1.

DEFINISI LINGUISTIK
Kata linguistik (linguistics-Inggris) berasal dari bahasa Latin“lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis“langage-langue”; Italia “lingua”; Spanyol “lengua”dan Inggeris“language”. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu, yang bererti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain.

Linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa (Abdullah Hassan, 1984: 2)

Linguistik ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.

Linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar.

STRUKTUR BAHASA Menurut Levi Strauss (1963: 279), (1) struktur memiliki ciri sistem, iaitu terdiri atas unsurunsur hingga perubahan terjadi pada salah satu di antara unsur-unsur itu membawa perubahan bagi semua unsur lain.

Istilah struktur dan sistem lebih tepat digunakan kerana istilah ini dapat diterapkan dalam semua elemen bahasa, iaitu fonetik, morfologi, dan sintaksis

Struktur dapat dibezakan mengikut bentuk sistematik sesuatu bahasa, iaitu mengikut susunan fonetik, alomof, morfem, atau sintaksis.

Mengkaji struktur dalaman bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan leksikologi, atau gabungan subdisiplin itu sepertimorfosintaksis dan leksikosemantik.

fonologi: ciri bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinya dalam sistem kebahasaan. Fonologi bersinonim dengan fonemik.

Thai Selatan.). Maksud istilah masyarakat. fungsi kelompok. sektor-sektor sosial. leksikologi: leksikon atau kosa kata sesuatu bahasa dari pelbagai aspek. ragam stailistik (rasmi. kosa kata. bahagiannya dan cara pembentukannya. intim dan sebagainya). Kedah dll. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik.). Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. Inggeris. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. dalam ilmu sosiolinguistik. santai. ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. Indonesia. kelas tinggi dan rendah). Kita mudah dapat menyemak bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. 2. Singapura. Kelantan. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. semantik: makna bahasa sama ada yang bersifat leksikal. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50). pertembungan antara kelompok. Ia mencuba memberi pengertianpengertian umum. gramatikal ataupun konteks. dan cara penyusunannya hingga menjadi satuan ujaran. perhubungan-perhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Brunei. Arab dll.morfologi: struktur kata. . DEFINISI SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. sintaksis: hubungan antara satu dengan lain. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil.

Ini pun tergantung pula pada keakraban orang yang dilawan berbicara. Ini terjadi demikian kerana kajian bahasa secara tradisional pada masa lalu adalah terlampau memberi tumpuan kepada bentuk bahasa tulisan. perilaku bahasa dan perilaku sosial. empirikal. bahawa memang ada perhubunganperhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. Sebagai contoh. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). peggolongan. Sesungguhnya kita maklum. tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan. isteri. termasuklah pernyataan kekecualiannya. dan rumus-rumus bahasa. Selain daripada itu kita juga sering kali tanpa disadari. kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang diujarkan oleh seseorang. Linguistik khususnya di Amerika. suami di rumah tetulah berbeza daripada cara berbicara di tempat umum. merubah cara berbicara tergantung pada siapa lawan bicara. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. pendidikannya. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Fishman (1968: 7). terutama pada pertemuan pertama. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan.Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk-bentuk lisan dan tulisan. Akibatnya linguistik dan sosiologi menjadi terpisah dari yang lainnya. sehingga pertengahan pertama abad kedua puluh adalah "disiplin normal" yang hampir sejajar dengan matematik . dan suasana sekelilingnya sewaktu proses percakapan berlangsung. rasional. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. walaupun tanpa disedari. menurut. Lebih penting lagi. Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. Hal-hal seperti ini dulu dianggap kurang penting bagi kajian linguistik. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. Cara kita berbicara dengan anak.

Khusunya. Yang lebih sejalan dengan pendekatan ini adalah sosiologi bahasa bukan sosiolinguistik. suasa yang wujud dalam masyarakat. di sana segala perilaku bahasa akan dikaji. yang memberikan penekanan kepada sebaliknya. ada penemuan kembali antara kedua bidang ilmu ini. Pada pertengahan tahun 1960-an pula. namun ia masih menganggap bahasa dan kebudayaan sebagai keseluruhan yang sifatnya monolitik. Dengan begitu sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa. perkembangan pembakuan bahasa dan perancangan bahasa negara-negara membangun. Tentu sekali kita dapat mmerasakan bahawa hakikat bahawa bahasa itu bermakna dan berfungsi hanyalah wujud dan terasa pada pemasyarakatannya dalam perjalanan hidup sehari-hari? Istilah sosiolinguistik sering kali dikelirukan dengan istilahh sosiologi bahasa. Ada juga yang membezakannya. misalnya: masalah menurunnya dan asimilasi bahasa-bahasa minoriti. walaupun ada perhubungan antara satu sama lain (Fishman 1968: 7). Ia memberi tumpuan keanalisis struktur bahasa. Ada juga sejak dahulu pendekatan yang meminati linguistik antropologi. dll. dan perbezaan tersebut hanyalah pada penumpuan kajian saja. Ada beberapa orang sarjana yang menganggapnya sama saja. . harapan masyarakt. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan.yang abstrak. Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya. perkembangan bilingualisme. Fishman melihat bahwa masyarakat lebih luas daripada bahasa. Aspekaspek ini boleh terdiri daripada norma dan nilai dalam masyarakat. Currie yang menyarankan supaya diselidiki perhubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial ahli masyarakat (dalam Dittmar 1976:127). istilah sociolinguistics baru muncul pada tahun 1952 dalam karya Haver C. dan kesedaran baru khususnya dalam kalangan ilmuwan Amerika akan hubunganhubungan yang tidak boleh dipisahkan antara perilaku bahasa dan perilaku sosial (Loveday 1982: 2). Maka dapatlah disimpulkan bahawa sosiolinguistik adalah satu pendekatan yang akan membuat bidang ssiolinguistik ini sebagai satu bidang mikrolinguistik yang menjadi manusiawi dan sosiologikal. dan dengan demikian maka masyarakat yang menyajikan konteks. dan pendekatan psikologis dan sosiologis dianggap berbahaya dan menyesatkan.

Sebelum istilah “psikolinguistik” ditakrifkan. Psikolinguistik mengkaji aspek.perasaan. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya: pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). 3. .Kajian tentang otak.DEFINISI PSIKOLINGUISTIK PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184). PENGERTIAN PSIKOLOGI Psikologi ialah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajiannya kepada duaperkara utama iaitu yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa manusia danperilaku atau tingkah laku manusia.Pada pihak lain. pemikiranpengamatan danpenaakulanKajian tentangbahasa secarasistematik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplin linguistic dan psikologi. eloklah sekiranyaiatilah “psikologi” dan “linguistik” ditakrifkan terlebih dahulu.aspek yang berkaitan dengan bahasa.PsikolinguistikLinguistikPsikologiMengkaji bagaimana otak manusiadapat memproses bahasa dan mampumenerbitkan perkataan serta ayat-ayatyang tidak terhingga banyaknya. Psikolinguistik menganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa. tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etngrafi pertuturan (the ethnography of speaking). sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya.

Manakala menurut Mangantar Simanjuntak (1986:12) pula. kadangkala pula sebagai ilmu tentang tingkah laku. Oleh hal yang demikian.Menurut Gleitman (1986:1). Kalau diterjemahkan secara terusperkataan “psychology” itu membawa erti pengkajian berkenaan jiwa atausemangat. Bidang kajian inimencuba menjawab persoalan tentang bagaimana organismaorganismamelakukan sesuatu dan mengapa hal tersebut dilakukan. Menurut Atan Long (1976:1) yang berkata semasa menerangkan asalusul perkataan psikologi ialah perkataan “psikologi” yang berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani “psyche” yang bermakna jiwa atausemangat dan perkataan “logy” yang berasal dari logos yang membawa makna pengkajian mengenai sesuatu. berdasarkan pandangan-pandangan yang telahdikemukakan di atas. . psikologiialah satu sains manusia yang mencuba mengkaji proses akal manusia dansegala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. psikologi ialahbidang kajian di mana kadangkala ditakrifkan sebagai ilmu tentang akalbudi. dapatlah kita rumuskan bahawa psikologi merupakansatu disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akal budiatau jiwa dan juga tingkah laku manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful