Kampalaa Saal |at|laa Uj|aa Peaer|maaa Balaa Pegawa| Neger| S|p|l

0813-2074-9020 - 1 -
TEST BAKAT SKOLASTIK
TEST KUANTITATIF
PETUNJUK: Berilah tanda silang untuk jawaban yang benar !
1. ½ + 4X = 10, maka X =
A. - 9/8
B. 5/2
C. 11/2
D. -19/4
E. 19/8
JAWAB: E
2. Yang manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar dari 1/3 ?
A. 27/82
B. 20/61
C. 23/100
D. 16/45
E. 51/154
JAWAB: D
3. Jika X
5
+ 5X
4
+ 3X + 2 ÷ X
2
+ 5X
4
+ 9X -22, maka X=
A. 12
B. 8
C. 5
D. 4
E. 3
JAWAB: D
4.
Jika y = 5, maka
2
y 8y 16
A. -2
B. 0
C. 1
D. 3
E. 4
JAWAB: E
5. Berapakah jumlah dari: 1 ÷ 2 + 3 ÷ 4 + 5 + . + 99 ÷ 100 ?
A. - 49
B. - 50
C. - 51
D. - 52
E. - 53
JAWAB: B
Kampalaa Saal |at|laa Uj|aa Peaer|maaa Balaa Pegawa| Neger| S|p|l
0813-2074-9020 - 2 -
HITUNGAN PERBANDINGAN
PETUNJUK: Bandingkan nilai dalam kolom A dan nilai dalam kolom B. setelah itu pilihlah:
A. Jika nilai dalam kolom A lebih besar dari nilai dalam kolom
B. Jika nilai dalam kolom A lebih kecil dari nilai dalam kolom
C. Jika nilai dalam kolom A lsama dengan nilai dalam kolom
D. Jika tidak cukup informasi yang diberikan untuk membandingkan kedua nilai
NO KOLOM A KOLOM B
6. 2
3
6
JAWAB: A
7. 5 ½ % dari Rp. 3.000,- 4 % dari Rp. 5.000,-
JAWAB: B
8.
3
2
1
8
7

16
3
8 21

JAWAB: B
9. 10/21 8/15
JAWAB: B
10.
6 2
6
JAWAB: B
TEST VERBAL
PETUNJUK: Pilihlah satu jawaban yang paling dekat artinya dengan kata-kata yang dicetak dengan
huruf KAPÌTAL.
11. KONTRADÌKSÌ
A. Perjanjian
B. Diskusi
C. Penandatanganan kontrak
D. Perdebatan
E. Pertentangan
JAWAB: E
12. DAMPAK
A. Tending
B. Penyakit kulit
C. Pengaruh
D. Terlihat
E. Akibat
JAWAB: E
13. KENDALA
A. Gangguan
B. Hambatan
C. Tali kuda
D. Ketegangan
E. Kerusuhan
JAWAB: E
14. GRASÌ
A. Tempat penyimpanan mobil
B. Tidak usah membayar
C. Pengampunan hukuman dari presiden
D. Alat untuk memotong kayu
E. Percetakan
JAWAB: C
15. KREASÌ
Kampalaa Saal |at|laa Uj|aa Peaer|maaa Balaa Pegawa| Neger| S|p|l
0813-2074-9020 - 3 -
A. Kemampuan berpikir
B. Merencanakan
C. Ciptaan
D. Kepandaian menari
E. Keindahan
JAWAB: C
16. KULMÌNASÌ
A. Keadaan emosi seseorang
B. Tempat untuk mendinginkan
C. Tingkatan yang tertinggi
D. Sumbu bumi
E. Panas terik matahari
JAWAB: C
17. RESÌDU
A. Gangguan
B. Alat penyaring
C. Gelisah
D. Rasa duka
E. Sisa
JAWAB: E
18. NUANSA
A. Ìrama
B. Perbedaan berat
C. Perbedaan unsur makna
D. Kelangsungan
E. Keseimbangan
JAWAB: C
TEST ANTONIM
PETUNJUK: Pilihlah satu jawaban yang paling dekat artinya dengan lawan kata-kata yang dicetak
dengan huruf KAPÌTAL.
19. CANGGÌH
A. Sederhana
B. Kuno
C. Diam
D. Terlambat
E. Modern
JAWAB: A
20. SEKULER
A. Kedua
B. Duniawi
C. Gelar pemberian
D. Serikat
E. Keagamaan
JAWAB: E
21. ANTÌPATÌ
A. Bertahan hidup
B. Simpati
C. Lekas mati
D. Setuju
E. Melawan
JAWAB: B
Kampalaa Saal |at|laa Uj|aa Peaer|maaa Balaa Pegawa| Neger| S|p|l
0813-2074-9020 - 4 -
22. MANDÌRÌ
A. Berdikari
B. Roboh
C. Bergantung
D. Mengikuti
E. Swasembada
JAWAB: C
23. MONOTON
A. Bergera-gerak
B. Berulang-ulang
C. Berubah-ubah
D. Berselang-seling
E. Terus-menerus
JAWAB: C
24. SPORADÌS
A. Berhenti
B. Seperti
C. Laten
D. Kerap
E. Jarang
JAWAB: E
25. MAKAR
A. Muslihat
B. Jujur
C. Mengeluh
D. Menutupi
E. Boleh
JAWAB: A
TEST PERBANDINGAN
PETUNJUK: Pilihlah satu pasang kata yang mempunyai hubungan tertentu dengan kata-kata yang
dicetak dengan huruf KAPÌTAL.
26. KOSONG : HAMPA ::
A. Cair : encer
B. Siang : malam
C. Penuh : sesak
D. Rinut : sorak
E. Ubi : akar
JAWAB: A
27. PETANÌ : CANGKUL ::
A. Raja : mahkota
B. Nelayan : jaring
C. Dalang : cerita
D. Penjahit : baju
E. Wartawan : berita
JAWAB: B
28. PELUKÌS : GAMBAR ::
A. Kartunis : pena
B. Komponis : gitar
C. Penyair : puisi
D. Penyanyi : lagu
Kampalaa Saal |at|laa Uj|aa Peaer|maaa Balaa Pegawa| Neger| S|p|l
0813-2074-9020 - 5 -
E. Koki : restoran
JAWAB: C
29. AÌR : HAUS ::
A. Minyak : api
B. Gelap : lampu
C. Rumput : kambing
D. Makanan : lapar
E. Angin : panas
JAWAB: D
30. KÌTA : SAYA ::
A. Kami : kamu
B. Kalian : beliau
C. Dia : kalian
D. Beliau : kami
E. Mereka : dia
JAWAB: E
31. MATA : WAJAH ::
A. Ranjang : kamar
B. Kayu : hutan
C. Lampu : jalan
D. Radio : tape
E. Pensil : buku
JAWAB: A
32. KENDARAAN : MOBÌL ::
A. Laut : danau
B. Orang : pemuda
C. Binatang : lawan
D. Kapal : perahu
E. Gaji : upah
JAWAB: B
33. KAKÌ : SEPATU ::
A. Topi : kepala
B. Cincin : jari
C. Telinga : anting
D. Meja : ruangan
E. Cat : kuas
JAWAB: C
34. KÌJANG : CEPAT ::
A. Bunga : merah
B. Anjing : menggonggong
C. Kuda : delman
D. Siput : lambat
E. Serigala : kecil
JAWAB: D
35. KUMAN : PENYAKÌT ::
A. Ayam : telur
B. Ayah : anak
C. Dokter : obat
D. Kapur : guru
E. Api : kebakaran
JAWAB: B