Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

graf. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. Tidak mengandungi istilah teknikal. 3.). 2. 2. 2 . 4. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. dll. jadual. peta.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. 3.

Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. Sehubungan itu. termasuk boleh dipotong gaji. Ketua Setiausaha Negara. (Berita Harian. 1 Julai 2005) 3 .

graf. gambar rajah. 4 . dan sebagainya. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1.5. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. Tidak mengandungi gambar. 3. 6. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. diikuti oleh syarat. 2. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. jadual.

50. 5 .Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. Sarawak. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. dan Sabah. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.709 orang murid. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. hlm. Pada tahun 1978. vokasional dan teknik. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. vokasional dan teknik. 1982. di samping terdapat sekolah akademik. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan.

Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. 6 .Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.

Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. 3. . Banyak mengandungi bentuk cerita. kias. Banyak menggunakan contoh. 3. 2. dan ibarat. 7 2. terutama pada kosa katanya. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. Terdapat unsur bahasa klasik . Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah.

maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 .. katanya: Rasulullah s.w. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman .a.a. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. manusia. atau binatang.

Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. ibuibu kami. Allah. ninda-ninda kami. dengan rahmat-Mu jua. 9 . bapa-bapa kami. hlm. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. Allah. ampunilah dosa-dosa kami. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. datuk-datuk kami. 29.

Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. 4. 10 . Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. 5. seperti arakian. Tidak menggunakan tanda bacaan. dan tiada berperenggan. 3. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. hatta. 6. kalakian. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal.4. 2. 5. Mengandungi kosa kata bahasa istana. dll. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi.

dilompati oleh todak itu. semuanya menyatakan . 11 . jika kena leher dan pinggang. 1977. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. hlm. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. lagi banyak mati. dan segala orang di pantai itu banyak mati. terus ke belakang. terus ke sebelah. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. “Todak menyerang kita. berlompatan lalu ke darat. Jika kena dada.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. 51.

misalnya menggunakan unsur imejan.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. Bersifat kreatif imaginatif. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. . Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. menggunakan bunga bahasa. 5. 12 2. dan bahasa hiasan. 3. 8. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. 6. morfologi atau sintaksis. 4. 7.

Cucu-cucu memandang muka Pak. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Tali mesti ditarik. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Pak memandang muka cucu-cucu. Abdullah 13 . Tapi lekatnya cukup kuat. Tiba-tiba tali putus. Carik boleh ditampung.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Mereka mau wau itu jatuh. Kemudian Pak ambil keputusan. Cucu-cucu pun bersorak lagi.

dan kata adjektif. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Bahasa perlambangan tidak digunakan.14 14 2. 4. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. kata nama konkrit. 3. . kata kerja. 5. Kosa katanya terdiri daripada kata akar.

“Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “Tidak pernah. “Cerita apa. hlm. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung.” jawab Kiti dan Bani. nenek? tanya Kiti. Che An Abd. nenek menghidangkan susu panas. 16. “kata nenek Kiti. 15 .

Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. 7. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. 16 3. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. 2. seperti kaedah umpan. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. 6. dsbnya. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. gesaan. 5. 4. doa.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. .

Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih. gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.