Teori Struktural ( Bloomfield ) Sejarah pertumbuhan tatabahasa struktural ini sering dikaitkan

dengantumbuhnya linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika padatahun 1930-an yang kemudiannya berkembang luas kira-kira antara tahun 1940-anhingga 1950-an. Pelopor utama teori ini ialah Leonard Bloomfield yang terkenal denganbukunya yang bertajuk Language (1933). Pada zaman itu, buku ini didapati paling baikdalam menghuraikan ilmu linguistik. Justeru, buku ini dianggap sebagai ‘Bible of Amrican Linguistics’.Teori linguistik yang telah dikemukakan oleh Bloomfield ini kemudiannyamerebak ke Eropah. Pengaruh Bloomfield ke atas linguistik di Amerika dan Eropahamat kuat sehinggakan dalam tempoh beberapa tahun setelah terbitnya bukuLanguage itu, Bloomfield telah menjadi pakar rujuk dalam kajian bahasa yang palingberjaya dalam menghuraikan bahasa yang pernah dibuat pada zaman tersebut.

Aliran struktur ini juga dikenali dengan nama‘taxonomic’ atau ‘Bloomfieldian’. Iamuncul sebagai tentangan kepada cara-cara penyelidikan yang dijalankan oleh alirantradisional.Teori analisis struktural ini merupakan teori yang bertentangan dengan carapenyelidikan yang dibuat oleh aliran tradisional. Perkara yang ditentang kuat olehmereka ialah dasar nasional yang digunapakai oleh para ahli bahasa aliran tradisionaluntuk membentuk kategori-kategori bahasa dan pegangan bahawa semua bahasamempunyai kategori universalnya. Antara ahli-ahli bahasa yang menganuti aliran iniialah de Saussure, Bloomfield, Otto Jespherson, Harris dan lain-lain lagi.

Aliran struktural mengkaji bahasa sebagai lambang-lambang pertuturan. Datadatanya terdiri daripada bunyi-bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh penutur aslidaripada bahasa yang hendak diselidiki. Tujuannya ialah untuk membuat kenyataan amyang berkaitan dengan stuktur-struktur pada data ini dan ia akan mengkaji kenyataan-kenyataan am berasaskan data itu sahaja. Mereka

menggunakan istilah bahasa bagimerujuk kepada sistem yang diandaikan dn ujaran (speech) untuk merujuk kepadaucapan yang dikeluarkan oleh penutur asli.

diikuti oleh frasa. Konstituen yang paling kecilialah perkataan. Huraian tatabahasa struktural bersifat formal dan tidak mengambil kira kategoripsikologi. dalambukunya yang berjudul The introduction to the Construction of English Sentences.Aliran ini juga mengkaji bahasa secara deskriptif dan menganggap bahasasebagai satu sistem bunyi pertuturan yang arbitari iaitu berkaitan dengan sifat bahasayang menunjukkan tiadanya kepadanan fizikal yang semula jadi antara bentuk bahasadengan entiti sebenar untuk menyatakan sesuatu objek. frasa. logika dan metafizik. klausa. 1957. Penggolongan katayang dibuat berasaskan distribusi dan fungsi setiap unit linguistik. Nida pula menggunakanlambang anak panah dan pangkah untuk menandakan hubungan yang tertentu antarabahagian dalam ayat. Kata dibahagikanmengikut kelas. Ayat dipecahkan mengikut konstituen. huraian bahasa menurut teori ini adalah sematamata berdasarkan faktayang tidak dilihat. Ia jugadigunakan dalam perhubungan manusia dan kajiannya bersifat saintifik dan empirikal. Jadi pendekatan yang digunakan bagi ahliahli teori ini ialahpendekatan deduktif. Manakala bahasa yang dianalisis adalah bahasa lisan. . klausa dan ayat serta unsur supra segmental. keadaan atau konsep. beliau telah menggunakan ‘hierarchical bracketing’. subjek dan predikat. Manakala menurit Nelson Francis pula beliau menggunakan‘Chinese box’ untuk menjelaskan maksud tersebut. Peringkat tatabahasa bermula daripada bunyi dan diikutioleh morfem.Tegasnya. Terdapat pelbagai cara boleh digambarkan bagi mununjukkan hubungankonstituen dalam sesuatu konstruksi salah satunya ialah mengikut Fries.

. v. Tatabahasa struktur membuat kajian bahasa secara objektif yang padanyapenggolongan kata dan peraturan-peraturan kajiannya berasaskan analisisstruktur yang terdapat pada fonologi.Tidak mementingkan makna dalam analisis bahasa. logika danmetafizikal. morfologi dan sintaksis. Dalam hal ini. sesuatu kata itudapat digolongkan dalam kelas kata tertentu tetappi pada peringkat sintaksispenentuan kelas itu harus dibuat dengan berdasarkan pada kedudukannyadalam ayat. iaitu sintaksis dihuraiberdasarkan konstituen terdekat.Antara ciri-ciri tatabahasa struktur ialah. dan sintaksis.Ia mengkaji semua ujaran dengan maksud untuk meghuraikan ciri-ciri bentuklain yang berbeza. iii.vi.Ia hanya melibatkan fakta-fakta bahasa yang dapat dilihat sahaja dan tidakmelibatkan faktor-faktor yang bukan linguistik serta perkara-perkara yangtidak dapat diamati. Aliran struktural menggunakan hubungan terdekat untuk menganalisis ayat atausintaksis. i. Tumpuan aliran ini adalah semata-mata kepada struktur permukaan( surfacestructure) iaitu penganalisisan yang memecahkan bahagian-bahagian dalamsesuatu ayat kepada konstituen-konstituennya. iv.v. morfologi.dengan kata lainkajiannya bersifat formal.Teori penguasaan dan pembelajaran bahasanya berdasarkan teori psikologialiran behaviurisme. iii. Teori ini membuat kajian tentang bahasa secara objektif dengan membuatpenggolongan kata dan peraturan-peraturan kajiannya berasaskan analisis strukturalyang terdapat pada aspek fonologi.vii. Mereka menganggap bahawa ayat atau binaan sintaksis merupakan suatukonstruksi. Tatabahasa struktur membezakan pelbagai peringkat analisis sepertiperingkat morfologi dan sintaksis. iatelah menunjukkan bagaimana filtur-filtur bahasa yang penting berkait antarasatu sama lain. ii.Ia menghindarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi. ii. Pada peringkat morfologi.

membezakan pelbagai peringkat analisis. .Secara ringkasnya teori ini boleh disimpulkan sebagai satu teori yang hanya menyatakan fakta-fakta bahasa yangdapat dilihat sahaja. mengkaji semua bentukujaran dengan maksud menghuraikan ciriciri bentuk lain yang berbeza dan tidakmementingkan makna dalam analisis bahasa. tidak melibatkan faktorfaktor bukan linguistik dan perkara-perkarayang tidak diamati.