SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PENGENALAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari murid Islam tahun 1 hingga

6. Lebih menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai (aspek keimanan,kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan). Tumpuan khusus mata pelajaran 1) Pendidikan asas tilawah al-Quran 2) pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain 3) pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah oleh Syari‘at Islam 4) penerapan adab berteraskan Akhlak Islamiah 5) Disampaikan dengan berkesan. 6) (mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih

berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.) 7) Para pendidik perlu memastikan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan FPK dan FPI.

sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. masyarakat alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa. negeri dan bangsa. beriman. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Matlamat pendidikan islam terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: Akhir Am Khas Matlamat Akhir Pendidikan Islam Matlamat pendidikan Islam lebih luas dan syumul. kemahiran . MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk melahirkan Muslim yang berilmu. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba ALLAH yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri serta. .FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. berketerampilan. kemahiran.

mengetahui tanggungjawab terhadap negara serta melaksanakan tanggungjawab itu. 5.ikhlas. Matlamat yang utama adalah untuk mencari kehidupan 2. Pembentukan tubuh badan 3. Matlamat Am Pendidikan Islam Maksud matlamat khas ialah peerubahan yang diingini. sikap. . Membentuk warganegara yang baik.Matlamat Am Pendidikan Islam Fakhir ‘Aqil dalam kajiannya telah membuat enam kesimpulan matlamat am Pendidikan Islam iaitu : 1. Kemuncak daripada matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akhlak 4. nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa terlaksananya matlamat akhir dan umum. Menyuburkan akal fikiran supaya ia menjadi orang yang pintar. 6. maka tidak sempurna pelaksanaannya. Dengan kata lain. gabungan pengetahuan. penampilan pola-pola tingkah laku. yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. Pemindahan ilmu kepada generasi berikutnya.

Bidang asuhan tilawah Al-Quran Bacaan Objektif (a) Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. Memahami maksud beberapa surah dipelajari 4.OBJEKTIF 1. Membaca surah-surah terpilih juzu’ amma 2. Menghafaz ayat-ayat lazim terpilih 3. 2. Mengamalkan ibadat-ibadat asas Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah 6. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan 5. Memahami dan mengambil iktibar sirah 7. Membaca dan menulis jawi Bidang 1. untuk memupuk minat membaca alQuran dan menjadi amalan. Hafazan (b) Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Kefahaman (c) Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. Bidang asas ulum syariah . Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak 8.

Bidang Asas Akhlak Islamiah.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia . 4. Bidang Pelajaran Jawi .Aqidah (a) Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah. Bidang pelajaran Jawi a) Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya budaya bangsa. sebagai warisan akhlak dalam kehidupan ORGANISASI KANDUNGAN 1. 2.a. 3. 3. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. 4. Bidang asas akhlak Islamiah a) Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai seharian. Ibadah (b) Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Sirah (c) Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.

3. Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya. 2. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2. Membaca tulisan Jawi dengan lancar. 2. 2. BIDANG PELAJARAN JAWI 1. Mempelajari asas seni tulisan Jawi. ibadah dan sirah 3.1. 1. 3. . Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah 4. 1. Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih. 1. BIDANG ASUHAN TILAWAH AL-QURAN. Penanaman akidah. Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah. Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. BIDANG ASAS ‘ULUM SYAR‘IYAH. Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim 4.BIDANG ASAS AKHLAK ISLAMIAH. Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia 2. 3. Menulis tulisan Jawi dengan baik. Implikasi akidah.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. . • Pengenalan merupakan bahagian penting. Buku teks dan dan dokumen lain disediakan berdasarkan dua dokumen tersebut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN • • • Dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam selain daripada sukatan pelajaran. Perlu dibaca bersama sukatan pelajaran. Dimuatkan maklumat utama mengenai keperluan kurikulum PI(Pendidikan Islam). • • • Mempunyai intensiti yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran.

Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif. • Dipersembahkan dalam 3 bentuk lajur : Lajur bidang pembelajaran Lajur hasil pembelajaran Lajur cadangan pengalaman pembelajaran .FUNGSI UTAMA • • Untuk skop huraian sukatan pelajaran.huraian sukatan pelajaran telah disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran. Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid. • • Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran. ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Sebagai panduan guru.

LAJUR BIDANG PEMBELAJARAN • Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran. • Kreativiti dan daya usaha guru diperlukan pembelajaran supaya lebih berkesan. • Sama ada kesan berbentuk dalaman/luaran(implisit ekplisit). • • Hasil pembelajaran murid bagi setiap tajuk dibahagikan kepada tiga aras. bagi melaksanakan aktiviti . • Guru-guru perlu membuat perancangan yang teliti untuk memilih dan melakukan aktiviti yang dapat menentukan hasil pembelajaran yang dirancangkan tercapai. LAJUR HASIL PEMBELAJARAN • Mengandungi kenyataan atau keterangan(mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid). sederhana dan tinggi). Bertujuan memenuhi keperluan tiga golongan murid (murid yang agak lambat proses pembelajarannya atau murid berpencapaian rendah. LAJUR CADANGAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN • Iaitu cadangan aktiviti pembelajaran dilakukan sebagai mencapai hasil pembelajaran.

Merangkumi sebanyak 60%-70%daripada jumlah murid dalam kelas. Guru perlu berusaha agar semua murid. terutama murid yang lemah diberi bimbingan. ARAS DUA • • Merupakan aras yang sederhana atau pertengahan. Antara 15%-20%daripada jumlah murid dalam kelas. dorongan dan aktiviti yang sewajarnya untuk mencapai penguasaan pelajaran aras satu. ARAS TIGA • • • Aras yang paling tinggi. Mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. .ARAS SATU • • • Aras yang paling rendah atau paling mudah. Perlu dikuasai oleh murid yang berpencapaian tinggi sahaja.

ii.organisasi kandungan mata pelajaran PI adalah seperti berikut : Di sekolah rendah : a)Asuhan Tilawah Al-Quran i. Bacaan Kefahaman Hafazan . Secara keseluruhannya. iii. kandungan mata pelajaran PI dibahagikan kepada bidang-bidang : 1) Bidang Tilawah Al-Quran dan hadis 2) Bidang ulum syariah 3) Bidang adab berdasarkan khlak Islamiah 4) Terdapat bidang pelajaran jawi 5 KOMPONEN UTAMA KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM: • • • Perbezaan di sekolah rendah dan menengah Di bawah komponen utama terdapat kumpulan-kumpulan kecil.ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM • Bagi mencapai matlamat ini.

guru menunjukkan amali yang beradab: amali yang mendalam dan contoh seperti lakonan ketika tentang adab makan dan minum. makan dan minum mendalam . boleh mengamalkan adab tentang makan dan minum. 3. bahan didalam buku 2. Menyatakan cara makan 1.b)Asas Ulum Syariah i. guru memberikan bahan teks tidak terlalu dari sumber lain yang tidak terdapat dalam buku teks. 2. dapat menghafaz makan adab doa 2. ii. guru tidak melakukan 1. iii. Akidah Ibadah Sirah c) Asas Aadab dan Akhlak Islamiah d) Jawi MENGANALISIS SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 HINGGA 6 TAHUN 1 Adab dan akhlak islamiyah ( adab makan dan minum) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1.

teknik pengajaran yang 1. guru tidak menunjukkan 1.menggunakan rumit pendekatan mengajar untuk wajib diketahui diberikan untuk murid memahami secara menyanyi pengertian dan maksud menghafaz malaikat nama-nama yang disampaikan TAHUN 3 IBADAH ( solat ) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN guru menekankan 1. murid tidak dapat murid mudah untuk 3. menghafaz doa dan dengan baik bacaan dalam solat dengan menggunakan muzik dan lagu.menggunakan alat bahan dan tidak efektif menyebabkan bantu mengajar yang efektif kepada murid sukar untuk untuk murid mudah menghafaz nama-nama menghafaz dan memahami maksud yang disampaikan. dapat mengetahui tentang pengertian maksud malaikat. menghafaz dalam solat bacaan-bacaan bacaan dalam solat 2. kaedah . murid dapat malaikat beriman KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1. Murid dapat membaca doa 1. menyebut malaikat yg wajib diingati yang 2. qunut dengan betul amali tentang solat tentang amali solat dengan betul dan berkesan supaya 2. 2. maklumat terlalu nama-nama malaikat yang 2.TAHUN 2 AKIDAH ( beriman kepada malaikat) KEBAIKAN 1. Murid boleh membaca dan menghafaz doa qunut dan memahaminya. murid dapat belajar perkara dengan betul rukun dan sunat dalam solat 2.

mengamalkan surah yang tentang tajwid dan makraj tajwid dan bacaan yang dihafaz dalam solat bacaan murid betul ketika mendengar ayat bacaan murid. Al-Adiah.murid memahami penggunaan tatacara tanyammun(rukun) tentang 2. gurur tidak menekankan 2. penekanan terhadap 2. Murid dapat menghafaz murid surah berikut secara bertajwid 2.tidak daripada hafazan kualiti tekanan surah-surah tersebut dengan kuantiti makraj yang betul ayat-ayat oleh untuk menghabiskan ayat hafazan.guru menggunakan alat tayammun bantu mengjar yang sesuai untuk member kefahaman yang lebih kepada murid. secara menyeluruh . TAHUN 5 IBADAH ( tayammun) KEBAIKAN 1.Murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN terlalu kepada memberi murid menghafaz 1.guru terlalu pentingkan 1.guru kaedah dan amali untuk demontrasi dengan untuk memahami tidak dapat bertayammun belajar bertayammun betul 2. guru tidak menunjukkn 1. murid dapat mengetahui takrif dan maksud tayammun 2. 3.Al-Zalzalah) KEBAIKAN 1.TAHUN 4 HAFAZAN ( menghafaz surah Al-Qariah. murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN melakukan atau murid cara lakonan lebih untuk 1.

dapat mengetahui tentang maksud dalil nakli syirik kepada allah menyeluruh 3.pembentukan asas tamadun. memantapkan kefahaman murid tahap Kurikulum PI menumpukan kepada pemupukan asas Al-Quran.penanaman akidah. murid dapat menyatakan 1.pengajaran sirah. .TAHUN 6 AQIDAH ( syirik ) KEBAIKAN KELEMAHAN tidak PENAMBAHBAIKAN dapat 1. menjauhi syirik perkara-perkara terlalu ringkas 2. guru membuat peta 1.murid pengertian syirik memahami tentang minda untuk membuatkan syirik secara murid kaedah lebih dan memahami pengertian 2. Murid-murid dibimbing untuk menghayati dan mengamalkan pengajaran yang disampaikan berdasarkan isi kandungan kurikulum dengan mengaitkankan isu-isu yang sesuai dengan kehidupan murid. menggunakan alat bantu membuatkan murid pening mengajar yang sesuai untuk untuk memahaminya.penerapan adab yang berteraskan akhlak Islamiah dan bimbingan asas fardu ain dan fardu kifayah. menyatakan hukum wajib 2. teknik pengajaran yang maksud tersebut.