Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Sinopsis: Modul ini mengandungi dua tajuk utama. Tajuk pertama ’Penilaian dalam Pendidikan Islam’ yang merangkumi Penilaian Formatif dan Sumatif, Bentuk , Pembinaan Jadual Penentu Ujian, Pembinaan Item dan Penilaian PAFA . Tajuk kedua Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam memberi penekanan kepada konsep dan matlamat Pendidikan Islam , Falsafah Pendidikan Islam mengikut al Quran dan as Sunnah , Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar Rashidin serta Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka, Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam dan yang terakhir PrinsipPrinsip Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Pembelajaran:
Selepas mengikuti modul ini anda dapat : 1. Pengetahuan dan maklumat mengenai penilaian dan pelaksanaan penilaian Pendidikan Islam yang sesuai dan berkesan. 2. Membina item soalan mengikut JPU. 3. Memahami konsep penilaian PAFA dan mengaplikasi kaedah penilaian nya kepada pelajar. 4. Memahami dann menghayati konsep, matlamat, falsafah dan sejarah Pendidikan Islam berasaskan al Quran dan as Sunnah . 5. Menjelas dan mengamalkan sifat-sifat sahsiah guru Pendidikan Islam dan etika keguruan Islam 6. Memahami prinsip-prinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

1

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6.1

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian memainkan peranan yang penting dalam Kehidupan kita . Contohnya sebelum anda dianugerah Diploma Perguruan, anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian Merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumt tentang perubahan tingkahlaku seseorang indiividu . Ia terdiri dari satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. bertujuan : • • • Mengesan pencapaian hasil pembelajaran Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Ujian merupakan alat pengukuran. Pengujian Tahukah anda apa yang dimaksudkan

Pengukuran Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitaif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Tujuan pengukuran: • • • • • Mengesan hasi-hasil pembelajaran Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain Mengesan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh murid-murid Bagi mendapatkan maklumat untuk o o o Penilaian Bimbingan Kecekapan guru Rekod prestasi dan profil murid

2

Dalam konteks pendidikan. pengukuran dan pengujian Pengujian Penilaian 3 . dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Melalui penilaian.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Perhubungan di antara penilaian.Islam Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. guru dapat : • • • • • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Tujuan penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. merancang dan mengubahsuai pengajarannya. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ia melibatkan proses menentu . mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Falsafah dan Sejarah P. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. mengetahui keberkesanan pengajarannya.

Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. Dengan itu kaedah dan isi pelajaran boleh disediakan. Contohcontoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara 4 . Penilaian sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan.Islam Pengujian Pengukuran Penilaian Jenis Penilaian Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif: Penilaian Formatif Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan muridmurid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. Falsafah dan Sejarah P. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan.Modul 3 :KPLI Peng. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan gred atau kedudukan di dalam kelas. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid.

hasil pembelajaran murid dicatatkan secara spesifik.Modul 3 :KPLI Peng. Dengan bantuan JPU guru dapat merangkakan tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom. Bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan dalam jadual penentuan ini. sederhana. Merancang penilaian. Bilangan peratus soalan bagi sesuatu tajuk perlu ditunjukkan. guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Dalam pelaksanaan penilaian. Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada: • mata pelajaran • tajuk-tajuk yang dinilai • peringkat kebolehan murid yang dinilai • wajaran aras kesukaran: mudah. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. kaedah penilaian dan instrumen penilaian yang perlu digunakan. Untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Bidang dan Bentuk Penilaian Bidang pembelajaran yang diuji dalam Pendidikan Islam meliputi :    Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: • Pemerhatian • Lisan • Penulisan Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: • hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. Falsafah dan Sejarah P. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. 5 . Kementerian Pendidikan Malaysia. sukar Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran.Islam berpusat.

Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : • Mengesan serta-merta .menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak.perlu dirancang secara individu atau kumpulan .mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian . Falsafah dan Sejarah P.mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . ujian bertulis dan ujian lisan Penilaian secara pemerhatian Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: • • • • • • • • sikap perlakuan/amalan amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial kemahiran belajar kemahiran kinestetik kemahiran literasi komputer 6 .dijalankan dengan menggunakan senarai semak. lembaran kerja.mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. • Mengesan kemajuan .perlu dirancang secara individu .Islam • kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . ujian bertulis • Mengesan pencapaian . perkembangan dan kemajuan murid.Modul 3 :KPLI Peng. skala kadar.tidak memerlukan instrumen yang khusus.

kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.murid dengan bahan pembelajaran • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: . • Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .Modul 3 :KPLI Peng. Falsafah dan Sejarah P.kecekapan mendengar .perbahasan .syarahan .temu bual .sebutan dalam berbahasa .bercerita .murid dengan guru .kefasihan menghafaz .penggunaan bahasa yang tepat .hafazan .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .bacaan kuat .Islam • kemahiran mereka cipta • Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. Penilaian secara lisan.pengetahuan fakta .kecekapan mencongak .murid dengan murid .gaya persembahan .kefahaman konsep .nyanyian 7 . buku skrap.perbincangan .soal jawab . • Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. • Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.

Instrumen Penilaian Penulisan • Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: . . pernyataan.aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.deklamasi sajak .kemahiran menulis 8 . .aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.mendengar dan memberi respon secara lisan • Penilaian lisan membolehkan guru : .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. . . jadual.mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. graf atau carta. . Penilaian secara penulisan.pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan.latihan dan ujian bertulis .mengesan kelancaran dalam sebutan.huraian atau tafsiran peta. . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.Modul 3 :KPLI Peng.karangan . • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: . Falsafah dan Sejarah P. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Islam . .soalan.laporan projek/kerja kursus/folio .

Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. perkara yang berikut mestilah diambil kira: .Mengenal pasti . istilah.soalan subjektif .mengaplikasi .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami . konsep asas dan prinsip Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .penggunaan tanda baca .menyusun idea .menilai • Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Melakar 9 .mentafsir . Contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik.Mentakrif . Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid. kaedah atau prosedur.skema pemarkahan disediakan • Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .aras kesukaran soalan dipelbagaikan .Memerihal .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .perbendaharaan kata .soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.Modul 3 :KPLI Peng.Islam .Melabel . Falsafah dan Sejarah P.soalan menepati kemahiran yang akan diuji .Mengingati kembali .Menyenarai . Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.

mencirikan .menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kepada bahagian-bahagian kecil.memberi contoh .Modul 3 :KPLI Peng.membuat urutan . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . .Melukis .mengubahsuai .mengukur .memilih . .menganggar .membanding dan membeza .mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen.membuat andaian .Memadan .mengira . menterjemah dan menginterpretasi fakta.menukar . .menjelaskan dengan contoh .merangkakan trend masa depan . Falsafah dan Sejarah P.mengubah .mengasingkan . konsep dan prinsip.menambah .menghubungkait .membuat inferens .Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.menunjuk cara .menjelaskan melalui contoh .menyukat .Menama . .menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: . 10 .mencerakin .Menyatakan .mengawal pembolehubah . . hukum atau fakta asas.Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .menghuraikan .mengelas Mengaplikasi Menguji lebolehan calon menggunakan konsep.menghitung .mentafsir bahan atau idea.menentukan . prinsip.menerangkan .Menulis Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.meramalkan . membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan.menjana idea .

membina . .merancang .merangkakan . mentafsir dan membuat suatu rumusan.berkomunikasi .mengkritik .menganologi .membuat keputusan .mereka cipta . JPU merupakan satu matrik yang terdiri dua paksi kandungan (paksi menegak) dengan paksi aras kemahiran ( paksi melintang ). .menggunakan perhubungan ruang dan masa .menyokong Jadual Penentuan Ujian (JPU) Tajuk ini agak sukar difahami… Sila hubungi pensyarah/pembimbing anda jika menghadapi masalah Jadual Penentuan Ujian dikenali juga dengan nama Test Blue Print atau Test Specification. tugasan atau kaedah.menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.mendefinisikan secara operasi .mengeksperimen .membuat hipotesis .membuat kesimpulan .mewajarkan . .menggabungkan . . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .menaksir .menyelesaikan masalah Mensintesis Menguji kebolehan calon untuk mengabungkan idea-idea kecil.mentafsir .menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.mengkonsepsikan .mereka bentuk Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .meringkaskan .Modul 3 :KPLI Peng.membuat gambaran mental .mengesan kecondongan . Falsafah dan Sejarah P. Dalam ruangan aras 11 .

Kepayahan item: dalam lingkungan 20% hingga 80% Kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. iv. Tiap-tiap pelajran mempunyai penekanan aras kemahiran yang berbeza sesuai dengan objektif mata pelajaran berkenaan. v. Membolehkan perbandingan dengan ujin yang lain. Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan. ix. ii. Menjadi panduan membentuk soalan. Menjadi panduan membentuk format ujian.Modul 3 :KPLI Peng. Paksi Kandungan: Dalam paksi kandungan dicatatkan bahan yang diajar. Ibadah. Sirah dan Akhlak. Memastikan terdapat perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai). esei.Islam kemahiran pula dicatatkan objektif pengajaran yang biasanya disesuaikan dengan taksonomi objektif pendidikan. iv. Falsafah dan Sejarah P. kerja kursus dan lain-lain. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. iii. kandungan dan aras kemahiran. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan. Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. viii. vi. Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JPU adalah seperti berikut: i. Bentuk atau format ujian: objektif. Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa. v. Komponen Utama Dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Bahan-bahan itu boleh dicatatkan secara ringkas atau secara topic demi topic seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran. iii. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. 12 . Aqidah. Boleh juga dibuat secara ringkas dan am yang mana sukatan dibahagigkan kepada skopskop yang luas seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dibahagikan kepada Tilawah Al-Quran. amali. vii. x. vi. Bilangan item: mengikut bentuk ujian. ii. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Secara am objektif pengajaran dinyatakan dalam kurikulum pelajaran dan secara khusus terdapat dalam sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan. Kandungan ujian : topik-topik Aras kemahiran: taksonomi objektif pendidikan Pemberatan dalam peratus pada kandungan dan aras kemahiran: panjang masa mengajar dan kepentingan.

pemberatan tentulah berdasarkan kepada keluasan isi pelajaran dan panjang waktu yang diperuntukkan kepadanya. Soalan yang sukar pula lebih kurang 30% daripada calon dapat menjawabnya. Untuk ujian bilik darjah pemberatan bolehlah didasarkan kepada rasa penting terhadap sesuatu topic atau tajuk yang diajar pada sesuatu ketika. boleha menjadi pencabar kepada calon-calon yang bijak. Untuk ujian pencapaian bersifat rujukan norma. afektif dan psikomotor. Soalan mudah iaitu lebih kurang 70% daripada calon boleh menjawabnya. Proses pemberatan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: • • • iv.Islam Pembahagian begini hanya sesuai untuk menghasilkan rumusan dan kurang memberi faedah kepada guru dan penggubal soalan. Paksi Aras Kemahiran: Dalam paksi ini mengandungi objektif pengajaran yang merupakan perubahan tingkah laku dan kemahiran-kemahiran yang diharapkan pada tiap-tiap topic dalam paksi kandungan. Terdapat kajian menunjukkan soalan-soalan beraras ujian. Falsafah dan Sejarah P. Menukarkan pemberatan waktu kepada peratus dan dicatatkan di hujung paksi tersebut. Semakin besar peratus semakin mudahlah sesuatu soalan itu. Untuk sesuatu ujian yang lebih luas penggunaannya. Menyelaraskan kemahiran. Walaupun begitu soalan yang mudah dan sukar harus juga dimasukkan ke dalam ujian. Model yang digunkan ialah taksonomi pendidikan iaitu domain kognitif. Kepayahan soalan: Secara kuantitatif kepayahan soalan adalah dimaksudkan peratus calon yang boleh menjawab dengan betul pada sesuatu soalan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Paksi Pemberatan: Pemberatan adalah penekanan yang patut diberikan kepada tiap-tiap topic dan kemahiran. bilangan soalan dengan aras Elok anda 13 berehat dahulu… Sambil itu baca catatan ringkas anda…! . min kepayahan ujian sebaik-baiknya ialah 50%.Modul 3 :KPLI Peng. Perbanyakkan soalan beraras kepayahan sederhana antara 40% hingga 60%. Membahagikan peratus itu kepada bentuk soalan yang sesuai objektif atau esei. ii. boleh menjadi motivasi kepada calon-calon yang lemah. iii. kepayahan sederhana boleh menambah sisihan lazim dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan bentuk soalan.

Fahamkan falsafah. jenis soalan. Tentukan Hasil Pembelajaran. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . objektif.Islam Langkah Menyediakan JPU Langkah 1: Kaji objektif ujian dan sukatan pelajaran berkenaan. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng.5 minit 20 minit Langkah 3: Senaraikan tajuk/topik yang hendak diuji dan masa kuliah yang diperuntukkan bagi setiap tajuk. bilangan soalan peruntukan masa bagi setiap bahagian. Langkah 2: Tentukan format ujian/peperiksaan iaitu dari segi tempoh ujian. pemberatan markah. Sebaik-baiknya kerja kursus dan amali tidak berulang secara tepat dalam ujian/peperiksaan. Tentukan bilangan soalan . topic-topik dan cadangan penilaian yang juga menyebutkan kerja kursus serta kerja amali. Buat rumusan format seperti contoh berikut: Rumusan Format Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Panjang Masa : 2 jam Bentuk : Objektif dan esei Markah : 100 Objektif Esei Masa 1 jam 1 jam Markah 40 60 Bilangan soalan 40 3 Markah 1 soalan 1 20 Masa bagi setiap soalan 1. 14 mengikut aras. bahagian. Perkara Carta aliran proses menyediakan JPU: Pilih tajuk yang hendak dinilai.

soalan dalam petak Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar.Islam Tulis bilangan berkenaan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. Contoh JPU Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Solat Lima Waktu Kandungan Pengetahuan M Pengertian Bilangan Waktu Rukun Sd S Kefahaman M Sd S Aras Kemahiran Aplikasi M Sd S Analisis M Sd S Sintesis M Sd S Penilaian M Sd S Jumlah % 15 .

Modul 3 :KPLI Peng. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan d. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. Bahasa: a. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. 8. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan.’: 16 . format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan.Islam Hikmah Jumlah % ( M = Mudah. e. Contoh: inferens. b.3 Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Sekiranya terdapat istilah lain. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Sukatan Pelajaran. Aras kemahiran boleh diubahsuai kepada mudah dan sukar. c. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Falsafah dan Sejarah P. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. S = Sukar ) Nota: Tidak semua peringkat hasil pembelajaran dan aras kemahiran Mesti diuji dalam sesuatu penilaian/ujian. Sd = Sederhana.

Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. h. j. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas.Modul 3 :KPLI Peng. pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Bahasa: f. Contoh: inferens. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.Islam Contoh: ‘ Idgham’.’: Contoh: ‘ Idgham’. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Sekiranya terdapat istilah lain. g. Falsafah dan Sejarah P. Sukatan Pelajaran. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan i. Jenis-jenis ujian: JENIS UJIAN 17 OBJEKTIF SUBJEKTI F .

menyusun dan menyatukan idea.a. Didapati lebih sesuai menguji kebolehan calon di aras kognitif yang rendah iaitu pengetahuan. Walaubagaimana pun kajian menunjukkan jika ujian objektif digubal dengan teliti boleh juga menguji kebolehan calon di aras kognitif tinggi. iii. Nabi Muhammad Nabi Musa v. Contoh-contoh ujian objektif adalah seperti berikut: i. kefahaman dan aplikasi.w. Item padanan. Pemarkahan adalah objektif . Taurat Al-Quran ( ) ) Tahun Nabi Muhammad s. Item benar-salah. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Sebaliknya ujian objektif gagal menguji kebolehan calon untuk memilih. Item jawapan pendek.cepat. Rukun Iman mempunyai __________ perkara.w. (a) Rukun Islam empat perkara ( (b) Rukun Iman enam perkara iv. Item Aneka pilihan. mudah dan jitu. Ujian ini dipanggil sedemikian kerana pemeriksa yang lain akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas jawapan objektif yang sama. dilahirkan dikenali dengan nama tahun ______ 18 .Modul 3 :KPLI Peng. Tandakan (√ ) bagi kenyataan yang benar dan (X) bagi kenyataan yang salah. ____________________________________ Siapakah nama ibu Nabi Muhammad s.a. Item melengkapkan. Jawapan bagi ujian objektif adalah pendek. ? ii.Islam a. Falsafah dan Sejarah P. Ujian Objektif.

Jawapan yang sama akan diberikan markah yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriks yang berlainan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Kelemahan Ujian Objektif 1. 6. Mungkin menggalakkan calon-calon meneka jawapan. Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga. sintesis dan penilaian. aplikasi dan jika digubal dengan teliti boleh menguji aras yang lebih tinggi. 4. Dapat meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas. Falsafah dan Sejarah P. Dapat menguji aras kognitif di peringkat pengethuan. Objektifnya aras tinggi. iaitu: 19 . ujian subjektif boleh dibahagikan kepada dua jenis.Islam (a) Rusa (b) Harimau (c) Kuda (d) Gajah Kelebihan Ujian Objektif 1.Modul 3 :KPLI Peng. Tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi seperti analisis. 7. 2. kefahaman dan aplikasi dengna berkesan. 2. Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberi jawapan secara lisan atau bertulis. Bertujuan menguji kebolehan pelajar pada aras kefahaman. 3. Calon boleh berlatih menjawab soalan-soalan objektif bagi tahun-tahun lalu boleh meningkatkan taraf pencapaian. 5. 3. 5. jawapan itu adalah dalam bentuk esei dan sekiranya terhad ia mungkin merupakan satu ayat sahaja (struktur). Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun dan menghuraikan ideaidea. Item ujian boleh dinyatakan dalam bahasa yang mudah. 4. masa dan perbelanjaan. Jawapan calon mungkin bebas atau terhad. Berdasarkan kepada jawapan calon. Sekiranya bebas. b. Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas. Unsur emosi pemeriksa tidak akan mempengaruhi pemarkahan. Ujian Subjektif.

Calon-calon dapat diuji kebolehan untuk menyususn. Jenis soalan ini menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. Jawapan yang diberikan hanya merupakan satu ayat atau satu frasa sahaja. Jawapan terhad (struktur). __________________________________________ 4. Contoh: Tulis rukun-rukun Iman di ruangan berikut mengikut urutan. Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran 3. Kelemahan Ujian Subjektif 1.Modul 3 :KPLI Peng. 7. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . menganalisis dan membuat sintesis idea-idea meraka. Merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana seorang calon dapat menerangkan idea-ideanya. Jawapan tidak terhad (esei). 4. dan membentangkan jawapan yang difikirkan sesuai. 5. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. Unsur subjektif semasa pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. Dapat mengukuh hasil pembelajaran yang kompleks. Falsafah dan Sejarah P. __________________________________________ 2. 6. 20 . Jenis Contoh: Terangkan peranan ibadat haji dalam menyatukan umat Islam. mengatur. Peluang untuk menipu atau meniru jawapan dikurangkan. Kelebihan Ujian Subjektif 1. 1. __________________________________________ 3. Menggalakkan calon menyediakan diri menghadapi ujian dengan meneka kepada kemahiran menyusun dan membuat sintesis isi jawapan.Islam i. Mudah untuk dibina dan ditadbir 2. soalan ini membenarkan calon memilih. __________________________________________ ii. 8. __________________________________________ 5.

5. 3. Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Beberapa perkara asas fardhu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. memahami. Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA. Peraturan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 1. Hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan esei terbatas. 4. dengan perkataan lain.Modul 3 :KPLI Peng.Islam 2. 4. menentukan kejayaan 100%. Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA. Penilaian PAFA hendaklah dimulakan dari tahun 1 hingga tahun 6 (UPSR). Pemarkahan juga dipengaruhi oleh bentuk emosi pemeriksa.Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (PMR) dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 (SPM) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Tujuan 1. 6. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang. Kesan halo mungkin dapat memainkan peranan. 21 . keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan. Markah yang tinggi bagi soalan pertama mungkin mempengaruhi markah bagi soalan-soalan seterusnya. mengamal dan menghayati dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. 2. Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh factor-faktor yang kurang relevan yang panjang atau pendek. Falsafah dan Sejarah P. yang hendak dipastikan supaya setiap murid benar-benar mengetahui. 3. Menimbul dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan harian. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna.

Pemantauan proses pelaksanaan penialain PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. 5. Sepanjang tempoh penilaian tersebut. Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian di peringkat sekolah menggunakan format sijil yang disediakan. 12. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Falsafah dan Sejarah P. Murid diperakui LULUS dalam keseluruhan penilaian PAFA apabila mereka berjaya memahami dan menmgamalkan SEMUA KOD / TAJUK soalan yang telah ditetapkan. 8.Modul 3 :KPLI Peng.Islam 2. 6. Soalan dan jawapan penilaian tidak rahsia sebagaimana yang telah dicadangkan dalam buku panduan. Guru boleh meneruskan penilaian kepada murid yang menguasai kod-kod seterusnya. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang ditetapkan. Laporan juga perlu sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING 22 . murid hendaklah diberi masa. sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. 7. peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan. 3. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Pencapaian LULUS dalam dalam sesuatu KOD / TAJUK ialah apabila murid faham sesuatu tajuk dan dalam hal ibadah dpat mengamalkan MINIMA yang dikira SAH dari segi syarak. Murid ini boleh dinilai semula sebagai pengukuhan. Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama rekod perpindahan pelajar ke sekolah lain. Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. 13. Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna. 4. 10. 14. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Pencapaian Individu dan Borang Berkelompok. Murid hendaklah diberitahu lebih awal. Penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. 11. Penilaian akhir PAFA dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Penilaian dijalankan sendiri oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa yang sesuai. Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. 9.

1 PMR 5.1 Ting. menurut prosedur yang disediakan. 1. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng.2 SPM Mengemaskini rekod pencapaian individu murid yang akan berpindah sekolah baru (sekiranya ada) Penyetaraan daripada Kementerian/JPN/ Bahagian/ Daerah OKt Mei Jan Jun Apr Jul Catatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 3 4 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 7 Mengikut taqwim pihak berkenaan 23 . 5 (SPM) Kemaskini boring berkelompok PMR dan SPM Menghantar keputusan penuh PAFA/ Disket ke Unit/ Bahagian Peperiksaan (JPN) 5. Falsafah dan Sejarah P.Islam diserahkan kepada Bahagian / Unit Peperiksaan.3 Ting 4 3. Jabatan Pendidikan Negeri.4 Ting.2 3. JADUAL TINDAKAN PELAKSANAAN UJIAN PAFA (PMR DAN SPM) Sept Mac Ogs Feb Bil 1 Tindakan Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA Penyediaan Fail PAFA (borang berkelompok) Pelaksanaan PAFA 3. 3 (PMR) 3.2 Ting.

pakaian dan tempat dari najis Cara Berwuduk Cara Bertayammum Cara mandi wajib Azan dan Iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa 1 2 3 4 5 24 . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Islam AGIHAN KOD PAFA (UPSR. pakaian dan tempat dari najis Cara Berwudhuk Cara Bertayammum Cara Mandi Wajib Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa Adab Terhadap Ibu bapa Ihsan Kewajipan Menutup Aurat Batas Pergaulan Dalam Islam Mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri. Falsafah dan Sejarah P. PMR DAN SPM) TINGKATAN KOD DINILAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu.Islam 13 14 15 16 17 15 Adab terhadap ibu bapa Perkahwinan Ihsan Kewajipan menutup aurat Batas pergaulan dalam Islam Ihsan Sila rujuk buku panduan PAFA untuk maklumat lanjut mengenai perincian kod di atas…. Penilaian ini dapat mnempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Melalui proses penilaian yang berterusan. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: • • 25 . bersabarlah dalam menuntut ilmu! PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Konsep PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM Pentaksiran ini dikendalikan oleh guru 100% disekolah. PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh.Modul 3 :KPLI Peng. guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. Falsafah dan Sejarah P.. guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid PRINSIP • penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis. Dalam PKSR.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Modul 3 :KPLI Peng. kemahiran mengira 5.Islam 1. kemahiran belajar 6. pengetahuan 2. kemahiran manipulatif 8. sikap 13. kemahiran berfikir 3. 26 . daya kreatif 10. kemahiran amali 7. Falsafah dan Sejarah P. kemahiran berbahasa 4. minat Tujuan Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. kemahiran bersosiali 9. bahan pembelajaran 16. kemahiran kenestetik 15. perlakuan dan amalan nilai-nilai murni 12. kesihatan dan kecergasan 14. kemahiran proses sains 11.

U n t u k m e n y e d i a k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n d i r i d a l a m a l a m k e h i d u p a n manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan membaiki pembelajaran seterusnya.Islam 1. Falsafah dan Sejarah P. Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti. 3.Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik. soal jawabsecara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkatpenguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah.Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiridan bukan diuruskan secara berpusat. 3. Cara Pelaksanaan 27 . 2.Modul 3 :KPLI Peng. pengajaran mengikut maklumatpenilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa. 2. 5. rohani. Ciri 1. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar sepertiintelek. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .Menekan penilaian secara tak formal. bimbingan dan ajaran guru. 4. jasmani dan emosi dinilai. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantuperkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan denganpendidikan. 6. seperti pemerhatian. 6. 4. 5. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS.

Jelaskan jenis-jenis penilaian beserta dengan contoh yang sesuai. Penilaian Alternatif Bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah Jenis penilaian alternatif yang boleh digunakan oleh guru ialah • • • Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian Selepas membaca nota .Islam Pelaksanaan PKSR yang sistematik perlu mengikut langkah-langkah : 1. Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah. Melapor (jika perlu) Guru boleh meneruskan penilaian dengan melaksanakan tindakan susulan samada secara serta merta atau terancang. selesaikan tugasan di bawah ! TUTORIA L 1. dengan penilaian 28 .Modul 3 :KPLI Peng. Mengapakah penilaian penting? 4. Huraikan kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Merancang : menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian 2. Membina Instrumen : membuat Jadual Penentuan dan membina soalan/instrumen 3. 6. Falsafah dan Sejarah P. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Nyatakan tujuan utama penilaian PAFA. Nyatakan perbezaan antara penilaian formatif sumatif. Melaksanakan penilaian : pemerhatian/lisan/penulisan 4. 5. 3. Menganalisis Maklumat 6. 2. Bina item soalan objektif dan soalan subjektif meliputi bidang alQuran. Merekod 5.

Contoh: i. Sekiranya anda masih kurang jelas.1 : Ujian secara amali atau lisan Tahniah ! Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda. LA 5.1 ii. Penilaian PAFA adalah suatu proses bimbingan dan penilaian yang berterusan sehingga murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minima. Bincangkan perbezaan antara Penilaian Kendalaian Sekolah dengan Penilaian Berpusat.4 : Ujian secara lisan sahaja : Ujian secara amali sahaja iii. Penilaian PAFA dijalankan secara lisan (L) dan amali (A) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan.Modul 3 :KPLI Peng. A9. L1. Bincangkan dengan pensyarah anda bagaimana prosedur penilaian PAFA dijalankan.Islam 7. 2. Falsafah dan Sejarah P. SELAMAT MAJU JAYA ! 29 . 8. sila rujuk semula nota yang disediakan RUMUSAN 1. A/L9. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .1 : Ujian secara lisan dan amali iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful