1.

DEFINISI LINGUISTIK
Kata linguistik (linguistics-Inggris) berasal dari bahasa Latin“lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis“langage-langue”; Italia “lingua”; Spanyol “lengua”dan Inggeris“language”. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu, yang bererti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain.

Linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa (Abdullah Hassan, 1984: 2)

Linguistik ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.

Linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar.

STRUKTUR BAHASA Menurut Levi Strauss (1963: 279), (1) struktur memiliki ciri sistem, iaitu terdiri atas unsurunsur hingga perubahan terjadi pada salah satu di antara unsur-unsur itu membawa perubahan bagi semua unsur lain.

Istilah struktur dan sistem lebih tepat digunakan kerana istilah ini dapat diterapkan dalam semua elemen bahasa, iaitu fonetik, morfologi, dan sintaksis

Struktur dapat dibezakan mengikut bentuk sistematik sesuatu bahasa, iaitu mengikut susunan fonetik, alomof, morfem, atau sintaksis.

Mengkaji struktur dalaman bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan leksikologi, atau gabungan subdisiplin itu sepertimorfosintaksis dan leksikosemantik.

fonologi: ciri bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinya dalam sistem kebahasaan. Fonologi bersinonim dengan fonemik.

morfologi: struktur kata. fungsi kelompok. gramatikal ataupun konteks. ragam stailistik (rasmi. leksikologi: leksikon atau kosa kata sesuatu bahasa dari pelbagai aspek. kosa kata. Kedah dll. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Thai Selatan.). dalam ilmu sosiolinguistik. Singapura. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. intim dan sebagainya). bahagiannya dan cara pembentukannya. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. DEFINISI SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. Kita mudah dapat menyemak bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Arab dll. 2. santai.). Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. semantik: makna bahasa sama ada yang bersifat leksikal. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. kelas tinggi dan rendah). sektor-sektor sosial. Maksud istilah masyarakat. Inggeris. ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50). ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Ia mencuba memberi pengertianpengertian umum. Indonesia. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. Brunei. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. perhubungan-perhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. Kelantan. pertembungan antara kelompok. dan cara penyusunannya hingga menjadi satuan ujaran. . sintaksis: hubungan antara satu dengan lain.

Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. Hal-hal seperti ini dulu dianggap kurang penting bagi kajian linguistik. tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan. isteri. rasional. menurut. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). termasuklah pernyataan kekecualiannya. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. dan rumus-rumus bahasa. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. Lebih penting lagi. Ini pun tergantung pula pada keakraban orang yang dilawan berbicara. peggolongan. Cara kita berbicara dengan anak. Sesungguhnya kita maklum. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. Ini terjadi demikian kerana kajian bahasa secara tradisional pada masa lalu adalah terlampau memberi tumpuan kepada bentuk bahasa tulisan. kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang diujarkan oleh seseorang. Sebagai contoh. pendidikannya. perilaku bahasa dan perilaku sosial. suami di rumah tetulah berbeza daripada cara berbicara di tempat umum. dan suasana sekelilingnya sewaktu proses percakapan berlangsung. Selain daripada itu kita juga sering kali tanpa disadari. Akibatnya linguistik dan sosiologi menjadi terpisah dari yang lainnya. walaupun tanpa disedari. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). Linguistik khususnya di Amerika. empirikal.Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk-bentuk lisan dan tulisan. Fishman (1968: 7). kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. bahawa memang ada perhubunganperhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. sehingga pertengahan pertama abad kedua puluh adalah "disiplin normal" yang hampir sejajar dengan matematik . terutama pada pertemuan pertama. merubah cara berbicara tergantung pada siapa lawan bicara.

Aspekaspek ini boleh terdiri daripada norma dan nilai dalam masyarakat. dan dengan demikian maka masyarakat yang menyajikan konteks.yang abstrak. Tentu sekali kita dapat mmerasakan bahawa hakikat bahawa bahasa itu bermakna dan berfungsi hanyalah wujud dan terasa pada pemasyarakatannya dalam perjalanan hidup sehari-hari? Istilah sosiolinguistik sering kali dikelirukan dengan istilahh sosiologi bahasa. perkembangan pembakuan bahasa dan perancangan bahasa negara-negara membangun. perkembangan bilingualisme. Ada juga yang membezakannya. . yang memberikan penekanan kepada sebaliknya. misalnya: masalah menurunnya dan asimilasi bahasa-bahasa minoriti. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa. dan perbezaan tersebut hanyalah pada penumpuan kajian saja. Fishman melihat bahwa masyarakat lebih luas daripada bahasa. Currie yang menyarankan supaya diselidiki perhubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial ahli masyarakat (dalam Dittmar 1976:127). dan pendekatan psikologis dan sosiologis dianggap berbahaya dan menyesatkan. walaupun ada perhubungan antara satu sama lain (Fishman 1968: 7). Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya. namun ia masih menganggap bahasa dan kebudayaan sebagai keseluruhan yang sifatnya monolitik. Khusunya. ada penemuan kembali antara kedua bidang ilmu ini. Maka dapatlah disimpulkan bahawa sosiolinguistik adalah satu pendekatan yang akan membuat bidang ssiolinguistik ini sebagai satu bidang mikrolinguistik yang menjadi manusiawi dan sosiologikal. suasa yang wujud dalam masyarakat. dan kesedaran baru khususnya dalam kalangan ilmuwan Amerika akan hubunganhubungan yang tidak boleh dipisahkan antara perilaku bahasa dan perilaku sosial (Loveday 1982: 2). dll. Ada beberapa orang sarjana yang menganggapnya sama saja. di sana segala perilaku bahasa akan dikaji. Yang lebih sejalan dengan pendekatan ini adalah sosiologi bahasa bukan sosiolinguistik. Ada juga sejak dahulu pendekatan yang meminati linguistik antropologi. Ia memberi tumpuan keanalisis struktur bahasa. harapan masyarakt. Dengan begitu sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. Pada pertengahan tahun 1960-an pula. istilah sociolinguistics baru muncul pada tahun 1952 dalam karya Haver C.

3. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya: pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur. Sebelum istilah “psikolinguistik” ditakrifkan. topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184). Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etngrafi pertuturan (the ethnography of speaking).PsikolinguistikLinguistikPsikologiMengkaji bagaimana otak manusiadapat memproses bahasa dan mampumenerbitkan perkataan serta ayat-ayatyang tidak terhingga banyaknya.Kajian tentang otak. tingkah laku bahasa dan akal budi manusia.Pada pihak lain.perasaan. Psikolinguistik menganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa. Psikolinguistik mengkaji aspek. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. pemikiranpengamatan danpenaakulanKajian tentangbahasa secarasistematik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplin linguistic dan psikologi. .aspek yang berkaitan dengan bahasa.DEFINISI PSIKOLINGUISTIK PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. eloklah sekiranyaiatilah “psikologi” dan “linguistik” ditakrifkan terlebih dahulu. PENGERTIAN PSIKOLOGI Psikologi ialah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajiannya kepada duaperkara utama iaitu yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa manusia danperilaku atau tingkah laku manusia.

. psikologiialah satu sains manusia yang mencuba mengkaji proses akal manusia dansegala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. Menurut Atan Long (1976:1) yang berkata semasa menerangkan asalusul perkataan psikologi ialah perkataan “psikologi” yang berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani “psyche” yang bermakna jiwa atausemangat dan perkataan “logy” yang berasal dari logos yang membawa makna pengkajian mengenai sesuatu. psikologi ialahbidang kajian di mana kadangkala ditakrifkan sebagai ilmu tentang akalbudi. Kalau diterjemahkan secara terusperkataan “psychology” itu membawa erti pengkajian berkenaan jiwa atausemangat. Manakala menurut Mangantar Simanjuntak (1986:12) pula. dapatlah kita rumuskan bahawa psikologi merupakansatu disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akal budiatau jiwa dan juga tingkah laku manusia. kadangkala pula sebagai ilmu tentang tingkah laku. berdasarkan pandangan-pandangan yang telahdikemukakan di atas. Bidang kajian inimencuba menjawab persoalan tentang bagaimana organismaorganismamelakukan sesuatu dan mengapa hal tersebut dilakukan.Menurut Gleitman (1986:1). Oleh hal yang demikian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful