Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Sinopsis: Modul ini mengandungi dua tajuk utama. Tajuk pertama ’Penilaian dalam Pendidikan Islam’ yang merangkumi Penilaian Formatif dan Sumatif, Bentuk , Pembinaan Jadual Penentu Ujian, Pembinaan Item dan Penilaian PAFA . Tajuk kedua Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam memberi penekanan kepada konsep dan matlamat Pendidikan Islam , Falsafah Pendidikan Islam mengikut al Quran dan as Sunnah , Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar Rashidin serta Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka, Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam dan yang terakhir PrinsipPrinsip Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Pembelajaran:
Selepas mengikuti modul ini anda dapat : 1. Pengetahuan dan maklumat mengenai penilaian dan pelaksanaan penilaian Pendidikan Islam yang sesuai dan berkesan. 2. Membina item soalan mengikut JPU. 3. Memahami konsep penilaian PAFA dan mengaplikasi kaedah penilaian nya kepada pelajar. 4. Memahami dann menghayati konsep, matlamat, falsafah dan sejarah Pendidikan Islam berasaskan al Quran dan as Sunnah . 5. Menjelas dan mengamalkan sifat-sifat sahsiah guru Pendidikan Islam dan etika keguruan Islam 6. Memahami prinsip-prinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

1

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6.1

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian memainkan peranan yang penting dalam Kehidupan kita . Contohnya sebelum anda dianugerah Diploma Perguruan, anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian Merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumt tentang perubahan tingkahlaku seseorang indiividu . Ia terdiri dari satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. bertujuan : • • • Mengesan pencapaian hasil pembelajaran Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Ujian merupakan alat pengukuran. Pengujian Tahukah anda apa yang dimaksudkan

Pengukuran Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitaif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Tujuan pengukuran: • • • • • Mengesan hasi-hasil pembelajaran Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain Mengesan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh murid-murid Bagi mendapatkan maklumat untuk o o o Penilaian Bimbingan Kecekapan guru Rekod prestasi dan profil murid

2

Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. mengetahui keberkesanan pengajarannya. dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Ia melibatkan proses menentu . Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Tujuan penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. merancang dan mengubahsuai pengajarannya. Perhubungan di antara penilaian. Melalui penilaian. pengukuran dan pengujian Pengujian Penilaian 3 . penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya.Islam Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. Dalam konteks pendidikan. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. guru dapat : • • • • • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.

Contohcontoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Falsafah dan Sejarah P. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan gred atau kedudukan di dalam kelas.Islam Pengujian Pengukuran Penilaian Jenis Penilaian Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif: Penilaian Formatif Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan muridmurid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara 4 .Modul 3 :KPLI Peng. Dengan itu kaedah dan isi pelajaran boleh disediakan. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Penilaian sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Dalam pelaksanaan penilaian. kaedah penilaian dan instrumen penilaian yang perlu digunakan. hasil pembelajaran murid dicatatkan secara spesifik.Modul 3 :KPLI Peng. Falsafah dan Sejarah P. sukar Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran. Bilangan peratus soalan bagi sesuatu tajuk perlu ditunjukkan. Kementerian Pendidikan Malaysia. 5 . Bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan dalam jadual penentuan ini. sederhana. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. Merancang penilaian. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Dengan bantuan JPU guru dapat merangkakan tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi. Bidang dan Bentuk Penilaian Bidang pembelajaran yang diuji dalam Pendidikan Islam meliputi :    Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: • Pemerhatian • Lisan • Penulisan Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: • hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada: • mata pelajaran • tajuk-tajuk yang dinilai • peringkat kebolehan murid yang dinilai • wajaran aras kesukaran: mudah. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai.Islam berpusat.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. Falsafah dan Sejarah P. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : • Mengesan serta-merta . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan.mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran .mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian .perlu dirancang secara individu .mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program .Modul 3 :KPLI Peng. • Mengesan kemajuan . skala kadar.perlu dirancang secara individu atau kumpulan . ujian bertulis • Mengesan pencapaian .Islam • kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. lembaran kerja. perkembangan dan kemajuan murid. ujian bertulis dan ujian lisan Penilaian secara pemerhatian Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: • • • • • • • • sikap perlakuan/amalan amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial kemahiran belajar kemahiran kinestetik kemahiran literasi komputer 6 .dijalankan dengan menggunakan senarai semak.tidak memerlukan instrumen yang khusus.

pengetahuan fakta .sebutan dalam berbahasa .murid dengan bahan pembelajaran • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: .murid dengan murid . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .nyanyian 7 .perbincangan .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: .kefahaman konsep .penggunaan bahasa yang tepat . buku skrap.soal jawab .syarahan .murid dengan guru . Penilaian secara lisan. • Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .hafazan .Modul 3 :KPLI Peng.temu bual . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. • Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.bercerita .kecekapan mendengar .kefasihan menghafaz . • Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Falsafah dan Sejarah P.gaya persembahan .perbahasan .bacaan kuat .Islam • kemahiran mereka cipta • Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan.kecekapan mencongak .

mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. .mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.huraian atau tafsiran peta.aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: .kemahiran menulis 8 . ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: .laporan projek/kerja kursus/folio . Falsafah dan Sejarah P. .mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. Instrumen Penilaian Penulisan • Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .Modul 3 :KPLI Peng. graf atau carta.soalan. .Islam .deklamasi sajak .mengesan kelancaran dalam sebutan. . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. .mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. . pernyataan.latihan dan ujian bertulis .aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.mendengar dan memberi respon secara lisan • Penilaian lisan membolehkan guru : . • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. jadual. Penilaian secara penulisan.karangan . .pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.

Melakar 9 .skema pemarkahan disediakan • Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .Mentakrif . Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.aras kesukaran soalan dipelbagaikan .menilai • Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. konsep asas dan prinsip Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan . istilah.penggunaan tanda baca .soalan subjektif .menyusun idea .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami .Memerihal . Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.soalan menepati kemahiran yang akan diuji .Modul 3 :KPLI Peng.soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.Melabel .Menyenarai . kaedah atau prosedur.bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .mengaplikasi . Contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .perbendaharaan kata .mentafsir .Mengingati kembali . Falsafah dan Sejarah P. perkara yang berikut mestilah diambil kira: .Mengenal pasti . Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.Islam .

mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen.Menulis Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.membuat andaian .mencerakin .menentukan .merangkakan trend masa depan .menyukat .menghitung .mentafsir bahan atau idea.mengubah . menterjemah dan menginterpretasi fakta.mengira .menunjuk cara .mencirikan .mengubahsuai .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .menukar .menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: . Falsafah dan Sejarah P.memberi contoh . prinsip.menambah .menghuraikan .menjana idea . . .memilih .membuat urutan .menjelaskan melalui contoh .Menyatakan .mengasingkan .menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kepada bahagian-bahagian kecil.menganggar .membanding dan membeza .mengawal pembolehubah .mengelas Mengaplikasi Menguji lebolehan calon menggunakan konsep.meramalkan .menghubungkait . .Modul 3 :KPLI Peng. . 10 .mengukur . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . .Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.menerangkan . hukum atau fakta asas.Melukis .membuat inferens .menjelaskan dengan contoh . membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan.Menama .Memadan . konsep dan prinsip.

mengkritik .menggabungkan . tugasan atau kaedah.berkomunikasi .Modul 3 :KPLI Peng. mentafsir dan membuat suatu rumusan. JPU merupakan satu matrik yang terdiri dua paksi kandungan (paksi menegak) dengan paksi aras kemahiran ( paksi melintang ).mengesan kecondongan .meringkaskan .menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif. .mereka bentuk Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran. Dalam ruangan aras 11 .mendefinisikan secara operasi .menggunakan perhubungan ruang dan masa .membuat gambaran mental .merangkakan .mengkonsepsikan .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .merancang .mengeksperimen . .menganologi .menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.mentafsir .membuat kesimpulan .mereka cipta . .menyokong Jadual Penentuan Ujian (JPU) Tajuk ini agak sukar difahami… Sila hubungi pensyarah/pembimbing anda jika menghadapi masalah Jadual Penentuan Ujian dikenali juga dengan nama Test Blue Print atau Test Specification. . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .menaksir . Falsafah dan Sejarah P.membuat keputusan .membuat hipotesis .mewajarkan .menyelesaikan masalah Mensintesis Menguji kebolehan calon untuk mengabungkan idea-idea kecil.membina .

ii. esei. viii. Kandungan ujian : topik-topik Aras kemahiran: taksonomi objektif pendidikan Pemberatan dalam peratus pada kandungan dan aras kemahiran: panjang masa mengajar dan kepentingan. vi. Bilangan item: mengikut bentuk ujian. Boleh juga dibuat secara ringkas dan am yang mana sukatan dibahagigkan kepada skopskop yang luas seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dibahagikan kepada Tilawah Al-Quran. Memastikan terdapat perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai). Menjadi panduan membentuk soalan. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan.Modul 3 :KPLI Peng. Bahan-bahan itu boleh dicatatkan secara ringkas atau secara topic demi topic seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Secara am objektif pengajaran dinyatakan dalam kurikulum pelajaran dan secara khusus terdapat dalam sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. ii. Falsafah dan Sejarah P. Sirah dan Akhlak. iv. v. 12 . Tiap-tiap pelajran mempunyai penekanan aras kemahiran yang berbeza sesuai dengan objektif mata pelajaran berkenaan. v. Ibadah. vii. Komponen Utama Dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa. x. Membolehkan perbandingan dengan ujin yang lain. Aqidah. ix. Kepayahan item: dalam lingkungan 20% hingga 80% Kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Menjadi panduan membentuk format ujian. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. iii. kandungan dan aras kemahiran. Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan. Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JPU adalah seperti berikut: i. iii. amali. kerja kursus dan lain-lain. Paksi Kandungan: Dalam paksi kandungan dicatatkan bahan yang diajar. vi.Islam kemahiran pula dicatatkan objektif pengajaran yang biasanya disesuaikan dengan taksonomi objektif pendidikan. Bentuk atau format ujian: objektif. iv.

Untuk ujian pencapaian bersifat rujukan norma. iii. Soalan mudah iaitu lebih kurang 70% daripada calon boleh menjawabnya. Paksi Pemberatan: Pemberatan adalah penekanan yang patut diberikan kepada tiap-tiap topic dan kemahiran. Menukarkan pemberatan waktu kepada peratus dan dicatatkan di hujung paksi tersebut. Untuk sesuatu ujian yang lebih luas penggunaannya. Model yang digunkan ialah taksonomi pendidikan iaitu domain kognitif. Semakin besar peratus semakin mudahlah sesuatu soalan itu. boleh menjadi motivasi kepada calon-calon yang lemah. ii. Perbanyakkan soalan beraras kepayahan sederhana antara 40% hingga 60%. Kepayahan soalan: Secara kuantitatif kepayahan soalan adalah dimaksudkan peratus calon yang boleh menjawab dengan betul pada sesuatu soalan. afektif dan psikomotor. Terdapat kajian menunjukkan soalan-soalan beraras ujian. Soalan yang sukar pula lebih kurang 30% daripada calon dapat menjawabnya. Falsafah dan Sejarah P. bilangan soalan dengan aras Elok anda 13 berehat dahulu… Sambil itu baca catatan ringkas anda…! . Paksi Aras Kemahiran: Dalam paksi ini mengandungi objektif pengajaran yang merupakan perubahan tingkah laku dan kemahiran-kemahiran yang diharapkan pada tiap-tiap topic dalam paksi kandungan. Membahagikan peratus itu kepada bentuk soalan yang sesuai objektif atau esei. Untuk ujian bilik darjah pemberatan bolehlah didasarkan kepada rasa penting terhadap sesuatu topic atau tajuk yang diajar pada sesuatu ketika.Islam Pembahagian begini hanya sesuai untuk menghasilkan rumusan dan kurang memberi faedah kepada guru dan penggubal soalan. kepayahan sederhana boleh menambah sisihan lazim dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan bentuk soalan. Menyelaraskan kemahiran.Modul 3 :KPLI Peng. pemberatan tentulah berdasarkan kepada keluasan isi pelajaran dan panjang waktu yang diperuntukkan kepadanya. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Walaupun begitu soalan yang mudah dan sukar harus juga dimasukkan ke dalam ujian. min kepayahan ujian sebaik-baiknya ialah 50%. Proses pemberatan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: • • • iv. boleha menjadi pencabar kepada calon-calon yang bijak.

jenis soalan. Fahamkan falsafah. bilangan soalan peruntukan masa bagi setiap bahagian. Langkah 2: Tentukan format ujian/peperiksaan iaitu dari segi tempoh ujian. Falsafah dan Sejarah P.Islam Langkah Menyediakan JPU Langkah 1: Kaji objektif ujian dan sukatan pelajaran berkenaan. 14 mengikut aras. Tentukan Hasil Pembelajaran. Perkara Carta aliran proses menyediakan JPU: Pilih tajuk yang hendak dinilai. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pemberatan markah. topic-topik dan cadangan penilaian yang juga menyebutkan kerja kursus serta kerja amali.5 minit 20 minit Langkah 3: Senaraikan tajuk/topik yang hendak diuji dan masa kuliah yang diperuntukkan bagi setiap tajuk. Sebaik-baiknya kerja kursus dan amali tidak berulang secara tepat dalam ujian/peperiksaan. bahagian.Modul 3 :KPLI Peng. Tentukan bilangan soalan . Buat rumusan format seperti contoh berikut: Rumusan Format Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Panjang Masa : 2 jam Bentuk : Objektif dan esei Markah : 100 Objektif Esei Masa 1 jam 1 jam Markah 40 60 Bilangan soalan 40 3 Markah 1 soalan 1 20 Masa bagi setiap soalan 1. objektif.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Falsafah dan Sejarah P.Islam Tulis bilangan berkenaan. soalan dalam petak Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar. Contoh JPU Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Solat Lima Waktu Kandungan Pengetahuan M Pengertian Bilangan Waktu Rukun Sd S Kefahaman M Sd S Aras Kemahiran Aplikasi M Sd S Analisis M Sd S Sintesis M Sd S Penilaian M Sd S Jumlah % 15 .Modul 3 :KPLI Peng.

Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Contoh: inferens. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.Modul 3 :KPLI Peng. Sukatan Pelajaran. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul.Islam Hikmah Jumlah % ( M = Mudah. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. b. e. Bahasa: a. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. 8. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Sekiranya terdapat istilah lain. Falsafah dan Sejarah P. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan d. Sd = Sederhana. S = Sukar ) Nota: Tidak semua peringkat hasil pembelajaran dan aras kemahiran Mesti diuji dalam sesuatu penilaian/ujian. c. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Aras kemahiran boleh diubahsuai kepada mudah dan sukar.3 Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘……….’: 16 .

Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan i. h. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan.Modul 3 :KPLI Peng. Sekiranya terdapat istilah lain. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. g. Contoh: inferens. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Bahasa: f. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . j. Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Sukatan Pelajaran.Islam Contoh: ‘ Idgham’. Jenis-jenis ujian: JENIS UJIAN 17 OBJEKTIF SUBJEKTI F .’: Contoh: ‘ Idgham’.

kefahaman dan aplikasi. Jawapan bagi ujian objektif adalah pendek.cepat.a. Rukun Iman mempunyai __________ perkara. mudah dan jitu. Item padanan. menyusun dan menyatukan idea.a. Falsafah dan Sejarah P. iii. Sebaliknya ujian objektif gagal menguji kebolehan calon untuk memilih. Taurat Al-Quran ( ) ) Tahun Nabi Muhammad s.Modul 3 :KPLI Peng.w. Ujian ini dipanggil sedemikian kerana pemeriksa yang lain akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas jawapan objektif yang sama. Item melengkapkan. Item Aneka pilihan. Walaubagaimana pun kajian menunjukkan jika ujian objektif digubal dengan teliti boleh juga menguji kebolehan calon di aras kognitif tinggi. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Tandakan (√ ) bagi kenyataan yang benar dan (X) bagi kenyataan yang salah.w. (a) Rukun Islam empat perkara ( (b) Rukun Iman enam perkara iv. Contoh-contoh ujian objektif adalah seperti berikut: i. Item jawapan pendek.Islam a. Pemarkahan adalah objektif . Didapati lebih sesuai menguji kebolehan calon di aras kognitif yang rendah iaitu pengetahuan. ____________________________________ Siapakah nama ibu Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad Nabi Musa v. Item benar-salah. ? ii. Ujian Objektif. dilahirkan dikenali dengan nama tahun ______ 18 .

Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberi jawapan secara lisan atau bertulis. Item ujian boleh dinyatakan dalam bahasa yang mudah. 3. Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun dan menghuraikan ideaidea. Mungkin menggalakkan calon-calon meneka jawapan. sintesis dan penilaian. Dapat menguji aras kognitif di peringkat pengethuan.Modul 3 :KPLI Peng. masa dan perbelanjaan. Tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi seperti analisis. 5. Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga. Ujian Subjektif. aplikasi dan jika digubal dengan teliti boleh menguji aras yang lebih tinggi. 2. kefahaman dan aplikasi dengna berkesan. 4. Dapat meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas. iaitu: 19 . 7. ujian subjektif boleh dibahagikan kepada dua jenis. 2. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 5. Jawapan calon mungkin bebas atau terhad. Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas. Falsafah dan Sejarah P. Berdasarkan kepada jawapan calon. Kelemahan Ujian Objektif 1. 4. Sekiranya bebas. Unsur emosi pemeriksa tidak akan mempengaruhi pemarkahan. Bertujuan menguji kebolehan pelajar pada aras kefahaman. 6. 3. jawapan itu adalah dalam bentuk esei dan sekiranya terhad ia mungkin merupakan satu ayat sahaja (struktur). b. Objektifnya aras tinggi. Calon boleh berlatih menjawab soalan-soalan objektif bagi tahun-tahun lalu boleh meningkatkan taraf pencapaian. Jawapan yang sama akan diberikan markah yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriks yang berlainan.Islam (a) Rusa (b) Harimau (c) Kuda (d) Gajah Kelebihan Ujian Objektif 1.

20 . Jawapan yang diberikan hanya merupakan satu ayat atau satu frasa sahaja. __________________________________________ 3. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. 1. Jawapan tidak terhad (esei). soalan ini membenarkan calon memilih. Kelemahan Ujian Subjektif 1. Dapat mengukuh hasil pembelajaran yang kompleks. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Jawapan terhad (struktur). menganalisis dan membuat sintesis idea-idea meraka. Contoh: Tulis rukun-rukun Iman di ruangan berikut mengikut urutan.Modul 3 :KPLI Peng. Merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana seorang calon dapat menerangkan idea-ideanya. 6. 4. Menggalakkan calon menyediakan diri menghadapi ujian dengan meneka kepada kemahiran menyusun dan membuat sintesis isi jawapan. Mudah untuk dibina dan ditadbir 2. __________________________________________ 5. __________________________________________ ii. 7. Calon-calon dapat diuji kebolehan untuk menyususn. mengatur. dan membentangkan jawapan yang difikirkan sesuai. Jenis soalan ini menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. 5. Unsur subjektif semasa pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. Kelebihan Ujian Subjektif 1. Peluang untuk menipu atau meniru jawapan dikurangkan. Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran 3. 8. Falsafah dan Sejarah P. __________________________________________ 4. Jenis Contoh: Terangkan peranan ibadat haji dalam menyatukan umat Islam.Islam i. __________________________________________ 2.

3. 5. Markah yang tinggi bagi soalan pertama mungkin mempengaruhi markah bagi soalan-soalan seterusnya. 6. 2.Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (PMR) dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 (SPM) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Tujuan 1. Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Beberapa perkara asas fardhu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. 3.Modul 3 :KPLI Peng. Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. menentukan kejayaan 100%. keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan. Penilaian PAFA hendaklah dimulakan dari tahun 1 hingga tahun 6 (UPSR). Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA. memahami. 21 . Peraturan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 1.Islam 2. 4. Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh factor-faktor yang kurang relevan yang panjang atau pendek. Pemarkahan juga dipengaruhi oleh bentuk emosi pemeriksa. 4. dengan perkataan lain. Kesan halo mungkin dapat memainkan peranan. Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA. Menimbul dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan harian. yang hendak dipastikan supaya setiap murid benar-benar mengetahui. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang. Falsafah dan Sejarah P. mengamal dan menghayati dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan esei terbatas. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

Laporan juga perlu sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING 22 . Falsafah dan Sejarah P. Penilaian dijalankan sendiri oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa yang sesuai. Penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan.Islam 2. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Penilaian akhir PAFA dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Pencapaian LULUS dalam dalam sesuatu KOD / TAJUK ialah apabila murid faham sesuatu tajuk dan dalam hal ibadah dpat mengamalkan MINIMA yang dikira SAH dari segi syarak. 3.Modul 3 :KPLI Peng. 6. 9. Murid ini boleh dinilai semula sebagai pengukuhan. Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama rekod perpindahan pelajar ke sekolah lain. Pemantauan proses pelaksanaan penialain PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. 4. Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. Murid diperakui LULUS dalam keseluruhan penilaian PAFA apabila mereka berjaya memahami dan menmgamalkan SEMUA KOD / TAJUK soalan yang telah ditetapkan. 7. 10. Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna. 14. Guru boleh meneruskan penilaian kepada murid yang menguasai kod-kod seterusnya. Sepanjang tempoh penilaian tersebut. 13. 5. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang ditetapkan. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Pencapaian Individu dan Borang Berkelompok. sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian di peringkat sekolah menggunakan format sijil yang disediakan. Murid hendaklah diberitahu lebih awal. 8. Soalan dan jawapan penilaian tidak rahsia sebagaimana yang telah dicadangkan dalam buku panduan. 11. 12. murid hendaklah diberi masa. peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan.

menurut prosedur yang disediakan.2 SPM Mengemaskini rekod pencapaian individu murid yang akan berpindah sekolah baru (sekiranya ada) Penyetaraan daripada Kementerian/JPN/ Bahagian/ Daerah OKt Mei Jan Jun Apr Jul Catatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 3 4 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 7 Mengikut taqwim pihak berkenaan 23 .3 Ting 4 3.2 3.4 Ting. JADUAL TINDAKAN PELAKSANAAN UJIAN PAFA (PMR DAN SPM) Sept Mac Ogs Feb Bil 1 Tindakan Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA Penyediaan Fail PAFA (borang berkelompok) Pelaksanaan PAFA 3. 5 (SPM) Kemaskini boring berkelompok PMR dan SPM Menghantar keputusan penuh PAFA/ Disket ke Unit/ Bahagian Peperiksaan (JPN) 5. 1.Islam diserahkan kepada Bahagian / Unit Peperiksaan.1 PMR 5. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .2 Ting. Jabatan Pendidikan Negeri.Modul 3 :KPLI Peng.1 Ting. Falsafah dan Sejarah P. 3 (PMR) 3.

pakaian dan tempat dari najis Cara Berwudhuk Cara Bertayammum Cara Mandi Wajib Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa Adab Terhadap Ibu bapa Ihsan Kewajipan Menutup Aurat Batas Pergaulan Dalam Islam Mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri. PMR DAN SPM) TINGKATAN KOD DINILAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.Islam AGIHAN KOD PAFA (UPSR.Modul 3 :KPLI Peng. pakaian dan tempat dari najis Cara Berwuduk Cara Bertayammum Cara mandi wajib Azan dan Iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa 1 2 3 4 5 24 . Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

Falsafah dan Sejarah P. guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu. PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh. bersabarlah dalam menuntut ilmu! PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Konsep PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM Pentaksiran ini dikendalikan oleh guru 100% disekolah. Dalam PKSR. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Penilaian ini dapat mnempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.Islam 13 14 15 16 17 15 Adab terhadap ibu bapa Perkahwinan Ihsan Kewajipan menutup aurat Batas pergaulan dalam Islam Ihsan Sila rujuk buku panduan PAFA untuk maklumat lanjut mengenai perincian kod di atas….Modul 3 :KPLI Peng. Melalui proses penilaian yang berterusan. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: • • 25 .. guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid PRINSIP • penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis.

Modul 3 :KPLI Peng. daya kreatif 10. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . kemahiran bersosiali 9. kemahiran berbahasa 4. kemahiran berfikir 3. kemahiran proses sains 11. minat Tujuan Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. kemahiran amali 7. kemahiran kenestetik 15. perlakuan dan amalan nilai-nilai murni 12. pengetahuan 2. kesihatan dan kecergasan 14. bahan pembelajaran 16. kemahiran mengira 5. kemahiran manipulatif 8. Falsafah dan Sejarah P. 26 .Islam 1. kemahiran belajar 6. sikap 13.

rohani.Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar sepertiintelek. bimbingan dan ajaran guru. 5. 4. seperti pemerhatian. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS. pengajaran mengikut maklumatpenilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa. U n t u k m e n y e d i a k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n d i r i d a l a m a l a m k e h i d u p a n manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran. 2. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan membaiki pembelajaran seterusnya. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Falsafah dan Sejarah P. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS. 4.Modul 3 :KPLI Peng. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna.Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiridan bukan diuruskan secara berpusat.Menekan penilaian secara tak formal. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantuperkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan denganpendidikan. 3. 5.Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik. 6. 2. Ciri 1. jasmani dan emosi dinilai. 6. soal jawabsecara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkatpenguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti.Islam 1. Cara Pelaksanaan 27 . 3.

Melapor (jika perlu) Guru boleh meneruskan penilaian dengan melaksanakan tindakan susulan samada secara serta merta atau terancang. 6. dengan penilaian 28 . Falsafah dan Sejarah P. 5. Nyatakan tujuan utama penilaian PAFA. Jelaskan jenis-jenis penilaian beserta dengan contoh yang sesuai. selesaikan tugasan di bawah ! TUTORIA L 1. Membina Instrumen : membuat Jadual Penentuan dan membina soalan/instrumen 3. Menganalisis Maklumat 6. Merancang : menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian 2. 3. Nyatakan perbezaan antara penilaian formatif sumatif. Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Merekod 5. Penilaian Alternatif Bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah Jenis penilaian alternatif yang boleh digunakan oleh guru ialah • • • Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian Selepas membaca nota . Huraikan kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU).Modul 3 :KPLI Peng. Melaksanakan penilaian : pemerhatian/lisan/penulisan 4. 2.Islam Pelaksanaan PKSR yang sistematik perlu mengikut langkah-langkah : 1. Mengapakah penilaian penting? 4. Bina item soalan objektif dan soalan subjektif meliputi bidang alQuran.

Penilaian PAFA adalah suatu proses bimbingan dan penilaian yang berterusan sehingga murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minima. 8. Contoh: i.Modul 3 :KPLI Peng. LA 5.1 ii. Penilaian PAFA dijalankan secara lisan (L) dan amali (A) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. sila rujuk semula nota yang disediakan RUMUSAN 1. Falsafah dan Sejarah P.1 : Ujian secara amali atau lisan Tahniah ! Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda.Islam 7. Bincangkan perbezaan antara Penilaian Kendalaian Sekolah dengan Penilaian Berpusat. Bincangkan dengan pensyarah anda bagaimana prosedur penilaian PAFA dijalankan. A9.1 : Ujian secara lisan dan amali iv. Sekiranya anda masih kurang jelas. A/L9.4 : Ujian secara lisan sahaja : Ujian secara amali sahaja iii. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 2. L1. SELAMAT MAJU JAYA ! 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful