SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PENGENALAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari murid Islam tahun 1 hingga

6. Lebih menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai (aspek keimanan,kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan). Tumpuan khusus mata pelajaran 1) Pendidikan asas tilawah al-Quran 2) pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain 3) pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah oleh Syari‘at Islam 4) penerapan adab berteraskan Akhlak Islamiah 5) Disampaikan dengan berkesan. 6) (mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih

berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.) 7) Para pendidik perlu memastikan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan FPK dan FPI.

masyarakat alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. beriman. ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa. Matlamat pendidikan islam terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: Akhir Am Khas Matlamat Akhir Pendidikan Islam Matlamat pendidikan Islam lebih luas dan syumul. . berketerampilan. negeri dan bangsa. kemahiran . keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba ALLAH yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri serta. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk melahirkan Muslim yang berilmu. dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. kemahiran. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara.

Menyuburkan akal fikiran supaya ia menjadi orang yang pintar. Matlamat yang utama adalah untuk mencari kehidupan 2. 5. Membentuk warganegara yang baik. Pembentukan tubuh badan 3. yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. Kemuncak daripada matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akhlak 4. gabungan pengetahuan. maka tidak sempurna pelaksanaannya. sikap. nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa terlaksananya matlamat akhir dan umum. penampilan pola-pola tingkah laku. Pemindahan ilmu kepada generasi berikutnya. Matlamat Am Pendidikan Islam Maksud matlamat khas ialah peerubahan yang diingini.ikhlas.mengetahui tanggungjawab terhadap negara serta melaksanakan tanggungjawab itu. . Dengan kata lain. 6.Matlamat Am Pendidikan Islam Fakhir ‘Aqil dalam kajiannya telah membuat enam kesimpulan matlamat am Pendidikan Islam iaitu : 1.

Memahami dan meyakini asas-asas keimanan 5. Menghafaz ayat-ayat lazim terpilih 3. Memahami maksud beberapa surah dipelajari 4. 2. Bidang asuhan tilawah Al-Quran Bacaan Objektif (a) Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak 8. Memahami dan mengambil iktibar sirah 7. Membaca dan menulis jawi Bidang 1. Kefahaman (c) Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. Bidang asas ulum syariah . untuk memupuk minat membaca alQuran dan menjadi amalan.OBJEKTIF 1. Membaca surah-surah terpilih juzu’ amma 2. Mengamalkan ibadat-ibadat asas Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah 6. Hafazan (b) Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian.

3. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia . 2. 4. sebagai warisan akhlak dalam kehidupan ORGANISASI KANDUNGAN 1. Sirah (c) Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s. 3. Ibadah (b) Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Bidang Asas Akhlak Islamiah. Bidang pelajaran Jawi a) Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya budaya bangsa. Bidang asas akhlak Islamiah a) Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai seharian. 4.a.Aqidah (a) Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Bidang Pelajaran Jawi .

1. 1. Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. 2. Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya. 3. Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah. 3. 1. BIDANG ASAS ‘ULUM SYAR‘IYAH. 2. Menulis tulisan Jawi dengan baik. Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih. Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia 2. Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim 4. BIDANG PELAJARAN JAWI 1. Penanaman akidah. . Membaca tulisan Jawi dengan lancar. 3. ibadah dan sirah 3. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2. BIDANG ASUHAN TILAWAH AL-QURAN. 2. Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah 4.1.BIDANG ASAS AKHLAK ISLAMIAH. Mempelajari asas seni tulisan Jawi. Implikasi akidah.

Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. . • • • Mempunyai intensiti yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN • • • Dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam selain daripada sukatan pelajaran. Buku teks dan dan dokumen lain disediakan berdasarkan dua dokumen tersebut. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. Dimuatkan maklumat utama mengenai keperluan kurikulum PI(Pendidikan Islam). Perlu dibaca bersama sukatan pelajaran. • Pengenalan merupakan bahagian penting.

FUNGSI UTAMA • • Untuk skop huraian sukatan pelajaran. • Dipersembahkan dalam 3 bentuk lajur : Lajur bidang pembelajaran Lajur hasil pembelajaran Lajur cadangan pengalaman pembelajaran . Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid. ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Sebagai panduan guru. • • Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran. Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif.huraian sukatan pelajaran telah disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran.

Bertujuan memenuhi keperluan tiga golongan murid (murid yang agak lambat proses pembelajarannya atau murid berpencapaian rendah. LAJUR HASIL PEMBELAJARAN • Mengandungi kenyataan atau keterangan(mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid).LAJUR BIDANG PEMBELAJARAN • Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran. sederhana dan tinggi). • Kreativiti dan daya usaha guru diperlukan pembelajaran supaya lebih berkesan. bagi melaksanakan aktiviti . • • Hasil pembelajaran murid bagi setiap tajuk dibahagikan kepada tiga aras. • Guru-guru perlu membuat perancangan yang teliti untuk memilih dan melakukan aktiviti yang dapat menentukan hasil pembelajaran yang dirancangkan tercapai. • Sama ada kesan berbentuk dalaman/luaran(implisit ekplisit). LAJUR CADANGAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN • Iaitu cadangan aktiviti pembelajaran dilakukan sebagai mencapai hasil pembelajaran.

. dorongan dan aktiviti yang sewajarnya untuk mencapai penguasaan pelajaran aras satu. Guru perlu berusaha agar semua murid. ARAS DUA • • Merupakan aras yang sederhana atau pertengahan. Antara 15%-20%daripada jumlah murid dalam kelas. terutama murid yang lemah diberi bimbingan. ARAS TIGA • • • Aras yang paling tinggi.ARAS SATU • • • Aras yang paling rendah atau paling mudah. Merangkumi sebanyak 60%-70%daripada jumlah murid dalam kelas. Mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. Perlu dikuasai oleh murid yang berpencapaian tinggi sahaja.

ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM • Bagi mencapai matlamat ini. Bacaan Kefahaman Hafazan . Secara keseluruhannya. kandungan mata pelajaran PI dibahagikan kepada bidang-bidang : 1) Bidang Tilawah Al-Quran dan hadis 2) Bidang ulum syariah 3) Bidang adab berdasarkan khlak Islamiah 4) Terdapat bidang pelajaran jawi 5 KOMPONEN UTAMA KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM: • • • Perbezaan di sekolah rendah dan menengah Di bawah komponen utama terdapat kumpulan-kumpulan kecil. iii.organisasi kandungan mata pelajaran PI adalah seperti berikut : Di sekolah rendah : a)Asuhan Tilawah Al-Quran i. ii.

Menyatakan cara makan 1. 3. boleh mengamalkan adab tentang makan dan minum. makan dan minum mendalam . guru menunjukkan amali yang beradab: amali yang mendalam dan contoh seperti lakonan ketika tentang adab makan dan minum. iii. guru memberikan bahan teks tidak terlalu dari sumber lain yang tidak terdapat dalam buku teks. guru tidak melakukan 1. bahan didalam buku 2.b)Asas Ulum Syariah i. dapat menghafaz makan adab doa 2. 2. Akidah Ibadah Sirah c) Asas Aadab dan Akhlak Islamiah d) Jawi MENGANALISIS SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 HINGGA 6 TAHUN 1 Adab dan akhlak islamiyah ( adab makan dan minum) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1. ii.

TAHUN 2 AKIDAH ( beriman kepada malaikat) KEBAIKAN 1. murid tidak dapat murid mudah untuk 3.menggunakan alat bahan dan tidak efektif menyebabkan bantu mengajar yang efektif kepada murid sukar untuk untuk murid mudah menghafaz nama-nama menghafaz dan memahami maksud yang disampaikan.menggunakan rumit pendekatan mengajar untuk wajib diketahui diberikan untuk murid memahami secara menyanyi pengertian dan maksud menghafaz malaikat nama-nama yang disampaikan TAHUN 3 IBADAH ( solat ) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN guru menekankan 1. guru tidak menunjukkan 1. murid dapat belajar perkara dengan betul rukun dan sunat dalam solat 2. kaedah . 2. menghafaz doa dan dengan baik bacaan dalam solat dengan menggunakan muzik dan lagu. maklumat terlalu nama-nama malaikat yang 2. Murid dapat membaca doa 1. Murid boleh membaca dan menghafaz doa qunut dan memahaminya. menyebut malaikat yg wajib diingati yang 2. menghafaz dalam solat bacaan-bacaan bacaan dalam solat 2. dapat mengetahui tentang pengertian maksud malaikat. qunut dengan betul amali tentang solat tentang amali solat dengan betul dan berkesan supaya 2.teknik pengajaran yang 1. murid dapat malaikat beriman KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1.

penekanan terhadap 2. mengamalkan surah yang tentang tajwid dan makraj tajwid dan bacaan yang dihafaz dalam solat bacaan murid betul ketika mendengar ayat bacaan murid. murid dapat mengetahui takrif dan maksud tayammun 2.TAHUN 4 HAFAZAN ( menghafaz surah Al-Qariah. gurur tidak menekankan 2.tidak daripada hafazan kualiti tekanan surah-surah tersebut dengan kuantiti makraj yang betul ayat-ayat oleh untuk menghabiskan ayat hafazan. secara menyeluruh .murid memahami penggunaan tatacara tanyammun(rukun) tentang 2. guru tidak menunjukkn 1.Al-Zalzalah) KEBAIKAN 1.guru menggunakan alat tayammun bantu mengjar yang sesuai untuk member kefahaman yang lebih kepada murid.guru terlalu pentingkan 1.Murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN terlalu kepada memberi murid menghafaz 1. 3. TAHUN 5 IBADAH ( tayammun) KEBAIKAN 1.guru kaedah dan amali untuk demontrasi dengan untuk memahami tidak dapat bertayammun belajar bertayammun betul 2. Al-Adiah. murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN melakukan atau murid cara lakonan lebih untuk 1. Murid dapat menghafaz murid surah berikut secara bertajwid 2.

murid pengertian syirik memahami tentang minda untuk membuatkan syirik secara murid kaedah lebih dan memahami pengertian 2. murid dapat menyatakan 1. menjauhi syirik perkara-perkara terlalu ringkas 2. menggunakan alat bantu membuatkan murid pening mengajar yang sesuai untuk untuk memahaminya. guru membuat peta 1. memantapkan kefahaman murid tahap Kurikulum PI menumpukan kepada pemupukan asas Al-Quran.TAHUN 6 AQIDAH ( syirik ) KEBAIKAN KELEMAHAN tidak PENAMBAHBAIKAN dapat 1.pengajaran sirah. Murid-murid dibimbing untuk menghayati dan mengamalkan pengajaran yang disampaikan berdasarkan isi kandungan kurikulum dengan mengaitkankan isu-isu yang sesuai dengan kehidupan murid. . teknik pengajaran yang maksud tersebut. dapat mengetahui tentang maksud dalil nakli syirik kepada allah menyeluruh 3.pembentukan asas tamadun.penerapan adab yang berteraskan akhlak Islamiah dan bimbingan asas fardu ain dan fardu kifayah. menyatakan hukum wajib 2.penanaman akidah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful