SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PENGENALAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari murid Islam tahun 1 hingga

6. Lebih menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai (aspek keimanan,kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan). Tumpuan khusus mata pelajaran 1) Pendidikan asas tilawah al-Quran 2) pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain 3) pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah oleh Syari‘at Islam 4) penerapan adab berteraskan Akhlak Islamiah 5) Disampaikan dengan berkesan. 6) (mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih

berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.) 7) Para pendidik perlu memastikan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan FPK dan FPI.

berketerampilan. kemahiran . beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. negeri dan bangsa. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk melahirkan Muslim yang berilmu. ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. Matlamat pendidikan islam terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: Akhir Am Khas Matlamat Akhir Pendidikan Islam Matlamat pendidikan Islam lebih luas dan syumul. masyarakat alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. . sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. kemahiran. dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. beriman. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba ALLAH yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri serta.

maka tidak sempurna pelaksanaannya. 6. Menyuburkan akal fikiran supaya ia menjadi orang yang pintar. Matlamat Am Pendidikan Islam Maksud matlamat khas ialah peerubahan yang diingini. . Pembentukan tubuh badan 3. 5. Membentuk warganegara yang baik.ikhlas.mengetahui tanggungjawab terhadap negara serta melaksanakan tanggungjawab itu. Kemuncak daripada matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akhlak 4. sikap. nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa terlaksananya matlamat akhir dan umum. penampilan pola-pola tingkah laku. Matlamat yang utama adalah untuk mencari kehidupan 2. yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. Dengan kata lain. gabungan pengetahuan. Pemindahan ilmu kepada generasi berikutnya.Matlamat Am Pendidikan Islam Fakhir ‘Aqil dalam kajiannya telah membuat enam kesimpulan matlamat am Pendidikan Islam iaitu : 1.

Kefahaman (c) Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. Menghafaz ayat-ayat lazim terpilih 3. Membaca surah-surah terpilih juzu’ amma 2. Mengamalkan ibadat-ibadat asas Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah 6.OBJEKTIF 1. untuk memupuk minat membaca alQuran dan menjadi amalan. Hafazan (b) Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Bidang asuhan tilawah Al-Quran Bacaan Objektif (a) Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak 8. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan 5. Memahami dan mengambil iktibar sirah 7. Membaca dan menulis jawi Bidang 1. Memahami maksud beberapa surah dipelajari 4. 2. Bidang asas ulum syariah .

Bidang asas akhlak Islamiah a) Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai seharian. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah. Bidang pelajaran Jawi a) Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya budaya bangsa.a. 4. 3. Ibadah (b) Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Sirah (c) Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s. 3. 2. 4. sebagai warisan akhlak dalam kehidupan ORGANISASI KANDUNGAN 1. Bidang Pelajaran Jawi .w sebagai asas perkembangan tamadun manusia . Bidang Asas Akhlak Islamiah.Aqidah (a) Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran.

2. Membaca tulisan Jawi dengan lancar. Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah 4. . Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim 4. 1. Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya. Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah. Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. 2. 3. ibadah dan sirah 3. 1. Implikasi akidah. Menulis tulisan Jawi dengan baik.1. BIDANG ASAS ‘ULUM SYAR‘IYAH. Mempelajari asas seni tulisan Jawi. 3. 1. Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih. BIDANG PELAJARAN JAWI 1. 3.BIDANG ASAS AKHLAK ISLAMIAH. BIDANG ASUHAN TILAWAH AL-QURAN. 2. Penanaman akidah. Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia 2. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN • • • Dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam selain daripada sukatan pelajaran. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. Buku teks dan dan dokumen lain disediakan berdasarkan dua dokumen tersebut. • Pengenalan merupakan bahagian penting. Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. . • • • Mempunyai intensiti yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran. Dimuatkan maklumat utama mengenai keperluan kurikulum PI(Pendidikan Islam). Perlu dibaca bersama sukatan pelajaran.

FUNGSI UTAMA • • Untuk skop huraian sukatan pelajaran. Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif.huraian sukatan pelajaran telah disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran. • • Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran. Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid. ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Sebagai panduan guru. • Dipersembahkan dalam 3 bentuk lajur : Lajur bidang pembelajaran Lajur hasil pembelajaran Lajur cadangan pengalaman pembelajaran .

• Kreativiti dan daya usaha guru diperlukan pembelajaran supaya lebih berkesan. • • Hasil pembelajaran murid bagi setiap tajuk dibahagikan kepada tiga aras. • Guru-guru perlu membuat perancangan yang teliti untuk memilih dan melakukan aktiviti yang dapat menentukan hasil pembelajaran yang dirancangkan tercapai. • Sama ada kesan berbentuk dalaman/luaran(implisit ekplisit). bagi melaksanakan aktiviti . LAJUR HASIL PEMBELAJARAN • Mengandungi kenyataan atau keterangan(mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid). Bertujuan memenuhi keperluan tiga golongan murid (murid yang agak lambat proses pembelajarannya atau murid berpencapaian rendah.LAJUR BIDANG PEMBELAJARAN • Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran. sederhana dan tinggi). LAJUR CADANGAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN • Iaitu cadangan aktiviti pembelajaran dilakukan sebagai mencapai hasil pembelajaran.

ARAS SATU • • • Aras yang paling rendah atau paling mudah. Antara 15%-20%daripada jumlah murid dalam kelas. dorongan dan aktiviti yang sewajarnya untuk mencapai penguasaan pelajaran aras satu. . ARAS DUA • • Merupakan aras yang sederhana atau pertengahan. Perlu dikuasai oleh murid yang berpencapaian tinggi sahaja. Guru perlu berusaha agar semua murid. terutama murid yang lemah diberi bimbingan. Mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. ARAS TIGA • • • Aras yang paling tinggi. Merangkumi sebanyak 60%-70%daripada jumlah murid dalam kelas.

ii.ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM • Bagi mencapai matlamat ini. Bacaan Kefahaman Hafazan . kandungan mata pelajaran PI dibahagikan kepada bidang-bidang : 1) Bidang Tilawah Al-Quran dan hadis 2) Bidang ulum syariah 3) Bidang adab berdasarkan khlak Islamiah 4) Terdapat bidang pelajaran jawi 5 KOMPONEN UTAMA KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM: • • • Perbezaan di sekolah rendah dan menengah Di bawah komponen utama terdapat kumpulan-kumpulan kecil. iii.organisasi kandungan mata pelajaran PI adalah seperti berikut : Di sekolah rendah : a)Asuhan Tilawah Al-Quran i. Secara keseluruhannya.

boleh mengamalkan adab tentang makan dan minum. guru menunjukkan amali yang beradab: amali yang mendalam dan contoh seperti lakonan ketika tentang adab makan dan minum. guru memberikan bahan teks tidak terlalu dari sumber lain yang tidak terdapat dalam buku teks. guru tidak melakukan 1. Menyatakan cara makan 1. 2. dapat menghafaz makan adab doa 2. makan dan minum mendalam . 3. Akidah Ibadah Sirah c) Asas Aadab dan Akhlak Islamiah d) Jawi MENGANALISIS SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 HINGGA 6 TAHUN 1 Adab dan akhlak islamiyah ( adab makan dan minum) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1.b)Asas Ulum Syariah i. ii. bahan didalam buku 2. iii.

Murid boleh membaca dan menghafaz doa qunut dan memahaminya.TAHUN 2 AKIDAH ( beriman kepada malaikat) KEBAIKAN 1.teknik pengajaran yang 1. kaedah . menghafaz dalam solat bacaan-bacaan bacaan dalam solat 2. murid dapat malaikat beriman KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1. Murid dapat membaca doa 1. maklumat terlalu nama-nama malaikat yang 2.menggunakan rumit pendekatan mengajar untuk wajib diketahui diberikan untuk murid memahami secara menyanyi pengertian dan maksud menghafaz malaikat nama-nama yang disampaikan TAHUN 3 IBADAH ( solat ) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN guru menekankan 1. murid tidak dapat murid mudah untuk 3. qunut dengan betul amali tentang solat tentang amali solat dengan betul dan berkesan supaya 2. murid dapat belajar perkara dengan betul rukun dan sunat dalam solat 2. guru tidak menunjukkan 1. 2. menghafaz doa dan dengan baik bacaan dalam solat dengan menggunakan muzik dan lagu. menyebut malaikat yg wajib diingati yang 2.menggunakan alat bahan dan tidak efektif menyebabkan bantu mengajar yang efektif kepada murid sukar untuk untuk murid mudah menghafaz nama-nama menghafaz dan memahami maksud yang disampaikan. dapat mengetahui tentang pengertian maksud malaikat.

gurur tidak menekankan 2.guru kaedah dan amali untuk demontrasi dengan untuk memahami tidak dapat bertayammun belajar bertayammun betul 2.murid memahami penggunaan tatacara tanyammun(rukun) tentang 2.TAHUN 4 HAFAZAN ( menghafaz surah Al-Qariah. guru tidak menunjukkn 1.guru menggunakan alat tayammun bantu mengjar yang sesuai untuk member kefahaman yang lebih kepada murid. secara menyeluruh . 3. Murid dapat menghafaz murid surah berikut secara bertajwid 2.Murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN terlalu kepada memberi murid menghafaz 1. murid dapat mengetahui takrif dan maksud tayammun 2.Al-Zalzalah) KEBAIKAN 1.tidak daripada hafazan kualiti tekanan surah-surah tersebut dengan kuantiti makraj yang betul ayat-ayat oleh untuk menghabiskan ayat hafazan. penekanan terhadap 2.guru terlalu pentingkan 1. TAHUN 5 IBADAH ( tayammun) KEBAIKAN 1. murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN melakukan atau murid cara lakonan lebih untuk 1. mengamalkan surah yang tentang tajwid dan makraj tajwid dan bacaan yang dihafaz dalam solat bacaan murid betul ketika mendengar ayat bacaan murid. Al-Adiah.

guru membuat peta 1.penerapan adab yang berteraskan akhlak Islamiah dan bimbingan asas fardu ain dan fardu kifayah.pengajaran sirah.penanaman akidah.pembentukan asas tamadun. Murid-murid dibimbing untuk menghayati dan mengamalkan pengajaran yang disampaikan berdasarkan isi kandungan kurikulum dengan mengaitkankan isu-isu yang sesuai dengan kehidupan murid. menyatakan hukum wajib 2. . memantapkan kefahaman murid tahap Kurikulum PI menumpukan kepada pemupukan asas Al-Quran. menjauhi syirik perkara-perkara terlalu ringkas 2. teknik pengajaran yang maksud tersebut. murid dapat menyatakan 1.murid pengertian syirik memahami tentang minda untuk membuatkan syirik secara murid kaedah lebih dan memahami pengertian 2. dapat mengetahui tentang maksud dalil nakli syirik kepada allah menyeluruh 3. menggunakan alat bantu membuatkan murid pening mengajar yang sesuai untuk untuk memahaminya.TAHUN 6 AQIDAH ( syirik ) KEBAIKAN KELEMAHAN tidak PENAMBAHBAIKAN dapat 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful