P. 1
7. Modul 3 Unit 6.1 Kpli J-qaf

7. Modul 3 Unit 6.1 Kpli J-qaf

|Views: 22|Likes:
Published by Atiqah Ishak

More info:

Published by: Atiqah Ishak on Jul 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Sinopsis: Modul ini mengandungi dua tajuk utama. Tajuk pertama ’Penilaian dalam Pendidikan Islam’ yang merangkumi Penilaian Formatif dan Sumatif, Bentuk , Pembinaan Jadual Penentu Ujian, Pembinaan Item dan Penilaian PAFA . Tajuk kedua Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam memberi penekanan kepada konsep dan matlamat Pendidikan Islam , Falsafah Pendidikan Islam mengikut al Quran dan as Sunnah , Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar Rashidin serta Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka, Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam dan yang terakhir PrinsipPrinsip Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Pembelajaran:
Selepas mengikuti modul ini anda dapat : 1. Pengetahuan dan maklumat mengenai penilaian dan pelaksanaan penilaian Pendidikan Islam yang sesuai dan berkesan. 2. Membina item soalan mengikut JPU. 3. Memahami konsep penilaian PAFA dan mengaplikasi kaedah penilaian nya kepada pelajar. 4. Memahami dann menghayati konsep, matlamat, falsafah dan sejarah Pendidikan Islam berasaskan al Quran dan as Sunnah . 5. Menjelas dan mengamalkan sifat-sifat sahsiah guru Pendidikan Islam dan etika keguruan Islam 6. Memahami prinsip-prinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

1

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6.1

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian memainkan peranan yang penting dalam Kehidupan kita . Contohnya sebelum anda dianugerah Diploma Perguruan, anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian Merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumt tentang perubahan tingkahlaku seseorang indiividu . Ia terdiri dari satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. bertujuan : • • • Mengesan pencapaian hasil pembelajaran Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Ujian merupakan alat pengukuran. Pengujian Tahukah anda apa yang dimaksudkan

Pengukuran Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitaif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Tujuan pengukuran: • • • • • Mengesan hasi-hasil pembelajaran Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain Mengesan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh murid-murid Bagi mendapatkan maklumat untuk o o o Penilaian Bimbingan Kecekapan guru Rekod prestasi dan profil murid

2

Dalam konteks pendidikan. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Falsafah dan Sejarah P. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. guru dapat : • • • • • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Ia melibatkan proses menentu . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . mengetahui keberkesanan pengajarannya. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya.Islam Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. pengukuran dan pengujian Pengujian Penilaian 3 . Melalui penilaian. Perhubungan di antara penilaian. merancang dan mengubahsuai pengajarannya. dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Tujuan penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Pengujian Pengukuran Penilaian Jenis Penilaian Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif: Penilaian Formatif Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan muridmurid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Contohcontoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Dengan itu kaedah dan isi pelajaran boleh disediakan. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu.Modul 3 :KPLI Peng. Falsafah dan Sejarah P. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan gred atau kedudukan di dalam kelas. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara 4 . misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran.

kaedah penilaian dan instrumen penilaian yang perlu digunakan. Bidang dan Bentuk Penilaian Bidang pembelajaran yang diuji dalam Pendidikan Islam meliputi :    Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: • Pemerhatian • Lisan • Penulisan Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: • hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada: • mata pelajaran • tajuk-tajuk yang dinilai • peringkat kebolehan murid yang dinilai • wajaran aras kesukaran: mudah. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Dalam pelaksanaan penilaian.Modul 3 :KPLI Peng. Bilangan peratus soalan bagi sesuatu tajuk perlu ditunjukkan. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. Falsafah dan Sejarah P. sukar Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran. Merancang penilaian. Dengan bantuan JPU guru dapat merangkakan tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Kementerian Pendidikan Malaysia. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. sederhana. 5 . Bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan dalam jadual penentuan ini. Untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi.Islam berpusat. hasil pembelajaran murid dicatatkan secara spesifik.

