SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PENGENALAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari murid Islam tahun 1 hingga

6. Lebih menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai (aspek keimanan,kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan). Tumpuan khusus mata pelajaran 1) Pendidikan asas tilawah al-Quran 2) pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain 3) pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah oleh Syari‘at Islam 4) penerapan adab berteraskan Akhlak Islamiah 5) Disampaikan dengan berkesan. 6) (mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih

berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.) 7) Para pendidik perlu memastikan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan FPK dan FPI.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. kemahiran . dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk melahirkan Muslim yang berilmu. . berketerampilan. beriman. Matlamat pendidikan islam terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: Akhir Am Khas Matlamat Akhir Pendidikan Islam Matlamat pendidikan Islam lebih luas dan syumul. kemahiran. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. masyarakat alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa. negeri dan bangsa. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba ALLAH yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri serta.

sikap. Membentuk warganegara yang baik. gabungan pengetahuan. maka tidak sempurna pelaksanaannya. Pembentukan tubuh badan 3. Matlamat Am Pendidikan Islam Maksud matlamat khas ialah peerubahan yang diingini. Pemindahan ilmu kepada generasi berikutnya. . nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa terlaksananya matlamat akhir dan umum.mengetahui tanggungjawab terhadap negara serta melaksanakan tanggungjawab itu. Dengan kata lain. penampilan pola-pola tingkah laku. Kemuncak daripada matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akhlak 4.ikhlas. Matlamat yang utama adalah untuk mencari kehidupan 2. yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. 6.Matlamat Am Pendidikan Islam Fakhir ‘Aqil dalam kajiannya telah membuat enam kesimpulan matlamat am Pendidikan Islam iaitu : 1. 5. Menyuburkan akal fikiran supaya ia menjadi orang yang pintar.

Memahami maksud beberapa surah dipelajari 4. untuk memupuk minat membaca alQuran dan menjadi amalan. Bidang asuhan tilawah Al-Quran Bacaan Objektif (a) Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. Membaca surah-surah terpilih juzu’ amma 2. Hafazan (b) Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak 8. Menghafaz ayat-ayat lazim terpilih 3.OBJEKTIF 1. 2. Kefahaman (c) Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. Memahami dan mengambil iktibar sirah 7. Bidang asas ulum syariah . Mengamalkan ibadat-ibadat asas Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah 6. Membaca dan menulis jawi Bidang 1. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan 5.

a. Bidang Pelajaran Jawi .Aqidah (a) Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia . Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. 4. sebagai warisan akhlak dalam kehidupan ORGANISASI KANDUNGAN 1. Bidang Asas Akhlak Islamiah. 3. 3. Bidang asas akhlak Islamiah a) Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai seharian. Sirah (c) Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s. 2. Ibadah (b) Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. 4. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah. Bidang pelajaran Jawi a) Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya budaya bangsa.

Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia 2. 2.BIDANG ASAS AKHLAK ISLAMIAH.1. Penanaman akidah. 3. 3. 3. Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya. 1. Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah. Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah 4. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2. Menulis tulisan Jawi dengan baik. Implikasi akidah. 2. . Mempelajari asas seni tulisan Jawi. Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih. BIDANG PELAJARAN JAWI 1. ibadah dan sirah 3. Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. 2. BIDANG ASAS ‘ULUM SYAR‘IYAH. 1. BIDANG ASUHAN TILAWAH AL-QURAN. Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim 4. 1. Membaca tulisan Jawi dengan lancar.

• • • Mempunyai intensiti yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran. Perlu dibaca bersama sukatan pelajaran. Dimuatkan maklumat utama mengenai keperluan kurikulum PI(Pendidikan Islam). Buku teks dan dan dokumen lain disediakan berdasarkan dua dokumen tersebut. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. . Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. • Pengenalan merupakan bahagian penting.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN • • • Dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam selain daripada sukatan pelajaran.

FUNGSI UTAMA • • Untuk skop huraian sukatan pelajaran.huraian sukatan pelajaran telah disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran. Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif. • • Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran. • Dipersembahkan dalam 3 bentuk lajur : Lajur bidang pembelajaran Lajur hasil pembelajaran Lajur cadangan pengalaman pembelajaran . Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid. ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Sebagai panduan guru.

LAJUR HASIL PEMBELAJARAN • Mengandungi kenyataan atau keterangan(mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid). • Kreativiti dan daya usaha guru diperlukan pembelajaran supaya lebih berkesan. bagi melaksanakan aktiviti . Bertujuan memenuhi keperluan tiga golongan murid (murid yang agak lambat proses pembelajarannya atau murid berpencapaian rendah. • Sama ada kesan berbentuk dalaman/luaran(implisit ekplisit). • Guru-guru perlu membuat perancangan yang teliti untuk memilih dan melakukan aktiviti yang dapat menentukan hasil pembelajaran yang dirancangkan tercapai.LAJUR BIDANG PEMBELAJARAN • Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran. LAJUR CADANGAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN • Iaitu cadangan aktiviti pembelajaran dilakukan sebagai mencapai hasil pembelajaran. • • Hasil pembelajaran murid bagi setiap tajuk dibahagikan kepada tiga aras. sederhana dan tinggi).

Perlu dikuasai oleh murid yang berpencapaian tinggi sahaja. Antara 15%-20%daripada jumlah murid dalam kelas. Mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. Guru perlu berusaha agar semua murid. ARAS TIGA • • • Aras yang paling tinggi. Merangkumi sebanyak 60%-70%daripada jumlah murid dalam kelas. ARAS DUA • • Merupakan aras yang sederhana atau pertengahan. dorongan dan aktiviti yang sewajarnya untuk mencapai penguasaan pelajaran aras satu. terutama murid yang lemah diberi bimbingan.ARAS SATU • • • Aras yang paling rendah atau paling mudah. .

Secara keseluruhannya. iii.organisasi kandungan mata pelajaran PI adalah seperti berikut : Di sekolah rendah : a)Asuhan Tilawah Al-Quran i. kandungan mata pelajaran PI dibahagikan kepada bidang-bidang : 1) Bidang Tilawah Al-Quran dan hadis 2) Bidang ulum syariah 3) Bidang adab berdasarkan khlak Islamiah 4) Terdapat bidang pelajaran jawi 5 KOMPONEN UTAMA KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM: • • • Perbezaan di sekolah rendah dan menengah Di bawah komponen utama terdapat kumpulan-kumpulan kecil. Bacaan Kefahaman Hafazan .ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM • Bagi mencapai matlamat ini. ii.

makan dan minum mendalam . dapat menghafaz makan adab doa 2. Akidah Ibadah Sirah c) Asas Aadab dan Akhlak Islamiah d) Jawi MENGANALISIS SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 HINGGA 6 TAHUN 1 Adab dan akhlak islamiyah ( adab makan dan minum) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1. iii. 3. 2. boleh mengamalkan adab tentang makan dan minum. ii. Menyatakan cara makan 1. guru tidak melakukan 1.b)Asas Ulum Syariah i. guru memberikan bahan teks tidak terlalu dari sumber lain yang tidak terdapat dalam buku teks. guru menunjukkan amali yang beradab: amali yang mendalam dan contoh seperti lakonan ketika tentang adab makan dan minum. bahan didalam buku 2.

maklumat terlalu nama-nama malaikat yang 2.menggunakan rumit pendekatan mengajar untuk wajib diketahui diberikan untuk murid memahami secara menyanyi pengertian dan maksud menghafaz malaikat nama-nama yang disampaikan TAHUN 3 IBADAH ( solat ) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN guru menekankan 1. murid dapat belajar perkara dengan betul rukun dan sunat dalam solat 2.menggunakan alat bahan dan tidak efektif menyebabkan bantu mengajar yang efektif kepada murid sukar untuk untuk murid mudah menghafaz nama-nama menghafaz dan memahami maksud yang disampaikan. menghafaz doa dan dengan baik bacaan dalam solat dengan menggunakan muzik dan lagu. 2. guru tidak menunjukkan 1. Murid dapat membaca doa 1. menghafaz dalam solat bacaan-bacaan bacaan dalam solat 2. murid tidak dapat murid mudah untuk 3. Murid boleh membaca dan menghafaz doa qunut dan memahaminya.teknik pengajaran yang 1. murid dapat malaikat beriman KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1.TAHUN 2 AKIDAH ( beriman kepada malaikat) KEBAIKAN 1. dapat mengetahui tentang pengertian maksud malaikat. kaedah . qunut dengan betul amali tentang solat tentang amali solat dengan betul dan berkesan supaya 2. menyebut malaikat yg wajib diingati yang 2.

guru terlalu pentingkan 1. Murid dapat menghafaz murid surah berikut secara bertajwid 2.tidak daripada hafazan kualiti tekanan surah-surah tersebut dengan kuantiti makraj yang betul ayat-ayat oleh untuk menghabiskan ayat hafazan. mengamalkan surah yang tentang tajwid dan makraj tajwid dan bacaan yang dihafaz dalam solat bacaan murid betul ketika mendengar ayat bacaan murid. murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN melakukan atau murid cara lakonan lebih untuk 1.guru menggunakan alat tayammun bantu mengjar yang sesuai untuk member kefahaman yang lebih kepada murid. gurur tidak menekankan 2.murid memahami penggunaan tatacara tanyammun(rukun) tentang 2.Murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN terlalu kepada memberi murid menghafaz 1. guru tidak menunjukkn 1.TAHUN 4 HAFAZAN ( menghafaz surah Al-Qariah. TAHUN 5 IBADAH ( tayammun) KEBAIKAN 1.Al-Zalzalah) KEBAIKAN 1.guru kaedah dan amali untuk demontrasi dengan untuk memahami tidak dapat bertayammun belajar bertayammun betul 2. murid dapat mengetahui takrif dan maksud tayammun 2. Al-Adiah. penekanan terhadap 2. 3. secara menyeluruh .

TAHUN 6 AQIDAH ( syirik ) KEBAIKAN KELEMAHAN tidak PENAMBAHBAIKAN dapat 1. menyatakan hukum wajib 2. . memantapkan kefahaman murid tahap Kurikulum PI menumpukan kepada pemupukan asas Al-Quran. teknik pengajaran yang maksud tersebut.pengajaran sirah.pembentukan asas tamadun. menjauhi syirik perkara-perkara terlalu ringkas 2. dapat mengetahui tentang maksud dalil nakli syirik kepada allah menyeluruh 3.murid pengertian syirik memahami tentang minda untuk membuatkan syirik secara murid kaedah lebih dan memahami pengertian 2. menggunakan alat bantu membuatkan murid pening mengajar yang sesuai untuk untuk memahaminya. Murid-murid dibimbing untuk menghayati dan mengamalkan pengajaran yang disampaikan berdasarkan isi kandungan kurikulum dengan mengaitkankan isu-isu yang sesuai dengan kehidupan murid. guru membuat peta 1.penanaman akidah. murid dapat menyatakan 1.penerapan adab yang berteraskan akhlak Islamiah dan bimbingan asas fardu ain dan fardu kifayah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful