Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Sinopsis: Modul ini mengandungi dua tajuk utama. Tajuk pertama ’Penilaian dalam Pendidikan Islam’ yang merangkumi Penilaian Formatif dan Sumatif, Bentuk , Pembinaan Jadual Penentu Ujian, Pembinaan Item dan Penilaian PAFA . Tajuk kedua Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam memberi penekanan kepada konsep dan matlamat Pendidikan Islam , Falsafah Pendidikan Islam mengikut al Quran dan as Sunnah , Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar Rashidin serta Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka, Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam dan yang terakhir PrinsipPrinsip Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Pembelajaran:
Selepas mengikuti modul ini anda dapat : 1. Pengetahuan dan maklumat mengenai penilaian dan pelaksanaan penilaian Pendidikan Islam yang sesuai dan berkesan. 2. Membina item soalan mengikut JPU. 3. Memahami konsep penilaian PAFA dan mengaplikasi kaedah penilaian nya kepada pelajar. 4. Memahami dann menghayati konsep, matlamat, falsafah dan sejarah Pendidikan Islam berasaskan al Quran dan as Sunnah . 5. Menjelas dan mengamalkan sifat-sifat sahsiah guru Pendidikan Islam dan etika keguruan Islam 6. Memahami prinsip-prinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

1

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6.1

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian memainkan peranan yang penting dalam Kehidupan kita . Contohnya sebelum anda dianugerah Diploma Perguruan, anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian Merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumt tentang perubahan tingkahlaku seseorang indiividu . Ia terdiri dari satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. bertujuan : • • • Mengesan pencapaian hasil pembelajaran Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Ujian merupakan alat pengukuran. Pengujian Tahukah anda apa yang dimaksudkan

Pengukuran Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitaif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Tujuan pengukuran: • • • • • Mengesan hasi-hasil pembelajaran Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain Mengesan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh murid-murid Bagi mendapatkan maklumat untuk o o o Penilaian Bimbingan Kecekapan guru Rekod prestasi dan profil murid

2

Tujuan penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru.Modul 3 :KPLI Peng.Islam Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. merancang dan mengubahsuai pengajarannya. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. guru dapat : • • • • • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. mengetahui keberkesanan pengajarannya. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Dalam konteks pendidikan. Perhubungan di antara penilaian. Falsafah dan Sejarah P. Ia melibatkan proses menentu . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pengukuran dan pengujian Pengujian Penilaian 3 . Melalui penilaian. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya.

Contohcontoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara 4 . Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Dengan itu kaedah dan isi pelajaran boleh disediakan.Modul 3 :KPLI Peng. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Penilaian sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan gred atau kedudukan di dalam kelas.Islam Pengujian Pengukuran Penilaian Jenis Penilaian Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif: Penilaian Formatif Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan muridmurid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Falsafah dan Sejarah P. Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks.

5 . Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada: • mata pelajaran • tajuk-tajuk yang dinilai • peringkat kebolehan murid yang dinilai • wajaran aras kesukaran: mudah. Dengan bantuan JPU guru dapat merangkakan tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Kementerian Pendidikan Malaysia.Islam berpusat. Merancang penilaian. Bilangan peratus soalan bagi sesuatu tajuk perlu ditunjukkan. guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. Bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan dalam jadual penentuan ini. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. sederhana. Untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi. Bidang dan Bentuk Penilaian Bidang pembelajaran yang diuji dalam Pendidikan Islam meliputi :    Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: • Pemerhatian • Lisan • Penulisan Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: • hasil pembelajaran yang hendak dinilai. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. hasil pembelajaran murid dicatatkan secara spesifik. sukar Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran. kaedah penilaian dan instrumen penilaian yang perlu digunakan. Dalam pelaksanaan penilaian.

mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . • Mengesan kemajuan . lembaran kerja. ujian bertulis • Mengesan pencapaian . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan.dijalankan dengan menggunakan senarai semak.menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. ujian bertulis dan ujian lisan Penilaian secara pemerhatian Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: • • • • • • • • sikap perlakuan/amalan amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial kemahiran belajar kemahiran kinestetik kemahiran literasi komputer 6 . skala kadar. perkembangan dan kemajuan murid.mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program .perlu dirancang secara individu . Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : • Mengesan serta-merta .perlu dirancang secara individu atau kumpulan .Islam • kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. Falsafah dan Sejarah P.tidak memerlukan instrumen yang khusus.mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian .Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

nyanyian 7 .murid dengan murid .gaya persembahan . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .bacaan kuat . • Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .kecekapan mencongak .hafazan .kefasihan menghafaz .perbahasan .sebutan dalam berbahasa .temu bual .kefahaman konsep . Falsafah dan Sejarah P.Islam • kemahiran mereka cipta • Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. buku skrap.penggunaan bahasa yang tepat .bercerita .murid dengan bahan pembelajaran • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: .syarahan .murid dengan guru . Penilaian secara lisan. • Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.perbincangan .pengetahuan fakta .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: .soal jawab .kecekapan mendengar .Modul 3 :KPLI Peng. • Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.

pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.soalan.kemahiran menulis 8 . ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.karangan .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. jadual. Penilaian secara penulisan.mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.Modul 3 :KPLI Peng.deklamasi sajak .huraian atau tafsiran peta.laporan projek/kerja kursus/folio . .latihan dan ujian bertulis .Islam . Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: .mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.mengesan kelancaran dalam sebutan. . graf atau carta. . • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. .aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . . pernyataan. . . Falsafah dan Sejarah P. Instrumen Penilaian Penulisan • Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .mendengar dan memberi respon secara lisan • Penilaian lisan membolehkan guru : .

menyusun idea .Mengenal pasti . Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami .mengaplikasi . Contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik. konsep asas dan prinsip Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan . kaedah atau prosedur.aras kesukaran soalan dipelbagaikan . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .soalan subjektif .menilai • Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.mentafsir . perkara yang berikut mestilah diambil kira: .Melakar 9 .Islam .soalan menepati kemahiran yang akan diuji .skema pemarkahan disediakan • Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: . Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.Memerihal .Menyenarai . Falsafah dan Sejarah P.Mengingati kembali .Melabel .Mentakrif . istilah.penggunaan tanda baca .soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.Modul 3 :KPLI Peng.perbendaharaan kata .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .

Menulis Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.mengawal pembolehubah .Melukis . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .mengira .memilih .mengelas Mengaplikasi Menguji lebolehan calon menggunakan konsep.menentukan .menjelaskan melalui contoh .menghitung .mencerakin .membuat urutan . 10 .Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.menjana idea .menyukat . menterjemah dan menginterpretasi fakta.mentafsir bahan atau idea. membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan. konsep dan prinsip.menunjuk cara .menghuraikan . hukum atau fakta asas.Modul 3 :KPLI Peng.menukar . Falsafah dan Sejarah P.mengubah .Menyatakan . . .mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. prinsip.merangkakan trend masa depan .Memadan .menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kepada bahagian-bahagian kecil.mengubahsuai .menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: .menjelaskan dengan contoh .mengukur .Menama . .mencirikan .menerangkan .menambah . .meramalkan .mengasingkan .memberi contoh . .menganggar .membuat andaian .membuat inferens .membanding dan membeza .menghubungkait .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .

mentafsir dan membuat suatu rumusan. tugasan atau kaedah.menyokong Jadual Penentuan Ujian (JPU) Tajuk ini agak sukar difahami… Sila hubungi pensyarah/pembimbing anda jika menghadapi masalah Jadual Penentuan Ujian dikenali juga dengan nama Test Blue Print atau Test Specification. . Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .menggunakan perhubungan ruang dan masa .membuat keputusan .menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.meringkaskan .mereka cipta .menganologi .merangkakan .membuat gambaran mental .menyelesaikan masalah Mensintesis Menguji kebolehan calon untuk mengabungkan idea-idea kecil.membina .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .berkomunikasi .mengkritik . .mentafsir .membuat hipotesis .menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.menggabungkan .membuat kesimpulan .mereka bentuk Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.menaksir .mengeksperimen .mengkonsepsikan .Modul 3 :KPLI Peng.mengesan kecondongan . .mewajarkan . JPU merupakan satu matrik yang terdiri dua paksi kandungan (paksi menegak) dengan paksi aras kemahiran ( paksi melintang ). . Dalam ruangan aras 11 .merancang .mendefinisikan secara operasi .

Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan. viii. iv. Paksi Kandungan: Dalam paksi kandungan dicatatkan bahan yang diajar. vii. Secara am objektif pengajaran dinyatakan dalam kurikulum pelajaran dan secara khusus terdapat dalam sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan. vi. iv. esei. iii. kerja kursus dan lain-lain. Kepayahan item: dalam lingkungan 20% hingga 80% Kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Falsafah dan Sejarah P. Menjadi panduan membentuk soalan.Islam kemahiran pula dicatatkan objektif pengajaran yang biasanya disesuaikan dengan taksonomi objektif pendidikan. 12 . Bilangan item: mengikut bentuk ujian. Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JPU adalah seperti berikut: i. Ibadah. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. iii.Modul 3 :KPLI Peng. Menjadi panduan membentuk format ujian. v. Aqidah. ix. Memastikan terdapat perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai). Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. v. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Kandungan ujian : topik-topik Aras kemahiran: taksonomi objektif pendidikan Pemberatan dalam peratus pada kandungan dan aras kemahiran: panjang masa mengajar dan kepentingan. kandungan dan aras kemahiran. Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. ii. Sirah dan Akhlak. Membolehkan perbandingan dengan ujin yang lain. ii. Komponen Utama Dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. x. Bahan-bahan itu boleh dicatatkan secara ringkas atau secara topic demi topic seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan. Tiap-tiap pelajran mempunyai penekanan aras kemahiran yang berbeza sesuai dengan objektif mata pelajaran berkenaan. Boleh juga dibuat secara ringkas dan am yang mana sukatan dibahagigkan kepada skopskop yang luas seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dibahagikan kepada Tilawah Al-Quran. Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa. vi. Bentuk atau format ujian: objektif. amali.

Untuk ujian bilik darjah pemberatan bolehlah didasarkan kepada rasa penting terhadap sesuatu topic atau tajuk yang diajar pada sesuatu ketika. Untuk ujian pencapaian bersifat rujukan norma. Proses pemberatan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: • • • iv. Membahagikan peratus itu kepada bentuk soalan yang sesuai objektif atau esei. Model yang digunkan ialah taksonomi pendidikan iaitu domain kognitif. Soalan mudah iaitu lebih kurang 70% daripada calon boleh menjawabnya. kepayahan sederhana boleh menambah sisihan lazim dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan bentuk soalan. Paksi Pemberatan: Pemberatan adalah penekanan yang patut diberikan kepada tiap-tiap topic dan kemahiran. Falsafah dan Sejarah P. Semakin besar peratus semakin mudahlah sesuatu soalan itu. iii.Islam Pembahagian begini hanya sesuai untuk menghasilkan rumusan dan kurang memberi faedah kepada guru dan penggubal soalan. Kepayahan soalan: Secara kuantitatif kepayahan soalan adalah dimaksudkan peratus calon yang boleh menjawab dengan betul pada sesuatu soalan. Menukarkan pemberatan waktu kepada peratus dan dicatatkan di hujung paksi tersebut. Terdapat kajian menunjukkan soalan-soalan beraras ujian. Paksi Aras Kemahiran: Dalam paksi ini mengandungi objektif pengajaran yang merupakan perubahan tingkah laku dan kemahiran-kemahiran yang diharapkan pada tiap-tiap topic dalam paksi kandungan. Soalan yang sukar pula lebih kurang 30% daripada calon dapat menjawabnya. boleha menjadi pencabar kepada calon-calon yang bijak. Walaupun begitu soalan yang mudah dan sukar harus juga dimasukkan ke dalam ujian. ii. afektif dan psikomotor. pemberatan tentulah berdasarkan kepada keluasan isi pelajaran dan panjang waktu yang diperuntukkan kepadanya. boleh menjadi motivasi kepada calon-calon yang lemah. min kepayahan ujian sebaik-baiknya ialah 50%. Untuk sesuatu ujian yang lebih luas penggunaannya. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng. bilangan soalan dengan aras Elok anda 13 berehat dahulu… Sambil itu baca catatan ringkas anda…! . Perbanyakkan soalan beraras kepayahan sederhana antara 40% hingga 60%. Menyelaraskan kemahiran.

topic-topik dan cadangan penilaian yang juga menyebutkan kerja kursus serta kerja amali. objektif. 14 mengikut aras. Perkara Carta aliran proses menyediakan JPU: Pilih tajuk yang hendak dinilai. Sebaik-baiknya kerja kursus dan amali tidak berulang secara tepat dalam ujian/peperiksaan. jenis soalan. bilangan soalan peruntukan masa bagi setiap bahagian.Modul 3 :KPLI Peng.Islam Langkah Menyediakan JPU Langkah 1: Kaji objektif ujian dan sukatan pelajaran berkenaan. bahagian. Tentukan bilangan soalan . pemberatan markah. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Tentukan Hasil Pembelajaran. Buat rumusan format seperti contoh berikut: Rumusan Format Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Panjang Masa : 2 jam Bentuk : Objektif dan esei Markah : 100 Objektif Esei Masa 1 jam 1 jam Markah 40 60 Bilangan soalan 40 3 Markah 1 soalan 1 20 Masa bagi setiap soalan 1. Fahamkan falsafah. Langkah 2: Tentukan format ujian/peperiksaan iaitu dari segi tempoh ujian.5 minit 20 minit Langkah 3: Senaraikan tajuk/topik yang hendak diuji dan masa kuliah yang diperuntukkan bagi setiap tajuk. Falsafah dan Sejarah P.

soalan dalam petak Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Falsafah dan Sejarah P.Islam Tulis bilangan berkenaan. Contoh JPU Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Solat Lima Waktu Kandungan Pengetahuan M Pengertian Bilangan Waktu Rukun Sd S Kefahaman M Sd S Aras Kemahiran Aplikasi M Sd S Analisis M Sd S Sintesis M Sd S Penilaian M Sd S Jumlah % 15 .

Contoh: inferens. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan.’: 16 . pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Aras kemahiran boleh diubahsuai kepada mudah dan sukar. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran .Islam Hikmah Jumlah % ( M = Mudah. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas.Modul 3 :KPLI Peng. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘……….3 Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Sukatan Pelajaran. e. b. Bahasa: a. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan d. 8. c. S = Sukar ) Nota: Tidak semua peringkat hasil pembelajaran dan aras kemahiran Mesti diuji dalam sesuatu penilaian/ujian. Sekiranya terdapat istilah lain. Falsafah dan Sejarah P. Sd = Sederhana. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan.

h.Islam Contoh: ‘ Idgham’. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Falsafah dan Sejarah P.’: Contoh: ‘ Idgham’. g.Modul 3 :KPLI Peng. Sukatan Pelajaran. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan i. Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Bahasa: f. Jenis-jenis ujian: JENIS UJIAN 17 OBJEKTIF SUBJEKTI F . Sekiranya terdapat istilah lain. Contoh: inferens. j. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan.

Sebaliknya ujian objektif gagal menguji kebolehan calon untuk memilih. Item benar-salah. Item jawapan pendek.a. Didapati lebih sesuai menguji kebolehan calon di aras kognitif yang rendah iaitu pengetahuan. Falsafah dan Sejarah P. Tandakan (√ ) bagi kenyataan yang benar dan (X) bagi kenyataan yang salah. mudah dan jitu. Jawapan bagi ujian objektif adalah pendek. ____________________________________ Siapakah nama ibu Nabi Muhammad s.w.Islam a.w. (a) Rukun Islam empat perkara ( (b) Rukun Iman enam perkara iv. Item melengkapkan. iii. Item Aneka pilihan. ? ii. dilahirkan dikenali dengan nama tahun ______ 18 . Ujian ini dipanggil sedemikian kerana pemeriksa yang lain akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas jawapan objektif yang sama.cepat. Nabi Muhammad Nabi Musa v. Ujian Objektif. Walaubagaimana pun kajian menunjukkan jika ujian objektif digubal dengan teliti boleh juga menguji kebolehan calon di aras kognitif tinggi. kefahaman dan aplikasi. Contoh-contoh ujian objektif adalah seperti berikut: i. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Pemarkahan adalah objektif . menyusun dan menyatukan idea.a.Modul 3 :KPLI Peng. Taurat Al-Quran ( ) ) Tahun Nabi Muhammad s. Rukun Iman mempunyai __________ perkara. Item padanan.

b. Objektifnya aras tinggi. 7. Bertujuan menguji kebolehan pelajar pada aras kefahaman. sintesis dan penilaian. Falsafah dan Sejarah P. Unsur emosi pemeriksa tidak akan mempengaruhi pemarkahan. Calon boleh berlatih menjawab soalan-soalan objektif bagi tahun-tahun lalu boleh meningkatkan taraf pencapaian. 3.Islam (a) Rusa (b) Harimau (c) Kuda (d) Gajah Kelebihan Ujian Objektif 1. 5. masa dan perbelanjaan. Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberi jawapan secara lisan atau bertulis. 4. Tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi seperti analisis. kefahaman dan aplikasi dengna berkesan. Dapat meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas. Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun dan menghuraikan ideaidea. Item ujian boleh dinyatakan dalam bahasa yang mudah. 5. Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga. Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. Jawapan calon mungkin bebas atau terhad. 3. Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas. Sekiranya bebas. Ujian Subjektif. 2.Modul 3 :KPLI Peng. Mungkin menggalakkan calon-calon meneka jawapan. ujian subjektif boleh dibahagikan kepada dua jenis. Kelemahan Ujian Objektif 1. Jawapan yang sama akan diberikan markah yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriks yang berlainan. aplikasi dan jika digubal dengan teliti boleh menguji aras yang lebih tinggi. Dapat menguji aras kognitif di peringkat pengethuan. Berdasarkan kepada jawapan calon. 4. jawapan itu adalah dalam bentuk esei dan sekiranya terhad ia mungkin merupakan satu ayat sahaja (struktur). iaitu: 19 . 2. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 6.

Mudah untuk dibina dan ditadbir 2. Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran 3. Kelemahan Ujian Subjektif 1. Calon-calon dapat diuji kebolehan untuk menyususn. Unsur subjektif semasa pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. menganalisis dan membuat sintesis idea-idea meraka. Merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana seorang calon dapat menerangkan idea-ideanya. Dapat mengukuh hasil pembelajaran yang kompleks. Jenis Contoh: Terangkan peranan ibadat haji dalam menyatukan umat Islam. __________________________________________ 4. 7. __________________________________________ 2. Jawapan yang diberikan hanya merupakan satu ayat atau satu frasa sahaja. 8. mengatur. Menggalakkan calon menyediakan diri menghadapi ujian dengan meneka kepada kemahiran menyusun dan membuat sintesis isi jawapan.Modul 3 :KPLI Peng.Islam i. 4. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Jenis soalan ini menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. Kelebihan Ujian Subjektif 1. Contoh: Tulis rukun-rukun Iman di ruangan berikut mengikut urutan. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. 20 . Jawapan tidak terhad (esei). __________________________________________ 3. Falsafah dan Sejarah P. Jawapan terhad (struktur). Peluang untuk menipu atau meniru jawapan dikurangkan. 1. 5. __________________________________________ 5. soalan ini membenarkan calon memilih. __________________________________________ ii. 6. dan membentangkan jawapan yang difikirkan sesuai.

Penilaian PAFA hendaklah dimulakan dari tahun 1 hingga tahun 6 (UPSR). Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA. menentukan kejayaan 100%. Markah yang tinggi bagi soalan pertama mungkin mempengaruhi markah bagi soalan-soalan seterusnya. 5. 3. Menimbul dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan harian. 21 . Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. 3. 4. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (PMR) dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 (SPM) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. mengamal dan menghayati dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Tujuan 1. Kesan halo mungkin dapat memainkan peranan. dengan perkataan lain. Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang.Islam 2. 2. 4. memahami. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. yang hendak dipastikan supaya setiap murid benar-benar mengetahui. Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Beberapa perkara asas fardhu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. Pemarkahan juga dipengaruhi oleh bentuk emosi pemeriksa. Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh factor-faktor yang kurang relevan yang panjang atau pendek. Peraturan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 1. Hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan esei terbatas. Falsafah dan Sejarah P. 6. keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan.Modul 3 :KPLI Peng.

3. Laporan juga perlu sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING 22 . Pemantauan proses pelaksanaan penialain PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. Pencapaian LULUS dalam dalam sesuatu KOD / TAJUK ialah apabila murid faham sesuatu tajuk dan dalam hal ibadah dpat mengamalkan MINIMA yang dikira SAH dari segi syarak. Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama rekod perpindahan pelajar ke sekolah lain. Murid hendaklah diberitahu lebih awal. 14. Soalan dan jawapan penilaian tidak rahsia sebagaimana yang telah dicadangkan dalam buku panduan.Modul 3 :KPLI Peng. 4. Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian di peringkat sekolah menggunakan format sijil yang disediakan. peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan.Islam 2. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. Guru boleh meneruskan penilaian kepada murid yang menguasai kod-kod seterusnya. 7. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Pencapaian Individu dan Borang Berkelompok. Murid ini boleh dinilai semula sebagai pengukuhan. Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. 9. Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. murid hendaklah diberi masa. 6. Penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. 11. Murid diperakui LULUS dalam keseluruhan penilaian PAFA apabila mereka berjaya memahami dan menmgamalkan SEMUA KOD / TAJUK soalan yang telah ditetapkan. 10. 13. Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna. 8. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang ditetapkan. 5. Penilaian dijalankan sendiri oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa yang sesuai. 12. Sepanjang tempoh penilaian tersebut. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Falsafah dan Sejarah P. Penilaian akhir PAFA dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

2 SPM Mengemaskini rekod pencapaian individu murid yang akan berpindah sekolah baru (sekiranya ada) Penyetaraan daripada Kementerian/JPN/ Bahagian/ Daerah OKt Mei Jan Jun Apr Jul Catatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 3 4 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 7 Mengikut taqwim pihak berkenaan 23 . menurut prosedur yang disediakan.4 Ting.2 Ting. Jabatan Pendidikan Negeri. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 5 (SPM) Kemaskini boring berkelompok PMR dan SPM Menghantar keputusan penuh PAFA/ Disket ke Unit/ Bahagian Peperiksaan (JPN) 5.2 3. JADUAL TINDAKAN PELAKSANAAN UJIAN PAFA (PMR DAN SPM) Sept Mac Ogs Feb Bil 1 Tindakan Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA Penyediaan Fail PAFA (borang berkelompok) Pelaksanaan PAFA 3. 3 (PMR) 3. 1.1 Ting.1 PMR 5.Modul 3 :KPLI Peng.3 Ting 4 3.Islam diserahkan kepada Bahagian / Unit Peperiksaan. Falsafah dan Sejarah P.

pakaian dan tempat dari najis Cara Berwudhuk Cara Bertayammum Cara Mandi Wajib Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa Adab Terhadap Ibu bapa Ihsan Kewajipan Menutup Aurat Batas Pergaulan Dalam Islam Mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.Modul 3 :KPLI Peng.Islam AGIHAN KOD PAFA (UPSR. Falsafah dan Sejarah P. pakaian dan tempat dari najis Cara Berwuduk Cara Bertayammum Cara mandi wajib Azan dan Iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa 1 2 3 4 5 24 . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . PMR DAN SPM) TINGKATAN KOD DINILAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.

. PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh. guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid PRINSIP • penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis. Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . bersabarlah dalam menuntut ilmu! PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Konsep PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM Pentaksiran ini dikendalikan oleh guru 100% disekolah. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: • • 25 . Dalam PKSR. Penilaian ini dapat mnempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.Islam 13 14 15 16 17 15 Adab terhadap ibu bapa Perkahwinan Ihsan Kewajipan menutup aurat Batas pergaulan dalam Islam Ihsan Sila rujuk buku panduan PAFA untuk maklumat lanjut mengenai perincian kod di atas…. guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu. Melalui proses penilaian yang berterusan.Modul 3 :KPLI Peng.

kemahiran kenestetik 15. kemahiran berfikir 3. kesihatan dan kecergasan 14. kemahiran manipulatif 8. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . kemahiran belajar 6. kemahiran berbahasa 4. daya kreatif 10. Falsafah dan Sejarah P. pengetahuan 2. 26 . minat Tujuan Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. kemahiran proses sains 11. perlakuan dan amalan nilai-nilai murni 12. sikap 13.Modul 3 :KPLI Peng.Islam 1. kemahiran bersosiali 9. kemahiran mengira 5. bahan pembelajaran 16. kemahiran amali 7.

4. seperti pemerhatian. bimbingan dan ajaran guru. Falsafah dan Sejarah P. 4. pengajaran mengikut maklumatpenilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa. Ciri 1. 6. 5. 2. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan membaiki pembelajaran seterusnya. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS. soal jawabsecara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkatpenguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah. jasmani dan emosi dinilai. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 2. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna.Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiridan bukan diuruskan secara berpusat. rohani.Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar sepertiintelek. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3.Modul 3 :KPLI Peng.Menekan penilaian secara tak formal. 6. Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti.Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik. 3. Cara Pelaksanaan 27 . 5.Islam 1. U n t u k m e n y e d i a k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n d i r i d a l a m a l a m k e h i d u p a n manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantuperkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan denganpendidikan.

Melaksanakan penilaian : pemerhatian/lisan/penulisan 4. selesaikan tugasan di bawah ! TUTORIA L 1. Merekod 5. Nyatakan tujuan utama penilaian PAFA. 5. Menganalisis Maklumat 6.Modul 3 :KPLI Peng. Membina Instrumen : membuat Jadual Penentuan dan membina soalan/instrumen 3. 3. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Islam Pelaksanaan PKSR yang sistematik perlu mengikut langkah-langkah : 1. Mengapakah penilaian penting? 4. Nyatakan perbezaan antara penilaian formatif sumatif. dengan penilaian 28 . Huraikan kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Bina item soalan objektif dan soalan subjektif meliputi bidang alQuran. Jelaskan jenis-jenis penilaian beserta dengan contoh yang sesuai. Penilaian Alternatif Bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah Jenis penilaian alternatif yang boleh digunakan oleh guru ialah • • • Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian Selepas membaca nota . 2. Merancang : menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian 2. Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah. Falsafah dan Sejarah P. Melapor (jika perlu) Guru boleh meneruskan penilaian dengan melaksanakan tindakan susulan samada secara serta merta atau terancang. 6.

A/L9. 2. A9.Modul 3 :KPLI Peng. Sekiranya anda masih kurang jelas. Falsafah dan Sejarah P. Bincangkan perbezaan antara Penilaian Kendalaian Sekolah dengan Penilaian Berpusat. L1. SELAMAT MAJU JAYA ! 29 . sila rujuk semula nota yang disediakan RUMUSAN 1. Bincangkan dengan pensyarah anda bagaimana prosedur penilaian PAFA dijalankan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .1 : Ujian secara amali atau lisan Tahniah ! Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda. Penilaian PAFA dijalankan secara lisan (L) dan amali (A) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Penilaian PAFA adalah suatu proses bimbingan dan penilaian yang berterusan sehingga murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minima. 8.1 ii. LA 5.1 : Ujian secara lisan dan amali iv. Contoh: i.4 : Ujian secara lisan sahaja : Ujian secara amali sahaja iii.Islam 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful