Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

3. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. peta. dll. jadual. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. 4. 2 . Tidak mengandungi istilah teknikal. graf. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat.). 2. 2. 3. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1.

Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. Ketua Setiausaha Negara. termasuk boleh dipotong gaji. Sehubungan itu. (Berita Harian. 1 Julai 2005) 3 .

4 . Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. 3.5. 6. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. diikuti oleh syarat. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. jadual. graf. Tidak mengandungi gambar. 2. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. gambar rajah. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. dan sebagainya.

vokasional dan teknik.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. Sarawak. 50. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. di samping terdapat sekolah akademik. 5 . dan Sabah. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. 1982. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. Pada tahun 1978. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. vokasional dan teknik. hlm. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus.709 orang murid.

6 . Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1.

Banyak menggunakan contoh. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. 2. 7 2. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. terutama pada kosa katanya. Banyak mengandungi bentuk cerita. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. 3. dan ibarat. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. 3. kias. Terdapat unsur bahasa klasik . .

.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r.a. manusia. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . atau binatang. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 .w. katanya: Rasulullah s.a. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.

9 . dunia dan seterusnya di akhirat nanti. hlm. ampunilah dosa-dosa kami. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah. datuk-datuk kami. bapa-bapa kami. ninda-ninda kami. dengan rahmat-Mu jua. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. 29.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. Ya. ibuibu kami. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. Allah. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat.

5. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. dll. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. 6. 2. 3. kalakian.4. 5. dan tiada berperenggan. Tidak menggunakan tanda bacaan. seperti arakian. 10 . hatta. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. 4. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Mengandungi kosa kata bahasa istana. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini.

terus ke sebelah. “Todak menyerang kita. 1977. dan segala orang di pantai itu banyak mati. semuanya menyatakan . berlompatan lalu ke darat. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. lagi banyak mati. 51. dilompati oleh todak itu. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. Sejarah Melayu Edisi Shellabear.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. 11 . Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. jika kena leher dan pinggang. terus ke belakang. Jika kena dada. hlm.

Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. 5. 3. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. 8. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. 12 2. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. 4. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. 6. menggunakan bunga bahasa. misalnya menggunakan unsur imejan. morfologi atau sintaksis. Bersifat kreatif imaginatif. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. dan bahasa hiasan. . Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. 7.

Kemudian Pak ambil keputusan. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Tapi lekatnya cukup kuat. Abdullah 13 . Cucu-cucu pun bersorak lagi. Tiba-tiba tali putus. Pak memandang muka cucu-cucu. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Mereka mau wau itu jatuh. Carik boleh ditampung. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Tali mesti ditarik. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Cucu-cucu memandang muka Pak.

Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. kata kerja. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal.14 14 2. kata nama konkrit. dan kata adjektif. .Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. 5. Bahasa perlambangan tidak digunakan. 4. 3. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini.

Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “Tidak pernah. nenek menghidangkan susu panas. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus. hlm. “kata nenek Kiti. “Cerita apa. nenek? tanya Kiti. 16.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. Che An Abd. 15 .” jawab Kiti dan Bani.

Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. 4. doa. gesaan. seperti kaedah umpan. dsbnya. 6. 2. 16 3. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. 5. . khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. 7.

Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih. gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.