SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PENGENALAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari murid Islam tahun 1 hingga

6. Lebih menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai (aspek keimanan,kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan). Tumpuan khusus mata pelajaran 1) Pendidikan asas tilawah al-Quran 2) pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain 3) pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah oleh Syari‘at Islam 4) penerapan adab berteraskan Akhlak Islamiah 5) Disampaikan dengan berkesan. 6) (mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih

berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.) 7) Para pendidik perlu memastikan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan FPK dan FPI.

kemahiran . negeri dan bangsa. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba ALLAH yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri serta. beriman. Matlamat pendidikan islam terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: Akhir Am Khas Matlamat Akhir Pendidikan Islam Matlamat pendidikan Islam lebih luas dan syumul.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. kemahiran. ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. . MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk melahirkan Muslim yang berilmu. berketerampilan. masyarakat alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat.

Matlamat Am Pendidikan Islam Fakhir ‘Aqil dalam kajiannya telah membuat enam kesimpulan matlamat am Pendidikan Islam iaitu : 1. Kemuncak daripada matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akhlak 4. Membentuk warganegara yang baik. maka tidak sempurna pelaksanaannya. 5. yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. penampilan pola-pola tingkah laku. nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa terlaksananya matlamat akhir dan umum. .mengetahui tanggungjawab terhadap negara serta melaksanakan tanggungjawab itu. Dengan kata lain. 6. Matlamat Am Pendidikan Islam Maksud matlamat khas ialah peerubahan yang diingini. Matlamat yang utama adalah untuk mencari kehidupan 2. Menyuburkan akal fikiran supaya ia menjadi orang yang pintar.ikhlas. Pembentukan tubuh badan 3. sikap. Pemindahan ilmu kepada generasi berikutnya. gabungan pengetahuan.

Memahami dan mengambil iktibar sirah 7. untuk memupuk minat membaca alQuran dan menjadi amalan. Membaca surah-surah terpilih juzu’ amma 2. Bidang asas ulum syariah .OBJEKTIF 1. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan 5. Membaca dan menulis jawi Bidang 1. Bidang asuhan tilawah Al-Quran Bacaan Objektif (a) Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. Mengamalkan ibadat-ibadat asas Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah 6. Hafazan (b) Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Memahami maksud beberapa surah dipelajari 4. Kefahaman (c) Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak 8. Menghafaz ayat-ayat lazim terpilih 3. 2.

Bidang Asas Akhlak Islamiah. Bidang asas akhlak Islamiah a) Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai seharian. Bidang Pelajaran Jawi .w sebagai asas perkembangan tamadun manusia . Ibadah (b) Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. 3. Sirah (c) Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a. 2. 3. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. 4.Aqidah (a) Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. sebagai warisan akhlak dalam kehidupan ORGANISASI KANDUNGAN 1. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah. 4. Bidang pelajaran Jawi a) Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya budaya bangsa.

BIDANG ASUHAN TILAWAH AL-QURAN. BIDANG ASAS ‘ULUM SYAR‘IYAH. 1. 3. Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia 2. 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim 4. 2.BIDANG ASAS AKHLAK ISLAMIAH. 2. BIDANG PELAJARAN JAWI 1. Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah 4. 1. Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih.1. Membaca tulisan Jawi dengan lancar. 2. ibadah dan sirah 3. Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya. 3. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2. Menulis tulisan Jawi dengan baik. Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah. Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. Implikasi akidah. Mempelajari asas seni tulisan Jawi. 3. Penanaman akidah. .

Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. . • • • Mempunyai intensiti yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran. Perlu dibaca bersama sukatan pelajaran. • Pengenalan merupakan bahagian penting. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. Dimuatkan maklumat utama mengenai keperluan kurikulum PI(Pendidikan Islam). Buku teks dan dan dokumen lain disediakan berdasarkan dua dokumen tersebut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN • • • Dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam selain daripada sukatan pelajaran.

• • Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran. Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif.FUNGSI UTAMA • • Untuk skop huraian sukatan pelajaran. • Dipersembahkan dalam 3 bentuk lajur : Lajur bidang pembelajaran Lajur hasil pembelajaran Lajur cadangan pengalaman pembelajaran . ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Sebagai panduan guru. Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid.huraian sukatan pelajaran telah disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran.

• • Hasil pembelajaran murid bagi setiap tajuk dibahagikan kepada tiga aras. • Sama ada kesan berbentuk dalaman/luaran(implisit ekplisit). bagi melaksanakan aktiviti . Bertujuan memenuhi keperluan tiga golongan murid (murid yang agak lambat proses pembelajarannya atau murid berpencapaian rendah. • Guru-guru perlu membuat perancangan yang teliti untuk memilih dan melakukan aktiviti yang dapat menentukan hasil pembelajaran yang dirancangkan tercapai. LAJUR HASIL PEMBELAJARAN • Mengandungi kenyataan atau keterangan(mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid). LAJUR CADANGAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN • Iaitu cadangan aktiviti pembelajaran dilakukan sebagai mencapai hasil pembelajaran. • Kreativiti dan daya usaha guru diperlukan pembelajaran supaya lebih berkesan. sederhana dan tinggi).LAJUR BIDANG PEMBELAJARAN • Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran.

Antara 15%-20%daripada jumlah murid dalam kelas. Merangkumi sebanyak 60%-70%daripada jumlah murid dalam kelas. Perlu dikuasai oleh murid yang berpencapaian tinggi sahaja. Mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. ARAS TIGA • • • Aras yang paling tinggi. . dorongan dan aktiviti yang sewajarnya untuk mencapai penguasaan pelajaran aras satu. Guru perlu berusaha agar semua murid. ARAS DUA • • Merupakan aras yang sederhana atau pertengahan. terutama murid yang lemah diberi bimbingan.ARAS SATU • • • Aras yang paling rendah atau paling mudah.

organisasi kandungan mata pelajaran PI adalah seperti berikut : Di sekolah rendah : a)Asuhan Tilawah Al-Quran i. kandungan mata pelajaran PI dibahagikan kepada bidang-bidang : 1) Bidang Tilawah Al-Quran dan hadis 2) Bidang ulum syariah 3) Bidang adab berdasarkan khlak Islamiah 4) Terdapat bidang pelajaran jawi 5 KOMPONEN UTAMA KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM: • • • Perbezaan di sekolah rendah dan menengah Di bawah komponen utama terdapat kumpulan-kumpulan kecil.ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM • Bagi mencapai matlamat ini. Bacaan Kefahaman Hafazan . ii. iii. Secara keseluruhannya.

ii.b)Asas Ulum Syariah i. iii. 3. bahan didalam buku 2. Menyatakan cara makan 1. makan dan minum mendalam . guru tidak melakukan 1. dapat menghafaz makan adab doa 2. boleh mengamalkan adab tentang makan dan minum. 2. guru menunjukkan amali yang beradab: amali yang mendalam dan contoh seperti lakonan ketika tentang adab makan dan minum. Akidah Ibadah Sirah c) Asas Aadab dan Akhlak Islamiah d) Jawi MENGANALISIS SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 HINGGA 6 TAHUN 1 Adab dan akhlak islamiyah ( adab makan dan minum) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1. guru memberikan bahan teks tidak terlalu dari sumber lain yang tidak terdapat dalam buku teks.

kaedah .menggunakan rumit pendekatan mengajar untuk wajib diketahui diberikan untuk murid memahami secara menyanyi pengertian dan maksud menghafaz malaikat nama-nama yang disampaikan TAHUN 3 IBADAH ( solat ) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN guru menekankan 1. Murid dapat membaca doa 1. menyebut malaikat yg wajib diingati yang 2.TAHUN 2 AKIDAH ( beriman kepada malaikat) KEBAIKAN 1. maklumat terlalu nama-nama malaikat yang 2. qunut dengan betul amali tentang solat tentang amali solat dengan betul dan berkesan supaya 2. murid dapat malaikat beriman KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1. guru tidak menunjukkan 1. menghafaz doa dan dengan baik bacaan dalam solat dengan menggunakan muzik dan lagu. 2.teknik pengajaran yang 1. dapat mengetahui tentang pengertian maksud malaikat. murid dapat belajar perkara dengan betul rukun dan sunat dalam solat 2. Murid boleh membaca dan menghafaz doa qunut dan memahaminya. murid tidak dapat murid mudah untuk 3. menghafaz dalam solat bacaan-bacaan bacaan dalam solat 2.menggunakan alat bahan dan tidak efektif menyebabkan bantu mengajar yang efektif kepada murid sukar untuk untuk murid mudah menghafaz nama-nama menghafaz dan memahami maksud yang disampaikan.

guru tidak menunjukkn 1. 3. TAHUN 5 IBADAH ( tayammun) KEBAIKAN 1. mengamalkan surah yang tentang tajwid dan makraj tajwid dan bacaan yang dihafaz dalam solat bacaan murid betul ketika mendengar ayat bacaan murid. penekanan terhadap 2. Murid dapat menghafaz murid surah berikut secara bertajwid 2. murid dapat mengetahui takrif dan maksud tayammun 2.Murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN terlalu kepada memberi murid menghafaz 1. Al-Adiah.guru kaedah dan amali untuk demontrasi dengan untuk memahami tidak dapat bertayammun belajar bertayammun betul 2.Al-Zalzalah) KEBAIKAN 1.guru menggunakan alat tayammun bantu mengjar yang sesuai untuk member kefahaman yang lebih kepada murid.TAHUN 4 HAFAZAN ( menghafaz surah Al-Qariah. gurur tidak menekankan 2.murid memahami penggunaan tatacara tanyammun(rukun) tentang 2.tidak daripada hafazan kualiti tekanan surah-surah tersebut dengan kuantiti makraj yang betul ayat-ayat oleh untuk menghabiskan ayat hafazan.guru terlalu pentingkan 1. secara menyeluruh . murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN melakukan atau murid cara lakonan lebih untuk 1.

TAHUN 6 AQIDAH ( syirik ) KEBAIKAN KELEMAHAN tidak PENAMBAHBAIKAN dapat 1.penanaman akidah. Murid-murid dibimbing untuk menghayati dan mengamalkan pengajaran yang disampaikan berdasarkan isi kandungan kurikulum dengan mengaitkankan isu-isu yang sesuai dengan kehidupan murid. . guru membuat peta 1.pengajaran sirah. menjauhi syirik perkara-perkara terlalu ringkas 2. memantapkan kefahaman murid tahap Kurikulum PI menumpukan kepada pemupukan asas Al-Quran.murid pengertian syirik memahami tentang minda untuk membuatkan syirik secara murid kaedah lebih dan memahami pengertian 2. menggunakan alat bantu membuatkan murid pening mengajar yang sesuai untuk untuk memahaminya. dapat mengetahui tentang maksud dalil nakli syirik kepada allah menyeluruh 3. menyatakan hukum wajib 2.pembentukan asas tamadun. teknik pengajaran yang maksud tersebut.penerapan adab yang berteraskan akhlak Islamiah dan bimbingan asas fardu ain dan fardu kifayah. murid dapat menyatakan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful