FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SOAL SELIDIK MENGENAI SEKOLAH BESTARI Assalamualaikum dan salam 1 Malaysia  Soal selidik

ini dilakukan adalah bertujuan mendapatkan maklumat tentang persepsi atau tanggapan guru- guru terhadap konsep sekolah bestari yang direncanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 

Hasil kaji selidik ini akan diolah bagi menyempurnakan laporan kajian dan tugasan kursus sahaja.

Mohon kerjasama dan komitmen daripada guru-guru untuk melengkapkan borang soal selidik ini.

Semuga kerjasama yang diberikan dapat membantu saya memperolehi maklumat yang tepat tentang tahap pemahaman guru-guru mengenai sekolah bestari.

Segala maklumat berkaitan guru-guru akan dirahsiakan dan dapatan daripada kajian adalah sulit.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kerjasama diberikan.

1

Sekolah : [ ] Rendah [ ] Bandar [ ] Menengah [ ] L/Bandar.SEKOLAH BESTARI BAHAGIAN A MAKLUMAT DEMOGRAFI – BUTIRAN DIRI RESPONDEN Arahan : Sila tandakan [ √ ] di ruang berkenaan dan isikan ruangan kosong.BORANG SOAL SELIDIK . Kategori/Gred : [ ] DGA29 [ ] DG41 [ ] DGA32 [ ] DG44 [ ] DGA34 [ ] DG48 6. Jantina : [ ] Lelaki [ ] Perempuan. 1. Opsyen 4. 7. [ ] 31 – 40 tahun [ ] lebih 50 tahun 2. Mata pelajaran Utama diajar : [ ] Bahasa Malaysia [ ] Matematik [ ] Penidikan Islam [ ] Bahasa Inggeris [ ] Sains [ ] Lain-lain 2 . Pengalaman Mengajar : __________ : [ ] kurang 5 tahun [ ] 6-10 tahun : [ ] 16-20 tahun [ ] 11-15 tahun [ ] 17-20 tahun [ ] 21 tahun ke atas 5. Umur : [ ] 20 -30 tahun [ ] 41 -50 tahun 3.

BAHAGIAN B PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN GURU TENTANG SEKOLAH BESTARI (SB) Bagi setiap item. SANGAT TIDAK SETUJU SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU BIL ITEM A-KONSEP DAN OBJEKTIF SB 1 1 1 2 2 2 TIDAK PASTI 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 Anda memahami tentang konsep sekolah bestari Konsep Sekolah Bestari mendukung sistem pendidikan Negara. sila bulatkan mengikut pendapat anda berdasarkan skala diberikan. Penubuhan sekolah bestari adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Negara Ciri-ciri pembelajaran Besari mengutamakan aktiviti berpusatkan pelajar dan berasaskan ICT Faedah-faedah yang diperolehi melalui kurikulum sekolah bestari memberi banyak manafaat kepada semua pihak. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 Konsep sekolah Bestari sesuai dengan strategi pengajaran. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Anda mengetahui matlamat penubuhan Sekolah Bestari. Sekolah Bestari melatih pelajar menjadi cerdas dan pandai menggunakan ICTdalam menghadapi cabaran Wawasan 2020. 3 Konsep Sekolah Bestari sesuai diterapkan dalam sistem pendidikan. Anda faham tentang tanggungjawab dan peranan guru-guru bestari? 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 LIHAT SEBELAH 3 .

2 3 Anda jelas dan faham tentang empat komponen tersebut. 1 2 3 4 5 LIHAT SEBELAH 4 . sila bulatkan mengikut pendapat anda berdasarkan skala diberikan. kreatif dan kritis. 1 2 3 4 5 8 Strategi Pembelajaran Sekolah Bestari mampu melahirkan pelajar yang holistik. SANGAT TIDAK SETUJU SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU BIL ITEM B-PEDAGOGI DAN PERANAN SB 1 1 2 2 TIDAK PASTI 3 3 4 4 5 5 1 Terdapat empat komponen pengajaran dan pembelajaran Bestari. Pembelajaran Besari mengutamakan aktiviti ICT dan 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 berpusatkan pelajar bagi meningkatkan pencapaian yang holistik. Ciri-ciri pedagogi Sekolah Bestari difahami oleh anda dengan jelas. Anda mengetahui pengendalian dan pengurusan pembelajaran Bestari. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 Anda mengetahui elemen-elemen Bestari dalam pengendalian Pembelajaran Bestari. Anda menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran bestari sewaktu mengajar.Bagi setiap item.

1 2 3 4 5 Sekolah Bestari berfungsi untuk mewujudkan transformasi kepakaran pelbagai bidang. 2 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 Sekolah Bestari berfungsi untuk mengisi keperluan modal insan. 1 2 3 4 Cadangan penambahbaikan: Langkah-langkah penambahbaikan dalam pelbagai aspek perlu dilakukan bagi mewujudkan sekolah bestari yang berdaya saing seiring dengan senario pendidikan alaf baru di Malaysia.KURANG SETUJU ITEM BIL C – HASIL GUNA TENAGA 1 1 1 Gaya pembelajaran sekolah Bestari dilaksanakan sepenuhnya di sekolah harian biasa. 1 2 Penggunaan ICT yang meluas di sekolah dapat merealisasikan program Pembestrian Sekolah. [ ]sangat setuju [ ]setuju [ ] tidak setuju 5 SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU TIDAK PASTI 5 5 5 5 5 5 . 1 3 Pembestarian Sekolah dapat dicapai melalui program memperkasakan sekolah kebangsaan.