1.

DEFINISI LINGUISTIK
Kata linguistik (linguistics-Inggris) berasal dari bahasa Latin“lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis“langage-langue”; Italia “lingua”; Spanyol “lengua”dan Inggeris“language”. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu, yang bererti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain.

Linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa (Abdullah Hassan, 1984: 2)

Linguistik ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.

Linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar.

STRUKTUR BAHASA Menurut Levi Strauss (1963: 279), (1) struktur memiliki ciri sistem, iaitu terdiri atas unsurunsur hingga perubahan terjadi pada salah satu di antara unsur-unsur itu membawa perubahan bagi semua unsur lain.

Istilah struktur dan sistem lebih tepat digunakan kerana istilah ini dapat diterapkan dalam semua elemen bahasa, iaitu fonetik, morfologi, dan sintaksis

Struktur dapat dibezakan mengikut bentuk sistematik sesuatu bahasa, iaitu mengikut susunan fonetik, alomof, morfem, atau sintaksis.

Mengkaji struktur dalaman bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan leksikologi, atau gabungan subdisiplin itu sepertimorfosintaksis dan leksikosemantik.

fonologi: ciri bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinya dalam sistem kebahasaan. Fonologi bersinonim dengan fonemik.

ragam stailistik (rasmi. dan cara penyusunannya hingga menjadi satuan ujaran. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik.). Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan. kosa kata. Inggeris. sektor-sektor sosial. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Kita mudah dapat menyemak bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. DEFINISI SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. Maksud istilah masyarakat.morfologi: struktur kata. Brunei. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. . pertembungan antara kelompok. gramatikal ataupun konteks. perhubungan-perhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50). Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Singapura. ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. Kelantan.). bahagiannya dan cara pembentukannya. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. leksikologi: leksikon atau kosa kata sesuatu bahasa dari pelbagai aspek. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. dalam ilmu sosiolinguistik. Arab dll. 2. Kedah dll. santai. sintaksis: hubungan antara satu dengan lain. Indonesia. semantik: makna bahasa sama ada yang bersifat leksikal. Thai Selatan. fungsi kelompok. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. intim dan sebagainya). Ia mencuba memberi pengertianpengertian umum. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. kelas tinggi dan rendah).

dan suasana sekelilingnya sewaktu proses percakapan berlangsung. perilaku bahasa dan perilaku sosial. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). rasional. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. Hal-hal seperti ini dulu dianggap kurang penting bagi kajian linguistik. Lebih penting lagi. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. Selain daripada itu kita juga sering kali tanpa disadari. Cara kita berbicara dengan anak. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. pendidikannya. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Akibatnya linguistik dan sosiologi menjadi terpisah dari yang lainnya. bahawa memang ada perhubunganperhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. Linguistik khususnya di Amerika. isteri. tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan. suami di rumah tetulah berbeza daripada cara berbicara di tempat umum. dan rumus-rumus bahasa. menurut. Sebagai contoh.Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk-bentuk lisan dan tulisan. Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. peggolongan. empirikal. Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. walaupun tanpa disedari. Fishman (1968: 7). terutama pada pertemuan pertama. kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang diujarkan oleh seseorang. Sesungguhnya kita maklum. merubah cara berbicara tergantung pada siapa lawan bicara. Ini terjadi demikian kerana kajian bahasa secara tradisional pada masa lalu adalah terlampau memberi tumpuan kepada bentuk bahasa tulisan. sehingga pertengahan pertama abad kedua puluh adalah "disiplin normal" yang hampir sejajar dengan matematik . Ini pun tergantung pula pada keakraban orang yang dilawan berbicara.

yang abstrak. Dengan begitu sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. misalnya: masalah menurunnya dan asimilasi bahasa-bahasa minoriti. ada penemuan kembali antara kedua bidang ilmu ini. Yang lebih sejalan dengan pendekatan ini adalah sosiologi bahasa bukan sosiolinguistik. Currie yang menyarankan supaya diselidiki perhubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial ahli masyarakat (dalam Dittmar 1976:127). dan kesedaran baru khususnya dalam kalangan ilmuwan Amerika akan hubunganhubungan yang tidak boleh dipisahkan antara perilaku bahasa dan perilaku sosial (Loveday 1982: 2). Fishman melihat bahwa masyarakat lebih luas daripada bahasa. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan. istilah sociolinguistics baru muncul pada tahun 1952 dalam karya Haver C. perkembangan bilingualisme. dan perbezaan tersebut hanyalah pada penumpuan kajian saja. walaupun ada perhubungan antara satu sama lain (Fishman 1968: 7). Ada juga yang membezakannya. dll. Ada beberapa orang sarjana yang menganggapnya sama saja. Tentu sekali kita dapat mmerasakan bahawa hakikat bahawa bahasa itu bermakna dan berfungsi hanyalah wujud dan terasa pada pemasyarakatannya dalam perjalanan hidup sehari-hari? Istilah sosiolinguistik sering kali dikelirukan dengan istilahh sosiologi bahasa. . yang memberikan penekanan kepada sebaliknya. Ia memberi tumpuan keanalisis struktur bahasa. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa. suasa yang wujud dalam masyarakat. Maka dapatlah disimpulkan bahawa sosiolinguistik adalah satu pendekatan yang akan membuat bidang ssiolinguistik ini sebagai satu bidang mikrolinguistik yang menjadi manusiawi dan sosiologikal. perkembangan pembakuan bahasa dan perancangan bahasa negara-negara membangun. namun ia masih menganggap bahasa dan kebudayaan sebagai keseluruhan yang sifatnya monolitik. dan dengan demikian maka masyarakat yang menyajikan konteks. di sana segala perilaku bahasa akan dikaji. Pada pertengahan tahun 1960-an pula. Khusunya. harapan masyarakt. Ada juga sejak dahulu pendekatan yang meminati linguistik antropologi. Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya. Aspekaspek ini boleh terdiri daripada norma dan nilai dalam masyarakat. dan pendekatan psikologis dan sosiologis dianggap berbahaya dan menyesatkan.

eloklah sekiranyaiatilah “psikologi” dan “linguistik” ditakrifkan terlebih dahulu.PsikolinguistikLinguistikPsikologiMengkaji bagaimana otak manusiadapat memproses bahasa dan mampumenerbitkan perkataan serta ayat-ayatyang tidak terhingga banyaknya. pemikiranpengamatan danpenaakulanKajian tentangbahasa secarasistematik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplin linguistic dan psikologi.aspek yang berkaitan dengan bahasa.DEFINISI PSIKOLINGUISTIK PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. Sebelum istilah “psikolinguistik” ditakrifkan. 3. Psikolinguistik mengkaji aspek. pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. . tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etngrafi pertuturan (the ethnography of speaking).Kajian tentang otak. PENGERTIAN PSIKOLOGI Psikologi ialah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajiannya kepada duaperkara utama iaitu yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa manusia danperilaku atau tingkah laku manusia. topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184). Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya: pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). Psikolinguistik menganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa.perasaan.Pada pihak lain.

Manakala menurut Mangantar Simanjuntak (1986:12) pula. psikologi ialahbidang kajian di mana kadangkala ditakrifkan sebagai ilmu tentang akalbudi. berdasarkan pandangan-pandangan yang telahdikemukakan di atas. Bidang kajian inimencuba menjawab persoalan tentang bagaimana organismaorganismamelakukan sesuatu dan mengapa hal tersebut dilakukan. Kalau diterjemahkan secara terusperkataan “psychology” itu membawa erti pengkajian berkenaan jiwa atausemangat. Menurut Atan Long (1976:1) yang berkata semasa menerangkan asalusul perkataan psikologi ialah perkataan “psikologi” yang berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani “psyche” yang bermakna jiwa atausemangat dan perkataan “logy” yang berasal dari logos yang membawa makna pengkajian mengenai sesuatu. dapatlah kita rumuskan bahawa psikologi merupakansatu disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akal budiatau jiwa dan juga tingkah laku manusia. Oleh hal yang demikian. psikologiialah satu sains manusia yang mencuba mengkaji proses akal manusia dansegala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. kadangkala pula sebagai ilmu tentang tingkah laku. .Menurut Gleitman (1986:1).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful