PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

 Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . 6. 7. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. 3.Ayat . 5. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.Sejumlah ayat .Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. 5.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. 6.Ceraian bab . 4.frasa & klausa 3. 4.ii. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd.Buku . Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. .Susunan ayat . 2.

Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .Asas budaya yg hampir sama.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Melayu dgn rumi.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 . buku dlm pelbagai bidang ilmu.Golongan pengembara. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran. . 1522 – penemuan perihal B.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat. pedagang masih terus menulis B. Peranan – menerbitkan kamus.melayu .Membina martabat bangsa .Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya. .Terus berkembang . Abad ke-20 – B. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.Buat catatan dlm B.Melayu jadi alat perhubungan moden.Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 . PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B. Penggunaan bahasa.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 . PENGGUNAAN B.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 . .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat .

Unsur kebudayaan .Hakim mbicarakan pesalah 9.Mewujudkan pelbagai aktiviti .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Menceritakan pengalaman . Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Melahirkan perasaan .Mengggalakkan integrasi .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan. Saluran perumusan maksud .Bayi menyatakan kehendaknya .Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Pendedahan gejala social yg negative 6. @ dibaca .Paparan melalui bahasa badan 7.Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat . 8.Mhasilkan bahan penulisan .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Menghuraikan sesuatu pengalaman .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3. Mengekpresikan perasaan .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5. Mengekpresikan diri . ddengar. pelbagai aktiviti seni . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Mengambil bahagian .Pendidikan moral dan .Nyanyian.Meluahkan perasaan 2. Alat pengawalan social Informasi masalah social .Luahan secara lisan .Merencanakan masa depan 4.Menciptakan kerja sama . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal. Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Pencetus ideasional .Mengeluarkan idea .

Menunjukkan sudut pandang kita .Pemilikan ICT . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Bahasa menyebarkan maklumat 14.Penyapaan.Bahasa membantu penguasaan ICT . Mengungkap interpersonal manusia . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Mencerminkan keperibadian 13. pertuturan .Asal-usul bangsa .Membangun hubungan social .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri. Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Bahasa menjadi cermin diri kita .Tekstual 12.Pendidikan kita . Sebagai alat komunikasi . Pendukung perkembangan ICT . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi . Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol .10.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.medium utk lawan bicara .

mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii.Objek & peristiwa . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Hiperbola . Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.Simile ii.Metafora . Gaya bahasa pertentangan .inversi .asonansi . .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.paradox gaya pertentangan .  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i. Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.Personifikasi . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.Imejan . Menganalisis system linguistic karya sastera ii.rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan .sinkof . gaya bahasa perbandingan .anaphora .Pleonasme . Nik Hassan Basri v.  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. . DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.aliterasi . iv.epifora .Gagasan .

. melaporkan sesuatu kpd individu lain.. Contoh. ‘loceng pagi. Contoh. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh.- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain.’ menggambarkan ayam berkokok.. Contoh. jenama sesuatu brg..batang hidungnya pun tak nampak.. - - Metanimia Menjelaskan ttg nama. STILISTIK DLM BAHASA 1.. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi. beranak  bersalin. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian.. - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan . Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar... mudah.. Contoh. ‘.. Cenderung mggunakan ayat pendek. Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu....perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. Tdak mementingkan kenahuannya. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya..

eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias .  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3.Mberi gambaran watak . Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias.Bunting  mengandung . 2. personifikasi. tapi dia selalu menyakitkan hati saya. metafora. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa .Metafora ii. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i.Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. .Simile. @ kata pemula yg menarik.

pengulangan & sebagainya. Perbandingan. & prosa  Penulisan panjang . Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. puisi. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan.

propaganda. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. Chomsky . Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya.3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. agama dll. Contoh. suasana tenang pd ketika itu.

anjing  berkaki empat berbulu. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. garang. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. menyalak. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Ali sedang lena d dlm bilik.  Contoh. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh.

4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Indentiti social penutur 2. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Identity social pendengar 3. Analisis dialek social 5. Tingkatan regam linguistic 7.

topic. ideolik. kreol.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. bilingualism Dialek. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. laras bahasa Pidgin.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir.

Migrasi 2. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. ii. Perkembangan bilingualism 3. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Anjakan bahasa 7. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Bahasa 2. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Urbanisasi 5. Kepupusan bahasa 1. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Penentuan bahasa 2. Diglosia 6. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Pembinaan bahasa 2. Pengistilahan 5. iii. Kedwibahasaan 4. Bahasa akademik 4. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Bahsa rasmi 3. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Kehilangan prestij 6.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Factor bahasa dgn situasi 3. Ejaan 6.ii. Pertukaran kod bahasa 3.

2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Nilai2 tradisional . Kekangan tatabahasa 2. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa daerah 3. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Bahasa & kebudayaan 4. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Kosa kata pola-pola 2.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1.

Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. 2. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. 4. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. 2. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. 5. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan.

. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Pembicara 2. Topic perbicaraan 7.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Kesediaan penerima / pendengar 6. Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. Mempunyai alat pertuturan 4. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Pengguna berketurunan melayu 2. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Pendengar 3. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka.

2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. Punya maksud mengikut situasi tertentu. Pemikiran. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. i. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. Suatu system utk mewakili benda. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Pita suara bergetar. . etika berbahasa @ dialek ruang siber. Terdpt juga adab. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan.

Berlaku akibat geografi. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. . Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. ii. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. iii.

Bahasa ragam khas. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Byk menggunakan perkataan singkatan. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Disampaikan secara lisan . Perkataan yg dgunakan tdak formal. Selalunya dsebabkan perpindahan. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Mempunyai kelainan. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat.6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa.

. Utk mewujudkan kemesraan..... makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan.. penggunaan kata & frasa.a e pepet.. cik Kan. Mat........ Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial..... singkatan & akronim.. Menggunakan singkatan perkataan. Menggunakan perkataan ringkas..u e pepet.. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan.i e pepet.i e taling. Menggunakan pertuturan seharian.... Ayat...Perbualan secara langsung / lisan.. kak.. Mudah difahami oleh pendengar.. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama...a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a.... Menggugurkan imbuhan. Pentingkan pemahaman maksud. aku dah kata... Bahasa yg dguna & dterima utk... Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa.u e taling. PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza ... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa... Situasi rasmi – perundangan a.a a. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi. Tanda baca & laras bahasa... Memendekkan perkataan...... Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri... Menggunakan gelaran2 tertentu..’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal .... Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan..... sebutan.... Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra. isitlah.

Hanya digunakan oleh golongan profesional. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Mudah difahami. USAHA MEMARTABATKAN B. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. . Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu.

Asas bagi perjuangan rakyat 6. 5. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. 3. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. 2.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Memupuk perpaduan rakyat 5. . Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. 4.