Teori Struktural ( Bloomfield ) Sejarah pertumbuhan tatabahasa struktural ini sering dikaitkan

dengantumbuhnya linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika padatahun 1930-an yang kemudiannya berkembang luas kira-kira antara tahun 1940-anhingga 1950-an. Pelopor utama teori ini ialah Leonard Bloomfield yang terkenal denganbukunya yang bertajuk Language (1933). Pada zaman itu, buku ini didapati paling baikdalam menghuraikan ilmu linguistik. Justeru, buku ini dianggap sebagai ‘Bible of Amrican Linguistics’.Teori linguistik yang telah dikemukakan oleh Bloomfield ini kemudiannyamerebak ke Eropah. Pengaruh Bloomfield ke atas linguistik di Amerika dan Eropahamat kuat sehinggakan dalam tempoh beberapa tahun setelah terbitnya bukuLanguage itu, Bloomfield telah menjadi pakar rujuk dalam kajian bahasa yang palingberjaya dalam menghuraikan bahasa yang pernah dibuat pada zaman tersebut.

Aliran struktur ini juga dikenali dengan nama‘taxonomic’ atau ‘Bloomfieldian’. Iamuncul sebagai tentangan kepada cara-cara penyelidikan yang dijalankan oleh alirantradisional.Teori analisis struktural ini merupakan teori yang bertentangan dengan carapenyelidikan yang dibuat oleh aliran tradisional. Perkara yang ditentang kuat olehmereka ialah dasar nasional yang digunapakai oleh para ahli bahasa aliran tradisionaluntuk membentuk kategori-kategori bahasa dan pegangan bahawa semua bahasamempunyai kategori universalnya. Antara ahli-ahli bahasa yang menganuti aliran iniialah de Saussure, Bloomfield, Otto Jespherson, Harris dan lain-lain lagi.

Aliran struktural mengkaji bahasa sebagai lambang-lambang pertuturan. Datadatanya terdiri daripada bunyi-bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh penutur aslidaripada bahasa yang hendak diselidiki. Tujuannya ialah untuk membuat kenyataan amyang berkaitan dengan stuktur-struktur pada data ini dan ia akan mengkaji kenyataan-kenyataan am berasaskan data itu sahaja. Mereka

menggunakan istilah bahasa bagimerujuk kepada sistem yang diandaikan dn ujaran (speech) untuk merujuk kepadaucapan yang dikeluarkan oleh penutur asli.

dalambukunya yang berjudul The introduction to the Construction of English Sentences. Manakala bahasa yang dianalisis adalah bahasa lisan. logika dan metafizik. Peringkat tatabahasa bermula daripada bunyi dan diikutioleh morfem. klausa. frasa. Huraian tatabahasa struktural bersifat formal dan tidak mengambil kira kategoripsikologi. Kata dibahagikanmengikut kelas. huraian bahasa menurut teori ini adalah sematamata berdasarkan faktayang tidak dilihat. 1957. . keadaan atau konsep. Ia jugadigunakan dalam perhubungan manusia dan kajiannya bersifat saintifik dan empirikal. Ayat dipecahkan mengikut konstituen.Aliran ini juga mengkaji bahasa secara deskriptif dan menganggap bahasasebagai satu sistem bunyi pertuturan yang arbitari iaitu berkaitan dengan sifat bahasayang menunjukkan tiadanya kepadanan fizikal yang semula jadi antara bentuk bahasadengan entiti sebenar untuk menyatakan sesuatu objek. Nida pula menggunakanlambang anak panah dan pangkah untuk menandakan hubungan yang tertentu antarabahagian dalam ayat. Manakala menurit Nelson Francis pula beliau menggunakan‘Chinese box’ untuk menjelaskan maksud tersebut. subjek dan predikat. Konstituen yang paling kecilialah perkataan. Penggolongan katayang dibuat berasaskan distribusi dan fungsi setiap unit linguistik. Terdapat pelbagai cara boleh digambarkan bagi mununjukkan hubungankonstituen dalam sesuatu konstruksi salah satunya ialah mengikut Fries. beliau telah menggunakan ‘hierarchical bracketing’. diikuti oleh frasa. Jadi pendekatan yang digunakan bagi ahliahli teori ini ialahpendekatan deduktif. klausa dan ayat serta unsur supra segmental.Tegasnya.

i. .vi. iii. Aliran struktural menggunakan hubungan terdekat untuk menganalisis ayat atausintaksis. Mereka menganggap bahawa ayat atau binaan sintaksis merupakan suatukonstruksi. Teori ini membuat kajian tentang bahasa secara objektif dengan membuatpenggolongan kata dan peraturan-peraturan kajiannya berasaskan analisis strukturalyang terdapat pada aspek fonologi. Pada peringkat morfologi.Ia menghindarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi. morfologi dan sintaksis. iii.Tidak mementingkan makna dalam analisis bahasa.dengan kata lainkajiannya bersifat formal.vii.Ia mengkaji semua ujaran dengan maksud untuk meghuraikan ciri-ciri bentuklain yang berbeza. ii. iatelah menunjukkan bagaimana filtur-filtur bahasa yang penting berkait antarasatu sama lain. logika danmetafizikal. Tumpuan aliran ini adalah semata-mata kepada struktur permukaan( surfacestructure) iaitu penganalisisan yang memecahkan bahagian-bahagian dalamsesuatu ayat kepada konstituen-konstituennya. dan sintaksis.Ia hanya melibatkan fakta-fakta bahasa yang dapat dilihat sahaja dan tidakmelibatkan faktor-faktor yang bukan linguistik serta perkara-perkara yangtidak dapat diamati.v. iaitu sintaksis dihuraiberdasarkan konstituen terdekat. v. morfologi. Tatabahasa struktur membezakan pelbagai peringkat analisis sepertiperingkat morfologi dan sintaksis. Dalam hal ini. sesuatu kata itudapat digolongkan dalam kelas kata tertentu tetappi pada peringkat sintaksispenentuan kelas itu harus dibuat dengan berdasarkan pada kedudukannyadalam ayat. iv. Tatabahasa struktur membuat kajian bahasa secara objektif yang padanyapenggolongan kata dan peraturan-peraturan kajiannya berasaskan analisisstruktur yang terdapat pada fonologi.Teori penguasaan dan pembelajaran bahasanya berdasarkan teori psikologialiran behaviurisme.Antara ciri-ciri tatabahasa struktur ialah. ii.

tidak melibatkan faktorfaktor bukan linguistik dan perkara-perkarayang tidak diamati. .Secara ringkasnya teori ini boleh disimpulkan sebagai satu teori yang hanya menyatakan fakta-fakta bahasa yangdapat dilihat sahaja. membezakan pelbagai peringkat analisis. mengkaji semua bentukujaran dengan maksud menghuraikan ciriciri bentuk lain yang berbeza dan tidakmementingkan makna dalam analisis bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful