1.

DEFINISI LINGUISTIK
Kata linguistik (linguistics-Inggris) berasal dari bahasa Latin“lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis“langage-langue”; Italia “lingua”; Spanyol “lengua”dan Inggeris“language”. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu, yang bererti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain.

Linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa (Abdullah Hassan, 1984: 2)

Linguistik ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.

Linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar.

STRUKTUR BAHASA Menurut Levi Strauss (1963: 279), (1) struktur memiliki ciri sistem, iaitu terdiri atas unsurunsur hingga perubahan terjadi pada salah satu di antara unsur-unsur itu membawa perubahan bagi semua unsur lain.

Istilah struktur dan sistem lebih tepat digunakan kerana istilah ini dapat diterapkan dalam semua elemen bahasa, iaitu fonetik, morfologi, dan sintaksis

Struktur dapat dibezakan mengikut bentuk sistematik sesuatu bahasa, iaitu mengikut susunan fonetik, alomof, morfem, atau sintaksis.

Mengkaji struktur dalaman bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan leksikologi, atau gabungan subdisiplin itu sepertimorfosintaksis dan leksikosemantik.

fonologi: ciri bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinya dalam sistem kebahasaan. Fonologi bersinonim dengan fonemik.

termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. bahagiannya dan cara pembentukannya. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. dan cara penyusunannya hingga menjadi satuan ujaran. Brunei. sektor-sektor sosial. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. ragam stailistik (rasmi. perhubungan-perhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. Kelantan. kelas tinggi dan rendah). menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik.). Kita mudah dapat menyemak bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Kedah dll. dalam ilmu sosiolinguistik. DEFINISI SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. gramatikal ataupun konteks. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. Ia mencuba memberi pengertianpengertian umum. . Maksud istilah masyarakat.morfologi: struktur kata. semantik: makna bahasa sama ada yang bersifat leksikal. ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Inggeris. 2. fungsi kelompok. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Thai Selatan. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. Arab dll. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan. intim dan sebagainya). Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. santai. Indonesia. sintaksis: hubungan antara satu dengan lain. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50). Singapura. kosa kata. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu.). pertembungan antara kelompok. leksikologi: leksikon atau kosa kata sesuatu bahasa dari pelbagai aspek.

Hal-hal seperti ini dulu dianggap kurang penting bagi kajian linguistik. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Linguistik khususnya di Amerika. menurut. Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. suami di rumah tetulah berbeza daripada cara berbicara di tempat umum. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang diujarkan oleh seseorang. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). Ini terjadi demikian kerana kajian bahasa secara tradisional pada masa lalu adalah terlampau memberi tumpuan kepada bentuk bahasa tulisan. Sebagai contoh. dan suasana sekelilingnya sewaktu proses percakapan berlangsung. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. Akibatnya linguistik dan sosiologi menjadi terpisah dari yang lainnya. walaupun tanpa disedari. isteri. peggolongan. terutama pada pertemuan pertama. Fishman (1968: 7). Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. empirikal. pendidikannya. bahawa memang ada perhubunganperhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan.Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk-bentuk lisan dan tulisan. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. Sesungguhnya kita maklum. Ini pun tergantung pula pada keakraban orang yang dilawan berbicara. Selain daripada itu kita juga sering kali tanpa disadari. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. merubah cara berbicara tergantung pada siapa lawan bicara. Lebih penting lagi. perilaku bahasa dan perilaku sosial. Cara kita berbicara dengan anak. sehingga pertengahan pertama abad kedua puluh adalah "disiplin normal" yang hampir sejajar dengan matematik . rasional. dan rumus-rumus bahasa. Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati.

namun ia masih menganggap bahasa dan kebudayaan sebagai keseluruhan yang sifatnya monolitik. Fishman melihat bahwa masyarakat lebih luas daripada bahasa. perkembangan bilingualisme. walaupun ada perhubungan antara satu sama lain (Fishman 1968: 7). Aspekaspek ini boleh terdiri daripada norma dan nilai dalam masyarakat. perkembangan pembakuan bahasa dan perancangan bahasa negara-negara membangun. Currie yang menyarankan supaya diselidiki perhubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial ahli masyarakat (dalam Dittmar 1976:127). dan pendekatan psikologis dan sosiologis dianggap berbahaya dan menyesatkan. Ia memberi tumpuan keanalisis struktur bahasa. Ada juga yang membezakannya. Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya.yang abstrak. . di sana segala perilaku bahasa akan dikaji. Ada beberapa orang sarjana yang menganggapnya sama saja. Dengan begitu sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. Maka dapatlah disimpulkan bahawa sosiolinguistik adalah satu pendekatan yang akan membuat bidang ssiolinguistik ini sebagai satu bidang mikrolinguistik yang menjadi manusiawi dan sosiologikal. dan perbezaan tersebut hanyalah pada penumpuan kajian saja. Khusunya. Tentu sekali kita dapat mmerasakan bahawa hakikat bahawa bahasa itu bermakna dan berfungsi hanyalah wujud dan terasa pada pemasyarakatannya dalam perjalanan hidup sehari-hari? Istilah sosiolinguistik sering kali dikelirukan dengan istilahh sosiologi bahasa. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan. suasa yang wujud dalam masyarakat. yang memberikan penekanan kepada sebaliknya. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa. Pada pertengahan tahun 1960-an pula. Yang lebih sejalan dengan pendekatan ini adalah sosiologi bahasa bukan sosiolinguistik. dan kesedaran baru khususnya dalam kalangan ilmuwan Amerika akan hubunganhubungan yang tidak boleh dipisahkan antara perilaku bahasa dan perilaku sosial (Loveday 1982: 2). harapan masyarakt. misalnya: masalah menurunnya dan asimilasi bahasa-bahasa minoriti. dan dengan demikian maka masyarakat yang menyajikan konteks. ada penemuan kembali antara kedua bidang ilmu ini. Ada juga sejak dahulu pendekatan yang meminati linguistik antropologi. dll. istilah sociolinguistics baru muncul pada tahun 1952 dalam karya Haver C.

sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya.aspek yang berkaitan dengan bahasa.DEFINISI PSIKOLINGUISTIK PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur.Pada pihak lain. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etngrafi pertuturan (the ethnography of speaking).PsikolinguistikLinguistikPsikologiMengkaji bagaimana otak manusiadapat memproses bahasa dan mampumenerbitkan perkataan serta ayat-ayatyang tidak terhingga banyaknya. eloklah sekiranyaiatilah “psikologi” dan “linguistik” ditakrifkan terlebih dahulu. Psikolinguistik mengkaji aspek. topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184).perasaan. Psikolinguistik menganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa.Kajian tentang otak. PENGERTIAN PSIKOLOGI Psikologi ialah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajiannya kepada duaperkara utama iaitu yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa manusia danperilaku atau tingkah laku manusia. . 3. tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. pemikiranpengamatan danpenaakulanKajian tentangbahasa secarasistematik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplin linguistic dan psikologi. Sebelum istilah “psikolinguistik” ditakrifkan. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya: pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events).

psikologi ialahbidang kajian di mana kadangkala ditakrifkan sebagai ilmu tentang akalbudi. Oleh hal yang demikian. berdasarkan pandangan-pandangan yang telahdikemukakan di atas. kadangkala pula sebagai ilmu tentang tingkah laku. Kalau diterjemahkan secara terusperkataan “psychology” itu membawa erti pengkajian berkenaan jiwa atausemangat. Bidang kajian inimencuba menjawab persoalan tentang bagaimana organismaorganismamelakukan sesuatu dan mengapa hal tersebut dilakukan.Menurut Gleitman (1986:1). psikologiialah satu sains manusia yang mencuba mengkaji proses akal manusia dansegala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. Manakala menurut Mangantar Simanjuntak (1986:12) pula. . dapatlah kita rumuskan bahawa psikologi merupakansatu disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akal budiatau jiwa dan juga tingkah laku manusia. Menurut Atan Long (1976:1) yang berkata semasa menerangkan asalusul perkataan psikologi ialah perkataan “psikologi” yang berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani “psyche” yang bermakna jiwa atausemangat dan perkataan “logy” yang berasal dari logos yang membawa makna pengkajian mengenai sesuatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful