Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. peta. 2 . 3. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. 4.). Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. 2. dll. 3. jadual.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. Tidak mengandungi istilah teknikal. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. graf. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. 2.

Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Ketua Setiausaha Negara. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. Sehubungan itu. termasuk boleh dipotong gaji. (Berita Harian. 1 Julai 2005) 3 .

Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. diikuti oleh syarat. 2.5. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. 6. dan sebagainya. jadual. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. gambar rajah. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. 3. Tidak mengandungi gambar. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. 4 . graf.

Sarawak. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. vokasional dan teknik. vokasional dan teknik. hlm. 5 . di samping terdapat sekolah akademik.709 orang murid. Pada tahun 1978. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. dan Sabah. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. 50. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. 1982.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas.

Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat. 6 .Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1.

Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. 3. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Terdapat unsur bahasa klasik . Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Banyak menggunakan contoh. . kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. terutama pada kosa katanya. 3. dan ibarat.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. 2. 7 2. kias. Banyak mengandungi bentuk cerita.

manusia. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. katanya: Rasulullah s..a. atau binatang. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 .w.a.

Allah. ampunilah dosa-dosa kami. dengan rahmat-Mu jua. bapa-bapa kami. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. ibuibu kami. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. 9 . dunia dan seterusnya di akhirat nanti. ninda-ninda kami. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. datuk-datuk kami. Allah. Ya. 29. hlm.

3. seperti arakian. 2. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. dll. Mengandungi kosa kata bahasa istana. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. 4. dan tiada berperenggan. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. 10 .4. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. 6. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Tidak menggunakan tanda bacaan. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. 5. 5. kalakian. hatta.

Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. 11 . terus ke sebelah. dilompati oleh todak itu. berlompatan lalu ke darat. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. jika kena leher dan pinggang. dan segala orang di pantai itu banyak mati. 51. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. 1977. hlm. semuanya menyatakan . “Todak menyerang kita. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. lagi banyak mati. terus ke belakang. Jika kena dada.

Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Bersifat kreatif imaginatif. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. 3. morfologi atau sintaksis. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. 5. 7. 8. menggunakan bunga bahasa. . Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. 12 2. misalnya menggunakan unsur imejan. 6. 4. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. dan bahasa hiasan.

Kemudian Pak ambil keputusan. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Tali mesti ditarik. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Abdullah 13 . Mereka mau wau itu jatuh.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Cucu-cucu memandang muka Pak. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Pak memandang muka cucu-cucu. Tapi lekatnya cukup kuat. Tiba-tiba tali putus. Carik boleh ditampung. Cucu-cucu pun bersorak lagi.

14 14 2. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. kata kerja. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. 5. dan kata adjektif. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. . 4. Bahasa perlambangan tidak digunakan. 3. kata nama konkrit. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa.

16. Che An Abd. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. 15 . nenek? tanya Kiti. hlm. “kata nenek Kiti. nenek menghidangkan susu panas. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. “Tidak pernah.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung.” jawab Kiti dan Bani. “Cerita apa.

doa. 7. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. . dsbnya. 16 3. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. 2. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. gesaan. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. seperti kaedah umpan. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. 6. 5. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. 4.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful