PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

3.Susunan ayat . pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. 5. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal.Sejumlah ayat .Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. 7. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. 6.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. . Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.Ceraian bab . Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. 4.Ayat . 5.frasa & klausa 3.ii. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. 2. 4. 6.Buku .  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7.

Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Melayu jadi alat perhubungan moden.Buat catatan dlm B.Terus berkembang . PENGGUNAAN B. Penggunaan bahasa. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat .Melayu dgn rumi. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Golongan pengembara. pedagang masih terus menulis B.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni. .Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .melayu .     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan . . . 1522 – penemuan perihal B.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  . Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia. Peranan – menerbitkan kamus.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Membina martabat bangsa .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .Asas budaya yg hampir sama. buku dlm pelbagai bidang ilmu. Abad ke-20 – B.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .

Pendedahan gejala social yg negative 6. @ dibaca . Alat pengawalan social Informasi masalah social .Menciptakan kerja sama . Mengekpresikan diri . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Mewujudkan pelbagai aktiviti . pelbagai aktiviti seni .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Luahan secara lisan .Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Pendidikan moral dan . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Bayi menyatakan kehendaknya .Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran . 8. Unsur kebudayaan . Saluran perumusan maksud .Menghuraikan sesuatu pengalaman .Menceritakan pengalaman .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Paparan melalui bahasa badan 7. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Mengambil bahagian .Mengeluarkan idea .Mengggalakkan integrasi .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3. ddengar.Nyanyian. Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Pencetus ideasional . Mengekpresikan perasaan .Melahirkan perasaan .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5. Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Meluahkan perasaan 2.Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Hakim mbicarakan pesalah 9.Merencanakan masa depan 4.Mhasilkan bahan penulisan .

Penyapaan.Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.Membangun hubungan social . Menunjukkan sudut pandang kita . Pendukung perkembangan ICT . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam. Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.medium utk lawan bicara .Asal-usul bangsa .Pemilikan ICT .Bahasa membantu penguasaan ICT . pertuturan .Bahasa menjadi cermin diri kita .Pendidikan kita .Bahasa menyebarkan maklumat 14.Mencerminkan keperibadian 13. Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama. Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi . Sebagai alat komunikasi . Mengungkap interpersonal manusia .Tekstual 12. Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol .10.

Personifikasi .mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii.epifora .Gagasan .Metafora .Pleonasme . Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.asonansi . .Simile ii. Gaya bahasa pertentangan .aliterasi .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.Imejan . DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.inversi . iv. Menganalisis system linguistic karya sastera ii.Objek & peristiwa . gaya bahasa perbandingan . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i. .  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.Hiperbola .sinkof .anaphora .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. Nik Hassan Basri v.rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera. Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.paradox gaya pertentangan . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.

. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.. ‘. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi. beranak  bersalin. Contoh. Cenderung mggunakan ayat pendek.. melaporkan sesuatu kpd individu lain. Contoh. ‘loceng pagi. Contoh... Tdak mementingkan kenahuannya. STILISTIK DLM BAHASA 1. - - Metanimia Menjelaskan ttg nama. mudah... - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan ..- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain.... Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu.. jenama sesuatu brg. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya...’ menggambarkan ayam berkokok.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’.batang hidungnya pun tak nampak.. Contoh.

Mberi gambaran watak . ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . @ kata pemula yg menarik.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. personifikasi. .Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias.Bunting  mengandung . Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. metafora. KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa .Metafora ii. tapi dia selalu menyakitkan hati saya. 2.Simile.

Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. Perbandingan. Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. pengulangan & sebagainya. & prosa  Penulisan panjang . puisi.

Contoh. suasana tenang pd ketika itu.3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Chomsky . propaganda. agama dll.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri.

garang.  Contoh. anjing  berkaki empat berbulu. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik .PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. menyalak. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Ali sedang lena d dlm bilik. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh.

4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Analisis dialek social 5.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Tingkatan regam linguistic 7. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Identity social pendengar 3. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Indentiti social penutur 2.

 Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod . bilingualism Dialek. laras bahasa Pidgin. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. ideolik. topic. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. kreol.

Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Factor bahasa dgn situasi 3. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Pembinaan bahasa 2. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Anjakan bahasa 7. Perkembangan bilingualism 3. Kedwibahasaan 4. Kehilangan prestij 6. Penentuan bahasa 2. Bahasa 2. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Urbanisasi 5. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Bahsa rasmi 3. iii. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Diglosia 6. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Pertukaran kod bahasa 3.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Ejaan 6. Kepupusan bahasa 1. Masalah asimilasi bahasa minority 2. ii. Bahasa akademik 4. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Pengistilahan 5.ii.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Migrasi 2. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Perkembangan pembakuan bahasa 4.

Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Kekangan tatabahasa 2. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Bahasa daerah 3. Nilai2 tradisional . 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Bahasa & kebudayaan 4. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Kosa kata pola-pola 2.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1.

Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 2. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. 4. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. 5. 2. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua.

Pembicara 2. Mempunyai alat pertuturan 4. Topic perbicaraan 7. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. Kesediaan penerima / pendengar 6. . Pendengar 3. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Pengguna berketurunan melayu 2. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1.

System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Suatu system utk mewakili benda. Pemikiran. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. etika berbahasa @ dialek ruang siber. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Pita suara bergetar. i. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Punya maksud mengikut situasi tertentu. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. . Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. Terdpt juga adab.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja.

Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. ii. iii. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Berlaku akibat geografi. . Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan.

Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang. Disampaikan secara lisan . Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Mempunyai kelainan. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Bahasa ragam khas. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Selalunya dsebabkan perpindahan. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah.6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Byk menggunakan perkataan singkatan. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan.

Memendekkan perkataan... Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri. Menggunakan perkataan ringkas. cik Kan... Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan.... Mat..i e taling...... Situasi rasmi – perundangan a. Mudah difahami oleh pendengar.. Utk mewujudkan kemesraan. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan... sebutan.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal . Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial.. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa....a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a. Menggunakan gelaran2 tertentu. Tanda baca & laras bahasa.u e pepet... Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi. singkatan & akronim............ Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa....Perbualan secara langsung / lisan... Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra.. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan.. aku dah kata.. penggunaan kata & frasa... Menggunakan pertuturan seharian... PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza ..... isitlah..’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan.. Pentingkan pemahaman maksud..... kak.. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat... Menggunakan singkatan perkataan.i e pepet.u e taling. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama.. Menggugurkan imbuhan...a a. Ayat.a e pepet.. Bahasa yg dguna & dterima utk.

. USAHA MEMARTABATKAN B. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Mudah difahami. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar.

4. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Memupuk perpaduan rakyat 5.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. 3. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. 2. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. 5. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful