PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. 5. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B.Ayat .Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. 4. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. 4. 6.ii. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana .Sejumlah ayat .Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin.Ceraian bab . 3. 5. 6. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. . Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B.frasa & klausa 3. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.Susunan ayat . 2.Buku . 7. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7.

Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . Penggunaan bahasa.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan. .Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Membina martabat bangsa .Asas budaya yg hampir sama. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .Buat catatan dlm B.Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan . Peranan – menerbitkan kamus.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  . 1522 – penemuan perihal B.melayu . pedagang masih terus menulis B. PENGGUNAAN B. . Abad ke-20 – B.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Terus berkembang .Melayu dgn rumi.Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Golongan pengembara. . buku dlm pelbagai bidang ilmu.Melayu jadi alat perhubungan moden.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .

Mengeluarkan idea .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Pendidikan moral dan .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan . ddengar. Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Mengekpresikan diri .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Hakim mbicarakan pesalah 9. pelbagai aktiviti seni .Melahirkan perasaan .Nyanyian. Pencetus ideasional .Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran . Alat pengawalan social Informasi masalah social .Paparan melalui bahasa badan 7.Menciptakan kerja sama .Pendedahan gejala social yg negative 6.Menceritakan pengalaman . 8. @ dibaca .Mhasilkan bahan penulisan .Merencanakan masa depan 4.Meluahkan perasaan 2. Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan . Unsur kebudayaan .Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Mewujudkan pelbagai aktiviti .Mengggalakkan integrasi . Mengekpresikan perasaan .Bayi menyatakan kehendaknya .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Menghuraikan sesuatu pengalaman . Saluran perumusan maksud .Mengambil bahagian .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Luahan secara lisan .

Asal-usul bangsa . Sebagai alat komunikasi .Bahasa menyebarkan maklumat 14. Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Penyapaan.Pendidikan kita . Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol .medium utk lawan bicara .Bahasa menjadi cermin diri kita .Mencerminkan keperibadian 13.Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11. Pendukung perkembangan ICT . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Bahasa membantu penguasaan ICT .10. Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Tekstual 12. Mengungkap interpersonal manusia .Membangun hubungan social . Menunjukkan sudut pandang kita . pertuturan .Pemilikan ICT .

mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii. Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.Metafora .inversi . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i. .epifora .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera. DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . gaya bahasa perbandingan . Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.paradox gaya pertentangan .Hiperbola .  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.Gagasan .Simile ii. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya. Gaya bahasa pertentangan .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.Pleonasme . iv.Personifikasi . Nik Hassan Basri v. Menganalisis system linguistic karya sastera ii.aliterasi .asonansi .anaphora .sinkof .Objek & peristiwa .Imejan . .

Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu.. ‘.. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.. Contoh.batang hidungnya pun tak nampak. Contoh. Contoh. beranak  bersalin. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno.. Tdak mementingkan kenahuannya. melaporkan sesuatu kpd individu lain. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya.. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’.. jenama sesuatu brg. Contoh. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh..... STILISTIK DLM BAHASA 1. mudah. - - Metanimia Menjelaskan ttg nama... Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. Cenderung mggunakan ayat pendek. ‘loceng pagi.. - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan ..’ menggambarkan ayam berkokok.- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain.. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain.

personifikasi. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . 2. KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa . eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. .Metafora ii.Simile. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. @ kata pemula yg menarik. metafora.Mberi gambaran watak . ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3.Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata.Bunting  mengandung . tapi dia selalu menyakitkan hati saya.

pengulangan & sebagainya. & prosa  Penulisan panjang . Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. Perbandingan. puisi.

Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. suasana tenang pd ketika itu. propaganda. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa .   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat.3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. agama dll. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. Chomsky . Contoh. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri.

menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. menyalak.  Contoh. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. Ali sedang lena d dlm bilik. anjing  berkaki empat berbulu. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. garang.

Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Identity social pendengar 3.4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Indentiti social penutur 2. Analisis dialek social 5.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Tingkatan regam linguistic 7. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik .

kreol. laras bahasa Pidgin. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. bilingualism Dialek. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. ideolik. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. topic.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa.

  Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Factor bahasa dgn situasi 3. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Bahsa rasmi 3. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Diglosia 6. Pembinaan bahasa 2. Migrasi 2. Ejaan 6. Urbanisasi 5. Pengistilahan 5. Kedwibahasaan 4. Bahasa akademik 4. Perkembangan bilingualism 3. Penentuan bahasa 2. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Anjakan bahasa 7.ii. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Kepupusan bahasa 1. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Pertukaran kod bahasa 3. iii. ii. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Kehilangan prestij 6. Bahasa 2.

Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. Kosa kata pola-pola 2. Nilai2 tradisional . variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa & kebudayaan 4. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Kekangan tatabahasa 2. Bahasa daerah 3. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1.

Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . 4. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. 5. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. 2. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. 2. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1.

Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Kesediaan penerima / pendengar 6. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Pendengar 3. Pembicara 2. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Topic perbicaraan 7. Mempunyai alat pertuturan 4. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. Pengguna berketurunan melayu 2. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. .

Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. . Pemikiran. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Terdpt juga adab. Pita suara bergetar. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. Suatu system utk mewakili benda. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Punya maksud mengikut situasi tertentu. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. i. etika berbahasa @ dialek ruang siber. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan.

Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. iii. Berlaku akibat geografi. .konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. ii. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan.

Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Disampaikan secara lisan . kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Byk menggunakan perkataan singkatan. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat.6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Selalunya dsebabkan perpindahan. Mempunyai kelainan. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Bahasa ragam khas.

... Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa.. penggunaan kata & frasa.. aku dah kata. kak. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra. cik Kan. Menggunakan singkatan perkataan.u e taling. Menggunakan gelaran2 tertentu.. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan. Bahasa yg dguna & dterima utk..... isitlah...Perbualan secara langsung / lisan. Situasi rasmi – perundangan a. Tanda baca & laras bahasa.a e pepet...u e pepet.... singkatan & akronim.. Utk mewujudkan kemesraan.....a a......... Ayat.. Mat. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal ....’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan..a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a.. Menggugurkan imbuhan...i e taling.. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan.. Menggunakan pertuturan seharian. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan.. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama.... Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri. Memendekkan perkataan. sebutan. PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza ..... Mudah difahami oleh pendengar.. Menggunakan perkataan ringkas.. Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa.. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial..i e pepet..... Pentingkan pemahaman maksud.......

1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. USAHA MEMARTABATKAN B. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. . BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Mudah difahami. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi.

Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. 4. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. . Asas menyatikan rakyat berbilang kaum.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. 2. 5. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. 3. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Memupuk perpaduan rakyat 5. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful