebab bersatunya kaum muslimin.

penyimpangan (tahrif) dan memastikan kebenaran penisbatannya (penyandarannya) kepada syariat serta tidak dibenarkan menyelisihinya setelah mengetahui Ijma’ tersebut. kondisi.. Bahkan bisa menjadi landasan untuk memberi vonis kafir dan murtad dalam beberapa keadaan tertentu. dan tidak diperlukan adanya lagi suatu 4 Bab 5_Sumber Hukum Islam . Sedangkan sumber lain bagi Hukum Islam (Secondary sources) adalah tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat para cendekiawan muslim yang diformulasikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. b) The concise and detailed injunctions. Abdur Rahman i Doi (Shari’ah: The Islamic Law. Seperti yang (mungkin) kita ketahui bahwa sumber utama (primary sources) dari Hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah (yang bentuknya adalah dalam teks hadis). 1. Karena itulah. yang pada umumnya ditulis pada masa keemasan keilmuandalam islam. al-Quran Alquran bukanlah tulisan hukum. para ulama juga telah memperhatikan hal ini secara sempurna. berpuasa atau mengeluarkan zakat. 1989) membuat klasifikasi atas aturan-aturan yang terkait dengan hukum ke dalam empat bagian besar yaitu: a) The concise injunctions. yaitu pada jaman disnasti Abbasiyah (750-950 M). dapat menjadi pendorong bagi kaum muslimin untuk dapat bersatu. namun di dalam Alquran terkandung setidaknya 500 perintah Allah SWT yang sifatnya berkaitan dengan hukum. Sebagai contoh adalah aturan mengenai hubungan muslim dengan non-muslim. waktu dan lokasi pada saat dibuatnya fatwa tersebut. dan Fatwa. atau perintah-perintah Allah yang secara jelas tertulis dalam Alquran. atau perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam Alquran namun tidak ditemui penjelasan tentang tata cara pelaksanaan atas perintah tersebut. atau aturan yang berlaku bagi muslim yang dikeluarkan oleh para ulama dalam rangka menjawab pertanyaan ummat berkaitan dengan sesuatu hal yang spesifik tergantung situasi. dan penjelasan atas ayat-ayat tersebut bisa didapati dari hadis atau sumber hukum Islam lainnya. dan kita semua kembali merujuk kepada keterangan mereka tentang Ijma’ yang benar. yaitu dimana Alquran telah memberikan penjelasan yang detail berkaitan dengan satu perintah Allah SWT. kemudian biasa disebut ilmu fiqih. Semoga dengan menimbang semua amalan perbuatan yang berhubungan dengan agama kepada ketiga sumber di atas. Para imam (ulama besar) umat ini telah sepakat memvonis sesat orang yang menyelisihi konsensus umat ini dalam satu permasalahan agama. Sebagai contoh adalah perintah Allah untuk mendirikan shalat. c) The detailed Injuctions. teks-teks hukum dalam Islam yang ditulis oleh tokoh-tokoh Islam terkemuka (biasanya terbatas pada madzhabnya masing-masing)..

dan Ahad. hanya sunnah yang berkaitan dengan hukum sajalah yang dikategorikan sebagai suatu sumber hukum Islam. Berkaitan dengan Shariah. Mashhur. Ilmu-ilmu yang dikompilasikan oleh para ulama ini merupakan sumber-sumber hukum Islam yang sangat bernilai Pendidikan Agama Islam kelas X 5 . Hadis dan Sunnah Sunnah adalah segala perbuatan dan perkataan Rasulullah. cendekiawan muslim. dan memperkenalkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam alquran. dan At-Tirmidhi (892M). Hadis sendiri diklasifikasikan berdasarkan kualitas dari periwayatnya (bisa dipercaya) dan kekuatan dari isnad atau bagaimana hubungan antara para periwayat itu sendiri. Muslim (875M). dan d) Fundamental principles of Guidance. untuk memberikan penjelasan tambahan bagi ayat Alquran yang menjelaskan sesuatu secara umum. prinsip-prinsip ini tidak memiliki penjelasan yang terperinci dan pasti (clear cut). 3. untuk mengklarifikasi ayat-ayat Alquran yang mungkin dapat menerbitkan keraguan bagi ummat. Mazhab Sumber-sumber bagi Hukum Islam adalah pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan dari para ulama. Mungkin masih ada hadis yang diriwayatkan oleh selain empat ulama terkemuka ini. namun secara umum umat muslim mengenal empat kompilasi hadis yang dikumpulkan atau diriwayatkan ulama di atas. dan lain sebagainya tidak dianggap sebagai sebuah sumber hukum Islam atau hukum pidana Islam. sehingga untuk menetukan hukum atas hal-hal tersebut perlu diambil melalui suatu proses yang dinamakan ijtihad. strategi peperangan.penjelasan tambahan. Abu Dawud (888M). Sunnah sendiri digunakan dalam berbagai keperluan diantaranya adalah untuk menkonfirmasi hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam Alquran. sehingga sunnah yang tidak langsung berkaitan seperti bagaimana teknik pertanian. Sebagai contoh adalah hukuma hadd (huddud). Kompilasi atas hadis dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang secara umum dikumpulkan oleh empat periwayat hadis terkemuka yaitu kompilasi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (870M). atau para hakim yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat. sehingga sunnah dapat berarti sebuah contoh perbuatan atau hukum yang diambil dari adanya suatu hadis. Hadis sendiri berarti segala hikayat atau pembicaraan yang digunakan dalam meriwayatkan segala sesuatu tindak tanduk Rasulullah. Masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri yang menandakan kualitas dari hadis-hadis tersebut. 2. sehingga dapat digolongkan dalam tiga jenis: Muwatir. termasuk segala sesuatu yang disetujui oleh Beliau.

atau 702-772M). Para pengikut madhab Shafii secara dominan diikuti oleh umat muslim yang berada di Asia Tenggara. Sedangkan satu aliran yang terdapat dalam Shiah adalah Madhab Shiah itu sendiri. ajaran-ajaran Imam Malik atau madhab Maliki paling banyak ditemui hampir di seluruh bagian wialayah muslim di benua Afrika. Maliki. serta memiliki pengikut yang juga mayoritas di Iraq. dan negara-negara kawasan teluk. Saat ini. dan muridnya yang terkenal Abu Yusuf dan Muhammad. 6 Bab 5_Sumber Hukum Islam . serta pernah menjadi mdhab resmi yang digunakan di Turki (dinasti Utsman). dan walaupun Beliau menghormati tradisi. Madhab Maliki mengikuti ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh ulama dan cendekiawan muslim Imam Malik (lahir 95H atau 717M) yang menitikberatkan pada praktek-prakte yang diterapkan penduduk di Madinah sebagai suatu bentuk contoh kehidupan Islam yang paling otentik. Madhab yang masih memiliki sub-madhab (katakanlah seperti itu) seperti Ithna’ashaaris dan Isma’ilis saat ini ditemui secara dominan di negara Iran. Imam As-Shafii terkenal karena ke-moderat-annya dan penilaiannya yang berimbang. secara umum terdapat dua aliran besar yaitu Sunni dan Shiah. dan Shafii. Imam As-Shafii mengevalusinya secara lebih kritis dibandingkan dengan Imam Malik.bagi umat muslim sebagai hingga saat ini. Madhad Hanafi dikembangkan oleh seorang ulama dan cendekiawan muslim yaitu Imam Abu Hanifa (80-150 H. termasuk Indonesia. Madhab Hambali dikembangkan oleh ulama dan cendekiawan muslim yang bernama Imam Ahmad ibnu Hambali (lahir 164H atau 799M) yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan ketuhanan serta mengadopsi pandangan yang tegas terhadap hukum. yaitu keponakan dari Rasulullah sekaligus suami dari puteri nabi Fatimah. India. menurut sebagian cendekiawan lebih diakibatkan sebagai akibat dari pergesekan politik dalam dunia muslim terhadap pendapat bahwa pemimpin umat muslim harus selalu merupakan keturunan dari keluarga Ali. Berdasarkan aliran dalam Islam yang ada saat ini. Madhab Syafii didirikan oleh seorang ulama dan cendekiawan bernama Imam As-Shafii (lahir 150H atau 772M) adalah merupakan murid dari Imam Malik dan pernah belajar dari beberapa tokoh cendekian muslim yang paling terkemuka pada saat itu. Madhab Syiah yang dianut oleh sekitar 10% umat muslim saat ini. Empat aliran besar (madhabs) yang tergolong dalam aliran sunni adalah Madhad Hanafi. Madhab ini paling banyak berkembang dan dikuti di India dan Timur Tengah. Mereka menekankan pada penggunaan alasan-alasan dan shura atau diskusi kelompok daripada semata-mata mengikuti aturan atau tradisi yang telah ada secara turun temurun. Hambali. Saat ini madhab Hambali secara dominan diterapkan di saudi Arabia.

AL-QURAN 1. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa akan terungkap oleh tafsir. Al-Qur'an juga mempunyai nama-nama lain seperti al-Kitab. Pengertian al-Qur'an Dalam segi bahasa al-Qur'an artinya yang dibaca. Al-Qur'an yang kita kenal sekarang ini adalah dalam bentuk mushaf yaitu lafadz yang tertulis/dibukukan. diungkapkan juga pengertian yang sersirat.4. Jika dibaca bukan ibadah seperti hadis qudsi. cendekiawan muslim dan ahli hukum islam telah menulis buku-buku yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. alFurqan (membedakan antara yang haq dan yang batil). Al-Qur'an yang disalin kedalam berbagai bahasa disebut terjemah al-Qur'an. Tulisan-tulisan tentang hukum Islam Banyak ulama. Dan az-Zikru (peringatan) dan masih banyak lagi nama-nama al-Qur'an. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup pemeluk Islam. Fatwa Fatwa adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau cendekiawan muslim yang terkemuka dalam menjawab pertanyaan atau memberikan aturan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus saja. Al-Qur'an dikumpulkan pada zaman khalifah Abu Bakar dan mulai dibukukan pada zaman khalifah Usman bin Affan. Kitabullah. sedangkan yang lebih luas penguraian pengertian beserta segala aspeknya disebut tafsir alQur'an. Fatwa juga harus berasal dari sumber dan merupakan turunan hukum Islam serta dihasilkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang terkemuka (mujtahidin) yang dilakukan melalui proses ijtihad dan diambil hanya jika sumber hukumnya tidak jelas atau belum ada. Sedangkan menurut istilah ialah wahyu Allah swt yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah swt. tidak pula dinamakan alQur'an. maka firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Musa as dan Isa as serta nabi-nabi lainnya bukan dikatakan al-Qur'an. Demikin pula firman Allah swt yang diturunkan atau disampaikan kepada nabi Muhammad saw. sehingga akan jelaslah maksud sabda Rasulullah saw tentang sifat al-Qur'an sebagai berikut: Pendidikan Agama Islam kelas X 7 . Dengan keterangan diatas. Tulisantulisan ini juga dipandang sebagai sumber-sumber hukum yang diakui dan berlaku terutama di dalam kalangan madhab mereka masing-masing. 5. tafsir inilah yang akan menjelaskan kepada kita kandungan al-Qur'an disamping pengertian al-Qur'an yang tersurat.

Kedukukan dan fungsi al-Qur'an Kedudukan al-Qur'an al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber hukum yang utama dan yang pertaama. Hukum amaliyah (hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanan syariat dan pengertian khusus). b. R. hukum yang mengantar hubungan antara sesama manusia. jual beli. al-Zukhruf: 43) Betapa tingginya kedudukan al-Qur'an sebagai dasaaar hukum yang penuh berkat raahmat dari Allah swt. sewa menyewa. Sebagai firman Allah swt: ?? ????? ?? ????? ?? ????? (??? ???? ) Artinya: tidak kami alpakan sesuatu dalam kitab (Q. pering atau yang dijelaqskan/bijaksana daan jalan yang lurus (H. maka seegala sesuatu ketetapan supaya berpegang kepada al-Qur'an dan peembuatannya sebgai firman Allah swt: ??????? ?????? ???? ???? (?????? ) Artinya: "maka berpegang teguhlah pada apa yang diwahyukan Allah swt kepadaamu (Q. Pemmbagian hukum al-Qur'an a. Karena itulah seebagai syarat bertakwa kepadaa Allah swt. yang dikenal sebagai muamalah. S. S. b. Hukum-hukum istiqadiah (hukum-hukum yang dikenal dengan keimanan). baik berrupa ibadah khusus kepada Allah swt seperti shalat. 3. utang piutang dan sebagainya. mauppun mengandung unsur kemasyarakatan seperti zakat. hukum yang mengantar hubungan manusia dengan khalliknya yang dikenal sebagai istilah ibadah. Baihaqi) 2. seperti munakahah. al-Anam:38) kedudukan al-Qur'an itu sumber utama dan pertama bagi tasyri Islam. c. tak adaa saattu jenis hukumpun yang tidak terdapat dasarrdasarnya. Hukum amliyah pada garis besarnya dibagi dua: a. Hukum-hukum khuluqiah (hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak).Artinya: Al-Qur'an adalah cahaya yang terang beenderang. Manusia diwajibkan mengikuti hukumhukum al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt: ???? ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ?????? ?????? (??? ???? ) 8 Bab 5_Sumber Hukum Islam . mawaris.

sebagai obat bagi segala penyakit rohani. makaa itulah dan berita kwalah agar kamu diberi raahmat (Q. Firman Allah swt: Artinya: Dan kami turunkan dari al-Qur'an sesuatu yang menjadi peenawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. b. maka tidak mau mendengarnya. memberikan motifasi/dorongan untuk kemajuan teknologi. al-Anam: 155) Demikian kedudukan al-Qur'an sebagai sumber Islam yang pertama dan utama. c. Iman menurut istilah menyangkut keyakinan ucapan dan perbuatan. menjadi pedoman khidup bagi setiap mukmin. Firmna Allah swt: Artinmya: Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orangyang beriman. sebagaii penegas bidang ibadah Ibadah sebagai realitas dari pada akidah dapat dijadikan ukuran kuuwaalitas iman seseorang. (Q. S.Artinya: Dan al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. memberikan pengajaran kepada kita dengan pengalaman kisah-kisah masa silam. al-Fushilat: 4) e. (Q. baik yang bersifat positif dengan meemikul resiko yang menyenangkan ataupun yang bersifat neegatif dengan memikull resiko yang tidak menyenangkan merupakan pedoman bagi umat manusia. membawa kabar gembira (menyeddiakan paahala) bagi yang beramal shalih dan memberikan peeringatan (mengancam dengan siksa) bagi yang durrhaka firman Allah swt dalam al-Qur'an: ????? ?????? ?? ??? ???? ?? ???????? (???? ) Artinya: yang memberrikan kabar gembira dan memberikan peringatan. S. tetapi kebanyakan mereka berrpaling. al-Qur'an berfungsi sebagai penegas bidang akidah. S. diantara mengenal iman kepadaa yang waajib. Sejarah masa lalu dinyatakan dalam kisa-kisah yang diterangkan dalam al-Qur'an. (Q. Pendidikan Agama Islam kelas X 9 . S. Dalam bidang akidah penegasan al-Qur'an merupakan khulasah (intisari) yang diprioritaskan. d. Fungsi al-Qur'an a. al-Isra': 82) g. 4. an-Naml: 77) f.

Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan peetunjuk sehingga menjadi rahmat sebelum dirasakan seebagai rahmat. yaaitu orang-orang yang shalil seeperti nabi-nabi. hari kiamat/kemudian.(Q.Kita boleh. Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah swt. Al-Qur'an selalu berpedoman kepada dua hal yaitu: (1) tidak meembedakan. Maksud sejarah ialah sebagaii tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlak. Tentu dengan melalui proses tertentu dengan bantuan ilmu pengetahuan. Tauhid kepercayaan kepada Allah swt.(Q. Janji dan ancaman: al-Qur'an menjanjikan pahala bagi orang yang meneerima dan mengamalkan isi al-Qur'an dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa. Dasar-dasar al-Qur'an dalam membuat hukum al-Qur'an diturunkan Allah swt kepada Naabi Muhammad saw untuk dijaddikan peetunjuk dan peengaajaran bagi seluruh umat manusia.) Dengan dasar itulah. 10 Bab 5_Sumber Hukum Islam . Garis-garis besar isi al-Qur'an Pokok-pokok isi al-Qur'an adaa lima. Tidak membedakan.185.Al-Baqorah. b. Allah swt menghendaki kelonggaran bagi dan tidak menghendaki ke sulitan bagi mu. e. dan qada dan qadar yang baik dan buruk. dalam mengadddakan perrintah dan larangan. Hukum yang dihajati pergaulan hidup untuk keeebahagiaan dunia akhirat. S. ar-Rahman: 33) 5. Mengqasar shalat(dari empat menjadi dua rakat)dan menjama (mengumpulkan shalat)yang masing-masing apabila berpegian sesui dengan syarat-syaratnya. dan rasul-rasul juga sejarah mereka yang mengingkaari agama Allah swt dan hukumhukumnya. Allah swt tidak aakan memberikan sesutu kepada seorang melaainkan sesui dengan ke sanggupannya. Firman Allah swt: Artinya: Hai jamaah jin manusia jika kamu sanggup menghembus (melihat) menjuru ke langit maka lintasilah.286. Firman Allh dalam Al-Qur'an. a.) Artinya. c.S. (Q. a. Al Baqorah. 6.S. Artiya. d. malaikat-malaikattnmya. Tuntunan ibadan sebagai peran yang menrubahhidupkan jiwa tauhid. 1. para rasul. kamu tidak dapat menembuskan dengan kekuatan. kitab-kitabnya. dan (2) berangsur-angsur.

Al-baqarah. Penerapan Sikap dan Perilaku Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap al-Quran sebagai sumber hukum. yaitu memahami ayat al-Quran dengan ayat yang lainnya. An-nisa.b. b. berikut terjemahannya dan gemar membawanya untuk terus dibaca di saat waktu luang.) Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi. 43. S. d. Berangur-angsur Al-Qur'an telah membuat Hukum yang berangsur angsur. (Q. S. 2.tetapi dosanya lebih besar dari manpatnya. Di kota Mekkah dan Maddinah. judi dan bertenung adalah pekerjaan keji termasuk perbuatan syetan. Boleh memakan-makan yang haramkan. atau di berbagai kesematan. Jika keadan memaksa. Memiliki al-Quran. c.Hal ini dapat di ketahui sebagi berikut. Janganlah mendekati shalat jika kamu dalam keadan mabuk. yaitu fiman Allah swt: Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. 219) Lalu datanglah fase yang ke dua dari fase mengharamkannya sesat sebelum shalat bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat. 7.Katakan oleh mu bahwa minuman yang memabukan dan penjudi itu dosa besar dan ada manfatkannya bagi manusia. Artinya. al-Qur'an-Maidah: 90) Demikianlah Allah swt membuat larangan secara berangsur-angsur pula. misalnya pengumuman dasar peperangan dan jihad dimasa permulaan Islam. yaitu dengan fiman Allah swt. Waihai orang-orang yang beriman.S. Boleh bertayamum sebagi wudu'. Boleh titik berpuasa bila berpergian . Mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur seperti laranganlarangan minum minuman keras dan penjudi. (Q. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. antara lain adalah: a. (Q. Misalnya: ♦ tahapan 1 tata krama membaca al-Quran ♦ tahapan 2 tata krama menerjemahkan al-Quran Pendidikan Agama Islam kelas X 11 . sesungguhnya arak. Mereka bertaya kepadamu tentang minuman yang memabukan dan tentang penjudian.sebagaimana Firman Allah swt Artinya. Mempelajari dan memahami al-Quran di antaranya melalui metode ayat bil ayat. Setelah banyak orang-orang menninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua. agar kamu memperoleh kebahagiaan.

pekerjaan atau cara. Mengamalkan/mensyiarkan al-Quran dan tetap mempelajarinya.♦ tahapan 3 tata krama memahami isi kandungan al-Quran ♦ tahapan 4 tata krama melaksanakan isi kandungan al-Quran ♦ tahapan 5 tata krama mensyiarkan al-Quran c. Bertadarus dan tadabur al-Quran sesuai dengan kemampuan masingmasing. perbuatan dan keterangannya yaitu yang dikatakan atau yang diperbuat oleh para sahabat dan ditetapkan oleh Nabi. Dari Utsman bin Affan. h. Imam Turmuzi) Point does Your one take from that sentence conclusion is Tadabur al-QURAN Bahan Diskusi 1. Diskusikanlah apa yang terjadi jika seseorang telah pandai membaca al-Quran tetapi tidak paham apa yang dibacanya!? 2. Menghormati al-Quran. Melaksanakan pesan moral yang terdapat dalam al-Quran di kehidupan sehari-hari. 4. Bagaimana jika seorang muslim tidak atau enggan memahami alQuran? Kaitkan dengan QS. (HR. saraf. karena al-Quran dijadikan petunjuk dan pedoman hidup manusia. f. 61: 2-3. tidak disimpan di tempat yang tidak selayaknya. "Yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mau belajar al-Quran dan mengajarkannya". tiada ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak teralarang hukumnya. khususnya dibaca secara rutin sehabis salat fardu maghrib dan subuh. Sedangkan menurut istilah syara adalah perkataan Nabi Muhammad saw. Rasulullah bersabda. d. e. Pengertian sunnah Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan. Gemar menghafal surat-surat pendek/panjang dan digunakan sebagai bacaan ketika salat. agar dapat menerjemahkan atau menafsirkan ayat-ayat al-Quran. dipelihara dan dirawat agar tidak cepat rusak. nahwu. Mempelajari bahasa Arab. 3. 12 Bab 5_Sumber Hukum Islam . Bagaimana dampaknya kepada seseorang yang telah memahami ayat al-Quran tetapi tidak dipatuhinya? Kaitkan dengan QS. dan ilmu lainnya. 7: 179? Bagaimana dengan diri Anda. g. sudahkan bias membaca al-Quran? Jika belum jelaskan alasannya?! As-Sunnah 1.

Macam-macam kiualitas hadis Secara garis besar. Karena persyaratan hadis mutawatir cukup ketat. sedangkan waktu shalat masih ada. R. ialah suatu amalan yang ddikeehendaki atau diinginkan Nabi saw. Jenis sunnah a. sunnah Qauliyah. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang tidak memungkinkan melakukan kebohongan bersama. sedangkan beliau berkata: engkau mendapat pahala dua kali. Engkau telah mengikuti sunnahku dan telah memenuhi kewajiban shalatmu. tidak bertentangan dengan riwayat hadis kebanyakan. Contohnya seperti kisah dua orang shahabat dalam keadaan mufasir tidak menemukan air. sunnah taqririyah. 3. maka hadis ahad sendiri masih dibagi tiga macam: a.2. yaitu perkataan dari Rasul contohnya yang sudah masyhur ialah Hadis: Artinya: sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niat (H. maka jumlahnya bias dibilang sangat sedikit. yang dapat disimpulkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh teladan beliau. sunnah hammiyah. Pendidikan Agama Islam kelas X 13 . d. Mengingat kualitas masing-masing orang yang meriwayatkan hadis (perawi) berbeda satu sama lain. misalnya puasa tanggal sembilan Muharram. sedang keduanya ingin melaksanakan shalat. Dengan kata lain. yaitu perbuatan Rasulullah saw. Shahih. sedangkan yang satunya tidak mengulangi shalatnya. c. hadis yang memiliki mata rantai sanad yang bersambung. puasa. Selesainya shalat keduanya melanjutkan perjalanan dan menemukan air. riwayat hadis yang ada hamper didominasi hadis ahad. Contoh seperti pelaksanaan ibadah shalat. yaitu pengakuan dan penetapan pemberian perseetujuan hal-hal yang dilakukan oleh para shahabat. serta diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan akurat. Sementara yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perorangan yang jumlahnya tidak mencapai jumlah mutawatir. tetapi belum sampai beliau kerrjakan sesudah wafat. Bukhari Muslim) b. baik yang perkataan maupun perbuatan. kualitas hadis dibagi menjadi dua: mutawatir dan ahad. saloah seorng dari keduanya kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya. haji dan sebagainya. sunnah fi'liyah. tidak mengandung cacat.

puasa. ijma. zakat dan haji. baik yang nash. c. sebuah hadis yang tidak memenuhi beberapa kriteria hadis shahih maupun hasan. menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam alQur'an contohnya seperti perintah melaksanakan shalat. hadis yang tidak jauh berbeda dengan pengertian shahih. Yang membedakan antara keduanya hanya pada kualitas perawinya. S. Sunnah sebagai dasar hukum Kaum muslimin sepakat bahwa sunnah sebagai dasar hukum yang kedua sesudah al-Qur'an. mengkaitkan yang mutlak dan mentaksiskan yang umum ('am). pendusta. larangan menghadik orang tua. di mana perawi hadis hasan tidak sepopuler perawi hadis shahih. an-Nisa: 80) 2) Dalil akal Bila sunnah tidak menjadi dasar hukum (hujjah) maka seebagaimana cara melaksanakan perintak al-Qur'an yang masih bersifat ijmal. maka ia mati syahid. (Q. pelupa. menurut Imam Yahya ia sebagai pendusta dan bias dikatakan sebagai pemalsu hadis. berbuat dosa). 1) Dalil yang berupa nash antara lain. dan sebagainya. bergembiralah. firman allah dalam al-Qur'an: artinya: apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan yang ddilarangnya bagimu maka tinggalkan." 4. (Q. Ibnu 'Adi). maka sesungguhnya mentaati Allah swt. Contoh: "Barangsiapa yang berkata kepada orang miskin. maka wajib baginya surga. Contoh lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: "Barang siapa mati karena mempertahankan hartanya. haji. Kedudukan sunnah a. S. 2. Di antara perawi hadis tersebut ialah Abu Mali bin Harun. al-Ashr: 7) Artinya: barang siapa yang mentaati Rasul. 14 Bab 5_Sumber Hukum Islam . larangan membunuh kecuali dengan jalan haq dicantumkan dalam alQur'an ditegaskan juga dalam sunnah. seperti shalat. menguraikan dan merincikan yang global atau mujmal. dengan demikiawn tidak patut kita sangkal mengenai kedudukan sunnah sebagai salah satu sumber hukum. melainkan Rasul langsung memberikan contoh pelaksanaannya. ataupun pertimbangan akal yang sehat.b. Dalam perintah shalat tersebut. Dha'if. puasa. Sunnah terhadap al-Qur'an meliputi tiga fungsi pokok yaitu: 1." (HR. Hasan. b. (para perawinya termasuk suka berbuat fasik. kesimpulan ini diperoleh berdasarkan dalildalil yang memberikan petunjuk tentang kedua kedudukan dan fungsi sunnah.

khususnya hadis sahih untuk diterapkan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sunnah masyhur. b. Pendidikan Agama Islam kelas X 15 . Sunnah ahad. agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan upayaa mereka memikirkan. sehingga tidak ditentukan lagi siapa-siapa saja yang diriwayatkannya. menentukan berbagai yang haram dan yang tidak haram dan laain sebagainya. umumnya hadis yang demikian populer dalam masyarakat. Sunnah mutawatir. 6. tingkat ahad inilah yang baik. Membaca dan mempelajari hadis. b. an-Nisa: 44) Contohnya seperti penjelasan tata cara ibadah shalat. taqsid dan daqsis berfungsi penjelasan apa yang dikehendaki al-Qur'an. Penerapan Sikap dan Perilaku Sikap dan perilaku yang mencerminkan memahami hadis sebagai sumber hukum kedua antara lain adalah: a. haram memakai sutra dan cincin emas bagi laki-laki dan sebagainya. c. tak seorangpun yang menolak keasliannya. menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an hukum yang terjadi adalah merupakan produk sunnah sendiri yang tidak ditunjukan oleh al-Qur'an contohnya seperti haram memadu seseorang perempuan dengan bibinya dari pihaak ibunya. puasa. rasulullah saw. 5. S. (Q. yatu yang diriwayatkan dengan sanad yang banyak.tafsir. masing-masing menjelasakan akan jual beli yang mengandung riba. yaitu yang diriwayatkan dengan paling sedikit tiga sanad. memang mempunytai tugas penjelas kitabullah al-Qur'an sebagaimwana firman Allah swt: artinya: dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an. Sunnah yang dapat dijadikan hujjah Sunnah yang dapat dijadikan hujjah adalah yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya dengan uraaian berikut: a. dan Haji. Dapat menghafal hadis-hadis pendek untuk dijadikan bahan latihan berdakwah/khutbah. yaitu yang diriwayatkan dengan dua atau satu sanad saja. penjelasan harta benda yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya dan nisabnya. haram makan daging burung yangberkuku panjang.

Menurut istilah. Misalnya tentang bolehnya memakan daging Kuda. memeras pikiran. 2. baik dari al-Quran maupun Hadis dengan menggunakan pikiran yang sehat dan jernih. perkataan (ijma' qauliyah) dan dengan cara diam (ijma' sukuti)." Ijtihad dapat pula diartikan usaha serius yang dilakukan oleh seorang faqih atau ahli agama untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya. yaitu kesepakatan atau persetujuan para mujtahid umat Muhammad Saw sepeninggal beliau pada suatu masa tentang suatu perkawa (hukum). berusaha keras mencurahkan tenaga. e. sehingga diperoleh ketetapan hukum yang benar dan tepat. QIYAS 16 Bab 5_Sumber Hukum Islam . Bahan Diskusi 1. 2. Menempatkan hadis (sunnah rasul) sebagai sumber hukum kedua dan menjauhi dari sikap perilaku ingkar terhadap kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Diskusikanlah apa latar belakang adanya hadis palsu dan sebuah contoh hadis palsu. Adapun ijtihad menurut istilah ulama Usul Fiqih ialah usaha keras seorang faqih (ulama fiqih) yang mencurahkan segala kesanggupannya untuk mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum syari'ah. di antaranya sebagai berikt: a. Menghindari hadis-hadis palsu agar tidak salah dalam beribadah dan beramal soleh. Kesepakatan ini bisa berbentuk perbuatan (ijma' fi'liyah). Berbagai Metode Ijtihad Adapun metode untuk menetapkan hukum dalam proses ijtihad bisa dibilang cukup beragam. Mengenal (mengetahui) sejarah hadis atau memiliki beberapa buku hadis. b. Cari dan himpunlah lima hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. atau bekerja semaksimal mungkin. IJMA' Ijma' menurut bahasa artinya sepakat atau sependapat. IJTIHAD 1.c. Pengertian Ijtihad Ijtihad menurut bahasa artinya besungguh-sungguh. d.

17 . hendaklah kamu menuliskannya. namun sifatnya tidak mengharuskan. Mandub.Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya. Hukum Taklifi Menurut para ulama ahli usul fiqh. 2: 183) 2. Wajib. َ ِ ‫وا إ‬ ‫ن ى‬ ‫ن إ ِل َن‬ ْ ُ ‫ذا ت َند َي َن ْت‬ َ ‫ن ءا‬ ْ ‫من ُن‬ َ ْ ‫ال ّذ ِي‬ ٍ ْ ‫م ب ِند َي‬ َ ‫م ى‬ . Misalnya kalimat perintah yang memunculkan hukum wajib bagi mukallaf terdapat dalam firman Allah SWT. seperti pada ayat berikut. 7. Karena bukan sebuah ketetapan yang harus. Biasanya hukum wajib ditunjukkan melalui redaksi kalimat perintah yang tidak disertai penjelasan yang meringankan untuk ditinggalkan. Misalnya tentang haramnya bir atau mengisap ganja. maka jika seseorang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya akan mendapat dosa.‫ه‬ َ ‫م‬ ُ ْ‫ف اك ْت ُب ُو‬ ّ ‫س‬ ّ 2: 282) Pendidikan Agama Islam kelas X "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila melakukan utang-piutang ‫ه ا‬ َ ً ّ ‫ييآي‬ َ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ج‬ َ ٍ untuk waktu yang ditentukan. yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah ketetapan Allah tentang perintah larangan atau takhyir (pilihan). yang ada dalam Quran yang diharamkan meminum ARAK (khamr) alasannya memabukkan sehingga dapat merusak akal sehat. Sengakan menurut istilah adalah penetapan suatu hukum berdasarkan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash al-Quran maupun hadis karena adanya persamaan illah atau sebab." (QS. Menurut para ulama hukum taklifi terbagi menjadi lima: 1.‫ن‬ ُ ّ ‫ت َت‬ َ ْ ‫قو‬ "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. yaitu suatu perintah yang berasal dari syar'i (Allah atau Rasulullah) yang harus dilaksanakan oleh mukallaf. yaitu suatu perintah yang berasal dari syar'i (Allah dan Rasulullah) yang harus dilaksanakan oleh mukallaf. Karena illah-nya atau sebabnya sama-sama memabukkan dan merusak akal sehat manusia maka bir atau mengisap ganja serta yang lainya haram hukumnya. ‫م‬ َ ‫صن‬ َ ‫وا ك ُت ِن‬ َ ُ ‫ي ا‬ ُ ‫ب ع َل َي ْك ُن‬ َ ‫ن ءا‬ ّ ‫م ال‬ َ ّ ‫ييآي‬ ْ ‫من ُن‬ َ ْ ‫ه ا ال ّذ ِي‬ َ َ‫ب ع‬ ‫م‬ ِ ‫ن‬ َ ِ ‫م اك ُت‬ ْ ‫م ل َعَل ّك ُن‬ ْ ‫ن قَب ْل ِك ُن‬ َ َ‫ك‬ ْ ‫من‬ َ ْ ‫ل ى ال ّنذ ِي‬ . Karena ketetapan yang bersifat harus. maka orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa.

Karena larangan yang sifatnya harus ditinggalkan. Al-Maidah/5: 101). (justru) menyusahkan kamu. Al-Maidah/5: 3). ُ ْ ‫ت ع َل َي‬ ‫م‬ ُ ‫تنن‬ َ ْ ‫مي‬ ْ َ ‫م وَل‬ ّ ‫والنن‬ ُ ُ ‫دا‬ ُ ‫حنن‬ َ ْ ‫م ال‬ ُ ‫كنن‬ ْ ‫منن‬ َ ‫ر‬ َ ‫ة‬ ّ ‫ح‬ ّ ِ ‫م اا ُه‬ ‫ة‬ َ ِ ‫خن‬ َ ْ ‫من‬ ُ ‫قن‬ ِ ْ ‫ال‬ ِ ‫ه ب ِن‬ ِ ‫ر الل‬ ْ ‫ل ل ِغَي‬ ْ ‫خن ْزِي‬ ُ ْ ‫وال‬ َ َ‫ر و‬ َ ‫ه‬ ِ ِ َ ‫م اأ َك َن‬ ‫ل‬ ُ ‫حن‬ ُ َ ‫رد ّي‬ َ ْ ‫والن ّط ِي‬ َ َ‫ة و‬ ُ ْ ‫وال‬ َ ْ ‫وال‬ َ ‫ة‬ َ َ ‫مت‬ َ ُ‫موْقُوْذ َة‬ َ َ َ‫ح ع‬ ‫ب‬ َ ِ ‫م اذ ُب‬ ُ ُ ‫سب‬ ّ ‫ال‬ َ َ‫م و‬ ْ ُ ‫م اذ َك ّي ْت‬ َ ّ ‫ع إ ِل‬ ِ ‫صنن‬ ُ ّ ‫لنن ى الن‬ َ ‫وأ‬ . Haram. maka orang yang melaksanakan atau meninggalkannya sama-sama tidak mendapatkan dosa. Dan (diharamkan pula)yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azhlam (anak panah). maka bagi yang melaksanakannya akan mendapat dosa dan yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala.‫ه‬ ِ ‫ل الل‬ ِ ‫وا‬ ْ َ‫ن ف‬ ِ ‫ض‬ ْ ‫م‬ ْ ُ‫واب ْت َغ‬ َ 18 Bab 5_Sumber Hukum Islam . 4." (QS. sebuah pilihan yang diberikan oleh syar'i (Allah atau Rasulullah) kepada mukallaf antara melaksanakan atau meninggalkannya. yaitu suatu larangan yang berasal dari syar'I (Allah atau Rasulullah) yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Makruh." (QS.‫ق‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ق‬ ْ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ِ َ َ ْ َ ‫ب ال‬ ْ ْ ِ‫م ف‬ ْ ٌ ‫س‬ ْ ُ ‫زلننننم ِ ذ َل ِك‬ ِ ‫وا‬ ُ ْ َ "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. yaitu suatu perintah yang berasal dari syar'i (Allah atau Rasulullah) yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh mukallaf dan sifatnya bukan sebuah keharusan. Misalnya dalam surat al-Jumu'ah/62: 10 berikut. Misalnya dalam firman Allah berikut. maka bagi orang yang meninggalkanny akan mendapatkan pahala dan yang tetap melanggarnya tidak mendapatkan dosa. َ ُ‫صلوة‬ َ َ ‫ف ان ْت‬ ‫ض‬ ِ ‫وا‬ ِ َ ‫ضي‬ ِ ُ‫فَإ ِذ َ ق‬ ّ ‫ت ال‬ ْ َ ‫ف ى ال‬ ْ ‫ر‬ ُ ‫ش‬ ِ ‫ر‬ . kecuali yang sempat kamu sembelih. daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Karena sifatnya tidak harus. 5. yang jatuh. darah. daging babi. ُ ‫سلئ‬ ْ َ‫ن أ‬ ‫ن‬ َ ‫ييآ‬ ْ ِ‫ء إ‬ َ ‫ش‬ َ ْ َ ‫وا ل َت‬ َ ‫ن ءا‬ َ ّ ‫ييآي‬ ْ َ ‫لوا ع‬ ْ ُ ‫من‬ َ ْ ‫ه ا ال ّذ ِي‬ ‫م‬ ُ َ‫م ت‬ ْ ُ ‫سكؤك‬ ْ ُ ‫ت ُب ْد َ ل َك‬ "Wahai orang yang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika ditegakkan kepadamu. Mubah. dan yang diterkam binatang buas. yang ditanduk. dan yang dipukul. yang tercekik. Seperti pada ayat berikut.3. karena itu suatu perbuatan fasik. Karena sifatnya sebuah pilihan.

d. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 1. dan haji/umrah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi saw. c. Sunnah. Ijtihad! Tuliskan ayat Quran yang menyatakan bahwa al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama! Pendidikan Agama Islam kelas X 19 ."Apabila salat telah dilaksanakan. zakat. LATIHAN A. Melaksanakan salat fardu. yaitu: wajib. f. Melaksanakan perbutan-perbuatan baik dan menjauhi perbautanperbutan yang hukumnya haram. yang seharusnya kita melakukannya malah ditinggalkan sebaliknya seharus ditinggalkan malah dilakukan. Berhati-hatilah dalam bertindak supaya tidak salah jalan. apakah boleh dilakukan atau tidak. g." 8. Reasonably to been contemplated [layak untuk direnungkan] Hukum taklifi adalah tuntunan Allh SWT yang dikemas oleh para ahli fiqh yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. b. sunnah. Penerapan Sikap dan Perilaku Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap hokumhukum taklifi adalah sebagai berikut: a. makruh dan mubah. maka bertebaranlah kamu di bumi. Jelaskan pengertian al-Quran. Ada lima macam yang berkaitan dengannya. 2. atau salat-salat sunnah lainnya. Melaksanakan salat rawatib (qabliyah dan ba'diyah). Senantiasa berkonsultasi kepada yang layak diminta nasihat mengenai perbuatan yang akan dilakukan tetapi masih ada keraguan. e. Senantiasa berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Senantiasa berpuasa sunnah seperti hari Senin dan Kamis. carilah karuia Allah. jauhkan dari sikap keragu-raguan dan yang hal-hal yang makruh karena nantinya akan menggiring kepada hal yang diharamkan. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang hukumnya makruh karena nantinya akan menjadi haram. haram. puasa.

Sebutkan tiga fungsi hadis terhadap al-Quran! Bagaimna menurut pendapatmu jika ada orang yang hanya berpedoman kepada al-Quran tetapi mengingkari Sunnah? Jelaskan dengan singkat! Apakah yang dimaksud dengan hukum mubah? Sebutkan contohnya! 5. B. maka pencatatan perjanjian menjadi wajib dilakukan. 4. hendaknya para ulama melakukan ijtihad untuk mencari solusinya. Berilah tanda checklist ( ) pada kolom yang sesuai dengan pilihan sikap Anda! N o 1 Pernyataan S S S T S S T S Menerapkan hukum Islam berarti harus membentuk pemerintahan Islam di Indonesia. 2 3 4 5    20 Bab 5_Sumber Hukum Islam . Kalau sering terjadi perselisihan faham dalam sebuah perjanjian. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. kita harus selalu menyesuaikan tradisi yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syari'at.3. Jika ada masalah keagamaan. Kita tetap tidak boleh makan daging babi ketika berada di tengah hutan dan tidak ada bahan makanan lagi yang bisa dimakan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.