FONETIK DAN FONOLOGI

nizam

1

FONOLOGI
1.0 Definisi :
Fonologi adalah suatu bidang bahasa dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya, yang dikeluarkan oleh organ-organ ujaran manusia Fonologi merupakan bahagian daripada linguistik deskriptif yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia. Fonologi adalah sebahagian daripada linguistik deskriptif yang mengkaji yang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.
(Abdullah Hassan, 1993)

nizam

2

FONOLOGI

1.2. Pembahagian fonologi Kajian fonologi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu; fonetik, fonemik. (Arbak Othman, 1986)

nizam

3

FONOLOGI
Fonetik :

- Mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya.
Fonemik : - Mengkaji bunyi-bunyi yang penting dalam sesuatu bahasa. Bunyi-bunyi ini penting kerana ia mempunyai fungsi atau ciri-ciri pembeza.

nizam

4

lidah. dan sebagainya.alat pertuturan atau alat artikulasi manusia seperti pita suara. gigi. bahasa adalah suatu sistem lambang-Iambang pertuturan yang digunakan manusia secara arbitrari untuk menyampaikan fikiran.  Menurut Edward Sapir. pendapat. gusi. anak tekak. hidung. dan perasaan. bibir.FONOLOGI 2. nizam 5 . lelangit. DEFINISI BAHASA Bahasa adalah suatu sistem lambang yang terdiri daripada leretan bunyi-bunyi yang diucapkan oleh alat.

dan sebagainya. pendapat. nizam 6 .FONOLOGI Block and Trager pula mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesebuah masyarakat sebagai alat untuk berhubung. mendapatkan maklumat. memahami orang lain. pengalaman.  Dari segi makna. perasaan. buah fikiran. bahasa dipersetujui oleh sekumpulan penutur dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan kehendak. bekerjasama. pengetahuan. dan bergotong-royong.

dan sifat jizikalnya.1. Definisi: IImu yang menyelidiki penghasilan.  Satu pengkajian bunyi pertuturan bahasa yang tertumpu kepada panjangpendek. keras-lembut. penyampaian.FONETIK 3. nizam 7 . tekanan. intonasi dan irama bagi bunyi bahasa. atau ilmu interdisipliner linguistik dengan ciri-ciri fizikalnya  mengkaji bunyi . dan penerimaan bunyi bahasa. daerah pengeluarannya.bunyi bahasa dari pada segi cara pengeluarannya.

nizam 8 .FONETIK KESIMPULANYA: Fonetik tidak memungkinkan kita mengaitkan bunyi bahasa dengan makna tetapi mengkaii bunyi bahasa sebagai geakan-gerakan otot atau sebagai kekacauan-kekacauan pada udara tanpa mengira penggunaannya daripada segi perhubungan sesama manusia.

Fonetik akustik (sifat bunyi) : iaitu cabang ilmu fonetik yang mengkaji bunyi atau sebutan berdasarkan sifatbunyi atau ciriciri jizikal dari bunyi bahasa. Fonetik auditori (pendengaran) : iaitu cabang fonetik yang mengkaji bunyi atau sebutan berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa atau pendengaran bunyi yang keluar dari pada mulut. iii.FONETIK 4. Fonetik artikulasi (pertuturan/sebutan) : iaitu cabang fonetik yang mengkaji tentang bunyi atau sebutan daripada segi gerakan otot atau alat-alat pengucapan dalam artikulasi. ii. iaitu: i. Pendekatan fonetik : Pengkajian mengenai fonetik terbahagi kepada tiga pendekatan. nizam 9 .

1 Bunyi: •Bunyi adalah gelombang-gelombang udara yang keluar daripada kedua-dua belah paru-paru. seterusnya ke rongga tekak dan akhirnya keluar terus melalui rongga mulut atau rongga hidung. nizam 10 . kemudian melalui pita suara.  Bunyi juga memberikan kesan pada pusat saraf sebagai akibat geteran gendangan telinga yang bertindak kerana berlakunya peru bahanperubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa 5.FONETIK 5.

nizam 11 .2 Bunyi bahasa:  Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang berfungsi ke dalam pertuturan.FONETIK 5.  Bunyi bahasa merupakan kesatuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan dan diamati dalam fonetik sebagai fon (bunyi atau bunyi bahasa .phone) atau dalam fonologi sebagai fonem.

Contohnya. nizam 12 .FONETIK 5. tiruan bunyi-bunyi onomatopia. batuk. dan lain-lain.3 Bunyi bukan bahasa:  Bunyi bukan bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia yang bukan berfungsi sebagai bahasa.

FONETIK 5. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. nizam 13 .4 Bunyi bersuara:  Semasa udara keluar melalui pita suara. keadaan pita suara (glotis) itu agak rapat.

5 Bunyi tidak bersuara:  Semasa udara keluar melalui pita suara. keaadaan pita suara itu agak renggang atau terbuka. udara boleh kelua:r: dengan mudah.FONETIK 5. nizam 14 . tiada berlaku getaran dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tidak bersuara.

6 Bunyi sengauan:  Semasa udara keluar melalui pita suara. lelangit lembut atau anak tekak akan mengaturkan jalan udara ini terus ke rongga hidung. Udara tersebut akan keluar melalui hidung dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi sengauan . nizam 15 .FONETIK 5.

FONETIK 5. Contohnya. udara mengalami sekatan dan jika udara dilepaskan secara serta merta bunyi yang dihasilkan adalah bunyi letupan.7 Bunyi letupan:  Semasa udara keluar melalui pita suara. berdehem nizam 16 . batuk. keadaan pita suara dirapatkan terus.

8 Bunyi bisikan:  Semasa udara keluar melalui pita suara.FONETIK 5. nizam 17 . keaadaan pita suara terbuka luas. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bisikan. udara. tidak mengalami sebarang sekatan dan tanpa getaran berlaku.

Pita suara (GIotis):  Dalam halkum terdapat sepasang otot selaput yang nipis dikenali sebagai pita suara atau glotis. untuk mengeluarkan bunyi. Pita suara ini meliputi ruang rongga rengkung. nizam 18 .  Pita suara yang nipis ini bergetar apabila mendapat tekanan dari aliran lldara yang keluar dari paru-paru untuk menerbitkan bunyi bersuara .FONETIK 6.  Lubang di antara dua keping selaput itu boleh diluaskan atau disempitkan dalam usaha.

Pita suara (GIotis):  Sebaliknya. maka terjadilah bunyi letupan pita suara. jika pita suara tiada bergetar ketika aliran udara keluar dari paru-paru.FONETIK …6. nizam 19 .  Kalau pita suara dirapatkan dan tekanan udara dariparuparu dilepaskan dengan serta merta. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tak bersuara.

Pita suara: FONETIK nizam 20 .

Rajah jenis vokal: FONETIK nizam 21 .

FONETIK nizam 22 .

FONETIK nizam 23 .

FONETIK nizam 24 .

FONETIK nizam 25 .

FONETIK nizam 26 .

konsonan asli ii.1. i.2 Penienisan konsonan: Bunyi-bunyi konsonan ada bersuara dan ada yang tidak bersuara. Konsonan dalam bahasa Melayu terbahagi kepada dua jenis. konsonan pinjaman nizam 27 .KONSONAN 9 . iaitu.

Definisi:  Ketika menghasilkannya.  Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. nizam 28 . udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut. bibir dan anak tekak. hidung.  Bunyi bahasa yang dapat berada di pangkal atau di hujung suku kata dan tidak sebagai inti suku kata . atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu seperti lidah.KONSONAN 9.

KONSONAN nizam 29 .

DIFTONG nizam 30 .

DIFTONG nizam 31 .

iaitu: i. perengkltngan (glotalisasi). Bunyi-bunyi ini hanya merupakan unsur fonetik sahaja.ARTIKULASI TAMBAHAN 10. ii. Artikulasi tambahan ada empat jenis. pembibiran (labialisasi). iv. nizam 32 . iii. Artikulasi tambahan  Artikulasi tambahan merupakan unsur tambahan yang wujud akibat daripada proses pengaruh-mempengaruhi di antara beberapa bunyi yang diucapkan secara berterusan di dalam sesuatu perkataan. pelelangitkerasan (palatalisasi). penyengauan (nasalisasi).

ARTIKULASI TAMBAHAN nizam 33 .

ARTIKULASI TAMBAHAN nizam 34 .

Ciri-ciri suprasegmental  Ciri-ciri suprasegmental atau suprapenggalan adalah sifat bunyi yang menindihi sesuatu segmen bunyi sarna ada bunyi vokal atau bunyi konsonan. tekanan. tetapi sesetengah bahasa fonemfonem supra segmental adalah bersifat fonemik kerana fonem-fonem tersebut boleh membezakan makna. nizam 35 .  Fonem-fonem suprasegmental dalam bahasa Melayu bukan bersifat fonemik. jeda dan intonasi maka barulah makna kata itu menjadi pasti dan jelas.  Segmen bunyi yang dicantumkan menjadi urutan yang bermakna akan menghasilkan kata yang jika seharusnya dilengkapkan dengan ciri-ciri yang bukan segmental seperti kepanjangan.SUPRASEGMENTAL 11.

ii. iii. iv. v.SUPRASEGMENTAL …11. nada. nizam 36 . Ciri-ciri suprasegmental  Ciri-ciri inilah yang biasanya dipanggil dalam fonetik sebagai ciri-ciri suprasegmental atau ciri-ciri prosodi. tekanan. Ciri-ciri suprasegmental ada lima jenis. iaitu. i. intonasi. ke panjangan. jeda.

11. 1 Kepanjangan : SUPRASEGMENTAL nizam 37 .

2 Tekanan : SUPRASEGMENTAL nizam 38 .11.

11. 3 Intonasi : SUPRASEGMENTAL nizam 39 .

4 Jeda : SUPRASEGMENTAL nizam 40 .11.

5 Nada : SUPRASEGMENTAL nizam 41 .11.

PEDOMAN UMUM SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Abjad Dalam bahasa Melayu terdapat 26 abjad iaitu: Aa Ii Qq Yy Bb Jj Rr Zz Cc Kk Ss Dd Ll Tt Ee Mm Uu Ff Nn Vv Gg Oo Ww Hh Pp Xx .

3 diftong dan 21 konsonan dalam bahasa Melayu. Diftong dan Konsonan Terdapat 6 vokal. Vokal Awal kata a e pepet e taling i api emak ela inai Contoh Tengah kata bakar kena petak tidak Akhir kata bila sosiolisme sate padi o u orang ubi rosak bulan gado-gado tebu .Vokal.

r. m. p. y. x. d. v. c. n. j. g. k. t.Diftong Awal kata ai au oi Diftong Awal kata ai au oi Konsonan aising audit oidium aising audit oidium Contoh Tengah kata Akhir kata hairan saudara boikot Contoh Tengah kata Akhir kata hairan saudara boikot rumpai kalau kaloi rumpai kalau kaloi b. s. h. q. f. dan z. l. I. w. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.