PERBEZAAN MODEL ASSURE DAN MODEL ADDIE

MODEL ASSURE Model ini telah diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell

PERBEZAAN

MODEL ADDIE

pengasas

Rosset pada tahun 1987

(1989 Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran definisi yang memerlukan penggunaan media Model ini berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan fokus panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran. 1. Analyse learner (Analisis pelajar). 2. State learning objectives (Nyatakan objektif pembelajaran). 3. Select media and method (Pilih media dan kaedah). 4. Utilise media and Jenis peringkat method (Gunakan media dan kaedah). 5. Require learner response (Dapat respons pelajar). 6. Evaluate (Nilai bahan, kaeadah dan seluruh proses pengajaran).

Ada satu model desain pembelajaran Yang lebih sifatnya lebih generik iaitu mode lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik.

1. 2. 3. 4. 5.

Analisis Design Develop implement evaluation

Soalan Struktur 1. foto dan gambar.7. menghasilkan buku. rangkaian komputer dan kursus online. Tanpa guru. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai. Pendidikan jarak jauh menerusi "viedo conferencing". (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan sistem pengurusan pembelajaran (LMS) Moodle. Pelajar cacat-cipta satu persekitaran pembelajaran yang sesuai dan bahan yang bersesuaian 1 fakta= 1 markah 1 contoh = 1 markah 3 fakta + 3 contoh . pembelajaran bersama (cooperation learning) dan penggunaan perisian pembelajarna Portfolio media-artifaks pelajaran.modul.6 markah Jumlah 6 markah (b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas. pinter". Pelajaran dicipta dan disesuaikan mengikut kehendak audien. (6 markah)       Sebagai satu tambahan kepada pengajaran guru dalam kelas. kamera menyokong meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. 6. Perpustakaan digital. video dan audio digunakan dalam pembentangan. Elektronik Portfoliop penggunaan " computer scanner. 1 konsep = 1 markah 4 konsep= 4 markah Jumlah= 4 markah 2. penggunaan filem. ( 4 markah)     Penggunaan CD perisian kursus (Courseware) Menggunakan internet. .

( 4 markah) Kelebihan     Kemahuan sendiri (self pacing) Latihan dan maklum balas ( Practice & feedback) Boleh dipercayai (reliable) Berkesan dan efektif Kelemahan    Memerlukan usaha mereka bentuk pengajaran. sosial dan seumpamanya.termasuk umur. Kekurangan hubungan sosial 2 kelebihan = 2 markah 2 kekurangan = 2 markah Jumlah = 4 markah b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Mompetensi peringkat masuk. Boleh membosankan.Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini. 1 fakta = 1 markah 1 huaraian = 1 markah 3 fakta + 3 huaraian = 6 markah Jumlah = 6 markah 3. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan? (6 markah)    Mengenalpasti ciri-ciri umum. (4 markah) .(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan. Stail gaya pembelajaran. tahap.

Memasukkan teks  Teks. kredit Membuat rakaman audio    Menyediakan suara latar (dkrip)_ Syncronisation Kesan khas bunyi 1 fakta = 1 markah 1 huraian = 2 markah 2 fakta + 2 huaraian = 6 markah Jumlah = 6 markah 4. (a) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer. (4 markah) .      Menyunting Memasukkan teks Membuat rakaman audio Prebiu Gunakan dalam pengajaran Penilaian 1 fakta = 1 markah 4 fakta = 4 markah Jumlah = 4 markah (b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai ( 6 markah) Menyunting  Video yang telah dirakam disunting untuk membuang adegan yang tidak diperlukan. tajuk. memasukkan kesan khas dan lain-lain.

( 3 markah )      Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta tanda tangan digital 1997 Akta Hak Cipta Pindaan 1997 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedai 1998 . Jawapan lain yang munasabah. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan. Memasttikan peraturan-peraturan makmal ditampal dan diikuti oleh pelajar. I ciri = 1 markah 3 ciri = 3 markah Jumlah = 3 markah (c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Bilik komputer sentiasa baik dan tidak berlaku kerosakan data dan juga fail sistem. Pastikan bekalan elektrik dalam keadaan sempurna. Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan. Peralatan komputer mestilah sentiasa bersih dan tidak berdebu supaya peralatan tahan lebihlama. Mengenalpasti tanda pasti tanda-tanda yang boleh merosakkan fail.         Mengenalpasti peralatan (hardware) sentiasa dalam keadaan baik dan tiada kerosakan. Kebersihan persekitaran dan bilik komputer hendaklah sentiasa bersih dan kemas. 1 fakta = 1 markah 4 fakta = 4 markah Jumlah = 4 markah (b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. (3 markah)      Tindak balas terhadap respon perisian Respon menyempurnakan maklumat mengikut kesesuaian Kadar penyelesaian antara pengguna dan sistem Maklum balas serta merta Komunikasi dua hala antara pengguna dengan perisian. Menggunakan makmal komputer dengan kebenaran penjaga makmal atau pensyarah supaya tidak berlaku keadaan yang tidak diingini.

Apakah impaknya dan apakah perlu diubah. Penilaianm. (10 markah) Faktor Objektif     Kemahiran motor. Penilaian . Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE? (10 markah ) Analisis keperluan-apakah masalahnya. bagaimana menyelesaikannya. Jelaskan kriteria pemilihan media. Analisis tugasan. apakah strategi pengajaran unruk mencapai objekyif.alatan mudah alih/perkakasan latihan Kemahiran mental-carta/Filem/OHP/kit latihan/video Maklumat lisan-carta/filem/OHP/alatan mudah alih/slaid/kit latihan/video Sikap.apakah masalah telah diselesaikan .1 fakta = 1 markah 3 fakta = 3 markah Jumlah = 3 markah Soalan Esei 1.apakah pelajar besedia untuk mengikuti kursus. Perkembangan . Perlaksanaan.apakah ia menepati standardm adakah pembelajaran berlaku. 1 fakta dan 1 huraian = 2 markah 5 fakta dan 5 huraian = markah Jumlah = 10 markah (b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.apakah kandungan bahan media dan bentuk media berkenaan.filem/slaid/pita video . bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda.apakah yang hendak dipelajari? Reka bentuk.apakah isi kandungan Analisis strategi.apakah objektif. bagaimana mengukur pencapaian objektif.

laman web yang boleh dilawat dan sebagainya. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar. perisian. huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut. Antara contohnya ialah nota edaran. 1 fakta dan huraian = 2 markah 5 fakta dan huaraian = 10 markah Jumlah = 10 markah 2. (10 markah)          Memasukkan warna Memasukkan teks Menambah slaid Menyisip masuk gambar Memasukkan audio Memasukkan video Menambah kesan bunyi padaslaid Hyperlinkl Mengerakkan tajuk demi sub tajuk .piya video.Faktor Pelajar    Ciri-ciri umum Keperluan khusus Stail pembelajaran Faktor Kaedah    Pengajaran beramai-ramai Pengajaran kendiri Pembelajaran berkumpulan Faktor Praktikal     Mudah diperolehi Mudah digunakan kos dan masa diperlukan Kelulusan pihak pentadbiran Kriteria pemilihan adalah berdasarkan penjelasan anda serta penggunaan media tersebut. peralatan elektronik.perkakasan.

kewangan dan kejuruteraan berdasarkan formula dan function Memaparkan maklumat dalam jadual dan carta 1 fakta dan huraian = 21/2 markah 4 fakta dan huraian = 10 markah Jumlah = 10 markah 3. Carta memberikan maklumat ringkas. Pelajar berbincang di dalam kumpulan berdasarkan maklumat dalam carta.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran. (10 markah)       Pelbagai cara guru boleh memanipulasi penggunaan carta dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik. Guru boleh gunakan carta dan edarkan kepada kumpulan pelajar atau individu atau satu keping carta besar diguna oleh guru untuk ditunjukkan kepada pelajar. Biasanya untuk menghasilkan atau mengkategorikan sesuatu perkara.1 fakta dan 1 huraian = 2 markah 5 fakta dan huraian = 10 markah Jumlah = 10 markah (b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 1 fakta 1 markah + penjelasan dan contoh = 10 markah (b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut . (10 markah)       Menyimpan rekod Memadam rekod Mengedit rekod Menyusun dan menyisih rekod Membuat pengiraan matematik. Guru boleh menggunakan pelbagai teknik menggalakkan murid melibatkan diri (sumbangsaran/pendapat) Guru perlu kemukakan syarat untuk mengawal suasana kelas.

WWW dengan pengenalan yang tertentu Telesidang audio Perbualan audio dalam masa yang sama oleh dua pihak yang berlainan lokasi menggunakan sambungan telefon. audio. Hipermedia Perkakasan atau perisian tertentu yang membenarkan bertindak/berfungsi elemen multimedia (grafik. audio. Enjin pencarian Perisian yang boleh mengenalpasti dan menyaring maklumat tertentu (laman web. gambar. video .(10 markah) Mel elektronik Mel atau mesej yang dihantar oleh pengirim dan penerima melalui ICT menggunakan kompiter yang berhubung melalui LAN. internet dan satleit. Realiti Maya/Realiti Buatan Persekitaran yang seakan sebenar dan dikawal oleh komputer melalui multimedia dan mesra pengguna atau pengguna boleh berinteraksi dengan situasi maya. aniomasi dan seumpamanya) berdasarkan kata kunci atau frasa tertentu. 1 fakta + 1 huraian ringkas = 2 markah 5 jawapan X 2 markah Jumlah : 10 markah . video. animasi dan teks) oleh pengguna supaya bersifat non linear dan interaktiviti.WAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful