BMM 3112 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

DISEDIAKAN OLEH : MAZILAH BINTI MUHAMAD 640908-02-5298 EDI OSMAN BIN AHMAD 660228-02-5233 HAMDAN BIN HASHIM 660330-07-5819 KUMPULAN : KURSUS PGSR-BM AMBILAN NOV. 2008
PENSYARAH: ENCIK ABDUL LATIB BIN ABD RAHMAN JABATAN PEGAJIAN MELAYU

IPG KAMPUS PULAU PINANG SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN MAZILAH BINTI MUHAMAD HAMDAN BIN HASHIM EDI OSMAN BIN AHMAD .

5. 2. 4. Perkara Jadual Penentu Tugasan Borang kolobrasi Refleksi Halaman Pengakuan Penghargaan Pendahuluan Isi kandungan Lampiran Muka Surat 4 5-6 7-14 15 16 18 19-36 39-53 .Bil. 3. 6. 1. 7. 8.

18.frasa adjektif dan frasa sendi nama. Mengkategorikan jenis ayat dalam Bahasa Melayu. Analisis kata majmuk berdasarkan petikan majalah Dewan Masyarakat keluaran Penyediaan Power Point. Menganalisis dan menghuraikan susunan konsituen frasa nama. Mengumpul maklumat dari ahli kumpulan dan mengemaskini penulisan ilmiah..frasa kerja.9.8. Perbincangan untuk memahami tajuk masing-masing.2011 Berhubung dengan rakan-rakan dari kumpulan yang lain untuk percambahan fikiran. Rujukan 37 JADUAL PENENTU TUGASAN TARIKH 6.2011 PERKARA Membincangkan tugasan BMM 3110 dengan rakan melalui telefon untuk membuat temujanji Pembahagian Tugas. Menyiapkan keseluruhan tugasan dan lampiran-lampiran.6.2011 10. Menaip refleksi masing-masing.8. Tajuk ini terbahagi kepada beberapa bahagian : Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis.8. 8.2011 . Difinisi ayat majmuk.2011 18.6.

. 8. 6.6.8.2011 Menyemak & mencantum tugasan yang disediakan untuk ‘binding’.6.2011 . Tajuk ini terbahagi kepada Semua ahli kumpulan 2. BORANG REKOD KOLABORASI PENSYARAH DAN PELAJAR Institut Perguruan Nama Pelajar : : IPGM Kampus Pulau Pinang Mazilah binti Muhamad Edi osman bin Ahmad Hamdan bin Hashim Kumpulan Semester Mata Pelajaran : : : PGSR ( BM ) 2008 6 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (BMM 3110) Bil Tarikh Perkara yang dibincangkan Catatan/ Tindakan Tandatangan Pensyarah 1.25.2011 Membincangkan tugasan BMM 3110 dengan rakan melalui telefon untuk membuat temujanji Pembahagian Tugas.

Mazilah Edi Osman Hamdan Hamdan Mazilah Edi Osman Hamdan Mazilah Edi Osman Perbincangan untuk memahami tajuk masingmasing.8.frasa adjektifdan frasa sendi nama.beberapa bahagian : Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. Menganalisis dan menghuraikan susunan konsituen frasa nama. Mengkategorikan jenis ayat dalam Bahasa Melayu. Semua ahli kumpulan Semua ahli Kumpulan 4. Mengumpul maklumat dari ahli kumpulan dan mengemaskini penulisan ilmiah. Difinisi ayat majmuk.8. Analisis kata majmuk berdasarkan petikan majalah Pelita Bahasa keluaran Penyediaan Power Point.frasa kerja.2011 Semua ahli Kumpulan . 3. 10. 18.2011 Berhubung dengan rakanrakan dari kumpulan yang lain untuk percambahan fikiran.

Semua ahli Kumpulan 6. KEPALA BATAS E-MAIL : eoba66@gmail. PERMATANG BERTAM. 25. 18.2011 Menyemak & mencantum tugasan yang disediakan untuk ‘binding’.2011 Menyiapkan keseluruhan tugasan – lampiran-lampiran Menaip refleksi masingmasing.com .8. Semua ahli kumpulan BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU REFLEKSI KENDIRI NAMA : EDI OSMAN BIN AHMAD NO.K/PENGENALAN : 660228-02-5233 KURSUS : PGSR-BM / AMBILAN 2008 SEKOLAH : SK.5.8.

Bagi diri saya waktu interaksi dengan pensyarah ini saya guna dengan sepenuhnya untuk mengikuti kuliah yang disampaikan kerana apa yang dikuliahkan tiada modul yang boleh membantu saya untuk membuat rujukan. klausa. frasa adjektif. Walaupun topik-topik ini pernah saya pelajari semasa mengikut pengajian sebelum menjadi guru dulu. Walaupun aspek-aspek ini kami telah menguasainya. ayat tunggal. Melalui apa yang dikuliahkan serta rujukan Kamus Tatabahasa Dewan dapat membantu saya memahami bidang kajian ilmu Sintaksis ini. frasa kerja. Sepanjang interaksi dengan pensyarah saya didedahkan dengan bidang kajian ilmu Sintaksis yang terkandung dalam Bahasa Melayu. Masa yang diperuntukan untuk mempelajari mata pelajaran ini ialah selama 45 jam dengan agihan 30 jam masa untuk interaksi dengan pensyarah dan 15 jam untuk akses kendiri melalui perincian tajuk-tajuk yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan untuk mempelajarinya. ayat dasar.Sintaksis Bahasa Melayu adalah mata pelajaran untuk Pengajian Melayu bagi Semester keenam untuk program PGSR kali ini. Dari perincian sukatan pelajaran yang diedarkan kepada saya dan rakan-rakan memudahkan kami mengikuti kuliah yang disampaikan oleh pensyarah dan rujukan daripada bahan bacaan serta pencarian ilmu melalui internet. Alhamdulillah saya dan rakan-rakan mendapat pensyarah pembimbing yang memahami dengan masalah saya dan rakan-rakan yang mempunyai tanggungjawab . Selain daripada itu dapat berbincang dengan pensyarah tentang tugasan yang berikan. ada yang saya ingat dan ada yang memerlukan saya membuat rujukan untuk mengukuhkan pemahaman saya. Pensyarah yang membimbing kumpulan kami ialah Encik Ishak Bin Ayub.. saya terpaksa menghubungi pensyarah melalui panggilan telefon atau emel untuk bertanya tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan subjek ini. ayat majmuk dan proses penerbitan ayat. Dengan apa yang dipelajari ini dapat saya katakan bahawa semua ini pernah saya mengaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu agar murid-murid memahami tentang penerbitan sesuatu ayat dalam Bahasa Melayu. ayat dalam Bahasa Melayu termasuk frasa. tetapi apabila diperincikan secara mendalamnya melalui frasa dan klausa ayat-ayat menyebabkan ada juga kekeliruan yang timbul dalam mengkelaskan sesuatu penerbitan ayat-ayat tersebut. Waktu bersemuka dengan pensyarah ini memudahkan saya bersoaljawab berkaitan dengan apa yang dikuliahkan untuk mengukuhkan pemahaman saya. Pensyarah pembimbing menyampaikan kuliah mengikut perincian yang meliputi semua aspek kajian dalam ilmu Sintaksis. Bidang kajian dalam ilmu Sintaksis ini ialah yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. Kalau kesempatan ini saya tidak menggunakan dengan sebaik mungkin. frasa sendi nama.

Saya dan rakan-rakan terpaksa melaluinya juga dengan kerelaan hati memandangkan bidang kajian ilmu Sintaksis ini memerlukan saya membuat kajian tetang frasa dan kalusa ayat melalui penerbitan ayat-ayat tersebut. saya amat bersyukur kerana tugasan yang berat ini mampu saya dan ahli kumpulan menyiapkannya mengikut masa yang diperuntukkan kepada kami. Alhamdulillah atas kesabaran saya maka melalui pembacaan buku-buku rujukan maka dapatlah saya melengkapkan tugasan ini dengan apa yang fahami mengikut kotak pemikiran saya. Pada keseluruhannya saya berasa amat berpuas hati dengan apa yang dikuliahkan oleh Encik Ishak Bin Ayub. Cara pendekatan yang digunakan oleh pensyarah pembimbing ini amat menarik dan bersesuaian dengan perwatakan dan penampilannya. Wasalam. pada masa yang sama saya jperlu menyaipkan tugasan yang lain. Melalui tugasan ini saya perlu memahami tentang ayat majmuk dengan membuat pelbagai rujukan berkaitan dengan ayat majmuk ini. Saya suka dengan gaya dan perwatakan Encik Ishak selaku pensayarah pembimbing kami. Ini menyebabkan saya rasa seronok dan selesa sewaktu mengikuti kuliah yang disampaikan oleh beliau. . Semoga apa yang saya dapat ini boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran saya di sekolah nanti dengan lebik baik. Tambahan pula tarikh serahannya dalam masa yang hampir sama antara seseorang pensyarah pembimbing..sewaktu berada di sekolah apabila balik untuk menjalankan tugas di sekolah selepas kuliah.Walaupun tugasan kali ini amat berbeza dengan tugasantugasan yang sebelum ini. Sewaktu menerima soalan tugasan ini saya rasa agak tertekan juga kerana selain daripada untuk menyiapkan tugasan ini. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ishak kerana berjaya mengajar saya dan rakan-rakan saya dengan cemerlang.

REFLEKSI Nama No I/C Kursus Email : Hamdan bin Hashim : 660330075819 : PGSRBM : hamdanpgsr@gmail.com .

Oleh yang demikian sebagai seorang guru yang mengajar Bahasa Melayu di sekolah perlulah menguasai bidang sintaksis supaya pengajarannya lebih berkesan dan tepat. Nik Safiah Karim Sintaksis atau ayat ialah unit tatabahasa paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. saya berasa gembira kerana pembelajaran BMM 3110 yang telah dikuliah kepada kami oleh En. Apa pun. oleh itu pengetahuan yang lebih mendalam ini akan dapat membantu saya untuk mengajar murid-murid dengan lebih baik. dengan asas yang padu dan kukuh ini.Bersyukur Kepada Ilahi dengan hidayahNya dapat sekali lagi saya dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman di dalam menghasilkan kerja kursus berkumpulan dalam mata pelajaran BMM 3110 iaitu Sintaksis Bahasa Melayu. Manakala menurut pendita Za’ba ayat ialah ikatan perkataan yang ada benda dan ada cerita. Apabila saya mendalami ilmu Sintaksis Bahasa Melayu berdasarkan modul BMM 3110 serta mendapat bahan dengan merujuk kepada bahan bacaan serta melayari internet untuk menyiapkan tugasan ini. Bahasa Melayu jelas sekali telah diperlengkapkan sebagai bahasa intelek yang berwibawa. Pada pendapat saya Bahasa Melayu adalah bahasa yang mempunyai struktur dan bersistem. Ayat juga boleh terbentuk daripada satu perkataan. kefahaman saya semakin meningkat . Semoga apa yang saya kongsikan ini akan dapat memberi sedikit pengetahuan dan pengalaman yang boleh meningkatkan lagi daya kreativiti semasa pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pada pandangan saya guru perlulah menguasai bidang sintaksis supaya berkemahiran untuk mengajar Bahasa Melayu lebih mantap dan dapat diaplikasikan kepada murid-murid di sekolah. Menurut Dr. Semoga apa yang telah . Dengan hal yang demikian sudah tentulah dapat membantu mereka lebih bermotivasi dan bersemangat untuk belajar dan seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas akan lebih berkesan. Ishak mencapai objektifnya.

InsyaAllah.. Jika kita buat yang terbaik .. Apabila saya memikir tentang pengalaman ini. Justeru dengan itu. maka saya benar-benar mengisafi bahawa murid-murid bukannya malas dan tidak mahu balajar tetapi perlu ada sesuatu ransangan yang menarik perhatian dan minat mereka untuk terus belajar dan belajar di dalam kelas samada di arus perdana mahupun di kelas pemulihan khas. murid juga akan dapat yang terbaik. Apatah lagi jika mengajar murid yang mempunyai pelbagai kecerdasan.saya dan rakan-rakan sekumpulan hasilkan kerja kursus ini menepati tajuk dan kehendak pensyarah. pengalaman yang ada selama lebih kurang 22 tahun sebagai guru yang mengajar Bahasa Melayu melihat bahawa guru perlu melengkapi ilmu bahasanya serta kreatif dalam pengajarannya terutama dalam bidang Sintaksis supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Sekian. . terima kasih.

Kami dikehendaki menyediakan nota hasil rujukan kami dari dapatan maklumat pelbagai sumber rujukan seperti buku-buku rujukan dan internet. Kami menghadapi masalah semasa membuat analisis kerana terdapat di antara kami tidak memahami dan masih keliru tentang bentuk dan jenis ayat.com Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan tugasan ini. Maklumat yang disediakan perlulah merangkumi beberapa aspek seperti struktur ayat dan jenis ayat. masih banyak kekurangan dalam penyediaan kerja kursus dan memerlukan kami untuk membaiki dan mengubahsuai hasil tugasan yang telah kami sediakan.REFLEKSI Nama Kad Pengenalan Kursus Nama Sekolah Emel : Mazilah binti Muhamad : 640908-02-5298 : PGSR BM (2008) : Sekolah Kebangsaan Permatang Sintok : azizansaid_@yahoo. Kami telah membuat banyak rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan. . Setelah membuat banyak rujukan. Kami telah membahagikan tugas untuk mencari maklumat berkenaan dengan tajuk tugasan selain mendapatkan maklumat daripada nota-nota kuliah yang telah disediakan oleh pensyarah. Setelah mendapat tugasan yang telah diberikan oleh Encik Ishak bin Ayub saya mencari maklumat dari internet dan buku-buku nota dari pensyarah ataupun dari buku teks untuk mencari serba sedikit info untuk tugasan saya. Kami tetap bersemangat untuk menyediakan tugasan ini walaupun kami menghadapi banyak kesulitan sepanjang penyediaan kerja kursus.

atas bantuan dari para pensyarah dan rakan-rakan. Namun. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Ishak bin Ayub iaitu pensyarah pembimbing kami kerana telah banyak membantu. Jasa anda semua amat kami hargai. Kami menggunakan Kamus Tatabahasa Dewan. Saya juga memperolehi Power Point dari dari negara jiran kita iaitu Indonesia. Tugasan ini juga dapat membentuk sikap dan semangat kerjasama antara rakanrakan dan ahli kumpulan. segala kekusutan itu akhirnya dapat dileraikan. Kamus Pelajar dan sumber rujukan yang lain dalam menyiapkan tugasan ini. Saya amat berharap agar hasil tugasan kami ini akan diterima dengan baik oleh pensyarah penilai. Untuk tugasan Power Point saya mencari maklumat dari internet. kami juga turut menghadapi sedikit kekangan di mana kami tidak dapat mengenal pasti jenis-jenis frasa dengan tepat. Walaupun istilahnya hampir sama tetapi tidak sesuai untuk dijadikan contoh kerana terdapat perbezaan dari segi makna perkataan Akhirnya. Kami juga perlu memahami jenis-jenis frasa agar dapat membezakan antara satu jenis frasa dengan frasa yang lain. kami mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan bagi menyelesaikannya. . kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Jika mengalami kesulitan. Semasa membuat kajian ini. Kami perlu merujuk kepada para pensyarah untuk mempelajari tatabahasa Melayu dengan lebih mendalam. Kepada semua pensyarah yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan juga kepada rakan-rakan.Oleh itu. kami perlu lebih memahami setiap apa yang diajar oleh para pensyarah terutamanya berkaitan dengan struktur (binaan) dan juga jenis ayat. Ucapan terima kasih buat semua yang terlibat dalam penyediaan tugasan ini. Kami juga turut mengalami percanggahan pendapat dengan rakan-rakan kerana masing-masing ingin mempertahankan pendapat sendiri. Tugasan ini dapat memantapkan lagi kemahiran dan pengetahuan kami dalam bidang Bahasa Melayu disamping dapat menambahkan lagi ilmu pembelajaran kepada kami. terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar.

PENGAKUAN .

............... : Mazilah bt Muhamad : 15 Ogos 2011 . : Edi Osman bin Ahmad : 15 Ogos 2011 : ............................................................................................................. : Hamdan bin Hashim : 15 Ogos 2011 : ... Tandatangan Nama Penulis Tarikh Tandatangan Nama Penulis Tarikh Tandatangan Nama Penulis Tarikh : ...Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya...............

kami juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang turut sama membantu secara langsung atau tidak langsung dalam . Di kesempatan ini. kami rafakkan sepenuh kasih yang bersih putih atas segala kebaikan dan kebenarannya memudahkan gerak kerja kami dalam menyempurnakan segala tugasan yang telah diberikan ini. Kepada ahli keluarga dan anak-anak juga kami hidangkan lautan apresiasi tanda cinta yang akan bersemi hakiki. Hamidah bt. Kepada Allah swt. Juga kepada suami dan isteri kami yang sentiasa membawa damai ke sisi hati. Abdul Hamid kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar. panduan dan bantuan kepada kumpulan kami sepanjang menjalankan tugasan. Akhir sekali. kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Pn.SEKALUNG PENGHARGAAN Bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahNYA dapatlah kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan pada masa yang telah ditetapkan. Semoga barakahnya kekal berpanjangan hingga bila-bila. turut sama memahami erti perjuangan seorang isteri dan suami yang akan mencintainya sehingga mati.

Pengalaman membuat tugasan ini merupakan satu pengalaman baru dan cukup menarik bagi kumpulan kami yang tidak akan kami lupakan. Semoga segala tunjuk ajar dan bantuan kalian dapat diaplikasikan pada masa hadapan dan kami amat menghargainya. yang tidak itu pula merupakan tanda cacat cela akan hamba-Nya yang tidak sempurna. ialah guru hingga berhenti nafas waktu. Akhir kata.membuat tugasan ini. bukanlah noktah kepada detik ini setelah segala kuliah berakhir nanti kerana seorang guru. segala yang baik itu hadiah dari Allah. Sekian. Pun begitu. Kami akan terus berjuang sehingga dapat menguasai segalanya. terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful