INTERAKSI 1

MTE3102 PPG

JUN 2013

PENGERTIAN MATEMATIK
 Apakah

yang anda kaitkan dengan perkataan Matematik?

Senaraikan idea anda

PENGERTIAN MATEMATIK Matematik adalah kajian tentang corak /pola  Matematik adalah kajian tentang perhubungan / perkaitan  Matematik adalah satu cara berfikir  Matematik adalah suatu bahasa  Matematik adalah suatu kajian seni  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan seharian  .

PENGERTIAN MATEMATIK  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. algebra. trigonometri. kalkulus dan sebagainya Soalan Perbincangan  Huraikan lima maksud matematik berserta contoh yang sesuai  Explain with examples the five different views or meanings that have been associated with mathematics .

  Wawasan 2020  “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities” Pembangunan modal insan NKRA / GTP / ETP  Knowledge workers   High income society  . informasi serta teknologi maklumat & komunikasi (ICT).PERANAN MATEMATIK Memudahkan kerjakerja seharian  Melatih pemikiran secara rasional dan logik  Melaksanakan kerjakerja yang kompleks  Mengembangkan bidang sains.

SESI SUMBANGSARAN  Apakah peranan seorang guru matematik?  Senaraikan peranan guru matematik .

 matematik dan mata pelajaran lain. sukatan.  matematik dan kehidupan harian  . geometri dan statistik.PERANAN GURU MATEMATIK Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif  Memberi latihan atau tugasan yang mencabar pemikiran murid  Menggalakkan interaksi sesama murid  Menganalisis amalan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah  Membantu murid melihat perhubungan  bidang nombor.

601 SM) Yunani. Rom & Cina (600 .499 TM) .SEJARAH MATEMATIK  Zaman  Zaman Babylonian. Mesir & Native American (3000 .

SEJARAH MATEMATIK  Zaman Hindu and Arab (500 – 1199 TM)  Zaman Transisi (1200 – 1599) .

SEJARAH MATEMATIK  Century of Enlightenment (1600 – 1699)  Zaman Moden Awal (1700 – 1899) .

SEJARAH MATEMATIK  Zaman Moden (Sejak 1900) Bagaimanakah matematik menyumbang kepada perkembangan zaman moden? .

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN   Briefly show how the Egyptian and Babylonian systems represent the number 145. Compare and contrast the Egyptian numeration system with the present Hindu-Arabic numeration system.  Huraikan dua sumbangan setiap tokoh berikut terhadap perkembangan matematik          Pythagoras Euclid Liu Hui Brahmagupta Al-Khowarizmi Pascal Gauss Cantor John Napier . Discuss the differences between the two systems Describe the features of the Egyptian numeration system.

2. 3. Memahami masalah Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. Menyemak keputusan (keputusan munasabah) .SIFAT MT: PENYELESAIAN MASALAH Model Polya 1. Melaksanakan kaedah / pelan. 4.

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH Strategi-strategi  Strategi-strategi  Menyelesaikan masalah yang lebih mudah (Solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (Make a problem more concrete) Meneka dan meyemak (Guess and check) Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break up a problem) Mencari pola /corak (Look for a pattern) Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) Menyelesaikan secara terbalik (Work backwards ) Melakonkan (Act it out) Menukar cara pemikiran (Think outside the box) Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula )         .

berapakah jumlah salaman yang akan dilakukan? .SELESAIKAN MASALAH BERIKUT  Bagaimanakah anda dapat menambahkan lapan digit 8 untuk memperoleh jumlah 1.000 dengan hanya menggunakan operasi tambah?  Jika setiap pelajar dalam kumpulan ini memperkenalkan diri kepada rakan yang lain dengan bersalam (shake hands).

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN Soalan Perbincangan  List the four problem solving skills in the Polya Model.  Explain why problem solving is very important in mathematics .

SIFAT MT: PENAAKULAN LOGIK Penaakulan induktif      dari khusus kpd umum berdasarkan pemerhatian beberapa contoh menemui pola dalam pemerhatian khusus membuat kesimpulan umum berdasarkan pola Contoh: membentuk hujah berdasarkan pengalaman .

sudut BAC dalam segitiga ABC ialah 45 A B 45 C .SIFAT MT: PENAAKULAN LOGIK Penaakulan deduktif  dari peraturan atau prinsip-prinsip am kepada yang khusus  membentuk hujah berdasarkan peraturan atau fakta  Contoh penaakulan deduktif:  Oleh kerana jumlah sudut bagi sebuah segitiga ialah 180.

SIFAT MT: PELBAGAI JENIS NOMBOR .

analisis  Berbincang mencari penjelasan  Membuktikan sesuatu kenyataan matematik  Empiricisme  MT konkrit dan praktikal  Aplikasi idea-idea MT  Membina model. kumpul data .NILAI-NILAI MATEMATIK  Rationalisme  Hujah. penaakulan. melakukan eksperimen.

fakta & prosedur yang tetap  Menguasai kemahiran dan prosedur  Latih tubi penyelesaian masalah  Kemajuan  MT sentiasa berkembang  Idea / teori baru  Galakkan kreativiti dan inovasi  Penyelesaian alternatif .NILAI-NILAI MATEMATIK  Kontrol / Kawalan  Peraturan.

NILAI-NILAI MATEMATIK  Keterbukaan  Ilmu itu boleh dipersoalkan berasaskan bukti  Galakkan pemikiran kritis. artikulasi idea  Misteri  Idea dalam MT ada unsur mistik dan keajaiban  MT perlukan imaginasi dan sikap ingin tahu  Meneroka teka teki dsb .

NILAI-NILAI MATEMATIK  Berikan contoh-contoh bagaimana guru dapat memupuk nilai matematik dalam proses p&p. .

 Nyatakan kepentingan matematik kepada a) b) c) anda sebagai individu masyarakat anda negara anda.  .TUGASAN MODUL  Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran? Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Eropah. Timur Tengah dan India berserta tahun yang terlibat.   Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani.