Unit 9 .

Sukatan Serakan Sukatan serakan menjelaskan amaun sebaran antara nilai-nilai set data yang diperhatikan. Set data yang tersebar luas mempunyai nilai sukatan serakan yang lebih besar jika membuat bandingan dengan set data yang berkumpul rapat. Statistic sukatan serakan seperti julat, sisihan piawai dan juga varian serta sukatan serakan yang berdasarkan kuartil dan persentil. Julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah untuk dihitungkan. Nilai julat sesuatu set data itu dengan mencari perbezaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam set data itu. Nilai sisihan piawai pula merupakan nilai-nilai dalam sesuatu set data itu terkumpul sekitar nilai min set data berkenaan. Sisihan piawai boleh diperolehi dengan mencari nilai positif bagi punca kuasa dua nilai varian. ² adalah varian populasi. S² adalah varian sampel. Selain itu, sisihan piawai populasi, iaitu : = ² maka sisihan piawai sampel, iaitu : s = s².

Dalam sukatan serakan berdasarkan kuartil, kuartil-kuartil merupakan sukatan kedudukan yang membahagikan satu set data yang telah disusun mengikut tertib sama ada menaik atau menurun kepada empat bahagian yang sama. Terdapat empat kuartil, iaitu :
i.

Kuartil pertama / kuartil bawah (Q1) = cerapan ke Kuartil pertama / median (Q2) = cerapan ke {½(n+1)} Kuartil pertama / kuartil atas (Q3) = cerapan ke

ii.
iii.

Difahami bahawa sukatan serakan berdasarkan presentil. Dengan itu, presentil merupakan jenis sukatan kedudukan yang membahagikan satu set data yang telah disusun mengikut tertib menaik kepada 100 bahagian yang sama iaitu, Pk = nilai cerapan ke bagi set data

. Selain itu. dapat membantu kita menghuraikan amaun sebarang antara nilai-nilai set data yang diperhatikan seperti julat dan sisihan piawai. Jika kebanyakan titik data hamper dengan min. Guru menggunakan kedua-dua konsep untuk menganalisis bank soalan peperiksaan. kuartil dan persentil bagi taburan data terkumpul boleh dianggarkan daripada lengkungan kekerapan kumulatif. sukatan serakan dapat membantu kita lebih memerihalkan data.yang telah disusun mengikut tertib menaik di mana k mewakili nombor persentil dan n mewakili bilangan cerapan dalam set data. Sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan secara bersama akan dapat memberi gambaran yang baik tentang sesuatu set data. Julat adalah perbezaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam set data. Lengkungan kekerapan kumulatif adalah nama khas iaitu ogif. mengukur betapa lebarnya nilai dalam set data. Kesimpulannya. Sisihan piawai dan varian adalah sukatan serakan. Cara menghitungkan kekerapan kumulatif bagi sesuatu selang kelas merupakan hasil tambah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Kekerapan kumulatif adalah jumlah bilangan data yang kurang daripada satu nilai tertentu. Sisihan piawai adalah pengukuran yang biasa bagi serakan statistic. Jika banyak titik data jauh dari min. maka sisihan piawai adalah kecil. Selain itu. Dengan adanya sukatan serakan. guru juga dapat mencari kemahiran yang dapat murid kuasai dan sebaliknya. maka sisihan piawai adalah besar. Kedua-dua nilai ini adalah nilai data yang lebih jitu daripada sukatan kecenderungan memusat. Kepentingan mempelajarinya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.