PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

3. 2. 4. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1.Susunan ayat . 4. 7. 5. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal.ii.Sejumlah ayat .Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. . Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd.Ayat . Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana .Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. 6. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2.Buku . Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut.Ceraian bab . 5.frasa & klausa 3. 6.

.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat. .Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Terus berkembang .  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat .Buat catatan dlm B. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia. PENGGUNAAN B.Asas budaya yg hampir sama. Abad ke-20 – B.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 . Peranan – menerbitkan kamus.Melayu jadi alat perhubungan moden.Melayu dgn rumi.melayu . 1522 – penemuan perihal B.Golongan pengembara. Penggunaan bahasa. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori . pedagang masih terus menulis B.Membina martabat bangsa .Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 . buku dlm pelbagai bidang ilmu. .

Mengggalakkan integrasi . Alat perakam Merakam semua yg dlihat.Mhasilkan bahan penulisan . Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan . Alat pengawalan social Informasi masalah social .Luahan secara lisan .Paparan melalui bahasa badan 7.Meluahkan perasaan 2.Mengeluarkan idea .Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Pendidikan moral dan . ddengar. Unsur kebudayaan .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Pendedahan gejala social yg negative 6. @ dibaca . Mengekpresikan perasaan .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa. leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1. Pencetus ideasional .Melahirkan perasaan .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Bayi menyatakan kehendaknya .Merencanakan masa depan 4. Mengekpresikan diri . Saluran perumusan maksud .Menceritakan pengalaman .Menciptakan kerja sama .Mengambil bahagian . 8.Hakim mbicarakan pesalah 9.Nyanyian. pelbagai aktiviti seni .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Menghuraikan sesuatu pengalaman . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Mewujudkan pelbagai aktiviti . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.

Pendukung perkembangan ICT . Menunjukkan sudut pandang kita .Bahasa menjadi cermin diri kita .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri. pertuturan . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Bahasa menyebarkan maklumat 14.Pendidikan kita . Mengungkap interpersonal manusia .Penyapaan.Mencerminkan keperibadian 13.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.Pemilikan ICT . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain. Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .Membangun hubungan social .Tekstual 12.10.Bahasa membantu penguasaan ICT .medium utk lawan bicara . Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol .Asal-usul bangsa . Sebagai alat komunikasi . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.

Simile ii. Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera. . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.asonansi .epifora . Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya. iv.paradox gaya pertentangan . Gaya bahasa pertentangan .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Personifikasi . Menganalisis system linguistic karya sastera ii.Objek & peristiwa . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i. .sinkof .aliterasi .Pleonasme .Metafora .mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii.2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.Imejan .Gagasan . gaya bahasa perbandingan .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera. Nik Hassan Basri v.  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.Hiperbola .inversi .anaphora . DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan. Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan .

Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian.. Contoh. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno.’ menggambarkan ayam berkokok.- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain..batang hidungnya pun tak nampak. Contoh. Contoh. STILISTIK DLM BAHASA 1. Tdak mementingkan kenahuannya. - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan . ‘loceng pagi. beranak  bersalin. Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu.... mudah.. melaporkan sesuatu kpd individu lain.. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. jenama sesuatu brg.. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain.. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar. ‘.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’..... Contoh.. - - Metanimia Menjelaskan ttg nama.. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi. Cenderung mggunakan ayat pendek.

personifikasi. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. tapi dia selalu menyakitkan hati saya. metafora. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. . Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa . @ kata pemula yg menarik.Metafora ii. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3.Simile.Bunting  mengandung .  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya.Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. 2. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias.Mberi gambaran watak .

 Perbandingan. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. pengulangan & sebagainya. puisi. & prosa  Penulisan panjang . Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima.

Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. suasana tenang pd ketika itu. Contoh. propaganda. agama dll. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. Chomsky .3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa .

Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh.  Contoh. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. menyalak. anjing  berkaki empat berbulu. Ali sedang lena d dlm bilik. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik .PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. garang. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan.

Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Tingkatan regam linguistic 7.4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Indentiti social penutur 2. Analisis dialek social 5. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik .   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1. Identity social pendengar 3. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka.

kreol.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. laras bahasa Pidgin.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. bilingualism Dialek. topic.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod . ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. ideolik.

Perkembangan bilingualism 3. Kedwibahasaan 4. Kehilangan prestij 6.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Pembinaan bahasa 2. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. ii. Bahsa rasmi 3. Pengistilahan 5. Kepupusan bahasa 1. Anjakan bahasa 7. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Pertukaran kod bahasa 3. Factor bahasa dgn situasi 3. Diglosia 6. Penentuan bahasa 2. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. iii. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Urbanisasi 5. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Ejaan 6. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Migrasi 2. Bahasa akademik 4. Bahasa 2.ii. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4.

variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Kekangan tatabahasa 2. Nilai2 tradisional . 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Bahasa & kebudayaan 4. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. Bahasa daerah 3. Kosa kata pola-pola 2.

5. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. 4. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. 2. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . 2.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1.

Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Topic perbicaraan 7. . Pendengar 3. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Kesediaan penerima / pendengar 6. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Mempunyai alat pertuturan 4. Pengguna berketurunan melayu 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Pembicara 2.

Pita suara bergetar. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Pemikiran. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Terdpt juga adab. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. Punya maksud mengikut situasi tertentu. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. etika berbahasa @ dialek ruang siber.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Suatu system utk mewakili benda. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. i. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. . Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii.

Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. . iii.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. ii. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Berlaku akibat geografi. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya.

Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Selalunya dsebabkan perpindahan. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Disampaikan secara lisan . Byk menggunakan perkataan singkatan. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama).6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Bahasa ragam khas. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Mempunyai kelainan. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan.

i e pepet. Menggunakan perkataan ringkas...a a.i e taling. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama. Bahasa yg dguna & dterima utk.. singkatan & akronim.u e taling. isitlah.. Situasi rasmi – perundangan a.. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat..... Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan. aku dah kata. Mat.... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa....a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a........a e pepet.. Mudah difahami oleh pendengar.. PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza ... Tanda baca & laras bahasa. Menggunakan pertuturan seharian.. Ayat... Utk mewujudkan kemesraan.. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra. cik Kan. Menggugurkan imbuhan...... Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi.’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan.Perbualan secara langsung / lisan... Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri... Memendekkan perkataan.......... sebutan. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial.... Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa. kak.. Menggunakan singkatan perkataan..u e pepet. Pentingkan pemahaman maksud... Menggunakan gelaran2 tertentu..e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal . makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan.. penggunaan kata & frasa......

FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Hanya digunakan oleh golongan profesional. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. . Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. USAHA MEMARTABATKAN B. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Mudah difahami.

KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Memupuk perpaduan rakyat 5. 4. 2. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. 3. . Asas bagi perjuangan rakyat 6. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. 5. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum.