Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

KANDUNGAN
PERKARA PENGENALAN TAKRIF KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN PENDAFTARAN UNTUK PEMOHON TEMPATAN
- - - Permohonan baru, Pembaharuan, Kenaikkan Gred Tambah Kategori dan Pengkhususan, Kebenaran Khas Masuk Tender/Menjalankan Kerja, Perubahan Butir-butir

MUKA SURAT 1 2-3 4 -14 15 - 24

PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA PENDAFTARAN UNTUK KONTRAKTOR ANTARABANGSA PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING
Lampiran 1 Lampiran 2a Lampiran 2b Lampiran 2c Lampiran 2d Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 (i) Lampiran 7 (ii) Lampiran 7 (iii) Senarai Pejabat CIDB Gred, Kategori dan Pengkhususan Pendaftaran Senarai Pengkhususan Dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Pengkhususan Pendaftaran Keperluan Tambahan Bagi Pengkhususan Kriteria Pendaftaran Mata Minimum CCD Skima Mata CCD Bayaran Fee Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Syarikat Sendirian Berhad atau Berhad Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Firma Pemilikan Tunggal/Perkongsian/Enterprise Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Koperasi Dan Lain-Lain

25 - 26 27 28 - 29 30 - 31 32 33 - 34 35 - 45 46 47 48 49 - 50 51 52 53 54

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN
PENGENALAN a) Berkuatkuasa mulai 20 Julai 1995, adalah mandatori untuk semua kontraktor samada tempatan atau asing untuk berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) atau CIDB sebelum mengakujanji dan menyempurnakan apa-apa kerja pembinaan di Malaysia kecuali mereka yang diberi pengecualian di bawah Seksyen 40(1) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. Seseorang yang mengakujanji untuk menjalankan atau menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja pembinaan tanpa didaftarkan sebagai kontraktor berdaftar dengan LPIPM adalah melakukan kesalahan di bawah Akta ini dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit. Kontraktor yang memohon untuk didaftarkan dinasihatkan untuk membaca terma Keperluan dan Prosedur Pendaftaran dengan teliti sebelum mengemukakan borangborang permohonan.

b)

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

1

1.0

TAKRIF

Industri Pembinaan ertinya industri berkenaan dengan kerja-kerja pembinaan; Kerja-kerja Pembinaan ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan atau perobohan
a) b) c) d) e) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, tembok, pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah paras bumi; mana-mana jalan, kerja-kerja pelabuhan, landasan keretapi, laluan dan talian kabel, terusan atau padang terbang; apa-apa kerja saliran, pengairan atau kawalan sungai; apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau mana-mana jambatan, jejambat, empangan, reservoir, kerja tanah, talian paip, pembetung, akueduk, pemacu, syaf, terowong atau kerja-kerja penebusgunaan,

dan termasuklah apa-apa kerja yang menjadi bahagian yang penting, atau adalah persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e), termasuklah pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, meletakkan batu asas, pemulihan dan melanskap tapak;

Kontraktor ertinya seseorang yang mengakujanji untuk menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja pembinaan; Kontraktor tempatan bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia serta mempunyai pegangan ekuiti tempatan sekurang-kurangnya tujuh puluh peratus (70 %). Ekuiti asing dari kalangan rakyat dari negara-negara ASEAN adalah dibenarkan tetapi tidak melebihi lima puluh satu peratus (51 %) dari jumlah modal berbayar atau modal terkumpul. Kontraktor Asing bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau di luar negara serta mempunyai pegangan ekuiti rakyat asing sebanyak tiga puluh satu peratus (31 %) dan ke atas. Kakitangan yang digajikan adalah pekerja yang diambil bekerja oleh sesebuah syarikat serta dibuktikan dengan salinan Penyata Caruman / Jadual Caruman KWSP (Borang A) /Jadual Caruman SOCSO terkini dengan salinan resit bayaran caruman berkenaan. Ijazah/diploma yang diiktiraf adalah ijazah/diploma samada dalam atau luar negara serta diiktiraf oleh kerajaan Malaysia atau Lembaga Akreditasi Negara. Pegawai pengurusan utama (PPU) samada pemilik perniagaan, ahli lembaga pengarah atau pengarah.

2

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

Personel teknikal boleh terdiri dari mana-mana individu samada pemilik perniagaan, ahli lembaga pengarah, pengarah atau kakitangan yang digajikan sepenuh masa dan dibayar caruman KWSP. Kontraktor Usahasama adalah Syarikat usahasama yang tidak diperbadankan di Malaysia yang telah dianugerahkan sesuatu projek pembinaan. Satu atau kesemua daripada syarikat usahasama tersebut telah berdaftar secara individu dengan CIDB. Kontraktor Antarabangsa adalah Kontraktor tempatan yang telah berdaftar dengan CIDB dan akan melaksanakan / telah melaksanakan kerja pembinaan di luar negara.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

3

gov.1 Tatacara Permohonan Semua permohonan Perakuan Pendaftaran Kontraktor hendaklah menggunakan borangborang yang telah ditetapkan.KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 2. Skop Pendaftaran Terdapat tiga (3) Kategori Pendaftaran iaitu: (i) (ii) (iii) Pembinaan Kejuruteraan Awam Pembinaan Bangunan dan Mekanikal dan Elektrikal 2.) Terdapat tujuh (7) gred bagi setiap kategori dan pengkhususan (rujuk lampiran 2a.cidb. Borang permohonan yang telah lengkap boleh diserah/pos di mana-mana pejabat ClDB Negeri dan Cawangan yang berdekatan. Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU) atau wakil PPU yang diberi kuasa secara bertulis. Borang permohonan juga boleh diperolehi secara dimuaturun melalui laman web rasmi CIDB (http://www.0 TERMA PENDAFTARAN 2. Pemohon hendaklah memastikan borang permohonan mereka diisi dengan lengkap bersama-sama dengan dokumen sokongan yang telah disahkan.00 (caj pos sekiranya melalui pos).00 senaskah dan tambahan RM1.my/). 2b dan 2c) Pengkhususan tertentu Pemohon yang memohon pengkhususan seperti di lampiran 2d perlu memenuhi keperluan seperti yang ditetapkan. Pada amnya pemohon yang memohon pendaftaran hendaklah memenuhi mana-mana undang-undang atau peraturan bertulis yang melibatkan aktiviti yang akan dilaksanakan jika beliau didaftarkan.2 Kategori ini dikelaskan mengikut pelbagai kumpulan pengkhususan (rujuk lampiran 2a. 4 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Borang permohonan boleh diperolehi secara belian terus di mana-mana pejabat CIDB Negeri dan Cawangan seperti alamat di (lampiran 1). dengan harga RM5. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak/tidak diterima.

Pemohon digalakkan untuk menyerahkan sendiri permohonan untuk memastikan permohonan mereka adalah lengkap. Borang Permohonan yang disertai dengan fee prosesan berkaitan hendaklah diserahkan di mana-mana alamat CIDB seperti di lampiran 1. Pemprosesan akan dibuat hanya berdasarkan maklumat yang dikemukakan di dalam borang permohonan. 2. Pembayaran tunai hanya boleh dilakukan di kaunter CIDB sahaja. Pemohon adalah digalakkan mengemukakan terus surat perakuan klien / perunding bagi projek-projek yang telah dilaksanakan dan hendaklah diserahkan bersama-sama borang permohonan di dalam sampul bertanda ‘SULIT’. jaminan bank atau deraf bank atas nama “Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia”. firma perseorangan.3 Fee Prosesan Semua permohonan hendaklah diserahkan bersama fee proses yang berkaitan. 7(ii) dan 7 (iii) untuk menentukan dokumendokumen sokongan yang perlu dikemukakan mengikut operasi perniagaan semasa permohonan dibuat. 2. Jumlah fee yang perlu dibayar seperti di lampiran 6. Semasa memproses permohonan. Apa-apa bayaran perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak bank atau perunding professional ke atas CIDB berhubung dengan pertanyaan yang dibuat hendaklah ditanggung oleh pemohon. atau Orang yang diberi kuasa (Pengarah Syarikat. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 5 . Pemilik Perniagaan. Pembayaran boleh juga dibuat melalui wang pos. Pembayaran menggunakan cek syarikat atau cek peribadi tidak diterima. Setiausaha Syarikat) Pemohon hendaklah merujuk lampiran 7(i). pihak CIDB mungkin merasakan perlu untuk mendapatkan rujukan dari pihak Bank atau Klien / Perunding professional yang mengawasi projek-projek pemohon. persatuan dan koperasi di mana wajar.4 Penyerahan Borang Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh PPU atau orang yang diberi kuasa untuk berbuat demikian oleh Syarikat.2. CIDB boleh meminda amaun fee tanpa memberi sebarang notis.5 Pengesahan Dokumen Semua dokumen sokongan yang dikemukakan bersama borang permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor hendaklah disahkan oleh:(i) (ii) Agensi pengeluar dokumen berkaitan. Semua fee yang dibayar tidak akan dikembalikan. perkongsian.

2 Lulus Bersyarat Surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB telah mempertimbangkan dan memberi kelulusan bersyarat di mana pemohon perlu mematuhi apa-apa syarat yang ditetapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat. Surat keputusan permohonan juga boleh diperolehi/ambil di kaunter CIDB oleh pemilik/pengarah ataupun wakil yang diberi surat kuasa. 6 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . jika permohonan adalah lengkap dan teratur.3 Gagal Surat penolakan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB tidak dapat mempertimbangkan permohonan yang telah dikemukakan kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.6 Masa Prosesan Dalam keadaan biasa. Keputusan permohonan pendaftaran kontraktor seperti berikut. Pemohon diingatkan agar menyemak kelulusan dan terma sebelum membuat pembayaran untuk pengeluaran Perakuan Pendaftaran. 2. pemohon akan dimaklumkan mengenai keputusan tidak lebih empat belas hari (14) dari tarikh penjanaan nombor permohonan.7 Pemakluman Keputusan Permohonan Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon samada melalui serahan tangan di kaunter pejabat CIDB atau melalui pos. Pemohon diingatkan agar menyemak kelulusan dan terma sebelum membuat pembayaran untuk pengeluaran Perakuan Pendaftaran.7. 2.2. 2. Walau bagaimanapun.7.1 Lulus Surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB telah mempertimbangkan dan memberi kelulusan seperti yang dinyatakan dalam surat.8 Fee Bayaran Pendaftaran Fee proses pendaftaran hendaklah dijelaskan sebelum permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor dapat dipertimbangkan. Fee Pendaftaran akan dimaklumkan melalui surat kelulusan permohonan dan hendaklah dijelaskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan.7. Kadar fee proses dan pembayaran adalah seperti di lampiran 6. 2. pemohon boleh membuat rayuan di atas penolakan tersebut jika syarat-syarat yang diperlukan dapat dipenuhi dan dikemukakan semula kepada CIDB bagi tujuan memproses semula permohonan.2.

2b dan 2c untuk gred. Surat kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran tidak boleh dianggap sebagai Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor melainkan fee pendaftaran telah dijelaskan. Sila rujuk lampiran 2a. 3.1 Pendaftaran Syarikat Pemohon hendaklah mendaftarkan operasi perniagaannya dengan manamana pihak berkuasa yang berkaitan di Malaysia. jaminan bank atau deraf bank atas nama “Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia”. Pembayaran boleh dibuat melalui wang pos.1.0 KELAYAKAN PENDAFTARAN Pemohon mestilah memenuhi keperluan pendaftaran sebelum mereka boleh diambil kira untuk didaftar. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Daftar Syarikat (Memorandum & Articles of Association)/ Daftar Perniagaan (Borang A) Undang-Undang Kecil Koperasi/Persatuan Borang 1 (negeri Sarawak) Borang B (negeri Sabah) KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 7 . 3. kategori serta pengkhususan yang bersesuaian dan akan diberikan Perakuan Pendaftaran yang berkenaan.9 Perakuan Pendaftaran Pemohon yang berjaya akan didaftarkan dalam gred. Pembayaran dalam bentuk tunai hanya boleh dilakukan di kaunter CIDB sahaja. 2. kategori dan pengkhususan. sebelum mereka boleh dipertimbangkan untuk berdaftar dengan CIDB.Borang B (negeri Sabah) Aktiviti atau operasi firma/syarikat/koperasi/persatuan dan seumpamanya hendaklah melibatkan kerja-kerja pembinaan yang dinyatakan di dalam. Keperluan pendaftaran adalah seperti dinyatakan di bawah:(i) (ii) (iii) (iv) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pendaftaran Perniagaan/Pendaftaran Syarikat) Pendaftar Koperasi/Persatuan Lesen Perdagangan – Borang 1 (negeri Sarawak) Lesen Perniagaan . Keperluan pendaftaran ialah seperti dinyatakan di bawah. manakala pembayaran menggunakan cek syarikat atau cek peribadi tidak diterima.Kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor akan terbatal dengan sendirinya tanpa sebarang notis sekiranya fee pendaftaran gagal dijelaskan dalam tempoh tersebut.1 Status Dengan Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Perniagaan 3.

kewangan adalah dinilai dari segi nilai modal bersih (net capital worth) yang dikira berdasarkan salah satu atau semua daripada berikut. Kemudahan Overdraft Amaun kemudahan overdraf (OD) yang dinikmati oleh pemohon (memerlukan pengesahan OD dari bank dan penyata 3 bulan terkini akaun OD tersebut).1. (i) (ii) (iii) Akaun Semasa Penyata Akaun Semasa bank pemohon untuk tiga bulan terkini. Keupayaan kewangan pemohon akan dinilai dari jumlah modal berbayar syarikat tersebut.3.2 Kelayakan Pemohon Permohonan untuk berdaftar sebagai kontraktor binaan hanya boleh dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU). 3. Sekiranya PPU tidak mempunyai kelayakan. 3.1 Penilaian Keupayaan Kewangan Keupayaan Kewangan pemohon akan dinilai berdasarkan kepada dokumen yang dikemukakan serta jenis syarikat/operasi. PPU hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam bidang pembinaan atau lulus Kursus Pengurusan Bisnes dan manamana kursus dalam bidang pakar/ tred (mengikut pengkhususan yang dipohon).1 Syarikat Sendirian Berhad/Berhad.1. Had minima kewangan yang perlu dimiliki oleh pemohon adalah seperti di lampiran 3.3.2 Firma Milik Tunggal/Perkongsian Untuk pemohon ini.3. 3. PPU atau pegawai yang dilantik untuk mewakili PPU adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa perkara bersabit dengan Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan. PPU boleh menamakan wakil yang akan bertindak sebagai PPU. 8 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Simpanan Tetap Simpanan tetap yang dimaksudkan ialah yang tidak dicagarkan pada mana-mana bank atau institusi kewangan serta belum luput tempoh matangnya.3. 3.3 Kelayakan Kewangan Pemohon hendaklah memiliki dan mengekalkan punca kewangan yang mencukupi sepanjang tempoh pendaftaran mereka. PPU hendaklah berdaftar dengan CIDB dan memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah.

saham ASB. Personel Teknikal hendaklah memenuhi keperluan seperti di lampiran 3. akaun Tabung Haji yang terkini (semua atau salah satu). atau Wakil Pegawai Pengurusan Utama (WPPU).1 Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan Semua kontraktor baru yang telah berdaftar dengan CIDB diwajibkan menghadiri Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan (1 hari) dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh Perakuan Pendaftaran kontraktor dikeluarkan.5 Keperluan Tambahan Pemohon hendaklah memenuhi/mematuhi lain-lain terma dan syarat pengeluaran Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa. sijil Simpanan Premium BSN. Permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran bagi kali pertama hendaklah disertakan dengan Sijil Kehadiran Kursus Integriti. Pengarah.1. 3. Dokumen rujukan adalah akaun audit terkini. Personel teknikal hendaklah tidak terikat secara profesional atau digaji oleh mana-mana pihak selain dari pemohon. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 9 . Selepas tamat kursus peserta akan diberi sijil kehadiran kursus. 3.4 Kelayakan Teknikal Personel Teknikal hendaklah terdiri dari warganegara Malaysia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan (diiktiraf oleh CIDB) melaksanakan kerja-kerja pembinaan. Ahli Lembaga Pengarah. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran tidak dapat dipertimbangkan. Personel teknikal hendaklah berdaftar dengan CIDB dan memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah.3.5.3 Koperasi /Persatuan atau Seumpamanya Kewangan bagi pemohon ini akan dinilai dari modal syer anggota.(iv) Akaun Simpanan Termasuklah akaun simpanan. Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan adalah wajib dihadiri oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU) seperti berikut:a) b) c) d) Pemilik Perniagaan. 3. 3.

7 Salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang memerlukan salinan Perakuan Pendaftaran perlu mengemukakan surat permohonan daripada syarikat kepada CIDB beserta dengan bayaran sebanyak RM20.5. 10 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . 3. surat permohonan daripada syarikat tidak diperlukan sekiranya PPU atau wakil PPU yang dilantik berurusan terus di kaunter CIDB.Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB Negeri atau Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan penganjuran Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan. Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB Negeri atau Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan mata CCD. b) Separa Aktif : Kontraktor yang tidak dianugerahkan sebarang projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa tetapi aktif dalam menyertai tender. 3.00 hendaklah dikemukakan sebelum Perakuan baru dikeluarkan sebagai menggantikan Perakuan Pendaftaran kontraktror yang hilang / rosak. surat sokongan atau lain-lain sebagai bukti penganugerahan mata CCD seperti di lampiran 5. 3. Pengkelasan Perakuan Pendaftaran kontraktor adalah seperti berikut: a) Aktif : Kontraktor tempatan yang mempunyai projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa. sijil kehadiran.00 sesalinan. 3. Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti sijil penyertaan. Walau bagaimanapun. Kontraktor ini adalah terdiri dari mereka yang berpengalaman dan serius dalam bidang pembinaan. CIDB mempunyai hak untuk menentukan pengkelasan kontraktor berdasarkan kepada maklumat yang dikemukakan.2 Mata CCD Permohonan pembaharuan perakuan pendaftaran kontraktor akan diluluskan berdasar kepada jumlah mata CCD yang dapat dikumpul oleh pemohon seperti di lampiran 4.8 Status Pengkelasan Pendaftaran Kontraktor Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan maklumat projek yang dilaksanakan sepanjang tempoh Perakuan Pendaftaran kontraktor sebelumnya untuk penentuan status/kelas.6 Pengeluaran Semula Perakuan Pendaftaran Salinan akuan berkanun atau Laporan Polis mengenai kehilangan / kerosakan Perakuan Pendaftaran kontraktror asal dan bayaran sebanyak RM100.

3. Pihak CIDB boleh membatal. menarikbalik atau menggantung Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dikeluarkan. Mana-mana arahan/pekeliling yang diedar melalui pos. 4. Semua maklumat/dokumen yang dikemukakan kepada CIDB adalah menjadi milik CIDB. b) c) KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 11 .9 Pembatalan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Permohonan untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran kontraktor hanya boleh dipohon oleh pemegang Perakuan Pendaftaran.c) Dorman : Kontraktor yang tidak dianugerah sebarang projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa dan tidak menyertai sebarang tender. Bagi syarikat yang mempunyai lebih dari seorang pemegang Perakuan Pendaftaran. hebahan akhbar. Perubahan pengkelasan Perakuan Pendaftaran boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan syarat pihak kontraktor dapat mengemukakan bukti kerja/tender (yang telah disahkan) dan membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal CIDB di mana-mana pejabat CIDB Negeri/ Cawangan. Syarikat yang membatalkan Perakuan Pendaftaran tidak boleh mengaktifkan semula (mendapatkan Perakuan Pendaftaran) dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh pembatalan dilakukan. Setiap perubahan/penggantian Perakuan Pendaftaran baru tidak akan dikenakan bayaran. kebenaran bertulis dari semua pemegang adalah diperlukan. laman web atau apa-apa media/ kaedah yang difikirkan wajar akan disifatkan telah diterima oleh pihak kontraktor. Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah bertanggungjawab untuk mematuhi syarat-syarat pendaftaran kontraktor. Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor hendaklah memulangkan Perakuan Pendaftaran tersebut apabila diarah untuk berbuat demikian.0 SYARAT-SYARAT UMUM a) Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah hak CIDB. Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya serta undang-undang bertulis yang lain pada sepanjang masa Perakuan Pendaftaran tersebut dipegang. CIDB mempunyai hak untuk mengguna dan menzahirkan maklumat-maklumat tersebut dalam apa jua bentuk terbitan untuk kegunaan dan kepentingan industri pembinaan. Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan daripada syarikat kepada CIDB. d) Baru : Kontraktor yang baru berdaftar. Semua kontraktor dikehendaki untuk mematuhi arahan/pekeliling yang dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa samada dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Perakuan Pendaftaran yang masih belum tamat tempoh sah laku perlu dikembalikan kepada CIDB sekiranya syarikat berhasrat untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran tersebut.

d) Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan butir-butir maklumat yang diperlukan oleh CIDB atau mendapatkan Perakuan Pendaftaran yang telah diluluskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh surat arahan/surat kelulusan dikeluarkan. Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan permohonan baru sekiranya ingin mendapatkan Perakuan Pendaftaran kontraktor setelah permohonan sebelumnya terbatal. Kegagalan berbuat demikian akan dianggap bahawa pemohon tidak berminat untuk meneruskan usaha bagi mendapatkan Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dipohon dan permohonan tersebut akan terbatal dengan sendirinya tanpa sebarang notis. Mana-mana sebab di bawah ini boleh menyebabkan Perakuan Pendaftaran kontraktor digantung. 12 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . atau pemegang Perakuan telah memperoleh Perakuan dengan membuat perakuan atau penyataan palsu secara bertulis atau sebaliknya. syarat-syarat atau batasan yang dikenakan oleh CIDB. atau pemegang Perakuan didapati bersalah oleh mahkamah atau mana-mana badan penyiasat yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis kerana cuai dalam pelaksanaan kerja-kerja pembinaan yang dilaksanakan. atau petisyen penggulungan berhubung dengan kontraktor telah diserahkan. atau pemegang Perakuan telah melanggar atau gagal mematuhi. menggantung atau membatal atau menarik semula Perakuan Pendaftaran mana-mana kontraktor yang telah melakukan apa-apa kesalahan seperti yang tersenarai di perenggan (b).0 PENGGANTUNGAN ATAU PEMBATALAN ATAU PENARIKAN SEMULA PERAKUAN PENDAFTARAN a) CIDB boleh atas daya usahanya sendiri atau berdasarkan aduan yang telah ditentusahkan daripada mana-mana pihak. atau telah membantu pelanggaran mana-mana terma. b) (vii) c) Pendaftaran mana-mana kontraktor akan terbatal secara automatik dalam kes-kes berikut: (i) Apabila pendaftarannya dengan Pendaftar Perniagaan telah tamat. atau pemegang Perakuan gagal mematuhi mana-mana peruntukan Akta atau peraturan-peraturan pendaftaran. kecuali kontraktor menyerahkan salinan Perakuan pembaharuan dengan Pendaftar Perniagaan dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh tamat Perakuan Pendaftaran Perniagaan. 5. atau ditarik balik: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) pemegang Perakuan telah dihukum sebagai bankrupt. atau pemegang Perakuan meninggalkan kerja pembinaan yang sedang dijalankan.

di mana dengan kelulusan CIDB. pendaftarannya boleh diteruskan sehingga kerja-kerja semasa yang sedang dilaksanakan siap.1 Syarat Am a) b) Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan tidak boleh dipindah milik. e) Kontraktor yang pendaftarannya telah dibatalkan.0 TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR BERDAFTAR 6. dalam masa satu (1) bulan dari tarikh kematian. CIDB hendaklah: (i) (ii) Menghantar notis bertulis mengenai aduan terhadap kontraktor. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 13 . CIDB mempunyai hak mengkaji semula gred pendaftaran kontraktor dari masa ke semasa. Pihak CIDB boleh dalam keadaan tertentu membenarkan kontraktor yang Perakuan Pendaftarannya telah dibatalkan untuk menyiapkan kerja semasanya. f) 6. Apabila seorang kontraktor yang menjalankan operasi secara milik tunggal meninggal dunia kecuali waris atau walinya memohon kebenaran dari CIDB. dan Memberi kontraktor berkenaan peluang mengemukakan penjelasan secara bertulis. digantung atau ditarik balik tidak dibenarkan untuk menyertai mana-mana tender baru atau meneruskan mana-mana kerja pembinaan. menggantung atau menarik balik Perakuan Pendaftaran mana-mana kontraktor. Apabila rakan kongsi kontraktor yang beroperasi secara perkongsian meninggal dunia atau berpecah kongsi kecuali rakan kongsi yang masih hidup atau tinggal memohon kebenaran CIDB dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh kematian atau pemecahan. di mana dengan kelulusan CIDB. pendaftaran kontraktor dibenarkan sehingga kerja semasa siap atau tamat pendaftarannya yang mana lebih awal.(ii) Bagi kontraktor yang pendaftarannya dengan Suruhanjaya Tenaga telah tamat kecuali kontraktor menyerahkan salinan Perakuan pembaharuan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh tamat pendaftaran. (iii) (iv) d) Sebelum CIDB membatalkan.1. kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam (c) di atas.1 Syarat-Syarat Pendaftaran 6.

Kontraktor tidak boleh menyertai mana-mana tender atau melaksanakan apa-apa kerja pembinaan selepas habis tempoh Perakuan sehingga ianya diperbaharui.2 Tanggungjawab dan Obligasi Kontraktor a) Kontraktor hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (”AKTA”).1. Kontraktor hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Kod Etika Kontraktor yang diterbitkan oleh CIDB. b) c) d) e) f) g) h) i ) 14 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Kontraktor hendaklah mempamerkan Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh CIDB atau salinan Perakuan Pendaftaran yang diperakui oleh CIDB di tempat perniagaannya. Kontraktor hendaklah mengemukakan maklumat mengenai apa-apa kerja pembinaan atau kontrak dalam tempoh satu bulan selepas diaward. syarat-syarat atau sekatan yang dikenakan oleh CIDB dari masa ke semasa. Kontraktor hendaklah memohon untuk memperbaharui pendaftaran dalam tempoh enam puluh hari sebelum tarikh tamat tempoh yang dinyatakan dalam Perakuan itu. Kontraktor hendaklah mengemukakan apa-apa maklumat yang dikehendaki oleh CIDB dari masa ke semasa. Permohonan yang diterima oleh CIDB kurang dari 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh Perakuan Pendaftaran akan dikenakan denda sebanyak RM200. Kontraktor hendaklah mempamerkan nombor pendaftaran atas papan tanda di setiap tapak pembinaannya.6.00 kerana lewat memperbaharui Perakuan Pendaftaran. peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya dan apa-apa terma. Kontraktor tidak boleh mengakujanji untuk membina apa-apa projek pembinaan yang melebihi nilai kerja pembinaan yang dinyatakan di bawah gred pendaftaranya dan tidak boleh melaksanakan apa-apa projek pembinaan di luar kategori pendaftaranya.

Fee Pendaftaran Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan.0 PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN 2. Perakuan Pendaftaran tidak akan diperbaharui jika kontraktor gagal menghadiri Kursus Integriti.2 1. sila rujuk lampiran 6. Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan. 2.1.1.1 Syarat-Syarat Permohonan a) b) c) d) e) f) 1. Pemohon telah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya. Tempoh Pendaftaran Semua pendaftaran baru akan diberi kelulusan bersyarat untuk tempoh satu (1) tahun sahaja.PENDAFTARAN UNTUK PEMOHON TEMPATAN ATAU PEMOHON YANG DIPERBADANKAN DI MALAYSIA 1. kontraktor disyaratkan untuk menghadiri Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan yang dianjurkan oleh CIDB dan perlu memiliki mata CCD minimum seperti di lampiran 4 dalam tempoh kelulusan tersebut. 1.1. PPU atau wakil PPU mempunyai pengalaman dalam bidang pembinaan sekurang-kurangnya dua (2) tahun.0 PERMOHONAN PERAKUAN PENDAFTARAN BARU 1.1.2 Melengkapkan borang pendaftaran baru R1/95.00. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 15 . Dalam tempoh tersebut. Membayar Fee proses sebanyak RM50. Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan. (rujuk lampiran 3). Pemohon hendaklah mempunyai keupayaan kewangan yang mencukupi serta mengekalkan punca kewangan tersebut di sepanjang tempoh pendaftarannya (rujuk lampiran 3). Pemohon hendaklah mempunyai atau menggaji pegawai teknikal yang berkelayakan dan mencukupi serta mengekalkan pegawai tersebut sepanjang tempoh pendaftarannya.

Mematuhi syarat-syarat dan keperluan pendaftaran seperti permohonan baru.2 Dokumen Sokongan Rujuk lampiran 7(i). Bebas daripada tindakan tatatertib.1. atau 7(ii) atau 7(iii) 2.3 Fee Pendaftaran Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan (rujuk lampiran 6).00.1. Fee Proses sebanyak RM30.2 Butir-Butir Permohonan Pemohon hendaklah menyatakan gred yang dipohon di dalam borang permohonan mereka (rujuk lampiran 2a. 16 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .0 KENAIKAN GRED 3.1 a) b) c) d) e) f) g) h) Syarat-Syarat Permohonan Melengkapkan borang pembaharuan R4/95. Mengumpul jumlah mata CCD yang ditetapkan. Penilaian adalah berdasarkan maklumat yang dikemukakan bersama borang permohonan.1.2. CIDB berhak untuk membuat penilaian semula gred pendaftaran kontraktor yang sedia ada . Mengikuti kursus Integriti untuk kontraktor pembinaan. 2.4 Tempoh Pendaftaran Tempoh Perakuan Pendaftaran akan ditentukan berdasarkan mata CCD minimum mengikut gred seperti di lampiran 4. 2b dan 2c).00.1. Permohonan hendaklah dikemukakan seawal-awalnya enam puluh(60) hari sebelum luput tempoh Perakuan Pendaftaran. Gred pendaftaran akan diturunkan sekiranya kontraktor gagal memenuhi kriteria pendaftaran.1 Permohonan Permohonan untuk kenaikan gred sediada kepada gred yang lebih tinggi hendaklah menggunakan borang yang telah ditetapkan. 3. 2. Permohonan yang dibuat kurang daripada tiga puluh(30) hari dari tarikh luput pendaftaran kontraktor akan dikenakan denda lewat sebanyak RM200. 3.

Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah mengikut tempoh yang diluluskan (untuk permohonan kenaikan bersama pembaharuan). Fee proses sebanyak RM30. 3. Nota : Sekiranya tempoh sah laku Perakuan sediada masih belum luput. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada (untuk permohonan kenaikan gred sahaja). 3. Memenuhi keperluan dan kriteria personel teknikal bagi gred yang dipohon (rujuk lampiran 3 ). 7(ii) dan 7(iii). c) 4. 4.1 Permohonan Permohonan untuk tambah kategori/pengkhususan hendaklah menggunakan borang yang telah ditetapkan.3 Syarat-Syarat Permohonan Kenaikan Gred (i) (ii) (iii) (iv) (v) Melengkapkan Borang CIDB R5/96. Perakuan Pendaftaran asal hendaklah dipulangkan semula semasa membuat pembayaran yuran pendaftaran. 2b dan 2c). 4.5 Fee Pendaftaran Kenaikan Gred Fee dikenakan adalah mengikut perbezaan antara fee gred baru dan fee gred sebelumnya.2 Butir-Butir Permohonan Pemohon hendaklah menyatakan kategori dan pengkhususan yang dipohon di dalam borang permohonan mereka (rujuk lampiran 2a.4 Dokumen-dokumen Sokongan Dokumen-dokumen yang perlu disertakan rujuk lampiran 7 (i). 3.6 Perakuan Pendaftaran a) b) Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee kenaikan gred dijelaskan. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 17 .0 TAMBAH KATEGORI/PENGKHUSUSAN 4.3 Syarat-Syarat Tambah Kategori/Pengkhususan (i) Melengkapkan Borang CIDB R5/96. Bebas daripada tindakan tatatertib.00.3. Memenuhi keperluan kewangan untuk gred yang dipohon (rujuk Lampiran 3 ).

00. (iii) Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang yang dipohon (rujuk 18 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .3 Pendaftaran dengan mana-mana agensi pendaftar di bawah Akta Parlimen (rujuk lampiran 2 d). Mempunyai Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang yang dipohon. Lain-lain syarat khusus bagi: Tambahan Kategori Tambahan kategori boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat membuktikan bahawa:(i) atau (ii) Mempunyai personel teknikal berkaitan bidang berkaitan. (ii) Bukti kerja atau surat tawaran kerja atau surat siap kerja bagi setiap pengkhususan yang dipohon (rujuk lampiran 2c). Mempunyai personel teknikal berkaitan dalam bidang tersebut (rujuk lampiran 2 d). Beliau telah melaksanakan kerja dalam pengkhususan yang dipohon. Dokumen-Dokumen Sokongan Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa membuat permohonan. pemohon perlu mengemukakan personel teknikal dalam bidang Elektrikal ataupun Mekanikal. Syarikat telah melaksanakan kerja dalam kategori tersebut dengan kebenaran khas daripada CIDB. Tempoh sah pendaftaran tidak kurang dari 6 bulan.(ii) (iii) (iv) (v) a) Fee proses sebanyak RM30. Nota : Bagi kategori Mekanikal Dan Elektrikal khususnya. a) Tambah Kategori & Pengkhususan (i) Maklumat personel teknikal sama seperti permohonan pembaharuan (R4/95). b) Tambahan Pengkhususan Tambahan pengkhususan hanya boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat membuktikan bahawa:(i) atau (ii) atau (iii) (iv) 4. Bebas daripada tindakan tatatertib.

Bebas daripada tindakan tatatertib. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada.1 Jenis-Jenis Permohonan Kebenaran Khas Terdapat 2 jenis permohonan bagi kebenaran khas dan setiap jenis mempunyai beberapa kategori seperti berikut :(i) (ii) 5. Telah diberi surat anugerah projek/membuat akujanji melaksanakan projek. 4.0 Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee dijelaskan.4 Fee Pendaftaran Bagi Tambah Kategori/Pengkhususan Fee yang dikenakan bagi tambahan kategori/pengkhususan adalah seperti berikut : a) Permohonan Dalam Tempoh Berkuatkuasa Pendaftaran Fee dikenakan sebanyak RM100.00 bagi pengeluaran perakuan yang baru. 5.5 Perakuan Pendaftaran a) b) 5.1 Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tender Melebihi Gred Berdaftar KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 19 . b) Permohonan Serentak Tambah Kategori/Pengkhususan dan Pembaharuan Pendaftaran Fee dikenakan adalah fee pembaharuan sahaja. KEBENARAN KHAS MEMASUKI TENDER/MENJALANKAN KERJA MELEBIHI GRED 5. Memiliki Perakuan Pendaftaran yang masih sah.3.2 Kebenaran Khas Menyertai Tender:a) melebihi gred berdaftar b) di luar kategori c) di luar pengkhususan Kebenaran Khas Menjalankan Kerja:a) melebihi gred berdaftar b) di luar kategori Syarat-Syarat Am Permohonan a) b) c) d) Telah berdaftar dengan CIDB. 4.3 Syarat-Syarat Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Khas 5.lampiran 7(i) atau 7(ii) atau 7(iii) bagi menentukan dokumen yang perlu dikemukakan.

2. Tiada had bilangannya.3.3. 5.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) la dibenarkan kepada kontraktor selagi ia tidak melebihi gred berdaftar .1.2 Syarat Pemohonan a) b) c) d) e) 5.3.00 c) Salinan iklan tender/surat tawaran menyertai tender d) Maklumat Kewangan (mana-mana di antara berikut): i) Syarikat Sendirian Berhad/Berhad.3.3. Pendaftaran Dengan Agensi Pendaftar Berkaitan. 5. mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan gred yang dipohon.2 Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tender Diluar Kategori dan Pengkhususan. ii) Koperasi Modal syer anggota + modal terkumpul.2 Keperluan Permohonan a) Melengkapkan borang R6 b) Fee proses RM30. e) Maklumat Personel Teknikal (jika ada) f) Bebas daripada tindakan tatatertib 5.3.3.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) Mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan gred yang dipohon. 5. Maklumat Personel Teknikal.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) permohonan hanya dibenarkan untuk satu gred lebih tinggi sahaja. 5. Fee proses RM30.1. Modal berbayar + modal terkumpul.2. Permohonan Kebenaran Khas Menjalankan Kerja Melebehi Gred Berdaftar/ Diluar Kategori 5.3 Melengkapkan borang R6. 20 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .00. Memenuhi kriteria personel teknikal setaraf gred yang dipohon. Salinan iklan tender/surat tawaran menyertai tender.3. iii) Lain-lain Modal terkumpul.

1 Pertukaran Status Daripada Firma Milik Tunggal (ROB) Kepada Perkongsian (ROB). Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 21 . Kebenaran khas menjalankan kerja pembinaan melebihi gred hanya diberi sekali sahaja dalam tempoh pendaftaran bagi sesuatu gred.00. 6. 5.3. Maklumat Personel Teknikal /ijazah/diploma. 6. Fee proses RM30.1 Perubahan Butir-Butir Perniagaan 6.1.2 Keperluan Permohonan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melengkapkan borang R6. Maklumat Kewangan. Salinan surat tawaran kerja. 6.2 Pertukaran Nama Dari Firma A (ROB) Kepada Firma B (ROB) Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru).0 PERUBAHAN BUTIR-BUTIR MAKLUMAT Semua kontraktor dikehendaki untuk memaklumkan kepada CIDB dari masa ke semasa apa-apa perubahan butir-butir maklumat mengenai syarikat mereka dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh perubahan tersebut berlaku.(iii) Telah dilantik untuk melaksanakan kerja melebihi gred berdaftar. Penyata EPF syarikat.3.1. Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru). sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru. Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma (ROB) dengan CIDB. Perubahan butir-butir hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan.

5 6.00.2. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal.1.2 Perubahan Butir-Butir Syarikat 6. sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru.1. sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru (ROC). Mengemukakan borang B iaitu dokumen perubahan butir (yang diakui sah) daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma (ROB) dengan CIDB. Walau bagaimanapun jika terdapat kerja-kerja semasa yang sedang dilaksanakan.00. 6.3 Pertukaran Perniagaan Milik Tunggal/Perkongsian Kepada Syarikat Sendirian Berhad. 6. 6.1 Perubahan Nama Syarikat 22 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .4 Pemilik Tunggal Meninggal Dunia Waris atau walinya memaklumkan perkara tersebut kepada CIDB bagi tujuan pembatalan pendaftaran. 6.1. Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru).6 Perubahan Alamat Berdaftar Kontraktor perlu :a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.(ROB) dengan CIDB.1. Mengemukakan borang D (pembaharuan daftar perniagaan) terkini. Perubahan Rakan Kongsi Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan Borang R6 berserta fee proses RM30.00. waris atau walinya perlu mengambil tindakan dengan merujuk kepada perkara 5 c(iii) muka surat 13. Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100.

Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal. 6. Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100.00. Mengemukakan borang 32A .00.Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat.2.‘Return Giving Particulars In Register Of Directors.‘Return Of Allotment Of Shares’ bersabit dengan perubahan.Butiran Pengarah Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30.4 Perubahan Butiran Struktur Ekuiti/Pemegang Saham Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6/ berserta fee proses RM30. Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.5 Perubahan Modal Berbayar Syarikat Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6/ berserta fee proses RM30.2.00. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 23 .2.00. 6.00. Managers And Secretaries And Changes Of Particulars’ bersabit dengan perubahan.00. Mengemukakan borang 24 .3 Perubahan . Mengemukakan borang 49 . Mengemukakan borang 44 .2.‘Pindah Milik Saham / Debentur’ bersabit dengan perubahan. 6. 6.00. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal.Notis Pemberitahuan Alamat Berdaftar dan Waktu Pejabat dan Butir-Butir Perubahan.2 Perubahan Alamat Berdaftar Syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30. Mengemukakan borang 13 . Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100.

Notis Berkanun Pengisytiharan Penggulungan Syarikat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia.4 Perubahan Bagi Kontraktor Usahasama atau Kontraktor Asing (Perubahan melibatkan tarikh mula atau siap kerja. Perubahan Alamat perhubungan /No. Mengemukakan dokumen sokongan daripada ’klien’ yang mengesahkan perubahan tersebut.6. 24 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Telefon dan No. Fax Kontraktor hanya perlu memaklumkan kepada CIDB dengan mengemukakan surat pemberitahuan pertukaran alamat perhubungan tersebut dan tiada fee dikenakan bagi tujuan ini.00. 6. Mengemukakan surat daripada pengarah syarikat.00.00. 6.3 Perubahan Teknikal Masuk/Berhenti/Keluar daripada syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.2.00. Nilai kontrak dan sebagainya) Kontraktor perlu:a) b) c) d) 6.5 Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30. Menyertakan bersama Penyata EPF syarikat dan resit bayaran. Mengemukakan nama personel teknikal yang keluar atau masuk syarikat.6 Penggulungan Syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal untuk tujuan pembatalan. Mengembalikan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang asal. Membayar Fee pendaftaran sebanyak RM100.

Kontraktor usahasama / konsortium Kontraktor Asing. Syarat Permohonan Syarat permohonan pendaftaran usahasama/konsortium tempatan adalah seperti berikut:(i) Melengkapkan borang permohonan baru R1/95.0 Pendaftaran Kontraktor Usahasama/Konsortium. terdapat dua (2) jenis pendaftaran kontraktor usahasama /konsortium dengan CIDB iaitu:(i) (ii) Kontraktor usahasama / konsortium Tempatan.PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA Syarikat-syarikat kontraktor usahasama/konsortium yang telah dilantik untuk melaksanakan sesuatu projek pembinaan perlu berdaftar dengan CIDB. 2. 1.0 Kontraktor Usahasama/Konsortium Tempatan Pendaftaran ini melibatkan usahasama/konsortium yang mempunyai perjanjian untuk menyiapkan sesuatu projek dimana kontraktor tempatan mempunyai equiti 100% ataupun sekurang-kurangnya 70% dari keseluruhan projek.1 Kriteria Pendaftaran Kontraktor Usahasama/konsortium perlulah memenuhi kriteria berikut:(i) Projek Mempunyai surat lantikan/surat setuju-terima untuk melaksanakan satu-satu projek. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 25 . Jenis pendaftaran adalah ditentukan melalui analisa dokumen perjanjian usahasama/konsortium tersebut. Secara amnya. Pendaftaran ini adalah atas dasar projek dan ianya sah hanya untuk kontraktor ini melaksanakan projek seperti yang tertera di dalam Perakuan Pendaftaran tersebut sahaja. Pendaftaran Sebagai Kontraktor (Setiap Rakan Kongsi) Mempunyai sekurang-kurangnya satu rakan usahasama/ konsortium yang mempunyai Perakuan Pendaftaran yang masih sah.2. (ii) (iii) 2. 2. Gred Berdaftar Sekurang-kurangnya salah seorang dari rakan kongsi adalah terdiri dari kontraktor yang berdaftar di bawah gred yang sama dengan nilai projek yang akan dilaksanakan.

Pendaftarannya adalah sama seperti pendaftaran kontraktor asing.(ii) (iii) (iv) (v) 2. rujuk lampiran 6. Menyertakan bersama salinan Perakuan Pendaftaran sebagai kontraktor bagi rakan kongsi yang terlibat dengan kerja-kerja pembinaan di tapak. Membayar fee proses RM 50. Mengemukakan surat tawaran kerja rasmi yang lengkap.0 Usahasama Kontraktor Tempatan dan Kontraktor Asing Pendaftaran ini melibatkan usahasama di antara kontraktor tempatan dan kontraktor asing yang mempunyai perjanjian dimana kontraktor asing membuat kerja melebihi 30% dari keseluruhan projek usahasama tersebut. 3. (rujuk pendaftaran kontraktor asing) 26 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Fee Pendaftaran Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan.3. Mengemukakan dokumen perjanjian usahasama/konsortium (MOU).00.

0 Fee Pendaftaran Apabila diluluskan dan dimaklumkan oleh CIDB.0 Tempoh Pendaftaran Perakuan Pendaftaran adalah sah sama dengan tempoh Perakuan Pendaftaran tempatan sedia ada kecuali dibatal. 1/99) beserta fee proses sebanyak RM30. Surat tawaran atau apa-apa surat kontrak untuk kerja pembinaan yang telah siap dilaksanakan samada di dalam Negara atau di luar Negara.0 Syarat Permohonan 2. Status Pengkelasan adalah aktif.00 2. digantung atau ditarik balik terdahulu oleh CIDB. Salinan Sijil ISO 9001:2008. Addendum (permohonan antarabangsa). 3.2 Pemohon hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya sebelum permohonan mereka layak dipertimbangkan oleh CIDB. 4.0 Permohonan Firma atau syarikat tempatan atau syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau firma atau syarikat sedia ada yang terlibat dalam aktiviti pembinaan boleh memohon pendaftaran dengan menggunakan borang CIDB R5/95 (Pin. 5. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 27 .PERMOHONAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ANTARABANGSA 1. permohonan yang berjaya hendaklah membayar fee pendaftaran berjumlah RM100. Mempunyai persijilan ISO 9001: 2008.0 Dokumen Sokongan a) b) c) d) e) Salinan Perakuan Pendaftaran CIDB.1 Pendaftaran Syarikat a) b) 2. Form of Annual Return of A Company Having Share Capital.00 dan membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal sebelum Perakuan Pendaftaran yang baru dikeluarkan. Pemohon hendaklah berdaftar dengan CIDB bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun. Kemampuan dan Keupayaan Syarikat a) b) c) Telah menunjukkan bukti bahawa telah menyiapkan sekurang kurang satu projek samada di dalam atau di luar negara dalam bidang yang berkaitan.

Fee proses RM50.1 Syarat Permohonan Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan pendaftaran sementara untuk kontraktor asing adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) 1. 28 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .3 Fee Perakuan Pendaftaran Sementara Fee Perakuan Pendaftaran sementara adalah mengikut fee pendaftaran kontraktor asing (Lamplran 6).0 Perakuan Pendaftaran Sementara Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menyertai apa-apa tender samada atas pelawaan pelanggan atau melalui iklan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran sementara dari CIDB. Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB seperti ditetapkan di dalam surat kelulusan permohonan.0 Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menjalankan atau mengakujanji untuk menjalankan apaapa kerja pembinaan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing. Fee tersebut hendaklah dijelaskan sebelum Perakuan sementara dikeluarkan.00. 1. Maklumat pengalaman syarikat. Syarat Perakuan Pendaftaran Sementara Perakuan Pendaftaran sementara adalah kebenaran untuk menyertai tender bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran sementara sahaja. Maklumat personel syarikat. Maklumat kewangan syarikat. Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan permohonan bagi mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing apabila pemohon berjaya dengan bidaan mereka./surat jemputan daripada ’klien’. Tempoh sah Perakuan Pendaftaran Sementara adalah sehingga tarikh tutup atau tarikh tutup lanjutan bagi tender tertentu sahaja.2 Melengkapkan borang R2/95. Iklan tender. Perakuan Pendaftaran sementara hanya dikeluarkan kepada kontraktotr asing bagi tender yang akan disertai sahaja 1.PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ASING 1. 2. Perakuan ini tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kerja-kerja permbinaan.

2. pihak kontraktor hendaklah memohon kepada CIDB dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh luput Perakuan Pendaftaran bagi tujuan melanjutkan tempoh sah laku Perakuan tersebut. 2. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran kontraktor usahasama/ konsortium adalah seperti yang ditetapkan di dalam surat tawaran kerja yang dikemukakan (dari Tarikh Mula Kerja hingga tarikh luput Tempoh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period)). pemohon akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh penyerahan permohonan.1 Syarat Permohonan Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing. Surat Tawaran Kerja rasmi. 2.4 Masa Prosesan Jika permohonan lengkap dan teratur. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 29 .3 Fee Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Fee pendaftaran kontraktor asing adalah seperti di dalam jadual fee pendaftaran kontraktor asing (rujuk lampiran 6).2. adalah seperti berikut: a) b) Melengkapkan borang R3/95. Jika terdapat sesuatu sebab dimana tarikh penyiapan projek dilanjutkan.2 Syarat Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing adalah kebenaran untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran kontraktor asing sahaja. Fee proses dan fee pendaftaran hendaklah dijelaskan semasa permohonan dibuat.

LAMPIRAN 1 IBU PEJABAT CIDB Tingkat 7. Grand Seasons Avenue. Tel : 05-2423 488 Faks : 05-2555 488 CIDB Pahang A1. 72. Jalan Seri Kuantan 2. Kompleks Perniagaan Asas Jaya Jalan Stadium 05000 Alor Setar Kedah Tel : 04-733 1243 Faks : 04-733 1175 CIDB Wilayah Sabah Blok A. Jalan Pahang 53000 Kuala Lumpur Tel : 03-4045 3800 Faks : 03-4045 3858 CIDB Perak Lot 5. 72 Jalan Pahang. Sabah Tel : 088-235 060 Faks : 088-242 481 CIDB Melaka M1/3/40. Perak Perak. 53000 Kuala Lumpur Tel: 03-2617 0200 Faks: 03-2617 0220 CIDB Wilayah Persekutuan Tingkat 7 Grand Seasons Avenue No. Tingkat 4 Bangunan KWSP 88100. No. 30450 Ipoh. Ground 1st. Bangunan KWSP. 2nd & 3rd Floor. Tingkat 2 Bangunan Kota Cemerlang Leboh Ayer Keroh 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 06-232 8885 Faks : 06-232 8950 30 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Sri Kuantan Square. 25050 Kuantan Pahang Tel : 09-517 8734/8953 Faks : 09-517 8751 CIDB Kedah Lot 7 & 8. Kota Kinabalu.02. Tingkat 5. Jalan Greentown.

Tel : 04-390 2448 Faks : 04-390 7448 CIDB Sarawak Tingkat 1.3009 Off Lebuh Tenggiri 2. Jalan Tengku Petra. Blok A Kompleks CIDB. Menara Perbadanan. Tel : 09-743 5311 Faks : 09-744 4311 Pejabat CIDB Pulau Pinang Lot 9. 7 91009 Tawau. Kelantan.01. 81200 Johor Bahru. Wisma Rela Aman Lot 1301. Batu 1 Jalan Dunlop/Kuhara Beg Berkunci No. 15000 Kota Bahru. U7. Johor. Sabah Tel : 089-777 841/842 Faks : 089-777 840 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 31 . Blok 35. Bandar Seberang Jaya.CIDB Terengganu Tingkat 7. Tingkat 7. Terengganu. Jalan Sultan Omar. MCLD Miri Water Front 98000 Miri. 13700 Seberang Jaya. Sarawak Tel : 085-417 431 Faks : 085-417 432 CIDB Tawau (Cawangan) Tingkat 1. Pulau Pinang. Tel : 09-624 5311 Faks : 09-623 8973 CIDB Johor Lot 2067. Tingkat 9. Jalan Tampoi. 20300 Kuala Terengganu. Menara Yayasan Islam Terengganu. Jalan Sultan Tengah 93050 Kuching Sarawak Tel : 082-445 883/446 833 Faks : 082-447 833 CIDB Miri (Cawangan) Tingkat 1. Semerak. Bangunan KWSP.2. Wisma Gek Poh. Batu 3. Blok 9. No. Tel : 07-234 4808 Faks : 07-234 4807 CIDB Kelantan No.

00 Tidak melebihi 10.000.000.000. KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN Gred & Keupayaan Menender G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Tidak melebihi 200.00 Tiada had Kategori CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM B PEMBINAAN BANGUNAN ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL Pengkhususan Sila rujuk lampiran 2b Sila rujuk lampiran 2b Sila rujuk lampiran 2b 32 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .00 Tidak melebihi 3.000.00 Tidak melebihi 500.000.000.000.LAMPIRAN 2A RINGKASAN GRED.00 Tidak melebihi 1.000.000.00 Tidak melebihi 5.000.

LAMPIRAN 2B SENARAI PENGKHUSUSAN DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI B PEMBINAAN BANGUNAN KOD B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 DESKRIPSI IBS: Sistem konkrit pasang siap IBS: Sistem Kerangka keluli Pemulihan dan pemuliharaan Kerja am bangunan Kerja cerucuk Kerja pembaikan konkrit Hiasan dalaman Pemasangan bahan kalis air Lanskap Pemasangan paip air dalaman Pemasangan tanda Kerja aluminium / keluli dan kaca Pemasangan jubin dan kerja lepaan Kerja cat Pemasangan bumbung dan clading logam Pembinaan dan pemasangan kelengkapan kolam Kerja prestressing dan post tensioning KATEGORI CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM KOD CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 DESKRIPSI Pembinaan jalan dan pavemen Pembinaan Jambatan Strktur merin Empangan Terowong dan sokong bawah Sistem kawalan banjir Trek keretapi Sistem perlindungan cerun Saluran paip minyak atau gas Kerja cerucuk Kerja Pembaikan konkrit Kerja penyiasatan tanah Pemasangan tanda Landskap Kerja-kerja luar pesisir Kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan bawah air Lapangan terbang KATEGORI ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL KOD M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 DESKRIPSI Sistem hawa dingin Sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran Lift dan eskalator Sistem automasi bangunan Sistem untuk bengkel. kilang kuari dan sebagainya Peralatan perubatan Peralatan dapur KOD E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 DESKRIPSI Sistem bunyi Sistem pengawasan dan keselamatan Sistem automasi bangunan Pemasangan voltan rendah Pemasangan voltan tinggi Sistem pencahayaan khas Sistem telekomunikasi dalaman Sistem telekomunisai luaran Pelbagai peralatan khas Penel kawalan khusus Kerja am elektrik Papan tanda elektrik Sistem telekomunikasi keretapi Kabel rangkaian komputer M08 Sistem pemulihan haba M09 M10 M11 M12 Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal Pendingin untuk kuasa penjanaan Pembinaan dan rawatan khusus Loji khusus M13 Pengendalian gerudian M14 M15 M16 M17 Sistem kawalan pencemaran Kelengkapan mekanikal pelbagai Kren menara Peralatan dobi KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 33 .

KATEGORI B PEMBINAAN BANGUNAN B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 Kerja logam IBS: sistem fomwork Pemasangan paip gas dalam bangunan Pemasangan perancah IBS: Sistem blok IBS: Sistem kerangka kayu Kerja penyenggaraan bangunan Penyambungan paip persendirian ke pembetong Kerja meroboh Perkhidmatan penyenga raan sistem bekalan air atau sistem pembentungan Kerja pelbagai KATEGORI CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 CE26 CE27 CE28 CE29 CE30 CE31 Kerja tebus guna Sistem pebentungan Sistem bekalan air Kerja-kerja am kejuruteraan awam Trek padang permainan sintetik Kerja prestressing dan post tensioning Struktur kejuruteraan awam Kerja meletup batu Struktur berukir Kerja penebatan haba/refractory Sistem acuan khusus Pemasangan perencah Kerja pensatabilan tanah. penyaliran bawah tanah Kerjakejuruteraan awam telekomunikasi KATEGORI ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL M18 M19 M20 Sistem air panas Pemasangan kelengkapan loji Penyenggaraan am mekanikal penyelenggaraan CE32 Kerja kejuruteraan awam CE33 CE34 CE35 CE36 CE37 CE38 CE39 CE40 CE41 Penggerudian untuk air bawah tanah Kerja pemasangan konkrit pra tuang Ujian konkrit Kerja tanah Kerja serombong stesen kuasa Penyenggaraan sistem penbentongan Penyelengaraan sistem bekalan air Pengorekan Kerja membina kolam air untuk ternakan 34 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .

rasuk. dinding pratuang. tangga. Pengukuhan struktur dengan cara Bukti kerja `pressure grouting. B09 Lanskap Mengadakan kemudahan landskap Bukti kerja termasuk penanaman pokok dan rumput. kekuda bumbung keluli dan `portal frame’. bumbung. tembok dan Pengurusan sebagainya. kayu atau sistem berpaten. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 35 . panel ringan dan kompenen 3D (balconi. tiang keluli. kerja-kerja teknikal/sijil Kecekapan pembinaan tidak termasuk struktur Pengurusan rangka konkrit bertulang.LAMPIRAN 2C KATEGORI & PENGKHUSUSAN PENDAFTARAN KATEGORI PEMBINAAN BANGUNAN (B) PENGKHUSUSAN B01 IBS: Sistem konkrit pasang siap DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja/Sijil Kecekapan menggunakan komponen konkrit pasang pengurusan siap seperti tiang. B02 IBS: Sistem kerangka keluli B03 Kerja-kerja Pemulihan dan pemuliharaan Bukti kerja Pemulihan dan pemuliharaan bangunan B04 Kerja-kerja am bangunan Kerja-kerja Am bangunan. konkrit bertulang tuang Pengurusan dahulu. konkrit prategasan atau pascategasan. `toilets pod’ dan `lift chambers’) Pembinaan Bangunan dan loji yang Bukti kerja/Sijil Kecekapan menggunakan struktur keluli samada Pengurusan `hot-rolled’ atau `cold-rolled’ seperti rasuk keluli. termasuk penel siling. B05 Kerja cerucuk B06 Kerja pembaikan konkrit B07 Hiasan dalaman B08 Pemasangan bahan kalis air untuk Bukti kerja / Sijil Kecekapan Pemasangan bahan kalis air `basement. guniting’ dan sebagainya. Kerja-kerja cerucuk seperti cerucuk Bukti kerja / Sijil Kecekapan konkrit di situ. kerja-kerja Pengurusan lantai yang dinaikkan. bangunan Pengalaman/ personel Rangka Konkrit bertulang. Bukti kerja / Sijil Kecekapan sesekat `built-in fitmens’. Hiasan dalaman. keluli. lantai papak.

Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (syarikat) B20 Pemasangan paip gas dalam bagunan. Pemasangan jubin dan kerja lepaan B14 Kerja-kerja cat B15 Pemasangan bumbung dan `cladding logam’ Kerja-kerja cat. Pengurusan B16 Pembinaan dan pemasangan sistem Bukti kerja Pembinaan dan pemasangan kelengkapan renang. tunnel forms. lapangan terbang. pusat membeli belah. tanda pameran dan sebaginya. Kerja-kerja logam. Bukti kerja Bukti kerja/ Sijil Kecekapan Pengurusan Pemasangan bumbung dan clading Bukti kerja / Sijil kecekapan logam. tanda arah Bukti kerja bersepadu untuk kompleks.KATEGORI PEMBINAAN BANGUNAN (B) PENGKHUSUSAN B10 Pemasangan paip air dalaman B11 Pemasangan tanda DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pemasangan. SPAN kecualai Sabah dan Sarawak (orang) Pemasangan tanda. dan `post Bukti kerja Bukti kerja Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem acuan samada Pengurusan keluli atau plastic seperti acuan keluli tetap (metal decks). Pemasangan paip gas dalam bangunan 36 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . acuan tiang dan rasuk dan sebagainya. Kerja-kerja aluminium/keluli dan kaca. Bukti kerja B12 Kerja alamunium/keluli dan kaca B13 Pemasangan jubin dan kerja lepaan. membaiki dan Permit A (A1 atau A2) dari menyelengara paip air dalam bangunan. kelengkapan kolam renang B17 Kerja `Prestressing’ dan post-tensioning’ B18 Kerja-kerja logam B19 IBS: Sistem formwork Kerja `pretressing’ tensioning’.

struktur Bukti kerja / personel awam dan sebagainya. berpengalaman Bagi menjalankan kerja-kerja Permit D dari SPAN kecuali perkhidmatan penyenggaraan bagi sistem Sabah dan Sarawak bekalan air atau sistem pembentungan (syarikat) tetapi tidak melibatkan pengendalian sistem tersebut. KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Sijil pemasangan perancah dengan JKKP (orang) Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem blok seperti Pengurusan `interlocking concrete masonory unit’ (CMU). Kerja-kerja penyenggaraan bangunan. Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem prafabikasi Pengurusan kerangka kayu seperti kekuda bumbung kayu dan rangka kayu. Kerja pelbagai. Bukti kerja / Sijil Kecekapan sistem kebersihan dan sebagainya. Kerja-kerja meroboh bangunan. pengurusan Menjalankan apa-apa kerja yang perlu Permit B dari SPAN kecuali untuk menyambungkan paip sambungan Sabah dan Sarawak persendirian ke pembetung atau tempat (orang) rawatan kumbahan. konkrit blok ringan dan sebagainya. Bukti kerja B23 IBS: Sistem kerangka kayu B24 Kerja penyenggaraan bangunan B25 Penyambungan paip persendirian ke pembetong B26 Kerja meroboh B27 Perkhidmatan penyenggaraan sistem bekalan air atau sistem pembentungan B28 Kerja pelbagai KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 37 .KATEGORI PEMBINAAN BANGUNAN (B) PENGKHUSUSAN B21 Pemasangan perancah B22 IBS:Sistem blok DISKRIPSI Pemasangan perancah.

Bukti kerja kayu atau besi.Bukti kerja kerja pesisir termasuk kerja-kerja penebusgunaan. Cerucuk kayu dan Cerucuk Berpaten. Bukti kerja CE02 Pembinaan jambatan CE03 Struktur merin CE04 Empangan CE05 Terowong dan sokong Bawah CE06 Sistem kawalan pengairan banjir CE07 Trek keretapi CE08 Sistem perlindungan cerun dan penstabilan tanah CE09 Saluran paip minyak atau gas CE10 Kerja-kerja Cerucuk Kerja-kerja terowong dan sokong bawah Bukti kerja tanah. sungai dan kerja. batu-bata. pengkalan. Bukti kerja Kerja-kerja perlindungan cerun termasuk Bukti kerja / Sijil kecekapan juga kerja-kerja penstabilan seperti Pengurusan `micropiling’ `ground anchoring’ dan ground grouting. membaiki jalan. CE11 Kerja pembaikan konkrit 38 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . dermaga. penyelenggaraan dan Bukti kerja pembaikan saluran paip minyak atau gas Pemasangan semua jenis cerucuk seperti Bukti kerja / Sijil Kecekapan cerucuk konkrit disitu. Cerucuk keluli.KATEGORI PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE) PENGKHUSUSAN CE01 Pembinaan jalan dan pavmen DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pembinaan jalan. tempat menunggu bas. tembok Pengurusan laut dan sungai. Penggalian terusan. Bukti kerja pavmen. Pemasangan. Bukti kerja / Sijil kecekapan pelabuhan. Kerja-kerja Empangan. Pembinaan jambatan konkrit. tempat letak kereta terbuka dan kerja-kerja yang berkaitan seperti bahu jalan dan bahu pejalan kaki. Konkrit Prategasan atau Pascategasan. Pengukuhan Struktur dengan cara Bukti kerja `preasure grouting and guniting’ dan sebagainya. Pemasangan landasan keretapi. Pembinaan struktur merin seperti jeti. Konkrit bertulang Pengurusan Tuang dahulu.

Permit C dari SPAN (sistem pemasangan atau pengubahsuaian pembentongan) (termasuk hot tapping) kepada sistem pembentungan. Pemasangan tanda. Pembinaan di bawah air dan Bukti kerja penyenggaraan pembinaan di bawah air. tempat letak kapal terbang dan sebagainya. bangunan satelit. Bukti Kerja /Personel Teknikal CE20 Sistem bekalan air CE21 Kerja-kerja am kejuruteraan awam. Permit C dari SPAN (sistem pemasangan atau pengubahsuaian bekalan air) (termasuk hot tapping) kepada sistem bekalan air. menara kawalan trafik udara. Kerja-kerja am kejuruteraan awam CE22 Trek padang permainan sintetik Kerja-kerja membuat trek dan padang Bukti kerja permainan sintetik. Pengurusan Kerja-kerja pembinaan luar persisir Bukti kerja termasuk kerja-kerja yang berkaitan. Bangunan Terminal. pusat membeli belah. Pengurusan kekuatan dan kandungan tanah. Menjalankan kerja-kerja pembinaan. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 39 . tanda jalan dan sebagainya. Bukti kerja terminal kargo. Mengadakan kemudahan lanskap Bukti kerja / Sijil Kecekapan termasuk menanam pokok dan rumput. landasan terbang. lapangan Pengurusan terbang.KATEGORI PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE) PENGKHUSUSAN CE12 Kerja penyiasatan tanah CE13 Pemasangan tanda DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Kerja penyiasatan dan pengujian Bukti kerja / Sijil Kecekapan kemudahan untuk menentukan klasifikasi. Tanda arah Bukti kerja / Sijil Kecekapan bersepadu untuk kompleks. Bukti kerja CE14 Landskap CE15 Kerja-kerja luar persisir CE16 Kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan bawah air CE17 Lapangan terbang CE18 Kerja-kerja tebus guna CE19 Sistem pembentungan Menjalankan kerja-kerja pembinaan. mengadakan tanda pameran. Kerja-kerja tebus guna.

dan KEPERLUAN PENGKHUSUSAN `post Bukti kerja CE24 Struktur kejuruteraan awam. kejuruteraan awam CE33 Penggerudian Untuk Air Bawah Tanah Kerja-kerja kajian Geofizik Penggerudian Untuk Air bawah Tanah. Permit dari KDN Bukti kerja Kerja-kerja penebatan haba `refractory’. CE25 Kerja-kerja meletup batu CE26 Struktur berukir CE27 Kerja-kerja penebatan haba/`refractory’ CE28 Sistem acuan khusus CE29 Pemasangan Perancah CE30 Kerja-kerja penstabilan tanah. Pengurusan Kerja-kerja Kejuruteraan Awam Bukti kerja Telekomunikasi. Pemasangan Perancah. Sistem Gelombang Mikro. Bukti kerja kerja-kerja kajian Geofizik. Sistem satelit. CE32 Kerja-kerja penyenggaraan kejuruteraan Bukti kerja Kerja-kerja penyelenggaraan awam. 40 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . sistem perhubungan data. Sistem pengawasan radar. penyaliran bawah tanah CE31 Kerja-kerja kejuruteraan awam telekumunikasi Kerja-kerja meletup batu. penyaliran Bukti kerja/ Sijil Kecekapan bawah tanah. Struktur Bukti kerja Struktur kejuruteraan awam Telekomunikasi. Bukti kerja Sijil pemasangan perancah dengan JKKP Kerja-kerja penstabilan tanah. Struktur berukir. Penanaman sesalur dan pembinaan peti penyambung dan buat lurang untuk rangkaian kabel telefon. Bukti kerja Sistem Acuan Khusus. Struktur pencawangan Elektrik dan sebagainya.KATEGORI PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE) PENGKHUSUSAN CE23 Kerja `prestressing’ dan `post-tensioning’ DISKRIPSI Kerja `prestressing’ tensioning’.

Permit D dari SPAN Kerja kerja Pengorekan.KATEGORI PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE) PENGKHUSUSAN CE34 Kerja-kerja pemasangan konkrit pratuang CE35 Ujian konkrit CE36 Kerja-kerja tanah CE37 Kerja-kerja serombong stesen kuasa CE38 Penyenggaraan sistem pembentongan CE39 Penyelengaraan sistem bekalan air CE40 Pengorekan CE41 Kerja membina kolam air untuk ternakan DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Kerja-kerja pemasangan konkrit Bukti kerja pratuang. Pendaftaran dengan JKKP (orang) Kerja-kerja membina kolam takungan Bukti kerja air untuk ternakan udang ikan dan sebagainya. Permit D dari SPAN Penyenggaraan sistem bekalan air. Kerja-kerja ujian konkrit yang tidak Bukti kerja memberikan kesan pada anggota konkrit. Bukti kerja Kerja-kerja membuat serombong stesen Bukti kerja kuasa dan sebaginya. Kerja-kerja tanah. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 41 . Konkrit bertetulang atau tanpa tulang Tuang dahulu untuk rasuk. bebendul jalan pembentung dan saliran. Penyenggaraan sistem pembentongan.

pemasangan sistem gas perubatan. M05 Pemasangan. dan Bukti kerja M07 Peralatan dapur M08 Sistem pemulihan haba Pemasangan. alat campuran asfalt dan lain-lain. `travellators’ (syarikat) dn sistem `conveyor’. kilang. Pemasangan. penyerap pendingin `unfired pressure vessels’. kerusi pergigian. mengujiterima dan Pendaftaran dengan JKKP penyenggara lif. penyenggaraan dan Bukti kerja Pemampatan dan penjanaan membaiki pemampat empar. eskalator. mengujiterima. pemampat berasaskan mekanikal salingan. Automasi bangunan industri dan sistem Bukti kerja/Sijil Kecekapan kawalan proses termasuk pemasangan Pengurusan dan penyenggaraan mikropemproses atau sistem kawalan komputer untuk bangunan dan sistem kawalan proses industri. pengujiterima dan sistem Bukti kerja Sistem untuk bengkel. penjanaan turbin air dan sistem hibrid. kelincir. sistem hydrotherapy dan sebagainya.KATEGORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME) PENGKHUSUSAN M01 Sistem hawa dingin dan pengedaran udara M02 Sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran M03 Lift dan Eskalator M04 Sistem automasi bangunan DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pemasangan. Pendaftaran dengan JKKP menyenggara dan pembaikan loji (syarikat) dandang. pemampat putar injap talian paip. mengujiterima menyenggara peralatan dapur. peniup. penukar haba. M09 Pemasangan. Pemasangan. 42 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . jentera pengangkat. pemampat udara. Pemasangan dan penyengaraan bunyi Bukti kerja/Sijil Kecekapan amaran api. Bukti kerja/Sijil Kecekapan penyenggaraan dan pembaikan Pengurusan penghawa dingin. penjanaan diesel. sistem pencegah dan Pengurusan perlindungan kebakaran. jentera pemecah dan loji penapis. mengujiterima. fotovolta suria. kuari kuari dan sebagainya seperti kren. M06 Peralatan perubatan Pemasangan. kilang penyengaraan bengkel. pemampat cecair gelang. pengujiterima dan Bukti kerja penyenggaraan peralatan perubatan seperti sistem pemampat udara. pendingin bilik sejuk dan sistem pengedaran udara.

penyahidrat penyejat. relau. Pembinaan. sistem pengisian semula bahan api untuk penerbangan `and defuelling’. loji penjanaan. loji petrokimia. stesen pengkalan atas laut. Stesen petrol.KATEGORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME) PENGKHUSUSAN M10 Pendingin untuk kuasa penjanaan M11 Pembinaan dan rawatan khusus DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pemasangan. penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki stesen pemampat. tangki. `Self Contained’ pelantar gerudi separuh tenggelam) gerudi atas laut. pepaipan. penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki batang ekzos. sistem penyampai rak bergerak . sistem barsuar kimpalan dan galas. Sistem kawalan pencemaran pemisah minyak. Pendaftaran dengan JKKP kren bagan. kapal gerudi. penggosok. pam empar dan pam tujuan khas Pemasangan alat pengepam. pemisah turas. Bukti kerja M12 Loji khusus M13 Pengendalian gerudian M14 Teknologi tambahantanah. Unit (orang) pengangkat untuk menyelenggara bangunan dan sebaginya. penebatan panas dan sejuk. kren workshop. dan sebagainya. Kren menara dan jentera pengangkat. M15 Kelengkapan mekanikal pelbagai Kelengkapan Mekanikal pelbagai seperti Pengalaman/personel pemasangan dan pembaikan loji jentera teknikal dan kelengkapan Pemasangan. stesen permeteran. penjayaan. M16 Kren menara M17 Peralatan dobi KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 43 . Mendirikan. kilang penapis minyak. Pembinaan. pembagasan kersik dan mengecat. penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki turbin gas terpacu pendingin. reaktor. loji memproses gas. penyenggaraan dan pembaikan sistem berasaskan mekanikal seperti loji pembersihan pembuangan . pemasangan loji pembersih air pam putar. penunu. `conventional workover rig’ dan baj berpaya. pam salingan. pengujian. penyenggaraan dan membaiki Bukti kerja gerudi luar pantai (Jack-up Tender Assisted. Pemasangan dan kelengkapan peralatan Bukti kerja dobi.

Penyelenggaraan am mekanikal. sistem pandang dengar. penggera keselamatan. Pemasangan dan penyenggaraan kawalan Bukti kerja keselamatan. Automasi bangunan. sistem persidangan. KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Bukti kerja Pemasangan kelengkapan loji seperti Bukti kerja pembersih kumbahan. mencampur asfalt dan pembersih air. sistem penggera pelantar. sistem pengawasan. sistem perlindungan kilat. Bukti kerja Kerja-kerja pemasangan sistem siar Bukti kerja raya. Pemasagan dan penyenggaraan peralatan dan kabel voltan tinggi bawah tanah. talian atas tegangan tinggi termasuk menara `transmission’ melebihi 1KV. perindustrian Bukti kerja dan sistem kawalan proses termasuk pemasangan dan penyenggaraan mikro pemproses atau sistem kawalan bangunan berkomputer dan sistem kawalan proses perindustrian.. Pendaftaran kontraktor elektrik Sarawak (orang) / Pendaftaran Kontraltor Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga ( borang Q) (Syarikat) E03 Sistem automasi bangunan serta sistem pengeluaran tenaga E04 Pemasangan voltan rendah E05 Pemasangan voltan tinggi Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga ketegori B.B0.B4 atau pendaftaran Jurutera Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (orang) 44 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . CCTV. Pendawaian am dan pengawalan sistem kerja pendawaian tidak melebihi 1KV. pengawasan tempat meletak kereta dan sistem kad laluan masuk. Pemasangan dan penyenggaraan talian atas tegangan rendah dan kabel bawah tanah tidak melebihi 1KV termasuk juga pemasangan dan penyenggaraan perkakasan dan peralatan `genarating plant’ tidak melebihi 1KV. penghancuran dan penapisan. Pemasangan dan penyenggaraan sistem pengeluaran tenaga. sistem perlindungan gas.. sistem intercom dan MATV.KATEGORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME) PENGKHUSUSAN M18 Sistem air panas M19 Pemasangan kelengkapan loji M20 Penyelengaraan am mekanikal E01 Sistem bunyi E02 Sistem pengawasan dan keselamatan DISKRIPSI Pemasangan sistem air panas. Termasuk juga pemasangan dan penyenggaraan perkakasan dan peralatan `genarating plant’ melebihi 1KV.sistem penderia/ pengesanan.

lampu stadium. Kerja-kerja pemasangan kabel rangkaian Bukti kerja untuk komputer. bantuan pandu arah. pencahayaan pelantar. saluran dalaman. Bukti kerja Bukti kerja Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (borang S) (syarikat) Bukti kerja E10 Panel kawalan khusus E11 Kerja am elektrik E12 Papan tanda elektrik E13 Sistem telekomunikasi keretapi Sistem semboyan dan perhubungan Bukti kerja keretapi. papan kenyataan elektronik dan sistem pembekalan kuasa tanpa ganguan. dan kabel dalam saluran dikeluarkan oleh Telekom paip bawah tanah. lampu pentas.KATEGORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME) PENGKHUSUSAN E06 Sistem pencahayaan khas DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pemasangan dan penyelenggaraan Bukti kerja lampu jalan. lampu landasan terbang. (orang) E09 Pelbagai peralatan khas Pemasangan. pamasangan lampu `high mast’ sistem laser. pencahayaan kilang penapis minyak dan sebagainya. lampu trafik. talian Sijil kecekapan yang Sistem telekomunikasi luaran atas lurang. Penal kawalan khusus. Kerja Am Elektrik. pencahayaan bawah air. lampu kesan khas. pengujiterima dan Bukti kerja menyenggara meja bilik pembedahan dan lampu. peralatan radiografi. E14 Kabel rangkaian komputer KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 45 . Pemasangan Papan tanda Elektrik. pemasangan sistem perhubungan untuk kawalan pusat laluan tepi stesen dan pemasangan sawar elektrik lengkap dengan isyarat susur dan penggera lebuhraya. pemasangan sistem semboyan yang mengandungi Geganti Berkaitpunca dan Geganti Bongkah Automatik. Kabel telefon. pecahayaan loji petrokimia pencahayaan loji memproses gas. sistem Sijil kecekapan yang komunikasi beradio dan sistem PABX. dikeluarkan oleh Telekom (orang) E07 Sistem telekomunikasi dalaman E08 Kebel telekomunikasi bawah tanah. sistem panggilan jururawat.

CE29 (Pemasangan perancah) CE40 (Pengorekan) B25 (Penyambungan paip ke paip kumbahan) E07 (Sistem telekomunikasi dalaman) E08 (Sistem telekomunikasi luaran) B10 (Pemasangan paip air dalaman) CE19 (Sistem Pembetungan) KOMPETEN PERMIT/SIJIL/LESEN Permit A (A1 ATAU A2) SPAN kecuali Sabah dan Sarawak Pendaftaran Kontraktor Elektrik Sarawak Pendaftaran Dengan Suruhanjaya Tenaga (Kategori B.. C2 (projek RM 2juta tetapi tidak melebihi RM10juta). C2 (projek RM 2juta tetapi tidak melebihi RM10juta). B0.LAMPIRAN 2D PENGKHUSUSAN B10 (Pemasangan paip air dalaman) E04 (Pemasangan voltan rendah) E05 (Pemasangan voltan tinggi) B21. C3 (projek RM200 ribu tetapi tidak melebihi RM2juta) ATAU C4 (projek tidak melebihi RM200ribu) kecuali Sabah dan Sarawak Pendaftaran dengan JKKP Permit D dengan SPAN kecuali Sabah dan Sarawak CE20 (Sistem bekalan air) CE09 (Saluran paip minyak atau gas) B27/CE38/CE39 (Perkhidmatan penyenggaraan sistem bekalan air atau sistem pembetungan) B20 (Pemasangan paip gas dalam bangunan) CE25 (Kerja-kerja meletup batu) E04 (Pemasangan voltan rendah) E12 (Papan tanda elektrik) M03 (Lift dan Eskalator) M08 (Sistem pemulihan haba) M16 (Kren menara) SYARIKAT Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Permit dari Kem. Dalam Negeri.B4) Pendaftaran Jurutera Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga Sijil pemasangan Perancah dengan JKKP ORANG Pendaftaran dengan JKKP Permit B dengan SPAN kecuali Sabah dan Sarawak Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom Sijil Jurugegas dari pihak berkuasa tempatan (untuk Sabah & Sarawak) Permit SPAN C1 (projek lebih RM10juta) . Pendaftaran kontraktor elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Pendaftaran kontraktor papan tanda elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Pendaftaran dengan JKKP Pendaftaran dengan JKKP Pendaftaran dengan JKKP 46 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . C3 (projek RM200 ribu tetapi tidak melebihi RM2juta) ATAU C4 (projek tidak melebihi RM200ribu) kecuali Sabah dan Sarawak Permit SPAN C1 (projek lebih RM10juta) .

000.000. # Kumpulan A - Kumpulan B - Kumpulan C .000. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 47 .00 Pegawai Pengurusan Utama.00 250.00 5.000.LAMPIRAN 3 JADUAL B : KRITERIA PENDAFTARAN KONTRAKTOR 1 Gred 2 Keupayaan Menender/ Menjalankan Kerja (RM) 3 Modal Berbayar*/ Modal Terkumpul** (RM) 4 Personel Teknikal Kelulusan Individu 5 Pegawai Pengurusan Utama/ Wakil Peg.00 1 kumpulan A dan 1 kumpulanB (kedua-dua min 5 tahun pengalaman) atau 2 kumpulan A (salah seorang min 5 tahun pengalaman) 1 kumpulan A dan 1 kumpulan B (salah seorang min 3 tahun pengalaman) 1 kumpulan A atau 1 kumpulan B (min 5 tahun pengalaman) 1 kumpulan B Sijil kursus/pengalaman Sijil kursus/pengalaman Sijil kursus/pengalaman 2 tahun pengalaman berkaitan pembinaan G6 Tidak melebihi 10 juta 500.000. Pegawai teknikal dan personel binaan yang terlibat dengan aktiviti pembinaan ditapak bina G4 G3 G2 G1 150. politeknik dan pusat-pusat latihan seumpamanya.00 Tidak melebihi 200.00 G5 Tidak melebihi 5 juta Tidak melebihi 3 juta Tidak melebihi 1 juta Tidak melebihi 500.00 25.00 Nota: • Modal Berbayar (bagi syarikat Sdn Bhd atau syarikat Bhd) •• Modal Terkumpul (bagi firma pemilik tunggal / perkongsian dalam bentuk penyata bank untuk 3 bulan terkini (purata baki diambilkira)/ baki di buku simpanan / kemudahan overdraft / simpanan tetap yang belum dicagar / saham ASB.000. Pengurusan Utama 6 Kad Pendaftaran Personel Binaan G7 Tiada Had 750.000.000.000.00 50. pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan pembinaan pemegang Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan Pembinaan individu yang pernah mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan pembinaan dan/atau juga individu selain daripada yang di atas tetapi terlibat dengan aktiviti-aktiviti teknikal di tapak binaan dengan pengalaman di dalam kerja-kerja pembinaan ataupun pemegang sijil-sijil teknikal berkaitan pembinaan dari ABM.

LAMPIRAN 4 TEMPOH PEMBAHARUAN GRED PENDAFTARAN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN (mata minimum wajib) (mata minimum) (mata minimum) G1 DAN G2 G3 DAN G4 G5 DAN G6 G7 10 20 30 40 20 40 60 80 30 60 90 120 48 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .

Lawatan teknikal. bengkel. persidangan.sepenuh hari . seminar. Bengkel. Seminar. Kursus. kursus pendek dan program yang berkaitan sebagai peserta yang dianjurkan oleh pihak lain yang diiktiraf oleh CIDB MATA CCD SETIAP ACARA MATA CCD SETAHUN BUKTI / DOKUMEN Sijil 16 8 4 b Sijil . seminar. Adjudicator.separuh hari Lawatan teknikal / Misi Pelaburan Antarabangsa yang dianjurkan oleh CIDB atau pihak lain yang berkaitan yang diiktiraf oleh CIDB Latihan kemahiran pembinaan yang dianjurkan oleh Akademi Binaan Malaysia (ABM) atau pusat latihan yang diiktiraf oleh CIDB (Belia & Personel Binaan) **Program Latihan Kontraktor . forum. Syarahan. kursus pendek dan program yang berkaitan sebagai peserta yang dianjurkan oleh CIDB dan agensi kerajaan yang berkaitan .2 hari atau lebih .2 hari atau lebih . etc Penyertaan di dalam pertandingan MCIEA 14 6 3 c 8 Surat Pengesahan d 25 Sijil SKK & Sijil SKP / Sijil Kehadiran 20 Surat Lantikan Surat Jemputan Mesyuarat / Surat Lantikan Sijil Sijil b 20 c d 20 10 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 49 . forum.Kursus Business . Forum. latihan a PENERANGAN Menghadiri konvensyen.sepenuh hari .separuh hari Menghadiri konvensyen.Kursus Teknikal 2 Terlibat di dalam Program-program Pembangunan CIDB a Ahli Lembaga Pengarah CIDB Jawatankuasa CIDB (kumpulan.LAMPIRAN 5 PROGRAM PEMBANGUNAN KONTRAKTOR SECARA BERTERUSAN ‘ CONTINUOUS CONTRACTOR DEVELOPMENT (CCD) ‘ SKIMA MATA CCD NO 1 ACARA CCD Konvensyen. pakar/khas/gerak kerja dan sebagainya) -(Kehadiran mesyuarat minima sebanyak 60%) CIDB’s Mediator. persidangan. bengkel.

Timbalan Presiden iii. bengkel. seminar. Ahli Biasa b Mewakili persatuan ke manamana acara rasmi Penerbitan buku berkait dengan profesion > 100 muka surat Penerbitan buku berkait dengan profesion < 100 muka surat Penerbitan artikel di dalam jurnal. majalah atau akhbar yang berkaitan dengan profesion Menghadiri mesyuarat agong persatuan pada peringkat kebangsaan. kertas kerja dan sebagainya PENERANGAN Penceramah. kursus dan sebagainya a b Dianjurkan oleh CIDB Dianjurkan oleh pihak lain yang diiktiraf oleh CIDB Pemilik berdaftar kepada syarikat pembinaan yang berkhidmat dengan persatuan/ pertubuhan pembinaan yang diiktiraf oleh CIDB. samada di peringkat kebangsaan atau negeri i. Pengerusi atau ahli panel terlibat di dalam penyediaan dan persembahan ucaptama atau kertas kerja bagi persidangan. forum. Presiden ii. Ahli Jawatankuasa v. Ahli Majlis iv.NO 3 ACARA CCD Persembahan ucaptama. negeri dan cawangan Anugerah dan pengiktirafan berkaitan dengan aktiviti pembinaan oleh badan / institusi yang diiktiraf oleh CIDB Penglibatan dan sumbangan yang berkaitan dengan aktiviti pembinaan serta diiktiraf oleh CIDB MATA CCD SETIAP ACARA MATA CCD SETAHUN BUKTI / DOKUMEN Surat Tawaran / Surat Lantikan / Sijil 6 3 4 Berkhidmat kepada profesion a 10 8 6 4 1 4 20 15 Surat Pengesahan 5 Penerbitan buku atau artikel a b Bahan Cetakan & Penerbit 10 c Sumbangan kepada aktiviti persatuan berkaitan pembinaan 6 a 4 Surat Pengesahan a 7 Lain-lain b 10 Sijil Akan Ditentukan Oleh CIDB 50 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . konvensyen.

00 setahun RM 150.500.00 BAYARAN Disertakan bersama semasa memohon: 1.000. Permohonan untuk pendaftaran tempatan borang CIDB R1/95 (Pin 1/99) 2.00 setahun RM 700. Pengeluaran Salinan Pendua RM 1. Permohonan untuk pembaharuan 4.00 jika telah dikeluarkan Perakuan Sementara RM 200. Pendaftaran Perakuan Sementara untuk Kontraktor Asing c.00 setahun RM 350.00 setahun RM 1. Permohonan untuk perakuan sementara di dalam borang CIDB R2/95 atau permohonan untuk pendaftaran asing borang CIDB R3/95 c. Pendaftaran Asing AMAUN RM 50. Pendaftaran Perakuan Kontraktor Asing 3.00 RM 100.00 setahun RM 500. Permohonan kebenaran khas 7.00* RM 4.00 RM 20.00 setahun RM 80. Permohonan untuk kenaikan gred 5.LAMPIRAN 6 BAYARAN FEE JENIS 1. Kebenaran khas f.000. Denda Kelewatan memperbaharui 4.00 Disertakan sebelum pengeluaran perakuan Disertakan sebelum pengeluaran perakuan Disertakan bersama dengan permohonan Borang CIDB R3/95. FEE PENDAFTARAN a.400.00 3. Perubahan butir RM 30. Perakuan pendaftaran Gred G7 Gred G6 Gred G5 Gred G4 Gred G3 Gred G2 Gred G1 b. Fee Proses a. Permohonan untuk tambahan kategori/pengkhususan 6. Pengeluaran Perakuan baru 5.00 setahun RM 20. Pendaftaran baru b.00 Disertakan jika pembaharuan diterima oleh LPIPM kurang daripada 30 hari sebelum dari tarikh luput pendaftaran Disertakan sebelum pengeluaran perakuan baru untuk menggantikan perakuan yang hilang/rosak Disertakan semasa permohonan KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 51 . Pembaharuan d. Kenaikan gred/tambah kategori/pengkhususan e. RM 5. Pertukaran di dalam butir-butir 2.

Sijil kursus Intergriti Mata CCD (sijil dan sebagainya) Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK) √ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama Baru √ √ √ √ ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** * * ** Permohonan Pembaharuan Naik Gred √ * * * ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** √√ √ ** √ * * * ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** * * ** 52 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . . Managers.Borang 49 Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat – Borang 13 Borang 44 – Notis Pemberitahuan Alamat Berdaftar dan Waktu Pejabat dan Butir-Butir Perubahan Borang “Annual Return”.LAMPIRAN 7 (i) Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD ATAU SYARIKAT BERHAD Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nota: Perkara Bayaran fee proses “Memorandom and Articles of Association” Perakuan Pemerbadanan Syarikat Persenderian /Awam – Borang 9/8 “Return Of Allotment Of Shares” – Borang 24 “Form Of Annual Return Of A Company Having Share Capital” “Return Giving Particulars In Register Of Directors. 24 & 29 kepunyaan syarikat yang mempunyai ekuiti dalam syarikat pemohon Borang 32A – Borang Pindah Milik Saham / Debentur jika melibatkan ekuiti asing Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) Penyata kewangan audit terkini Salinan kad pengenalan PPU wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan bagi PPU wakil PPU dan teknikal personel Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman (resume) Jadual Caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata caruman KWSP/ SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll.

jika ada -Saham ASB Salinan kad pengenalan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman (resume) Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan (SKK) Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll. Sijil kursus Intergriti Mata CCD (sijil dan sebagainya) Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK) √ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama Baru √ √ √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** * * ** Permohonan Pembaharuan Naik Gred √ ** √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** √√ √ ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** * * ** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nota: KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 53 .LAMPIRAN 7 (ii) Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan FIRMA PEMILIKAN TUNGGAL ATAU PERKONGSIAN SAHAJA Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perkara Bayaran fee proses Pendaftaran Perniagaan AKTA PERDAFTARAN PERNIAGAAN 1956 (Pindaan 1978) – Borang A Perakuan Pendaftaran – Borang D terkini Pendaftaran perubahan-perubahan dalam perniagaan – Borang B Lesen Berniaga – Borang B (Sabah) Sijil Pendaftaran Ordinan Nama-nama Perniagaan (CAP64) (Sarawak) Petikan Pendaftaran Nama-nama Perniagaan (Sarawak) Lesen Perdagangan – Borang 1 (Sarawak) Maklumat Kewangan (Semua / salah satu diantara berikut):-Salinan penyata bank akaun semasa 3 bulan terkini -Salinan baki terkini dari buku akaun simpanan -Salinan penyata simpanan tetap yang masih dalam tempoh sah laku dan tidak dicagarkan -Surat pengesahan dari bank berhubung dengan kemudahan overdraft.

LAMPIRAN 7 (iii) Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan KOPERASI DAN LAIN-LAIN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perkara Bayaran fee proses Perakuan Pendaftaran Perakuan Pindaan Pendaftaran Undang-undang kecil Senarai Anggota Lembaga Pengarah Terkini Pendaftaran saham anggota (jika baru didaftarkan) Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) terkini Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) terkini Penyata Kewangan di audit terkini Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Salinan kad pengenalan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Sijil kursus Intergriti Mata CCD Sijil Kecekapan Pengurusan (SKP)/Sijil Kecekapan kemahiran (SKK) √ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama Baru √ √ ** √ √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ ** * ** Permohonan Pembaharuan Naik Gred √ ** ** ** √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ √√ √ ** √ ** ** ** √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ * * ** Nota: 54 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 55 .

56 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful