PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

 Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut.ii.Ceraian bab .Susunan ayat . 7. 2. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. 6. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. 4. 4.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. 5. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. 3.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. . 6. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan. 5.Sejumlah ayat . Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2.Buku . pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B.Ayat .frasa & klausa 3.

Asas budaya yg hampir sama.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat. .Membina martabat bangsa .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.melayu . MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran. Abad ke-20 – B. .Melayu dgn rumi. . Peranan – menerbitkan kamus.Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 . Penggunaan bahasa.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .Terus berkembang .Buat catatan dlm B.Melayu jadi alat perhubungan moden. PENGGUNAAN B.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 . pedagang masih terus menulis B.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .Golongan pengembara. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . 1522 – penemuan perihal B. buku dlm pelbagai bidang ilmu.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .

Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Mhasilkan bahan penulisan .Pendidikan moral dan .Mengambil bahagian . @ dibaca . Mengekpresikan perasaan .Hakim mbicarakan pesalah 9. Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Mewujudkan pelbagai aktiviti .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan . Alat pengawalan social Informasi masalah social . Pencetus ideasional .Paparan melalui bahasa badan 7.Bayi menyatakan kehendaknya .Mengeluarkan idea .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Meluahkan perasaan 2.Luahan secara lisan .Menceritakan pengalaman .Merencanakan masa depan 4. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Melahirkan perasaan . pelbagai aktiviti seni . Unsur kebudayaan .Pendedahan gejala social yg negative 6.Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Menciptakan kerja sama . Saluran perumusan maksud .Nyanyian.Mengggalakkan integrasi . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Menghuraikan sesuatu pengalaman . Mengekpresikan diri . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan. Alat perakam Merakam semua yg dlihat. 8. ddengar.

medium utk lawan bicara .Pemilikan ICT .Asal-usul bangsa .Penyapaan. Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama. Mengungkap interpersonal manusia .Mencerminkan keperibadian 13.Bahasa menjadi cermin diri kita . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .menyampaikan pesanan melalui tulisan 11. Pendukung perkembangan ICT .Pendidikan kita .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri. Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Membangun hubungan social . pertuturan .Bahasa menyebarkan maklumat 14. Menunjukkan sudut pandang kita .Bahasa membantu penguasaan ICT . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain. Sebagai alat komunikasi .10.Tekstual 12.

inversi .  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii.epifora . gaya bahasa perbandingan . .anaphora . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya. .Hiperbola . Gaya bahasa pertentangan . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Simile ii. iv.Personifikasi .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera. 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i. DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.asonansi .Objek & peristiwa .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera. Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.sinkof .Pleonasme . Nik Hassan Basri v.aliterasi . Menganalisis system linguistic karya sastera ii.Metafora .paradox gaya pertentangan .Imejan .Gagasan .

...- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain..batang hidungnya pun tak nampak. mudah. beranak  bersalin. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya.. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno... Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain. Tdak mementingkan kenahuannya. - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan .. Cenderung mggunakan ayat pendek. Contoh. Contoh.. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi. melaporkan sesuatu kpd individu lain.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh.. jenama sesuatu brg. ‘loceng pagi. - - Metanimia Menjelaskan ttg nama...’ menggambarkan ayam berkokok. STILISTIK DLM BAHASA 1. Contoh.. ‘. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar. Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. Contoh. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian...

Mberi gambaran watak . personifikasi. 2. metafora. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3.Simile.Bunting  mengandung . @ kata pemula yg menarik. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa . tapi dia selalu menyakitkan hati saya.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. . Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias.Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan.Metafora ii.

Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. pengulangan & sebagainya. puisi. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. & prosa  Penulisan panjang . Perbandingan.

Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. suasana tenang pd ketika itu. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. Chomsky . Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. agama dll. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. propaganda. Contoh. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya.3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa .

 Contoh. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Ali sedang lena d dlm bilik. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. anjing  berkaki empat berbulu. garang. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. menyalak. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama.

Identity social pendengar 3.4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Tingkatan regam linguistic 7.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Indentiti social penutur 2. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Analisis dialek social 5. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka.

 Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. bilingualism Dialek. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. ideolik.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. kreol. laras bahasa Pidgin. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. topic.

Anjakan bahasa 7. Pembinaan bahasa 2. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Bahasa akademik 4. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Penentuan bahasa 2.ii. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Kepupusan bahasa 1. Perkembangan bilingualism 3. Pengistilahan 5. Bahsa rasmi 3. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Masalah asimilasi bahasa minority 2.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Diglosia 6.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. iii. Kedwibahasaan 4. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Urbanisasi 5. Kehilangan prestij 6. ii. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Migrasi 2. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Ejaan 6. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Factor bahasa dgn situasi 3. Pertukaran kod bahasa 3. Bahasa 2. Perkembangan pembakuan bahasa 4.

Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Bahasa daerah 3. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Kekangan tatabahasa 2. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Bahasa & kebudayaan 4. Nilai2 tradisional . Kosa kata pola-pola 2. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1.

Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. 2.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. 2. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. 4. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. 5. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1.

Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Topic perbicaraan 7. Mempunyai alat pertuturan 4. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Pendengar 3. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. . Pembicara 2. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Pengguna berketurunan melayu 2. Kesediaan penerima / pendengar 6.

Pita suara bergetar. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Punya maksud mengikut situasi tertentu.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. etika berbahasa @ dialek ruang siber. . BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. i. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. Terdpt juga adab. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. Suatu system utk mewakili benda. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Pemikiran. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain.

Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. ii. Berlaku akibat geografi. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. . Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. iii. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja.

Disampaikan secara lisan . Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Selalunya dsebabkan perpindahan. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek.6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Mempunyai kelainan. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Bahasa ragam khas. Byk menggunakan perkataan singkatan. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang.

Penutur & pendengar dri kwsn yg sama. Mudah difahami oleh pendengar........... Situasi rasmi – perundangan a. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra...... Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat..Perbualan secara langsung / lisan. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan. Pentingkan pemahaman maksud........... Menggunakan perkataan ringkas. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial.. Menggunakan gelaran2 tertentu.. Utk mewujudkan kemesraan. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan.... Menggunakan singkatan perkataan......a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a.. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa.’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan. Menggunakan pertuturan seharian.. penggunaan kata & frasa.. Mat...u e pepet.. sebutan.a e pepet. Menggugurkan imbuhan... Bahasa yg dguna & dterima utk. isitlah.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal .... Ayat. kak. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan.i e pepet. aku dah kata.... Memendekkan perkataan... singkatan & akronim.... cik Kan... Tanda baca & laras bahasa...a a... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa.. PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza . Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri.i e taling.u e taling.

Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. Mudah difahami.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. . Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. USAHA MEMARTABATKAN B. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris.

Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. 4. 3.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. . Asas bagi perjuangan rakyat 6. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Memupuk perpaduan rakyat 5. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. 5. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. 2. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful