FONETIK DAN FONOLOGI

nizam

1

FONOLOGI
1.0 Definisi :
Fonologi adalah suatu bidang bahasa dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya, yang dikeluarkan oleh organ-organ ujaran manusia Fonologi merupakan bahagian daripada linguistik deskriptif yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia. Fonologi adalah sebahagian daripada linguistik deskriptif yang mengkaji yang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.
(Abdullah Hassan, 1993)

nizam

2

FONOLOGI

1.2. Pembahagian fonologi Kajian fonologi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu; fonetik, fonemik. (Arbak Othman, 1986)

nizam

3

FONOLOGI
Fonetik :

- Mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya.
Fonemik : - Mengkaji bunyi-bunyi yang penting dalam sesuatu bahasa. Bunyi-bunyi ini penting kerana ia mempunyai fungsi atau ciri-ciri pembeza.

nizam

4

gusi. anak tekak. bahasa adalah suatu sistem lambang-Iambang pertuturan yang digunakan manusia secara arbitrari untuk menyampaikan fikiran. nizam 5 . lelangit. gigi. bibir. lidah.  Menurut Edward Sapir.FONOLOGI 2. pendapat. dan perasaan. DEFINISI BAHASA Bahasa adalah suatu sistem lambang yang terdiri daripada leretan bunyi-bunyi yang diucapkan oleh alat.alat pertuturan atau alat artikulasi manusia seperti pita suara. hidung. dan sebagainya.

pengetahuan. pendapat. nizam 6 .  Dari segi makna. bekerjasama. mendapatkan maklumat. pengalaman. bahasa dipersetujui oleh sekumpulan penutur dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan kehendak.FONOLOGI Block and Trager pula mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesebuah masyarakat sebagai alat untuk berhubung. buah fikiran. dan sebagainya. perasaan. dan bergotong-royong. memahami orang lain.

bunyi bahasa dari pada segi cara pengeluarannya. dan penerimaan bunyi bahasa. atau ilmu interdisipliner linguistik dengan ciri-ciri fizikalnya  mengkaji bunyi . Definisi: IImu yang menyelidiki penghasilan.  Satu pengkajian bunyi pertuturan bahasa yang tertumpu kepada panjangpendek. penyampaian. intonasi dan irama bagi bunyi bahasa. daerah pengeluarannya. tekanan. nizam 7 . dan sifat jizikalnya.1. keras-lembut.FONETIK 3.

nizam 8 .FONETIK KESIMPULANYA: Fonetik tidak memungkinkan kita mengaitkan bunyi bahasa dengan makna tetapi mengkaii bunyi bahasa sebagai geakan-gerakan otot atau sebagai kekacauan-kekacauan pada udara tanpa mengira penggunaannya daripada segi perhubungan sesama manusia.

nizam 9 . iaitu: i. Fonetik artikulasi (pertuturan/sebutan) : iaitu cabang fonetik yang mengkaji tentang bunyi atau sebutan daripada segi gerakan otot atau alat-alat pengucapan dalam artikulasi. Pendekatan fonetik : Pengkajian mengenai fonetik terbahagi kepada tiga pendekatan. ii. Fonetik auditori (pendengaran) : iaitu cabang fonetik yang mengkaji bunyi atau sebutan berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa atau pendengaran bunyi yang keluar dari pada mulut.FONETIK 4. Fonetik akustik (sifat bunyi) : iaitu cabang ilmu fonetik yang mengkaji bunyi atau sebutan berdasarkan sifatbunyi atau ciriciri jizikal dari bunyi bahasa. iii.

FONETIK 5. kemudian melalui pita suara.  Bunyi juga memberikan kesan pada pusat saraf sebagai akibat geteran gendangan telinga yang bertindak kerana berlakunya peru bahanperubahan dalam tekanan udara. nizam 10 .1 Bunyi: •Bunyi adalah gelombang-gelombang udara yang keluar daripada kedua-dua belah paru-paru. seterusnya ke rongga tekak dan akhirnya keluar terus melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi bahasa 5.

phone) atau dalam fonologi sebagai fonem.  Bunyi bahasa merupakan kesatuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan dan diamati dalam fonetik sebagai fon (bunyi atau bunyi bahasa .2 Bunyi bahasa:  Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang berfungsi ke dalam pertuturan.FONETIK 5. nizam 11 .

batuk.3 Bunyi bukan bahasa:  Bunyi bukan bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia yang bukan berfungsi sebagai bahasa. dan lain-lain.FONETIK 5. Contohnya. tiruan bunyi-bunyi onomatopia. nizam 12 .

4 Bunyi bersuara:  Semasa udara keluar melalui pita suara. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. nizam 13 . keadaan pita suara (glotis) itu agak rapat.FONETIK 5.

keaadaan pita suara itu agak renggang atau terbuka. tiada berlaku getaran dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tidak bersuara.5 Bunyi tidak bersuara:  Semasa udara keluar melalui pita suara. nizam 14 . udara boleh kelua:r: dengan mudah.FONETIK 5.

6 Bunyi sengauan:  Semasa udara keluar melalui pita suara. nizam 15 .FONETIK 5. Udara tersebut akan keluar melalui hidung dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi sengauan . lelangit lembut atau anak tekak akan mengaturkan jalan udara ini terus ke rongga hidung.

keadaan pita suara dirapatkan terus.FONETIK 5. udara mengalami sekatan dan jika udara dilepaskan secara serta merta bunyi yang dihasilkan adalah bunyi letupan. berdehem nizam 16 . batuk. Contohnya.7 Bunyi letupan:  Semasa udara keluar melalui pita suara.

FONETIK 5.8 Bunyi bisikan:  Semasa udara keluar melalui pita suara. udara. keaadaan pita suara terbuka luas. nizam 17 . tidak mengalami sebarang sekatan dan tanpa getaran berlaku. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bisikan.

untuk mengeluarkan bunyi. nizam 18 . Pita suara (GIotis):  Dalam halkum terdapat sepasang otot selaput yang nipis dikenali sebagai pita suara atau glotis.  Pita suara yang nipis ini bergetar apabila mendapat tekanan dari aliran lldara yang keluar dari paru-paru untuk menerbitkan bunyi bersuara .  Lubang di antara dua keping selaput itu boleh diluaskan atau disempitkan dalam usaha.FONETIK 6. Pita suara ini meliputi ruang rongga rengkung.

jika pita suara tiada bergetar ketika aliran udara keluar dari paru-paru. maka terjadilah bunyi letupan pita suara. nizam 19 . Pita suara (GIotis):  Sebaliknya.  Kalau pita suara dirapatkan dan tekanan udara dariparuparu dilepaskan dengan serta merta. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tak bersuara.FONETIK …6.

Pita suara: FONETIK nizam 20 .

Rajah jenis vokal: FONETIK nizam 21 .

FONETIK nizam 22 .

FONETIK nizam 23 .

FONETIK nizam 24 .

FONETIK nizam 25 .

FONETIK nizam 26 .

iaitu.1. konsonan asli ii.2 Penienisan konsonan: Bunyi-bunyi konsonan ada bersuara dan ada yang tidak bersuara.KONSONAN 9 . konsonan pinjaman nizam 27 . i. Konsonan dalam bahasa Melayu terbahagi kepada dua jenis.

 Bunyi bahasa yang dapat berada di pangkal atau di hujung suku kata dan tidak sebagai inti suku kata . bibir dan anak tekak. Definisi:  Ketika menghasilkannya.KONSONAN 9. nizam 28 . hidung. atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu seperti lidah. udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut.  Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis.

KONSONAN nizam 29 .

DIFTONG nizam 30 .

DIFTONG nizam 31 .

Bunyi-bunyi ini hanya merupakan unsur fonetik sahaja. Artikulasi tambahan ada empat jenis. iv. iii.ARTIKULASI TAMBAHAN 10. pembibiran (labialisasi). pelelangitkerasan (palatalisasi). nizam 32 . iaitu: i. Artikulasi tambahan  Artikulasi tambahan merupakan unsur tambahan yang wujud akibat daripada proses pengaruh-mempengaruhi di antara beberapa bunyi yang diucapkan secara berterusan di dalam sesuatu perkataan. perengkltngan (glotalisasi). penyengauan (nasalisasi). ii.

ARTIKULASI TAMBAHAN nizam 33 .

ARTIKULASI TAMBAHAN nizam 34 .

Ciri-ciri suprasegmental  Ciri-ciri suprasegmental atau suprapenggalan adalah sifat bunyi yang menindihi sesuatu segmen bunyi sarna ada bunyi vokal atau bunyi konsonan.  Segmen bunyi yang dicantumkan menjadi urutan yang bermakna akan menghasilkan kata yang jika seharusnya dilengkapkan dengan ciri-ciri yang bukan segmental seperti kepanjangan.SUPRASEGMENTAL 11.  Fonem-fonem suprasegmental dalam bahasa Melayu bukan bersifat fonemik. nizam 35 . tetapi sesetengah bahasa fonemfonem supra segmental adalah bersifat fonemik kerana fonem-fonem tersebut boleh membezakan makna. jeda dan intonasi maka barulah makna kata itu menjadi pasti dan jelas. tekanan.

intonasi. tekanan. jeda. v. iii. ke panjangan. ii. Ciri-ciri suprasegmental ada lima jenis. nada.SUPRASEGMENTAL …11. iv. nizam 36 . iaitu. i. Ciri-ciri suprasegmental  Ciri-ciri inilah yang biasanya dipanggil dalam fonetik sebagai ciri-ciri suprasegmental atau ciri-ciri prosodi.

11. 1 Kepanjangan : SUPRASEGMENTAL nizam 37 .

11. 2 Tekanan : SUPRASEGMENTAL nizam 38 .

11. 3 Intonasi : SUPRASEGMENTAL nizam 39 .

4 Jeda : SUPRASEGMENTAL nizam 40 .11.

11.5 Nada : SUPRASEGMENTAL nizam 41 .

PEDOMAN UMUM SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Abjad Dalam bahasa Melayu terdapat 26 abjad iaitu: Aa Ii Qq Yy Bb Jj Rr Zz Cc Kk Ss Dd Ll Tt Ee Mm Uu Ff Nn Vv Gg Oo Ww Hh Pp Xx .

Vokal Awal kata a e pepet e taling i api emak ela inai Contoh Tengah kata bakar kena petak tidak Akhir kata bila sosiolisme sate padi o u orang ubi rosak bulan gado-gado tebu . Diftong dan Konsonan Terdapat 6 vokal. 3 diftong dan 21 konsonan dalam bahasa Melayu.Vokal.

Diftong Awal kata ai au oi Diftong Awal kata ai au oi Konsonan aising audit oidium aising audit oidium Contoh Tengah kata Akhir kata hairan saudara boikot Contoh Tengah kata Akhir kata hairan saudara boikot rumpai kalau kaloi rumpai kalau kaloi b. k. y. v. I. . f. g. r. x. p. s. t. d. m. w. h. dan z. c. n. l. q. j.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful