Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Sinopsis: Modul ini mengandungi dua tajuk utama. Tajuk pertama ’Penilaian dalam Pendidikan Islam’ yang merangkumi Penilaian Formatif dan Sumatif, Bentuk , Pembinaan Jadual Penentu Ujian, Pembinaan Item dan Penilaian PAFA . Tajuk kedua Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam memberi penekanan kepada konsep dan matlamat Pendidikan Islam , Falsafah Pendidikan Islam mengikut al Quran dan as Sunnah , Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar Rashidin serta Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka, Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam dan yang terakhir PrinsipPrinsip Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Pembelajaran:
Selepas mengikuti modul ini anda dapat : 1. Pengetahuan dan maklumat mengenai penilaian dan pelaksanaan penilaian Pendidikan Islam yang sesuai dan berkesan. 2. Membina item soalan mengikut JPU. 3. Memahami konsep penilaian PAFA dan mengaplikasi kaedah penilaian nya kepada pelajar. 4. Memahami dann menghayati konsep, matlamat, falsafah dan sejarah Pendidikan Islam berasaskan al Quran dan as Sunnah . 5. Menjelas dan mengamalkan sifat-sifat sahsiah guru Pendidikan Islam dan etika keguruan Islam 6. Memahami prinsip-prinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

1

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6.1

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian memainkan peranan yang penting dalam Kehidupan kita . Contohnya sebelum anda dianugerah Diploma Perguruan, anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian Merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumt tentang perubahan tingkahlaku seseorang indiividu . Ia terdiri dari satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. bertujuan : • • • Mengesan pencapaian hasil pembelajaran Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Ujian merupakan alat pengukuran. Pengujian Tahukah anda apa yang dimaksudkan

Pengukuran Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitaif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Tujuan pengukuran: • • • • • Mengesan hasi-hasil pembelajaran Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain Mengesan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh murid-murid Bagi mendapatkan maklumat untuk o o o Penilaian Bimbingan Kecekapan guru Rekod prestasi dan profil murid

2

Tujuan penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. guru dapat : • • • • • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Perhubungan di antara penilaian. mengetahui keberkesanan pengajarannya. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Melalui penilaian. pengukuran dan pengujian Pengujian Penilaian 3 .Modul 3 :KPLI Peng. Dalam konteks pendidikan. Falsafah dan Sejarah P. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat.Islam Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. merancang dan mengubahsuai pengajarannya. dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Ia melibatkan proses menentu .

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara 4 . Falsafah dan Sejarah P. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Penilaian sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. Contohcontoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan gred atau kedudukan di dalam kelas. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Dengan itu kaedah dan isi pelajaran boleh disediakan.Islam Pengujian Pengukuran Penilaian Jenis Penilaian Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif: Penilaian Formatif Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan muridmurid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad.

5 . Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Dalam pelaksanaan penilaian. guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai.Modul 3 :KPLI Peng. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. sederhana. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Bidang dan Bentuk Penilaian Bidang pembelajaran yang diuji dalam Pendidikan Islam meliputi :    Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: • Pemerhatian • Lisan • Penulisan Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: • hasil pembelajaran yang hendak dinilai. sukar Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran. Bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan dalam jadual penentuan ini. Falsafah dan Sejarah P. Merancang penilaian. hasil pembelajaran murid dicatatkan secara spesifik. Bilangan peratus soalan bagi sesuatu tajuk perlu ditunjukkan. Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada: • mata pelajaran • tajuk-tajuk yang dinilai • peringkat kebolehan murid yang dinilai • wajaran aras kesukaran: mudah. kaedah penilaian dan instrumen penilaian yang perlu digunakan. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. Kementerian Pendidikan Malaysia. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. Untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi. Dengan bantuan JPU guru dapat merangkakan tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom.Islam berpusat. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR.

lembaran kerja. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Islam • kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. skala kadar. • Mengesan kemajuan . perkembangan dan kemajuan murid.perlu dirancang secara individu atau kumpulan . ujian bertulis • Mengesan pencapaian .mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian . Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : • Mengesan serta-merta .mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan.Modul 3 :KPLI Peng.mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran .menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. ujian bertulis dan ujian lisan Penilaian secara pemerhatian Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: • • • • • • • • sikap perlakuan/amalan amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial kemahiran belajar kemahiran kinestetik kemahiran literasi komputer 6 . Falsafah dan Sejarah P.tidak memerlukan instrumen yang khusus.perlu dirancang secara individu .dijalankan dengan menggunakan senarai semak.

syarahan .murid dengan bahan pembelajaran • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: .murid dengan murid .kecekapan mendengar . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .kefahaman konsep .nyanyian 7 . • Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .perbahasan .hafazan .sebutan dalam berbahasa . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.murid dengan guru .bercerita .Modul 3 :KPLI Peng.kefasihan menghafaz .temu bual .soal jawab .penggunaan bahasa yang tepat .kecekapan mencongak . buku skrap.pengetahuan fakta .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: .bacaan kuat .gaya persembahan .Islam • kemahiran mereka cipta • Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan.perbincangan . Falsafah dan Sejarah P. Penilaian secara lisan. • Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. • Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.

mengesan kelancaran dalam sebutan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.huraian atau tafsiran peta. • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: .soalan. .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.latihan dan ujian bertulis . pernyataan. .kemahiran menulis 8 .pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.deklamasi sajak . . • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. Instrumen Penilaian Penulisan • Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .mendengar dan memberi respon secara lisan • Penilaian lisan membolehkan guru : . .mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.Islam . jadual. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: .karangan . .laporan projek/kerja kursus/folio .aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. Penilaian secara penulisan. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. graf atau carta. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng.aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. . .

Contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik.skema pemarkahan disediakan • Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .Menyenarai .menyusun idea .penggunaan tanda baca .Melabel .Melakar 9 .soalan menepati kemahiran yang akan diuji . perkara yang berikut mestilah diambil kira: .Memerihal . Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.aras kesukaran soalan dipelbagaikan .mentafsir . Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.Mentakrif .Modul 3 :KPLI Peng.Islam .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami . istilah.Mengingati kembali . kaedah atau prosedur.mengaplikasi . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .perbendaharaan kata .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan . konsep asas dan prinsip Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .soalan subjektif .menilai • Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.Mengenal pasti . Falsafah dan Sejarah P.

.mengubah . .membanding dan membeza . Falsafah dan Sejarah P.mencerakin .membuat andaian .menunjuk cara . membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan.mengelas Mengaplikasi Menguji lebolehan calon menggunakan konsep. .mengukur . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kepada bahagian-bahagian kecil.menentukan .mentafsir bahan atau idea. .Menama .mengawal pembolehubah .merangkakan trend masa depan .Melukis .memilih . 10 . .menambah .Menyatakan .meramalkan .Modul 3 :KPLI Peng.menjelaskan dengan contoh .menganggar .menjelaskan melalui contoh .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .Menulis Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen.menyukat .menghitung .menjana idea .menghuraikan .Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.menukar . konsep dan prinsip.membuat inferens .memberi contoh .menerangkan .menghubungkait .membuat urutan .mencirikan .Memadan .mengasingkan . prinsip.menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: .mengira . menterjemah dan menginterpretasi fakta.mengubahsuai . hukum atau fakta asas.

Modul 3 :KPLI Peng.menaksir .membuat keputusan .membuat kesimpulan .menggunakan perhubungan ruang dan masa .mendefinisikan secara operasi .membuat hipotesis .mewajarkan .membina .menyokong Jadual Penentuan Ujian (JPU) Tajuk ini agak sukar difahami… Sila hubungi pensyarah/pembimbing anda jika menghadapi masalah Jadual Penentuan Ujian dikenali juga dengan nama Test Blue Print atau Test Specification.mengeksperimen . tugasan atau kaedah. .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .mengkonsepsikan .meringkaskan . . . Dalam ruangan aras 11 .menyelesaikan masalah Mensintesis Menguji kebolehan calon untuk mengabungkan idea-idea kecil.menggabungkan .menganologi .mereka bentuk Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran. mentafsir dan membuat suatu rumusan.menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.merangkakan .mengesan kecondongan .merancang .membuat gambaran mental . . Falsafah dan Sejarah P. JPU merupakan satu matrik yang terdiri dua paksi kandungan (paksi menegak) dengan paksi aras kemahiran ( paksi melintang ).mereka cipta .berkomunikasi .mentafsir .menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.mengkritik . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

Kandungan ujian : topik-topik Aras kemahiran: taksonomi objektif pendidikan Pemberatan dalam peratus pada kandungan dan aras kemahiran: panjang masa mengajar dan kepentingan. Menjadi panduan membentuk format ujian. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Bentuk atau format ujian: objektif.Modul 3 :KPLI Peng. Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JPU adalah seperti berikut: i. Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa. Bahan-bahan itu boleh dicatatkan secara ringkas atau secara topic demi topic seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Memastikan terdapat perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai). Tiap-tiap pelajran mempunyai penekanan aras kemahiran yang berbeza sesuai dengan objektif mata pelajaran berkenaan. vi. Bilangan item: mengikut bentuk ujian. Aqidah. Membolehkan perbandingan dengan ujin yang lain. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. Falsafah dan Sejarah P. v. 12 . Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. iii. vii. kerja kursus dan lain-lain. iv. ii. iii. v. amali. vi. Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan. Menjadi panduan membentuk soalan.Islam kemahiran pula dicatatkan objektif pengajaran yang biasanya disesuaikan dengan taksonomi objektif pendidikan. Ibadah. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. ix. viii. Paksi Kandungan: Dalam paksi kandungan dicatatkan bahan yang diajar. Kepayahan item: dalam lingkungan 20% hingga 80% Kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Secara am objektif pengajaran dinyatakan dalam kurikulum pelajaran dan secara khusus terdapat dalam sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan. kandungan dan aras kemahiran. esei. ii. Boleh juga dibuat secara ringkas dan am yang mana sukatan dibahagigkan kepada skopskop yang luas seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dibahagikan kepada Tilawah Al-Quran. x. Komponen Utama Dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Sirah dan Akhlak. iv.

Membahagikan peratus itu kepada bentuk soalan yang sesuai objektif atau esei. Untuk sesuatu ujian yang lebih luas penggunaannya. boleha menjadi pencabar kepada calon-calon yang bijak. iii. boleh menjadi motivasi kepada calon-calon yang lemah. Terdapat kajian menunjukkan soalan-soalan beraras ujian. Untuk ujian bilik darjah pemberatan bolehlah didasarkan kepada rasa penting terhadap sesuatu topic atau tajuk yang diajar pada sesuatu ketika. afektif dan psikomotor. Falsafah dan Sejarah P. Soalan yang sukar pula lebih kurang 30% daripada calon dapat menjawabnya. Menyelaraskan kemahiran. Paksi Aras Kemahiran: Dalam paksi ini mengandungi objektif pengajaran yang merupakan perubahan tingkah laku dan kemahiran-kemahiran yang diharapkan pada tiap-tiap topic dalam paksi kandungan. Menukarkan pemberatan waktu kepada peratus dan dicatatkan di hujung paksi tersebut. Walaupun begitu soalan yang mudah dan sukar harus juga dimasukkan ke dalam ujian. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pemberatan tentulah berdasarkan kepada keluasan isi pelajaran dan panjang waktu yang diperuntukkan kepadanya. min kepayahan ujian sebaik-baiknya ialah 50%. Soalan mudah iaitu lebih kurang 70% daripada calon boleh menjawabnya. Kepayahan soalan: Secara kuantitatif kepayahan soalan adalah dimaksudkan peratus calon yang boleh menjawab dengan betul pada sesuatu soalan. kepayahan sederhana boleh menambah sisihan lazim dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan bentuk soalan. Paksi Pemberatan: Pemberatan adalah penekanan yang patut diberikan kepada tiap-tiap topic dan kemahiran.Modul 3 :KPLI Peng. Untuk ujian pencapaian bersifat rujukan norma. ii.Islam Pembahagian begini hanya sesuai untuk menghasilkan rumusan dan kurang memberi faedah kepada guru dan penggubal soalan. Perbanyakkan soalan beraras kepayahan sederhana antara 40% hingga 60%. Semakin besar peratus semakin mudahlah sesuatu soalan itu. Proses pemberatan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: • • • iv. bilangan soalan dengan aras Elok anda 13 berehat dahulu… Sambil itu baca catatan ringkas anda…! . Model yang digunkan ialah taksonomi pendidikan iaitu domain kognitif.

objektif. Perkara Carta aliran proses menyediakan JPU: Pilih tajuk yang hendak dinilai. pemberatan markah. bilangan soalan peruntukan masa bagi setiap bahagian. 14 mengikut aras. Tentukan bilangan soalan . Falsafah dan Sejarah P. Langkah 2: Tentukan format ujian/peperiksaan iaitu dari segi tempoh ujian. Sebaik-baiknya kerja kursus dan amali tidak berulang secara tepat dalam ujian/peperiksaan. bahagian.Modul 3 :KPLI Peng. jenis soalan. topic-topik dan cadangan penilaian yang juga menyebutkan kerja kursus serta kerja amali.Islam Langkah Menyediakan JPU Langkah 1: Kaji objektif ujian dan sukatan pelajaran berkenaan.5 minit 20 minit Langkah 3: Senaraikan tajuk/topik yang hendak diuji dan masa kuliah yang diperuntukkan bagi setiap tajuk. Fahamkan falsafah. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Buat rumusan format seperti contoh berikut: Rumusan Format Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Panjang Masa : 2 jam Bentuk : Objektif dan esei Markah : 100 Objektif Esei Masa 1 jam 1 jam Markah 40 60 Bilangan soalan 40 3 Markah 1 soalan 1 20 Masa bagi setiap soalan 1. Tentukan Hasil Pembelajaran.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng. soalan dalam petak Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar. Contoh JPU Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Solat Lima Waktu Kandungan Pengetahuan M Pengertian Bilangan Waktu Rukun Sd S Kefahaman M Sd S Aras Kemahiran Aplikasi M Sd S Analisis M Sd S Sintesis M Sd S Penilaian M Sd S Jumlah % 15 .Islam Tulis bilangan berkenaan. Falsafah dan Sejarah P.

S = Sukar ) Nota: Tidak semua peringkat hasil pembelajaran dan aras kemahiran Mesti diuji dalam sesuatu penilaian/ujian. Aras kemahiran boleh diubahsuai kepada mudah dan sukar.Islam Hikmah Jumlah % ( M = Mudah. c. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Sd = Sederhana. Falsafah dan Sejarah P.3 Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Contoh: inferens. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .’: 16 . b. Sekiranya terdapat istilah lain. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Sukatan Pelajaran. e. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.Modul 3 :KPLI Peng. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan d. 8. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Bahasa: a. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan.

Sukatan Pelajaran. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas.Modul 3 :KPLI Peng. j. Jenis-jenis ujian: JENIS UJIAN 17 OBJEKTIF SUBJEKTI F . Falsafah dan Sejarah P.Islam Contoh: ‘ Idgham’. g. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Contoh: inferens. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan i. Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Bahasa: f.’: Contoh: ‘ Idgham’. h. Sekiranya terdapat istilah lain.

(a) Rukun Islam empat perkara ( (b) Rukun Iman enam perkara iv. mudah dan jitu.Modul 3 :KPLI Peng.w. Walaubagaimana pun kajian menunjukkan jika ujian objektif digubal dengan teliti boleh juga menguji kebolehan calon di aras kognitif tinggi. Item Aneka pilihan. Didapati lebih sesuai menguji kebolehan calon di aras kognitif yang rendah iaitu pengetahuan. Falsafah dan Sejarah P.cepat. Item jawapan pendek.Islam a.w. Sebaliknya ujian objektif gagal menguji kebolehan calon untuk memilih. ____________________________________ Siapakah nama ibu Nabi Muhammad s. Jawapan bagi ujian objektif adalah pendek. menyusun dan menyatukan idea. iii. Contoh-contoh ujian objektif adalah seperti berikut: i. kefahaman dan aplikasi. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Rukun Iman mempunyai __________ perkara. Tandakan (√ ) bagi kenyataan yang benar dan (X) bagi kenyataan yang salah. Ujian ini dipanggil sedemikian kerana pemeriksa yang lain akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas jawapan objektif yang sama. Item melengkapkan. Item benar-salah. Ujian Objektif.a. Nabi Muhammad Nabi Musa v. Taurat Al-Quran ( ) ) Tahun Nabi Muhammad s. Item padanan. ? ii. Pemarkahan adalah objektif .a. dilahirkan dikenali dengan nama tahun ______ 18 .

ujian subjektif boleh dibahagikan kepada dua jenis. iaitu: 19 . Berdasarkan kepada jawapan calon. kefahaman dan aplikasi dengna berkesan. b. 3. Jawapan calon mungkin bebas atau terhad. Kelemahan Ujian Objektif 1. Bertujuan menguji kebolehan pelajar pada aras kefahaman. Jawapan yang sama akan diberikan markah yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriks yang berlainan. Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun dan menghuraikan ideaidea. masa dan perbelanjaan. 3. sintesis dan penilaian. 2. Sekiranya bebas. Unsur emosi pemeriksa tidak akan mempengaruhi pemarkahan. Ujian Subjektif. 6. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Dapat meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas. Dapat menguji aras kognitif di peringkat pengethuan. 4. Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. 7. Item ujian boleh dinyatakan dalam bahasa yang mudah. 5. Mungkin menggalakkan calon-calon meneka jawapan. Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberi jawapan secara lisan atau bertulis. Tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi seperti analisis. 4. Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga. aplikasi dan jika digubal dengan teliti boleh menguji aras yang lebih tinggi. 5. jawapan itu adalah dalam bentuk esei dan sekiranya terhad ia mungkin merupakan satu ayat sahaja (struktur). Objektifnya aras tinggi. Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas. 2. Calon boleh berlatih menjawab soalan-soalan objektif bagi tahun-tahun lalu boleh meningkatkan taraf pencapaian.Islam (a) Rusa (b) Harimau (c) Kuda (d) Gajah Kelebihan Ujian Objektif 1.Modul 3 :KPLI Peng. Falsafah dan Sejarah P.

4. Contoh: Tulis rukun-rukun Iman di ruangan berikut mengikut urutan. __________________________________________ 2. Jenis soalan ini menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. 5. __________________________________________ ii. Peluang untuk menipu atau meniru jawapan dikurangkan. __________________________________________ 5. __________________________________________ 4. Calon-calon dapat diuji kebolehan untuk menyususn. Dapat mengukuh hasil pembelajaran yang kompleks. 1. soalan ini membenarkan calon memilih. mengatur. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran 3. 8. Merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana seorang calon dapat menerangkan idea-ideanya. Kelebihan Ujian Subjektif 1. Jenis Contoh: Terangkan peranan ibadat haji dalam menyatukan umat Islam. Jawapan yang diberikan hanya merupakan satu ayat atau satu frasa sahaja. Jawapan tidak terhad (esei). 7.Islam i. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Menggalakkan calon menyediakan diri menghadapi ujian dengan meneka kepada kemahiran menyusun dan membuat sintesis isi jawapan. Jawapan terhad (struktur). 6. __________________________________________ 3. Mudah untuk dibina dan ditadbir 2. Unsur subjektif semasa pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. menganalisis dan membuat sintesis idea-idea meraka. Kelemahan Ujian Subjektif 1. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. 20 . dan membentangkan jawapan yang difikirkan sesuai.

2. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang. dengan perkataan lain. mengamal dan menghayati dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. Tujuan 1. Peraturan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 1. Hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan esei terbatas. keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan.Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (PMR) dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 (SPM) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Falsafah dan Sejarah P. 3. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. Kesan halo mungkin dapat memainkan peranan. menentukan kejayaan 100%. 4. Markah yang tinggi bagi soalan pertama mungkin mempengaruhi markah bagi soalan-soalan seterusnya. Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Beberapa perkara asas fardhu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. 21 . Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh factor-faktor yang kurang relevan yang panjang atau pendek. 4. 5. Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA. Penilaian PAFA hendaklah dimulakan dari tahun 1 hingga tahun 6 (UPSR). 3. memahami.Islam 2. Menimbul dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan harian. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 6. yang hendak dipastikan supaya setiap murid benar-benar mengetahui. Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA.Modul 3 :KPLI Peng. Pemarkahan juga dipengaruhi oleh bentuk emosi pemeriksa.

12. Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. Pencapaian LULUS dalam dalam sesuatu KOD / TAJUK ialah apabila murid faham sesuatu tajuk dan dalam hal ibadah dpat mengamalkan MINIMA yang dikira SAH dari segi syarak. Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. 14. Murid ini boleh dinilai semula sebagai pengukuhan. 5. Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian di peringkat sekolah menggunakan format sijil yang disediakan. Murid hendaklah diberitahu lebih awal. 9. Pemantauan proses pelaksanaan penialain PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. Penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. 3. 8. Murid diperakui LULUS dalam keseluruhan penilaian PAFA apabila mereka berjaya memahami dan menmgamalkan SEMUA KOD / TAJUK soalan yang telah ditetapkan. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Pencapaian Individu dan Borang Berkelompok. Falsafah dan Sejarah P. Laporan juga perlu sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING 22 . sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Islam 2. Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama rekod perpindahan pelajar ke sekolah lain. 13. 10. 4. Guru boleh meneruskan penilaian kepada murid yang menguasai kod-kod seterusnya. Penilaian akhir PAFA dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). 7. Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. Soalan dan jawapan penilaian tidak rahsia sebagaimana yang telah dicadangkan dalam buku panduan. peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan. 11. murid hendaklah diberi masa. Sepanjang tempoh penilaian tersebut. Penilaian dijalankan sendiri oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa yang sesuai. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang ditetapkan. Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna.Modul 3 :KPLI Peng. 6.

Islam diserahkan kepada Bahagian / Unit Peperiksaan.2 SPM Mengemaskini rekod pencapaian individu murid yang akan berpindah sekolah baru (sekiranya ada) Penyetaraan daripada Kementerian/JPN/ Bahagian/ Daerah OKt Mei Jan Jun Apr Jul Catatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 3 4 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 7 Mengikut taqwim pihak berkenaan 23 . 1.4 Ting. Falsafah dan Sejarah P.2 3.Modul 3 :KPLI Peng. Jabatan Pendidikan Negeri.3 Ting 4 3.1 Ting. menurut prosedur yang disediakan. 5 (SPM) Kemaskini boring berkelompok PMR dan SPM Menghantar keputusan penuh PAFA/ Disket ke Unit/ Bahagian Peperiksaan (JPN) 5.1 PMR 5. JADUAL TINDAKAN PELAKSANAAN UJIAN PAFA (PMR DAN SPM) Sept Mac Ogs Feb Bil 1 Tindakan Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA Penyediaan Fail PAFA (borang berkelompok) Pelaksanaan PAFA 3. 3 (PMR) 3.2 Ting. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

pakaian dan tempat dari najis Cara Berwudhuk Cara Bertayammum Cara Mandi Wajib Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa Adab Terhadap Ibu bapa Ihsan Kewajipan Menutup Aurat Batas Pergaulan Dalam Islam Mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pakaian dan tempat dari najis Cara Berwuduk Cara Bertayammum Cara mandi wajib Azan dan Iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa 1 2 3 4 5 24 . Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. PMR DAN SPM) TINGKATAN KOD DINILAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.Islam AGIHAN KOD PAFA (UPSR.

Melalui proses penilaian yang berterusan.Islam 13 14 15 16 17 15 Adab terhadap ibu bapa Perkahwinan Ihsan Kewajipan menutup aurat Batas pergaulan dalam Islam Ihsan Sila rujuk buku panduan PAFA untuk maklumat lanjut mengenai perincian kod di atas…. PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh. guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu. Dalam PKSR.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .. guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid PRINSIP • penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: • • 25 . Falsafah dan Sejarah P. bersabarlah dalam menuntut ilmu! PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Konsep PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM Pentaksiran ini dikendalikan oleh guru 100% disekolah. Penilaian ini dapat mnempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.

bahan pembelajaran 16. kemahiran bersosiali 9.Islam 1. pengetahuan 2.Modul 3 :KPLI Peng. daya kreatif 10. kesihatan dan kecergasan 14. kemahiran berfikir 3. kemahiran belajar 6. 26 . perlakuan dan amalan nilai-nilai murni 12. kemahiran amali 7. kemahiran kenestetik 15. Falsafah dan Sejarah P. sikap 13. kemahiran mengira 5. kemahiran berbahasa 4. minat Tujuan Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. kemahiran manipulatif 8. kemahiran proses sains 11. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiridan bukan diuruskan secara berpusat.Modul 3 :KPLI Peng. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan membaiki pembelajaran seterusnya. seperti pemerhatian. 5. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantuperkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan denganpendidikan.Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar sepertiintelek. 3. jasmani dan emosi dinilai. 4.Menekan penilaian secara tak formal. bimbingan dan ajaran guru.Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik. 6. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS.Islam 1. 5. 2. U n t u k m e n y e d i a k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n d i r i d a l a m a l a m k e h i d u p a n manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran. 4. Cara Pelaksanaan 27 . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pengajaran mengikut maklumatpenilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa. 6. rohani. 2. soal jawabsecara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkatpenguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah. Ciri 1. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS. Falsafah dan Sejarah P. Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti. 3.

dengan penilaian 28 .Islam Pelaksanaan PKSR yang sistematik perlu mengikut langkah-langkah : 1. 2. Falsafah dan Sejarah P. 3. Menganalisis Maklumat 6. 5. Membina Instrumen : membuat Jadual Penentuan dan membina soalan/instrumen 3. Huraikan kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Nyatakan tujuan utama penilaian PAFA. Mengapakah penilaian penting? 4. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 6. Bina item soalan objektif dan soalan subjektif meliputi bidang alQuran.Modul 3 :KPLI Peng. Merekod 5. Merancang : menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian 2. selesaikan tugasan di bawah ! TUTORIA L 1. Nyatakan perbezaan antara penilaian formatif sumatif. Jelaskan jenis-jenis penilaian beserta dengan contoh yang sesuai. Melapor (jika perlu) Guru boleh meneruskan penilaian dengan melaksanakan tindakan susulan samada secara serta merta atau terancang. Penilaian Alternatif Bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah Jenis penilaian alternatif yang boleh digunakan oleh guru ialah • • • Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian Selepas membaca nota . Melaksanakan penilaian : pemerhatian/lisan/penulisan 4. Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah.

Penilaian PAFA dijalankan secara lisan (L) dan amali (A) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan.1 : Ujian secara lisan dan amali iv. Contoh: i. Bincangkan dengan pensyarah anda bagaimana prosedur penilaian PAFA dijalankan.1 ii. Sekiranya anda masih kurang jelas. A9. SELAMAT MAJU JAYA ! 29 . LA 5. L1.1 : Ujian secara amali atau lisan Tahniah ! Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda.Islam 7. 8. Penilaian PAFA adalah suatu proses bimbingan dan penilaian yang berterusan sehingga murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minima. A/L9.4 : Ujian secara lisan sahaja : Ujian secara amali sahaja iii. sila rujuk semula nota yang disediakan RUMUSAN 1. Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng. Bincangkan perbezaan antara Penilaian Kendalaian Sekolah dengan Penilaian Berpusat. 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.