PENGENALAN KONSEP SDP Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanakkanak melalui peningkatan

daya persepsi, estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh. Terdapat beberapa pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut adalah teori dan pandangan daripada tokoh-tokoh: (a) Teori konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan dalam persekitaran yang selamat dan kondusif di mana pembelajaran dicapai melalui aktiviti meneroka, bereksperimen dan mengolah objek atau bahan. Oleh itu Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. Realitinya kebanyakan sekolah hanya memberi penekanan kecerdasan linguistik dan matematik logik sahaja. Secara tidak langsung kecerdasan lain akan hilang. Teori Kecerdasan Manusia ini menyokong kesepaduan subjek yang digabungseperti dalam matapalajaran Seni Dalam Pendidikan. Pengabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak. Selain daripada itu dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dapat dilaksana dengan baik dan berkesan. (c) Howard Gardner (1983), jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN (d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. (e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif, personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan analitik, emosional dan fi zikal dan intelektual. 1

(f) Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. • Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup. • Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. • Mengintegrasi Seni Dalam Pendidikan dengan mata pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. • Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.

LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Seni Dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. Teori ini amat jelas menyokong seni yang mengambil peranan penting dalam kurikulum. Oleh itu guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. Selain itu guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. Teori Kecerdasan Manusia • Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagaisubjek teori pembelajaran. • Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama. • Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri. Seni Muzik Tokoh-tokoh seni muzik seperti Emile Jacques Dalcroze, Carl Orff, Shinuchi Suzuki, Zoltan Kodaly dan Erwin Gordon juga mengenengahkan teori pembelajaran berasaskan otak kanan dan otak kiri. Walaupun setiap pengkaedahan muzik mempunyai latar belakang yang berbeza tetapi setiap daripada mereka banyak memberi perhatian kepada penghayatan kepada murid. Secara yang tersirat, pengertian ini menunjukkan bahawa murid-murid akan belajar menggunakan kemahiran berfi kir dan penghayatan secara berperingkat atau “sequential”. Seni Pergerakan • Einstein mengatakan bahawa setiap pergerakan mendapat kawalan yang dipantau oleh otak kiri dan kanan melalui proses mengimaginasi. Seterusnya, pergerakan-pergerakan kreatif sebenarnya berlaku melalui proses menakkul dan pertimbangan- pertimbangan rasional mengenai apa yang kita ingin lakukan. • Torrance (1969) menyatakan bahawa otak yang kreatif seringkali mempamerkan kebolehan murid mengatasi pelbagai masalahnya. 2

Seni Visual • Bersoon (1982) mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperoleh pengalaman yang disediakan. Menerusi kegiatan seni kanakkanak meningkatkan keupayaannya untuk membuat pengamatan dan penaksiran. Apabila kanak-kanak melakukan aktiviti yang sedemikian, otak kanan dan otak kirinya difungsikan. • Eisner (1980) juga mendapati bahawa kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah membina kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan, membuat taksiran dan tanggapan dan seterusnya membina konsep. • Feldman (1976) mendapati bahawa kegiatan seni dapat meningkatkan kesedaran kanakkanak tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. • Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkaya pengetahuannya tentang perbezaan-perbezaan setiap objek atau omej tampak di sekeliling mereka. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis.

Teori Pembelajaran Teori penting yang perlu diketahui dalam Seni Dalam Pendidikan adalah seperti berikut: (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Pembelajaran secara konstruktivisme menggalakkan murid menciptapenyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme dan seterusnya konstruktivisme. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3. Menyokong pembelajaran secara koperatif 4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 3

Dengan tajuk “seven ways of knowing. Teori ini telah menjadi penjana kecerdasan serta defi nisi konsep yang relevan dalam pendidikan hari ini. dan • Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Kanak-kanak akan dapat meluahkan perasaan mereka tentang isu-isu persekitaran yang memberi kesan kepada mereka. Jika diajar dengan baik maka akan dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran. dan meneroka sebarang kebarangkalian melalui interaksi dan pemahaman terhadap persekitaran. Iaitu tahap yang merupakan keperluan asas kepada kanak-kanak. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid 8. Suara keriangan kanak-kanak yang jelas kedengaran di dalam bilik dajah patut digalakkan semasa pembelajaran sedang berjalan. Untuk itu kanakkanak sepatutnya menyertai proses pendidikan tanpa sebarang perbezaan. Pendidikan boleh diumpamakan berada didalam tahap fi siologi. juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Jika diteliti berdasarkan teori Pembelajaran Maslow. Ia dirumuskan sebagai: • Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar • Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. Pendidikan menjadi satu keperluan dan keinginan asas kepada kanakkanak. Kanak-kanak mesti diberi peluang untuk menyatakan pendapat dan pengetahuan yang mereka temui. perceiving and understandingn life” beliau membuat kajian terhadap pelbagai masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istemewa. Jenis-jenis kecerdasan: • Verbal – linguistik • Logik – Matematik • Visual – ruang • Kinestetik • Muzik • Interpersonal • Intrapersonal • Naturalis KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK Seni merupakan asas perkembangan individu.7. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen sedia ada • Menyusun atur maklumat dan pengetahuan • Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru • Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk • Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan • Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan Aktiviti-aktiviti Seni Dalam Pendidikan dapat membina konsep pembelajaran kanak-kanak melalui: (b) Teori Kecerdasan Pelbagai Teori kecerdasan pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983). Ini membolehkan mereka menyentuh. 4 . Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea 9. merasa.

maklumat dan estetik. pendidikan ini perlu dipenuhi sebelum menusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri.Keperluan asas. Oleh itu untuk mencapai objektif. Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk perkembangan tubuh badan dan fi zikal pelajar yang sihat. Perubahan ini adalah dari segi kuatiti yang dapat 5 . minuman dan pakaian. • Emosi yang stabil − Emosi pelajar perlulah stabil. • Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang • Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai • Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami diri. Selain daripada itu kanak-kanak juga memerlukan perkara-perkara berikut antaranya ialah. Perkembangan berbeza daripada pertumbuhan kerana ia berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sehingga tamatnya hayat organisma itu. menerima diri dan melibatkan diri secara aktif. • Jasmani dan fi zikal yang sihat − Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. • Kerohanian yang membanggakan − Tahap kerohanian yang dimiliki adalah tinggi • Kefahaman intelek yang tinggi – Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfi kir dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan. guru perlulah mempertimbangkan langkah-langkah berikut: • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fi siologi iaitu makanan. peranan ibu bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contoh-contoh yang terbaik ketika berkomunikasi sesama mereka. • Perhubungan sosial yang menggalakkan – Perhubungan sesama kanak-kanak hendaklah di dalam keadaan yang harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada perbalahan • Kefahaman tentang nilai-nilai estetik − Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang terdapat didalam pendidikan seni visual. Ia merupakan perubahan berkualiti iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan yang telah berlaku memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu. PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN KANAK-KANAK Perkembangan ialah satu proses di mana individu mencapai kematangan. • Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif. Manakala pertumbuhan adalah suatu perubahan yang dapat diukur dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Ini bermakna bahawa perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma itu ke peringkat kematangan tetapi perkembangan juga berlaku berterusan. Ini bermakna aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada takad mana keperluankeperluan pelajar dapat dipenuhi.

dibuat di bauat ke atas organisma dengan nyata. menguling. Kanak-kanak suka menyentuh. menggosok. Untuk itu aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati dan dengan demikian menjadi bermakna kepadanya. kandungan subjek dan environment pelajar dapat disesuaikan mengikut peringkat perkembangan untuk merangsangkan pengutaraan tampak kanakkanak. menghidu. Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis. Apabila pengetahuan pasif di aktifkan.cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong. • Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir hayat. objek yang konkrit dan isi kandungan yang ada kaitan dengan kehidupan seharian diperingkat itu. 2. Antaranya ialah menggunakan aksi kanak-kanak. emosi. Kanak-kanak suka bermain. meramas. itelek dan sosialnya. 2. perspsi. • Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satusatu jenis. Seperti telah sedia maklum bahawa bermain merupakan satu aktiviti yang penting bagi kanak-kanak. kognisi dan pembelajaran akan berlaku 6 . Kanak-kanak melihat sesuatu dengan caranya tersendiri. Apabila kanak-kanak bermain secara tidak langsung dia telah memperkembangkan jasmani. rohani. iaitu peringkat matang. menguli. Bila diberi peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan. perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. mendengar.3 Perkembangan Menyeluruh Melalui Aktiviti Seni Victor Lowenfeld dan Brittain (1986) telah meneliti lukisan kanak-kanak mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak dan menerangkan bagaimana bahan. Peubahan kuantiti adalah seperti ukuran tinggi dan berat badan yang dapat diukur. Perkembangan berlaku dalam dua arah. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.2 Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri Ekspresi Aktiviti seni dapat direka bentuk untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanakkanak pada setiap peringkat. baik pada peringkat lahir. Pertumbuhan juga boleh didefi nasikan sebagai perubahan di dalam struktur dan fungsi tubuh seseorang individu dalam proses kematangan. mahupun pada peringkat sudah lahir.2. • Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.2. meniru aksi untuk mengenal sesuatu. iaitu dari kepala ke kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal). Beliau juga menyarankan bahawa pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan kanak-kanak. • Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fi zikal dan pembelajaran. mengesan bunyi. • Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat dilihat daripada perubahan sifat. Ciri-ciri Perkembangan Kanak-kanak • Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu. Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak. • Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh kepada keadaan tertentu.

perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak akan berlaku dengan sihatnya dan secara tidak sedar. Matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. seperti. Aktiviti seni yang memuaskan keperluan asas kanak-kanak dari segi fi zikal. mereka membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum. kesedaran dan arif terhadap pergerakan. Lazimnya mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru. fi zikal. sosial. kebudayaan. Untuk meluahkan rasa hati. Untuk pemahaman boleh dilakukan dalam pelbagai aktiviti.secara semula jadi. bunyi. ekstur dan irama. Untuk mencipta sesuatu yang baru. menjadi lebih kreatif apabila dan menjadi seorang yang bertangungjawab. Seterusnya. kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan. mengikut tempo dan pic yang tepat. 2. Sosialisasi. mereka akan bergerak mengikut irama seperti lebah sedang terbang. bentuk. imbangan berat badan dan daya atau aliran. intelek dan estetik boleh direka untuk membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan yang sihat. Di mana ketika berlakon ia akan cuba memahami sesuatu watak secara tidak langsung ini akan dapat menjadikannya sebagai seorang yang kreatif.2. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanakkanak. emosi. Proses kreativiti boleh melibatkan: • Perasaan dalaman kanak-kanak. • Lagu – Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan keyakinan diri seperti menyanyi dengan yakin. seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi.Contohnya menggunakan lagu untuk memperkenalkan tajuk “Ramarama”. Melalui aktiviti seni daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. rohani dan nilai-nilai murni. masa. Semasa belajar bersama-sama. betangungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan berkeyakinan tinggi. imaginasi dan kreativiti • Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil • Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. • Aktiviti Pergerakan – Ketika aktiviti pergerakan dilakukan kanakkanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang. • Aktiviti Lakunan – Semasa berlakun kanak-kanak akan dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi. 7 . Dengan demikian. mental. Semasa kanak-kanak menyanyikan lagu. mereka akan mencipta sesuatu dengan menggunakan kaedah dan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk. • Aktiviti Bermain – Semasa bermain kanak-kanak akan memperkembangkan konsep pembentukan kendiri. Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka. Untuk itu kekerapan mengadakan aktiviti-aktiviti di sekolah dandi rumah akan dapat memperkukuhkan lagi pemahaman tentang sesuatu perkara. inovatif. Pemahaman Bagaimana kanak-kanak dapat menanamkan konsep pemahaman dalam dirinya. kanak-kanak menghasilkan gambar lebah.4 Kreativiti Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. Ini membantu pembelajaran terhadap tajuk ini.

Di samping itu guru memainkan peranan yang penting untuk mendapatkan konsep kesedaran kendiri yang positif. Faktor-faktor perkembangan manusia banyak dipengaruhi oleh baka dan persekitaran yang berada di sekeliling mereka. Memahami perkembangan keperluan deria dalam diri pelajar. Sekiranya seseorang pelajar yang ingin belajar dengan jayanya. Deria terdiri daripada pancaindera lihat. Untuk itu kefahaman tentang deria adalah penting. anda seharusnya dapat: 1.6 Kesedaran Kendiri Kesedaran kendiri banyak mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah penyesuaian sendiri. 2. dengar. Dengan menggunakan deria pelajar akan dapat kefahaman yang jelas tentang sesuatu perkara atau aktiviti yang dilakukannya. 8 . Perasaan ini akan membawanya menerima dan menghargai diri. Manakala penghargaan kendiri adalah timbul daripada penilaian terhadap kebolehan dalam kebaikan diri sendiri. sentuh. Antaranya ialah: • Memberi dorongan. Sebaliknya jika seseorang individu merasa kurang mendapat penerimaan daripada orang yang berinteraksi dengannya maka dia akan mengalami perasaan penolakkan kendiri. • Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya • Menggalakkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya. 3. Perasaan yang dirasai ialah bahawa dia telah diterima dan dihargai oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya. kawan atau gurunya. rasa dan hidu. 2. memahami dan mengenalpasti apa yang terdapat disekelilingnya. Kelima-lima deria ini adalah penting dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. bantuan.2. • Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting • Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru PENGENALAN Topik ini adalah tentang kesedaran dan kepentingan deria yang dianugerahkan tuhan kepada setiap insan untuk mengetahui. dia hendaklah mempersepsikan dirinya sebagai seorang pelajar yang berkebolehah dan mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. Menyatakan kepentingan deria dalam persekitaran pelajar. Untuk itu perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan lagi perkembangan diri setiap individu. iaitu penerimaan atau penolakkan dan penghargaan kendiri Seseorang dapat mempertingkatkan kesedaran kendiri dengan menggunakan cara berkongsi kasih sayang dengan keluarga. Dengan itu seseorang itu akan dapat dibantu untuk memupuk kesedaran kendiri melalui pengaruh konsep kendiri terhadap tingkah laku seseorang individu. dan sokongan kepada usaha pembelajaran • Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan pelajar dalam proses pembelajaran • Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan.1 PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat kematangan. Di akhir topik ini.Dengan menjalankan aktiviti-aktiviti di atas pemahaman tentang sesuatu konsep atau perkara dapat dipertingkatkan.

Ini merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh kanak-kanak. Aktiviti seni visual yang dilakukan adalah berdasarkan apa yang telah didengarnya ketika dia melukiskan.1. Melalui sentuhan pelajar akan dapat untuk membuat pelbagai aktiviti contoh dalam aktiviti seni visual.kanak akan berasa selamat. Menjelaskan aktiviti-aktiviti yang dialami oleh pelajar melalui deria. mereka akan cuba mencipta bunyi tentang apa yang didengarnya. atau kanvas. Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh derianya.2 Dengar Mendergar melibatkan deria telinga. rendah. ruang dan jalinan. manusia akan cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-bahagian yang menjadi keseluruhan. Untuk aktiviti yang dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan apa yang mereka dengan? Contoh dalam aktiviti ekspresi melalui seni. bentuk.4 Rasa Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. Perkembangan deria sentuh ini mula berkembangan ketika masih bayi lagi. Ini adalah disebabkan kerana pelajar terutamanya kanak-kanak suka membuat Improvisasi atau mengubah suaikan satu-satu perkara baru. Seterusnya apabila maklumat itu dirasakan penting individu akan membentuk konsep daripadanya. atau ruang sama ada tinggi. Cuba anda buatkan aktiviti tersebut berdasarkan deria sentuh melalui ekspresi melalui seni dengan masa yang berbeza. dan 5.3. Dalam bidang pergerakan pelajar akan tahu dan dapat membuat interpretasi dan bergerak sama ada cepat atau lambat. Dengan menggunakan deria ini pelajar akan dapat membuat sesuatu persepsi dengan tepat. dekat atau jauh. Melalui sentuhan ibu kanak-kanak itu akan berhenti menangis dan melalui sentuhan juga kanak. Berdasarkan maklumat yang datang melalui deria mata itu seseorang akan dapat mengalami pelbagai jenis warna. Ahli psikologi gestalt merumuskan bahawa dalam persepsi. Berdasarkan aktiviti di bawah. Menjelaskan kepentingan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam seni visual pelajar akan dapat meluahkan perasaan melalui 9 . Dengan melihat juga pelajar dapat meningkatkan lagi kecerdasan ruang iaitu melihat dunia ‘visual-spatial’ dengan lebih tepat.1. Memahami tentang penggabungjalinan aktiviti berdasarkan kepada penggunaan kemahiran deria. Sebelum kanakkanak itu mula untuk berbahasa. Manakala di dalam pergerakan pulamereka akan dapat mengetahui aras. 3. Manakala bagi orang buta ia hanya melihat dengan melatih otaknya untuk membuat penafsiran dengan berdasarkan kepada pengalaman seni tampak yang telah dialaminya. Manakala didalam muzik pelajar akan cuba untuk mencipta satu corak irama yang berbeza. SENTUHAN Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. 3. Bagitulah juga dengan aktiviti muzik. Segala apa yang dilakukannya adalah mengikut pengalaman ekspresinya. sederhana. 3. Apabila mendengar sesebuah lagu.3 Lihat Melihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan pengamatan dan pemerhatian. pelajar akan menggunakan jarinya untuk melukis gambar di atas kertas.1. Pemahaman tentang warna membolehkan pelajar mengetahui cirri-cirinya dan seterusnya tahu untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam pendidikan seni visual. 4.

• Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung dengan bergantung kepada pelajar. terdapat rangsangan apabila mendengar muzik secara tanpa disedari kita akan melakukan pergerakan.5 Hidu Hidu lebih menekankan kepada aspek penanggapan. Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran jenis ini. • Pendekatan Inkuiri Penemuan Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui situasi penyelesaian masalah. Apabila mendengar muzik.2. 3. pengetahuan yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan dengan pelajaran baru. Persepsi ini juga dinamakan sebagai pengamatan.pengalaman yang telah diperolehinya apabila membuat sesuatu aktiviti seni. Jika tidak ia akan berlaku sebaliknya. 3. Guru 10 . secara tidak langsung kakinya akan bergoyang ini adalah disebabkan oleh rangsangan daripada jenis mud muzik tersebut. lidah dan kulit akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitarannya. Antaranya ialah. Untuk itu menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan sebuah bilik khusus untuk pendidikan seni visual supaya dapat membantu persekitaran yang menarik ketika berada dialam persekolahan pelajar Pengurusan bilik seni merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni visual. Pelajar akan berfi kir dan menaakul secara mental dengan menggunakan organ deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. • Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran • Dalam proses pembelajaran. hidung. Jika pelajar yang ada dipersekitaran yang banyak mendapat dorongan dan galakkan maka ia akan menjadi seorang pelajar yang sentiasa bermotivasi. Penanggapan tidak berlaku secara semulajadi sebaliknya guru harus merancang strategi untuk menyerapkan unsur ini dalam pengajarannya ini boleh dilakukan dengan caracara berikut: • Kebolehan Mental Pelajar Faktor ini penting untuk mempastikan setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep yang diajar oleh guru • Pendekatan Pengajaran Guru perlu merancang strategi pengajaran yang hendak digunakan olehnya untuk membentuk penanggapan yang baik. Untuk itu panca indera manusia yang mengandungi mata. 3. Begitu juga dalam aktiviti pergerakan.1. telinga.1 Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan lagi perkembangan deria pelajar. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi jawapan yang sebenar. • Pendekatan Deduktif Guru menghuraikan prinsip dan ciri-ciri penting dalam sesuatu konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh spesifi k yang mengukuhkan konsep tersebut.2 KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Hasil dari kepentingan kepekaan deria akan dapat membentuk satu persepsi dalam bentuk satu keseluruhan.

Antaranya ialah: (a) Aspek Fizikal • Cahaya Bilik hendaklah mendapat cahaya yang sesuai sama ada cahaya semula jadi atau cahaya daripada lampu. Suasana dalam bilik seni ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Selain daripada itu guru juga dikehendaki mengenalpasti sumber pengajaran dan pembelajaran dengan memberi pertimbangan terhadap pengutaraan tampak kanakkanak. • Peredaran Udara Bilik darjah harus mempunyai pengedaran udara yang baik supaya dapat menimbulkan suasana pembelajaran dan keselesaan pelajar. Mewujudkan iklim bilik pendidikan seni visual yang kondusif adalah tanggungjawab guru untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan tugas harian. • Stor Bilik darjah perlu ada tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja murid sama ada dalam bilik stor atau almari. Langkah ini dapat membina 11 . • Peragaan Hasil Kerja Menyediakan ruang dan kelengkapan yang sesuai untuk memperagakan hasil kerja pelajar. Aspek-aspek keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran juga perlu dititik beratkan. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam Bilik Seni. Selain hasil kerja pelajar guru seni hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Cahaya juga seharusnya dapat menerangi ruang bilik darjah. • Panel dan Rak Pameran Setiap bilik disediakan dengan kelengkapan dan ruang pameran untuk tujuan mempamerkan hasil kerja murid. • Perabot Kerusi dan meja yang dilengkapkan dalam bilik darjah hendaklah sesuai dengan semua aktiviti pendidikan seni yang dijalankan dari segi saiz dan jumlah murid • Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik diubahsuai agar dipasang ditempat yang sesuai dengan kebanyakan aktiviti pendidikan seni visual (b) Aspek Emosi • Hiasan Dalaman Susun atur perabot. peralatan dan hiasan yang sesuai dalam bilik darjah dapat membantu suasana pengajaran dan pembelajaran serta menggalakkan lagi interaksi pelajar • Ruang Jumlah perabot dan peralatan yang bersesuaian dengan ruang bilik darjah dapat menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang selesa dan kondusif supaya dapat merangsangkan pembelajaran pelajar. Pengetahuan tentang pengurusan bilik Pendidikan Seni visual haruslah penting kerana ia dapat membantu meningkatkan tahap kecemerlangan kanak-kanak.

2. (b) Persepsi Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi individu terhadap rangsangan dalam alam persekitaran. Di dalam pengurusan bilik seni. Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran • Jangkaan (rajah) • Hubungan latar depan dan belakang • Penumpuan • Tempoh masa • Tugasan jelas • Pengalaman • Susunan objek 3. (c) Aspek Sosial • Interaksi Murid Murid dapat bergerak secara bebas dalam bilik darjah. − Kebersihan − Susunan perabot − Pameran hasilkerja − Kelengkapan bilik seni − Pengagihan tugas − Pengumpulan alat/bahan − Jadual waktu penggunaan bilik seni Pengurusan bilik seni haruslah melibatkan pelajar dengan tujuan untuk memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Contoh pelan bilik khas seni (illustrasi) yang disertakan merupakan cadangan menunjukkan keadaan sebuah bilik seni yang sesuai. Contohnya apabila anda terhidu minyak wangi otak anda akan membuat persepsi dan 12 .keyakinan dan kepuasan pelajar dalam menghasilkan kerja seni. − Seni huruf dan sebagainya.3 Perkembangan Nilai Estetika Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan kepada empat iaitu: (a) merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi. Ruang yang disediakan dalam bilik darjah dapat menggalakkan interaksi murid dengan murid dan murid dengan guru. aspek-aspek berikut harus diberi perhatian sewajarnya: − Keselamatan. − Menggambar/Melukis − Warna − Lukisan Alam Semula Jadi. • Kemudahan Aktiviti Kumpulan Menyediakan ruang dalam bilik darjah supaya aktiviti kumpulan dapat dijalankan dengan berkesan. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya seperti: − Unsur Seni. Ia juga merupakan proses intepretasi maklumat yang diterima oleh organ-organ deria manusia.

meningkatkan lagi kepekaan. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Kemudian. Subjek ini lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. seni sastera. Konsep boleh dihuraikan sebagai satu idea yang spesifi k tentang peristiwa atau fenomena. PENGENALAN SENI VISUAL Pendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak dan tidak kepada seni muzik.mengaitkannya kepada seorang wanita atau bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi • Jangkaan • Hubungan latar depan dan belakang • Penumpuan • Tempoh masa • Tugasan jelas • Pengalaman dan • Susunan objek (c) Imaginasi Merupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan sesuatu didalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan atau bayangan. Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar. penghayatan dan kritikan. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. seni mempertahan diri dan seni fotografi . Seperti contoh rajah dibawah iaitu apabila seorang individu mendapat rangsangan dalam bentuk bunyi siren ambulan. membuat rekaan dan corak. seni teater. • berkulit keras • hidup di air atau didarat • menetas telur Dengan ini. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. sama ada maujud atau abstrak yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Proses ini 13 . pancaindera manusia (mata. Murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. telinga. (d) Konsepsi pelajar Proses konsepsi pelajar atau pembentukan konsep adalah untuk menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep. lidah dan kulit) akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitaran. hidung. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. Bunyi ini diamati melalui deria dengar dan dihantar ke otak untuk diproses. Contohnya konsep reptilia merujuk kepada sekumpulan haiwan yang mempunyai ciriciri berikut. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. semua utusan dan rangsangan ini dihantar ke otak melalui system saraf. Pada peringkat ini. Melalui kefahaman aspek di atas.

2 Bidang-bidang dalam Seni Visual Empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah terdiri daripada: • Melukis dan membuat gambar • Membuat rekaan corak • Membentuk dan membuat binaan • Kraf tradisional (i) Melukis dan Membuat Gambar Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi terhadap aspek melukis serta kegiatan menggunakan pelbagai media dan teknik dengan menekankan aspek ruang. Murid dilatih untuk melihat subjek ini pada perspektif yang lebih luas sama ada dari aspek estetik mahupun gunaan. kayu. imaginasi dan konsepsi murid.1. siput. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. gasing dan keris. Melalui kefahaman aspek di atas. Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif dibuat secara terkawal atau bebas. 4. serangga dan haiwan • Bahan buatan manusia seperti kerusi. rumah. (ii) Membuat Rekaan dan Corak Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Ini membantu perkembangan pelajar dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fi siologi dan psikologi pelajar. Penguasaan gambar akan menjadi lebih baik dan menarik sekiranya ada kepelbagaian bahan dan teknik yang diaplikasikan. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. meja. Kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar. Murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. Di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda disesuaikan dengan pengalaman sedia ada pelajar untuk merangsang dan meningkatkan pembelajaran. struktur. Corak terjadi daripada pelbagai teknik dan cara. segi tiga dan segi empat • Rupa barangan kraf tradisional seperti wau. imbangan dan komposisi.menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. kraf dan sebagainya. Seringkali corak boleh didapati daripada: • Alam semulajadi seperti bunga. dan gunting • Geometri seperti bulat. persepsi. kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang atersendiri. meningkatkan lagi kepekaan. Jenis Susunan Corak Terdiri Daripada: • Penuh • Turun satu suku • Turun tiga suku • Turun separa • Sisik ikan • Selang seli 14 . Dalam aktiviti menggambar. membuat rekaan dan mencorak. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada kegiatan lain seperti binaan. pelajar akan dapat membuat pemahaman mengenai pelbagai khazanah dalam konteks seni warisan bangsa.

Perasaan dalaman. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan di sekolah rendah merangkumi. ruang. Ia bergantung kepada kesesuaian motif dan tujuan corak ini dihasilkan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan. Ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni. Jenis-jenis Kraf 1. Alat domestik 2. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat binaan sesuatu model. imbangan dan kestabilan. Keperluan dan pengalaman harian (iv) Kraf Tradisional Kraf tradisional boleh didefi nisikan sebagai perusahaan atau kerjakerja berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing. alat dan teknik penghasilan. • Arca timbul • Arca assemblaj • Arca mobail • Arca stabail • Model • Diorama • Boneka • Topeng • Origami Tema dan Subjek 1. Alat permainan 3. (iii) Membentuk dan Membuat Binaan Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk.• Tampak dam dan tampak catur • Siku keluang • Pucuk rebung • Orgee • Batu bata • Tunggal • Berpusat • Sendeng • Berombak • Jidar • Berjalur • Cerminan Teknik Corak Dibuat secara terancang dan tidak terancang. Alat mempertahankan diri 15 . Alam semulajadi 2. struktur. khayalan dan imaginasi si pelukis 3. Aliran dan tema sejagat 4.

tempat. warna. pergerakan. Van Gough dan Goya sering mengekspresikan lukisannya mengikut perasaan dan emosi.1. Dalam berkarya. (d) Keaslian Dalam berkarya. bentuk. Sehubungan itu reka cipta dan kreativiti pelukis akan menjangkau kepada bidang-bidang dan simbol-simbol yang telah dibuat oleh pengkarya yang terdahulu dengannya. Justeru setiap hasilan pastinya ada cetusan idea dalam ruang lingkup yang ingin dinukilkan. 16 . Ukiran 4. keaslian menjadi ciri yang penting dan perlu difahami oleh pelukis. malah hal subjek diambil kira untuk menstrukurkan imej gambar sehingga tertampil sebuah karya yang kelihatan gah. Apabila pelukis memikirkan kreativiti dalam berkarya. Dari kefahaman ini. menstrukturkan rekaan menjadi satu aspek yang penting. kerajaan dan negara ditampilkan di kanvas dan arca. Tembikar 7. Burgurt (1961) berpendapat semua orang yang terlibat dengan pembuatan karya seni semestinya membuahkan suatu keunikan secara personal untuk disampaikan dalam karyanya. kepelbagaian. Kebolehan mengekspresikan perasaan dan emosi ini dapat menimbulkan nilai estetika kerana keselarasan mesej yang ingin disampaikan. rupa. Tema-tema yang berkaitan dengan kesedihan. Monet. Mereka akan membuat kembara seni melalui pelbagai ujikaji dan penemuan: bentuk. Degas. menciplak atau menjadi plagiat adalah suatu yang ditegah dan dituduh sebagai pelukis murahan. warna. Kelarai 9. kegembiraan. Anyaman 8. kontra. Setelah memahami pengetahuan mengenai prinsip di atas. Peniruan bermakna menterjemah secara langsung objek atau imej. pengasan.arca mereka. (a) Peniruan sebagai Representasi Gambar dan Imej Di dalam berkarya.4. pilihan warna harmoni. Ia menunjukkan penguasaan unsur-unsur seni seperti garisan. Batik 5. karya digubah dan diolah melalui prinsipprinsip rekaan seperti harmoni. Walaupun Plato menyangkal keras kegiatan peniruan ini. (c) Menggunakan Kaedah Formalistik Estetika dalam konteks ini menggunakan hukum dalam prinsip-prinsip rekaan dan unsurunsur seni. jalinan. namun untuk tujuan pembelajaran dibolehkan. persepsi dan perasaanyangakhirnya menyelesaikan suatu permasalahan. Estetika yang ditampilkan dari gayaan ini mengikut sejauh mana pelukis dapat menterjemah semula estetika semulajadi tiruannya. Seni tekat 6. nilai estetikanya terserlah dari keunggulan idea atau gagasan. Justeru dengan pendirian sedemikian. imbangan dan kesatuan. Olahan ruang. dan rupa. ruang. keporak perandaan dan kecelakaan yang melanda seseorang. sekaligus sebenarnya pelukis juga memikirkan nilai estetika yang inginkan ditampilkan. (b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi Pelukis-pelukis agong seperti Pablo Picasso. peniruan menjadi satu cara dan gayaan untuk mewujudkan nilai estetika. identiti dan keunikan pelukis yang dicernakan melalui mesej dan falsafahnya.3 Estetika dalam Pendidikan Seni Visual Hasilan karya dapat menampilkan watak. berprestij dan agong.

membuat rupa dan membentuk. Teknik tampalan 3. Garisan boleh dihasilkan melalui pelbagai teknik seperti.4. • Manakala jalinan sentuh dapat dirasa kerana ia bersifat maujud. cermin. bentuk dan ruang. Teknik capan (b) Warna Warna terdiri daripada. Teknik kolaj 4. zigzag dan lain-lain lagi. Teknik koyakan 2. simen. Jalinan boleh dihasilkan melalui. billboard. simbol dan logo. Warna asas 2. 1. LATIHAN 4. • Teknik cetakan • Teknik pualaman • Teknik kolaj • Teknik campuran 17 . merah dan kuning. • Merupakan unsur yang terpenting dalam kerja melukis dan menggambar • Melalu garisan kita boleh menulis. Kefahaman mengenai warna ini memudahkan pelajar untuk kerja-kerja mewarna kepada subjek yang dihasilkan. Teknik gosokan 5. tipis. Jalinan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa. bergerigi. slaid. 1. Oleh sebab ia wujud dalam bentuk gambar. buah durian dan lain-lain lagi. kesat dan sebagainya.1 (c) Jalinan Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan objek sama ada kasar.1 Unsur Seni Unsur seni terdiri garisan. kulit kerang. Warna ini tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna lain tetapi boleh menghasilkan warna sekunder apabila ia dicampurkan antara satu sama lain. Warna tertier Warna asas terdiri daripada biru. paparan jalan. berbulu.2 ASAS SENI REKA 4.2. warna. Sifatnya tiga dimensi. kita tidak dapat merasa jalianan secara sentuhan. Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. beralun. jalinan. (a) Garisan • Garisan merupakan cantuman satu siri titik • Garisan boleh jadi dalam bentuk tebal. Ia terdiri daripada kulit kayu. Secara mudahnya warna asas adalah ibu segala warna. Warna asas dan warna sekunder apabila dicampurkan akan membentuk warna tertier. Teknik cetakan 6. Merah dicampur dengan biru membentuk warna sekunder ungu dan apabila kuning dicampur dengan warna merah ia membentuk sekunder oren atau jingga. ia membentuk warna sekunder hijau. Apabila warna kuning dicampur biru. rupa. halus. putus-putus. Warna sekunder 3. Jalinan terbahagi dua jenis: (i) Jalinan tampak (ii) Jalinan sentuh • Jalinan tampak hanya dapat dilihat pada satah gambar yang bersifat dua dimensi. melakar. Ia terdiri daripada gambar. membuat jalinan gambar.

Rupa lebih terperinci sifatnya jika dilukis atau digambarkan kerana ton. Ia hanya sekadar garis luar sesuatu objek dan sifat leper atau mendatar. Dalam kerja menggambar. empat segi bujur. Konsep ini menimbal balas kepada garisan. (i) Bentuk ilusi (maya) (ii) Bentuk konkrit Bentuk ilusi wujud dalam bentuk gambar. cetakan. perspektif. illustrasi. Jenis-jenis rupa. jalinan dan ruang. maujud. nyaman. (f) Ruang Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek. bentuk. di tepi di atas atau sebagainya. Bentuk konkrit bersifat tiga dimensi. kubus. durian. piramid dan beberapa contoh yang lain. Situasi ini berkaitan dengan konsep keseragaman. Berbeza dengan rupa geometri yang terikat dengan bentuk yang khusus sepeti bulat. Sebahagian besar objek di dunia ini mempunyai rupa jenis ini.• Teknik binaan • Teknik cantuman (d) Rupa Rupa adalah cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan. Rupa organik mempunyai garisan luaran yang berbagai. Contoh: Bakul. lukisan dan gurisan. imbangan dan penyerapan. kun. Bentuk terdiri dari dua jenis. foto. Ia menggambarkan aspek kekosongan antara objek atau garisan. Bentuk ilusi hanya dapat dilihat di satah gambar dan apabila disentuh ia hanya permukaan datar kerana dalam bentuk dua dimensi. empat segi. Ia lebih lengkap jika dibandingkan dengan rupa. kesamaan. Prinsip-prinsip Rekaan Prinsip rekaan terdiri daripada. warna dan bentuk. aman dan tenang. jalinan. Pada kebiasaannya. berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton. Rupa terbahagi dua: rupa organik dan rupa geometri. Ruang berada di luar. rupa. • Rupa positif dan negatif • Rupa dan corak • Rupa dan lambang • Rupa dan muka taip (e) Bentuk Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu. catan. manusia dan lain-lain lagi.Secara lumrahnya. selinder. ruang dikaitkan kepada garisan. ruang boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan. bangunan. • Harmoni • Penegasan • Imbangan • Kontra • Pergerakan • Kesatuan • Kepelbagaian (a) Harmoni Harmoni menggambarkan situasi yang selesa. ruang dan warna yang saling lengkap melengkapi dan tiada unsur percanggahan di dalamnya. warna. bola. jalinan ruang diaplikasi sekaligus. 18 . tidak menentu dan bersifat dominan. jalinan dan warna. rupa geometri dihasilkan berbantukan alat geometri. teraputik.

lakaran asas yang mungkin rupa geometri atau rupa organik di gunakan. corak. Pergerakan boleh dihasilkan melalui rupa. sama berat dan sifatnya harmoni. (f) Kesatuan Kesatuan dalam Pendidikan Seni Visual bermaksud gabungan rupa. jalinan. Struktur asas yang digunakan boleh dibahagikan kepada dua iaitu garisan grid dan garisan struktur. (c) Imbangan Imbangan menunjukkan agihan ruang dari segi kedudukannya. Imbangan seringkali dikaitkan dengan saiz. Garisan grid adalah garisan-garisan silang di atas kertas dimana petak-petak terbentuk dan motif corak dilukis pada setiap petak tadi. bentuk. warna dan jalinan yang boleh menimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat. Bagi ubat nyamuk pula. Garisan struktur pula ialah garisan yang terbentuk mengikur sifat objek yang dilukis. Apabila penyerapan unsur-unsur seni ini berlaku dengan seimbang. Kombinasi unsur-unsur seperti jalinan. garisan. (e) Pergerakan Selain perhatian yang dikontrakan. (d) Kontra Kontra menunjukkan percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri yang ingin diutarakan dalam hal subjek karya. rupa dan warna merupakan unsur biasa yang boleh dikaitkan dengan penegasan. ia bermaksud kedudukan objek berada keadaan yang stabil. ruang dan warna. Jika ruangan kiri dan kanannya seimbang. jalinan. bentuk. Kesatuan boleh dihasilkan melalui kesatuan bentuk. nilai dan pesembahan yang membentuk satu gubahan. rupa. Untuk mendapatkan struktur yang baik.(b) Penegasan Penegasan dalam konteks Pendidikan Seni Visual bermaksud kemampuan sesuatu unsur untuk menarik perhatian si pemerhati. Jika sebaliknya. pergerakan sesuatu objek dalam gambar juga boleh menjadikan sebagai kekuatan imej gambar itu. Contohnya. warna dan corak. Imbangan boleh jadi dalam bentuk simetri atau bukan simetri. ruang. nampak lebih hebat dan menarik apabila ada unsur pergerakan tambahan yang menjadikan ia kelihatan seperti bergerak. Kontra boleh berlaku pada rupa. rupa dan warna. Imbangan simetri bermaksud pembahagian ruang yang seimbang kiri dan atau atas bawah. bagi sebuah payung. pertimbangan awal yang menjadi perhatian ialah bagaimana penstrukturan hal benda dilakukan. Ciri-ciri yang berlawanan ini disengajakan untuk mendapatkan reaksi sipemerhati. rupa. 19 . jarak. Cara ini bolehdilakukan dengan mewujudkan kelainan atau keganjilan dalam hal subjek yang diutarakan. bentuk. Unsur-unsur seni seperti garisan. warna. Struktur Rekaan Sebelum berkarya. (g) Kepelbagaian Kepelbagaian bererti kombinasi dari pelbagai gagasan. corak dan warna. Perkara penting yang perlu diambil kira untuk mewujudkan kepelbagaian yang harmoni ialah dengan menyusun atur secara seimbang dan bersesuaian. bentuk. ia membentuk imbangan tidak simetri. harmoni dan saksama ia akan menwujudkan kesatuan. jalinan. garisan strukturnya terbentuk sebagai garisan berpancar daripada tengah payung itu. Ia dilakukan untuk mendapatkan suatu hasilan yang baik dan memenuhi spesifi kasi karya yang terancang. ruang dan sebagainya akan membentuk kesatuan dalam kepelbagaian. bentuk. Pergerakan sesuatu kenderaan bermotor misalnya.

arca. Wan Zahid (1993) mencadangkan beberapa langkah untuk mengatasi antaranya: (a) Pembetulan (correction) – Membetulkan fakta dan konsep yang menyeleweng (b) Orientasi (Orientation) – Memasukkan pandangan. simbol-simbol dan grafi k yang menarik. (c) Antara guru dan murid harus mempunyai hubungan yang baik. Rahman Saleh ia boleh dilaksanakan dengan beberapa cara. Guru selalu membantu dan mendorong kegiatan belajar pelajar. visi dan tafsiran yang tepat mengenai mata pelajaran ini. mengawas dan menyelia peralatan seninya dengan baik dan sistematik. Haruslah diingat bahawa evaluasi adalah merupakan sebahagian daripada mengajar. Peralatan seni dan kemudahan belajar dalam konteks mentarbiyah pelajar dengan seni lengkap. Abd. (d) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid-murid untuk mencuba. 20 . kempen atau agenda tahunan sekolah. Ini boleh dilakukan secara pertandingan. hadiah atau ganjaran kepada orang atau kelas yang dapat membuat penampilan seni yang baik dan cemerlang. “sport check”. Drs. Guru Besar sekolah seharusnya mendokong watak hero untuk memperkasakan peranan Seni Visual yang dapat menceriakan sekolahnya. Seterusnya perlaksanaan pendekatan dikdatik di sekolah akan dapat dilaksanakan ke atas pelajar melalui pendekatan yang berikut: (a) Pelajaran seni harus mempunyai nilai kemasyarakatan. canggih dan sentiasa mendapat perhatian pihak sekolah. Dr. Abd. menyelidik. mempunyai hubungan dengan kehidupan sehari-hari (b) Pelajaran seni dapat diberikan dengan jelas sehingga murid dapat mempelajari penyelesaian sendiri masalah-masah yang dihadapi. Rahman Saleh (1976) menyarankan agar sebuah sekolah yang berkesan dapat dicapai dengan menggunakan asas-asas dikdaktik dalam usaha membangkit minat. (f) Untuk meningkatkan usaha dan memperoleh gambaran yang telah dicapai. Menurut Drs. setiap warga sekolah meletakkan tanggungjawab menyerap unsur seni secara menyeluruh. Guru. pelajar aktif. Maknanya. taman permainan. Penyerapan Unsur Seni Visual di Sekolah Rendah Peter Mortimore (1995) mengatakan bahawa sekolah merupakan pendorong utama pembelajaran di kalangan pelajar. (c) Menggunakan peralatan dan bahan Seni Visual dengan sebaik-baiknya. Ini berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran. mural.garisan berpusar menjadi struktur garisannya dan berpandukan garisan-garisan struktur inilah kerja-kerja menggambar diteruskan. dapat membangkitkan persaingan dengan kerjasama murid. Kesukaran-kesukaran harus diatur secara bertingkat atau mengikut sekuen. penyajian ilmu secara sisetematis dan pemilihan bahan yang tidak pasif. Ia boleh dilakukan di setiap penjuru kawasan sekolah yang mungkin berupa lanskap. guru harus mengadakan evaluasi pelajaran. (b) Memilih method atau kaedah yang tepat. Sehubungan dengan itu struktur pelajaran mesti dirancang dengan baik. memperagakan mata pelajaran. (e) Penyajian bahan harus diatur berurutan sehingga tujuannya dapat ditetapkan dengan jelas. Warga sekolah seharusnya merasa sayang dan cintakan seni tersebut.guru yang layak dan relevan sahaja yang dibenar untuk mengajar Seni Visual. (a) Tujuan pengajaran Seni Visual dijalankan dengan “operational“ yang khusus. Guru seni yang ingin melihat kewujudan keceriaan sekolahnya akan mengawal. menyelesaikan masalah dan dididik untuk berdikari.

warna batik Strew. kertas. oil pastels 8. arang. gam. Jenis Teknik Bahan Alat 1. Stensilan Profi lm.kain Besen warna. hasil (“out-come“) sekolah dalam penyerapan unsur seni dapat dilaksanakan dengan berjaya sekiranya ada kerjasama secara total. Penggelek. Berikut disenarikan jenis teknik dan bahan serta alat yang terlibat. tisu. berus 2. easel. kertas warna Gunting. Gurisan Kayu. bekas warna 21 . dakwat cetak. Bil. Tiupan Kertas. surat Gunting. cermin. Mozek Gam. plywood Pensel. Catan Kertas. air. linseed. Kolaj Kertas warna. mangkuk bahan. papan 3.3. gam 12. Percikan Warna. minyak. Kain. kain. pembaris 11. pisau. warna batik. Renjisan dan percikan Warna air. papan. minyak tanah. alat dan bahan serta penilaian. Resis Kertas. minyak linseed. Gosokan Warna.2 Membuat Rekaan dan Corak (a) Corak Tidak Terancang Bil. kapas. Montaj Kertas. turpentine kadbod. air. kertas. Berus. Berus. pisau 4.3. lilin. Squeezy. krayon. strew. Papan. berus 3. kertas. Lukisan Kertas. Berus. penggelek dan kain dye 9. kanvas. scrapper warna air 7. pembaris khabar. Titisan Warna air. Spatula.(c) Penyelarasan (reconciliation) – Menyelaras displin-displin ilmu yang mengganggu dan menggagalkan. warna air. pisau bahan-bahan terbuang. kertas tebal. kanvas. berus gigi 10. kertas. gambar. Kanvas Berus. Capan Warna. pen teknikal. lilin.oil pastel. Namun begitu kejayaan ini menurut Peter Mortimore (1995) boleh berlaku jika: (a) Peranan Guru Besar sebagai pemimpin utama sekolah (b) Perkongsian wawasan dan tujuan (c) Pengajaran yang bertujuan atau bermatlamat (d) Jangkaan kejayaan yang tinggi (e) Saranan supaya memberi galakan yang berterusan dalam amalan pembelajaran (f) Pemantauan kemajuan dan menilai prestasi pelajar (g) Hak pelajar dan tanggungjawab pelajar yang dipelihara dan dihormati (h) hubungkait antara rumah dan sekolah penting untuk membuat sesuatu pertalian yang tidak putus-putus (i) Organisasi yang baik dan berkesan penting untuk menanggap. menakluk dan membina pengalaman. Pualaman Kertas.bahan tampalan 4. gam 5. tupentine. Akhirnya. kertas. gam. Cetakan Dakwat cetak. cat minyak Besen. lilin. (d) Kesepaduan (integration) – Menyatupadukan seluruh ilmu dalam satu acuan atau paradigma yang berteraskan tawhid. air. AKTIVITI SENI VISUAL 4. kanvas. air. plywood. gunting. pisau. kertas. berus 5. cat kilat. dakwat. Jenis Teknik Bahan Alat 1. Gunting. Ikatan. pensel warna. kertas surat khabar papan 6. majalah. pisau palet. api Pembaris keluli 4. kain. pensel warna. papan pensel. getah gelang. berus 2. dakwat Alat geometri.1 Menggambar Kegiatan menggambar melibatkan pelbagai jenis teknik.

loyang. kadbod. gambar. kain. gam dunlop pemutar skru /UHU 8. plastik. plaster of Pahat. bahan-bahan tampalan Gunting. gerudi. kenderaan. gergaji kecil 2. Resis Kertas. dawai. dakwat. pemutar skru 4. timah. pisau. gam. gergaji kertas warna. gerudi. benang Gunting. cat. Mobail Besi. spray warna. skru. manik pengikis. plastik. krayon. Model Kertas tebal. besi. kertas pasir. minyak tanah. Gunting besi. Alat perhiasan Benang. kertas pasir tanah liat alat 2. plumbum. Kolaj Kertas warna. buluh. warna 9. kertas. papan 3. kanvas. resam Membentuk dan Membuat Binaan Jenis Teknik Bahan Alat 1. “spare-parts” gergaji. plastik. Diorama Plywood. gam. kanvas. ragum. air. pemutar skru. Arca timbul Kepingan kayu. dakwat Pen kaligrafi . pisau. plywood. Gunting. besi. plywood. kepingan logam. pisau palet. turpentine Berus. gam Papan. lutsinar. Alat permainan Buluh. alat patri. zing. Catan Kertas. kertas Gunting. pemutar skru kad bod 4. zing. pisau. Gunting. pensel warna. akar kayu. tempurung. papan pemutar skru 6. diri butang. gam. Gunting. pen teknikal. kikir pari. gerudi. zing. batu. Gunting besi. skru 3. berus 2. easel. tekstil. gerudi. air. Alat domestik Kepingan kayu. pengikis. kayu kecil. kepingan logam. Spatula. penukul. Gunting besi. diri loyang sepana. Lukisan Kertas. kayu. besen surat khabar. Alat pertahanan Kayu. linseed. scrapper 7.gergaji kecil. arang. papan. Stabail Simen. alat patri. kertas surat khabar 6. skru. Boneka Tekstil.kayu pemutar skru. piring plastik. papan. pisau Kraf Tradisional Jenis Teknik Bahan Alat 1. sepana hidup. Origami Kertas.(b) Corak Terancang Jenis Teknik Bahan Alat 1. span. Cetakan Dakwat cetak. gam. gergaji. Asemblaj Kayu. Alat patri. lilin. gerudi. cermin. papan Penggelek. alat pengukir. karangan sepana. tali temali. warna. papier mashe. logam. Kaligrafi Kertas. batu. mangkuk 4. bahan-bahan terbuang. kikir pari. tali. cermin Gunting besi. gam. paku. pisau. sepana. habuk papan. Topeng Papier mashe. kertas. bahan kutipan. besi 3. Capan Warna. “sparepart” ragum. gunting. kayu. benang. kapas. bongkah kayu. logam. minyak linseed. pisau 8. Pahat. papan pemutar skru 5. prada. alat pengukir. sepana. simen. playar. paku. tupentine. kertas lumat. plastik. gam. majalah. alat patri. Alat patri. kain. warna air Berus. gangsa. kertas. ragum 22 . penukul. plastik. gam Gunting. kenderaan. pisau. minyak.plywood Pensel. pembaris 5. alat patri. patung. surat khabar. tekstil. Montaj Kertas. pisau. paris. laut pemutar skru 7. besi.oil pastel.

bunyi lain yang didengar dipersekitaran boleh didefi nisikan sebagai muzik juga. Pemidang kayu berkaki. baldu. pengertian muzik dalah sebagai handasah alsawt yang bermaksud “kejuruteraan bunyi secara artistik”. tempayan. dram. Bahasa Arab. buluh. pemati warna. pelembut kain/fabrik pemanas. rotan saga 7. berus.penggelek. pinggan. periuk. keriangan. periuk. pisau kecil rampai 9. kikir. Pada amnya muzik adalah diakui sebagai satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yangdianggap memuaskan mengikut estetika. ketam. kain dasar. Bunyi burung. kemenangan. Muzik boleh menggambarkan emosi seseorang mahu pun boleh menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. paku pakis. campuran lilin. piano dan sebagainya. pemidang kayu. pengayak. angkup luar. Pelajar yang sedemikian pada jangka panjangnya akan memiliki ciri insan yang berbudaya. pengguris dan berus 8. Ukiran kayu Kayu Gergaji tangan. Sebenarnya muzik ialah satu perkataan yang telah diwarisi daripada cerita-cerita dongeng zaman puba Yunani diberi nama sebagai 23 . semboyan keretapi. pisau. span. bunyi kipas dan bunyi. cuban gam. besen besar 6.5. Melalui muzik seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan. rumput penyisip. kayu ukur. debu berus. kekalahan. Pisau. Oleh itu pada hakikatnya tidak ada orang yang sepatutnya bekata “Saya tidak suka muzik”. pelurut. rotan. bacaan quran. Kegiatan muzik merupakan satu saluran komunikasi yang sangat penting. kertas tebal. kita akan teringat kepada lagu-lagu nyanyian. gergaji kecil. dapur atau plat soda. pewarna. syelek RUMUSAN • Pendidikan Seni Visual merupakan satu subjek yang penting dipelajari oleh pelajar semasa berada di alam persekolahan. kedamaian. besen. kayu. televisyen kaset. azan dari masjid. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. daun serdang. dawai. mempunyai citarasa seni yang tinggi dan kreatif. benag putih. dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. Anyaman Pandan. atau mendengar lagu-lagu dari radio. Canting. Batik Kain putih. Dalam topik ini pengetahuan asas Seni Visual menjadi bahan penting dan perlaksanaannya bukan terhad pada waktu yang ditetapkan tetapi boleh diserap dan diterap dalam mata pelajaran lain pada bila-bila masa sahaja. corak pemikiran. nipah. daun mempelas. pengikis. alat jangka. Tembikar Tanah liat. kesedihan. Tekat Benang emas. Ia merupakan satu mata pelajaran yang dapat memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat dan minat dan seterusnya mendalami Sen Visual secara betul dan bersistem. cakera padat dan lain-lain. Fahaman dan penglibatan pelajar dalam kegiatan muzik yang meluas dan sejagat akan dapat membantu mengeratkan perhubungan dan persefahaman kemanusiaan. papan kaolin golek. Tetapi untuk mendapatkan persetujuan tentang defi nisi muzik mungkin tidak begitu mudah. kaolin Tanah liat. mengkuang. kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan. kemarahan. Definisi Muzik Hampir semua orang pernah mendengar perkataan muzik dan mungkin ramai juga yang mengatakan yang ia tahu maksud perkataan muzik. daun Parang. PENGENALAN ASAS MUZIK Biasanya apabila disebut muzik. cetar. pahat. mainan alatalat muzik seperti gitar. pemotong.

“Muses” yang bemaksud semua bentuk seni halus ermasuk muzik. bentuk. Nyanyian solfa tidak digalakkan. Manakala Suzuki lebih menumpukan kepada pembelajaran muzik instrumental dan berkait dengan pembelajaran muzik untuk pelajar prasekolah. Kodally dan Gordon lebih memberikan penumpuan kepada pembelajaran untuk pengajaran muzik di sekolah rendah. improvisasi dan nyanyian 24 . harmoni. (pembelajaran mengikut urutan). pendekatan Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara berperingkat atau ‘sequential’. mendengar. • Nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus diselaraskan. • Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas amalan praktik dijalankan Dengan itu pelajar akan dapat mengaitkan amalan praktik dan teori dengan usaha sendiri. irama. warna ton atau jalinan) pada satu ketika. seeta membezakan bunyi-bunyi yang didengarnya itu dan menentukan dengan pengalaman atau usaha mereka sendiri sama ada bunyi-bunyi itu sama atau berlainan. (kaedah penemuan kendiri). • Mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka supaya memerhati. • Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji muzik dan membuat latihan-latihan dengan elemen-elemen muzik melalui usaha sendiri supaya dapat dipraktikkan dalam seni muzik (kaedah pendekatan berkonsep). ekspresi. Carl Orff. Zoltan Kodaly dan Edwin Gordon. Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Contoh Peta Minda Kebanyakkan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran muzik telah diasaskan berdasarkan kepada Emile Jacques Dalcroze. meniru. Walau pun setiap pengkaedah muzik mempunyai latar belakang yang berbeza. Shinuchi Suzuki. Perkara ini harus dijalankan dengan teliti sebelum melakukan aktiviti gabungan dengan unsur muzik yang lain. Perkara ini dilakukan dengan penerangan atau panduan yang paling minimum daripada guru. Dengan itu. Pergerakan secara berirama dan tarian dengan aktiviti ‘eurhythmic’ adalah merupakan pendekatan Dalcroze. • Mengajar satu unsur muzik sahaja (melodi. Pendekatan Dalcroze. (pembelajaran heuristik). sistematik dan berperingkat sebelum beredar kepada aspek yang berikut. Setiap pelajar harus mahir dan cekap dengan setiap unsur muzik tersebut melalui latihan yang mencukupi. Tetapi pada hari ini perkataan muzik ini digunakan secara universal dan bermaksud seni bunyi-bunyian. Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Mengikut “Principles of the Pestalozzian System of Music” mengenai prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik adalah seperti berikut: • Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda atau saimbologi (kaedah hafalan sebelum catatan) dan biarlah pelajar menyanyi dahulu sebelum mempelajari notasi muzik. dan seronok untuk didengar atau tidak. Diantara kelima-lima pendekatan itu. tetapi setiap daripada mereka banyak memberi perhatian kepada bagaimana konsep-konsep muzik hendak diperkenalkan kepada pelajar-pelajar. Orff. Ini bererti pembelajaran yang aktif dan bukan yang berbentuk pasif. gerakan.

Pada mulanya hanya skel pentatonik disyorkan. Oleh itu.kanak untuk bermain diberi makna sepenuhnya dalam pendekatan Orff. menampar peha. (iii) Improvisasi Pelajar digalakkan supaya melakukan improvisasi secara individu atau kumpulan dengan kesemua peralatan Orff. dram. Pendekatan Orff boleh dibahagikan kepada empat komponen utama: (i) Imitasi (Mengajuk Balik) Berkait dengan perkembangan kemahirankemahiran asas dengan menggunakan pertuturan berirama dan juga irama badan. petik jari. (ii) Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri) Pelajar digalakkan supaya membuat eksperimen dengan bunyi-bunyi muzikal dan membuat gerakan dengan usaha sendiri. Beliau berpendapat bahawa tubuh badan manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan otak melalui satu sistem urat saraf atau otot-otot yang bagitu kompleks. xylofon. Pelajar yang mempelajari muzik melalui pendekatan Orff diberi peluang yang mencukupi untuk mempelajari muzik dan melakukan improvisasi dengan muzik dengan cara ‘penemuan sendiri’.konsep muzikal. Manakala alat melodi yang utamanya ialah rekoder. Bagi Dalcroze. kerincing. Dalcroze telah banyak menggunakan gerak geri tubuh badan untuk menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti terhadap aspek. Kesemua aktiviti ini boleh dilakukan bersama pembelajaran nyanyian dan bermain alat muzik. perkembangan kebolehan muzik dikalangan pelajar boleh berlaku dengan baik tanpa tumpuan yang mengongkong dan formal kepada aktivitiaktiviti muzik pada peringkat awal pelajar. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika jenis pengalaman muzikal. melodi dan bentuk atau struktur muzik dikalangan pelajar. Irama badan yang dimaksudkan adalah melalui aktivitiaktiviti bertepuk tangan. Alat xylofon yang lain pula hanya menggunakan skel pentatonik iaitu mengeluarkan not ke tujuh “ti” dan not keempat “fah”. Sifat semula jadi kanak. hentak kaki dan sebagainya. Orff berpendapat bahawa Irama bahasa/ lagu dan pergerakan secara spontan kesemuanya boleh bayak membantu pelajar supaya mempelajari dan memahami dengan lebih berkesan tentang konsep. Alat-alat genderang yang tidak berpic dan yang berpic (glokenspiel. Kajian dan penyelidikan dalam bidang neurologi telah banyak memberi bunkti kepada pendapat Dalcroze mengenai kaedah kinestetiks yang dinamakan eurhytmics.aspek muzik seperti irama. rangkai lagu. metalofon. Baginya aktiviti-aktiviti formal seperti latihan teori dan pembacaan notasi lebih melibatkan intelek sahaja. 25 . Satu unsur yang tersendiri dalam pendekatan Orff adalah kegunaan peralatan muzik yang direka atau dipilih khas untuk pendidikan muzik bagi pelajar. loceng) banyak digunakan. Ia dilakukan dengan mengeluarkan not-not tertentu pada peralatan genderang Orff yang berpic seperti xylofon dan metalofon. Cuma memainkan not tonik “do” dan not yang kelima “soh” kesemua notnot lain ditanggalkan. Ide-ide Dalcroze telah mempengaruhi Orff.solfa diberikan keutamaan dalam pendidikan muzik oleh Dalcroze. simbal. Beliau telah mengaitkan muzik dengan gerakan dan pertuturan pelajar yang berirama (chants) dalam bukunya Orff Schulwerk.

Beliau telah merancang satu kurkulum muzik untuk kegunaan sekolah dimana pembelajaran muzik diadakan sebanyak empat hingga enam kali seminggu dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat sekolah menengah Program muzik ini diaturkan secara berperingkat atau ‘sequential’ dalam beberapa aspek pembelajaran muzik seperti nyanyian. menulis corak irama dan skor muzik. latihan solfa tangga nada pentatonik dan nyanyian lagu rakyat secara a capella (nyanyian tanpa iringan alat muzik). pendekatan Suzuki juga memerlukan alat-alat khas iaitu violin kecil. Suzuki juga berpendapat bahawa pendidikan muzik harus bermula dari peringkat awal kanakkanak dan pengajaran muzik perlu dimulakan dengan bermain secara menghafal ‘rote playing’ sebelum menerima pembelajaran notasi formal ‘note’. Kodaly telah mengasaskan satu pendekatan yang bagitu terkenal diseluruh dunia. Pendekatan Suzuki pernah digelar ‘pendekatan bahasa ibunda’. Kodály integrated these hand signs into his teaching methods. Thus. Kebanyakan dari ciri-ciri asas dalam pendekatan Suzuki masih dikekalkan sehingga kini dalam situasi pengajaran dan pembelajaran muzik. The upper “do” is at eye level. Hand sings are a way of giving a physical placement for a vocal pitch. Joh Spencer Curwin (England) developed hand signs to go with the solfege syllables (do re mi. Kodaly telah memberi penekanan yang jelas kepada aktiviti membaca dan menulis notasi muzik dari peringkat awal lagi melalui aktiviti nyanyian semerta dan menurunkan melodi dengan notasi.). etc. Each pitch is then above the previous one. nyanyian dan permainan alat-alat muzik Orff. In the 18th century. (iv) Creation (Mencipta) Pada tahap ini pelajar akan melakukan penciptaan dengan menggunakan bahan asas dari fasa-fasa diatas. Latihan solfa isyarat tangan: Curwin Hand Signs The Kodály approach emphasizes the importance of learning how to sing on pitch. Mendengar muzik secara berulang kali atau berkali-kali atau secara bertubi-tubi dianggap amat penting di dalam pendekatan Suzuki. Ciri-ciri yang istimewa dalam pendekatan Suzuki termasuk penglibatan ibu bapa dalam proses pengajaran dan pembelajaran muzik secara individu. The low “do” begins at your midsection. Diperingkat ini cerita pelajar dan puisi digunakan sebagai bahan muzikal untuk penciptaan muzik dengan menggunakan pertuturan berirama. latihan aural. mini suites dan theme and variation. Bahan itu digunakan untuk mencipta rondos. Suzuki menamakan kaedanya talent education’ atau pendekatan bakat’. Kegunaan isyarat tangan. (v) Literasi Pada tahap ini pelajar akan belajar menulis dan membaca notasi muzik seperti ‘sight singing’.Skel Pentatonik Skel pentatonik ialah skel yang mempunya lima ton. notasi muzik dan permainan alat muzik. you have the hand signs going up when the pitch goes up. Seperti pendekatan Orff. gerakan. Do Sol 26 .

Konsep muzik merangkumi Irama. Contohnya lagu ‘Rasa Sayang’. Bagi Gordon. Pendekatannya adalah bercorak formal berbanding kepada pendekatan Dalcroze. sederhana dan tinggi. Dengan itu punca bunyi dalam ‘audiation’ adalah dari akal fi kiran sendiri dan bukan dari persekitaran fi zikal. Pic adalah sesuatu bunyi yang tinggi atau rendah. Gabungan not-not ini akan membentukkan kod. Susunan not secara ini dinamakan arpeggio atau kod curai.Re La Mi Ti Fa Do Pendekatan Edwin Gordon adalah berasaskan kepada hasil penyelidikan jangka panjang mengenai kandungan muzik dan turutan pembelajaran di peringkat sekolah rendah. LATIHAN 1. Berdasarkan pengetahuan anda bincangkan pendekatan Kodaly dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah. (b) Harmoni Harmoni: Harmoni ialah gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak.1 Unsur-unsur Muzik (a) Melodi Peta Minda Melodi Melodi mengandungi pic rendah. Warna Ton. pembelajaran muzik boleh berlaku dengan baik jika setiap pelajar dapat menguasai satu kebolehan yang digelar sebagai ‘audiation’ iaitu satu proses mental yang membolehkan seorang manusia supaya mendengar muzik dalam akal fikiran tanpa rujukan mana-mana bunyi yang diakibatkan secara fizikal (sound vibration). menaik atau menurun. meter dan juga tonaliti selain dari menyanyi. Untuk membentuk triad not yang digunakan adalah not asas. Kegunaan kod adalah untuk mengiringi melodi Triad: Gabungan tiga not maka terjadilah kod. Solfa ialah nyanyian pic menggunakan sebutan not C. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci. bermain alat muzik. not ketiga dan not kelima dari satu skel. Jeda ialah jarak pic di antara dua not. Aspek-aspek kognitif juga diberi keutamaan yang sama sengan aspek-aspek pembelajaran muzik yang lain. membaca notasi atau menghayati muzik. Skel ialah susunan lapan not dalam satu tanda nada dimainkan mengikut langkah tertentu. 27 . Orff. Bahan dan strategi dalam pendekatan Gordon juga diatur secara perperingkat mengikut teori-teori pembelajaran semasa. 5. Dengan itu pelajar boleh membezakan irama. Gordon mengutamakan prinsip ‘sound before symbol’ di mana keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan. Bentuk dan Ekspresi. Suzuki atau Kodaly yang lebih berdasarkan kepada falsafah masing-masing. Contoh jeda iaitu do re mi (jeda tiga). Tekstur. Melodi.2 KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. Contoh skel C major. Harmoni. Arpeggio: Not-not dalam sesuatu kod boleh dimainkan secara satu persatu.

Contohnya: • Penyusunan idea muzik dalam bentuk berikut: − Bentuk dua bahagian − Bentuk tiga bahagian − Bentuk rondo 28 . (e) Bentuk Karya muzik mempunyai susunan struktur tersendiri. Contoh denyutan jantung.S) – dari tanda segno Fine – tamat Moderato – sederhana Segno – tanda Tanda : Simbol-simbol yang digunakan dalam notasi muzik dengan Syarat maksud khusus. ianya disebut sebagai pergerakan kod.Pergerakan kod: Apabila satu kod bergerak kesatu kod yang lain. Diantara pergerakan kod yang lazim digunakan adalah pergerakan kod I –IV –V.C) – dari permulaan Dal Segno (D. istilah dan tanda isyarat. Dinamiks : Simbol-simbol yang berkaitan dengan bunyi kuat atau lembut dalam Muzik P (piano) – lembut (soft) Fforte) – Kuat (loud) Istilah : Tempo – berkaitan dengan kelajuan dalam muzik Alla marcia – berentak mac Andante sederhana cepat Allegro – rancak dan cepat Coda ( ) – bahagian tambahan dalam sesuatu ciptaan Da capo (D. (d) Ekspresi Peta Minda Ekspresi Ekspresi : Merupakan ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Detik : Bit yang konsisten. Tempo : Kelajuan sesebuah lagu atau muzik. Corak : Gabungan nilai not yang berbeza akan menghasilkan corak Irama irama yang berbeza. Kod-kod ini dinamakan sebagai kod primer. Contoh rentak masri. (c) Irama Irama : Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza. Meter : Masa bagi muzik dikawal oleh meter yang ditulis seperti berikut 23426 44428 Angka di atas menunjukkan bilangan detik dan angka di bawah menentukan jenis detik. Ciri muzikal ini ialah dinamiks. Contoh allegro (cepat) moderato (moderate pace). Karya yang mempunyai struktur dua bahagian dinamakan binari atau bentuk AB. Rentak : Corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi nyanyian atau permainan alat. Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilkan interpretasi tersendiri.

• Ketukan batu dengan ketukan kayu. terang. Dalam permainan gabungan alat muzik seperti permainan orkestra terdapat alat tali. Dalam nyanyian koir yang mempunyai pelbagai jenis suara. ringan dan berat. Tiada iringan (no accompaniment) Penggunaan satu alat muzik sahaja. • Geseran gelas dengan ketukan kayu. dan • Petikan gitar dengan tiupan trumpet Warna ton bagi bunyi berbeza. • Tepukan tangan dengan petikan jari. alat ketukan kayu an alat tiupan buluh. nyaring. Manakala suara lelaki boleh dikategorikan dalam tiga jenis iaitu bariton. alat tiap kayu dan perkusi. Dalam nyanyian. halius. organ dan sebagainya.1 Kemahiran Muzikal 29 . (g) Jalinan Jalinan muzik merupakan satu ciri cara pemuzik mengadunkan bunyi muzik agar menjadi lebih menarik dan diminati ramai. garau. • Monofoni • Homofoni • Polifoni Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. gekap. • Suara perempuan dengan suara pelajar. tenor dan bes. Permainan yang mempunyai gabungan alat-alat seperti ini boleh menghasilkan warna ton yang menarik dan indah didengar. Seperti gitar.2. • Kicauan burung dengan salakan anjing. Contoh bunyi yang mempunyai warna ton yang berbeza ialah: • Suara lelaki dengan suara perempuan. • Suara orang menjerit dengan suara berbisik. 5. alat tiup brass. kasar. Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang berharmoni yang mempunyai kod. Warna ton dalam sesuatu muzik adalah seakan-akan sama seperti warna ton dalam sesebuah lukisan. Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan dengan menggunakan alat iringan. suara perempuan boleh dikategorikan dalam dua jenis iaitu soprano dan alto. • Paluan gong dengan gesekan biola.− Bentuk strofi k − Bentuk tradisional (f) Warna Ton Bunyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri dan ini dinamakan warna ton dalam muzik. Jalinan boleh dibahagikan kepada. Setiap jenis suara ini mempunyai warna ton tertentu. berdasarkan bahan pembuatan alat tersebut serta cara ianya dimainkan. piano. hasilan warna tonnya adalah menarik dan harmonis. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna ton bunyi ialah seperti lembut. Setiap alat mempunyai pembuatan dan cara mainan tersendiri yang boleh menghasilkan pelbagai warna ton. Begitu juga keadaannya dalam permainan ensemble alat tradisional di mana terdapat gabungan warna ton alat ketukan logam.

Di bawah ini ianya telah dibahagikan kepada tiga komponen besar dalam pendidikan muzik.Untuk membina kemahiran menyanyi dan bermain alat muzik secara solo dan ensemble dengan teknik yang betul melalui aktiviti nyanyian dan bermain alat muzik bagi membolehkan pelajar mengalami. • Kemahiran Muzikal Nyanyian • Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan • Kemahiran muzikal Permainan alat muzik. alto dan tenor. disiplin diri dan daya estetika muzik. arpeggio menaik dan menurun − menyanyikan semula keratan lagu yang didengarkan − menyanyi serta merta mengikut skor muzik • Kemahiran Ensemble − menyanyi dalam ensemble vokal secara unison − menyanyi secara ensemble vokal secra berharmoni dalam lapisan suara. Sporano. (a) Kemahiran Muzikal Nyanyian (i) Mengetahui dan membina teknik menyanyi berasaskan elemen-elemen berikut: • postur • pernafasan • sebutan • artikulasi • ekspresi • penghasilan ton (register) • memfrasa (ii) Membina kemahiran menyanyi • Kemahiran Individu − menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo − menyanyikan skel: jeda. menuikmati dan menilai persembahan muzik serta mengamalkan nilai-nilai murni. − Mendengar secara aktif dan selektif (b) Kemahiran Muzikal Muzik dengan Gerakan • Bergembira bergerak dengan muzik • Melibatkan diri secara aktif • Mendengar secara aktif dan selektif • Melahirkan ekspresi diri melalui pergerakan • Memahami konsep muzik melalui pegerakan • Mengenali aspek budaya yang berkaitan dengan pergerakan dengan muzik • Meneroka dan menginterpretasi muzik melalui gerakan • Memupuk nilai yakin diri. (c) Kemahiran Muzikal Permainan Alat Muzik • Bergembira bermain alat muzik • Melibatkan diri secara aktif • Mendengar secara aktif dan selektif • Bermain alat muzik secara muzikal dan terkawal • Memahami dan mengaplikasi konsep muzik dalam permainan alat • Mengenali alat muzik tradisional • Membuat improvisasi secara meneroka konsep muzik melalui 30 .

• Lirik. (d) Meneroka dan Mengenal Muzik Nyanyian (i) Mendengar dan menyanyi dalam beberapa jenis jalinan suara seperti monofoni dan polifoni. pendengaran. Konsep muzik yang ditegaskan dalam bidang nyanyian ialah melodi dan irama. dan • postur. (c) Teknik dan Cara Menyanyi (i) Membuat latihan vokal dengan memberi tumpuan kepada latihan skel dan warna ton (ii) Membuat latihan teknik menyanyi untuk mengenal bentuk kontur. disiplin diri dan daya estetika muzik. • pernafasan • pengeluaran suara • artikulasi • sebutan. Amalan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan disiplin diri dan kerjasama diutamakan dalam kegiatan ensembel. urutan dan rangkai lagu dengan tumpuan kepada.3 PENYAMPAIAN KONSEP MUZIK DALAM AKTIVITI MUZIKA 5.aktiviti permainan • Memupuk nilai yakin diri. Antara kegiatan yang diadakan adalah seperti berikut. sebutan. • cara menyanyi: dan 31 . Kegiatan ensemble vokal diadakan bagi memastikan penglibatan semua pelajar secara harmonis dan seimbang.3.1 Nyanyian Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek postur. tempo. (ii) Membuat pelbagai improvisasi dengan mengolah konsep muzik seperti pic. irama dan lirik seperti cara nyanyiannya.corak irama. • Melodi. (iii) Mendengar dan menilai pelbagai jenis lagu dan nyanyian dari aspek. dan • ekspresi mengikut mud dan dinamik. melodi. pernafasan dan teknik pengeluaran suara. 5. Penerapan nilai-nilai murni juga dipupuk melalui lirik lagu terutama melalui lagu yang berunsur budaya tanah air masyarakat Malaysia. (a) Mari Menyanyi (i) Menyanyi lagu yang digemari-lagu beraksi • lagu berentak tradisional • lagu pusingan dan • lagu suara berlapis TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK 95 (ii) Menyanyi secara spontan dan hafalan (iii) Menyanyi dengan menggunakan skor muzik (b) Menyanyi Secara Muzikal (i) Menyanyi lagu dalam pelbagai meter dengan memberi penegasan kepada tekanan dan latihan sebutan berirama (ii) Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan memberi tumpuan kepada: • pic.

Apabila sesuatu pergerakan badan boleh dibuat dalam ruang.• cara persembahan (iv) Mendengar secara bebas dan berpandu dengan memberi perhatian kepada konsep muzik dan jenis muzik vokal (v) Berbual mengenai sesuatu lagu dari segi cara hidup. (a) Imbangan Berat Badan Faktor ini ada kaitannya dengan tenaga bila bergerak. 32 . Terdapat lima jenis kegiatan pergerakan dengan muzik yang disusun mengikut perkembangan dari yang mudah kepada yang kompleks. Dari satu tempat yang tetap kita boleh menggerakkan badan ke merata-rata arah dan aras tertentu. luas dan sebagainya Bila sahaja badan digerakan. Pergerakan ialah interpretasi idea. Kegiatan dalam bidang ini mementingkan kesedaran penggunaan semua anggota badan untuk melahirkan ekspresi diri melalui rangsangan muzik yang didengar sambil memahami konsep muzik khususnya irama dan ekspresi. Beberapa pergerakan boleh dibuat dalam beberapa arah seperti ke depan. Pergerakan yang kuat memerlukan tenaga otot dan ketegangan otot tetapi pergerakan yang ringan memerlukan sedikit sahaja tenaga otot.3. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik. Pergerakan ini boleh dibuat mengikut cara-cara berikut: • Dari jauh menuju ke pusat badan • Dalam ruang yang ada mengelilingi badan. bergerak mengikut aras • Dengan kaki. dekat atau jauh dari badan. lagenda dan tokoh. alam sekitar. bulat. sisi. ia bergerak ke kawasan umum. badan boleh membuat pelbagai bentuk seperti panjang. belakang. dan • Gerakan yang menunjukkan cerita atau tema dengan muzik. (b) Ruang Pastikan ada ruang disekeliling angota badan. tegang dalam otot dan pegangan. Kegiatannya adalah seperti berikut: • Gerakan mengikut lirik lagu • Gerakan mengikut konsep muzik • Interpretasi muzik dengan gerakan • Gerakan bebas dengan muzik. • Imbangan berat badan • Ruang • Masa • Daya/ aliran.2 Muzik dengan Gerakan Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar menggunakan tubuh badan sebagai respon kepada muzik. (vii) Mendengar dan mengenali pelbagai jenis lagu yang berunsur tradisional dan lagu dari negara lain. 5. (vi) Memberi respon mengikut lagu dari segi perasaan dan pengalaman diri. Ruang ini dinamakan “lingkungan pergerakan”. tangan. Bahagian anggota bawah badan (paras pusat ke bawah) mencerminkan tenaga kekuatan manakala bahagian anggota atas badan (paras pusat ke atas) mencerminkan keringanan. Terdapat empat unsur pergerakan iaitu.

PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN PENGENALAN Penekanan kepada pergerakan kini banyak tertumpu kepada potensi nilai pendidikannya. Matlamat pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan (menengah dan rendah) adalah untuk menyediakan pengalaman. memberhenti atau memulakan sesuatu pergerakan serta merta sangat perlu untuk kawalan dan kemahiran dalam pergerakan. 5. Kebanyakkan alat muzik yang digunakan didalam permainan alat secara ensemble ini ialah alat perkusi. Pergerakan bebas susah hendak diberhentikan dengan serta merta. rekoder dan pilihan beberapa alat tradisional tempatan yang difi kirkan sesuai. pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam kegiatan permainan alat muzik. Pendidikan pergerakan juga merupakan salah satu wacana yang menyumbang 33 . potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni.3. Had kederasan boleh dibentuk menjadi rentak. (c) Masa Faktor ini melibatkan pergerakan yang cerdas dan banyak apabila membuat sesuatu pergerakan.3 Permainan Alat Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata.atas dan bawah. melodi dan ekspresi. melodian. Kebolehan mempercepat atau melambat. Aliran pergerakan dalam satu gerakan atau beberapa gerakan boleh berpanjangan atau terputus. Pergerakan yang berpanjangan boleh melicinkan gerakan itu. Aras tinggi boleh dicapai dengan menghulur. Bidang ini menggalakkan pelajar meneroka dan mengeksperimen pelbagai alat muzik termasuk penggunaan anggota tubuh badan mereka. (d) Aliran Aliran pergerakan boleh dikawal atau bebas.pengalaman yang berkaitan bagi membantu pelajar untuk mencapai keupayaan sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan penyumbang yang aktif dalam masyarakat. Konsep muzik yang ditegaskan didalam permainan alat ialah corak irama. Pergerakan terkawal ialah pergerakan yang boleh diberhentikan dengan mudah pada bila-bila masa sahaja. Tiap-tiap pergerakan menggunakan masa. teknik permainan alat dan kreativiti melalui improvisasi susunan bunyi. Pelajar berpeluang merasai hasilan bunyi melalui penglibatan mereka bermain alat muzik. Kualiti masa boleh ditunjukkan dengan pergerakan kawal lambat atau serta merta. pergerakan yang cepat menggunakan sedikit masa dan pergerakan yang lambat menggunakan banyak masa. melonjak dan berguling di atas lantai. Mengawal kederasan pergerakan amat penting untuk mengelakkan kemalangan. Terkandung di dalam bidang permainan alat muzik ialah amalan bekerjasama yang berlaku di dalam kegiatan permainan alat secara ensemble. warna ton. Kederasan pergerakan itu atau punurutan pergerakan tidak semestinya berterusan. Seterusnya kegiatan dalam bahagian ini memberi latihan asas untuk pendengaran secara selektif.

meningkatkan minat beriadah menerusi aktiviti-aktiviti pergerakan yang mencabar dan menyeronokkan. memupuk tatalaku sosial dan emosi yang disanjungi masyarakat. proses-proses berfi kir dan penyelesaian masalah serta pembentukan konsep pembelajaran yang merangsang pembinaan keyakinan diri dan pengukuhan imej kendiri yang utuh.1 PERGERAKAN ASAS Istilah pergerakan membawa erti yang agak baru dalam bidang pendidikan. Pendidikan pergerakan boleh diperhebatkan lagi keberkesanan dengan menjadikannya sebagai alat pendidikan yang mendorong kepada kegiatan-kegiatan penerokaan. Secara literalnya istilah ini bermaksud proses yang memandu pelajar untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah dan improvisasi dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan. kreativiti. pengetahuan dan sikap. penemuan dan kreativiti.Pendidikan pergerakan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sebagaitambahan kepada kurikulum sekolah secara total. memantapkan tahap kecerdasann fi izikal. 1. emosi dan estetik pelajar berdasarkan kepada model wholistik perkembangan kanak-kanak. memantapkan perkembangan konsep akademik menerusi pengintergrasian konsep bilik darjah dengan program aktiviti fi zikal. Pergerakan kreatif 2. Aktiviti-aktiviti pergerakan diperingkat sekolah rendah dan menengah yang terbahagi kepada empat bidang kandungan utama. iaitu: • Permainan berunsur pendidikan • Pergerakan berunsur pendidikan • Sukan dan atletik • Kecergasan jasmani. 3. Dalam hubungan ini matlamat dan prinsip pendidikan pergerakan tidak akan menyimpang daripada landasan konsep “kanak-kanak total”. membentuk dan memperhaluskan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor kemahiran pergerakan manipulatif dan kestabilan saraf otot. Gimnastik Setiap satu mempunyai fungsi yang unik dan penting dalam membentuk ketrampilan pergerakan. memerlukan semacam iringan berirama yang boleh ditempatkan didalam 34 . 4.ke arah perkembangan keseluruhan pelajar dalam membentuk sikap dan sahsiah pelajar tentang keperluan-keperluan sosial. memantapkan keupayaan pengamatan motor melalui pengalamanpengalaman pergerakan terarah. Ia sebenarnya merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan kanak-kanak yang menyumbang ke arah perkembangan pelajar itu dengan cara seperti berikut: 1. 5. Manakala pendidikan pergerakan ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. Deskripsi pendidikan pergerakan yang serupa ini apabila diaplikasikan kepada pengalaman-pengalaman pergerakan manusia. 6. 6. Pendidikan pergerakan dalam konteks Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah di bahagikan kepada dua kategori. 2.

pengalaman ini ada diterapkan di dalam kurikulum KBSR dan KBSM yang terdiri seperti. Umpamanya. • Pengalaman tidak berstruktur • Pengalaman separuh berstruktur • Pengalaman berstruktur Terdapat juga pertindihan aktiviti-aktiviti pergerakan yang terdapat dalam pergerakan kreatif dan gimanastik jika berdasarkan kepada pengalamanpengalaman diatas. kemahiran gimnastik Pergerakan asas yang penting yang menjadi kata kunci dalam aktiviti pergerakan ialah berjalan. memintal. berlompat. Pergerakan Lokomotor Bukan Lokomotor Lokomotor • Membongkok • Meregang • Memulas • Berpusing • Mengangkat badan • Merebah • Menghayun • Berjalan • Berlari • Meloncat • Melompat • Lari skip • Galop • Meluncur Satu daripada tujuan program pendidikan pergerakan di prasekolah ialah untuk membantu kanak-kanak membina kemahiran asas pergerakan. meregang dan menguncup. permainan dan 5. Pengalaman. Keupayaan kanak-kanak memupuk kemahiran pergerakan yang lebih kompleks terletak kepada pemupukan kemahiran. 1. Antara kemahiran yang perlu diajar kepada mereka adalah kemahiran lokomotor. ritma kreatif 3. ritma asas 2. gabungan aktiviti berjalan dengan melompat mengikut iringan muzik merupakan bentuk pergerakan asas dalam tarian zapin dan joget. Kemahiran ini membolehkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.kemahiran yang berikut: • Berjalan • Berlari • Melonjak 35 . Program pergerakan atau aktiviti berirama ini dirangka secara seimbang antara KBSR dan KBSM untuk memanfaatkan pelajar dengan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek berikut. berlari. berpusing. lagu pergerakan 4.kategori aktiviti berirama.

• Melompat • Hop • Melungsur • Gallop (berjalan seperti kuda) • Skip Untuk membiasakan guru dengan cara menggunakan dan melaksanakan pergerakan. • Berjalan dengan lembut • Muka dongak dan memandang lurus ke hadapan • Melenggangkan lengan dan tangan secara bersahaja • Cadangan untuk penelitian: • Berjalan tegak-tinggi. Tangan melenggang bebas berselangseli mengikut arah kaki melangkah. Hal ini biasanya memenatkan beberapa bahagian badan yang lain. gajah. Kata kunci dan frasa tertentu dicadangkan sebagai panduan pengajaran atau untuk tujuan merangsang pembetulan. Semasa berjalan. Perlakuan seumpama ini dapat memberi imbangan badan sambil dapat pula membawa bahagian badan bergerak ke hadapan. Kedudukan badan hendaklah sentiasa tegak dan dalam keadaan yang lega. anjing cedera di kaki • Berjalan seperti barang permainan berkuasa bateri 36 . Terdapat ketikanya apabila kedua-dua tapak kaki menyentuh tanah. analisanya telah dibuat dalam bentuk penerangan ringkas. • Berjalan seperti gergasi • Berjalan seperti gorilla. hujung kaki hendaklah menghala lurus ke hadapan dengan sisi bahagian dalam kedua-dua belah kaki seolaholah mengikut satu garisan lurus. Banyak kanak-kanak mempunyai tabiat yang salah. dan pada masa inilah satu tapak berpijak yang baru terhasil bagi menahan anggota badan daripada rebah. Imbangan badan yang betul semasa berjalan dan mekanisme yang sesuai boleh membuat seseorang itu berjalan dengan gaya yang betul. Frasa pengajaran penting: • Ayun langkah dari paras punggung • Berpijak di tumit dan biarkan berat badan beralih pantas di sepanjang bahagian sisi luar tapak kaki sehingga ke hujung ibu jari. (a) Kemahiran Lokomotor Asas (i) Berjalan Berjalan ialah kemahiran yang paling asas yakni kita banyak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. dan juga menggunakan tenaga berlebihan yang sepatutnya boleh dikurangkan. kemudian berjalan tegak berjengket yakni lebih tinggi • Jalan berundur kemudian ke hadapan • Berjalan seperti robot atau askar permainan. Diharapkan penerangan ini dapat difahami oleh guru supaya konsep setiap pergerakan menjadi jelas.pergerakan di atas. selain kaki. • Ibu jari kaki menghala lurus ke hadapan. Gaya berjalan yang biasa merupakan pergerakan merentasi ruang dengan memindah-mindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain.

• Berjalan seperti patung-patung kawalan tali • Berjalan bebas (tekankan imbangan yang baik) • Berjalan setempat, ke hadapan, ke belakang, ke kiri, ke kanan dan bentuk zig-zag • Berjalan mengikut gabungan mana-mana cara di atas • Berjalan berjengket, di atas tumit, mengangkat lutut tinggi, kaki jegang dan berjalan seperti berkawat • Berjalan perlahan dengan langkah besar dan langkah kecil • Berjalan pantas dengan langkah besar dan langkah kecil • Berjalan perlahan sambil menurunkan dan meninggikan badan. (b) Berlari Pola berlari adalah sama dengan pola berjalan.Yang berbeza ialah semasa berlari ada ketikanya kaki tidak menahan berat badan kerana kaki dan seluruh anggota terangkat daripada mencecah bumi. Lutut lebih kerap diangkat dan dibawa kea rah hadapan. Tangan dibengkokkan di bahagian siku sambil diayun kea rah hadapan dan belakang bertukar ganti dengan arah pergerakan kaki. Frasa Pengajaran Penting: (i) Berlari di atas bebola kaki. (ii) Bengkokkan siku dan lutut (iii) Ayun tangan ke hadapan (iv) Tegakkan kepala (v) Berlari dengan gaya yang lembut Cadangan untuk Penelitian: (i) Berlari setempat, ayun tangan ke hadapan. (ii) Berlari dengan perlahan, lutut diangkat tinggi (iii) Berlari dengan ringan di atas bebola kaki. (iv) Berlari kuat (dengan bunyi bising) kemudian beransur-ansur senyap. (v) Berlari pantas dan kemudian beransur perlahan-lahan. (vi) Berlari dan berhenti apabla syarat diberi, kemudian berlari semula. (vii) Berlari ke hadapan, berundur ke sisi. (viii) Berlari mengikut seorang ketua. (ix) Berlari mengikut pelbagai kelajuan. (x) Berlari mengikut hala zig-zag (xi) Berlari berjengket (xii) Berlari menendang ke belakang (c) Berlari serta Berlonjak (LEAP) Berlari serta berlonjak hamper menyerupai pergerakan berlari, cuma ketika berlari pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih banyak pergerakan meninggi dapat dicapai. Semasa berlari, lutut di angkat ke hadapan dan kemudian kaki dihulur untuk mencecah tempat berpijak. Kaki belakang bengkok serta terangkat daripada tanah setelah mengambil kekuatan atau lanjuran untuk bergerak maju. Lonjakan adalah daripada satu kaki dan pendaratan adalah di atas kaki yang satu lagi. Kebiasaannya lonjakan didahului dengan satu atau beberapa langkah larian supaya mendapat lonjakan yang sempurna. Frasa Pengajaran Penting: (i) Tolak ke atas, hulur dan jejak. 37

(ii) Ayun tangan (lengan) ke atas dan ke hadapan (iii) Lari, lari dan lompat (tekankan perkataan lompat untuk menandakan kekuatan dalam pergerakan) Cadangan untuk Penelitian: Berlari serta berlonjak (leap) adalah sukar bagi kanak-kanak. Beri latihan lompatan. Variasi jarak dan ketinggian lompatan yang memandai perlu dikuasai: (i) Lari beberapa langkah dan kemudian melompat (ii) Melompat seperti rusa melompat pagar (iii) Melompat seutas tali di atas lantai (iv) Melompat tali yang ditinggikan sedikit (v) Melompat menyeberang dua utas tali yang menyerupai anak sungai (d) Lompatan Lompatan ialah pergerakan yang mengangkat badan ke udara daripada tempat berpijak dengan tolakan / lonjakan sebelah atau kedua-dua belah kaki. Badan berada diudara buat seketika, kemudian turun semula di atas sebelah atau kedua-dua kaki. Tujuan lompatan mungkin untuk menguasai jarak hadapan atau ketinggian lompatan. Frasa Pengajaran Penting: (i) Mengayun tangan ke belakang dan kehadapan, dan ke bawah dan ke atas (ii) Membengkokkan lutut dan buku lali dan melonjak dengan kuat (iii) Hulur dan jejak Cadangan untuk Penelitian: (i) Melompat setempat penekanan kepada ketinggian lompatan (ii) Melompat seperti pantulan berubah-ubah pantulan tinggi dan rendah (iii) Melompat dan capai pelbagai benda (iv) Melompat sambil bergerak kehadapan dan pelbagai arah. (v) Melompat kedalam dan ke luar gelung rotan (vi) Lompat untuk jarak (vii) Melompat sambil mengubah ke arah lompatan (viii) Melompat seperti kanggaru (ix) Melompat anak sungai (e) Melompat Ketingting Melompat menggunakan sebelah kaki sahaja. Selepas itu, kaki yang sama akan mendarat semula. Lutut kaki yang tidak digunakan hendaklah dibengkokkan supaya kakinya tidak mencecah tanah. Kaki didaratkan di atas ibu jari dahulu, kemudian hujung tapak dan tumit di atas tanah. Frasa Pengajaran Penting: (i) Ketingting keudara dengan sebelah kaki dan menurun dan mendarat semula dengan kaki yang sama (ii) Angkat tangan ke atas (iii) Kepala tegak (iv) Lutut bengkok Cadangan untuk Penelitian: (i) Ketingting setempat, tegak di atas sebelah kaki selama lima kiraan (ii) Ketingting dan pusingkan badan (iii) Ketingting arah ke hadapan, ke belakang dan ke kiri kanan. 38

(iv) Ketingting meliputi pelbagai jarak (v) Ketingting melintasi tali, atau gerisan 6.1.1 Kemahiran Persepsi Motor Pendedahan kepada pelbagai aktiviti persepsi motor (perceptual-motor) adalah penting bagi pembinaan pergerakan berkordinasi. Pelajar perlu mempunyai rasa kewujudan dirinya dalam ruangan. Pelajar perlu mengenalpasti arah kiri dan kanan dan boleh memahami perkaitan bentuk atau corak. Perkembangan persepsi motor juga memainkan peranan dalam pencapaian akademik kanak-kanak. Kemahiran persepsi motor diperlukan bagi membaca huruf isyarat (decoding) dan kemahiran ini merupakan suatu keperluan awal bagi kemahiran membaca. Berikut adalah kemahiran-kemahiran persepsi-motor: • Mengimbang • Kesedaran badan • Kesedaran ruang • Kesedaran hala datar (laterality) • Kesedaran arah (directionality) • Kordinasi tangan-mata atau kaki-mata (a) Mengimbang Mengimbang boleh dibina melalui berdiri di atas sebelah kaki atau ketingting atau berjalan di atas palang pengimbang. Penggabungan aktivitiaktiviti mengimbang dengan permainan lebih menyoronokkan bagi pelajar. Pelajar berpeluang membayangkan diri mereka sebagai ahli sarkas yang berjalan di atas tali atau mengimbang di atas sebelah kaki di atas belakang kuda sarkas. (b) Kesedaran Badan Kesedaran badan merupakan persepsi tentang diri sendiri: • Saiz • Pengetahuan tentang bahagian-bahagian tubuh badan serta perkaitannya di antara satu dengan yang lain • Berupaya melakukan pergerakan membongkok, melurus, memusing, mengilas dan menggerakkan badan. • Perasaan timbul ketika berada dalam kedudukan yang berbeza-beza. Kesedaran ini adalah penting bagi pemahaman pelajar tentang potensi pergerakannya. (c) Kesedaran Ruang Kita hidup di dalam ruangan dan tubuh badan kita mengisi ruangan tersebut. Apabila kita bergerak, kita sebenarnya bergerak melalui ruang dan tubuh badan kita memenuhi ruang seperti juga benda-benda lain yang berada dipersekitaran kita. Kita juga menyedari tubuh badan kita serta perkaitannya di antara benda-benda disekitar. Hal ini merupakan konsep asas yang perlu di terokai oleh pelajar supaya mereka boleh menyedari tentang keadaan zahir tubuh badan mereka yang sebenarnya. Pelajar digalakkan untuk menerokai persekitaranya. Guru menyuruh pelajar melunjurkan kaki dan tangan yang boleh dilunjurkan ke hala semua arah. Dengan cara ini mereka akan lebih menyedari saiz ruang diri persendirian mereka semasa tidak bergerak. Pelajar juga digalakkan untuk bergerak bebas di dalam ruang yang wujud di luar persendirian mereka. 39

Pelajar boleh menyepak bola ke arah sasaran yang tidak bergerak atau ke arah gawang gol. ke atas. (f) Kordinasi Tangan-mata atau Kaki-mata Tujuan melakukan sesuatu pergerakan hanya akan tercapai jika kordinasi di antara pergerakan bahagian-bahagian badan disempurnakan dengan baik. Umpamanya bergerak ke hadapan. Ini melibatkan interaksi yang licin di antara kumpulan-kumpulan otot imbangan yang sempurna dan turutan jangkaan yang betul Permaian bola merupakan kordinasi tangan-mata yang amat baik.(d) Kesedaran Hala Datar (Laterality) Hal ini merupakan kesedaran tentang wujudnya arah kanan dan kiri di sisi tubuh badan seseorang.1.2 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif alatan hendaklah dibina di peringkat umur yang lebih awal. Pelbagai jenis penerokaan pergerakan dapat menggerakkan perkembangan kesedaran arah ini. ke kiri. bawah hadapan dan belakang di dalam ruang persekitarannya. menangani atau mengawasi sesuatu objek. 6. Melalui pergerakan seumpama ini pelajar dapat membiasakan dan menyesuaikan pengalaman yang diperlukan apabila memerhati baris-baris perkataan di dalam muka surat bercetak iaitu semasa membaca. Pelajar melambungkandan menyambut dengan kedua-dua belah tangan atau melambungkan dengan sebelah tangan dan menyambutnya dengan tangan yang sebelah lagi. kanan atas. ke kanan. pelajar disuruh menelentang di lantai dan menggerakkan kaki serta tangan membentuk gerakan membulat (circular movement) mengikut arahan yang diberikan oleh guru. dan ke bawah boleh membina kesedaran arah. (e) Kesedaran Arah Kesedaran ini membolehkan seseorang menyedari arah ke kiri. cekap dan tepat. Permaian yang melibatkan sepakan pula adalah baik bagi kordinasi kaki-mata. Kemahiran manipulatif berikut merupakan asas kepada pembinaan kemahiran diri seseorang pelajar: • Membaling • Menyambut • Memukul • Menendang atau menyepak • Menggelecek Kesemua Kemahiran manipulatif di atas juga dapat mempertingkatkan 40 . Dalam permainan ini. Kemahiran ini memerlukan penggunaan anggota badan untuk mengawal. Permainan sperti Angels in the snow sesuai bagi tujuan ini. Dengan ini seseorang dapat mengawal pergerakan daripada kedua-dua belah bahagian tubuh badan secara serentak atau secara berasingan. ke belakang. Sebarang latihan yang memerlukan kordinasi bahagian kiri dan kanan tubuh badan atau pergerakan yang bertentangan iaitu tangan atau lengan kanan dan kaki kiri bersama-sama digunakan akan menolong mengembangkan kesedaran hala datar pelajar (sense of laterality). Interaksi ini haruslah dilakukan dengan mudah. Kesedaran lauran arah ini terbina daripada kesedaran dalaman yang dikenali sebagai kesedaran hala-datar.

Pendidikan pergerakan dapat melatih kebolehan menghubungkaitkan kemahirankemahiran 41 . pelajar itu bergerak. kebolehan untuk belajar dan bergaul di antara satu dengan lain. Penukaran motor-pergerakan – Mendengar dan melakukan arahan – Melahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau mengetuk mengikut irama Hubung kait motor kinestatik – Aktiviti penyedaran tubuh badan – Aktiviti mengimbangkan badan. Dia akan belajar pelbagai domain iaitu psikomotor. Di samping itu kemahiran manipulatif ini dapat memberi keyakinan serta membentuk sikap pelajar untuk menjadi untuk menjadi seorang yang berjaya dalam menempuh kehidupannya.perkembangan kordinasi tangan-mata dan kaki-mata. • Apa yang mampu dilakukannya • Bagaimana dia boleh mengawal diri • Bagaimana dia dapat mengawal sesuatu yang berada disekelilingnya sekitar (ruang manusia dan lain-laian yang bernyawa dan yang tidak bernyawa) dan • Bagaimana dia dapat melahirkan perasaan dan ideanya. Pendidikan pergerakan adalah suatu kaedah pengajaran yang unik kerana apabila pelajar sedang belajar untuk bergerak mereka juga belajar sambil bergerak.kanak iaitu perkembangan fi zikal dan psikologi. kognitif dan afektif.2 PENDIDIKAN PERGERAKAN Pendidikan dalam apa bidang sekalipun haruslah berbentuk pengalaman yang bermakna. Hubung kait motor-taktile – Memanjat (jungle gym) – Merangkak menerusi terowong. Pembelajaran melalui pergerakan bukanlah sesuatu yang baharu. Perasaan terhadap diri sendiri dan perhubungan dengan persekitarannya juga turut berkembang melalui pelbagai pergerakan itu. 6. Hal ini boleh dicapai dengan menggunakan pergerakan sebagai media pembelajaran. Belajar melalui pergerakan membolehkan perkembangan yang menyeluruh diri kanak. Pendidikan haruslah juga memberangsangkan dan menghasilkan kepuasan yang semerta serta menimbulkan minat bagi mendapatkan pengetahuan seterusnya. merasi sesuatu secara langsung. Melalui pergerakan seperti ini pelajar akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri. Melalui pergerakan. berfi kir dan Kemahiran Contoh Hubung kait motor-penglihatan – Menangkap bola – Melambungkan bola melalui gelung rotan – Menggelecek bola hoki Pemindahan motor-penglihatan – Mengulang semula sesuatu pergerakan – Melakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu gambar – Membaca dan melakukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu arahan Hubung kait motor-pendengaran – Menari mengikut muzik – Melahirkan pergerakan kreatif mengikut muzik seperti pic yang berbunyi rendah dan kuat yang digambarkan dengan langkah yang kuat dan badan yang direndahkan.

tali panjat dan rangka-rangka panjat untuk menerapkan pengalaman gimnastik menerusi pengunaan alatan. palang selari. pengalaman atas rumput. maka pelajar itu bolehlah membuat gimnastik dengan menggunakan peralatan-peralatan gimnastik seperti palang imbangan. meja. Guru dilarang memaksa pelajar menggunakan sesuatu alat. seperti bergerak dengan mengimbangkan badan dengan menggunakan dua anggota dan seterusnya. tikar getah atau permainan yang tidak banyak memerlukan peralatan untuk meningkatkan cabaran. Urutan pergerakan yang lebih kompleks dan maju bukan sahaja menyeronokkan. tetapi apabila pelajar sudah mahir. secara keseluruhan hendaklah kepada usaha merapatkan seluruh anggota menjadikannya satu bentuk paduan. palang. meneroka imbangan badan yang tidak stabil dan menerap sebahagian atau seluruh beban berat badan rakan. sebahagian besar latihan ditumpukan kepada aktiviti-aktiviti lantai. Pada peringkat awal. (a) Pengalaman Lantai Apabila pelajar sudah dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas. (b) Pengalaman Peralatan Selepas pelajar telah boleh menguasai aktiviti-aktiviti lantai. Pengalaman peralatan pula terdiri daripada pergerakan yang menggunakan alat-alat seperti bangku panjang. Imbangan-imbangan berbentuk bukan simetri dan imbangan terbalik boleh diperkenalkan. sebahagian besar tumpuan diialihkan pula kepada kegiatan-kegiatan pengalaman peralatan. gegelang. kerusi. kukuh. Konsep-konsep pemecutan. Kegiatan memadan dan mencerminkan pergerakan rakan. mereka bolehlah menumpukan perhatian kepada lakuan lain seperti menggulingkan tubuh ke arah yang berlainan. apungan. tumpuan seterusnya. Pemindahan beban daripada bahagian anggota kaki ke anggota tangan. Pengalaman-pengalaman pada tahap kawalan termasuk antaranya lakuan mengguling daripada kedudukan berdiri kepada bergerak dan mengguling. malah mencabar keupayaan pelajar. Boleh mencabar pelajar untuk menggabungkan antara dua jenis kemahiran yang mudah tetapi berkaitan. peti pelana dan peralatan taman permainan.seperti berikut: Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan dibahagikan kepada kategori pengalaman lantai. terikat dan bebas adalah antara konsep-konsep yang ditekankan pada tahap kecekapan. Apabila setiap pelajar telah dapat menguasai aksi-aksi dan mengekalkan bentuk-bentuk aksi itu. Kebanyakan sekolah menengah mempunyai peralatan seperti diatas tetapi TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN 113 tidak bagi kebanyakan sekolah rendah. Yang mana pada lazimnya sekolah rendah hanya menggunakan bangku panjang. Mana-mana 42 . Mana-mana pelajar yang telah mempelajari beberapa lakuan pergerakan gimnastik akan berasa seronok dengan cabaran yang menekankan tumpuan kepada kualiti pelaksanaan. alang. Pembentukan konsep tetap (pegun) boleh diterangkan dengan membandingkan perbezaannya dengan aksi mengguling. peti pelana dan gelang. adalah antara cabaran yang sesuai bagi setiap pelajar. mengulangi urutan beberapakapan.

Aktiviti gimnastik berirama ini biasanya dilakukan pada bentuk awalan dengan menggunakan peralatan seperti bola. melompat dari meja atau kerusi. bergayut pada tali atau bergerak disepanjang rangka panjat. melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah. anda bolehlah menggalakkan mereka memindahkan kemahiran aktiviti lantai kepada aktiviti menggunakan peralatan. gelong rotan. tali dan reben. gimnastik gelang berirama atau gimnastik reben berirama dan lain-lain itu ke dalam program gimnastik. Gimnastik Irama Dalam gimnastik irama pelaksanaan kemahirannya dilakukan secara berannsuransur dan kemudian diikuti dengan iringan irama muzik. melentur. memusing dan mengayun. Ini secara tidak langsung membawa pelajar itu untuk membiasakan dirinya dengan peralatan yang digunakan dalam latihan sebenar untuk membina keyakinan diri. Melalui latihan berirama ini pelajar bukan sahaja berasa lebih gembira tetapi juga dengan sendirinya akan memantapkan kemahiran-kemahiran merekaa yang kompleks dan mencabar itu. • Jarakkan kanak-kanak untuk mengelakkan kemalangan. kesedaran ruang dan kesedaran kinestetik. bongkah dan rotan sesuai digunakan untuk mempelajari konsep-konsep seperti diatas iaitu menyimpang. membongkok. menerusi dan bawah. Apabila pelajar itu telah mahir menggunakan perlatan itu bolehlah ia menggabungkan pergerakan dengan pola rutin yang mudah. • Beri penekanan pada penggunaan anggota-anggota tangan dan lulut secara serentak semasa menangkap objek-objek. ataupun bergerak dari satu bahagian ke satu bahagian lain di atas palang bertingkat. Penggabung jalinan rutin-rutin seperti gimnastik bola berirama.pelajar yang masih berada diperingkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan di sepanjang alang atau bangku yang rendah. 43 . mengguling. cara bergerak dan acar menyokong beban anggota yang jauh lebih mencabar. Pelajar yang berada pada peringkat kawalan boleh mencuba menggunakan pelbagai cara untuk bergerak di atas alang. Latihan-latihan permainan berhalangan yang mudah dengan menggunakan peralatan seperti meja. bentuk. Apabila pelajar telah menjangkau tahap kecekapan mereka perlulah pula memberi perhatian kepada lakuan imbangan. gelang. Berikut adalah beberapa saranan untuk menjayakan sesi gimnastik berirama: • Gunakan muzik iringan semasa berlatih • Gunakan pelbagai ragam irama untuk meningkatkan kreativiti dan membangkitkan minat. rotan. kerusi. Setelah pelajar itu mahir menggunakan peralatan. Tema-tema yang paling sesuai untuk gimnastik pendidikan ialah melompat dan mendarat. bergayut di atas palang atau tali. bangku panjang. Seperti pengalaman aktiviti lantai dalam permainan gimnastik pelajar haruslakh digalakkan supaya memberi perhatian terhadap kualiti pergerakan mereka dan mengadunkannya ke dalam suatu bentuk urutan dengan sempurna. tali.

(e) Gimnastik Berirama (Tali) Tali digunakan berukuran berdasarkan saiz dan ketinggian gimnas. • Biarkan pelajar mencipta kemahiran dan rutin mereka sendiri. Diukur dari tapak kaki hingga ke bahagian ketiak gimnas. (i) Pegang gelang dengan sebelah tangan dan ayunkan gelang ke atas dan ke bawah. Cuba gunakan berbagai-bagai bentuk pergerakan lokomotor untuk aktiviti-aktiviti di atas. (iii) Berdiri tangan kanan memegang sebelah hujung belatan. Teknik-teknik penggunaan belatan serta aktivitinya adalah seperti berikut: dengan muzik berentak Waltz. Gugurkan belantan ke lantai dengan sebelah hujungnya melantun dan cuba untuk menangkapnya. Kibarkan reben dari satu bahagian ke satu bahagian lain di hadapan dalam pola melengkung. (ii) Lontarkan bola dengan hanya menggunakan gerakan bahu. (a) Gimnastik Berirama (Bola) Berikut adalah teknik-teknik asas dalam memanipulsikan bola seperti mengguling. (ii) Pegang gelang (d) Gimnastik Berirama (Reben) Reben yang digunakan berukuran 10 – 15 kaki panjang dan muzik berentak Waltz. (iv) Bertinggung. (b) Gimnastik Berirama (Belantan) Belantan yang digunakan adalah lebih kurang 3 kaki persegi panjang. (i) Berdiri dan pegang kedua-dua hujung belatan. Jenis-jenis peralatan untuk Gimnastik berirama: • Bola • Belantan • Gelung • Reben • Tali Paling penting dalam gimnastik berirama ialah pergerakan yang betul dengan mengikut muzik. dan melontar yang digubah mengikut muzik. 44 . Lontar belantan ke udara dan tangkapnya. (c) Gimnastik Berirama (Gelung) Gelang yang digunakan berukuran 20 – 27 inci diameter dengan tapak tangan menadah ke atas dan ke bawah untuk aktiviti-aktiviti gelang dengan muzik berentak waltz.• Latihkan semua kemahiran kedua-dua bahagian tubuh. Keduadua tangannya disisi. Ayun belantan melintasi badan dan tangkapnya dengan tangan kiri. (ii) Berdiri dan pegang kedua-dua hujung belatan. (i) Letakkan bola di atas tapak tangan tanpa mencekamnya semasa melakukan aktiviti. (iii) Tangkap bola dengan menggunakan hujung jari (iv) Ayun dan gulingkan bola ke lantai dengan memegangnya dengan pergelangan tangan. mengayun.

Bimbingan daripada guru amatlah penting dalam pelaksanaan gimnastik berirama ini. pelajar boleh belajar cara melakukan lakuan mengguling sebagai sebahagian daripada kemahiran tambahan. yang juga mempunyai ciri kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik. gulingan. daya tenaga. Pelajar di tahap pengggunaan boleh meningkatkan keupayaan mereka dengan menggabungkan lakuanlakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap dan mengguling. tetap dan rasa keriangan untuk mengekpresikan kontras di antara pelbagai unsur. 45 . Di tahap kecekapan. sambil pada masa yang sama melakukan imbangan dalam pelbagai kedudukan. Mereka harus bersedia untuk menggunakan kemahiran ini apabila berlaku kecemasan. Pelajar yang sudah mencapai keupayaan perlakuan asas.Gimnastik Artistik Untuk melaksanakan gimnastik artistik pelajar seharusnya telah boleh menguasai semua asas gimnastik. Di mana tahap penggunaan dan kecekapan itu sudah boleh memanipulasi tubuh mereka serta mempunyai asas pengalaman gimnastik seperti aksi. memindah dan menukarkan bebanan menjadi tetap. mampu menyokong beban berat mereka dengan kedua-dua belah tangan dalam keadaan tetap. roda kereta. imbangan dan sebagainya. Mereka juga boleh mempraktikkan lakuan mengguling dengan cara menjunam. Ketika ini ramai pelajar meminati permainan gimnastik secara sendiri dengan mengikuti program yang dianjurkan oleh kelab-kelab gimnastik dimana kelab-kelab ini mempunyai jurulatih yang bertauliah yang mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mengenadalikan program gimnastik dengan baik. Berikut adalah kegiatan gimnastik artistik bagi pelajar ditahap kecekapan: (a) Gulingan Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagian-bahagian anggota yang lain disekeliling suatu paksi. melompat. Pelajar digalakkan memperhaluskan gaya pergerakan lantai mereka daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan serta membentuk cara lakuan dengan baik dan menggunakan fokus sepenuhnya. Aktiviti yang dilakukan di tahap penggunaan ini termasuklah mengimbang dalam persekitaran yang dinamik. kuasa.aksi dirian tangan. (b) Imbangan Mengimbang bermaksud kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat yang sama rata di kedua-dua belah paksi menegak. Memindah beban seperti aksi berjalan. mengguling. Ini adalah penting untuk membantu pelajar membuat keputusan mengenai gabungan pergerakan di samping membolehkan memilih dan mencipta cara menjalinkan satu jenis pergerakan dengan cekap. Di tahap kecekapan. sama ada ditahap aplikasi atau kemahiran. bola sepak dan sebagainya. punggung lurus selari dengan kedua-dua tangan buat selama tiga hingga lima saat. latihan imbangan dilakukan di atas lantai dan diatas sebarang alatan dengan menggabungkan kemahiran imbangan dengan faktor masa. atau mempraktikkan lakuan mengguling dengan kadar pergerakan yang berbeza-beza. seperti terjatuh dalam permainan bola jaring. berlari. dalam keadaan kedua-dua kaki terlunjur ke atas.

Mereka perlu diberikan ruang dan masa untuk meneroka dan mencuba idea dengan cara mereka tersendiri. Ini adalah disebabkan tekanan ke atas pelajar untuk mengikut normal sosial dan pelbagai hukum dan peraturan yang ditetapkan agar boleh menyesuaikan diri dan berfungsi dalam masyarakat. Sementara itu hasilan daripada gimnastik pendidikan tidak mudah diperjelaskan. Kreatif juga merupakan sebagai satu bentuk kecerdasan.3 PENDIDIKAN KREATIF LATIHAN 6. Terdapat perbezaan yang ketara antara gimanstik pendidikan dengan gimnastik artistik. Oleh itu sebagai guru amat penting bagi kita untuk mempunyai konsep yang jelas mengenai kreativiti dan kriteria-kriteria yang boleh digunakan sebagai kayu pengukur dalam menentukan kreativiti pelajar. Pelajar dikehendaki mempelajari cara melaksanakan kemahiran-kemahiran yang telah ditetapkan mengikut kaedah yang khusus. membina keyakinan diri dan sifat berdikari. Kemahirankemahiran yang hendak dipelajari itu tidak ditentukan terlebih dahulu dan praktiknya tidak terikat kepada kaedah-kaedah tertentu. 46 . Namun demikian. Justeru. bukan semua pelajar akan memberi respon yang sama kepada kreativiti. serta menginterpretasikan perlakuanperlakuan di samping menentukan cara terbaik untuk mempraktikkan kemahiran-kemahiran berkenaan. ciri-ciri berikut yang terdapat pada para pelajar membantu untuk mereka belajar secara kreatif. Namun setelah pelajar itu meningkat dewasa sifat kreatif ini akan semakin berkurangan.meloncat dan meluncur merupakan antara lakuan memindahkan beban yang lazim. Dalam gimnastik artistik matlamatnya adalah jelas. imaginasilah penggerak kepada kreativiti. mengganggapnya sebagai salah satu daripada ”multiple intelligence” yang meliputi pelbagai fungsi otak.2 6. Pembelajaran bagi kanak-kanak adalah satu proses yang aktif dan melibatkan membuat keputusan. 6. • Mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang lama • Keupayaan untuk menyusun • Melihat dari sudut atau perspektif yang berlainan • Meneroka sebelum pengajaran formal • Menggunakan ”silence” dan ”hesitation” • Melihat dengan lebih dekat • Menggunakan fantasi dan imaginasi untuk menyelesaikan masalah • Bercerita dan menyanyi. Mengikut Albert Einstein. Dalam hal ini guru akan bertindak sebagai pembantu kepada pelajar untuk meningkatkan keupayaan mereka untuk bergerak sealiran dengan arus graviti.1 Interpretasi Idea Para pelajar merupakan golongan yang kreatif. setiap pelajar perlu diberi peluang yang sama dan akses yang sepenuhnya kepada bidang-bidang kreatif dalam kurikulum.3. Mengikut Torrance (1969). Tetapi lakuan memindahkan beban yang paling kerap ialah dari kaki ke kaki seperti dalam berjalan. Gardner 1978. Kekreatifan mereka tidak mengenal sempadan dalam proses mereka meneroka dan berangan-angan (fantasi) tentang persekitaran mereka. seorang ahli sains terkemuka.

perasaan. Lukisan menjadi lebih realistik dalam menggambarkan pengalaman sebenar. Peringkat ini pelajar telah mula menggunakan simbol. Antara objektif pergerakan kreatif ialah. emosi dan semua aspek ini sering dilihat apabila melihat pelajar bermain. • Pra-skema: Pelajar cuba menggambarkan pengalaman mereka • Skema: Pelajar meneroka cara dan kaedah baru. Lakaran ini kemudian menjadi lebih sistematik dan terkawal. Untuk itu kita perlulah menyediakan ruang dan masa bagi pelajar meneroka dan menghasilkan idea-idea mengikut cara mereka sendiri. ruang dan bahan-bahan 3D. LATIHAN 6. Dengan bermain pelajar berasa bebas untuk terlibat mengikut cara mereka tersendiri.6. Dengan itu pergerakan kreatif boleh berlaku dimana-mana sahaja.3 Nyatakan peringkat perkembangan kreativiti pelajar berdasarkan kepada pendapat Lowenfi eld dan Brittain (1982)? 6. mencari pola untuk menerangkan perhubungannya dengan alam sekitar. Dia tidak memerlukan orang dewasa untuk dijadikan contoh untuk dibuat peniruan. kita seharusnya menggalakkan keunikan dan keaslian idea pelajar supaya mereka tidak beranggapan bahawa mereka perlu meniru dan mempunyai idea yang sama dengan kanak-kanak lain. • Pergerakan yang bebas untuk menggerakkan anggota badan • Mendapat pengalaman untuk meluahkan perasaan. Menunjukkan minat untuk bekerja dan boleh mengawal pearasaan dalam kumpulan yang tidak dikawal oleh orang dewasa. Masa dan Daya Dalam pergerakan kreatif pelajar akan berasa bebas untuk bergerak untuk meluahkan perasaannya. Untuk mengelolakan pergerakan kreatif adalah diharapkan agar pelajar dapat memanfaatkan penggunaan otot kasar dan halus dalam mengadakan aktivitiaktiviti pergerakan itu.3. Kebebasan ini akan membantu pelajar belajar berdikari dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka disamping meningkatkan keupayaan minda mereka.2 Perasaan dan Tanggapan Deria Lowenfi eld dan Brittain (1982) mencadangkan empat peringkat dalam perkembangan kreativiti pelajar. Dalam melalui peringkat perkembangan ini pelajar mempelajari juga tentang diri mereka melalui ekspresi yang dijelmakan atau yang dihasilkan. • Realisme visual: Pelajar mula menyedari peranan kumpulan sosial. menginterpretasi tugas mengikut kefahaman mereka sendiri dan memberi peluang kepada mereka mencuba langkah-langkah yang boleh mereka fi kirkan tanpa batasan atau had yang ditetapkan oleh guru. beban dan ruang serta idea • Meningkatkan tahap kesediaan • Mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi anggota badan. • Peringkat ’scribbling’ di mana pelajar meneroka alam sekitar dengan menggunakan panca inderayang dijelmakan melalui lakaran-lakaran secara rawak.3 Unsur Pergerakan – Tubuh Badan.3. Mereka meneroka dengan warna. Kreativiti pada umumnya adalah berkaitan dengan ekspresi idea. Sebagi guru. masa. Otot-otot kasar dan halus perlu diperkembangkan dan 47 . Ruang.

beat atau pulse. Matlamat pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan (menengah dan rendah) adalah untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang berkaitan bagi membantu pelajar untuk mencapai keupayaan sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan penyumbang yang aktif dalam masyarakat.dimatangkan terlebih dahulu untuk meningkatkan tahap kesediaan pelajar. atas. sederhana dan rendah − Arah: depan. Seni dalam pendidikan mengajar pelajar begaimana untuk menangani secara produktif terhadap sumber-sumber imaginasi. kreativiti dan pemikiran serta emosi dan bagaimana untuk berkomunikasi denganapa yang mereka lihat. UJIAN 1 PENEROKAAN. • Imbangan badan – Tenaga yang digunakan untuk bergerak. Topik ini bukan sahaja meneydiakan cara tambahan untuk belajar membaca. imaginative dan kritis. bahkan Seni dalam Pendidikan dapat memberikan kanak-kanak keseronokkan dan kegirangan di dalam bilik darjah. Bukan itu sahaja. – Bahagian atas mencerminkan keringanan • Masa − Pergerakan yang cepat sedikit menggunakan masa − Pergerakan lambat banyak menggunakan masa − Kederasan pergerakan tidak semestinya berterusan − Had laju atau kederasan pergerakan bolehlah dijadikan sebagai rentak. MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN EKSPRESI PENGENALAN Seni dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. pendidikan pergerakan dan pendidikan kreatif. Seperti telah tersedia maklum penekanan kepada pergerakan banyak tertumpu kepada potensi nilai pendidikannya. sentuh. dengar. belakang. bawah • Aliran – Pergerakan yang dilakukan itu samada bergerak secara bebas atau terkawal. RUMUSAN • Topik ini memberi penekanan tentang pengetahuan asas tentang pergerakan yang merangkumi pergerakan asas. menulis dan mengira bahkan menggalakkan mereka dengan memberi pelbagai pandangan dan bahasa untuk mereka berfi kir secara kreatif. sisi. • Ruang − Merupakan lingkungan pergerakan samada lingkungan umum) personal space)atau lingkungan kendiri (general space) − Aras: tinggi. Seni 48 . bergerak dan berfi kir dengan setiap aktiviti pembelajaran. Untuk memahami unsur pergerakan dengan lebih baik disenaraikan di bawah komponen-komponen asas pergerakan. – Bahagian bawah anggota badan mencerminkan kekuatan tenaga badan. potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni.

Tujuannya adalah untuk menjadikan pelajar menjadi seorang yang benarbenar lebih berimaginatif. tali. Biasanya peralatan yang diimprovisasikan atau dimanipulasikan menjadi kegemaran pelajar untuk melakukannya. palang selari. Pengalaman meneroka merupakan suatu situasi pembelajaran. Guru dilarang memaksa pelajar melakukan atau menggunakan sesuatu peralatan. Ini akan dapat membina keyakinan diri pelajar.1 Meneroka Alat dan Bahan Apabila kanak-kanak sudah menguasai aktiviti-aktiviti lantai pelajar juga digalakkan untuk meneroka pengalaman peralatan. atau bergerak di sepanjang rangka panjat. bongkah dan rotan. Anda digalakkan untuk meneroka dengan membuat ekperimen. melintasinya dan membuat bentukbentuk dengan menggunakan anggota-anggota semasa beraksi. Pengenalan secara ini akan membawa pelajar berjinak-jinak dan dapat membiaskan diri dengan peralatan yang digunakan dalam latihan sebenar. kerusi. Dalam erti kata yang lain meneroka adalah bermaksud menggunakan pelbagai bahan dan kaedah. Latihan-latihan berhalangan dirancang berpandukan penggunaan peralatan yang mudah diperolehi seperti meja. peti pelana dan gelang. Semasa proses ini berlaku guru. tidak digalakkan untuk menilai aktiviti yang sedang dijalankan sebaliknya guru hanyalah berperanan sebagai fasilatator atau pembimbing dan membimbing pelajar untuk menemui sesuatu yang lebih spesifi k tentang diri mereka. Ini semua adalah untuk menguatkan keyakinan pelajar mempelajari konsep-konsep seperti di atas. Mereka boleh diperkenalkan kepada alatan tertentu dengan cara menggalakkannya meninjau dan meneliti alat . gegelang. Pelajar pada tahap aplikasi bolehlah mencuba berbagai cara untuk masuk ke dalam sesuatu ruang alat. meja. Pelajar pada tahap kawalan boleh memulakan dirinya untuk membuat penyesuaian menggunakan peralatan yang sebenar.dalam Pendidikan juga mengajar remaja untuk membuat ekpresi diri terhadap apa yang mereka tanggap dan rasa melalui pelbagai bahasa. tali panjat dan rangkarangka panjat sahja untuk mendapatkan pengalaman peralatan. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah.1. menerusi dan bawah. Kemudian setelah mahir menggunakan peralatan barulah digalakkan untuk memindahkan keaktiviti menggunakan peralatan yang sebenarnya. menyelidik untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui lagi iaitu melaksanakannya dengan cara menjelajah. iaitu menyamping. bergayut pada tali panjat. Seperti palang imbangan. bangku panjang. bergayut diatas palang atau tali. gelong rotan. Mereka boleh mencuba pelbagai cara untuk bergerak di atas palang. melompat dari atas meja atau kerusi.1 PENEROKAAN Penerokaan membawa maksud. Pengalaman 49 . ataupun bergerak dari satu bahagian kesatu bahagian lain di atas palang bertingkat. Pelajar diperingkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan disepanjang alang atau bangku yang rendah. 7. melompat. 7. kerusi. Setengah-tengah sekolah hanya menggunakan bangku panjang.

kesedaran ruang dan kesedaran kinestetik ketika berada di atas sesuatu perlatan. mereka perlulah pula memberi perhatian kepada lakuan imbangan. MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN EKSPRESI 127 7. (iii) Pelajar juga perlu bersedia untuk menggunakan kemahiran mengguling dengan spontan apabila berlaku kecemasan. (a) Aktiviti Mengguling (i) Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagianbahagian anggota yang lain di sekeliling sesuatu paksi. cara bergerak dan cara menyokong beban anggota yang jauh lebih mencabar. bola keranjang. bentuk. Pelajar juga harus digalakkan supaya memberi perhatian terhadap kualiti pergerakan mereka semasa menjalani latihan pola-pola pergerakan dan mengadunkannya ke dalam suatu bentuk urutan dengan sempurna. membongkok. Kemungkinan ada pelajar yang meminta bantuan guru untuk melaksanakan sesuatu lakuan gimnastik atau memperbaiki gaya lakuan yang telah mereka tonton atau yang sedang mereka pelajari. Tema-tema yang paling sesuai seperti melompat. Bagaimanakah cara-cara untuk meneroka sesuatu aktiviti? 7. Pelajar boleh meningkatkan keupayaan mereka dengan menggabungkan lakuanlakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap dan mengguling. muzik dan pergerakan akan menjana 50 . Di atas pengalaman-pengalaman yang diperolehi itu pelajar seringkali cuba untuk mempraktikkan lagak ngeri gimnastik artistik sebagai gerak balas kepada perlakuan gimnastik. melakukan imbangan-imbangan bukan simetri serta imbangan-imbangan terbalik adalah sesuai kepada pelajar yang beradad di tahap ini.2 MEMPEROLEH PENGALAMAN Pengalaman dalam seni visual. • Dirian tangan • Roda kereta • Gulingan • Imbangan dan sebagainya. seperti terjatuh dalam permainan bola sepak. bola tampar atau pun dari alatan aras tinggi. mengguling.3 Meneroka Idea dan Isi Kandungan Pelajar digalakkan untuk meneroka idea dan isi kandungan yang terdapat didalam pergerakan seperti aktiviti mengguling dan mengimbang.2 Meneroka Cara Pengolahan dan Manipulasi Pelajar d itahap penggunaan dan kecekapan sudah bersedia untuk meneroka cara pengolahan sesuatu aktiviti dan cuba memanipulasi tubuh mereka supaya boleh melakukan aktiviti gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar lagi.1. melentur. bola jaring. 7. (ii) Pelajar juga boleh mempraktikkan lakuan mengguling dengan cara menjunam atau mempraktikkan lakuan mengguling dengan kadar pergerakan yang berbeza-beza. Apabila pelajar telah meninjau pada tahap kecekapan.yang melibatkan kebolehan memindah beban ke pelbagai bahagian anggota. pantas atau perlahan mengikut pilihan individu. Untuk itu bimbingan guru adalah penting pada peringkat ini.1. memusing dan mengayun bertujuan untuk membina tubuh yang mantap. mendarat. Pelajar akan melakukan aksi-aksi seperti. TOPIK 7 PENEROKAAN.

nilai kecergasan yang tinggi dan bertindak sebagai alat yang amat ampuh untuk menyalurkan rasa ketahanan semulajadi di dalam jiwa pelajar didalam pelbagai peringkat. Bagi perkembangan kognitif.2. • Menggalakkan pelajar bermain secara adil dan bersemangat kesukanan yang terpuji. kepintaran mengunakan tubuh badan dan pengalaman ini akan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk menyelesaikan masalah. matematik.2. rangsangan kognitif mereka turut sama menggerakkan pemikiran dan kreativiti mereka. membuat eksperimentasi.1 Pelbagai Strategi Memperoleh Pengalaman Pengalaman yang diperolehi dalam seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran kinestetik yang mendalam. 51 . Permainan merupakan nilai riadah yang sungguh menakjubkan. bahasa. membuat penilaian dan bijak membuat pilihan.2 Aktiviti Memperoleh Pengalaman Terdapat pelbagai cara pelajar memperolehi pengalaman antaranya ialah melalui permainan. • Memupuk kecergasan mental dalam kerangka perancangan strategi permainan. pilihan dan strategi. • Membantu pelajar memahami dan mematuhi peratur-peraturan dan arahanarahan. muzik dan lain-lain. Selain mempunyai potensi untuk menyuburkan kedua-dua aset yang diperkatakan itu permainan mengandungi daya tarikan yang cukup berkesan iaitu keseronokan. • Permainan dapat meningkatkan keupayaan lokomotor seperti berlari. • Memahami diri sendiri dan diri orang lain. meneroka. bertindak. mencipta secara kreatif. Terdapat banyak nilai-nilai pembentukan peribadi yang boleh didapati didalam aktiviti main. • Mempelajari cara-cara mengendali dan mengawal anggota semasa dalam keadaan tertekan. • Apabila pelajar diberi peluang untuk mengubahsuai dan mereka cipta permainan. Antaranya ialah: • Kesukaran dalam permainan bukan sahaja melibatkan bentuk fi zikal tetapi lebih menitik beratkan ketahanan nilai kognitif setiap pelajar seperti pemahaman tentang peraturan. mengambil risiko. • Permainan boleh digunakan untuk mengajar dan memperkukuhkan konsep-konsep akedemik yang khusus seperti yang terdapat dalam matapelajaran sains.2: Pelbagai cara untuk memperolehi pengalaman 7. • Kebanyakan aktiviti-aktiviti didalam permainan dapat memberi kesan yang positif kepada perkembangan asas kemahiran motor yang berpadanan di samping dapat menyediakan asas untuk perkembangan dan pengekalan kecergasan fi zikal. kanak-kanak menggunakan seni untuk meluahkan fi kiran dan idea mereka.permainan. menyelinap. • Menggalakkan pelajar bermain dengan rakan-rakan sebaya mengikut peraturan dan tingkahlaku yang positif seperti tidak bergaduh. Rajah 7. 7. Antara objektif permainan ialah: • Menyediakan aktiviti lasak yang secukupnya bagi kelompok otot besar dengan tujuan mengembangkan daya potensi yang memberi kesan kepada pengembangan dan pengawalan otot dengan baik • Membina kebolehan-kebolehan berlari. mula dan berhenti.pembelajaran kanak-kanak dalam pelbagai bidang. pertanggungjawapan.

• Permainan membina kecergasan motor seperti kelajuan. kadar kesukaran tugas perlu juga ditingkatkan dan pada masa yang sama kebolehtelahan relatif kemahiran dikekalkan. Pengalaman.3 Kepentingan Pengalaman Secara Langsung Segala aktiviti yang dilakukan boleh didapati secara langsung berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh.pengalaman yang sedemikian memberi pelaung kepada pelajar untuk mencapai keupayaan mengawal sesuatu objek melalui penggunaan pola motor yang khusus. daya tahan. kemahiran membaling dan menangkap pundi-pundi kacang bersama rakan mungkin dapat dipindahkan dan dipraktikkan dalam kemahiran membaling dan menangkap bola jaring atau bola lisut. (b) Pengalaman Kemahiran Permainan Dinamik Apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang membolehkan mereka bermain dengan cekap mereka haruslah diberi peluang untuk mempraktikkan kemahiran mereka itu dalam kedaaan serupa seperti dalam keadaan permainan yang sebenarnya. Jangan paksa pelajar melakukan aktiviti jika dia tidak bersedia melakukan sesuatu kemahiran. mengelecek dan lain-lain lagi. Antaranya adalah berdasarkan kepada pengalaman permainan. • Permainan juga dapat memantapkan keupayaan manipulatif asas seperti melontar. menendang. kelenturan dan ketahanan kardiovaskular. Jika pelajar belajar berlari dan melompat melepasi halangan yang rendah.melompat dan mengimbang. ketangkasan. membaling. Apabila kecekapan sesuatu kemahiran itu meningkat. Dalam pengalaman tak varian. mengelak. Ini adalah disebabkan kebanyakan kemalangan yang berlaku adalah disebabkan kerana paksaan guru atau jika pelajar belum bersedia melakukannya. ketinggian halangan itu boleh dipertingkatkan. pelajar akan diberi peluang melibatkan diri dengan kemahiran-kemahiran asas dalam situasi tertutup atau berubah. • Permainan juga mempunyai potensi untuk meningkatkan tahap kecergasan seperti kekautan. Pengalaman itu dirancang sebegitu rupa agar latihan berkenaan menjadi semirip yang mungkin dengan situasi pengalaman sebenar. 7. Contoh. Pengalaman ini sesuai untuk pelajar berada di tahap prakawalan dan tahap pengawalan kecekapan kemahiran yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan sesuatu kemahiran yang menghadapi masalah dalam melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi yang dinamik atau terbuka. menangkap.2. jarak sasarannya bolehlah ditambah. Sebagai contoh. keseimbangan dan lain-lain. Pelajar perlu didedahkan kepada pengalaman sukan sebanyak mungkin 52 . pelajar diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi kacang atau arah tuju pergerakan lawan. kordinasi. semasa pelajar membaling bola ke sasaran yang tidak bergerak. Untuk itu rancangan-rancangan yang terdapat di dalam permainan boleh disusun kepada tiga kategori pengalaman mengikut tahap kemahiran pelajar antaranya ialah: (a) Pengalaman Kemahiran Permainan Tak Varian Sebagai pengalaman awal.

• Kejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan kesungguhan usaha dan bimbingan. Peningkatan daripada pengalaman kemahiran permainan tak varian kepada pengalaman kemahiran permainan dinamik dan seterusnya kepada pengalaman bermain sebenar adalah agak logik dan merupakan perkembangan yang wajar. Kemahiran permainan jenis dinamik melibatkan dua aspek kemahiran.yang boleh terutamanya kepada permainan-permainan yang memerlukan gabungan pelbagai kemahiran. perlakuan mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan. namun bermain sahaja bukanlah hanya satu-satunya cara paling berkesan untuk meningkatkan ketrampilan kemahiran motor pelajar. guru hendaklah mengklasifi kasikan pelajar mengikut tahap generik kecekapan kemahiran. Pengalaman-pengalaman seperti ini mengalakkan pelajar untuk memajukan dan mengutarakan teknik yang telah dipelajari ke dalam situasi-situasi tertentu. Terdapat juga perkembangan kemahiran itu terbina akibat daripada pengalaman bermain. Dengan adanya aktiviti bermain boleh membantu mereka menghayati rasa keseronokkan. • Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya bertentangan dengan kaedah praktik kemahiran yang sebenar. terkawal dan nampak lebih mengikut kehendak mereka. Kebolehan menggunakan kemahiran dalam perhubungan yang menyakitkan hati dan bela diri yang mudah. . • Pelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul. kegembiraan dan kejayaan. Menggabungkan lebih daripada satu jenis kemahiran motor ke dalam permainan perhubungan kerjasama. • Pelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan tidak cekap semasa mempraktikkan kemahiran. Untuk memastikan masa yang sesuai bagi menukarkan daripada pengalaman kemahiran tak varian kepada situasi dinamik. (c) Pengalaman Bermaian Permainan Pelajar banyak terdedah kepada permainan. (b) Tahap Kawalan • Pergerakan pelajar lebih tertib. • Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak serupa. Ciri-ciri generik tahap kemahiran: (a) Tahap Prakawalan • Pelajar menghadapi masalah mengulangi sesuatu pergerakan yang berkesan secara berturut-turut. Pola perlakuan mereka berubah-ubah dari satu percubaan ke satu percubaan. Adalah penting untuk membezakan antara pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran (pengalaman kemahiran permainan tak varian dan dinamik) dengan pelajaran yang bertujuan memupuk keghairahan untuk dan menimba pengetahuan bermain pelbagai jenis permainan. • Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan. 53 . kepuasan. Pelbagai bentuk emosi akan tercetus daripada pengalaman bermain.

pelajar masih mampu melaksanakan kemahiran dengan betul • Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka dalam situasi. • Pelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di luar jangkaan dalam konteks permainan. (d) Tahap Kecekapan • Kemahiran hampir dapat dipraktikkan secara otomatik dan pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir sama. pergerakan dan visual mereka. riang. • Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolah-olah tanpa perlu banyak usaha.situasi yang boleh diramal. pelajar perlu menumpukan perhatian yang lebih kepada apa yang sedang dilakukannya. (c) Tahap Penggunaan • Dengan penumpuan. mendengar dan melihat secara langsung dunia mereka dengan cara tersendiri. Bahasa-bahasa simbol yang digunakan untuk membuat ekspresi dalam aktiviti-aktiviti seni. menyentuh. namun masih mampu mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati. Ini akan membatu para pelajar untuk merasa. suara atau bunyi.• Percubaan pelajar untuk menggabungkan antara satu jenis pergerakan dengan yang lain atau mempraktikkan sesuatu kemahiran dalam hubungannya dengan objek atau dengan rakan pemain. • Walaupun konteks tugas berubah-ubah.3.1 Bentuk Ekspresi Terdapat pelbagai bentuk/cara ekspresi yang boleh dilahirkan oleh manusia untuk meluahkan perasaannya. baik yang terancang mahupun yang tidak terancang. lakuan-lakuan pergerakan dapat dipraktikkan dengan jaya. Aapabila ianya digabungkan secara harmoni. dukacita dan sebagainya. • Pelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahiran-kemahiran kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa kemahiran. Mereka boleh mempraktikkan secara tekal. Ia merangkumi perasaan sedih. Antaranya ialah.3 EKSPRESI Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan. 7. ekspresi ayang terhasil menjadi estetik. Perasaan ini berkembang mengikut tahap umur dan pengalaman seseorang. tubuh badan. • Oleh sebab sesuatu pergerakan itu masih belaum dapat dipraktikkan secara automatik. 7. (a) Perasaan Perasaan yang dlahirkan merupakan hasil luahan daripada hati. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain. biasanya tidak terhasil. • Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi. Media-media ekspresi boleh dilihat dalam bentuk catan. Untuk itu menjadi tanggungjawab seorang guru agar dapat membantu 54 . bunyi.

Yang menang akan berperasaan gembira manakala yang kalah akan merasa kecewa. Ciri-ciri kemahiran berfi kir adalah seperti berikut: • Membanding dan membeza • Merumus. Manakala sepenerima akan mengikut kehendak arahan tersebut.pelajar supaya dapat mengawal perasaan apabila melakukan sesuatu perkara. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. (d) Emosi Emosi memainkan peranan penting dalam luahan ekspresi diri pelajar. Oleh itu penting bagi guru untuk menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti-aktiviti permainan supaya ia boleh mencetuskan suasana keriangan. (c) Reaksi Apabila melihat sesuatu masalah pelajar akan dapat membuat tindakan yang tepat akibat daripada latihan dan pengalaman yang telah diterima. (e) Bukan Lisan Segala arahan-arahan yang bukan lisan dan gambaran-gambaran yang diperolehi akan ditafsirkan dengan sebaik mungkin agar tidak disalah tafsirkan. membuat inferen dan meramal • Mencetuskan atau menjanakan idea dalam sesi perbincangan • Menentukan sumber sama ada boleh dipercayai atau tidak • Mengusul dan memeriksa andaian • Menimbang dan membuat keputusan 55 . Untuk itu beberapa latihan dan kemahiran perlu diadakan untuk mengawal perasaan. Untuk itu untuk meluahkan ide-ide yang bernas seseorang pelajar itu perlulah mengetahui kemahiran berfi kir. Untuk latihan menahan kesabaran dan penerapan nilai-nilai murni perlu ditekankan dalam sesuatu aktiviti permainan sebelum menjurus ke perlawanan yang sebenar. Oleh itu pengalaman-pengalaman jasmani bolehlah dianggap sebagai salah satu cara terbaik yang boleh dimanfaatkan untuk memantapkan ciri-ciri konsep kendiri yang unggul itu. Terutama ketika sedang bermain. (b) Lisan Arahan yang dikemukakan secara lisan perlulah difahami dengan sebaik mungkin agar dapat difahami dengan jelas dan tidak disalah ertikan. Konsep kendiri yang unggul berkait rapat dengan keupayaan kawalan fi zikal dan emosi. Kebanyakan pergaduhan atau perkelahian berlaku keranan arahan yang diterima secara lisan tidak jelas dan tidak difahami oleh penerima. Antara kebolehan yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfi kir. Kebiasaannya segala bentuk arahan yang berbentuk bukan lisan mudah difahami dengan jelas. Persaan atau emosi yang ditonjolkan oleh pelajar kadangkala dapat diterima dan kaladangkala dicemuh oleh individu-individu lain. (f) Idea Semua idea-idea dan kebolehan menjana minda perllah digunakan didalam melaksanakan ekspresi pelajar. memang menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Reaksi pelajar perlulah di dalam tahap sentiasa bersedia dan segala tindakan yang dibuat hendaklah tepat dan betul.

(g) Menggambar Aktiviti mengambar adalah penting untuk menjadi sebahagian daripada cara untuk mengawal emosi pelajar. arahan lisan dan bukan lisan serta perasaan adalah merupakan ekspresi diri pelajar dalam melaksanakan sesuatu perkara. fasilitator dan pemudahcara pelajar akan cuba untuk mengikutnya. 56 . Perasaan merupakan sebagai reaksi badan terhadap rangsangan yang ia tidak bersedia menghadapinya atau yang memberikan sumber manfaat dan kerugian yang mungkin kepada seseorang. 7. penguat kuasa dan penilai terhadap pembentukan tingkah laku. Semasa aktiviti menggambar segala masalah yang ada akan dipindahkan dari dalam minda ke atas kertas.3.• Mencipta metafora atau analogi • Menganalisis dan menilai • Menyelesaikan masalah. kemahiran berfi kir.3 Penyampaian yang Berekspresif Semua bentuk penyampaian oleh pihak guru mahu pun oleh sekolah perlulah yang bersifat berekspresif. Manakala setiap hasilan menggambar itu boleh didefi nisikan sebagai tafsiran terhadap tingkahlakunya. Dengan mengadakan aktiviti menggambar membolehkan pelajar itu mengalihkan tumpuannya kepada kertas yang ada dihadapannya. (h) Menghasilkan Setiap apa yang dihasilkan baik berdasarkan aktiviti menggambar. Perasaan atau reaksi seseorang individu terhadap sesuatu situasi itu tidak sama dengan individu-individu lain. 7. Jika seorang dewasa tidak menyedari hakikat tingkah laku kanak-kanak. Secara tidak langsung pelajar akan dapat dipengaruhi oleh guru berdasarkan konsep kendiri dan sahsiah yang sedia ada.2 Unsur Perasaan dalam Ekspresi Perkataan perasaan merupakan satu konsep yuang susah hendak dihuraikan tetapi ia hampr sama dengan pengkajian emosi. Pada umumnya kematangan perasaan dapat dicapai melalui percambahan emosi yang ceria dan sepoi secara beransur-ansur. Kematangan perasaan merujuk kepada kebolehan menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak diduga tanpa membabitkan perasaan yang keterlaluan atau tekanan jiwa.guru yang menjadi model. Emosi dan perasaan kanak-kanak adalah lebih hebat sifatnya berbanding dengan orang dewasa. Dengan ini untuk mendapat satu perasaan yang stabil sikap dan konsep kendiri yang stabil kanak-kanak boleh dicorakkan oleh tingkah laku dan perilaku ibu bapa dan guru. dia mungkin tidak akan memahami kenapa seorang kanakkanak itu bersikap negatif terhadap sesuatu situasi yang dianggap remeh yang tidak sewajarnya menimbulkan reaksi yang sedemikian. Kematangan dari sudut perasaan merupakan satu nciri penting dalam persekitaran seni dalam pendidikan.3. Daripada perlakuan dan tingkahlaku guru yang dianggap sebagai model. Tegasnya tidak ada dua individu yang serupa dari segala segi. Bagaimanakah seseorang pelajar dapat meluahkan ekspresi diri dalam sesuatu aktiviti pembelajaran.

kanestetik. bahan dan peralatan permainan. (b) Permainan Rekaan Kanak-kanak (i) Pemainan jenis ini boleh dikategorikan dalam spektrum pembelajaran yang berkaitan dengan kreativiti. rakan sebaya. Ini secara tidak langsung akan membebaskan pelajar daripada sebarang tekanan persaingan yang kerap kali membawa kesan tingkah laku yang merosakkan. Terdapat perbezaan permainan koperatif dengan permainan lain terutamanya pada struktur. Ia merangkumi tentang gambaran rupa. tanggungjawab. pasangan. waktu belajar. Penyesuaian yang berjaya akan menghasilkan konsep kendiri positif manakala kegagalan akan membawa konsep kendiri yang negatif.3. suhu. (iii) Guru boleh membuat pengubahsuaian aktiviti permainan.Konsep kendiri bermaksud imej kendiri. kelompok) • Rangsangan fisiologi (kekuatan persepsi yang merangkumi auditori. visual. pemproses otak kiri dan kanan. (iv) Permainan rekaan guru menjadikan kanak-kanak lebih menyeronokan dan dapat menumpukan perhatian dengan penuh minat. bunyi. Pembentukan sahsiah juga boleh menyebabkan pelajar itu menjadi seorang berekspresif. Untuk itu gaya pembelajaran perlulah dirangsangkan pada setiap pelajar: • Rangsangan persekitaran (cahaya. ruang. makanan/minuman. Guru juga perlu mempercayai kebolehan setiap pelajar terutama dari sudut kognitif dan juga kemahiran motor. Konsep yang menjadi teras dalam permainan koperatif ialah bermain besama-sama bukannya bermain untuk bersaing dan pelajar adalah bebas untuk mengubahsuai permainan mengikut kehendak situasi dan daya kreativiti. Permainan dimainkan secara serentak. Aktiviti-aktiviti Permainan: (a) Permainan Rekaan Guru (i) Guru perlu memahami pelajar terutama dari segi kebolehan. Konsep kendiri terbentuk hasil daripada interkasi pelajar dengan orang lain dan penyesuaian diri pelajar dengan alam sekitar. susun atur bilik) • Rangsangan emosi (motivasi. Dalam permainan koperatif pelajar dibimbing dan diasuh agar membesar menjadi insan yang murni. keazaman. Seperti jenis permainan. Untuk mempengaruhi pelajar supaya lebih berekspresif pengaruh personaliti terhadap pembelajaran perlu ditekankan. (ii) Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan sama-sama berinteraksi dengan pelajar. kebolehan dan kelemahan tingkahlaku. (ii) Pendekatan berbentuk pendekatan terarah iaitu guru akan mengawal persekitaran penemuan. dan impulsif atau refl ektif) Dengan adanya pembentukan sahsiah yang positif dan konsep kendiri yang positif oleh guru diharapkan dapat membolehkan pelajar bersifat lebih ekspresif dalam melaksanakan matapelajaran seni dalam pendidikan.4 Aktiviti Antara aktiviti yang dilakukan dalam mengujudkan pelajar seupaya menjadi lebih ekspresif ialah melaksanakan permainan yang bersifat koperatif dan sukan. bentuk dan objektifnya. Permainan jenis ini boleh dimainkan dimana-mana sahaja tanpa memerlukan banyak peralatan. 7. kesihatan. 57 . pergerakan) • Rangsangan psikologi (analitik atau global. struktur) • Rangsangan sosiologi ( diri sendiri. kemahiran yang telah sedia ada dan minat pelajar.

RUMUSAN • Penerokaan. Untuk itu ia akan mencuba mengenalpasti masalah. Untuk itu prinsip perpaduan adalah penting.1 PENGENALAN Setiap insan yang hidup tidak boleh hidup bersendirian tanpa adanya rakan. masa ikut kehendak dan persetujuan kumpulan. langkah-langkah membaik pulih atau penambahbaikan masalah yang dihadapi dan seterusnya akan membuat kesimpulan samaada masalah itu telah diselesaikan atau sebaliknya. Rangsangan persekitaran Rangsangan emosi Rangsangan sosiologii Rangsangan fi siolo PENGHUBUNGKAITAN 8. (iv) Peruntukan masa tiada hadnya. Ini adalah disebabkan pada topik ini pelajar diberi peluang pendedahan mengenai cara-cara untuk penerokaan dan cara-cara untuk pengolahan dan memanipulasi sesuatu aktiviti. Di samping itu juga pelajar telah diberi pendedahan mengenai dengan unsur-unsur perasaan dan emosi pelajar dan tahu bagaimana untuk menguruskan emosi supaya boleh meluhan perasaan terhadap ekspresi diri. Jari jemari ini akan tetap bekerjasama untuk mencapai tugasan yang diberi. sementara ibu jari berperanan sebagai penyokong. Kebiasaannya masalah itu akan diselesaikan dengan pembagai cara. ia akan sentiasa mencuba untuk berinteraksi atau mencari idea-idea baru untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. (v) Satu kumpulan dua atau tiga orang. Walau pun seseorang itu tidak mempunyai ibu jari. 58 . Pada masa inilah ibu jari (guru) kehadapan untuk membantu jari jemari mengenggam sesuatu objek atau dari satu sudut pandangan guru pelajar pemahaman sesuatu idea atau konsep. Ini adalah disebabkan penghubungkaitan merupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkaitan rapat antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah. memperolehi pengalaman dan luahah ekspresi merupakan satu aktiviti yang penting pada seni dalam pendidikan. Tetapi akan terhapus apabila mereka telah puas dan seterusnya akan mencuba mencari permainan baru lagi. Pengertian Penghubungkaitan Semua Benda Penghubungkaitan bilik darjah boleh diibaratkan seolah-olah seperti sepasang tangan dengan jejarinya yang dianggap sebagai pelajar. akan tetapi pergerakannya itu akan menghadapi masalah untuk membantu menggenggam sesuatu benda dengan erat. manakala ibu jari sebagai gurunya Semua jejari pelajar ini dibolehkan bergerak dan berfungsi dengan bebas tanpa had mahu pun sekatan untuk meneroka seberapa banyak mungkin idea-idea yang baru yang boleh didapati di persekitarannya.(iii) Pelajar yang tidak mempunyai pengalaman diberi masa secukupnya untuk memahirkan dirinya sehingga. pembimbing dan pembantu. tetapi ia masih lagi boleh bergerak.

barulah dapat kita mulakan pengajaran dan pembelajaran. (b) Memudahkan Pelajar untuk Mengingat Dengan mengguna konsep penghubungkaitkan ini pelajar akan lebih mudah untuk mengingatkan sesuatu mata pelajaran. Keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara penghubungkaitan ialah bergantung kepada tujuh criteria asas yang boleh dihuraikan seperti (a) Mempunyai Semangat Saling Bergantung:Untuk itu setiap pelajar perlulah mempercaya antara satu sama lain bahawa mereka perlu mempunyai semangat saling bergantung ke arah mencapai prestasi yang cemerlang bukan sahaja bagi diri sendiri malahan bagi semua anggota dalam kumpulannya. (d) Penilaian kumpulan dijalankan dari semasa kesemasa untuk memastikan kelancaran aktiviti. dan akan bertindak lebih kreatif. LATIHAN 8.1 (a) Penghubungkaitan Merupakan Satu Jaringan yang Saling Berkait antara Satu Sama Lain Untuk meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata pelajaran maka satu jaringan yang khusus perlu diadakan terutamanya dari segi penghubungkaitan kemahiran-kemahiran pada setiap mata pelajaran. (c) Melatih Minda Pelajar Supaya Sentiasa Kreatif dan Aktif Dengan adanya penghubungkaitan minda pelajar akan digerakan secara aktif. (b) Kemahiran Sosial yang Penting untuk Berkomunikasi: Pelajar perlu mempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak menira agama. 59 . Untuk itu konsep yang terdapat di dalam kemahiran berfi kir boleh diaplikasikan seperti penggunaan pengurusan grafi k. (c) Kesedaran akauntabiliti individu – setiap anggota dalam kumpulan akan sedar tanggungjawabnya terhadap prestasi semua anggotanya. Berkongsi kemahiran kepimpinan. (d) Pembelajaran Berkesan Sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila pendekatan penghubungkaitan dilaksanakan berdasarkan aspekaspek berikut: • Pengajaran lebih terancang dengan disusun rapi dengan penetapan objektif. jantina dan budaya. membina kepercayaan diantara satu sama lain dan menguruskan konflik. manusia untuk kesepaduan kepunyaan dan kepercayaan dilengkapi. Sebagai guru. (g) Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang tidak dapat wujud sebagai satu mata pelajaran. (e) Perkara-perkara kecil yang terpencil dan terasing tetapi penting dapat digabungkan dalam proses pembelajaran.Kelebihan Penghubungkaitan Apabila keperluan asas. kita perlulah membantu sekolah untuk mewujudkan pengalaman-pengalaman umum yang akan melahirkan perasaan penghubungkaitan. (f) Dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam sesuatu proses pembelajaran pelajar. bangsa.

00 tgh 60 . Pergerakan 8. fi zikal. emosi dan sebagainya. Seni. • Aktiviti serta isi pelajaran adalah bersifat kontekstual iaitu ada hubung kait dengan kehidupan harian. Hasil pembelajaran akibat daripada penghubungkaitan itu akan membuatkan sesuatu pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif. 8. kaedah-kaedah yang jelas serta penggunaan bahanbahan pembelajaran yang relevan. • Kepelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya adalah kepelbagaian individu yang berbeza antara satu dengan lain seperti tahap mental.2.3: Penghubungkaitan antara seni visual. Jadual 8. MSP: Muzik.2 PENGHUBUNGKAITAN SENI VISUAL.2. Rajah 8. • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar adalah fokus utamanya. 8.1 Menghubungkait Pengetahuan dalam Berbagai Mata Pelajaran Proses penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah berfokuskan kepada matlamat terakhirnya.4: Menghubungkait pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran 8. strategi. Rajah 8.2.isi pelajaran.3 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran boleh diertikan sebagai matlamat pembelajaran atau objektif yang perlu diperolehi secara eksplisit dan implisit.2 Menghubungkait Kemahiran dalam Berbagai Mata Pelajaran Dengan adanya penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat mengubung kait sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar.00 – 12. Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat. muzik dan pergerakan dapat dihubungkaitkan dengan matapelajaran lain. • Berlaku aktiviti pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai secara menerentasi kurikulum.1: Contoh Sedutan Ringkasan Mengajar Pendidikan Seni Visual Tahun : 4 jingga Bilangan pelajar : 28 orang Umur : 10 tahun Tarikh/ Hari : 15/05/2006 (Isnin) Masa : 11. seni visual dan pergerakan pelbagai disiplin ilmu yang terdapat di dalamnya. Iaitu dengan berdasarkan kepada Berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan bahawa muzik. muzik dan pergerakan dapat dihuraikan seperti berikut. MUZIK DAN PERGERAKAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN Penghubungkaitan di antara mata pelajaran lain dengan mata pelajaran seni visual.

Tajuk : Binaan – berbagai-bagai bentuk dan penggunaan ruang. Motivasi jenis ini terdapat dalam pelbagai bentuk. Motivasi ekstrinsik merupakan sebagai pendorong untuk menggerakkan individu-individu menuju kepada kejayaan. (i) Motivasi ekstrinsik Penggunaan insentif yang dirangsangkan dari luar (ii) Motivasi intrinsik Didorong oleh keinginan yang terbit dari dalam diri individu itu sendiri yang selalunya tidak dipengaruhi sebarang insentif luaran.bentuk tiga matra.Pelajaran : Seni Visual Perkara : Membentuk dan membuat binaan. melaksanakan dan memperbaiki prestasi atau tugas yang diberikan. Dalam Seni dalam pendidikan motivasi boleh diklasifi kasikan kepada tiga aspek motivasi. Penggabung jalinan Kemahiran : 1. Pelanjutan. Tanpa dipaksa pelajar akan melakukan apa sahaja mengikut kehendak program itu. menggunting Pengetahuan sedia ada : Pelajar pernah melihat susunan bentuk-bentuk tiga matra sama ada melalui pameran atau televisyen Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran pelajar akan dapat: 1. menggunting dan melipat kertas untuk membuat bentuk.3. Motivasi dapat dibahagikan kepada dua. iaitu. Fasilitasi. Penyampaian Pengukuhan. 2. Terdapat kelemahan motivasi jenis ini ialah ia mempunyai kecenderungan mempengaruhi tumpuan seseorang individu itu lebih kepada ganjaran daripada tumpuan kepada usaha mempelajari. menimbulkan sikap kerjasama untuk menghasilkan ciptaan antara rakan sedarjah Objektif Implisit : Menikmati hasil karya sebagai hiasan daripada bentukbentuk tiga matra 8. 61 . • Motivasi dan hubungannya dengan minat • Motivasi dan hubungannya dengan keputusan • otivasi dan hubungannya dengan pertandingan. Pelajar akan berasa terangsang apabila menyedari adanya sesuatu yang menarik yang bakal diperolehi. membuat bentuk-bentuk dari kertas 2. Penglibatan (a) Motivasi Motivasi bermakna seni praktik menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini. menyusun bentuk-bentuk 3.1 Motivasi. menyusun bentuk-bentuk untuk mencipta satu binaan dengan kemas dan menarik 3.

rakan sebaya dan masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya. (i) Bahan pembelajaran yang menarik minat pelajar Bahan pembelajaran perlulah yang menarik minat pelajar serta mesra pengguna. • perbincangan.(b) Fasilitasi Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang pengecualian. guru disekolah. Guru perlu membantu pelajar untuk menggunakan bahanbahan yang diguna pakai. • Bilik yang dapat merangsang minda pelajar (c) Penyampaian Pengukuhan Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam tingkahlaku yang positif. Antaranya. • tunjuk cara. • Kertas edaran. (ii) Mempelbagaikan pendekatan dan strategi pengajaran Terdapat pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran antaranya ialah. Dengan melibatkan diri secara aktif ianya secara tidak langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian. Pastikan juga bahan-bahan pembelajaran adalah mencukupi. Terdapat pelbagai teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu pelajar supaya pengukuhan pada setiap mata pelajaran itu dilaksanakan. 62 . • penyelesaian masalah • simulasi • projek • bermain (iii) Penggunaan media (cetak dan elekronik) Media cetak seperti. tanggapan dan kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. • Pamplet • Akhbar • Majalah. Kesemuanya ini terbentuk hasil dari penglibatan secara total dengan interaksi yang aktif ibu bapa. pandangan. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka. 148 TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN Untuk itu sekolah perlu disediakan dengan kemudahan-kemudahan yang membolehkan pelajar untuk belajar dengan lebih selesa tanpa ada sebarang gangguan serta serba kekurangan. • Bilik yang selesa • Terdapat peredaran cahaya dan udara yang sesuai • Bahan dan peralatan yang mencukupi • Kakitangan pembantu yang terlatih.

kefahaman. • Tranformasi Pada peringkat transformasi pula merupakan peringkat untuk merancang membuat tindakan seterusnya iaitu dengan mengambil kira segala faktor yang diperlukan. Meta kognisi dikenali juga sebagai ”berfi kir tentang berfi kir” bila mana apabila kita berfi kir tentang berfi kir. Refleksi. Pengetahuan tersebut adalah seperti: • Pengetahuan personal Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. dan sebagainya (iv) Media elektronik • Radio • Video • Televisyen • Bahan pelajaran dihasilkan oleh komputer. Proses refl eksi merangkumi 6 peringkat iaitu: Rajah 8. Contohnya cara menyelesaikan masalah matematik berlainan daripada cara membuat karangan. Ketiga-tiga pengetahuan ini penting untuk menggalakkan pelajar dapat membuat meta kognisi.6: 6 peringkat proses refl eksi Berdasarkan rajah di atas. proses refl eksi bermula daripada peringkat. individu tahu dia lebih suka membaca pelajaran pada waktu pagi daripada waktu malam. • Pengetahuan tugas Pengetahuan tentang variasi cara tersendiri dalam melaksanakan tugas. • Komik. • Pengetahuan strategi Pengetahuan tentang strategi tertentu yang lebih berkesan daripada strategi lain dalam menyelesaikan sesuatu masalah. fenomena dan masalah pedagogi.2 Meta Kognisi. mengawal dan merancang untuk penyelesaian masalah. ingatan dan proses kognitif yang lain.3. Borich dan Tombari pula menyatakan bahawa meta kognisi merupakan satu cara individu menggunakan strategi kognitif untuk mencari dan mengumpul maklumat dan tahu bila dan dimana untuk menggunakan stratetgi kognitif tersebut. (b) Refleksi Refl eksi bermaksud sesuatu proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difi kirkan atau dialaminya. 8.• Risalah. Contohnya. Pengetahuan meta kognisi ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis pengetahuan. menganalisis dan menilai kesannya. • Kefahaman Merupakan cetusan asas untuk mengenalpasti dan menjelaskan isu. 63 . kita sebenarnya sedang menguruskan apa yang kita perlu difi kirkan. termasuk juga memikir-kan cara untuk memperbaiki dan merancang dengan membuat pengubahsuaian supaya dapat digunakan dengan lebih efektif. Pembelajaran Bestari (a) Meta Kognisi Merupakan aktiviti mental yang digunakan untuk memantau.

(c) Pembelajaran Bestari Bestari bermaksud cerdas. menganalisa dan menilai kesannya serta memikirkan cara untuk membaikinya untuk digunakan pada masa depan. (iii) Peranan Guru Peranan guru menjadi lebih luas iaitu bukan sahaja berperanan sebagai pengajar sebaliknya guru juga akan berperanan sebagai seorang pemudahcara. pentadbiran dan membuat penilaian. berilmu pengetahuan yang tinggi dan akan mempunyai budi pekerti yang baik. Instrument yang telah ditetapkan. pengalaman dan kemahiran pedagogi seseorang pendidik. • Penilaian Pelaksanaan ini berterusan sehingga keperingkat penilaian. menguji atau mengkaji segala aspek dengan menggunakan. fasilitator. (ii) Penggunaan Komputer Komputer memainkan alat pembelajaran yang penting. Untuk melaksanakan pembelajaran bestari yang berjaya beberapa pendekatan telah dilaksanakan oleh kementerian pelajaran. penasihat. pandai. berpendidikan. model sesuatu bentuk pengajaran dan pembelajaran.• Pelaksanaan Pada peringkat ini guru akan melaksanakan apa yang telah dirancang. Iaitu akan menilai segala tindakan yang telah diambil • Refl eksi Membuat segala refl eksi iaitu mengingat dan merenung kembali segala aktiviti yang telah dialaminya. berpendidikan. Untuk itu computer akan digunakan secara meluas di dalam segala aktiviti pembelajaran. Manakala matlamat pembentukannya ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan pendidikan yang bertaraf dunia dan boleh melahirkan generasi yang mampu untuk menghadapi segala cabarancabaran Wawasan 2020. utama untuk memperolehi segala maklumat dan ilmu pengetahuan. peningkatan atau membuat tindakan susulan dan menjadi cetusan idea yang asas untuk membuat satu transformasi yang baru dan tindakan-tindakan yang berikutnya hingga menjadi satu bentuk lingkaran secara terus menerus demi mempertingkatkan ilmu pengetahuan. berpengetahuan dan berbudi pekerti yang baik. Untuk itu pembelajaran bestari ialah pembelajaran yang membolehkan seseorang pelajar menjadi cerdas dan pandai. Antaranya: (i) Sekolah Bestari Mewujudkan sekolah bestari supaya dapat membina pelajar menjadi seorang yang cerdas dan pandai menggunakan teknologi-teknologi terkini dalam aktiviti pembelajaran mereka. (iv) Peranan Pentadbir 64 . Guru perlulah mahir menggunakan alat bantuan mengajar tekini terutamanya komputer dan pelbagai alat multimedia yang lain. • Kefahaman baru Membuat satu perancangan pengubahsuaian. Manakala buku teks hanya digunakan sebagai bahan rujukan sahaja.

budaya berwacana. berita. e-mail. sumber serta pengedaran maklumat dan notis.tidak ego. pelajar-pelajar. 65 . (c) Meningkatkan Hubungan Interpersonal Hubungan interpersonal dijalinkan melalui komunikasi. melanjutkan pelajaran. Tugas utama guru adalah untuk budaya ilmu di kalangan pelajar. Kementerian Pelajaran perlulah membuat tindakan segera dengan menggalakkan guru supaya bersedia untuk memperlengkapkan diri mereka dengan kemudahan-kemudahan teknologi maklumat terkini seperti penggunaan computer. tidak mudah jemu. Tindakan yang perlu diambil oleh guru ialah: (a) Peka Terhadap Persekitaran Sekolah (b) Meningkatkan Pengetahuan Kerja/Tugas Guru perlu mempertingkatkan pengetahuan tentang tugas dan kerja yang telah diamanahkan kepadanya dengan menghadiri kursus-kursus dalam perkhidmatan. pendapat atau maklumat kepada pendengar. pandai menarik hati pelajar • Sensitive terhadap sikap dan tindak tanduk orang lain • Ada keyakinan diri sendiri terhadap tugas yang diberi • Peka terhadap persekitaran • Bertolak ansur dan bertimbang rasa • Dapat menyimpan rahsia orang lain. budaya belajar. • Memudahkan pihak sekolah berinteraksi dan berkomunikasi dengan cepat dan pantas dengan Pejabat Pelajaran Daerah.• Pentadbir perlu menyediakan makmal teknologi maklumat supaya memudahkan guru dan pelajar mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan alat audio visual. budaya berfi kir. mesej. Ciri-ciri sifat guru yang positif ialah: • Mempunyai sifat yang positif dan mempunyai pandangan • Berperibadi baik .pelajar dan inventori. • Menyediakan makmal computer supaya mudah bagi pelajar mengakses bahan-bahan pembelajaran melalui internet. ramah. menghadiri kursus-kursus jangka pendek. budaya menulis dan budaya berkarya. serta ibu bapa mereka. Tujuannya berkomunkasi adalah untuk menyampaikan khabar. sombong dan menunjuk-nunjuk. Pelajar juga digalakkan untuk mempertingkatkan hubungan interpersonal dengan rakan. Jabatan Pelajaran Neger dan Kementerian Pelajaran melalui Jaringan (network) Untuk meralisasikan matlamat pembelajaran bestari ini tercapai dengan jayanya. • Pejabat pentadbiran pula akan dilengkapi dengan data base untuk pengurusan guru. membuat e-mail dan lain-lain lagi • Bilik guru dilengkapi dengan prasarana pengurusan maklumat dan sumber. Nilainilai budaya ilmu yang hendak dipupuk dalam diri pelajar disekolah ialah budaya membaca. • Mempunyai kefahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan pelajar • Mempunyai keadaan fi zikal. mental dan kerohanian yang sempurna • Sabar. dan database.

Kerana ia bukan sahaja boleh didapati dengan mudah tetapi memerlukan pengorbanan tinggi guru untuk memerolehi ilmu.1. 9. Ini adalah kerana banyak masa dan usaha yang perlu diberikan untuk meningkatkannya.1 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan. (e) Merebut Peluang Pendidikan Terbuka Guru perlu merebut peluang yang sedia ada untuk mempertingkatkan tahap akademiknya kerana pemerolehan ilmu tidak hanya terhad di sekolah sahaja malahan kini telah merentasi sempadan Negara. Ia merupakan alat pengelolaan yang memberi peluang kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. menjelang tahun 2000 telah berjaya menubuhkan sebuah Universiti Terbuka (UNITEM/OUM) dan sebuah universiti virtual (UNITAR) yang menggunakan teknologi terkini seperti video-conferencing. sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum. Terdapat banyak tema dan cara untuk mengkategorikan pendekatan itu. disenaraikan panduan untuk memilih tema yang boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pelajar: (a) Pemilihan tema yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut: • berasaskan konsep • berasaskan kemahiran • berasaskan kandungan dan kemahiran • berfokus kepada isu • berfokus kepada projek • berorientasikan kajian kes (b) Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut: 66 . Di sini. Terdapat pelbagai bentuk jenis Pendidikan Terbuka yang dikelolakan oleh kerajaan.1. internet untuk tujuan kuliah. PENDEKATAN BERTEMA 9. teknik serta rancangan mengajar supaya dapat pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. aktiviti dan teknik yang disusun sekitar konsep atau tema. mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang diterimapakai. Dalam mengorganisasikan sesuatu pelajaran menggunakan Pendekatan Bertema pelajar diberi peluang untuk meneroka. Pendidikan Universiti Virtual dan Pendidikan Universiti Terbuka.2 Pemilihan dan Penentuan Tema Justeru itu.(d) Membuat Refl eksi Melalui Penyelidikan Tindakan Membuat refl eksi melalui penyelidikan tindakan dapat membantu dan mempertingkatkan tahap pengajaran serta pembelajaran guru serta dapat membuat pengubahsuaian dan membaiki kaedah. Malaysia.1 PENGENALAN 9. Ini akan menghindari program yang tidak tersusun berpunca dari pelajaran harian yang tidak berkaitan. Unit pengajaran bertema juga membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman. memilih tema merupakan langkah yang penting untuk memperkembangkan unit pembelajaran. badan berkanun atau swasta antaranya ialah Pendidikan Jarak Jauh.

pelajar boleh menggunakan aktiviti mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. masa atau peristiwa Tema yang dipilih ini perlulah bersesuaian dengan keadaan situasi. Untuk itu semua mata pelajaran boleh menggunakan tema ini.3 Kelebihan. (iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Beberapa justifi kasi perlu ada dalam membuat pemilihan tema. pokok tumbang dan sebagainya. masa dan peristiwa yang berlaku pada masa kini. (vi) Pemeringkatan tema dari yang mudah kepada yang lebih mencabar Pastikan tema yang dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan langkah-langkah pengajaran dari yang mudah kepada yang lebih mencabar.1. Contoh: Tema Pokok.(i) Boleh merentas semua matapelajaran Tema yang dipilih hendaklah yang boleh digunakan kepada semua matapelajaran. kekuatan dan isu/cabaran dalam melaksanakan Pendekatan Bertema? (a) Kelebihan Pendekatan Bertema kepada Pelajar adalah seperti berikut: (i) untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (ii) untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan. (ii) Bersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman dan kehidupan pelajar Pastikan tema yang dipilh ada kaitannya dengan pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. harmoni dan pemahaman sesama insan yang 67 . Dalam mata pelajaran matematik. 9. (iii) Bersesuaian dengan situasi. terutamanya dari segi penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya guru dapat mengajar dengan menunjukkan contoh-contoh yang sebenar dan ’hands on’ tidak kepada guru Cuma bercerita sahaja tanpa memberi pengalaman langsung kepada pelajar. pelajar akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti pokok bergoyang. Secara tidak langsungan dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara yang diajar dengan keadaan situasi yang sebenar. Kekuatan dan Isu/Cabaran Tahukah anda terdapat kelebihan. (iii) dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu (iv) dapat menghadapi cabaran (v) dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam kehidupan (vi) untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal (vii) menyemai nilai empati. Ini akan memudahkan guru untuk membuat interaksi dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan. (v) Guru berminat terhadap tema yang dipilih Guru hendaklah berminat dengan tema yang dipilih dan ini akan dapat memotivasikan dan mempertingkatan lagi penglibatan pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. Manakala dalam matapelajaran muzik.

imej visual. membaca. prop. • Apakah konsep atau isu utama yang penting pada tema yang dipilih? • Apakah hasil pembelajaran yang sering ada pada setiap sukatan? • Apakah aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan? • Bagaimanakah aktiviti-aktiviti ini dapat membantu pelajar berfi kir?.1 Tema dengan Isi Kandungan Mata Pelajaran (a) Bagaimana memilih tema yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Pemilihan sesuatu tema merupakan satu langkah yang penting dalam perkembangan sesuatu unit. berfi kir dan emosi serta sosial. tempat. Prinsip asas bagi penciptaan tema untuk improvisasi ialah mudah dan berfungsi. Selain itu pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih. minat dan latar belakang pelajar. Berikut adalah beberapa soalan yang boleh membantu anda untuk memilih tema.2. Tema yang dipilih dijadikan sebagai bahan untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur. 9. asas matematik. • Mampukah pelajar membuat perkaitan yang signifi kan di antara disiplin-disiplin yang lain? • Bolehkah tema yang dipilih itu menarik dan sesuai kepada pelajar? 68 . Pilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan cuba terokai. menulsi. bunyi dan muzik berasaslam tema yang diberi (ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti yang tinggi (iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan (iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi baru (v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan (vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran (c) Isu/Cabaran (i) kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran (ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan (iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang berbezabeza (iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas (v) kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbeza 9.2 PENGHUBUNGKAITAN TEMA DENGAN MATA PELAJARAN Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih berrsesuaian dengan masa.pelbagai budaya (viii) untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait pengetahuan dan kemahiran (b) Kekuatan (i) pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk pergerakan. Tema wujud dalam kehidupan seharian.

Ini adalah disebabkan kerana dia telah menganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah 69 .2. emosi.3 Penggabungjalinan Aktiviti dengan Menggunakan Pendekatan Bertema Berikut adalah peta minda penggabungjalinan aktiviti dengan menggunakan pendekatanan bertema. iklim.1 PENGENALAN Program pendidikan Intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negra khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. komunikasi. menulis dan mengira) yang menjadi tunjang kepada falsafah pendidikan negara yang dapat memperkembangan tahap potensi pelajar yang menyeluruh dari segi intelek. kemahiran hidup. (iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan membacakan sebuah cerita kepada kelas (iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unit.2. INTEGRASI 10.2 Tema dengan Kemahiran Tema yang dipilih hendaklah merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran diri pelajar. matematik. (v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset (vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan muzik (vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian contohnya sains dan matematik (viii) Bawa bahan bantu mengajar contoh batu karang Tema daripada mata pelajaran sains.Apa yang saya belajar dari tajuk ini? (ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai sesuatu tajuk seperti alam semula jadi. • K (know) --. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintergrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah.Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini? • L (learn) --. moral. Kelebihan dan kekurangan 9. kajian tempatan dan bahasa boleh diajar dengan menggabungjalinkan muzik seni visual dan pergerakan bagi membolehkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran menjadi satu proses yang bermakna.• Adakah bahan-bahan sumber mencukupi untuk mengajar unit ini? (b) Cara menjalankan Pendekatan Bertema Ada beberapa cara yang berbeza untuk memperkenalkan unit ini: (i) Aktiviti K-W-L adalah satu teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk memperkenalkan pendekatan bertema.jika tajuk-tajuk itu tentang bunyi-bunyian sebuah kolej tentang gambar-gambar boleh dipamerkan di atas papan bulletin bagi menunjukkan pelbagai contoh mengenai manusia dan mesin yang berupaya mengajar atau menyatakan mesej. perakaunan.Apa yang saya tahu tentang tajuk ini? • W (want) --. jasmani. rohani dan sosialisasi. 9. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintergrasikan dengan mata pelajaran. puisi dan lain-lain seperti sains. agama. Terutamanya kemahiran 3 M (membaca.

Untuk itu bebrapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran KBSR yang mengandungi aspek. emosi. emosi dan jasmani. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni dan bersepadu. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. sama ada dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. sosiologi dan pedagogi.diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju.2 Berbagai Jenis Integrasi Terdapat pelbagai cara integrasi dijalankan dalam pengajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan.1 Berbagai Pengertian Integrasi Kebanyakannya pendidik menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. Kedua perlu ada rasa keinginan yang terjalin dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai pelbagai egensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. dan antara pelajar dengan guru. Manakala dari sudut pedagogi.1. Dari sudut sosiologi. 10. kemahiran.1. Dalam KBSR. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara integrasi dan menyeluruh. intergrasi melibatkan kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep integrasi. Jenis-jenis Penggabungjalinan Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh dilihat daripada tiga sudut seperti: 70 . (a) Penggabungjalinan Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. penegasan yang berkesan sangat dititik beratkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Pertama. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. 10. rohani.

Walau bagaimanapun. nilai kewarganegaraan. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu.1 (b) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. (c) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Proses penyerapan lebih kepada unsur pengetahuan. 71 . Penyerapan merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. (iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Contohnya. ketuhanan dan sebagainya. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Contohnya apabila guru bercakap benar. nilai kemasyarakatan. datang tepat pada waktu secara tidak langsung segala perlakuan guru ini diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanak-kanak. unsur utama tetap diberi penekanan yang lebih (v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. berpakaian kemas. Ciri-ciri Penyerapan: (i) Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagaibagai pelajaran (ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran (iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah fl eksibel. (i) Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai.• Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran • Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran ATIHAN 10. arahan. nilai kemanusiaan. Tindakan guru menyokong dan memberi pujian kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu nilai yang positif itu. (ii) Pendekatan eksplisit Penerapan nilai secara eksplisit ialah dengan mengadakan suatu peraturan. Nilainilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. menulis dan mengira. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu. nilai alam sekitar. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca.

oleh itu pengayaan adalah untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas. Untuk itu penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. (e) Pengayaan Aktiviti pemulihan adalah difokuskan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau lambat kadar penerimaannya. (ii) Pengajaran dan pembelajaran perlu diubah suai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. murid mempelajari konsep isipadu dan mengukur isipadu. guru pendidikan moral dan pendidikan Islam akan mengajar sesuatu topik berkaitan dengan sesuatu nilai.Program atau aktiviti yang khusus juga adakalanya diadakan untuk menerapkan sesuatu nilai seperti program motivasi. Dalam aktiviti pengayaan berbentuk pengukuhan murid diberi pelbagai masalah berkaitan dengan konsep isipadu yang biasa ditemui dalam kehidupan harian. Sebagai contoh di HSP Sains Tahun 4. sambut hari guru. Aktiviti pengayaan dirancang bagi murid yang mencapai aras masteri 80% dalam praujian. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. Guru perlu mengorganisasikan semula kelas untuk menempatkan murid dengan aktiviti pengayaan. kempen kebersihan. lisan atau bertulis. Di dalam bilik darjah. ialah 72 . Aktiviti pengayaan juga dirancang bagi murid yang mencapai aras masteri 80% dalam pascaujian selepas melalui proses pengajaran dan pembelajaran unit pembelajaran tersebut (i) Pengayaan Berbentuk Pengukuhan Aktiviti ini menumpukan kepada pengukuhan pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai dalam unit pembelajaran yang sama dan bukan sesuatu yang baru. kempen anti rokok dan sebagainya. Pencapaian sedemikian menunjukkan bahawa murid telah menguasai unit pembelajaran tertentu dan kumpulan murid ini akan terus menjalani aktiviti pengayaan tanpa melalui proses pengajaran dan pembelajaran unit pembelajaran tersebut. Antaranya. (d) Pemulihan Pemulihan merupakan satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. (iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai Hasil Pembelajaran. ini juga dianggap sebagai eksplisit. beberapa perkara perlu diambil kira termasuk: (i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan. Aktiviti pemulihan pula merupakan aktiviti yang dirancangkan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Tema: ‘Menyiasat Alam Fizikal’. di bawah Hasil Pembelajaran ‘Memahami Konsep Isipadu’. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. bermatlamat dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. 182 TOPIK 10 INTEGRASI Selepas aktiviti pemulihan. pascaujian dijalankan secara pemerhatian. hari kemerdekaan.

unsur-unsur kebersihan dan penjagaan alam sekitar boleh diintegrasikan melalui pendekatan adaptasi ini. serta mencabar pada peringkat kognisi yang lebih tinggi dalam unit pembelajaran yang berkait rapat dengan unit pembelajaran yang dipelajari. Apabila seni dalam pendidikan diintegrasikan di dalam unit-unit kerja. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kadar kendiri dan terarah kendiri. Dengan ini tahap kebolehan mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit kerja akan meningkat kerana mereka telah mempunyai kelebihan media yang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan maslah. (ii) Pengayaan Berbentuk Perkembangan Aktiviti ini merupakan aktiviti yang lebih kompleks. KBKK. Contoh. Gabungan unsur sejarah. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi melalui aktiviti ini boleh meliputi bidang yang lebih luas dan lebih mendalam. geografi dan hal ehwal tempatantelah mewujudkan mata pelajaran Kajian Tempatan. (a) Antara kelebihan-kelebihan itu adalah seperti berikut: Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unti-unit kerja. Sebagai contoh antara mata pelajaran seni visual dengan muzik dan pergerakan. Melalui aktiviti sedemikian.3 Kelebihan Integrasi Saranan mengintergasikan seni dalam pendidikan kedalam bidang-bidang kurikulum yang lain mempunyai kebaikan dan kelebihan. maka bertambahlah peluang pelajar untuk menceburi aktiviti-aktiviti pembelajaran. 10. • Membina kurikulum baru Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan di dalamnya mengandungi unsur-unsur yang hendak diintegrasikan Contohnya disiplin kesihatan telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani sehingga menjadi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. mata pelajaran kemahiran hidup dengan matematik serta antara sains dengan pendidikan jasmani dan kesihatan.mengukur isipadu air yang diminum oleh murid setiap hari.1. Pendekatanini melihat hubungan antara mata pelajaran dan seterusnya menggalakkan rentasan disiplin. Selain itu unsur-unsur nilai murni. dan mencari isipadu beg sekolah murid untuk memuatkan buku sekolah. Adaptasi adalah melalui konsep penggabungjalinan. murid dapat mengaplikasikan konsep isipadu dalam konteks yang lebih relevan. (iii) Pendekatan Integrasi Menurut Passe (1999) terdapat dua pendekatan bagi pelaksanaan integrasi dalam kurikulum iaiitu: • Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada Sesuatu perkara yang diintergrasikan kedalam mata pelajaran yang sedia ada. jika sesebuah kelas sedang mempelajari satu unit pelajaran berhubung dengan tajuk ”Cara Kehidupan Masyarakat Iban di Rumah Panjang”. guru atau pelajar dalam bilik darjah itu akan menubuhkan unti-unit kumpulan kecil 73 . penyerapan dan penerapan. dan seterusnya dapat mengukuhkan pemahaman tentang konsep isipadu. unsur patriotisme.

seni visual atau musik bukanlah satu alasan yang baru. baik di kalangan guru mahupun pelajar. muzik dan pergerakan boleh dintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan tujuan yang sama. Daripada tiga waktu seminggu. Jalan penyelesaian terbaik dalam menangani masalah ini ialah pihak pengurusan sekolah dan guru-guru perlulah melaksanakan perancangan yang lebih berdaya cipta dimana mata pelajaran pendidikan jasmani digabungkan dengan mata pelajar teras yang lain. secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang yang baik bagi menerap dan melaksanakan aktiviti seni visual. Malahan dengan diadakan pengintegrasian mata pelajarn ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang hendak diajar.4 Isu dan Cabaran Intergrasi Masalah berhubung dengan peruntukan masa untuk slot pergerakan. Dengan keadaan jadual waktu yang padat. (a) Aspek Psikologi Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Terdapat teori metafi zik berhubung dengan fungsi-fungsi tubuh dan mental yang menyokong pernyataan ini.1. Pada dasrnya teori-teori ini 74 . Secara tidak langsung aktiviti seperti ini akan memperkayakan dan menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan. apabila sesuatu bidang baru diperkenalkan. beberapa langkah-langkah terpaksa diambil oleh pihak sekolah untuk memuatkan mata pelajaran baru itu kedalam jadual pembelajaran yang sedia ada itu dengan cara mengeluarkan mata pelajaran tertentu yang dianggap kurang penting dari segi akedemiknya. upacara dan tarian-tarian adat resam mereka seperti ketika menyambut hari gawai. perkahwinan dan pelbagai aspek lain lagi. Muzik dan Pergerakan Kesemua mata pelajaran seni visual. bahawa integrasi itu merupakan sebahagian daripada program aktiviti sekolah dan bukannya sesuatu yang bersifat terasing dan terpisah. akan terbit suatu tanggapan. 10. Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang impak kepada minda dan tubuh pelajar. atau pun kepada mata pelajaran yang sudah kukuh kedudukannya dalam kurikulum. Apabila setiap aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan proses penyelesaian masalah. kini telah dikurangkan kepada dua dan daripada peruntukkan masa 45 minit sesetiap waktu telah dikurangkan kepada 40 minit. (b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan. Apabila Seni dalam pendidikan diintegrasikan dengan bidang kurikulum yang lain. permainan dan rekreasi mereka. 10. muzik dan pergerakan.1. (c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Apa yang berlaku kepada mata pelajaran pendidikan jasmani dinegara ini merupakan satu contoh yang baik.5 Intergrasi Seni Visual. Apa sahaja bahan dan maklumat yang diperolehi oleh setiap kumpulan itu boleh dipersembahkan baik dalam bentuk penerangan l i s a n .dan setiap unit itu akan mengkaji satu aspek masyarakat orang Iban seperti apa yang dilakukan oleh orang iban untuk hidup. Oleh yang demikian. integrasi dari sudut psikologi merangkumi personaliti secara menyeluruh pelajar. pergerakan atau bentuk aksi. sesetengah sekolah agak berasa keberatan untuk menambahkan lagi jumlah mata pelajaran.

Dalam hubungan ini. Perhatian utamanya ialah mengenai aspek integrasi sosiologi yang memberi tumpuan kepada hubungan antara personaliti dengan personaliti. dari sudut psikologi. faktor ini dapat diekploitasikan dengan sebaik mungkin kerana kebanyakan aktiviti seni dalam pendidikan atas sifat semula jadinya tidak dapat mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. iaitu: • Integrasi antara personaliti • Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat • Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat. (b) Aspek Sosiologi Dari segi sosiologi terdapat tiga kategori integrasi. Pergerakan. mempunyai ciri-ciri yang berteraskan demokrasi. Pelajar mahukan dirinya diterima sebagai anggota sesebuah kelompok dan pada masa yang sama mereka juga memerlukan kasih sayang. pada dasarnya merujuk kepada pembelajaran melalui aktiviti pendidikan jasmani. Komunikasi deria sentuh ini mempunyai asas yang boleh menjalin perhubungan sesama manusia yang membawa kepada konsep perpaduan. Menerusi seni dalam pendidikan. Oleh yang demikian. Dalam hubungan ini seni dalam pendidikan mempunyai peranan sebagai agen integrasi. mempunyai kesan pengaruh yang ketara terhadap pelajar. memperakui hakikat prinsip perhubungan minda-tubuh atau istilah lain kepaduan psikomotor. Apabila semua pelajar berpeluang menyertai aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. Namun pelaksanaan prinsip ini masih jauh dari kebenarannya. Ada juga dalam kes-kes tertentu. Aktiviti-aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. Ramai di kalangan pendidik. malahan termasuk a h l i ahli falsafah kontemporari. keperluan untuk belaian 75 . maka akan terbentuklah satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu rasa ketermilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. guru-guru pendidikan jasmani terlalu menekankan aspek bukan fi zikal sehingga mengabaikan aspek fi zikal seperti yang diperlukan. Keperluan untuk belaian berkait rapat dengan keperluan untuk ketermilikan. muzik dan pergerakan itu mempunyai satu titik tolak interaksi sosial yang terjalin menerusi perhubungan deria sentuh. Berdasarkan hakikat ini. Program yang terdapat dalam seni dalam pendidikan bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan pelajar tetapi juga 186 TOPIK 10 INTEGRASI berupaya memenuhi keperluan-keperluan sosial yang asas. pada dasarnya. adalah mahkluk sosial. Kedua-dua keadaan yang melampau ini boleh memberi kesan sampingan kepada pelajar terhadap pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh pelajar sehingga boleh menjejaskan personalitinya. Manusia. aksi-aksi yang terdapat dalam seni dalam pendidikan yang merangkumi aktiviti seni visual. aktiviti seni dalam pendidikan dengan sifatnya yang berkelompok.terjelma dari kepercayaan tentang wujudnya persemadian di antara tubuh dan minda. Dalam kegiatan Seni dalam Pendidikan.

76 . Dalam kebanyakan program disekolah rendah keduadua pendekatan ini dianggap sangat praktik dan memberi makna kepadanya. iaitu (i) Berkait dengan prosedur mengajar: Yang menggabungkan pelbagai bidang pelajaran melalui unitunit kerja. (ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran: Perhubungan terjalin dengan sebegitu rupa membuatkan isi atau kandungan setiap bidang bertambah mapan dalam usaha untuk mempertingkatkan kefahaman dalam bidang-bidang lain yang bersangkutan. Dalam banyak hal pelajaran Seni dalam pendidikan belum diiktiraf sebgai satu subjek yang sah dalam kurikulum kerana penekanan terhadapnya berbeza berbanding dengan penekanan yang diberikan kepada bidangbidang akademik yang lain.sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakkan yang diberi kepada pelajar sebaik sahaja merreka mempersembahkan aktiviti yang mmenarik. Suasana yang sedemikian rupa yang akan mencetuskan perhubungan mesra boleh diwujudkan menerusi program yang terdapat dalam seni dalam pendidikan. Perhubungan antara pelajar dengan pelajar. guru dengan pelajar yang mesra mewujudkan suasana yang harmonis dan ini akan menyebabkan pelajar merasakan bahawa guru dan rakan-rakan mereka prihatin terhadap diri dan menghargai bakat yang mereka miliki. (c) Aspek Pedagogi Integrasi dari sudut pedagogi boleh berlaku dengan dua cara. dan bidang-bidang pelajaran itu akan membantu mengembangkan konsep-konsep dan pemahaman terhadap unit-unit itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful