PENGENALAN KONSEP SDP Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanakkanak melalui peningkatan

daya persepsi, estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh. Terdapat beberapa pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut adalah teori dan pandangan daripada tokoh-tokoh: (a) Teori konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan dalam persekitaran yang selamat dan kondusif di mana pembelajaran dicapai melalui aktiviti meneroka, bereksperimen dan mengolah objek atau bahan. Oleh itu Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. Realitinya kebanyakan sekolah hanya memberi penekanan kecerdasan linguistik dan matematik logik sahaja. Secara tidak langsung kecerdasan lain akan hilang. Teori Kecerdasan Manusia ini menyokong kesepaduan subjek yang digabungseperti dalam matapalajaran Seni Dalam Pendidikan. Pengabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak. Selain daripada itu dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dapat dilaksana dengan baik dan berkesan. (c) Howard Gardner (1983), jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN (d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. (e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif, personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan analitik, emosional dan fi zikal dan intelektual. 1

(f) Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. • Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup. • Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. • Mengintegrasi Seni Dalam Pendidikan dengan mata pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. • Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.

LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Seni Dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. Teori ini amat jelas menyokong seni yang mengambil peranan penting dalam kurikulum. Oleh itu guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. Selain itu guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. Teori Kecerdasan Manusia • Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagaisubjek teori pembelajaran. • Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama. • Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri. Seni Muzik Tokoh-tokoh seni muzik seperti Emile Jacques Dalcroze, Carl Orff, Shinuchi Suzuki, Zoltan Kodaly dan Erwin Gordon juga mengenengahkan teori pembelajaran berasaskan otak kanan dan otak kiri. Walaupun setiap pengkaedahan muzik mempunyai latar belakang yang berbeza tetapi setiap daripada mereka banyak memberi perhatian kepada penghayatan kepada murid. Secara yang tersirat, pengertian ini menunjukkan bahawa murid-murid akan belajar menggunakan kemahiran berfi kir dan penghayatan secara berperingkat atau “sequential”. Seni Pergerakan • Einstein mengatakan bahawa setiap pergerakan mendapat kawalan yang dipantau oleh otak kiri dan kanan melalui proses mengimaginasi. Seterusnya, pergerakan-pergerakan kreatif sebenarnya berlaku melalui proses menakkul dan pertimbangan- pertimbangan rasional mengenai apa yang kita ingin lakukan. • Torrance (1969) menyatakan bahawa otak yang kreatif seringkali mempamerkan kebolehan murid mengatasi pelbagai masalahnya. 2

Seni Visual • Bersoon (1982) mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperoleh pengalaman yang disediakan. Menerusi kegiatan seni kanakkanak meningkatkan keupayaannya untuk membuat pengamatan dan penaksiran. Apabila kanak-kanak melakukan aktiviti yang sedemikian, otak kanan dan otak kirinya difungsikan. • Eisner (1980) juga mendapati bahawa kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah membina kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan, membuat taksiran dan tanggapan dan seterusnya membina konsep. • Feldman (1976) mendapati bahawa kegiatan seni dapat meningkatkan kesedaran kanakkanak tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. • Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkaya pengetahuannya tentang perbezaan-perbezaan setiap objek atau omej tampak di sekeliling mereka. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis.

Teori Pembelajaran Teori penting yang perlu diketahui dalam Seni Dalam Pendidikan adalah seperti berikut: (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Pembelajaran secara konstruktivisme menggalakkan murid menciptapenyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme dan seterusnya konstruktivisme. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3. Menyokong pembelajaran secara koperatif 4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 3

Kanak-kanak mesti diberi peluang untuk menyatakan pendapat dan pengetahuan yang mereka temui. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen sedia ada • Menyusun atur maklumat dan pengetahuan • Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru • Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk • Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan • Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan Aktiviti-aktiviti Seni Dalam Pendidikan dapat membina konsep pembelajaran kanak-kanak melalui: (b) Teori Kecerdasan Pelbagai Teori kecerdasan pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983). Jika diteliti berdasarkan teori Pembelajaran Maslow. Ia dirumuskan sebagai: • Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar • Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. Suara keriangan kanak-kanak yang jelas kedengaran di dalam bilik dajah patut digalakkan semasa pembelajaran sedang berjalan. Iaitu tahap yang merupakan keperluan asas kepada kanak-kanak. Jika diajar dengan baik maka akan dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran. Teori ini telah menjadi penjana kecerdasan serta defi nisi konsep yang relevan dalam pendidikan hari ini. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea 9. Jenis-jenis kecerdasan: • Verbal – linguistik • Logik – Matematik • Visual – ruang • Kinestetik • Muzik • Interpersonal • Intrapersonal • Naturalis KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK Seni merupakan asas perkembangan individu. perceiving and understandingn life” beliau membuat kajian terhadap pelbagai masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istemewa. dan meneroka sebarang kebarangkalian melalui interaksi dan pemahaman terhadap persekitaran. dan • Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Kanak-kanak akan dapat meluahkan perasaan mereka tentang isu-isu persekitaran yang memberi kesan kepada mereka. juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa.7. Dengan tajuk “seven ways of knowing. 4 . Ini membolehkan mereka menyentuh. Untuk itu kanakkanak sepatutnya menyertai proses pendidikan tanpa sebarang perbezaan. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid 8. merasa. Pendidikan menjadi satu keperluan dan keinginan asas kepada kanakkanak. Pendidikan boleh diumpamakan berada didalam tahap fi siologi.

Perkembangan berbeza daripada pertumbuhan kerana ia berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sehingga tamatnya hayat organisma itu. Ini bermakna bahawa perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma itu ke peringkat kematangan tetapi perkembangan juga berlaku berterusan. • Emosi yang stabil − Emosi pelajar perlulah stabil. guru perlulah mempertimbangkan langkah-langkah berikut: • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fi siologi iaitu makanan. • Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang • Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai • Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami diri.Keperluan asas. • Jasmani dan fi zikal yang sihat − Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. peranan ibu bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contoh-contoh yang terbaik ketika berkomunikasi sesama mereka. Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk perkembangan tubuh badan dan fi zikal pelajar yang sihat. PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN KANAK-KANAK Perkembangan ialah satu proses di mana individu mencapai kematangan. • Perhubungan sosial yang menggalakkan – Perhubungan sesama kanak-kanak hendaklah di dalam keadaan yang harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada perbalahan • Kefahaman tentang nilai-nilai estetik − Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang terdapat didalam pendidikan seni visual. Manakala pertumbuhan adalah suatu perubahan yang dapat diukur dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Ia merupakan perubahan berkualiti iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan yang telah berlaku memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu. Oleh itu untuk mencapai objektif. Selain daripada itu kanak-kanak juga memerlukan perkara-perkara berikut antaranya ialah. • Kerohanian yang membanggakan − Tahap kerohanian yang dimiliki adalah tinggi • Kefahaman intelek yang tinggi – Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfi kir dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan. Ini bermakna aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada takad mana keperluankeperluan pelajar dapat dipenuhi. maklumat dan estetik. minuman dan pakaian. menerima diri dan melibatkan diri secara aktif. • Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif. pendidikan ini perlu dipenuhi sebelum menusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri. Perubahan ini adalah dari segi kuatiti yang dapat 5 .

rohani. meniru aksi untuk mengenal sesuatu. Antaranya ialah menggunakan aksi kanak-kanak. mendengar.dibuat di bauat ke atas organisma dengan nyata. Kanak-kanak suka bermain. Seperti telah sedia maklum bahawa bermain merupakan satu aktiviti yang penting bagi kanak-kanak.cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong. Untuk itu aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati dan dengan demikian menjadi bermakna kepadanya. kognisi dan pembelajaran akan berlaku 6 . Pertumbuhan juga boleh didefi nasikan sebagai perubahan di dalam struktur dan fungsi tubuh seseorang individu dalam proses kematangan. • Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satusatu jenis. iaitu peringkat matang. • Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. menggosok. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat. iaitu dari kepala ke kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal). • Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fi zikal dan pembelajaran. Beliau juga menyarankan bahawa pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan kanak-kanak. Peubahan kuantiti adalah seperti ukuran tinggi dan berat badan yang dapat diukur. 2. Bila diberi peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan. Perkembangan berlaku dalam dua arah. Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis. Apabila pengetahuan pasif di aktifkan. emosi. • Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat dilihat daripada perubahan sifat. perspsi. 2. mengesan bunyi. baik pada peringkat lahir. menguli.2. Ciri-ciri Perkembangan Kanak-kanak • Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu. menghidu. • Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh kepada keadaan tertentu. Kanak-kanak suka menyentuh.2. itelek dan sosialnya. • Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir hayat. kandungan subjek dan environment pelajar dapat disesuaikan mengikut peringkat perkembangan untuk merangsangkan pengutaraan tampak kanakkanak. objek yang konkrit dan isi kandungan yang ada kaitan dengan kehidupan seharian diperingkat itu. Kanak-kanak melihat sesuatu dengan caranya tersendiri.2 Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri Ekspresi Aktiviti seni dapat direka bentuk untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanakkanak pada setiap peringkat. menguling. Apabila kanak-kanak bermain secara tidak langsung dia telah memperkembangkan jasmani.3 Perkembangan Menyeluruh Melalui Aktiviti Seni Victor Lowenfeld dan Brittain (1986) telah meneliti lukisan kanak-kanak mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak dan menerangkan bagaimana bahan. perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak. meramas. mahupun pada peringkat sudah lahir.

• Aktiviti Bermain – Semasa bermain kanak-kanak akan memperkembangkan konsep pembentukan kendiri. Seterusnya. Pemahaman Bagaimana kanak-kanak dapat menanamkan konsep pemahaman dalam dirinya.4 Kreativiti Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. • Lagu – Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan keyakinan diri seperti menyanyi dengan yakin. Semasa kanak-kanak menyanyikan lagu. seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi. Untuk pemahaman boleh dilakukan dalam pelbagai aktiviti. intelek dan estetik boleh direka untuk membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan yang sihat. mereka akan mencipta sesuatu dengan menggunakan kaedah dan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk. imaginasi dan kreativiti • Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil • Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. Aktiviti seni yang memuaskan keperluan asas kanak-kanak dari segi fi zikal. imbangan berat badan dan daya atau aliran.2. Proses kreativiti boleh melibatkan: • Perasaan dalaman kanak-kanak. 2. Semasa belajar bersama-sama. sosial. kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan.Contohnya menggunakan lagu untuk memperkenalkan tajuk “Ramarama”. 7 . emosi. kanak-kanak menghasilkan gambar lebah. kebudayaan. Untuk itu kekerapan mengadakan aktiviti-aktiviti di sekolah dandi rumah akan dapat memperkukuhkan lagi pemahaman tentang sesuatu perkara. ekstur dan irama. • Aktiviti Lakunan – Semasa berlakun kanak-kanak akan dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi. masa. mengikut tempo dan pic yang tepat. bentuk. Untuk meluahkan rasa hati. • Aktiviti Pergerakan – Ketika aktiviti pergerakan dilakukan kanakkanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang. Melalui aktiviti seni daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. mereka akan bergerak mengikut irama seperti lebah sedang terbang. Matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. bunyi. mental. perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak akan berlaku dengan sihatnya dan secara tidak sedar. Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka. fi zikal. mereka membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum. Ini membantu pembelajaran terhadap tajuk ini. kesedaran dan arif terhadap pergerakan. Dengan demikian. Lazimnya mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru. menjadi lebih kreatif apabila dan menjadi seorang yang bertangungjawab. seperti. betangungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan berkeyakinan tinggi. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanakkanak. Sosialisasi. rohani dan nilai-nilai murni.secara semula jadi. Di mana ketika berlakon ia akan cuba memahami sesuatu watak secara tidak langsung ini akan dapat menjadikannya sebagai seorang yang kreatif. Untuk mencipta sesuatu yang baru. inovatif.

1 PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat kematangan. Faktor-faktor perkembangan manusia banyak dipengaruhi oleh baka dan persekitaran yang berada di sekeliling mereka. Perasaan ini akan membawanya menerima dan menghargai diri. 8 . dengar. dan sokongan kepada usaha pembelajaran • Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan pelajar dalam proses pembelajaran • Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan. 2. anda seharusnya dapat: 1. bantuan. Untuk itu perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan lagi perkembangan diri setiap individu. Kelima-lima deria ini adalah penting dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. Dengan menggunakan deria pelajar akan dapat kefahaman yang jelas tentang sesuatu perkara atau aktiviti yang dilakukannya. • Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya • Menggalakkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya. 3. Manakala penghargaan kendiri adalah timbul daripada penilaian terhadap kebolehan dalam kebaikan diri sendiri. kawan atau gurunya. Deria terdiri daripada pancaindera lihat. Perasaan yang dirasai ialah bahawa dia telah diterima dan dihargai oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya.2. Dengan itu seseorang itu akan dapat dibantu untuk memupuk kesedaran kendiri melalui pengaruh konsep kendiri terhadap tingkah laku seseorang individu.Dengan menjalankan aktiviti-aktiviti di atas pemahaman tentang sesuatu konsep atau perkara dapat dipertingkatkan. Menyatakan kepentingan deria dalam persekitaran pelajar. iaitu penerimaan atau penolakkan dan penghargaan kendiri Seseorang dapat mempertingkatkan kesedaran kendiri dengan menggunakan cara berkongsi kasih sayang dengan keluarga. Sekiranya seseorang pelajar yang ingin belajar dengan jayanya. Antaranya ialah: • Memberi dorongan.6 Kesedaran Kendiri Kesedaran kendiri banyak mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah penyesuaian sendiri. Di akhir topik ini. memahami dan mengenalpasti apa yang terdapat disekelilingnya. Untuk itu kefahaman tentang deria adalah penting. • Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting • Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru PENGENALAN Topik ini adalah tentang kesedaran dan kepentingan deria yang dianugerahkan tuhan kepada setiap insan untuk mengetahui. sentuh. dia hendaklah mempersepsikan dirinya sebagai seorang pelajar yang berkebolehah dan mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. rasa dan hidu. Sebaliknya jika seseorang individu merasa kurang mendapat penerimaan daripada orang yang berinteraksi dengannya maka dia akan mengalami perasaan penolakkan kendiri. Memahami perkembangan keperluan deria dalam diri pelajar. 2. Di samping itu guru memainkan peranan yang penting untuk mendapatkan konsep kesedaran kendiri yang positif.

1. dekat atau jauh. dan 5. Pemahaman tentang warna membolehkan pelajar mengetahui cirri-cirinya dan seterusnya tahu untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam pendidikan seni visual. Ini adalah disebabkan kerana pelajar terutamanya kanak-kanak suka membuat Improvisasi atau mengubah suaikan satu-satu perkara baru. Manakala bagi orang buta ia hanya melihat dengan melatih otaknya untuk membuat penafsiran dengan berdasarkan kepada pengalaman seni tampak yang telah dialaminya. manusia akan cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-bahagian yang menjadi keseluruhan. Apabila mendengar sesebuah lagu. mereka akan cuba mencipta bunyi tentang apa yang didengarnya. Berdasarkan aktiviti di bawah. Sebelum kanakkanak itu mula untuk berbahasa. Melalui sentuhan ibu kanak-kanak itu akan berhenti menangis dan melalui sentuhan juga kanak. Menjelaskan kepentingan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3.3 Lihat Melihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan pengamatan dan pemerhatian. Dalam bidang pergerakan pelajar akan tahu dan dapat membuat interpretasi dan bergerak sama ada cepat atau lambat. Perkembangan deria sentuh ini mula berkembangan ketika masih bayi lagi. Aktiviti seni visual yang dilakukan adalah berdasarkan apa yang telah didengarnya ketika dia melukiskan.1. Memahami tentang penggabungjalinan aktiviti berdasarkan kepada penggunaan kemahiran deria. rendah. Dengan menggunakan deria ini pelajar akan dapat membuat sesuatu persepsi dengan tepat. Manakala didalam muzik pelajar akan cuba untuk mencipta satu corak irama yang berbeza. Dengan melihat juga pelajar dapat meningkatkan lagi kecerdasan ruang iaitu melihat dunia ‘visual-spatial’ dengan lebih tepat. Di dalam seni visual pelajar akan dapat meluahkan perasaan melalui 9 . Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh derianya.kanak akan berasa selamat.4 Rasa Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. 4. atau ruang sama ada tinggi. sederhana.1. Melalui sentuhan pelajar akan dapat untuk membuat pelbagai aktiviti contoh dalam aktiviti seni visual.3. Cuba anda buatkan aktiviti tersebut berdasarkan deria sentuh melalui ekspresi melalui seni dengan masa yang berbeza. Seterusnya apabila maklumat itu dirasakan penting individu akan membentuk konsep daripadanya. Bagitulah juga dengan aktiviti muzik. pelajar akan menggunakan jarinya untuk melukis gambar di atas kertas. ruang dan jalinan. Berdasarkan maklumat yang datang melalui deria mata itu seseorang akan dapat mengalami pelbagai jenis warna. Manakala di dalam pergerakan pulamereka akan dapat mengetahui aras. Ini merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh kanak-kanak. atau kanvas. Menjelaskan aktiviti-aktiviti yang dialami oleh pelajar melalui deria. 3. bentuk. 3. SENTUHAN Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ahli psikologi gestalt merumuskan bahawa dalam persepsi.2 Dengar Mendergar melibatkan deria telinga. Untuk aktiviti yang dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan apa yang mereka dengan? Contoh dalam aktiviti ekspresi melalui seni. Segala apa yang dilakukannya adalah mengikut pengalaman ekspresinya.

Penanggapan tidak berlaku secara semulajadi sebaliknya guru harus merancang strategi untuk menyerapkan unsur ini dalam pengajarannya ini boleh dilakukan dengan caracara berikut: • Kebolehan Mental Pelajar Faktor ini penting untuk mempastikan setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep yang diajar oleh guru • Pendekatan Pengajaran Guru perlu merancang strategi pengajaran yang hendak digunakan olehnya untuk membentuk penanggapan yang baik.2.1 Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan lagi perkembangan deria pelajar. 3. Persepsi ini juga dinamakan sebagai pengamatan. hidung. Untuk itu menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan sebuah bilik khusus untuk pendidikan seni visual supaya dapat membantu persekitaran yang menarik ketika berada dialam persekolahan pelajar Pengurusan bilik seni merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni visual.1. Antaranya ialah. Jika pelajar yang ada dipersekitaran yang banyak mendapat dorongan dan galakkan maka ia akan menjadi seorang pelajar yang sentiasa bermotivasi. 3. Apabila mendengar muzik. lidah dan kulit akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitarannya. Jika tidak ia akan berlaku sebaliknya. • Pendekatan Inkuiri Penemuan Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfi kir dan menaakul secara mental dengan menggunakan organ deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi jawapan yang sebenar. terdapat rangsangan apabila mendengar muzik secara tanpa disedari kita akan melakukan pergerakan. Untuk itu panca indera manusia yang mengandungi mata. Begitu juga dalam aktiviti pergerakan. Guru 10 . 3.5 Hidu Hidu lebih menekankan kepada aspek penanggapan. pengetahuan yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan dengan pelajaran baru. • Pendekatan Deduktif Guru menghuraikan prinsip dan ciri-ciri penting dalam sesuatu konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh spesifi k yang mengukuhkan konsep tersebut. • Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung dengan bergantung kepada pelajar.pengalaman yang telah diperolehinya apabila membuat sesuatu aktiviti seni. Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran jenis ini. • Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran • Dalam proses pembelajaran. secara tidak langsung kakinya akan bergoyang ini adalah disebabkan oleh rangsangan daripada jenis mud muzik tersebut. telinga.2 KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Hasil dari kepentingan kepekaan deria akan dapat membentuk satu persepsi dalam bentuk satu keseluruhan.

peralatan dan hiasan yang sesuai dalam bilik darjah dapat membantu suasana pengajaran dan pembelajaran serta menggalakkan lagi interaksi pelajar • Ruang Jumlah perabot dan peralatan yang bersesuaian dengan ruang bilik darjah dapat menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang selesa dan kondusif supaya dapat merangsangkan pembelajaran pelajar. Langkah ini dapat membina 11 . Selain daripada itu guru juga dikehendaki mengenalpasti sumber pengajaran dan pembelajaran dengan memberi pertimbangan terhadap pengutaraan tampak kanakkanak. Antaranya ialah: (a) Aspek Fizikal • Cahaya Bilik hendaklah mendapat cahaya yang sesuai sama ada cahaya semula jadi atau cahaya daripada lampu. Aspek-aspek keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran juga perlu dititik beratkan. • Peredaran Udara Bilik darjah harus mempunyai pengedaran udara yang baik supaya dapat menimbulkan suasana pembelajaran dan keselesaan pelajar. • Perabot Kerusi dan meja yang dilengkapkan dalam bilik darjah hendaklah sesuai dengan semua aktiviti pendidikan seni yang dijalankan dari segi saiz dan jumlah murid • Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik diubahsuai agar dipasang ditempat yang sesuai dengan kebanyakan aktiviti pendidikan seni visual (b) Aspek Emosi • Hiasan Dalaman Susun atur perabot. • Panel dan Rak Pameran Setiap bilik disediakan dengan kelengkapan dan ruang pameran untuk tujuan mempamerkan hasil kerja murid. Mewujudkan iklim bilik pendidikan seni visual yang kondusif adalah tanggungjawab guru untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan tugas harian. • Stor Bilik darjah perlu ada tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja murid sama ada dalam bilik stor atau almari. Selain hasil kerja pelajar guru seni hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Cahaya juga seharusnya dapat menerangi ruang bilik darjah. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam Bilik Seni. Suasana dalam bilik seni ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. • Peragaan Hasil Kerja Menyediakan ruang dan kelengkapan yang sesuai untuk memperagakan hasil kerja pelajar. Pengetahuan tentang pengurusan bilik Pendidikan Seni visual haruslah penting kerana ia dapat membantu meningkatkan tahap kecemerlangan kanak-kanak.

Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran • Jangkaan (rajah) • Hubungan latar depan dan belakang • Penumpuan • Tempoh masa • Tugasan jelas • Pengalaman • Susunan objek 3. (b) Persepsi Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi individu terhadap rangsangan dalam alam persekitaran. Di dalam pengurusan bilik seni. aspek-aspek berikut harus diberi perhatian sewajarnya: − Keselamatan.keyakinan dan kepuasan pelajar dalam menghasilkan kerja seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya seperti: − Unsur Seni.2. − Seni huruf dan sebagainya. • Kemudahan Aktiviti Kumpulan Menyediakan ruang dalam bilik darjah supaya aktiviti kumpulan dapat dijalankan dengan berkesan. (c) Aspek Sosial • Interaksi Murid Murid dapat bergerak secara bebas dalam bilik darjah.3 Perkembangan Nilai Estetika Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan kepada empat iaitu: (a) merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi. Ia juga merupakan proses intepretasi maklumat yang diterima oleh organ-organ deria manusia. Contohnya apabila anda terhidu minyak wangi otak anda akan membuat persepsi dan 12 . − Kebersihan − Susunan perabot − Pameran hasilkerja − Kelengkapan bilik seni − Pengagihan tugas − Pengumpulan alat/bahan − Jadual waktu penggunaan bilik seni Pengurusan bilik seni haruslah melibatkan pelajar dengan tujuan untuk memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Contoh pelan bilik khas seni (illustrasi) yang disertakan merupakan cadangan menunjukkan keadaan sebuah bilik seni yang sesuai. − Menggambar/Melukis − Warna − Lukisan Alam Semula Jadi. Ruang yang disediakan dalam bilik darjah dapat menggalakkan interaksi murid dengan murid dan murid dengan guru.

Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. Proses ini 13 . Konsep boleh dihuraikan sebagai satu idea yang spesifi k tentang peristiwa atau fenomena. lidah dan kulit) akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitaran.mengaitkannya kepada seorang wanita atau bunga. sama ada maujud atau abstrak yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi • Jangkaan • Hubungan latar depan dan belakang • Penumpuan • Tempoh masa • Tugasan jelas • Pengalaman dan • Susunan objek (c) Imaginasi Merupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan sesuatu didalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan atau bayangan. Seperti contoh rajah dibawah iaitu apabila seorang individu mendapat rangsangan dalam bentuk bunyi siren ambulan. Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar. (d) Konsepsi pelajar Proses konsepsi pelajar atau pembentukan konsep adalah untuk menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep. Kemudian. Murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. seni teater. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. semua utusan dan rangsangan ini dihantar ke otak melalui system saraf. seni mempertahan diri dan seni fotografi . membuat rekaan dan corak. pancaindera manusia (mata. hidung. telinga. PENGENALAN SENI VISUAL Pendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak dan tidak kepada seni muzik. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. penghayatan dan kritikan. • berkulit keras • hidup di air atau didarat • menetas telur Dengan ini. Subjek ini lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. meningkatkan lagi kepekaan. Contohnya konsep reptilia merujuk kepada sekumpulan haiwan yang mempunyai ciriciri berikut. Bunyi ini diamati melalui deria dengar dan dihantar ke otak untuk diproses. seni sastera. Pada peringkat ini. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. Melalui kefahaman aspek di atas.

2 Bidang-bidang dalam Seni Visual Empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah terdiri daripada: • Melukis dan membuat gambar • Membuat rekaan corak • Membentuk dan membuat binaan • Kraf tradisional (i) Melukis dan Membuat Gambar Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi terhadap aspek melukis serta kegiatan menggunakan pelbagai media dan teknik dengan menekankan aspek ruang. persepsi. imbangan dan komposisi. segi tiga dan segi empat • Rupa barangan kraf tradisional seperti wau. Ini membantu perkembangan pelajar dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fi siologi dan psikologi pelajar. gasing dan keris. Melalui kefahaman aspek di atas. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. membuat rekaan dan mencorak. Murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. (ii) Membuat Rekaan dan Corak Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar. serangga dan haiwan • Bahan buatan manusia seperti kerusi. pelajar akan dapat membuat pemahaman mengenai pelbagai khazanah dalam konteks seni warisan bangsa. Murid dilatih untuk melihat subjek ini pada perspektif yang lebih luas sama ada dari aspek estetik mahupun gunaan. Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif dibuat secara terkawal atau bebas. dan gunting • Geometri seperti bulat. Dalam aktiviti menggambar. meningkatkan lagi kepekaan. Corak terjadi daripada pelbagai teknik dan cara. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada kegiatan lain seperti binaan. Penguasaan gambar akan menjadi lebih baik dan menarik sekiranya ada kepelbagaian bahan dan teknik yang diaplikasikan. Jenis Susunan Corak Terdiri Daripada: • Penuh • Turun satu suku • Turun tiga suku • Turun separa • Sisik ikan • Selang seli 14 . siput. meja. imaginasi dan konsepsi murid. kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang atersendiri.menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. kayu. struktur. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. rumah. Di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda disesuaikan dengan pengalaman sedia ada pelajar untuk merangsang dan meningkatkan pembelajaran. 4. Seringkali corak boleh didapati daripada: • Alam semulajadi seperti bunga. kraf dan sebagainya.1.

alat dan teknik penghasilan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan di sekolah rendah merangkumi.• Tampak dam dan tampak catur • Siku keluang • Pucuk rebung • Orgee • Batu bata • Tunggal • Berpusat • Sendeng • Berombak • Jidar • Berjalur • Cerminan Teknik Corak Dibuat secara terancang dan tidak terancang. Alat mempertahankan diri 15 . Keperluan dan pengalaman harian (iv) Kraf Tradisional Kraf tradisional boleh didefi nisikan sebagai perusahaan atau kerjakerja berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing. Alat domestik 2. Ia bergantung kepada kesesuaian motif dan tujuan corak ini dihasilkan. struktur. Alam semulajadi 2. (iii) Membentuk dan Membuat Binaan Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk. Ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni. Alat permainan 3. Aliran dan tema sejagat 4. Perasaan dalaman. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat binaan sesuatu model. imbangan dan kestabilan. • Arca timbul • Arca assemblaj • Arca mobail • Arca stabail • Model • Diorama • Boneka • Topeng • Origami Tema dan Subjek 1. Jenis-jenis Kraf 1. khayalan dan imaginasi si pelukis 3. ruang.

keporak perandaan dan kecelakaan yang melanda seseorang. (a) Peniruan sebagai Representasi Gambar dan Imej Di dalam berkarya. Setelah memahami pengetahuan mengenai prinsip di atas. Ukiran 4. imbangan dan kesatuan. namun untuk tujuan pembelajaran dibolehkan. Van Gough dan Goya sering mengekspresikan lukisannya mengikut perasaan dan emosi. Anyaman 8. nilai estetikanya terserlah dari keunggulan idea atau gagasan. (d) Keaslian Dalam berkarya. karya digubah dan diolah melalui prinsipprinsip rekaan seperti harmoni. Burgurt (1961) berpendapat semua orang yang terlibat dengan pembuatan karya seni semestinya membuahkan suatu keunikan secara personal untuk disampaikan dalam karyanya.arca mereka. kerajaan dan negara ditampilkan di kanvas dan arca. Justeru dengan pendirian sedemikian. jalinan. berprestij dan agong. tempat.1. pengasan. kegembiraan. bentuk. kepelbagaian. Estetika yang ditampilkan dari gayaan ini mengikut sejauh mana pelukis dapat menterjemah semula estetika semulajadi tiruannya. menciplak atau menjadi plagiat adalah suatu yang ditegah dan dituduh sebagai pelukis murahan. warna. malah hal subjek diambil kira untuk menstrukurkan imej gambar sehingga tertampil sebuah karya yang kelihatan gah. Tema-tema yang berkaitan dengan kesedihan. menstrukturkan rekaan menjadi satu aspek yang penting. Olahan ruang.4. Dalam berkarya. pergerakan. peniruan menjadi satu cara dan gayaan untuk mewujudkan nilai estetika. (b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi Pelukis-pelukis agong seperti Pablo Picasso. rupa. dan rupa. persepsi dan perasaanyangakhirnya menyelesaikan suatu permasalahan. Ia menunjukkan penguasaan unsur-unsur seni seperti garisan. Monet. keaslian menjadi ciri yang penting dan perlu difahami oleh pelukis. Mereka akan membuat kembara seni melalui pelbagai ujikaji dan penemuan: bentuk. identiti dan keunikan pelukis yang dicernakan melalui mesej dan falsafahnya. warna. Kelarai 9. Peniruan bermakna menterjemah secara langsung objek atau imej.3 Estetika dalam Pendidikan Seni Visual Hasilan karya dapat menampilkan watak. Walaupun Plato menyangkal keras kegiatan peniruan ini. (c) Menggunakan Kaedah Formalistik Estetika dalam konteks ini menggunakan hukum dalam prinsip-prinsip rekaan dan unsurunsur seni. Seni tekat 6. Apabila pelukis memikirkan kreativiti dalam berkarya. kontra. 16 . Kebolehan mengekspresikan perasaan dan emosi ini dapat menimbulkan nilai estetika kerana keselarasan mesej yang ingin disampaikan. pilihan warna harmoni. Justeru setiap hasilan pastinya ada cetusan idea dalam ruang lingkup yang ingin dinukilkan. Dari kefahaman ini. Tembikar 7. Sehubungan itu reka cipta dan kreativiti pelukis akan menjangkau kepada bidang-bidang dan simbol-simbol yang telah dibuat oleh pengkarya yang terdahulu dengannya. Batik 5. sekaligus sebenarnya pelukis juga memikirkan nilai estetika yang inginkan ditampilkan. ruang. Degas.

(a) Garisan • Garisan merupakan cantuman satu siri titik • Garisan boleh jadi dalam bentuk tebal. Jalinan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab ia wujud dalam bentuk gambar.1 Unsur Seni Unsur seni terdiri garisan. kesat dan sebagainya. membuat jalinan gambar. membuat rupa dan membentuk. jalinan. Ia terdiri daripada kulit kayu. Ia terdiri daripada gambar. ia membentuk warna sekunder hijau. zigzag dan lain-lain lagi. 1. Kefahaman mengenai warna ini memudahkan pelajar untuk kerja-kerja mewarna kepada subjek yang dihasilkan. Teknik kolaj 4.1 (c) Jalinan Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan objek sama ada kasar. 1. Apabila warna kuning dicampur biru. beralun. Jalinan terbahagi dua jenis: (i) Jalinan tampak (ii) Jalinan sentuh • Jalinan tampak hanya dapat dilihat pada satah gambar yang bersifat dua dimensi. Merah dicampur dengan biru membentuk warna sekunder ungu dan apabila kuning dicampur dengan warna merah ia membentuk sekunder oren atau jingga. Teknik cetakan 6. Warna asas dan warna sekunder apabila dicampurkan akan membentuk warna tertier. rupa. Garisan boleh dihasilkan melalui pelbagai teknik seperti. • Manakala jalinan sentuh dapat dirasa kerana ia bersifat maujud. Warna asas 2. simbol dan logo. kulit kerang. Jalinan boleh dihasilkan melalui. merah dan kuning. LATIHAN 4. bentuk dan ruang. • Teknik cetakan • Teknik pualaman • Teknik kolaj • Teknik campuran 17 . Sifatnya tiga dimensi. Teknik capan (b) Warna Warna terdiri daripada. Warna tertier Warna asas terdiri daripada biru. tipis.2. melakar. Teknik tampalan 3.4. billboard. simen. Warna ini tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna lain tetapi boleh menghasilkan warna sekunder apabila ia dicampurkan antara satu sama lain. kita tidak dapat merasa jalianan secara sentuhan. slaid. halus. Teknik gosokan 5. bergerigi. Warna sekunder 3. putus-putus. berbulu. Teknik koyakan 2. warna. Secara mudahnya warna asas adalah ibu segala warna.2 ASAS SENI REKA 4. cermin. buah durian dan lain-lain lagi. paparan jalan. • Merupakan unsur yang terpenting dalam kerja melukis dan menggambar • Melalu garisan kita boleh menulis. Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia.

ruang dikaitkan kepada garisan. catan. durian. Rupa lebih terperinci sifatnya jika dilukis atau digambarkan kerana ton. Rupa organik mempunyai garisan luaran yang berbagai. foto. (i) Bentuk ilusi (maya) (ii) Bentuk konkrit Bentuk ilusi wujud dalam bentuk gambar. jalinan. Pada kebiasaannya. Ia hanya sekadar garis luar sesuatu objek dan sifat leper atau mendatar. • Rupa positif dan negatif • Rupa dan corak • Rupa dan lambang • Rupa dan muka taip (e) Bentuk Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu. warna. Sebahagian besar objek di dunia ini mempunyai rupa jenis ini. ruang boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan. jalinan dan warna. Konsep ini menimbal balas kepada garisan. aman dan tenang. lukisan dan gurisan. piramid dan beberapa contoh yang lain.Secara lumrahnya. manusia dan lain-lain lagi. Bentuk konkrit bersifat tiga dimensi. • Harmoni • Penegasan • Imbangan • Kontra • Pergerakan • Kesatuan • Kepelbagaian (a) Harmoni Harmoni menggambarkan situasi yang selesa.• Teknik binaan • Teknik cantuman (d) Rupa Rupa adalah cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan. bangunan. Ia menggambarkan aspek kekosongan antara objek atau garisan. kubus. bola. Prinsip-prinsip Rekaan Prinsip rekaan terdiri daripada. kesamaan. rupa geometri dihasilkan berbantukan alat geometri. empat segi bujur. kun. Bentuk ilusi hanya dapat dilihat di satah gambar dan apabila disentuh ia hanya permukaan datar kerana dalam bentuk dua dimensi. tidak menentu dan bersifat dominan. jalinan dan ruang. bentuk. nyaman. 18 . Ia lebih lengkap jika dibandingkan dengan rupa. cetakan. Bentuk terdiri dari dua jenis. warna dan bentuk. Contoh: Bakul. maujud. ruang dan warna yang saling lengkap melengkapi dan tiada unsur percanggahan di dalamnya. perspektif. di tepi di atas atau sebagainya. Ruang berada di luar. teraputik. empat segi. Situasi ini berkaitan dengan konsep keseragaman. Jenis-jenis rupa. imbangan dan penyerapan. berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton. Dalam kerja menggambar. Berbeza dengan rupa geometri yang terikat dengan bentuk yang khusus sepeti bulat. illustrasi. Rupa terbahagi dua: rupa organik dan rupa geometri. selinder. rupa. (f) Ruang Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek. jalinan ruang diaplikasi sekaligus.

Ia dilakukan untuk mendapatkan suatu hasilan yang baik dan memenuhi spesifi kasi karya yang terancang. bentuk. nilai dan pesembahan yang membentuk satu gubahan. Imbangan seringkali dikaitkan dengan saiz. lakaran asas yang mungkin rupa geometri atau rupa organik di gunakan. bagi sebuah payung. corak dan warna. jalinan. Ciri-ciri yang berlawanan ini disengajakan untuk mendapatkan reaksi sipemerhati. Pergerakan boleh dihasilkan melalui rupa. rupa dan warna. pertimbangan awal yang menjadi perhatian ialah bagaimana penstrukturan hal benda dilakukan. Contohnya. ruang. rupa. jalinan. Untuk mendapatkan struktur yang baik. jalinan. harmoni dan saksama ia akan menwujudkan kesatuan. Imbangan boleh jadi dalam bentuk simetri atau bukan simetri. Unsur-unsur seni seperti garisan. jarak. Perkara penting yang perlu diambil kira untuk mewujudkan kepelbagaian yang harmoni ialah dengan menyusun atur secara seimbang dan bersesuaian. Apabila penyerapan unsur-unsur seni ini berlaku dengan seimbang. rupa dan warna merupakan unsur biasa yang boleh dikaitkan dengan penegasan. Garisan grid adalah garisan-garisan silang di atas kertas dimana petak-petak terbentuk dan motif corak dilukis pada setiap petak tadi. Kesatuan boleh dihasilkan melalui kesatuan bentuk. warna dan corak. ia membentuk imbangan tidak simetri. (e) Pergerakan Selain perhatian yang dikontrakan. Imbangan simetri bermaksud pembahagian ruang yang seimbang kiri dan atau atas bawah. bentuk. garisan strukturnya terbentuk sebagai garisan berpancar daripada tengah payung itu. bentuk. garisan. (f) Kesatuan Kesatuan dalam Pendidikan Seni Visual bermaksud gabungan rupa. Bagi ubat nyamuk pula. 19 . corak. rupa. ia bermaksud kedudukan objek berada keadaan yang stabil. nampak lebih hebat dan menarik apabila ada unsur pergerakan tambahan yang menjadikan ia kelihatan seperti bergerak. sama berat dan sifatnya harmoni. Kontra boleh berlaku pada rupa. Pergerakan sesuatu kenderaan bermotor misalnya. bentuk. Struktur Rekaan Sebelum berkarya. Jika ruangan kiri dan kanannya seimbang. bentuk. ruang dan warna. pergerakan sesuatu objek dalam gambar juga boleh menjadikan sebagai kekuatan imej gambar itu. (g) Kepelbagaian Kepelbagaian bererti kombinasi dari pelbagai gagasan. (d) Kontra Kontra menunjukkan percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri yang ingin diutarakan dalam hal subjek karya. (c) Imbangan Imbangan menunjukkan agihan ruang dari segi kedudukannya. Struktur asas yang digunakan boleh dibahagikan kepada dua iaitu garisan grid dan garisan struktur. warna dan jalinan yang boleh menimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat. Cara ini bolehdilakukan dengan mewujudkan kelainan atau keganjilan dalam hal subjek yang diutarakan. warna. Kombinasi unsur-unsur seperti jalinan. ruang dan sebagainya akan membentuk kesatuan dalam kepelbagaian. Garisan struktur pula ialah garisan yang terbentuk mengikur sifat objek yang dilukis.(b) Penegasan Penegasan dalam konteks Pendidikan Seni Visual bermaksud kemampuan sesuatu unsur untuk menarik perhatian si pemerhati. Jika sebaliknya.

(b) Memilih method atau kaedah yang tepat. Menurut Drs. Guru selalu membantu dan mendorong kegiatan belajar pelajar. “sport check”. (a) Tujuan pengajaran Seni Visual dijalankan dengan “operational“ yang khusus. menyelidik. simbol-simbol dan grafi k yang menarik. Rahman Saleh ia boleh dilaksanakan dengan beberapa cara. mempunyai hubungan dengan kehidupan sehari-hari (b) Pelajaran seni dapat diberikan dengan jelas sehingga murid dapat mempelajari penyelesaian sendiri masalah-masah yang dihadapi. Penyerapan Unsur Seni Visual di Sekolah Rendah Peter Mortimore (1995) mengatakan bahawa sekolah merupakan pendorong utama pembelajaran di kalangan pelajar. hadiah atau ganjaran kepada orang atau kelas yang dapat membuat penampilan seni yang baik dan cemerlang. memperagakan mata pelajaran. mural. Guru. visi dan tafsiran yang tepat mengenai mata pelajaran ini. dapat membangkitkan persaingan dengan kerjasama murid. 20 . Rahman Saleh (1976) menyarankan agar sebuah sekolah yang berkesan dapat dicapai dengan menggunakan asas-asas dikdaktik dalam usaha membangkit minat. Ini berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran.garisan berpusar menjadi struktur garisannya dan berpandukan garisan-garisan struktur inilah kerja-kerja menggambar diteruskan. Ia boleh dilakukan di setiap penjuru kawasan sekolah yang mungkin berupa lanskap. Wan Zahid (1993) mencadangkan beberapa langkah untuk mengatasi antaranya: (a) Pembetulan (correction) – Membetulkan fakta dan konsep yang menyeleweng (b) Orientasi (Orientation) – Memasukkan pandangan. Guru seni yang ingin melihat kewujudan keceriaan sekolahnya akan mengawal. Drs. Peralatan seni dan kemudahan belajar dalam konteks mentarbiyah pelajar dengan seni lengkap. Kesukaran-kesukaran harus diatur secara bertingkat atau mengikut sekuen. (e) Penyajian bahan harus diatur berurutan sehingga tujuannya dapat ditetapkan dengan jelas. canggih dan sentiasa mendapat perhatian pihak sekolah. setiap warga sekolah meletakkan tanggungjawab menyerap unsur seni secara menyeluruh. mengawas dan menyelia peralatan seninya dengan baik dan sistematik. guru harus mengadakan evaluasi pelajaran. Maknanya. (c) Menggunakan peralatan dan bahan Seni Visual dengan sebaik-baiknya. Ini boleh dilakukan secara pertandingan. Abd. (f) Untuk meningkatkan usaha dan memperoleh gambaran yang telah dicapai. (d) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid-murid untuk mencuba. Abd. penyajian ilmu secara sisetematis dan pemilihan bahan yang tidak pasif. pelajar aktif. Seterusnya perlaksanaan pendekatan dikdatik di sekolah akan dapat dilaksanakan ke atas pelajar melalui pendekatan yang berikut: (a) Pelajaran seni harus mempunyai nilai kemasyarakatan. arca. Guru Besar sekolah seharusnya mendokong watak hero untuk memperkasakan peranan Seni Visual yang dapat menceriakan sekolahnya. taman permainan.guru yang layak dan relevan sahaja yang dibenar untuk mengajar Seni Visual. (c) Antara guru dan murid harus mempunyai hubungan yang baik. Sehubungan dengan itu struktur pelajaran mesti dirancang dengan baik. menyelesaikan masalah dan dididik untuk berdikari. Dr. Warga sekolah seharusnya merasa sayang dan cintakan seni tersebut. Haruslah diingat bahawa evaluasi adalah merupakan sebahagian daripada mengajar. kempen atau agenda tahunan sekolah.

kanvas. kertas. berus 2. kain. oil pastels 8. Pualaman Kertas. Namun begitu kejayaan ini menurut Peter Mortimore (1995) boleh berlaku jika: (a) Peranan Guru Besar sebagai pemimpin utama sekolah (b) Perkongsian wawasan dan tujuan (c) Pengajaran yang bertujuan atau bermatlamat (d) Jangkaan kejayaan yang tinggi (e) Saranan supaya memberi galakan yang berterusan dalam amalan pembelajaran (f) Pemantauan kemajuan dan menilai prestasi pelajar (g) Hak pelajar dan tanggungjawab pelajar yang dipelihara dan dihormati (h) hubungkait antara rumah dan sekolah penting untuk membuat sesuatu pertalian yang tidak putus-putus (i) Organisasi yang baik dan berkesan penting untuk menanggap. papan pensel. warna batik. Catan Kertas. gam. Berikut disenarikan jenis teknik dan bahan serta alat yang terlibat. Titisan Warna air. arang. pembaris 11. linseed. berus 5. Kolaj Kertas warna. pisau bahan-bahan terbuang.1 Menggambar Kegiatan menggambar melibatkan pelbagai jenis teknik. minyak tanah.3. gam 12. Tiupan Kertas. kanvas. kertas tebal. Montaj Kertas. hasil (“out-come“) sekolah dalam penyerapan unsur seni dapat dilaksanakan dengan berjaya sekiranya ada kerjasama secara total. (d) Kesepaduan (integration) – Menyatupadukan seluruh ilmu dalam satu acuan atau paradigma yang berteraskan tawhid. Cetakan Dakwat cetak. tisu. Penggelek. Gurisan Kayu.2 Membuat Rekaan dan Corak (a) Corak Tidak Terancang Bil. Gosokan Warna. tupentine. plywood Pensel.3.oil pastel. warna batik Strew. api Pembaris keluli 4. dakwat. Squeezy. Percikan Warna. krayon. surat Gunting. Capan Warna. kertas. scrapper warna air 7.bahan tampalan 4. berus gigi 10. Gunting. Jenis Teknik Bahan Alat 1. air. bekas warna 21 . kertas. warna air. Renjisan dan percikan Warna air. pisau. berus 3. kertas. kanvas. Bil. Jenis Teknik Bahan Alat 1. alat dan bahan serta penilaian. cat minyak Besen. kapas. Spatula. Kanvas Berus. pisau 4. air. Berus. berus 2. kertas. lilin. Akhirnya. Resis Kertas. pen teknikal. pensel warna. Stensilan Profi lm. plywood. lilin. pembaris khabar. cat kilat. easel. Kain. cermin. minyak. Ikatan. gam 5. Berus. kain. Berus. kertas. lilin. gam. dakwat cetak.(c) Penyelarasan (reconciliation) – Menyelaras displin-displin ilmu yang mengganggu dan menggagalkan. kertas warna Gunting. air. gambar. Mozek Gam. minyak linseed. getah gelang. AKTIVITI SENI VISUAL 4. papan. turpentine kadbod. papan 3. mangkuk bahan. kertas surat khabar papan 6. pensel warna. gunting. majalah. air.kain Besen warna. pisau palet. dakwat Alat geometri. penggelek dan kain dye 9. strew. Papan. pisau. menakluk dan membina pengalaman. Lukisan Kertas.

gam. gam dunlop pemutar skru /UHU 8. Alat permainan Buluh. pisau. kadbod. manik pengikis. diri loyang sepana. ragum 22 . pisau. papan pemutar skru 5. kanvas. alat pengukir. Alat domestik Kepingan kayu. sepana. gam. Alat pertahanan Kayu. Kaligrafi Kertas. kain. Arca timbul Kepingan kayu. “sparepart” ragum. Alat patri. benang Gunting. Catan Kertas. pemutar skru 4. Gunting. cermin Gunting besi. Diorama Plywood. easel. plywood. alat patri. pisau palet. kenderaan. bahan-bahan terbuang. Pahat. Kolaj Kertas warna. papan 3. playar. kikir pari. bahan-bahan tampalan Gunting. Topeng Papier mashe. pemutar skru kad bod 4. Lukisan Kertas. zing. papan Penggelek. loyang. batu. berus 2. pisau 8. skru 3. plumbum. alat pengukir. pembaris 5. paku. besi. kapas. batu. gerudi. “spare-parts” gergaji. besi. alat patri. turpentine Berus. kertas surat khabar 6. diri butang. plaster of Pahat. Gunting. gam. gam Papan. spray warna. prada. Boneka Tekstil. habuk papan. gam. simen. kenderaan. dakwat Pen kaligrafi . kertas. gergaji. pensel warna. papan pemutar skru 6. logam. gerudi.kayu pemutar skru. pisau. plastik. akar kayu. gerudi. gergaji kecil 2. cermin. sepana hidup. pisau Kraf Tradisional Jenis Teknik Bahan Alat 1. piring plastik. scrapper 7. gergaji kertas warna. plywood. Gunting besi. Gunting. laut pemutar skru 7. Spatula. krayon. Model Kertas tebal. sepana. lilin. minyak tanah. tempurung. ragum. pemutar skru. span. buluh. gambar. papier mashe. plastik. pisau. patung. tupentine. tali temali. linseed. Alat perhiasan Benang. mangkuk 4. paris. minyak linseed. lutsinar. resam Membentuk dan Membuat Binaan Jenis Teknik Bahan Alat 1. penukul. pen teknikal. karangan sepana. plastik. bahan kutipan. gerudi. kepingan logam. kertas. surat khabar. Gunting besi. Mobail Besi. Origami Kertas.oil pastel.(b) Corak Terancang Jenis Teknik Bahan Alat 1. Resis Kertas. warna air Berus. gam. cat. alat patri. kanvas. majalah. Alat patri. besi. arang. dakwat. besi 3. zing. kikir pari. kertas lumat. air. gunting. kain. timah. tali. Asemblaj Kayu.gergaji kecil. zing. air. plastik. Stabail Simen. skru. Cetakan Dakwat cetak. minyak. gerudi. kertas pasir tanah liat alat 2. papan. Capan Warna.plywood Pensel. Montaj Kertas. tekstil. dawai. papan. skru. kayu. tekstil. plastik. paku. benang. kertas. warna. alat patri. pisau. gam. pengikis. gam Gunting. penukul. gangsa. bongkah kayu. kayu. logam. pisau. warna 9. Gunting besi. kertas Gunting. kertas pasir. besen surat khabar. kepingan logam. kayu kecil.

besen. buluh. besen besar 6. azan dari masjid. Tetapi untuk mendapatkan persetujuan tentang defi nisi muzik mungkin tidak begitu mudah. pinggan. benag putih. kesedihan. televisyen kaset. mempunyai citarasa seni yang tinggi dan kreatif. Ukiran kayu Kayu Gergaji tangan. angkup luar. kain dasar. cetar. PENGENALAN ASAS MUZIK Biasanya apabila disebut muzik. Dalam topik ini pengetahuan asas Seni Visual menjadi bahan penting dan perlaksanaannya bukan terhad pada waktu yang ditetapkan tetapi boleh diserap dan diterap dalam mata pelajaran lain pada bila-bila masa sahaja. kemenangan. Kegiatan muzik merupakan satu saluran komunikasi yang sangat penting. Pisau. corak pemikiran. Pada amnya muzik adalah diakui sebagai satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yangdianggap memuaskan mengikut estetika. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. kekalahan. Pemidang kayu berkaki. kaolin Tanah liat. syelek RUMUSAN • Pendidikan Seni Visual merupakan satu subjek yang penting dipelajari oleh pelajar semasa berada di alam persekolahan. rotan saga 7. piano dan sebagainya. debu berus. alat jangka. Bahasa Arab. Ia merupakan satu mata pelajaran yang dapat memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat dan minat dan seterusnya mendalami Sen Visual secara betul dan bersistem. kedamaian. pewarna. dram. pelurut. pelembut kain/fabrik pemanas. keriangan. Oleh itu pada hakikatnya tidak ada orang yang sepatutnya bekata “Saya tidak suka muzik”. nipah. periuk. Definisi Muzik Hampir semua orang pernah mendengar perkataan muzik dan mungkin ramai juga yang mengatakan yang ia tahu maksud perkataan muzik. ketam. Tekat Benang emas. kikir. kemarahan. paku pakis. Anyaman Pandan. pengikis. dapur atau plat soda.penggelek. bunyi kipas dan bunyi. papan kaolin golek. kayu. periuk. pengayak. semboyan keretapi. Batik Kain putih. Melalui muzik seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan. span. Bunyi burung. daun mempelas. pisau. kertas tebal. cakera padat dan lain-lain. pemati warna. campuran lilin. pahat. kayu ukur. atau mendengar lagu-lagu dari radio.5. Sebenarnya muzik ialah satu perkataan yang telah diwarisi daripada cerita-cerita dongeng zaman puba Yunani diberi nama sebagai 23 . Fahaman dan penglibatan pelajar dalam kegiatan muzik yang meluas dan sejagat akan dapat membantu mengeratkan perhubungan dan persefahaman kemanusiaan. pengguris dan berus 8. pemidang kayu. rumput penyisip. berus. dawai. daun Parang. cuban gam. pemotong. tempayan. mainan alatalat muzik seperti gitar. bacaan quran. Muzik boleh menggambarkan emosi seseorang mahu pun boleh menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. baldu. rotan. mengkuang. kita akan teringat kepada lagu-lagu nyanyian. kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan. daun serdang.bunyi lain yang didengar dipersekitaran boleh didefi nisikan sebagai muzik juga. Pelajar yang sedemikian pada jangka panjangnya akan memiliki ciri insan yang berbudaya. Canting. gergaji kecil. Tembikar Tanah liat. pisau kecil rampai 9. dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. pengertian muzik dalah sebagai handasah alsawt yang bermaksud “kejuruteraan bunyi secara artistik”.

Kodally dan Gordon lebih memberikan penumpuan kepada pembelajaran untuk pengajaran muzik di sekolah rendah. bentuk. (kaedah penemuan kendiri). Pergerakan secara berirama dan tarian dengan aktiviti ‘eurhythmic’ adalah merupakan pendekatan Dalcroze. irama. gerakan. Orff. seeta membezakan bunyi-bunyi yang didengarnya itu dan menentukan dengan pengalaman atau usaha mereka sendiri sama ada bunyi-bunyi itu sama atau berlainan. tetapi setiap daripada mereka banyak memberi perhatian kepada bagaimana konsep-konsep muzik hendak diperkenalkan kepada pelajar-pelajar.“Muses” yang bemaksud semua bentuk seni halus ermasuk muzik. Perkara ini dilakukan dengan penerangan atau panduan yang paling minimum daripada guru. meniru. Diantara kelima-lima pendekatan itu. warna ton atau jalinan) pada satu ketika. Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Mengikut “Principles of the Pestalozzian System of Music” mengenai prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik adalah seperti berikut: • Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda atau saimbologi (kaedah hafalan sebelum catatan) dan biarlah pelajar menyanyi dahulu sebelum mempelajari notasi muzik. Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Contoh Peta Minda Kebanyakkan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran muzik telah diasaskan berdasarkan kepada Emile Jacques Dalcroze. pendekatan Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara berperingkat atau ‘sequential’. Manakala Suzuki lebih menumpukan kepada pembelajaran muzik instrumental dan berkait dengan pembelajaran muzik untuk pelajar prasekolah. • Mengajar satu unsur muzik sahaja (melodi. Ini bererti pembelajaran yang aktif dan bukan yang berbentuk pasif. ekspresi. Dengan itu. (pembelajaran heuristik). Nyanyian solfa tidak digalakkan. • Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji muzik dan membuat latihan-latihan dengan elemen-elemen muzik melalui usaha sendiri supaya dapat dipraktikkan dalam seni muzik (kaedah pendekatan berkonsep). • Nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus diselaraskan. Perkara ini harus dijalankan dengan teliti sebelum melakukan aktiviti gabungan dengan unsur muzik yang lain. harmoni. Tetapi pada hari ini perkataan muzik ini digunakan secara universal dan bermaksud seni bunyi-bunyian. Setiap pelajar harus mahir dan cekap dengan setiap unsur muzik tersebut melalui latihan yang mencukupi. Zoltan Kodaly dan Edwin Gordon. • Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas amalan praktik dijalankan Dengan itu pelajar akan dapat mengaitkan amalan praktik dan teori dengan usaha sendiri. sistematik dan berperingkat sebelum beredar kepada aspek yang berikut. improvisasi dan nyanyian 24 . Walau pun setiap pengkaedah muzik mempunyai latar belakang yang berbeza. mendengar. (pembelajaran mengikut urutan). • Mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka supaya memerhati. Shinuchi Suzuki. Carl Orff. dan seronok untuk didengar atau tidak. Pendekatan Dalcroze.

hentak kaki dan sebagainya. Manakala alat melodi yang utamanya ialah rekoder. Satu unsur yang tersendiri dalam pendekatan Orff adalah kegunaan peralatan muzik yang direka atau dipilih khas untuk pendidikan muzik bagi pelajar. Dalcroze telah banyak menggunakan gerak geri tubuh badan untuk menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti terhadap aspek. Kajian dan penyelidikan dalam bidang neurologi telah banyak memberi bunkti kepada pendapat Dalcroze mengenai kaedah kinestetiks yang dinamakan eurhytmics. Orff berpendapat bahawa Irama bahasa/ lagu dan pergerakan secara spontan kesemuanya boleh bayak membantu pelajar supaya mempelajari dan memahami dengan lebih berkesan tentang konsep. Alat-alat genderang yang tidak berpic dan yang berpic (glokenspiel. metalofon. 25 . Sifat semula jadi kanak. Bagi Dalcroze. Ia dilakukan dengan mengeluarkan not-not tertentu pada peralatan genderang Orff yang berpic seperti xylofon dan metalofon. Beliau telah mengaitkan muzik dengan gerakan dan pertuturan pelajar yang berirama (chants) dalam bukunya Orff Schulwerk. Pendekatan Orff boleh dibahagikan kepada empat komponen utama: (i) Imitasi (Mengajuk Balik) Berkait dengan perkembangan kemahirankemahiran asas dengan menggunakan pertuturan berirama dan juga irama badan. (iii) Improvisasi Pelajar digalakkan supaya melakukan improvisasi secara individu atau kumpulan dengan kesemua peralatan Orff. Pelajar yang mempelajari muzik melalui pendekatan Orff diberi peluang yang mencukupi untuk mempelajari muzik dan melakukan improvisasi dengan muzik dengan cara ‘penemuan sendiri’. Irama badan yang dimaksudkan adalah melalui aktivitiaktiviti bertepuk tangan. Beliau berpendapat bahawa tubuh badan manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan otak melalui satu sistem urat saraf atau otot-otot yang bagitu kompleks. (ii) Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri) Pelajar digalakkan supaya membuat eksperimen dengan bunyi-bunyi muzikal dan membuat gerakan dengan usaha sendiri. rangkai lagu. melodi dan bentuk atau struktur muzik dikalangan pelajar.solfa diberikan keutamaan dalam pendidikan muzik oleh Dalcroze. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika jenis pengalaman muzikal. Alat xylofon yang lain pula hanya menggunakan skel pentatonik iaitu mengeluarkan not ke tujuh “ti” dan not keempat “fah”. dram. petik jari.kanak untuk bermain diberi makna sepenuhnya dalam pendekatan Orff. xylofon. Ide-ide Dalcroze telah mempengaruhi Orff. menampar peha. kerincing. Baginya aktiviti-aktiviti formal seperti latihan teori dan pembacaan notasi lebih melibatkan intelek sahaja. loceng) banyak digunakan.aspek muzik seperti irama. Pada mulanya hanya skel pentatonik disyorkan. simbal. Oleh itu. perkembangan kebolehan muzik dikalangan pelajar boleh berlaku dengan baik tanpa tumpuan yang mengongkong dan formal kepada aktivitiaktiviti muzik pada peringkat awal pelajar.konsep muzikal. Kesemua aktiviti ini boleh dilakukan bersama pembelajaran nyanyian dan bermain alat muzik. Cuma memainkan not tonik “do” dan not yang kelima “soh” kesemua notnot lain ditanggalkan.

Beliau telah merancang satu kurkulum muzik untuk kegunaan sekolah dimana pembelajaran muzik diadakan sebanyak empat hingga enam kali seminggu dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat sekolah menengah Program muzik ini diaturkan secara berperingkat atau ‘sequential’ dalam beberapa aspek pembelajaran muzik seperti nyanyian. nyanyian dan permainan alat-alat muzik Orff. Kebanyakan dari ciri-ciri asas dalam pendekatan Suzuki masih dikekalkan sehingga kini dalam situasi pengajaran dan pembelajaran muzik. Kodaly telah mengasaskan satu pendekatan yang bagitu terkenal diseluruh dunia. menulis corak irama dan skor muzik. Kegunaan isyarat tangan. Joh Spencer Curwin (England) developed hand signs to go with the solfege syllables (do re mi. Kodaly telah memberi penekanan yang jelas kepada aktiviti membaca dan menulis notasi muzik dari peringkat awal lagi melalui aktiviti nyanyian semerta dan menurunkan melodi dengan notasi. Do Sol 26 . Mendengar muzik secara berulang kali atau berkali-kali atau secara bertubi-tubi dianggap amat penting di dalam pendekatan Suzuki. Seperti pendekatan Orff. The low “do” begins at your midsection. latihan aural. Thus. Latihan solfa isyarat tangan: Curwin Hand Signs The Kodály approach emphasizes the importance of learning how to sing on pitch. mini suites dan theme and variation. Diperingkat ini cerita pelajar dan puisi digunakan sebagai bahan muzikal untuk penciptaan muzik dengan menggunakan pertuturan berirama. latihan solfa tangga nada pentatonik dan nyanyian lagu rakyat secara a capella (nyanyian tanpa iringan alat muzik). Kodály integrated these hand signs into his teaching methods. The upper “do” is at eye level. (iv) Creation (Mencipta) Pada tahap ini pelajar akan melakukan penciptaan dengan menggunakan bahan asas dari fasa-fasa diatas.). Suzuki juga berpendapat bahawa pendidikan muzik harus bermula dari peringkat awal kanakkanak dan pengajaran muzik perlu dimulakan dengan bermain secara menghafal ‘rote playing’ sebelum menerima pembelajaran notasi formal ‘note’. (v) Literasi Pada tahap ini pelajar akan belajar menulis dan membaca notasi muzik seperti ‘sight singing’. etc. Each pitch is then above the previous one.Skel Pentatonik Skel pentatonik ialah skel yang mempunya lima ton. you have the hand signs going up when the pitch goes up. Suzuki menamakan kaedanya talent education’ atau pendekatan bakat’. gerakan. In the 18th century. Bahan itu digunakan untuk mencipta rondos. pendekatan Suzuki juga memerlukan alat-alat khas iaitu violin kecil. Pendekatan Suzuki pernah digelar ‘pendekatan bahasa ibunda’. Hand sings are a way of giving a physical placement for a vocal pitch. notasi muzik dan permainan alat muzik. Ciri-ciri yang istimewa dalam pendekatan Suzuki termasuk penglibatan ibu bapa dalam proses pengajaran dan pembelajaran muzik secara individu.

Bahan dan strategi dalam pendekatan Gordon juga diatur secara perperingkat mengikut teori-teori pembelajaran semasa. Pendekatannya adalah bercorak formal berbanding kepada pendekatan Dalcroze. Harmoni. Gabungan not-not ini akan membentukkan kod. bermain alat muzik. Contoh skel C major. Melodi. Suzuki atau Kodaly yang lebih berdasarkan kepada falsafah masing-masing. Jeda ialah jarak pic di antara dua not. 5. Aspek-aspek kognitif juga diberi keutamaan yang sama sengan aspek-aspek pembelajaran muzik yang lain. Kegunaan kod adalah untuk mengiringi melodi Triad: Gabungan tiga not maka terjadilah kod. membaca notasi atau menghayati muzik.2 KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. not ketiga dan not kelima dari satu skel. Konsep muzik merangkumi Irama.1 Unsur-unsur Muzik (a) Melodi Peta Minda Melodi Melodi mengandungi pic rendah. Skel ialah susunan lapan not dalam satu tanda nada dimainkan mengikut langkah tertentu. Bagi Gordon. menaik atau menurun. Arpeggio: Not-not dalam sesuatu kod boleh dimainkan secara satu persatu. 27 . Tekstur. sederhana dan tinggi. Contohnya lagu ‘Rasa Sayang’. Bentuk dan Ekspresi. Warna Ton. pembelajaran muzik boleh berlaku dengan baik jika setiap pelajar dapat menguasai satu kebolehan yang digelar sebagai ‘audiation’ iaitu satu proses mental yang membolehkan seorang manusia supaya mendengar muzik dalam akal fikiran tanpa rujukan mana-mana bunyi yang diakibatkan secara fizikal (sound vibration). Pic adalah sesuatu bunyi yang tinggi atau rendah. LATIHAN 1. meter dan juga tonaliti selain dari menyanyi. (b) Harmoni Harmoni: Harmoni ialah gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak. Orff. Berdasarkan pengetahuan anda bincangkan pendekatan Kodaly dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah. Susunan not secara ini dinamakan arpeggio atau kod curai. Untuk membentuk triad not yang digunakan adalah not asas. Gordon mengutamakan prinsip ‘sound before symbol’ di mana keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci. Dengan itu punca bunyi dalam ‘audiation’ adalah dari akal fi kiran sendiri dan bukan dari persekitaran fi zikal. Contoh jeda iaitu do re mi (jeda tiga). Solfa ialah nyanyian pic menggunakan sebutan not C. Dengan itu pelajar boleh membezakan irama.Re La Mi Ti Fa Do Pendekatan Edwin Gordon adalah berasaskan kepada hasil penyelidikan jangka panjang mengenai kandungan muzik dan turutan pembelajaran di peringkat sekolah rendah.

S) – dari tanda segno Fine – tamat Moderato – sederhana Segno – tanda Tanda : Simbol-simbol yang digunakan dalam notasi muzik dengan Syarat maksud khusus. Kod-kod ini dinamakan sebagai kod primer. Contoh rentak masri. Detik : Bit yang konsisten. Contohnya: • Penyusunan idea muzik dalam bentuk berikut: − Bentuk dua bahagian − Bentuk tiga bahagian − Bentuk rondo 28 . Dinamiks : Simbol-simbol yang berkaitan dengan bunyi kuat atau lembut dalam Muzik P (piano) – lembut (soft) Fforte) – Kuat (loud) Istilah : Tempo – berkaitan dengan kelajuan dalam muzik Alla marcia – berentak mac Andante sederhana cepat Allegro – rancak dan cepat Coda ( ) – bahagian tambahan dalam sesuatu ciptaan Da capo (D. (d) Ekspresi Peta Minda Ekspresi Ekspresi : Merupakan ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Diantara pergerakan kod yang lazim digunakan adalah pergerakan kod I –IV –V. Karya yang mempunyai struktur dua bahagian dinamakan binari atau bentuk AB. Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilkan interpretasi tersendiri. Rentak : Corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi nyanyian atau permainan alat. Contoh allegro (cepat) moderato (moderate pace). Meter : Masa bagi muzik dikawal oleh meter yang ditulis seperti berikut 23426 44428 Angka di atas menunjukkan bilangan detik dan angka di bawah menentukan jenis detik.Pergerakan kod: Apabila satu kod bergerak kesatu kod yang lain. (c) Irama Irama : Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza.C) – dari permulaan Dal Segno (D. Tempo : Kelajuan sesebuah lagu atau muzik. Contoh denyutan jantung. Corak : Gabungan nilai not yang berbeza akan menghasilkan corak Irama irama yang berbeza. istilah dan tanda isyarat. (e) Bentuk Karya muzik mempunyai susunan struktur tersendiri. ianya disebut sebagai pergerakan kod. Ciri muzikal ini ialah dinamiks.

Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang berharmoni yang mempunyai kod. Contoh bunyi yang mempunyai warna ton yang berbeza ialah: • Suara lelaki dengan suara perempuan. suara perempuan boleh dikategorikan dalam dua jenis iaitu soprano dan alto. alat tiap kayu dan perkusi. • Monofoni • Homofoni • Polifoni Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Permainan yang mempunyai gabungan alat-alat seperti ini boleh menghasilkan warna ton yang menarik dan indah didengar. Manakala suara lelaki boleh dikategorikan dalam tiga jenis iaitu bariton. • Suara orang menjerit dengan suara berbisik. • Paluan gong dengan gesekan biola. Begitu juga keadaannya dalam permainan ensemble alat tradisional di mana terdapat gabungan warna ton alat ketukan logam. Tiada iringan (no accompaniment) Penggunaan satu alat muzik sahaja. hasilan warna tonnya adalah menarik dan harmonis. • Tepukan tangan dengan petikan jari. tenor dan bes. • Geseran gelas dengan ketukan kayu. alat ketukan kayu an alat tiupan buluh. piano. alat tiup brass. gekap.2. Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan dengan menggunakan alat iringan.1 Kemahiran Muzikal 29 . • Ketukan batu dengan ketukan kayu. kasar. berdasarkan bahan pembuatan alat tersebut serta cara ianya dimainkan. Setiap jenis suara ini mempunyai warna ton tertentu. Dalam permainan gabungan alat muzik seperti permainan orkestra terdapat alat tali. Warna ton dalam sesuatu muzik adalah seakan-akan sama seperti warna ton dalam sesebuah lukisan. garau. (g) Jalinan Jalinan muzik merupakan satu ciri cara pemuzik mengadunkan bunyi muzik agar menjadi lebih menarik dan diminati ramai. 5. Jalinan boleh dibahagikan kepada. halius. • Kicauan burung dengan salakan anjing. ringan dan berat. terang.− Bentuk strofi k − Bentuk tradisional (f) Warna Ton Bunyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri dan ini dinamakan warna ton dalam muzik. organ dan sebagainya. • Suara perempuan dengan suara pelajar. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna ton bunyi ialah seperti lembut. dan • Petikan gitar dengan tiupan trumpet Warna ton bagi bunyi berbeza. Seperti gitar. Dalam nyanyian koir yang mempunyai pelbagai jenis suara. nyaring. Setiap alat mempunyai pembuatan dan cara mainan tersendiri yang boleh menghasilkan pelbagai warna ton. Dalam nyanyian.

disiplin diri dan daya estetika muzik.Untuk membina kemahiran menyanyi dan bermain alat muzik secara solo dan ensemble dengan teknik yang betul melalui aktiviti nyanyian dan bermain alat muzik bagi membolehkan pelajar mengalami. − Mendengar secara aktif dan selektif (b) Kemahiran Muzikal Muzik dengan Gerakan • Bergembira bergerak dengan muzik • Melibatkan diri secara aktif • Mendengar secara aktif dan selektif • Melahirkan ekspresi diri melalui pergerakan • Memahami konsep muzik melalui pegerakan • Mengenali aspek budaya yang berkaitan dengan pergerakan dengan muzik • Meneroka dan menginterpretasi muzik melalui gerakan • Memupuk nilai yakin diri. (c) Kemahiran Muzikal Permainan Alat Muzik • Bergembira bermain alat muzik • Melibatkan diri secara aktif • Mendengar secara aktif dan selektif • Bermain alat muzik secara muzikal dan terkawal • Memahami dan mengaplikasi konsep muzik dalam permainan alat • Mengenali alat muzik tradisional • Membuat improvisasi secara meneroka konsep muzik melalui 30 . arpeggio menaik dan menurun − menyanyikan semula keratan lagu yang didengarkan − menyanyi serta merta mengikut skor muzik • Kemahiran Ensemble − menyanyi dalam ensemble vokal secara unison − menyanyi secara ensemble vokal secra berharmoni dalam lapisan suara. Di bawah ini ianya telah dibahagikan kepada tiga komponen besar dalam pendidikan muzik. • Kemahiran Muzikal Nyanyian • Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan • Kemahiran muzikal Permainan alat muzik. Sporano. (a) Kemahiran Muzikal Nyanyian (i) Mengetahui dan membina teknik menyanyi berasaskan elemen-elemen berikut: • postur • pernafasan • sebutan • artikulasi • ekspresi • penghasilan ton (register) • memfrasa (ii) Membina kemahiran menyanyi • Kemahiran Individu − menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo − menyanyikan skel: jeda. alto dan tenor. menuikmati dan menilai persembahan muzik serta mengamalkan nilai-nilai murni.

sebutan. Kegiatan ensemble vokal diadakan bagi memastikan penglibatan semua pelajar secara harmonis dan seimbang. dan • ekspresi mengikut mud dan dinamik. (ii) Membuat pelbagai improvisasi dengan mengolah konsep muzik seperti pic. • cara menyanyi: dan 31 . Penerapan nilai-nilai murni juga dipupuk melalui lirik lagu terutama melalui lagu yang berunsur budaya tanah air masyarakat Malaysia. Amalan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan disiplin diri dan kerjasama diutamakan dalam kegiatan ensembel. pernafasan dan teknik pengeluaran suara.aktiviti permainan • Memupuk nilai yakin diri. irama dan lirik seperti cara nyanyiannya. • Lirik. • Melodi. tempo. Konsep muzik yang ditegaskan dalam bidang nyanyian ialah melodi dan irama. melodi. Antara kegiatan yang diadakan adalah seperti berikut. (a) Mari Menyanyi (i) Menyanyi lagu yang digemari-lagu beraksi • lagu berentak tradisional • lagu pusingan dan • lagu suara berlapis TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK 95 (ii) Menyanyi secara spontan dan hafalan (iii) Menyanyi dengan menggunakan skor muzik (b) Menyanyi Secara Muzikal (i) Menyanyi lagu dalam pelbagai meter dengan memberi penegasan kepada tekanan dan latihan sebutan berirama (ii) Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan memberi tumpuan kepada: • pic. disiplin diri dan daya estetika muzik.1 Nyanyian Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek postur. urutan dan rangkai lagu dengan tumpuan kepada.3.3 PENYAMPAIAN KONSEP MUZIK DALAM AKTIVITI MUZIKA 5. dan • postur. 5. pendengaran. (c) Teknik dan Cara Menyanyi (i) Membuat latihan vokal dengan memberi tumpuan kepada latihan skel dan warna ton (ii) Membuat latihan teknik menyanyi untuk mengenal bentuk kontur. (d) Meneroka dan Mengenal Muzik Nyanyian (i) Mendengar dan menyanyi dalam beberapa jenis jalinan suara seperti monofoni dan polifoni. (iii) Mendengar dan menilai pelbagai jenis lagu dan nyanyian dari aspek. • pernafasan • pengeluaran suara • artikulasi • sebutan.corak irama.

dan • Gerakan yang menunjukkan cerita atau tema dengan muzik. Kegiatannya adalah seperti berikut: • Gerakan mengikut lirik lagu • Gerakan mengikut konsep muzik • Interpretasi muzik dengan gerakan • Gerakan bebas dengan muzik.• cara persembahan (iv) Mendengar secara bebas dan berpandu dengan memberi perhatian kepada konsep muzik dan jenis muzik vokal (v) Berbual mengenai sesuatu lagu dari segi cara hidup. • Imbangan berat badan • Ruang • Masa • Daya/ aliran. Pergerakan yang kuat memerlukan tenaga otot dan ketegangan otot tetapi pergerakan yang ringan memerlukan sedikit sahaja tenaga otot. Kegiatan dalam bidang ini mementingkan kesedaran penggunaan semua anggota badan untuk melahirkan ekspresi diri melalui rangsangan muzik yang didengar sambil memahami konsep muzik khususnya irama dan ekspresi. Terdapat empat unsur pergerakan iaitu.3. tegang dalam otot dan pegangan. (a) Imbangan Berat Badan Faktor ini ada kaitannya dengan tenaga bila bergerak. Ruang ini dinamakan “lingkungan pergerakan”. Dari satu tempat yang tetap kita boleh menggerakkan badan ke merata-rata arah dan aras tertentu. lagenda dan tokoh. Apabila sesuatu pergerakan badan boleh dibuat dalam ruang. bergerak mengikut aras • Dengan kaki. belakang. dekat atau jauh dari badan. ia bergerak ke kawasan umum. 32 . bulat.2 Muzik dengan Gerakan Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar menggunakan tubuh badan sebagai respon kepada muzik. luas dan sebagainya Bila sahaja badan digerakan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik. Pergerakan ialah interpretasi idea. (vi) Memberi respon mengikut lagu dari segi perasaan dan pengalaman diri. Beberapa pergerakan boleh dibuat dalam beberapa arah seperti ke depan. Terdapat lima jenis kegiatan pergerakan dengan muzik yang disusun mengikut perkembangan dari yang mudah kepada yang kompleks. alam sekitar. tangan. (b) Ruang Pastikan ada ruang disekeliling angota badan. badan boleh membuat pelbagai bentuk seperti panjang. 5. Pergerakan ini boleh dibuat mengikut cara-cara berikut: • Dari jauh menuju ke pusat badan • Dalam ruang yang ada mengelilingi badan. Bahagian anggota bawah badan (paras pusat ke bawah) mencerminkan tenaga kekuatan manakala bahagian anggota atas badan (paras pusat ke atas) mencerminkan keringanan. sisi. (vii) Mendengar dan mengenali pelbagai jenis lagu yang berunsur tradisional dan lagu dari negara lain.

melodian. potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni. Kebanyakkan alat muzik yang digunakan didalam permainan alat secara ensemble ini ialah alat perkusi. Pelajar berpeluang merasai hasilan bunyi melalui penglibatan mereka bermain alat muzik.3. pergerakan yang cepat menggunakan sedikit masa dan pergerakan yang lambat menggunakan banyak masa. Aliran pergerakan dalam satu gerakan atau beberapa gerakan boleh berpanjangan atau terputus. Pergerakan terkawal ialah pergerakan yang boleh diberhentikan dengan mudah pada bila-bila masa sahaja. pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam kegiatan permainan alat muzik. teknik permainan alat dan kreativiti melalui improvisasi susunan bunyi. Matlamat pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan (menengah dan rendah) adalah untuk menyediakan pengalaman. (d) Aliran Aliran pergerakan boleh dikawal atau bebas. melodi dan ekspresi. Pergerakan yang berpanjangan boleh melicinkan gerakan itu. Mengawal kederasan pergerakan amat penting untuk mengelakkan kemalangan.atas dan bawah. Seterusnya kegiatan dalam bahagian ini memberi latihan asas untuk pendengaran secara selektif. (c) Masa Faktor ini melibatkan pergerakan yang cerdas dan banyak apabila membuat sesuatu pergerakan. PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN PENGENALAN Penekanan kepada pergerakan kini banyak tertumpu kepada potensi nilai pendidikannya.pengalaman yang berkaitan bagi membantu pelajar untuk mencapai keupayaan sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan penyumbang yang aktif dalam masyarakat. Kebolehan mempercepat atau melambat. melonjak dan berguling di atas lantai. Bidang ini menggalakkan pelajar meneroka dan mengeksperimen pelbagai alat muzik termasuk penggunaan anggota tubuh badan mereka. Kederasan pergerakan itu atau punurutan pergerakan tidak semestinya berterusan. Pendidikan pergerakan juga merupakan salah satu wacana yang menyumbang 33 . Had kederasan boleh dibentuk menjadi rentak. Konsep muzik yang ditegaskan didalam permainan alat ialah corak irama. Terkandung di dalam bidang permainan alat muzik ialah amalan bekerjasama yang berlaku di dalam kegiatan permainan alat secara ensemble. Kualiti masa boleh ditunjukkan dengan pergerakan kawal lambat atau serta merta. 5. Tiap-tiap pergerakan menggunakan masa. Aras tinggi boleh dicapai dengan menghulur. warna ton. Pergerakan bebas susah hendak diberhentikan dengan serta merta. rekoder dan pilihan beberapa alat tradisional tempatan yang difi kirkan sesuai. memberhenti atau memulakan sesuatu pergerakan serta merta sangat perlu untuk kawalan dan kemahiran dalam pergerakan.3 Permainan Alat Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata.

Secara literalnya istilah ini bermaksud proses yang memandu pelajar untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah dan improvisasi dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan. Pendidikan pergerakan boleh diperhebatkan lagi keberkesanan dengan menjadikannya sebagai alat pendidikan yang mendorong kepada kegiatan-kegiatan penerokaan. 6. 5. 6. Manakala pendidikan pergerakan ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. iaitu: • Permainan berunsur pendidikan • Pergerakan berunsur pendidikan • Sukan dan atletik • Kecergasan jasmani. 4. meningkatkan minat beriadah menerusi aktiviti-aktiviti pergerakan yang mencabar dan menyeronokkan. memantapkan perkembangan konsep akademik menerusi pengintergrasian konsep bilik darjah dengan program aktiviti fi zikal. Pergerakan kreatif 2.ke arah perkembangan keseluruhan pelajar dalam membentuk sikap dan sahsiah pelajar tentang keperluan-keperluan sosial. memantapkan keupayaan pengamatan motor melalui pengalamanpengalaman pergerakan terarah. penemuan dan kreativiti. kreativiti. Deskripsi pendidikan pergerakan yang serupa ini apabila diaplikasikan kepada pengalaman-pengalaman pergerakan manusia. memupuk tatalaku sosial dan emosi yang disanjungi masyarakat. 2. memantapkan tahap kecerdasann fi izikal.1 PERGERAKAN ASAS Istilah pergerakan membawa erti yang agak baru dalam bidang pendidikan. pengetahuan dan sikap.Pendidikan pergerakan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sebagaitambahan kepada kurikulum sekolah secara total. 1. Ia sebenarnya merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan kanak-kanak yang menyumbang ke arah perkembangan pelajar itu dengan cara seperti berikut: 1. emosi dan estetik pelajar berdasarkan kepada model wholistik perkembangan kanak-kanak. proses-proses berfi kir dan penyelesaian masalah serta pembentukan konsep pembelajaran yang merangsang pembinaan keyakinan diri dan pengukuhan imej kendiri yang utuh. Dalam hubungan ini matlamat dan prinsip pendidikan pergerakan tidak akan menyimpang daripada landasan konsep “kanak-kanak total”. memerlukan semacam iringan berirama yang boleh ditempatkan didalam 34 . 3. Gimnastik Setiap satu mempunyai fungsi yang unik dan penting dalam membentuk ketrampilan pergerakan. Pendidikan pergerakan dalam konteks Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah di bahagikan kepada dua kategori. Aktiviti-aktiviti pergerakan diperingkat sekolah rendah dan menengah yang terbahagi kepada empat bidang kandungan utama. membentuk dan memperhaluskan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor kemahiran pergerakan manipulatif dan kestabilan saraf otot.

berpusing. Pengalaman. Kemahiran ini membolehkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Keupayaan kanak-kanak memupuk kemahiran pergerakan yang lebih kompleks terletak kepada pemupukan kemahiran. meregang dan menguncup. Pergerakan Lokomotor Bukan Lokomotor Lokomotor • Membongkok • Meregang • Memulas • Berpusing • Mengangkat badan • Merebah • Menghayun • Berjalan • Berlari • Meloncat • Melompat • Lari skip • Galop • Meluncur Satu daripada tujuan program pendidikan pergerakan di prasekolah ialah untuk membantu kanak-kanak membina kemahiran asas pergerakan. permainan dan 5. ritma asas 2. ritma kreatif 3. memintal. berlompat. kemahiran gimnastik Pergerakan asas yang penting yang menjadi kata kunci dalam aktiviti pergerakan ialah berjalan. Program pergerakan atau aktiviti berirama ini dirangka secara seimbang antara KBSR dan KBSM untuk memanfaatkan pelajar dengan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek berikut. gabungan aktiviti berjalan dengan melompat mengikut iringan muzik merupakan bentuk pergerakan asas dalam tarian zapin dan joget. Umpamanya. berlari. lagu pergerakan 4. Antara kemahiran yang perlu diajar kepada mereka adalah kemahiran lokomotor. • Pengalaman tidak berstruktur • Pengalaman separuh berstruktur • Pengalaman berstruktur Terdapat juga pertindihan aktiviti-aktiviti pergerakan yang terdapat dalam pergerakan kreatif dan gimanastik jika berdasarkan kepada pengalamanpengalaman diatas. 1.kategori aktiviti berirama.kemahiran yang berikut: • Berjalan • Berlari • Melonjak 35 .pengalaman ini ada diterapkan di dalam kurikulum KBSR dan KBSM yang terdiri seperti.

• Berjalan dengan lembut • Muka dongak dan memandang lurus ke hadapan • Melenggangkan lengan dan tangan secara bersahaja • Cadangan untuk penelitian: • Berjalan tegak-tinggi. Frasa pengajaran penting: • Ayun langkah dari paras punggung • Berpijak di tumit dan biarkan berat badan beralih pantas di sepanjang bahagian sisi luar tapak kaki sehingga ke hujung ibu jari. Diharapkan penerangan ini dapat difahami oleh guru supaya konsep setiap pergerakan menjadi jelas. Kata kunci dan frasa tertentu dicadangkan sebagai panduan pengajaran atau untuk tujuan merangsang pembetulan. • Ibu jari kaki menghala lurus ke hadapan. anjing cedera di kaki • Berjalan seperti barang permainan berkuasa bateri 36 . gajah. Tangan melenggang bebas berselangseli mengikut arah kaki melangkah. Hal ini biasanya memenatkan beberapa bahagian badan yang lain. analisanya telah dibuat dalam bentuk penerangan ringkas. dan juga menggunakan tenaga berlebihan yang sepatutnya boleh dikurangkan. Terdapat ketikanya apabila kedua-dua tapak kaki menyentuh tanah. (a) Kemahiran Lokomotor Asas (i) Berjalan Berjalan ialah kemahiran yang paling asas yakni kita banyak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. kemudian berjalan tegak berjengket yakni lebih tinggi • Jalan berundur kemudian ke hadapan • Berjalan seperti robot atau askar permainan.pergerakan di atas. dan pada masa inilah satu tapak berpijak yang baru terhasil bagi menahan anggota badan daripada rebah. hujung kaki hendaklah menghala lurus ke hadapan dengan sisi bahagian dalam kedua-dua belah kaki seolaholah mengikut satu garisan lurus. Imbangan badan yang betul semasa berjalan dan mekanisme yang sesuai boleh membuat seseorang itu berjalan dengan gaya yang betul. Perlakuan seumpama ini dapat memberi imbangan badan sambil dapat pula membawa bahagian badan bergerak ke hadapan. Semasa berjalan. Kedudukan badan hendaklah sentiasa tegak dan dalam keadaan yang lega. selain kaki. • Berjalan seperti gergasi • Berjalan seperti gorilla. Banyak kanak-kanak mempunyai tabiat yang salah.• Melompat • Hop • Melungsur • Gallop (berjalan seperti kuda) • Skip Untuk membiasakan guru dengan cara menggunakan dan melaksanakan pergerakan. Gaya berjalan yang biasa merupakan pergerakan merentasi ruang dengan memindah-mindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain.

• Berjalan seperti patung-patung kawalan tali • Berjalan bebas (tekankan imbangan yang baik) • Berjalan setempat, ke hadapan, ke belakang, ke kiri, ke kanan dan bentuk zig-zag • Berjalan mengikut gabungan mana-mana cara di atas • Berjalan berjengket, di atas tumit, mengangkat lutut tinggi, kaki jegang dan berjalan seperti berkawat • Berjalan perlahan dengan langkah besar dan langkah kecil • Berjalan pantas dengan langkah besar dan langkah kecil • Berjalan perlahan sambil menurunkan dan meninggikan badan. (b) Berlari Pola berlari adalah sama dengan pola berjalan.Yang berbeza ialah semasa berlari ada ketikanya kaki tidak menahan berat badan kerana kaki dan seluruh anggota terangkat daripada mencecah bumi. Lutut lebih kerap diangkat dan dibawa kea rah hadapan. Tangan dibengkokkan di bahagian siku sambil diayun kea rah hadapan dan belakang bertukar ganti dengan arah pergerakan kaki. Frasa Pengajaran Penting: (i) Berlari di atas bebola kaki. (ii) Bengkokkan siku dan lutut (iii) Ayun tangan ke hadapan (iv) Tegakkan kepala (v) Berlari dengan gaya yang lembut Cadangan untuk Penelitian: (i) Berlari setempat, ayun tangan ke hadapan. (ii) Berlari dengan perlahan, lutut diangkat tinggi (iii) Berlari dengan ringan di atas bebola kaki. (iv) Berlari kuat (dengan bunyi bising) kemudian beransur-ansur senyap. (v) Berlari pantas dan kemudian beransur perlahan-lahan. (vi) Berlari dan berhenti apabla syarat diberi, kemudian berlari semula. (vii) Berlari ke hadapan, berundur ke sisi. (viii) Berlari mengikut seorang ketua. (ix) Berlari mengikut pelbagai kelajuan. (x) Berlari mengikut hala zig-zag (xi) Berlari berjengket (xii) Berlari menendang ke belakang (c) Berlari serta Berlonjak (LEAP) Berlari serta berlonjak hamper menyerupai pergerakan berlari, cuma ketika berlari pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih banyak pergerakan meninggi dapat dicapai. Semasa berlari, lutut di angkat ke hadapan dan kemudian kaki dihulur untuk mencecah tempat berpijak. Kaki belakang bengkok serta terangkat daripada tanah setelah mengambil kekuatan atau lanjuran untuk bergerak maju. Lonjakan adalah daripada satu kaki dan pendaratan adalah di atas kaki yang satu lagi. Kebiasaannya lonjakan didahului dengan satu atau beberapa langkah larian supaya mendapat lonjakan yang sempurna. Frasa Pengajaran Penting: (i) Tolak ke atas, hulur dan jejak. 37

(ii) Ayun tangan (lengan) ke atas dan ke hadapan (iii) Lari, lari dan lompat (tekankan perkataan lompat untuk menandakan kekuatan dalam pergerakan) Cadangan untuk Penelitian: Berlari serta berlonjak (leap) adalah sukar bagi kanak-kanak. Beri latihan lompatan. Variasi jarak dan ketinggian lompatan yang memandai perlu dikuasai: (i) Lari beberapa langkah dan kemudian melompat (ii) Melompat seperti rusa melompat pagar (iii) Melompat seutas tali di atas lantai (iv) Melompat tali yang ditinggikan sedikit (v) Melompat menyeberang dua utas tali yang menyerupai anak sungai (d) Lompatan Lompatan ialah pergerakan yang mengangkat badan ke udara daripada tempat berpijak dengan tolakan / lonjakan sebelah atau kedua-dua belah kaki. Badan berada diudara buat seketika, kemudian turun semula di atas sebelah atau kedua-dua kaki. Tujuan lompatan mungkin untuk menguasai jarak hadapan atau ketinggian lompatan. Frasa Pengajaran Penting: (i) Mengayun tangan ke belakang dan kehadapan, dan ke bawah dan ke atas (ii) Membengkokkan lutut dan buku lali dan melonjak dengan kuat (iii) Hulur dan jejak Cadangan untuk Penelitian: (i) Melompat setempat penekanan kepada ketinggian lompatan (ii) Melompat seperti pantulan berubah-ubah pantulan tinggi dan rendah (iii) Melompat dan capai pelbagai benda (iv) Melompat sambil bergerak kehadapan dan pelbagai arah. (v) Melompat kedalam dan ke luar gelung rotan (vi) Lompat untuk jarak (vii) Melompat sambil mengubah ke arah lompatan (viii) Melompat seperti kanggaru (ix) Melompat anak sungai (e) Melompat Ketingting Melompat menggunakan sebelah kaki sahaja. Selepas itu, kaki yang sama akan mendarat semula. Lutut kaki yang tidak digunakan hendaklah dibengkokkan supaya kakinya tidak mencecah tanah. Kaki didaratkan di atas ibu jari dahulu, kemudian hujung tapak dan tumit di atas tanah. Frasa Pengajaran Penting: (i) Ketingting keudara dengan sebelah kaki dan menurun dan mendarat semula dengan kaki yang sama (ii) Angkat tangan ke atas (iii) Kepala tegak (iv) Lutut bengkok Cadangan untuk Penelitian: (i) Ketingting setempat, tegak di atas sebelah kaki selama lima kiraan (ii) Ketingting dan pusingkan badan (iii) Ketingting arah ke hadapan, ke belakang dan ke kiri kanan. 38

(iv) Ketingting meliputi pelbagai jarak (v) Ketingting melintasi tali, atau gerisan 6.1.1 Kemahiran Persepsi Motor Pendedahan kepada pelbagai aktiviti persepsi motor (perceptual-motor) adalah penting bagi pembinaan pergerakan berkordinasi. Pelajar perlu mempunyai rasa kewujudan dirinya dalam ruangan. Pelajar perlu mengenalpasti arah kiri dan kanan dan boleh memahami perkaitan bentuk atau corak. Perkembangan persepsi motor juga memainkan peranan dalam pencapaian akademik kanak-kanak. Kemahiran persepsi motor diperlukan bagi membaca huruf isyarat (decoding) dan kemahiran ini merupakan suatu keperluan awal bagi kemahiran membaca. Berikut adalah kemahiran-kemahiran persepsi-motor: • Mengimbang • Kesedaran badan • Kesedaran ruang • Kesedaran hala datar (laterality) • Kesedaran arah (directionality) • Kordinasi tangan-mata atau kaki-mata (a) Mengimbang Mengimbang boleh dibina melalui berdiri di atas sebelah kaki atau ketingting atau berjalan di atas palang pengimbang. Penggabungan aktivitiaktiviti mengimbang dengan permainan lebih menyoronokkan bagi pelajar. Pelajar berpeluang membayangkan diri mereka sebagai ahli sarkas yang berjalan di atas tali atau mengimbang di atas sebelah kaki di atas belakang kuda sarkas. (b) Kesedaran Badan Kesedaran badan merupakan persepsi tentang diri sendiri: • Saiz • Pengetahuan tentang bahagian-bahagian tubuh badan serta perkaitannya di antara satu dengan yang lain • Berupaya melakukan pergerakan membongkok, melurus, memusing, mengilas dan menggerakkan badan. • Perasaan timbul ketika berada dalam kedudukan yang berbeza-beza. Kesedaran ini adalah penting bagi pemahaman pelajar tentang potensi pergerakannya. (c) Kesedaran Ruang Kita hidup di dalam ruangan dan tubuh badan kita mengisi ruangan tersebut. Apabila kita bergerak, kita sebenarnya bergerak melalui ruang dan tubuh badan kita memenuhi ruang seperti juga benda-benda lain yang berada dipersekitaran kita. Kita juga menyedari tubuh badan kita serta perkaitannya di antara benda-benda disekitar. Hal ini merupakan konsep asas yang perlu di terokai oleh pelajar supaya mereka boleh menyedari tentang keadaan zahir tubuh badan mereka yang sebenarnya. Pelajar digalakkan untuk menerokai persekitaranya. Guru menyuruh pelajar melunjurkan kaki dan tangan yang boleh dilunjurkan ke hala semua arah. Dengan cara ini mereka akan lebih menyedari saiz ruang diri persendirian mereka semasa tidak bergerak. Pelajar juga digalakkan untuk bergerak bebas di dalam ruang yang wujud di luar persendirian mereka. 39

Kemahiran ini memerlukan penggunaan anggota badan untuk mengawal. cekap dan tepat. ke belakang.1. Umpamanya bergerak ke hadapan. (f) Kordinasi Tangan-mata atau Kaki-mata Tujuan melakukan sesuatu pergerakan hanya akan tercapai jika kordinasi di antara pergerakan bahagian-bahagian badan disempurnakan dengan baik. Pelbagai jenis penerokaan pergerakan dapat menggerakkan perkembangan kesedaran arah ini. Ini melibatkan interaksi yang licin di antara kumpulan-kumpulan otot imbangan yang sempurna dan turutan jangkaan yang betul Permaian bola merupakan kordinasi tangan-mata yang amat baik. Pelajar melambungkandan menyambut dengan kedua-dua belah tangan atau melambungkan dengan sebelah tangan dan menyambutnya dengan tangan yang sebelah lagi. pelajar disuruh menelentang di lantai dan menggerakkan kaki serta tangan membentuk gerakan membulat (circular movement) mengikut arahan yang diberikan oleh guru.(d) Kesedaran Hala Datar (Laterality) Hal ini merupakan kesedaran tentang wujudnya arah kanan dan kiri di sisi tubuh badan seseorang. menangani atau mengawasi sesuatu objek. bawah hadapan dan belakang di dalam ruang persekitarannya. ke atas. Interaksi ini haruslah dilakukan dengan mudah. Dengan ini seseorang dapat mengawal pergerakan daripada kedua-dua belah bahagian tubuh badan secara serentak atau secara berasingan. Dalam permainan ini. Sebarang latihan yang memerlukan kordinasi bahagian kiri dan kanan tubuh badan atau pergerakan yang bertentangan iaitu tangan atau lengan kanan dan kaki kiri bersama-sama digunakan akan menolong mengembangkan kesedaran hala datar pelajar (sense of laterality). ke kanan. Permainan sperti Angels in the snow sesuai bagi tujuan ini. (e) Kesedaran Arah Kesedaran ini membolehkan seseorang menyedari arah ke kiri.2 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif alatan hendaklah dibina di peringkat umur yang lebih awal. Kesedaran lauran arah ini terbina daripada kesedaran dalaman yang dikenali sebagai kesedaran hala-datar. 6. kanan atas. ke kiri. Melalui pergerakan seumpama ini pelajar dapat membiasakan dan menyesuaikan pengalaman yang diperlukan apabila memerhati baris-baris perkataan di dalam muka surat bercetak iaitu semasa membaca. Pelajar boleh menyepak bola ke arah sasaran yang tidak bergerak atau ke arah gawang gol. dan ke bawah boleh membina kesedaran arah. Kemahiran manipulatif berikut merupakan asas kepada pembinaan kemahiran diri seseorang pelajar: • Membaling • Menyambut • Memukul • Menendang atau menyepak • Menggelecek Kesemua Kemahiran manipulatif di atas juga dapat mempertingkatkan 40 . Permaian yang melibatkan sepakan pula adalah baik bagi kordinasi kaki-mata.

pelajar itu bergerak. kognitif dan afektif. Penukaran motor-pergerakan – Mendengar dan melakukan arahan – Melahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau mengetuk mengikut irama Hubung kait motor kinestatik – Aktiviti penyedaran tubuh badan – Aktiviti mengimbangkan badan. • Apa yang mampu dilakukannya • Bagaimana dia boleh mengawal diri • Bagaimana dia dapat mengawal sesuatu yang berada disekelilingnya sekitar (ruang manusia dan lain-laian yang bernyawa dan yang tidak bernyawa) dan • Bagaimana dia dapat melahirkan perasaan dan ideanya. Pendidikan pergerakan dapat melatih kebolehan menghubungkaitkan kemahirankemahiran 41 . Perasaan terhadap diri sendiri dan perhubungan dengan persekitarannya juga turut berkembang melalui pelbagai pergerakan itu. Hal ini boleh dicapai dengan menggunakan pergerakan sebagai media pembelajaran. Melalui pergerakan. Pendidikan haruslah juga memberangsangkan dan menghasilkan kepuasan yang semerta serta menimbulkan minat bagi mendapatkan pengetahuan seterusnya.kanak iaitu perkembangan fi zikal dan psikologi. Pendidikan pergerakan adalah suatu kaedah pengajaran yang unik kerana apabila pelajar sedang belajar untuk bergerak mereka juga belajar sambil bergerak. Hubung kait motor-taktile – Memanjat (jungle gym) – Merangkak menerusi terowong. Belajar melalui pergerakan membolehkan perkembangan yang menyeluruh diri kanak. Pembelajaran melalui pergerakan bukanlah sesuatu yang baharu.perkembangan kordinasi tangan-mata dan kaki-mata. Melalui pergerakan seperti ini pelajar akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri. 6. merasi sesuatu secara langsung.2 PENDIDIKAN PERGERAKAN Pendidikan dalam apa bidang sekalipun haruslah berbentuk pengalaman yang bermakna. kebolehan untuk belajar dan bergaul di antara satu dengan lain. Dia akan belajar pelbagai domain iaitu psikomotor. Di samping itu kemahiran manipulatif ini dapat memberi keyakinan serta membentuk sikap pelajar untuk menjadi untuk menjadi seorang yang berjaya dalam menempuh kehidupannya. berfi kir dan Kemahiran Contoh Hubung kait motor-penglihatan – Menangkap bola – Melambungkan bola melalui gelung rotan – Menggelecek bola hoki Pemindahan motor-penglihatan – Mengulang semula sesuatu pergerakan – Melakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu gambar – Membaca dan melakukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu arahan Hubung kait motor-pendengaran – Menari mengikut muzik – Melahirkan pergerakan kreatif mengikut muzik seperti pic yang berbunyi rendah dan kuat yang digambarkan dengan langkah yang kuat dan badan yang direndahkan.

Imbangan-imbangan berbentuk bukan simetri dan imbangan terbalik boleh diperkenalkan. palang selari. sebahagian besar latihan ditumpukan kepada aktiviti-aktiviti lantai. malah mencabar keupayaan pelajar. Pembentukan konsep tetap (pegun) boleh diterangkan dengan membandingkan perbezaannya dengan aksi mengguling. tetapi apabila pelajar sudah mahir. sebahagian besar tumpuan diialihkan pula kepada kegiatan-kegiatan pengalaman peralatan. Yang mana pada lazimnya sekolah rendah hanya menggunakan bangku panjang. Apabila setiap pelajar telah dapat menguasai aksi-aksi dan mengekalkan bentuk-bentuk aksi itu. palang. mereka bolehlah menumpukan perhatian kepada lakuan lain seperti menggulingkan tubuh ke arah yang berlainan. maka pelajar itu bolehlah membuat gimnastik dengan menggunakan peralatan-peralatan gimnastik seperti palang imbangan. Guru dilarang memaksa pelajar menggunakan sesuatu alat. Pada peringkat awal. meja. apungan. secara keseluruhan hendaklah kepada usaha merapatkan seluruh anggota menjadikannya satu bentuk paduan. meneroka imbangan badan yang tidak stabil dan menerap sebahagian atau seluruh beban berat badan rakan. Urutan pergerakan yang lebih kompleks dan maju bukan sahaja menyeronokkan. Mana-mana 42 . (b) Pengalaman Peralatan Selepas pelajar telah boleh menguasai aktiviti-aktiviti lantai. gegelang. (a) Pengalaman Lantai Apabila pelajar sudah dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas. Kegiatan memadan dan mencerminkan pergerakan rakan. Konsep-konsep pemecutan. Pemindahan beban daripada bahagian anggota kaki ke anggota tangan. peti pelana dan peralatan taman permainan. pengalaman atas rumput. terikat dan bebas adalah antara konsep-konsep yang ditekankan pada tahap kecekapan. kukuh. Pengalaman-pengalaman pada tahap kawalan termasuk antaranya lakuan mengguling daripada kedudukan berdiri kepada bergerak dan mengguling. adalah antara cabaran yang sesuai bagi setiap pelajar. tali panjat dan rangka-rangka panjat untuk menerapkan pengalaman gimnastik menerusi pengunaan alatan. mengulangi urutan beberapakapan. tikar getah atau permainan yang tidak banyak memerlukan peralatan untuk meningkatkan cabaran. tumpuan seterusnya. Boleh mencabar pelajar untuk menggabungkan antara dua jenis kemahiran yang mudah tetapi berkaitan. Kebanyakan sekolah menengah mempunyai peralatan seperti diatas tetapi TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN 113 tidak bagi kebanyakan sekolah rendah. kerusi. Pengalaman peralatan pula terdiri daripada pergerakan yang menggunakan alat-alat seperti bangku panjang. Mana-mana pelajar yang telah mempelajari beberapa lakuan pergerakan gimnastik akan berasa seronok dengan cabaran yang menekankan tumpuan kepada kualiti pelaksanaan. alang.seperti berikut: Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan dibahagikan kepada kategori pengalaman lantai. peti pelana dan gelang. seperti bergerak dengan mengimbangkan badan dengan menggunakan dua anggota dan seterusnya.

anda bolehlah menggalakkan mereka memindahkan kemahiran aktiviti lantai kepada aktiviti menggunakan peralatan. Penggabung jalinan rutin-rutin seperti gimnastik bola berirama. cara bergerak dan acar menyokong beban anggota yang jauh lebih mencabar. Latihan-latihan permainan berhalangan yang mudah dengan menggunakan peralatan seperti meja. Pelajar yang berada pada peringkat kawalan boleh mencuba menggunakan pelbagai cara untuk bergerak di atas alang. Seperti pengalaman aktiviti lantai dalam permainan gimnastik pelajar haruslakh digalakkan supaya memberi perhatian terhadap kualiti pergerakan mereka dan mengadunkannya ke dalam suatu bentuk urutan dengan sempurna. mengguling. gelang. memusing dan mengayun. tali. Tema-tema yang paling sesuai untuk gimnastik pendidikan ialah melompat dan mendarat. Ini secara tidak langsung membawa pelajar itu untuk membiasakan dirinya dengan peralatan yang digunakan dalam latihan sebenar untuk membina keyakinan diri. Setelah pelajar itu mahir menggunakan peralatan. gelong rotan. 43 . bentuk. ataupun bergerak dari satu bahagian ke satu bahagian lain di atas palang bertingkat. kesedaran ruang dan kesedaran kinestetik. melentur. Apabila pelajar telah menjangkau tahap kecekapan mereka perlulah pula memberi perhatian kepada lakuan imbangan. Aktiviti gimnastik berirama ini biasanya dilakukan pada bentuk awalan dengan menggunakan peralatan seperti bola. rotan. bergayut di atas palang atau tali. melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah. bangku panjang. gimnastik gelang berirama atau gimnastik reben berirama dan lain-lain itu ke dalam program gimnastik. melompat dari meja atau kerusi. • Beri penekanan pada penggunaan anggota-anggota tangan dan lulut secara serentak semasa menangkap objek-objek. • Jarakkan kanak-kanak untuk mengelakkan kemalangan. bergayut pada tali atau bergerak disepanjang rangka panjat. bongkah dan rotan sesuai digunakan untuk mempelajari konsep-konsep seperti diatas iaitu menyimpang. Apabila pelajar itu telah mahir menggunakan perlatan itu bolehlah ia menggabungkan pergerakan dengan pola rutin yang mudah. Berikut adalah beberapa saranan untuk menjayakan sesi gimnastik berirama: • Gunakan muzik iringan semasa berlatih • Gunakan pelbagai ragam irama untuk meningkatkan kreativiti dan membangkitkan minat. Melalui latihan berirama ini pelajar bukan sahaja berasa lebih gembira tetapi juga dengan sendirinya akan memantapkan kemahiran-kemahiran merekaa yang kompleks dan mencabar itu. kerusi. membongkok.pelajar yang masih berada diperingkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan di sepanjang alang atau bangku yang rendah. Gimnastik Irama Dalam gimnastik irama pelaksanaan kemahirannya dilakukan secara berannsuransur dan kemudian diikuti dengan iringan irama muzik. menerusi dan bawah. tali dan reben.

Kibarkan reben dari satu bahagian ke satu bahagian lain di hadapan dalam pola melengkung. Lontar belantan ke udara dan tangkapnya. mengayun. (c) Gimnastik Berirama (Gelung) Gelang yang digunakan berukuran 20 – 27 inci diameter dengan tapak tangan menadah ke atas dan ke bawah untuk aktiviti-aktiviti gelang dengan muzik berentak waltz. Diukur dari tapak kaki hingga ke bahagian ketiak gimnas. Teknik-teknik penggunaan belatan serta aktivitinya adalah seperti berikut: dengan muzik berentak Waltz. • Biarkan pelajar mencipta kemahiran dan rutin mereka sendiri. Cuba gunakan berbagai-bagai bentuk pergerakan lokomotor untuk aktiviti-aktiviti di atas. (ii) Berdiri dan pegang kedua-dua hujung belatan. dan melontar yang digubah mengikut muzik. (iv) Bertinggung. Ayun belantan melintasi badan dan tangkapnya dengan tangan kiri. (a) Gimnastik Berirama (Bola) Berikut adalah teknik-teknik asas dalam memanipulsikan bola seperti mengguling. (iii) Berdiri tangan kanan memegang sebelah hujung belatan. 44 . (ii) Pegang gelang (d) Gimnastik Berirama (Reben) Reben yang digunakan berukuran 10 – 15 kaki panjang dan muzik berentak Waltz. Jenis-jenis peralatan untuk Gimnastik berirama: • Bola • Belantan • Gelung • Reben • Tali Paling penting dalam gimnastik berirama ialah pergerakan yang betul dengan mengikut muzik. (i) Pegang gelang dengan sebelah tangan dan ayunkan gelang ke atas dan ke bawah. (i) Berdiri dan pegang kedua-dua hujung belatan.• Latihkan semua kemahiran kedua-dua bahagian tubuh. (ii) Lontarkan bola dengan hanya menggunakan gerakan bahu. (i) Letakkan bola di atas tapak tangan tanpa mencekamnya semasa melakukan aktiviti. (b) Gimnastik Berirama (Belantan) Belantan yang digunakan adalah lebih kurang 3 kaki persegi panjang. Keduadua tangannya disisi. (e) Gimnastik Berirama (Tali) Tali digunakan berukuran berdasarkan saiz dan ketinggian gimnas. Gugurkan belantan ke lantai dengan sebelah hujungnya melantun dan cuba untuk menangkapnya. (iii) Tangkap bola dengan menggunakan hujung jari (iv) Ayun dan gulingkan bola ke lantai dengan memegangnya dengan pergelangan tangan.

mampu menyokong beban berat mereka dengan kedua-dua belah tangan dalam keadaan tetap. Di tahap kecekapan. tetap dan rasa keriangan untuk mengekpresikan kontras di antara pelbagai unsur. atau mempraktikkan lakuan mengguling dengan kadar pergerakan yang berbeza-beza. gulingan. berlari. melompat. Berikut adalah kegiatan gimnastik artistik bagi pelajar ditahap kecekapan: (a) Gulingan Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagian-bahagian anggota yang lain disekeliling suatu paksi. seperti terjatuh dalam permainan bola jaring. Ketika ini ramai pelajar meminati permainan gimnastik secara sendiri dengan mengikuti program yang dianjurkan oleh kelab-kelab gimnastik dimana kelab-kelab ini mempunyai jurulatih yang bertauliah yang mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mengenadalikan program gimnastik dengan baik. Ini adalah penting untuk membantu pelajar membuat keputusan mengenai gabungan pergerakan di samping membolehkan memilih dan mencipta cara menjalinkan satu jenis pergerakan dengan cekap. Mereka juga boleh mempraktikkan lakuan mengguling dengan cara menjunam. sambil pada masa yang sama melakukan imbangan dalam pelbagai kedudukan. Aktiviti yang dilakukan di tahap penggunaan ini termasuklah mengimbang dalam persekitaran yang dinamik.Gimnastik Artistik Untuk melaksanakan gimnastik artistik pelajar seharusnya telah boleh menguasai semua asas gimnastik. sama ada ditahap aplikasi atau kemahiran. Pelajar digalakkan memperhaluskan gaya pergerakan lantai mereka daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan serta membentuk cara lakuan dengan baik dan menggunakan fokus sepenuhnya. Memindah beban seperti aksi berjalan. memindah dan menukarkan bebanan menjadi tetap.aksi dirian tangan. Di tahap kecekapan. (b) Imbangan Mengimbang bermaksud kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat yang sama rata di kedua-dua belah paksi menegak. Mereka harus bersedia untuk menggunakan kemahiran ini apabila berlaku kecemasan. imbangan dan sebagainya. latihan imbangan dilakukan di atas lantai dan diatas sebarang alatan dengan menggabungkan kemahiran imbangan dengan faktor masa. 45 . kuasa. bola sepak dan sebagainya. Di mana tahap penggunaan dan kecekapan itu sudah boleh memanipulasi tubuh mereka serta mempunyai asas pengalaman gimnastik seperti aksi. Pelajar yang sudah mencapai keupayaan perlakuan asas. roda kereta. daya tenaga. yang juga mempunyai ciri kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik. Pelajar di tahap pengggunaan boleh meningkatkan keupayaan mereka dengan menggabungkan lakuanlakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap dan mengguling. mengguling. punggung lurus selari dengan kedua-dua tangan buat selama tiga hingga lima saat. Bimbingan daripada guru amatlah penting dalam pelaksanaan gimnastik berirama ini. dalam keadaan kedua-dua kaki terlunjur ke atas. pelajar boleh belajar cara melakukan lakuan mengguling sebagai sebahagian daripada kemahiran tambahan.

membina keyakinan diri dan sifat berdikari. Namun setelah pelajar itu meningkat dewasa sifat kreatif ini akan semakin berkurangan. Kemahirankemahiran yang hendak dipelajari itu tidak ditentukan terlebih dahulu dan praktiknya tidak terikat kepada kaedah-kaedah tertentu. seorang ahli sains terkemuka. Pembelajaran bagi kanak-kanak adalah satu proses yang aktif dan melibatkan membuat keputusan. Terdapat perbezaan yang ketara antara gimanstik pendidikan dengan gimnastik artistik.2 6. Namun demikian. imaginasilah penggerak kepada kreativiti. Ini adalah disebabkan tekanan ke atas pelajar untuk mengikut normal sosial dan pelbagai hukum dan peraturan yang ditetapkan agar boleh menyesuaikan diri dan berfungsi dalam masyarakat.1 Interpretasi Idea Para pelajar merupakan golongan yang kreatif. 46 . • Mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang lama • Keupayaan untuk menyusun • Melihat dari sudut atau perspektif yang berlainan • Meneroka sebelum pengajaran formal • Menggunakan ”silence” dan ”hesitation” • Melihat dengan lebih dekat • Menggunakan fantasi dan imaginasi untuk menyelesaikan masalah • Bercerita dan menyanyi. Pelajar dikehendaki mempelajari cara melaksanakan kemahiran-kemahiran yang telah ditetapkan mengikut kaedah yang khusus. Mereka perlu diberikan ruang dan masa untuk meneroka dan mencuba idea dengan cara mereka tersendiri. Dalam gimnastik artistik matlamatnya adalah jelas. Tetapi lakuan memindahkan beban yang paling kerap ialah dari kaki ke kaki seperti dalam berjalan.3 PENDIDIKAN KREATIF LATIHAN 6. bukan semua pelajar akan memberi respon yang sama kepada kreativiti. Mengikut Torrance (1969). Kekreatifan mereka tidak mengenal sempadan dalam proses mereka meneroka dan berangan-angan (fantasi) tentang persekitaran mereka. serta menginterpretasikan perlakuanperlakuan di samping menentukan cara terbaik untuk mempraktikkan kemahiran-kemahiran berkenaan. Kreatif juga merupakan sebagai satu bentuk kecerdasan. mengganggapnya sebagai salah satu daripada ”multiple intelligence” yang meliputi pelbagai fungsi otak.3. 6. Sementara itu hasilan daripada gimnastik pendidikan tidak mudah diperjelaskan.meloncat dan meluncur merupakan antara lakuan memindahkan beban yang lazim. ciri-ciri berikut yang terdapat pada para pelajar membantu untuk mereka belajar secara kreatif. Oleh itu sebagai guru amat penting bagi kita untuk mempunyai konsep yang jelas mengenai kreativiti dan kriteria-kriteria yang boleh digunakan sebagai kayu pengukur dalam menentukan kreativiti pelajar. Gardner 1978. Justeru. Mengikut Albert Einstein. setiap pelajar perlu diberi peluang yang sama dan akses yang sepenuhnya kepada bidang-bidang kreatif dalam kurikulum. Dalam hal ini guru akan bertindak sebagai pembantu kepada pelajar untuk meningkatkan keupayaan mereka untuk bergerak sealiran dengan arus graviti.

Kebebasan ini akan membantu pelajar belajar berdikari dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka disamping meningkatkan keupayaan minda mereka. perasaan. Sebagi guru. Lukisan menjadi lebih realistik dalam menggambarkan pengalaman sebenar. emosi dan semua aspek ini sering dilihat apabila melihat pelajar bermain.2 Perasaan dan Tanggapan Deria Lowenfi eld dan Brittain (1982) mencadangkan empat peringkat dalam perkembangan kreativiti pelajar. menginterpretasi tugas mengikut kefahaman mereka sendiri dan memberi peluang kepada mereka mencuba langkah-langkah yang boleh mereka fi kirkan tanpa batasan atau had yang ditetapkan oleh guru. beban dan ruang serta idea • Meningkatkan tahap kesediaan • Mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi anggota badan. Mereka meneroka dengan warna. Otot-otot kasar dan halus perlu diperkembangkan dan 47 . Untuk itu kita perlulah menyediakan ruang dan masa bagi pelajar meneroka dan menghasilkan idea-idea mengikut cara mereka sendiri. masa. • Pra-skema: Pelajar cuba menggambarkan pengalaman mereka • Skema: Pelajar meneroka cara dan kaedah baru. Kreativiti pada umumnya adalah berkaitan dengan ekspresi idea.3 Nyatakan peringkat perkembangan kreativiti pelajar berdasarkan kepada pendapat Lowenfi eld dan Brittain (1982)? 6. Dengan itu pergerakan kreatif boleh berlaku dimana-mana sahaja. Antara objektif pergerakan kreatif ialah. Untuk mengelolakan pergerakan kreatif adalah diharapkan agar pelajar dapat memanfaatkan penggunaan otot kasar dan halus dalam mengadakan aktivitiaktiviti pergerakan itu. Dengan bermain pelajar berasa bebas untuk terlibat mengikut cara mereka tersendiri. • Peringkat ’scribbling’ di mana pelajar meneroka alam sekitar dengan menggunakan panca inderayang dijelmakan melalui lakaran-lakaran secara rawak. LATIHAN 6. Masa dan Daya Dalam pergerakan kreatif pelajar akan berasa bebas untuk bergerak untuk meluahkan perasaannya. ruang dan bahan-bahan 3D. mencari pola untuk menerangkan perhubungannya dengan alam sekitar.6.3. • Pergerakan yang bebas untuk menggerakkan anggota badan • Mendapat pengalaman untuk meluahkan perasaan. Dia tidak memerlukan orang dewasa untuk dijadikan contoh untuk dibuat peniruan. Lakaran ini kemudian menjadi lebih sistematik dan terkawal. kita seharusnya menggalakkan keunikan dan keaslian idea pelajar supaya mereka tidak beranggapan bahawa mereka perlu meniru dan mempunyai idea yang sama dengan kanak-kanak lain.3 Unsur Pergerakan – Tubuh Badan. Ruang.3. Menunjukkan minat untuk bekerja dan boleh mengawal pearasaan dalam kumpulan yang tidak dikawal oleh orang dewasa. • Realisme visual: Pelajar mula menyedari peranan kumpulan sosial. Peringkat ini pelajar telah mula menggunakan simbol. Dalam melalui peringkat perkembangan ini pelajar mempelajari juga tentang diri mereka melalui ekspresi yang dijelmakan atau yang dihasilkan.

atas. kreativiti dan pemikiran serta emosi dan bagaimana untuk berkomunikasi denganapa yang mereka lihat. potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni. • Imbangan badan – Tenaga yang digunakan untuk bergerak. UJIAN 1 PENEROKAAN. sentuh.dimatangkan terlebih dahulu untuk meningkatkan tahap kesediaan pelajar. – Bahagian bawah anggota badan mencerminkan kekuatan tenaga badan. imaginative dan kritis. Bukan itu sahaja. Seni dalam pendidikan mengajar pelajar begaimana untuk menangani secara produktif terhadap sumber-sumber imaginasi. Topik ini bukan sahaja meneydiakan cara tambahan untuk belajar membaca. Seni 48 . menulis dan mengira bahkan menggalakkan mereka dengan memberi pelbagai pandangan dan bahasa untuk mereka berfi kir secara kreatif. dengar. – Bahagian atas mencerminkan keringanan • Masa − Pergerakan yang cepat sedikit menggunakan masa − Pergerakan lambat banyak menggunakan masa − Kederasan pergerakan tidak semestinya berterusan − Had laju atau kederasan pergerakan bolehlah dijadikan sebagai rentak. bahkan Seni dalam Pendidikan dapat memberikan kanak-kanak keseronokkan dan kegirangan di dalam bilik darjah. sisi. sederhana dan rendah − Arah: depan. pendidikan pergerakan dan pendidikan kreatif. Matlamat pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan (menengah dan rendah) adalah untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang berkaitan bagi membantu pelajar untuk mencapai keupayaan sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan penyumbang yang aktif dalam masyarakat. bergerak dan berfi kir dengan setiap aktiviti pembelajaran. bawah • Aliran – Pergerakan yang dilakukan itu samada bergerak secara bebas atau terkawal. Untuk memahami unsur pergerakan dengan lebih baik disenaraikan di bawah komponen-komponen asas pergerakan. belakang. • Ruang − Merupakan lingkungan pergerakan samada lingkungan umum) personal space)atau lingkungan kendiri (general space) − Aras: tinggi. beat atau pulse. Seperti telah tersedia maklum penekanan kepada pergerakan banyak tertumpu kepada potensi nilai pendidikannya. RUMUSAN • Topik ini memberi penekanan tentang pengetahuan asas tentang pergerakan yang merangkumi pergerakan asas. MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN EKSPRESI PENGENALAN Seni dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat.

melompat dari atas meja atau kerusi. meja. Semasa proses ini berlaku guru. Pengalaman meneroka merupakan suatu situasi pembelajaran. tidak digalakkan untuk menilai aktiviti yang sedang dijalankan sebaliknya guru hanyalah berperanan sebagai fasilatator atau pembimbing dan membimbing pelajar untuk menemui sesuatu yang lebih spesifi k tentang diri mereka. gegelang. Biasanya peralatan yang diimprovisasikan atau dimanipulasikan menjadi kegemaran pelajar untuk melakukannya.1 PENEROKAAN Penerokaan membawa maksud. ataupun bergerak dari satu bahagian kesatu bahagian lain di atas palang bertingkat. melompat. iaitu menyamping. Mereka boleh diperkenalkan kepada alatan tertentu dengan cara menggalakkannya meninjau dan meneliti alat . menerusi dan bawah.1. Tujuannya adalah untuk menjadikan pelajar menjadi seorang yang benarbenar lebih berimaginatif.dalam Pendidikan juga mengajar remaja untuk membuat ekpresi diri terhadap apa yang mereka tanggap dan rasa melalui pelbagai bahasa. peti pelana dan gelang. melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah. kerusi. bongkah dan rotan. bangku panjang. 7. kerusi. Pelajar pada tahap aplikasi bolehlah mencuba berbagai cara untuk masuk ke dalam sesuatu ruang alat. tali. 7. Seperti palang imbangan. melintasinya dan membuat bentukbentuk dengan menggunakan anggota-anggota semasa beraksi. Anda digalakkan untuk meneroka dengan membuat ekperimen. gelong rotan. Pengenalan secara ini akan membawa pelajar berjinak-jinak dan dapat membiaskan diri dengan peralatan yang digunakan dalam latihan sebenar. bergayut pada tali panjat. Pengalaman 49 .1 Meneroka Alat dan Bahan Apabila kanak-kanak sudah menguasai aktiviti-aktiviti lantai pelajar juga digalakkan untuk meneroka pengalaman peralatan. Pelajar diperingkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan disepanjang alang atau bangku yang rendah. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. bergayut diatas palang atau tali. Ini semua adalah untuk menguatkan keyakinan pelajar mempelajari konsep-konsep seperti di atas. Setengah-tengah sekolah hanya menggunakan bangku panjang. atau bergerak di sepanjang rangka panjat. Mereka boleh mencuba pelbagai cara untuk bergerak di atas palang. Dalam erti kata yang lain meneroka adalah bermaksud menggunakan pelbagai bahan dan kaedah. palang selari. menyelidik untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui lagi iaitu melaksanakannya dengan cara menjelajah. Pelajar pada tahap kawalan boleh memulakan dirinya untuk membuat penyesuaian menggunakan peralatan yang sebenar. Kemudian setelah mahir menggunakan peralatan barulah digalakkan untuk memindahkan keaktiviti menggunakan peralatan yang sebenarnya. Latihan-latihan berhalangan dirancang berpandukan penggunaan peralatan yang mudah diperolehi seperti meja. Ini akan dapat membina keyakinan diri pelajar. Guru dilarang memaksa pelajar melakukan atau menggunakan sesuatu peralatan. tali panjat dan rangkarangka panjat sahja untuk mendapatkan pengalaman peralatan.

mendarat. Pelajar juga harus digalakkan supaya memberi perhatian terhadap kualiti pergerakan mereka semasa menjalani latihan pola-pola pergerakan dan mengadunkannya ke dalam suatu bentuk urutan dengan sempurna. • Dirian tangan • Roda kereta • Gulingan • Imbangan dan sebagainya. Di atas pengalaman-pengalaman yang diperolehi itu pelajar seringkali cuba untuk mempraktikkan lagak ngeri gimnastik artistik sebagai gerak balas kepada perlakuan gimnastik. melentur. TOPIK 7 PENEROKAAN. muzik dan pergerakan akan menjana 50 . Bagaimanakah cara-cara untuk meneroka sesuatu aktiviti? 7. cara bergerak dan cara menyokong beban anggota yang jauh lebih mencabar. kesedaran ruang dan kesedaran kinestetik ketika berada di atas sesuatu perlatan. bentuk. bola jaring. 7.2 Meneroka Cara Pengolahan dan Manipulasi Pelajar d itahap penggunaan dan kecekapan sudah bersedia untuk meneroka cara pengolahan sesuatu aktiviti dan cuba memanipulasi tubuh mereka supaya boleh melakukan aktiviti gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar lagi. bola keranjang. Pelajar boleh meningkatkan keupayaan mereka dengan menggabungkan lakuanlakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap dan mengguling. (a) Aktiviti Mengguling (i) Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagianbahagian anggota yang lain di sekeliling sesuatu paksi. Apabila pelajar telah meninjau pada tahap kecekapan. pantas atau perlahan mengikut pilihan individu. memusing dan mengayun bertujuan untuk membina tubuh yang mantap. seperti terjatuh dalam permainan bola sepak. bola tampar atau pun dari alatan aras tinggi. membongkok. mengguling. melakukan imbangan-imbangan bukan simetri serta imbangan-imbangan terbalik adalah sesuai kepada pelajar yang beradad di tahap ini. (iii) Pelajar juga perlu bersedia untuk menggunakan kemahiran mengguling dengan spontan apabila berlaku kecemasan. mereka perlulah pula memberi perhatian kepada lakuan imbangan. MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN EKSPRESI 127 7. Untuk itu bimbingan guru adalah penting pada peringkat ini.1.1.yang melibatkan kebolehan memindah beban ke pelbagai bahagian anggota. Kemungkinan ada pelajar yang meminta bantuan guru untuk melaksanakan sesuatu lakuan gimnastik atau memperbaiki gaya lakuan yang telah mereka tonton atau yang sedang mereka pelajari. Pelajar akan melakukan aksi-aksi seperti.2 MEMPEROLEH PENGALAMAN Pengalaman dalam seni visual. Tema-tema yang paling sesuai seperti melompat. (ii) Pelajar juga boleh mempraktikkan lakuan mengguling dengan cara menjunam atau mempraktikkan lakuan mengguling dengan kadar pergerakan yang berbeza-beza.3 Meneroka Idea dan Isi Kandungan Pelajar digalakkan untuk meneroka idea dan isi kandungan yang terdapat didalam pergerakan seperti aktiviti mengguling dan mengimbang.

mengambil risiko.2 Aktiviti Memperoleh Pengalaman Terdapat pelbagai cara pelajar memperolehi pengalaman antaranya ialah melalui permainan. Bagi perkembangan kognitif. muzik dan lain-lain. 51 . • Permainan boleh digunakan untuk mengajar dan memperkukuhkan konsep-konsep akedemik yang khusus seperti yang terdapat dalam matapelajaran sains. kepintaran mengunakan tubuh badan dan pengalaman ini akan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk menyelesaikan masalah. mula dan berhenti. • Permainan dapat meningkatkan keupayaan lokomotor seperti berlari. • Kebanyakan aktiviti-aktiviti didalam permainan dapat memberi kesan yang positif kepada perkembangan asas kemahiran motor yang berpadanan di samping dapat menyediakan asas untuk perkembangan dan pengekalan kecergasan fi zikal.2. nilai kecergasan yang tinggi dan bertindak sebagai alat yang amat ampuh untuk menyalurkan rasa ketahanan semulajadi di dalam jiwa pelajar didalam pelbagai peringkat. • Menggalakkan pelajar bermain dengan rakan-rakan sebaya mengikut peraturan dan tingkahlaku yang positif seperti tidak bergaduh. membuat eksperimentasi. • Memupuk kecergasan mental dalam kerangka perancangan strategi permainan. Terdapat banyak nilai-nilai pembentukan peribadi yang boleh didapati didalam aktiviti main. matematik. kanak-kanak menggunakan seni untuk meluahkan fi kiran dan idea mereka. • Apabila pelajar diberi peluang untuk mengubahsuai dan mereka cipta permainan.pembelajaran kanak-kanak dalam pelbagai bidang. • Menggalakkan pelajar bermain secara adil dan bersemangat kesukanan yang terpuji. rangsangan kognitif mereka turut sama menggerakkan pemikiran dan kreativiti mereka.1 Pelbagai Strategi Memperoleh Pengalaman Pengalaman yang diperolehi dalam seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran kinestetik yang mendalam. • Memahami diri sendiri dan diri orang lain. Antara objektif permainan ialah: • Menyediakan aktiviti lasak yang secukupnya bagi kelompok otot besar dengan tujuan mengembangkan daya potensi yang memberi kesan kepada pengembangan dan pengawalan otot dengan baik • Membina kebolehan-kebolehan berlari. membuat penilaian dan bijak membuat pilihan. • Mempelajari cara-cara mengendali dan mengawal anggota semasa dalam keadaan tertekan. Selain mempunyai potensi untuk menyuburkan kedua-dua aset yang diperkatakan itu permainan mengandungi daya tarikan yang cukup berkesan iaitu keseronokan. pertanggungjawapan. mencipta secara kreatif.2: Pelbagai cara untuk memperolehi pengalaman 7. • Membantu pelajar memahami dan mematuhi peratur-peraturan dan arahanarahan. bertindak.permainan. 7. Antaranya ialah: • Kesukaran dalam permainan bukan sahaja melibatkan bentuk fi zikal tetapi lebih menitik beratkan ketahanan nilai kognitif setiap pelajar seperti pemahaman tentang peraturan. pilihan dan strategi. Rajah 7. bahasa. menyelinap. Permainan merupakan nilai riadah yang sungguh menakjubkan.2. meneroka.

Dalam pengalaman tak varian. kordinasi. menangkap. kadar kesukaran tugas perlu juga ditingkatkan dan pada masa yang sama kebolehtelahan relatif kemahiran dikekalkan. semasa pelajar membaling bola ke sasaran yang tidak bergerak. kelenturan dan ketahanan kardiovaskular. Untuk itu rancangan-rancangan yang terdapat di dalam permainan boleh disusun kepada tiga kategori pengalaman mengikut tahap kemahiran pelajar antaranya ialah: (a) Pengalaman Kemahiran Permainan Tak Varian Sebagai pengalaman awal. Apabila kecekapan sesuatu kemahiran itu meningkat. Contoh.pengalaman yang sedemikian memberi pelaung kepada pelajar untuk mencapai keupayaan mengawal sesuatu objek melalui penggunaan pola motor yang khusus. menendang. jarak sasarannya bolehlah ditambah. mengelecek dan lain-lain lagi.3 Kepentingan Pengalaman Secara Langsung Segala aktiviti yang dilakukan boleh didapati secara langsung berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh. daya tahan. Pelajar perlu didedahkan kepada pengalaman sukan sebanyak mungkin 52 . (b) Pengalaman Kemahiran Permainan Dinamik Apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang membolehkan mereka bermain dengan cekap mereka haruslah diberi peluang untuk mempraktikkan kemahiran mereka itu dalam kedaaan serupa seperti dalam keadaan permainan yang sebenarnya.melompat dan mengimbang. mengelak. Jika pelajar belajar berlari dan melompat melepasi halangan yang rendah.2. kemahiran membaling dan menangkap pundi-pundi kacang bersama rakan mungkin dapat dipindahkan dan dipraktikkan dalam kemahiran membaling dan menangkap bola jaring atau bola lisut. Pengalaman itu dirancang sebegitu rupa agar latihan berkenaan menjadi semirip yang mungkin dengan situasi pengalaman sebenar. pelajar diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi kacang atau arah tuju pergerakan lawan. • Permainan juga dapat memantapkan keupayaan manipulatif asas seperti melontar. ketinggian halangan itu boleh dipertingkatkan. membaling. keseimbangan dan lain-lain. 7. Ini adalah disebabkan kebanyakan kemalangan yang berlaku adalah disebabkan kerana paksaan guru atau jika pelajar belum bersedia melakukannya. • Permainan membina kecergasan motor seperti kelajuan. ketangkasan. Sebagai contoh. Jangan paksa pelajar melakukan aktiviti jika dia tidak bersedia melakukan sesuatu kemahiran. • Permainan juga mempunyai potensi untuk meningkatkan tahap kecergasan seperti kekautan. Pengalaman ini sesuai untuk pelajar berada di tahap prakawalan dan tahap pengawalan kecekapan kemahiran yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan sesuatu kemahiran yang menghadapi masalah dalam melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi yang dinamik atau terbuka. Pengalaman. Antaranya adalah berdasarkan kepada pengalaman permainan. pelajar akan diberi peluang melibatkan diri dengan kemahiran-kemahiran asas dalam situasi tertutup atau berubah.

• Pelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul. Kemahiran permainan jenis dinamik melibatkan dua aspek kemahiran. Pengalaman-pengalaman seperti ini mengalakkan pelajar untuk memajukan dan mengutarakan teknik yang telah dipelajari ke dalam situasi-situasi tertentu. • Kejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan kesungguhan usaha dan bimbingan. 53 . Untuk memastikan masa yang sesuai bagi menukarkan daripada pengalaman kemahiran tak varian kepada situasi dinamik.yang boleh terutamanya kepada permainan-permainan yang memerlukan gabungan pelbagai kemahiran. perlakuan mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan. • Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan. Pelbagai bentuk emosi akan tercetus daripada pengalaman bermain. Terdapat juga perkembangan kemahiran itu terbina akibat daripada pengalaman bermain. Kebolehan menggunakan kemahiran dalam perhubungan yang menyakitkan hati dan bela diri yang mudah. kepuasan. Adalah penting untuk membezakan antara pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran (pengalaman kemahiran permainan tak varian dan dinamik) dengan pelajaran yang bertujuan memupuk keghairahan untuk dan menimba pengetahuan bermain pelbagai jenis permainan. Menggabungkan lebih daripada satu jenis kemahiran motor ke dalam permainan perhubungan kerjasama. Dengan adanya aktiviti bermain boleh membantu mereka menghayati rasa keseronokkan. Ciri-ciri generik tahap kemahiran: (a) Tahap Prakawalan • Pelajar menghadapi masalah mengulangi sesuatu pergerakan yang berkesan secara berturut-turut. • Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak serupa. Peningkatan daripada pengalaman kemahiran permainan tak varian kepada pengalaman kemahiran permainan dinamik dan seterusnya kepada pengalaman bermain sebenar adalah agak logik dan merupakan perkembangan yang wajar. namun bermain sahaja bukanlah hanya satu-satunya cara paling berkesan untuk meningkatkan ketrampilan kemahiran motor pelajar. (b) Tahap Kawalan • Pergerakan pelajar lebih tertib. kegembiraan dan kejayaan. • Pelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan tidak cekap semasa mempraktikkan kemahiran. . (c) Pengalaman Bermaian Permainan Pelajar banyak terdedah kepada permainan. • Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya bertentangan dengan kaedah praktik kemahiran yang sebenar. Pola perlakuan mereka berubah-ubah dari satu percubaan ke satu percubaan. terkawal dan nampak lebih mengikut kehendak mereka. guru hendaklah mengklasifi kasikan pelajar mengikut tahap generik kecekapan kemahiran.

Mereka boleh mempraktikkan secara tekal. • Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolah-olah tanpa perlu banyak usaha. tubuh badan. (a) Perasaan Perasaan yang dlahirkan merupakan hasil luahan daripada hati. pelajar masih mampu melaksanakan kemahiran dengan betul • Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka dalam situasi. • Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi. • Pelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahiran-kemahiran kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa kemahiran. Media-media ekspresi boleh dilihat dalam bentuk catan. menyentuh. pergerakan dan visual mereka. Untuk itu menjadi tanggungjawab seorang guru agar dapat membantu 54 . Antaranya ialah.• Percubaan pelajar untuk menggabungkan antara satu jenis pergerakan dengan yang lain atau mempraktikkan sesuatu kemahiran dalam hubungannya dengan objek atau dengan rakan pemain. namun masih mampu mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati. biasanya tidak terhasil. suara atau bunyi. bunyi. (c) Tahap Penggunaan • Dengan penumpuan. dukacita dan sebagainya.3. ekspresi ayang terhasil menjadi estetik. • Oleh sebab sesuatu pergerakan itu masih belaum dapat dipraktikkan secara automatik. riang. • Walaupun konteks tugas berubah-ubah. baik yang terancang mahupun yang tidak terancang. pelajar perlu menumpukan perhatian yang lebih kepada apa yang sedang dilakukannya. Ia merangkumi perasaan sedih. (d) Tahap Kecekapan • Kemahiran hampir dapat dipraktikkan secara otomatik dan pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir sama. 7. lakuan-lakuan pergerakan dapat dipraktikkan dengan jaya. Ini akan membatu para pelajar untuk merasa.situasi yang boleh diramal. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain.1 Bentuk Ekspresi Terdapat pelbagai bentuk/cara ekspresi yang boleh dilahirkan oleh manusia untuk meluahkan perasaannya. mendengar dan melihat secara langsung dunia mereka dengan cara tersendiri.3 EKSPRESI Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan. Bahasa-bahasa simbol yang digunakan untuk membuat ekspresi dalam aktiviti-aktiviti seni. Perasaan ini berkembang mengikut tahap umur dan pengalaman seseorang. Aapabila ianya digabungkan secara harmoni. • Pelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di luar jangkaan dalam konteks permainan. 7.

memang menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Kebanyakan pergaduhan atau perkelahian berlaku keranan arahan yang diterima secara lisan tidak jelas dan tidak difahami oleh penerima. Terutama ketika sedang bermain. (d) Emosi Emosi memainkan peranan penting dalam luahan ekspresi diri pelajar. Oleh itu penting bagi guru untuk menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti-aktiviti permainan supaya ia boleh mencetuskan suasana keriangan. (b) Lisan Arahan yang dikemukakan secara lisan perlulah difahami dengan sebaik mungkin agar dapat difahami dengan jelas dan tidak disalah ertikan. Oleh itu pengalaman-pengalaman jasmani bolehlah dianggap sebagai salah satu cara terbaik yang boleh dimanfaatkan untuk memantapkan ciri-ciri konsep kendiri yang unggul itu. Yang menang akan berperasaan gembira manakala yang kalah akan merasa kecewa. Persaan atau emosi yang ditonjolkan oleh pelajar kadangkala dapat diterima dan kaladangkala dicemuh oleh individu-individu lain. Manakala sepenerima akan mengikut kehendak arahan tersebut. (c) Reaksi Apabila melihat sesuatu masalah pelajar akan dapat membuat tindakan yang tepat akibat daripada latihan dan pengalaman yang telah diterima. Antara kebolehan yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfi kir. Untuk itu untuk meluahkan ide-ide yang bernas seseorang pelajar itu perlulah mengetahui kemahiran berfi kir. Konsep kendiri yang unggul berkait rapat dengan keupayaan kawalan fi zikal dan emosi. Ciri-ciri kemahiran berfi kir adalah seperti berikut: • Membanding dan membeza • Merumus. Kebiasaannya segala bentuk arahan yang berbentuk bukan lisan mudah difahami dengan jelas. (e) Bukan Lisan Segala arahan-arahan yang bukan lisan dan gambaran-gambaran yang diperolehi akan ditafsirkan dengan sebaik mungkin agar tidak disalah tafsirkan. Untuk itu beberapa latihan dan kemahiran perlu diadakan untuk mengawal perasaan. (f) Idea Semua idea-idea dan kebolehan menjana minda perllah digunakan didalam melaksanakan ekspresi pelajar.pelajar supaya dapat mengawal perasaan apabila melakukan sesuatu perkara. Reaksi pelajar perlulah di dalam tahap sentiasa bersedia dan segala tindakan yang dibuat hendaklah tepat dan betul. Untuk latihan menahan kesabaran dan penerapan nilai-nilai murni perlu ditekankan dalam sesuatu aktiviti permainan sebelum menjurus ke perlawanan yang sebenar. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. membuat inferen dan meramal • Mencetuskan atau menjanakan idea dalam sesi perbincangan • Menentukan sumber sama ada boleh dipercayai atau tidak • Mengusul dan memeriksa andaian • Menimbang dan membuat keputusan 55 .

Semasa aktiviti menggambar segala masalah yang ada akan dipindahkan dari dalam minda ke atas kertas. arahan lisan dan bukan lisan serta perasaan adalah merupakan ekspresi diri pelajar dalam melaksanakan sesuatu perkara. kemahiran berfi kir. Emosi dan perasaan kanak-kanak adalah lebih hebat sifatnya berbanding dengan orang dewasa.guru yang menjadi model.3. Tegasnya tidak ada dua individu yang serupa dari segala segi. Dengan ini untuk mendapat satu perasaan yang stabil sikap dan konsep kendiri yang stabil kanak-kanak boleh dicorakkan oleh tingkah laku dan perilaku ibu bapa dan guru.2 Unsur Perasaan dalam Ekspresi Perkataan perasaan merupakan satu konsep yuang susah hendak dihuraikan tetapi ia hampr sama dengan pengkajian emosi. fasilitator dan pemudahcara pelajar akan cuba untuk mengikutnya. Kematangan perasaan merujuk kepada kebolehan menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak diduga tanpa membabitkan perasaan yang keterlaluan atau tekanan jiwa.3. Daripada perlakuan dan tingkahlaku guru yang dianggap sebagai model.3 Penyampaian yang Berekspresif Semua bentuk penyampaian oleh pihak guru mahu pun oleh sekolah perlulah yang bersifat berekspresif. 7. Dengan mengadakan aktiviti menggambar membolehkan pelajar itu mengalihkan tumpuannya kepada kertas yang ada dihadapannya. penguat kuasa dan penilai terhadap pembentukan tingkah laku.• Mencipta metafora atau analogi • Menganalisis dan menilai • Menyelesaikan masalah. Bagaimanakah seseorang pelajar dapat meluahkan ekspresi diri dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Perasaan atau reaksi seseorang individu terhadap sesuatu situasi itu tidak sama dengan individu-individu lain. 7. Kematangan dari sudut perasaan merupakan satu nciri penting dalam persekitaran seni dalam pendidikan. Pada umumnya kematangan perasaan dapat dicapai melalui percambahan emosi yang ceria dan sepoi secara beransur-ansur. 56 . Manakala setiap hasilan menggambar itu boleh didefi nisikan sebagai tafsiran terhadap tingkahlakunya. Jika seorang dewasa tidak menyedari hakikat tingkah laku kanak-kanak. (h) Menghasilkan Setiap apa yang dihasilkan baik berdasarkan aktiviti menggambar. Secara tidak langsung pelajar akan dapat dipengaruhi oleh guru berdasarkan konsep kendiri dan sahsiah yang sedia ada. (g) Menggambar Aktiviti mengambar adalah penting untuk menjadi sebahagian daripada cara untuk mengawal emosi pelajar. Perasaan merupakan sebagai reaksi badan terhadap rangsangan yang ia tidak bersedia menghadapinya atau yang memberikan sumber manfaat dan kerugian yang mungkin kepada seseorang. dia mungkin tidak akan memahami kenapa seorang kanakkanak itu bersikap negatif terhadap sesuatu situasi yang dianggap remeh yang tidak sewajarnya menimbulkan reaksi yang sedemikian.

tanggungjawab.4 Aktiviti Antara aktiviti yang dilakukan dalam mengujudkan pelajar seupaya menjadi lebih ekspresif ialah melaksanakan permainan yang bersifat koperatif dan sukan. makanan/minuman. kesihatan. rakan sebaya. Aktiviti-aktiviti Permainan: (a) Permainan Rekaan Guru (i) Guru perlu memahami pelajar terutama dari segi kebolehan.Konsep kendiri bermaksud imej kendiri. waktu belajar. Untuk mempengaruhi pelajar supaya lebih berekspresif pengaruh personaliti terhadap pembelajaran perlu ditekankan. kanestetik. 57 . pergerakan) • Rangsangan psikologi (analitik atau global. Permainan jenis ini boleh dimainkan dimana-mana sahaja tanpa memerlukan banyak peralatan. visual. kelompok) • Rangsangan fisiologi (kekuatan persepsi yang merangkumi auditori. Guru juga perlu mempercayai kebolehan setiap pelajar terutama dari sudut kognitif dan juga kemahiran motor. keazaman. struktur) • Rangsangan sosiologi ( diri sendiri. kebolehan dan kelemahan tingkahlaku. (b) Permainan Rekaan Kanak-kanak (i) Pemainan jenis ini boleh dikategorikan dalam spektrum pembelajaran yang berkaitan dengan kreativiti. pemproses otak kiri dan kanan.3. Penyesuaian yang berjaya akan menghasilkan konsep kendiri positif manakala kegagalan akan membawa konsep kendiri yang negatif. kemahiran yang telah sedia ada dan minat pelajar. susun atur bilik) • Rangsangan emosi (motivasi. Seperti jenis permainan. (ii) Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan sama-sama berinteraksi dengan pelajar. bunyi. Konsep yang menjadi teras dalam permainan koperatif ialah bermain besama-sama bukannya bermain untuk bersaing dan pelajar adalah bebas untuk mengubahsuai permainan mengikut kehendak situasi dan daya kreativiti. Konsep kendiri terbentuk hasil daripada interkasi pelajar dengan orang lain dan penyesuaian diri pelajar dengan alam sekitar. Permainan dimainkan secara serentak. 7. pasangan. dan impulsif atau refl ektif) Dengan adanya pembentukan sahsiah yang positif dan konsep kendiri yang positif oleh guru diharapkan dapat membolehkan pelajar bersifat lebih ekspresif dalam melaksanakan matapelajaran seni dalam pendidikan. Pembentukan sahsiah juga boleh menyebabkan pelajar itu menjadi seorang berekspresif. Untuk itu gaya pembelajaran perlulah dirangsangkan pada setiap pelajar: • Rangsangan persekitaran (cahaya. suhu. (ii) Pendekatan berbentuk pendekatan terarah iaitu guru akan mengawal persekitaran penemuan. Ia merangkumi tentang gambaran rupa. (iv) Permainan rekaan guru menjadikan kanak-kanak lebih menyeronokan dan dapat menumpukan perhatian dengan penuh minat. Dalam permainan koperatif pelajar dibimbing dan diasuh agar membesar menjadi insan yang murni. Terdapat perbezaan permainan koperatif dengan permainan lain terutamanya pada struktur. (iii) Guru boleh membuat pengubahsuaian aktiviti permainan. ruang. bahan dan peralatan permainan. bentuk dan objektifnya. Ini secara tidak langsung akan membebaskan pelajar daripada sebarang tekanan persaingan yang kerap kali membawa kesan tingkah laku yang merosakkan.

Ini adalah disebabkan penghubungkaitan merupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkaitan rapat antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah. Walau pun seseorang itu tidak mempunyai ibu jari. pembimbing dan pembantu. sementara ibu jari berperanan sebagai penyokong. Untuk itu prinsip perpaduan adalah penting.1 PENGENALAN Setiap insan yang hidup tidak boleh hidup bersendirian tanpa adanya rakan. Untuk itu ia akan mencuba mengenalpasti masalah. Rangsangan persekitaran Rangsangan emosi Rangsangan sosiologii Rangsangan fi siolo PENGHUBUNGKAITAN 8. ia akan sentiasa mencuba untuk berinteraksi atau mencari idea-idea baru untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. RUMUSAN • Penerokaan. manakala ibu jari sebagai gurunya Semua jejari pelajar ini dibolehkan bergerak dan berfungsi dengan bebas tanpa had mahu pun sekatan untuk meneroka seberapa banyak mungkin idea-idea yang baru yang boleh didapati di persekitarannya. tetapi ia masih lagi boleh bergerak. Pengertian Penghubungkaitan Semua Benda Penghubungkaitan bilik darjah boleh diibaratkan seolah-olah seperti sepasang tangan dengan jejarinya yang dianggap sebagai pelajar. memperolehi pengalaman dan luahah ekspresi merupakan satu aktiviti yang penting pada seni dalam pendidikan. (v) Satu kumpulan dua atau tiga orang. Di samping itu juga pelajar telah diberi pendedahan mengenai dengan unsur-unsur perasaan dan emosi pelajar dan tahu bagaimana untuk menguruskan emosi supaya boleh meluhan perasaan terhadap ekspresi diri. 58 . langkah-langkah membaik pulih atau penambahbaikan masalah yang dihadapi dan seterusnya akan membuat kesimpulan samaada masalah itu telah diselesaikan atau sebaliknya. Tetapi akan terhapus apabila mereka telah puas dan seterusnya akan mencuba mencari permainan baru lagi. Pada masa inilah ibu jari (guru) kehadapan untuk membantu jari jemari mengenggam sesuatu objek atau dari satu sudut pandangan guru pelajar pemahaman sesuatu idea atau konsep. Ini adalah disebabkan pada topik ini pelajar diberi peluang pendedahan mengenai cara-cara untuk penerokaan dan cara-cara untuk pengolahan dan memanipulasi sesuatu aktiviti. akan tetapi pergerakannya itu akan menghadapi masalah untuk membantu menggenggam sesuatu benda dengan erat.(iii) Pelajar yang tidak mempunyai pengalaman diberi masa secukupnya untuk memahirkan dirinya sehingga. Kebiasaannya masalah itu akan diselesaikan dengan pembagai cara. Jari jemari ini akan tetap bekerjasama untuk mencapai tugasan yang diberi. masa ikut kehendak dan persetujuan kumpulan. (iv) Peruntukan masa tiada hadnya.

bangsa. (b) Memudahkan Pelajar untuk Mengingat Dengan mengguna konsep penghubungkaitkan ini pelajar akan lebih mudah untuk mengingatkan sesuatu mata pelajaran. Untuk itu konsep yang terdapat di dalam kemahiran berfi kir boleh diaplikasikan seperti penggunaan pengurusan grafi k. (d) Penilaian kumpulan dijalankan dari semasa kesemasa untuk memastikan kelancaran aktiviti. (c) Kesedaran akauntabiliti individu – setiap anggota dalam kumpulan akan sedar tanggungjawabnya terhadap prestasi semua anggotanya. (c) Melatih Minda Pelajar Supaya Sentiasa Kreatif dan Aktif Dengan adanya penghubungkaitan minda pelajar akan digerakan secara aktif. manusia untuk kesepaduan kepunyaan dan kepercayaan dilengkapi.Kelebihan Penghubungkaitan Apabila keperluan asas. kita perlulah membantu sekolah untuk mewujudkan pengalaman-pengalaman umum yang akan melahirkan perasaan penghubungkaitan. membina kepercayaan diantara satu sama lain dan menguruskan konflik. LATIHAN 8. (g) Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang tidak dapat wujud sebagai satu mata pelajaran. (b) Kemahiran Sosial yang Penting untuk Berkomunikasi: Pelajar perlu mempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak menira agama. barulah dapat kita mulakan pengajaran dan pembelajaran. (e) Perkara-perkara kecil yang terpencil dan terasing tetapi penting dapat digabungkan dalam proses pembelajaran. Keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara penghubungkaitan ialah bergantung kepada tujuh criteria asas yang boleh dihuraikan seperti (a) Mempunyai Semangat Saling Bergantung:Untuk itu setiap pelajar perlulah mempercaya antara satu sama lain bahawa mereka perlu mempunyai semangat saling bergantung ke arah mencapai prestasi yang cemerlang bukan sahaja bagi diri sendiri malahan bagi semua anggota dalam kumpulannya. Berkongsi kemahiran kepimpinan. jantina dan budaya. (f) Dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam sesuatu proses pembelajaran pelajar. 59 .1 (a) Penghubungkaitan Merupakan Satu Jaringan yang Saling Berkait antara Satu Sama Lain Untuk meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata pelajaran maka satu jaringan yang khusus perlu diadakan terutamanya dari segi penghubungkaitan kemahiran-kemahiran pada setiap mata pelajaran. dan akan bertindak lebih kreatif. (d) Pembelajaran Berkesan Sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila pendekatan penghubungkaitan dilaksanakan berdasarkan aspekaspek berikut: • Pengajaran lebih terancang dengan disusun rapi dengan penetapan objektif. Sebagai guru.

8. 8. MSP: Muzik. • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar adalah fokus utamanya. Hasil pembelajaran akibat daripada penghubungkaitan itu akan membuatkan sesuatu pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif.00 – 12. seni visual dan pergerakan pelbagai disiplin ilmu yang terdapat di dalamnya. Pergerakan 8. Rajah 8. fi zikal. strategi. Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat. muzik dan pergerakan dapat dihuraikan seperti berikut. • Aktiviti serta isi pelajaran adalah bersifat kontekstual iaitu ada hubung kait dengan kehidupan harian.3 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran boleh diertikan sebagai matlamat pembelajaran atau objektif yang perlu diperolehi secara eksplisit dan implisit.2.2.2 Menghubungkait Kemahiran dalam Berbagai Mata Pelajaran Dengan adanya penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat mengubung kait sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar.isi pelajaran.3: Penghubungkaitan antara seni visual. MUZIK DAN PERGERAKAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN Penghubungkaitan di antara mata pelajaran lain dengan mata pelajaran seni visual. kaedah-kaedah yang jelas serta penggunaan bahanbahan pembelajaran yang relevan. Iaitu dengan berdasarkan kepada Berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan bahawa muzik. emosi dan sebagainya. Rajah 8.4: Menghubungkait pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran 8.1: Contoh Sedutan Ringkasan Mengajar Pendidikan Seni Visual Tahun : 4 jingga Bilangan pelajar : 28 orang Umur : 10 tahun Tarikh/ Hari : 15/05/2006 (Isnin) Masa : 11. muzik dan pergerakan dapat dihubungkaitkan dengan matapelajaran lain. Seni.00 tgh 60 .2. Jadual 8.1 Menghubungkait Pengetahuan dalam Berbagai Mata Pelajaran Proses penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah berfokuskan kepada matlamat terakhirnya.2 PENGHUBUNGKAITAN SENI VISUAL. • Berlaku aktiviti pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai secara menerentasi kurikulum. • Kepelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya adalah kepelbagaian individu yang berbeza antara satu dengan lain seperti tahap mental.

menggunting dan melipat kertas untuk membuat bentuk. Motivasi ekstrinsik merupakan sebagai pendorong untuk menggerakkan individu-individu menuju kepada kejayaan.Pelajaran : Seni Visual Perkara : Membentuk dan membuat binaan. Penggabung jalinan Kemahiran : 1. Terdapat kelemahan motivasi jenis ini ialah ia mempunyai kecenderungan mempengaruhi tumpuan seseorang individu itu lebih kepada ganjaran daripada tumpuan kepada usaha mempelajari. menyusun bentuk-bentuk untuk mencipta satu binaan dengan kemas dan menarik 3. menggunting Pengetahuan sedia ada : Pelajar pernah melihat susunan bentuk-bentuk tiga matra sama ada melalui pameran atau televisyen Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran pelajar akan dapat: 1. Tajuk : Binaan – berbagai-bagai bentuk dan penggunaan ruang. • Motivasi dan hubungannya dengan minat • Motivasi dan hubungannya dengan keputusan • otivasi dan hubungannya dengan pertandingan.bentuk tiga matra. Pelajar akan berasa terangsang apabila menyedari adanya sesuatu yang menarik yang bakal diperolehi. membuat bentuk-bentuk dari kertas 2. iaitu. Fasilitasi. Penglibatan (a) Motivasi Motivasi bermakna seni praktik menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini. (i) Motivasi ekstrinsik Penggunaan insentif yang dirangsangkan dari luar (ii) Motivasi intrinsik Didorong oleh keinginan yang terbit dari dalam diri individu itu sendiri yang selalunya tidak dipengaruhi sebarang insentif luaran.3. menimbulkan sikap kerjasama untuk menghasilkan ciptaan antara rakan sedarjah Objektif Implisit : Menikmati hasil karya sebagai hiasan daripada bentukbentuk tiga matra 8.1 Motivasi. Motivasi dapat dibahagikan kepada dua. Motivasi jenis ini terdapat dalam pelbagai bentuk. melaksanakan dan memperbaiki prestasi atau tugas yang diberikan. Tanpa dipaksa pelajar akan melakukan apa sahaja mengikut kehendak program itu. 61 . Penyampaian Pengukuhan. menyusun bentuk-bentuk 3. Dalam Seni dalam pendidikan motivasi boleh diklasifi kasikan kepada tiga aspek motivasi. 2. Pelanjutan.

pandangan. (i) Bahan pembelajaran yang menarik minat pelajar Bahan pembelajaran perlulah yang menarik minat pelajar serta mesra pengguna. • penyelesaian masalah • simulasi • projek • bermain (iii) Penggunaan media (cetak dan elekronik) Media cetak seperti. • tunjuk cara. Pastikan juga bahan-bahan pembelajaran adalah mencukupi. • Bilik yang dapat merangsang minda pelajar (c) Penyampaian Pengukuhan Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam tingkahlaku yang positif. 148 TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN Untuk itu sekolah perlu disediakan dengan kemudahan-kemudahan yang membolehkan pelajar untuk belajar dengan lebih selesa tanpa ada sebarang gangguan serta serba kekurangan. Dengan melibatkan diri secara aktif ianya secara tidak langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian. 62 . tanggapan dan kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. (ii) Mempelbagaikan pendekatan dan strategi pengajaran Terdapat pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran antaranya ialah. rakan sebaya dan masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya. • Bilik yang selesa • Terdapat peredaran cahaya dan udara yang sesuai • Bahan dan peralatan yang mencukupi • Kakitangan pembantu yang terlatih. Antaranya. • Kertas edaran. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka. • Pamplet • Akhbar • Majalah. Guru perlu membantu pelajar untuk menggunakan bahanbahan yang diguna pakai.(b) Fasilitasi Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang pengecualian. Terdapat pelbagai teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu pelajar supaya pengukuhan pada setiap mata pelajaran itu dilaksanakan. guru disekolah. Kesemuanya ini terbentuk hasil dari penglibatan secara total dengan interaksi yang aktif ibu bapa. • perbincangan.

Pembelajaran Bestari (a) Meta Kognisi Merupakan aktiviti mental yang digunakan untuk memantau. • Pengetahuan strategi Pengetahuan tentang strategi tertentu yang lebih berkesan daripada strategi lain dalam menyelesaikan sesuatu masalah. • Kefahaman Merupakan cetusan asas untuk mengenalpasti dan menjelaskan isu. Pengetahuan meta kognisi ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis pengetahuan. Proses refl eksi merangkumi 6 peringkat iaitu: Rajah 8. Meta kognisi dikenali juga sebagai ”berfi kir tentang berfi kir” bila mana apabila kita berfi kir tentang berfi kir. termasuk juga memikir-kan cara untuk memperbaiki dan merancang dengan membuat pengubahsuaian supaya dapat digunakan dengan lebih efektif. individu tahu dia lebih suka membaca pelajaran pada waktu pagi daripada waktu malam. • Pengetahuan tugas Pengetahuan tentang variasi cara tersendiri dalam melaksanakan tugas. • Komik. Contohnya cara menyelesaikan masalah matematik berlainan daripada cara membuat karangan. 8. • Tranformasi Pada peringkat transformasi pula merupakan peringkat untuk merancang membuat tindakan seterusnya iaitu dengan mengambil kira segala faktor yang diperlukan. Pengetahuan tersebut adalah seperti: • Pengetahuan personal Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri.3.2 Meta Kognisi. ingatan dan proses kognitif yang lain. proses refl eksi bermula daripada peringkat. fenomena dan masalah pedagogi. mengawal dan merancang untuk penyelesaian masalah.6: 6 peringkat proses refl eksi Berdasarkan rajah di atas. Borich dan Tombari pula menyatakan bahawa meta kognisi merupakan satu cara individu menggunakan strategi kognitif untuk mencari dan mengumpul maklumat dan tahu bila dan dimana untuk menggunakan stratetgi kognitif tersebut. Refleksi.• Risalah. Contohnya. menganalisis dan menilai kesannya. kita sebenarnya sedang menguruskan apa yang kita perlu difi kirkan. Ketiga-tiga pengetahuan ini penting untuk menggalakkan pelajar dapat membuat meta kognisi. (b) Refleksi Refl eksi bermaksud sesuatu proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difi kirkan atau dialaminya. dan sebagainya (iv) Media elektronik • Radio • Video • Televisyen • Bahan pelajaran dihasilkan oleh komputer. kefahaman. 63 .

Instrument yang telah ditetapkan. (iv) Peranan Pentadbir 64 . • Kefahaman baru Membuat satu perancangan pengubahsuaian. berpengetahuan dan berbudi pekerti yang baik. Guru perlulah mahir menggunakan alat bantuan mengajar tekini terutamanya komputer dan pelbagai alat multimedia yang lain. berpendidikan. • Penilaian Pelaksanaan ini berterusan sehingga keperingkat penilaian. menganalisa dan menilai kesannya serta memikirkan cara untuk membaikinya untuk digunakan pada masa depan.• Pelaksanaan Pada peringkat ini guru akan melaksanakan apa yang telah dirancang. utama untuk memperolehi segala maklumat dan ilmu pengetahuan. (iii) Peranan Guru Peranan guru menjadi lebih luas iaitu bukan sahaja berperanan sebagai pengajar sebaliknya guru juga akan berperanan sebagai seorang pemudahcara. peningkatan atau membuat tindakan susulan dan menjadi cetusan idea yang asas untuk membuat satu transformasi yang baru dan tindakan-tindakan yang berikutnya hingga menjadi satu bentuk lingkaran secara terus menerus demi mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Antaranya: (i) Sekolah Bestari Mewujudkan sekolah bestari supaya dapat membina pelajar menjadi seorang yang cerdas dan pandai menggunakan teknologi-teknologi terkini dalam aktiviti pembelajaran mereka. model sesuatu bentuk pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu computer akan digunakan secara meluas di dalam segala aktiviti pembelajaran. (ii) Penggunaan Komputer Komputer memainkan alat pembelajaran yang penting. fasilitator. (c) Pembelajaran Bestari Bestari bermaksud cerdas. Untuk itu pembelajaran bestari ialah pembelajaran yang membolehkan seseorang pelajar menjadi cerdas dan pandai. pandai. berpendidikan. Manakala buku teks hanya digunakan sebagai bahan rujukan sahaja. Untuk melaksanakan pembelajaran bestari yang berjaya beberapa pendekatan telah dilaksanakan oleh kementerian pelajaran. pengalaman dan kemahiran pedagogi seseorang pendidik. Manakala matlamat pembentukannya ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan pendidikan yang bertaraf dunia dan boleh melahirkan generasi yang mampu untuk menghadapi segala cabarancabaran Wawasan 2020. berilmu pengetahuan yang tinggi dan akan mempunyai budi pekerti yang baik. penasihat. Iaitu akan menilai segala tindakan yang telah diambil • Refl eksi Membuat segala refl eksi iaitu mengingat dan merenung kembali segala aktiviti yang telah dialaminya. pentadbiran dan membuat penilaian. menguji atau mengkaji segala aspek dengan menggunakan.

serta ibu bapa mereka. tidak mudah jemu.tidak ego. budaya berfi kir. pendapat atau maklumat kepada pendengar. Pelajar juga digalakkan untuk mempertingkatkan hubungan interpersonal dengan rakan. dan database. Tujuannya berkomunkasi adalah untuk menyampaikan khabar. (c) Meningkatkan Hubungan Interpersonal Hubungan interpersonal dijalinkan melalui komunikasi. membuat e-mail dan lain-lain lagi • Bilik guru dilengkapi dengan prasarana pengurusan maklumat dan sumber. Tugas utama guru adalah untuk budaya ilmu di kalangan pelajar. ramah. berita. 65 . pandai menarik hati pelajar • Sensitive terhadap sikap dan tindak tanduk orang lain • Ada keyakinan diri sendiri terhadap tugas yang diberi • Peka terhadap persekitaran • Bertolak ansur dan bertimbang rasa • Dapat menyimpan rahsia orang lain. • Pejabat pentadbiran pula akan dilengkapi dengan data base untuk pengurusan guru. Kementerian Pelajaran perlulah membuat tindakan segera dengan menggalakkan guru supaya bersedia untuk memperlengkapkan diri mereka dengan kemudahan-kemudahan teknologi maklumat terkini seperti penggunaan computer. • Memudahkan pihak sekolah berinteraksi dan berkomunikasi dengan cepat dan pantas dengan Pejabat Pelajaran Daerah. sumber serta pengedaran maklumat dan notis. • Menyediakan makmal computer supaya mudah bagi pelajar mengakses bahan-bahan pembelajaran melalui internet. • Mempunyai kefahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan pelajar • Mempunyai keadaan fi zikal. mesej. sombong dan menunjuk-nunjuk. Jabatan Pelajaran Neger dan Kementerian Pelajaran melalui Jaringan (network) Untuk meralisasikan matlamat pembelajaran bestari ini tercapai dengan jayanya. Nilainilai budaya ilmu yang hendak dipupuk dalam diri pelajar disekolah ialah budaya membaca. budaya berwacana. melanjutkan pelajaran.• Pentadbir perlu menyediakan makmal teknologi maklumat supaya memudahkan guru dan pelajar mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan alat audio visual. Tindakan yang perlu diambil oleh guru ialah: (a) Peka Terhadap Persekitaran Sekolah (b) Meningkatkan Pengetahuan Kerja/Tugas Guru perlu mempertingkatkan pengetahuan tentang tugas dan kerja yang telah diamanahkan kepadanya dengan menghadiri kursus-kursus dalam perkhidmatan. Ciri-ciri sifat guru yang positif ialah: • Mempunyai sifat yang positif dan mempunyai pandangan • Berperibadi baik . e-mail. menghadiri kursus-kursus jangka pendek. budaya belajar. pelajar-pelajar. mental dan kerohanian yang sempurna • Sabar. budaya menulis dan budaya berkarya.pelajar dan inventori.

Malaysia. Ini akan menghindari program yang tidak tersusun berpunca dari pelajaran harian yang tidak berkaitan. sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum. (e) Merebut Peluang Pendidikan Terbuka Guru perlu merebut peluang yang sedia ada untuk mempertingkatkan tahap akademiknya kerana pemerolehan ilmu tidak hanya terhad di sekolah sahaja malahan kini telah merentasi sempadan Negara. Ia merupakan alat pengelolaan yang memberi peluang kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. menjelang tahun 2000 telah berjaya menubuhkan sebuah Universiti Terbuka (UNITEM/OUM) dan sebuah universiti virtual (UNITAR) yang menggunakan teknologi terkini seperti video-conferencing.1. Pendidikan Universiti Virtual dan Pendidikan Universiti Terbuka. teknik serta rancangan mengajar supaya dapat pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. 9. PENDEKATAN BERTEMA 9.1. disenaraikan panduan untuk memilih tema yang boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pelajar: (a) Pemilihan tema yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut: • berasaskan konsep • berasaskan kemahiran • berasaskan kandungan dan kemahiran • berfokus kepada isu • berfokus kepada projek • berorientasikan kajian kes (b) Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut: 66 .1 PENGENALAN 9. internet untuk tujuan kuliah. Terdapat pelbagai bentuk jenis Pendidikan Terbuka yang dikelolakan oleh kerajaan. memilih tema merupakan langkah yang penting untuk memperkembangkan unit pembelajaran. Terdapat banyak tema dan cara untuk mengkategorikan pendekatan itu.2 Pemilihan dan Penentuan Tema Justeru itu. mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang diterimapakai.(d) Membuat Refl eksi Melalui Penyelidikan Tindakan Membuat refl eksi melalui penyelidikan tindakan dapat membantu dan mempertingkatkan tahap pengajaran serta pembelajaran guru serta dapat membuat pengubahsuaian dan membaiki kaedah.1 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan. badan berkanun atau swasta antaranya ialah Pendidikan Jarak Jauh. Ini adalah kerana banyak masa dan usaha yang perlu diberikan untuk meningkatkannya. aktiviti dan teknik yang disusun sekitar konsep atau tema. Dalam mengorganisasikan sesuatu pelajaran menggunakan Pendekatan Bertema pelajar diberi peluang untuk meneroka. Di sini. Kerana ia bukan sahaja boleh didapati dengan mudah tetapi memerlukan pengorbanan tinggi guru untuk memerolehi ilmu. Unit pengajaran bertema juga membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman.

(iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Beberapa justifi kasi perlu ada dalam membuat pemilihan tema. terutamanya dari segi penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya guru dapat mengajar dengan menunjukkan contoh-contoh yang sebenar dan ’hands on’ tidak kepada guru Cuma bercerita sahaja tanpa memberi pengalaman langsung kepada pelajar.3 Kelebihan.(i) Boleh merentas semua matapelajaran Tema yang dipilih hendaklah yang boleh digunakan kepada semua matapelajaran. Dalam mata pelajaran matematik.1. harmoni dan pemahaman sesama insan yang 67 . pelajar akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti pokok bergoyang. 9. pelajar boleh menggunakan aktiviti mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. Ini akan memudahkan guru untuk membuat interaksi dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan. Untuk itu semua mata pelajaran boleh menggunakan tema ini. masa atau peristiwa Tema yang dipilih ini perlulah bersesuaian dengan keadaan situasi. (vi) Pemeringkatan tema dari yang mudah kepada yang lebih mencabar Pastikan tema yang dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan langkah-langkah pengajaran dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. (v) Guru berminat terhadap tema yang dipilih Guru hendaklah berminat dengan tema yang dipilih dan ini akan dapat memotivasikan dan mempertingkatan lagi penglibatan pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. Kekuatan dan Isu/Cabaran Tahukah anda terdapat kelebihan. kekuatan dan isu/cabaran dalam melaksanakan Pendekatan Bertema? (a) Kelebihan Pendekatan Bertema kepada Pelajar adalah seperti berikut: (i) untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (ii) untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan. pokok tumbang dan sebagainya. Manakala dalam matapelajaran muzik. (iii) dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu (iv) dapat menghadapi cabaran (v) dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam kehidupan (vi) untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal (vii) menyemai nilai empati. Secara tidak langsungan dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara yang diajar dengan keadaan situasi yang sebenar. (ii) Bersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman dan kehidupan pelajar Pastikan tema yang dipilh ada kaitannya dengan pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. (iii) Bersesuaian dengan situasi. Contoh: Tema Pokok. masa dan peristiwa yang berlaku pada masa kini.

pelbagai budaya (viii) untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait pengetahuan dan kemahiran (b) Kekuatan (i) pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk pergerakan. bunyi dan muzik berasaslam tema yang diberi (ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti yang tinggi (iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan (iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi baru (v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan (vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran (c) Isu/Cabaran (i) kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran (ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan (iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang berbezabeza (iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas (v) kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbeza 9. Berikut adalah beberapa soalan yang boleh membantu anda untuk memilih tema. minat dan latar belakang pelajar.1 Tema dengan Isi Kandungan Mata Pelajaran (a) Bagaimana memilih tema yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Pemilihan sesuatu tema merupakan satu langkah yang penting dalam perkembangan sesuatu unit. asas matematik. menulsi. prop. Tema yang dipilih dijadikan sebagai bahan untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur. tempat. • Mampukah pelajar membuat perkaitan yang signifi kan di antara disiplin-disiplin yang lain? • Bolehkah tema yang dipilih itu menarik dan sesuai kepada pelajar? 68 . • Apakah konsep atau isu utama yang penting pada tema yang dipilih? • Apakah hasil pembelajaran yang sering ada pada setiap sukatan? • Apakah aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan? • Bagaimanakah aktiviti-aktiviti ini dapat membantu pelajar berfi kir?. Tema wujud dalam kehidupan seharian. Pilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan cuba terokai.2. Prinsip asas bagi penciptaan tema untuk improvisasi ialah mudah dan berfungsi. membaca. berfi kir dan emosi serta sosial.2 PENGHUBUNGKAITAN TEMA DENGAN MATA PELAJARAN Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih berrsesuaian dengan masa. imej visual. 9. Selain itu pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih.

perakaunan. rohani dan sosialisasi.2. menulis dan mengira) yang menjadi tunjang kepada falsafah pendidikan negara yang dapat memperkembangan tahap potensi pelajar yang menyeluruh dari segi intelek. jasmani.2 Tema dengan Kemahiran Tema yang dipilih hendaklah merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran diri pelajar. matematik. komunikasi. Ini adalah disebabkan kerana dia telah menganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya.Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini? • L (learn) --.• Adakah bahan-bahan sumber mencukupi untuk mengajar unit ini? (b) Cara menjalankan Pendekatan Bertema Ada beberapa cara yang berbeza untuk memperkenalkan unit ini: (i) Aktiviti K-W-L adalah satu teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk memperkenalkan pendekatan bertema.Apa yang saya tahu tentang tajuk ini? • W (want) --. moral. kemahiran hidup. • K (know) --.jika tajuk-tajuk itu tentang bunyi-bunyian sebuah kolej tentang gambar-gambar boleh dipamerkan di atas papan bulletin bagi menunjukkan pelbagai contoh mengenai manusia dan mesin yang berupaya mengajar atau menyatakan mesej. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintergrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. puisi dan lain-lain seperti sains. agama. (v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset (vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan muzik (vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian contohnya sains dan matematik (viii) Bawa bahan bantu mengajar contoh batu karang Tema daripada mata pelajaran sains.3 Penggabungjalinan Aktiviti dengan Menggunakan Pendekatan Bertema Berikut adalah peta minda penggabungjalinan aktiviti dengan menggunakan pendekatanan bertema. iklim. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah 69 .2. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintergrasikan dengan mata pelajaran. kajian tempatan dan bahasa boleh diajar dengan menggabungjalinkan muzik seni visual dan pergerakan bagi membolehkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran menjadi satu proses yang bermakna. Terutamanya kemahiran 3 M (membaca. Kelebihan dan kekurangan 9. (iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan membacakan sebuah cerita kepada kelas (iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unit.1 PENGENALAN Program pendidikan Intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negra khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. 9. emosi.Apa yang saya belajar dari tajuk ini? (ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai sesuatu tajuk seperti alam semula jadi. INTEGRASI 10.

Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni dan bersepadu. Untuk itu bebrapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran KBSR yang mengandungi aspek. emosi dan jasmani. Dari sudut sosiologi. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. Manakala dari sudut pedagogi. intergrasi melibatkan kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.1. sama ada dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. rohani. 10. kemahiran. 10. (a) Penggabungjalinan Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. penegasan yang berkesan sangat dititik beratkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Kedua perlu ada rasa keinginan yang terjalin dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai pelbagai egensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu.diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. Pertama. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara integrasi dan menyeluruh. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep integrasi. intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain.1. sosiologi dan pedagogi.2 Berbagai Jenis Integrasi Terdapat pelbagai cara integrasi dijalankan dalam pengajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Dalam KBSR. Jenis-jenis Penggabungjalinan Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh dilihat daripada tiga sudut seperti: 70 . emosi. dan antara pelajar dengan guru. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. rohani.1 Berbagai Pengertian Integrasi Kebanyakannya pendidik menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu.

unsur utama tetap diberi penekanan yang lebih (v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu. ketuhanan dan sebagainya. berpakaian kemas. nilai alam sekitar. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. menulis dan mengira. nilai kewarganegaraan. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. nilai kemanusiaan. Contohnya. nilai kemasyarakatan. 71 . (c) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilainilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. arahan. Ciri-ciri Penyerapan: (i) Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagaibagai pelajaran (ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran (iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah fl eksibel. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Contohnya apabila guru bercakap benar. Penyerapan merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Tindakan guru menyokong dan memberi pujian kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu nilai yang positif itu. (i) Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai.1 (b) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. datang tepat pada waktu secara tidak langsung segala perlakuan guru ini diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanak-kanak. Walau bagaimanapun. (ii) Pendekatan eksplisit Penerapan nilai secara eksplisit ialah dengan mengadakan suatu peraturan. Proses penyerapan lebih kepada unsur pengetahuan.• Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran • Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran ATIHAN 10. (iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan.

Pencapaian sedemikian menunjukkan bahawa murid telah menguasai unit pembelajaran tertentu dan kumpulan murid ini akan terus menjalani aktiviti pengayaan tanpa melalui proses pengajaran dan pembelajaran unit pembelajaran tersebut. guru pendidikan moral dan pendidikan Islam akan mengajar sesuatu topik berkaitan dengan sesuatu nilai. kempen anti rokok dan sebagainya. kempen kebersihan. Aktiviti pengayaan dirancang bagi murid yang mencapai aras masteri 80% dalam praujian. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. Untuk itu penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. (e) Pengayaan Aktiviti pemulihan adalah difokuskan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau lambat kadar penerimaannya. (d) Pemulihan Pemulihan merupakan satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. Tema: ‘Menyiasat Alam Fizikal’. bermatlamat dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. Aktiviti pengayaan juga dirancang bagi murid yang mencapai aras masteri 80% dalam pascaujian selepas melalui proses pengajaran dan pembelajaran unit pembelajaran tersebut (i) Pengayaan Berbentuk Pengukuhan Aktiviti ini menumpukan kepada pengukuhan pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai dalam unit pembelajaran yang sama dan bukan sesuatu yang baru. hari kemerdekaan. ini juga dianggap sebagai eksplisit. oleh itu pengayaan adalah untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas. lisan atau bertulis. (ii) Pengajaran dan pembelajaran perlu diubah suai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. Aktiviti pemulihan pula merupakan aktiviti yang dirancangkan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. ialah 72 . pascaujian dijalankan secara pemerhatian. murid mempelajari konsep isipadu dan mengukur isipadu. 182 TOPIK 10 INTEGRASI Selepas aktiviti pemulihan. Di dalam bilik darjah. Antaranya. Guru perlu mengorganisasikan semula kelas untuk menempatkan murid dengan aktiviti pengayaan. Dalam aktiviti pengayaan berbentuk pengukuhan murid diberi pelbagai masalah berkaitan dengan konsep isipadu yang biasa ditemui dalam kehidupan harian. Sebagai contoh di HSP Sains Tahun 4. beberapa perkara perlu diambil kira termasuk: (i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan. di bawah Hasil Pembelajaran ‘Memahami Konsep Isipadu’. sambut hari guru. (iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai Hasil Pembelajaran.Program atau aktiviti yang khusus juga adakalanya diadakan untuk menerapkan sesuatu nilai seperti program motivasi.

mengukur isipadu air yang diminum oleh murid setiap hari. • Membina kurikulum baru Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan di dalamnya mengandungi unsur-unsur yang hendak diintegrasikan Contohnya disiplin kesihatan telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani sehingga menjadi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. unsur patriotisme. (iii) Pendekatan Integrasi Menurut Passe (1999) terdapat dua pendekatan bagi pelaksanaan integrasi dalam kurikulum iaiitu: • Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada Sesuatu perkara yang diintergrasikan kedalam mata pelajaran yang sedia ada. guru atau pelajar dalam bilik darjah itu akan menubuhkan unti-unit kumpulan kecil 73 . jika sesebuah kelas sedang mempelajari satu unit pelajaran berhubung dengan tajuk ”Cara Kehidupan Masyarakat Iban di Rumah Panjang”.3 Kelebihan Integrasi Saranan mengintergasikan seni dalam pendidikan kedalam bidang-bidang kurikulum yang lain mempunyai kebaikan dan kelebihan. Melalui aktiviti sedemikian. murid dapat mengaplikasikan konsep isipadu dalam konteks yang lebih relevan. Sebagai contoh antara mata pelajaran seni visual dengan muzik dan pergerakan. Adaptasi adalah melalui konsep penggabungjalinan. Contoh. Apabila seni dalam pendidikan diintegrasikan di dalam unit-unit kerja. unsur-unsur kebersihan dan penjagaan alam sekitar boleh diintegrasikan melalui pendekatan adaptasi ini. Gabungan unsur sejarah. dan seterusnya dapat mengukuhkan pemahaman tentang konsep isipadu. (a) Antara kelebihan-kelebihan itu adalah seperti berikut: Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unti-unit kerja. geografi dan hal ehwal tempatantelah mewujudkan mata pelajaran Kajian Tempatan. mata pelajaran kemahiran hidup dengan matematik serta antara sains dengan pendidikan jasmani dan kesihatan. Selain itu unsur-unsur nilai murni. Pendekatanini melihat hubungan antara mata pelajaran dan seterusnya menggalakkan rentasan disiplin. serta mencabar pada peringkat kognisi yang lebih tinggi dalam unit pembelajaran yang berkait rapat dengan unit pembelajaran yang dipelajari. penyerapan dan penerapan. (ii) Pengayaan Berbentuk Perkembangan Aktiviti ini merupakan aktiviti yang lebih kompleks. maka bertambahlah peluang pelajar untuk menceburi aktiviti-aktiviti pembelajaran. Dengan ini tahap kebolehan mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit kerja akan meningkat kerana mereka telah mempunyai kelebihan media yang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan maslah. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kadar kendiri dan terarah kendiri. 10.1. KBKK. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi melalui aktiviti ini boleh meliputi bidang yang lebih luas dan lebih mendalam. dan mencari isipadu beg sekolah murid untuk memuatkan buku sekolah.

Jalan penyelesaian terbaik dalam menangani masalah ini ialah pihak pengurusan sekolah dan guru-guru perlulah melaksanakan perancangan yang lebih berdaya cipta dimana mata pelajaran pendidikan jasmani digabungkan dengan mata pelajar teras yang lain. integrasi dari sudut psikologi merangkumi personaliti secara menyeluruh pelajar. beberapa langkah-langkah terpaksa diambil oleh pihak sekolah untuk memuatkan mata pelajaran baru itu kedalam jadual pembelajaran yang sedia ada itu dengan cara mengeluarkan mata pelajaran tertentu yang dianggap kurang penting dari segi akedemiknya. pergerakan atau bentuk aksi. Malahan dengan diadakan pengintegrasian mata pelajarn ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang hendak diajar. seni visual atau musik bukanlah satu alasan yang baru. perkahwinan dan pelbagai aspek lain lagi. secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang yang baik bagi menerap dan melaksanakan aktiviti seni visual. Pada dasrnya teori-teori ini 74 . kini telah dikurangkan kepada dua dan daripada peruntukkan masa 45 minit sesetiap waktu telah dikurangkan kepada 40 minit. Terdapat teori metafi zik berhubung dengan fungsi-fungsi tubuh dan mental yang menyokong pernyataan ini. Secara tidak langsung aktiviti seperti ini akan memperkayakan dan menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan. Oleh yang demikian. permainan dan rekreasi mereka. 10. Dengan keadaan jadual waktu yang padat. Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang impak kepada minda dan tubuh pelajar. Daripada tiga waktu seminggu. (b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan. baik di kalangan guru mahupun pelajar.4 Isu dan Cabaran Intergrasi Masalah berhubung dengan peruntukan masa untuk slot pergerakan. akan terbit suatu tanggapan. 10. Muzik dan Pergerakan Kesemua mata pelajaran seni visual. bahawa integrasi itu merupakan sebahagian daripada program aktiviti sekolah dan bukannya sesuatu yang bersifat terasing dan terpisah. Apa yang berlaku kepada mata pelajaran pendidikan jasmani dinegara ini merupakan satu contoh yang baik. upacara dan tarian-tarian adat resam mereka seperti ketika menyambut hari gawai. atau pun kepada mata pelajaran yang sudah kukuh kedudukannya dalam kurikulum. Apa sahaja bahan dan maklumat yang diperolehi oleh setiap kumpulan itu boleh dipersembahkan baik dalam bentuk penerangan l i s a n . sesetengah sekolah agak berasa keberatan untuk menambahkan lagi jumlah mata pelajaran.5 Intergrasi Seni Visual. (a) Aspek Psikologi Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Apabila setiap aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan proses penyelesaian masalah. apabila sesuatu bidang baru diperkenalkan. (c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas.1. muzik dan pergerakan.1.dan setiap unit itu akan mengkaji satu aspek masyarakat orang Iban seperti apa yang dilakukan oleh orang iban untuk hidup. Apabila Seni dalam pendidikan diintegrasikan dengan bidang kurikulum yang lain. muzik dan pergerakan boleh dintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan tujuan yang sama.

Berdasarkan hakikat ini. guru-guru pendidikan jasmani terlalu menekankan aspek bukan fi zikal sehingga mengabaikan aspek fi zikal seperti yang diperlukan. Manusia. faktor ini dapat diekploitasikan dengan sebaik mungkin kerana kebanyakan aktiviti seni dalam pendidikan atas sifat semula jadinya tidak dapat mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. Kedua-dua keadaan yang melampau ini boleh memberi kesan sampingan kepada pelajar terhadap pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh pelajar sehingga boleh menjejaskan personalitinya. Ada juga dalam kes-kes tertentu. pada dasarnya merujuk kepada pembelajaran melalui aktiviti pendidikan jasmani. keperluan untuk belaian 75 . dari sudut psikologi. Pergerakan. (b) Aspek Sosiologi Dari segi sosiologi terdapat tiga kategori integrasi. Dalam hubungan ini seni dalam pendidikan mempunyai peranan sebagai agen integrasi.terjelma dari kepercayaan tentang wujudnya persemadian di antara tubuh dan minda. pada dasarnya. Dalam kegiatan Seni dalam Pendidikan. Perhatian utamanya ialah mengenai aspek integrasi sosiologi yang memberi tumpuan kepada hubungan antara personaliti dengan personaliti. Keperluan untuk belaian berkait rapat dengan keperluan untuk ketermilikan. Program yang terdapat dalam seni dalam pendidikan bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan pelajar tetapi juga 186 TOPIK 10 INTEGRASI berupaya memenuhi keperluan-keperluan sosial yang asas. Pelajar mahukan dirinya diterima sebagai anggota sesebuah kelompok dan pada masa yang sama mereka juga memerlukan kasih sayang. malahan termasuk a h l i ahli falsafah kontemporari. Namun pelaksanaan prinsip ini masih jauh dari kebenarannya. Komunikasi deria sentuh ini mempunyai asas yang boleh menjalin perhubungan sesama manusia yang membawa kepada konsep perpaduan. aksi-aksi yang terdapat dalam seni dalam pendidikan yang merangkumi aktiviti seni visual. mempunyai kesan pengaruh yang ketara terhadap pelajar. adalah mahkluk sosial. Ramai di kalangan pendidik. Menerusi seni dalam pendidikan. memperakui hakikat prinsip perhubungan minda-tubuh atau istilah lain kepaduan psikomotor. Apabila semua pelajar berpeluang menyertai aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. mempunyai ciri-ciri yang berteraskan demokrasi. Aktiviti-aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. maka akan terbentuklah satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu rasa ketermilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. iaitu: • Integrasi antara personaliti • Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat • Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat. aktiviti seni dalam pendidikan dengan sifatnya yang berkelompok. muzik dan pergerakan itu mempunyai satu titik tolak interaksi sosial yang terjalin menerusi perhubungan deria sentuh. Oleh yang demikian. Dalam hubungan ini.

Suasana yang sedemikian rupa yang akan mencetuskan perhubungan mesra boleh diwujudkan menerusi program yang terdapat dalam seni dalam pendidikan. 76 . Dalam banyak hal pelajaran Seni dalam pendidikan belum diiktiraf sebgai satu subjek yang sah dalam kurikulum kerana penekanan terhadapnya berbeza berbanding dengan penekanan yang diberikan kepada bidangbidang akademik yang lain. guru dengan pelajar yang mesra mewujudkan suasana yang harmonis dan ini akan menyebabkan pelajar merasakan bahawa guru dan rakan-rakan mereka prihatin terhadap diri dan menghargai bakat yang mereka miliki. (c) Aspek Pedagogi Integrasi dari sudut pedagogi boleh berlaku dengan dua cara. Dalam kebanyakan program disekolah rendah keduadua pendekatan ini dianggap sangat praktik dan memberi makna kepadanya. Perhubungan antara pelajar dengan pelajar. iaitu (i) Berkait dengan prosedur mengajar: Yang menggabungkan pelbagai bidang pelajaran melalui unitunit kerja. (ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran: Perhubungan terjalin dengan sebegitu rupa membuatkan isi atau kandungan setiap bidang bertambah mapan dalam usaha untuk mempertingkatkan kefahaman dalam bidang-bidang lain yang bersangkutan.sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakkan yang diberi kepada pelajar sebaik sahaja merreka mempersembahkan aktiviti yang mmenarik. dan bidang-bidang pelajaran itu akan membantu mengembangkan konsep-konsep dan pemahaman terhadap unit-unit itu.