Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Sinopsis: Modul ini mengandungi dua tajuk utama. Tajuk pertama ’Penilaian dalam Pendidikan Islam’ yang merangkumi Penilaian Formatif dan Sumatif, Bentuk , Pembinaan Jadual Penentu Ujian, Pembinaan Item dan Penilaian PAFA . Tajuk kedua Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam memberi penekanan kepada konsep dan matlamat Pendidikan Islam , Falsafah Pendidikan Islam mengikut al Quran dan as Sunnah , Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar Rashidin serta Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka, Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam dan yang terakhir PrinsipPrinsip Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Pembelajaran:
Selepas mengikuti modul ini anda dapat : 1. Pengetahuan dan maklumat mengenai penilaian dan pelaksanaan penilaian Pendidikan Islam yang sesuai dan berkesan. 2. Membina item soalan mengikut JPU. 3. Memahami konsep penilaian PAFA dan mengaplikasi kaedah penilaian nya kepada pelajar. 4. Memahami dann menghayati konsep, matlamat, falsafah dan sejarah Pendidikan Islam berasaskan al Quran dan as Sunnah . 5. Menjelas dan mengamalkan sifat-sifat sahsiah guru Pendidikan Islam dan etika keguruan Islam 6. Memahami prinsip-prinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

1

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6.1

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian memainkan peranan yang penting dalam Kehidupan kita . Contohnya sebelum anda dianugerah Diploma Perguruan, anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian Merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumt tentang perubahan tingkahlaku seseorang indiividu . Ia terdiri dari satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. bertujuan : • • • Mengesan pencapaian hasil pembelajaran Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Ujian merupakan alat pengukuran. Pengujian Tahukah anda apa yang dimaksudkan

Pengukuran Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitaif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Tujuan pengukuran: • • • • • Mengesan hasi-hasil pembelajaran Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain Mengesan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh murid-murid Bagi mendapatkan maklumat untuk o o o Penilaian Bimbingan Kecekapan guru Rekod prestasi dan profil murid

2

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. Ia melibatkan proses menentu . mengetahui keberkesanan pengajarannya. Perhubungan di antara penilaian. guru dapat : • • • • • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat.Islam Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif.Modul 3 :KPLI Peng. dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. pengukuran dan pengujian Pengujian Penilaian 3 . Dalam konteks pendidikan. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Tujuan penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. merancang dan mengubahsuai pengajarannya. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Falsafah dan Sejarah P. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Melalui penilaian.

Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Penilaian sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara 4 . Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan.Modul 3 :KPLI Peng. Contohcontoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Falsafah dan Sejarah P. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Dengan itu kaedah dan isi pelajaran boleh disediakan. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan gred atau kedudukan di dalam kelas.Islam Pengujian Pengukuran Penilaian Jenis Penilaian Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif: Penilaian Formatif Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan muridmurid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad.

sederhana. Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada: • mata pelajaran • tajuk-tajuk yang dinilai • peringkat kebolehan murid yang dinilai • wajaran aras kesukaran: mudah. Falsafah dan Sejarah P. sukar Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran. 5 . Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan bantuan JPU guru dapat merangkakan tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom.Modul 3 :KPLI Peng. Merancang penilaian. guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. hasil pembelajaran murid dicatatkan secara spesifik. Untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan dalam jadual penentuan ini. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Bilangan peratus soalan bagi sesuatu tajuk perlu ditunjukkan. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara.Islam berpusat. Bidang dan Bentuk Penilaian Bidang pembelajaran yang diuji dalam Pendidikan Islam meliputi :    Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: • Pemerhatian • Lisan • Penulisan Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: • hasil pembelajaran yang hendak dinilai. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Dalam pelaksanaan penilaian. kaedah penilaian dan instrumen penilaian yang perlu digunakan.

menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. ujian bertulis • Mengesan pencapaian .mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program .mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . • Mengesan kemajuan . Falsafah dan Sejarah P.tidak memerlukan instrumen yang khusus. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : • Mengesan serta-merta . lembaran kerja. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan.mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian . skala kadar. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . ujian bertulis dan ujian lisan Penilaian secara pemerhatian Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: • • • • • • • • sikap perlakuan/amalan amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial kemahiran belajar kemahiran kinestetik kemahiran literasi komputer 6 . perkembangan dan kemajuan murid.Modul 3 :KPLI Peng.perlu dirancang secara individu .perlu dirancang secara individu atau kumpulan .Islam • kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai.dijalankan dengan menggunakan senarai semak.

• Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.syarahan .Modul 3 :KPLI Peng. Penilaian secara lisan.penggunaan bahasa yang tepat . • Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Falsafah dan Sejarah P.bercerita .kefasihan menghafaz .murid dengan guru .Islam • kemahiran mereka cipta • Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan.pengetahuan fakta .kefahaman konsep .gaya persembahan .perbahasan . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.soal jawab .kecekapan mendengar .bacaan kuat . • Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .perbincangan . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .nyanyian 7 .hafazan .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: .kecekapan mencongak .temu bual .murid dengan murid .murid dengan bahan pembelajaran • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: . buku skrap.sebutan dalam berbahasa .

. .mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. Instrumen Penilaian Penulisan • Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .mendengar dan memberi respon secara lisan • Penilaian lisan membolehkan guru : . • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: .deklamasi sajak . .latihan dan ujian bertulis . jadual.huraian atau tafsiran peta. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: . Penilaian secara penulisan.karangan .mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. Falsafah dan Sejarah P. pernyataan. .laporan projek/kerja kursus/folio .Modul 3 :KPLI Peng. .mengesan kelancaran dalam sebutan. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.kemahiran menulis 8 . • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan.aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. .Islam .aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. .soalan.mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. graf atau carta.pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.

Melabel . kaedah atau prosedur. perkara yang berikut mestilah diambil kira: .mentafsir . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .mengaplikasi . Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.Memerihal .menyusun idea .soalan subjektif .Modul 3 :KPLI Peng.bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan . Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.Melakar 9 .Mentakrif .soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.skema pemarkahan disediakan • Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .Mengingati kembali .soalan menepati kemahiran yang akan diuji .aras kesukaran soalan dipelbagaikan .penggunaan tanda baca .menilai • Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.Menyenarai . istilah. Contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik.Islam .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami .perbendaharaan kata . Falsafah dan Sejarah P. konsep asas dan prinsip Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .Mengenal pasti .

. hukum atau fakta asas. Falsafah dan Sejarah P. menterjemah dan menginterpretasi fakta.mengasingkan .menjelaskan melalui contoh . 10 .menerangkan .membanding dan membeza . prinsip.mengubahsuai .Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kepada bahagian-bahagian kecil.mengira .Melukis . konsep dan prinsip.memilih .menjana idea .Memadan .membuat inferens .mencerakin .menghuraikan . .mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen.mentafsir bahan atau idea. membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan.membuat urutan .memberi contoh .mengukur .menambah .mengawal pembolehubah .menghubungkait .menunjuk cara .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .mencirikan .mengelas Mengaplikasi Menguji lebolehan calon menggunakan konsep.mengubah .Menulis Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami. .menyukat . . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .meramalkan .membuat andaian .menukar .menganggar .Modul 3 :KPLI Peng.Menama .Menyatakan . .menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: .menghitung .merangkakan trend masa depan .menjelaskan dengan contoh .menentukan .

membuat gambaran mental .mendefinisikan secara operasi .menganologi .menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .menyokong Jadual Penentuan Ujian (JPU) Tajuk ini agak sukar difahami… Sila hubungi pensyarah/pembimbing anda jika menghadapi masalah Jadual Penentuan Ujian dikenali juga dengan nama Test Blue Print atau Test Specification. JPU merupakan satu matrik yang terdiri dua paksi kandungan (paksi menegak) dengan paksi aras kemahiran ( paksi melintang ).menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.mengesan kecondongan .menggabungkan .membuat keputusan .meringkaskan .mengkonsepsikan .menyelesaikan masalah Mensintesis Menguji kebolehan calon untuk mengabungkan idea-idea kecil.mengeksperimen . . .merangkakan .Modul 3 :KPLI Peng.mewajarkan . Falsafah dan Sejarah P.menaksir . .merancang . mentafsir dan membuat suatu rumusan.mengkritik .mereka cipta .berkomunikasi . Dalam ruangan aras 11 .membuat kesimpulan .membuat hipotesis .menggunakan perhubungan ruang dan masa .mentafsir .membina . .mereka bentuk Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran. tugasan atau kaedah. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

Falsafah dan Sejarah P. Bahan-bahan itu boleh dicatatkan secara ringkas atau secara topic demi topic seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran. iii. Bilangan item: mengikut bentuk ujian. Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. Kepayahan item: dalam lingkungan 20% hingga 80% Kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. v. Membolehkan perbandingan dengan ujin yang lain.Modul 3 :KPLI Peng. iv. x. Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa. ii. iv. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JPU adalah seperti berikut: i. Menjadi panduan membentuk format ujian. v. viii. Ibadah. Secara am objektif pengajaran dinyatakan dalam kurikulum pelajaran dan secara khusus terdapat dalam sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan. Kandungan ujian : topik-topik Aras kemahiran: taksonomi objektif pendidikan Pemberatan dalam peratus pada kandungan dan aras kemahiran: panjang masa mengajar dan kepentingan. vi. esei. Tiap-tiap pelajran mempunyai penekanan aras kemahiran yang berbeza sesuai dengan objektif mata pelajaran berkenaan. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan. Aqidah. ix. Bentuk atau format ujian: objektif.Islam kemahiran pula dicatatkan objektif pengajaran yang biasanya disesuaikan dengan taksonomi objektif pendidikan. Memastikan terdapat perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai). kandungan dan aras kemahiran. Paksi Kandungan: Dalam paksi kandungan dicatatkan bahan yang diajar. Sirah dan Akhlak. vi. iii. 12 . kerja kursus dan lain-lain. Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan. ii. Menjadi panduan membentuk soalan. Komponen Utama Dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Boleh juga dibuat secara ringkas dan am yang mana sukatan dibahagigkan kepada skopskop yang luas seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dibahagikan kepada Tilawah Al-Quran. amali. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . vii.

pemberatan tentulah berdasarkan kepada keluasan isi pelajaran dan panjang waktu yang diperuntukkan kepadanya. Perbanyakkan soalan beraras kepayahan sederhana antara 40% hingga 60%. Menukarkan pemberatan waktu kepada peratus dan dicatatkan di hujung paksi tersebut. Menyelaraskan kemahiran. iii. Falsafah dan Sejarah P. kepayahan sederhana boleh menambah sisihan lazim dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan bentuk soalan. Model yang digunkan ialah taksonomi pendidikan iaitu domain kognitif. Untuk ujian bilik darjah pemberatan bolehlah didasarkan kepada rasa penting terhadap sesuatu topic atau tajuk yang diajar pada sesuatu ketika. Soalan mudah iaitu lebih kurang 70% daripada calon boleh menjawabnya. Paksi Aras Kemahiran: Dalam paksi ini mengandungi objektif pengajaran yang merupakan perubahan tingkah laku dan kemahiran-kemahiran yang diharapkan pada tiap-tiap topic dalam paksi kandungan. Kepayahan soalan: Secara kuantitatif kepayahan soalan adalah dimaksudkan peratus calon yang boleh menjawab dengan betul pada sesuatu soalan. min kepayahan ujian sebaik-baiknya ialah 50%. bilangan soalan dengan aras Elok anda 13 berehat dahulu… Sambil itu baca catatan ringkas anda…! . boleh menjadi motivasi kepada calon-calon yang lemah. afektif dan psikomotor. Walaupun begitu soalan yang mudah dan sukar harus juga dimasukkan ke dalam ujian. Soalan yang sukar pula lebih kurang 30% daripada calon dapat menjawabnya.Modul 3 :KPLI Peng. Membahagikan peratus itu kepada bentuk soalan yang sesuai objektif atau esei. boleha menjadi pencabar kepada calon-calon yang bijak. Proses pemberatan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: • • • iv. Paksi Pemberatan: Pemberatan adalah penekanan yang patut diberikan kepada tiap-tiap topic dan kemahiran. Untuk ujian pencapaian bersifat rujukan norma. Terdapat kajian menunjukkan soalan-soalan beraras ujian. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Untuk sesuatu ujian yang lebih luas penggunaannya. ii.Islam Pembahagian begini hanya sesuai untuk menghasilkan rumusan dan kurang memberi faedah kepada guru dan penggubal soalan. Semakin besar peratus semakin mudahlah sesuatu soalan itu.

topic-topik dan cadangan penilaian yang juga menyebutkan kerja kursus serta kerja amali. Buat rumusan format seperti contoh berikut: Rumusan Format Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Panjang Masa : 2 jam Bentuk : Objektif dan esei Markah : 100 Objektif Esei Masa 1 jam 1 jam Markah 40 60 Bilangan soalan 40 3 Markah 1 soalan 1 20 Masa bagi setiap soalan 1. bahagian. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pemberatan markah. 14 mengikut aras. Perkara Carta aliran proses menyediakan JPU: Pilih tajuk yang hendak dinilai. Sebaik-baiknya kerja kursus dan amali tidak berulang secara tepat dalam ujian/peperiksaan.5 minit 20 minit Langkah 3: Senaraikan tajuk/topik yang hendak diuji dan masa kuliah yang diperuntukkan bagi setiap tajuk. Fahamkan falsafah. Tentukan bilangan soalan . Langkah 2: Tentukan format ujian/peperiksaan iaitu dari segi tempoh ujian. jenis soalan. objektif. Tentukan Hasil Pembelajaran. bilangan soalan peruntukan masa bagi setiap bahagian. Falsafah dan Sejarah P.Islam Langkah Menyediakan JPU Langkah 1: Kaji objektif ujian dan sukatan pelajaran berkenaan.Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng. Contoh JPU Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Solat Lima Waktu Kandungan Pengetahuan M Pengertian Bilangan Waktu Rukun Sd S Kefahaman M Sd S Aras Kemahiran Aplikasi M Sd S Analisis M Sd S Sintesis M Sd S Penilaian M Sd S Jumlah % 15 . Falsafah dan Sejarah P.Islam Tulis bilangan berkenaan. soalan dalam petak Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar.

format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan.Islam Hikmah Jumlah % ( M = Mudah. c. 8. Contoh: inferens. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. S = Sukar ) Nota: Tidak semua peringkat hasil pembelajaran dan aras kemahiran Mesti diuji dalam sesuatu penilaian/ujian.3 Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan d. Sukatan Pelajaran. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘……….’: 16 . Aras kemahiran boleh diubahsuai kepada mudah dan sukar.Modul 3 :KPLI Peng. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. e. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Bahasa: a. Falsafah dan Sejarah P. b. Sekiranya terdapat istilah lain. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Sd = Sederhana.

Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Contoh: inferens. h. Falsafah dan Sejarah P. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan i. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Bahasa: f. Sekiranya terdapat istilah lain. Jenis-jenis ujian: JENIS UJIAN 17 OBJEKTIF SUBJEKTI F . g.Islam Contoh: ‘ Idgham’. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran .Modul 3 :KPLI Peng. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. j.’: Contoh: ‘ Idgham’. Sukatan Pelajaran.

mudah dan jitu. dilahirkan dikenali dengan nama tahun ______ 18 . Taurat Al-Quran ( ) ) Tahun Nabi Muhammad s. ? ii. Tandakan (√ ) bagi kenyataan yang benar dan (X) bagi kenyataan yang salah. Falsafah dan Sejarah P. Jawapan bagi ujian objektif adalah pendek. Pemarkahan adalah objektif .Islam a. Nabi Muhammad Nabi Musa v. Item padanan. Ujian Objektif.a.cepat. Item Aneka pilihan.a. Didapati lebih sesuai menguji kebolehan calon di aras kognitif yang rendah iaitu pengetahuan. (a) Rukun Islam empat perkara ( (b) Rukun Iman enam perkara iv. Item benar-salah. Sebaliknya ujian objektif gagal menguji kebolehan calon untuk memilih. Contoh-contoh ujian objektif adalah seperti berikut: i. menyusun dan menyatukan idea. iii. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Item jawapan pendek.w. Walaubagaimana pun kajian menunjukkan jika ujian objektif digubal dengan teliti boleh juga menguji kebolehan calon di aras kognitif tinggi.Modul 3 :KPLI Peng. kefahaman dan aplikasi. Item melengkapkan. Rukun Iman mempunyai __________ perkara. ____________________________________ Siapakah nama ibu Nabi Muhammad s. Ujian ini dipanggil sedemikian kerana pemeriksa yang lain akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas jawapan objektif yang sama.w.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Jawapan calon mungkin bebas atau terhad. 2. Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun dan menghuraikan ideaidea. Sekiranya bebas. Tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi seperti analisis. aplikasi dan jika digubal dengan teliti boleh menguji aras yang lebih tinggi. Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas. sintesis dan penilaian. 7. Objektifnya aras tinggi. 4. Jawapan yang sama akan diberikan markah yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriks yang berlainan.Islam (a) Rusa (b) Harimau (c) Kuda (d) Gajah Kelebihan Ujian Objektif 1. 5. Kelemahan Ujian Objektif 1. 4. 5. Mungkin menggalakkan calon-calon meneka jawapan. Item ujian boleh dinyatakan dalam bahasa yang mudah. Dapat menguji aras kognitif di peringkat pengethuan. b. masa dan perbelanjaan. Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga. Unsur emosi pemeriksa tidak akan mempengaruhi pemarkahan. Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberi jawapan secara lisan atau bertulis. Calon boleh berlatih menjawab soalan-soalan objektif bagi tahun-tahun lalu boleh meningkatkan taraf pencapaian. ujian subjektif boleh dibahagikan kepada dua jenis. Berdasarkan kepada jawapan calon. Falsafah dan Sejarah P. Dapat meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas. jawapan itu adalah dalam bentuk esei dan sekiranya terhad ia mungkin merupakan satu ayat sahaja (struktur). kefahaman dan aplikasi dengna berkesan. 3.Modul 3 :KPLI Peng. Bertujuan menguji kebolehan pelajar pada aras kefahaman. 3. 2. Ujian Subjektif. 6. iaitu: 19 .

Unsur subjektif semasa pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. 20 . Contoh: Tulis rukun-rukun Iman di ruangan berikut mengikut urutan. Jawapan tidak terhad (esei). Jawapan terhad (struktur). 7. Calon-calon dapat diuji kebolehan untuk menyususn. 4. Kelemahan Ujian Subjektif 1. 5.Modul 3 :KPLI Peng. __________________________________________ 3. 1.Islam i. Kelebihan Ujian Subjektif 1. Merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana seorang calon dapat menerangkan idea-ideanya. Falsafah dan Sejarah P. __________________________________________ 5. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. 6. mengatur. Jenis soalan ini menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. menganalisis dan membuat sintesis idea-idea meraka. Jawapan yang diberikan hanya merupakan satu ayat atau satu frasa sahaja. __________________________________________ ii. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran 3. Mudah untuk dibina dan ditadbir 2. dan membentangkan jawapan yang difikirkan sesuai. soalan ini membenarkan calon memilih. Jenis Contoh: Terangkan peranan ibadat haji dalam menyatukan umat Islam. __________________________________________ 2. __________________________________________ 4. Peluang untuk menipu atau meniru jawapan dikurangkan. 8. Dapat mengukuh hasil pembelajaran yang kompleks. Menggalakkan calon menyediakan diri menghadapi ujian dengan meneka kepada kemahiran menyusun dan membuat sintesis isi jawapan.

4. 3. keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan. dengan perkataan lain. memahami. 3. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang. Markah yang tinggi bagi soalan pertama mungkin mempengaruhi markah bagi soalan-soalan seterusnya. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. Tujuan 1. Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA.Islam 2. menentukan kejayaan 100%. Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Beberapa perkara asas fardhu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh factor-faktor yang kurang relevan yang panjang atau pendek. Pemarkahan juga dipengaruhi oleh bentuk emosi pemeriksa. 5. 6. 21 . Peraturan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 1. Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. Menimbul dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan harian. 4. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . yang hendak dipastikan supaya setiap murid benar-benar mengetahui. Penilaian PAFA hendaklah dimulakan dari tahun 1 hingga tahun 6 (UPSR). mengamal dan menghayati dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. 2.Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (PMR) dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 (SPM) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan esei terbatas. Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA. Kesan halo mungkin dapat memainkan peranan.

Islam 2. Penilaian akhir PAFA dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). 5. 13. Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama rekod perpindahan pelajar ke sekolah lain. 9. Penilaian dijalankan sendiri oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa yang sesuai. Guru boleh meneruskan penilaian kepada murid yang menguasai kod-kod seterusnya. Murid hendaklah diberitahu lebih awal. 4. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). murid hendaklah diberi masa. Penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 14. Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian di peringkat sekolah menggunakan format sijil yang disediakan. 7. Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna. sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. 8. 6. Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. Pencapaian LULUS dalam dalam sesuatu KOD / TAJUK ialah apabila murid faham sesuatu tajuk dan dalam hal ibadah dpat mengamalkan MINIMA yang dikira SAH dari segi syarak. Falsafah dan Sejarah P. 11. 10. Murid ini boleh dinilai semula sebagai pengukuhan. Sepanjang tempoh penilaian tersebut.Modul 3 :KPLI Peng. Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. 12. 3. Murid diperakui LULUS dalam keseluruhan penilaian PAFA apabila mereka berjaya memahami dan menmgamalkan SEMUA KOD / TAJUK soalan yang telah ditetapkan. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang ditetapkan. Laporan juga perlu sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING 22 . Pemantauan proses pelaksanaan penialain PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. Soalan dan jawapan penilaian tidak rahsia sebagaimana yang telah dicadangkan dalam buku panduan. peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Pencapaian Individu dan Borang Berkelompok.

5 (SPM) Kemaskini boring berkelompok PMR dan SPM Menghantar keputusan penuh PAFA/ Disket ke Unit/ Bahagian Peperiksaan (JPN) 5. Falsafah dan Sejarah P.2 3.3 Ting 4 3.2 Ting. JADUAL TINDAKAN PELAKSANAAN UJIAN PAFA (PMR DAN SPM) Sept Mac Ogs Feb Bil 1 Tindakan Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA Penyediaan Fail PAFA (borang berkelompok) Pelaksanaan PAFA 3. 3 (PMR) 3.Islam diserahkan kepada Bahagian / Unit Peperiksaan.1 Ting.4 Ting. menurut prosedur yang disediakan. Jabatan Pendidikan Negeri.1 PMR 5. 1.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .2 SPM Mengemaskini rekod pencapaian individu murid yang akan berpindah sekolah baru (sekiranya ada) Penyetaraan daripada Kementerian/JPN/ Bahagian/ Daerah OKt Mei Jan Jun Apr Jul Catatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 3 4 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 7 Mengikut taqwim pihak berkenaan 23 .

pakaian dan tempat dari najis Cara Berwuduk Cara Bertayammum Cara mandi wajib Azan dan Iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa 1 2 3 4 5 24 .Islam AGIHAN KOD PAFA (UPSR. PMR DAN SPM) TINGKATAN KOD DINILAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.Modul 3 :KPLI Peng. Falsafah dan Sejarah P. pakaian dan tempat dari najis Cara Berwudhuk Cara Bertayammum Cara Mandi Wajib Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa Adab Terhadap Ibu bapa Ihsan Kewajipan Menutup Aurat Batas Pergaulan Dalam Islam Mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

Islam 13 14 15 16 17 15 Adab terhadap ibu bapa Perkahwinan Ihsan Kewajipan menutup aurat Batas pergaulan dalam Islam Ihsan Sila rujuk buku panduan PAFA untuk maklumat lanjut mengenai perincian kod di atas…..Modul 3 :KPLI Peng. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu. PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh. guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. bersabarlah dalam menuntut ilmu! PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Konsep PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM Pentaksiran ini dikendalikan oleh guru 100% disekolah. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Dalam PKSR. Melalui proses penilaian yang berterusan. Falsafah dan Sejarah P. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: • • 25 . Penilaian ini dapat mnempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid PRINSIP • penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis.

kemahiran kenestetik 15. kemahiran belajar 6. kemahiran berfikir 3. kemahiran bersosiali 9. kemahiran amali 7. Falsafah dan Sejarah P. bahan pembelajaran 16. minat Tujuan Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. daya kreatif 10. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . perlakuan dan amalan nilai-nilai murni 12. kemahiran mengira 5. kemahiran berbahasa 4. kemahiran manipulatif 8. kesihatan dan kecergasan 14.Islam 1. kemahiran proses sains 11.Modul 3 :KPLI Peng. pengetahuan 2. sikap 13. 26 .

soal jawabsecara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkatpenguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS.Menekan penilaian secara tak formal.Islam 1. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna. 5. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 4. 4. Ciri 1. Falsafah dan Sejarah P. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan membaiki pembelajaran seterusnya. Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS. 5. Cara Pelaksanaan 27 . Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. jasmani dan emosi dinilai. seperti pemerhatian.Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiridan bukan diuruskan secara berpusat. rohani. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantuperkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan denganpendidikan. bimbingan dan ajaran guru. U n t u k m e n y e d i a k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n d i r i d a l a m a l a m k e h i d u p a n manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran. 6. 3.Modul 3 :KPLI Peng. 2. pengajaran mengikut maklumatpenilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa. 3.Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik.Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar sepertiintelek. 6. 2.

5.Modul 3 :KPLI Peng. Jelaskan jenis-jenis penilaian beserta dengan contoh yang sesuai. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Melapor (jika perlu) Guru boleh meneruskan penilaian dengan melaksanakan tindakan susulan samada secara serta merta atau terancang. Penilaian Alternatif Bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah Jenis penilaian alternatif yang boleh digunakan oleh guru ialah • • • Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian Selepas membaca nota . Menganalisis Maklumat 6. Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah. 6. Nyatakan perbezaan antara penilaian formatif sumatif. 3. 2.Islam Pelaksanaan PKSR yang sistematik perlu mengikut langkah-langkah : 1. Melaksanakan penilaian : pemerhatian/lisan/penulisan 4. Merekod 5. Bina item soalan objektif dan soalan subjektif meliputi bidang alQuran. Huraikan kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU). selesaikan tugasan di bawah ! TUTORIA L 1. Mengapakah penilaian penting? 4. dengan penilaian 28 . Merancang : menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian 2. Falsafah dan Sejarah P. Membina Instrumen : membuat Jadual Penentuan dan membina soalan/instrumen 3. Nyatakan tujuan utama penilaian PAFA.

sila rujuk semula nota yang disediakan RUMUSAN 1. 8. A9. Bincangkan dengan pensyarah anda bagaimana prosedur penilaian PAFA dijalankan. 2. Contoh: i. Sekiranya anda masih kurang jelas.Modul 3 :KPLI Peng.1 : Ujian secara amali atau lisan Tahniah ! Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda. L1. Penilaian PAFA adalah suatu proses bimbingan dan penilaian yang berterusan sehingga murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minima. Bincangkan perbezaan antara Penilaian Kendalaian Sekolah dengan Penilaian Berpusat. A/L9.1 : Ujian secara lisan dan amali iv. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Islam 7. Falsafah dan Sejarah P. SELAMAT MAJU JAYA ! 29 .1 ii.4 : Ujian secara lisan sahaja : Ujian secara amali sahaja iii. Penilaian PAFA dijalankan secara lisan (L) dan amali (A) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. LA 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful