SYIRIK.

Syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Umumnya menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdo‟a kepada selain Allah disamping berdo‟a kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo‟a dan sebagainya kepada selainNya. Karena itu, barangsiapa menyembah selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezhaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman. “Artinya : Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar”[ Luqman: 13] Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadaNya, jika ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman. “Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.[An-Nisaa': 48] Surga-pun Diharamkan Atas Orang Musyrik. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman. “Artinya : Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan Surga kepadanya, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah ada bagi orangorang zhalim itu seorang penolong pun”[ Al-Maa'idah: 72] Syirik Menghapuskan Pahala Segala Amal Kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman. “Artinya : Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan”[Al-An'aam: 88] Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala. “Artinya : Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (Nabi-Nabi) sebelummu: “Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi”[Az-Zumar: 65]

ia juga berdo‟a kepada selainNya.Orang Musyrik Itu Halal Darah Dan Hartanya. kezhaliman yang paling zhalim dan kemungkaran yang paling mungkar. yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta‟ala [4] [c]. Syirik Kecil. JENIS-JENIS SYIRIK. [6] [2]. Syirik Besar Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam Neraka. “Artinya : …Maka bunuhlah orang-orang musyirikin dimana saja kamu jumpai mereka. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman. seperti berdo‟a kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah. yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah [5] [d]. jin atau syaitan. . Syirik Besar Itu Ada Empat Macam. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian…”[At-Taubah: 5] Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. Jika mereka telah melakukan hal tersebut. Syirik Niat. atau mengharap sesuatu selain Allah. jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya. baik untuk kuburan. Keinginan dan Tujuan. “Artinya : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq melainkan Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. maka darah dan harta mereka aku lindungi kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka ada pada Allah Azza wa jalla”[2] Syirik adalah dosa besar yang paling besar. dan membayar zakat. yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat. Syirik Ada Dua Jenis : Syirik Besar dan Syirik Kecil. [3] [b]. yaitu di samping dia berdo‟a kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Syirik Mahabbah (Kecintaan). [a]. dan tangkaplah mereka. [1]. Syirik Ketaatan. tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar. mendirikan shalat. Syirik Do‟a.

Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam menjawab: “Yaitu riya‟”[10] Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. sedangkan syirik ashghar adalah tindakan maksiat yang oleh Allah dan Rasulnya dinamakan dengan syirik tetapi tidak membatalkan syahadat dan keislaman seseorang. kita bisa lebih jauh membedakan antara syirik besar dan . “Mereka (para Shahabat) bertanya: “Apakah syirik kecil itu. Kamu mengucapkan: “Atas kehendak Allah dan kehendakmu” dan mengucapkan: “Demi Ka‟bah”. “Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan” Ucapan tersebut salah. Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. “Artinya : Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah. maka ia telah kufur atau syirik. yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Maka Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan para Shahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan.[9] [b]. bersumpah dengan nama selain Allah. [a]. sebagaimana sabda Rasulullah Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah. ya Rasulullah?” . menyembelih binatang untuk berhala. Syirik Khafi (Tersembunyi). seperti riya‟ (ingin dipuji orang) dan sum‟ah (ingin didengar orang) dan lainnya. kemudian karena kehendak si fulan” Kata (kemudian) menunjukkan tertib berurutan. mentaati perintah seseorang untuk bermaksiat dan lain-lain. maka ia telah berbuat kufur atau syirik”[7] Qutailah Radhiyallahuma menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam. Syirik Akbar atau syirik besar adalah syirik yang membatalkan syahadat dan keislaman seseorang. Dalam bentuk ucapan misalnya. Contoh syirik akbar adalah berdo‟a kepada selain Allah. (HR Abu dawud. dan yang benar adalah. “Demi Allah Pemilik Ka‟bah” dan mengucapkan: “Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu”[8] Syirik dalam bentuk ucapan. dan berkata: “Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Syirik Zhahir (Nyata). Adapun contoh syirik ashghar adalah bersumpah dengan nama selain Allah. at-Tirmidzi dan Ahmad) Setelah melihat batasan dan contoh. “Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. yaitu perkataan. “Kalau bukan karena kehendak Allah. yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda.Syirik Kecil Ada Dua Macam.

syirik kecil tidak 4.Syirik besar membatalkan keislaman. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dzalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempersembahkannya bukan kepada yang berhak. Allah mengabarkan bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik. 3. dan dikatakan: “Binasalah orang-orang yang zalim. syirik ashghar cukup dengan istighfar 5. Maka kita harus rajin-rajin mempelajari tauhid dan segala prebuatan syirik yang akan merusakkannya. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun). dan hai langit (hujan) berhentilah. syirik kecil tidak 2. 1. kedzaliman yang besar dan mengakibatkan bencana di dunia dan neraka di akhirat.Cara bertaubat dari syirik akbar dengan bersyahadat lagi.syirik kecil. Allah berfirman: [ ] (\\\\\\\\\\\\\\\” Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. Mensejajarkan (menyekutukan) sesuatu bersama Allah adalah tindak penyerupaan sesuatu itu dengan Allah. Akibat Syirik: Syirik tidak diridlai Allah. Dosa Syirik: Syirik adalah dosa besar. Orang musyrik akan menyesal di akhirat. bagi siapa yang dikehendaki-Nya. maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar). ” Dan airpun disurutkan. niscaya . Sedangkan bretaubat dari syirik ashghor ialah dengan meminta ampun kepada Allah Ta‟ala dan menyempurnakan tauhidnya sehingga terjauh dari kedua jenis syirik tersebut. jika ia tidak bertaubat. Bila bertaubat dari syirik akbar tentunya dengan masuk Islam kembali.Syirik besar menyebabkan rusaknya semua amal. BERTAUBAT DARI SYIRIK Adapun bertaubat dari perbuatan kedua jenis syirik tersebut tentunya disesuaikan dengan jenis syiriknya. ” . karena pada hakekatnya pelakunya telah murtad (keluar dari Islam). dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. 2. Allah S T berfirman [ ] (sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan kedzaliman yang besar). syirik adalah tindakan penyerupaan makhluk dengan khaliq dalam masalah-masalah ketuhanan (uluhiyah). Allah mengabarkan bahwa Dia mengharamkan surga bagi orang musyrik dan bahwasanya ia akan kekal dan dikekalkan di neraka jahannam. Dan setiap saat kita harus bertaubat dari perbuatan syirik yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui. karena: 1. ni adalah kedzaliman yang besar. 4. Kaum Nabi Nuh ditimpa bencana berupa air bah yang menenggelamkan dunia . Barangsiapa yang mempersekutukan Allah. Dalam hal ini Allah berfirman: Dan difirmankan: “Hai bumi telanlah airmu.Syirik besar menyebabkan seseorang masuk neraka selama-lamanya syirik kecil tidak 3. Allah memberitakan bahwa syirik itu melenyapkan pahala semua amalan. tuhan yang mereka sekutukan tidak dapat menolongnya dari azab Allah . dan tempatnya ialah neraka. perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi. tetap dicintai karena imannya dibenci kemaksiatannya. Allah S T berfirman: [ ] (Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.Syirik besar mengharuskan adanya keterputusan secara total hubungan cinta kasih dari orang mukmin. sedangkan syirik kecil tidak total. Allah berfirman: [ ] ( Seandainya mereka mempersekutukan Allah.

Pezina boleh menikah dengan orang musyrik 19. Orang musyrik dengan kemusyrikannya membikin seribu alasan untuk membenarkan tindakannya. oleh karenanya haruslah kita hadapi dengan serius dan penuh kesabaran. 4. mengandung pesan-pesan yang sangat berharga. Syirik adalah kedzalima yang sangat besar. Orang musyrik najis. seorang nabi yang hanif tidak musyrik . jika mereka tetap membangkang setelah kita peringatkan. Para pendeta dijadikan tuhan dalam masehi 14. jangan masuk masjid haram 13. 4. dengki. Syirik menumbuhkan sifat-sifat buruk. dan keberanian membikin syari‟at sendiri. 3. tetapi jangan ditaati ajakannya itu. Masalah syirik adalah masalah yang memamng serius.? 8. oleh karenanya bisa melenyapkan segala kebaikan. Tauhid mengajarkan kebaikan. dan di neraka ia akan kekal dan dikekalkan 2. kejam. Membunuh anak. agar mereka kembali kepada tauhid. Kita diperintahkan aktif menyuarakan tauhid dan membeberkan kesesatan syirik 6. niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi) dsb. tetap dipergauli dengan baik di dunia. dosanya tidak diampuni [kecuali jika ia bertaubat].lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan). 5. Nabi Ibrahim harus dijadikan contoh. Jika orang tua memaksa syirik. seperti : rakus. tamak. nasehat-nasehat bijak demi kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia. juga firman-Nya: [ ] (Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: \\\\\\\\\\\\\\\”Jika kamu mempersekutukan (Tuhan). Di bawah ini adalah sikap-sikap yang dianjurkan dalam menghadapi kaum musyrikin sesuai ajaran Al-Qur‟an: 1.baik laki-laki mauun perempuan Kesimpulan: Dari uraian tersebut di atas kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Sikap Yang Dianjurkan Dalam Menghadapi Kaum Musyrik Thema Al-Qur‟an tentang syirik adalah thema yang sangat serius. keji. mau‟idhah hasanah dan logika sehat . baik laki-laki maupun perempuan. Aktif menyuarakan tauhid dan menginformasikan kesesatan-kesesatan dan kelemahan syirik dan akibatnya . Tuhan yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah tidak dapat membela mereka di akhirat 7. Ikrar tauhid di hadapan Allah dan manusia 5. Tidak menikahkan kaum mu‟min dengan kaum musyrikin. penakut. Kita diperintah berpaling dari kaum musyrikin. 2. 9. Orang musyrik tidak pantas ramaikan masjid 12. Haram menikah dengan orang musyrik. Jangan memohon ampun buat kaum musyrikin 16. selalu berdakwah dengan hikmah . Kita diperintahkan mencari titik temu dengan ahli kitab. dengan tetap mengikuti wahyu Allah. adalah kebiasaan orang musyrik dari dahulu sampai sekarang 10. Nuh dan kaum musyrikin perlu dibacakan kisahnya 17. Mencari titik temu dengan kaum musyrikin dan ahlul kitab untuk bertauhid saja (dialog / dakwah billisan) 3. . mungkar. kebersihan dan peradaban tinggi 11. Syaitan menguasai penyembahnya 18. Allah akan menangkan tauhid 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful