INTERAKSI 1

MTE3102 PPG

JUN 2013

PENGERTIAN MATEMATIK
 Apakah

yang anda kaitkan dengan perkataan Matematik?

Senaraikan idea anda

PENGERTIAN MATEMATIK Matematik adalah kajian tentang corak /pola  Matematik adalah kajian tentang perhubungan / perkaitan  Matematik adalah satu cara berfikir  Matematik adalah suatu bahasa  Matematik adalah suatu kajian seni  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan seharian  .

PENGERTIAN MATEMATIK  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. kalkulus dan sebagainya Soalan Perbincangan  Huraikan lima maksud matematik berserta contoh yang sesuai  Explain with examples the five different views or meanings that have been associated with mathematics . algebra. trigonometri.

  Wawasan 2020  “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities” Pembangunan modal insan NKRA / GTP / ETP  Knowledge workers   High income society  .PERANAN MATEMATIK Memudahkan kerjakerja seharian  Melatih pemikiran secara rasional dan logik  Melaksanakan kerjakerja yang kompleks  Mengembangkan bidang sains. informasi serta teknologi maklumat & komunikasi (ICT).

SESI SUMBANGSARAN  Apakah peranan seorang guru matematik?  Senaraikan peranan guru matematik .

sukatan. geometri dan statistik.PERANAN GURU MATEMATIK Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif  Memberi latihan atau tugasan yang mencabar pemikiran murid  Menggalakkan interaksi sesama murid  Menganalisis amalan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah  Membantu murid melihat perhubungan  bidang nombor.  matematik dan mata pelajaran lain.  matematik dan kehidupan harian  .

601 SM) Yunani.499 TM) .SEJARAH MATEMATIK  Zaman  Zaman Babylonian. Rom & Cina (600 . Mesir & Native American (3000 .

SEJARAH MATEMATIK  Zaman Hindu and Arab (500 – 1199 TM)  Zaman Transisi (1200 – 1599) .

SEJARAH MATEMATIK  Century of Enlightenment (1600 – 1699)  Zaman Moden Awal (1700 – 1899) .

SEJARAH MATEMATIK  Zaman Moden (Sejak 1900) Bagaimanakah matematik menyumbang kepada perkembangan zaman moden? .

 Huraikan dua sumbangan setiap tokoh berikut terhadap perkembangan matematik          Pythagoras Euclid Liu Hui Brahmagupta Al-Khowarizmi Pascal Gauss Cantor John Napier . Compare and contrast the Egyptian numeration system with the present Hindu-Arabic numeration system.CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN   Briefly show how the Egyptian and Babylonian systems represent the number 145. Discuss the differences between the two systems Describe the features of the Egyptian numeration system.

4. Menyemak keputusan (keputusan munasabah) .SIFAT MT: PENYELESAIAN MASALAH Model Polya 1. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 2. Memahami masalah Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah.

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH Strategi-strategi  Strategi-strategi  Menyelesaikan masalah yang lebih mudah (Solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (Make a problem more concrete) Meneka dan meyemak (Guess and check) Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break up a problem) Mencari pola /corak (Look for a pattern) Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) Menyelesaikan secara terbalik (Work backwards ) Melakonkan (Act it out) Menukar cara pemikiran (Think outside the box) Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula )         .

000 dengan hanya menggunakan operasi tambah?  Jika setiap pelajar dalam kumpulan ini memperkenalkan diri kepada rakan yang lain dengan bersalam (shake hands). berapakah jumlah salaman yang akan dilakukan? .SELESAIKAN MASALAH BERIKUT  Bagaimanakah anda dapat menambahkan lapan digit 8 untuk memperoleh jumlah 1.

 Explain why problem solving is very important in mathematics .CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN Soalan Perbincangan  List the four problem solving skills in the Polya Model.

SIFAT MT: PENAAKULAN LOGIK Penaakulan induktif      dari khusus kpd umum berdasarkan pemerhatian beberapa contoh menemui pola dalam pemerhatian khusus membuat kesimpulan umum berdasarkan pola Contoh: membentuk hujah berdasarkan pengalaman .

SIFAT MT: PENAAKULAN LOGIK Penaakulan deduktif  dari peraturan atau prinsip-prinsip am kepada yang khusus  membentuk hujah berdasarkan peraturan atau fakta  Contoh penaakulan deduktif:  Oleh kerana jumlah sudut bagi sebuah segitiga ialah 180. sudut BAC dalam segitiga ABC ialah 45 A B 45 C .

SIFAT MT: PELBAGAI JENIS NOMBOR .

analisis  Berbincang mencari penjelasan  Membuktikan sesuatu kenyataan matematik  Empiricisme  MT konkrit dan praktikal  Aplikasi idea-idea MT  Membina model. penaakulan. kumpul data . melakukan eksperimen.NILAI-NILAI MATEMATIK  Rationalisme  Hujah.

fakta & prosedur yang tetap  Menguasai kemahiran dan prosedur  Latih tubi penyelesaian masalah  Kemajuan  MT sentiasa berkembang  Idea / teori baru  Galakkan kreativiti dan inovasi  Penyelesaian alternatif .NILAI-NILAI MATEMATIK  Kontrol / Kawalan  Peraturan.

artikulasi idea  Misteri  Idea dalam MT ada unsur mistik dan keajaiban  MT perlukan imaginasi dan sikap ingin tahu  Meneroka teka teki dsb .NILAI-NILAI MATEMATIK  Keterbukaan  Ilmu itu boleh dipersoalkan berasaskan bukti  Galakkan pemikiran kritis.

.NILAI-NILAI MATEMATIK  Berikan contoh-contoh bagaimana guru dapat memupuk nilai matematik dalam proses p&p.

Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut.  . Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran? Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik.  Nyatakan kepentingan matematik kepada a) b) c) anda sebagai individu masyarakat anda negara anda. Timur Tengah dan India berserta tahun yang terlibat. Eropah.TUGASAN MODUL  Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna.   Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful