PENGENALAN KONSEP SDP Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanakkanak melalui peningkatan

daya persepsi, estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh. Terdapat beberapa pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut adalah teori dan pandangan daripada tokoh-tokoh: (a) Teori konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan dalam persekitaran yang selamat dan kondusif di mana pembelajaran dicapai melalui aktiviti meneroka, bereksperimen dan mengolah objek atau bahan. Oleh itu Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. Realitinya kebanyakan sekolah hanya memberi penekanan kecerdasan linguistik dan matematik logik sahaja. Secara tidak langsung kecerdasan lain akan hilang. Teori Kecerdasan Manusia ini menyokong kesepaduan subjek yang digabungseperti dalam matapalajaran Seni Dalam Pendidikan. Pengabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak. Selain daripada itu dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dapat dilaksana dengan baik dan berkesan. (c) Howard Gardner (1983), jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN (d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. (e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif, personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan analitik, emosional dan fi zikal dan intelektual. 1

(f) Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. • Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup. • Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. • Mengintegrasi Seni Dalam Pendidikan dengan mata pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. • Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.

LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Seni Dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. Teori ini amat jelas menyokong seni yang mengambil peranan penting dalam kurikulum. Oleh itu guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. Selain itu guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. Teori Kecerdasan Manusia • Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagaisubjek teori pembelajaran. • Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama. • Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri. Seni Muzik Tokoh-tokoh seni muzik seperti Emile Jacques Dalcroze, Carl Orff, Shinuchi Suzuki, Zoltan Kodaly dan Erwin Gordon juga mengenengahkan teori pembelajaran berasaskan otak kanan dan otak kiri. Walaupun setiap pengkaedahan muzik mempunyai latar belakang yang berbeza tetapi setiap daripada mereka banyak memberi perhatian kepada penghayatan kepada murid. Secara yang tersirat, pengertian ini menunjukkan bahawa murid-murid akan belajar menggunakan kemahiran berfi kir dan penghayatan secara berperingkat atau “sequential”. Seni Pergerakan • Einstein mengatakan bahawa setiap pergerakan mendapat kawalan yang dipantau oleh otak kiri dan kanan melalui proses mengimaginasi. Seterusnya, pergerakan-pergerakan kreatif sebenarnya berlaku melalui proses menakkul dan pertimbangan- pertimbangan rasional mengenai apa yang kita ingin lakukan. • Torrance (1969) menyatakan bahawa otak yang kreatif seringkali mempamerkan kebolehan murid mengatasi pelbagai masalahnya. 2

Seni Visual • Bersoon (1982) mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperoleh pengalaman yang disediakan. Menerusi kegiatan seni kanakkanak meningkatkan keupayaannya untuk membuat pengamatan dan penaksiran. Apabila kanak-kanak melakukan aktiviti yang sedemikian, otak kanan dan otak kirinya difungsikan. • Eisner (1980) juga mendapati bahawa kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah membina kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan, membuat taksiran dan tanggapan dan seterusnya membina konsep. • Feldman (1976) mendapati bahawa kegiatan seni dapat meningkatkan kesedaran kanakkanak tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. • Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkaya pengetahuannya tentang perbezaan-perbezaan setiap objek atau omej tampak di sekeliling mereka. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis.

Teori Pembelajaran Teori penting yang perlu diketahui dalam Seni Dalam Pendidikan adalah seperti berikut: (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Pembelajaran secara konstruktivisme menggalakkan murid menciptapenyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme dan seterusnya konstruktivisme. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3. Menyokong pembelajaran secara koperatif 4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 3

perceiving and understandingn life” beliau membuat kajian terhadap pelbagai masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istemewa. Dengan tajuk “seven ways of knowing. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid 8. Jika diteliti berdasarkan teori Pembelajaran Maslow. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen sedia ada • Menyusun atur maklumat dan pengetahuan • Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru • Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk • Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan • Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan Aktiviti-aktiviti Seni Dalam Pendidikan dapat membina konsep pembelajaran kanak-kanak melalui: (b) Teori Kecerdasan Pelbagai Teori kecerdasan pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983). Pendidikan menjadi satu keperluan dan keinginan asas kepada kanakkanak. dan meneroka sebarang kebarangkalian melalui interaksi dan pemahaman terhadap persekitaran.7. juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. dan • Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Teori ini telah menjadi penjana kecerdasan serta defi nisi konsep yang relevan dalam pendidikan hari ini. Jika diajar dengan baik maka akan dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran. Suara keriangan kanak-kanak yang jelas kedengaran di dalam bilik dajah patut digalakkan semasa pembelajaran sedang berjalan. Untuk itu kanakkanak sepatutnya menyertai proses pendidikan tanpa sebarang perbezaan. Ini membolehkan mereka menyentuh. 4 . merasa. Jenis-jenis kecerdasan: • Verbal – linguistik • Logik – Matematik • Visual – ruang • Kinestetik • Muzik • Interpersonal • Intrapersonal • Naturalis KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK Seni merupakan asas perkembangan individu. Ia dirumuskan sebagai: • Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar • Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea 9. Kanak-kanak akan dapat meluahkan perasaan mereka tentang isu-isu persekitaran yang memberi kesan kepada mereka. Pendidikan boleh diumpamakan berada didalam tahap fi siologi. Iaitu tahap yang merupakan keperluan asas kepada kanak-kanak. Kanak-kanak mesti diberi peluang untuk menyatakan pendapat dan pengetahuan yang mereka temui.

Oleh itu untuk mencapai objektif. Ini bermakna aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada takad mana keperluankeperluan pelajar dapat dipenuhi. Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk perkembangan tubuh badan dan fi zikal pelajar yang sihat. • Perhubungan sosial yang menggalakkan – Perhubungan sesama kanak-kanak hendaklah di dalam keadaan yang harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada perbalahan • Kefahaman tentang nilai-nilai estetik − Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang terdapat didalam pendidikan seni visual. • Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang • Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai • Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami diri. maklumat dan estetik. pendidikan ini perlu dipenuhi sebelum menusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri. Manakala pertumbuhan adalah suatu perubahan yang dapat diukur dari satu tahap ke satu tahap yang lain. • Jasmani dan fi zikal yang sihat − Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. • Kerohanian yang membanggakan − Tahap kerohanian yang dimiliki adalah tinggi • Kefahaman intelek yang tinggi – Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfi kir dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan. menerima diri dan melibatkan diri secara aktif. Ini bermakna bahawa perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma itu ke peringkat kematangan tetapi perkembangan juga berlaku berterusan. • Emosi yang stabil − Emosi pelajar perlulah stabil. Selain daripada itu kanak-kanak juga memerlukan perkara-perkara berikut antaranya ialah. guru perlulah mempertimbangkan langkah-langkah berikut: • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fi siologi iaitu makanan. Perubahan ini adalah dari segi kuatiti yang dapat 5 . PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN KANAK-KANAK Perkembangan ialah satu proses di mana individu mencapai kematangan. minuman dan pakaian.Keperluan asas. Perkembangan berbeza daripada pertumbuhan kerana ia berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sehingga tamatnya hayat organisma itu. Ia merupakan perubahan berkualiti iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan yang telah berlaku memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu. • Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif. peranan ibu bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contoh-contoh yang terbaik ketika berkomunikasi sesama mereka.

Apabila kanak-kanak bermain secara tidak langsung dia telah memperkembangkan jasmani. Peubahan kuantiti adalah seperti ukuran tinggi dan berat badan yang dapat diukur. • Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat dilihat daripada perubahan sifat. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat. • Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fi zikal dan pembelajaran. mendengar. • Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. • Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh kepada keadaan tertentu. menguling.cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong. menguli. emosi. baik pada peringkat lahir. kognisi dan pembelajaran akan berlaku 6 .2. itelek dan sosialnya. perspsi. Beliau juga menyarankan bahawa pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan kanak-kanak. Apabila pengetahuan pasif di aktifkan. Bila diberi peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan. Untuk itu aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati dan dengan demikian menjadi bermakna kepadanya.dibuat di bauat ke atas organisma dengan nyata. kandungan subjek dan environment pelajar dapat disesuaikan mengikut peringkat perkembangan untuk merangsangkan pengutaraan tampak kanakkanak. Kanak-kanak melihat sesuatu dengan caranya tersendiri. 2. Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis. 2. Kanak-kanak suka menyentuh. meniru aksi untuk mengenal sesuatu. • Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir hayat. Antaranya ialah menggunakan aksi kanak-kanak. Perkembangan berlaku dalam dua arah. mengesan bunyi. Pertumbuhan juga boleh didefi nasikan sebagai perubahan di dalam struktur dan fungsi tubuh seseorang individu dalam proses kematangan. perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. rohani. iaitu dari kepala ke kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal). menghidu. Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak. meramas. Ciri-ciri Perkembangan Kanak-kanak • Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu.2 Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri Ekspresi Aktiviti seni dapat direka bentuk untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanakkanak pada setiap peringkat. • Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satusatu jenis. iaitu peringkat matang. Seperti telah sedia maklum bahawa bermain merupakan satu aktiviti yang penting bagi kanak-kanak.2. mahupun pada peringkat sudah lahir. Kanak-kanak suka bermain. menggosok. objek yang konkrit dan isi kandungan yang ada kaitan dengan kehidupan seharian diperingkat itu.3 Perkembangan Menyeluruh Melalui Aktiviti Seni Victor Lowenfeld dan Brittain (1986) telah meneliti lukisan kanak-kanak mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak dan menerangkan bagaimana bahan.

Melalui aktiviti seni daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. bentuk. intelek dan estetik boleh direka untuk membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan yang sihat. • Lagu – Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan keyakinan diri seperti menyanyi dengan yakin.4 Kreativiti Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. kanak-kanak menghasilkan gambar lebah.Contohnya menggunakan lagu untuk memperkenalkan tajuk “Ramarama”. kesedaran dan arif terhadap pergerakan. mereka akan mencipta sesuatu dengan menggunakan kaedah dan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk.2. mereka membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum. Lazimnya mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru. mental. imbangan berat badan dan daya atau aliran. kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan. rohani dan nilai-nilai murni.secara semula jadi. mengikut tempo dan pic yang tepat. ekstur dan irama. perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak akan berlaku dengan sihatnya dan secara tidak sedar. emosi. Untuk itu kekerapan mengadakan aktiviti-aktiviti di sekolah dandi rumah akan dapat memperkukuhkan lagi pemahaman tentang sesuatu perkara. Semasa belajar bersama-sama. fi zikal. Dengan demikian. inovatif. Aktiviti seni yang memuaskan keperluan asas kanak-kanak dari segi fi zikal. Proses kreativiti boleh melibatkan: • Perasaan dalaman kanak-kanak. 2. mereka akan bergerak mengikut irama seperti lebah sedang terbang. Seterusnya. Ini membantu pembelajaran terhadap tajuk ini. 7 . Matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. masa. • Aktiviti Bermain – Semasa bermain kanak-kanak akan memperkembangkan konsep pembentukan kendiri. Semasa kanak-kanak menyanyikan lagu. imaginasi dan kreativiti • Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil • Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi. Sosialisasi. • Aktiviti Pergerakan – Ketika aktiviti pergerakan dilakukan kanakkanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang. Untuk pemahaman boleh dilakukan dalam pelbagai aktiviti. betangungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan berkeyakinan tinggi. Untuk meluahkan rasa hati. seperti. bunyi. menjadi lebih kreatif apabila dan menjadi seorang yang bertangungjawab. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanakkanak. kebudayaan. sosial. • Aktiviti Lakunan – Semasa berlakun kanak-kanak akan dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi. Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka. Di mana ketika berlakon ia akan cuba memahami sesuatu watak secara tidak langsung ini akan dapat menjadikannya sebagai seorang yang kreatif. Untuk mencipta sesuatu yang baru. Pemahaman Bagaimana kanak-kanak dapat menanamkan konsep pemahaman dalam dirinya.

2. • Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting • Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru PENGENALAN Topik ini adalah tentang kesedaran dan kepentingan deria yang dianugerahkan tuhan kepada setiap insan untuk mengetahui. Di akhir topik ini. dia hendaklah mempersepsikan dirinya sebagai seorang pelajar yang berkebolehah dan mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. Sebaliknya jika seseorang individu merasa kurang mendapat penerimaan daripada orang yang berinteraksi dengannya maka dia akan mengalami perasaan penolakkan kendiri. • Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya • Menggalakkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya. Untuk itu perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan lagi perkembangan diri setiap individu. Untuk itu kefahaman tentang deria adalah penting. Dengan menggunakan deria pelajar akan dapat kefahaman yang jelas tentang sesuatu perkara atau aktiviti yang dilakukannya.1 PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat kematangan.2. Manakala penghargaan kendiri adalah timbul daripada penilaian terhadap kebolehan dalam kebaikan diri sendiri. memahami dan mengenalpasti apa yang terdapat disekelilingnya. bantuan. rasa dan hidu.6 Kesedaran Kendiri Kesedaran kendiri banyak mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah penyesuaian sendiri. sentuh. 2. Perasaan ini akan membawanya menerima dan menghargai diri. Memahami perkembangan keperluan deria dalam diri pelajar. 3. anda seharusnya dapat: 1. dengar. Perasaan yang dirasai ialah bahawa dia telah diterima dan dihargai oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya.Dengan menjalankan aktiviti-aktiviti di atas pemahaman tentang sesuatu konsep atau perkara dapat dipertingkatkan. Sekiranya seseorang pelajar yang ingin belajar dengan jayanya. Kelima-lima deria ini adalah penting dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. dan sokongan kepada usaha pembelajaran • Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan pelajar dalam proses pembelajaran • Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan. iaitu penerimaan atau penolakkan dan penghargaan kendiri Seseorang dapat mempertingkatkan kesedaran kendiri dengan menggunakan cara berkongsi kasih sayang dengan keluarga. Deria terdiri daripada pancaindera lihat. Dengan itu seseorang itu akan dapat dibantu untuk memupuk kesedaran kendiri melalui pengaruh konsep kendiri terhadap tingkah laku seseorang individu. kawan atau gurunya. 8 . Faktor-faktor perkembangan manusia banyak dipengaruhi oleh baka dan persekitaran yang berada di sekeliling mereka. Di samping itu guru memainkan peranan yang penting untuk mendapatkan konsep kesedaran kendiri yang positif. Menyatakan kepentingan deria dalam persekitaran pelajar. Antaranya ialah: • Memberi dorongan.

ruang dan jalinan. Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh derianya. Ini merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh kanak-kanak. Seterusnya apabila maklumat itu dirasakan penting individu akan membentuk konsep daripadanya. atau kanvas. Di dalam seni visual pelajar akan dapat meluahkan perasaan melalui 9 . SENTUHAN Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Cuba anda buatkan aktiviti tersebut berdasarkan deria sentuh melalui ekspresi melalui seni dengan masa yang berbeza. Manakala bagi orang buta ia hanya melihat dengan melatih otaknya untuk membuat penafsiran dengan berdasarkan kepada pengalaman seni tampak yang telah dialaminya. manusia akan cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-bahagian yang menjadi keseluruhan.4 Rasa Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. 3. Berdasarkan aktiviti di bawah. Ini adalah disebabkan kerana pelajar terutamanya kanak-kanak suka membuat Improvisasi atau mengubah suaikan satu-satu perkara baru. mereka akan cuba mencipta bunyi tentang apa yang didengarnya. Apabila mendengar sesebuah lagu. Menjelaskan kepentingan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. Menjelaskan aktiviti-aktiviti yang dialami oleh pelajar melalui deria. sederhana. 4. atau ruang sama ada tinggi. Bagitulah juga dengan aktiviti muzik.1.kanak akan berasa selamat. Sebelum kanakkanak itu mula untuk berbahasa. Melalui sentuhan pelajar akan dapat untuk membuat pelbagai aktiviti contoh dalam aktiviti seni visual. Melalui sentuhan ibu kanak-kanak itu akan berhenti menangis dan melalui sentuhan juga kanak. Aktiviti seni visual yang dilakukan adalah berdasarkan apa yang telah didengarnya ketika dia melukiskan. pelajar akan menggunakan jarinya untuk melukis gambar di atas kertas. 3. Pemahaman tentang warna membolehkan pelajar mengetahui cirri-cirinya dan seterusnya tahu untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam pendidikan seni visual. Memahami tentang penggabungjalinan aktiviti berdasarkan kepada penggunaan kemahiran deria. Berdasarkan maklumat yang datang melalui deria mata itu seseorang akan dapat mengalami pelbagai jenis warna. Segala apa yang dilakukannya adalah mengikut pengalaman ekspresinya. Ahli psikologi gestalt merumuskan bahawa dalam persepsi. Dengan menggunakan deria ini pelajar akan dapat membuat sesuatu persepsi dengan tepat.1. bentuk. Dengan melihat juga pelajar dapat meningkatkan lagi kecerdasan ruang iaitu melihat dunia ‘visual-spatial’ dengan lebih tepat. Manakala didalam muzik pelajar akan cuba untuk mencipta satu corak irama yang berbeza. rendah. Manakala di dalam pergerakan pulamereka akan dapat mengetahui aras.2 Dengar Mendergar melibatkan deria telinga. Untuk aktiviti yang dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan apa yang mereka dengan? Contoh dalam aktiviti ekspresi melalui seni.3 Lihat Melihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan pengamatan dan pemerhatian.3. dekat atau jauh. Dalam bidang pergerakan pelajar akan tahu dan dapat membuat interpretasi dan bergerak sama ada cepat atau lambat. dan 5. Perkembangan deria sentuh ini mula berkembangan ketika masih bayi lagi.1.

Penanggapan tidak berlaku secara semulajadi sebaliknya guru harus merancang strategi untuk menyerapkan unsur ini dalam pengajarannya ini boleh dilakukan dengan caracara berikut: • Kebolehan Mental Pelajar Faktor ini penting untuk mempastikan setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep yang diajar oleh guru • Pendekatan Pengajaran Guru perlu merancang strategi pengajaran yang hendak digunakan olehnya untuk membentuk penanggapan yang baik. hidung. 3. Untuk itu panca indera manusia yang mengandungi mata. pengetahuan yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan dengan pelajaran baru. Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran jenis ini. • Pendekatan Deduktif Guru menghuraikan prinsip dan ciri-ciri penting dalam sesuatu konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh spesifi k yang mengukuhkan konsep tersebut. terdapat rangsangan apabila mendengar muzik secara tanpa disedari kita akan melakukan pergerakan. Persepsi ini juga dinamakan sebagai pengamatan.5 Hidu Hidu lebih menekankan kepada aspek penanggapan. 3. Jika pelajar yang ada dipersekitaran yang banyak mendapat dorongan dan galakkan maka ia akan menjadi seorang pelajar yang sentiasa bermotivasi.1 Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan lagi perkembangan deria pelajar. Pelajar akan berfi kir dan menaakul secara mental dengan menggunakan organ deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. telinga. Begitu juga dalam aktiviti pergerakan.2 KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Hasil dari kepentingan kepekaan deria akan dapat membentuk satu persepsi dalam bentuk satu keseluruhan. Jika tidak ia akan berlaku sebaliknya. secara tidak langsung kakinya akan bergoyang ini adalah disebabkan oleh rangsangan daripada jenis mud muzik tersebut. Antaranya ialah. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi jawapan yang sebenar. • Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung dengan bergantung kepada pelajar. Guru 10 . 3. lidah dan kulit akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitarannya. Apabila mendengar muzik. • Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran • Dalam proses pembelajaran. Untuk itu menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan sebuah bilik khusus untuk pendidikan seni visual supaya dapat membantu persekitaran yang menarik ketika berada dialam persekolahan pelajar Pengurusan bilik seni merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni visual.1.pengalaman yang telah diperolehinya apabila membuat sesuatu aktiviti seni. • Pendekatan Inkuiri Penemuan Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui situasi penyelesaian masalah.2.

• Panel dan Rak Pameran Setiap bilik disediakan dengan kelengkapan dan ruang pameran untuk tujuan mempamerkan hasil kerja murid. Langkah ini dapat membina 11 . Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam Bilik Seni. • Perabot Kerusi dan meja yang dilengkapkan dalam bilik darjah hendaklah sesuai dengan semua aktiviti pendidikan seni yang dijalankan dari segi saiz dan jumlah murid • Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik diubahsuai agar dipasang ditempat yang sesuai dengan kebanyakan aktiviti pendidikan seni visual (b) Aspek Emosi • Hiasan Dalaman Susun atur perabot. • Peredaran Udara Bilik darjah harus mempunyai pengedaran udara yang baik supaya dapat menimbulkan suasana pembelajaran dan keselesaan pelajar. Mewujudkan iklim bilik pendidikan seni visual yang kondusif adalah tanggungjawab guru untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan tugas harian. Selain daripada itu guru juga dikehendaki mengenalpasti sumber pengajaran dan pembelajaran dengan memberi pertimbangan terhadap pengutaraan tampak kanakkanak. peralatan dan hiasan yang sesuai dalam bilik darjah dapat membantu suasana pengajaran dan pembelajaran serta menggalakkan lagi interaksi pelajar • Ruang Jumlah perabot dan peralatan yang bersesuaian dengan ruang bilik darjah dapat menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang selesa dan kondusif supaya dapat merangsangkan pembelajaran pelajar. • Stor Bilik darjah perlu ada tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja murid sama ada dalam bilik stor atau almari. Suasana dalam bilik seni ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Cahaya juga seharusnya dapat menerangi ruang bilik darjah.Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Pengetahuan tentang pengurusan bilik Pendidikan Seni visual haruslah penting kerana ia dapat membantu meningkatkan tahap kecemerlangan kanak-kanak. Aspek-aspek keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran juga perlu dititik beratkan. Antaranya ialah: (a) Aspek Fizikal • Cahaya Bilik hendaklah mendapat cahaya yang sesuai sama ada cahaya semula jadi atau cahaya daripada lampu. Selain hasil kerja pelajar guru seni hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. • Peragaan Hasil Kerja Menyediakan ruang dan kelengkapan yang sesuai untuk memperagakan hasil kerja pelajar.

(b) Persepsi Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi individu terhadap rangsangan dalam alam persekitaran. Ia juga merupakan proses intepretasi maklumat yang diterima oleh organ-organ deria manusia. − Seni huruf dan sebagainya. − Kebersihan − Susunan perabot − Pameran hasilkerja − Kelengkapan bilik seni − Pengagihan tugas − Pengumpulan alat/bahan − Jadual waktu penggunaan bilik seni Pengurusan bilik seni haruslah melibatkan pelajar dengan tujuan untuk memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Contoh pelan bilik khas seni (illustrasi) yang disertakan merupakan cadangan menunjukkan keadaan sebuah bilik seni yang sesuai. Di dalam pengurusan bilik seni. • Kemudahan Aktiviti Kumpulan Menyediakan ruang dalam bilik darjah supaya aktiviti kumpulan dapat dijalankan dengan berkesan. Ruang yang disediakan dalam bilik darjah dapat menggalakkan interaksi murid dengan murid dan murid dengan guru. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya seperti: − Unsur Seni. aspek-aspek berikut harus diberi perhatian sewajarnya: − Keselamatan. (c) Aspek Sosial • Interaksi Murid Murid dapat bergerak secara bebas dalam bilik darjah. − Menggambar/Melukis − Warna − Lukisan Alam Semula Jadi. Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran • Jangkaan (rajah) • Hubungan latar depan dan belakang • Penumpuan • Tempoh masa • Tugasan jelas • Pengalaman • Susunan objek 3.3 Perkembangan Nilai Estetika Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan kepada empat iaitu: (a) merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi.2. Contohnya apabila anda terhidu minyak wangi otak anda akan membuat persepsi dan 12 .keyakinan dan kepuasan pelajar dalam menghasilkan kerja seni.

mengaitkannya kepada seorang wanita atau bunga. Subjek ini lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. semua utusan dan rangsangan ini dihantar ke otak melalui system saraf. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. Melalui kefahaman aspek di atas. seni sastera. Bunyi ini diamati melalui deria dengar dan dihantar ke otak untuk diproses. membuat rekaan dan corak. pancaindera manusia (mata. meningkatkan lagi kepekaan. sama ada maujud atau abstrak yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. telinga. Seperti contoh rajah dibawah iaitu apabila seorang individu mendapat rangsangan dalam bentuk bunyi siren ambulan. PENGENALAN SENI VISUAL Pendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak dan tidak kepada seni muzik. Proses ini 13 . Contohnya konsep reptilia merujuk kepada sekumpulan haiwan yang mempunyai ciriciri berikut. Pada peringkat ini. penghayatan dan kritikan. seni mempertahan diri dan seni fotografi . hidung. • berkulit keras • hidup di air atau didarat • menetas telur Dengan ini. Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi • Jangkaan • Hubungan latar depan dan belakang • Penumpuan • Tempoh masa • Tugasan jelas • Pengalaman dan • Susunan objek (c) Imaginasi Merupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan sesuatu didalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan atau bayangan. Kemudian. seni teater. Murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. lidah dan kulit) akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitaran. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. (d) Konsepsi pelajar Proses konsepsi pelajar atau pembentukan konsep adalah untuk menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep. Konsep boleh dihuraikan sebagai satu idea yang spesifi k tentang peristiwa atau fenomena.

2 Bidang-bidang dalam Seni Visual Empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah terdiri daripada: • Melukis dan membuat gambar • Membuat rekaan corak • Membentuk dan membuat binaan • Kraf tradisional (i) Melukis dan Membuat Gambar Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi terhadap aspek melukis serta kegiatan menggunakan pelbagai media dan teknik dengan menekankan aspek ruang. 4. Melalui kefahaman aspek di atas. Dalam aktiviti menggambar. struktur. membuat rekaan dan mencorak. Murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. Kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar. Jenis Susunan Corak Terdiri Daripada: • Penuh • Turun satu suku • Turun tiga suku • Turun separa • Sisik ikan • Selang seli 14 . (ii) Membuat Rekaan dan Corak Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda disesuaikan dengan pengalaman sedia ada pelajar untuk merangsang dan meningkatkan pembelajaran. serangga dan haiwan • Bahan buatan manusia seperti kerusi. kayu. rumah. Murid dilatih untuk melihat subjek ini pada perspektif yang lebih luas sama ada dari aspek estetik mahupun gunaan. kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang atersendiri. Seringkali corak boleh didapati daripada: • Alam semulajadi seperti bunga. segi tiga dan segi empat • Rupa barangan kraf tradisional seperti wau. meja. persepsi. Corak terjadi daripada pelbagai teknik dan cara. imaginasi dan konsepsi murid.1. Penguasaan gambar akan menjadi lebih baik dan menarik sekiranya ada kepelbagaian bahan dan teknik yang diaplikasikan. pelajar akan dapat membuat pemahaman mengenai pelbagai khazanah dalam konteks seni warisan bangsa. siput. dan gunting • Geometri seperti bulat. meningkatkan lagi kepekaan. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional.menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. kraf dan sebagainya. Ini membantu perkembangan pelajar dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fi siologi dan psikologi pelajar. imbangan dan komposisi. Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif dibuat secara terkawal atau bebas. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada kegiatan lain seperti binaan. gasing dan keris.

Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan. Alam semulajadi 2. Alat mempertahankan diri 15 . struktur. Keperluan dan pengalaman harian (iv) Kraf Tradisional Kraf tradisional boleh didefi nisikan sebagai perusahaan atau kerjakerja berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing. ruang. Aliran dan tema sejagat 4. Perasaan dalaman. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat binaan sesuatu model.• Tampak dam dan tampak catur • Siku keluang • Pucuk rebung • Orgee • Batu bata • Tunggal • Berpusat • Sendeng • Berombak • Jidar • Berjalur • Cerminan Teknik Corak Dibuat secara terancang dan tidak terancang. Alat domestik 2. • Arca timbul • Arca assemblaj • Arca mobail • Arca stabail • Model • Diorama • Boneka • Topeng • Origami Tema dan Subjek 1. alat dan teknik penghasilan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan di sekolah rendah merangkumi. khayalan dan imaginasi si pelukis 3. Jenis-jenis Kraf 1. Ia bergantung kepada kesesuaian motif dan tujuan corak ini dihasilkan. Alat permainan 3. Ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni. imbangan dan kestabilan. (iii) Membentuk dan Membuat Binaan Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk.

peniruan menjadi satu cara dan gayaan untuk mewujudkan nilai estetika. (b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi Pelukis-pelukis agong seperti Pablo Picasso. Sehubungan itu reka cipta dan kreativiti pelukis akan menjangkau kepada bidang-bidang dan simbol-simbol yang telah dibuat oleh pengkarya yang terdahulu dengannya. Dari kefahaman ini.arca mereka. Apabila pelukis memikirkan kreativiti dalam berkarya. pengasan. namun untuk tujuan pembelajaran dibolehkan. persepsi dan perasaanyangakhirnya menyelesaikan suatu permasalahan. Kebolehan mengekspresikan perasaan dan emosi ini dapat menimbulkan nilai estetika kerana keselarasan mesej yang ingin disampaikan. Estetika yang ditampilkan dari gayaan ini mengikut sejauh mana pelukis dapat menterjemah semula estetika semulajadi tiruannya. kontra. warna. Ukiran 4. Tema-tema yang berkaitan dengan kesedihan. ruang.3 Estetika dalam Pendidikan Seni Visual Hasilan karya dapat menampilkan watak. Olahan ruang. menciplak atau menjadi plagiat adalah suatu yang ditegah dan dituduh sebagai pelukis murahan. berprestij dan agong. nilai estetikanya terserlah dari keunggulan idea atau gagasan. kegembiraan. Burgurt (1961) berpendapat semua orang yang terlibat dengan pembuatan karya seni semestinya membuahkan suatu keunikan secara personal untuk disampaikan dalam karyanya. Setelah memahami pengetahuan mengenai prinsip di atas. kepelbagaian. Peniruan bermakna menterjemah secara langsung objek atau imej. (d) Keaslian Dalam berkarya. (c) Menggunakan Kaedah Formalistik Estetika dalam konteks ini menggunakan hukum dalam prinsip-prinsip rekaan dan unsurunsur seni. Dalam berkarya. Justeru setiap hasilan pastinya ada cetusan idea dalam ruang lingkup yang ingin dinukilkan. Walaupun Plato menyangkal keras kegiatan peniruan ini. imbangan dan kesatuan.1. bentuk. pergerakan. Kelarai 9. menstrukturkan rekaan menjadi satu aspek yang penting. Ia menunjukkan penguasaan unsur-unsur seni seperti garisan. sekaligus sebenarnya pelukis juga memikirkan nilai estetika yang inginkan ditampilkan. rupa. Mereka akan membuat kembara seni melalui pelbagai ujikaji dan penemuan: bentuk. (a) Peniruan sebagai Representasi Gambar dan Imej Di dalam berkarya. Van Gough dan Goya sering mengekspresikan lukisannya mengikut perasaan dan emosi. tempat. pilihan warna harmoni. kerajaan dan negara ditampilkan di kanvas dan arca. jalinan. Anyaman 8. karya digubah dan diolah melalui prinsipprinsip rekaan seperti harmoni. Seni tekat 6. dan rupa. Tembikar 7. keporak perandaan dan kecelakaan yang melanda seseorang. 16 . Degas. malah hal subjek diambil kira untuk menstrukurkan imej gambar sehingga tertampil sebuah karya yang kelihatan gah. identiti dan keunikan pelukis yang dicernakan melalui mesej dan falsafahnya. keaslian menjadi ciri yang penting dan perlu difahami oleh pelukis. Batik 5. Monet.4. Justeru dengan pendirian sedemikian. warna.

jalinan. kulit kerang.1 Unsur Seni Unsur seni terdiri garisan. Teknik capan (b) Warna Warna terdiri daripada. simbol dan logo. merah dan kuning. Teknik cetakan 6. slaid. melakar. billboard. Merah dicampur dengan biru membentuk warna sekunder ungu dan apabila kuning dicampur dengan warna merah ia membentuk sekunder oren atau jingga. Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Teknik gosokan 5. kita tidak dapat merasa jalianan secara sentuhan. ia membentuk warna sekunder hijau. Warna sekunder 3. 1. berbulu. Secara mudahnya warna asas adalah ibu segala warna. LATIHAN 4. Warna tertier Warna asas terdiri daripada biru. Warna asas dan warna sekunder apabila dicampurkan akan membentuk warna tertier. paparan jalan. Garisan boleh dihasilkan melalui pelbagai teknik seperti.4. simen. bergerigi. rupa. Warna asas 2. warna. tipis. bentuk dan ruang. Apabila warna kuning dicampur biru. Warna ini tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna lain tetapi boleh menghasilkan warna sekunder apabila ia dicampurkan antara satu sama lain. Oleh sebab ia wujud dalam bentuk gambar. Teknik tampalan 3. Teknik kolaj 4. membuat jalinan gambar. Jalinan boleh dihasilkan melalui. • Manakala jalinan sentuh dapat dirasa kerana ia bersifat maujud. Ia terdiri daripada gambar.2 ASAS SENI REKA 4. cermin.2. Ia terdiri daripada kulit kayu. halus. Sifatnya tiga dimensi. putus-putus.1 (c) Jalinan Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan objek sama ada kasar. 1. • Teknik cetakan • Teknik pualaman • Teknik kolaj • Teknik campuran 17 . buah durian dan lain-lain lagi. • Merupakan unsur yang terpenting dalam kerja melukis dan menggambar • Melalu garisan kita boleh menulis. Teknik koyakan 2. (a) Garisan • Garisan merupakan cantuman satu siri titik • Garisan boleh jadi dalam bentuk tebal. Kefahaman mengenai warna ini memudahkan pelajar untuk kerja-kerja mewarna kepada subjek yang dihasilkan. zigzag dan lain-lain lagi. kesat dan sebagainya. Jalinan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa. beralun. Jalinan terbahagi dua jenis: (i) Jalinan tampak (ii) Jalinan sentuh • Jalinan tampak hanya dapat dilihat pada satah gambar yang bersifat dua dimensi. membuat rupa dan membentuk.

18 . jalinan. bola. Bentuk ilusi hanya dapat dilihat di satah gambar dan apabila disentuh ia hanya permukaan datar kerana dalam bentuk dua dimensi. Bentuk terdiri dari dua jenis. catan. Ia menggambarkan aspek kekosongan antara objek atau garisan. ruang boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan. rupa geometri dihasilkan berbantukan alat geometri.Secara lumrahnya. jalinan dan warna. jalinan ruang diaplikasi sekaligus. (i) Bentuk ilusi (maya) (ii) Bentuk konkrit Bentuk ilusi wujud dalam bentuk gambar. di tepi di atas atau sebagainya. Rupa organik mempunyai garisan luaran yang berbagai. aman dan tenang. durian. maujud. • Harmoni • Penegasan • Imbangan • Kontra • Pergerakan • Kesatuan • Kepelbagaian (a) Harmoni Harmoni menggambarkan situasi yang selesa. ruang dan warna yang saling lengkap melengkapi dan tiada unsur percanggahan di dalamnya. manusia dan lain-lain lagi. • Rupa positif dan negatif • Rupa dan corak • Rupa dan lambang • Rupa dan muka taip (e) Bentuk Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu. Berbeza dengan rupa geometri yang terikat dengan bentuk yang khusus sepeti bulat. tidak menentu dan bersifat dominan. warna. Contoh: Bakul. Sebahagian besar objek di dunia ini mempunyai rupa jenis ini. kun. empat segi bujur. selinder. jalinan dan ruang. bangunan. Bentuk konkrit bersifat tiga dimensi. (f) Ruang Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek.• Teknik binaan • Teknik cantuman (d) Rupa Rupa adalah cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan. empat segi. Situasi ini berkaitan dengan konsep keseragaman. Ruang berada di luar. foto. imbangan dan penyerapan. Rupa terbahagi dua: rupa organik dan rupa geometri. warna dan bentuk. Ia lebih lengkap jika dibandingkan dengan rupa. nyaman. Prinsip-prinsip Rekaan Prinsip rekaan terdiri daripada. ruang dikaitkan kepada garisan. Dalam kerja menggambar. bentuk. teraputik. cetakan. lukisan dan gurisan. berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton. kubus. rupa. perspektif. piramid dan beberapa contoh yang lain. illustrasi. Pada kebiasaannya. Jenis-jenis rupa. Rupa lebih terperinci sifatnya jika dilukis atau digambarkan kerana ton. Ia hanya sekadar garis luar sesuatu objek dan sifat leper atau mendatar. Konsep ini menimbal balas kepada garisan. kesamaan.

Jika sebaliknya. Cara ini bolehdilakukan dengan mewujudkan kelainan atau keganjilan dalam hal subjek yang diutarakan. Kesatuan boleh dihasilkan melalui kesatuan bentuk. Bagi ubat nyamuk pula. Contohnya. (e) Pergerakan Selain perhatian yang dikontrakan. jalinan. warna dan jalinan yang boleh menimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat. pertimbangan awal yang menjadi perhatian ialah bagaimana penstrukturan hal benda dilakukan. Pergerakan sesuatu kenderaan bermotor misalnya. ruang. garisan. nilai dan pesembahan yang membentuk satu gubahan. bentuk. Garisan struktur pula ialah garisan yang terbentuk mengikur sifat objek yang dilukis. bentuk. Jika ruangan kiri dan kanannya seimbang. (d) Kontra Kontra menunjukkan percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri yang ingin diutarakan dalam hal subjek karya. harmoni dan saksama ia akan menwujudkan kesatuan. Untuk mendapatkan struktur yang baik. rupa. bentuk. (f) Kesatuan Kesatuan dalam Pendidikan Seni Visual bermaksud gabungan rupa. corak. warna. ia bermaksud kedudukan objek berada keadaan yang stabil. (g) Kepelbagaian Kepelbagaian bererti kombinasi dari pelbagai gagasan. rupa dan warna. jarak. Ia dilakukan untuk mendapatkan suatu hasilan yang baik dan memenuhi spesifi kasi karya yang terancang. Garisan grid adalah garisan-garisan silang di atas kertas dimana petak-petak terbentuk dan motif corak dilukis pada setiap petak tadi. bentuk. Struktur Rekaan Sebelum berkarya. Imbangan simetri bermaksud pembahagian ruang yang seimbang kiri dan atau atas bawah. lakaran asas yang mungkin rupa geometri atau rupa organik di gunakan. nampak lebih hebat dan menarik apabila ada unsur pergerakan tambahan yang menjadikan ia kelihatan seperti bergerak. rupa dan warna merupakan unsur biasa yang boleh dikaitkan dengan penegasan. garisan strukturnya terbentuk sebagai garisan berpancar daripada tengah payung itu. ruang dan warna. jalinan. Ciri-ciri yang berlawanan ini disengajakan untuk mendapatkan reaksi sipemerhati. (c) Imbangan Imbangan menunjukkan agihan ruang dari segi kedudukannya. Imbangan seringkali dikaitkan dengan saiz. corak dan warna. rupa. pergerakan sesuatu objek dalam gambar juga boleh menjadikan sebagai kekuatan imej gambar itu. ia membentuk imbangan tidak simetri. Pergerakan boleh dihasilkan melalui rupa. warna dan corak. Perkara penting yang perlu diambil kira untuk mewujudkan kepelbagaian yang harmoni ialah dengan menyusun atur secara seimbang dan bersesuaian. jalinan. Kontra boleh berlaku pada rupa. ruang dan sebagainya akan membentuk kesatuan dalam kepelbagaian. Imbangan boleh jadi dalam bentuk simetri atau bukan simetri. sama berat dan sifatnya harmoni. Unsur-unsur seni seperti garisan. bentuk.(b) Penegasan Penegasan dalam konteks Pendidikan Seni Visual bermaksud kemampuan sesuatu unsur untuk menarik perhatian si pemerhati. bagi sebuah payung. Struktur asas yang digunakan boleh dibahagikan kepada dua iaitu garisan grid dan garisan struktur. Kombinasi unsur-unsur seperti jalinan. Apabila penyerapan unsur-unsur seni ini berlaku dengan seimbang. 19 .

kempen atau agenda tahunan sekolah. (c) Antara guru dan murid harus mempunyai hubungan yang baik. Dr. (d) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid-murid untuk mencuba. mural. canggih dan sentiasa mendapat perhatian pihak sekolah. mempunyai hubungan dengan kehidupan sehari-hari (b) Pelajaran seni dapat diberikan dengan jelas sehingga murid dapat mempelajari penyelesaian sendiri masalah-masah yang dihadapi. memperagakan mata pelajaran. Ini boleh dilakukan secara pertandingan. taman permainan. Rahman Saleh ia boleh dilaksanakan dengan beberapa cara. Warga sekolah seharusnya merasa sayang dan cintakan seni tersebut. Menurut Drs. Maknanya. Seterusnya perlaksanaan pendekatan dikdatik di sekolah akan dapat dilaksanakan ke atas pelajar melalui pendekatan yang berikut: (a) Pelajaran seni harus mempunyai nilai kemasyarakatan. menyelidik.guru yang layak dan relevan sahaja yang dibenar untuk mengajar Seni Visual. “sport check”. setiap warga sekolah meletakkan tanggungjawab menyerap unsur seni secara menyeluruh. Rahman Saleh (1976) menyarankan agar sebuah sekolah yang berkesan dapat dicapai dengan menggunakan asas-asas dikdaktik dalam usaha membangkit minat. Guru selalu membantu dan mendorong kegiatan belajar pelajar. arca.garisan berpusar menjadi struktur garisannya dan berpandukan garisan-garisan struktur inilah kerja-kerja menggambar diteruskan. (a) Tujuan pengajaran Seni Visual dijalankan dengan “operational“ yang khusus. Penyerapan Unsur Seni Visual di Sekolah Rendah Peter Mortimore (1995) mengatakan bahawa sekolah merupakan pendorong utama pembelajaran di kalangan pelajar. mengawas dan menyelia peralatan seninya dengan baik dan sistematik. Guru Besar sekolah seharusnya mendokong watak hero untuk memperkasakan peranan Seni Visual yang dapat menceriakan sekolahnya. simbol-simbol dan grafi k yang menarik. pelajar aktif. Abd. visi dan tafsiran yang tepat mengenai mata pelajaran ini. Haruslah diingat bahawa evaluasi adalah merupakan sebahagian daripada mengajar. Guru. hadiah atau ganjaran kepada orang atau kelas yang dapat membuat penampilan seni yang baik dan cemerlang. Wan Zahid (1993) mencadangkan beberapa langkah untuk mengatasi antaranya: (a) Pembetulan (correction) – Membetulkan fakta dan konsep yang menyeleweng (b) Orientasi (Orientation) – Memasukkan pandangan. Abd. (c) Menggunakan peralatan dan bahan Seni Visual dengan sebaik-baiknya. penyajian ilmu secara sisetematis dan pemilihan bahan yang tidak pasif. dapat membangkitkan persaingan dengan kerjasama murid. Kesukaran-kesukaran harus diatur secara bertingkat atau mengikut sekuen. Guru seni yang ingin melihat kewujudan keceriaan sekolahnya akan mengawal. Sehubungan dengan itu struktur pelajaran mesti dirancang dengan baik. guru harus mengadakan evaluasi pelajaran. Ia boleh dilakukan di setiap penjuru kawasan sekolah yang mungkin berupa lanskap. menyelesaikan masalah dan dididik untuk berdikari. (b) Memilih method atau kaedah yang tepat. (f) Untuk meningkatkan usaha dan memperoleh gambaran yang telah dicapai. Drs. (e) Penyajian bahan harus diatur berurutan sehingga tujuannya dapat ditetapkan dengan jelas. Peralatan seni dan kemudahan belajar dalam konteks mentarbiyah pelajar dengan seni lengkap. 20 . Ini berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Percikan Warna. pen teknikal. papan pensel. kertas tebal. Catan Kertas. krayon. kain. Kolaj Kertas warna. berus 2. air. air. AKTIVITI SENI VISUAL 4. kain. kertas. Spatula. minyak linseed. pembaris 11. air. pensel warna. plywood Pensel. Kanvas Berus. Bil. kertas. kanvas. getah gelang. warna batik. Berus.bahan tampalan 4. surat Gunting. scrapper warna air 7. bekas warna 21 . plywood. lilin. mangkuk bahan. pembaris khabar. kertas. cat minyak Besen. minyak. berus gigi 10.1 Menggambar Kegiatan menggambar melibatkan pelbagai jenis teknik. tupentine. Ikatan. majalah. pisau bahan-bahan terbuang. kertas. minyak tanah. hasil (“out-come“) sekolah dalam penyerapan unsur seni dapat dilaksanakan dengan berjaya sekiranya ada kerjasama secara total. air.3. cat kilat. dakwat Alat geometri. Gurisan Kayu. berus 2. pisau.2 Membuat Rekaan dan Corak (a) Corak Tidak Terancang Bil. warna batik Strew. gam 5. kertas warna Gunting. Gunting. menakluk dan membina pengalaman. Tiupan Kertas. gam 12. papan 3. api Pembaris keluli 4. pisau. Papan. pisau palet. papan. Montaj Kertas. Kain.oil pastel. kapas. kanvas. kanvas. pensel warna. gunting. arang. turpentine kadbod. berus 3. Jenis Teknik Bahan Alat 1. linseed. kertas. Resis Kertas. Berikut disenarikan jenis teknik dan bahan serta alat yang terlibat. Namun begitu kejayaan ini menurut Peter Mortimore (1995) boleh berlaku jika: (a) Peranan Guru Besar sebagai pemimpin utama sekolah (b) Perkongsian wawasan dan tujuan (c) Pengajaran yang bertujuan atau bermatlamat (d) Jangkaan kejayaan yang tinggi (e) Saranan supaya memberi galakan yang berterusan dalam amalan pembelajaran (f) Pemantauan kemajuan dan menilai prestasi pelajar (g) Hak pelajar dan tanggungjawab pelajar yang dipelihara dan dihormati (h) hubungkait antara rumah dan sekolah penting untuk membuat sesuatu pertalian yang tidak putus-putus (i) Organisasi yang baik dan berkesan penting untuk menanggap. (d) Kesepaduan (integration) – Menyatupadukan seluruh ilmu dalam satu acuan atau paradigma yang berteraskan tawhid. gam. Titisan Warna air. Renjisan dan percikan Warna air. Mozek Gam. Jenis Teknik Bahan Alat 1. tisu. Capan Warna. cermin. Berus. penggelek dan kain dye 9. Akhirnya. kertas surat khabar papan 6. Pualaman Kertas. dakwat cetak. kertas. Stensilan Profi lm. Gosokan Warna. dakwat. lilin. oil pastels 8.kain Besen warna. lilin. alat dan bahan serta penilaian. Lukisan Kertas. easel. pisau 4. Squeezy. berus 5. Penggelek. gam. warna air. Cetakan Dakwat cetak. strew. Berus. gambar.(c) Penyelarasan (reconciliation) – Menyelaras displin-displin ilmu yang mengganggu dan menggagalkan.3.

tekstil. Kaligrafi Kertas. span. besi 3.(b) Corak Terancang Jenis Teknik Bahan Alat 1. air. plastik. turpentine Berus. plaster of Pahat. gam. Mobail Besi. gerudi. bahan-bahan terbuang. gam dunlop pemutar skru /UHU 8. cermin. gam. benang Gunting. pisau. gam Gunting. gergaji. Spatula. besen surat khabar. bahan kutipan. pensel warna. paku. cermin Gunting besi. kanvas. kanvas. kayu kecil. minyak. air. gerudi. kertas Gunting. kikir pari. papan. Boneka Tekstil. patung. kertas lumat. Alat permainan Buluh. papan Penggelek. benang. sepana. penukul. Stabail Simen. tempurung. penukul. alat patri. dakwat Pen kaligrafi . timah. karangan sepana. batu. Gunting. batu. buluh. sepana hidup. alat pengukir. gerudi. krayon. diri butang. kertas surat khabar 6. minyak linseed. Pahat. berus 2. pemutar skru 4. spray warna. bahan-bahan tampalan Gunting. Kolaj Kertas warna. Montaj Kertas. manik pengikis. linseed. kadbod. papan pemutar skru 5. zing. Resis Kertas. ragum. pisau. alat pengukir. besi. simen. alat patri. skru 3. resam Membentuk dan Membuat Binaan Jenis Teknik Bahan Alat 1. gam. logam. mangkuk 4. pisau. Alat pertahanan Kayu. kenderaan. Lukisan Kertas. plastik. gam. gerudi. warna 9. laut pemutar skru 7. habuk papan. lutsinar. paris. cat. tekstil. pisau. diri loyang sepana. besi. Gunting besi. Diorama Plywood. loyang. kepingan logam. pisau palet. Gunting besi. zing. kertas. papier mashe. gunting. skru. plywood. warna air Berus. Alat patri. kayu. Model Kertas tebal. papan. gergaji kertas warna. easel. kepingan logam.plywood Pensel. “spare-parts” gergaji. Gunting. gangsa. skru. logam. akar kayu. sepana. pisau 8. gam. gergaji kecil 2. dawai. plumbum. pengikis. pembaris 5. Alat patri. kikir pari. tali temali. warna. kertas pasir. besi. plastik. gambar. Catan Kertas. playar. gam Papan.oil pastel. piring plastik. papan pemutar skru 6. kapas. plastik. majalah. Cetakan Dakwat cetak. papan 3. arang. plywood. gerudi. kertas. dakwat. Topeng Papier mashe. alat patri. kertas. pemutar skru. kenderaan. zing. kain. kertas pasir tanah liat alat 2. Capan Warna. tupentine. Alat perhiasan Benang. alat patri. “sparepart” ragum. Gunting besi. scrapper 7. bongkah kayu. prada. paku. plastik. Origami Kertas. minyak tanah. lilin. pisau. kain.gergaji kecil. ragum 22 . kayu. Alat domestik Kepingan kayu.kayu pemutar skru. tali. pisau Kraf Tradisional Jenis Teknik Bahan Alat 1. Arca timbul Kepingan kayu. surat khabar. Asemblaj Kayu. pen teknikal. Gunting. pemutar skru kad bod 4. pisau. gam.

pengertian muzik dalah sebagai handasah alsawt yang bermaksud “kejuruteraan bunyi secara artistik”. angkup luar. cuban gam. pinggan. rotan.penggelek. paku pakis. bunyi kipas dan bunyi. kemenangan. kesedihan. Canting. rumput penyisip. Definisi Muzik Hampir semua orang pernah mendengar perkataan muzik dan mungkin ramai juga yang mengatakan yang ia tahu maksud perkataan muzik. Oleh itu pada hakikatnya tidak ada orang yang sepatutnya bekata “Saya tidak suka muzik”. bacaan quran. Muzik boleh menggambarkan emosi seseorang mahu pun boleh menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. papan kaolin golek. pahat. Tembikar Tanah liat. tempayan. nipah. pelurut. pisau. campuran lilin. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. Ia merupakan satu mata pelajaran yang dapat memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat dan minat dan seterusnya mendalami Sen Visual secara betul dan bersistem. keriangan. corak pemikiran. mainan alatalat muzik seperti gitar. pemotong. buluh. kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan. pemati warna. Fahaman dan penglibatan pelajar dalam kegiatan muzik yang meluas dan sejagat akan dapat membantu mengeratkan perhubungan dan persefahaman kemanusiaan. kaolin Tanah liat. rotan saga 7. span. pewarna. Anyaman Pandan. benag putih. PENGENALAN ASAS MUZIK Biasanya apabila disebut muzik. pemidang kayu. ketam. dawai. piano dan sebagainya. Pisau. pelembut kain/fabrik pemanas. daun mempelas. Bahasa Arab. Pelajar yang sedemikian pada jangka panjangnya akan memiliki ciri insan yang berbudaya. atau mendengar lagu-lagu dari radio. pengikis. Tekat Benang emas. Kegiatan muzik merupakan satu saluran komunikasi yang sangat penting. periuk. pengguris dan berus 8. gergaji kecil. Batik Kain putih. Tetapi untuk mendapatkan persetujuan tentang defi nisi muzik mungkin tidak begitu mudah. kikir. daun serdang. kedamaian. kemarahan. dram. kayu ukur. cetar. dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. besen besar 6. Dalam topik ini pengetahuan asas Seni Visual menjadi bahan penting dan perlaksanaannya bukan terhad pada waktu yang ditetapkan tetapi boleh diserap dan diterap dalam mata pelajaran lain pada bila-bila masa sahaja. kayu.bunyi lain yang didengar dipersekitaran boleh didefi nisikan sebagai muzik juga. dapur atau plat soda. Bunyi burung. Sebenarnya muzik ialah satu perkataan yang telah diwarisi daripada cerita-cerita dongeng zaman puba Yunani diberi nama sebagai 23 . Pemidang kayu berkaki. besen. azan dari masjid. televisyen kaset.5. berus. debu berus. kertas tebal. daun Parang. kain dasar. baldu. Melalui muzik seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan. cakera padat dan lain-lain. alat jangka. pisau kecil rampai 9. pengayak. kekalahan. periuk. semboyan keretapi. Pada amnya muzik adalah diakui sebagai satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yangdianggap memuaskan mengikut estetika. Ukiran kayu Kayu Gergaji tangan. mempunyai citarasa seni yang tinggi dan kreatif. kita akan teringat kepada lagu-lagu nyanyian. mengkuang. syelek RUMUSAN • Pendidikan Seni Visual merupakan satu subjek yang penting dipelajari oleh pelajar semasa berada di alam persekolahan.

improvisasi dan nyanyian 24 . dan seronok untuk didengar atau tidak. irama. Perkara ini harus dijalankan dengan teliti sebelum melakukan aktiviti gabungan dengan unsur muzik yang lain. bentuk. Diantara kelima-lima pendekatan itu. sistematik dan berperingkat sebelum beredar kepada aspek yang berikut. warna ton atau jalinan) pada satu ketika. Pergerakan secara berirama dan tarian dengan aktiviti ‘eurhythmic’ adalah merupakan pendekatan Dalcroze.“Muses” yang bemaksud semua bentuk seni halus ermasuk muzik. (kaedah penemuan kendiri). • Mengajar satu unsur muzik sahaja (melodi. Dengan itu. (pembelajaran heuristik). • Mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka supaya memerhati. Nyanyian solfa tidak digalakkan. • Nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus diselaraskan. Walau pun setiap pengkaedah muzik mempunyai latar belakang yang berbeza. tetapi setiap daripada mereka banyak memberi perhatian kepada bagaimana konsep-konsep muzik hendak diperkenalkan kepada pelajar-pelajar. Ini bererti pembelajaran yang aktif dan bukan yang berbentuk pasif. Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Contoh Peta Minda Kebanyakkan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran muzik telah diasaskan berdasarkan kepada Emile Jacques Dalcroze. (pembelajaran mengikut urutan). meniru. gerakan. seeta membezakan bunyi-bunyi yang didengarnya itu dan menentukan dengan pengalaman atau usaha mereka sendiri sama ada bunyi-bunyi itu sama atau berlainan. Pendekatan Dalcroze. Manakala Suzuki lebih menumpukan kepada pembelajaran muzik instrumental dan berkait dengan pembelajaran muzik untuk pelajar prasekolah. Tetapi pada hari ini perkataan muzik ini digunakan secara universal dan bermaksud seni bunyi-bunyian. mendengar. Zoltan Kodaly dan Edwin Gordon. Setiap pelajar harus mahir dan cekap dengan setiap unsur muzik tersebut melalui latihan yang mencukupi. harmoni. Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Mengikut “Principles of the Pestalozzian System of Music” mengenai prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik adalah seperti berikut: • Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda atau saimbologi (kaedah hafalan sebelum catatan) dan biarlah pelajar menyanyi dahulu sebelum mempelajari notasi muzik. • Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji muzik dan membuat latihan-latihan dengan elemen-elemen muzik melalui usaha sendiri supaya dapat dipraktikkan dalam seni muzik (kaedah pendekatan berkonsep). ekspresi. Shinuchi Suzuki. • Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas amalan praktik dijalankan Dengan itu pelajar akan dapat mengaitkan amalan praktik dan teori dengan usaha sendiri. pendekatan Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara berperingkat atau ‘sequential’. Orff. Kodally dan Gordon lebih memberikan penumpuan kepada pembelajaran untuk pengajaran muzik di sekolah rendah. Carl Orff. Perkara ini dilakukan dengan penerangan atau panduan yang paling minimum daripada guru.

kanak untuk bermain diberi makna sepenuhnya dalam pendekatan Orff. melodi dan bentuk atau struktur muzik dikalangan pelajar. rangkai lagu. kerincing. Bagi Dalcroze. metalofon. (ii) Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri) Pelajar digalakkan supaya membuat eksperimen dengan bunyi-bunyi muzikal dan membuat gerakan dengan usaha sendiri. Alat xylofon yang lain pula hanya menggunakan skel pentatonik iaitu mengeluarkan not ke tujuh “ti” dan not keempat “fah”. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika jenis pengalaman muzikal. Pelajar yang mempelajari muzik melalui pendekatan Orff diberi peluang yang mencukupi untuk mempelajari muzik dan melakukan improvisasi dengan muzik dengan cara ‘penemuan sendiri’. Oleh itu. 25 . petik jari.konsep muzikal.solfa diberikan keutamaan dalam pendidikan muzik oleh Dalcroze. Satu unsur yang tersendiri dalam pendekatan Orff adalah kegunaan peralatan muzik yang direka atau dipilih khas untuk pendidikan muzik bagi pelajar. perkembangan kebolehan muzik dikalangan pelajar boleh berlaku dengan baik tanpa tumpuan yang mengongkong dan formal kepada aktivitiaktiviti muzik pada peringkat awal pelajar. menampar peha. loceng) banyak digunakan. Baginya aktiviti-aktiviti formal seperti latihan teori dan pembacaan notasi lebih melibatkan intelek sahaja. simbal. Beliau berpendapat bahawa tubuh badan manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan otak melalui satu sistem urat saraf atau otot-otot yang bagitu kompleks. Pada mulanya hanya skel pentatonik disyorkan. Irama badan yang dimaksudkan adalah melalui aktivitiaktiviti bertepuk tangan. Orff berpendapat bahawa Irama bahasa/ lagu dan pergerakan secara spontan kesemuanya boleh bayak membantu pelajar supaya mempelajari dan memahami dengan lebih berkesan tentang konsep. Beliau telah mengaitkan muzik dengan gerakan dan pertuturan pelajar yang berirama (chants) dalam bukunya Orff Schulwerk. Ide-ide Dalcroze telah mempengaruhi Orff. Kesemua aktiviti ini boleh dilakukan bersama pembelajaran nyanyian dan bermain alat muzik. Manakala alat melodi yang utamanya ialah rekoder. Ia dilakukan dengan mengeluarkan not-not tertentu pada peralatan genderang Orff yang berpic seperti xylofon dan metalofon. Cuma memainkan not tonik “do” dan not yang kelima “soh” kesemua notnot lain ditanggalkan. Sifat semula jadi kanak.aspek muzik seperti irama. Dalcroze telah banyak menggunakan gerak geri tubuh badan untuk menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti terhadap aspek. hentak kaki dan sebagainya. (iii) Improvisasi Pelajar digalakkan supaya melakukan improvisasi secara individu atau kumpulan dengan kesemua peralatan Orff. xylofon. dram. Alat-alat genderang yang tidak berpic dan yang berpic (glokenspiel. Kajian dan penyelidikan dalam bidang neurologi telah banyak memberi bunkti kepada pendapat Dalcroze mengenai kaedah kinestetiks yang dinamakan eurhytmics. Pendekatan Orff boleh dibahagikan kepada empat komponen utama: (i) Imitasi (Mengajuk Balik) Berkait dengan perkembangan kemahirankemahiran asas dengan menggunakan pertuturan berirama dan juga irama badan.

etc. The upper “do” is at eye level. Suzuki juga berpendapat bahawa pendidikan muzik harus bermula dari peringkat awal kanakkanak dan pengajaran muzik perlu dimulakan dengan bermain secara menghafal ‘rote playing’ sebelum menerima pembelajaran notasi formal ‘note’. Thus. Joh Spencer Curwin (England) developed hand signs to go with the solfege syllables (do re mi. Diperingkat ini cerita pelajar dan puisi digunakan sebagai bahan muzikal untuk penciptaan muzik dengan menggunakan pertuturan berirama. Suzuki menamakan kaedanya talent education’ atau pendekatan bakat’. The low “do” begins at your midsection. latihan solfa tangga nada pentatonik dan nyanyian lagu rakyat secara a capella (nyanyian tanpa iringan alat muzik). mini suites dan theme and variation. Do Sol 26 . Kegunaan isyarat tangan. menulis corak irama dan skor muzik. pendekatan Suzuki juga memerlukan alat-alat khas iaitu violin kecil. Hand sings are a way of giving a physical placement for a vocal pitch. Each pitch is then above the previous one. Kodaly telah memberi penekanan yang jelas kepada aktiviti membaca dan menulis notasi muzik dari peringkat awal lagi melalui aktiviti nyanyian semerta dan menurunkan melodi dengan notasi.Skel Pentatonik Skel pentatonik ialah skel yang mempunya lima ton. Bahan itu digunakan untuk mencipta rondos. Seperti pendekatan Orff. latihan aural. Ciri-ciri yang istimewa dalam pendekatan Suzuki termasuk penglibatan ibu bapa dalam proses pengajaran dan pembelajaran muzik secara individu.). you have the hand signs going up when the pitch goes up. notasi muzik dan permainan alat muzik. Mendengar muzik secara berulang kali atau berkali-kali atau secara bertubi-tubi dianggap amat penting di dalam pendekatan Suzuki. (iv) Creation (Mencipta) Pada tahap ini pelajar akan melakukan penciptaan dengan menggunakan bahan asas dari fasa-fasa diatas. (v) Literasi Pada tahap ini pelajar akan belajar menulis dan membaca notasi muzik seperti ‘sight singing’. Beliau telah merancang satu kurkulum muzik untuk kegunaan sekolah dimana pembelajaran muzik diadakan sebanyak empat hingga enam kali seminggu dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat sekolah menengah Program muzik ini diaturkan secara berperingkat atau ‘sequential’ dalam beberapa aspek pembelajaran muzik seperti nyanyian. Latihan solfa isyarat tangan: Curwin Hand Signs The Kodály approach emphasizes the importance of learning how to sing on pitch. Kodaly telah mengasaskan satu pendekatan yang bagitu terkenal diseluruh dunia. Kodály integrated these hand signs into his teaching methods. nyanyian dan permainan alat-alat muzik Orff. Kebanyakan dari ciri-ciri asas dalam pendekatan Suzuki masih dikekalkan sehingga kini dalam situasi pengajaran dan pembelajaran muzik. In the 18th century. Pendekatan Suzuki pernah digelar ‘pendekatan bahasa ibunda’. gerakan.

Re La Mi Ti Fa Do Pendekatan Edwin Gordon adalah berasaskan kepada hasil penyelidikan jangka panjang mengenai kandungan muzik dan turutan pembelajaran di peringkat sekolah rendah. sederhana dan tinggi.2 KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. Contoh skel C major. Dengan itu punca bunyi dalam ‘audiation’ adalah dari akal fi kiran sendiri dan bukan dari persekitaran fi zikal. (b) Harmoni Harmoni: Harmoni ialah gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak. Gordon mengutamakan prinsip ‘sound before symbol’ di mana keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan. Jeda ialah jarak pic di antara dua not. Pendekatannya adalah bercorak formal berbanding kepada pendekatan Dalcroze. Konsep muzik merangkumi Irama. Bahan dan strategi dalam pendekatan Gordon juga diatur secara perperingkat mengikut teori-teori pembelajaran semasa. Contoh jeda iaitu do re mi (jeda tiga). LATIHAN 1. Harmoni. Bentuk dan Ekspresi. Pic adalah sesuatu bunyi yang tinggi atau rendah. meter dan juga tonaliti selain dari menyanyi. Arpeggio: Not-not dalam sesuatu kod boleh dimainkan secara satu persatu. Susunan not secara ini dinamakan arpeggio atau kod curai.1 Unsur-unsur Muzik (a) Melodi Peta Minda Melodi Melodi mengandungi pic rendah. menaik atau menurun. membaca notasi atau menghayati muzik. pembelajaran muzik boleh berlaku dengan baik jika setiap pelajar dapat menguasai satu kebolehan yang digelar sebagai ‘audiation’ iaitu satu proses mental yang membolehkan seorang manusia supaya mendengar muzik dalam akal fikiran tanpa rujukan mana-mana bunyi yang diakibatkan secara fizikal (sound vibration). Gabungan not-not ini akan membentukkan kod. Bagi Gordon. Suzuki atau Kodaly yang lebih berdasarkan kepada falsafah masing-masing. Berdasarkan pengetahuan anda bincangkan pendekatan Kodaly dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah. Aspek-aspek kognitif juga diberi keutamaan yang sama sengan aspek-aspek pembelajaran muzik yang lain. 5. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci. Solfa ialah nyanyian pic menggunakan sebutan not C. bermain alat muzik. Skel ialah susunan lapan not dalam satu tanda nada dimainkan mengikut langkah tertentu. Melodi. 27 . Orff. Contohnya lagu ‘Rasa Sayang’. Dengan itu pelajar boleh membezakan irama. Untuk membentuk triad not yang digunakan adalah not asas. not ketiga dan not kelima dari satu skel. Kegunaan kod adalah untuk mengiringi melodi Triad: Gabungan tiga not maka terjadilah kod. Warna Ton. Tekstur.

Ciri muzikal ini ialah dinamiks. (d) Ekspresi Peta Minda Ekspresi Ekspresi : Merupakan ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Contohnya: • Penyusunan idea muzik dalam bentuk berikut: − Bentuk dua bahagian − Bentuk tiga bahagian − Bentuk rondo 28 . Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilkan interpretasi tersendiri. Contoh allegro (cepat) moderato (moderate pace). ianya disebut sebagai pergerakan kod.Pergerakan kod: Apabila satu kod bergerak kesatu kod yang lain. (c) Irama Irama : Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza. Detik : Bit yang konsisten. Contoh denyutan jantung. Dinamiks : Simbol-simbol yang berkaitan dengan bunyi kuat atau lembut dalam Muzik P (piano) – lembut (soft) Fforte) – Kuat (loud) Istilah : Tempo – berkaitan dengan kelajuan dalam muzik Alla marcia – berentak mac Andante sederhana cepat Allegro – rancak dan cepat Coda ( ) – bahagian tambahan dalam sesuatu ciptaan Da capo (D. Rentak : Corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi nyanyian atau permainan alat. Contoh rentak masri. Corak : Gabungan nilai not yang berbeza akan menghasilkan corak Irama irama yang berbeza. Karya yang mempunyai struktur dua bahagian dinamakan binari atau bentuk AB. Meter : Masa bagi muzik dikawal oleh meter yang ditulis seperti berikut 23426 44428 Angka di atas menunjukkan bilangan detik dan angka di bawah menentukan jenis detik. Diantara pergerakan kod yang lazim digunakan adalah pergerakan kod I –IV –V.C) – dari permulaan Dal Segno (D. (e) Bentuk Karya muzik mempunyai susunan struktur tersendiri. Kod-kod ini dinamakan sebagai kod primer. istilah dan tanda isyarat. Tempo : Kelajuan sesebuah lagu atau muzik.S) – dari tanda segno Fine – tamat Moderato – sederhana Segno – tanda Tanda : Simbol-simbol yang digunakan dalam notasi muzik dengan Syarat maksud khusus.

• Paluan gong dengan gesekan biola. Dalam permainan gabungan alat muzik seperti permainan orkestra terdapat alat tali. organ dan sebagainya. • Monofoni • Homofoni • Polifoni Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. 5. berdasarkan bahan pembuatan alat tersebut serta cara ianya dimainkan. tenor dan bes.2. • Geseran gelas dengan ketukan kayu. kasar. terang. alat ketukan kayu an alat tiupan buluh. Tiada iringan (no accompaniment) Penggunaan satu alat muzik sahaja. dan • Petikan gitar dengan tiupan trumpet Warna ton bagi bunyi berbeza. Permainan yang mempunyai gabungan alat-alat seperti ini boleh menghasilkan warna ton yang menarik dan indah didengar. Begitu juga keadaannya dalam permainan ensemble alat tradisional di mana terdapat gabungan warna ton alat ketukan logam. ringan dan berat. piano. Warna ton dalam sesuatu muzik adalah seakan-akan sama seperti warna ton dalam sesebuah lukisan. Seperti gitar. Dalam nyanyian koir yang mempunyai pelbagai jenis suara. • Suara orang menjerit dengan suara berbisik. garau. Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang berharmoni yang mempunyai kod. Setiap jenis suara ini mempunyai warna ton tertentu. • Tepukan tangan dengan petikan jari. Setiap alat mempunyai pembuatan dan cara mainan tersendiri yang boleh menghasilkan pelbagai warna ton. (g) Jalinan Jalinan muzik merupakan satu ciri cara pemuzik mengadunkan bunyi muzik agar menjadi lebih menarik dan diminati ramai.1 Kemahiran Muzikal 29 . hasilan warna tonnya adalah menarik dan harmonis. Manakala suara lelaki boleh dikategorikan dalam tiga jenis iaitu bariton. • Suara perempuan dengan suara pelajar. • Kicauan burung dengan salakan anjing. alat tiap kayu dan perkusi. Dalam nyanyian. nyaring. • Ketukan batu dengan ketukan kayu. gekap. suara perempuan boleh dikategorikan dalam dua jenis iaitu soprano dan alto.− Bentuk strofi k − Bentuk tradisional (f) Warna Ton Bunyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri dan ini dinamakan warna ton dalam muzik. Jalinan boleh dibahagikan kepada. Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan dengan menggunakan alat iringan. alat tiup brass. Contoh bunyi yang mempunyai warna ton yang berbeza ialah: • Suara lelaki dengan suara perempuan. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna ton bunyi ialah seperti lembut. halius.

Di bawah ini ianya telah dibahagikan kepada tiga komponen besar dalam pendidikan muzik. alto dan tenor. (c) Kemahiran Muzikal Permainan Alat Muzik • Bergembira bermain alat muzik • Melibatkan diri secara aktif • Mendengar secara aktif dan selektif • Bermain alat muzik secara muzikal dan terkawal • Memahami dan mengaplikasi konsep muzik dalam permainan alat • Mengenali alat muzik tradisional • Membuat improvisasi secara meneroka konsep muzik melalui 30 . disiplin diri dan daya estetika muzik. (a) Kemahiran Muzikal Nyanyian (i) Mengetahui dan membina teknik menyanyi berasaskan elemen-elemen berikut: • postur • pernafasan • sebutan • artikulasi • ekspresi • penghasilan ton (register) • memfrasa (ii) Membina kemahiran menyanyi • Kemahiran Individu − menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo − menyanyikan skel: jeda. menuikmati dan menilai persembahan muzik serta mengamalkan nilai-nilai murni. • Kemahiran Muzikal Nyanyian • Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan • Kemahiran muzikal Permainan alat muzik.Untuk membina kemahiran menyanyi dan bermain alat muzik secara solo dan ensemble dengan teknik yang betul melalui aktiviti nyanyian dan bermain alat muzik bagi membolehkan pelajar mengalami. Sporano. arpeggio menaik dan menurun − menyanyikan semula keratan lagu yang didengarkan − menyanyi serta merta mengikut skor muzik • Kemahiran Ensemble − menyanyi dalam ensemble vokal secara unison − menyanyi secara ensemble vokal secra berharmoni dalam lapisan suara. − Mendengar secara aktif dan selektif (b) Kemahiran Muzikal Muzik dengan Gerakan • Bergembira bergerak dengan muzik • Melibatkan diri secara aktif • Mendengar secara aktif dan selektif • Melahirkan ekspresi diri melalui pergerakan • Memahami konsep muzik melalui pegerakan • Mengenali aspek budaya yang berkaitan dengan pergerakan dengan muzik • Meneroka dan menginterpretasi muzik melalui gerakan • Memupuk nilai yakin diri.

Amalan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan disiplin diri dan kerjasama diutamakan dalam kegiatan ensembel. (a) Mari Menyanyi (i) Menyanyi lagu yang digemari-lagu beraksi • lagu berentak tradisional • lagu pusingan dan • lagu suara berlapis TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK 95 (ii) Menyanyi secara spontan dan hafalan (iii) Menyanyi dengan menggunakan skor muzik (b) Menyanyi Secara Muzikal (i) Menyanyi lagu dalam pelbagai meter dengan memberi penegasan kepada tekanan dan latihan sebutan berirama (ii) Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan memberi tumpuan kepada: • pic.3. (c) Teknik dan Cara Menyanyi (i) Membuat latihan vokal dengan memberi tumpuan kepada latihan skel dan warna ton (ii) Membuat latihan teknik menyanyi untuk mengenal bentuk kontur. dan • ekspresi mengikut mud dan dinamik.1 Nyanyian Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek postur. melodi. Penerapan nilai-nilai murni juga dipupuk melalui lirik lagu terutama melalui lagu yang berunsur budaya tanah air masyarakat Malaysia. pernafasan dan teknik pengeluaran suara. • Lirik. • pernafasan • pengeluaran suara • artikulasi • sebutan. dan • postur. pendengaran. • Melodi. sebutan. (ii) Membuat pelbagai improvisasi dengan mengolah konsep muzik seperti pic. Kegiatan ensemble vokal diadakan bagi memastikan penglibatan semua pelajar secara harmonis dan seimbang.3 PENYAMPAIAN KONSEP MUZIK DALAM AKTIVITI MUZIKA 5.aktiviti permainan • Memupuk nilai yakin diri. tempo. (iii) Mendengar dan menilai pelbagai jenis lagu dan nyanyian dari aspek. 5. Konsep muzik yang ditegaskan dalam bidang nyanyian ialah melodi dan irama. • cara menyanyi: dan 31 . (d) Meneroka dan Mengenal Muzik Nyanyian (i) Mendengar dan menyanyi dalam beberapa jenis jalinan suara seperti monofoni dan polifoni. urutan dan rangkai lagu dengan tumpuan kepada. disiplin diri dan daya estetika muzik. irama dan lirik seperti cara nyanyiannya.corak irama. Antara kegiatan yang diadakan adalah seperti berikut.

bulat. Terdapat lima jenis kegiatan pergerakan dengan muzik yang disusun mengikut perkembangan dari yang mudah kepada yang kompleks. tegang dalam otot dan pegangan. bergerak mengikut aras • Dengan kaki. • Imbangan berat badan • Ruang • Masa • Daya/ aliran. luas dan sebagainya Bila sahaja badan digerakan. Kegiatan dalam bidang ini mementingkan kesedaran penggunaan semua anggota badan untuk melahirkan ekspresi diri melalui rangsangan muzik yang didengar sambil memahami konsep muzik khususnya irama dan ekspresi. Dari satu tempat yang tetap kita boleh menggerakkan badan ke merata-rata arah dan aras tertentu. Kegiatannya adalah seperti berikut: • Gerakan mengikut lirik lagu • Gerakan mengikut konsep muzik • Interpretasi muzik dengan gerakan • Gerakan bebas dengan muzik. belakang. (b) Ruang Pastikan ada ruang disekeliling angota badan.2 Muzik dengan Gerakan Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar menggunakan tubuh badan sebagai respon kepada muzik. Pergerakan ini boleh dibuat mengikut cara-cara berikut: • Dari jauh menuju ke pusat badan • Dalam ruang yang ada mengelilingi badan. (vi) Memberi respon mengikut lagu dari segi perasaan dan pengalaman diri. Terdapat empat unsur pergerakan iaitu. alam sekitar. ia bergerak ke kawasan umum. Bahagian anggota bawah badan (paras pusat ke bawah) mencerminkan tenaga kekuatan manakala bahagian anggota atas badan (paras pusat ke atas) mencerminkan keringanan.• cara persembahan (iv) Mendengar secara bebas dan berpandu dengan memberi perhatian kepada konsep muzik dan jenis muzik vokal (v) Berbual mengenai sesuatu lagu dari segi cara hidup.3. sisi. lagenda dan tokoh. badan boleh membuat pelbagai bentuk seperti panjang. dan • Gerakan yang menunjukkan cerita atau tema dengan muzik. dekat atau jauh dari badan. tangan. 32 . Ruang ini dinamakan “lingkungan pergerakan”. Apabila sesuatu pergerakan badan boleh dibuat dalam ruang. 5. (a) Imbangan Berat Badan Faktor ini ada kaitannya dengan tenaga bila bergerak. Pergerakan yang kuat memerlukan tenaga otot dan ketegangan otot tetapi pergerakan yang ringan memerlukan sedikit sahaja tenaga otot. Beberapa pergerakan boleh dibuat dalam beberapa arah seperti ke depan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik. (vii) Mendengar dan mengenali pelbagai jenis lagu yang berunsur tradisional dan lagu dari negara lain. Pergerakan ialah interpretasi idea.

Bidang ini menggalakkan pelajar meneroka dan mengeksperimen pelbagai alat muzik termasuk penggunaan anggota tubuh badan mereka. Aliran pergerakan dalam satu gerakan atau beberapa gerakan boleh berpanjangan atau terputus. melodi dan ekspresi. Kebanyakkan alat muzik yang digunakan didalam permainan alat secara ensemble ini ialah alat perkusi. Pendidikan pergerakan juga merupakan salah satu wacana yang menyumbang 33 .3. melonjak dan berguling di atas lantai. teknik permainan alat dan kreativiti melalui improvisasi susunan bunyi. Kualiti masa boleh ditunjukkan dengan pergerakan kawal lambat atau serta merta. potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni.atas dan bawah. Konsep muzik yang ditegaskan didalam permainan alat ialah corak irama. warna ton. Matlamat pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan (menengah dan rendah) adalah untuk menyediakan pengalaman. 5. Seterusnya kegiatan dalam bahagian ini memberi latihan asas untuk pendengaran secara selektif. (d) Aliran Aliran pergerakan boleh dikawal atau bebas. pergerakan yang cepat menggunakan sedikit masa dan pergerakan yang lambat menggunakan banyak masa. Kebolehan mempercepat atau melambat. Pergerakan yang berpanjangan boleh melicinkan gerakan itu. Mengawal kederasan pergerakan amat penting untuk mengelakkan kemalangan. Tiap-tiap pergerakan menggunakan masa. Had kederasan boleh dibentuk menjadi rentak. Pergerakan terkawal ialah pergerakan yang boleh diberhentikan dengan mudah pada bila-bila masa sahaja. melodian. Kederasan pergerakan itu atau punurutan pergerakan tidak semestinya berterusan. Pergerakan bebas susah hendak diberhentikan dengan serta merta. (c) Masa Faktor ini melibatkan pergerakan yang cerdas dan banyak apabila membuat sesuatu pergerakan.pengalaman yang berkaitan bagi membantu pelajar untuk mencapai keupayaan sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan penyumbang yang aktif dalam masyarakat. Pelajar berpeluang merasai hasilan bunyi melalui penglibatan mereka bermain alat muzik. Aras tinggi boleh dicapai dengan menghulur. rekoder dan pilihan beberapa alat tradisional tempatan yang difi kirkan sesuai. PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN PENGENALAN Penekanan kepada pergerakan kini banyak tertumpu kepada potensi nilai pendidikannya.3 Permainan Alat Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata. Terkandung di dalam bidang permainan alat muzik ialah amalan bekerjasama yang berlaku di dalam kegiatan permainan alat secara ensemble. pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam kegiatan permainan alat muzik. memberhenti atau memulakan sesuatu pergerakan serta merta sangat perlu untuk kawalan dan kemahiran dalam pergerakan.

2.1 PERGERAKAN ASAS Istilah pergerakan membawa erti yang agak baru dalam bidang pendidikan. meningkatkan minat beriadah menerusi aktiviti-aktiviti pergerakan yang mencabar dan menyeronokkan. memantapkan keupayaan pengamatan motor melalui pengalamanpengalaman pergerakan terarah. 1. Manakala pendidikan pergerakan ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. 5. 3. memerlukan semacam iringan berirama yang boleh ditempatkan didalam 34 . Gimnastik Setiap satu mempunyai fungsi yang unik dan penting dalam membentuk ketrampilan pergerakan. memantapkan tahap kecerdasann fi izikal. emosi dan estetik pelajar berdasarkan kepada model wholistik perkembangan kanak-kanak. proses-proses berfi kir dan penyelesaian masalah serta pembentukan konsep pembelajaran yang merangsang pembinaan keyakinan diri dan pengukuhan imej kendiri yang utuh. Deskripsi pendidikan pergerakan yang serupa ini apabila diaplikasikan kepada pengalaman-pengalaman pergerakan manusia. pengetahuan dan sikap. kreativiti. Dalam hubungan ini matlamat dan prinsip pendidikan pergerakan tidak akan menyimpang daripada landasan konsep “kanak-kanak total”. Pendidikan pergerakan dalam konteks Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah di bahagikan kepada dua kategori. Aktiviti-aktiviti pergerakan diperingkat sekolah rendah dan menengah yang terbahagi kepada empat bidang kandungan utama. memupuk tatalaku sosial dan emosi yang disanjungi masyarakat. penemuan dan kreativiti. Ia sebenarnya merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan kanak-kanak yang menyumbang ke arah perkembangan pelajar itu dengan cara seperti berikut: 1. memantapkan perkembangan konsep akademik menerusi pengintergrasian konsep bilik darjah dengan program aktiviti fi zikal.ke arah perkembangan keseluruhan pelajar dalam membentuk sikap dan sahsiah pelajar tentang keperluan-keperluan sosial. Secara literalnya istilah ini bermaksud proses yang memandu pelajar untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah dan improvisasi dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan. Pendidikan pergerakan boleh diperhebatkan lagi keberkesanan dengan menjadikannya sebagai alat pendidikan yang mendorong kepada kegiatan-kegiatan penerokaan. Pergerakan kreatif 2. iaitu: • Permainan berunsur pendidikan • Pergerakan berunsur pendidikan • Sukan dan atletik • Kecergasan jasmani.Pendidikan pergerakan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sebagaitambahan kepada kurikulum sekolah secara total. 6. 6. membentuk dan memperhaluskan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor kemahiran pergerakan manipulatif dan kestabilan saraf otot. 4.

gabungan aktiviti berjalan dengan melompat mengikut iringan muzik merupakan bentuk pergerakan asas dalam tarian zapin dan joget. • Pengalaman tidak berstruktur • Pengalaman separuh berstruktur • Pengalaman berstruktur Terdapat juga pertindihan aktiviti-aktiviti pergerakan yang terdapat dalam pergerakan kreatif dan gimanastik jika berdasarkan kepada pengalamanpengalaman diatas. ritma kreatif 3. Antara kemahiran yang perlu diajar kepada mereka adalah kemahiran lokomotor.kategori aktiviti berirama. berlari.pengalaman ini ada diterapkan di dalam kurikulum KBSR dan KBSM yang terdiri seperti. berpusing. Pergerakan Lokomotor Bukan Lokomotor Lokomotor • Membongkok • Meregang • Memulas • Berpusing • Mengangkat badan • Merebah • Menghayun • Berjalan • Berlari • Meloncat • Melompat • Lari skip • Galop • Meluncur Satu daripada tujuan program pendidikan pergerakan di prasekolah ialah untuk membantu kanak-kanak membina kemahiran asas pergerakan. Pengalaman. Program pergerakan atau aktiviti berirama ini dirangka secara seimbang antara KBSR dan KBSM untuk memanfaatkan pelajar dengan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek berikut. meregang dan menguncup. memintal.kemahiran yang berikut: • Berjalan • Berlari • Melonjak 35 . ritma asas 2. Kemahiran ini membolehkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Umpamanya. kemahiran gimnastik Pergerakan asas yang penting yang menjadi kata kunci dalam aktiviti pergerakan ialah berjalan. berlompat. lagu pergerakan 4. Keupayaan kanak-kanak memupuk kemahiran pergerakan yang lebih kompleks terletak kepada pemupukan kemahiran. 1. permainan dan 5.

Perlakuan seumpama ini dapat memberi imbangan badan sambil dapat pula membawa bahagian badan bergerak ke hadapan. (a) Kemahiran Lokomotor Asas (i) Berjalan Berjalan ialah kemahiran yang paling asas yakni kita banyak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. gajah.pergerakan di atas. Semasa berjalan. dan juga menggunakan tenaga berlebihan yang sepatutnya boleh dikurangkan.• Melompat • Hop • Melungsur • Gallop (berjalan seperti kuda) • Skip Untuk membiasakan guru dengan cara menggunakan dan melaksanakan pergerakan. • Berjalan seperti gergasi • Berjalan seperti gorilla. dan pada masa inilah satu tapak berpijak yang baru terhasil bagi menahan anggota badan daripada rebah. analisanya telah dibuat dalam bentuk penerangan ringkas. Imbangan badan yang betul semasa berjalan dan mekanisme yang sesuai boleh membuat seseorang itu berjalan dengan gaya yang betul. Banyak kanak-kanak mempunyai tabiat yang salah. • Ibu jari kaki menghala lurus ke hadapan. hujung kaki hendaklah menghala lurus ke hadapan dengan sisi bahagian dalam kedua-dua belah kaki seolaholah mengikut satu garisan lurus. Tangan melenggang bebas berselangseli mengikut arah kaki melangkah. Hal ini biasanya memenatkan beberapa bahagian badan yang lain. selain kaki. Diharapkan penerangan ini dapat difahami oleh guru supaya konsep setiap pergerakan menjadi jelas. Frasa pengajaran penting: • Ayun langkah dari paras punggung • Berpijak di tumit dan biarkan berat badan beralih pantas di sepanjang bahagian sisi luar tapak kaki sehingga ke hujung ibu jari. anjing cedera di kaki • Berjalan seperti barang permainan berkuasa bateri 36 . Kata kunci dan frasa tertentu dicadangkan sebagai panduan pengajaran atau untuk tujuan merangsang pembetulan. kemudian berjalan tegak berjengket yakni lebih tinggi • Jalan berundur kemudian ke hadapan • Berjalan seperti robot atau askar permainan. Terdapat ketikanya apabila kedua-dua tapak kaki menyentuh tanah. Gaya berjalan yang biasa merupakan pergerakan merentasi ruang dengan memindah-mindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain. Kedudukan badan hendaklah sentiasa tegak dan dalam keadaan yang lega. • Berjalan dengan lembut • Muka dongak dan memandang lurus ke hadapan • Melenggangkan lengan dan tangan secara bersahaja • Cadangan untuk penelitian: • Berjalan tegak-tinggi.

• Berjalan seperti patung-patung kawalan tali • Berjalan bebas (tekankan imbangan yang baik) • Berjalan setempat, ke hadapan, ke belakang, ke kiri, ke kanan dan bentuk zig-zag • Berjalan mengikut gabungan mana-mana cara di atas • Berjalan berjengket, di atas tumit, mengangkat lutut tinggi, kaki jegang dan berjalan seperti berkawat • Berjalan perlahan dengan langkah besar dan langkah kecil • Berjalan pantas dengan langkah besar dan langkah kecil • Berjalan perlahan sambil menurunkan dan meninggikan badan. (b) Berlari Pola berlari adalah sama dengan pola berjalan.Yang berbeza ialah semasa berlari ada ketikanya kaki tidak menahan berat badan kerana kaki dan seluruh anggota terangkat daripada mencecah bumi. Lutut lebih kerap diangkat dan dibawa kea rah hadapan. Tangan dibengkokkan di bahagian siku sambil diayun kea rah hadapan dan belakang bertukar ganti dengan arah pergerakan kaki. Frasa Pengajaran Penting: (i) Berlari di atas bebola kaki. (ii) Bengkokkan siku dan lutut (iii) Ayun tangan ke hadapan (iv) Tegakkan kepala (v) Berlari dengan gaya yang lembut Cadangan untuk Penelitian: (i) Berlari setempat, ayun tangan ke hadapan. (ii) Berlari dengan perlahan, lutut diangkat tinggi (iii) Berlari dengan ringan di atas bebola kaki. (iv) Berlari kuat (dengan bunyi bising) kemudian beransur-ansur senyap. (v) Berlari pantas dan kemudian beransur perlahan-lahan. (vi) Berlari dan berhenti apabla syarat diberi, kemudian berlari semula. (vii) Berlari ke hadapan, berundur ke sisi. (viii) Berlari mengikut seorang ketua. (ix) Berlari mengikut pelbagai kelajuan. (x) Berlari mengikut hala zig-zag (xi) Berlari berjengket (xii) Berlari menendang ke belakang (c) Berlari serta Berlonjak (LEAP) Berlari serta berlonjak hamper menyerupai pergerakan berlari, cuma ketika berlari pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih banyak pergerakan meninggi dapat dicapai. Semasa berlari, lutut di angkat ke hadapan dan kemudian kaki dihulur untuk mencecah tempat berpijak. Kaki belakang bengkok serta terangkat daripada tanah setelah mengambil kekuatan atau lanjuran untuk bergerak maju. Lonjakan adalah daripada satu kaki dan pendaratan adalah di atas kaki yang satu lagi. Kebiasaannya lonjakan didahului dengan satu atau beberapa langkah larian supaya mendapat lonjakan yang sempurna. Frasa Pengajaran Penting: (i) Tolak ke atas, hulur dan jejak. 37

(ii) Ayun tangan (lengan) ke atas dan ke hadapan (iii) Lari, lari dan lompat (tekankan perkataan lompat untuk menandakan kekuatan dalam pergerakan) Cadangan untuk Penelitian: Berlari serta berlonjak (leap) adalah sukar bagi kanak-kanak. Beri latihan lompatan. Variasi jarak dan ketinggian lompatan yang memandai perlu dikuasai: (i) Lari beberapa langkah dan kemudian melompat (ii) Melompat seperti rusa melompat pagar (iii) Melompat seutas tali di atas lantai (iv) Melompat tali yang ditinggikan sedikit (v) Melompat menyeberang dua utas tali yang menyerupai anak sungai (d) Lompatan Lompatan ialah pergerakan yang mengangkat badan ke udara daripada tempat berpijak dengan tolakan / lonjakan sebelah atau kedua-dua belah kaki. Badan berada diudara buat seketika, kemudian turun semula di atas sebelah atau kedua-dua kaki. Tujuan lompatan mungkin untuk menguasai jarak hadapan atau ketinggian lompatan. Frasa Pengajaran Penting: (i) Mengayun tangan ke belakang dan kehadapan, dan ke bawah dan ke atas (ii) Membengkokkan lutut dan buku lali dan melonjak dengan kuat (iii) Hulur dan jejak Cadangan untuk Penelitian: (i) Melompat setempat penekanan kepada ketinggian lompatan (ii) Melompat seperti pantulan berubah-ubah pantulan tinggi dan rendah (iii) Melompat dan capai pelbagai benda (iv) Melompat sambil bergerak kehadapan dan pelbagai arah. (v) Melompat kedalam dan ke luar gelung rotan (vi) Lompat untuk jarak (vii) Melompat sambil mengubah ke arah lompatan (viii) Melompat seperti kanggaru (ix) Melompat anak sungai (e) Melompat Ketingting Melompat menggunakan sebelah kaki sahaja. Selepas itu, kaki yang sama akan mendarat semula. Lutut kaki yang tidak digunakan hendaklah dibengkokkan supaya kakinya tidak mencecah tanah. Kaki didaratkan di atas ibu jari dahulu, kemudian hujung tapak dan tumit di atas tanah. Frasa Pengajaran Penting: (i) Ketingting keudara dengan sebelah kaki dan menurun dan mendarat semula dengan kaki yang sama (ii) Angkat tangan ke atas (iii) Kepala tegak (iv) Lutut bengkok Cadangan untuk Penelitian: (i) Ketingting setempat, tegak di atas sebelah kaki selama lima kiraan (ii) Ketingting dan pusingkan badan (iii) Ketingting arah ke hadapan, ke belakang dan ke kiri kanan. 38

(iv) Ketingting meliputi pelbagai jarak (v) Ketingting melintasi tali, atau gerisan 6.1.1 Kemahiran Persepsi Motor Pendedahan kepada pelbagai aktiviti persepsi motor (perceptual-motor) adalah penting bagi pembinaan pergerakan berkordinasi. Pelajar perlu mempunyai rasa kewujudan dirinya dalam ruangan. Pelajar perlu mengenalpasti arah kiri dan kanan dan boleh memahami perkaitan bentuk atau corak. Perkembangan persepsi motor juga memainkan peranan dalam pencapaian akademik kanak-kanak. Kemahiran persepsi motor diperlukan bagi membaca huruf isyarat (decoding) dan kemahiran ini merupakan suatu keperluan awal bagi kemahiran membaca. Berikut adalah kemahiran-kemahiran persepsi-motor: • Mengimbang • Kesedaran badan • Kesedaran ruang • Kesedaran hala datar (laterality) • Kesedaran arah (directionality) • Kordinasi tangan-mata atau kaki-mata (a) Mengimbang Mengimbang boleh dibina melalui berdiri di atas sebelah kaki atau ketingting atau berjalan di atas palang pengimbang. Penggabungan aktivitiaktiviti mengimbang dengan permainan lebih menyoronokkan bagi pelajar. Pelajar berpeluang membayangkan diri mereka sebagai ahli sarkas yang berjalan di atas tali atau mengimbang di atas sebelah kaki di atas belakang kuda sarkas. (b) Kesedaran Badan Kesedaran badan merupakan persepsi tentang diri sendiri: • Saiz • Pengetahuan tentang bahagian-bahagian tubuh badan serta perkaitannya di antara satu dengan yang lain • Berupaya melakukan pergerakan membongkok, melurus, memusing, mengilas dan menggerakkan badan. • Perasaan timbul ketika berada dalam kedudukan yang berbeza-beza. Kesedaran ini adalah penting bagi pemahaman pelajar tentang potensi pergerakannya. (c) Kesedaran Ruang Kita hidup di dalam ruangan dan tubuh badan kita mengisi ruangan tersebut. Apabila kita bergerak, kita sebenarnya bergerak melalui ruang dan tubuh badan kita memenuhi ruang seperti juga benda-benda lain yang berada dipersekitaran kita. Kita juga menyedari tubuh badan kita serta perkaitannya di antara benda-benda disekitar. Hal ini merupakan konsep asas yang perlu di terokai oleh pelajar supaya mereka boleh menyedari tentang keadaan zahir tubuh badan mereka yang sebenarnya. Pelajar digalakkan untuk menerokai persekitaranya. Guru menyuruh pelajar melunjurkan kaki dan tangan yang boleh dilunjurkan ke hala semua arah. Dengan cara ini mereka akan lebih menyedari saiz ruang diri persendirian mereka semasa tidak bergerak. Pelajar juga digalakkan untuk bergerak bebas di dalam ruang yang wujud di luar persendirian mereka. 39

Dengan ini seseorang dapat mengawal pergerakan daripada kedua-dua belah bahagian tubuh badan secara serentak atau secara berasingan. Kemahiran ini memerlukan penggunaan anggota badan untuk mengawal.1. (f) Kordinasi Tangan-mata atau Kaki-mata Tujuan melakukan sesuatu pergerakan hanya akan tercapai jika kordinasi di antara pergerakan bahagian-bahagian badan disempurnakan dengan baik.2 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif alatan hendaklah dibina di peringkat umur yang lebih awal. pelajar disuruh menelentang di lantai dan menggerakkan kaki serta tangan membentuk gerakan membulat (circular movement) mengikut arahan yang diberikan oleh guru. Kemahiran manipulatif berikut merupakan asas kepada pembinaan kemahiran diri seseorang pelajar: • Membaling • Menyambut • Memukul • Menendang atau menyepak • Menggelecek Kesemua Kemahiran manipulatif di atas juga dapat mempertingkatkan 40 . Pelajar melambungkandan menyambut dengan kedua-dua belah tangan atau melambungkan dengan sebelah tangan dan menyambutnya dengan tangan yang sebelah lagi. Ini melibatkan interaksi yang licin di antara kumpulan-kumpulan otot imbangan yang sempurna dan turutan jangkaan yang betul Permaian bola merupakan kordinasi tangan-mata yang amat baik. Pelajar boleh menyepak bola ke arah sasaran yang tidak bergerak atau ke arah gawang gol. bawah hadapan dan belakang di dalam ruang persekitarannya. Permainan sperti Angels in the snow sesuai bagi tujuan ini. menangani atau mengawasi sesuatu objek. ke atas. Pelbagai jenis penerokaan pergerakan dapat menggerakkan perkembangan kesedaran arah ini. Sebarang latihan yang memerlukan kordinasi bahagian kiri dan kanan tubuh badan atau pergerakan yang bertentangan iaitu tangan atau lengan kanan dan kaki kiri bersama-sama digunakan akan menolong mengembangkan kesedaran hala datar pelajar (sense of laterality). ke belakang. ke kiri. dan ke bawah boleh membina kesedaran arah. Umpamanya bergerak ke hadapan. Dalam permainan ini. Interaksi ini haruslah dilakukan dengan mudah. ke kanan. Permaian yang melibatkan sepakan pula adalah baik bagi kordinasi kaki-mata. cekap dan tepat.(d) Kesedaran Hala Datar (Laterality) Hal ini merupakan kesedaran tentang wujudnya arah kanan dan kiri di sisi tubuh badan seseorang. Melalui pergerakan seumpama ini pelajar dapat membiasakan dan menyesuaikan pengalaman yang diperlukan apabila memerhati baris-baris perkataan di dalam muka surat bercetak iaitu semasa membaca. kanan atas. (e) Kesedaran Arah Kesedaran ini membolehkan seseorang menyedari arah ke kiri. Kesedaran lauran arah ini terbina daripada kesedaran dalaman yang dikenali sebagai kesedaran hala-datar. 6.

Melalui pergerakan seperti ini pelajar akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri. kognitif dan afektif. pelajar itu bergerak. berfi kir dan Kemahiran Contoh Hubung kait motor-penglihatan – Menangkap bola – Melambungkan bola melalui gelung rotan – Menggelecek bola hoki Pemindahan motor-penglihatan – Mengulang semula sesuatu pergerakan – Melakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu gambar – Membaca dan melakukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu arahan Hubung kait motor-pendengaran – Menari mengikut muzik – Melahirkan pergerakan kreatif mengikut muzik seperti pic yang berbunyi rendah dan kuat yang digambarkan dengan langkah yang kuat dan badan yang direndahkan. 6. Melalui pergerakan. Pembelajaran melalui pergerakan bukanlah sesuatu yang baharu. kebolehan untuk belajar dan bergaul di antara satu dengan lain. Penukaran motor-pergerakan – Mendengar dan melakukan arahan – Melahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau mengetuk mengikut irama Hubung kait motor kinestatik – Aktiviti penyedaran tubuh badan – Aktiviti mengimbangkan badan. Perasaan terhadap diri sendiri dan perhubungan dengan persekitarannya juga turut berkembang melalui pelbagai pergerakan itu. Hal ini boleh dicapai dengan menggunakan pergerakan sebagai media pembelajaran. Hubung kait motor-taktile – Memanjat (jungle gym) – Merangkak menerusi terowong. Di samping itu kemahiran manipulatif ini dapat memberi keyakinan serta membentuk sikap pelajar untuk menjadi untuk menjadi seorang yang berjaya dalam menempuh kehidupannya.kanak iaitu perkembangan fi zikal dan psikologi.2 PENDIDIKAN PERGERAKAN Pendidikan dalam apa bidang sekalipun haruslah berbentuk pengalaman yang bermakna. Belajar melalui pergerakan membolehkan perkembangan yang menyeluruh diri kanak.perkembangan kordinasi tangan-mata dan kaki-mata. Pendidikan pergerakan dapat melatih kebolehan menghubungkaitkan kemahirankemahiran 41 . Pendidikan pergerakan adalah suatu kaedah pengajaran yang unik kerana apabila pelajar sedang belajar untuk bergerak mereka juga belajar sambil bergerak. merasi sesuatu secara langsung. Pendidikan haruslah juga memberangsangkan dan menghasilkan kepuasan yang semerta serta menimbulkan minat bagi mendapatkan pengetahuan seterusnya. Dia akan belajar pelbagai domain iaitu psikomotor. • Apa yang mampu dilakukannya • Bagaimana dia boleh mengawal diri • Bagaimana dia dapat mengawal sesuatu yang berada disekelilingnya sekitar (ruang manusia dan lain-laian yang bernyawa dan yang tidak bernyawa) dan • Bagaimana dia dapat melahirkan perasaan dan ideanya.

meneroka imbangan badan yang tidak stabil dan menerap sebahagian atau seluruh beban berat badan rakan. meja. Boleh mencabar pelajar untuk menggabungkan antara dua jenis kemahiran yang mudah tetapi berkaitan. Pembentukan konsep tetap (pegun) boleh diterangkan dengan membandingkan perbezaannya dengan aksi mengguling. peti pelana dan peralatan taman permainan. Kegiatan memadan dan mencerminkan pergerakan rakan. Guru dilarang memaksa pelajar menggunakan sesuatu alat. palang selari. palang. mengulangi urutan beberapakapan.seperti berikut: Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan dibahagikan kepada kategori pengalaman lantai. sebahagian besar tumpuan diialihkan pula kepada kegiatan-kegiatan pengalaman peralatan. seperti bergerak dengan mengimbangkan badan dengan menggunakan dua anggota dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman pada tahap kawalan termasuk antaranya lakuan mengguling daripada kedudukan berdiri kepada bergerak dan mengguling. Yang mana pada lazimnya sekolah rendah hanya menggunakan bangku panjang. pengalaman atas rumput. kukuh. Apabila setiap pelajar telah dapat menguasai aksi-aksi dan mengekalkan bentuk-bentuk aksi itu. kerusi. adalah antara cabaran yang sesuai bagi setiap pelajar. Urutan pergerakan yang lebih kompleks dan maju bukan sahaja menyeronokkan. terikat dan bebas adalah antara konsep-konsep yang ditekankan pada tahap kecekapan. Konsep-konsep pemecutan. Mana-mana 42 . maka pelajar itu bolehlah membuat gimnastik dengan menggunakan peralatan-peralatan gimnastik seperti palang imbangan. tumpuan seterusnya. mereka bolehlah menumpukan perhatian kepada lakuan lain seperti menggulingkan tubuh ke arah yang berlainan. Pemindahan beban daripada bahagian anggota kaki ke anggota tangan. alang. tetapi apabila pelajar sudah mahir. tikar getah atau permainan yang tidak banyak memerlukan peralatan untuk meningkatkan cabaran. malah mencabar keupayaan pelajar. Kebanyakan sekolah menengah mempunyai peralatan seperti diatas tetapi TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN 113 tidak bagi kebanyakan sekolah rendah. gegelang. sebahagian besar latihan ditumpukan kepada aktiviti-aktiviti lantai. apungan. secara keseluruhan hendaklah kepada usaha merapatkan seluruh anggota menjadikannya satu bentuk paduan. peti pelana dan gelang. Mana-mana pelajar yang telah mempelajari beberapa lakuan pergerakan gimnastik akan berasa seronok dengan cabaran yang menekankan tumpuan kepada kualiti pelaksanaan. Imbangan-imbangan berbentuk bukan simetri dan imbangan terbalik boleh diperkenalkan. (a) Pengalaman Lantai Apabila pelajar sudah dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas. (b) Pengalaman Peralatan Selepas pelajar telah boleh menguasai aktiviti-aktiviti lantai. Pengalaman peralatan pula terdiri daripada pergerakan yang menggunakan alat-alat seperti bangku panjang. Pada peringkat awal. tali panjat dan rangka-rangka panjat untuk menerapkan pengalaman gimnastik menerusi pengunaan alatan.

Tema-tema yang paling sesuai untuk gimnastik pendidikan ialah melompat dan mendarat. bentuk. bangku panjang. 43 . cara bergerak dan acar menyokong beban anggota yang jauh lebih mencabar. tali dan reben. kerusi. melompat dari meja atau kerusi. Latihan-latihan permainan berhalangan yang mudah dengan menggunakan peralatan seperti meja. gelong rotan. gimnastik gelang berirama atau gimnastik reben berirama dan lain-lain itu ke dalam program gimnastik. tali. bongkah dan rotan sesuai digunakan untuk mempelajari konsep-konsep seperti diatas iaitu menyimpang. membongkok. Ini secara tidak langsung membawa pelajar itu untuk membiasakan dirinya dengan peralatan yang digunakan dalam latihan sebenar untuk membina keyakinan diri. menerusi dan bawah.pelajar yang masih berada diperingkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan di sepanjang alang atau bangku yang rendah. Gimnastik Irama Dalam gimnastik irama pelaksanaan kemahirannya dilakukan secara berannsuransur dan kemudian diikuti dengan iringan irama muzik. ataupun bergerak dari satu bahagian ke satu bahagian lain di atas palang bertingkat. memusing dan mengayun. bergayut di atas palang atau tali. Penggabung jalinan rutin-rutin seperti gimnastik bola berirama. Apabila pelajar itu telah mahir menggunakan perlatan itu bolehlah ia menggabungkan pergerakan dengan pola rutin yang mudah. Berikut adalah beberapa saranan untuk menjayakan sesi gimnastik berirama: • Gunakan muzik iringan semasa berlatih • Gunakan pelbagai ragam irama untuk meningkatkan kreativiti dan membangkitkan minat. Pelajar yang berada pada peringkat kawalan boleh mencuba menggunakan pelbagai cara untuk bergerak di atas alang. melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah. melentur. Melalui latihan berirama ini pelajar bukan sahaja berasa lebih gembira tetapi juga dengan sendirinya akan memantapkan kemahiran-kemahiran merekaa yang kompleks dan mencabar itu. • Beri penekanan pada penggunaan anggota-anggota tangan dan lulut secara serentak semasa menangkap objek-objek. • Jarakkan kanak-kanak untuk mengelakkan kemalangan. bergayut pada tali atau bergerak disepanjang rangka panjat. Aktiviti gimnastik berirama ini biasanya dilakukan pada bentuk awalan dengan menggunakan peralatan seperti bola. mengguling. rotan. kesedaran ruang dan kesedaran kinestetik. anda bolehlah menggalakkan mereka memindahkan kemahiran aktiviti lantai kepada aktiviti menggunakan peralatan. gelang. Apabila pelajar telah menjangkau tahap kecekapan mereka perlulah pula memberi perhatian kepada lakuan imbangan. Setelah pelajar itu mahir menggunakan peralatan. Seperti pengalaman aktiviti lantai dalam permainan gimnastik pelajar haruslakh digalakkan supaya memberi perhatian terhadap kualiti pergerakan mereka dan mengadunkannya ke dalam suatu bentuk urutan dengan sempurna.

44 . Keduadua tangannya disisi. dan melontar yang digubah mengikut muzik. (a) Gimnastik Berirama (Bola) Berikut adalah teknik-teknik asas dalam memanipulsikan bola seperti mengguling. (ii) Pegang gelang (d) Gimnastik Berirama (Reben) Reben yang digunakan berukuran 10 – 15 kaki panjang dan muzik berentak Waltz. (ii) Lontarkan bola dengan hanya menggunakan gerakan bahu. Lontar belantan ke udara dan tangkapnya. Jenis-jenis peralatan untuk Gimnastik berirama: • Bola • Belantan • Gelung • Reben • Tali Paling penting dalam gimnastik berirama ialah pergerakan yang betul dengan mengikut muzik. (iv) Bertinggung. (b) Gimnastik Berirama (Belantan) Belantan yang digunakan adalah lebih kurang 3 kaki persegi panjang. Ayun belantan melintasi badan dan tangkapnya dengan tangan kiri. (ii) Berdiri dan pegang kedua-dua hujung belatan. (i) Berdiri dan pegang kedua-dua hujung belatan. mengayun.• Latihkan semua kemahiran kedua-dua bahagian tubuh. (e) Gimnastik Berirama (Tali) Tali digunakan berukuran berdasarkan saiz dan ketinggian gimnas. (iii) Berdiri tangan kanan memegang sebelah hujung belatan. Kibarkan reben dari satu bahagian ke satu bahagian lain di hadapan dalam pola melengkung. Cuba gunakan berbagai-bagai bentuk pergerakan lokomotor untuk aktiviti-aktiviti di atas. (iii) Tangkap bola dengan menggunakan hujung jari (iv) Ayun dan gulingkan bola ke lantai dengan memegangnya dengan pergelangan tangan. (c) Gimnastik Berirama (Gelung) Gelang yang digunakan berukuran 20 – 27 inci diameter dengan tapak tangan menadah ke atas dan ke bawah untuk aktiviti-aktiviti gelang dengan muzik berentak waltz. (i) Pegang gelang dengan sebelah tangan dan ayunkan gelang ke atas dan ke bawah. • Biarkan pelajar mencipta kemahiran dan rutin mereka sendiri. Teknik-teknik penggunaan belatan serta aktivitinya adalah seperti berikut: dengan muzik berentak Waltz. (i) Letakkan bola di atas tapak tangan tanpa mencekamnya semasa melakukan aktiviti. Diukur dari tapak kaki hingga ke bahagian ketiak gimnas. Gugurkan belantan ke lantai dengan sebelah hujungnya melantun dan cuba untuk menangkapnya.

Ketika ini ramai pelajar meminati permainan gimnastik secara sendiri dengan mengikuti program yang dianjurkan oleh kelab-kelab gimnastik dimana kelab-kelab ini mempunyai jurulatih yang bertauliah yang mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mengenadalikan program gimnastik dengan baik. Bimbingan daripada guru amatlah penting dalam pelaksanaan gimnastik berirama ini. pelajar boleh belajar cara melakukan lakuan mengguling sebagai sebahagian daripada kemahiran tambahan. Aktiviti yang dilakukan di tahap penggunaan ini termasuklah mengimbang dalam persekitaran yang dinamik. Mereka juga boleh mempraktikkan lakuan mengguling dengan cara menjunam. Di tahap kecekapan.aksi dirian tangan. daya tenaga. imbangan dan sebagainya. Di mana tahap penggunaan dan kecekapan itu sudah boleh memanipulasi tubuh mereka serta mempunyai asas pengalaman gimnastik seperti aksi. Di tahap kecekapan. mampu menyokong beban berat mereka dengan kedua-dua belah tangan dalam keadaan tetap. roda kereta. mengguling. Pelajar di tahap pengggunaan boleh meningkatkan keupayaan mereka dengan menggabungkan lakuanlakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap dan mengguling. Ini adalah penting untuk membantu pelajar membuat keputusan mengenai gabungan pergerakan di samping membolehkan memilih dan mencipta cara menjalinkan satu jenis pergerakan dengan cekap. tetap dan rasa keriangan untuk mengekpresikan kontras di antara pelbagai unsur. dalam keadaan kedua-dua kaki terlunjur ke atas. latihan imbangan dilakukan di atas lantai dan diatas sebarang alatan dengan menggabungkan kemahiran imbangan dengan faktor masa. atau mempraktikkan lakuan mengguling dengan kadar pergerakan yang berbeza-beza. Berikut adalah kegiatan gimnastik artistik bagi pelajar ditahap kecekapan: (a) Gulingan Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagian-bahagian anggota yang lain disekeliling suatu paksi. 45 . Pelajar digalakkan memperhaluskan gaya pergerakan lantai mereka daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan serta membentuk cara lakuan dengan baik dan menggunakan fokus sepenuhnya. Pelajar yang sudah mencapai keupayaan perlakuan asas. gulingan. Memindah beban seperti aksi berjalan. seperti terjatuh dalam permainan bola jaring. yang juga mempunyai ciri kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik. Mereka harus bersedia untuk menggunakan kemahiran ini apabila berlaku kecemasan. sambil pada masa yang sama melakukan imbangan dalam pelbagai kedudukan. sama ada ditahap aplikasi atau kemahiran. (b) Imbangan Mengimbang bermaksud kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat yang sama rata di kedua-dua belah paksi menegak.Gimnastik Artistik Untuk melaksanakan gimnastik artistik pelajar seharusnya telah boleh menguasai semua asas gimnastik. memindah dan menukarkan bebanan menjadi tetap. kuasa. punggung lurus selari dengan kedua-dua tangan buat selama tiga hingga lima saat. bola sepak dan sebagainya. melompat. berlari.

Kreatif juga merupakan sebagai satu bentuk kecerdasan. Dalam hal ini guru akan bertindak sebagai pembantu kepada pelajar untuk meningkatkan keupayaan mereka untuk bergerak sealiran dengan arus graviti. 46 . Sementara itu hasilan daripada gimnastik pendidikan tidak mudah diperjelaskan.meloncat dan meluncur merupakan antara lakuan memindahkan beban yang lazim. Pelajar dikehendaki mempelajari cara melaksanakan kemahiran-kemahiran yang telah ditetapkan mengikut kaedah yang khusus. Mereka perlu diberikan ruang dan masa untuk meneroka dan mencuba idea dengan cara mereka tersendiri. Gardner 1978. membina keyakinan diri dan sifat berdikari. imaginasilah penggerak kepada kreativiti. Mengikut Albert Einstein. setiap pelajar perlu diberi peluang yang sama dan akses yang sepenuhnya kepada bidang-bidang kreatif dalam kurikulum.3. Tetapi lakuan memindahkan beban yang paling kerap ialah dari kaki ke kaki seperti dalam berjalan.1 Interpretasi Idea Para pelajar merupakan golongan yang kreatif.2 6. Oleh itu sebagai guru amat penting bagi kita untuk mempunyai konsep yang jelas mengenai kreativiti dan kriteria-kriteria yang boleh digunakan sebagai kayu pengukur dalam menentukan kreativiti pelajar. seorang ahli sains terkemuka. Mengikut Torrance (1969). Dalam gimnastik artistik matlamatnya adalah jelas. mengganggapnya sebagai salah satu daripada ”multiple intelligence” yang meliputi pelbagai fungsi otak. Ini adalah disebabkan tekanan ke atas pelajar untuk mengikut normal sosial dan pelbagai hukum dan peraturan yang ditetapkan agar boleh menyesuaikan diri dan berfungsi dalam masyarakat. Kekreatifan mereka tidak mengenal sempadan dalam proses mereka meneroka dan berangan-angan (fantasi) tentang persekitaran mereka. 6. bukan semua pelajar akan memberi respon yang sama kepada kreativiti. Terdapat perbezaan yang ketara antara gimanstik pendidikan dengan gimnastik artistik. ciri-ciri berikut yang terdapat pada para pelajar membantu untuk mereka belajar secara kreatif. Pembelajaran bagi kanak-kanak adalah satu proses yang aktif dan melibatkan membuat keputusan. • Mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang lama • Keupayaan untuk menyusun • Melihat dari sudut atau perspektif yang berlainan • Meneroka sebelum pengajaran formal • Menggunakan ”silence” dan ”hesitation” • Melihat dengan lebih dekat • Menggunakan fantasi dan imaginasi untuk menyelesaikan masalah • Bercerita dan menyanyi. Namun demikian. Kemahirankemahiran yang hendak dipelajari itu tidak ditentukan terlebih dahulu dan praktiknya tidak terikat kepada kaedah-kaedah tertentu. Justeru. Namun setelah pelajar itu meningkat dewasa sifat kreatif ini akan semakin berkurangan.3 PENDIDIKAN KREATIF LATIHAN 6. serta menginterpretasikan perlakuanperlakuan di samping menentukan cara terbaik untuk mempraktikkan kemahiran-kemahiran berkenaan.

perasaan. Otot-otot kasar dan halus perlu diperkembangkan dan 47 .3 Nyatakan peringkat perkembangan kreativiti pelajar berdasarkan kepada pendapat Lowenfi eld dan Brittain (1982)? 6. ruang dan bahan-bahan 3D. Antara objektif pergerakan kreatif ialah. beban dan ruang serta idea • Meningkatkan tahap kesediaan • Mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi anggota badan. Untuk mengelolakan pergerakan kreatif adalah diharapkan agar pelajar dapat memanfaatkan penggunaan otot kasar dan halus dalam mengadakan aktivitiaktiviti pergerakan itu. • Pra-skema: Pelajar cuba menggambarkan pengalaman mereka • Skema: Pelajar meneroka cara dan kaedah baru. • Peringkat ’scribbling’ di mana pelajar meneroka alam sekitar dengan menggunakan panca inderayang dijelmakan melalui lakaran-lakaran secara rawak. Ruang. Masa dan Daya Dalam pergerakan kreatif pelajar akan berasa bebas untuk bergerak untuk meluahkan perasaannya. Peringkat ini pelajar telah mula menggunakan simbol.3 Unsur Pergerakan – Tubuh Badan. Menunjukkan minat untuk bekerja dan boleh mengawal pearasaan dalam kumpulan yang tidak dikawal oleh orang dewasa. Untuk itu kita perlulah menyediakan ruang dan masa bagi pelajar meneroka dan menghasilkan idea-idea mengikut cara mereka sendiri. Dengan itu pergerakan kreatif boleh berlaku dimana-mana sahaja. LATIHAN 6. menginterpretasi tugas mengikut kefahaman mereka sendiri dan memberi peluang kepada mereka mencuba langkah-langkah yang boleh mereka fi kirkan tanpa batasan atau had yang ditetapkan oleh guru.3. • Realisme visual: Pelajar mula menyedari peranan kumpulan sosial. Kreativiti pada umumnya adalah berkaitan dengan ekspresi idea.3. Lukisan menjadi lebih realistik dalam menggambarkan pengalaman sebenar. Kebebasan ini akan membantu pelajar belajar berdikari dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka disamping meningkatkan keupayaan minda mereka. Sebagi guru. Lakaran ini kemudian menjadi lebih sistematik dan terkawal. • Pergerakan yang bebas untuk menggerakkan anggota badan • Mendapat pengalaman untuk meluahkan perasaan. kita seharusnya menggalakkan keunikan dan keaslian idea pelajar supaya mereka tidak beranggapan bahawa mereka perlu meniru dan mempunyai idea yang sama dengan kanak-kanak lain. Dia tidak memerlukan orang dewasa untuk dijadikan contoh untuk dibuat peniruan. Dengan bermain pelajar berasa bebas untuk terlibat mengikut cara mereka tersendiri.6. masa. Mereka meneroka dengan warna.2 Perasaan dan Tanggapan Deria Lowenfi eld dan Brittain (1982) mencadangkan empat peringkat dalam perkembangan kreativiti pelajar. emosi dan semua aspek ini sering dilihat apabila melihat pelajar bermain. Dalam melalui peringkat perkembangan ini pelajar mempelajari juga tentang diri mereka melalui ekspresi yang dijelmakan atau yang dihasilkan. mencari pola untuk menerangkan perhubungannya dengan alam sekitar.

UJIAN 1 PENEROKAAN. kreativiti dan pemikiran serta emosi dan bagaimana untuk berkomunikasi denganapa yang mereka lihat. bergerak dan berfi kir dengan setiap aktiviti pembelajaran. – Bahagian atas mencerminkan keringanan • Masa − Pergerakan yang cepat sedikit menggunakan masa − Pergerakan lambat banyak menggunakan masa − Kederasan pergerakan tidak semestinya berterusan − Had laju atau kederasan pergerakan bolehlah dijadikan sebagai rentak. Seni 48 . Seperti telah tersedia maklum penekanan kepada pergerakan banyak tertumpu kepada potensi nilai pendidikannya. • Ruang − Merupakan lingkungan pergerakan samada lingkungan umum) personal space)atau lingkungan kendiri (general space) − Aras: tinggi. belakang. Topik ini bukan sahaja meneydiakan cara tambahan untuk belajar membaca. – Bahagian bawah anggota badan mencerminkan kekuatan tenaga badan. atas. Seni dalam pendidikan mengajar pelajar begaimana untuk menangani secara produktif terhadap sumber-sumber imaginasi. bawah • Aliran – Pergerakan yang dilakukan itu samada bergerak secara bebas atau terkawal. menulis dan mengira bahkan menggalakkan mereka dengan memberi pelbagai pandangan dan bahasa untuk mereka berfi kir secara kreatif. • Imbangan badan – Tenaga yang digunakan untuk bergerak. dengar. sisi. sederhana dan rendah − Arah: depan. sentuh. beat atau pulse. potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni. RUMUSAN • Topik ini memberi penekanan tentang pengetahuan asas tentang pergerakan yang merangkumi pergerakan asas.dimatangkan terlebih dahulu untuk meningkatkan tahap kesediaan pelajar. pendidikan pergerakan dan pendidikan kreatif. MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN EKSPRESI PENGENALAN Seni dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. Untuk memahami unsur pergerakan dengan lebih baik disenaraikan di bawah komponen-komponen asas pergerakan. Matlamat pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan (menengah dan rendah) adalah untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang berkaitan bagi membantu pelajar untuk mencapai keupayaan sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan penyumbang yang aktif dalam masyarakat. bahkan Seni dalam Pendidikan dapat memberikan kanak-kanak keseronokkan dan kegirangan di dalam bilik darjah. imaginative dan kritis. Bukan itu sahaja.

melompat dari atas meja atau kerusi. tali panjat dan rangkarangka panjat sahja untuk mendapatkan pengalaman peralatan. 7. melintasinya dan membuat bentukbentuk dengan menggunakan anggota-anggota semasa beraksi.dalam Pendidikan juga mengajar remaja untuk membuat ekpresi diri terhadap apa yang mereka tanggap dan rasa melalui pelbagai bahasa. bergayut pada tali panjat. Pelajar diperingkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan disepanjang alang atau bangku yang rendah. melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah. bongkah dan rotan. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan.1. Tujuannya adalah untuk menjadikan pelajar menjadi seorang yang benarbenar lebih berimaginatif. Kemudian setelah mahir menggunakan peralatan barulah digalakkan untuk memindahkan keaktiviti menggunakan peralatan yang sebenarnya. Mereka boleh mencuba pelbagai cara untuk bergerak di atas palang.1 Meneroka Alat dan Bahan Apabila kanak-kanak sudah menguasai aktiviti-aktiviti lantai pelajar juga digalakkan untuk meneroka pengalaman peralatan. Semasa proses ini berlaku guru. menerusi dan bawah. Anda digalakkan untuk meneroka dengan membuat ekperimen. tidak digalakkan untuk menilai aktiviti yang sedang dijalankan sebaliknya guru hanyalah berperanan sebagai fasilatator atau pembimbing dan membimbing pelajar untuk menemui sesuatu yang lebih spesifi k tentang diri mereka. Pengalaman 49 . menyelidik untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui lagi iaitu melaksanakannya dengan cara menjelajah. palang selari. ataupun bergerak dari satu bahagian kesatu bahagian lain di atas palang bertingkat. kerusi. gelong rotan. tali. Guru dilarang memaksa pelajar melakukan atau menggunakan sesuatu peralatan. Pengalaman meneroka merupakan suatu situasi pembelajaran. kerusi. meja. Setengah-tengah sekolah hanya menggunakan bangku panjang. 7. Latihan-latihan berhalangan dirancang berpandukan penggunaan peralatan yang mudah diperolehi seperti meja. Ini semua adalah untuk menguatkan keyakinan pelajar mempelajari konsep-konsep seperti di atas. Pelajar pada tahap aplikasi bolehlah mencuba berbagai cara untuk masuk ke dalam sesuatu ruang alat. Pengenalan secara ini akan membawa pelajar berjinak-jinak dan dapat membiaskan diri dengan peralatan yang digunakan dalam latihan sebenar. gegelang. Seperti palang imbangan. bergayut diatas palang atau tali. Dalam erti kata yang lain meneroka adalah bermaksud menggunakan pelbagai bahan dan kaedah. bangku panjang. Biasanya peralatan yang diimprovisasikan atau dimanipulasikan menjadi kegemaran pelajar untuk melakukannya. atau bergerak di sepanjang rangka panjat. Pelajar pada tahap kawalan boleh memulakan dirinya untuk membuat penyesuaian menggunakan peralatan yang sebenar. Ini akan dapat membina keyakinan diri pelajar. melompat. peti pelana dan gelang. iaitu menyamping. Mereka boleh diperkenalkan kepada alatan tertentu dengan cara menggalakkannya meninjau dan meneliti alat .1 PENEROKAAN Penerokaan membawa maksud.

Bagaimanakah cara-cara untuk meneroka sesuatu aktiviti? 7. bola tampar atau pun dari alatan aras tinggi. (iii) Pelajar juga perlu bersedia untuk menggunakan kemahiran mengguling dengan spontan apabila berlaku kecemasan. bola keranjang.2 Meneroka Cara Pengolahan dan Manipulasi Pelajar d itahap penggunaan dan kecekapan sudah bersedia untuk meneroka cara pengolahan sesuatu aktiviti dan cuba memanipulasi tubuh mereka supaya boleh melakukan aktiviti gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar lagi. kesedaran ruang dan kesedaran kinestetik ketika berada di atas sesuatu perlatan. mereka perlulah pula memberi perhatian kepada lakuan imbangan. bentuk. seperti terjatuh dalam permainan bola sepak. 7.3 Meneroka Idea dan Isi Kandungan Pelajar digalakkan untuk meneroka idea dan isi kandungan yang terdapat didalam pergerakan seperti aktiviti mengguling dan mengimbang.2 MEMPEROLEH PENGALAMAN Pengalaman dalam seni visual. MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN EKSPRESI 127 7. (a) Aktiviti Mengguling (i) Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagianbahagian anggota yang lain di sekeliling sesuatu paksi. membongkok. Pelajar boleh meningkatkan keupayaan mereka dengan menggabungkan lakuanlakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap dan mengguling. mengguling. Pelajar juga harus digalakkan supaya memberi perhatian terhadap kualiti pergerakan mereka semasa menjalani latihan pola-pola pergerakan dan mengadunkannya ke dalam suatu bentuk urutan dengan sempurna. Tema-tema yang paling sesuai seperti melompat. mendarat. melentur. cara bergerak dan cara menyokong beban anggota yang jauh lebih mencabar. muzik dan pergerakan akan menjana 50 . memusing dan mengayun bertujuan untuk membina tubuh yang mantap. pantas atau perlahan mengikut pilihan individu. melakukan imbangan-imbangan bukan simetri serta imbangan-imbangan terbalik adalah sesuai kepada pelajar yang beradad di tahap ini. Di atas pengalaman-pengalaman yang diperolehi itu pelajar seringkali cuba untuk mempraktikkan lagak ngeri gimnastik artistik sebagai gerak balas kepada perlakuan gimnastik.1. Kemungkinan ada pelajar yang meminta bantuan guru untuk melaksanakan sesuatu lakuan gimnastik atau memperbaiki gaya lakuan yang telah mereka tonton atau yang sedang mereka pelajari. Untuk itu bimbingan guru adalah penting pada peringkat ini.1. Pelajar akan melakukan aksi-aksi seperti. (ii) Pelajar juga boleh mempraktikkan lakuan mengguling dengan cara menjunam atau mempraktikkan lakuan mengguling dengan kadar pergerakan yang berbeza-beza. bola jaring.yang melibatkan kebolehan memindah beban ke pelbagai bahagian anggota. Apabila pelajar telah meninjau pada tahap kecekapan. TOPIK 7 PENEROKAAN. • Dirian tangan • Roda kereta • Gulingan • Imbangan dan sebagainya.

membuat penilaian dan bijak membuat pilihan. Terdapat banyak nilai-nilai pembentukan peribadi yang boleh didapati didalam aktiviti main. rangsangan kognitif mereka turut sama menggerakkan pemikiran dan kreativiti mereka. 7.2. Bagi perkembangan kognitif.pembelajaran kanak-kanak dalam pelbagai bidang. • Permainan dapat meningkatkan keupayaan lokomotor seperti berlari. kanak-kanak menggunakan seni untuk meluahkan fi kiran dan idea mereka. mencipta secara kreatif. matematik. bertindak. mula dan berhenti. menyelinap. • Membantu pelajar memahami dan mematuhi peratur-peraturan dan arahanarahan. • Memahami diri sendiri dan diri orang lain.permainan. mengambil risiko.1 Pelbagai Strategi Memperoleh Pengalaman Pengalaman yang diperolehi dalam seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran kinestetik yang mendalam. muzik dan lain-lain. Selain mempunyai potensi untuk menyuburkan kedua-dua aset yang diperkatakan itu permainan mengandungi daya tarikan yang cukup berkesan iaitu keseronokan.2: Pelbagai cara untuk memperolehi pengalaman 7. Permainan merupakan nilai riadah yang sungguh menakjubkan. Antara objektif permainan ialah: • Menyediakan aktiviti lasak yang secukupnya bagi kelompok otot besar dengan tujuan mengembangkan daya potensi yang memberi kesan kepada pengembangan dan pengawalan otot dengan baik • Membina kebolehan-kebolehan berlari. • Memupuk kecergasan mental dalam kerangka perancangan strategi permainan. • Kebanyakan aktiviti-aktiviti didalam permainan dapat memberi kesan yang positif kepada perkembangan asas kemahiran motor yang berpadanan di samping dapat menyediakan asas untuk perkembangan dan pengekalan kecergasan fi zikal. pilihan dan strategi. 51 . Antaranya ialah: • Kesukaran dalam permainan bukan sahaja melibatkan bentuk fi zikal tetapi lebih menitik beratkan ketahanan nilai kognitif setiap pelajar seperti pemahaman tentang peraturan. bahasa. kepintaran mengunakan tubuh badan dan pengalaman ini akan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk menyelesaikan masalah. • Mempelajari cara-cara mengendali dan mengawal anggota semasa dalam keadaan tertekan.2. • Menggalakkan pelajar bermain dengan rakan-rakan sebaya mengikut peraturan dan tingkahlaku yang positif seperti tidak bergaduh. • Permainan boleh digunakan untuk mengajar dan memperkukuhkan konsep-konsep akedemik yang khusus seperti yang terdapat dalam matapelajaran sains. • Apabila pelajar diberi peluang untuk mengubahsuai dan mereka cipta permainan.2 Aktiviti Memperoleh Pengalaman Terdapat pelbagai cara pelajar memperolehi pengalaman antaranya ialah melalui permainan. membuat eksperimentasi. Rajah 7. pertanggungjawapan. meneroka. nilai kecergasan yang tinggi dan bertindak sebagai alat yang amat ampuh untuk menyalurkan rasa ketahanan semulajadi di dalam jiwa pelajar didalam pelbagai peringkat. • Menggalakkan pelajar bermain secara adil dan bersemangat kesukanan yang terpuji.

menangkap. Ini adalah disebabkan kebanyakan kemalangan yang berlaku adalah disebabkan kerana paksaan guru atau jika pelajar belum bersedia melakukannya. • Permainan juga mempunyai potensi untuk meningkatkan tahap kecergasan seperti kekautan. 7. Jika pelajar belajar berlari dan melompat melepasi halangan yang rendah.pengalaman yang sedemikian memberi pelaung kepada pelajar untuk mencapai keupayaan mengawal sesuatu objek melalui penggunaan pola motor yang khusus. membaling. • Permainan juga dapat memantapkan keupayaan manipulatif asas seperti melontar. Pengalaman. Pengalaman ini sesuai untuk pelajar berada di tahap prakawalan dan tahap pengawalan kecekapan kemahiran yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan sesuatu kemahiran yang menghadapi masalah dalam melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi yang dinamik atau terbuka. kadar kesukaran tugas perlu juga ditingkatkan dan pada masa yang sama kebolehtelahan relatif kemahiran dikekalkan. kordinasi. Pelajar perlu didedahkan kepada pengalaman sukan sebanyak mungkin 52 . • Permainan membina kecergasan motor seperti kelajuan. pelajar diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi kacang atau arah tuju pergerakan lawan. pelajar akan diberi peluang melibatkan diri dengan kemahiran-kemahiran asas dalam situasi tertutup atau berubah. ketinggian halangan itu boleh dipertingkatkan.melompat dan mengimbang. Untuk itu rancangan-rancangan yang terdapat di dalam permainan boleh disusun kepada tiga kategori pengalaman mengikut tahap kemahiran pelajar antaranya ialah: (a) Pengalaman Kemahiran Permainan Tak Varian Sebagai pengalaman awal. ketangkasan. jarak sasarannya bolehlah ditambah. Antaranya adalah berdasarkan kepada pengalaman permainan. kemahiran membaling dan menangkap pundi-pundi kacang bersama rakan mungkin dapat dipindahkan dan dipraktikkan dalam kemahiran membaling dan menangkap bola jaring atau bola lisut. Pengalaman itu dirancang sebegitu rupa agar latihan berkenaan menjadi semirip yang mungkin dengan situasi pengalaman sebenar. Sebagai contoh. Contoh. Apabila kecekapan sesuatu kemahiran itu meningkat.2. (b) Pengalaman Kemahiran Permainan Dinamik Apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang membolehkan mereka bermain dengan cekap mereka haruslah diberi peluang untuk mempraktikkan kemahiran mereka itu dalam kedaaan serupa seperti dalam keadaan permainan yang sebenarnya.3 Kepentingan Pengalaman Secara Langsung Segala aktiviti yang dilakukan boleh didapati secara langsung berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh. semasa pelajar membaling bola ke sasaran yang tidak bergerak. Jangan paksa pelajar melakukan aktiviti jika dia tidak bersedia melakukan sesuatu kemahiran. keseimbangan dan lain-lain. kelenturan dan ketahanan kardiovaskular. mengelak. Dalam pengalaman tak varian. mengelecek dan lain-lain lagi. daya tahan. menendang.

perlakuan mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan. Pengalaman-pengalaman seperti ini mengalakkan pelajar untuk memajukan dan mengutarakan teknik yang telah dipelajari ke dalam situasi-situasi tertentu. Adalah penting untuk membezakan antara pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran (pengalaman kemahiran permainan tak varian dan dinamik) dengan pelajaran yang bertujuan memupuk keghairahan untuk dan menimba pengetahuan bermain pelbagai jenis permainan. Dengan adanya aktiviti bermain boleh membantu mereka menghayati rasa keseronokkan. Peningkatan daripada pengalaman kemahiran permainan tak varian kepada pengalaman kemahiran permainan dinamik dan seterusnya kepada pengalaman bermain sebenar adalah agak logik dan merupakan perkembangan yang wajar. Ciri-ciri generik tahap kemahiran: (a) Tahap Prakawalan • Pelajar menghadapi masalah mengulangi sesuatu pergerakan yang berkesan secara berturut-turut.yang boleh terutamanya kepada permainan-permainan yang memerlukan gabungan pelbagai kemahiran. • Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan. Menggabungkan lebih daripada satu jenis kemahiran motor ke dalam permainan perhubungan kerjasama. Kebolehan menggunakan kemahiran dalam perhubungan yang menyakitkan hati dan bela diri yang mudah. Untuk memastikan masa yang sesuai bagi menukarkan daripada pengalaman kemahiran tak varian kepada situasi dinamik. (b) Tahap Kawalan • Pergerakan pelajar lebih tertib. guru hendaklah mengklasifi kasikan pelajar mengikut tahap generik kecekapan kemahiran. Terdapat juga perkembangan kemahiran itu terbina akibat daripada pengalaman bermain. namun bermain sahaja bukanlah hanya satu-satunya cara paling berkesan untuk meningkatkan ketrampilan kemahiran motor pelajar. (c) Pengalaman Bermaian Permainan Pelajar banyak terdedah kepada permainan. Pola perlakuan mereka berubah-ubah dari satu percubaan ke satu percubaan. • Kejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan kesungguhan usaha dan bimbingan. • Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak serupa. 53 . • Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya bertentangan dengan kaedah praktik kemahiran yang sebenar. • Pelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul. kegembiraan dan kejayaan. kepuasan. Kemahiran permainan jenis dinamik melibatkan dua aspek kemahiran. . Pelbagai bentuk emosi akan tercetus daripada pengalaman bermain. terkawal dan nampak lebih mengikut kehendak mereka. • Pelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan tidak cekap semasa mempraktikkan kemahiran.

• Walaupun konteks tugas berubah-ubah. pergerakan dan visual mereka. 7. 7. (d) Tahap Kecekapan • Kemahiran hampir dapat dipraktikkan secara otomatik dan pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir sama. pelajar masih mampu melaksanakan kemahiran dengan betul • Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka dalam situasi. lakuan-lakuan pergerakan dapat dipraktikkan dengan jaya. Aapabila ianya digabungkan secara harmoni. Perasaan ini berkembang mengikut tahap umur dan pengalaman seseorang. • Oleh sebab sesuatu pergerakan itu masih belaum dapat dipraktikkan secara automatik.3 EKSPRESI Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan. pelajar perlu menumpukan perhatian yang lebih kepada apa yang sedang dilakukannya.3. riang. mendengar dan melihat secara langsung dunia mereka dengan cara tersendiri. • Pelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di luar jangkaan dalam konteks permainan. namun masih mampu mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati. (c) Tahap Penggunaan • Dengan penumpuan. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain. dukacita dan sebagainya. Media-media ekspresi boleh dilihat dalam bentuk catan. ekspresi ayang terhasil menjadi estetik. menyentuh. tubuh badan. bunyi.• Percubaan pelajar untuk menggabungkan antara satu jenis pergerakan dengan yang lain atau mempraktikkan sesuatu kemahiran dalam hubungannya dengan objek atau dengan rakan pemain. baik yang terancang mahupun yang tidak terancang. Mereka boleh mempraktikkan secara tekal. biasanya tidak terhasil. suara atau bunyi. Untuk itu menjadi tanggungjawab seorang guru agar dapat membantu 54 . Bahasa-bahasa simbol yang digunakan untuk membuat ekspresi dalam aktiviti-aktiviti seni. Antaranya ialah. (a) Perasaan Perasaan yang dlahirkan merupakan hasil luahan daripada hati. Ini akan membatu para pelajar untuk merasa. • Pelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahiran-kemahiran kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa kemahiran. • Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi.1 Bentuk Ekspresi Terdapat pelbagai bentuk/cara ekspresi yang boleh dilahirkan oleh manusia untuk meluahkan perasaannya. • Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolah-olah tanpa perlu banyak usaha.situasi yang boleh diramal. Ia merangkumi perasaan sedih.

pelajar supaya dapat mengawal perasaan apabila melakukan sesuatu perkara. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. Untuk latihan menahan kesabaran dan penerapan nilai-nilai murni perlu ditekankan dalam sesuatu aktiviti permainan sebelum menjurus ke perlawanan yang sebenar. (e) Bukan Lisan Segala arahan-arahan yang bukan lisan dan gambaran-gambaran yang diperolehi akan ditafsirkan dengan sebaik mungkin agar tidak disalah tafsirkan. Kebanyakan pergaduhan atau perkelahian berlaku keranan arahan yang diterima secara lisan tidak jelas dan tidak difahami oleh penerima. Konsep kendiri yang unggul berkait rapat dengan keupayaan kawalan fi zikal dan emosi. Yang menang akan berperasaan gembira manakala yang kalah akan merasa kecewa. Reaksi pelajar perlulah di dalam tahap sentiasa bersedia dan segala tindakan yang dibuat hendaklah tepat dan betul. (b) Lisan Arahan yang dikemukakan secara lisan perlulah difahami dengan sebaik mungkin agar dapat difahami dengan jelas dan tidak disalah ertikan. (f) Idea Semua idea-idea dan kebolehan menjana minda perllah digunakan didalam melaksanakan ekspresi pelajar. (d) Emosi Emosi memainkan peranan penting dalam luahan ekspresi diri pelajar. Untuk itu beberapa latihan dan kemahiran perlu diadakan untuk mengawal perasaan. Manakala sepenerima akan mengikut kehendak arahan tersebut. (c) Reaksi Apabila melihat sesuatu masalah pelajar akan dapat membuat tindakan yang tepat akibat daripada latihan dan pengalaman yang telah diterima. membuat inferen dan meramal • Mencetuskan atau menjanakan idea dalam sesi perbincangan • Menentukan sumber sama ada boleh dipercayai atau tidak • Mengusul dan memeriksa andaian • Menimbang dan membuat keputusan 55 . Antara kebolehan yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfi kir. Terutama ketika sedang bermain. Oleh itu pengalaman-pengalaman jasmani bolehlah dianggap sebagai salah satu cara terbaik yang boleh dimanfaatkan untuk memantapkan ciri-ciri konsep kendiri yang unggul itu. Oleh itu penting bagi guru untuk menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti-aktiviti permainan supaya ia boleh mencetuskan suasana keriangan. memang menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Kebiasaannya segala bentuk arahan yang berbentuk bukan lisan mudah difahami dengan jelas. Untuk itu untuk meluahkan ide-ide yang bernas seseorang pelajar itu perlulah mengetahui kemahiran berfi kir. Persaan atau emosi yang ditonjolkan oleh pelajar kadangkala dapat diterima dan kaladangkala dicemuh oleh individu-individu lain. Ciri-ciri kemahiran berfi kir adalah seperti berikut: • Membanding dan membeza • Merumus.

Semasa aktiviti menggambar segala masalah yang ada akan dipindahkan dari dalam minda ke atas kertas. (g) Menggambar Aktiviti mengambar adalah penting untuk menjadi sebahagian daripada cara untuk mengawal emosi pelajar. Bagaimanakah seseorang pelajar dapat meluahkan ekspresi diri dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. 56 . kemahiran berfi kir. Kematangan perasaan merujuk kepada kebolehan menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak diduga tanpa membabitkan perasaan yang keterlaluan atau tekanan jiwa.• Mencipta metafora atau analogi • Menganalisis dan menilai • Menyelesaikan masalah. 7.3. Manakala setiap hasilan menggambar itu boleh didefi nisikan sebagai tafsiran terhadap tingkahlakunya.2 Unsur Perasaan dalam Ekspresi Perkataan perasaan merupakan satu konsep yuang susah hendak dihuraikan tetapi ia hampr sama dengan pengkajian emosi. penguat kuasa dan penilai terhadap pembentukan tingkah laku. Tegasnya tidak ada dua individu yang serupa dari segala segi. Emosi dan perasaan kanak-kanak adalah lebih hebat sifatnya berbanding dengan orang dewasa. 7. Perasaan atau reaksi seseorang individu terhadap sesuatu situasi itu tidak sama dengan individu-individu lain.guru yang menjadi model.3 Penyampaian yang Berekspresif Semua bentuk penyampaian oleh pihak guru mahu pun oleh sekolah perlulah yang bersifat berekspresif. Dengan ini untuk mendapat satu perasaan yang stabil sikap dan konsep kendiri yang stabil kanak-kanak boleh dicorakkan oleh tingkah laku dan perilaku ibu bapa dan guru. (h) Menghasilkan Setiap apa yang dihasilkan baik berdasarkan aktiviti menggambar. Pada umumnya kematangan perasaan dapat dicapai melalui percambahan emosi yang ceria dan sepoi secara beransur-ansur. dia mungkin tidak akan memahami kenapa seorang kanakkanak itu bersikap negatif terhadap sesuatu situasi yang dianggap remeh yang tidak sewajarnya menimbulkan reaksi yang sedemikian. Daripada perlakuan dan tingkahlaku guru yang dianggap sebagai model. fasilitator dan pemudahcara pelajar akan cuba untuk mengikutnya. Jika seorang dewasa tidak menyedari hakikat tingkah laku kanak-kanak.3. Dengan mengadakan aktiviti menggambar membolehkan pelajar itu mengalihkan tumpuannya kepada kertas yang ada dihadapannya. Secara tidak langsung pelajar akan dapat dipengaruhi oleh guru berdasarkan konsep kendiri dan sahsiah yang sedia ada. Kematangan dari sudut perasaan merupakan satu nciri penting dalam persekitaran seni dalam pendidikan. arahan lisan dan bukan lisan serta perasaan adalah merupakan ekspresi diri pelajar dalam melaksanakan sesuatu perkara. Perasaan merupakan sebagai reaksi badan terhadap rangsangan yang ia tidak bersedia menghadapinya atau yang memberikan sumber manfaat dan kerugian yang mungkin kepada seseorang.

57 . pasangan. susun atur bilik) • Rangsangan emosi (motivasi. Ini secara tidak langsung akan membebaskan pelajar daripada sebarang tekanan persaingan yang kerap kali membawa kesan tingkah laku yang merosakkan. kebolehan dan kelemahan tingkahlaku. Dalam permainan koperatif pelajar dibimbing dan diasuh agar membesar menjadi insan yang murni. visual. struktur) • Rangsangan sosiologi ( diri sendiri. bahan dan peralatan permainan. makanan/minuman. Konsep yang menjadi teras dalam permainan koperatif ialah bermain besama-sama bukannya bermain untuk bersaing dan pelajar adalah bebas untuk mengubahsuai permainan mengikut kehendak situasi dan daya kreativiti. suhu. Untuk mempengaruhi pelajar supaya lebih berekspresif pengaruh personaliti terhadap pembelajaran perlu ditekankan. waktu belajar.3. Guru juga perlu mempercayai kebolehan setiap pelajar terutama dari sudut kognitif dan juga kemahiran motor. (ii) Pendekatan berbentuk pendekatan terarah iaitu guru akan mengawal persekitaran penemuan. Pembentukan sahsiah juga boleh menyebabkan pelajar itu menjadi seorang berekspresif. Permainan jenis ini boleh dimainkan dimana-mana sahaja tanpa memerlukan banyak peralatan. kelompok) • Rangsangan fisiologi (kekuatan persepsi yang merangkumi auditori. rakan sebaya. Penyesuaian yang berjaya akan menghasilkan konsep kendiri positif manakala kegagalan akan membawa konsep kendiri yang negatif. kemahiran yang telah sedia ada dan minat pelajar. pemproses otak kiri dan kanan.Konsep kendiri bermaksud imej kendiri. Seperti jenis permainan. 7. ruang. Konsep kendiri terbentuk hasil daripada interkasi pelajar dengan orang lain dan penyesuaian diri pelajar dengan alam sekitar. (iv) Permainan rekaan guru menjadikan kanak-kanak lebih menyeronokan dan dapat menumpukan perhatian dengan penuh minat. Permainan dimainkan secara serentak. pergerakan) • Rangsangan psikologi (analitik atau global. kanestetik. bentuk dan objektifnya. dan impulsif atau refl ektif) Dengan adanya pembentukan sahsiah yang positif dan konsep kendiri yang positif oleh guru diharapkan dapat membolehkan pelajar bersifat lebih ekspresif dalam melaksanakan matapelajaran seni dalam pendidikan. Ia merangkumi tentang gambaran rupa. kesihatan. tanggungjawab. (iii) Guru boleh membuat pengubahsuaian aktiviti permainan. (ii) Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan sama-sama berinteraksi dengan pelajar. bunyi. Aktiviti-aktiviti Permainan: (a) Permainan Rekaan Guru (i) Guru perlu memahami pelajar terutama dari segi kebolehan.4 Aktiviti Antara aktiviti yang dilakukan dalam mengujudkan pelajar seupaya menjadi lebih ekspresif ialah melaksanakan permainan yang bersifat koperatif dan sukan. Untuk itu gaya pembelajaran perlulah dirangsangkan pada setiap pelajar: • Rangsangan persekitaran (cahaya. Terdapat perbezaan permainan koperatif dengan permainan lain terutamanya pada struktur. keazaman. (b) Permainan Rekaan Kanak-kanak (i) Pemainan jenis ini boleh dikategorikan dalam spektrum pembelajaran yang berkaitan dengan kreativiti.

Jari jemari ini akan tetap bekerjasama untuk mencapai tugasan yang diberi. Rangsangan persekitaran Rangsangan emosi Rangsangan sosiologii Rangsangan fi siolo PENGHUBUNGKAITAN 8. masa ikut kehendak dan persetujuan kumpulan.1 PENGENALAN Setiap insan yang hidup tidak boleh hidup bersendirian tanpa adanya rakan. Untuk itu prinsip perpaduan adalah penting. akan tetapi pergerakannya itu akan menghadapi masalah untuk membantu menggenggam sesuatu benda dengan erat. RUMUSAN • Penerokaan. memperolehi pengalaman dan luahah ekspresi merupakan satu aktiviti yang penting pada seni dalam pendidikan. Pengertian Penghubungkaitan Semua Benda Penghubungkaitan bilik darjah boleh diibaratkan seolah-olah seperti sepasang tangan dengan jejarinya yang dianggap sebagai pelajar. ia akan sentiasa mencuba untuk berinteraksi atau mencari idea-idea baru untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. (iv) Peruntukan masa tiada hadnya. manakala ibu jari sebagai gurunya Semua jejari pelajar ini dibolehkan bergerak dan berfungsi dengan bebas tanpa had mahu pun sekatan untuk meneroka seberapa banyak mungkin idea-idea yang baru yang boleh didapati di persekitarannya. Ini adalah disebabkan pada topik ini pelajar diberi peluang pendedahan mengenai cara-cara untuk penerokaan dan cara-cara untuk pengolahan dan memanipulasi sesuatu aktiviti. (v) Satu kumpulan dua atau tiga orang. langkah-langkah membaik pulih atau penambahbaikan masalah yang dihadapi dan seterusnya akan membuat kesimpulan samaada masalah itu telah diselesaikan atau sebaliknya. sementara ibu jari berperanan sebagai penyokong. pembimbing dan pembantu.(iii) Pelajar yang tidak mempunyai pengalaman diberi masa secukupnya untuk memahirkan dirinya sehingga. Walau pun seseorang itu tidak mempunyai ibu jari. Di samping itu juga pelajar telah diberi pendedahan mengenai dengan unsur-unsur perasaan dan emosi pelajar dan tahu bagaimana untuk menguruskan emosi supaya boleh meluhan perasaan terhadap ekspresi diri. Tetapi akan terhapus apabila mereka telah puas dan seterusnya akan mencuba mencari permainan baru lagi. Pada masa inilah ibu jari (guru) kehadapan untuk membantu jari jemari mengenggam sesuatu objek atau dari satu sudut pandangan guru pelajar pemahaman sesuatu idea atau konsep. Untuk itu ia akan mencuba mengenalpasti masalah. tetapi ia masih lagi boleh bergerak. Kebiasaannya masalah itu akan diselesaikan dengan pembagai cara. Ini adalah disebabkan penghubungkaitan merupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkaitan rapat antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah. 58 .

(b) Memudahkan Pelajar untuk Mengingat Dengan mengguna konsep penghubungkaitkan ini pelajar akan lebih mudah untuk mengingatkan sesuatu mata pelajaran. (f) Dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam sesuatu proses pembelajaran pelajar. (e) Perkara-perkara kecil yang terpencil dan terasing tetapi penting dapat digabungkan dalam proses pembelajaran. (g) Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang tidak dapat wujud sebagai satu mata pelajaran. jantina dan budaya. (b) Kemahiran Sosial yang Penting untuk Berkomunikasi: Pelajar perlu mempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak menira agama.1 (a) Penghubungkaitan Merupakan Satu Jaringan yang Saling Berkait antara Satu Sama Lain Untuk meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata pelajaran maka satu jaringan yang khusus perlu diadakan terutamanya dari segi penghubungkaitan kemahiran-kemahiran pada setiap mata pelajaran. bangsa. Berkongsi kemahiran kepimpinan. LATIHAN 8. Sebagai guru. kita perlulah membantu sekolah untuk mewujudkan pengalaman-pengalaman umum yang akan melahirkan perasaan penghubungkaitan. 59 . Keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara penghubungkaitan ialah bergantung kepada tujuh criteria asas yang boleh dihuraikan seperti (a) Mempunyai Semangat Saling Bergantung:Untuk itu setiap pelajar perlulah mempercaya antara satu sama lain bahawa mereka perlu mempunyai semangat saling bergantung ke arah mencapai prestasi yang cemerlang bukan sahaja bagi diri sendiri malahan bagi semua anggota dalam kumpulannya. membina kepercayaan diantara satu sama lain dan menguruskan konflik. (c) Kesedaran akauntabiliti individu – setiap anggota dalam kumpulan akan sedar tanggungjawabnya terhadap prestasi semua anggotanya. Untuk itu konsep yang terdapat di dalam kemahiran berfi kir boleh diaplikasikan seperti penggunaan pengurusan grafi k. (d) Pembelajaran Berkesan Sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila pendekatan penghubungkaitan dilaksanakan berdasarkan aspekaspek berikut: • Pengajaran lebih terancang dengan disusun rapi dengan penetapan objektif. dan akan bertindak lebih kreatif. (d) Penilaian kumpulan dijalankan dari semasa kesemasa untuk memastikan kelancaran aktiviti. manusia untuk kesepaduan kepunyaan dan kepercayaan dilengkapi.Kelebihan Penghubungkaitan Apabila keperluan asas. barulah dapat kita mulakan pengajaran dan pembelajaran. (c) Melatih Minda Pelajar Supaya Sentiasa Kreatif dan Aktif Dengan adanya penghubungkaitan minda pelajar akan digerakan secara aktif.

seni visual dan pergerakan pelbagai disiplin ilmu yang terdapat di dalamnya.1 Menghubungkait Pengetahuan dalam Berbagai Mata Pelajaran Proses penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah berfokuskan kepada matlamat terakhirnya. emosi dan sebagainya.2 Menghubungkait Kemahiran dalam Berbagai Mata Pelajaran Dengan adanya penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat mengubung kait sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar.3 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran boleh diertikan sebagai matlamat pembelajaran atau objektif yang perlu diperolehi secara eksplisit dan implisit. 8. Rajah 8. 8. Hasil pembelajaran akibat daripada penghubungkaitan itu akan membuatkan sesuatu pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif. Rajah 8. • Aktiviti serta isi pelajaran adalah bersifat kontekstual iaitu ada hubung kait dengan kehidupan harian. • Berlaku aktiviti pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai secara menerentasi kurikulum. Seni.2. muzik dan pergerakan dapat dihuraikan seperti berikut.00 tgh 60 .2.isi pelajaran.2. strategi.1: Contoh Sedutan Ringkasan Mengajar Pendidikan Seni Visual Tahun : 4 jingga Bilangan pelajar : 28 orang Umur : 10 tahun Tarikh/ Hari : 15/05/2006 (Isnin) Masa : 11.00 – 12. muzik dan pergerakan dapat dihubungkaitkan dengan matapelajaran lain. Pergerakan 8. • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar adalah fokus utamanya. kaedah-kaedah yang jelas serta penggunaan bahanbahan pembelajaran yang relevan.3: Penghubungkaitan antara seni visual. MSP: Muzik. Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat. fi zikal.2 PENGHUBUNGKAITAN SENI VISUAL.4: Menghubungkait pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran 8. MUZIK DAN PERGERAKAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN Penghubungkaitan di antara mata pelajaran lain dengan mata pelajaran seni visual. Jadual 8. Iaitu dengan berdasarkan kepada Berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan bahawa muzik. • Kepelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya adalah kepelbagaian individu yang berbeza antara satu dengan lain seperti tahap mental.

Penglibatan (a) Motivasi Motivasi bermakna seni praktik menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini.Pelajaran : Seni Visual Perkara : Membentuk dan membuat binaan. Pelajar akan berasa terangsang apabila menyedari adanya sesuatu yang menarik yang bakal diperolehi. Terdapat kelemahan motivasi jenis ini ialah ia mempunyai kecenderungan mempengaruhi tumpuan seseorang individu itu lebih kepada ganjaran daripada tumpuan kepada usaha mempelajari. (i) Motivasi ekstrinsik Penggunaan insentif yang dirangsangkan dari luar (ii) Motivasi intrinsik Didorong oleh keinginan yang terbit dari dalam diri individu itu sendiri yang selalunya tidak dipengaruhi sebarang insentif luaran. melaksanakan dan memperbaiki prestasi atau tugas yang diberikan. menyusun bentuk-bentuk 3. menyusun bentuk-bentuk untuk mencipta satu binaan dengan kemas dan menarik 3. Tanpa dipaksa pelajar akan melakukan apa sahaja mengikut kehendak program itu. Motivasi ekstrinsik merupakan sebagai pendorong untuk menggerakkan individu-individu menuju kepada kejayaan. Motivasi dapat dibahagikan kepada dua. Tajuk : Binaan – berbagai-bagai bentuk dan penggunaan ruang. menggunting Pengetahuan sedia ada : Pelajar pernah melihat susunan bentuk-bentuk tiga matra sama ada melalui pameran atau televisyen Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran pelajar akan dapat: 1. • Motivasi dan hubungannya dengan minat • Motivasi dan hubungannya dengan keputusan • otivasi dan hubungannya dengan pertandingan.1 Motivasi. 61 . Pelanjutan.bentuk tiga matra. Penggabung jalinan Kemahiran : 1. membuat bentuk-bentuk dari kertas 2. Fasilitasi. iaitu. Penyampaian Pengukuhan. Dalam Seni dalam pendidikan motivasi boleh diklasifi kasikan kepada tiga aspek motivasi. 2. menggunting dan melipat kertas untuk membuat bentuk. menimbulkan sikap kerjasama untuk menghasilkan ciptaan antara rakan sedarjah Objektif Implisit : Menikmati hasil karya sebagai hiasan daripada bentukbentuk tiga matra 8.3. Motivasi jenis ini terdapat dalam pelbagai bentuk.

62 . • Bilik yang selesa • Terdapat peredaran cahaya dan udara yang sesuai • Bahan dan peralatan yang mencukupi • Kakitangan pembantu yang terlatih. • tunjuk cara. • Pamplet • Akhbar • Majalah. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka. tanggapan dan kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Terdapat pelbagai teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu pelajar supaya pengukuhan pada setiap mata pelajaran itu dilaksanakan. guru disekolah. pandangan. (ii) Mempelbagaikan pendekatan dan strategi pengajaran Terdapat pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran antaranya ialah. • Kertas edaran.(b) Fasilitasi Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang pengecualian. Pastikan juga bahan-bahan pembelajaran adalah mencukupi. • Bilik yang dapat merangsang minda pelajar (c) Penyampaian Pengukuhan Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam tingkahlaku yang positif. • penyelesaian masalah • simulasi • projek • bermain (iii) Penggunaan media (cetak dan elekronik) Media cetak seperti. Kesemuanya ini terbentuk hasil dari penglibatan secara total dengan interaksi yang aktif ibu bapa. (i) Bahan pembelajaran yang menarik minat pelajar Bahan pembelajaran perlulah yang menarik minat pelajar serta mesra pengguna. • perbincangan. Guru perlu membantu pelajar untuk menggunakan bahanbahan yang diguna pakai. Antaranya. rakan sebaya dan masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya. Dengan melibatkan diri secara aktif ianya secara tidak langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian. 148 TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN Untuk itu sekolah perlu disediakan dengan kemudahan-kemudahan yang membolehkan pelajar untuk belajar dengan lebih selesa tanpa ada sebarang gangguan serta serba kekurangan.

fenomena dan masalah pedagogi.2 Meta Kognisi. Ketiga-tiga pengetahuan ini penting untuk menggalakkan pelajar dapat membuat meta kognisi. dan sebagainya (iv) Media elektronik • Radio • Video • Televisyen • Bahan pelajaran dihasilkan oleh komputer. menganalisis dan menilai kesannya. Contohnya. • Pengetahuan strategi Pengetahuan tentang strategi tertentu yang lebih berkesan daripada strategi lain dalam menyelesaikan sesuatu masalah. 8. Pengetahuan meta kognisi ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis pengetahuan. Pembelajaran Bestari (a) Meta Kognisi Merupakan aktiviti mental yang digunakan untuk memantau. Proses refl eksi merangkumi 6 peringkat iaitu: Rajah 8. kefahaman. 63 . termasuk juga memikir-kan cara untuk memperbaiki dan merancang dengan membuat pengubahsuaian supaya dapat digunakan dengan lebih efektif.6: 6 peringkat proses refl eksi Berdasarkan rajah di atas. ingatan dan proses kognitif yang lain. Meta kognisi dikenali juga sebagai ”berfi kir tentang berfi kir” bila mana apabila kita berfi kir tentang berfi kir. Pengetahuan tersebut adalah seperti: • Pengetahuan personal Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Borich dan Tombari pula menyatakan bahawa meta kognisi merupakan satu cara individu menggunakan strategi kognitif untuk mencari dan mengumpul maklumat dan tahu bila dan dimana untuk menggunakan stratetgi kognitif tersebut. (b) Refleksi Refl eksi bermaksud sesuatu proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difi kirkan atau dialaminya. mengawal dan merancang untuk penyelesaian masalah. proses refl eksi bermula daripada peringkat. • Pengetahuan tugas Pengetahuan tentang variasi cara tersendiri dalam melaksanakan tugas. Contohnya cara menyelesaikan masalah matematik berlainan daripada cara membuat karangan. • Kefahaman Merupakan cetusan asas untuk mengenalpasti dan menjelaskan isu. • Komik.• Risalah. Refleksi. • Tranformasi Pada peringkat transformasi pula merupakan peringkat untuk merancang membuat tindakan seterusnya iaitu dengan mengambil kira segala faktor yang diperlukan.3. kita sebenarnya sedang menguruskan apa yang kita perlu difi kirkan. individu tahu dia lebih suka membaca pelajaran pada waktu pagi daripada waktu malam.

Untuk melaksanakan pembelajaran bestari yang berjaya beberapa pendekatan telah dilaksanakan oleh kementerian pelajaran. utama untuk memperolehi segala maklumat dan ilmu pengetahuan. pentadbiran dan membuat penilaian. Manakala buku teks hanya digunakan sebagai bahan rujukan sahaja. pandai. • Penilaian Pelaksanaan ini berterusan sehingga keperingkat penilaian.• Pelaksanaan Pada peringkat ini guru akan melaksanakan apa yang telah dirancang. penasihat. Instrument yang telah ditetapkan. berpendidikan. model sesuatu bentuk pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah mahir menggunakan alat bantuan mengajar tekini terutamanya komputer dan pelbagai alat multimedia yang lain. fasilitator. pengalaman dan kemahiran pedagogi seseorang pendidik. • Kefahaman baru Membuat satu perancangan pengubahsuaian. berpendidikan. Iaitu akan menilai segala tindakan yang telah diambil • Refl eksi Membuat segala refl eksi iaitu mengingat dan merenung kembali segala aktiviti yang telah dialaminya. Untuk itu computer akan digunakan secara meluas di dalam segala aktiviti pembelajaran. menguji atau mengkaji segala aspek dengan menggunakan. (ii) Penggunaan Komputer Komputer memainkan alat pembelajaran yang penting. Manakala matlamat pembentukannya ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan pendidikan yang bertaraf dunia dan boleh melahirkan generasi yang mampu untuk menghadapi segala cabarancabaran Wawasan 2020. peningkatan atau membuat tindakan susulan dan menjadi cetusan idea yang asas untuk membuat satu transformasi yang baru dan tindakan-tindakan yang berikutnya hingga menjadi satu bentuk lingkaran secara terus menerus demi mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Untuk itu pembelajaran bestari ialah pembelajaran yang membolehkan seseorang pelajar menjadi cerdas dan pandai. menganalisa dan menilai kesannya serta memikirkan cara untuk membaikinya untuk digunakan pada masa depan. (iii) Peranan Guru Peranan guru menjadi lebih luas iaitu bukan sahaja berperanan sebagai pengajar sebaliknya guru juga akan berperanan sebagai seorang pemudahcara. berilmu pengetahuan yang tinggi dan akan mempunyai budi pekerti yang baik. berpengetahuan dan berbudi pekerti yang baik. (c) Pembelajaran Bestari Bestari bermaksud cerdas. (iv) Peranan Pentadbir 64 . Antaranya: (i) Sekolah Bestari Mewujudkan sekolah bestari supaya dapat membina pelajar menjadi seorang yang cerdas dan pandai menggunakan teknologi-teknologi terkini dalam aktiviti pembelajaran mereka.

65 . • Menyediakan makmal computer supaya mudah bagi pelajar mengakses bahan-bahan pembelajaran melalui internet. • Memudahkan pihak sekolah berinteraksi dan berkomunikasi dengan cepat dan pantas dengan Pejabat Pelajaran Daerah. pandai menarik hati pelajar • Sensitive terhadap sikap dan tindak tanduk orang lain • Ada keyakinan diri sendiri terhadap tugas yang diberi • Peka terhadap persekitaran • Bertolak ansur dan bertimbang rasa • Dapat menyimpan rahsia orang lain. mental dan kerohanian yang sempurna • Sabar. membuat e-mail dan lain-lain lagi • Bilik guru dilengkapi dengan prasarana pengurusan maklumat dan sumber.pelajar dan inventori. menghadiri kursus-kursus jangka pendek. Nilainilai budaya ilmu yang hendak dipupuk dalam diri pelajar disekolah ialah budaya membaca. sumber serta pengedaran maklumat dan notis. sombong dan menunjuk-nunjuk. berita.• Pentadbir perlu menyediakan makmal teknologi maklumat supaya memudahkan guru dan pelajar mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan alat audio visual. • Mempunyai kefahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan pelajar • Mempunyai keadaan fi zikal. budaya belajar. • Pejabat pentadbiran pula akan dilengkapi dengan data base untuk pengurusan guru. melanjutkan pelajaran. mesej. Tindakan yang perlu diambil oleh guru ialah: (a) Peka Terhadap Persekitaran Sekolah (b) Meningkatkan Pengetahuan Kerja/Tugas Guru perlu mempertingkatkan pengetahuan tentang tugas dan kerja yang telah diamanahkan kepadanya dengan menghadiri kursus-kursus dalam perkhidmatan. Ciri-ciri sifat guru yang positif ialah: • Mempunyai sifat yang positif dan mempunyai pandangan • Berperibadi baik .tidak ego. Jabatan Pelajaran Neger dan Kementerian Pelajaran melalui Jaringan (network) Untuk meralisasikan matlamat pembelajaran bestari ini tercapai dengan jayanya. ramah. budaya menulis dan budaya berkarya. budaya berfi kir. pelajar-pelajar. Kementerian Pelajaran perlulah membuat tindakan segera dengan menggalakkan guru supaya bersedia untuk memperlengkapkan diri mereka dengan kemudahan-kemudahan teknologi maklumat terkini seperti penggunaan computer. Tujuannya berkomunkasi adalah untuk menyampaikan khabar. tidak mudah jemu. (c) Meningkatkan Hubungan Interpersonal Hubungan interpersonal dijalinkan melalui komunikasi. dan database. Tugas utama guru adalah untuk budaya ilmu di kalangan pelajar. e-mail. budaya berwacana. pendapat atau maklumat kepada pendengar. serta ibu bapa mereka. Pelajar juga digalakkan untuk mempertingkatkan hubungan interpersonal dengan rakan.

memilih tema merupakan langkah yang penting untuk memperkembangkan unit pembelajaran. internet untuk tujuan kuliah. Terdapat banyak tema dan cara untuk mengkategorikan pendekatan itu. Pendidikan Universiti Virtual dan Pendidikan Universiti Terbuka.1 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan. Dalam mengorganisasikan sesuatu pelajaran menggunakan Pendekatan Bertema pelajar diberi peluang untuk meneroka. Di sini.2 Pemilihan dan Penentuan Tema Justeru itu. mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang diterimapakai. menjelang tahun 2000 telah berjaya menubuhkan sebuah Universiti Terbuka (UNITEM/OUM) dan sebuah universiti virtual (UNITAR) yang menggunakan teknologi terkini seperti video-conferencing. aktiviti dan teknik yang disusun sekitar konsep atau tema. PENDEKATAN BERTEMA 9. teknik serta rancangan mengajar supaya dapat pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan.1 PENGENALAN 9.1. Ini adalah kerana banyak masa dan usaha yang perlu diberikan untuk meningkatkannya. badan berkanun atau swasta antaranya ialah Pendidikan Jarak Jauh.(d) Membuat Refl eksi Melalui Penyelidikan Tindakan Membuat refl eksi melalui penyelidikan tindakan dapat membantu dan mempertingkatkan tahap pengajaran serta pembelajaran guru serta dapat membuat pengubahsuaian dan membaiki kaedah. disenaraikan panduan untuk memilih tema yang boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pelajar: (a) Pemilihan tema yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut: • berasaskan konsep • berasaskan kemahiran • berasaskan kandungan dan kemahiran • berfokus kepada isu • berfokus kepada projek • berorientasikan kajian kes (b) Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut: 66 . Malaysia. (e) Merebut Peluang Pendidikan Terbuka Guru perlu merebut peluang yang sedia ada untuk mempertingkatkan tahap akademiknya kerana pemerolehan ilmu tidak hanya terhad di sekolah sahaja malahan kini telah merentasi sempadan Negara. Terdapat pelbagai bentuk jenis Pendidikan Terbuka yang dikelolakan oleh kerajaan. sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum. Unit pengajaran bertema juga membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman. 9. Kerana ia bukan sahaja boleh didapati dengan mudah tetapi memerlukan pengorbanan tinggi guru untuk memerolehi ilmu.1. Ia merupakan alat pengelolaan yang memberi peluang kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. Ini akan menghindari program yang tidak tersusun berpunca dari pelajaran harian yang tidak berkaitan.

kekuatan dan isu/cabaran dalam melaksanakan Pendekatan Bertema? (a) Kelebihan Pendekatan Bertema kepada Pelajar adalah seperti berikut: (i) untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (ii) untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan. Secara tidak langsungan dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara yang diajar dengan keadaan situasi yang sebenar. pokok tumbang dan sebagainya. 9. Dalam mata pelajaran matematik. (iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Beberapa justifi kasi perlu ada dalam membuat pemilihan tema. (ii) Bersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman dan kehidupan pelajar Pastikan tema yang dipilh ada kaitannya dengan pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. terutamanya dari segi penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya guru dapat mengajar dengan menunjukkan contoh-contoh yang sebenar dan ’hands on’ tidak kepada guru Cuma bercerita sahaja tanpa memberi pengalaman langsung kepada pelajar. (v) Guru berminat terhadap tema yang dipilih Guru hendaklah berminat dengan tema yang dipilih dan ini akan dapat memotivasikan dan mempertingkatan lagi penglibatan pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. pelajar akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti pokok bergoyang. (vi) Pemeringkatan tema dari yang mudah kepada yang lebih mencabar Pastikan tema yang dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan langkah-langkah pengajaran dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. (iii) dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu (iv) dapat menghadapi cabaran (v) dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam kehidupan (vi) untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal (vii) menyemai nilai empati.3 Kelebihan. Contoh: Tema Pokok.1. Ini akan memudahkan guru untuk membuat interaksi dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan. Untuk itu semua mata pelajaran boleh menggunakan tema ini. (iii) Bersesuaian dengan situasi. pelajar boleh menggunakan aktiviti mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat.(i) Boleh merentas semua matapelajaran Tema yang dipilih hendaklah yang boleh digunakan kepada semua matapelajaran. masa atau peristiwa Tema yang dipilih ini perlulah bersesuaian dengan keadaan situasi. Manakala dalam matapelajaran muzik. masa dan peristiwa yang berlaku pada masa kini. Kekuatan dan Isu/Cabaran Tahukah anda terdapat kelebihan. harmoni dan pemahaman sesama insan yang 67 .

prop.1 Tema dengan Isi Kandungan Mata Pelajaran (a) Bagaimana memilih tema yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Pemilihan sesuatu tema merupakan satu langkah yang penting dalam perkembangan sesuatu unit. • Mampukah pelajar membuat perkaitan yang signifi kan di antara disiplin-disiplin yang lain? • Bolehkah tema yang dipilih itu menarik dan sesuai kepada pelajar? 68 .2 PENGHUBUNGKAITAN TEMA DENGAN MATA PELAJARAN Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih berrsesuaian dengan masa. tempat. Selain itu pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih. Pilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan cuba terokai. minat dan latar belakang pelajar. menulsi. Berikut adalah beberapa soalan yang boleh membantu anda untuk memilih tema. berfi kir dan emosi serta sosial. Tema wujud dalam kehidupan seharian.pelbagai budaya (viii) untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait pengetahuan dan kemahiran (b) Kekuatan (i) pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk pergerakan. Tema yang dipilih dijadikan sebagai bahan untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur. Prinsip asas bagi penciptaan tema untuk improvisasi ialah mudah dan berfungsi. imej visual. asas matematik. bunyi dan muzik berasaslam tema yang diberi (ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti yang tinggi (iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan (iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi baru (v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan (vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran (c) Isu/Cabaran (i) kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran (ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan (iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang berbezabeza (iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas (v) kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbeza 9. 9. membaca.2. • Apakah konsep atau isu utama yang penting pada tema yang dipilih? • Apakah hasil pembelajaran yang sering ada pada setiap sukatan? • Apakah aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan? • Bagaimanakah aktiviti-aktiviti ini dapat membantu pelajar berfi kir?.

emosi.Apa yang saya tahu tentang tajuk ini? • W (want) --.2.2. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintergrasikan dengan mata pelajaran.1 PENGENALAN Program pendidikan Intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negra khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. Kelebihan dan kekurangan 9.jika tajuk-tajuk itu tentang bunyi-bunyian sebuah kolej tentang gambar-gambar boleh dipamerkan di atas papan bulletin bagi menunjukkan pelbagai contoh mengenai manusia dan mesin yang berupaya mengajar atau menyatakan mesej. jasmani. (v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset (vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan muzik (vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian contohnya sains dan matematik (viii) Bawa bahan bantu mengajar contoh batu karang Tema daripada mata pelajaran sains.3 Penggabungjalinan Aktiviti dengan Menggunakan Pendekatan Bertema Berikut adalah peta minda penggabungjalinan aktiviti dengan menggunakan pendekatanan bertema. matematik.• Adakah bahan-bahan sumber mencukupi untuk mengajar unit ini? (b) Cara menjalankan Pendekatan Bertema Ada beberapa cara yang berbeza untuk memperkenalkan unit ini: (i) Aktiviti K-W-L adalah satu teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk memperkenalkan pendekatan bertema. (iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan membacakan sebuah cerita kepada kelas (iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unit. puisi dan lain-lain seperti sains. 9. perakaunan. Terutamanya kemahiran 3 M (membaca. INTEGRASI 10.Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini? • L (learn) --. agama.2 Tema dengan Kemahiran Tema yang dipilih hendaklah merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran diri pelajar. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah 69 . kajian tempatan dan bahasa boleh diajar dengan menggabungjalinkan muzik seni visual dan pergerakan bagi membolehkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran menjadi satu proses yang bermakna. rohani dan sosialisasi. moral. menulis dan mengira) yang menjadi tunjang kepada falsafah pendidikan negara yang dapat memperkembangan tahap potensi pelajar yang menyeluruh dari segi intelek. iklim.Apa yang saya belajar dari tajuk ini? (ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai sesuatu tajuk seperti alam semula jadi. Ini adalah disebabkan kerana dia telah menganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintergrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. komunikasi. • K (know) --. kemahiran hidup.

Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni dan bersepadu. rohani. kemahiran.1. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep integrasi. dan antara pelajar dengan guru. sosiologi dan pedagogi. rohani. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan.1 Berbagai Pengertian Integrasi Kebanyakannya pendidik menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. sama ada dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. emosi. intergrasi melibatkan kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. Manakala dari sudut pedagogi. 10. Kedua perlu ada rasa keinginan yang terjalin dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai pelbagai egensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu.2 Berbagai Jenis Integrasi Terdapat pelbagai cara integrasi dijalankan dalam pengajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan.1. emosi dan jasmani. Dalam KBSR. (a) Penggabungjalinan Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara integrasi dan menyeluruh. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Untuk itu bebrapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran KBSR yang mengandungi aspek. 10. penegasan yang berkesan sangat dititik beratkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. Pertama. Jenis-jenis Penggabungjalinan Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh dilihat daripada tiga sudut seperti: 70 . Dari sudut sosiologi. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani.

ketuhanan dan sebagainya. nilai kemanusiaan.• Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran • Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran ATIHAN 10. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. (iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. (ii) Pendekatan eksplisit Penerapan nilai secara eksplisit ialah dengan mengadakan suatu peraturan. datang tepat pada waktu secara tidak langsung segala perlakuan guru ini diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanak-kanak. menulis dan mengira. Ciri-ciri Penyerapan: (i) Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagaibagai pelajaran (ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran (iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah fl eksibel.1 (b) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Contohnya. Contohnya apabila guru bercakap benar. Walau bagaimanapun. nilai kewarganegaraan. Nilainilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. (i) Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. 71 . nilai kemasyarakatan. Tindakan guru menyokong dan memberi pujian kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu nilai yang positif itu. unsur utama tetap diberi penekanan yang lebih (v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. berpakaian kemas. (c) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. arahan. Penyerapan merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu. Proses penyerapan lebih kepada unsur pengetahuan. nilai alam sekitar.

lisan atau bertulis. hari kemerdekaan. di bawah Hasil Pembelajaran ‘Memahami Konsep Isipadu’.Program atau aktiviti yang khusus juga adakalanya diadakan untuk menerapkan sesuatu nilai seperti program motivasi. Tema: ‘Menyiasat Alam Fizikal’. sambut hari guru. Dalam aktiviti pengayaan berbentuk pengukuhan murid diberi pelbagai masalah berkaitan dengan konsep isipadu yang biasa ditemui dalam kehidupan harian. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. Untuk itu penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. 182 TOPIK 10 INTEGRASI Selepas aktiviti pemulihan. Aktiviti pemulihan pula merupakan aktiviti yang dirancangkan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. (d) Pemulihan Pemulihan merupakan satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. beberapa perkara perlu diambil kira termasuk: (i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan. pascaujian dijalankan secara pemerhatian. kempen kebersihan. (iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai Hasil Pembelajaran. Aktiviti pengayaan juga dirancang bagi murid yang mencapai aras masteri 80% dalam pascaujian selepas melalui proses pengajaran dan pembelajaran unit pembelajaran tersebut (i) Pengayaan Berbentuk Pengukuhan Aktiviti ini menumpukan kepada pengukuhan pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai dalam unit pembelajaran yang sama dan bukan sesuatu yang baru. Guru perlu mengorganisasikan semula kelas untuk menempatkan murid dengan aktiviti pengayaan. ialah 72 . murid mempelajari konsep isipadu dan mengukur isipadu. ini juga dianggap sebagai eksplisit. (ii) Pengajaran dan pembelajaran perlu diubah suai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. Sebagai contoh di HSP Sains Tahun 4. kempen anti rokok dan sebagainya. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. bermatlamat dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. Pencapaian sedemikian menunjukkan bahawa murid telah menguasai unit pembelajaran tertentu dan kumpulan murid ini akan terus menjalani aktiviti pengayaan tanpa melalui proses pengajaran dan pembelajaran unit pembelajaran tersebut. Antaranya. Aktiviti pengayaan dirancang bagi murid yang mencapai aras masteri 80% dalam praujian. (e) Pengayaan Aktiviti pemulihan adalah difokuskan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau lambat kadar penerimaannya. oleh itu pengayaan adalah untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas. guru pendidikan moral dan pendidikan Islam akan mengajar sesuatu topik berkaitan dengan sesuatu nilai. Di dalam bilik darjah.

penyerapan dan penerapan. maka bertambahlah peluang pelajar untuk menceburi aktiviti-aktiviti pembelajaran. mata pelajaran kemahiran hidup dengan matematik serta antara sains dengan pendidikan jasmani dan kesihatan. geografi dan hal ehwal tempatantelah mewujudkan mata pelajaran Kajian Tempatan. Gabungan unsur sejarah. Pendekatanini melihat hubungan antara mata pelajaran dan seterusnya menggalakkan rentasan disiplin. guru atau pelajar dalam bilik darjah itu akan menubuhkan unti-unit kumpulan kecil 73 . murid dapat mengaplikasikan konsep isipadu dalam konteks yang lebih relevan.1.mengukur isipadu air yang diminum oleh murid setiap hari. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kadar kendiri dan terarah kendiri. Melalui aktiviti sedemikian. Apabila seni dalam pendidikan diintegrasikan di dalam unit-unit kerja. Selain itu unsur-unsur nilai murni. 10. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi melalui aktiviti ini boleh meliputi bidang yang lebih luas dan lebih mendalam.3 Kelebihan Integrasi Saranan mengintergasikan seni dalam pendidikan kedalam bidang-bidang kurikulum yang lain mempunyai kebaikan dan kelebihan. dan mencari isipadu beg sekolah murid untuk memuatkan buku sekolah. (a) Antara kelebihan-kelebihan itu adalah seperti berikut: Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unti-unit kerja. serta mencabar pada peringkat kognisi yang lebih tinggi dalam unit pembelajaran yang berkait rapat dengan unit pembelajaran yang dipelajari. unsur patriotisme. (ii) Pengayaan Berbentuk Perkembangan Aktiviti ini merupakan aktiviti yang lebih kompleks. Adaptasi adalah melalui konsep penggabungjalinan. jika sesebuah kelas sedang mempelajari satu unit pelajaran berhubung dengan tajuk ”Cara Kehidupan Masyarakat Iban di Rumah Panjang”. unsur-unsur kebersihan dan penjagaan alam sekitar boleh diintegrasikan melalui pendekatan adaptasi ini. Sebagai contoh antara mata pelajaran seni visual dengan muzik dan pergerakan. Dengan ini tahap kebolehan mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit kerja akan meningkat kerana mereka telah mempunyai kelebihan media yang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan maslah. KBKK. Contoh. • Membina kurikulum baru Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan di dalamnya mengandungi unsur-unsur yang hendak diintegrasikan Contohnya disiplin kesihatan telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani sehingga menjadi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. dan seterusnya dapat mengukuhkan pemahaman tentang konsep isipadu. (iii) Pendekatan Integrasi Menurut Passe (1999) terdapat dua pendekatan bagi pelaksanaan integrasi dalam kurikulum iaiitu: • Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada Sesuatu perkara yang diintergrasikan kedalam mata pelajaran yang sedia ada.

permainan dan rekreasi mereka. beberapa langkah-langkah terpaksa diambil oleh pihak sekolah untuk memuatkan mata pelajaran baru itu kedalam jadual pembelajaran yang sedia ada itu dengan cara mengeluarkan mata pelajaran tertentu yang dianggap kurang penting dari segi akedemiknya. Apa sahaja bahan dan maklumat yang diperolehi oleh setiap kumpulan itu boleh dipersembahkan baik dalam bentuk penerangan l i s a n . seni visual atau musik bukanlah satu alasan yang baru. Secara tidak langsung aktiviti seperti ini akan memperkayakan dan menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan.1. sesetengah sekolah agak berasa keberatan untuk menambahkan lagi jumlah mata pelajaran. perkahwinan dan pelbagai aspek lain lagi. baik di kalangan guru mahupun pelajar. (a) Aspek Psikologi Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Malahan dengan diadakan pengintegrasian mata pelajarn ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang hendak diajar. (b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan. 10. akan terbit suatu tanggapan. Muzik dan Pergerakan Kesemua mata pelajaran seni visual. Jalan penyelesaian terbaik dalam menangani masalah ini ialah pihak pengurusan sekolah dan guru-guru perlulah melaksanakan perancangan yang lebih berdaya cipta dimana mata pelajaran pendidikan jasmani digabungkan dengan mata pelajar teras yang lain. apabila sesuatu bidang baru diperkenalkan. 10. secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang yang baik bagi menerap dan melaksanakan aktiviti seni visual. Oleh yang demikian. muzik dan pergerakan boleh dintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan tujuan yang sama.dan setiap unit itu akan mengkaji satu aspek masyarakat orang Iban seperti apa yang dilakukan oleh orang iban untuk hidup. Terdapat teori metafi zik berhubung dengan fungsi-fungsi tubuh dan mental yang menyokong pernyataan ini.5 Intergrasi Seni Visual. kini telah dikurangkan kepada dua dan daripada peruntukkan masa 45 minit sesetiap waktu telah dikurangkan kepada 40 minit. Apabila setiap aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan proses penyelesaian masalah. pergerakan atau bentuk aksi. Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang impak kepada minda dan tubuh pelajar. Dengan keadaan jadual waktu yang padat. Daripada tiga waktu seminggu. upacara dan tarian-tarian adat resam mereka seperti ketika menyambut hari gawai. Apa yang berlaku kepada mata pelajaran pendidikan jasmani dinegara ini merupakan satu contoh yang baik. Apabila Seni dalam pendidikan diintegrasikan dengan bidang kurikulum yang lain. muzik dan pergerakan.1.4 Isu dan Cabaran Intergrasi Masalah berhubung dengan peruntukan masa untuk slot pergerakan. bahawa integrasi itu merupakan sebahagian daripada program aktiviti sekolah dan bukannya sesuatu yang bersifat terasing dan terpisah. atau pun kepada mata pelajaran yang sudah kukuh kedudukannya dalam kurikulum. (c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. integrasi dari sudut psikologi merangkumi personaliti secara menyeluruh pelajar. Pada dasrnya teori-teori ini 74 .

pada dasarnya merujuk kepada pembelajaran melalui aktiviti pendidikan jasmani. Pelajar mahukan dirinya diterima sebagai anggota sesebuah kelompok dan pada masa yang sama mereka juga memerlukan kasih sayang. Dalam kegiatan Seni dalam Pendidikan. keperluan untuk belaian 75 . Pergerakan.terjelma dari kepercayaan tentang wujudnya persemadian di antara tubuh dan minda. Keperluan untuk belaian berkait rapat dengan keperluan untuk ketermilikan. Oleh yang demikian. Aktiviti-aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. Kedua-dua keadaan yang melampau ini boleh memberi kesan sampingan kepada pelajar terhadap pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh pelajar sehingga boleh menjejaskan personalitinya. mempunyai ciri-ciri yang berteraskan demokrasi. Berdasarkan hakikat ini. Ramai di kalangan pendidik. aktiviti seni dalam pendidikan dengan sifatnya yang berkelompok. Perhatian utamanya ialah mengenai aspek integrasi sosiologi yang memberi tumpuan kepada hubungan antara personaliti dengan personaliti. Program yang terdapat dalam seni dalam pendidikan bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan pelajar tetapi juga 186 TOPIK 10 INTEGRASI berupaya memenuhi keperluan-keperluan sosial yang asas. muzik dan pergerakan itu mempunyai satu titik tolak interaksi sosial yang terjalin menerusi perhubungan deria sentuh. mempunyai kesan pengaruh yang ketara terhadap pelajar. adalah mahkluk sosial. guru-guru pendidikan jasmani terlalu menekankan aspek bukan fi zikal sehingga mengabaikan aspek fi zikal seperti yang diperlukan. Apabila semua pelajar berpeluang menyertai aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. aksi-aksi yang terdapat dalam seni dalam pendidikan yang merangkumi aktiviti seni visual. (b) Aspek Sosiologi Dari segi sosiologi terdapat tiga kategori integrasi. pada dasarnya. Manusia. dari sudut psikologi. malahan termasuk a h l i ahli falsafah kontemporari. Dalam hubungan ini. maka akan terbentuklah satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu rasa ketermilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Ada juga dalam kes-kes tertentu. iaitu: • Integrasi antara personaliti • Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat • Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat. faktor ini dapat diekploitasikan dengan sebaik mungkin kerana kebanyakan aktiviti seni dalam pendidikan atas sifat semula jadinya tidak dapat mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. Menerusi seni dalam pendidikan. Dalam hubungan ini seni dalam pendidikan mempunyai peranan sebagai agen integrasi. Namun pelaksanaan prinsip ini masih jauh dari kebenarannya. memperakui hakikat prinsip perhubungan minda-tubuh atau istilah lain kepaduan psikomotor. Komunikasi deria sentuh ini mempunyai asas yang boleh menjalin perhubungan sesama manusia yang membawa kepada konsep perpaduan.

(c) Aspek Pedagogi Integrasi dari sudut pedagogi boleh berlaku dengan dua cara. Dalam kebanyakan program disekolah rendah keduadua pendekatan ini dianggap sangat praktik dan memberi makna kepadanya. Suasana yang sedemikian rupa yang akan mencetuskan perhubungan mesra boleh diwujudkan menerusi program yang terdapat dalam seni dalam pendidikan. Perhubungan antara pelajar dengan pelajar. (ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran: Perhubungan terjalin dengan sebegitu rupa membuatkan isi atau kandungan setiap bidang bertambah mapan dalam usaha untuk mempertingkatkan kefahaman dalam bidang-bidang lain yang bersangkutan. 76 . iaitu (i) Berkait dengan prosedur mengajar: Yang menggabungkan pelbagai bidang pelajaran melalui unitunit kerja. Dalam banyak hal pelajaran Seni dalam pendidikan belum diiktiraf sebgai satu subjek yang sah dalam kurikulum kerana penekanan terhadapnya berbeza berbanding dengan penekanan yang diberikan kepada bidangbidang akademik yang lain. dan bidang-bidang pelajaran itu akan membantu mengembangkan konsep-konsep dan pemahaman terhadap unit-unit itu.sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakkan yang diberi kepada pelajar sebaik sahaja merreka mempersembahkan aktiviti yang mmenarik. guru dengan pelajar yang mesra mewujudkan suasana yang harmonis dan ini akan menyebabkan pelajar merasakan bahawa guru dan rakan-rakan mereka prihatin terhadap diri dan menghargai bakat yang mereka miliki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful