BMM 3112 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

DISEDIAKAN OLEH : MAZILAH BINTI MUHAMAD 640908-02-5298 EDI OSMAN BIN AHMAD 660228-02-5233 HAMDAN BIN HASHIM 660330-07-5819 KUMPULAN : KURSUS PGSR-BM AMBILAN NOV. 2008
PENSYARAH: ENCIK ABDUL LATIB BIN ABD RAHMAN JABATAN PEGAJIAN MELAYU

IPG KAMPUS PULAU PINANG SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN MAZILAH BINTI MUHAMAD HAMDAN BIN HASHIM EDI OSMAN BIN AHMAD .

3. 2. 1. Perkara Jadual Penentu Tugasan Borang kolobrasi Refleksi Halaman Pengakuan Penghargaan Pendahuluan Isi kandungan Lampiran Muka Surat 4 5-6 7-14 15 16 18 19-36 39-53 . 7. 6. 4. 5.Bil. 8.

6. Perbincangan untuk memahami tajuk masing-masing. 8.6. Tajuk ini terbahagi kepada beberapa bahagian : Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. Analisis kata majmuk berdasarkan petikan majalah Dewan Masyarakat keluaran Penyediaan Power Point. Menaip refleksi masing-masing. Rujukan 37 JADUAL PENENTU TUGASAN TARIKH 6.8.9.2011 PERKARA Membincangkan tugasan BMM 3110 dengan rakan melalui telefon untuk membuat temujanji Pembahagian Tugas.2011 Berhubung dengan rakan-rakan dari kumpulan yang lain untuk percambahan fikiran.frasa kerja.frasa adjektif dan frasa sendi nama. Mengumpul maklumat dari ahli kumpulan dan mengemaskini penulisan ilmiah. Menyiapkan keseluruhan tugasan dan lampiran-lampiran.2011 10. Mengkategorikan jenis ayat dalam Bahasa Melayu.2011 18.2011 .8. Difinisi ayat majmuk..8. Menganalisis dan menghuraikan susunan konsituen frasa nama. 18.

2011 Membincangkan tugasan BMM 3110 dengan rakan melalui telefon untuk membuat temujanji Pembahagian Tugas.2011 . BORANG REKOD KOLABORASI PENSYARAH DAN PELAJAR Institut Perguruan Nama Pelajar : : IPGM Kampus Pulau Pinang Mazilah binti Muhamad Edi osman bin Ahmad Hamdan bin Hashim Kumpulan Semester Mata Pelajaran : : : PGSR ( BM ) 2008 6 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (BMM 3110) Bil Tarikh Perkara yang dibincangkan Catatan/ Tindakan Tandatangan Pensyarah 1.6.2011 Menyemak & mencantum tugasan yang disediakan untuk ‘binding’.6.8. Tajuk ini terbahagi kepada Semua ahli kumpulan 2. 6.25.. 8.

frasa adjektifdan frasa sendi nama. Menganalisis dan menghuraikan susunan konsituen frasa nama. Mengkategorikan jenis ayat dalam Bahasa Melayu. 18. Analisis kata majmuk berdasarkan petikan majalah Pelita Bahasa keluaran Penyediaan Power Point.8. Mazilah Edi Osman Hamdan Hamdan Mazilah Edi Osman Hamdan Mazilah Edi Osman Perbincangan untuk memahami tajuk masingmasing. 3. Semua ahli kumpulan Semua ahli Kumpulan 4.2011 Semua ahli Kumpulan . Mengumpul maklumat dari ahli kumpulan dan mengemaskini penulisan ilmiah.2011 Berhubung dengan rakanrakan dari kumpulan yang lain untuk percambahan fikiran. 10.frasa kerja.8. Difinisi ayat majmuk.beberapa bahagian : Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis.

2011 Menyiapkan keseluruhan tugasan – lampiran-lampiran Menaip refleksi masingmasing.5.K/PENGENALAN : 660228-02-5233 KURSUS : PGSR-BM / AMBILAN 2008 SEKOLAH : SK.8. Semua ahli Kumpulan 6. Semua ahli kumpulan BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU REFLEKSI KENDIRI NAMA : EDI OSMAN BIN AHMAD NO.com . KEPALA BATAS E-MAIL : eoba66@gmail. 18. PERMATANG BERTAM.8.2011 Menyemak & mencantum tugasan yang disediakan untuk ‘binding’. 25.

Pensyarah pembimbing menyampaikan kuliah mengikut perincian yang meliputi semua aspek kajian dalam ilmu Sintaksis. ayat dalam Bahasa Melayu termasuk frasa. Bagi diri saya waktu interaksi dengan pensyarah ini saya guna dengan sepenuhnya untuk mengikuti kuliah yang disampaikan kerana apa yang dikuliahkan tiada modul yang boleh membantu saya untuk membuat rujukan. Dari perincian sukatan pelajaran yang diedarkan kepada saya dan rakan-rakan memudahkan kami mengikuti kuliah yang disampaikan oleh pensyarah dan rujukan daripada bahan bacaan serta pencarian ilmu melalui internet. Kalau kesempatan ini saya tidak menggunakan dengan sebaik mungkin. Sepanjang interaksi dengan pensyarah saya didedahkan dengan bidang kajian ilmu Sintaksis yang terkandung dalam Bahasa Melayu. tetapi apabila diperincikan secara mendalamnya melalui frasa dan klausa ayat-ayat menyebabkan ada juga kekeliruan yang timbul dalam mengkelaskan sesuatu penerbitan ayat-ayat tersebut. frasa adjektif. Walaupun topik-topik ini pernah saya pelajari semasa mengikut pengajian sebelum menjadi guru dulu. Selain daripada itu dapat berbincang dengan pensyarah tentang tugasan yang berikan. ayat majmuk dan proses penerbitan ayat. Alhamdulillah saya dan rakan-rakan mendapat pensyarah pembimbing yang memahami dengan masalah saya dan rakan-rakan yang mempunyai tanggungjawab . Melalui apa yang dikuliahkan serta rujukan Kamus Tatabahasa Dewan dapat membantu saya memahami bidang kajian ilmu Sintaksis ini. Pensyarah yang membimbing kumpulan kami ialah Encik Ishak Bin Ayub. ayat dasar. frasa kerja. Dengan apa yang dipelajari ini dapat saya katakan bahawa semua ini pernah saya mengaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu agar murid-murid memahami tentang penerbitan sesuatu ayat dalam Bahasa Melayu. Waktu bersemuka dengan pensyarah ini memudahkan saya bersoaljawab berkaitan dengan apa yang dikuliahkan untuk mengukuhkan pemahaman saya. Walaupun aspek-aspek ini kami telah menguasainya. saya terpaksa menghubungi pensyarah melalui panggilan telefon atau emel untuk bertanya tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan subjek ini.Sintaksis Bahasa Melayu adalah mata pelajaran untuk Pengajian Melayu bagi Semester keenam untuk program PGSR kali ini.. frasa sendi nama. ada yang saya ingat dan ada yang memerlukan saya membuat rujukan untuk mengukuhkan pemahaman saya. Masa yang diperuntukan untuk mempelajari mata pelajaran ini ialah selama 45 jam dengan agihan 30 jam masa untuk interaksi dengan pensyarah dan 15 jam untuk akses kendiri melalui perincian tajuk-tajuk yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan untuk mempelajarinya. klausa. ayat tunggal. Bidang kajian dalam ilmu Sintaksis ini ialah yang merangkumi susunan konstituen frasa nama.

Wasalam. Saya suka dengan gaya dan perwatakan Encik Ishak selaku pensayarah pembimbing kami. Pada keseluruhannya saya berasa amat berpuas hati dengan apa yang dikuliahkan oleh Encik Ishak Bin Ayub. Alhamdulillah atas kesabaran saya maka melalui pembacaan buku-buku rujukan maka dapatlah saya melengkapkan tugasan ini dengan apa yang fahami mengikut kotak pemikiran saya. Semoga apa yang saya dapat ini boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran saya di sekolah nanti dengan lebik baik. Tambahan pula tarikh serahannya dalam masa yang hampir sama antara seseorang pensyarah pembimbing. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ishak kerana berjaya mengajar saya dan rakan-rakan saya dengan cemerlang. Sewaktu menerima soalan tugasan ini saya rasa agak tertekan juga kerana selain daripada untuk menyiapkan tugasan ini. Saya dan rakan-rakan terpaksa melaluinya juga dengan kerelaan hati memandangkan bidang kajian ilmu Sintaksis ini memerlukan saya membuat kajian tetang frasa dan kalusa ayat melalui penerbitan ayat-ayat tersebut.. . saya amat bersyukur kerana tugasan yang berat ini mampu saya dan ahli kumpulan menyiapkannya mengikut masa yang diperuntukkan kepada kami. Cara pendekatan yang digunakan oleh pensyarah pembimbing ini amat menarik dan bersesuaian dengan perwatakan dan penampilannya. Melalui tugasan ini saya perlu memahami tentang ayat majmuk dengan membuat pelbagai rujukan berkaitan dengan ayat majmuk ini.sewaktu berada di sekolah apabila balik untuk menjalankan tugas di sekolah selepas kuliah.Walaupun tugasan kali ini amat berbeza dengan tugasantugasan yang sebelum ini. pada masa yang sama saya jperlu menyaipkan tugasan yang lain. Ini menyebabkan saya rasa seronok dan selesa sewaktu mengikuti kuliah yang disampaikan oleh beliau.

REFLEKSI Nama No I/C Kursus Email : Hamdan bin Hashim : 660330075819 : PGSRBM : hamdanpgsr@gmail.com .

Semoga apa yang saya kongsikan ini akan dapat memberi sedikit pengetahuan dan pengalaman yang boleh meningkatkan lagi daya kreativiti semasa pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ayat juga boleh terbentuk daripada satu perkataan. Ishak mencapai objektifnya. Pada pandangan saya guru perlulah menguasai bidang sintaksis supaya berkemahiran untuk mengajar Bahasa Melayu lebih mantap dan dapat diaplikasikan kepada murid-murid di sekolah. Bahasa Melayu jelas sekali telah diperlengkapkan sebagai bahasa intelek yang berwibawa. Menurut Dr. Semoga apa yang telah . kefahaman saya semakin meningkat . Oleh yang demikian sebagai seorang guru yang mengajar Bahasa Melayu di sekolah perlulah menguasai bidang sintaksis supaya pengajarannya lebih berkesan dan tepat. Nik Safiah Karim Sintaksis atau ayat ialah unit tatabahasa paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.Bersyukur Kepada Ilahi dengan hidayahNya dapat sekali lagi saya dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman di dalam menghasilkan kerja kursus berkumpulan dalam mata pelajaran BMM 3110 iaitu Sintaksis Bahasa Melayu. Manakala menurut pendita Za’ba ayat ialah ikatan perkataan yang ada benda dan ada cerita. saya berasa gembira kerana pembelajaran BMM 3110 yang telah dikuliah kepada kami oleh En. Apa pun. Apabila saya mendalami ilmu Sintaksis Bahasa Melayu berdasarkan modul BMM 3110 serta mendapat bahan dengan merujuk kepada bahan bacaan serta melayari internet untuk menyiapkan tugasan ini. oleh itu pengetahuan yang lebih mendalam ini akan dapat membantu saya untuk mengajar murid-murid dengan lebih baik. Pada pendapat saya Bahasa Melayu adalah bahasa yang mempunyai struktur dan bersistem. dengan asas yang padu dan kukuh ini. Dengan hal yang demikian sudah tentulah dapat membantu mereka lebih bermotivasi dan bersemangat untuk belajar dan seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas akan lebih berkesan.

murid juga akan dapat yang terbaik. maka saya benar-benar mengisafi bahawa murid-murid bukannya malas dan tidak mahu balajar tetapi perlu ada sesuatu ransangan yang menarik perhatian dan minat mereka untuk terus belajar dan belajar di dalam kelas samada di arus perdana mahupun di kelas pemulihan khas. pengalaman yang ada selama lebih kurang 22 tahun sebagai guru yang mengajar Bahasa Melayu melihat bahawa guru perlu melengkapi ilmu bahasanya serta kreatif dalam pengajarannya terutama dalam bidang Sintaksis supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Apatah lagi jika mengajar murid yang mempunyai pelbagai kecerdasan.saya dan rakan-rakan sekumpulan hasilkan kerja kursus ini menepati tajuk dan kehendak pensyarah.InsyaAllah. Sekian. Jika kita buat yang terbaik . terima kasih.. .. Justeru dengan itu. Apabila saya memikir tentang pengalaman ini.

Kami tetap bersemangat untuk menyediakan tugasan ini walaupun kami menghadapi banyak kesulitan sepanjang penyediaan kerja kursus.com Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan tugasan ini. Setelah membuat banyak rujukan. Kami menghadapi masalah semasa membuat analisis kerana terdapat di antara kami tidak memahami dan masih keliru tentang bentuk dan jenis ayat. masih banyak kekurangan dalam penyediaan kerja kursus dan memerlukan kami untuk membaiki dan mengubahsuai hasil tugasan yang telah kami sediakan. Kami telah membahagikan tugas untuk mencari maklumat berkenaan dengan tajuk tugasan selain mendapatkan maklumat daripada nota-nota kuliah yang telah disediakan oleh pensyarah. . Kami telah membuat banyak rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan.REFLEKSI Nama Kad Pengenalan Kursus Nama Sekolah Emel : Mazilah binti Muhamad : 640908-02-5298 : PGSR BM (2008) : Sekolah Kebangsaan Permatang Sintok : azizansaid_@yahoo. Kami dikehendaki menyediakan nota hasil rujukan kami dari dapatan maklumat pelbagai sumber rujukan seperti buku-buku rujukan dan internet. Maklumat yang disediakan perlulah merangkumi beberapa aspek seperti struktur ayat dan jenis ayat. Setelah mendapat tugasan yang telah diberikan oleh Encik Ishak bin Ayub saya mencari maklumat dari internet dan buku-buku nota dari pensyarah ataupun dari buku teks untuk mencari serba sedikit info untuk tugasan saya.

Namun. Kami perlu merujuk kepada para pensyarah untuk mempelajari tatabahasa Melayu dengan lebih mendalam. Kami juga perlu memahami jenis-jenis frasa agar dapat membezakan antara satu jenis frasa dengan frasa yang lain.Oleh itu. Tugasan ini dapat memantapkan lagi kemahiran dan pengetahuan kami dalam bidang Bahasa Melayu disamping dapat menambahkan lagi ilmu pembelajaran kepada kami. kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Ishak bin Ayub iaitu pensyarah pembimbing kami kerana telah banyak membantu. Jika mengalami kesulitan. atas bantuan dari para pensyarah dan rakan-rakan. Semasa membuat kajian ini. segala kekusutan itu akhirnya dapat dileraikan. terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar. Tugasan ini juga dapat membentuk sikap dan semangat kerjasama antara rakanrakan dan ahli kumpulan. Walaupun istilahnya hampir sama tetapi tidak sesuai untuk dijadikan contoh kerana terdapat perbezaan dari segi makna perkataan Akhirnya. Saya amat berharap agar hasil tugasan kami ini akan diterima dengan baik oleh pensyarah penilai. . Jasa anda semua amat kami hargai. Kepada semua pensyarah yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan juga kepada rakan-rakan. kami perlu lebih memahami setiap apa yang diajar oleh para pensyarah terutamanya berkaitan dengan struktur (binaan) dan juga jenis ayat. Ucapan terima kasih buat semua yang terlibat dalam penyediaan tugasan ini. Kami menggunakan Kamus Tatabahasa Dewan. Untuk tugasan Power Point saya mencari maklumat dari internet. kami juga turut menghadapi sedikit kekangan di mana kami tidak dapat mengenal pasti jenis-jenis frasa dengan tepat. Kamus Pelajar dan sumber rujukan yang lain dalam menyiapkan tugasan ini. Kami juga turut mengalami percanggahan pendapat dengan rakan-rakan kerana masing-masing ingin mempertahankan pendapat sendiri. kami mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan bagi menyelesaikannya. Saya juga memperolehi Power Point dari dari negara jiran kita iaitu Indonesia.

PENGAKUAN .

... : Edi Osman bin Ahmad : 15 Ogos 2011 : .............. : Hamdan bin Hashim : 15 Ogos 2011 : .. : Mazilah bt Muhamad : 15 Ogos 2011 ........................................................................................Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya........................... Tandatangan Nama Penulis Tarikh Tandatangan Nama Penulis Tarikh Tandatangan Nama Penulis Tarikh : ............

turut sama memahami erti perjuangan seorang isteri dan suami yang akan mencintainya sehingga mati. Kepada Allah swt. kami juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang turut sama membantu secara langsung atau tidak langsung dalam . Hamidah bt. kami rafakkan sepenuh kasih yang bersih putih atas segala kebaikan dan kebenarannya memudahkan gerak kerja kami dalam menyempurnakan segala tugasan yang telah diberikan ini. Abdul Hamid kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar. Di kesempatan ini.SEKALUNG PENGHARGAAN Bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahNYA dapatlah kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan pada masa yang telah ditetapkan. kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Pn. Juga kepada suami dan isteri kami yang sentiasa membawa damai ke sisi hati. Semoga barakahnya kekal berpanjangan hingga bila-bila. Kepada ahli keluarga dan anak-anak juga kami hidangkan lautan apresiasi tanda cinta yang akan bersemi hakiki. panduan dan bantuan kepada kumpulan kami sepanjang menjalankan tugasan. Akhir sekali.

membuat tugasan ini. Kami akan terus berjuang sehingga dapat menguasai segalanya. Pengalaman membuat tugasan ini merupakan satu pengalaman baru dan cukup menarik bagi kumpulan kami yang tidak akan kami lupakan. ialah guru hingga berhenti nafas waktu. yang tidak itu pula merupakan tanda cacat cela akan hamba-Nya yang tidak sempurna. bukanlah noktah kepada detik ini setelah segala kuliah berakhir nanti kerana seorang guru. Pun begitu. Akhir kata. Sekian. segala yang baik itu hadiah dari Allah. terima kasih . Semoga segala tunjuk ajar dan bantuan kalian dapat diaplikasikan pada masa hadapan dan kami amat menghargainya.