• Mengesan kemajuan .perlu dirancang secara individu . Falsafah dan Sejarah P. ujian bertulis dan ujian lisan Penilaian secara pemerhatian Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: • • • • • • • • sikap perlakuan/amalan amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial kemahiran belajar kemahiran kinestetik kemahiran literasi komputer 6 .Modul 3 :KPLI Peng.mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . perkembangan dan kemajuan murid.tidak memerlukan instrumen yang khusus.Islam • kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. skala kadar. ujian bertulis • Mengesan pencapaian . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan.dijalankan dengan menggunakan senarai semak.menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak.perlu dirancang secara individu atau kumpulan .mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian . Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : • Mengesan serta-merta .mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . lembaran kerja.

• Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .pengetahuan fakta .murid dengan guru . • Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.hafazan .kefasihan menghafaz .syarahan . • Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.nyanyian 7 .Modul 3 :KPLI Peng.kefahaman konsep . Penilaian secara lisan. buku skrap.murid dengan bahan pembelajaran • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: . Falsafah dan Sejarah P.sebutan dalam berbahasa .perbahasan .murid dengan murid .bacaan kuat .bercerita .Islam • kemahiran mereka cipta • Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan.kecekapan mencongak .kecekapan mendengar .gaya persembahan .perbincangan .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: .soal jawab .temu bual . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .penggunaan bahasa yang tepat . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.

kemahiran menulis 8 .mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.laporan projek/kerja kursus/folio . Instrumen Penilaian Penulisan • Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .Islam . Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: .soalan.mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. . pernyataan.karangan . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . .mendengar dan memberi respon secara lisan • Penilaian lisan membolehkan guru : . jadual. . .mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. Penilaian secara penulisan. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.mengesan kelancaran dalam sebutan.Modul 3 :KPLI Peng.deklamasi sajak . graf atau carta.mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. . Falsafah dan Sejarah P. .huraian atau tafsiran peta. .aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.latihan dan ujian bertulis .aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: .

Mentakrif .menilai • Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih.mentafsir .Mengingati kembali .Melabel .mengaplikasi .penggunaan tanda baca .menyusun idea .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan . perkara yang berikut mestilah diambil kira: . Falsafah dan Sejarah P. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. konsep asas dan prinsip Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan . Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.Mengenal pasti .soalan subjektif . Contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik.bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami .Melakar 9 . istilah.soalan menepati kemahiran yang akan diuji .Modul 3 :KPLI Peng. kaedah atau prosedur.Menyenarai . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Memerihal .Islam .perbendaharaan kata . Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.skema pemarkahan disediakan • Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .aras kesukaran soalan dipelbagaikan .

Memadan . . menterjemah dan menginterpretasi fakta.menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kepada bahagian-bahagian kecil.mengira .memberi contoh .mentafsir bahan atau idea.mencirikan . .menghitung .menjana idea .menunjuk cara .mencerakin .membuat urutan .Modul 3 :KPLI Peng.menganggar . konsep dan prinsip.meramalkan . prinsip.menentukan .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen.Menulis Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami. membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan. hukum atau fakta asas.memilih .menghubungkait .mengelas Mengaplikasi Menguji lebolehan calon menggunakan konsep.menghuraikan .Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.menjelaskan dengan contoh .menyukat .menukar .mengasingkan .menerangkan . .membuat andaian . .Menama .menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: .Menyatakan .menambah .mengubahsuai . .membanding dan membeza .mengubah . Falsafah dan Sejarah P.Melukis . 10 .menjelaskan melalui contoh .mengawal pembolehubah .merangkakan trend masa depan .mengukur .membuat inferens .

Dalam ruangan aras 11 .mengesan kecondongan .menyelesaikan masalah Mensintesis Menguji kebolehan calon untuk mengabungkan idea-idea kecil.Modul 3 :KPLI Peng.mereka cipta .mereka bentuk Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.membuat kesimpulan . . .berkomunikasi . mentafsir dan membuat suatu rumusan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . tugasan atau kaedah.membina .mewajarkan . .mengkonsepsikan .mengeksperimen .meringkaskan .merancang .mendefinisikan secara operasi . Falsafah dan Sejarah P.menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.membuat hipotesis .menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.menggabungkan .menyokong Jadual Penentuan Ujian (JPU) Tajuk ini agak sukar difahami… Sila hubungi pensyarah/pembimbing anda jika menghadapi masalah Jadual Penentuan Ujian dikenali juga dengan nama Test Blue Print atau Test Specification.menaksir . .mengkritik .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .menggunakan perhubungan ruang dan masa .membuat keputusan . JPU merupakan satu matrik yang terdiri dua paksi kandungan (paksi menegak) dengan paksi aras kemahiran ( paksi melintang ).merangkakan .menganologi .membuat gambaran mental .mentafsir .

Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan. Menjadi panduan membentuk format ujian. ix. iii. Kepayahan item: dalam lingkungan 20% hingga 80% Kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. vi. kandungan dan aras kemahiran. viii. Ibadah. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan. Sirah dan Akhlak. Tiap-tiap pelajran mempunyai penekanan aras kemahiran yang berbeza sesuai dengan objektif mata pelajaran berkenaan. Membolehkan perbandingan dengan ujin yang lain.Modul 3 :KPLI Peng. Bentuk atau format ujian: objektif. esei. vii. Bahan-bahan itu boleh dicatatkan secara ringkas atau secara topic demi topic seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran. iv. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . iii. vi. Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JPU adalah seperti berikut: i. v. ii. Bilangan item: mengikut bentuk ujian. kerja kursus dan lain-lain. Falsafah dan Sejarah P. Kandungan ujian : topik-topik Aras kemahiran: taksonomi objektif pendidikan Pemberatan dalam peratus pada kandungan dan aras kemahiran: panjang masa mengajar dan kepentingan. iv. Secara am objektif pengajaran dinyatakan dalam kurikulum pelajaran dan secara khusus terdapat dalam sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan. Komponen Utama Dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU) i.Islam kemahiran pula dicatatkan objektif pengajaran yang biasanya disesuaikan dengan taksonomi objektif pendidikan. Memastikan terdapat perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai). ii. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Menjadi panduan membentuk soalan. Boleh juga dibuat secara ringkas dan am yang mana sukatan dibahagigkan kepada skopskop yang luas seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dibahagikan kepada Tilawah Al-Quran. Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. Aqidah. amali. 12 . v. Paksi Kandungan: Dalam paksi kandungan dicatatkan bahan yang diajar. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa. x.

kepayahan sederhana boleh menambah sisihan lazim dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan bentuk soalan. Membahagikan peratus itu kepada bentuk soalan yang sesuai objektif atau esei. Menukarkan pemberatan waktu kepada peratus dan dicatatkan di hujung paksi tersebut. Paksi Aras Kemahiran: Dalam paksi ini mengandungi objektif pengajaran yang merupakan perubahan tingkah laku dan kemahiran-kemahiran yang diharapkan pada tiap-tiap topic dalam paksi kandungan. afektif dan psikomotor. Untuk ujian bilik darjah pemberatan bolehlah didasarkan kepada rasa penting terhadap sesuatu topic atau tajuk yang diajar pada sesuatu ketika. Falsafah dan Sejarah P.Islam Pembahagian begini hanya sesuai untuk menghasilkan rumusan dan kurang memberi faedah kepada guru dan penggubal soalan. Kepayahan soalan: Secara kuantitatif kepayahan soalan adalah dimaksudkan peratus calon yang boleh menjawab dengan betul pada sesuatu soalan. ii. pemberatan tentulah berdasarkan kepada keluasan isi pelajaran dan panjang waktu yang diperuntukkan kepadanya. Paksi Pemberatan: Pemberatan adalah penekanan yang patut diberikan kepada tiap-tiap topic dan kemahiran. Soalan mudah iaitu lebih kurang 70% daripada calon boleh menjawabnya. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Menyelaraskan kemahiran. Model yang digunkan ialah taksonomi pendidikan iaitu domain kognitif. Soalan yang sukar pula lebih kurang 30% daripada calon dapat menjawabnya. Proses pemberatan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: • • • iv. Walaupun begitu soalan yang mudah dan sukar harus juga dimasukkan ke dalam ujian. Perbanyakkan soalan beraras kepayahan sederhana antara 40% hingga 60%. Semakin besar peratus semakin mudahlah sesuatu soalan itu. min kepayahan ujian sebaik-baiknya ialah 50%. Untuk sesuatu ujian yang lebih luas penggunaannya. Terdapat kajian menunjukkan soalan-soalan beraras ujian. boleha menjadi pencabar kepada calon-calon yang bijak. boleh menjadi motivasi kepada calon-calon yang lemah. Untuk ujian pencapaian bersifat rujukan norma. iii. bilangan soalan dengan aras Elok anda 13 berehat dahulu… Sambil itu baca catatan ringkas anda…! .Modul 3 :KPLI Peng.

objektif. Langkah 2: Tentukan format ujian/peperiksaan iaitu dari segi tempoh ujian. Tentukan Hasil Pembelajaran. pemberatan markah. Fahamkan falsafah. Buat rumusan format seperti contoh berikut: Rumusan Format Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Panjang Masa : 2 jam Bentuk : Objektif dan esei Markah : 100 Objektif Esei Masa 1 jam 1 jam Markah 40 60 Bilangan soalan 40 3 Markah 1 soalan 1 20 Masa bagi setiap soalan 1. bahagian. Tentukan bilangan soalan . Sebaik-baiknya kerja kursus dan amali tidak berulang secara tepat dalam ujian/peperiksaan. Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Islam Langkah Menyediakan JPU Langkah 1: Kaji objektif ujian dan sukatan pelajaran berkenaan. Perkara Carta aliran proses menyediakan JPU: Pilih tajuk yang hendak dinilai. bilangan soalan peruntukan masa bagi setiap bahagian. 14 mengikut aras.5 minit 20 minit Langkah 3: Senaraikan tajuk/topik yang hendak diuji dan masa kuliah yang diperuntukkan bagi setiap tajuk. topic-topik dan cadangan penilaian yang juga menyebutkan kerja kursus serta kerja amali. jenis soalan.Modul 3 :KPLI Peng.

Contoh JPU Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Solat Lima Waktu Kandungan Pengetahuan M Pengertian Bilangan Waktu Rukun Sd S Kefahaman M Sd S Aras Kemahiran Aplikasi M Sd S Analisis M Sd S Sintesis M Sd S Penilaian M Sd S Jumlah % 15 . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Falsafah dan Sejarah P.Islam Tulis bilangan berkenaan. soalan dalam petak Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar.Modul 3 :KPLI Peng.

c. b. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Sekiranya terdapat istilah lain.Islam Hikmah Jumlah % ( M = Mudah.’: 16 . Bahasa: a. Sukatan Pelajaran.Modul 3 :KPLI Peng.3 Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Contoh: inferens. S = Sukar ) Nota: Tidak semua peringkat hasil pembelajaran dan aras kemahiran Mesti diuji dalam sesuatu penilaian/ujian. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan d. Aras kemahiran boleh diubahsuai kepada mudah dan sukar. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Sd = Sederhana. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . e. 8.

g. Bahasa: f. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Sekiranya terdapat istilah lain.Islam Contoh: ‘ Idgham’. Sukatan Pelajaran. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. h. j. Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng.’: Contoh: ‘ Idgham’. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Contoh: inferens. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Jenis-jenis ujian: JENIS UJIAN 17 OBJEKTIF SUBJEKTI F . Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan i. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Falsafah dan Sejarah P. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan.

(a) Rukun Islam empat perkara ( (b) Rukun Iman enam perkara iv. dilahirkan dikenali dengan nama tahun ______ 18 . Tandakan (√ ) bagi kenyataan yang benar dan (X) bagi kenyataan yang salah. menyusun dan menyatukan idea. ? ii. Rukun Iman mempunyai __________ perkara.w.w. Didapati lebih sesuai menguji kebolehan calon di aras kognitif yang rendah iaitu pengetahuan. Ujian ini dipanggil sedemikian kerana pemeriksa yang lain akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas jawapan objektif yang sama. Item jawapan pendek. kefahaman dan aplikasi. Item benar-salah. mudah dan jitu.Islam a. Item melengkapkan.Modul 3 :KPLI Peng. Taurat Al-Quran ( ) ) Tahun Nabi Muhammad s.cepat.a. Jawapan bagi ujian objektif adalah pendek. Ujian Objektif. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Sebaliknya ujian objektif gagal menguji kebolehan calon untuk memilih. Walaubagaimana pun kajian menunjukkan jika ujian objektif digubal dengan teliti boleh juga menguji kebolehan calon di aras kognitif tinggi. Falsafah dan Sejarah P. ____________________________________ Siapakah nama ibu Nabi Muhammad s.a. iii. Contoh-contoh ujian objektif adalah seperti berikut: i. Pemarkahan adalah objektif . Item padanan. Item Aneka pilihan. Nabi Muhammad Nabi Musa v.

Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberi jawapan secara lisan atau bertulis. iaitu: 19 . Jawapan yang sama akan diberikan markah yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriks yang berlainan. ujian subjektif boleh dibahagikan kepada dua jenis. masa dan perbelanjaan. 7. Sekiranya bebas. Calon boleh berlatih menjawab soalan-soalan objektif bagi tahun-tahun lalu boleh meningkatkan taraf pencapaian. Dapat menguji aras kognitif di peringkat pengethuan. jawapan itu adalah dalam bentuk esei dan sekiranya terhad ia mungkin merupakan satu ayat sahaja (struktur). Tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi seperti analisis. 3. Ujian Subjektif. 6. Objektifnya aras tinggi. 4. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 2. kefahaman dan aplikasi dengna berkesan. Bertujuan menguji kebolehan pelajar pada aras kefahaman. Mungkin menggalakkan calon-calon meneka jawapan. 3.Modul 3 :KPLI Peng. Jawapan calon mungkin bebas atau terhad. Item ujian boleh dinyatakan dalam bahasa yang mudah. 4. Berdasarkan kepada jawapan calon. 5. Falsafah dan Sejarah P.Islam (a) Rusa (b) Harimau (c) Kuda (d) Gajah Kelebihan Ujian Objektif 1. Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas. Dapat meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas. 2. b. Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun dan menghuraikan ideaidea. aplikasi dan jika digubal dengan teliti boleh menguji aras yang lebih tinggi. Kelemahan Ujian Objektif 1. sintesis dan penilaian. 5. Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga. Unsur emosi pemeriksa tidak akan mempengaruhi pemarkahan.

soalan ini membenarkan calon memilih. 20 .Islam i. Jawapan terhad (struktur). Kelemahan Ujian Subjektif 1. 4.Modul 3 :KPLI Peng. 8. Falsafah dan Sejarah P. Contoh: Tulis rukun-rukun Iman di ruangan berikut mengikut urutan. mengatur. __________________________________________ 5. Jawapan yang diberikan hanya merupakan satu ayat atau satu frasa sahaja. 1. __________________________________________ 2. menganalisis dan membuat sintesis idea-idea meraka. Peluang untuk menipu atau meniru jawapan dikurangkan. __________________________________________ 3. Calon-calon dapat diuji kebolehan untuk menyususn. 7. 6. __________________________________________ 4. Unsur subjektif semasa pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. Menggalakkan calon menyediakan diri menghadapi ujian dengan meneka kepada kemahiran menyusun dan membuat sintesis isi jawapan. Jawapan tidak terhad (esei). Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran 3. Mudah untuk dibina dan ditadbir 2. Jenis Contoh: Terangkan peranan ibadat haji dalam menyatukan umat Islam. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Dapat mengukuh hasil pembelajaran yang kompleks. Jenis soalan ini menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. __________________________________________ ii. dan membentangkan jawapan yang difikirkan sesuai. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. Kelebihan Ujian Subjektif 1. 5. Merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana seorang calon dapat menerangkan idea-ideanya.

4.Modul 3 :KPLI Peng. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang. 4. Kesan halo mungkin dapat memainkan peranan. Hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan esei terbatas. yang hendak dipastikan supaya setiap murid benar-benar mengetahui. 3.Islam 2. Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. memahami. Pemarkahan juga dipengaruhi oleh bentuk emosi pemeriksa. Peraturan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 1. mengamal dan menghayati dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. 6. Markah yang tinggi bagi soalan pertama mungkin mempengaruhi markah bagi soalan-soalan seterusnya. 21 . Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Beberapa perkara asas fardhu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. 3. Menimbul dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan harian. dengan perkataan lain. menentukan kejayaan 100%.Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (PMR) dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 (SPM) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. 2. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Falsafah dan Sejarah P. Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA. keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. 5. Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA. Penilaian PAFA hendaklah dimulakan dari tahun 1 hingga tahun 6 (UPSR). Tujuan 1. Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh factor-faktor yang kurang relevan yang panjang atau pendek.

Pemantauan proses pelaksanaan penialain PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. Murid hendaklah diberitahu lebih awal. 3. 9. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. Penilaian dijalankan sendiri oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa yang sesuai. 11.Islam 2. 10. Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 14. Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. Murid ini boleh dinilai semula sebagai pengukuhan. 8. 7. sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang ditetapkan. 6. Pencapaian LULUS dalam dalam sesuatu KOD / TAJUK ialah apabila murid faham sesuatu tajuk dan dalam hal ibadah dpat mengamalkan MINIMA yang dikira SAH dari segi syarak. Soalan dan jawapan penilaian tidak rahsia sebagaimana yang telah dicadangkan dalam buku panduan. Penilaian akhir PAFA dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Pencapaian Individu dan Borang Berkelompok. 12. Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian di peringkat sekolah menggunakan format sijil yang disediakan. Falsafah dan Sejarah P. Penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. murid hendaklah diberi masa. 13. 5. Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama rekod perpindahan pelajar ke sekolah lain. Guru boleh meneruskan penilaian kepada murid yang menguasai kod-kod seterusnya. Sepanjang tempoh penilaian tersebut. Murid diperakui LULUS dalam keseluruhan penilaian PAFA apabila mereka berjaya memahami dan menmgamalkan SEMUA KOD / TAJUK soalan yang telah ditetapkan. peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan. Laporan juga perlu sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING 22 .Modul 3 :KPLI Peng.

1 PMR 5. JADUAL TINDAKAN PELAKSANAAN UJIAN PAFA (PMR DAN SPM) Sept Mac Ogs Feb Bil 1 Tindakan Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA Penyediaan Fail PAFA (borang berkelompok) Pelaksanaan PAFA 3.Islam diserahkan kepada Bahagian / Unit Peperiksaan. Falsafah dan Sejarah P.2 3.4 Ting.2 SPM Mengemaskini rekod pencapaian individu murid yang akan berpindah sekolah baru (sekiranya ada) Penyetaraan daripada Kementerian/JPN/ Bahagian/ Daerah OKt Mei Jan Jun Apr Jul Catatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 3 4 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 7 Mengikut taqwim pihak berkenaan 23 . 1. Jabatan Pendidikan Negeri.1 Ting. 3 (PMR) 3. menurut prosedur yang disediakan.3 Ting 4 3. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng. 5 (SPM) Kemaskini boring berkelompok PMR dan SPM Menghantar keputusan penuh PAFA/ Disket ke Unit/ Bahagian Peperiksaan (JPN) 5.2 Ting.

Islam AGIHAN KOD PAFA (UPSR. Falsafah dan Sejarah P. pakaian dan tempat dari najis Cara Berwuduk Cara Bertayammum Cara mandi wajib Azan dan Iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa 1 2 3 4 5 24 . pakaian dan tempat dari najis Cara Berwudhuk Cara Bertayammum Cara Mandi Wajib Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa Adab Terhadap Ibu bapa Ihsan Kewajipan Menutup Aurat Batas Pergaulan Dalam Islam Mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . PMR DAN SPM) TINGKATAN KOD DINILAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.

.Islam 13 14 15 16 17 15 Adab terhadap ibu bapa Perkahwinan Ihsan Kewajipan menutup aurat Batas pergaulan dalam Islam Ihsan Sila rujuk buku panduan PAFA untuk maklumat lanjut mengenai perincian kod di atas…. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: • • 25 . Dalam PKSR. Melalui proses penilaian yang berterusan. guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid PRINSIP • penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis. bersabarlah dalam menuntut ilmu! PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Konsep PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM Pentaksiran ini dikendalikan oleh guru 100% disekolah. Falsafah dan Sejarah P. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu. Penilaian ini dapat mnempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.Modul 3 :KPLI Peng. PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh.

kemahiran berbahasa 4.Modul 3 :KPLI Peng. kemahiran berfikir 3. pengetahuan 2. sikap 13. kemahiran belajar 6. kemahiran proses sains 11. kemahiran kenestetik 15. minat Tujuan Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. kemahiran manipulatif 8. kesihatan dan kecergasan 14. kemahiran bersosiali 9.Islam 1. kemahiran mengira 5. kemahiran amali 7. 26 . bahan pembelajaran 16. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Falsafah dan Sejarah P. perlakuan dan amalan nilai-nilai murni 12. daya kreatif 10.

6. Falsafah dan Sejarah P. 5. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan membaiki pembelajaran seterusnya.Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik. 2. 6. 3. 3. soal jawabsecara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkatpenguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah. 4. Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS.Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar sepertiintelek. 2.Islam 1. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantuperkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan denganpendidikan.Modul 3 :KPLI Peng. Ciri 1.Menekan penilaian secara tak formal. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. seperti pemerhatian. 4. Cara Pelaksanaan 27 . Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS. U n t u k m e n y e d i a k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n d i r i d a l a m a l a m k e h i d u p a n manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran. jasmani dan emosi dinilai. pengajaran mengikut maklumatpenilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa. rohani. 5. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiridan bukan diuruskan secara berpusat. bimbingan dan ajaran guru.

Modul 3 :KPLI Peng. selesaikan tugasan di bawah ! TUTORIA L 1. 6. 5. Jelaskan jenis-jenis penilaian beserta dengan contoh yang sesuai. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 2. Melapor (jika perlu) Guru boleh meneruskan penilaian dengan melaksanakan tindakan susulan samada secara serta merta atau terancang. Huraikan kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Nyatakan tujuan utama penilaian PAFA. Menganalisis Maklumat 6. Bina item soalan objektif dan soalan subjektif meliputi bidang alQuran. Merancang : menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian 2. Mengapakah penilaian penting? 4. Membina Instrumen : membuat Jadual Penentuan dan membina soalan/instrumen 3. Melaksanakan penilaian : pemerhatian/lisan/penulisan 4. Penilaian Alternatif Bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah Jenis penilaian alternatif yang boleh digunakan oleh guru ialah • • • Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian Selepas membaca nota . dengan penilaian 28 . 3. Merekod 5. Falsafah dan Sejarah P. Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah.Islam Pelaksanaan PKSR yang sistematik perlu mengikut langkah-langkah : 1. Nyatakan perbezaan antara penilaian formatif sumatif.

sila rujuk semula nota yang disediakan RUMUSAN 1. SELAMAT MAJU JAYA ! 29 . Falsafah dan Sejarah P. Sekiranya anda masih kurang jelas. LA 5. A/L9.4 : Ujian secara lisan sahaja : Ujian secara amali sahaja iii.1 : Ujian secara lisan dan amali iv.1 : Ujian secara amali atau lisan Tahniah ! Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda. 2. Contoh: i. Penilaian PAFA adalah suatu proses bimbingan dan penilaian yang berterusan sehingga murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minima.Islam 7.Modul 3 :KPLI Peng.1 ii. Penilaian PAFA dijalankan secara lisan (L) dan amali (A) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Bincangkan dengan pensyarah anda bagaimana prosedur penilaian PAFA dijalankan. L1. A9. Bincangkan perbezaan antara Penilaian Kendalaian Sekolah dengan Penilaian Berpusat. 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->