MENTORING PRAKTIKUM

untuk pensyarah penyelia

1

1.0

Pengenalan

Latihan mengajar, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan Internship merupakan komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Pendidikan guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Negara. Menurut Britzman (1991), latihan mengajar sering dilaporkan oleh guru pelatih sebagai satu program latihan yang amat penting dan berharga untuk mereka dalam menyediakan diri untuk mengajar. Melalui program ini , pelajar diberikan peluang untuk mengaplikasikan ilmu (teori) dan kemahiran (amalan) yang diterima semasa pengajian di IPG dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. Selain itu, pelajar dapat mengalami sendiri pengalaman menguruskan kegiatan luar dan kegiatan kokurikulum, yang dapat memberikan banyak manfaat kepada pembentukan sahsiah guru. 1.2 Konsep

Program amalan profesional perlu dilihat sebagal satu kesinambungan kepada latihan perguruan praperkhidmatan di IPG. 1.3 Rasional

Program amalan profesional yang dirangka berdasarkan peringakat (semester) menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu, kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri .Program ini sangat menekankan pembentukan ilmu binaan hasil pengalaman dan proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan. Pelajar semestinya boleh menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka . Melalui program latihan praktik yang sistematik, berasaskan sekolah dan bersifat developmental, pelajar dapat membina, menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. Menurut B. G. Yaxley (1991), pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan makna. Beliau juga berpendapat bahawa pengajaran merupakan satu aktiviti intelek. Ia melibatkan pemikiran, perasaan dan penilaian. Misalnya, interaksi dan komunikasi antara guru dengan pelajar dan di antara pelajar dengan pelajar. Pembelajaran pula ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia. Proses pembelajaran ini berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa ia akan membawa kepada perubahan pada seseorang. Semasa pelaksanaan amalan profesional, bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. Hal ini kerana latihan ini memerlukan pelajar memahami perkaraperkara yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan bagaimana mengaplikasikan teori ke dalam dunia realiti pengajaran dan pembelajaran.

2

1.4

Matlamat

Program amalan profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep, prinsip, teori, kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional, dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru bilik darjah semata-mata. Oleh yang demikian, program amalan profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPG, JPN dan sekolah. 1.5 Objektif 1.5.1 Melalui program amalan profesional, diharapkan pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) 1. 5.2 (i) (ii) memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan membina daya suai, daya tahan, daya saing, daya cipta dan kreativiti meningkatkan kemahiran memerhati, keprihatinan dan kepekaan terhadap murid menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran menguasai strategi, pembelajaran pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran

mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran, seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru membuat refleksi/renungan, penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru dan membina teori tersendiri (peribadi), ilmu binaan, dan seterusnya ilmu profesional perguruan. Melalui program amalan profesional ini juga, pihak IPG dan sekolah dapat: memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengeratkan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan menilai prestasi pelajar semasa program amalan profesional.
3

(iii)

Tempoh Pelaksanaan Program Amalan Profesional Program Pengalaman Berasaskan Sekolah PBS 1 Tempoh Semester Kredit 1 minggu 1 PBS 2 1 minggu 2 PBS 3 PBS 4 Prakt 1 Praktikum Prakt 2 8 minggu 6 4 Prakt 3 12 minggu 7 6 Internship Internship 4 Minggu 8 2 1 1 4 minggu minggu minggu 3 4 5 2 Jadual 1.1: Pelaksanaan Amalan Profesional 1.7 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG). (i) Penentuan lulus adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: (ii) Kehadiran 100 % dalam amalan profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan Penentuan cemerlang adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Lulus dan mendapat markah 90% dan ke atas dalam keseluruhan amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan Menunjukkan usaha ke arah inovasi dan kreativiti Pencalonan dibuat 2 minggu selepas tamat internship (iii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus.1. 4 . Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan.6 Pelaksanaan Program Amalan Profesional Program amalan profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan.1. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5 .

Melalui PBS pelajar dapat memahami sistem pengurusan sekolah.2 Objektif Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). 2. iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal membina sikap positif terhadap profesion keguruan membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas dua minggu program PBS dilaksanakan . pengurusan bilik darjah dan tugas sebenar seorang guru. Program ini memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian.0 Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) 2. pelajar dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) memahami budaya sekolah menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah mendapat pendedahan awal pembelajaran murid memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran membina kemahiran berinteraksi dengan murid.1. refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah.3 STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah seperti dalam Jadual 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. penelitian dokumen. guru dan kakitangan sekolah membina kemahiran mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah.2. Program ini diharapkan dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. tingkah laku murid. 6 .

Jabatan Ilmu Pendidikan.2). g) 7 .1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan Unit Praktikum IPG. IPG akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar. IPG menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) b) c) d) e) f) IPG akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Tugasan pelajar semasa PBS akan dinilai oleh pensyarah mata pelajaran yang terlibat.Program Semester 1 Tempoh 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu Penempatan Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 2 3 4 Jadual 2. mata pelajaran major/ elektif memberikan tugasan kepada pelajar untuk disempurnakan sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan dibincang bersama pensyarah masing-masing semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi selepas PBS. (rujuk Jadual 2. IPG akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pengurus sekolah (sebelum PBS 1 bermula). IPG akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar.

Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. b) c) 2.4 Kehadiran a) b) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib.2: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester (iv) a) Bidang Tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah Pelajar dikehendaki membuat tugasan berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Ilmu pendidikan dan jabatan mata pelajaran major/elektif masingmasing berdasarkan semester yang ditetapkan. 7B. c) d) 8 .Semester 1 2 3 4 Tugasan Pengajian Profesional Subjek major Elektif 1 Elektif 2 Penyeliaan dan Penilaian Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan subjek major Jabatan subjek elektif 1 Jabatan subjek elektif 2 Jadual 2. Jabatan mata pelajaran major dan Jabatan mata pelajaran elektif hendaklah menyesuaikan tugasan PBS berdasarkan persoalan yang dicadangkan di dalam Lampiran 7A. Cadangan tugasan PBS bagi semester 1 hingga semester 4 disediakan dalam Lampiran 7A. 7C dan 7D. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPG. Jabatan Ilmu Pendidikan. 7B. 7C dan 7D. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan.

major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan. Sekolah Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah. persekitaran dan kelengkapan sekolah Berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah Bersama mentor sebagai pembantu dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS.5 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) e) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS Memahami objektif PBS Melaksanakan tugasan PBS Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan. struktur organisasi. pengurusan.2. Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. Mendokumentasikan segala hasil tugasan dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. peraturan. bimbingan dan penilaian. disiplin dan budaya sekolah Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian persekitaran sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah 9 f) g) h) i) j) k) l) (ii) a) b) c) d) e) f) . Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan. peraturan IPG dan peraturan sekolah Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah.

j) Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah k) Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPG dengan segera 2. objektif dan tugasan dalam pelaksanaan PBS f) Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan g) Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan h) Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan untuk dinilai i) Menetapkan satu sesi refleksi dua minggu selepas Laporan PBS disiapkan sebagai ruang untuk pembentangan.1 Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak tugasan merujuk kepada harapan/tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. d) Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar e) Memberikan taklimat kepada pihak sekolah dan pelajar berhubung dengan konsep. menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS b) Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS c) Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yang terlibat. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan.6.g) h) i) j) k) Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Menilai kemajuan pelajar dengan menggunakan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Borang Laporan Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru sahaja dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS IPG (Unit Praktikum. Jabatan dan Penyelaras PISMP) (iii) a) Memahami. perbincangan dan penilaian. 10 . Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.6 Panduan menulis pernyataan profesional/kontrak tugasan 2.

Instrumen penilaian b. Merekod c. intelek. Satu projek di Universiti Stanford menunjukkan bahawa porfolio ini membawa kesan yang amat memberangsangkan untuk menilai pelajar. Menyatakan fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas ii.1 Pengertian Portfolio Portfolio merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar.Pengalaman Berasaskan Sekolah 2. Menilai iii. Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang ii.6. Semasa PBS i. Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik iii. Melapor d.6. intelek dan kebolehan menyelesaikan masalah pelajar.2. Menganalisis data ii. Selepas PBS (refleksi) i. proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja.2 Tujuan Pernyataan Profesional i. emosi. Penilaian porfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem. sosial dan estetika ( JERISE ). Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 2. maklumat pelajar. Tujuan tugasan iii. menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani. Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan iv. Pencapaian objektif f.7 Panduan Penyediaan Portfolio . 11 .7. Mengumpul data iii. Bahan porfolio pelajar menggambarkan amalan pelajar. Penilaian Pernyataan Profesional (pencapaian objektif fokus tugasan) e. Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 2. Sebelum PBS i. Kenal pasti fokus utama tugasan ii. Merancang strategi pelaksanaan iv. rohani .3 Pernyataan Profesional a. pengetahuan pelajar. Penilaian berportfolio ini telah dilaksanakan di sebahagian besar negara negara Eropah termasuk Amerika Syarikat.

3 Ciri-Ciri Portfolio i. ii. Porfolio merupakan satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai-bagai jenis dokumen. ii. 1992). 2. iii. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.7. Penilaian berportfolio ini amat wajar untuk diimplimentasi di sekolah-sekolah kerana amat relevan dengan Falsafah Pendidikan . Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. iii. Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. ii. (Shulman.Penilaian yang demikian dianggap amat adil dan memperuntuk masa yang mencukupi kepada pelajar untuk menyiapkannya.7. Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.7. Pengetahuan Kemahiran Pengalaman Kelayakan Matlamat dan pencapaian Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. nota-nota dan refleksi pembelajaran. Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS. Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.4 Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio i. iv. 12 .2 Tujuan Portfolio i. 2. Merujuk kepada amalan profesional Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: i. v. iv. Menurut Paulson dan Meyer ( 1991 ). penjanaan idea. iv. iii. pensyarah dan mentor untuk menilai Perkembangan profesionalisme pelajar. porfolio ialah satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha. v. ii. kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan. 2. pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi.

2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus 2.8 Bil Pengalaman berasaskan sekolah .1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.2) Senarai semak keperluan) 3.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.5) Interaksi dengan murid 5 Ilmu/Pengetahuan Baru 5.4) Tarikh PBS 2 Pernyataan Profesional / Kontrak Tugas (Lampiran 1) 2.2.3) Penilaian dan laporan 3 Instrumen Pengumpulan Data 3.3) Temu bual 3.2) Perbincangan dengan mentor 4.1) Pemerhatian 13 .1) Pemerhatian Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut 3.senarai semak penyediaan portfolio Tajuk Item Tandakan  1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1. Kad Pengenalan 1.2) No.3) Major dan Ambilan 1.4) Soal selidik 4 Kolaborasi (Lampiran 3) 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.1) Nama 1.1) Penyataan sebelum PBS 2.

2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Ulasan Pensyarah: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________ Tandatangan Nama Tarikh : : : __________________________ ______________________________________________ __________________________ 14 .4) Soal selidik 5.2) Senarai Semak 5.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 6) 6 Refleksi (Lampiran 5) 6.3) Temu bual 5.1) Aktiviti 6.Melalui 5.

2.9

Pengalaman Berasaskan Sekolah - Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan Tandakan  PBS 1 2 3 4 Catatan

Nama Pelajar : No. Kad Pengenalan: Opsyen/Ambilan: Sekolah ditempatkan Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan Tarikh /Masa Nama Guru/Indfividu Yang Ditemui/Perkara Bil. Dibincang

2.10

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH - PENULISAN REFLEKSI

2.10.1 Definisi Refleksi  Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah, 1999)

Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian, temu bual dan soal selidik.

Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul, memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif.

2.10.2 Tujuan Refleksi  Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.

Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan.

Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan.

15

Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan

2.10.3 Ciri-ciri Refleksi     Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap, kesedaran diri, amalan dan tingkah laku positif

2.11 Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: Hendaklah dilaksana selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan:     Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ?

16

2.11.1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH - AMALAN REFLEKSI Nama Pelajar : No. Kad Pengenalan: Opsyen/Ambilan: Sekolah ditempatkan AMALAN REFLEKSI Tandak an  PBS 1 2 3 4

1. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:

1.1 Kekuatan:

1.2 Kelemahan:

2. Cadangan Penambahbaikan:

(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)

17

telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Melayu Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini 18 Catatan / data Cina India Lainlain . ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.12 PENGALAMAN PENDIDIKAN ) BERASASKAN SEKOLAH 1 (PENGAJIAN PROFESIONAL-ILMU CONTOH AKTIVITI PROFESIONAL 1.2.

Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) i. ii. iii. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 19 . v. Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran. vi.2. Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan. iv.

Bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 8. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: a) Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru? b) Bagaimanakah guru memastikan objektif yang ditetapkan itu tercapai? c) Bagaimanakah guru dapat mengesan pembelajaran telah berlaku? 20 .2. Bagaimanakah sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan? 2. Bagaimanakah pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan? 4. Bagaimanakah perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran? 2. Adakah aktiviti berkumpulan dijalankan? Jika ada.13 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2 ( SUBJEK MAJOR) CONTOH AKTIVITI PROFESIONAL Pengurusan Bilik Darjah Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berdasarkan mata pelajaran major. Bagaimanakah cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid? 5. adakah peraturan itu dilaksanakan secara berkesan ? 9. bagaimanakah aktiviti kumpulan diuruskan dan dilaksanakan? 10. Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Bagaimanakah guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan? 7. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. Bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan? 6. Adakah peraturan bilik darjah disediakan ? Jika ada. Bagaimanakah murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan? 3.14 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 3 CONTOH AKTIVITI PROFESIONAL A.

Kenal pasti beberapa orang murid yang menghadapi masalah pembelajaran.d) Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbezaan individu murid? B. 2. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan pernyataan/aspekaspek berikut dan buat catatan: Teknik penyoalan guru a) b) c) d) e) f) g) Cara guru memberikan penerangan Penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Respons guru terhadap hasil kerja murid Penggunaan papan tulis.1. kumpulan dan individu Hubungan mata ke mata (eye-contact) dan intonasi suara guru Kemahiran-kemahiran lain yang dikenal pasti 21 . c) Senaraikan jenis dan punca yang menyebabkan masalah pembelajaran itu berlaku. d) Cadangkan apakah tindakan yang anda dapat laksanakan untuk membantu mengatasi masalah murid tersebut? Nota: Sila berbincang dan mendapatkan bimbingan daripada mentor dan guru-guru lain yang terlibat secara langsung dengan murid yang terlibat dengan masalah yang dikaji. papan kenyataan dan persekitaran pembelajaran Pelaksanaan aktiviti kelas. Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bagi dua orang guru.5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 4 CONTOH AKTIVITI PROFESIONAL A. Masalah Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: a) Huraikan secara ringkas masalah pembelajaran murid yang anda kenal pasti. b) Laksanakan sesi temu bual dengan murid berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah yang dikenal pasti.

KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : ______________________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 22 .IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN. BATU PAHAT BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah : ___________________________________________________________________________ Alamat Sekolah : ___________________________________________________________________________ Tarikh PBS Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh No.

: ___________________________ Major : _____________________________ Ambilan : ___________________________ Tandakan () Sederhana Lemah Aspek Ulasan Baik a) Penampilan diri b) Pekerti Sahsiah dan c) Keprihatinan Perwatakan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : ____________________________No.P. K. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 23 . berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.

PRAKTIKUM ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Rujuk Jadual 3. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .2 OBJEKTIF Melalui program praktikum ini. meningkatkan jati diri. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan. pelajar dapat: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran memupuk sikap positif. (ii) Penempatan antara IPG dan sekolah dengan Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi.1.PRAKTIKUM 3. 3. perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah.3 (i) PROSEDUR PELAKSANAAN Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester. menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme kerguruan.1 KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. 3.

Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dua minggu sebelum tamat praktikum.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum. Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. Praktikum Praktikum 1 Major (4 minggu) Praktikum 2 Major 1 3 4 1 9 1 1 2 1 5 Mata Pelajaran Pra penyeliaan IPG Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan dua mata pelajaran elektif. Jadual 3.Pelajar ditempatkan di sekolah rendah. (iv) Bilangan Waktu Mengajar Minimum 8 waktu mengajar seminggu Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major Prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. (iii) Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. Pelajar major Prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum. Penyeliaan perlulah melibat pelaksanaan aktiviti kokurikulum. (v) Bilangan Penyeliaan Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. Rujuk Jadual 3-1.

guru-guru dan staf sokongan di sekolah e) Menyerahkan jadual waktu. peraturan IPG dan peraturan sekolah g) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum h) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan i) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada setiap bulan j) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran k) Membuat rancangan semester. mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar l) Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran m) Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran n) Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) o) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum.4 (i) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum b) Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum c) Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .(8 minggu) Elektif 1 Elektif 2 Major 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 1 5 4 1 1 9 5 4 Praktikum 3 Elektif 1 (12 minggu) Elektif 2 Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan 3. senarai tugas. takwim sekolah dan maklumat–maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan f) Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan.

mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Ketua Unit Praktikum IPG Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG selepas tamat praktikum.p) q) r) s) bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Melengkapkan. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan. (ii) a) b) c) d) e) f) g) Pensyarah Pembimbing Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPG Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran.

menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing c) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah :  Jadual waktu  Sukatan pelajaran. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum)  Hal-hal lain yang berkaitan d) Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran e) Menyemak. masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPG dengan segera ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . (iii) Guru Pembimbing a) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPG b) Memahami.r) Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) s) Menyerahkan Borang Penilaian Prestasi (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum . huraian sukatan pelajaran. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan g) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang h) Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) i) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini j) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh amalan profesional k) Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum l) Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas ( cemerlang. panduan guru  Rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian  Sumber pengajaran pembelajaran  Proses pengajaran pembelajaran  Pengajaran berpasangan  Amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran pembelajaran  Teknik penyoalan  Pentaksiran dan penilaian murid  Pengurusan bilik darjah  Penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif  Pengelolaan (perancangan. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar f) Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. gagal.

struktur organisasi. disiplin dan budaya sekolah f) Tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah. guru darjah. guru disiplin. berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan v) Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar w) Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan x) Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan.m) Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) (iv) Pengurus Sekolah a) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPG b) Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah c) Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum d) Memberi taklimat kepada pelajar tentang: e) Sejarah. guru panitia. guru penolong kanan. unit beruniform atau sukan/permainan (v) Pasukan Pengurusan Praktikum a) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . q) Terlibat dengan kes-kes disiplin r) Menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan s) Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar t) Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum u) Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar. peraturan. guru kokurikulum. guru mata pelajaran. m) Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang: n) Menunjukkan prestasi cemerlang o) Tidak menjalankan tugas dengan memuaskan p) Tidak hadir tanpa sebab. pengurusan. guru tugas khas dan tugas staf sokongan g) Latar belakang murid dan masyarakat setempat h) Tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah i) Pengelolaan gerak kerja kokurikulum j) Maklumat-maklumat lain yang berkaitan k) Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar l) Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka.

Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan ii. Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian iv.5 KEHADIRAN PRAKTIKUM a) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum b) Pelajar dikehendaki melengkapkan praktikum sekiranya kehadiran kurang 100% c) Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : i.b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar. Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan. gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional 3. Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPG ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan v. Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah iii. melengkapkan tempoh amalan profesional. pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPG sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPG Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPG Membantu Unit Kewangan IPG menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Menjalankan penyeliaan rentasan ke atas pelajar yang dicadangkan sebagai kes gagal dan kes berpotensi cemerlang.

Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja. Pelajar yang gagal praktikum dikehendaki mengulang Praktikum 3 sahaja. 3. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% .89. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPG. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPG untuk diambil tindakan. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum.2.Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.9% Kurang daripada 70% Tindakan JKIAPIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. PENANGGUHAN PRAKTIKUM a) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. b) Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuat kuasa penangguhan praktikum c) Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian d) Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum e) Elaun tidak akan dibayar dalam masa penangguhan praktikum. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. 3.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. Jadual 3.6.7 a) b) c) KES GAGAL PRAKTIKUM Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG). Elaun hanya akan dibayar semula bermula daripada tarikh pelajar melaporkan diri f) Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru.

Pengurusan Bilik Darjah 6. d) Penilaian prestasi pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan kepada komponenkomponen yang dinyatakan dalam Jadual 3-3. Kokurikulum 8. Pengajaran dan Pembelajaran 4. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. Komponen Penilaian 1. Penilaian 7. b) Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1).3. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3. Komunikasi 5. c) Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2).8 SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM a) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. Peranan-peranan lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Jadual 3-3: Komponen Penilaian Praktikum Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

3.9 Format Rancangan Pengajaran Harian Profil pengajaran Tarikh Masa Tema Topik Subtopik Tahun HP : : : : : : : 19 Ogos 2012 (Jumaat) 10.00 Pagi (60 minit) Tema 5: Malaysiaku Negaraku Berbangga Dengan Identiti Negara Keranamu Malaysia 4 Salinatan Pada akhir pengajaran murid dapat: Membanding beza identiti negara Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga langkah yang diambil untuk mengharumkan nama negara. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .00 -11.

Sumber Tayangan slaid Lagu “Keranamu Malaysia” Kuantiti 1 1 Format Power Point MP3 Carta Bergambar 2 3 Carta 3 Carta Tunggal 1 4 Kertas manila 4 - ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Menghargai. menghormati. menyenarai Mengetahui latar belakang negara Malaysia. Menyayangi Berbangga sebagai warganegara Malaysia. Membanding beza.Isi Pelajaran Penerapan Nilai Murni Unsur-unsur Patriotisme Kemahiran Berfikir Pengetahuan Sedia ada : : : : : Berbangga dengan identiti negara. 2. Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) Bil 1.

carta gambar terdapat pada beberapa identiti negara KBK : Membanding beza berdasar gambar ditunjukkan. Senaraikan gambar yang baru kita lihat tadi. Pada pendapat anda. Setiap kumpulan dibekal kertas manila dan diminta menuliskan lebih daripada tiga pendapat. Soalan guru : 2. Jenis identiti negara . 3.Langkah/ masa Set Induksi 3-5 minit Isi kandungan Guru menayangkan slaid beberapa imej yang menjadi identity Negara Aktiviti pengajaran & pembelajaran Catatan 1. bagaimana kita ABM :Slaid Power Point. ii. i. identiti ABM : Carta Bergambar KBK : Menamakan Langkah 2 20 minit Kuiz-Pengetahuan sedia ada Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan. Ii. i.Panorama Bangunan boleh menunjukkan perasaan bangga Identiti Negara terhadap identity Negara KBK: Menyenarai Langkah 1 10 minit Penerangan mengenai topik Guru menerangkan mengenai negara : i. Maksud identiti ii. Pelajar membentangkan dapatan dan membuat perbincangan dengan seliaan guru Langkah 3 20 minit Menyenarai langkah memelihara identiti negara. KBK : Menyenaraikan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pelajar memberikan contoh perbezaan yang ABM : Carta markah.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Penutup (5 Minit) Merumus isi pelajaran Guru membuat rumusan tentang topik dengan perluasan maklumat.

Catatan Guru Pelatih Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai pengalaman mereka menyambut perayaan masingmasing dengan menggunakan ayat majmuk yang betul. Kebudayaan Nilai : Kesenian. i. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. menbuat inferens. iii. Sistem Bahasa : Sistem ejaan. memproses dan melaporkan. sebutan dan intonansi. 5. ii.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kemahiran Belajar : Menerima maklumat. dan kemahiran mengkategori. ungkapan. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai perayaan di Malaysia. ayat. Ilmu : Bahasa Melayu. intonansi dan nada yang sesuai. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka menyambut perayaan secara lisan. menghormati dan Menghargai.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Orked Bilangan Murid : 32 orang Tema : Kebudayaan Tajuk : Perayaan di Malaysia Tarikh : 12 Februari 2007 Masa : 60 minit Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat. menghayati. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . menulis dan mendengar. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. sebutan. Hasil Pembelajaran: 1.

interpersonal. naturalis dan emosi. buku latihan dan alat tulis. intrapersonal. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Murid ditayangkan power point yang berkaitan dengan jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia.Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . BBB : Power point. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perayaan yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.

Aktiviti Pelajar : hormatmenghormati i. i) Guru memberi latihan kepada murid berdasarkan KB : menjana idea. interpersonal Nilai : kerjasama. inferens BCB: menonton dengan aktif BBB : power point Guru memberi teks cerita yang bertajuk “Perayaan Di Malaysia” melalui power point.membezakan jenis perayaan mengikut kaum . kertas ii. Cara menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk Catatan KB : menghubungkait.menceritakan pengalaman mereka.Langkah Isi Kandungan Aktiviti Set Induksi Paparan slaid power point i) murid perlu melihat paparan (5 minit) mengenai perayaan kaum power point dan menghayatinya. kecerdasan : menghubungkaitkan. Kumpulan A-C BCB : mengumpul. iii) guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu . intrapersonal. KB : menghubungkaitkan.visual. mencatat dan Langkah 2 (15 minit) Aktiviti penulisan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . menjana idea BCB : memproses maklumat dan melaporkan maklumat. membuat inferens. menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai latihan (lembaran kerja) perayaan di Malaysia. Membaca petikan BBB : power point. 1. Pengalaman murid menyambut perayaan Langkah 1 (15 minit) Penerangan / Perbincangan : Perbezaan antara perayaan yang terdapat di Malaysia dan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. membuat karangan pendek memproses. Cara membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks ii. Penerangan guru : i. ii) murid diminta untuk . KP : verbal linguistik.

. KP : intrapersonal. KP : intrapersonal. Nilai : bekerjasama. visual.interpersonal. mencatat dan Murid dikehendaki bercerita tentang hasil penulisan melaporkan maklumat. BBB : kertas latihan. mereka. Langkah 3 (20 minit) Guru membuat rumusan Guru juga bertanyakan . Nilai : bekerjasama. visual. menghargai. BCB : mengumpul. menghubungkaitkan.interpersonal. memproses. membuat inferens. Nilai-nilai murni : -Menghargai -Bersyukur -Menghormati -bekerjasama Langkah 4 Penutup Kesimpulan guru ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .nilai-nilai murni yang terdapat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru menggalakkan murid supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambahkan pengetahuan mereka. BBB : kertas latihan.. menghargai. Murid juga digalakkan mengamalkan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut.. KB : menjana idea.mengenai perbezaan perayaan di Malaysia berdasar isi penting Kumpulan D-E Guru membimbing kumpulan murid yang memerlukan pemulihan dengan menyediakan teks cerita yang perlu dilengkapkan dengan mengisi tempat kosong.beza ayat tunggal dan ayat majmuk melaporkan maklumat. verbal-linguistik. verbal-linguistik.

Catatan Guru Pelatih Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Istiqamah.Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas : Ibnu Sina Tarikh : 11. al-Quran Penerapan Nilai : Bersyukur. a) Menyebut pengertian tayammum b) Membanding beza antara tayammum dengan berwudu’ c) Melaksanakan tayammum dengan betul Peng.2005 Bilangan Pelajar : 20 orang Masa : 30 minit Tajuk : Taharah Sub Tajuk : Tayammum Objektif Umum : Pelajar akan dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri setiap masa. Banding beza (Peta Minda) Bahan Bantu Mengajar : VCD.07. Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui tentang pentingnya taharah/kebersihan dalam Islam dan kehidupan seharian Gabungjalin : Aqidah. Gambar. Debu Tanah dan Air 2 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . pelajar akan dapat . Bersih dan Jujur Kemahiran Berfikir : Menjana Idea. Objektif khusus : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran.

3. Pelajar memberi jawapan dan guru merumuskan 3. perbuatan yang dilakukan pada awal pagi? 2. Guru akan mendemonstrasikan cara tayammum dengan diperhatikan oleh pelajar 2. Guru mengaitkan dengan tajuk hari ini.Pelajar membaca doa Refleksi tentang perbuatan/amalan yang telah (3 minit) beramai-ramai dilakukan sejak awal pagi Guru memainkan tayangan video lagu 1. Pelajar diminta merenungkan apakah “Bersuci”. Guru menjelaskan konsep dan cara-cara bertayammum Catatan KB: Pemikiran reflektif Teknik: Sumbangsaran KB: Menjana idea Teknik: Soal jawab Syarahan Langkah 2 (13 minit) Amali Tayammum 1. Guru menerangkan pengertian tayammum dan bertanyakan mengapa dibolehkan bertayammum dan sebab yang membolehkan bertayammum? 2. BBM: Debu / bedak Teknik: Tunjukcara / Demonstrasi ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pelajar diminta menyatakan apakah yang mereka telah melakukan perkara serupa pada awal pagi..Langkah Isi Kandungan Aktiviti Set Induksi Doa belajar . Guru akan meminta pelajar melakukan tayammum seorang demi seorang. Langkah 1 (5 minit) Teori Tayammum 1.

Langkah 3 (7 minit) Penilaian Guru akan meminta pelajar: KB: a) Menyebut pengertian tayammum Banding beza b) Membanding beza antara tayammum dengan wudu’ c) Melaksanakan tayammum dengan betul * Islam menitik beratkan aspek kebersihan Nilai: * Suci dan bersih adalah dua perkara yang Kesedaran kendiri berbeza * Bersuci boleh dilakukan dengan tayammum apabila ada sebab-sebab yang diharuskan syarak. *Islam menekankan soal kebersihan dan kesucian setiap masa khususnya semasa beribadat. Langkah 4 Penutup (2 minit ) Rumusan dan Refleksi ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Catatan Guru Pelatih Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Untuk membahagikan kepada segmen/minggu. Membuat kemasan Menghias tempat surat dengan bahan hiasan Bercerita tentang teknik dan proses penghasilan Melakar Menyedia aturan kerja Menyedia bahan Mencantum bahan Membuat kemasan Rajah : Proses Pembinaan RPH Berikut merupakan perincian bagi pembahagian segmen pengajaran dan pembelajaran : Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Tajuk : Membina Model Kereta Minggu Kemahiran M1 Melakar Pelajar boleh Menyedia aturan kerja Menyedia bahan Objektif bercerita tentang reka bentuk model kereta membuat lakaran reka bentuk model kereta menyedia bahan M2 Pelajar boleh menghasilkan model kereta (menggunting. Pelajar boleh membahagikan RPH tersebut kepada beberapa segmen dan minggu. Apa yang penting disini ialah murid kita berupaya memahami dan melaksana proses pembuatan. Pastikan juga objektif sesuai dengan sukatan pelajaran. kita boleh melakukannya berdasarkan proses. hingga projek tersebut berjaya dilaksana oleh murid. Di samping itu. memotong dan mencantum) mewarna M3 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 Pelajar boleh menghasilkan model kereta . contohnya Kemahiran Hidup dan Pendidikan Seni Visual memerlukan lebih banyak masa untuk dilaksanakan. kita juga mahukan produk yang lebih kemas dihasilkan dan tiada murid yang ketinggalan dalam menghasilkannya.10 Membina rancangan pengajaran harian bagi kerja projek / amali Mata pelajaran yang melibatkan kerja projek atau amali.3.

30 hingga 9.gunting ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . b. c.30 pagi 34/35 Mereka cipta sebuah kereta idaman : Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk menghasilkan sebuah model kereta idaman OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat: a.- Menghias model kereta dengan bahan hiasan Bercerita tentang teknik dan proses penghasilan Contoh Minggu 1 MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK TARIKH MASA BILANGAN MURID KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : : : PENDIDIKAN SENI VISUAL : : Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Kereta Kereta Idaman : 12/06/2012 8. Mereka bentuk sebuah model kereta dengan menggunakan bahan-bahan buangan membuat lakaran reka bentuk model kereta menyedia bahan KEPERLUAN Alat .

bahan buangan(straw board/bod tebal. straw minuman. : Ketekunan dan Ketelitian ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Kajian Masa Depan. menjana idea. bekas pembungkusan. tape Rujukan: BBBM/BBB Kad gambar Objek maujud model-model kereta mainan Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Slaid power point PROSEDUR Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai.Bahan. gam.dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta dari bahan buangan Apresiasi dan Kritikan KBKK menghubungkaitan PENERAPAN NILAI : Mereka cipta mensintesis.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Apakah pandangan anda Teori Kecerdasan tentang tayangan tersebut Pelagai b. Guru membawa murid Mereka cipta kepada tajuk pembelajaran. Mensintesis BBM : Video ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Adakah anda berminat Verbal Linguistik dengan kenderaan dipaparkan KBKK (Kreatif) c.Langkah Set Induksi (3 minit) Isi Kandungan Aras 1 Murid memerhati dan membuat analisa tentang gambar Aktiviti Catatan Teori Kajian Sesi soal jawab : Masa Depan Guru menayangkan video klip Menjangka ‘The Transformer” Fungsi produk Murid memberikan pandangan mereka tentang gambar berkenaan a.

Memotong bentuk yang diinginkan d. Mencantum bahan kereta f. Menampal kertas warna KBKK (Kreatif) Mereka cipta inovatif Nilai KBKK – Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik BBM : Bahan maujud Penerokaan Aktiviti 3 (40 minit) Aras 2 Meneroka pelbagai bahan yang Murid memilih bahan yang sesuai untuk digunakan boleh digunakan. Menebuk tayar kereta e. prinsip imbangan dan unsur Kelajuan yang ruang. Guru membimbing murid semasa menghasilkan model kereta c. Kesan tindak Membanding dalam menghasilkan model kereta balas bahan yang digunakan beza Menilai – akibat Murid mengetahui bahawa penolakan angin. bentuk dan warna dihasilkan penting dalam membuat model kereta KBKK (Kreatif) Murid membuat bahagian Menjana idea model kereta dengan Mereka cipta Menghubung Memotong kaitan Menebuk ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Langkah 2 (10 minit) Sesi tunjuk cara a. Guru menunjukkan cara membuat model kereta b.

Langkah 4 Refleksi Membuat refleksi berkaitan aktiviti Murid bercerita tentang . Guru memaklumkan pengkaryaan akan disambung pada minggu berikutnya. Pentingnya organisasi idea serta pemilihan bahan dan teknik yang betul. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Lakaran dan reka bentuk -Teknik dan alatan diguna KBKK (Kreatif) Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan Kesimpulan guru Penutup Guru mengaitkan tugasan murid dengan kerjasama kumpulan.

Catatan Guru Pelatih . Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

30 hingga 9. memotong dan mencantum) b.30 pagi 34/35 Mereka cipta sebuah kereta idaman : Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk menghasilkan sebuah model kereta idaman OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat: Pelajar boleh a. menghasilkan bentuk /bahagian model kereta (menggunting. straw minuman. bekas pembungkusan. mewarna model kereta secara kreatif Lihat perubahan objektif.Minggu 2 MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK TARIKH MASA BILANGAN MURID KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : : : PENDIDIKAN SENI VISUAL : : Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Kereta Kereta Idaman : 19/06/2012 8. tape Rujukan: BBBM/BBB ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Fokus kepada kemahiran apa yang perlu dilaksanakan pelajar pada minggu ke-2 ini. KEPERLUAN Alat . gam.bahan buangan(straw board/bod tebal.gunting Bahan.

Kajian Masa Depan.Kad gambar Objek maujud model-model kereta mainan Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Slaid power point PROSEDUR Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. : Ketekunan dan Ketelitian ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . menjana idea.dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta dari bahan buangan Apresiasi dan Kritikan KBKK menghubungkaitan PENERAPAN NILAI : Mereka cipta mensintesis.

Langkah Set Induksi (3 minit) Isi Kandungan Memerhati dan menanalisa gambar Aktiviti Catatan Teori Kajian Sesi soal jawab : Masa Depan Guru menayangkan video klip ‘ In The Car Menjangka Factory ‘ Fungsi produk a. Mensintesis BBM : Video Langkah 2 (10 minit) Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) Sesi Apresiasi Mempamerkan hasik kerja Perlumbaan kereta Membuat refleksi bagaimana Penerangan a. Berbincang dengan pelajar mengenai inovatif reka bentuk kereta yang dihasilkan Nilai KBKK – Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Guru membawa murid kepada tajuk Mereka cipta pembelajaran. Apakah pandangan anda tentang Teori Kecerdasan tayangan tersebut Pelagai b. Guru membimbing murid menghasilkan KBKK (Kreatif) model kereta Mereka cipta b. Adakah anda berminat dengan teknik Verbal Linguistik pembuatan ini? KBKK (Kreatif) c.

penghasilkan model kereta dilakukan Verbal Linguistik BBM : Bahan maujud Aktiviti 3 (40 minit) Penerokaan Aras 2 Meneroka pelbagai bahan yang boleh Murid memilih bahan yang sesuai untuk digunakan. imbangan dan unsur ruang. Kesan tindak balas bahan yang Membanding digunakan dalam menghasilkan model kereta digunakan beza Menilai – akibat Murid mengetahui bahawa prinsip penolakan angin. bentuk dan Kelajuan yang warna penting dalam membuat model dihasilkan kereta Murid membuat model kereta dengan KBKK (Kreatif) Menjana idea a. Mencantum bahan kereta Mereka cipta b. Mewarna Menghubung kaitan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Guru memaklumkan pengkaryaan akan disambung pada minggu berikutnya. Pentingnya pemilihan bahan dan teknik yang betul. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Reka bentuk -Teknik dan alatan diguna -Perasaan mereka terhadap aktiviti KBKK (Kreatif) Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan Kesimpulan guru Penutup Guru mengaitkan tugasan murid dengan kerjasama kumpulan.Langkah 4 Refleksi Membuat refleksi berkaitan aktiviti Murid bercerita tentang .

Catatan guru pelatih Ulasan pensyarah/ guru pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

membuat apresiasi seni Lihat perubahan objektif.30 pagi 34/35 Mereka cipta sebuah kereta idaman : Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk menghasilkan sebuah model kereta idaman OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat: Pelajar boleh a. menghasilkan hiasan pada model kereta secara kreatif b. straw minuman.Minggu 3 MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK TARIKH MASA BILANGAN MURID KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : : : PENDIDIKAN SENI VISUAL : : Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Kereta Kereta Idaman : 26/06/2012 8. KEPERLUAN Alat .bahan buangan(straw board/bod tebal. gam. tape Rujukan: BBBM/BBB ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .30 hingga 9.gunting Bahan. bekas pembungkusan. Fokus kepada kemahiran apa yang perlu dilaksanakan pelajar pada minggu ke-3 ini.

Kad gambar Objek maujud model-model kereta mainan Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Slaid power point PROSEDUR Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. menjana idea.dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta dari bahan buangan Apresiasi dan Kritikan KBKK menghubungkaitan PENERAPAN NILAI : Mereka cipta mensintesis. : Ketekunan dan Ketelitian ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Kajian Masa Depan.

Langkah Set Induksi (3 minit) Isi Kandungan Memerhati dan menanalisa gambar Aktiviti Sesi soal jawab : Guru menayangkan video klip ‘ Future Car’ Catatan Teori Kajian Masa Depan Menjangka Fungsi produk a. Adakah anda berminat dengan kereta ini? Kecerdasan Pelagai c. Guru membawa murid kepada tajuk Verbal pembelajaran. Linguistik KBKK (Kreatif) Mereka cipta Mensintesis BBM : Video ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Apakah pandangan anda tentang gambar tersebut Teori b.

Murid memilih bahan yang sesuai untuk Kesan tindak balas bahan yang digunakan Membanding digunakan sebagai hiasan dalam beza menghasilkan model kereta Murid membuat hiasan pada model kereta dengan Menilai – akibat a. Berbincang dengan pelajar mengenai reka bentuk kereta yang dihasilkan b. menerangkan bahan lain yangt boleh diguna untuk membuat model kereta -polistrin -tin minuman -tanah liat c. Kelajuan yang dihasilkan KBKK (Kreatif) ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . menunjukkan gambar-gambar penghasilan model kereta KBKK (Kreatif) Mereka cipta inovatif Nilai KBKK – Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik BBM : Bahan maujud Penerokaan Aras 2 Meneroka pelbagai bahan yang boleh digunakan. Mencantum bahan penolakan angin.Langkah 2 (10 minit) Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) Sesi Apresiasi Mempamerkan hasik kerja Perlumbaan kereta Membuat refleksi bagaimana penghasilkan model kereta dilakukan Aktiviti 3 (40 minit) Penerangan a.

Pentingnya pemilihan bahan dan teknik yang betul.Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan Langkah 4 Refleksi Membuat refleksi berkaitan aktiviti Murid bercerita tentang -Teknik dan alatan diguna -Perasaan mereka terhadap aktiviti KBKK (Kreatif) Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan Kesimpulan guru Penutup Guru mengaitkan tugasan murid dengan kerjasama kumpulan. Guru memaklumkan pengkaryaan terbaik akan dipamerkan di sudut seni ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

PEMIKIRAN REFLEKTIF ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Bagi Boud et al. Walau bagaimanapun Hatton dan Smith menegaskan terdapat empat kategori bagi penulisan refleksi iaitu penulisan deskriptif. Ia juga sangat perlu diterapkan kepada guru pelatih kerana ia adalah kunci dan elemen yang penting bagi mereka yang baru mula untuk mengenali dunia pengajaran (Giovannelli. penulisan refleksi deskriptif.. Ong (2004) berpendapat penulisan berupaya memainkan peranan sebagai bahan bukti yang membolehkan guru menterjemahkan pemikirannya secara tersurat untuk diselaraskan dan mengambil tindakan susulan serta salah satu alat yang sangat efektif untuk mengaplikasikan pemikiran dan amalan refleksi adalah jurnal refleksi Melalui penulisan jurnal refleksi individu tersebut dapat menjadi lebih kritikal terhadap pengalaman atau masalah yang dihadapi dan dipertimbangkan segala kemungkinan yang akan berlaku dan berusaha mencari pelbagai alternatif bagi mengatasi situasi tersebut (Hoover. sanggup mengorbankan masa bagi memastikan masalah yang dihadapi dapat di atasi dan sentiasa menerima pandangan dari luar yang berpotensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. penulisan refleksi dialog dan penulisan refleksi kritikal. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 1994).4. komited untuk mencari jalan penyelesaian. 1991) dan melibatkan proses menyiasat dan mengenal pasti pengalaman yang telah mereka lalui. Ia juga merupakan tindakan yang bertujuan dan berhati-hati (Loughran. kepercayaan dan dasar pemikiran untuk menghasilkan integrasi antara pemahaman baru dengan pengalaman yang telah dilalui.0 PEMIKIRAN REFLEKTIF Dewey (1933) menyatakan individu yang mempraktikkan pemikiran refleksi akan sentiasa aktif dalam memikirkan masalah yang dihadapi. Pemikiran dan amalan refleksi merupakan suatu bentuk pemikiran yang sukar diterjemahkan secara eksplisit. (1985) refleksi adalah proses meneutralkan kembali segala perasaaan negatif yang menyelubungi pengalaman yang dilalui supaya satu perspektif baru dapat dihasilkan daripada pengalaman tersebut sekali gus berjaya mengubah tingkahlaku dan tindakan seseorang. Keseluruhannya. 1996). melakukan penilaian secara kritikal (Mezirow. 2011).pemikiran dan amalan refleksi merupakan suatu aktiviti kognitif yang memerlukan penglibatan aktif individu hasil daripada cetusan sesuatu pengalaman yang amat member kesan kepada dirinya dengan melibatkan pengujian tindak balas.

Model Tindakan Refleksi (Eby. beberapa model refleksi telah dikemukakan oleh para penyelidik antaranya Model Pengajaran Reflektif (Pollard dan Tann. 1999) yang bertujuan untuk membantu memfokuskan guru pelatih melaksanakan pemikiran refleksi dalam proses pengajaran serta berupaya melakukan refleksi secara lebih teliti dan kritikal.. 1990). Kajian yang dilaksanakan ini mencadangkan suatu model pemikiran refleksi yang baru hasil daripada penelitian yang dilaksanakan ke atas beberapa model refleksi dan penerapan elemen-elemen yang baru yang dirasakan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Rajah 1 berikut menjelaskan secara terperinci setiap tahap penulisan refleksi Rajah 1: Tahap Penulisan Refleksi Hatton dan Smith (1995) Namun begitu. 1998) dan Model Refleksi (McAlpine et al. hasil kajian yang dilaksanakan oleh Hatton dan Smith ke atas guru pelatih mendapati majoriti guru pelatih mempamerkan penulisan refleksi pada tahap yang paling rendah iaitu penulisan deskriptif dan diikuti pada tahap kedua. Hanya beberapa orang sahaja guru pelatih yang berupaya melaksanakan penulisan refleksi pada tahap yang ketiga dan keempat. Oleh yang demikian.

4. Permasalahan-permasalahan yang boleh menganggu matlamat kesarjanaan pengajaran sains dikenalpasti dan diselesaikan secara sistematik melibatkan langkah-langkah yang berkitar.1 Model Pemikiran Refleksi ini mengandungi beberapa komponen sebagaimana rajah 2 berikut: Model Pemikiran Refleksi merupakan suatu model refleksi yang berkitar dan menjelaskan dengan terperinci panduan bagaimana guru pelatih sains menangani sesuatu masalah yang telah dikenalpasti melalui usaha pemantauan mereka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Universiti Teknologi Malaysia.2 Refleksi Rancangan Pengajaran Harian : ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 4. Sumber: ‘Kepentingan Pemikiran dan Amalan Refleksi Dalam Pengajaran Sains di Kawasan Luar Bandar’.berkesan dalam meningkatkan keupayaan guru pelatih sains melaksanakan pemikiran dan amalan refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di kawasan luar bandar. Langkah-langkah ini dilaksanakan oleh guru pelatih sains untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekaligus mempertingkatkan pemikiran dan amalan guru pelatih sains ke tahap yang lebih kritikal. Norhaniza Ibrahim dan rakan-rakan .

Saya patut menjaga hati pelajar saya yang miskin. Yang penting ialah kita harus bersyukur mempunyai tempat tinggal berbanding dengan orang di Bosnia atau Somalia. Saya telah menggunakan peta yang menunjukkan kedudukan Bosnia dan Malaysia. Saya sungguh puas hati.Contoh Refleksi REFLEKSI Pelajar A: Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini sangat memuaskan. yang tinggal di rumah yang tidak mempunyai bekalan air. Saya berasa puas hati dengan pelajaran hari ini. Apa yang perlu ialah air itu perlu dimasak. Saya akan menggunakan teknik bercerita untuk menyampaikan pelajaran pada masa akan datang. REFLEKSI Pelajar B: Saya dapati pengajaran saya hari ini baik. Saya minta pelajar-pelajar nyatakan bagaimana kita boleh sampai di sana. dan airnya dingin. Namun begitu. Status Lemah Lemah Lemah Sangat Baik . saya dapati saya seharusnya lebih peka terhadap latar belakang pelajar saya. Saya seharusnya menyatakan juga dalam pengajaran saya bahawa banyak kebaikan mengambil atau menggunakan air telaga bukan kerana murah. Pelajar-pelajar saya dapat menyempurnakan latihan dan tugasan yang diberi. Hari ini saya telah menggunakan alat-alat bantu mengajar yang berwarna-warni. Saya dapati murid-murid saya sungguh seronok dan dapat memberi respon yang baik dengan menjawab soalan-soalan yang saya kemukakan. Adalah lebih baik jika saya menyatakan apabila saya pulang ke kampung saya lebih suka mandi air telaga di rumah nenek saya. Semuanya adalah betul belaka REFLEKSI Pelajar C: Saya telah mengajar tajuk ‘Bentuk Muka Bumi’ Tahun 5 Kuning. dan memberi pendapat jika Malaysia seperti Bosnia. REFLEKSI Pelajar D: Saya dapati pengajaran pada hari ini dijalankan seperti yang dirancang. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Saya berasa puas hati dengan pelajaran hari ini.

3. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan denganpensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkatkan tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalisme khususnya dalam tatacara mengendali masalah dan prosedur menanganinya iv. ii. menyimpan catatan refleksi penglibatkannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya. iii. 4. 4.3 i. v. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan tindakan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri. iv.3. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa. iii. Konsep Jurnal merupakan satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa atau masalah yang perlu diberi penekanan oleh pelajar terutama dalam usaha membentuk keyakinan diri dan kemahiran menyelesaikan masalah.4.3 4. menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci. Garis Panduan Pelajar diwajibkan menulis dan menyimpan jurnal sepanjang tempoh praktikum. masalah.1 Pemikiran reflektif melalui penulisan jurnal. mengandungi pandangan. vi. vii. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .3. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum.Melalui penulisan jurnal pelajar berpeluang merenung. cadangan dan tindakan susulan.2 Objektif Melalui penulisan jurnal diharapkan pelajar dapat: i. ii.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan . terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat. masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan. Isu / Masalah Pada minggu kelima ini. Di samping itu.setiap masalah. Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincangan. saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang saya telah rancangkan. 2. c. Cadangan Untuk Memperbaiki a. saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. b. khususnya objektif yang akhir dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan. Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama. d. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan. 4. Hal ini menimbulkan masalah bagi saya untuk mencapai objektif. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain.4 Contoh penulisan jurnal Minggu 4 Tarikh : 11/7/2012 hingga 15/7/2012 1.3. 3. Terdapat aktiviti yang telah dirancang tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa. saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja akan dibentangkan .

Tempoh Masa Saya akan cuba mengatasi masalah ini secepat mungkin . “routines and procedures… offer security. Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. “Most behavior problems in the classroom are caused by the teacher’s failure to teach students how to follow procedures. aktiviti perhimpunan sekolah mengambil masa yang agak lama sehingga menjejaskan masa belajar. bergerak dari tempat duduk serta bertingkah laku yang mengganggukan. Petikan pendapat/pandangan tokoh: Isu : Tingkah laku melampau/sifat kenakalan ini tidak boleh dibenarkan kerana menjejas pengajaran pembelajaran. Penilaian Kejayaan Saya akan meminta kerjasama pensyarah maktab dan rakan pembimbing untuk memberi penilaian tentang kejayaan saya di samping meminta pandangan dari rakan lain yang mengajar kumpulan pelajar saya ini. Mengikut Wong (1998) pelajar mengambil masa 2 hingga 3 minit ini untuk bercakap. saya akan memikirkan objektif-objektif dan aktivitiaktiviti yang sesuai dengan masa yang diperuntukkan. Biasanya pada hari Isnin. Wong (1998) kebanyakan masalah tingkah laku disebabkan oleh guru sendiri. 6. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu objektif-objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya. Menurut Harry K. Tindakan Susulan Semasa membuat rancangan persediaan mengajar. Dalam pada itu Wong (1998) turut menjelaskan bahawa prosedur dan rutin akan memberi keyakinan kepada pelajar kerana mereka tahu apa yang perlu dilakukan pada setiap masa. Jadi saya perlu bersedia dengan plan B bagi mengelakkan masalah pengurusan masa yang kucar kacir.4. Students cannot get down to the ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 5.” Gangguan daripada kebisingan kelas amat ketara semasa pertukaran waktu mengajar.

Beliau juga menjelaskan bahawa terdapat bias gender dalam pembelajaran bahasa asing. They want to discuss things which are of personal interest or which are of direct relevance to their situation. “Pupils want to learn quickly. they want to see ‘results’ in that they are able to use the language in a meaningful way as a reward for the learning effort put in. Clerehugh. how to get to work. that is.serious business of learning unless they feel secure in the classroom. UK telah melaksanakan satu kajian tindakan ke atas pengajaran bahasa asing moden. It is not usual to hear a group ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . They want instruction and guidance on all the how-to’s in the classroom—how to head a paper. how to turn on the computer. Di UK murid-murid lelaki akan suka mempelajari bahasa Jerman kerana ia lebih bersifat kejantanan sedangkan murid-murid perempuan suka pada bahasa Spanyol kerana ia lebih romantik. Yvonne. how to…” Isu: Murid-murid yang bising bukan sahaja tidak dapat menguasai kemahiran yang diajar tetapi murid-murid lain juga terjejas dan ini berlaku tidak adil kepada semua murid-murid yang lain. Dalam kertas kajiannya yang bertajuk “ICT as a Motivator for Disaffected Pupils?” Beliau mendapati penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran seperti penggunaan “Powerpoint” memang boleh mengurangkan “pupil disaffection”. (2000) dari Notre Dame High School. Clerehugh ( 2000 ) mendapati kerelevanan dan penggunaan sesuatu bahasa dalam situasi kehidupan pelajar adalah penting . how to sharpen a pencil. Perbezaan minat ini mungkin dapat menerangkan pencapaian dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris di Malaysia. how to ask for help. J. Norwich.

menarik perhatian pelajar melalui mod pendengaran aktif . Buat tinjauan literatur berkaitan pengajaran dan pembelajaran atau buat refleksi tentang cadangan yang ingin diambil berasaskan soalan-soalan berikut: ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .” mengatakan bahawa strategi pembacaan bersama (shared reading strategies) boleh menangani isu “pupil disaffection” dalam bilik darjah. and if they have no real desire to communicate on a given topic they may naturally become disengaged with the subject.of fourteen year olds discussing the time they get up.” Isu : Pelajar bising di dalam kelas Linda Ashton (1996) dari James Cook University dalam artikelnya “Shared Reading Strategies In Secondary Art Classes: An Opportunity For Reflective Practice. Model ini adalah suatu pendekatan Fokuskan kepada pengalaman yang direfleks dengan menurunkan isi-isi pemikiran dalam bentuk tulisan. Dengan ini pelajar akan hilang minat belajar dan keinginan untuk belajar berkurang. Masalah kebisingan kelas adalah disebabkan oleh ketidakselarasan masa pengajaran dengan isi kandungan yang ingin disampaikan.memberi ulasan dan ringkasan dengan cepat serta petunjuk pemahaman . get dressed or clean their teeth. Model disiplin Marlene and Lee Canter adalah berasaskan ribuan jam penyelidikan dengan memerhati guru dalam bilik darjah. Canter model of Assertive Discipline (2002).memberi sokongan kepada pelajar yang mungkin bermasalah ingkah laku kerana menghadapi masalah membaca Berdasarkan prosedur yang diyatakan dalam “California Standards for the Teaching Profession” masa yang digunakan dalam kelas perlu berkesan dan dioptimumkan sepenuhnya. . Apabila masa pengajaran dirancang sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar. Beliau menyenaraikan langkah-langkah dalam strategi ini seperti di bawah: . maka masa pembelajaran dapat menghabiskan isi kandungan yang ingin disampaikan.mereka permainan apabila berkongsi bacaan teks.

You can’t enforce the rule with one student-and let it go with another. 2. There are no exceptions to this requirement. Ketepatan masa juga bermakna seseorang guru hendaklah mengikut jadual pengajaran dan tidak dibenarkan meninggalkan kelasnya atau pun kawasan sekolah. Rules must be enforced with the consistency of the second hand one a clock.” PERATURAN TETAP GURU Kehadiran Bertugas: 1. 4. “Once you make a rule. mereka perlu menghubungi pihak sekolah. masa sampai dan menurunkan tanda tangan. 2/81 yang bertarikh 12 September 1981 menyebut bahawa semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . kakitangan dan para pelajar. 4. Bagaimanapun. guru bertugas harian perlu hadir di sekolah kira-kira pukul 7. you must enforce it-always. Sekiranya tidak dapat menghadirkan diri di sekolah kerana kecemasan atau jatuh sakit dan kemalangan. ketika memasuki bilik darjah untuk mengajar dan masa menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah. Peraturan ketepatan masa dikenakan kepada semua guru. Semua guru dan kakitangan hendaklah menandatangani buku kedatangan sebaik sahaja tiba di sekolah dengan mencatatkan nama. 3.00 pagi. 2. Adalah menjadi tanggungjawab para guru untuk mengamalkan ketepatan masa itu sepanjang waktu bertugas di sekolah. kakitangan sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit sebelum sekolah bermula. 3. You can’t call students on the rule one day and overlook it the next. Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kepatuhan Tugas: 1. Mereka juga dikehendaki mengemukakan sijil sakit kepada Guru Besar apabila kembali bertugas semula. Guru dan kakitangan tidak dibenar meninggalkan kawasan sekolah dengan tidak mendapat keizinan Guru Besar terlebih dahulu. semasa datang dan balik dari sekolah. It is mandatory.Bagaimanakah ini berkait dengan amalan saya? Apakah prinisip pengajaran dan pembelajaran yang terlibat? Apakah yang saya boleh ubah dalam hal ini? Apakah akan berlaku jika saya melakukannya? Isu : Kawalan disiplin pelajar Menurut Canter (2002) seseorang guru tidak boleh berkompromi dengan penguasaan peraturan dalam apa jua. Mereka yang datang lewat hendaklah berjumpa dengan Guru Besar dengan memberi sebab musabab kelewatan itu.

Buku Rekod Mengajar yang telah siap diisi untuk minggu berikutnya hendaklah diserahkan kepada Guru Besar. 2. Guru hendaklah menunjukkan sikap profesional dan budaya kerja yang bermutu tinggi. Pengajaran itu mesti diisikan dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada pelajar. Perhubungan Guru Dengan Pelajar: 1. menyediakan alat bantuan mengajar dan memeriksa buku latihan pelajar. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 3. 4. bercuti panjang dan juga pada akhir tahun sekiranya Guru Besar memerlukan agar dia berbuat demikian. melaksanakan tugas yang dipertang-gungjawabkan di samping memberi sumbangan bakti dan bantuan yang diperlukan bagi menjayakan upacara tersebut. Kes-kes pelanggaran disiplin yang serius hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar atau guru disiplin. 6. 7. 5. Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu untuk menggantikan guru yang tidak hadir. Tugas Akademik Guru: 1. buku kerja dan lain-lain latihan diperiksa dengan penuh teliti. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah semasa mengajar kecuali dengan mendapat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dahulu. Kerja rumah hendaklah diberikan kepada pelajar berdasarkan garis panduan yang diberikan oleh Guru Besar atau guru kanan masing-masing. Sebarang kesulitan yang berbangkit disebabkan oleh ketiadaan guru pengawas adalah tanggungjawab guru itu sendiri. Kesalahan yang berat sahaja hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar untuk mendapat keputusan bagi pelaksanaan yang berkesan. Dalam Buku Rekod Mengajar itu mesti mengandungi salinan jadual waktu persendirian termasuk analisisnya. Ketua jabatan atau guru kanan mata pelajaran diberi kuasa untuk menyemak dan menentukan bahawa buku rampaian. Mereka juga boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh pihak sekolah. Hari Penyampaian Hadiah. 3. terluang/rehat di sekolah adalah dikira masa bekerja. Buku Ringkasan Mengajar: 1. Pada tiap-tiap hari hujung minggu. Tindakan segera perlulah diambil terhadap sebarang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pelajar. 2. Mereka perlu memahami masalah pelajar.5. menulis buku ringkasan mengajar. Tiap-tiap guru adalah bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan disiplin. Biasanya guru mempunyai waktu untuk mengajar sebagaimana yang ditetapkan dalam jadual waktu masing-masing. salinan sukatan pelajaran. 6. 3. mesti menghadirkan diri. Disiplin pelajar adalah menjadi tanggungjawab semua guru. 2. Buku Rekod Mengajar adalah menjadi hak milik sekolah dan perlu diserahkan ke pejabat apabila guru itu bertukar. Guru yang ditugaskan sebagai guru ganti hendaklah mengisi waktu itu dengan pelajaran yang difikirkan perlu dan ini merupakan juga tugas rasmi guru itu. Peraturan ini hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa Guru untuk mengawasi para pelajar. Mereka juga boleh mengadakan pertemuan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Perkara-perkara tatatertib yang dianggap berat adalah seperti menganggotai pertubuhan haram. Guru perlu mempunyai hubungan mesra dengan semua pelajar dan sentiasa bermuka manis. Waktu tidak mengajar. Pemeriksaan buku tidak boleh dilakukan semasa mengajar di dalam kelas kecuali guru itu mengawasi kerja pelajar di meja pelajar itu sendiri. salinan kertas soalan peperiksaan dan keputusan peperiksaan bagi tiap-tiap kelas yang diajar oleh guru itu. Mereka perlu membuat persediaan mengajar seperti membaca buku tambahan. 8. Kementerian Pendidikan telah menetapkan peraturan mengenai pengisian Buku Rekod Mengajar. 7. Para guru yang telah ditetapkan untuk mengawasi kegiatan ko-kurikulum. Semua kerja rumah hendaklah diperiksa dengan teliti. Kehadiran semua guru adalah wajib semasa kegiatan dan upacara rasmi sekolah seperti Hari Sukan Tahunan. 4.

Guru yang mengajar dalam kelas hendaklah mengawal disiplin pelajar-pelajarnya. menghisap rokok dan mengambil dadah. Pelawat atau jurujual hanya boleh berjumpa dengan guru sekiranya mereka mendapat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dulu. Kutipan Wang: 1. Potongan rambut tidak boleh melebihi kolar baju bagi guru lelaki.membawa senjata merbahaya dengan tujuan jahat. Para guru hendaklah menunjukkan teladan. Kenyataan Akhbar: 1. Lawatan: 1. 5. mengancam keselamatan orang lain serta melanggar peraturan sekolah. mencuri. memukul guru. guru tersebut hendaklah melaporkannya kepada guru bertugas harian atau penolong kanan dengan segera. Potongan Rambut: 1. Pembukaan akaun bank adalah perlu jika wang yang berkenaan itu dianggap besar jumlahnya ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 6. Surat Rasmi: 1. dan sekolah. pelajar. Sebarang lawatan yang dilakukan oleh persatuan dan kelab hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri. Guru penasihat yang dilantik untuk mengawas perjalanan persatuan dan kelab perlu mengawasi hal ini. Untuk lawatan ke luar negeri. borang permohonan hendaklah dikirim ke Jabatan Pendidikan Negeri melalui Guru Besar. 2. 7. Mereka tidak dibenarkan memakai selipar dan baju T walaupun pada waktu petang semasa berada di sekolah. sikap dan perwatakan yang sesuai untuk dihormati dan dipandang tinggi oleh pelajar. Mereka perlu menentukan bahawa wang yang dipungut itu tidak disalahgunakan oleh persatuan dan kelab. Rambut perlu diurus dan kelihatan kemas. berjudi. 3. membantah hukuman guru. Guru hendaklah kelihatan kemas dengan memakai pakaian yang sesuai semasa bertugas di sekolah. Pakaian formal mesti dipakai semasa upacara rasmi sekolah. bersifat bongkak dan menghina guru atau Guru Besar. Perbincangan antara pelajar dan guru dengan pelawat atau jurujual hanya boleh dibuat di dalam bilik guru sahaja. Jika terdapat pelajarnya yang sakit atau ditimpa kemalangan. 2. meminum minuman keras dalam kawasan sekolah. 2. Jangan benarkan pelawat termasuk jurujual berjumpa dengan pelajar di dalam bilik darjah atau makmal. 2. 3. guru. Surat itu mesti dikirim sekurang-kurangnya lima minggu sebelum lawatan dilakukan. Pakaian: 1. merosakkan harta sendiri. Guru adalah dilarang daripada membuat kenyataan akhbar walaupun bertindak atas nama Guru Besar atau pihak sekolah. Pelawat: 1. Semua surat rasmi yang hendak dihantar keluar dari sekolah sama ada dari guru atau dari persatuan dan kelas hendaklah dikirim melalui Guru Besar. Pelajar juga dilarang menulis kepada akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah.

3. 1. Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain .4 Bertekad dan Beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah.1 Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan. 3. memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2. SIAPA ANDA DALAM PENGURUSAN SEKOLAH 1. berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Sekolah.1 Guru dan Staf Sokongan pendokong pelaksanaan KPM yang perlu membaca.4 Semua urusan peribadi guru (tidak melebihi 4 jam) hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan yang dibenarkan mengikut surat pekeliling dengan mendapatkan kelulusan Pengetua.2 Guru / staf sokongan yang telah mendapat kelulusan keluar dalam Borang Kebenaran Keluar / surat arahan / arahan tindakan perlu menulis nama dan tandatangan di dalam Buku Rekod Kakitangan Keluar Waktu Bertugas. 3. 2. 1. 1.2 Bersama memahami.5 Waktu bekerja semua staf sokongan hendaklah mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam seperti surat pekeliling yang sedang berkuatkuasa.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah. 1. Objektif Kementerian Pelajaran. di pejabat.5 Meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi dalam menjalankan tugas. 2. 2. sekiranya tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah. 1. MENGURUS WAKTU KELUAR SEMASA BERTUGAS 3.7 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip etika perkhidmatan cemerlang.PANDUAN AM PERLAKSANAAN DASAR ORGANISASI 1. Matlamat dan Objektif Sekolah.1 Guru dan staf sokongan dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah atas tugas rasmi atau arahan bertulis daripada Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah dengan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua/Guru Penolong Kanan. 1.3 Guru hendaklah memberitahu secara SMS kepada Pengetua dan salinan kepada pengurus Jadual Waktu.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. MENGURUS WAKTU DATANG DAN BALIK 2. Misi.3 Guru / staf sokongan perlu menyediakan arahan kerja secara bertulis kepada pengganti untuk tindakan sepanjang tempoh tugasan yang perlu diselesaikan semasa meninggalkan waktu bertugas di sekolah. 2.6 Semua guru adalah guru disiplin dan guru pembimbing.

5. 5.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih (GST) dan Guru Kontrak (GSTT). 4. 4.2 Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan.1. 5.2.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.2.1.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja / pejabat 4.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.1 Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh (7) hari boleh diambil oleh guru dalam satu tahun kalendar mengikut keperluan sendiri yang tidak bertentangan dengan kepentingan perkhidmatan. guru-guru diingatkan bahawa tindakan enggan mematuhi syarat-syarat tersebut adalah dianggap melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79 (1) dan subseksyen 132 (g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50.1. guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. 4.3.000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya sekali. 5.2. MENGURUS CUTI 5.4 Guru / staf sokongan dikehendaki mendapatkan laporan atau maklumbalas daripada pengganti atas kerja-kerja yang telah diselesaikan sepanjang tempoh meninggalkan waktu bertugas di sekolah.2.2.1 Penjawat Awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab `D‟ seperti berikut:4.2.1.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.2 Cuti Rehat Khas (CRK) 5. 4.2 Tidak menjejaskan kepentingan sebagai penjawat awam.3 Cuti Sakit ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .2.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993.1.5 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan (rujuk Perintah Am (ix) Bab C) 5.2 Dibenarkan dengan mematuhi syarat-syarat berikut:4. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cutisesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat setelah dibuat pertimbangan tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan pembelajaran dan pengajaran di sekolah.5 Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula. 3. MENGURUS KEBENARAN MELAKUKAN KERJA LUAR 4. 5. 5.

6 Cuti Tanpa Rekod 5.4 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu.1 Semua guru / staf sokongan yang hendak melawat keluar negara mesti mendapat kelulusan cuti rehat / CRK (jika guru pada tempoh masa cuti penggal dianggap dalam bercuti). cuti latihan pasukan sukarela. sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur.3. anak-anak. 6. Pengiraan cuti adalah termasuk hari rehat dan kelepasan am. mesyuarat persatuan ikhtisas.6.2 Sijil Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak dibenarkan melebihi 14 hari dalam setahun.4 Cuti Urusan Keluar Negara 5. Pengiraanya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. 6. kemeja sukan.5 Cuti Khas .6.5. 6.7. 6. baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru perempuan. Kemeja T.3.1 Guru hendaklah berpakaian kemas. 5. latihan syarikat kerjasama (koperasi). kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. 5. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .4.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat 5.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.2 Pakaian berbentuk seluar. menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan / persatuan.Isteri bersalin 5.5. mengambil bahagian sukan. ibu dan bapa kandung.1 Penjawat awam dibenarkan mengambil cuti tanpa rekod kerana urusan kematian keluarga terdekat selama tiga (3) hari. 5. 5.3 Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran untuk dibuat tindakan selanjutnya oleh panel perubatan kakitangan awam. Kelulusannya tertakhluk kepada kepentingan perkhidmatan.1 Sijil Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor kerajaan dan swasta boleh diterima untuk kelulusan mengambil cuti kerana sakit dengan syarat tidak melebihi dua hari berturut-turut. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri. baju trek. PAKAIAN BERTUGAS RASMI 6. guru perempuan juga dikehendaki memakai sepatu (kasut sarung/bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi. 5. Sila isikan borang permohonan Keluar Negara yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh lawatan keluar negara. 6.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai : 6.1 Penjawat awam dibenarkan mengambil cuti tanpa rekod untuk tujuan cuti gantian kerana bekerja lebih masa.5 Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis.3. 6. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan kelulusannya tertakhluk kepada kepentingan perkhidmatan.1 Anggota perkhidmatan awam lelaki diberikan tujuh (7) hari sebagai cuti khas isteri bersalin untuk mengurus isteri semasa bersalin. tugas khas perubatan. 5.1 Guru perempuan:seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. menduduki peperiksaan.

akauntabiliti dan penuh rasa tanggungjawab. 7. Masa tersebut hendaklah dianggap „non-teaching period‟ dan bukannya „free period‟. PEMAKAIAN TANDA NAMA 7. kemeja T. kemeja sukan.1 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas atau membuat tugasan pemantauan atau rondaan. dikehendaki menyediakan minit curai (borang khas disediakan) yang dikemukakan terus kepada Pengetua. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN 9. lampu. air-cond dan peralatan elektrik dipadamkan dan semua pintu dikunci. 8.6. 10. 8. 8. kokurikulum. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar atau membawa pelajar berada di bilik guru.5 Guru yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer. sukan dan apaapa bidang pentadbiran yang berkaitan dengannya. 10.1 Jika guru memerlukan bantuan dalam hal perjawatan sila berhubung dengan Pembantu Tadbir Perkhidmatan atau Ketua Pembantu Tadbir atau Penolong Kanan Pentadbiran atau Pengetua mengikut kesesuaian. KEMUDAHAN BILIK GURU 8.4 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab bersama.6. 9.2 Guru lelaki: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. 8. BIDANG TUGAS GURU 10.2 Jika guru memerlukan bantuan dalam bidang pengurusan perkhidmatan profesional contohnya dalam P&P sila berhubung dengan Ketua Panitia atau Guru Kanan Mata Pelajaran atau Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan atau Pengetua mengikut kesesuaian. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.2 Jika guru diperlukan menghadiri kursus / latihan / mesyuarat/taklimat anjuran Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah atau sekolah hendaklah tidak menguzurkan diri kerana didalamnya mengandungi program-program peningkatan kemahiran kerjaya. 9. Nama guru yang ditugaskan oleh Pentadbir sekolah tidak boleh diwakilkan tanpa merujuk kepada Pengetua. 10.1 Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan.1 Bidang tugas guru di sekolah adalah mencapai matlamat KPI untuk memberikan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti yang menyeluruh merangkumi bidang tugas pengurusan kurikulum. Tugas rutin pembersihan dan mengawal keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru boleh dilaksanakan mengikut sistem bergilir di bawah pengelolaan AJK Kelab Keluarga Sekolah. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi. Apa-apa aktiviti di bilik guru hendaklah di atas kepentingan perkhidmatan dan aktiviti berunsurkan kepentingan peribadi tidak dibenarkan sama sekali.3 Guru yang dihantar mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar. kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. baju trek atau jersi. 8. pengurusan sahsiah murid /HEM.2 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana kerja yang selesa dan dilarang mengganggu ketenteraman orang lain.

11. 11. seminar atau seumpamanya. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua/Guru Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran setiap hujung minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani. 12.3 Guru Tingkatan (Akademik) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri. 12. 13.2 Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal/bengkel dan lain-lain.2 Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan HEM. 13.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam mengurus keselamatan harta benda sekolah. apabila balik ke sekolah hendaklah menyediakan persediaan menjalankan “In house Training” kepada guru yang kertas cadangannya dikemukakan terus kepada Pengetua untuk dimaklumkan kepada pihak-pihak berkenaan mengenai tarikh dan masa pelaksanaannya. 13. Guru bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan. kemas dan ditanda pada setiap hari oleh guru tingkatan pada perhimpunan pagi atau tengahari.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan. JADUAL WAKTU MENGAJAR 12.1 Setiap guru tingkatan akan diberi sebuah buku kedatangan pelajar.4 Guru yang dihantar mewakili sekolah ke sesuatu kursus. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 13. 10.6 Guru tidak dibenarkan membawa keluar/balik Buku Jadual Kedatangan Pelajar.5 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru yang bertanggungjawab. 13. Penyelaras Tingkatan bertanggungjawab menandanya. Sekiranya guru tingkatan tidak hadir. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR 13.2 Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran. 10. hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar bagi kegunanaan pengganti dan salinan makluman diserahkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. 14.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah. BUKU REKOD MENGAJAR 11. Buku Kedatangan Pelajar hendaklah dihantar ke pejabat selewat-lewatnya pada masa kedua. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti. 11. 12.4 Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang – seli dalam satu minggu. kemas dan lengkap.3 Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat. 13.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan untuk urusan guru pengganti. 14. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH 14. ibu bapa hendaklah dihubungi secara bertulis.2 Guru yang bercuti.

makmal bahasa dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing. Satu salinan borang berkenaan dan surat litup (cover letter) hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan.3.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua/Guru Penolong Kanan terlebih dahulu.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil tindakan. maka guru itu hendaklah : 17. jika salinan asal sila minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat. URUSAN DENGAN JPN/PPD 18. 20 TEMPAHAN PEROLEHAN / PEMBELIAN BARANG 20. 15.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua/wakilnya.3.4(15) berkuatkuasa mulai 29 Oktober 2010 iaitu pegawai yang diberi kuasa bagi mengisi ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.1 Guru dan staf sokongan tidak digalakkan pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat demikian. 18. 17. 17 SURAT YANG DITERIMA 17. surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan. 17.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Pengetua. 16.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaan.3 Semua guru. 19. SURAT MENYURAT 16.1 Semua guru bertanggungjawab mengurus kebersihan sekolah. 15.1 Setiap tempahan perolehan / pembelian barang keperluan sekolah mesti mematuhi AP 11 di bawah surat kuasa KP(SEM)1067/I/A/I-I-Jld. PELAWAT / JURUJUAL 19. maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap diisi hendaklah disediakan surat litup/iringan (cover letter) yang boleh didapati di pejabat sekolah.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas (bengkel/bilik kaunseling/makmal sains.15. 17.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. staf sokongan dan pelajar hendaklah bekerjasama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah.1 Semua surat rasmi yang menggunakan ‟letter-head‟ sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan. Alatalat membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik. KEBERSIHAN 15. Adalah tidak wajar borang berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat litup (cover letter) dari sekolah walaupun dihantar dengan serah tangan.

perlu mengemukakan surat pemberitahuan alasan ketidakhadiran kepada Pengetua. 24. seluar trek dan selipar tidak dibenarkan.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua upacara / majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman. 22. 23. satu pasukan kelab beruniform dan satu kelab/persatuan permainan dan sukan. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 21. 20.2 Pesanan Tempatan (AP102) a) Penyedia – PT(Kew.) /KPT(P/O) c) Pelulus – Pengetua 20. MESYUARAT GURU 22.3 Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku.1 Setiap guru penolong mendapat tauliah lantikan daripada Pengetua untuk menjadi Penasihat kepada satu pasukan kelab/persatuan ikhtisas. Selepas itu PPS akan berhubung dengan pegawai penyedia yang telah membuat tempahan perolehan /pembelian barangan berkenaan untuk menyerahkan bekalan perolehan.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja. Kedatangan guru ke mesyuarat adalah diwajibkan. Dokumen rekod pembelian /perolehan barang yang telah disempurnakan kemudiannya hendaklah diserahkan kepada Pegawai Aset untuk disimpan bagi tujuan pengauditan.) /GPK(Pentadbiran) /GPK(HEM) /GPK(Koku) b) Penyemak – KPT(Kew. Lagu Sekolah dan Lagu Bahasa Jiwa Bangsa atau satu lagu patriotik pilihan. 23. 21. Lagu Negeri.)/KPT(P/O) b) Pelulus – Pengetua 20.4 Barang perolehan atau pembelian yang telah diterima hendaklah direkodkan serta merta ke dalam buku bekalan pejabat atau buku inventori atau Kad Harta Modal.2 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher.21.2 Guru yang tidak dapat hadir.1 Nota Minta (AP177) a) Penyedia – Ketua Panitia /Ketua Bidang /PT(P/O) /PT(Kew. 20. KEGIATAN PENASIHATAN BIDANG KOKURIKULUM DAN SUKAN 24. 21.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan. 22. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.1. UPACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN 23.) /PT(P/O) /KPT(Kew.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia/Setiausaha Jawatankuasa. 22.2 Nota Minta yang telah disediakan oleh pegawai yang diberi kuasa perlu dihantar kepada pegawai penyemak dan seterusnya dihantar untuk diluluskan oleh Pengetua. Berpakaian kemeja T.1. 20. Tugas ini adalah tugas resmi dan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .3 Pegawai Pengurusan Stor (PPS) di Pejabat Sekolah yang telah diberi tanggungjawab untuk menerima dan menandatangani invois /nota penghantaran serta membuat semakan untuk memastikan item barangan yang diterima adalah betul.1 Pengetua akan memanggil guru-guru bermesyuarat dari semasa ke semasa.

1 Ketua Panitia atau ketua unit bertanggungjawab menguruskan Buku Bekalan Pejabat / Inventori / Harta Modal dan memastikan maklumat dikemaskini.2 Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah. 29. status sosial. sosio ekonomi. 28. 26. supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi. guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi Buku Rekod Peminjaman di pejabat.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab Keluarga Sekolah dan dikehendaki membayar yuran yang diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan Kelab Keluarga Sekolah 26.2 Semua guru juga secara automatik menjadi ahli PIBG sekolah. hendaklah dijalankan dengan teratur mengikut surat pekeliling dan arahan dalaman yang ditetapkan. 28. 27. 27. 31. 30.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat.(setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta merta).2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.2 Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok dan direkodkan. KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG) 26. guru hendaklah menyimpannya di dalam fail khas. badan beruniform dan sukan dengan merakam kehadiran di pejabat sekolah. 28.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa mesyuarat.1 Pengunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 25. Guru atau staf sekolah tidak dibenar mengguna telefon sekolah untuk urusan peribadi.3 Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik. 30. BUKU BEKALAN PEJABAT / INVENTORI / HARTA MODAL 31. tepat dan lengkap. TELEFON 29.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum.2 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini. KUNCI 30. 24. 28.25.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantikannya. 29. 25. kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah. PENGUNAAN ALAT-ALAT 28.1 Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata. ARAHAN DAN PEKELILING 27. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT 25.2 Semua guru wajib hadir untuk mengendalikan kegiatan kelab/persatuan kokurikulum.

Beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengawal pelajar agar dapat mematuhi peraturan dapat dilakukan. Seperti yang sedia maklum. laissez-faire dan benovilant equalvilant. Sebarang penggunaan yang menyalahi peraturan dan etika akan diambil tindakan yang boleh mengakibatkan pegawai dikemukakan tuduhan melakukan salahlaku oleh Lembaga Tatatertib.0 Pengenalan Sekolah merupakan institusi yang memerlukan dasar disiplin yang kukuh.31. Dengan penyelesaian yang baik akan menunjukkan kewibawaan pihak sekolah dalam mengatasi masalah perlanggaran peraturan ini. Guru Besar dan guru memerlukan kuasa untuk mengamal dan melaksanakan dasar displin itu. Kuasa dan kewibawaan ini diperturunkan melalui peraturan-peraturan mengenai disiplin. 32. Guru Besar dan guru-guru hendaklah mencari jalan terbaik agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan bukannya bertujuan untuk menyusahkan pelajar. KOMPUTER RIBA/LCD PROJEKTOR 32. Dalam usaha mewujudkan satu sistem disiplin yang mantap. Kepemimpinan yang tegas. 32.2 Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untuk P & P sebagaimana objektif penggunaannya.1 Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD projektor hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh oleh Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran. Guru Besar atau pihak pentadbir boleh memainkan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Antara langkah-langkahnya ialah:1. demokratik. Masalah disiplin yang berlaku di sekolah dianggap oleh masyarakat sebagai satu daripada tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh pihak sekolah bagi mengatasinya. Garis Panduan Am Peraturan Sekolah 1.2 Pegawai Aset akan mengumpul dan membuat semakan Buku Bekalan Pejabat / Inventori / Harta Modal ini dari semasa ke semasa dan menghantar ke pejabat pada setengah tahun dan hujung tahun untuk mendapatkan tandatangan pengesahan daripada Pengetua. Guru Besar. maka pihak pentadbir. stail kepemimpinan terbahagi kepada empat jenis iaitu autokratik. Oleh itu pihak pentadbir. Segala tindakan dan tingkahlaku pentadbir. Seboleh-bolehnya Guru Besar dan guru-guru yang terlibat dengan perjalanan peraturan di sesebuah sekolah haruslah sentiasa peka akan wujudnya peraturan-peraturan berkenaan dan seterusnya mengambil kira kandungan peraturanperaturan tersebut semasa menjalankan tugas mereka. guru-guru dan pelajar sewaktu di sekolah haruslah bersempadankan atau mematuhi peraturan-peraturan ini.

Contoh 1 Pada dasarnya peraturan sekolah boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A – Pembinaan jati diri selaras dengan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Usaha pembentukan nilai murni ini adalah penting bagi para pelajar untuk menhadapi situasi yang sebenar dalam alam kehidupan sebenar. Tujuan peraturan ini dibuat adalah bagi mengawal tingkahlaku dan melicinkan perjalanan hidup warga sekolah supaya proses pembentukan jati diri dan pendidikan berjalan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Ini bertujuan untuk murid merasa peraturan yang dikenakan mestilah diikuti dan bukannya sebagai satu hukuman. kawalan-kawalan dan arahan secara insaf dan bertanggungjawab. Apabila terdapat gangguan yang tidak diingini berlaku ianya akan menyebabkan sistem pendidikan yang dirancang tidak dapat dijalankan dengan teratur dan secara tidak langsung ianya juga membantutkan usaha pembentukan nilai-nilai murni. Melahirkan suasana disiplin sekolah yang sempurna untuk melicin dan menjamin kejayaan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Melatih pelajar-pelajar menerima dan mematuhi undang-undang. keharmonian dan kelicinan perjalanan aktiviti-aktiviti dalam masyarakat atau sekolah.Pengurusan masa Bahagian A Tujuan:1. Bimbingan dan kaunseling Kaunselor boleh memainkan peranannya dengan memberi maklumat dan juga garis panduan mengenai peraturan sekolah. Bentuk tindakan yang diambil boleh merupakan nasihat. peraturan-peraturan.peranan dengan menggunakan stail yang sedia ada untuk mengawal pelajar agar mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tugas kaunselor ialah untuk memberi penjelasan mengapa peraturan yang ditetapkan harus dipatuhi oleh pelajar.0 Peraturan-Peraturan Sekolah Peraturan sekolah merupakan satu persetujuan yang dipersetujui bersama oleh warga sekolah dalam mengawal disiplin dan tingkahlaku manusia yang berada di dalamnya. amaran. 2. 2. Stail yang hendak digunakan mestilah bersesuaian dengan situasi masalah yang dihadapi. Maksud peraturan ialah undangundang yang ditetapkan untuk menentukan ketenteraman.Sahsiah dan perwatakan pelajar Bahagian C. 3. 2. denda atau sebagainya. Membentuk keperibadian pelajar-pelajar untuk melahirkan warganegara yang bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip Rukun Negara. Bagaimana ianya dijalankan terpulanglah kepada kaunselor dalam membuat penilaian terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Bahagian B. Matlamatnya yang utama adalah untuk memastikan pelajar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Pelajar-pelajar perlulah berambut kemas dan bersih. c. Pelajar tidak dibenarkan membotakkan kepala.2 a. Cermin mata yang dipakai mestilah berkeadaan baik dan selamat.11/(39) Lencana Sekolah Pelajar-pelajar hendaklah melekatkan lencana sekolah di atas daripada saku baju.BS8591/Jldd. d.. b. Pelipis rambut tidak melebihi setengah daripada telinga. 3. b.11/(58) a. g. Pelajar-pelajar tidak boleh mewarnakan dan mengerintingkan rambut. janggut. c. b. 3. Baju Pelajar-pelajar hendaklah memakai baju warna putih dan berkolar dengan mempunyai satu sahaja poket – iaitu terletak di sebelah kiri. Membentuk dan melahirkan akhlak yang mulia dikalangan pelajar dalam hubungan mereka dengan sekolah dan masyarakat. Lengan baju tidak boleh dilipat. 2. a. Pelajar-pelajar digalakkan memakai baju tangan pendek. f. 3. Pelajar-pelajar dilarang menyimpan jambang. Pakaian(KP.11/(2) dan 8591/Jld. Pelajar-pelajar digalakkan memakai tanda nama dan lencana sekolah tetapi tanda nama tidak boleh digunakan sebagai gantian lencana sekolah. b. Pelajar-pelajar dikehendaki menipiskan pelipis dan belakang. e. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . d. 4.1 a. Cermin Mata Pelajar boleh memakai cermin mata atas nasihat doktor. Rambut(Pekeliling KP(BS)8543/Vol. Bahagian B Perawakan Pelajar Pelajar Lelaki 1. janggut sepat dan misai. berbutang putih dan dimasukkan ke dalam. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan menyimpan rambut. Pelajar-pelajar mestilah berambut pendek tidak mencecah kolar dan tidak mencecah telinga.pelajaran dan pendidikan. Saiz baju hendaklah sesuai dengan badan. Singlet mestilah berwarna putih(jika dipakai).

Baju yang bernila mestilah tidak mengubah warna asal baju. Lebar kaki seluar tidak terlalu kecil atau terlalu besar(sesuai dengan ukuran pemakai). f. g. d. 3. Kasut berwarna hitam hanya dibenarkan untuk pengawas Pelajar Perempuan 1.5 Kasut Jenis kasut yang dibenarkan ialah:a. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan memakai seluar yang mempunyai poket jenis bertampal dan berbutang besi. Kasut separuh kanvas putih kesemuanya kecuali bahagian tapak. Rambut(KP. Seluar yang dipakai mestilah tidak terlalu ketat. Pelajar-pelajar juga tidak dibenarkan memakai seluar jenis Bermuda dan Jean. b.11/658) a. c.8534/Vol. e. d. Mereka boleh mengikat satu(ekor kuda)atau ikat dua dan tidak berfesyen-fesyen. c. Seluar yang dipakai mesti berjahit di bahagian kaki. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan mewarnakan rambut. c. tali pinggang mestilah tidak melebihi 1 ½ inci. Seluar Pelajar-pelajar boleh memakai seluar pendek atau seluar panjang berwarna biru gelap. mempunyai satu warna sahaja iaitu warna gelap dan mesti dipakai dengan kemas.3 a. Kasut jenis kanvas atau bahan sintetik lain berwarna putih mempunyai daya resap dan penyaluran gerak udara. tidak berkepala besar. e. Rambut boleh ditocang satu atau dua dan tidak lebih daripada bilangan tersebut. Pelajar-pelajar yang berambut panjang mestilah mengikat rambut mereka. Pelajar-pelajar dilarang berfesyen secara keterlaluan. b. 3. Bagi pelajar-pelajar yang memakai seluar jenis bertali pinggang. 3.4 Stokin Pelajar-pelajar mestilah memakai stokin berwarna putih dan melebihi 5 inci melepasi buku lali tanpa apa-apa hiasan. Labuh seluar mesti melampaui buku lali dan tidak mencecah lantai. Pelajar-pelajar mestilah menjaga rambut supaya sentiasa kemas dan bersih. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . b.e.

yang Reben yang boleh digunakan ialah jenis biasa. b. Warna kain yang dibenarkan ialah biru gelap . f. Kain mestilah tidak terlalu labuh dan tidak terlalu singkat.11/(2)) Pelajar-pelajar perempuan mestilah memakai baju berwarna putih. Baju (KP. b. Baju mestilah berleher belah depan dan dikenakan kancing baju sama ada bercakuk atau butang putih atau reben putih bersaiz kecil. Pelajar-pelajar yang memakai skaf (Pendidikan Jasmani/Sulan/Olahraga) mestilah mengikatnya dengan kemas dan jangan diikat sebelah tepi atau dipakai berfesyen-fesyen. Tudung(KP.BS8591/Jld. dan putih. e. Pelajar-pelajar dibenarkan memakai baju kurung moden tetapi janganlah singkat dan ketat hingga mirip kepada baju kebaya. Pelajar-pelajar perempuan hanya dibenarkan memakai kain berbentuk “A Line” atau kain susun tepi. tidak berkilat-kilat atau bercorak.11/(2)) a. biru tua. Pelajar-pelajar hanya boleh menggunakan sepit rambut biasa dan berwarna hitam sahaja. Pelajar-pelajar dilarang memakai baju yang diperbuat daripada kain jarang. e. Pelajar-pelajar dibenarkan memakai mini telekung atau skaf berwarna putih atau biru gelap/tua bagi pengawas. h. Saiz baju mestilah sesuai dengan tubuh badan. a. Panjang mini telekung mestilah setakat menutup dada dan jangan terlalu labuh. g.BS8591/Jld. 4. c. Pin yang digunakan untuk skaf atau mini telekung mestilah berwarna putih atau biru gelap untuk pengawas. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan memakai baju cekak musang. Belahan leher baju di bahagian hadapan janganlah terlalu panjang. f. b. 3. Warna dibenarkan ialah hitam. Labuh baju kurung mestilah melepasi punggung. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . biru muda. Kain a. d. c. g. Anak telekung mestilah berwarna putih bagi pelajar biasa dan warna hitam atau biru tua bagi pengawas.f. c. 2. Pelajar-pelajar dilarang melipat lengan baju mereka.

c. Pelajar yang berkuku panjang. b. Peraturannya sama dengan yang dikenakan ke atas pelajar lelaki. Pelajar-pelajar juga dilarang memakai stokin yang berenda. Pelajar-pelajar dibenarkan memakai baju ‘T’ putih tanpa sebarang lukisan kecuali baju ‘T’ yang dikeluarkan oleh sekolah. Kasut Pelajar-pelajar perempuan hendaklah memakai kasut putih sebagaimana peraturan yang dikenakan ke atas pelajar lelaki. 6. Perhiasan diri a. Subang yang bermata tidak dibenarkan. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan memakai stokin yang sewarna dengan kulit ( skin colour). Kuku Pelajar-pelajar mestilah memelihara kesihatan kuku. f. e. Pelajar-pelajar dilarang memakai/membawa barang kemas dan alat solek kecuali jam tangan Bagi yang bertindik. subang yang dibenarkan adalah subang kecil yang ukurannya tidak lebih daripada 1 sentimeter. Rupa bentuk subang mestilah ringkas. Kuku mestilah sentiasa bersih dan pendek. berkuku kotor dan mewarnakan kuku dianggap telah melanggar peraturan sekolah dan boleh diambil tindakan disiplin. Pakaian Sewaktu Menghadiri Aktiviti Selepas Sekolah Pelajar-pelajar mestilah memakai pakaian sekolah dan tidak berselipar apabila berada di dalam kawasan sekolah selepas waktu persekolahan. b. Pakaian untuk Bersukan Pelajar-pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk bersukan. Pelajar-pelajar dilarang memakai apa saja bentuk perhiasan dan mengenakan apa saja bentuk perhiasan dan mengenakan apa saja alat solek semasa berada di sekolah.5. d. Stokin a. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 7. c. Cermin Mata Sama seperti peraturan yang dikenakan kepada pelajar-pelajar lelaki. 8.

2. 7. Pelajar-pelajar hendaklah datang lebih awal dari masa sekolah bermula. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan meninggalkan sekolah pada waktu persekolahan pada sepanjang masa tersebut kecuali mendapat kebenaran daripada guru besar. pelajar hendaklah bangun dan mengucapkan selamat atau memberi salam dan mengucapkan “Terima Kasih” waktu mereka meninggalkan bilik darjah. 8. 3. 3. Ketua Kelas bertanggungjawab menghubungi guru tersebut atau Guru Gantian sekiranya guru matapelajaran tersebut tidak hadir. Pelajar-pelajar yang hendak ke hospital mestilah mendapatkan surat akuan untuk rawatan daripada guru bertugas atau dari pejabat sekolah. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa notis pengumuman atau mengutip yuran persatuan dari kelas ke kelas semasa waktu persekolahan kecuali pada waktu rehat atau dalam kes-kes kecemasan dan perlu mendapat kebenaran daripada guru besar. bengkel atau padang . 4. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 2.20 pagi. Pelajar dilarang menimbulkan suasana bising dan mengganggu ketenteraman bilik darjah. Bila guru tidak ada dalam bilik darjah. bengkel atau ke padang atau meninggalkan makmal. pelajar-pelajar hendaklah berjalan dalam dua barisan didahului oleh pelajar perempuan dan barisan tidak boleh berpecah. mengikut Jadual Waktu Persekolahan yang disediakan bagi sesi pagi dan sesi petang. Hari persekolahan bermula pada hari Isnin hingga hari Jumaat dan mana-mana hari lain yang ditetapkan. 5.Bahagian C Masa Persekolahan 1. Semasa ke makmal. 6. Pelajar hendaklah datang ke sekolah sebelum jam 7. Pelajar-pelajar mestilah mendapat kebenaran guru untuk keluar darjah atau masuk ke bilik darjah. Loceng pertama sekolah akan berbunyi 5 minit sebelum masa persekolahan bermula sebagai loceng isyarat. Kelas-kelas mestilah dikunci semasa pelajar-pelajar hendak ke makmal. 5. Apabila guru/guru besar /pelawat masuk ke bilik darjah. 4.bengkel atau padang dan apabila waktu persekolahan habis/tamat. Pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah hendaklah menulis surat kepada Guru Kelas atau memberikan surat cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor kepada Guru Kelas secepat mungkin. kecuali dengan alasan munasabah. Pelajar-pelajar dikehendaki beratur di luar bilik darjah untuk persediaan masuk ke kelas masingmasing apabila diarahkan oleh guru selepas loceng kedua berbunyi. Peraturan Masa Belajar 1. 6.

3. pelajar mestilah berada dalam barisan lurus dan tidak membuat bising bahkan mesti menjaga tingkah laku masing-masing. Semua pelajar dikehendaki menghadiri sebarang bentuk perhimpunan yang diarahkan oleh pihak sekolah. 3. Masa pelajaran Pendidikan Jasmani . Pelajar-pelajar hendaklah mematuhi arahan-arahan pengawas di tempat basikal dan di jalan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pelajar-pelajar tidak dibenarkan:3.2 Keluar meninggalkan kawasan Pendidikan Jasmani tanpa kebenaran. Pelajar dilarang berada dalam bilik darjah dan di kawasan larangan yang lain pada waktu rehat. semua pelajar mestilah keluar berkumpul di padang permainan(tempat-tempat yang ditetapkan oleh Guru Pendidikan Jasmani)kecuali Pakaian lengkap untuk tujuan Pendidikan Jasmani hendaklah dipakai semasa pelajaran ini hujan. 3. Masa Rehat 1. 2. 4. Pelajar tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman di luar sekolah pada waktu persekolahan.1 Berada di tempat-tempat lain. 3. 2. Apabila sesuatu perhimpunan diadakan semua pelajar dikehendaki segera ke tempat perhimpunan.3 Berada dalam kelas. Pelajaran Pendidikan Jasmani 1. Bila arahan pulang diberi atau loceng akhir dibunyikan semua pelajar dikehendaki keluar dari bilik darjah dengan tidak bising. dijalankan.Perhimpunan 1. 2. 2.4 Memakai Unit Beruniformsekolah. Ketua Kelas dan pengawas mestilah mengawasi pelajar-pelajar di bawah jagaan masing-masing. Pelajar-pelajar dibenar minum sahaja selepas waktu senaman dan dilarang sama sekali makan dan minum di dalam kelas. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk ke bahagian dalam kantin untuk makan atau membeli makanan pada bila-bila masa. Semasa perhimpunan. 3. Masa Pulang 1. 3.

7 Murid yang datang lewat ke sekolah mesti melaporkan diri kepada pengawas/PK HEM dan mendapatkan slip lewat. semua murid perlu mengeluarkan bahan bacaan untuk dibaca(Surat khabar. 1. 1. * Sila rujuk jadual kegiatan kokurikulum tahunan yang tertakluk kepada pindaan. b Apabila loceng dibunyikan kali kedua. buku teks dan buku rujukan tidak dibenarkan).1 Sekolah bermula pada pukul 7. Waktu persekolahan adalah seperti berikut: 1.00 pagi – 2.6 Murid yang menghidap penyakit berjangkit dilarang datang ke sekolah sehingga disahkan sembuh oleh doktor. Jika tidak ibu bapa/penjaga murid tersebut mesti datang ke sekolah untuk menyerahkan surat ketidakhadiran sebagai pengesahan. c Apabila loceng dibunyikan kali ketiga. 1. semua murid beratur di padang. CONTOH 2 PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURID I. Ibu bapa/penjaga yang gagal berbuat demikian akan menyebabkan anak jagaannya dianggap sebagai ponteng sekolah.1 Sistem loceng tiga kali: a Selepas bunyi loceng pertama.00 petang pada hari Isnin hingga Jumaat dan pada pukul 7. raya. semua murid mestilah senyap dan berdiri tanpa bergerak.2 Pintu utama akan dibuka dari 6.4. b Apabila loceng dibunyikan kali kedua. 1. semua murid mesti bergerak dengan senyap ke padang.20 pagi dianggap lewat. c Kali ketiga loceng dibunyikan adalah tanda bahawa semua murid telah sedia beratur di padang atau di luar bilik darjah. mempunyai nombor telefon klinik dan cop asal klinik dengan nama doktor serta tanda tangan doktor tersebut.5 Program Membaca pada hari Isnin: a Selepas bunyi loceng pertama.3 Untuk latihan sukan dan aktiviti kokurikulum. 1. Jika murid membawa surat sakit dari klinik swasta. semua murid mesti keluar dari kantin dan tandas dan bergerak dengan senyap ke padang untuk perhimpunan sebelum sekolah bermula. surat tersebut mestilah salinan asal. Pelajar-pelajar yang mengalami masalah untuk pulang hendaklah melaporkan segera kepada Guru Bertugas. atau ke bilik darjah masing-masing selepas masa rehat.00 petang pada hari Sabtu.20 pagi. majalah larangan.4 Murid yang datang selepas pukul 7. Slip ini perlu ditunjukkan kepada guru mata pelajaran. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . bernombor siri. KEHADIRAN Semua murid dikehendaki datang ke sekolah menepati waktu persekolahan. 1.5 Murid yang tidak hadir ke sekolah mestilah membawa sijil sakit.30 petang. 1. Kemudian menyerahkan slip tersebut kepada guru tingkatan pada hari yang sama. sekolah tamat pukul 4.3.30 pagi – 6. 1.

Pakaian waktu Pendidikan Jasmani: a Semua murid dikehendaki memakai kemeja-T sekolah atau kemeja-T rumah sukan b Hanya seluar sukan sekolah dibenarkan.3 Murid tidak dibenarkan bermain di padang dengan Unit Beruniformsekolah. Kocek bergaya atau terhias tidak dibenarkan. 2.0 Pakaian waktu sekolah: 1. Pakaian haruslah seperti yang dikehendaki untuk waktu Pendidikan Jasmani. Ukuran bagi seluar panjang sekolah adalah seperti berikut: Ukuran yang ditunjukkan adalah ukuran (ukur lilit) yang dikehendaki melebihi ukuran di peha. Pelajar perempuan dibenarkan memakai trek sukan sekolah. Pakaian kokurikulum (Hari Rabu) a Pakaian pasukan seragam yang lengkap atau (i) lelaki: Pakaian kemeja-T kokurikulum yang berkolar (dengan cetakan nama badan kokurikulum) mesti diselit ke dalam seluar sekolah. seluar kembang (baggy pants) tidak dibenarkan. di lutut dan di pergelangan kaki.3 Kemeja-T persatuan/ kelab sekolah dipakai untuk aktiviti kokurikulum.0 3.II. SEMUA BAJU KOKURIKULUM MESTI DIJAHIT DENGAN TAG NAMA (Di atas logo sekolah). Unit Beruniformmurid lelaki Seluar pendek/ panjang berwarna biru gelap a Seluar ketat. 1. (ii) perempuan: Pakaian kemeja-T kokurikulum yang berkolar (dengan cetakan nama badan kokurikulum) mesti diselit ke dalam skirt sekolah.0 4. Hanya satu kocek sahaja di bahagian belakang seluar. c Murid tidak boleh membuka atau menanggalkan baju semasa aktiviti dijalankan di gelanggang permainan sekolah.2 Kemeja-T/ singlet yang dipakai di dalam hendaklah berwarna putih tanpa corak keseluruhannya. untuk kelas tambahan lepas sekolah dan kelas tambahan yang diadakan secara rasmi pada waktu cuti sekolah 1.0 4 4.1 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .1 Kemeja-T sekolah dan seluar sekolah dibenarkan untuk kegiatan kokurikulum 4. c Kocek yang dijahit dari luar tidak dibenarkan. Pakaian masa cuti: 4. i) di peha 4 cm hingga 10 cm ii) di lutut 4 cm hingga 10 cm iii) di pergelangan kaki melebihi 10 cm dan ukuran kurang atau sama dengan ukuran di lutut b Seluar panjang mesti menyentuh pergelangan kaki dan tidak mempunyai plit.1 Unit Beruniformsekolah mesti dipakai pada waktu sekolah.2 Selipar tidak dibenarkan 4. KEKEMASAN DIRI 1.

6 7 Lencana sekolah.8 Sarung kaki berwarna putih keseluruhan mesti dipakai sepanjang waktu di sekolah. kecuali butang di kolar. Tag nama harus dijahit di atas kocek dan lencana sekolah dipinkan di atas tag nama. b Lengan baju kemeja tidak boleh dilipat.3 Tag nama mesti dijahit sepenuhnya. Plit pada baju kemeja tidak dibenarkan. Baju kemeja berwarna putih berlengan pendek dengan satu kocek di sebelah kiri: a Baju kemeja mesti dibutang sehingga ke atas.4 Murid perempuan mesti memakai anak baju (camisole). 7. Kasut dan sarung kaki: 6. tali leher: 7. Tali pinggang: 8 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .3 Sandal dan selipar tidak dibenarkan. jalur berwarna hanya dibenarkan di tapak kasut sahaja. 6. Hanya baju kurung Johor sahaja boleh dipakai. 5 Unit Beruniformmurid perempuan 5.4 Tali kasut juga mestilah berwarna putih sahaja.7 Cap dagangan pada kasut tidak boleh melebihi 4 sm panjang dan 1 sm lebar. c.2 Perhiasan pada seluar seperti kancing-kancing/ rivets. sepanjang waktu.3 Murid lelaki Islam wajib memakai baju Melayu dan seluar panjang berwarna putih dengan sampin berwarna biru tua pada hari Jumaat. flap dan sebagainya tidak dibenarkan. b. 6.6 Jika terdapat jalur berwarna pada kasut. butang bulat.1 Lencana sekolah dan tag nama mesti dipakai di atas kocek baju kemeja sepanjang waktu di sekolah. hendaklah berwarna hitam. Cangkuk baju atau butang putih atau pun butang baju Melayu putih mestilah dipakai di leher baju kurung. 7. 6. 5.1 Baju Murid perempuan boleh memakai baju kurung: a.2 Kasut jenis kulit(kecuali ahli lembaga sekolah).2 Tali leher mesti dipakai pada hari pertama sekolah setiap minggu. 6. zip-zip yang berlebihan. 6.1 Kasut putih bertali jenis kanvas/ <50% PVC sahaja yang dibenarkan. Lengan baju kurung tidak boleh dilipat. nylon atau PVC dan kasut jenis ‘high cut’ tidak dibenarkan. 6.d 4. Jika songkok dipakai.5 Kasut yang mempunyai sebarang pelekat tidak dibenarkan. tag nama. e Gelang tali pinggang tidak boleh melebihi 2 cm lebar dan 4 cm panjang dan mesti berbentuk segi empat tepat. c Baju kemeja mesti diselitkan ke dalam seluar sepanjang waktu di sekolah 4. 6.

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9

Hanya tali pinggang jenis kulit, kanvas, PVC dan plastik yang berwarna hitam, atau hijau kehitam-hitaman (olive green) dibenarkan. Lebar tali pinggang di antara 2.0 sm dan 3.5 sm. Tali pinggang yang diukir tidak dibenarkan. Kepala tali pinggang (buckles) tidak boleh melebihi 5 sm panjang dan 3.5 sm. Bentuk kepala tali pinggang mestilah empat segi dan tidak mempunyai ukiran. Warna kepala tali pinggang yang dibenarkan adalah krom, perak, gangsa atau emas.

Cermin mata: 9.1 Cermin mata berwarna (hitam) atau dua warna (two tone tinted) tidak dibenarkan. 9.2 Cermin mata ‘photogrey’ atau ‘photobrown’ tidak dibenarkan. 9.3 Rangka cermin mata (frame) tidak boleh berwarna warni atau menarik perhatian. Perhiasan dan bahan solek: 10.1 Murid tidak dibenarkan memakai sebarang jenis rantai, gelang, cincin dan sebarang jenis perhiasan. 10.2 Hanya murid perempuan dibenarkan memakai subang jenis ‘stud’ yang kecil dan bukan yang mahal. Subang yang berwarna-warni tidak dibenarkan. 10.3 Bahan solek tidak dibenarkan. Rambut: 11.1 Untuk murid lelaki: a. Rambut mestilah kemas, rapi dan tidak menghalang penglihatan. b. Rambut ‘bergaya (berwarna, kerinting, ekor, skin cut…dll) tidak dibenarkan. c. Rambut pada keseluruhannya tidak boleh kelihatan tebal dan panjang. d. Di belakang: Rambut jatuh tidak melebihi garisan di bawah cuping telinga. e. Di hadapan : Rambut tidak menutup kedua-dua telinga atau sebahagian daripadanya dan ‘sideburn’ tidak melebihi garisan tengah hidung. f. Di atas: Rambut tidak boleh melebihi 6 cm panjang. 11.2 Untuk murid perempuan: a. Rambut mestilah disisir atau diikat supaya rapi setiap masa. Rambut yang menutupi telinga harus diklipkan. b. Rambut yang mencecah kolar kemeja mestilah diikat dan dipakaikan reben. c. Hanya reben berwarna hitam atau putih dibenarkan. d. ‘Hairband’, klip rambut yang berwarna hitam sahaja dibenarkan. e. Rambut bergaya (berwarna, ‘punk’…dll) tidak dibenarkan. f. Telekung mini berwarna putih sahaja dibenarkan. Pin yang dipakai pada telekung mini mestilah berwarna putih sahaja.

10

11

12

Kuku: 12.1 Kuku mestilah pendek dan bersih setiap masa. 12.2 Inai kuku tidak dibenarkan.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

12.3

Pengilat kuku (Cutex) tidak dibenarkan.

13 Misai dan janggut: Murid lelaki sekolah tidak dibenarkan menyimpan misai atau janggut atau kedua-duanya. Murid Sikh yang berserban sahaja dibenarkan menyimpan misai dan memakai gelang III. KESELAMATAN MURID 1 2 3 4 Adalah menjadi tanggungjawab ketua darjah untuk memberitahu Guru Besar / Penolong Kanan sekiranya guru tidak masuk kelas. Murid tidak dibenarkan keluar kawasan sekolah pada waktu sekolah tanpa kebenaran Guru Besar/ Penolong Kanan. Murid juga tidak dibenarkan keluar atau masuk ke mana-mana bilik darjah tanpa kebenaran guru. Murid tidak dibenarkan menjemput atau berhubung dengan orang yang tidak dikenali di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar. Orang tersebut mestilah mendapat kebenaran daripada Guru Besar untuk berada di sekolah. Dia mesti menandatangani buku pelawat dan menunggu di pejabat. Ibu bapa yang hendak menemui anak mereka haruslah pergi ke pejabat sekolah untuk mendapat kebenaran daripada Guru Besar/ Penolong Kanan. Murid berkenaan akan dipanggil untuk menemui ibu bapanya di pejabat sekolah. Ibu bapa mestilah menandatangani buku pelawat. Ibu bapa tidak dibenarkan ke kantin, kelas atau tempattempat lain tanpa kebenaran daripada Guru Besar/Penolong Kanan. Jumlah duit yang dibenarkan dibawa ke sekolah: 6.1 Tidak melebihi RM5.00 6.2 Jika melebihi RM5.00, murid perlu memberitahu guru atau menyerahkannya kepada guru untuk disimpan. Jika tidak, sebarang kehilangan merupakan tanggung jawab murid itu sendiri. 6.3 Sewaktu latihan jasmani, latihan rumah sukan, dompet duit perlu dikumpulkan dan diserahkan kepada guru untuk disimpan. Barang-barang berharga tidak dibenarkan dibawa ke sekolah. Jika tidak, ia akan dirampas dan hanya akan dipulangkan jika dituntut oleh ibu bapa. Jika tidak dituntut dalam tempoh yang ditetapkan, barang tersebut akan dihapus kira.

5

6

7

IV. PERATURAN MAKMAL SAINS / BENGKELSAINS / BENGKEL / BENGKEL /BENGKEL BAGI MURID 1 UTAMAKAN KESELAMATAN ANDA SEPANJANG MASA ANDA BERADA DI DALAM MAKMAL SAINS/BENGKEL Murid tidak dibenarkan masuk ke dalam Makmal Sains / Bengkel tanpa kebenaran dan kehadiran guru. AJK Kebersihan/ Pengawas yang bertugas hanya dibenarkan masuk dengan kebenaran dan pengetahuan Guru Besar.

2

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16

17

Murid yang pergi ke Makmal Sains / Bengkel atau balik ke kelas dari Makmal Sains / Bengkel hendaklah beratur bergerak secara berpasangan (two by two). Murid hendaklah menunggu di luar Makmal Sains / Bengkel sehingga dibenarkan masuk oleh guru. Murid tidak dibenarkan membawa beg ke dalam makmal. Hanya buku teks, buku tulis dan alat tulis dibenarkan. Murid tidak dibenarkan berpindah atau bertukar tempat duduk tanpa kebenaran daripada guru. Murid tidak dibenarkan melakukan uji kaji yang tidak diarahkan oleh guru. Murid dilarang menyentuh radas/ bahan kimia tanpa kebenaran daripada guru. Semua murid yang menggunakan Makmal Sains / Bengkel hendaklah tahu tempat letaknya pemadam api, baldi pasir serta mengetahui cara yang betul menggunakannya dalam masa kecemasan. Dilarang menggunakan baldi pasir sebagai tong sampah. Murid dilarang bermain dengan paip gas, suis elektrik, bahan uji meja, neraca dan radas/ bahan kimia yang lain di dalam makmal. Murid tidak boleh membawa keluar sebarang radas/ bahan kimia dari Makmal Sains / Bengkel tanpa kebenaran. Tindakan disiplin akan diambil terhadap sesiapa yang berbuat demikian. Murid dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam makmal. Murid juga dinasihati jangan minum air dari paip Makmal Sains / Bengkelkerana tidak selamat. Gunakan mancis atau pemetik api untuk menyalakan penunu bunsen. Dilarang menggunakan jalur kertas. Pastikan bahawa bahan kimia yang hendak digunakan adalah betul. Baca label di atas botol dengan teliti. Jika ada keraguan, tanyalah guru. Semua kerosakan radas hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru yang berkenaan untuk direkodkan dan murid yang memecahkanya hendaklah membayar ganti rugi. Jika tidak diketahui siapa yang memecahnya, kumpulan yang berkenaan dikehendaki membayar ganti rugi. Jangan membazirkan gas, air dan tenaga eletrik. Tutup semua alat elektrik setelah selesai menjalankan kerja amali. MENJAGA KEBERSIHAN MAKMAL SAINS / BENGKELADALAH TANGGUNGJAWAB SEMUA PIHAK. Pastikan bahawa meja dan sinki telah dibersihkan selepas setiap sesi amali. 16.1 Jangan buang sebarang sampah-sarap ke dalam sinki atau laci makmal. Bersihkan dan keringkan meja anda. 16.2 Semua radas mesti dibersihkan dan dikembalikan ke tempat asalnya pada akhir uji kaji. 16.3 Batang mancis atau bahan yang bernyala mestilah dipadamkan dengan air sebelum dibuangkan ke dalam tong sampah. JIKA KEMALANGAN BERLAKU, BERTINDAKLAH DENGAN SEGERA. JANGAN KEBINGUNGAN (PANIC) ATAU BERDIAM DIRI SAHAJA. 17.1 Laporkan semua kejadian kemalangan (kecil atau besar) kepada guru yang berkenaan dengan serta merta. Berikut adalah beberapa contoh langkah pertolongan cemas yang patut diambil oleh murid sebelum langkah yang selanjutnya diambil. 17.2 Jika ada asid atau alkali masuk mulut, ludahkan dengan serta-merta dan basuh mulut dengan air yang banyak

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

Dalam keadaan kecemasan. murid hendaklah meninggalkan Makmal Sains / Bengkelsecara teratur dan menunggu di tempat yang selamat. selamat dan mencukupi.0 8/18 BIL BUTIRAN 4 Markah peratus kehadiran Latihan Rumah Sukan akan dicatat oleh Ketua Rumah Sukan manakala Gred Keseluruhan Tahap Kokurikulum Murid akan dicatat oleh Guru Tingkatan dalam Kad Kokurikulum Murid dan Laporan Kemajuan Murid. Peraturan Sekolah Untuk Murid 2011 Ver 1. 7 Kesihatan murid adalah sentiasa diutamakan. murid perlu prihatin tentang peralatan dan kemudahan sekolah yang digunakan adalah dalam keadaan baik. 10 Murid dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah apabila mereka mewakili skeolah ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 2 Semua kehadiran dan penglibatan kokurikulum murid mesti direkod dalam Kad Kokurikulum Murid oleh Guru Rumah Sukan atau Guru Penasihat berkenaan pada hari kegiatan kokurikulum diadakan. 5 Murid yang mempunyai markah demerit lebih daripada 40 adalah dilarang mewakili sekolah dalam sebarang pertandingan kokurikulum. Murid yang kurang sihat dan tidak dapat melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum mesti memberitahu pihak sekolah dengan surat doktor untuk mendapat pengecualian daripada Guru Besar atau Penolong Kanan Korikulum. 9 Semua pegawai atau jurulatih sukan/ permainan luar yang ingin membantu dalam kegiatan kokurikulum sekolah mesti mendapat kebenaran Guru Besar terlebih dahulu. V PERATURAN MURID--KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH BIL BUTIRAN 1 Semua murid wajib menggangotai sekurang-kurangnya dua badan kokurikulum sekolah iaitu: Kelab Permainan/ Sukan atau Pasukan Unit Beruniformdan Kelab/ Persatuan Akademik (Bukan Permainan/ Sukan) Seseorang murid tidak dibenarkan melibatkan diri dengan lebih daripada tiga badan kokurikulum sekolah. Kasut yang digunakan mesti yang sesuai. 6 Murid mesti memakai Kemeja T Sekolah/ Rumah Sukan dan seluar trek/ sukan sekolah apabila mengambil bahagian kegiatan kokurikulum dalam kawasan padang sekolah.2 Jika ada asid atau alkali masuk mata. Ketua darjah atau penolongnya dikehendaki melaporkan kejadian ini kepada Guru Besar. 3 Kad Kokurikulum Murid akan diguna sebagai bahan rujukan dalam penyediaan Surat Akuan Sekolah. Semua peralatan dan kemudahan sekolah yang rosak atau berbahaya perlu dilaporkan kepada pihak skeolah oleh murid dengan kadar segera. AMARAN : Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seseorang murid itu tidak mematuhi peraturan di atas. Murid perlu menyimpan semua Kad Kokurikulum mereka.18 19 17. Boots atau kasut ’spikey’ tidak dibenarkan. basuhkan mata dengan air yang banyak. Murid dilarang menanggalkan baju mereka semasa melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum di kawasan padang/ gelanggang permainan sekolah. 8 Demi keselamatan murid.

3 Kosongkan bakul sampah. botol. 2.4 Jangan conteng dinding dan pintu tandas. 11 Kehadiran dan penglibatan murid dalam Latihan Rumah Sukan adalah wajib dan diberi keutamaan. Murid yang menggunakan bahasa lucah/ kasar/ bahasa ibunda atau membuat bising akan didenda. sisa makanan dan plastik ke dalam tong sampah.3 Pastikan tandas tidak tersumbat dengan memasukkan benda seperti tuala wanita dan seluar dalam.1 Gunakan tandas dengan betul dan cermat. 4.0 BIL BUTIRAN 1.1 Sapu dan lap lantai bilik darjah dan kaki limanya dengan bersih.1 Pastikan padang sekolah bersih selepas sesuatu permainan atau kegiatan kokurikulum dijalankan. sekolah mula dan tamat pada masa yang sama 2 Murid haruslah bercakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di dalam kawasan sekolah.2 Buang sampah ke dalam tong sampah. 4 Tandas: 4.gelas dan lain-lain yang telah digunakan termasuk yang ditinggalkan oleh orang lain ke dalam bekas yang disediakan. Peraturan Sekolah Untuk Murid 2011 Ver 1. 2. Murid perlu menyerahkan telefon bimbit mereka kepada Penolong Kanan HEM sebaik mereka tiba di sekolah agar tidak dirampas oleh Guru Disiplin Sekolah atau Pengawas Sekolah. 12 Semua murid wajib mengmabil bahagian dalam Pertandingan Larian Merentas Desa peringkat sekolah.4 Bersihkan papan tulis. Murid yang dibenarkan keluar hendaklah memakai kad ‘kebenaran keluar kelas’ yang boleh didapati ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 9/18 .5 Tutup paip air selepas menggunakannya.dalam kegiatan kokurikulm yang dijalankan di luar kawasan sekolah.2 Buang pembungkus. VII PERATURAN LAIN BIL BUTIRAN 1 Untuk bulan Ramadan.2 Haruslah membantu dengan memungut sampah untuk menjaga kebersihan. VI KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH BIL BUTIRAN 1 Kawasan sekolah: 1. Hanya murid yang diberi tugasan akan dikecualikan daripada mengambil bahagian.3 Kemaskinikan maklumat di papan kenyataan kokurikulum.6 Buangkan semua sampah ke dalam tong sampah. 4. 3 Murid dilarang keluar bilik darjah pada waktu sekolah tanpa kebenaran guru. 3. 2. 4. 2. 2. Penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum lain (kecuali berlatih untuk pertandingan MSSMKL) tidak boleh diterima sebagai alasan untuk dikecualikan daripada penglibatan dalam latihan rumah sukan.1 Letakkan pinggan mangkuk. 4.5 Pamerkan dan kemaskinikan bahan berunsur pendidikan di papan kenyataan kelas.2 Susun kerusi meja dengan lurus. 1. 3 Kantin: 3. 2 Bilik darjah: 2.

Tindakan tatatertib akan diambil terhadap murid yang tidak berbuat demikian. 6 Murid dilarang merokok. pisau cukur (Blade). 9 Murid dilarang menyertai sebarang kegiatan luar sekolah.00 untuk sebuah kerusi. menjadi wakil persatuan luar tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada Guru Besar. Pemadam ‘Liquid Paper’atau ‘correction tape’ c. 10 Buku komik dan terbitan lain yang tidak ada kaitan dengan pelajaran.00 untuk setiap keping kaca tingkap yang pecah dan RM70. d. c. b. mesti menyertai sekurang-kurangnya satu kelab/ persatuan dan satu badan beruniform. mengambil bahagian dalam politik.. 12 Murid dilarang pulang awal pada waktu persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Guru Besar/ Penolong Kanan.0 10/18 BIL BUTIRAN 7 Murid dilarang ke kantin pada waktu pembelajaran tanpa kebenaran bertulis daripada Guru Besar/ Penolong Kanan. Sebarang kerosakan perabot seperti meja dan kerusi haruslah dilaporkan kepada pihak pejabat. Peraturan Sekolah Untuk Murid 2011 Ver 1. RM15. Murid dilarang memindahkan meja/ kerusi tanpa kebenaran Guru Besar. berjudi. Murid dikehendaki membayar RM20.00 untuk sebuah meja yang dirosakkannya. 8 Setiap murid kecuali atas sebab-sebab kesihatan. 5 Murid tidak dibenarkan bersiar-siar di verandah kelas atau tinggal di dalam bilik darjah pada waktu rehat/ Pendidikan Jasmani kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Guru Besar/Penolong Kanan. Guru Pendidikan Jasmani hendaklah mengiringi kelasnya ke tandas selepas pelajarannya tamat. e.. Murid mesti duduk dengan keempat-empat kaki kerusi terletak di atas lantai. akan dikenakan denda sebanyak RM10. 13 Semua murid mesti menjaga harta benda sekolah dengan baik: a. b. f. Barangan elektronik contoh VCD. Murid yang memecah kaca tingkap atau perabot dikehendaki menggantikannya. 4 Murid tidak dibenarkan pergi ke tandas pada waktu pertama.daripada guru. 11 Murid tidak dibenarkan berada di Pusat Sumber pada waktu pembelajaran tanpa kebenaran Guru Besar. Semua kerusi/ meja mestilah dikendalikan dengan elok/ tidak ditolak/ ditarik (tetapi diangkat) supaya tidak rosak (dan sekolah tidak riuh rendah) 14 Murid yang membuang sampah ke atas bumbung sekolah atau kelas yang bumbungnya terdapat sampah sarap. waktu sebelum dan selepas masa rehat dan waktu terakhir. dengan kebenaran daripada guru. tidak dibenarkan di sekolah.… Sila rujuk kepada senarai lengkap barang larangan di papan notis Lembaga Pengawas ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . meminum minuman keras dan menyalahgunakan dadah. kecuali dalam keadaan kecemasan. MP3.00 untuk sekeping sampah 15 Murid dilarang membawa benda berikut ke sekolah: a. Alatan berbahaya contoh: pisau. Setiap murid dipertanggungjawabkan kerja memperbaiki meja/ kerusinya.

Satu rekod bertulis mengenai perkara-perkara yang dibincangkan dan diputuskan dalam sesuatu mesyuarat.Sekolah. • • JENIS MESYUARAT Mesyuarat Bersiri ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Kelakuannya mestilah menjadi teladan. bersopan-santun dan berbudi bahasa. tindakan susulan dan pelaporan semula diperbincangan akan datang. barang itu akan dhapus kira. Peraturan Sekolah Untuk Murid PENULISAN MINIT MESYUARAT • Satu rekod atau kenyataan bertulis secara formal mengenai catatan ke atas sesuatu perbincangan dan keputusan yang dicapai oleh perbincangan tersebut sebagai bahan rujukan. Satu kenyataan bertulis yang mempunyai format tertentu serta peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh pengerusi atau pihak yang empunya. Dia mestilah menepati waktu dan bekerjasama. Barang larangan yang dirampas mesti dituntut balik dalam masa 5 hari persekolahan. 17 Semua arahan daripada pengawas hendaklah dipatuhi dan segala aduan hendaklah dirujuk kepada Guru Besar/ Penolong Kanan. Jika tidak. 16 Setiap murid hendaklah sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala perkara yang dilakukannya.

Nama mesyuarat menjelaskan tujuan / fungsi MINIT MESYUARAT Penting sebagai.Agenda mesyuarat ringkas tetapi mendalam/terperinci .Tumpukan perhatian kepada perbincangan .Guna perakam suara .Mengetahui latar belakang ahli 2. Peringkat Penulisan Minit Mesyuarat • Draf minit dan serahkan untuk kelulusan Pengerusi dalam masa 3 hari selepas mesyuarat • Minit mesyuarat diedarkan selewat-lewatnya 7 hari selepas mesyuarat PETUA PENULISAN • FAKTA.Mengetahui Minit Mesyuarat yang lalu . Peringkat Persediaan . bukan tanggapan peribadi • PADAT.- Berkala dan ada kesinambungan Melebihi sekali dalam tempoh tertentu Ahli mesyuarat mengikut jawatan/fungsi Agenda mesyuarat tersusun dan tetap Mesyuarat Khas .Ahli mesyuarat terdiri dari pelbagai kepakaran .Mengetahui agenda . setiausaha dan ahli Imej Jabatan/Kementerian mesyuarat PANDUAN MENGAMBIL MINIT 1.Ad-hoc .Ambil/buat catatan perbincangan .Membaca semua kertas kerja .Sekali atau beberapa kali mengikut keperluan .Gunakan juru teringkas 3. bukan panjang berjela ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Semasa Mesyuarat . • • • • • • Laporan Rekod Rujukan Mengambil tindakan Menggambarkan peribadi pengerusi. bukan bercerita • TEPAT.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT 2. Pengesahan minit mesyuarat 3. SENARAI KEHADIRAN .Tarikh: …….Masa:……… .Tidak Hadir(dengan maaf/izin) . Disahkan tanpa pindaan atau dengan pindaan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Turut Hadir .• • • • JELAS. Isu/perkara penting yang dibangkitkan oleh pengerusi 2.1. Penutup FORMAT MINIT MINIT MESYUARAT (tajuk mesyuarat) .1.2. Perbincangan 5. Perutusan pengerusi 2. . Perkara-perkara berbangkit 4. PERUTUSAN PENGERUSI 1.Setiausaha 1. Perbincangan kertas-kertas kerja 6. Hal-hal lain 7. bukan berkias dan berbunga-bunga BAHASA TULISAN.Temapat:…….Yang Hadir . bukan bahasa lisan BAHASA ISTILAH. tunjukan kematangan CIRI-CIRI MINIT YANG BAIK • • • • • • • • Tulen Lengkap Tepat Bebas dari keraguan Kupasan isu/perkara pokok Ringkasan perbincangan Keputusan Tindakan pihak terlibat STRUKTUR MINIT Berpandukan agenda dan urutan perbincangan 1. Ucapan penghargaan 1.. bukan loghat tempatan PROFESYENAL.

HAL-HAL LAIN (sumber: hadirin mesyuarat) 5.2. (Tajuk) – perkara/isu yang diputuskan 3.1.1. Penetapan tarikh mesyuarat akan datang 6.1. Pengesahan Minit Mesyuarat 3. Keputusan mesyuarat (untuk tindakan) 4.5.1.Tajuk i) Mesyuarat mengambil maklum a) b) ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .1.2. (Tajuk) – perkara/isu yang dikemukakan 5. Keputusan mesyuarat (untuk tindakan) 6. (Kertas seterusnya) 5. Rumusan Pengerusi 4.1.1.3. (Tajuk) – perkara/isu berkaitan yang dibincangkan 5.1.1. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT (dari mesyuarat lepas) 3.1.1. PENUTUP/PENANGGUHAN MESYUARAT 6.2. (Tajuk) – perkara/isu yang dibincangkan 3.1.3 Pandangan/komen ahli mesyuarat berkenaan isu-isu yang dibangkitkan 4.3. Perutusan Pengerusi 2. Kemajuan tindakan susulan (untuk makluman) 3.4. Tajuk 4.1.2. Penjelasan perkara/isu (untuk makluman) 5.1. Bila mesyuarat itu tamat atau ditangguhkan URUSETIA • Senaraikan nama pegawai yang menjadi Urusetia mesyuarat • Susunan nama hendaklah mengikut kekananan (Catatkan nama Agensi/Bahagian/Unit yang bertanggungjawab dalam mengurusetiakan mesyuarat) • TARIKH Catatkan tarikh Minit Mesyuarat berkenaan disediakan CONTOH STRUKTUR MINIT 1. Keputusan dan serta tindakan susulan yang perlu diambil seterusnya 4.1.2. Perkara-perkara Berbangkit . Ringkasan kertas/Isu-isu penting yang dibangkitkan 4. Ucapan penghargaan Pengerusi 6.2. PERBINCANGAN PERKARA BARU/KERTAS-KERTAS KERJA PERLU DIREKODKAN: 4.1.2. Tujuan utama 4.

Mesyuarat membuat keputusan (a) (b) Tindakan 5. Mesyuarat mengambil maklum (a) (b) iii. Penutup Contoh Format Minit Mesyuarat TINDAKAN SUSULAN TINDAKAN SUSULAN • Mengadakan “post mortem” • Menyediakan Minit Mesyuarat dengan segera • Menghantar Minit Mesyuarat dengan segera • Mengesan dan mendapatkan maklumbalas bagi setiap tindakan (follow up dan follow through) Kertas Kerja Contoh 1 KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE ZOO MELAKA ANJURAN: PRASEKOLAH SK Durian Runtuh.0 PENDAHULUAN ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Muar PADA: 29 JULAI 2012 1. Tajuk (a) (maklumat kertas) ii. Hal-hal Lain 6. Perbincangan perkara baru/Pembentangan kertas-kertas kerja i.ii) Mesyuarat membuat keputusan a) b) 4.

0 OBJEKTIF Program lawatan sambil belajar ini mempunyai objektif-objektif seperti yang berikut: i) Mendedahkan murid pendidikan khas mengenai dunia sebenar hidupan haiwan di taman negara ii) Sebagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran luar bilik darjah. 2. Dengan itu.0 RASIONAL Perlaksanaan program ini tidak lain daripada memberi peluang kepada murid – murid Kelas Prasekolah ini memperolehi pembelajaran di luar bilik darjah dan melihat persekitaran sebenar hidupan haiwan. murid – murid prasekolah lebih memahami pembelajaran yang telah diajarkan dalam bilik darjah. Oleh yang demikian. iii) Memupuk minat belajar dan semangat ingin tahu mengenai hidupan liar. Muar.0 KUMPULAN SASARAN Warga Prasekolah yang terdiri daripada :    Seramai 25 orang murid Seramai 1 orang guru Seramai 1 orang pembantu pengurusan murid Seramai 1 orang guru pengiring tambahan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Lawatan sambil belajar merupakan aktiviti julung-julung kali bagi Kelas Prasekolah SK Durian Runtuh. Program lawatan sambil belajar ini merupakan aktiviti pembelajaran luar bilik darjah bagi murid – murid prasekolah yang mana murid – murid khas ini didedahkan dengan hidupan haiwan yang sebenar. 4. Program lawatan sambil belajar yang dirancang ini bukan sahaja boleh menimbulkan minat belajar namun ianya mampu mewujudkan pembelajaran berkesan dikalangan murid – murid prasekolah. 3. Sesungguhnya penyatuan idea dan tenaga dari pelbagai pihak mampu memberikan impak yang positif bagi menjayakan niat murni ini. Adalah besar harapan agar program ini akan berjalan dengan jayanya. besarlah harapan pihak penganjur sekiranya murid – murid khas ini diberi peluang untuk merasai pembelajaran di luar bilik darjah demi kebaikan murid – murid prasekolah dan juga pihak sekolah amnya.

0 ANJURAN  : Zoo Melaka : 29 Julai 2012 Kelas Prasekolah . SK Durian Runtuh.0 TARIKH DAN TEMPAT Tempat Tarikh 6.0 JADUAL AKTIVITI Rujuk lampiran D 11. Semoga segala usaha dan bakti ikhlas yang ditaburkan dalam menjayakan program ini akan mendapat ganjaran yang lebih baik di sisi Allah SWT.0 PENUTUP Adalah menjadi harapan agar segala perancangan yang telah diatur dapat memberi faedah kepada warga Kelas Prasekolah SK Durian Runtuh.0 SENARAI PESERTA LAWATAN Rujuk lampiran C 10. Muar dan mencapai objektif yang telah digariskan dengan jayanya. Muar 7.0 JAWATANKUASA PELAKSANA LAWATAN Rujuk lampiran A 8. Insya-Allah.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Rujuk lampiran B 9.5. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Muar LOKASI: CAMERON HIGHLANDS PAHANG Pada 13 -15 Jun 2012 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Contoh 2 KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR SK Durian Runtuh.

Cik Rozilah Bte Kamsani.Guru pengiring yang dilantik ialah Elly Liyana Soeharto (Ketua ). Pn. Peserta rombongan akan ke destinasi dengan menaiki bas dan akan menginap di ASLI LODGE.Sulaiman b.DISEDIAKAN OLEH: ELLY LIYANA SOEHARTO GURU PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN PENDAHULUAN Pelajar Tahun 6 Bijak berhasrat mengadakan lawatan sambil belajar ke Cameron Highland pada13 hingga 15 Jun 2012 selama 3 hari 2 malam. Abd. Cik NoorHashimah Munira Bte Manan Hashim. En. CAMERON HIGHLAND. 39000. strawberi dan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . SUNGAI RUIL. TANAH RATA. Seramai 25 orang pelajar Tahun 6 Bijak akan mengikuti lawatan belajar ini. PAHANG OBJEKTIF Tujuan lawatan sambil belajar di Cameron Highland ini ialah : ►mempelajari jenis pemilikan perniagaan ►mempelajari jenis perniagaan berasaskan perkhidmatan terkenal seperti chalet yang kami diami. Jabar.Laila bt Abd. En. Mohd Alif Azrai b Dol Hashim. Latif. ►mempelajari berkaitan pengurusan perniagaan seperti pengurusan perladangan teh.

00 RM 50.check-in chalet .00 RM 1800 .0 TENTATIF JUMAAT 13 Jun 2012 3.00 petang .00 malam .melakukan aktiviti sendiri SABTU 14 Jun 2012 6.00 RM 135. ►mempelajari proses penanaman strawberi ►mempelajari tentang proses pengeluaran teh (BOH) ►mempelajari perancangan produk dan harga KOS YANG DIPERLUKAN Penginapan (2 Malam) RM 1600.bertolak 9.sayur-sayuran.00 pagi .persiapan diri ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .00 Pengangkutan ( 3 Hari ) Makanan Peserta Modul Lawatan Jumlah RM 3585.

00 pagi 1. Kampung Durian Runtuh 84000 Muar.00 pagi 8.8.sarapan dan check-out .00 pagi 9. Kampung Durian Runtuh 84000 Muar Johor 19 Mei 2012 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .singgah ke kedai cenderamata .00 malam .mengadakan jamuan makan(BBQ) AHAD 15 Jun 2012 6.00 petang .melawat ladang dan kilang the Sungai Palas untuk melihat proses pengeluaran teh 1.00 petang 6. Kelab Sivik Dan Kewarganegaraan SK Durian Runtuh. Johor Guru Besar SK Durian Runtuh.00 tengahari 3.00 pagi .makan dan solat 3.makan dan solat .persiapan diri .00 pagi 9.sarapan .melawat ladang sayur-sayuran dan strawberi .00 petang 9.00 tengahari .persiapan diri .bertolak pulang Contoh Surat Memohon Sumber Kewangan Daripada Pihak Sekolah.

. ……………... Kelab Sivik Dan Kewarganegaraan ingin memohon sumber kewangan dari pihak sekolah untuk mengadakan lawatan sambil belajar bersama ahli Kelab Sivik Dan Kewarganegaraan.. Sekian...00 (Ringgit Malaysia : Satu Ribu Lapan Ratus Sahaja) bagi kos pengangkutan dan bakinya akan menggunakan wang kutipan pelajar serta sumbangan orang ramai.. Yang Benar... . Kampung Durian Runtuh 84000 Muar......... ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Memohon Sumber Kewangan Bagi Program Lawatan Sambil Belajar Ke Cameron Highland Merujuk kepada perkara di atas........ terima kasih. Saya amat berharap supaya permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan.... saya dahului dengan ucapan terima kasih...... 2......……........ Subari Bin Minggan) Guru Penasihat Kelab Sivik Dan Kewarganegaraan SK Durian Runtuh..................Tuan. Jumlah yang dipohon ialah RM 1800............ (En.... Semoga keprihatinan pihak tuan .... 2...... Bersama-sama surat ini disertakan kertas kerja program lawatan serta kos yang berkaitan.. Johor CONTOH SURAT MEMOHON SUMBANGAN Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/002/1/1 Tarikh : 3 September 2012.........

Sehubungan itu................. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Pelajar Sekolah Rendah Daerah Muar dan peserta jemputan ADUN Bukit Naning 3........... Tuan............. 6.. 2..........00 petang Dewan Budiman.. Sumbangan boleh diberi dalam bentuk cek atas nama BENDAHARI PIBG Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang 4...00 – 5... "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah......................................... . -----------------------------------------------( KHATIB Bin JANI) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang 84600 MNuar..... Memohon Sumbangan Sempena Sambutan Program Dunia Seni Rupa Malaysia Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.. Bersama-sama ini juga disertakan kertas kerja program ini untuk dipertimbangkan oleh pihak tuan............ besarlah harapan kami sekiranya pihak tuan dapat menyumbangkan sumbangan ikhlas agar program ini dapat berjalan dengan lancar.......... Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih...... Johor ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 ....... Sukacita dimaklumkan bahawa panitia seni Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang akan menganjurkan Program Dunia Rupa Malaysia bagi memberikan pemantapan pengetahuan mengenai ilmu Seni Visual kepada pelajar-pelajar di Daerah Muar melalui pameran hasil kerja pelajar terpilih........ terima kasih. Sekian............... Berikut merupakan butiran program: Tarikh : Masa : Tempat : Peserta : Perasmian : 28 dan 29 September 2012 (Selasa dan Rabu) 9.....

PENGENALAN ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . SASARAN : Pelajar-pelajar sekolah rendah Daerah Muar A.LAMPIRAN KERTAS KERJA Kertas Kerja Program Dunia Seni Rupa Malaysia TARIKH : 1 November 2012 (Selasa) TEMPAT : Dewan Budiman KUMP.

MATLAMAT Program Dunia Seni Rupa Malaysia bermatlamat :  memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai prospek Seni Visual di peringkat Pengajian Tinggi dan juga bidang keusahawanan serta pekerjaan. khususnya dalam bidang pendidikan. 3. Multimedia Universiti. Mempamerkan hasil karya terbaik Seni Visual para pelajar dari sekolah-sekolah di Daerah Muar dan peserta jemputan Perancangan: Penyertaan peserta luar dari IPG serta IPTA dan IPTS seperti Fakulti Senilukis dan Senireka UiTM Shah Alam. OBJEKTIF 1. C. 4. PTPL dan Cosmopoint Penyertaan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (Bengkel Menulis dan Illustrasi Buku Bergambar KanakKanak) Penyertaan Persatuan Pelukis Negeri Johor dan Sekolah Seni Negeri Johor Penyertaan pihak swasta seperti Creative Enterprise (Majalah Gila-Gila) Program Bersama Hari Ko-Kurikulum Peringkat Sekolah dengan aktiviti seperti Hari Kantin dan Pameran Kerjaya B.Program seumpama ini dijalankan untuk tahun keempat sejak 2009. Pembangunan modal insan yang berpengetahuan tinggi D. KUMPULAN SASARAN Program ini mensasarkan kepada  pelajar-pelajar Sekolah Rendah di Daerah Muar TENTATIF PROGRAM PROGRAM DUNIA SENI RUPA MALAYSIA ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . membuka minda masyarakat di luar lingkungan Seni Visual akan perkembangan Seni Rupa Malaysia. Kolej Tinggi MARA Rembau.   Memberi pemantapan ilmu Seni Visual kepada pelajar. Menanamkan budaya kreativiti dan inovasi dalam semua bidang. 5. Menimbulkan minat pelajar terhadap bidang keusahawanan . Mendedahkan peluang kerjaya dalam bidang Seni Visual. Memberi pemantapan ilmu dan pendedahan kepada terhadap prospek kerjaya Seni Visual 2.

00-11.30pagi 11.00petang Bicara Seni 2 (Bersama Pawang Rimba) : Program Bercerita sempena Festival Buku Kanak-Kanak Antarabangsa 10. Pameran Buku Cerita Bergambar Kanak-Kanak(Majlis Buku Kebangsaan Malaysia) a.2 khemah Batik.30pagi Bicara Seni 1 : Bengkel Mewarna Bersama Uneh Raja Pensil Warna Sesi 1 – Sek Rendah 9.00petang TERBUKA Khemah ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .00petang TERBUKA Tempat: Dewan Budiman d.00pagi4.00pagi4.30 pagi Pelajar Sekolah Rendah Tempat: Dewan Budiman Pelajar Sekolah Rendah Tempat: Dewan Budiman Bicara Seni 2 (Bersama Nani Ria) : Program Berpuisi sempena Festival Buku Kanak-Kanak Antarabangsa 10. Demonstrasi dan jualan oleh Kraftangan . c.30 pagi PAMERAN a. b. Pameran PELUKIS Pameran Bakat Muda Pameran Bakat Pendidik 9.00 pagi11. Anyaman. Demonstrasi dan jualan 9.00pagi 2.Tarikh 1 Nov Aktiviti Majlis Perasmian oleh Yang Berhormat ADUN Bukit Naning Masa Catatan Tempat: Kanopi Perasmian berhampiran Dewan Budiman 50 orang pelajar setiap sesi Tempat: Blok Murni 9. Seramik b.

Pameran Kerjaya iii. MAJLIS Jamuan Minum Pagi PERASMIAN  Tetamu.1 khemah * 1 khemah = 2 aktiviti a. Demonstrasi dan jualan oleh Persatuan Seni Kreatif SK Kampung Pinang Sebatang .1 khemah d.00 PIBG ADUN ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . PIBG. Pameran dan Bengkel Wau Kelantan dan Seni 17 – 1khemah e. Jualan oleh pihak swasta : gerai Creative Enterprise .00 RM 550. KEWANGAN Keperluan Program mengikut aktiviti yang dijalankan: KEPERLUAN BIL AKTIVITI BAHAN/PERALATAN 1. RM8 x 10orang RM5 x 110 orang Makan Tengahari untuk pelajar KOS SUMBER RM 80.oleh PELUKIS (Persatuan Pelukis Negeri Johor ) -1khemah c. Pegawai Pelajaran. HARI KO-KURIKULUM i. Hari Kantin ii. Ceramah Kepimpinan Persatuan dan Kelab TERBUKA Khemah (6 Khemah) TERBUKA Khemah Bilik Gerakan E.

c.00 x 20 keping b. Gerai Jualan dan Pameran a.00 PCG KOKU Kain Rentang x 2  Buku Program RM200.00 RM 100.00 e.00 RM 150. Kain Alas meja RM3 x 50meter c.petugas : RM4 x 150 orang  RM 600. RM mesin dan kipas) 500.00 Peruntukan Pendidikan Seni Visual RM3 x 50 keping d.00 PCG KOKU RM200 x 2 unit b.00 PIBG ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .00 RM 60.00 peluru RM40 x 2 f.00 3. PAMERAN a.00 JUMLAH PCG KOKU RM2 x 100 0rang RM 1 880. Tali tangsi Mounting Board RM 150.00 KOKU SUWA Publisiti RM 450. Plywood formica putih RM 400. Frame kayu JUMLAH RM 1 290. Khemah RM 400. Staple Gun dan RM 500.00 2.00 RM25. Peralatan elektrik (untuk siaraya. Masking tape RM3 x 20 RM 80.

00 18. BICARA SENI Bayaran untuk Program Bercerita Majlis Buku Kebangsaan Malaysia 2 orang x RM300. Ceramah Kepimpinan Kelab dan Persatuan Hari Kantin  Kupon PIBG  Rm4 x 100 pelajar RM 400.00 7.00 4.00 PCG KOKU 7.00 5.00 JUMLAH RM 600.00 8.00 RM 600.RM20 RM100 x 4kategori ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Hari Kantin  Hadiah 4 Kategori Pertandingan Gerai:  Kebersihan    Keceriaan Jualan Tertinggi Keuntungan Tertinggi PCG KOKU RM 400.JUMLAH RM 1050.00 PCG KOKU 100.RM30 Ketiga . Biru dan Kuning) RM25 x 7 peket Cop nombor siri RM50 x 2 unit Dawai kokot RM18 x 1unit ”StampPad” -merah -biru JUMLAH RM RM RM RM RM RM 175.00 Pertama – RM50 Kedua .00 8. Penyediaan Kupon Kertas Warna (Hijau.00 308.

00 PENDAPATAN A. Bahan dan Peralatan (seperti di atas) RM 6 371. PERALATAN MUZIK UNTUK ‘WIND 1.0 PENDAHULUAN Pasukan Pancaragam sekolah ini telah ditubuhkan pada awal tahun 70an. JITRA.00 CONTOH KERTAS KERJA MEMOHON SUMBANGAN/PERUNTUKAN KERTAS KERJA MEMOHON SUMBANGAN BAGI PEMBIAYAAN ORCHESTRA’ SEK MEN SULTAN ABDUL HALIM. Peruntukan Ko Kurikulum RM 2 951.00 RM 6 371.00 B.00 8. Kebersihan Plastik Sampah RM 3. Sehinggalah pada tahun 2000. KEDAH.00 43.00 PERBELANJAAN A.50 x 10 pek ”Red tape” RM RM JUMLAH RM 35. hanya beberapa alat didapati masih boleh digunakan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pada masa itu pasukan ini lebih merupakan sebuah ‘militery band’ di mana alat-alat muziknya terdiri daripada alat drum. bag pipe dan alat-alat brass. Baki peruntukan PIBG RM 2 130. Wang peruntukan Pendidikan Seni Visual RM 1 290.00 JUMLAH RM 6 371.9.00 PCG KOKU JUMLAH BESAR RM 6 371.00 C.

2. Walau bagaimanapun pencapaian ini amat sukar bagi kami untuk kekalkan kerana hampir separuh daripada alat-alat yang digunakan dalam pertandingan-pertandingan tersebut merupakan alatalat yang dipinjam dari sekolah lain. 2 clarinet.3 Memberi keyakinan kendiri kepada pelajar melalui aktiviti-aktiviti seperti membuat persembahan.1 Dapat mewujudkan sebuah pasukan wind orkestra yang mantap 2. Ipoh pada tahun 2001.2 Pelajar-pelajar dapat mempelajari pendidikan muzik di sekolah dengan lebih menyeluruh. Seremban. 6 snare drum dan sebuah bass drum.4 Pasukan pancaragam SMSAH merupakan satu-satunya pasukan yang terdapat dalam Daerah Kubang Pasu dimana sering dijemput untuk majlis-majlis dan upacara-upacara yang tertentu. 1 euphonium.iaitu 2 trumpet.2 Melalui aktiviti pasukan wind orkestra ini pastinya dapat mendisplinkan pelajar disamping memberi motivasi kepada pelajar untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang akedamik. 3.0 RASIONAL 3. Pencapaian terbaik pasukan ‘Wind Orchestra SMSAH’ setakat ini ialah mendapat naib Johan pada tahun 2011 dan Johan dalam pertandingan Wind Orchestra antara SBP 2004 di Sek Dato’ Abdul Razak. Berbagai cara dan aktiviti telah dijalankan oleh Pertubuhan Pancaragam SMSAH dalam usaha untuk mendapat sumbangan dari pelbagai pihak dan setakat ini hasilnya amat mengecewakan.4 Dapat mewujudkan ‘sekolah berwatak’ melalui pasukan wind orkestra. Dalam pertandingan yang julung kalinya disertai oleh pasukan sekolah telah meraih Anugerah Perak dan berjaya memasuki pertandingan akhir. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . jadi adalah wajar pasukan ini diberi kelengkapan yang secukupnya untuk memberi khidmat yang terbaik. 2. Melalui peruntukan ini pihak sekolah telah menubuhkan sebuah pasukan ‘Wind Orchestra SMSAH’ untuk pertandingan ‘Wind Orchestra’ antara SBP yang diadakan di Sek Tunku Abdul Rahman. 1 trombon. menyertai kegiatan khidmat masyarakat dan menyertai pertandingan yang dianjurkan. 3.5 Pihak sekolah tidak perlu lagi meminjam alat muzik dari sekolah lain yang boleh menimbulkan banyak masalah. pihak sekolah telah menerima peruntukan kewangan sebanyak RM 80 000 dari pihak kementerian untuk membeli alat-alat muzik .1 Memberi satu aktiviti yang sihat kepada pelajar asrama yang meminati bidang muzik 3.0 OBJEKTIF 2. 2. 2. Pada akhir tahun 2000. 3.3 Pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran bermain alat muzik dengan lebih sistematik melalui alat yang mencukupi.

4. 1 7000 7000 4 Yamaha klarinet 6 2200 13200 5 Yamaha Bass klarinet 1 12000 12000 6 Yamaha French Horn 3 8000 24000 7 Yamaha Trombon 2 2600 5200 8 Yamaha Bass Trombon 1 6000 6000 9 Yamaha BBb Bass Tuba 2 20000 40000 10 Xylophone 1 12000 12000 JUMLAH 125 400 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .4. 4. 4.110 Menyertai Perbarisan Hari Kemerdekaan Peringkat Daerah. 4.1 Sepanjang tahun 4. 5.16 Persembahan pada Hari Malam Kemerdekaan peringkat sekolah.17 Jemputan ke Hari Sukan Universiti Utara Malaysia.11 Hari Sukan Sekolah.0 AKTIVITI-AKTIVITI 4.0 ANGGARAN PERUNTUKAN YANG DIPERLUKAN BIL INSTRUMENT KUANTITI HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) 1 Yamaha Piccolo 1 3800 3800 2 Yamaha Flute 1 2200 2200 3 Yamaha Oboe. 4. 6. 4.3 Menghasilkan sebuah pasukan ‘Wind Orchestra’ yang mantap sekurangkurangnya mendapat tempat yang terbaik dalam pertandingan.0 PERANCANGAN 5.18 Persembahan Hari Ko Kurikulum Peringkat Negeri Kedah.2 Mewujudkan ‘Sekolah Berwatak’ melalui ‘Wind Orchestra’.13 Majlis Penutupan Pertandingan Kawad Peringkat Negeri Kedah.12 Hari Sukan Daerah Kubang Pasu. 4. 5. 5.14 Menyertai Pertandingan Wind Orchestra antara Sekolah Bersarama Penuh Kementerian Pelajaran Malaysia 4.1 Mewujudkan sebuah pasukan wind orkestra yang mempunyai ahli sekurang-kurangnya 70 orang ahli. 4.19 Menyertai Perbarisan Hari Kemerdekaan Peringkat Negeri Kedah.15 Persembahan pada Hari Anugerah Cemerlang SMSAH.

Harapan kami juga. 2012. 2012 LAPORAN PROGRAM DUNIA SENI SENI RUPA MALAYSIA Panitia Pendidikan Seni Visual SK Kampung Pinang Sebatang dengan kerjasama PIBG SK Kampung Pinang Sebatang. dengan adanya bantuan ini. pasukan wind orkestra akan muncul sebagai sebuah pasukan yang dikagumi hingga ke peringkat antarabangsa.0 PENUTUP Kami berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan kami ini. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Sesungguhnya bantuan dan kerjasama dari pihak tuan akan membantu pasukan wind orkestra sekolah memberi satu hasil yang diharapkan disamping memberi peluang khasnya kepada pelajar sekolah ini untuk menyertai satu aktiviti yang dapat membina peribadi pelajar bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Program ini dijalankan selama dua hari iaitu pada 28 September (Selasa) 2012 hingga 29 September (Rabu). CONTOH LAPORAN TUESDAY.7. OKTOBER 12. PPD Daerah Muar dan DUN Bukit Naning telah mengadakan program Program Dunia Seni Rupa Malaysia bagi memberikan pemantapan pengetahuan mengenai ilmu Seni Visual kepada pelajar-pelajar di Daerah Muar melalui pameran hasil kerja pelajar dari sekolah terpilih.

s dan Syazwan. Nud. Gerai Creative Enterprise mendapat sambutan hangat daripada para pelajar. pelajar-pelajar sekolah di daerah ini yang hadir dapat melihat demonstrasi dan mencuba sendiri pelbagai teknik penghasilan karya seni. Senireka Logam Halus. Shah Alam. Abdullah bin Hashim. Pihak kami amat berbesar hati kerana sambutan yang diterima daripada sekolah-sekolah berhampiaran amat menggalakkan. PPD Daerah Muar dan DUN Bukit Naning menganjurkan program seumpama ini dan menjemput sekolah-sekolah dari seluruh Daerah Muar menyertainya. dari Persatuan Pelukis Johor Turut serta adalah En.Tahun ini merupakan tahun ketiga Panitia Pendidikan seni Visual SK Kampung Pinang Sebatang dengan kerjasama PIBG SK Kampung Pinang Sebatang. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Perhatian para pengunjung juga tertumpu kepada gerai Lukisan Potret oleh En. di antaranya ialah SMK Tinggi Muar. Yang Dipertua PIBG SK Kampung Pinang Sebatang . Turut menceriakan suasana adalah Kumpulan Kartunis daripada Majalah Gila-Gila terbitan Creative Enterprise yang terdiri daripada Ramzahurin. Kumpulan kartunis juga sempat mengadakan satu Bengkel Melukis Kartun kepada para pelajar. Sekolah-sekolah ini telah mempamerkan hasil kerja pelajar-pelajar bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM dan Seni Visual STPM. SMS Muar. Pandi Mandy yang dikenali sebagai Panddy. guru-guru dan orang ramai yang hadir dengan mengadakan jualan novel-novel keluaran Creative Enterprise selain daripada menawarkan diskaun dan harga runtuh untuk koleksi kartunis dan Majalah Gila-Gila. Pihak Fakulti telah menghantar seramai 18 orang pelajar dan 2 orang pensyarah dari pelbagai jabatan seni yang telah mengadakan pameran hasil seni dan demonstrasi . Puan Mariamah Binti Tijo. Tuan Hj. Program ini turut dimantapkan lagi dengan penyertaan Fakulti Senilukis dan Senireka. Senireka Tekstil. Di antara jabatan seni yang turut serta adalah Jabatan Seni Halus. Kassim b. Guru Besar Cemerlang dan En. Turut hadir ialah Pengetua SMS Johor m Encik Idrus Bin Jali dan Pengetua Sekolah Seni.00pagi. Selamat. ADUN Bukit Naning pada 28 September 2011 jam 11. Hj. Turut menyertai pameran ialah pelajar dari IPG Kampus Tun Hussein Onn serta pelajar dari SMS Muar dan Sekolah Seni Johor. Universiti Teknologi MARA (UiTM).Selain daripada melihat pameran. Beliau diiringi oleh Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Muar. Majlis Perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Ismail bin Zainal Abidin. Melalui bengkel Bicara Seni 1 :Bengkel Mewarna Bersama Uneh Raja Pensil Warna pelajar sekolah rendah yang mendaftar awal diberikan pendedahan yang sangat berguna mengenai teknik mewarna menggunakan pensil warna. dan Sekolah Seni Johor Bahru. Encik Abu Bin Seman. Abdul Aziz dari Pasar Seni Kuala Lumpur yang menghasilkan lukisan-lukisan karikatur para pengunjung. hingga terpaksa menghadkan penyertaan. Senireka Fesyen dan Senireka Seramik. Beberapa buah sekolah menengah turut dijemput untuk mengadakan pameran.

.Para pelajar juga turut terhibur dengan Bicara Seni 2 (Bersama Pawang Rimba) iaitu Program Bercerita sempena Festival Buku Kanak-Kanak Antarabangsa... ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .... Jabatan Pelajaran Daerah Muar . Secara keseluruhannya..... program Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 berjaya dengan adanya kerjasama daripada guru-guru... Muar Tarikh : 12 September 2012 CONTOH SURAT JEMPUT PERASMIAN Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/002/1/1 Tarikh : 3 September 2012......... Disediakan oleh Markom Bin Markoni Setiausaha Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 SK Kampung Pinang Sebatang. Peserta didedahkan dengan teknik bercerita dan turut terhibur dengan persembahan fasilitator terlibat. pentadbiran sekolah........ ..................... Kalangan pengunjung telah member reaksi positif dan mengharapkan program seumpama ini dapat dijadikan acara tahunan. Bicara seni ini juga turut menyelitkan sesi belajar puisi bersama pemuisi terkenal Johor iaitu Noraiani Binti Kasrom dalam slot Bicara Seni 2 (Bersama Nani Ria) : Program Berpuisi sempena Festival Buku Kanak-Kanak Antarabangsa ................ ADUN Bukit Naning dan dan disokong oleh penyertaan pihak luar....... PIBG.........

......... "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah..... Sekian...... Pihak sekolah berbesar hati menjemput Tuan Pegawai Pelajaran Daerah untuk menghadiri Majlis Perasmian Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 yang akan diadakan mengikut ketetapan berikut : Tarikh : Masa : Tempat : Peserta : Perasmian : 28 dan 29 September 2012 (Selasa dan Rabu) 9....... Jemputan Ke Majlis Perasmian Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas.... 2........ 5..........................Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan didahuli dengan ribuan terima kasih.......00 – 5.. -----------------------------------------------( KHATIB Bin JANI) ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 ............................ Sehubungan itu.. Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Muar Pejabat Pendidikan Daerah Muar................ . Bersama-sama ini juga disertakan aturcara majlis untuk makluman tuan .. besarlah harapan kami agar pihak tuan dapat meluangkan masa untuk menghadir perasmian majlis seperti yang tercatat di atas....................00 petang Dewan Budiman.... Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Pelajar Sekolah Rendah Daerah Muar dan peserta jemputan ADUN Bukit Naning 3.......... terima kasih.. Tuan...... Johor Darul Takzim Tuan.......

Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang CONTOH SURAT PANGGIL AN MESYUARAT Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/002/1/1 Tarikh : 3 September 2012. Jawatankuasa Kerja. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Kepada.

Noraida bt. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Habibah bt. Ahmad Pn. terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah. Ucapan pengerusi ii. Mohamad Pn. Muhamad. Norazleen bt.Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 (seperti di Lampiran) Tuan. Rasdi ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Hal-hal lain 3. Omar Ketua Panitia PSV Pn. Norulhuda bt. Pembentangan senarai tugas iv. Pengesahan perlantikan AJK Kerja Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 iii. Sekian. Cik Aida Irena bt. Berkaitan perkara ini dimaklumkan bahawa mesyuarat akan diadakan seperti ketetapan berikut:TARIKH : 23 SEPTEMBER 2012 MASA : 3. Kewangan v. 2. -----------------------------------------------( KHATIB Bin JANI) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang LAMPIRAN BIL AJK Pengerusi / Timbalan Pengerusi/ Naib Pengerusi Penyelaras Program Setiausaha dan Penolong setiausaha Bendahari Urusetia CATATAN Guru Besar Penolong Kanan Akademik Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Ko-Kurikulum Hjh.30 PETANG TEMPAT : BILIK GERAKAN Aturcara mesyuarat : i. Kehadiran tuan-puan ke mesyuarat ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Abdul Hamid En. Noliza Md. Borhan b. Norul Huda bt. Dayang Salawati bt. Ahmad (sijil) Pn Tengku Nur Ayuni bt. Ibrahim Pn. Baharuddin b. Salina Ramli En. Norhamdi Kamarudin Tn. Dom En. Noran En. Abdullah Pn. Khuzaina En. Abu Zarin Yasin Cik Nor Filzah bt. Abd. Nor En. Arshad Pn. Norzita bt. Zahari Persatuan Seni Kreatif Persatuan Seni Kreatif Pn. Siti Balkith bt. Kamaruddin Ust. Malip Cik Norlizayu bt. Mohd. Norfaza bt. Azimah bt. Razak En. Hj. Sharif Pn. Muhammad Shuhaimi b. Abdul Khalid Cik Aida Irena bt. Hamthan Cik Aida bt. Shamsudin Pn. Hafizah Md. Zainordin En. Muhamad Pn. Azlan b. Sidek Pn.Pengacara Majlis Perasmian Pelancaran Perasmian Bacaan Doa Sambutan Jamuan Persiapan Tempat Dan Hiasan Pentas Dokumentasi Backdrop. Rasdi Cik Aniza bt. Nurul Azwan b. Khadijah Pn. Rahman Pn. Abu Kasim b. Tuan (cenderahati) Pn Tg Nur Ayuni Tuan Aziz Pn. Khairul Izwan b. Bhinecawaty bt. Razis bin Abd. Rahman En. Mohmad bin Mustafa Pengurusan dan Pentadbiran Puan Zainiah bt. Dolah Aziz ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Hj. Yusof Tn. pas petugas dan Buku Program PA Sistem Sijil dan Cenderahati Pameran Luar Pertandingan Dan Pameran Bakat Muda Pertandingan Dan Pameran Bakat Pendidik Teratak Kraftangan (Batik) Teratak Kraftangan (Anyaman) Kaunter Pembayaran Bengkel Melukis Kartun dan Jualan Majalah Pengerusi Majlis Bicara Seni Pendaftaran Keselamatan dan Disiplin Penginapan termasuk makan minum Pelajar UiTM Publisiti dan seranta Pn. Hamzah Cik Azlinda Abd.

Pejabat Kesihatan Daerah Muar 84000 Muar ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pegawai Kesihatan Daerah.CONTOH SURAT MEMINJAM PERALATAN (SOFTBOARD) Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/002/1/1 Tarikh : 3 September 2012.

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Sekian. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah. Bagi tujuan keselamatan . kami berharap pihak tuan dapat mengaturkan tugas seorang pegawai tuan bagi urusan penghantaran. didahului dengan ucapan terima kasih. Permohonan Meminjam Papan Pameran (Softboard) Untuk Kegunaan Program Dunia Seni Malaysia Tahun 2012. Segala kerjasama daripada pihak tuan. Berikut adalah butir-butir pinjaman: a. Bilangan : 10 unit 6' X 3' dan 10 unit 2' x Rupa 2' 4. terima kasih. 5. Tarikh pinjaman : 27 September 2012 (2. 2. Tempat : Dewan BUDIMAN .Johor Tuan. Sukacita dimaklumkan bahawa SK Kampung Pinang Sebatang akan mengadakan program Program Dunia Seni Rupa Malaysia bagi memberikan pemantapan pengetahuan mengenai ilmu Seni Visual kepada pelajar-pelajar di Daerah Muar melalui pameran hasil kerja pelajar terpilih: 3. Semoga mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan. pemasangan dan pemulangan bahan .30 petang) hingga 30 September 2012 (8. SK Kampung Pinang Sebatang c.30pagi) b. BIL AJK BIDANG TUGAS 1 Pengerusi / Timbalan Penasihat ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 PROGRAM DUNIA SENI RUPA CATATAN Guru Besar . -----------------------------------------------( KHATIB Bin JANI) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang JAWATAN KUASA KERJA PROGRAM BIDANG TUGAS JAWATAN KUASA KERJA KEGUNAAN MALAYSIA TAHUN 2012.

Baharuddin b. Norazleen bt. Noraida bt. Memastikan kelancaran Majlis Menyediakan teks ucapan Gimik Majlis Pelancaran Pn. Habibah bt. Abdullah Pn. Salina Ramli En. bt. Abu Kasim b. Nurul Azwan b. Nor 7 Pelancaran Perasmian 8 9 10 Bacaan Doa Sambutan Jamuan Majlis Perasmian Mengalu-alukan ketibaan tetamu Menentukan menu dan belanjawan Memastikan tempat jamuan yang bersih dan ceria Membuat persiapan tempat Memastikan pentas dalam keadaan bersih dan teratur 12Menyediakan meja dan kerusi untuk pameran da13n majlis perasmian (seperti 11 Persiapan Tempat Dan Hiasan Pentas ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Norulhuda Muhamad.Pengerusi/ Pengerusi Naib mempengerusikan mesyuarat memastikan program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar Penolong Kanan Akademik Penolong Kanan HEM Penolong Kanan KoKurikulum Hjh. Mohmad bin Mustafa Pengurusan dan Pentadbiran Puan Zainiah bt. Mohamad Pn. Ahmad Pn. Kamaruddin Ust. Abdul Hamid En. Norzita bt. Sharif Pn. Omar Ketua Panitia PSV 2 Penyelaras Program 3 Setiausaha dan Penolong setiausaha 4 Bendahari 5 Urusetia 6 Pengacara Majlis Perasmian mengatur mesyuarat dan taklimat menentukan aturcara Majlis Perasmian memastikan program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar menyediakan kertas kerja program membentuk jawatan kuasa menyediakan surat-menyurat berkaitan program membuat laporan program membuat anggaran perbelanjaan untuk program membuat laporan kewangan menguruskan persediaan bahan dan peralatan memastikan bahan dan peralatan mencukupi sepanjang program membantu J/K Persediaan Tempat dan Hiasan Dewan Mengacarakan Majlis Perasmian Pembukaan. Rahman En. Sidek Pn. Rasdi Pn. Hamzah Cik Azlinda Abd. Hafizah Md. Bhinecawaty bt. Cik Aida Irena bt.

Hamthan Cik Aida bt. pas petugas dan Buku Program PA Sistem 14 dalam pelan) Mem1astikan kebersihan dan kekemasan Dewan dan Pentas. Malip 15 Sijil dan Cenderahati 16 Pameran STPM 17 Pameran SPM 18 Pertandingan Dan Pameran Bakat Muda 19 Pertandingan Dan Pameran Bakat Pendidik 20 Teratak Kraftangan Malaysia 21 Teratak Persatuan Persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program menguruskan penyertaan pertandingan persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program menguruskan penyertaan pertandingan persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program demonstrasi persiapan pameran Cik Norlizayu bt. mikrofon dan sebagainya. Norul Huda bt. Mengambil gambar-gambar untuk dokumentasi. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Muhammad Shuhaimi b. Shamsudin Pn. Tuan Aziz (cenderahati) Pn Tg Nur Ayuni Tuan Aziz Pn. Noliza Md.12 13 Dokumentasi Backdrop. Abdul Khalid Cik Aida Irena bt. Ahmad (sijil) Pn Tengku Nur Ayuni bt. Abu Zarin Yasin Cik Nor Filzah bt. Menyelia siaraya Menyediakan sijil penghargaan penyertaan untuk guru dan peserta dan En. Rasdi Cik Aniza bt. Ibrahim Pn. Mohd. Norfaza bt. Dom En. Siti Balkith bt. Zahari Persatuan Seni Kreatif Persatuan Seni Kreatif Pn. Merancang dan menyediakan backdrop menyediakan buku program pas program Menyediakan LCD.

Sekiranya anda berkhemah secara individu atau berkumpulan. Khadijah Pn. Khuzaina En. di gunung dan sebagainya. Hj. Abd. B. Rahman Pn. Hj. Razak En. Definisi Perkhemahan Berkhemah adalah penghidupan di luar sama ada di hutan. Noran En. Tujuan Perkhemahan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Norhamdi Kamarudin Tn. Arshad Pn. Dolah 24 25 26 27 Penginapan termasuk makan minum Pelajar UiTM Publisiti dan seranta 28 Manual Pegurusan Perkhemahan 2011 Manual PePROSEDUR TETAP PERKHEMAHAN A. Zainordin En.Seni Kreatif 22 bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program demonstrasi persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program demonstrasi Bengkel Melukis Kartun Jualan Majalah Kartun bertindak sebagai pengerusi majlis mendapatkan biodata-biodata penceramah menyediakan borang-borang pendaftaran memastikan peserta membuat pendaftaran dan Memantau pergerakan pelajar Memastikan disiplin pelajar terkawal Menyediakan penginapan serta makan &minum pelajar di asrama Memantau disiplin pel Hebahan melalui radio Hebahan melalui 'flyers' ke sekolahsekolah Muhamad Pn. Razis bin Abd. perhubungan rapat dengan alam semulajadi perlu anda utamakan. di pantai. Azimah bt. Khairul Izwan b. Azlan b. di bukit. Dayang Salawati bt. Berkhemah bermakna anda menerima atau memikul beberapa tanggungjawab terhadap pengurusan makanan. perlindungan dan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan dengan persekitaran anda. Yusof 23 Bengkel Melukis Kartun dan Jualan Majalah Pengerusi Majlis Bicara Seni Pendaftaran Keselamatan Disiplin Tn. Borhan b.

Peringkat Prosedur Tetap terbahagi kepada tiga kategori: 1. f. Meningkatkan semangat kekitaan. 1957’ dengan menyertakan bersama salinan surat kebenaran perkhemahan daripada Unit Kokurikulum. d.1. C. Unit Perhubungan dan Pendaftaran.1. Setiap permohonan perlulah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang berikut : a. Suatu perjanjian persefahaman perlu dibuat antara pihak penganjur dengan jurulatih yang dilantik itu ( Rujuk para 3E. Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan. Meningkatkan kecekapan dan kendiri. 4.4 Pemberitahuan mengenai perkhemahan yang akan dijalankan mestilah dikemukakan kepada: ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan. e. 6. 2.1. 3.2 Dalam daerah di luar kawasan sekolah { kelulusan Jabatan Pelajaran Negeri}; 1. Peraturan Pelaksanaan Perkhemahan 1.p. Kertas cadangan pelaksanaan perkhemahan ( Rujuk Lampiran A ) b.4 Luar negara { kelulusan Kementerian Pelajaran Malaysia }.2 Jika perkhemahan dibuat di luar kawasan sekolah yang melibatkan pengangkutan. 3. Jadual aktiviti perkhemahan.1.1 Kebenaran mengadakan perkhemahan mestilah diperolehi dengan mengemukakan permohonan bertulis mengikut ketentuan kawasan berikut: 1. 1. SPI Bil.( Rujuk SP Bil 24/1998 ) 1. Sebelum.1. Senarai nama jurulatih yang akan memimpin dan menyelia perkhemahan. Selepas. bepersatuan dan disiplin. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Jabatan Pendidikan Negeri. Sektor Pengurusan Sekolah ) dengan mematuhi ‘ The Schools (Tours) Regulations. Perlantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Induk serta pelaksanaan. Senarai nama pelajar dan guru pengiring c.3 Pihak penganjur perkhemahan mestilah melantik secara bertulis sekurangkurangnya seorang jurulatih bertauliah yang berkelayakan dan berkemahiran untuk memimpin serta menyelia program perkhemahan yang akan dijalankan. Menghayati erti batasan kehidupan. 24/1998 ).1 Dalam kawasan sekolah { kelulusan Guru Besar }; 1. OSEDUR TETAP SEBELUM PERKHEMAHAN 1. Meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental.3 Dalam negeri tetapi di luar daerah / luar negeri { kelulusan Pengarah Pelajaran Negeri}; 1. 1. Memupuk semangat keberanian dan kreativiti. 2. 5. pihak tuan dikehendaki memohon kebenaran mengadakan lawatan kepada Pengarah Pendidikan Negeri ( u. Peringkat Prosedur Tetap. Semasa.

24/1998 ) 1.6 wabak penyakit. SPI Bil 24/998 ) 1. Organisasi Perkhemahan 2. mestilah diberikan kepada semua peserta.1. 1. 1. 1.5 ribut atau gelombang besar. organisasi tersebut dirancang berdasarkan perkara. 1.2 Balai Bomba dan Penyelamat yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan.11 Penyertaan murid mestilah disertai oleh guru-guru pengiring yang dilantik secara bertulis oleh Guru Besar atau Guru Besar.9 Lokasi Perkhemahan mestilah sesuai dan terjamin keselamatannya dari segi: 1. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 1. Menentukan kumpulan sasaran dan kriteria peserta perkhemahan.4.4. 1.8 Kebenaran bertulis menggunakan tapak lokasi perkhemahan mestilah diperoleh terlebih dahulu daripada pihak yang berkuasa.7 kemalangan di luar jangkaan seperti pokok tumbang. bersedia dan telah menjalani latihanlatihan asas yang berkaitan.2 Pejabat/Pusat Kesihatan yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan 1. ( Rujuk para 3E.1 Balai Polis yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan.4 Pejabat Pentadbiran/Pejabat Penghulu yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan 1. 1.perkara di bawah: 2.9. 1.7 Taklimat awal mengenai aktivitiaktiviti.9.4.9.12.9.4 banjir.5 Penyertaan murid dalam setiap perkhemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masingmasing.1. Justeru. peraturan dan langkahlangkah keselamatan perlu diambil semasa perkhemahan. 12/2000 dan SPI Bil. 1. dahan jatuh dan sebagainya.10 Jurubantu mula mestilah dilantik dan berada bersama peserta pada sepanjang masa perkhemahan. disiplin dan kebajikan murid sepanjang tempoh perkhemahan.9.2 Peserta.1 gangguan binatang buas dan haiwan berbisa. ( Rujuk para 2.2 hakisan atau tanah runtuh. 1.1. SP Bil. 9/2000 ) 1. 2. Semua keperluan logistik ( peralatan perkhemahan ) hendaklah mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik.1. 4 2.1 Penganjur. Nama pihak yang menganjurkan perkhemahan tersebut perlu dicatatkan sama ada penganjuran utama atau penganjuran bersama.4 SPI Bil.6 Setiap peserta yang akan menyertai sesuatu perkhemahan mestilah sihat. Guru tersebut diberi kuasa secara bertulis untuk mengawal dan menyelia keselamatan. 2.1 Organisasi adalah jentera yang menggerakkan aktiviti untuk kumpulan. Kejayaan menjalani latihan-latihan asas ini mestilah dijadikan prasyarat kepada peserta.3 Saiz Kumpulan. 1. ( Rujuk para 3F.4.9.

1 Jangkitan penyakit seperti malaria.3 Kemudahankemudahan asas. Memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih seperti sebelumnya. Memohon kebenaran daripada pemilik atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. 5. 2. 3.4 Sistem komunikasi. Memastikan pemantauan terhadap aktiviti dilakukan sepanjang masa.(Rujuk SPI.2 Keracunan makanan.1 Kewangan. Membentang dan membuat laporan: 5. manusia dan lainlain. Mendokumentasikan program tersebut sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan. keadaan tubuh badan. Mengedar surat penghargaan kepada pihak terlibat dan sijil pencapaian serta penyertaan kepada peserta perkhemahan. 1. 2. 2. Memastikan Prosedur Keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. kemahiran tertentu dan lainlain.Menentukan jumlah bilangan minima atau maksima ahli bagi setiap kumpulan. selsema dan lainlain. Mesyuarat penyelarasan harus dibuat pada akhir aktiviti setiap hari bagi menilai dan membincangkan masalahmasalah yang timbul untuk diperbaiki pada hari berikut/masa hadapan. Lampiran A Contoh: Format Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. had umur. 4.4 Syarat. 4. Menentukan organisasi kepimpinan dalam kumpulankumpulan semasa perkhemahan 2.1.2 Aktiviti. 1. campak. Nama Perkhemahan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . khususnya berkaitan perkaraperkara berikut: 1. PROSEDUR TETAP SELEPAS PERKHEMAHAN Perkaraperkara yang perlu dilakukan selepas perkhemahan: 1.1. Memastikan Jadual Perkhemahan dilaksanakan mengikut perancangan. kelulusan akademik. PROSEDUR TETAP SEMASA PERKHEMAHAN Semasa perkhemahan perkara atau tindakan yang perlu diambil ialah: 1.6 Jawatankuasa. 5. 6. Memastikan kesihatan dan kebajikan para peserta sepanjang perkhemahan terkawal dan terjamin. 12/2000) 3. 1. Menetapkan syaratsyarat tertentu kepada peserta perkhemahan seperti jantina. 5. Bil.5 Kepimpinan. 2. 7. Memastikan keperluan logistik atau peralatan perkhemahan mencukupi dan berada dalam keadaan bersih dan baik.1. Ahli Jawatankuasa Induk perlu ditentukan terlebih dahulu bagi melaksanakan perkhemahan. Mengadakan analisa bagi menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahankelemahan untuk diambil tindakan selanjutnya. Namun perancangan boleh diubahsuai jika berlaku perkaraperkara yang tidak dapat dielakkan seperti faktorfaktor alam.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Lampiran B Contoh PeraturanPeraturan Keselamatan Perkehmahan 1. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan. Tidak dibenarkan memancing. 16. Semasa perkhemahan. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan oleh kem komandan. PeraturanPeraturan Perkhemahan. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. 3. selepas jam 12. 9. 7. Anggaran Perbelanjaan. 9. 2. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi. 10. 5. 4. 3. kenal mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. 4. Ahli Jawatankuasa Induk. Tarikh dan Tempat. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. 15. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. Latar Blakang / Rasional. 7. 6. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. Dilarang menebang atau merosakkan pokokpokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di meratarata tempat. Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. Menjaga segala peralatan yang disediakan . 13. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . Setiap peserta. 14. 11. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masingmasing.2. Harapan dan Penutup. 12. 8. 10. Sasaran Penyertaan. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatangbinatang. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 5.00 tengah malam. 12. 8. 11. 6. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan. Matlamat. Objektif.

19.5 dan 6 SK Pinang Sebatang. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012.30ptg. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2. 21/7 hingga 4. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .6 Bilangan peserta : 200 pelajar dan 15 guru.3 Masa : 10. Tuan / Puan. Butiran mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut : 2. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.1 Tajuk : Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012 2. Lampiran C Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012. 20.17. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan. Kluang 2.4 Tempat : Gunung Lambak.2 Tarikh : 21 Hingga 23 Julai 2012. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur. Peraturanperaturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu. 2.5 Peserta : Pelajar Tahun 4. MAKLUMAN PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2012. 18.00pg. 23/7 2. Muar 2.

Sekian untuk makluman tuan, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ............................................. Guru Besar, SK Pinang Sebatang, Muar s.k 1. Jabatan Pelajaran Negeri. 2. Pejabat Pelajaran Daerah Muar 3. Ketua Polis Daerah Muar

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

Lampiran D Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kepada Guru Besar

Jawatankuasa Perkhemahan Unit Beruniform 2012 Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620

Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012.

Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim

Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH 2012 . Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sehubungan itu pihak kami ingin memohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2.1 Tajuk : Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012 2.2 Tarikh : 21 Hingga 23 Julai 2012. 2.3 Masa : 10.00pg. 21/7 hingga 4.30ptg. 23/7 2.4 Tempat : Gunung Lambak, Kluang 2.5 Peserta : Pelajar Tahun 4,5 dan 6 SK Pinang Sebatang, Muar
ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

2.6 Bilangan peserta : 200 pelajar dan 15 guru. 3. Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ................................. Penolong Kanan Kokurikulum, Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Merangkap Penyelaras, Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. s.k. 1, Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Fail Perkhemahan

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

KEBENARAN MENGADAKAN PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH 2012 Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2. Sekian..........1 2....3 2.... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid.......... Jawatankuasa Perkhemahan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012 Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Tuan.2 2.4 Tiada unsur-unsur paksaan.... terima kasih....Lampiran E Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012...... Guru Besar ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 ... BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah. Memastikan langkahlangkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga.... .. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2..

1.k. Fail Perkhemahan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2.Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Merangkap Penolong Pendaftar Persatuan Sekolah s.

. Tandatangan ....... Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang84600 MuarJohor Darul Takzimakan mengambil langkahlangkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apaapa kehilangan harta..... No K/P……………………… Ibu / Bapa / Penjaga kepada …………………………………………………………………… Tahun …………………………..... 2.... Sekian..... memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas....Lampiran F Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama :……………………………….......... 3. Tarikh:………………………………… No.............. terima kasih.......... Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu.. Alamat Ibu Bapa/Penjaga:………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Tuan / Puan.. KEBENARAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM SEKOLAH 2012 Saya ……………………………………………………………. Pengakuan dibuat oleh: ……………………… Tandatangan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 Saksi: ……………………………………. kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut........Telefon: .. kemalangan.

Nama: No. K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . K/Pengenalan: Tarikh: Nama: No.

3 3. Kluang Anggotaanggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abdullah Bin Khoja Muhammad 5.... Tarikh : 22 Julai 2012 Masa : Mulai 2. Sekian.. Ibu Pejabat Polis Daerah Kluang 86000 Kluang Johor Tuan. 2.30 petang Tempat : Dataran Gunung Lambak... Ketua Polis Daerah Kluang ...... PERMOHONAN KHIDMAT HAKIM PERTANDINGAN KAWAT KAKI SEMPENA PERKHEMAHAN TAHUNAN UNIT BERUNIFORM 2012 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.. 3. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .2 3....1 3............. Berikut butiran program dan cadangan pegawai ... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Bagi menjayakan Pertandingan Kawad Kaki tersebut dipohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut ....Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawad Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit BeruniformPeringkat Sekolah 2012..4.. ( ) Guru Besar..... .... 3.

Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim s.k 1. Pengaran Pelajaran Negeri Johor 2. Pegawai Pelajaran Daerah Muar 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 3. Fail Perkhemahan

Lampiran H Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada PihakPihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393
ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

Fax : 06-6982620

Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012. Tuan Pengurus, Syarikat Bekalan Air Johor Sdn. Bhd, 86000 Kluang. Johor Darul Takzim. Tuan / Puan, PERMOHONAN MEMBEKAL BEKALAN AIR SEPANJANG PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH 2011 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit BeruniformPeringkat Sekolah 2012 sepertimana ketetapan berikut. 1.1 Tarikh : 21 hingga 23 Julai 2011 1.2 Tempat : Gunung Lambak 1.3 Penyertaan : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih 2. Bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan air bersih bagi kegunaan peserta sepanjang perkhemahan tersebut. 3. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dandidahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ..................................... ( ) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim s.k 1. Pengaran Pelajaran Negeri Johor 2. Pegawai Pelajaran Daerah Muar 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

Lampiran I Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620

Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012.
ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

. Sekian... Johor Darul Takzim...k 1.2 Masa : Sepenuh masa 1.... ( ) Guru Besar.... Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim s.1 Khemah 20 buah 4.. pulley dan snap link ) 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 86000 Kluang.. Bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4....1 Tarikh : 21 hingga 23 Julai 2011 1.4 Peralatan Aktiviti ( Topi....Pegawai Penguasa Bomba Balai Bomba dan Penyelamat Kluang.. Kami berharap agar permohonnan kami ini diluluskan...3 Tempat : Gunung Lambak.4 Penyertaan : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih 2. Tuan... Kluang 1. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ...2 Tali Karamental Dinamik 100 m 4.3 Tali Karamental Staqtik 100 m 4.. Pegawai Pelajaran Daerah Muar 2. Pengaran Pelajaran Negeri Johor 2.... Harnes. PERMOHONAN MEMINJAM PERALATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH 2012 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2011 sepertimana ketetapan berikut: 1... Carabinar.. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih...

Sontoron bin Selamat. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . En.Lampiran J Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012.

..... 2.....k..... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.Guru Penasihat Pasukan Pengakap... ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4.00 pagi 21/7 hingga 4. . 1.. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Unit Beruniform SK Kampung Pinang Sebatang 2012 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan........ Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim s.. Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai ___________________________ Program Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh: 21 hingga 23 Julai 2011.... Masa : 10. ( ) Guru Besar.....30 petang 23/7/20 Tempat : Gunung Lambak. Kluang 3. Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Tuan / Puan... Sekian.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah........

sekolah perlu mengemukakan 6 salinan asas serta tambahan satu salinan bagi setiap negeri yang akan dilawati. Daripada jumlah tersebut.ISU-ISU PENGURUSAN PROGRAM LAWATAN SEKOLAH Setiap permohonan Lawatan Sekolah perlu merujuk Garis Panduan Permohonan Melancong Di Bawah Peraturan Melancong Sekolah 1957 (The School (Tours) Regulations 1957 serta Surat Siaran Jabatan Pelajaran Johor. Di antara sebab -sebab permohonan lawatan dikuiri atau dikembalikan semula ke sekolah : 1. Bagi lawatan dalam negara. Sebanyak 2780 adalah permohonan lawatan dalam negara dan 71 permohonan lawatan ke luarnegara. Jumlah borang permohonan lawatan tidak mencukupi. Unit Perhubungan dan Pendaftaran telah menerima sebanyak 2851 borang permohonan lawatan. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Semua penjelasan di atas adalah untuk kadar lawatan satu bas.PP(31)/100-5/3(17) bertarikh 23 November 2011 berhubung Pematuhan Peraturan Lawatan Murid Sekolah. Bagi lawatan dalam negeri (Johor sahaja) hanya 4 salinan sahaja. Tiada Pengesahan Guru Besar/ Pengetua Setiap borang lawatan perlu mendapat pengesahan serta cap rasmi daripada Pengetua / Guru Besar . Sekolah lewat mengemukakan borang permohonan. sebanyak 96 permohonan telah di”kuiri”atau dikembalikan semula ke sekolah. Hanya Guru Besar / Pengetua sahaja yang menandatangani setiap borang permohonan. 3. 2. kurang daripada tiga bulan sebelum tarikh lawatan. pihak sekolah perlu menyediakan 4 salinan borang lawatan serta dua salinan kertas kerja.Rujukan JPNJ. Bagi permohonan ke luar negara.Bagi Tahun 2011.Untuk lawatan ke luar negara. Tempoh permohonan dalam negeri kurang dari lima minggu sebelum tarikh lawatan.

Bilangan peserta lawatan tidak boleh melebihi 44 orang (40 orang murid + 4 orang guru) dengan kadar 10 murid bersamaan seorang guru. Lawatan ke Tempat yang Tidak Dibenarkan Program lawatan perlulah sentiasa mengambil kira soal keselamatan murid.5 Garis Panduan Permohonan Lawatan. JPN Johor akan memberikan kerjasama dari segi kelulusan dan pihak sekolah diminta mengemukakan salinan surat jemputan yang diterima sebagai bukti. wall climbing serta aktiviti dalam air adalah tidak digalakkan serta dilarang. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Lawatan Pengantarabangsaan Setiap program lawatan pengantarabangsaan yang melibatkan murid sekolah. 9. ianya tetap tertakluk kepada prosedur permohonan lawatan ke luar negara seperti perkara 1 dan 2 di atas.Sekolah tetap perlu mematuhi prosedur lawatan sedia ada. Namun kebenaran bagi beberapa aktiviti di atas. sebarang pertukaran atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan. Jika terdapat murid perempuan dalam senarai lawatan. 7. 10.4. Sebarang aktiviti lawatan ke tempat-tempat yang tidak sesuai seperti “jungle trekking” mendaki gunung. Bolehkah murid di bawah umur 12 tahun menyertai lawatan. flying fox. 6. Rujukan BS/HEP 8543/41/Jld 111(15) :Penjelasan Peraturan Pendidikan (Lawatan) Sekolah 1957: Lawatan Bagi Murid Sekolah bertarikh 3 November 2003. Pertukaran Nama Peserta Lawatan Merujuk Perkara 5. masih boleh dibenarkan sekiranya permohonan disertakan sijil “tour guide” yang bertauliah bagi mengendalikan aktiviti tersebut. “night walk”. 8. Semua murid sekolah adalah dibenarkan menyertai lawatan sekolah (Surat dari Bahagian Sekolah. pihak sekolah mestilah melantik guru wanita sebagai guru pengiring. Biasanya sekolah menerima jemputan dalam masa yang singkat. Lawatan Sekolah Yang Berbentuk Jemputan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful