LAM-PT05-03

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PPG Kursus: PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS SEMESTER: 6 TAHUN: 3 Kod: SCE 3111 Kredit: 3 (3+0)

Minggu 1 (Interaksi 1)

Topik/Kandungan

Kuliah Ringkasan kursus, harapan dan pentaksiran. Topik 1

Tutorial Topik 1 (1 jam )  Banding beza di antara pelbagai istilah yang digunakan untuk memantau kemajuan pembelajaran pelajar Rumuskan ciri-ciri pengukuran dan penilaian menggunakan penyususn grafik

Amali

ISL

Catatan Ringkasan kursus Kerja kursus: Projek 50% Peperiksaan: 50%

Definisi istilah Definisi istilah:  Ujian  Pengukuran  Penaksiran  Penilaian Matlamat pentaksiran Tujuan pentaksiran:  Maklumbalas  Laporan  Penempatan  Perancangan  Penggredan

 Minta 5 pelajar dalam kampus anda memberi definisi pentaksiran  Bincangkan dengan rakan sebaya anda definisi –definisi yang dikumpul  Tulis ringkasan tentang perbezaan di antara definisi yang dikumpul dengan definisi yang dibincang dalam kuliah anda

Topik 2 Bidang -bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah Bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah :  Pengetahuan  Kemahiran  Dalam kumpulan, senaraikan bidang – bidang pentaksiran yang anda rasa perlu ada dalam

senaraikan satu atau lebih alat pentaksiran yang boleh digunakan untuk memantau kemajuan pembelajaran sains pelajar The KidSource (http://www. Kenapa?  .LAM-PT05-03 Tutorial sains sekolah rendah Amali  ISL Untuk setiap bidang pentaksiran sains sekolah rendah.com) meliputi spektrum yang luas isu-isu berkaitan dengan pentaksiran dan pengajaran Pilih satu daripada isu di atas dan ringkaskan isu tersebut dalam 100 patah perkataan . Minggu Topik/Kandungan Kuliah  Sikap saintifik dan nilai murni Catatan Bentuk pentaksiran Bentuk pentaksiran:  Formatif – lisan . projek  Pada peringkat institut kini .kidso urce. ujian kertas pensel  Autentik –portfolio. pemerhatian . pentaksiran menggunakan portfolio adalah salah satu cara pelajar mendokumen kemajuan mereka  Alat pentaksiran: Portfolio Topik 3 Alat pentaksiran: Portfolio  Tujuan  Kelebihan  Komponenkomponen  Mereka bentuk portfolio untuk pelaksanaan  Penggredan portfolio Bincang dalam kumpulan jika pentaksiran menggunakan portfolio adalah cara adil untuk menentukan kemajuan pembelajaran pelajar. perlakuan (performance)  Sumatif – ujian diagnostik.

Perbincangan .Senarai semak .Think aloud .Portfolio .Mengajar atau melapor Ujian kertas pensel .Temuduga .Teknik penilaian kumpulan KWL .Inventori/soal selidik/tinjauan  Sampel kerja pelajar  Jurnal Sains  Buku nota  Log pembelajaran  Laporan bertulis dan penulisan kreatif  Aktiviti makmal dan lembaran kerja  Lukisan dan gambarajah berlabel  Peta konsep  Projek  Aktiviti bilik darjah .objektif .Sumbangsaran . senaraikan jenis jenis alat pentaksiran yang sesuai untuk menaksir isi kandungan sains dan kemahiran proses sains Minggu 2 (Interkasi 2) Topik/Kandungan Alat pentaksiran: Portfolio Kuliah Topik 4 Alat pentaksiran:  permerhatian .subjektif Catatan    .LAM-PT05-03 Tutorial Topik 4  Bagaimanakah guru sains dapat menggunakan rekod pemerhatian semasa pengajaran mereka? Dalam situasi manakah nota anekdot dapat memberi pentaksiran yang komprehensif? Bagaimanakah guru dapat menggunakan rekod anekdot? Amali ISL  Layari Internet untuk menumpul maklumat tentang pentaksiran dalam sains  Dengan menggunakan penyusun grafik.Rekod anekdot .Soalan terbuka .

Amali  ISL Renungan: Mengingat kembali ide utama (a) Apakah tujuan menggunakan ujian sebagai alat pentaksiran? (b) Apakah perbezaan antara Taxonomi Solo dan Taksonomi Bloom? Minggu Topik/Kandungan Reka bentuk dan Pembinaan Ujian Topik 5 Kuliah Catatan Reka bentuk dan Pembinaan Ujan  Objektif ujian  Tempoh masa dan jenis ujian  Jadual spesifikasi ujian  Taksonomi Solo  Taksonomi Bloom Topik 6 Reka bentuk dan Pembinaan Ujian  Kebolehpercayaan item ujian  Kesahan item ujian Topik 6  Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan ujian? Apakah jenis-jenis kebolehpercayaan dalam pentaksiran? Apakah jenis kebolehpercayaan dan kesahan yang perlu dipertimbangkan oleh guru?   3 (Interaksi 3) Pembinaan ujian : objektif Topik 7 Pembinaan ujian : objektif  Format soalan objektif  Garis panduan  Rujuk kepada hasil pembelajaran satu topik yang sesuai dalam sukatan sains sekolah rendah.LAM-PT05-03 Tutorial Topik 5  Bincangkan bagaimana guru dapat mengelakkan stigma ke atas kanak-kanak dalam proses penilaian. .

Aneka Pilihan .Melengkapkan Saling tukar ujian yang dibina dengan rakan anda Semak kesesuaian setiap item dengan hasil pembelajaran dan kriteria pembinaan soalan objektif Minggu Topik/Kandungan Kuliah pembinaan soalan objektif yang bermutu Skema pemarkahan Catatan    Pembinaan ujian : subjektif Topik 8 Pembinaan ujian : subjektif  Format soalan subjektif  Garis panduan pembinaan soalan struktur/esei yang bermutu  Skema pemarkahan Topik 8  Apakah jenis kebolehpercayaan dan kesahan yang perlu dipertimbangkan oleh guru semasa pembinaan soalan subjektif? Apakah kelebihan dan kelemahan kaedah pemeringkatan di  Bina satu soalan struktur pada aras kefahaman atau aplikasi Bina satu soalan esei pada aras analisis.Betul/Salah . sintesis atau penilaian Sediakan panduan pengskoran yang sesuai untuk    .LAM-PT05-03 Tutorial Amali ISL dan bina dua item ujian mengikut format berikut .Padanan .

Dalam situasi manakah guru akan mengguna ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria? Kenapa? Bina 10 soalan objektif untuk mana-mana topik yang sesuai Tadbirkan soalan-soalan di atas kepada kumpulan seramai 10 pelajar Siapkan data ini untuk sesi tutorial akan Minggu Topik/Kandungan Kuliah Catatan  4 (Interaksi 4) Pentadbiran ujian Topik 10 Pentadbiran ujian  Keselamatan dan kerahsiaan ujian (test secrecy)  Perlantikan pengawas ujian  Persediaan tempat ujian  Persediaan kertas ujian Topik 10  Senaraikan kebaikan dan kelemahan sistem permarkahan berikut: (a) perbandingan dengan pelajar lain (b) perbandingan dengan standard yang ditentukan    . banding beza di antara ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria .LAM-PT05-03 Tutorial mana gred diberi berasaskan pengskoran holistik? Pengskoran pentaksiran Topik 9 Pengskoran pentaksiran  Pengskoran Rubrik  Pengskoran Analitik  Pengskoran Holistik Topik 9  Kenapakah pentingnya guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pentadbiran dan pengskoran ujian?  Amali ISL soalan struktur dan soalan esei yang anda telah bina Dengan menggunakan penyusun grafik.

(c) Tafsirkan keputusan anda Amali ISL datang Minggu Topik/Kandungan Kuliah  Prosedur Penyemakan dan moderasi skrip ujian  Prosedur  Pertimbangan semasa perlaksanaan ujian Catatan Analisis skor ujian Topik 11 Analisis skor ujian  Analisis item  Indeks kesukaran  Jawapan salah / distraktor Pentafsiran skor ujian Topik 12 Pentafsiran skor ujian Topik 12 (1 jam)  Bagaimanakah guru dapat membantu ibu bapa  Layari internet dan cari satu kajian kes yang sesuai yang . (a) Hitungkan indeks kesukaran (b) Hitungkan indeks diskriminasi untuk item-item ujian.LAM-PT05-03 Tutorial (c) perbandingan pencapaian dengan aptitud sendiri (d) memberi gred berasakan usaha (e) memberi gred berasaskan penambaikan pelajar  Golongkan sistem pemarkahan di atas sebagai rujukan berasaskan norma atau rujukan berasaskan kriteria. Topik 11 (1 jam  Rujuk kepada satu set jawapan ujian objektif pelajar.

LAM-PT05-03 Tutorial dalam memahami maksud min. Minggu Topik/Kandungan    Kuliah Peratus lulus / gagal Pelan Tindakan untuk pemulihan/pengayaan Cara memperbaiki pengajaran pembelajaran Catatan  Topik 13 5 (Interaksi 5) Bentuk peperiksaan: Peperiksaan berpusat Bentuk peperiksaan: Peperiksaan berpusat  Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)  Struktur /format kertas ujian  Fokus ujian  Implementasi    Buat refleksi tentang pengalaman anda mengenai peperiksaan berpusat  Tulis refleksi pendek tentang bagaimana pengalaman anda mempengaruhi kepercayaan anda tentang apa yang perlu dibuat untuk pelajar Maklumat tentang PEKA boleh diakses dalam Laman Web Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah Topik 14 Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah Topik 14  Kenalpasti isu-isu yang berkaitan dengan penilaian . Kongsikan penemuan anda dengan rakan . Topik 13 (2 jam)  Kenalpasti isu –isu yang berkaitan dengan peperiksaan berpusat Siapakah pihak bertanggung jawab yang penting? Apakah peranan pihak bertanggung jawab dalam peperiksaan berpusat? Amali ISL menunjukkan bagaimana ibu bapa dan guru telah bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran pelajar dalam sains. purata dan julat untuk skor ujian anak mereka? Bincangkan prosedur penyediaan pelan tindakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

Sediakan satu senarai yang mengandungi empat atau lima indikator untuk menilai kemahiran proses di atas.: http://www. Kongsikan senarai anda dengan rakan.gov . Minggu Topik/Kandungan     Kuliah PEKA (Penilaian Kemahiran Amali) Struktur /format Konsep Implementasi Catatan Kementerian Pendidikan Malaysia.my Topik 15 Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah  Aplikasi dalam bilik darjah sains Dapatan kajian   Tandatangan Pensyarah ________________________________________ (Nama: Tarikh: ) Tandatangan Ketua Jabatan _____________________________________ (Nama: ) Tarikh: _______________________________ .moe.LAM-PT05-03 Tutorial berasaskan sekolah Topik 15  Bagaimanakah guru dapat memastikan akaunatbiliti dalam pelaksanaan PEKA? Amali  ISL Pilih satu aktiviti yang memfokuskan kepada salah satu kemahiran proses sains.