BMM3112     Sejarah  Perkembangan  Bahasa   Melayu,  Perkamusan  dan   Penterjemahan  

nordinbinshaaripgsr2013  

1  

Tajuk  13  
Perkamusan     1.  Teori  dan  prinsip  perkamusan     •  Teori  dan  prinsip  perkamusan   •  Kata  entri  /  kata  masukan   •  Kata  standard  dan  variasi   2.  Sebutan  dan  e6mologi   •  Sebutan   •  ECmologi   3.  Tanda  dan  kependekan   •  Tanda   •  Kependekan   •  Glosari    
nordinbinshaaripgsr2013   2  

  Pengumpulan   3.  PemerhaCan   2.  Keterangan  kata   nordinbinshaaripgsr2013   3   .Perkamusan  /  Leksikografi   •  Cabang  linguisCk  terapan  yang  menumpukan   kajian  terhadap  kaedah  dan  teknik  penyusunan   kamus  (  Harimurthi  Kridalaksana.   Pemilihan   4.  1984:144)   •  Aspek  yang  diutamakan  dalam  leksikografi:   1.

Definisi  terminologi   •  Leksem:  unit  minimum  :  kata  @  kata  dasar   dlm  perbendaharaan  kata  seseatu  bahasa.  perkamusan   nordinbinshaaripgsr2013   4   .   •  Leksikograf  :  penyusun  kamus   •  Leksikografi:  proses  @  profesion  menyusun   kamus.   •  Leksikal  :  perkataan  @  perbendaharaan  kata   sesuatu  bahasa.  makna  sesuatu  perkataan  itu   sendiri  tanpa  melihat  penggunaannya  dlm   ayat.

 perbendaharaan  kata  sesuatu   bahasa  atau  bidang   •   Leksis  :  perbendaharaan  kata  sesuatu  bahasa.  kamus   •                                       2.   kosa  kata.   •  Leksikon:  1.•  Leksikologi:  kajian  Ug  makna  dan  penggunaan   perkataan.  leksikon   •   Ruj:  Kamus  Dewan  Edisi  Ke1ga:  784-­‐785     nordinbinshaaripgsr2013   5   .

  •  Tugas  kamus  –  memberi  makna  kepada   sesuatu  lambang  dengan  menggunakan   lambang  itu  sendiri.   nordinbinshaaripgsr2013   6   .Teori  dan  Prinsip  Perkamusan   •  Teori  perkamusan  –  kecenderungan  aplikasi   ilmu  linguisCk.  semanCk  dan  pragmaCk  yang   lengkap  dalam  menyusun  sesebuah  kamus.

  Mengutamakan  pandangan  ahli  linguisCk.    pemerian  makna  menggunakan  sumber   rujukan  berbentuk  teks.  (gaya  bahasa   berbeza.  penggunaan  &  sifat  pragmaCknya)     nordinbinshaaripgsr2013   7   .Keperluan  dlm  Penyusunan  kamus   •  •  •  •  Mengutamakan  prinsip  kesarjanaan.   Keperluan  pengguna  kamus.

  5.  DIALEK  DLL)   PEMASARAN   KEMAMPUAN  LEKSIKOGRAF   PROSES  PENELITIAN  (korpus-­‐pengkalan   data)   .  3.  6.  4.    nordinbinshaaripgsr2013   8   PERANCANGAN   PIHAK  YANG  TERLIBAT   ASPEK  LINGUISTIK  (  TB.Prinsip  penyusunan  kamus   1.  2.

PRINSIP  PEGANGAN  PENYUSUNAN   KAMUS   •  •  •  •  KEASLIAN   KEPERWAKILAN   KELAYAKAN   SUMBER  ENTRI   nordinbinshaaripgsr2013   9   .

  Makna  diskrip3f  –  makna  denotasi   2.HUBUNGAN  KAMUS  DGN  ILMU   SEMANTIK   •  John  Lyons.   Makna  sosial  –  makna  konota3f  /  makna   sosial   3.   nordinbinshaaripgsr2013   10   .   Makna  ekspresif  –  makna  berkaitan   perasaan.  1977  dlm  “  Seman1cs”-­‐  3ga  aspek   makna  berasaskan  bahasa:-­‐   1.

Entri  /  Kata  masukan   1.   •  Kata-­‐kata  homonim  diperturunkan  berasingan   dan  diikuC  dengan  angka  I.  II  dan  seterusnya.s.  xxxvii   •   Cth  ketam  I                  (  tertutup  rapat-­‐rapat)   •                 ketam  II              (  memotong  padi  )   •                 ketam  III            (  alat  pelicin  kayu)   •                 ketam  IV        (  sj  haiwan)   nordinbinshaaripgsr2013   11   .  M.  Kata  dasar   •  Kata  yang  dimasukkan  ke  dalam  kamus  dan   disusun  menurut  urutan  abjad  dan  dicetak   dengan  huruf  tebal.   Ruj.

 Sebutan   6.  ECmologi   7.  Ejaan  –  kata  standard.  kata  majmuk.  kata  dasar   2.  Tanda   8.entri   •  •  •  •  •  •  •  •  1.  Kependekan   nordinbinshaaripgsr2013   12   .  Frasa.  kata  ganda   4.  ungkapan.  variasi.  ejaan  rasmi   5.  kata  terbitan   3.

2.     nordinbinshaaripgsr2013   13   .

ECmologi   •  ECmologi  –  asal  usul  kata   •   Sangat  penCng  –  membentuk  medan   maklumat  /  makna  bagi  sesuatu  entri.   •  Leksikograf  akan  memasukkan  semaksimum   mungkin  eCmologi  untuk  membentuk  makna   yang  tepat.     nordinbinshaaripgsr2013   14   .

Masalah  utama  dlm  eCmologi  entri   1.  Bentuk  kata  atau  serapan  wujud  dlm  dua   bahasa  berbeza    Sumber:  Tusthi  Eddy  1986   nordinbinshaaripgsr2013   15   .  SeCap  kata/entri  mengalami  banyak   perubahan  struktur   2.  Kekerapan  penggunaan  –  Cdak  dirasakan  lagi   unsur  serapan   3.

 Webster’s  Ninth  New   Collegiate  Dic3onary:869)   nordinbinshaaripgsr2013   16   .Contoh  eCmologi  /  penelusuran  asasl   usul  kata   •  Pensel  n  alat  untuk  menulis  atau  menggambar     Ing  pencil  “  alat  untuk  menggambar  atau   menulis”   Mf  pincel  “  alat  untuk  menggambar  atau   menulis”   VI  penicellus  “  pensil”   (  Merriam  Webster  1985.

merriam-­‐webster.com/ dicConary/mf   •  Mf  –  mezzo  forte  (  medium  frequency)   nordinbinshaaripgsr2013   17   .Rujukan   •  hUp://www.

Tanda  dan  Kependekan     •  Tanda-­‐tanda  tertentu  digunakan  dlm  kamus   untuk  menunjukkan  ringkasan  thdp  maksud   tertentu.  abah-­‐abah  Jw  alat.   •  Abah  III.  perkakas.  ~kuda   nordinbinshaaripgsr2013   18   .  tali-­‐ temali.   •  Tilde  (~)  pengganCan  kata  dasar  atau  kata   terbitan  sebelumnya.

  =  bererC  atau.tanda   à BererC  lihat  .  terbatas  kpd  daerah  tertentu.  disangsikan  kebenarannya   nordinbinshaaripgsr2013   19   .   sudah  kuno.  sama  dengan   +  jarang  dipakai.

Kependekan   •  •  •  •  •  •  •  Ar-­‐  Arab   C  =  Cina   Id-­‐  Indonesia   Kd  –  Kedah   Kel  –  Kelantan   Tr-­‐  Terengganu   Sr  -­‐  Sarawak   nordinbinshaaripgsr2013   20   .

kependekan   bd  –  bahasa  dalam   mis-­‐  misalnya   Ant  –  antropologi   Lin  –  LinguisCk   Udg  –  Undang-­‐undang     Rujukan:  Kamus  Dewan  m.  xli   nordinbinshaaripgsr2013   21   .s.

   sakal   4.   sporCf   3.  tekpon   2.   lapir   6.LaChan   •  Telusuri    maksud  kata  kata  berikut  dan  huraikannya   berdasarkan  ilmu  yang  dikongsi  bersama  anda  pada  hari   ini.  …………….   belat    7………………   8……………..   nordinbinshaaripgsr2013   22   .   1.   sakhlat   5.   9.

Rehat   nordinbinshaaripgsr2013   23   .

Rujukan   •  Kamus  Dewan  Edisi  KeCga   •  Ibrahim  Ahmad  1994.  Singapura     nordinbinshaaripgsr2013   24   .   Departmen  Pendidikan  dan  Kebudayaan:   Martaba’ah  Al  Ahmadiyah.   Kuala  Lumpur:DBP   •  Raja  Ali  Haji  1927.  Kitab  Pengetahuan  Bahasa.  Perkamusan  Melayu.