Unit 9 .

Sukatan Serakan Sukatan serakan menjelaskan amaun sebaran antara nilai-nilai set data yang diperhatikan. Set data yang tersebar luas mempunyai nilai sukatan serakan yang lebih besar jika membuat bandingan dengan set data yang berkumpul rapat. Statistic sukatan serakan seperti julat, sisihan piawai dan juga varian serta sukatan serakan yang berdasarkan kuartil dan persentil. Julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah untuk dihitungkan. Nilai julat sesuatu set data itu dengan mencari perbezaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam set data itu. Nilai sisihan piawai pula merupakan nilai-nilai dalam sesuatu set data itu terkumpul sekitar nilai min set data berkenaan. Sisihan piawai boleh diperolehi dengan mencari nilai positif bagi punca kuasa dua nilai varian. ² adalah varian populasi. S² adalah varian sampel. Selain itu, sisihan piawai populasi, iaitu : = ² maka sisihan piawai sampel, iaitu : s = s².

Dalam sukatan serakan berdasarkan kuartil, kuartil-kuartil merupakan sukatan kedudukan yang membahagikan satu set data yang telah disusun mengikut tertib sama ada menaik atau menurun kepada empat bahagian yang sama. Terdapat empat kuartil, iaitu :
i.

Kuartil pertama / kuartil bawah (Q1) = cerapan ke Kuartil pertama / median (Q2) = cerapan ke {½(n+1)} Kuartil pertama / kuartil atas (Q3) = cerapan ke

ii.
iii.

Difahami bahawa sukatan serakan berdasarkan presentil. Dengan itu, presentil merupakan jenis sukatan kedudukan yang membahagikan satu set data yang telah disusun mengikut tertib menaik kepada 100 bahagian yang sama iaitu, Pk = nilai cerapan ke bagi set data

Kedua-dua nilai ini adalah nilai data yang lebih jitu daripada sukatan kecenderungan memusat. Kepentingan mempelajarinya. mengukur betapa lebarnya nilai dalam set data. Dengan adanya sukatan serakan. .yang telah disusun mengikut tertib menaik di mana k mewakili nombor persentil dan n mewakili bilangan cerapan dalam set data. sukatan serakan dapat membantu kita lebih memerihalkan data. Kesimpulannya. kuartil dan persentil bagi taburan data terkumpul boleh dianggarkan daripada lengkungan kekerapan kumulatif. maka sisihan piawai adalah kecil. guru juga dapat mencari kemahiran yang dapat murid kuasai dan sebaliknya. Sisihan piawai adalah pengukuran yang biasa bagi serakan statistic. dapat membantu kita menghuraikan amaun sebarang antara nilai-nilai set data yang diperhatikan seperti julat dan sisihan piawai. Kekerapan kumulatif adalah jumlah bilangan data yang kurang daripada satu nilai tertentu. maka sisihan piawai adalah besar. Sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan secara bersama akan dapat memberi gambaran yang baik tentang sesuatu set data. Cara menghitungkan kekerapan kumulatif bagi sesuatu selang kelas merupakan hasil tambah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Selain itu. Lengkungan kekerapan kumulatif adalah nama khas iaitu ogif. Jika banyak titik data jauh dari min. Jika kebanyakan titik data hamper dengan min. Sisihan piawai dan varian adalah sukatan serakan. Selain itu. Guru menggunakan kedua-dua konsep untuk menganalisis bank soalan peperiksaan. Julat adalah perbezaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam set data.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful