1.0 PENGENALAN Politik wujud sebelum wujudnya ketamadunan manusia.

Kebanyakan primat hidup berkumpulan dan membentuk "hierarki dominans" ( dominance

hierarchies ). Individu dengan status hierarki tinggi cenderung untuk merampas kawasan, makanan, dan peluang mengawan daripada individu yang mempunyai hierarki yang lebih rendah. Dengan itu lebih tinggi status seseorang individu lebih besar peluangnya untuk berjaya membiak dan mengawan dengan lebih kerap, selain mempunyai lebih banyak sumber untuk melabur bagi menjamin keturunannya terus hidup.Hierarki ini tidak tetap dan bergantung kepada beberapa faktor yang berubah, antara lain ialah umur, jantina, kecerdasan, dan keagresifan. Status juga bergantung kepada keupayaan untuk mendapatkan sokongan yang lain. Malah, keperluan untuk mengekalkan posisi dan pengetahuan masyarakat mungkin merupakan pencetus evolusi otak lebih besar bagi manusia. Politik manusia awal berbentuk kumpulan kumpulan tersusun seperti keluarga, kerabat (clan), dan suku kaum (tribes).

Dalam politik moden kini, politik bukan sahaja merangkumi pekara-pekara diatas malah mula berkembang dengan mempunyai definisi, tujuan politik, ideologi politik yang pelbagai, prinsip-prinsip dan ciri-cirinya yang tersendiri yang melitupi pemerintahan barat dan juga Islam. Dimana kedua-dua pemerintahan barat dan islam mempunyai perbezaan yang ketara.

1

2.0 DEFINISI POLITIK Menurut Wikipedia politik adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan, tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama, dan institusi lain.

2.1 Pemerintahan Barat Politik sememangnya merupakan cabang daripada ilmu yang mana satu mana ia diperkenalkan sebagai "an art science how to govern" (satu seni kebijaksanaan) dan pengetahuan bagaimana hendak memerintah. Takrifan ini merupakan satu pandangan dari sudut falsafah barat. Asalnya daripada perkataan greek iaitu polis yang memberi erti sebuah kota atau a city. Oleh itu mereka telah memusatkan segala aktiviti termasuk negara dan masyarakatnya ke dalam sebuah ibu kota yang disebut sebagai Athena. Berasaskan perkataan politik tersebut, maka lahirlah tokoh-tokoh falsafah yang menulis buku-buku yang berkaitan dengan politik antaranya Aristotle yang telah menulis bukunya politica dan plato dengan bukunya yang berjudul politeia. Kedua-dua buku tersebut merupakan perintis dalam membincangkan perihal politik menurut pendekatan ataupun acuan barat.

Istilah politik berasal daripada istilah Yunani „polis‟ yang membawa maksud negara kota. Aristotle merupakan orang yang pertama yang memperkenalkan istilah ini ke dunia ilmu menerusi bukunya „Politics‟ yang ditulis lebih kurang pada tahun 300 S.M. Justeru itu, kepada Aristotle tugas tugas ilmu politik ialah untuk menilai dan memeriksa „polis‟ ataupun negara kota. Lantaran itu adalah wajar jika dikatakan politik adalah berhubung dengan kehidupan di dalam
2

D “Apa sahaja mengenai negara adalah politik”. Rajah1. A Kaplan. Di dalam konteks hari ini negara kota dapatlah diumpamakan sepertimana kedudukan sebuah negara moden. Garner dan Frank Goodnow Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan Hitler (1940-an) Politik sebagai satu seni berkenaan pergelutan hidup sesuatu bangsa di dalam mempertahankan kewujudannya di muka bumi. D. Karl W. W.1 Takrif politik menurut tokoh-tokoh barat. dan Niccolo Machiavelli Menyifatkan politik sebagai kuasa Bluntschli. maka ianya adalah berkaitan terutamanya dengan kerajaan Harold D.A. Deutsch (1974) Disebabkan politik adalah berhubung dengan aspek penentuan keputusan mengenai tatacara-tatacara awam. Raphael. 3 .negara kota. Lasswell. Robson.

Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Kurdi Ali menjelaskan keperluan bangsa kepada politik sama seperti perlunya manusia kepada air dan udara.2. iaitu 'ilmu tata negara. Politik atau siyasah bermakna adalah mengurus. perkataan politik berasal daripada istilah arab yang disebut sebagai siasah. Menurut perspektif Islam pula. Secara umumnya maksud politik Islam adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Beliau telah mendefinisikan perkataan siasah sebagai ilmu pemerintahan yang harus dimiliki oleh para ahli yang betul-betul menguasai dasar-dasar pengetahuan dan peraturan dalam bernegara. politik memainkan peranan yang penting dalam menentukan manakah yang akan memegang teraju pemerintahan sesebuah negara tersebut. Oleh itu. ilmu siasah dan ilmu kenegaraan. Para sarjana Islam sangat menyedari akan perihal kepentingan ilmu siasah dalam kehidupan bernegara. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam ( Zainal Abidin Ahmad. Politik adalah 'ilmu pemerintahan atau 'ilmu siyasah. 1977). la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undang undang. politik bermaksud ilmu pengetahuan berkenaan dengancara pemerintahan. Dalam sesebuah pemerintahan.2 Pemerintahan Islam Menurut Kamus Dewan. 4 .

Memperolehi kuasa. -Menindas golongan yang lemah. 2. -Contoh ideologi komunisme yang telah sampai ke negara Asia seperti China dan menjadi amalan. -Dengan menguasai politik negara jajahan mereka. 3. -Mendapatkan penguasaan ke atas kekayaan dan kemewahan yang berada di dalam negara jajahan. Rajah 1.3. 4.0 TUJUAN POLITIK 3. Menggunakan kuasa.2 Tujuan politik barat 5 .1 Pemerintahan Barat 1. Memperluaskan kuasa -Melalui dasar penaklukan atau dengan menjajah negara lain. Menyebarkan ideologi dan fahaman pemimpin.

zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara'  Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir  Mengangkat pegawai pegawai yang cekap dan jujur bagi 6 .3. Para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. maka akan tertegaklah al Din dan berterusanlah segala urusan manusia.menurut tuntutan tuntutan al Din tersebut.  Memelihara keimanan menurut prinsip prinsip yang telah disepakati oleh 'ulama' salaf daripada kalangan umat Islam  Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang orang yang berselisih  Menjaga keamanan daerah daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai  Melaksanakan hukuman hukuman yang ditetapkan syara' demi melindungi hak hak manusia  Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar   Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam Mengendalikan urusan pengutipan cukai. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syari'ah.2 Pemerintahan Islam Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syari'at Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam.

Rajah 1.mengawal  kekayaan negara dan menguruskan hal ehwal pentadbiran negara Menjalankan pengaualan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal ehwal amam demi untuk memimpin negara dan melindungi al Din. 7 .3 Tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam.

8 . Pada masa berlaku krisis atau perpecahan di kalangan rakyat. Sistem komunis dan fasis ini merupakan suatu bentuk kerajaan yang muncul disebabkan oleh krisis kerajaan. Namun. Tiada bahagian dalam kehidupan manusia keluar dari pengawasan dan kawalan negara.4.tugas pemerintah. Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan bercorak Totalitarian sebuah negara yang kekuasaan kerajaan keseluruhannya dan tuntutan mutlak bidang kuasa meliputi keseluruhan kehidupan manusia. fahaman komunis dan fahaman fasis. Cara pemerintahan ini kemudiannya diguna pakai oleh Adolf Hitler yang juga mempunyai keinginan untuk menjadikan Jerman sebagai negara yang terkenal di dunia. yang memerintah Itali pada tahun 1925. Jerman dan Russia.1 Pemerintahan Barat (TOTALITARIAN) Totalitarian merupakan salah satu daripada rejim atau corak pemerintahan mutlak atau autolitarian. kerajaan rome biasanya memilih seorang pemerintah untuk mententeramkan keadaan serta mengambil alih tugas.0 IDEOLOGI POLITIK 4. dikatakan mengasaskan corak pemerintahan ini berdasarkan empayar Rome zaman silam. “everything for the state: nothing outside the state: nothing against the state”.Kenyataan ini menunjukkan bahawa tidak boleh ada sebarang penentangan terhadap cara pemerintahan beliau kerana semua yang diamalkan adalah untuk kepentingan negara. Corak pemerintahan totalitarian dapat dibahagikan kepada dua fahaman iaitu. Beliau mengatakan. Benito Mussolini. Pemerintahan jenis ini muncul pada awal abad ke-20 di Itali.

dua buah negara. Keadaan yang sama juga berlaku di Jerman dan kemunculan corak pemerintahan totaliter juga dipengaruhi oleh personaliti Hitler.dua corak pemerintahan ini berubah secara beransur-ansur mengikut keperluan negara dan masyarakat.dikatakan bahawa kedua. kelemahan perkembangan budaya politik Jerman. perasaan mereka dikhianati oleh negara jiran dan ancaman daripada pertubuhan fahaman komunis sedikit sebanyak memainkan peranan kemunculannya 9 . Di kedua. Kemunculan pemerintahan bercorak totalitarian pula disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan sistem demokrasi. di Italy pergerakan fasisme wujud kerana kegagalan corak pemerintahan demokasi liberal menangani masalah sosial dan politik. Misalnya.

Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah ialah memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah kepada Allah.4. Hakimiyyah Ilahiyyah juga membawa erti teras utama sistem politik Islam adalah tauhid kepada Allah yang mana tauhid bermaksud membuat pengakuan hanya Allah Tuhan yang Maha Esa yang mesti disembah dan ditaati secara lahiriah dan batiniah. Risalah   Dalam konteks politik bermaksud mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad merupakan panduan dalam membangunkan sebuah negara serta utusan Allah yang bertanggungjawab menyampaikan segala hukum hakam Allah yang berkaitan dengan semua bidang yang terkandung dalam al-Quran dan juga sunah. manusia wajib taat dan beribadat kepada Allah semata-mata. 2.2 Pemerintahan Islam 1. d) Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan.  Dalam konteks politik dan negara. b) Hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. 10 . Oleh itu. e) Hukum Allah sahaja yang benar. Hakimiyyah Ilahiyyah pula bermaksud: a) Allah adalah pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat ilahiyyah Allah. Rasulullah menunjukkan contoh teladan bagaimana sistem politik Islam boleh diaplikasikan terutamanya ketika baginda menjadi pemimpin negara Islam di Madinah. c) Hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Allah satusatunya pencipta.

3. Dalam konteks politik Islam. 11 . khilafah bermaksud wakil atau pemegang amanah.Dalam konteks perkataan. Khalifah   Menurut Islam adalah wakil Allah untuk mengurus dan mentadbir alam. khilafah memberi maksud manusia adalah tertakluk kepada segala hukum-hakam Allah dalam menjalankan urusan kehidupan harian termasuk soal politik iaitu A caliphate under the sovereignty of Allah.

yang bertentangan dan juga membangkang kerajaan.1 Pemerintahan Barat ( TOTALITARIAN) 1.    Dalam mengejar matlamat dan tujuan kekerasaan dan kekejaman tidak asing lagi dalam corak pemerintahan ini. 3. 12 . Pemerintahan mutlak (Kuasa ditangan pemerintah)    Sistem pemerintahan totalitarian mengawasi dan mempengaruhi segala aspek fikiran dan kehidupan rakyat. Dasar yang berubah-ubah   Dasar dan pendirian yang sentiasa berubah-ubah. Kerajaan akan menentukan apa yang sah dan apa yang dilarang. Tindakan yang kekerasan membuatkan rakyat taat pada peraturan dan arahan-arahan kerajaan.  Sering menggunakan tentera dan polis untuk menyekat atau menghapuskan kumpulan/puak-puak yang tidak sehaluan dengan kerajaan.5. Rakyat tidak dibenarkan sama sekali mengkritik. mengeluarkan pendapat. Kekerasaan dalam memerintah. Penukaran corak pemerintahan yang secara tiba-tiba dan mengejut terutamanya dalam pemimpin pentadbiran dan angkatan tenteranya. Sesiapa sahaja yang cuba untuk menghalang dalam mencapai matlamat akan dihapuskan dan disingkirkan. 2.0 PRINSIP-PRINSIP POLITIK 5.

Asas musyawarah yang kedua pula adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara perlaksanaan undangundang yang telah dimaktubkan di dalam al-gur‟an dan al Sunnah. termasuk ke‟adilan di antara rakyat dan pemerintah. Oleh sebab kewajiban berlaku „adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah merupakan di antara asas utama dalam sistem sosial Islam.orang yang akan menjawat tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan. 13 . di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak anaknya. prinsip ke‟adilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan menguasai segala jenis perhubungan yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Ke‟adilan di dalam bidang bidang sosioekonomi tidak mungkin terlaksana tanpa wujudnya kuasa politik yang melindungi dan mengembangkannya.5. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang. Ini adalah menyangkut dengan ke‟adilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Ke’adilan Prinsip kedua dalam sistem politik Islam ialah keadilan. Di dalam perlaksanaannya yang luas. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad.2 Pemerintahan Islam Musyawarah Prinsip pertama dalam sistem politik Islam ialah musyawarah.

Persamaan Prinsip keempat dalam sistem politik Islam ialah persamaan atau musawah. Kebebasan Prinsip ketiga dalam sistem politik Islam ialah kebebasan.Pemeliharaan terhadap ke‟adilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Hak ini 14 . Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapat dan menuntut hak-hak. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenar adalah di antara tujuan-tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta asas asas bagi undang undang perlembagaan negara Islam. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah taklukan kekuasaan undang -undang. Hak Menghisab Pihak Pemerintah Prinsip kelima dalam sistem politik Islam ialah hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteraskan kepada ma‟ruf dan kebajikan. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota di dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.

15 .dalam pengertian yang luas juga bererti hak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. Musyawarah Ke’adilan Kebebasan Persamaan Hak Menghisab Pihak Pemerintah Rajah 1.4 Prinsip-prinsip pemerintahan Islam.

Ideologi ini melibatkan kaedah politik tertentu atau inginkan kemegahan satu-satu bangsa tertentu atau mengajurkan penyatuan golongan tertindas seperti proteriat. 16 .6.1 Pemerintahan Barat Keunggulan Ideologi Matlamat unggul Penyertaan yang dipaksa dalam politik Keadaan tidak tetap Tindakan kekerasan Tekanan keatas pertubuhanpertubuhan swasta Rajah 1.5 Ciri-ciri pemerintahan Totalitarian Keunggulan ideologi Pemerintahan totalitarian mengutamakan dan menyanjung ideologi-ideologi kepentingan negara atau pemerintahan sendiri sebagai unsur yang bakal melitupi keseluruhan dunia. Ideologi tersebut bertujuan untuk membentuk semula masyarakat dunia sepertimana yang dibayangkan oleh penaja.0 CIRI-CIRI PEMERINTAHAN 6.

Nyata sekali di bawah di bawah sistem totalitarian. Tambahan pula.jentera pemerintahannya untuk menyekat kumpulan atau puak.puak yang bertentangan dengan kerajaan. Tekanan terhadap pertubuhan. penyertaan dalam proses pilihan raya hanya antara 40. Tindakan kekerasan Sistem ini sering menggunakan jentera. Bilangan orang yang terlibat dalam proses pengundian adalah 100%.Penyertaan yang dipaksa dalam lapangan politik Ia dilakukan melalui organisasi.negara totalitarian ini dijalankan secara menyeluruh dan ketat dalam semua keadaan tanpa mengira tentang keperluannya. tindakan kekerasan ini diamalkan secara 17 .olah mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Ini jelas sekali semaa melakukan pilihan raya. Sebaliknya di bawah sistem demokrasi liberal. Keadaan ini memadai untuk memaksa pengundi keluar beramai.80%.pertubuhan swasta Semua pertubuhan dan kumpulan yang tidak selaras dengan tujuan rejim diharamkan atau disekat. Walaupun ini sering dikenakan hampir di semua negara tanpa mengira ideologi. mereka tidak berhasil kerana disekat kuat oleh pemerintah. China Nazi Jerman kesemuanya menunjukkan kegiatan pembangkang yang kuat namun.kejadian penentangan di Russia. Kejadian. namun di negara.ramai untuk membuang undi serta mengambil bahagian dalam semua proses politik yang ditetapkan.organisasi yang dianjurkan oleh pemerintah adalah nyata di bawah sistem totalitarian. pengundian dan penyertaan dalam proses politik diwajibkan. Sesiapa saja yang enggan mengundi lazimnya dikenakan tindakan seolah.

dan oleh yang demikianhaluan dasar tidak dapat dipastikan. sifat kekerasan yang diamalkan dengan menggunakan tentera dan polis adalah wajar. 18 . sama ada dalam masa aman atau peperangan. Dalam keadaan sedemikian.dasar pemerintahan yang sering berubah.undang negara dan ini dilakuakan sewenang. bertindak sebagai penggubal undang. Keadaan ini menimbulkan perasaan takut kepada pemerintah. Adolf Hitler.ubah.meluas. kekerasan jarang digunakan. Tambahan pula. Nyata sekali tiada seorang pun yang sanggup diperangkap oelh pemerintah. Bagi seseorang pemimpin di negara. Ini merupakan satu ciri yang biasa terdapat dalam negara totalitarian. pemerintah Jerman. dan oleh sebab itu dasar. Dalam demokrasi perpelembagaan.negara totalitarian. Beliau juga menukaran corak pemerintahannya secara mengejut dan kerap kali menukar pemimpin pentadbiran dan angkatan tenteranya. mereka tidak boleh menarik diri dari sebarang penyertaan dalam proses politik kerana ia akan membuktikan bahawa mereka menentang dasar pemerintah. Keadaan tidak tetap Terdapat dasar. tidak tersapat peraturan tertentu yang membolehkan individu serta rakyat menjalankan kegiatannya.dasar yang dijalankan mempunyai kepincangan. Hanya waktu tertentu sahaja kekerasan digunakan itupun sebagai satu langkah menjaminkan keselamatan dan kepentngan negara. Ini membuatkan rakyat taat. Tiada seorang pun yang dapat meramal masa depan sesebuah institusi atau seseorang pemimpin proletariat tertentu.wenangnya.

di negara. 19 . matlamat yang nyata seperti satu bangsa pembangunan perindustrian serta-merta. Sebaliknya.Matlamat tunggal Mengejar sesuatu matlamat secara mutlak dan kejam juga merupakan satu ciri tersendiri bagi corak pemerintahan ini. Ia berbeza dari corak pemerintahan yang lain yang mana ia mempunyai matlamat yang banyak dan pelbagai rupa yang diamalkan sebagai dasar pemerintah. Sikap kelekaan terhadap tujuan menjadi kebiasaan dan jarang tindakan tegas diambil terhadap kumpulan yang bertentangan.negara totalitarian. Semua matlamat yang dianggap tidak penting diabaikan. kediktatoran golongan proletariat atau penguasaan satu.satu bangsa terhadap bangsa lain tentu saja diamalkan secara menyeluruh.

Syura (Permesyuaratan). Jika pemerintah melakukan kezaliman. Kepatuhan. maka sebenarnya dia telah lari daripada landasan sebenar sistem pemerintahan Islam. maka sudah tentu ciri utama sistem ini ialah keadilan. bahkan memecatnya. tetapi diikatkan dengan syarat “tiada ketaatan dalam perkara yang bercanggah dengan Syariat Islam”.a. 20 .2 Pemerintahan Islam Antara ciri yang perlu ada dalam sistem pemerintahan Islam ialah:Keadilan. Perintah syura ini terdapat dalam al-Qur‟an dan juga praktikal amali Rasulullah s. maka rakyat tidak perlu mentaatinya. Dan keputusan yang dibuat pula janganlah berlawanan dengan kehendak Syariat Islam. Dan bila arahan yang dikeluarkan bercanggah dengan Islam. Ini bererti warganegara Negara Islam hendaklah patuh kepada Negara (pemerintah) dan menyahut serta melaksanakan perintah dan tuntutan Negara. Ia bererti bahawa kaum muslimin (pemerintah dan rakyat) hendaklah saling berbincang mencari keputusan dan pendapat yang terbaik dalam perkara yang tiada nas. Memandangkan tujuan uatama sistem pemerintahan Islam ialah menegakkan keadilan. bahkan wajib menasihati pemerintah.6. dan rakyat berhak menegurnya.w. Kepatuhan kepada Negara ini merupakan satu kewajiban. Ia merupakan satu perancangan yang teliti sebelum pelaksanaan sesuatu ketetapan dari pihak pemerintah.