Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Sinopsis: Modul ini mengandungi dua tajuk utama. Tajuk pertama ’Penilaian dalam Pendidikan Islam’ yang merangkumi Penilaian Formatif dan Sumatif, Bentuk , Pembinaan Jadual Penentu Ujian, Pembinaan Item dan Penilaian PAFA . Tajuk kedua Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam memberi penekanan kepada konsep dan matlamat Pendidikan Islam , Falsafah Pendidikan Islam mengikut al Quran dan as Sunnah , Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar Rashidin serta Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka, Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam dan yang terakhir PrinsipPrinsip Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Pembelajaran:
Selepas mengikuti modul ini anda dapat : 1. Pengetahuan dan maklumat mengenai penilaian dan pelaksanaan penilaian Pendidikan Islam yang sesuai dan berkesan. 2. Membina item soalan mengikut JPU. 3. Memahami konsep penilaian PAFA dan mengaplikasi kaedah penilaian nya kepada pelajar. 4. Memahami dann menghayati konsep, matlamat, falsafah dan sejarah Pendidikan Islam berasaskan al Quran dan as Sunnah . 5. Menjelas dan mengamalkan sifat-sifat sahsiah guru Pendidikan Islam dan etika keguruan Islam 6. Memahami prinsip-prinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

1

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6.1

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian memainkan peranan yang penting dalam Kehidupan kita . Contohnya sebelum anda dianugerah Diploma Perguruan, anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian Merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumt tentang perubahan tingkahlaku seseorang indiividu . Ia terdiri dari satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. bertujuan : • • • Mengesan pencapaian hasil pembelajaran Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Ujian merupakan alat pengukuran. Pengujian Tahukah anda apa yang dimaksudkan

Pengukuran Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitaif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Tujuan pengukuran: • • • • • Mengesan hasi-hasil pembelajaran Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain Mengesan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh murid-murid Bagi mendapatkan maklumat untuk o o o Penilaian Bimbingan Kecekapan guru Rekod prestasi dan profil murid

2

mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Melalui penilaian. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . merancang dan mengubahsuai pengajarannya. Ia melibatkan proses menentu . pengukuran dan pengujian Pengujian Penilaian 3 . seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. mengetahui keberkesanan pengajarannya. Tujuan penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. guru dapat : • • • • • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Perhubungan di antara penilaian. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. Dalam konteks pendidikan. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa.Islam Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif.

Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan gred atau kedudukan di dalam kelas. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara 4 . Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Dengan itu kaedah dan isi pelajaran boleh disediakan. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Contohcontoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks.Islam Pengujian Pengukuran Penilaian Jenis Penilaian Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif: Penilaian Formatif Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan muridmurid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. Falsafah dan Sejarah P. Penilaian sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun.Modul 3 :KPLI Peng. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran.

hasil pembelajaran murid dicatatkan secara spesifik. sukar Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. Falsafah dan Sejarah P. sederhana. kaedah penilaian dan instrumen penilaian yang perlu digunakan. guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. 5 . Bidang dan Bentuk Penilaian Bidang pembelajaran yang diuji dalam Pendidikan Islam meliputi :    Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: • Pemerhatian • Lisan • Penulisan Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: • hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan dalam jadual penentuan ini. Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Bilangan peratus soalan bagi sesuatu tajuk perlu ditunjukkan.Modul 3 :KPLI Peng. Dengan bantuan JPU guru dapat merangkakan tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom. Dalam pelaksanaan penilaian. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Merancang penilaian.Islam berpusat. Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada: • mata pelajaran • tajuk-tajuk yang dinilai • peringkat kebolehan murid yang dinilai • wajaran aras kesukaran: mudah. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

perlu dirancang secara individu atau kumpulan .mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program .Modul 3 :KPLI Peng.menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak.Islam • kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai.perlu dirancang secara individu .mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran .dijalankan dengan menggunakan senarai semak. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. Falsafah dan Sejarah P. ujian bertulis dan ujian lisan Penilaian secara pemerhatian Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: • • • • • • • • sikap perlakuan/amalan amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial kemahiran belajar kemahiran kinestetik kemahiran literasi komputer 6 . perkembangan dan kemajuan murid. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : • Mengesan serta-merta . lembaran kerja. ujian bertulis • Mengesan pencapaian . • Mengesan kemajuan .tidak memerlukan instrumen yang khusus.mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian . skala kadar.

Islam • kemahiran mereka cipta • Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan.kefahaman konsep .kecekapan mendengar .temu bual .bercerita .kefasihan menghafaz .Modul 3 :KPLI Peng.perbahasan . • Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: .kecekapan mencongak .bacaan kuat .sebutan dalam berbahasa .hafazan . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.murid dengan bahan pembelajaran • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: .murid dengan guru . Penilaian secara lisan.perbincangan . buku skrap.gaya persembahan .nyanyian 7 .pengetahuan fakta . • Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .syarahan . • Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .penggunaan bahasa yang tepat .murid dengan murid .soal jawab . Falsafah dan Sejarah P.

aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.laporan projek/kerja kursus/folio . Penilaian secara penulisan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .deklamasi sajak .karangan .soalan.mengesan kelancaran dalam sebutan. graf atau carta.latihan dan ujian bertulis .Modul 3 :KPLI Peng.mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. . Falsafah dan Sejarah P. Instrumen Penilaian Penulisan • Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: . . . . Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: .kemahiran menulis 8 .pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. pernyataan. .mendengar dan memberi respon secara lisan • Penilaian lisan membolehkan guru : . . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.Islam .huraian atau tafsiran peta.mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. . jadual.

penggunaan tanda baca .Islam .Modul 3 :KPLI Peng. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.Mengenal pasti .Menyenarai .soalan subjektif .perbendaharaan kata . kaedah atau prosedur. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.Mentakrif . Contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik. perkara yang berikut mestilah diambil kira: .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami .mentafsir .menilai • Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih.menyusun idea . istilah. Falsafah dan Sejarah P.aras kesukaran soalan dipelbagaikan .Melakar 9 .skema pemarkahan disediakan • Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .soalan menepati kemahiran yang akan diuji .Melabel . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . konsep asas dan prinsip Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .mengaplikasi .Mengingati kembali .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .Memerihal .

10 .mengasingkan . konsep dan prinsip.menghitung . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .menganggar .menjelaskan dengan contoh . Falsafah dan Sejarah P.meramalkan .mengelas Mengaplikasi Menguji lebolehan calon menggunakan konsep.memilih .mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. hukum atau fakta asas.Melukis . prinsip.membuat inferens . membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan.menjana idea .mengukur .menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: .menyukat .Menama .menambah .menunjuk cara .mencirikan .menentukan .mentafsir bahan atau idea.Menyatakan . menterjemah dan menginterpretasi fakta. . .menukar .memberi contoh .mengawal pembolehubah .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .membuat andaian .membuat urutan .mengubah .menghubungkait .menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kepada bahagian-bahagian kecil.mengira .Modul 3 :KPLI Peng.Memadan .Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.mencerakin .Menulis Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami. .merangkakan trend masa depan . .menghuraikan .menerangkan . .membanding dan membeza .mengubahsuai .menjelaskan melalui contoh .

.mentafsir .menyelesaikan masalah Mensintesis Menguji kebolehan calon untuk mengabungkan idea-idea kecil. Falsafah dan Sejarah P.membuat hipotesis .membuat gambaran mental .mendefinisikan secara operasi .merangkakan .membuat keputusan . JPU merupakan satu matrik yang terdiri dua paksi kandungan (paksi menegak) dengan paksi aras kemahiran ( paksi melintang ).mereka cipta .Modul 3 :KPLI Peng.mengkritik .mengeksperimen .menganologi .berkomunikasi . mentafsir dan membuat suatu rumusan.mengesan kecondongan .menggabungkan . .mewajarkan .merancang . tugasan atau kaedah.meringkaskan .membina . .menggunakan perhubungan ruang dan masa . .mereka bentuk Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .menaksir .membuat kesimpulan . Dalam ruangan aras 11 .menyokong Jadual Penentuan Ujian (JPU) Tajuk ini agak sukar difahami… Sila hubungi pensyarah/pembimbing anda jika menghadapi masalah Jadual Penentuan Ujian dikenali juga dengan nama Test Blue Print atau Test Specification.mengkonsepsikan .menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.

Membolehkan perbandingan dengan ujin yang lain. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. Memastikan terdapat perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai). Aqidah. esei. x. iv. Menjadi panduan membentuk format ujian. Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa. 12 . ii. v. Kepayahan item: dalam lingkungan 20% hingga 80% Kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Ibadah.Modul 3 :KPLI Peng. vi. Tiap-tiap pelajran mempunyai penekanan aras kemahiran yang berbeza sesuai dengan objektif mata pelajaran berkenaan. Bilangan item: mengikut bentuk ujian. v. Secara am objektif pengajaran dinyatakan dalam kurikulum pelajaran dan secara khusus terdapat dalam sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan. viii. Kandungan ujian : topik-topik Aras kemahiran: taksonomi objektif pendidikan Pemberatan dalam peratus pada kandungan dan aras kemahiran: panjang masa mengajar dan kepentingan. Falsafah dan Sejarah P. Menjadi panduan membentuk soalan. vii. Boleh juga dibuat secara ringkas dan am yang mana sukatan dibahagigkan kepada skopskop yang luas seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dibahagikan kepada Tilawah Al-Quran. iii. iii. iv. kerja kursus dan lain-lain. Paksi Kandungan: Dalam paksi kandungan dicatatkan bahan yang diajar. Bentuk atau format ujian: objektif. Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JPU adalah seperti berikut: i. Sirah dan Akhlak. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . kandungan dan aras kemahiran. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Komponen Utama Dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. vi. amali. Bahan-bahan itu boleh dicatatkan secara ringkas atau secara topic demi topic seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran.Islam kemahiran pula dicatatkan objektif pengajaran yang biasanya disesuaikan dengan taksonomi objektif pendidikan. ii. ix. Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan.

bilangan soalan dengan aras Elok anda 13 berehat dahulu… Sambil itu baca catatan ringkas anda…! . min kepayahan ujian sebaik-baiknya ialah 50%. Terdapat kajian menunjukkan soalan-soalan beraras ujian. ii. Proses pemberatan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: • • • iv. Perbanyakkan soalan beraras kepayahan sederhana antara 40% hingga 60%. Soalan mudah iaitu lebih kurang 70% daripada calon boleh menjawabnya. Paksi Pemberatan: Pemberatan adalah penekanan yang patut diberikan kepada tiap-tiap topic dan kemahiran. Walaupun begitu soalan yang mudah dan sukar harus juga dimasukkan ke dalam ujian.Modul 3 :KPLI Peng. Untuk ujian bilik darjah pemberatan bolehlah didasarkan kepada rasa penting terhadap sesuatu topic atau tajuk yang diajar pada sesuatu ketika. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Menukarkan pemberatan waktu kepada peratus dan dicatatkan di hujung paksi tersebut. iii. kepayahan sederhana boleh menambah sisihan lazim dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan bentuk soalan. Paksi Aras Kemahiran: Dalam paksi ini mengandungi objektif pengajaran yang merupakan perubahan tingkah laku dan kemahiran-kemahiran yang diharapkan pada tiap-tiap topic dalam paksi kandungan. Untuk ujian pencapaian bersifat rujukan norma. Semakin besar peratus semakin mudahlah sesuatu soalan itu. Kepayahan soalan: Secara kuantitatif kepayahan soalan adalah dimaksudkan peratus calon yang boleh menjawab dengan betul pada sesuatu soalan. Soalan yang sukar pula lebih kurang 30% daripada calon dapat menjawabnya. Falsafah dan Sejarah P. afektif dan psikomotor. Menyelaraskan kemahiran. pemberatan tentulah berdasarkan kepada keluasan isi pelajaran dan panjang waktu yang diperuntukkan kepadanya. boleh menjadi motivasi kepada calon-calon yang lemah.Islam Pembahagian begini hanya sesuai untuk menghasilkan rumusan dan kurang memberi faedah kepada guru dan penggubal soalan. boleha menjadi pencabar kepada calon-calon yang bijak. Model yang digunkan ialah taksonomi pendidikan iaitu domain kognitif. Membahagikan peratus itu kepada bentuk soalan yang sesuai objektif atau esei. Untuk sesuatu ujian yang lebih luas penggunaannya.

14 mengikut aras. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng. Langkah 2: Tentukan format ujian/peperiksaan iaitu dari segi tempoh ujian. Fahamkan falsafah. Perkara Carta aliran proses menyediakan JPU: Pilih tajuk yang hendak dinilai. Tentukan Hasil Pembelajaran. bilangan soalan peruntukan masa bagi setiap bahagian. Falsafah dan Sejarah P. bahagian. jenis soalan. objektif. pemberatan markah.5 minit 20 minit Langkah 3: Senaraikan tajuk/topik yang hendak diuji dan masa kuliah yang diperuntukkan bagi setiap tajuk. Tentukan bilangan soalan .Islam Langkah Menyediakan JPU Langkah 1: Kaji objektif ujian dan sukatan pelajaran berkenaan. Buat rumusan format seperti contoh berikut: Rumusan Format Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Panjang Masa : 2 jam Bentuk : Objektif dan esei Markah : 100 Objektif Esei Masa 1 jam 1 jam Markah 40 60 Bilangan soalan 40 3 Markah 1 soalan 1 20 Masa bagi setiap soalan 1. topic-topik dan cadangan penilaian yang juga menyebutkan kerja kursus serta kerja amali. Sebaik-baiknya kerja kursus dan amali tidak berulang secara tepat dalam ujian/peperiksaan.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . soalan dalam petak Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar. Falsafah dan Sejarah P.Islam Tulis bilangan berkenaan.Modul 3 :KPLI Peng. Contoh JPU Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Solat Lima Waktu Kandungan Pengetahuan M Pengertian Bilangan Waktu Rukun Sd S Kefahaman M Sd S Aras Kemahiran Aplikasi M Sd S Analisis M Sd S Sintesis M Sd S Penilaian M Sd S Jumlah % 15 .

c. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran .Modul 3 :KPLI Peng. b. Sukatan Pelajaran. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. 8. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Sekiranya terdapat istilah lain. Bahasa: a. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan.Islam Hikmah Jumlah % ( M = Mudah. Contoh: inferens. e. Falsafah dan Sejarah P. S = Sukar ) Nota: Tidak semua peringkat hasil pembelajaran dan aras kemahiran Mesti diuji dalam sesuatu penilaian/ujian. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Aras kemahiran boleh diubahsuai kepada mudah dan sukar.’: 16 . Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan d. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan.3 Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Sd = Sederhana.

Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan i. Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Sekiranya terdapat istilah lain. j. Falsafah dan Sejarah P.Islam Contoh: ‘ Idgham’. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. g. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Sukatan Pelajaran.Modul 3 :KPLI Peng. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Contoh: inferens. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Jenis-jenis ujian: JENIS UJIAN 17 OBJEKTIF SUBJEKTI F . pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. h. Bahasa: f. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .’: Contoh: ‘ Idgham’.

Ujian ini dipanggil sedemikian kerana pemeriksa yang lain akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas jawapan objektif yang sama. Item Aneka pilihan. kefahaman dan aplikasi.w. mudah dan jitu. (a) Rukun Islam empat perkara ( (b) Rukun Iman enam perkara iv. Walaubagaimana pun kajian menunjukkan jika ujian objektif digubal dengan teliti boleh juga menguji kebolehan calon di aras kognitif tinggi.w. Item benar-salah. menyusun dan menyatukan idea.a. Pemarkahan adalah objektif . Item padanan. Item jawapan pendek. Falsafah dan Sejarah P. Sebaliknya ujian objektif gagal menguji kebolehan calon untuk memilih. Rukun Iman mempunyai __________ perkara. Ujian Objektif. Didapati lebih sesuai menguji kebolehan calon di aras kognitif yang rendah iaitu pengetahuan.cepat. Nabi Muhammad Nabi Musa v. ____________________________________ Siapakah nama ibu Nabi Muhammad s. iii. dilahirkan dikenali dengan nama tahun ______ 18 .Islam a. Taurat Al-Quran ( ) ) Tahun Nabi Muhammad s. Contoh-contoh ujian objektif adalah seperti berikut: i.a. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Tandakan (√ ) bagi kenyataan yang benar dan (X) bagi kenyataan yang salah. Jawapan bagi ujian objektif adalah pendek. Item melengkapkan.Modul 3 :KPLI Peng. ? ii.

Mungkin menggalakkan calon-calon meneka jawapan. jawapan itu adalah dalam bentuk esei dan sekiranya terhad ia mungkin merupakan satu ayat sahaja (struktur). Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun dan menghuraikan ideaidea. sintesis dan penilaian. Jawapan yang sama akan diberikan markah yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriks yang berlainan. 6. Objektifnya aras tinggi. aplikasi dan jika digubal dengan teliti boleh menguji aras yang lebih tinggi. Jawapan calon mungkin bebas atau terhad.Islam (a) Rusa (b) Harimau (c) Kuda (d) Gajah Kelebihan Ujian Objektif 1. Sekiranya bebas. Calon boleh berlatih menjawab soalan-soalan objektif bagi tahun-tahun lalu boleh meningkatkan taraf pencapaian. 5. Dapat meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas. 2. Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. 4. Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberi jawapan secara lisan atau bertulis. Bertujuan menguji kebolehan pelajar pada aras kefahaman. ujian subjektif boleh dibahagikan kepada dua jenis. 7. Ujian Subjektif. kefahaman dan aplikasi dengna berkesan. Berdasarkan kepada jawapan calon. 3. 2. Unsur emosi pemeriksa tidak akan mempengaruhi pemarkahan. Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga. Dapat menguji aras kognitif di peringkat pengethuan. Falsafah dan Sejarah P. b. Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi seperti analisis. 5. Kelemahan Ujian Objektif 1. masa dan perbelanjaan. 4.Modul 3 :KPLI Peng. Item ujian boleh dinyatakan dalam bahasa yang mudah. 3. iaitu: 19 .

soalan ini membenarkan calon memilih. mengatur. Merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana seorang calon dapat menerangkan idea-ideanya.Islam i. 8. Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran 3. __________________________________________ 3. Calon-calon dapat diuji kebolehan untuk menyususn. menganalisis dan membuat sintesis idea-idea meraka. 4. Jenis soalan ini menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. Kelebihan Ujian Subjektif 1. 7. Falsafah dan Sejarah P. Menggalakkan calon menyediakan diri menghadapi ujian dengan meneka kepada kemahiran menyusun dan membuat sintesis isi jawapan. __________________________________________ 5.Modul 3 :KPLI Peng. __________________________________________ ii. Jenis Contoh: Terangkan peranan ibadat haji dalam menyatukan umat Islam. Peluang untuk menipu atau meniru jawapan dikurangkan. 5. 1. Mudah untuk dibina dan ditadbir 2. 20 . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 6. Jawapan yang diberikan hanya merupakan satu ayat atau satu frasa sahaja. __________________________________________ 2. Jawapan tidak terhad (esei). dan membentangkan jawapan yang difikirkan sesuai. Jawapan terhad (struktur). Contoh: Tulis rukun-rukun Iman di ruangan berikut mengikut urutan. Dapat mengukuh hasil pembelajaran yang kompleks. Kelemahan Ujian Subjektif 1. __________________________________________ 4. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. Unsur subjektif semasa pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu.

3. Markah yang tinggi bagi soalan pertama mungkin mempengaruhi markah bagi soalan-soalan seterusnya. Hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan esei terbatas. 21 .Islam 2. Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh factor-faktor yang kurang relevan yang panjang atau pendek.Modul 3 :KPLI Peng. Kesan halo mungkin dapat memainkan peranan. Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA. Peraturan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 1. Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Beberapa perkara asas fardhu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. 4. 4. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Falsafah dan Sejarah P. 6. Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA. 2. Penilaian PAFA hendaklah dimulakan dari tahun 1 hingga tahun 6 (UPSR). kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. 5. memahami. yang hendak dipastikan supaya setiap murid benar-benar mengetahui. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang. keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan. Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. menentukan kejayaan 100%.Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (PMR) dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 (SPM) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Tujuan 1. mengamal dan menghayati dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Menimbul dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan harian. 3. Pemarkahan juga dipengaruhi oleh bentuk emosi pemeriksa. dengan perkataan lain.

Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. 8. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Pencapaian Individu dan Borang Berkelompok. 5. murid hendaklah diberi masa. 14. Laporan juga perlu sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING 22 . Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. 3. 9. 4. Guru boleh meneruskan penilaian kepada murid yang menguasai kod-kod seterusnya. 13. Pencapaian LULUS dalam dalam sesuatu KOD / TAJUK ialah apabila murid faham sesuatu tajuk dan dalam hal ibadah dpat mengamalkan MINIMA yang dikira SAH dari segi syarak. Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. Pemantauan proses pelaksanaan penialain PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. Penilaian akhir PAFA dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Sepanjang tempoh penilaian tersebut. Penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. Murid ini boleh dinilai semula sebagai pengukuhan. 12. Penilaian dijalankan sendiri oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa yang sesuai. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian di peringkat sekolah menggunakan format sijil yang disediakan. Murid diperakui LULUS dalam keseluruhan penilaian PAFA apabila mereka berjaya memahami dan menmgamalkan SEMUA KOD / TAJUK soalan yang telah ditetapkan. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang ditetapkan. Falsafah dan Sejarah P. 7. Murid hendaklah diberitahu lebih awal. peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan. Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama rekod perpindahan pelajar ke sekolah lain. 10. 6.Modul 3 :KPLI Peng. Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna.Islam 2. sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Soalan dan jawapan penilaian tidak rahsia sebagaimana yang telah dicadangkan dalam buku panduan. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 11.

1 PMR 5.Modul 3 :KPLI Peng. Jabatan Pendidikan Negeri.Islam diserahkan kepada Bahagian / Unit Peperiksaan.2 3. 1. Falsafah dan Sejarah P.3 Ting 4 3.4 Ting. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . JADUAL TINDAKAN PELAKSANAAN UJIAN PAFA (PMR DAN SPM) Sept Mac Ogs Feb Bil 1 Tindakan Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA Penyediaan Fail PAFA (borang berkelompok) Pelaksanaan PAFA 3. 5 (SPM) Kemaskini boring berkelompok PMR dan SPM Menghantar keputusan penuh PAFA/ Disket ke Unit/ Bahagian Peperiksaan (JPN) 5.2 SPM Mengemaskini rekod pencapaian individu murid yang akan berpindah sekolah baru (sekiranya ada) Penyetaraan daripada Kementerian/JPN/ Bahagian/ Daerah OKt Mei Jan Jun Apr Jul Catatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 3 4 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 7 Mengikut taqwim pihak berkenaan 23 .2 Ting.1 Ting. 3 (PMR) 3. menurut prosedur yang disediakan.

pakaian dan tempat dari najis Cara Berwudhuk Cara Bertayammum Cara Mandi Wajib Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa Adab Terhadap Ibu bapa Ihsan Kewajipan Menutup Aurat Batas Pergaulan Dalam Islam Mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri. pakaian dan tempat dari najis Cara Berwuduk Cara Bertayammum Cara mandi wajib Azan dan Iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa 1 2 3 4 5 24 . PMR DAN SPM) TINGKATAN KOD DINILAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri. Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Islam AGIHAN KOD PAFA (UPSR.Modul 3 :KPLI Peng.

Modul 3 :KPLI Peng. bersabarlah dalam menuntut ilmu! PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Konsep PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM Pentaksiran ini dikendalikan oleh guru 100% disekolah. PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: • • 25 . guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid PRINSIP • penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu.Islam 13 14 15 16 17 15 Adab terhadap ibu bapa Perkahwinan Ihsan Kewajipan menutup aurat Batas pergaulan dalam Islam Ihsan Sila rujuk buku panduan PAFA untuk maklumat lanjut mengenai perincian kod di atas…. Dalam PKSR. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .. Penilaian ini dapat mnempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Melalui proses penilaian yang berterusan. guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. Falsafah dan Sejarah P.

sikap 13. kesihatan dan kecergasan 14. 26 . perlakuan dan amalan nilai-nilai murni 12. kemahiran berfikir 3. kemahiran mengira 5. minat Tujuan Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. daya kreatif 10. kemahiran kenestetik 15. kemahiran bersosiali 9. bahan pembelajaran 16. kemahiran belajar 6. kemahiran amali 7. kemahiran proses sains 11. kemahiran berbahasa 4. kemahiran manipulatif 8. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng. pengetahuan 2. Falsafah dan Sejarah P.Islam 1.

4. Ciri 1. Falsafah dan Sejarah P. rohani. jasmani dan emosi dinilai. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS. 4.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . 2. 2. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. seperti pemerhatian. Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan membaiki pembelajaran seterusnya. 3.Menekan penilaian secara tak formal. 6.Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar sepertiintelek. 5. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantuperkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan denganpendidikan. soal jawabsecara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkatpenguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah.Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik. bimbingan dan ajaran guru. U n t u k m e n y e d i a k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n d i r i d a l a m a l a m k e h i d u p a n manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran. 6. pengajaran mengikut maklumatpenilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa.Islam 1. 3.Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiridan bukan diuruskan secara berpusat. 5. Cara Pelaksanaan 27 . Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna.

Melapor (jika perlu) Guru boleh meneruskan penilaian dengan melaksanakan tindakan susulan samada secara serta merta atau terancang. Merekod 5. 5. Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah. Membina Instrumen : membuat Jadual Penentuan dan membina soalan/instrumen 3. 6.Islam Pelaksanaan PKSR yang sistematik perlu mengikut langkah-langkah : 1. Falsafah dan Sejarah P. Mengapakah penilaian penting? 4. selesaikan tugasan di bawah ! TUTORIA L 1. Penilaian Alternatif Bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah Jenis penilaian alternatif yang boleh digunakan oleh guru ialah • • • Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian Selepas membaca nota . Menganalisis Maklumat 6. 2. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Merancang : menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian 2. Nyatakan tujuan utama penilaian PAFA. Huraikan kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU).Modul 3 :KPLI Peng. Nyatakan perbezaan antara penilaian formatif sumatif. Melaksanakan penilaian : pemerhatian/lisan/penulisan 4. Jelaskan jenis-jenis penilaian beserta dengan contoh yang sesuai. 3. dengan penilaian 28 . Bina item soalan objektif dan soalan subjektif meliputi bidang alQuran.

Penilaian PAFA dijalankan secara lisan (L) dan amali (A) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. sila rujuk semula nota yang disediakan RUMUSAN 1.1 : Ujian secara amali atau lisan Tahniah ! Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda. LA 5. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng.1 : Ujian secara lisan dan amali iv. Bincangkan dengan pensyarah anda bagaimana prosedur penilaian PAFA dijalankan. 8.4 : Ujian secara lisan sahaja : Ujian secara amali sahaja iii. Bincangkan perbezaan antara Penilaian Kendalaian Sekolah dengan Penilaian Berpusat.1 ii. A9. A/L9. 2. Falsafah dan Sejarah P. Sekiranya anda masih kurang jelas. SELAMAT MAJU JAYA ! 29 .Islam 7. Penilaian PAFA adalah suatu proses bimbingan dan penilaian yang berterusan sehingga murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minima. Contoh: i. L1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.