1.

DEFINISI LINGUISTIK
Kata linguistik (linguistics-Inggris) berasal dari bahasa Latin“lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis“langage-langue”; Italia “lingua”; Spanyol “lengua”dan Inggeris“language”. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu, yang bererti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain.

Linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa (Abdullah Hassan, 1984: 2)

Linguistik ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.

Linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar.

STRUKTUR BAHASA Menurut Levi Strauss (1963: 279), (1) struktur memiliki ciri sistem, iaitu terdiri atas unsurunsur hingga perubahan terjadi pada salah satu di antara unsur-unsur itu membawa perubahan bagi semua unsur lain.

Istilah struktur dan sistem lebih tepat digunakan kerana istilah ini dapat diterapkan dalam semua elemen bahasa, iaitu fonetik, morfologi, dan sintaksis

Struktur dapat dibezakan mengikut bentuk sistematik sesuatu bahasa, iaitu mengikut susunan fonetik, alomof, morfem, atau sintaksis.

Mengkaji struktur dalaman bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan leksikologi, atau gabungan subdisiplin itu sepertimorfosintaksis dan leksikosemantik.

fonologi: ciri bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinya dalam sistem kebahasaan. Fonologi bersinonim dengan fonemik.

2. Inggeris. Singapura. semantik: makna bahasa sama ada yang bersifat leksikal. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. santai. Maksud istilah masyarakat. Ia mencuba memberi pengertianpengertian umum. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. bahagiannya dan cara pembentukannya. pertembungan antara kelompok. ragam stailistik (rasmi. Kedah dll. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50). DEFINISI SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. leksikologi: leksikon atau kosa kata sesuatu bahasa dari pelbagai aspek. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. dan cara penyusunannya hingga menjadi satuan ujaran. perhubungan-perhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. kelas tinggi dan rendah). Arab dll. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. Kelantan.). Brunei. kosa kata. sektor-sektor sosial. . gramatikal ataupun konteks. fungsi kelompok.morfologi: struktur kata. dalam ilmu sosiolinguistik. Thai Selatan. sintaksis: hubungan antara satu dengan lain. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. intim dan sebagainya). adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. Indonesia.). Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan. Kita mudah dapat menyemak bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa.

Cara kita berbicara dengan anak. Ini terjadi demikian kerana kajian bahasa secara tradisional pada masa lalu adalah terlampau memberi tumpuan kepada bentuk bahasa tulisan. Fishman (1968: 7). sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. Sesungguhnya kita maklum. dan suasana sekelilingnya sewaktu proses percakapan berlangsung. Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. suami di rumah tetulah berbeza daripada cara berbicara di tempat umum. Lebih penting lagi. Akibatnya linguistik dan sosiologi menjadi terpisah dari yang lainnya. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. Hal-hal seperti ini dulu dianggap kurang penting bagi kajian linguistik. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). perilaku bahasa dan perilaku sosial. rasional. empirikal. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). merubah cara berbicara tergantung pada siapa lawan bicara. menurut. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Ini pun tergantung pula pada keakraban orang yang dilawan berbicara. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang diujarkan oleh seseorang. terutama pada pertemuan pertama. isteri. Selain daripada itu kita juga sering kali tanpa disadari. walaupun tanpa disedari. Sebagai contoh. sehingga pertengahan pertama abad kedua puluh adalah "disiplin normal" yang hampir sejajar dengan matematik . bahawa memang ada perhubunganperhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. peggolongan. pendidikannya.Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk-bentuk lisan dan tulisan. dan rumus-rumus bahasa. tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan. Linguistik khususnya di Amerika. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati.

perkembangan bilingualisme. Pada pertengahan tahun 1960-an pula. Fishman melihat bahwa masyarakat lebih luas daripada bahasa. Aspekaspek ini boleh terdiri daripada norma dan nilai dalam masyarakat. Ada beberapa orang sarjana yang menganggapnya sama saja. dll. Ada juga yang membezakannya. . Ada juga sejak dahulu pendekatan yang meminati linguistik antropologi.yang abstrak. Currie yang menyarankan supaya diselidiki perhubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial ahli masyarakat (dalam Dittmar 1976:127). misalnya: masalah menurunnya dan asimilasi bahasa-bahasa minoriti. di sana segala perilaku bahasa akan dikaji. namun ia masih menganggap bahasa dan kebudayaan sebagai keseluruhan yang sifatnya monolitik. Maka dapatlah disimpulkan bahawa sosiolinguistik adalah satu pendekatan yang akan membuat bidang ssiolinguistik ini sebagai satu bidang mikrolinguistik yang menjadi manusiawi dan sosiologikal. Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya. perkembangan pembakuan bahasa dan perancangan bahasa negara-negara membangun. Yang lebih sejalan dengan pendekatan ini adalah sosiologi bahasa bukan sosiolinguistik. ada penemuan kembali antara kedua bidang ilmu ini. suasa yang wujud dalam masyarakat. istilah sociolinguistics baru muncul pada tahun 1952 dalam karya Haver C. dan pendekatan psikologis dan sosiologis dianggap berbahaya dan menyesatkan. dan perbezaan tersebut hanyalah pada penumpuan kajian saja. Khusunya. walaupun ada perhubungan antara satu sama lain (Fishman 1968: 7). Tentu sekali kita dapat mmerasakan bahawa hakikat bahawa bahasa itu bermakna dan berfungsi hanyalah wujud dan terasa pada pemasyarakatannya dalam perjalanan hidup sehari-hari? Istilah sosiolinguistik sering kali dikelirukan dengan istilahh sosiologi bahasa. Dengan begitu sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. harapan masyarakt. yang memberikan penekanan kepada sebaliknya. dan kesedaran baru khususnya dalam kalangan ilmuwan Amerika akan hubunganhubungan yang tidak boleh dipisahkan antara perilaku bahasa dan perilaku sosial (Loveday 1982: 2). Ia memberi tumpuan keanalisis struktur bahasa. dan dengan demikian maka masyarakat yang menyajikan konteks. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan.

topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184).Pada pihak lain. pemikiranpengamatan danpenaakulanKajian tentangbahasa secarasistematik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplin linguistic dan psikologi. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya: pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etngrafi pertuturan (the ethnography of speaking). eloklah sekiranyaiatilah “psikologi” dan “linguistik” ditakrifkan terlebih dahulu.perasaan. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. .PsikolinguistikLinguistikPsikologiMengkaji bagaimana otak manusiadapat memproses bahasa dan mampumenerbitkan perkataan serta ayat-ayatyang tidak terhingga banyaknya. PENGERTIAN PSIKOLOGI Psikologi ialah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajiannya kepada duaperkara utama iaitu yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa manusia danperilaku atau tingkah laku manusia. pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur. Psikolinguistik mengkaji aspek.DEFINISI PSIKOLINGUISTIK PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. Sebelum istilah “psikolinguistik” ditakrifkan.Kajian tentang otak. tingkah laku bahasa dan akal budi manusia.aspek yang berkaitan dengan bahasa. 3. Psikolinguistik menganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa.

Menurut Atan Long (1976:1) yang berkata semasa menerangkan asalusul perkataan psikologi ialah perkataan “psikologi” yang berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani “psyche” yang bermakna jiwa atausemangat dan perkataan “logy” yang berasal dari logos yang membawa makna pengkajian mengenai sesuatu. dapatlah kita rumuskan bahawa psikologi merupakansatu disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akal budiatau jiwa dan juga tingkah laku manusia. berdasarkan pandangan-pandangan yang telahdikemukakan di atas. . Kalau diterjemahkan secara terusperkataan “psychology” itu membawa erti pengkajian berkenaan jiwa atausemangat. kadangkala pula sebagai ilmu tentang tingkah laku.Menurut Gleitman (1986:1). Bidang kajian inimencuba menjawab persoalan tentang bagaimana organismaorganismamelakukan sesuatu dan mengapa hal tersebut dilakukan. Manakala menurut Mangantar Simanjuntak (1986:12) pula. psikologiialah satu sains manusia yang mencuba mengkaji proses akal manusia dansegala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. psikologi ialahbidang kajian di mana kadangkala ditakrifkan sebagai ilmu tentang akalbudi. Oleh hal yang demikian.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.