Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

KANDUNGAN
PERKARA PENGENALAN TAKRIF KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN PENDAFTARAN UNTUK PEMOHON TEMPATAN
- - - Permohonan baru, Pembaharuan, Kenaikkan Gred Tambah Kategori dan Pengkhususan, Kebenaran Khas Masuk Tender/Menjalankan Kerja, Perubahan Butir-butir

MUKA SURAT 1 2-3 4 -14 15 - 24

PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA PENDAFTARAN UNTUK KONTRAKTOR ANTARABANGSA PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING
Lampiran 1 Lampiran 2a Lampiran 2b Lampiran 2c Lampiran 2d Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 (i) Lampiran 7 (ii) Lampiran 7 (iii) Senarai Pejabat CIDB Gred, Kategori dan Pengkhususan Pendaftaran Senarai Pengkhususan Dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Pengkhususan Pendaftaran Keperluan Tambahan Bagi Pengkhususan Kriteria Pendaftaran Mata Minimum CCD Skima Mata CCD Bayaran Fee Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Syarikat Sendirian Berhad atau Berhad Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Firma Pemilikan Tunggal/Perkongsian/Enterprise Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Koperasi Dan Lain-Lain

25 - 26 27 28 - 29 30 - 31 32 33 - 34 35 - 45 46 47 48 49 - 50 51 52 53 54

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN
PENGENALAN a) Berkuatkuasa mulai 20 Julai 1995, adalah mandatori untuk semua kontraktor samada tempatan atau asing untuk berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) atau CIDB sebelum mengakujanji dan menyempurnakan apa-apa kerja pembinaan di Malaysia kecuali mereka yang diberi pengecualian di bawah Seksyen 40(1) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. Seseorang yang mengakujanji untuk menjalankan atau menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja pembinaan tanpa didaftarkan sebagai kontraktor berdaftar dengan LPIPM adalah melakukan kesalahan di bawah Akta ini dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit. Kontraktor yang memohon untuk didaftarkan dinasihatkan untuk membaca terma Keperluan dan Prosedur Pendaftaran dengan teliti sebelum mengemukakan borangborang permohonan.

b)

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

1

1.0

TAKRIF

Industri Pembinaan ertinya industri berkenaan dengan kerja-kerja pembinaan; Kerja-kerja Pembinaan ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan atau perobohan
a) b) c) d) e) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, tembok, pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah paras bumi; mana-mana jalan, kerja-kerja pelabuhan, landasan keretapi, laluan dan talian kabel, terusan atau padang terbang; apa-apa kerja saliran, pengairan atau kawalan sungai; apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau mana-mana jambatan, jejambat, empangan, reservoir, kerja tanah, talian paip, pembetung, akueduk, pemacu, syaf, terowong atau kerja-kerja penebusgunaan,

dan termasuklah apa-apa kerja yang menjadi bahagian yang penting, atau adalah persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e), termasuklah pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, meletakkan batu asas, pemulihan dan melanskap tapak;

Kontraktor ertinya seseorang yang mengakujanji untuk menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja pembinaan; Kontraktor tempatan bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia serta mempunyai pegangan ekuiti tempatan sekurang-kurangnya tujuh puluh peratus (70 %). Ekuiti asing dari kalangan rakyat dari negara-negara ASEAN adalah dibenarkan tetapi tidak melebihi lima puluh satu peratus (51 %) dari jumlah modal berbayar atau modal terkumpul. Kontraktor Asing bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau di luar negara serta mempunyai pegangan ekuiti rakyat asing sebanyak tiga puluh satu peratus (31 %) dan ke atas. Kakitangan yang digajikan adalah pekerja yang diambil bekerja oleh sesebuah syarikat serta dibuktikan dengan salinan Penyata Caruman / Jadual Caruman KWSP (Borang A) /Jadual Caruman SOCSO terkini dengan salinan resit bayaran caruman berkenaan. Ijazah/diploma yang diiktiraf adalah ijazah/diploma samada dalam atau luar negara serta diiktiraf oleh kerajaan Malaysia atau Lembaga Akreditasi Negara. Pegawai pengurusan utama (PPU) samada pemilik perniagaan, ahli lembaga pengarah atau pengarah.

2

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

Personel teknikal boleh terdiri dari mana-mana individu samada pemilik perniagaan, ahli lembaga pengarah, pengarah atau kakitangan yang digajikan sepenuh masa dan dibayar caruman KWSP. Kontraktor Usahasama adalah Syarikat usahasama yang tidak diperbadankan di Malaysia yang telah dianugerahkan sesuatu projek pembinaan. Satu atau kesemua daripada syarikat usahasama tersebut telah berdaftar secara individu dengan CIDB. Kontraktor Antarabangsa adalah Kontraktor tempatan yang telah berdaftar dengan CIDB dan akan melaksanakan / telah melaksanakan kerja pembinaan di luar negara.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

3

00 senaskah dan tambahan RM1.gov.1 Tatacara Permohonan Semua permohonan Perakuan Pendaftaran Kontraktor hendaklah menggunakan borangborang yang telah ditetapkan.cidb.my/). 4 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Pada amnya pemohon yang memohon pendaftaran hendaklah memenuhi mana-mana undang-undang atau peraturan bertulis yang melibatkan aktiviti yang akan dilaksanakan jika beliau didaftarkan. Skop Pendaftaran Terdapat tiga (3) Kategori Pendaftaran iaitu: (i) (ii) (iii) Pembinaan Kejuruteraan Awam Pembinaan Bangunan dan Mekanikal dan Elektrikal 2. dengan harga RM5. Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU) atau wakil PPU yang diberi kuasa secara bertulis.00 (caj pos sekiranya melalui pos).KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 2. Pemohon hendaklah memastikan borang permohonan mereka diisi dengan lengkap bersama-sama dengan dokumen sokongan yang telah disahkan. Borang permohonan boleh diperolehi secara belian terus di mana-mana pejabat CIDB Negeri dan Cawangan seperti alamat di (lampiran 1). Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak/tidak diterima. Borang permohonan yang telah lengkap boleh diserah/pos di mana-mana pejabat ClDB Negeri dan Cawangan yang berdekatan. 2b dan 2c) Pengkhususan tertentu Pemohon yang memohon pengkhususan seperti di lampiran 2d perlu memenuhi keperluan seperti yang ditetapkan.) Terdapat tujuh (7) gred bagi setiap kategori dan pengkhususan (rujuk lampiran 2a. Borang permohonan juga boleh diperolehi secara dimuaturun melalui laman web rasmi CIDB (http://www.2 Kategori ini dikelaskan mengikut pelbagai kumpulan pengkhususan (rujuk lampiran 2a.0 TERMA PENDAFTARAN 2.

Borang Permohonan yang disertai dengan fee prosesan berkaitan hendaklah diserahkan di mana-mana alamat CIDB seperti di lampiran 1. Pembayaran boleh juga dibuat melalui wang pos. atau Orang yang diberi kuasa (Pengarah Syarikat. firma perseorangan. persatuan dan koperasi di mana wajar.2. 2. Pemohon adalah digalakkan mengemukakan terus surat perakuan klien / perunding bagi projek-projek yang telah dilaksanakan dan hendaklah diserahkan bersama-sama borang permohonan di dalam sampul bertanda ‘SULIT’. Pembayaran tunai hanya boleh dilakukan di kaunter CIDB sahaja. Pemohon digalakkan untuk menyerahkan sendiri permohonan untuk memastikan permohonan mereka adalah lengkap. Pembayaran menggunakan cek syarikat atau cek peribadi tidak diterima. Semua fee yang dibayar tidak akan dikembalikan. Semasa memproses permohonan. Jumlah fee yang perlu dibayar seperti di lampiran 6.3 Fee Prosesan Semua permohonan hendaklah diserahkan bersama fee proses yang berkaitan. 7(ii) dan 7 (iii) untuk menentukan dokumendokumen sokongan yang perlu dikemukakan mengikut operasi perniagaan semasa permohonan dibuat. perkongsian. Pemprosesan akan dibuat hanya berdasarkan maklumat yang dikemukakan di dalam borang permohonan. Pemilik Perniagaan.4 Penyerahan Borang Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh PPU atau orang yang diberi kuasa untuk berbuat demikian oleh Syarikat. CIDB boleh meminda amaun fee tanpa memberi sebarang notis. Apa-apa bayaran perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak bank atau perunding professional ke atas CIDB berhubung dengan pertanyaan yang dibuat hendaklah ditanggung oleh pemohon. jaminan bank atau deraf bank atas nama “Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia”. pihak CIDB mungkin merasakan perlu untuk mendapatkan rujukan dari pihak Bank atau Klien / Perunding professional yang mengawasi projek-projek pemohon. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 5 . 2.5 Pengesahan Dokumen Semua dokumen sokongan yang dikemukakan bersama borang permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor hendaklah disahkan oleh:(i) (ii) Agensi pengeluar dokumen berkaitan. Setiausaha Syarikat) Pemohon hendaklah merujuk lampiran 7(i).

7 Pemakluman Keputusan Permohonan Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon samada melalui serahan tangan di kaunter pejabat CIDB atau melalui pos.8 Fee Bayaran Pendaftaran Fee proses pendaftaran hendaklah dijelaskan sebelum permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor dapat dipertimbangkan.6 Masa Prosesan Dalam keadaan biasa. 2. Fee Pendaftaran akan dimaklumkan melalui surat kelulusan permohonan dan hendaklah dijelaskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan. Pemohon diingatkan agar menyemak kelulusan dan terma sebelum membuat pembayaran untuk pengeluaran Perakuan Pendaftaran.7. Keputusan permohonan pendaftaran kontraktor seperti berikut.2. Walau bagaimanapun. Pemohon diingatkan agar menyemak kelulusan dan terma sebelum membuat pembayaran untuk pengeluaran Perakuan Pendaftaran.2. 2.7. 2. 2.7. Kadar fee proses dan pembayaran adalah seperti di lampiran 6.2 Lulus Bersyarat Surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB telah mempertimbangkan dan memberi kelulusan bersyarat di mana pemohon perlu mematuhi apa-apa syarat yang ditetapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat. Surat keputusan permohonan juga boleh diperolehi/ambil di kaunter CIDB oleh pemilik/pengarah ataupun wakil yang diberi surat kuasa. pemohon akan dimaklumkan mengenai keputusan tidak lebih empat belas hari (14) dari tarikh penjanaan nombor permohonan. 6 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . pemohon boleh membuat rayuan di atas penolakan tersebut jika syarat-syarat yang diperlukan dapat dipenuhi dan dikemukakan semula kepada CIDB bagi tujuan memproses semula permohonan.1 Lulus Surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB telah mempertimbangkan dan memberi kelulusan seperti yang dinyatakan dalam surat. jika permohonan adalah lengkap dan teratur.3 Gagal Surat penolakan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB tidak dapat mempertimbangkan permohonan yang telah dikemukakan kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

(i) (ii) (iii) (iv) (v) Daftar Syarikat (Memorandum & Articles of Association)/ Daftar Perniagaan (Borang A) Undang-Undang Kecil Koperasi/Persatuan Borang 1 (negeri Sarawak) Borang B (negeri Sabah) KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 7 . Pembayaran dalam bentuk tunai hanya boleh dilakukan di kaunter CIDB sahaja. 2b dan 2c untuk gred. Sila rujuk lampiran 2a. sebelum mereka boleh dipertimbangkan untuk berdaftar dengan CIDB.Kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor akan terbatal dengan sendirinya tanpa sebarang notis sekiranya fee pendaftaran gagal dijelaskan dalam tempoh tersebut. Keperluan pendaftaran adalah seperti dinyatakan di bawah:(i) (ii) (iii) (iv) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pendaftaran Perniagaan/Pendaftaran Syarikat) Pendaftar Koperasi/Persatuan Lesen Perdagangan – Borang 1 (negeri Sarawak) Lesen Perniagaan .0 KELAYAKAN PENDAFTARAN Pemohon mestilah memenuhi keperluan pendaftaran sebelum mereka boleh diambil kira untuk didaftar.1 Status Dengan Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Perniagaan 3. Surat kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran tidak boleh dianggap sebagai Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor melainkan fee pendaftaran telah dijelaskan.9 Perakuan Pendaftaran Pemohon yang berjaya akan didaftarkan dalam gred. jaminan bank atau deraf bank atas nama “Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia”. kategori serta pengkhususan yang bersesuaian dan akan diberikan Perakuan Pendaftaran yang berkenaan. Pembayaran boleh dibuat melalui wang pos. Keperluan pendaftaran ialah seperti dinyatakan di bawah. 3.1 Pendaftaran Syarikat Pemohon hendaklah mendaftarkan operasi perniagaannya dengan manamana pihak berkuasa yang berkaitan di Malaysia.Borang B (negeri Sabah) Aktiviti atau operasi firma/syarikat/koperasi/persatuan dan seumpamanya hendaklah melibatkan kerja-kerja pembinaan yang dinyatakan di dalam. kategori dan pengkhususan. 2.1. 3. manakala pembayaran menggunakan cek syarikat atau cek peribadi tidak diterima.

2 Kelayakan Pemohon Permohonan untuk berdaftar sebagai kontraktor binaan hanya boleh dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU). 3. PPU boleh menamakan wakil yang akan bertindak sebagai PPU. kewangan adalah dinilai dari segi nilai modal bersih (net capital worth) yang dikira berdasarkan salah satu atau semua daripada berikut. Sekiranya PPU tidak mempunyai kelayakan.3. 3.1. 8 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .3. Keupayaan kewangan pemohon akan dinilai dari jumlah modal berbayar syarikat tersebut. Simpanan Tetap Simpanan tetap yang dimaksudkan ialah yang tidak dicagarkan pada mana-mana bank atau institusi kewangan serta belum luput tempoh matangnya. 3.1 Syarikat Sendirian Berhad/Berhad. Kemudahan Overdraft Amaun kemudahan overdraf (OD) yang dinikmati oleh pemohon (memerlukan pengesahan OD dari bank dan penyata 3 bulan terkini akaun OD tersebut). PPU hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam bidang pembinaan atau lulus Kursus Pengurusan Bisnes dan manamana kursus dalam bidang pakar/ tred (mengikut pengkhususan yang dipohon).3 Kelayakan Kewangan Pemohon hendaklah memiliki dan mengekalkan punca kewangan yang mencukupi sepanjang tempoh pendaftaran mereka.3.3. PPU hendaklah berdaftar dengan CIDB dan memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah. PPU atau pegawai yang dilantik untuk mewakili PPU adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa perkara bersabit dengan Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan. 3.1 Penilaian Keupayaan Kewangan Keupayaan Kewangan pemohon akan dinilai berdasarkan kepada dokumen yang dikemukakan serta jenis syarikat/operasi.1. (i) (ii) (iii) Akaun Semasa Penyata Akaun Semasa bank pemohon untuk tiga bulan terkini.2 Firma Milik Tunggal/Perkongsian Untuk pemohon ini. Had minima kewangan yang perlu dimiliki oleh pemohon adalah seperti di lampiran 3.

Selepas tamat kursus peserta akan diberi sijil kehadiran kursus. 3. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran tidak dapat dipertimbangkan. 3.3.4 Kelayakan Teknikal Personel Teknikal hendaklah terdiri dari warganegara Malaysia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan (diiktiraf oleh CIDB) melaksanakan kerja-kerja pembinaan.5. akaun Tabung Haji yang terkini (semua atau salah satu). saham ASB. 3.3 Koperasi /Persatuan atau Seumpamanya Kewangan bagi pemohon ini akan dinilai dari modal syer anggota.(iv) Akaun Simpanan Termasuklah akaun simpanan. Dokumen rujukan adalah akaun audit terkini.1. Personel teknikal hendaklah berdaftar dengan CIDB dan memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah. Permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran bagi kali pertama hendaklah disertakan dengan Sijil Kehadiran Kursus Integriti.1 Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan Semua kontraktor baru yang telah berdaftar dengan CIDB diwajibkan menghadiri Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan (1 hari) dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh Perakuan Pendaftaran kontraktor dikeluarkan. Pengarah. sijil Simpanan Premium BSN. Ahli Lembaga Pengarah. Personel teknikal hendaklah tidak terikat secara profesional atau digaji oleh mana-mana pihak selain dari pemohon. Personel Teknikal hendaklah memenuhi keperluan seperti di lampiran 3.5 Keperluan Tambahan Pemohon hendaklah memenuhi/mematuhi lain-lain terma dan syarat pengeluaran Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 9 . Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan adalah wajib dihadiri oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU) seperti berikut:a) b) c) d) Pemilik Perniagaan. atau Wakil Pegawai Pengurusan Utama (WPPU). 3.

Walau bagaimanapun. surat sokongan atau lain-lain sebagai bukti penganugerahan mata CCD seperti di lampiran 5.7 Salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang memerlukan salinan Perakuan Pendaftaran perlu mengemukakan surat permohonan daripada syarikat kepada CIDB beserta dengan bayaran sebanyak RM20.2 Mata CCD Permohonan pembaharuan perakuan pendaftaran kontraktor akan diluluskan berdasar kepada jumlah mata CCD yang dapat dikumpul oleh pemohon seperti di lampiran 4.6 Pengeluaran Semula Perakuan Pendaftaran Salinan akuan berkanun atau Laporan Polis mengenai kehilangan / kerosakan Perakuan Pendaftaran kontraktror asal dan bayaran sebanyak RM100. 3.5.00 sesalinan. 3. sijil kehadiran. b) Separa Aktif : Kontraktor yang tidak dianugerahkan sebarang projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa tetapi aktif dalam menyertai tender. surat permohonan daripada syarikat tidak diperlukan sekiranya PPU atau wakil PPU yang dilantik berurusan terus di kaunter CIDB. 10 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti sijil penyertaan. Kontraktor ini adalah terdiri dari mereka yang berpengalaman dan serius dalam bidang pembinaan.8 Status Pengkelasan Pendaftaran Kontraktor Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan maklumat projek yang dilaksanakan sepanjang tempoh Perakuan Pendaftaran kontraktor sebelumnya untuk penentuan status/kelas.Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB Negeri atau Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan penganjuran Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan. 3. CIDB mempunyai hak untuk menentukan pengkelasan kontraktor berdasarkan kepada maklumat yang dikemukakan.00 hendaklah dikemukakan sebelum Perakuan baru dikeluarkan sebagai menggantikan Perakuan Pendaftaran kontraktror yang hilang / rosak. Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB Negeri atau Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan mata CCD. 3. Pengkelasan Perakuan Pendaftaran kontraktor adalah seperti berikut: a) Aktif : Kontraktor tempatan yang mempunyai projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa.

Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya serta undang-undang bertulis yang lain pada sepanjang masa Perakuan Pendaftaran tersebut dipegang. Pihak CIDB boleh membatal. Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan daripada syarikat kepada CIDB. Syarikat yang membatalkan Perakuan Pendaftaran tidak boleh mengaktifkan semula (mendapatkan Perakuan Pendaftaran) dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh pembatalan dilakukan. b) c) KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 11 . hebahan akhbar. d) Baru : Kontraktor yang baru berdaftar. kebenaran bertulis dari semua pemegang adalah diperlukan.0 SYARAT-SYARAT UMUM a) Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah hak CIDB. Semua maklumat/dokumen yang dikemukakan kepada CIDB adalah menjadi milik CIDB. menarikbalik atau menggantung Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dikeluarkan.c) Dorman : Kontraktor yang tidak dianugerah sebarang projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa dan tidak menyertai sebarang tender. Perakuan Pendaftaran yang masih belum tamat tempoh sah laku perlu dikembalikan kepada CIDB sekiranya syarikat berhasrat untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran tersebut. CIDB mempunyai hak untuk mengguna dan menzahirkan maklumat-maklumat tersebut dalam apa jua bentuk terbitan untuk kegunaan dan kepentingan industri pembinaan. Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor hendaklah memulangkan Perakuan Pendaftaran tersebut apabila diarah untuk berbuat demikian.9 Pembatalan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Permohonan untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran kontraktor hanya boleh dipohon oleh pemegang Perakuan Pendaftaran. Perubahan pengkelasan Perakuan Pendaftaran boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan syarat pihak kontraktor dapat mengemukakan bukti kerja/tender (yang telah disahkan) dan membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal CIDB di mana-mana pejabat CIDB Negeri/ Cawangan. 4. Mana-mana arahan/pekeliling yang diedar melalui pos. Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah bertanggungjawab untuk mematuhi syarat-syarat pendaftaran kontraktor. 3. Bagi syarikat yang mempunyai lebih dari seorang pemegang Perakuan Pendaftaran. Semua kontraktor dikehendaki untuk mematuhi arahan/pekeliling yang dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa samada dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Setiap perubahan/penggantian Perakuan Pendaftaran baru tidak akan dikenakan bayaran. laman web atau apa-apa media/ kaedah yang difikirkan wajar akan disifatkan telah diterima oleh pihak kontraktor.

menggantung atau membatal atau menarik semula Perakuan Pendaftaran mana-mana kontraktor yang telah melakukan apa-apa kesalahan seperti yang tersenarai di perenggan (b).d) Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan butir-butir maklumat yang diperlukan oleh CIDB atau mendapatkan Perakuan Pendaftaran yang telah diluluskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh surat arahan/surat kelulusan dikeluarkan. atau ditarik balik: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) pemegang Perakuan telah dihukum sebagai bankrupt. Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan permohonan baru sekiranya ingin mendapatkan Perakuan Pendaftaran kontraktor setelah permohonan sebelumnya terbatal.0 PENGGANTUNGAN ATAU PEMBATALAN ATAU PENARIKAN SEMULA PERAKUAN PENDAFTARAN a) CIDB boleh atas daya usahanya sendiri atau berdasarkan aduan yang telah ditentusahkan daripada mana-mana pihak. Mana-mana sebab di bawah ini boleh menyebabkan Perakuan Pendaftaran kontraktor digantung. atau pemegang Perakuan telah melanggar atau gagal mematuhi. 5. atau pemegang Perakuan telah memperoleh Perakuan dengan membuat perakuan atau penyataan palsu secara bertulis atau sebaliknya. atau petisyen penggulungan berhubung dengan kontraktor telah diserahkan. 12 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . kecuali kontraktor menyerahkan salinan Perakuan pembaharuan dengan Pendaftar Perniagaan dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh tamat Perakuan Pendaftaran Perniagaan. atau pemegang Perakuan meninggalkan kerja pembinaan yang sedang dijalankan. b) (vii) c) Pendaftaran mana-mana kontraktor akan terbatal secara automatik dalam kes-kes berikut: (i) Apabila pendaftarannya dengan Pendaftar Perniagaan telah tamat. syarat-syarat atau batasan yang dikenakan oleh CIDB. atau telah membantu pelanggaran mana-mana terma. Kegagalan berbuat demikian akan dianggap bahawa pemohon tidak berminat untuk meneruskan usaha bagi mendapatkan Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dipohon dan permohonan tersebut akan terbatal dengan sendirinya tanpa sebarang notis. atau pemegang Perakuan gagal mematuhi mana-mana peruntukan Akta atau peraturan-peraturan pendaftaran. atau pemegang Perakuan didapati bersalah oleh mahkamah atau mana-mana badan penyiasat yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis kerana cuai dalam pelaksanaan kerja-kerja pembinaan yang dilaksanakan.

dalam masa satu (1) bulan dari tarikh kematian.0 TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR BERDAFTAR 6. e) Kontraktor yang pendaftarannya telah dibatalkan. f) 6. digantung atau ditarik balik tidak dibenarkan untuk menyertai mana-mana tender baru atau meneruskan mana-mana kerja pembinaan. kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam (c) di atas. (iii) (iv) d) Sebelum CIDB membatalkan. di mana dengan kelulusan CIDB. Apabila seorang kontraktor yang menjalankan operasi secara milik tunggal meninggal dunia kecuali waris atau walinya memohon kebenaran dari CIDB.1 Syarat Am a) b) Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan tidak boleh dipindah milik. di mana dengan kelulusan CIDB. menggantung atau menarik balik Perakuan Pendaftaran mana-mana kontraktor. Apabila rakan kongsi kontraktor yang beroperasi secara perkongsian meninggal dunia atau berpecah kongsi kecuali rakan kongsi yang masih hidup atau tinggal memohon kebenaran CIDB dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh kematian atau pemecahan.1 Syarat-Syarat Pendaftaran 6. dan Memberi kontraktor berkenaan peluang mengemukakan penjelasan secara bertulis.(ii) Bagi kontraktor yang pendaftarannya dengan Suruhanjaya Tenaga telah tamat kecuali kontraktor menyerahkan salinan Perakuan pembaharuan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh tamat pendaftaran. Pihak CIDB boleh dalam keadaan tertentu membenarkan kontraktor yang Perakuan Pendaftarannya telah dibatalkan untuk menyiapkan kerja semasanya. CIDB mempunyai hak mengkaji semula gred pendaftaran kontraktor dari masa ke semasa. pendaftaran kontraktor dibenarkan sehingga kerja semasa siap atau tamat pendaftarannya yang mana lebih awal. pendaftarannya boleh diteruskan sehingga kerja-kerja semasa yang sedang dilaksanakan siap.1. CIDB hendaklah: (i) (ii) Menghantar notis bertulis mengenai aduan terhadap kontraktor. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 13 .

Kontraktor hendaklah mengemukakan maklumat mengenai apa-apa kerja pembinaan atau kontrak dalam tempoh satu bulan selepas diaward. Kontraktor hendaklah memohon untuk memperbaharui pendaftaran dalam tempoh enam puluh hari sebelum tarikh tamat tempoh yang dinyatakan dalam Perakuan itu. Kontraktor hendaklah mempamerkan nombor pendaftaran atas papan tanda di setiap tapak pembinaannya.00 kerana lewat memperbaharui Perakuan Pendaftaran.6. Kontraktor hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Kod Etika Kontraktor yang diterbitkan oleh CIDB. peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya dan apa-apa terma.2 Tanggungjawab dan Obligasi Kontraktor a) Kontraktor hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (”AKTA”). Kontraktor tidak boleh menyertai mana-mana tender atau melaksanakan apa-apa kerja pembinaan selepas habis tempoh Perakuan sehingga ianya diperbaharui. b) c) d) e) f) g) h) i ) 14 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Kontraktor hendaklah mengemukakan apa-apa maklumat yang dikehendaki oleh CIDB dari masa ke semasa. syarat-syarat atau sekatan yang dikenakan oleh CIDB dari masa ke semasa. Permohonan yang diterima oleh CIDB kurang dari 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh Perakuan Pendaftaran akan dikenakan denda sebanyak RM200. Kontraktor hendaklah mempamerkan Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh CIDB atau salinan Perakuan Pendaftaran yang diperakui oleh CIDB di tempat perniagaannya. Kontraktor tidak boleh mengakujanji untuk membina apa-apa projek pembinaan yang melebihi nilai kerja pembinaan yang dinyatakan di bawah gred pendaftaranya dan tidak boleh melaksanakan apa-apa projek pembinaan di luar kategori pendaftaranya.1.

PENDAFTARAN UNTUK PEMOHON TEMPATAN ATAU PEMOHON YANG DIPERBADANKAN DI MALAYSIA 1.1. Membayar Fee proses sebanyak RM50. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 15 .2 Melengkapkan borang pendaftaran baru R1/95. Dalam tempoh tersebut. Pemohon telah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya. Tempoh Pendaftaran Semua pendaftaran baru akan diberi kelulusan bersyarat untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. sila rujuk lampiran 6. Pemohon hendaklah mempunyai atau menggaji pegawai teknikal yang berkelayakan dan mencukupi serta mengekalkan pegawai tersebut sepanjang tempoh pendaftarannya. (rujuk lampiran 3).0 PERMOHONAN PERAKUAN PENDAFTARAN BARU 1.1. Fee Pendaftaran Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan.00.1.1 Syarat-Syarat Permohonan a) b) c) d) e) f) 1.0 PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN 2. PPU atau wakil PPU mempunyai pengalaman dalam bidang pembinaan sekurang-kurangnya dua (2) tahun. 2. Perakuan Pendaftaran tidak akan diperbaharui jika kontraktor gagal menghadiri Kursus Integriti. kontraktor disyaratkan untuk menghadiri Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan yang dianjurkan oleh CIDB dan perlu memiliki mata CCD minimum seperti di lampiran 4 dalam tempoh kelulusan tersebut.1.2 1. Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan. Pemohon hendaklah mempunyai keupayaan kewangan yang mencukupi serta mengekalkan punca kewangan tersebut di sepanjang tempoh pendaftarannya (rujuk lampiran 3). 1. Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan.

1. 3. CIDB berhak untuk membuat penilaian semula gred pendaftaran kontraktor yang sedia ada .1 a) b) c) d) e) f) g) h) Syarat-Syarat Permohonan Melengkapkan borang pembaharuan R4/95. 2.2.1. 16 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .2 Dokumen Sokongan Rujuk lampiran 7(i). Gred pendaftaran akan diturunkan sekiranya kontraktor gagal memenuhi kriteria pendaftaran.00. 2b dan 2c).3 Fee Pendaftaran Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan (rujuk lampiran 6).1 Permohonan Permohonan untuk kenaikan gred sediada kepada gred yang lebih tinggi hendaklah menggunakan borang yang telah ditetapkan. Penilaian adalah berdasarkan maklumat yang dikemukakan bersama borang permohonan. Fee Proses sebanyak RM30.1.2 Butir-Butir Permohonan Pemohon hendaklah menyatakan gred yang dipohon di dalam borang permohonan mereka (rujuk lampiran 2a. 3.0 KENAIKAN GRED 3. Bebas daripada tindakan tatatertib. Permohonan yang dibuat kurang daripada tiga puluh(30) hari dari tarikh luput pendaftaran kontraktor akan dikenakan denda lewat sebanyak RM200.00.4 Tempoh Pendaftaran Tempoh Perakuan Pendaftaran akan ditentukan berdasarkan mata CCD minimum mengikut gred seperti di lampiran 4. Permohonan hendaklah dikemukakan seawal-awalnya enam puluh(60) hari sebelum luput tempoh Perakuan Pendaftaran. atau 7(ii) atau 7(iii) 2. Mengumpul jumlah mata CCD yang ditetapkan. Mengikuti kursus Integriti untuk kontraktor pembinaan. 2.1. Mematuhi syarat-syarat dan keperluan pendaftaran seperti permohonan baru.

3.3.3 Syarat-Syarat Permohonan Kenaikan Gred (i) (ii) (iii) (iv) (v) Melengkapkan Borang CIDB R5/96. 4. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah mengikut tempoh yang diluluskan (untuk permohonan kenaikan bersama pembaharuan). 3. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada (untuk permohonan kenaikan gred sahaja). 7(ii) dan 7(iii). 3. c) 4. Bebas daripada tindakan tatatertib. Nota : Sekiranya tempoh sah laku Perakuan sediada masih belum luput. Memenuhi keperluan kewangan untuk gred yang dipohon (rujuk Lampiran 3 ). KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 17 . Memenuhi keperluan dan kriteria personel teknikal bagi gred yang dipohon (rujuk lampiran 3 ).5 Fee Pendaftaran Kenaikan Gred Fee dikenakan adalah mengikut perbezaan antara fee gred baru dan fee gred sebelumnya. Perakuan Pendaftaran asal hendaklah dipulangkan semula semasa membuat pembayaran yuran pendaftaran.00.1 Permohonan Permohonan untuk tambah kategori/pengkhususan hendaklah menggunakan borang yang telah ditetapkan.4 Dokumen-dokumen Sokongan Dokumen-dokumen yang perlu disertakan rujuk lampiran 7 (i).2 Butir-Butir Permohonan Pemohon hendaklah menyatakan kategori dan pengkhususan yang dipohon di dalam borang permohonan mereka (rujuk lampiran 2a. Fee proses sebanyak RM30.0 TAMBAH KATEGORI/PENGKHUSUSAN 4. 2b dan 2c). 4.6 Perakuan Pendaftaran a) b) Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee kenaikan gred dijelaskan.3 Syarat-Syarat Tambah Kategori/Pengkhususan (i) Melengkapkan Borang CIDB R5/96.

00. Beliau telah melaksanakan kerja dalam pengkhususan yang dipohon.(ii) (iii) (iv) (v) a) Fee proses sebanyak RM30. Dokumen-Dokumen Sokongan Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa membuat permohonan. Bebas daripada tindakan tatatertib. Syarikat telah melaksanakan kerja dalam kategori tersebut dengan kebenaran khas daripada CIDB. Lain-lain syarat khusus bagi: Tambahan Kategori Tambahan kategori boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat membuktikan bahawa:(i) atau (ii) Mempunyai personel teknikal berkaitan bidang berkaitan. (ii) Bukti kerja atau surat tawaran kerja atau surat siap kerja bagi setiap pengkhususan yang dipohon (rujuk lampiran 2c). b) Tambahan Pengkhususan Tambahan pengkhususan hanya boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat membuktikan bahawa:(i) atau (ii) atau (iii) (iv) 4. Tempoh sah pendaftaran tidak kurang dari 6 bulan. Mempunyai Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang yang dipohon. (iii) Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang yang dipohon (rujuk 18 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . pemohon perlu mengemukakan personel teknikal dalam bidang Elektrikal ataupun Mekanikal. Nota : Bagi kategori Mekanikal Dan Elektrikal khususnya. Mempunyai personel teknikal berkaitan dalam bidang tersebut (rujuk lampiran 2 d). a) Tambah Kategori & Pengkhususan (i) Maklumat personel teknikal sama seperti permohonan pembaharuan (R4/95).3 Pendaftaran dengan mana-mana agensi pendaftar di bawah Akta Parlimen (rujuk lampiran 2 d).

1 Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tender Melebihi Gred Berdaftar KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 19 . Telah diberi surat anugerah projek/membuat akujanji melaksanakan projek. KEBENARAN KHAS MEMASUKI TENDER/MENJALANKAN KERJA MELEBIHI GRED 5. 4. Bebas daripada tindakan tatatertib. Memiliki Perakuan Pendaftaran yang masih sah.3 Syarat-Syarat Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Khas 5. 5.00 bagi pengeluaran perakuan yang baru. 4. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada. b) Permohonan Serentak Tambah Kategori/Pengkhususan dan Pembaharuan Pendaftaran Fee dikenakan adalah fee pembaharuan sahaja.4 Fee Pendaftaran Bagi Tambah Kategori/Pengkhususan Fee yang dikenakan bagi tambahan kategori/pengkhususan adalah seperti berikut : a) Permohonan Dalam Tempoh Berkuatkuasa Pendaftaran Fee dikenakan sebanyak RM100.lampiran 7(i) atau 7(ii) atau 7(iii) bagi menentukan dokumen yang perlu dikemukakan.0 Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee dijelaskan.3.2 Kebenaran Khas Menyertai Tender:a) melebihi gred berdaftar b) di luar kategori c) di luar pengkhususan Kebenaran Khas Menjalankan Kerja:a) melebihi gred berdaftar b) di luar kategori Syarat-Syarat Am Permohonan a) b) c) d) Telah berdaftar dengan CIDB.1 Jenis-Jenis Permohonan Kebenaran Khas Terdapat 2 jenis permohonan bagi kebenaran khas dan setiap jenis mempunyai beberapa kategori seperti berikut :(i) (ii) 5.5 Perakuan Pendaftaran a) b) 5.

5. Modal berbayar + modal terkumpul.2. ii) Koperasi Modal syer anggota + modal terkumpul. Maklumat Personel Teknikal. Tiada had bilangannya.1.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) permohonan hanya dibenarkan untuk satu gred lebih tinggi sahaja.3.2.3. 20 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .3.2 Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tender Diluar Kategori dan Pengkhususan.3.3. e) Maklumat Personel Teknikal (jika ada) f) Bebas daripada tindakan tatatertib 5. Salinan iklan tender/surat tawaran menyertai tender.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) la dibenarkan kepada kontraktor selagi ia tidak melebihi gred berdaftar . Pendaftaran Dengan Agensi Pendaftar Berkaitan.3. Permohonan Kebenaran Khas Menjalankan Kerja Melebehi Gred Berdaftar/ Diluar Kategori 5. mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan gred yang dipohon.1.3 Melengkapkan borang R6.2 Syarat Pemohonan a) b) c) d) e) 5. 5.3. 5. 5.3.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) Mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan gred yang dipohon. Memenuhi kriteria personel teknikal setaraf gred yang dipohon. iii) Lain-lain Modal terkumpul. Fee proses RM30.00.2 Keperluan Permohonan a) Melengkapkan borang R6 b) Fee proses RM30.00 c) Salinan iklan tender/surat tawaran menyertai tender d) Maklumat Kewangan (mana-mana di antara berikut): i) Syarikat Sendirian Berhad/Berhad.

00. Fee proses RM30.1.3. 6. Perubahan butir-butir hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan.1 Perubahan Butir-Butir Perniagaan 6.0 PERUBAHAN BUTIR-BUTIR MAKLUMAT Semua kontraktor dikehendaki untuk memaklumkan kepada CIDB dari masa ke semasa apa-apa perubahan butir-butir maklumat mengenai syarikat mereka dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh perubahan tersebut berlaku.2 Pertukaran Nama Dari Firma A (ROB) Kepada Firma B (ROB) Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru).3.1. sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru. Penyata EPF syarikat. Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 21 .2 Keperluan Permohonan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melengkapkan borang R6. 5. Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma (ROB) dengan CIDB. Maklumat Kewangan. 6. Kebenaran khas menjalankan kerja pembinaan melebihi gred hanya diberi sekali sahaja dalam tempoh pendaftaran bagi sesuatu gred. Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru). 6.(iii) Telah dilantik untuk melaksanakan kerja melebihi gred berdaftar.1 Pertukaran Status Daripada Firma Milik Tunggal (ROB) Kepada Perkongsian (ROB). Maklumat Personel Teknikal /ijazah/diploma. Salinan surat tawaran kerja.

Mengemukakan borang D (pembaharuan daftar perniagaan) terkini. Walau bagaimanapun jika terdapat kerja-kerja semasa yang sedang dilaksanakan.1. Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru). 6.1 Perubahan Nama Syarikat 22 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .4 Pemilik Tunggal Meninggal Dunia Waris atau walinya memaklumkan perkara tersebut kepada CIDB bagi tujuan pembatalan pendaftaran. 6. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal.1.00. 6.5 6.2 Perubahan Butir-Butir Syarikat 6.00.2.6 Perubahan Alamat Berdaftar Kontraktor perlu :a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30. sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru (ROC). 6. Perubahan Rakan Kongsi Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan Borang R6 berserta fee proses RM30.1. Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100.1. waris atau walinya perlu mengambil tindakan dengan merujuk kepada perkara 5 c(iii) muka surat 13. sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru.(ROB) dengan CIDB. Mengemukakan borang B iaitu dokumen perubahan butir (yang diakui sah) daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.3 Pertukaran Perniagaan Milik Tunggal/Perkongsian Kepada Syarikat Sendirian Berhad.00. Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma (ROB) dengan CIDB.

Managers And Secretaries And Changes Of Particulars’ bersabit dengan perubahan.00.00.5 Perubahan Modal Berbayar Syarikat Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6/ berserta fee proses RM30. 6.3 Perubahan . Mengemukakan borang 44 .‘Return Of Allotment Of Shares’ bersabit dengan perubahan.2.‘Return Giving Particulars In Register Of Directors.2. Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.2. 6. 6.‘Pindah Milik Saham / Debentur’ bersabit dengan perubahan.00.Butiran Pengarah Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30. Mengemukakan borang 13 .00. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 23 . Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100. Mengemukakan borang 49 .00.4 Perubahan Butiran Struktur Ekuiti/Pemegang Saham Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6/ berserta fee proses RM30.Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat. Mengemukakan borang 24 . Mengemukakan borang 32A .Notis Pemberitahuan Alamat Berdaftar dan Waktu Pejabat dan Butir-Butir Perubahan.2 Perubahan Alamat Berdaftar Syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30. 6.2.00. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal.00. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal. Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100.

Notis Berkanun Pengisytiharan Penggulungan Syarikat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia.5 Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.4 Perubahan Bagi Kontraktor Usahasama atau Kontraktor Asing (Perubahan melibatkan tarikh mula atau siap kerja.00.00. Mengemukakan surat daripada pengarah syarikat. Nilai kontrak dan sebagainya) Kontraktor perlu:a) b) c) d) 6. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal untuk tujuan pembatalan. 6. Mengembalikan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang asal. 24 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Menyertakan bersama Penyata EPF syarikat dan resit bayaran. 6. Fax Kontraktor hanya perlu memaklumkan kepada CIDB dengan mengemukakan surat pemberitahuan pertukaran alamat perhubungan tersebut dan tiada fee dikenakan bagi tujuan ini.3 Perubahan Teknikal Masuk/Berhenti/Keluar daripada syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.6 Penggulungan Syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30. Perubahan Alamat perhubungan /No. Mengemukakan dokumen sokongan daripada ’klien’ yang mengesahkan perubahan tersebut. Membayar Fee pendaftaran sebanyak RM100.00.6. Mengemukakan nama personel teknikal yang keluar atau masuk syarikat. Telefon dan No.00.2.

(ii) (iii) 2. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 25 .2. Syarat Permohonan Syarat permohonan pendaftaran usahasama/konsortium tempatan adalah seperti berikut:(i) Melengkapkan borang permohonan baru R1/95. 2. Kontraktor usahasama / konsortium Kontraktor Asing. Secara amnya. Pendaftaran Sebagai Kontraktor (Setiap Rakan Kongsi) Mempunyai sekurang-kurangnya satu rakan usahasama/ konsortium yang mempunyai Perakuan Pendaftaran yang masih sah.0 Kontraktor Usahasama/Konsortium Tempatan Pendaftaran ini melibatkan usahasama/konsortium yang mempunyai perjanjian untuk menyiapkan sesuatu projek dimana kontraktor tempatan mempunyai equiti 100% ataupun sekurang-kurangnya 70% dari keseluruhan projek.1 Kriteria Pendaftaran Kontraktor Usahasama/konsortium perlulah memenuhi kriteria berikut:(i) Projek Mempunyai surat lantikan/surat setuju-terima untuk melaksanakan satu-satu projek. terdapat dua (2) jenis pendaftaran kontraktor usahasama /konsortium dengan CIDB iaitu:(i) (ii) Kontraktor usahasama / konsortium Tempatan. 2. Jenis pendaftaran adalah ditentukan melalui analisa dokumen perjanjian usahasama/konsortium tersebut.PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA Syarikat-syarikat kontraktor usahasama/konsortium yang telah dilantik untuk melaksanakan sesuatu projek pembinaan perlu berdaftar dengan CIDB. Pendaftaran ini adalah atas dasar projek dan ianya sah hanya untuk kontraktor ini melaksanakan projek seperti yang tertera di dalam Perakuan Pendaftaran tersebut sahaja. Gred Berdaftar Sekurang-kurangnya salah seorang dari rakan kongsi adalah terdiri dari kontraktor yang berdaftar di bawah gred yang sama dengan nilai projek yang akan dilaksanakan.0 Pendaftaran Kontraktor Usahasama/Konsortium. 1.

Fee Pendaftaran Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan. Pendaftarannya adalah sama seperti pendaftaran kontraktor asing. 3.(ii) (iii) (iv) (v) 2. Mengemukakan surat tawaran kerja rasmi yang lengkap. Mengemukakan dokumen perjanjian usahasama/konsortium (MOU). (rujuk pendaftaran kontraktor asing) 26 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . rujuk lampiran 6. Membayar fee proses RM 50.3.00.0 Usahasama Kontraktor Tempatan dan Kontraktor Asing Pendaftaran ini melibatkan usahasama di antara kontraktor tempatan dan kontraktor asing yang mempunyai perjanjian dimana kontraktor asing membuat kerja melebihi 30% dari keseluruhan projek usahasama tersebut. Menyertakan bersama salinan Perakuan Pendaftaran sebagai kontraktor bagi rakan kongsi yang terlibat dengan kerja-kerja pembinaan di tapak.

5. permohonan yang berjaya hendaklah membayar fee pendaftaran berjumlah RM100.1 Pendaftaran Syarikat a) b) 2.0 Dokumen Sokongan a) b) c) d) e) Salinan Perakuan Pendaftaran CIDB. Kemampuan dan Keupayaan Syarikat a) b) c) Telah menunjukkan bukti bahawa telah menyiapkan sekurang kurang satu projek samada di dalam atau di luar negara dalam bidang yang berkaitan.0 Syarat Permohonan 2. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 27 . Addendum (permohonan antarabangsa). Mempunyai persijilan ISO 9001: 2008. 3.2 Pemohon hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya sebelum permohonan mereka layak dipertimbangkan oleh CIDB.0 Permohonan Firma atau syarikat tempatan atau syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau firma atau syarikat sedia ada yang terlibat dalam aktiviti pembinaan boleh memohon pendaftaran dengan menggunakan borang CIDB R5/95 (Pin. Surat tawaran atau apa-apa surat kontrak untuk kerja pembinaan yang telah siap dilaksanakan samada di dalam Negara atau di luar Negara.00 2.00 dan membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal sebelum Perakuan Pendaftaran yang baru dikeluarkan. 4.0 Tempoh Pendaftaran Perakuan Pendaftaran adalah sah sama dengan tempoh Perakuan Pendaftaran tempatan sedia ada kecuali dibatal. Pemohon hendaklah berdaftar dengan CIDB bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun. Status Pengkelasan adalah aktif.0 Fee Pendaftaran Apabila diluluskan dan dimaklumkan oleh CIDB. Form of Annual Return of A Company Having Share Capital. 1/99) beserta fee proses sebanyak RM30. Salinan Sijil ISO 9001:2008. digantung atau ditarik balik terdahulu oleh CIDB.PERMOHONAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ANTARABANGSA 1.

/surat jemputan daripada ’klien’. Syarat Perakuan Pendaftaran Sementara Perakuan Pendaftaran sementara adalah kebenaran untuk menyertai tender bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran sementara sahaja. Maklumat kewangan syarikat. Maklumat personel syarikat. Perakuan Pendaftaran sementara hanya dikeluarkan kepada kontraktotr asing bagi tender yang akan disertai sahaja 1.1 Syarat Permohonan Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan pendaftaran sementara untuk kontraktor asing adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) 1. Fee tersebut hendaklah dijelaskan sebelum Perakuan sementara dikeluarkan. 28 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .0 Perakuan Pendaftaran Sementara Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menyertai apa-apa tender samada atas pelawaan pelanggan atau melalui iklan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran sementara dari CIDB. 1.2 Melengkapkan borang R2/95. Iklan tender. Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB seperti ditetapkan di dalam surat kelulusan permohonan. Perakuan ini tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kerja-kerja permbinaan. Fee proses RM50. Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan permohonan bagi mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing apabila pemohon berjaya dengan bidaan mereka.PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ASING 1.00.3 Fee Perakuan Pendaftaran Sementara Fee Perakuan Pendaftaran sementara adalah mengikut fee pendaftaran kontraktor asing (Lamplran 6). Tempoh sah Perakuan Pendaftaran Sementara adalah sehingga tarikh tutup atau tarikh tutup lanjutan bagi tender tertentu sahaja.0 Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menjalankan atau mengakujanji untuk menjalankan apaapa kerja pembinaan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing. Maklumat pengalaman syarikat. 2.

Fee proses dan fee pendaftaran hendaklah dijelaskan semasa permohonan dibuat.1 Syarat Permohonan Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing. Jika terdapat sesuatu sebab dimana tarikh penyiapan projek dilanjutkan.2. pemohon akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh penyerahan permohonan. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 29 . adalah seperti berikut: a) b) Melengkapkan borang R3/95. 2.2 Syarat Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing adalah kebenaran untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran kontraktor asing sahaja. 2. Surat Tawaran Kerja rasmi. pihak kontraktor hendaklah memohon kepada CIDB dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh luput Perakuan Pendaftaran bagi tujuan melanjutkan tempoh sah laku Perakuan tersebut. 2. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran kontraktor usahasama/ konsortium adalah seperti yang ditetapkan di dalam surat tawaran kerja yang dikemukakan (dari Tarikh Mula Kerja hingga tarikh luput Tempoh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period)).3 Fee Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Fee pendaftaran kontraktor asing adalah seperti di dalam jadual fee pendaftaran kontraktor asing (rujuk lampiran 6).4 Masa Prosesan Jika permohonan lengkap dan teratur.

LAMPIRAN 1 IBU PEJABAT CIDB Tingkat 7. Grand Seasons Avenue. Perak Perak. Bangunan KWSP. 2nd & 3rd Floor. 72 Jalan Pahang. Kompleks Perniagaan Asas Jaya Jalan Stadium 05000 Alor Setar Kedah Tel : 04-733 1243 Faks : 04-733 1175 CIDB Wilayah Sabah Blok A. Kota Kinabalu. 72.02. Tingkat 2 Bangunan Kota Cemerlang Leboh Ayer Keroh 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 06-232 8885 Faks : 06-232 8950 30 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . 25050 Kuantan Pahang Tel : 09-517 8734/8953 Faks : 09-517 8751 CIDB Kedah Lot 7 & 8. Ground 1st. 30450 Ipoh. Tingkat 5. Tel : 05-2423 488 Faks : 05-2555 488 CIDB Pahang A1. Sri Kuantan Square. Jalan Greentown. Sabah Tel : 088-235 060 Faks : 088-242 481 CIDB Melaka M1/3/40. Tingkat 4 Bangunan KWSP 88100. Jalan Seri Kuantan 2. No. 53000 Kuala Lumpur Tel: 03-2617 0200 Faks: 03-2617 0220 CIDB Wilayah Persekutuan Tingkat 7 Grand Seasons Avenue No. Jalan Pahang 53000 Kuala Lumpur Tel : 03-4045 3800 Faks : 03-4045 3858 CIDB Perak Lot 5.

3009 Off Lebuh Tenggiri 2. 15000 Kota Bahru.01.CIDB Terengganu Tingkat 7. Jalan Tampoi. Tel : 09-624 5311 Faks : 09-623 8973 CIDB Johor Lot 2067. Batu 1 Jalan Dunlop/Kuhara Beg Berkunci No. Tingkat 7. Blok A Kompleks CIDB. Jalan Sultan Tengah 93050 Kuching Sarawak Tel : 082-445 883/446 833 Faks : 082-447 833 CIDB Miri (Cawangan) Tingkat 1. Tingkat 9. Tel : 09-743 5311 Faks : 09-744 4311 Pejabat CIDB Pulau Pinang Lot 9. 13700 Seberang Jaya. Blok 35. Wisma Gek Poh. Jalan Sultan Omar. Tel : 07-234 4808 Faks : 07-234 4807 CIDB Kelantan No. Pulau Pinang. Bandar Seberang Jaya. Bangunan KWSP. Menara Perbadanan. U7.2. Wisma Rela Aman Lot 1301. 7 91009 Tawau. Sabah Tel : 089-777 841/842 Faks : 089-777 840 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 31 . Menara Yayasan Islam Terengganu. Semerak. Tel : 04-390 2448 Faks : 04-390 7448 CIDB Sarawak Tingkat 1. Batu 3. Terengganu. Blok 9. No. 20300 Kuala Terengganu. 81200 Johor Bahru. Kelantan. Jalan Tengku Petra. Sarawak Tel : 085-417 431 Faks : 085-417 432 CIDB Tawau (Cawangan) Tingkat 1. Johor. MCLD Miri Water Front 98000 Miri.

000.000.000.LAMPIRAN 2A RINGKASAN GRED.000.000.000.00 Tidak melebihi 1.000.00 Tidak melebihi 5.00 Tidak melebihi 500.00 Tidak melebihi 3.000.000.00 Tidak melebihi 10.000.00 Tiada had Kategori CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM B PEMBINAAN BANGUNAN ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL Pengkhususan Sila rujuk lampiran 2b Sila rujuk lampiran 2b Sila rujuk lampiran 2b 32 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN Gred & Keupayaan Menender G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Tidak melebihi 200.

LAMPIRAN 2B SENARAI PENGKHUSUSAN DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI B PEMBINAAN BANGUNAN KOD B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 DESKRIPSI IBS: Sistem konkrit pasang siap IBS: Sistem Kerangka keluli Pemulihan dan pemuliharaan Kerja am bangunan Kerja cerucuk Kerja pembaikan konkrit Hiasan dalaman Pemasangan bahan kalis air Lanskap Pemasangan paip air dalaman Pemasangan tanda Kerja aluminium / keluli dan kaca Pemasangan jubin dan kerja lepaan Kerja cat Pemasangan bumbung dan clading logam Pembinaan dan pemasangan kelengkapan kolam Kerja prestressing dan post tensioning KATEGORI CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM KOD CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 DESKRIPSI Pembinaan jalan dan pavemen Pembinaan Jambatan Strktur merin Empangan Terowong dan sokong bawah Sistem kawalan banjir Trek keretapi Sistem perlindungan cerun Saluran paip minyak atau gas Kerja cerucuk Kerja Pembaikan konkrit Kerja penyiasatan tanah Pemasangan tanda Landskap Kerja-kerja luar pesisir Kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan bawah air Lapangan terbang KATEGORI ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL KOD M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 DESKRIPSI Sistem hawa dingin Sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran Lift dan eskalator Sistem automasi bangunan Sistem untuk bengkel. kilang kuari dan sebagainya Peralatan perubatan Peralatan dapur KOD E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 DESKRIPSI Sistem bunyi Sistem pengawasan dan keselamatan Sistem automasi bangunan Pemasangan voltan rendah Pemasangan voltan tinggi Sistem pencahayaan khas Sistem telekomunikasi dalaman Sistem telekomunisai luaran Pelbagai peralatan khas Penel kawalan khusus Kerja am elektrik Papan tanda elektrik Sistem telekomunikasi keretapi Kabel rangkaian komputer M08 Sistem pemulihan haba M09 M10 M11 M12 Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal Pendingin untuk kuasa penjanaan Pembinaan dan rawatan khusus Loji khusus M13 Pengendalian gerudian M14 M15 M16 M17 Sistem kawalan pencemaran Kelengkapan mekanikal pelbagai Kren menara Peralatan dobi KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 33 .

KATEGORI B PEMBINAAN BANGUNAN B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 Kerja logam IBS: sistem fomwork Pemasangan paip gas dalam bangunan Pemasangan perancah IBS: Sistem blok IBS: Sistem kerangka kayu Kerja penyenggaraan bangunan Penyambungan paip persendirian ke pembetong Kerja meroboh Perkhidmatan penyenga raan sistem bekalan air atau sistem pembentungan Kerja pelbagai KATEGORI CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 CE26 CE27 CE28 CE29 CE30 CE31 Kerja tebus guna Sistem pebentungan Sistem bekalan air Kerja-kerja am kejuruteraan awam Trek padang permainan sintetik Kerja prestressing dan post tensioning Struktur kejuruteraan awam Kerja meletup batu Struktur berukir Kerja penebatan haba/refractory Sistem acuan khusus Pemasangan perencah Kerja pensatabilan tanah. penyaliran bawah tanah Kerjakejuruteraan awam telekomunikasi KATEGORI ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL M18 M19 M20 Sistem air panas Pemasangan kelengkapan loji Penyenggaraan am mekanikal penyelenggaraan CE32 Kerja kejuruteraan awam CE33 CE34 CE35 CE36 CE37 CE38 CE39 CE40 CE41 Penggerudian untuk air bawah tanah Kerja pemasangan konkrit pra tuang Ujian konkrit Kerja tanah Kerja serombong stesen kuasa Penyenggaraan sistem penbentongan Penyelengaraan sistem bekalan air Pengorekan Kerja membina kolam air untuk ternakan 34 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .

Hiasan dalaman. keluli. kekuda bumbung keluli dan `portal frame’. kerja-kerja teknikal/sijil Kecekapan pembinaan tidak termasuk struktur Pengurusan rangka konkrit bertulang. lantai papak. termasuk penel siling. tangga. guniting’ dan sebagainya. panel ringan dan kompenen 3D (balconi. tiang keluli. dinding pratuang. kayu atau sistem berpaten. rasuk. Kerja-kerja cerucuk seperti cerucuk Bukti kerja / Sijil Kecekapan konkrit di situ. B09 Lanskap Mengadakan kemudahan landskap Bukti kerja termasuk penanaman pokok dan rumput. tembok dan Pengurusan sebagainya. kerja-kerja Pengurusan lantai yang dinaikkan. Bukti kerja / Sijil Kecekapan sesekat `built-in fitmens’.LAMPIRAN 2C KATEGORI & PENGKHUSUSAN PENDAFTARAN KATEGORI PEMBINAAN BANGUNAN (B) PENGKHUSUSAN B01 IBS: Sistem konkrit pasang siap DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja/Sijil Kecekapan menggunakan komponen konkrit pasang pengurusan siap seperti tiang. konkrit bertulang tuang Pengurusan dahulu. `toilets pod’ dan `lift chambers’) Pembinaan Bangunan dan loji yang Bukti kerja/Sijil Kecekapan menggunakan struktur keluli samada Pengurusan `hot-rolled’ atau `cold-rolled’ seperti rasuk keluli. konkrit prategasan atau pascategasan. bangunan Pengalaman/ personel Rangka Konkrit bertulang. Pengukuhan struktur dengan cara Bukti kerja `pressure grouting. bumbung. B02 IBS: Sistem kerangka keluli B03 Kerja-kerja Pemulihan dan pemuliharaan Bukti kerja Pemulihan dan pemuliharaan bangunan B04 Kerja-kerja am bangunan Kerja-kerja Am bangunan. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 35 . B05 Kerja cerucuk B06 Kerja pembaikan konkrit B07 Hiasan dalaman B08 Pemasangan bahan kalis air untuk Bukti kerja / Sijil Kecekapan Pemasangan bahan kalis air `basement.

tanda arah Bukti kerja bersepadu untuk kompleks. lapangan terbang. Pengurusan B16 Pembinaan dan pemasangan sistem Bukti kerja Pembinaan dan pemasangan kelengkapan renang. dan `post Bukti kerja Bukti kerja Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem acuan samada Pengurusan keluli atau plastic seperti acuan keluli tetap (metal decks). Pemasangan jubin dan kerja lepaan B14 Kerja-kerja cat B15 Pemasangan bumbung dan `cladding logam’ Kerja-kerja cat. Pemasangan paip gas dalam bangunan 36 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Bukti kerja B12 Kerja alamunium/keluli dan kaca B13 Pemasangan jubin dan kerja lepaan. acuan tiang dan rasuk dan sebagainya. membaiki dan Permit A (A1 atau A2) dari menyelengara paip air dalam bangunan. Kerja-kerja logam. pusat membeli belah. Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (syarikat) B20 Pemasangan paip gas dalam bagunan. Kerja-kerja aluminium/keluli dan kaca.KATEGORI PEMBINAAN BANGUNAN (B) PENGKHUSUSAN B10 Pemasangan paip air dalaman B11 Pemasangan tanda DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pemasangan. Bukti kerja Bukti kerja/ Sijil Kecekapan Pengurusan Pemasangan bumbung dan clading Bukti kerja / Sijil kecekapan logam. tanda pameran dan sebaginya. SPAN kecualai Sabah dan Sarawak (orang) Pemasangan tanda. kelengkapan kolam renang B17 Kerja `Prestressing’ dan post-tensioning’ B18 Kerja-kerja logam B19 IBS: Sistem formwork Kerja `pretressing’ tensioning’. tunnel forms.

Kerja-kerja meroboh bangunan. Kerja pelbagai. konkrit blok ringan dan sebagainya. Bukti kerja / Sijil Kecekapan sistem kebersihan dan sebagainya. Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem prafabikasi Pengurusan kerangka kayu seperti kekuda bumbung kayu dan rangka kayu. Bukti kerja B23 IBS: Sistem kerangka kayu B24 Kerja penyenggaraan bangunan B25 Penyambungan paip persendirian ke pembetong B26 Kerja meroboh B27 Perkhidmatan penyenggaraan sistem bekalan air atau sistem pembentungan B28 Kerja pelbagai KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 37 . KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Sijil pemasangan perancah dengan JKKP (orang) Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem blok seperti Pengurusan `interlocking concrete masonory unit’ (CMU). struktur Bukti kerja / personel awam dan sebagainya. berpengalaman Bagi menjalankan kerja-kerja Permit D dari SPAN kecuali perkhidmatan penyenggaraan bagi sistem Sabah dan Sarawak bekalan air atau sistem pembentungan (syarikat) tetapi tidak melibatkan pengendalian sistem tersebut.KATEGORI PEMBINAAN BANGUNAN (B) PENGKHUSUSAN B21 Pemasangan perancah B22 IBS:Sistem blok DISKRIPSI Pemasangan perancah. Kerja-kerja penyenggaraan bangunan. pengurusan Menjalankan apa-apa kerja yang perlu Permit B dari SPAN kecuali untuk menyambungkan paip sambungan Sabah dan Sarawak persendirian ke pembetung atau tempat (orang) rawatan kumbahan.

Bukti kerja kerja pesisir termasuk kerja-kerja penebusgunaan. Bukti kerja kayu atau besi. Cerucuk kayu dan Cerucuk Berpaten. tempat letak kereta terbuka dan kerja-kerja yang berkaitan seperti bahu jalan dan bahu pejalan kaki. CE11 Kerja pembaikan konkrit 38 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . membaiki jalan. Pembinaan struktur merin seperti jeti. batu-bata. tembok Pengurusan laut dan sungai. Bukti kerja / Sijil kecekapan pelabuhan. Konkrit bertulang Pengurusan Tuang dahulu. Bukti kerja Kerja-kerja perlindungan cerun termasuk Bukti kerja / Sijil kecekapan juga kerja-kerja penstabilan seperti Pengurusan `micropiling’ `ground anchoring’ dan ground grouting. sungai dan kerja. Bukti kerja CE02 Pembinaan jambatan CE03 Struktur merin CE04 Empangan CE05 Terowong dan sokong Bawah CE06 Sistem kawalan pengairan banjir CE07 Trek keretapi CE08 Sistem perlindungan cerun dan penstabilan tanah CE09 Saluran paip minyak atau gas CE10 Kerja-kerja Cerucuk Kerja-kerja terowong dan sokong bawah Bukti kerja tanah. Pemasangan landasan keretapi. tempat menunggu bas. dermaga. Pemasangan. Konkrit Prategasan atau Pascategasan.KATEGORI PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE) PENGKHUSUSAN CE01 Pembinaan jalan dan pavmen DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pembinaan jalan. penyelenggaraan dan Bukti kerja pembaikan saluran paip minyak atau gas Pemasangan semua jenis cerucuk seperti Bukti kerja / Sijil Kecekapan cerucuk konkrit disitu. Bukti kerja pavmen. Kerja-kerja Empangan. Pengukuhan Struktur dengan cara Bukti kerja `preasure grouting and guniting’ dan sebagainya. Cerucuk keluli. Penggalian terusan. pengkalan. Pembinaan jambatan konkrit.

Menjalankan kerja-kerja pembinaan. bangunan satelit. Pemasangan tanda. Bukti kerja terminal kargo. Permit C dari SPAN (sistem pemasangan atau pengubahsuaian pembentongan) (termasuk hot tapping) kepada sistem pembentungan. Kerja-kerja tebus guna. Mengadakan kemudahan lanskap Bukti kerja / Sijil Kecekapan termasuk menanam pokok dan rumput. Tanda arah Bukti kerja / Sijil Kecekapan bersepadu untuk kompleks. Bangunan Terminal. tempat letak kapal terbang dan sebagainya. menara kawalan trafik udara. Bukti Kerja /Personel Teknikal CE20 Sistem bekalan air CE21 Kerja-kerja am kejuruteraan awam. lapangan Pengurusan terbang.KATEGORI PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE) PENGKHUSUSAN CE12 Kerja penyiasatan tanah CE13 Pemasangan tanda DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Kerja penyiasatan dan pengujian Bukti kerja / Sijil Kecekapan kemudahan untuk menentukan klasifikasi. mengadakan tanda pameran. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 39 . landasan terbang. Pengurusan Kerja-kerja pembinaan luar persisir Bukti kerja termasuk kerja-kerja yang berkaitan. Bukti kerja CE14 Landskap CE15 Kerja-kerja luar persisir CE16 Kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan bawah air CE17 Lapangan terbang CE18 Kerja-kerja tebus guna CE19 Sistem pembentungan Menjalankan kerja-kerja pembinaan. Pembinaan di bawah air dan Bukti kerja penyenggaraan pembinaan di bawah air. Pengurusan kekuatan dan kandungan tanah. pusat membeli belah. Permit C dari SPAN (sistem pemasangan atau pengubahsuaian bekalan air) (termasuk hot tapping) kepada sistem bekalan air. Kerja-kerja am kejuruteraan awam CE22 Trek padang permainan sintetik Kerja-kerja membuat trek dan padang Bukti kerja permainan sintetik. tanda jalan dan sebagainya.

Permit dari KDN Bukti kerja Kerja-kerja penebatan haba `refractory’. Sistem pengawasan radar. Pengurusan Kerja-kerja Kejuruteraan Awam Bukti kerja Telekomunikasi. Bukti kerja Sistem Acuan Khusus. Sistem Gelombang Mikro. dan KEPERLUAN PENGKHUSUSAN `post Bukti kerja CE24 Struktur kejuruteraan awam. Struktur Bukti kerja Struktur kejuruteraan awam Telekomunikasi. Struktur berukir. Pemasangan Perancah. CE32 Kerja-kerja penyenggaraan kejuruteraan Bukti kerja Kerja-kerja penyelenggaraan awam. penyaliran Bukti kerja/ Sijil Kecekapan bawah tanah. Bukti kerja Sijil pemasangan perancah dengan JKKP Kerja-kerja penstabilan tanah. Sistem satelit. Bukti kerja kerja-kerja kajian Geofizik. penyaliran bawah tanah CE31 Kerja-kerja kejuruteraan awam telekumunikasi Kerja-kerja meletup batu. 40 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Penanaman sesalur dan pembinaan peti penyambung dan buat lurang untuk rangkaian kabel telefon. kejuruteraan awam CE33 Penggerudian Untuk Air Bawah Tanah Kerja-kerja kajian Geofizik Penggerudian Untuk Air bawah Tanah. CE25 Kerja-kerja meletup batu CE26 Struktur berukir CE27 Kerja-kerja penebatan haba/`refractory’ CE28 Sistem acuan khusus CE29 Pemasangan Perancah CE30 Kerja-kerja penstabilan tanah.KATEGORI PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE) PENGKHUSUSAN CE23 Kerja `prestressing’ dan `post-tensioning’ DISKRIPSI Kerja `prestressing’ tensioning’. sistem perhubungan data. Struktur pencawangan Elektrik dan sebagainya.

Bukti kerja Kerja-kerja membuat serombong stesen Bukti kerja kuasa dan sebaginya. Konkrit bertetulang atau tanpa tulang Tuang dahulu untuk rasuk. Pendaftaran dengan JKKP (orang) Kerja-kerja membina kolam takungan Bukti kerja air untuk ternakan udang ikan dan sebagainya. Kerja-kerja ujian konkrit yang tidak Bukti kerja memberikan kesan pada anggota konkrit. Kerja-kerja tanah. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 41 .KATEGORI PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE) PENGKHUSUSAN CE34 Kerja-kerja pemasangan konkrit pratuang CE35 Ujian konkrit CE36 Kerja-kerja tanah CE37 Kerja-kerja serombong stesen kuasa CE38 Penyenggaraan sistem pembentongan CE39 Penyelengaraan sistem bekalan air CE40 Pengorekan CE41 Kerja membina kolam air untuk ternakan DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Kerja-kerja pemasangan konkrit Bukti kerja pratuang. Penyenggaraan sistem pembentongan. Permit D dari SPAN Penyenggaraan sistem bekalan air. bebendul jalan pembentung dan saliran. Permit D dari SPAN Kerja kerja Pengorekan.

kilang. pengujiterima dan sistem Bukti kerja Sistem untuk bengkel. penjanaan diesel. fotovolta suria. eskalator. mengujiterima dan Pendaftaran dengan JKKP penyenggara lif. Pemasangan dan penyengaraan bunyi Bukti kerja/Sijil Kecekapan amaran api. pemasangan sistem gas perubatan. M05 Pemasangan. penyerap pendingin `unfired pressure vessels’. Pemasangan. penyenggaraan dan Bukti kerja Pemampatan dan penjanaan membaiki pemampat empar. M09 Pemasangan. Pemasangan. kelincir. sistem hydrotherapy dan sebagainya. pemampat berasaskan mekanikal salingan. sistem pencegah dan Pengurusan perlindungan kebakaran. pendingin bilik sejuk dan sistem pengedaran udara. jentera pengangkat. penjanaan turbin air dan sistem hibrid. kilang penyengaraan bengkel. pemampat udara. pemampat putar injap talian paip. Automasi bangunan industri dan sistem Bukti kerja/Sijil Kecekapan kawalan proses termasuk pemasangan Pengurusan dan penyenggaraan mikropemproses atau sistem kawalan komputer untuk bangunan dan sistem kawalan proses industri. mengujiterima. Bukti kerja/Sijil Kecekapan penyenggaraan dan pembaikan Pengurusan penghawa dingin. Pendaftaran dengan JKKP menyenggara dan pembaikan loji (syarikat) dandang. jentera pemecah dan loji penapis. alat campuran asfalt dan lain-lain. dan Bukti kerja M07 Peralatan dapur M08 Sistem pemulihan haba Pemasangan. mengujiterima. pemampat cecair gelang. mengujiterima menyenggara peralatan dapur. kerusi pergigian. penukar haba. 42 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . `travellators’ (syarikat) dn sistem `conveyor’.KATEGORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME) PENGKHUSUSAN M01 Sistem hawa dingin dan pengedaran udara M02 Sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran M03 Lift dan Eskalator M04 Sistem automasi bangunan DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pemasangan. kuari kuari dan sebagainya seperti kren. M06 Peralatan perubatan Pemasangan. pengujiterima dan Bukti kerja penyenggaraan peralatan perubatan seperti sistem pemampat udara. peniup.

tangki. stesen pengkalan atas laut. sistem penyampai rak bergerak . penggosok. `Self Contained’ pelantar gerudi separuh tenggelam) gerudi atas laut. sistem pengisian semula bahan api untuk penerbangan `and defuelling’. penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki batang ekzos. Bukti kerja M12 Loji khusus M13 Pengendalian gerudian M14 Teknologi tambahantanah. Pembinaan. Stesen petrol. pemisah turas. penjayaan. `conventional workover rig’ dan baj berpaya. Pendaftaran dengan JKKP kren bagan. loji memproses gas. penyenggaraan dan membaiki Bukti kerja gerudi luar pantai (Jack-up Tender Assisted. kapal gerudi. pemasangan loji pembersih air pam putar. M15 Kelengkapan mekanikal pelbagai Kelengkapan Mekanikal pelbagai seperti Pengalaman/personel pemasangan dan pembaikan loji jentera teknikal dan kelengkapan Pemasangan. kren workshop. Kren menara dan jentera pengangkat. kilang penapis minyak. penyenggaraan dan pembaikan sistem berasaskan mekanikal seperti loji pembersihan pembuangan . Pemasangan dan kelengkapan peralatan Bukti kerja dobi. penebatan panas dan sejuk. reaktor. loji petrokimia. Sistem kawalan pencemaran pemisah minyak. Pembinaan. pam empar dan pam tujuan khas Pemasangan alat pengepam. Mendirikan. stesen permeteran. pengujian. M16 Kren menara M17 Peralatan dobi KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 43 . loji penjanaan. penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki stesen pemampat. pam salingan. sistem barsuar kimpalan dan galas. pepaipan.KATEGORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME) PENGKHUSUSAN M10 Pendingin untuk kuasa penjanaan M11 Pembinaan dan rawatan khusus DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pemasangan. penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki turbin gas terpacu pendingin. penunu. Unit (orang) pengangkat untuk menyelenggara bangunan dan sebaginya. relau. dan sebagainya. pembagasan kersik dan mengecat. penyahidrat penyejat.

Bukti kerja Kerja-kerja pemasangan sistem siar Bukti kerja raya. penggera keselamatan. sistem perlindungan kilat. sistem perlindungan gas.KATEGORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME) PENGKHUSUSAN M18 Sistem air panas M19 Pemasangan kelengkapan loji M20 Penyelengaraan am mekanikal E01 Sistem bunyi E02 Sistem pengawasan dan keselamatan DISKRIPSI Pemasangan sistem air panas.B0. perindustrian Bukti kerja dan sistem kawalan proses termasuk pemasangan dan penyenggaraan mikro pemproses atau sistem kawalan bangunan berkomputer dan sistem kawalan proses perindustrian. mencampur asfalt dan pembersih air. talian atas tegangan tinggi termasuk menara `transmission’ melebihi 1KV. Termasuk juga pemasangan dan penyenggaraan perkakasan dan peralatan `genarating plant’ melebihi 1KV. Pemasangan dan penyenggaraan sistem pengeluaran tenaga.sistem penderia/ pengesanan.. sistem persidangan. sistem pengawasan. Pemasangan dan penyenggaraan kawalan Bukti kerja keselamatan. Automasi bangunan. Pemasagan dan penyenggaraan peralatan dan kabel voltan tinggi bawah tanah. pengawasan tempat meletak kereta dan sistem kad laluan masuk. CCTV. sistem intercom dan MATV.B4 atau pendaftaran Jurutera Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (orang) 44 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . Pendawaian am dan pengawalan sistem kerja pendawaian tidak melebihi 1KV. Penyelenggaraan am mekanikal. sistem penggera pelantar. Pemasangan dan penyenggaraan talian atas tegangan rendah dan kabel bawah tanah tidak melebihi 1KV termasuk juga pemasangan dan penyenggaraan perkakasan dan peralatan `genarating plant’ tidak melebihi 1KV. penghancuran dan penapisan. Pendaftaran kontraktor elektrik Sarawak (orang) / Pendaftaran Kontraltor Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga ( borang Q) (Syarikat) E03 Sistem automasi bangunan serta sistem pengeluaran tenaga E04 Pemasangan voltan rendah E05 Pemasangan voltan tinggi Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga ketegori B.. KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Bukti kerja Pemasangan kelengkapan loji seperti Bukti kerja pembersih kumbahan. sistem pandang dengar.

pencahayaan kilang penapis minyak dan sebagainya. Kerja-kerja pemasangan kabel rangkaian Bukti kerja untuk komputer. lampu pentas. (orang) E09 Pelbagai peralatan khas Pemasangan. pencahayaan pelantar. talian Sijil kecekapan yang Sistem telekomunikasi luaran atas lurang. pengujiterima dan Bukti kerja menyenggara meja bilik pembedahan dan lampu. dan kabel dalam saluran dikeluarkan oleh Telekom paip bawah tanah. sistem Sijil kecekapan yang komunikasi beradio dan sistem PABX. dikeluarkan oleh Telekom (orang) E07 Sistem telekomunikasi dalaman E08 Kebel telekomunikasi bawah tanah. Pemasangan Papan tanda Elektrik. lampu kesan khas. pecahayaan loji petrokimia pencahayaan loji memproses gas. Kerja Am Elektrik. lampu landasan terbang.KATEGORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME) PENGKHUSUSAN E06 Sistem pencahayaan khas DISKRIPSI KEPERLUAN PENGKHUSUSAN Pemasangan dan penyelenggaraan Bukti kerja lampu jalan. pamasangan lampu `high mast’ sistem laser. bantuan pandu arah. lampu stadium. saluran dalaman. Penal kawalan khusus. E14 Kabel rangkaian komputer KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 45 . lampu trafik. pemasangan sistem semboyan yang mengandungi Geganti Berkaitpunca dan Geganti Bongkah Automatik. pemasangan sistem perhubungan untuk kawalan pusat laluan tepi stesen dan pemasangan sawar elektrik lengkap dengan isyarat susur dan penggera lebuhraya. papan kenyataan elektronik dan sistem pembekalan kuasa tanpa ganguan. Bukti kerja Bukti kerja Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (borang S) (syarikat) Bukti kerja E10 Panel kawalan khusus E11 Kerja am elektrik E12 Papan tanda elektrik E13 Sistem telekomunikasi keretapi Sistem semboyan dan perhubungan Bukti kerja keretapi. peralatan radiografi. Kabel telefon. sistem panggilan jururawat. pencahayaan bawah air.

Dalam Negeri. C2 (projek RM 2juta tetapi tidak melebihi RM10juta). B0.LAMPIRAN 2D PENGKHUSUSAN B10 (Pemasangan paip air dalaman) E04 (Pemasangan voltan rendah) E05 (Pemasangan voltan tinggi) B21. C2 (projek RM 2juta tetapi tidak melebihi RM10juta). C3 (projek RM200 ribu tetapi tidak melebihi RM2juta) ATAU C4 (projek tidak melebihi RM200ribu) kecuali Sabah dan Sarawak Pendaftaran dengan JKKP Permit D dengan SPAN kecuali Sabah dan Sarawak CE20 (Sistem bekalan air) CE09 (Saluran paip minyak atau gas) B27/CE38/CE39 (Perkhidmatan penyenggaraan sistem bekalan air atau sistem pembetungan) B20 (Pemasangan paip gas dalam bangunan) CE25 (Kerja-kerja meletup batu) E04 (Pemasangan voltan rendah) E12 (Papan tanda elektrik) M03 (Lift dan Eskalator) M08 (Sistem pemulihan haba) M16 (Kren menara) SYARIKAT Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Permit dari Kem.. C3 (projek RM200 ribu tetapi tidak melebihi RM2juta) ATAU C4 (projek tidak melebihi RM200ribu) kecuali Sabah dan Sarawak Permit SPAN C1 (projek lebih RM10juta) . Pendaftaran kontraktor elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Pendaftaran kontraktor papan tanda elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Pendaftaran dengan JKKP Pendaftaran dengan JKKP Pendaftaran dengan JKKP 46 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . CE29 (Pemasangan perancah) CE40 (Pengorekan) B25 (Penyambungan paip ke paip kumbahan) E07 (Sistem telekomunikasi dalaman) E08 (Sistem telekomunikasi luaran) B10 (Pemasangan paip air dalaman) CE19 (Sistem Pembetungan) KOMPETEN PERMIT/SIJIL/LESEN Permit A (A1 ATAU A2) SPAN kecuali Sabah dan Sarawak Pendaftaran Kontraktor Elektrik Sarawak Pendaftaran Dengan Suruhanjaya Tenaga (Kategori B.B4) Pendaftaran Jurutera Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga Sijil pemasangan Perancah dengan JKKP ORANG Pendaftaran dengan JKKP Permit B dengan SPAN kecuali Sabah dan Sarawak Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom Sijil Jurugegas dari pihak berkuasa tempatan (untuk Sabah & Sarawak) Permit SPAN C1 (projek lebih RM10juta) .

00 250.000. Pengurusan Utama 6 Kad Pendaftaran Personel Binaan G7 Tiada Had 750.00 50.00 1 kumpulan A dan 1 kumpulanB (kedua-dua min 5 tahun pengalaman) atau 2 kumpulan A (salah seorang min 5 tahun pengalaman) 1 kumpulan A dan 1 kumpulan B (salah seorang min 3 tahun pengalaman) 1 kumpulan A atau 1 kumpulan B (min 5 tahun pengalaman) 1 kumpulan B Sijil kursus/pengalaman Sijil kursus/pengalaman Sijil kursus/pengalaman 2 tahun pengalaman berkaitan pembinaan G6 Tidak melebihi 10 juta 500.000.00 5.00 Tidak melebihi 200.000. # Kumpulan A - Kumpulan B - Kumpulan C .000.00 Nota: • Modal Berbayar (bagi syarikat Sdn Bhd atau syarikat Bhd) •• Modal Terkumpul (bagi firma pemilik tunggal / perkongsian dalam bentuk penyata bank untuk 3 bulan terkini (purata baki diambilkira)/ baki di buku simpanan / kemudahan overdraft / simpanan tetap yang belum dicagar / saham ASB. Pegawai teknikal dan personel binaan yang terlibat dengan aktiviti pembinaan ditapak bina G4 G3 G2 G1 150.00 G5 Tidak melebihi 5 juta Tidak melebihi 3 juta Tidak melebihi 1 juta Tidak melebihi 500.000. KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 47 .000.00 Pegawai Pengurusan Utama.000. politeknik dan pusat-pusat latihan seumpamanya.000.LAMPIRAN 3 JADUAL B : KRITERIA PENDAFTARAN KONTRAKTOR 1 Gred 2 Keupayaan Menender/ Menjalankan Kerja (RM) 3 Modal Berbayar*/ Modal Terkumpul** (RM) 4 Personel Teknikal Kelulusan Individu 5 Pegawai Pengurusan Utama/ Wakil Peg.000.00 25. pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan pembinaan pemegang Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan Pembinaan individu yang pernah mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan pembinaan dan/atau juga individu selain daripada yang di atas tetapi terlibat dengan aktiviti-aktiviti teknikal di tapak binaan dengan pengalaman di dalam kerja-kerja pembinaan ataupun pemegang sijil-sijil teknikal berkaitan pembinaan dari ABM.

LAMPIRAN 4 TEMPOH PEMBAHARUAN GRED PENDAFTARAN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN (mata minimum wajib) (mata minimum) (mata minimum) G1 DAN G2 G3 DAN G4 G5 DAN G6 G7 10 20 30 40 20 40 60 80 30 60 90 120 48 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .

forum.Kursus Teknikal 2 Terlibat di dalam Program-program Pembangunan CIDB a Ahli Lembaga Pengarah CIDB Jawatankuasa CIDB (kumpulan. seminar.Kursus Business . Forum. Seminar.2 hari atau lebih . Adjudicator.separuh hari Lawatan teknikal / Misi Pelaburan Antarabangsa yang dianjurkan oleh CIDB atau pihak lain yang berkaitan yang diiktiraf oleh CIDB Latihan kemahiran pembinaan yang dianjurkan oleh Akademi Binaan Malaysia (ABM) atau pusat latihan yang diiktiraf oleh CIDB (Belia & Personel Binaan) **Program Latihan Kontraktor . seminar. bengkel.sepenuh hari . pakar/khas/gerak kerja dan sebagainya) -(Kehadiran mesyuarat minima sebanyak 60%) CIDB’s Mediator. Lawatan teknikal. persidangan. Syarahan. kursus pendek dan program yang berkaitan sebagai peserta yang dianjurkan oleh pihak lain yang diiktiraf oleh CIDB MATA CCD SETIAP ACARA MATA CCD SETAHUN BUKTI / DOKUMEN Sijil 16 8 4 b Sijil .separuh hari Menghadiri konvensyen. etc Penyertaan di dalam pertandingan MCIEA 14 6 3 c 8 Surat Pengesahan d 25 Sijil SKK & Sijil SKP / Sijil Kehadiran 20 Surat Lantikan Surat Jemputan Mesyuarat / Surat Lantikan Sijil Sijil b 20 c d 20 10 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 49 . Bengkel.2 hari atau lebih . persidangan.LAMPIRAN 5 PROGRAM PEMBANGUNAN KONTRAKTOR SECARA BERTERUSAN ‘ CONTINUOUS CONTRACTOR DEVELOPMENT (CCD) ‘ SKIMA MATA CCD NO 1 ACARA CCD Konvensyen. forum. latihan a PENERANGAN Menghadiri konvensyen. bengkel.sepenuh hari . Kursus. kursus pendek dan program yang berkaitan sebagai peserta yang dianjurkan oleh CIDB dan agensi kerajaan yang berkaitan .

negeri dan cawangan Anugerah dan pengiktirafan berkaitan dengan aktiviti pembinaan oleh badan / institusi yang diiktiraf oleh CIDB Penglibatan dan sumbangan yang berkaitan dengan aktiviti pembinaan serta diiktiraf oleh CIDB MATA CCD SETIAP ACARA MATA CCD SETAHUN BUKTI / DOKUMEN Surat Tawaran / Surat Lantikan / Sijil 6 3 4 Berkhidmat kepada profesion a 10 8 6 4 1 4 20 15 Surat Pengesahan 5 Penerbitan buku atau artikel a b Bahan Cetakan & Penerbit 10 c Sumbangan kepada aktiviti persatuan berkaitan pembinaan 6 a 4 Surat Pengesahan a 7 Lain-lain b 10 Sijil Akan Ditentukan Oleh CIDB 50 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . forum. kertas kerja dan sebagainya PENERANGAN Penceramah. kursus dan sebagainya a b Dianjurkan oleh CIDB Dianjurkan oleh pihak lain yang diiktiraf oleh CIDB Pemilik berdaftar kepada syarikat pembinaan yang berkhidmat dengan persatuan/ pertubuhan pembinaan yang diiktiraf oleh CIDB. seminar. Ahli Jawatankuasa v. majalah atau akhbar yang berkaitan dengan profesion Menghadiri mesyuarat agong persatuan pada peringkat kebangsaan. Timbalan Presiden iii. Ahli Biasa b Mewakili persatuan ke manamana acara rasmi Penerbitan buku berkait dengan profesion > 100 muka surat Penerbitan buku berkait dengan profesion < 100 muka surat Penerbitan artikel di dalam jurnal. Pengerusi atau ahli panel terlibat di dalam penyediaan dan persembahan ucaptama atau kertas kerja bagi persidangan. Presiden ii. konvensyen. samada di peringkat kebangsaan atau negeri i. Ahli Majlis iv. bengkel.NO 3 ACARA CCD Persembahan ucaptama.

RM 5.400. Permohonan untuk perakuan sementara di dalam borang CIDB R2/95 atau permohonan untuk pendaftaran asing borang CIDB R3/95 c. Permohonan untuk tambahan kategori/pengkhususan 6. Perakuan pendaftaran Gred G7 Gred G6 Gred G5 Gred G4 Gred G3 Gred G2 Gred G1 b. Pendaftaran Perakuan Sementara untuk Kontraktor Asing c.00 setahun RM 350. Pendaftaran Perakuan Kontraktor Asing 3.00 jika telah dikeluarkan Perakuan Sementara RM 200. Fee Proses a. Pertukaran di dalam butir-butir 2.00 setahun RM 150. Pengeluaran Perakuan baru 5. Pendaftaran baru b. Permohonan untuk pembaharuan 4. Permohonan untuk kenaikan gred 5.00 setahun RM 20. Pendaftaran Asing AMAUN RM 50. Denda Kelewatan memperbaharui 4. Permohonan untuk pendaftaran tempatan borang CIDB R1/95 (Pin 1/99) 2.000.LAMPIRAN 6 BAYARAN FEE JENIS 1. Kebenaran khas f. Kenaikan gred/tambah kategori/pengkhususan e. Pengeluaran Salinan Pendua RM 1.00 setahun RM 700. Permohonan kebenaran khas 7.00 RM 100.00 Disertakan sebelum pengeluaran perakuan Disertakan sebelum pengeluaran perakuan Disertakan bersama dengan permohonan Borang CIDB R3/95.00 setahun RM 80.00 BAYARAN Disertakan bersama semasa memohon: 1. Pembaharuan d.00 Disertakan jika pembaharuan diterima oleh LPIPM kurang daripada 30 hari sebelum dari tarikh luput pendaftaran Disertakan sebelum pengeluaran perakuan baru untuk menggantikan perakuan yang hilang/rosak Disertakan semasa permohonan KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 51 . FEE PENDAFTARAN a.00 3.00* RM 4.00 setahun RM 1.500.00 setahun RM 500.00 RM 20. Perubahan butir RM 30.000.

LAMPIRAN 7 (i) Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD ATAU SYARIKAT BERHAD Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nota: Perkara Bayaran fee proses “Memorandom and Articles of Association” Perakuan Pemerbadanan Syarikat Persenderian /Awam – Borang 9/8 “Return Of Allotment Of Shares” – Borang 24 “Form Of Annual Return Of A Company Having Share Capital” “Return Giving Particulars In Register Of Directors. Sijil kursus Intergriti Mata CCD (sijil dan sebagainya) Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK) √ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama Baru √ √ √ √ ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** * * ** Permohonan Pembaharuan Naik Gred √ * * * ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** √√ √ ** √ * * * ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** * * ** 52 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR . 24 & 29 kepunyaan syarikat yang mempunyai ekuiti dalam syarikat pemohon Borang 32A – Borang Pindah Milik Saham / Debentur jika melibatkan ekuiti asing Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) Penyata kewangan audit terkini Salinan kad pengenalan PPU wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan bagi PPU wakil PPU dan teknikal personel Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman (resume) Jadual Caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata caruman KWSP/ SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll. Managers.Borang 49 Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat – Borang 13 Borang 44 – Notis Pemberitahuan Alamat Berdaftar dan Waktu Pejabat dan Butir-Butir Perubahan Borang “Annual Return”. .

jika ada -Saham ASB Salinan kad pengenalan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman (resume) Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan (SKK) Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll. Sijil kursus Intergriti Mata CCD (sijil dan sebagainya) Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK) √ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama Baru √ √ √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** * * ** Permohonan Pembaharuan Naik Gred √ ** √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** √√ √ ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** * * ** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nota: KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 53 .LAMPIRAN 7 (ii) Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan FIRMA PEMILIKAN TUNGGAL ATAU PERKONGSIAN SAHAJA Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perkara Bayaran fee proses Pendaftaran Perniagaan AKTA PERDAFTARAN PERNIAGAAN 1956 (Pindaan 1978) – Borang A Perakuan Pendaftaran – Borang D terkini Pendaftaran perubahan-perubahan dalam perniagaan – Borang B Lesen Berniaga – Borang B (Sabah) Sijil Pendaftaran Ordinan Nama-nama Perniagaan (CAP64) (Sarawak) Petikan Pendaftaran Nama-nama Perniagaan (Sarawak) Lesen Perdagangan – Borang 1 (Sarawak) Maklumat Kewangan (Semua / salah satu diantara berikut):-Salinan penyata bank akaun semasa 3 bulan terkini -Salinan baki terkini dari buku akaun simpanan -Salinan penyata simpanan tetap yang masih dalam tempoh sah laku dan tidak dicagarkan -Surat pengesahan dari bank berhubung dengan kemudahan overdraft.

LAMPIRAN 7 (iii) Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan KOPERASI DAN LAIN-LAIN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perkara Bayaran fee proses Perakuan Pendaftaran Perakuan Pindaan Pendaftaran Undang-undang kecil Senarai Anggota Lembaga Pengarah Terkini Pendaftaran saham anggota (jika baru didaftarkan) Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) terkini Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) terkini Penyata Kewangan di audit terkini Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Salinan kad pengenalan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Sijil kursus Intergriti Mata CCD Sijil Kecekapan Pengurusan (SKP)/Sijil Kecekapan kemahiran (SKK) √ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama Baru √ √ ** √ √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ ** * ** Permohonan Pembaharuan Naik Gred √ ** ** ** √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ √√ √ ** √ ** ** ** √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ * * ** Nota: 54 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 55 .

56 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful