BMM3112     Sejarah  Perkembangan  Bahasa   Melayu,  Perkamusan  dan   Penterjemahan  

nordinbinshaaripgsr2013  

1  

Tajuk  13  
Perkamusan     1.  Teori  dan  prinsip  perkamusan     •  Teori  dan  prinsip  perkamusan   •  Kata  entri  /  kata  masukan   •  Kata  standard  dan  variasi   2.  Sebutan  dan  e6mologi   •  Sebutan   •  ECmologi   3.  Tanda  dan  kependekan   •  Tanda   •  Kependekan   •  Glosari    
nordinbinshaaripgsr2013   2  

  Keterangan  kata   nordinbinshaaripgsr2013   3   .Perkamusan  /  Leksikografi   •  Cabang  linguisCk  terapan  yang  menumpukan   kajian  terhadap  kaedah  dan  teknik  penyusunan   kamus  (  Harimurthi  Kridalaksana.  1984:144)   •  Aspek  yang  diutamakan  dalam  leksikografi:   1.  PemerhaCan   2.  Pengumpulan   3.   Pemilihan   4.

  •  Leksikal  :  perkataan  @  perbendaharaan  kata   sesuatu  bahasa.  perkamusan   nordinbinshaaripgsr2013   4   .  makna  sesuatu  perkataan  itu   sendiri  tanpa  melihat  penggunaannya  dlm   ayat.Definisi  terminologi   •  Leksem:  unit  minimum  :  kata  @  kata  dasar   dlm  perbendaharaan  kata  seseatu  bahasa.   •  Leksikograf  :  penyusun  kamus   •  Leksikografi:  proses  @  profesion  menyusun   kamus.

  •  Leksikon:  1.  leksikon   •   Ruj:  Kamus  Dewan  Edisi  Ke1ga:  784-­‐785     nordinbinshaaripgsr2013   5   .   kosa  kata.•  Leksikologi:  kajian  Ug  makna  dan  penggunaan   perkataan.  kamus   •                                       2.  perbendaharaan  kata  sesuatu   bahasa  atau  bidang   •   Leksis  :  perbendaharaan  kata  sesuatu  bahasa.

  nordinbinshaaripgsr2013   6   .  semanCk  dan  pragmaCk  yang   lengkap  dalam  menyusun  sesebuah  kamus.   •  Tugas  kamus  –  memberi  makna  kepada   sesuatu  lambang  dengan  menggunakan   lambang  itu  sendiri.Teori  dan  Prinsip  Perkamusan   •  Teori  perkamusan  –  kecenderungan  aplikasi   ilmu  linguisCk.

  Keperluan  pengguna  kamus.  (gaya  bahasa   berbeza.    pemerian  makna  menggunakan  sumber   rujukan  berbentuk  teks.Keperluan  dlm  Penyusunan  kamus   •  •  •  •  Mengutamakan  prinsip  kesarjanaan.   Mengutamakan  pandangan  ahli  linguisCk.  penggunaan  &  sifat  pragmaCknya)     nordinbinshaaripgsr2013   7   .

Prinsip  penyusunan  kamus   1.  5.  2.    nordinbinshaaripgsr2013   8   PERANCANGAN   PIHAK  YANG  TERLIBAT   ASPEK  LINGUISTIK  (  TB.  3.  4.  6.  DIALEK  DLL)   PEMASARAN   KEMAMPUAN  LEKSIKOGRAF   PROSES  PENELITIAN  (korpus-­‐pengkalan   data)   .

PRINSIP  PEGANGAN  PENYUSUNAN   KAMUS   •  •  •  •  KEASLIAN   KEPERWAKILAN   KELAYAKAN   SUMBER  ENTRI   nordinbinshaaripgsr2013   9   .

 1977  dlm  “  Seman1cs”-­‐  3ga  aspek   makna  berasaskan  bahasa:-­‐   1.   nordinbinshaaripgsr2013   10   .HUBUNGAN  KAMUS  DGN  ILMU   SEMANTIK   •  John  Lyons.   Makna  sosial  –  makna  konota3f  /  makna   sosial   3.  Makna  diskrip3f  –  makna  denotasi   2.   Makna  ekspresif  –  makna  berkaitan   perasaan.

  •  Kata-­‐kata  homonim  diperturunkan  berasingan   dan  diikuC  dengan  angka  I.s.  xxxvii   •   Cth  ketam  I                  (  tertutup  rapat-­‐rapat)   •                 ketam  II              (  memotong  padi  )   •                 ketam  III            (  alat  pelicin  kayu)   •                 ketam  IV        (  sj  haiwan)   nordinbinshaaripgsr2013   11   .  M.   Ruj.  Kata  dasar   •  Kata  yang  dimasukkan  ke  dalam  kamus  dan   disusun  menurut  urutan  abjad  dan  dicetak   dengan  huruf  tebal.  II  dan  seterusnya.Entri  /  Kata  masukan   1.

 kata  ganda   4.  Tanda   8.  Kependekan   nordinbinshaaripgsr2013   12   .  variasi.  kata  dasar   2.  kata  terbitan   3.  Frasa.  Ejaan  –  kata  standard.  kata  majmuk.  ejaan  rasmi   5.entri   •  •  •  •  •  •  •  •  1.  ECmologi   7.  Sebutan   6.  ungkapan.

    nordinbinshaaripgsr2013   13   .2.

    nordinbinshaaripgsr2013   14   .   •  Leksikograf  akan  memasukkan  semaksimum   mungkin  eCmologi  untuk  membentuk  makna   yang  tepat.ECmologi   •  ECmologi  –  asal  usul  kata   •   Sangat  penCng  –  membentuk  medan   maklumat  /  makna  bagi  sesuatu  entri.

  Kekerapan  penggunaan  –  Cdak  dirasakan  lagi   unsur  serapan   3.  Bentuk  kata  atau  serapan  wujud  dlm  dua   bahasa  berbeza    Sumber:  Tusthi  Eddy  1986   nordinbinshaaripgsr2013   15   .  SeCap  kata/entri  mengalami  banyak   perubahan  struktur   2.Masalah  utama  dlm  eCmologi  entri   1.

 Webster’s  Ninth  New   Collegiate  Dic3onary:869)   nordinbinshaaripgsr2013   16   .Contoh  eCmologi  /  penelusuran  asasl   usul  kata   •  Pensel  n  alat  untuk  menulis  atau  menggambar     Ing  pencil  “  alat  untuk  menggambar  atau   menulis”   Mf  pincel  “  alat  untuk  menggambar  atau   menulis”   VI  penicellus  “  pensil”   (  Merriam  Webster  1985.

com/ dicConary/mf   •  Mf  –  mezzo  forte  (  medium  frequency)   nordinbinshaaripgsr2013   17   .merriam-­‐webster.Rujukan   •  hUp://www.

 ~kuda   nordinbinshaaripgsr2013   18   .Tanda  dan  Kependekan     •  Tanda-­‐tanda  tertentu  digunakan  dlm  kamus   untuk  menunjukkan  ringkasan  thdp  maksud   tertentu.   •  Tilde  (~)  pengganCan  kata  dasar  atau  kata   terbitan  sebelumnya.   •  Abah  III.  perkakas.  abah-­‐abah  Jw  alat.  tali-­‐ temali.

  =  bererC  atau.  sama  dengan   +  jarang  dipakai.  disangsikan  kebenarannya   nordinbinshaaripgsr2013   19   .tanda   à BererC  lihat  .   sudah  kuno.  terbatas  kpd  daerah  tertentu.

Kependekan   •  •  •  •  •  •  •  Ar-­‐  Arab   C  =  Cina   Id-­‐  Indonesia   Kd  –  Kedah   Kel  –  Kelantan   Tr-­‐  Terengganu   Sr  -­‐  Sarawak   nordinbinshaaripgsr2013   20   .

 xli   nordinbinshaaripgsr2013   21   .kependekan   bd  –  bahasa  dalam   mis-­‐  misalnya   Ant  –  antropologi   Lin  –  LinguisCk   Udg  –  Undang-­‐undang     Rujukan:  Kamus  Dewan  m.s.

  tekpon   2.   1.   nordinbinshaaripgsr2013   22   .LaChan   •  Telusuri    maksud  kata  kata  berikut  dan  huraikannya   berdasarkan  ilmu  yang  dikongsi  bersama  anda  pada  hari   ini..   sporCf   3.   sakal   4.   9.   belat    7………………   8…………….   sakhlat   5.   lapir   6.  …………….

Rehat   nordinbinshaaripgsr2013   23   .

  Departmen  Pendidikan  dan  Kebudayaan:   Martaba’ah  Al  Ahmadiyah.   Kuala  Lumpur:DBP   •  Raja  Ali  Haji  1927.  Kitab  Pengetahuan  Bahasa.Rujukan   •  Kamus  Dewan  Edisi  KeCga   •  Ibrahim  Ahmad  1994.  Singapura     nordinbinshaaripgsr2013   24   .  Perkamusan  Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful