MENTORING PRAKTIKUM

untuk pensyarah penyelia

1

1.0

Pengenalan

Latihan mengajar, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan Internship merupakan komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Pendidikan guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Negara. Menurut Britzman (1991), latihan mengajar sering dilaporkan oleh guru pelatih sebagai satu program latihan yang amat penting dan berharga untuk mereka dalam menyediakan diri untuk mengajar. Melalui program ini , pelajar diberikan peluang untuk mengaplikasikan ilmu (teori) dan kemahiran (amalan) yang diterima semasa pengajian di IPG dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. Selain itu, pelajar dapat mengalami sendiri pengalaman menguruskan kegiatan luar dan kegiatan kokurikulum, yang dapat memberikan banyak manfaat kepada pembentukan sahsiah guru. 1.2 Konsep

Program amalan profesional perlu dilihat sebagal satu kesinambungan kepada latihan perguruan praperkhidmatan di IPG. 1.3 Rasional

Program amalan profesional yang dirangka berdasarkan peringakat (semester) menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu, kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri .Program ini sangat menekankan pembentukan ilmu binaan hasil pengalaman dan proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan. Pelajar semestinya boleh menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka . Melalui program latihan praktik yang sistematik, berasaskan sekolah dan bersifat developmental, pelajar dapat membina, menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. Menurut B. G. Yaxley (1991), pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan makna. Beliau juga berpendapat bahawa pengajaran merupakan satu aktiviti intelek. Ia melibatkan pemikiran, perasaan dan penilaian. Misalnya, interaksi dan komunikasi antara guru dengan pelajar dan di antara pelajar dengan pelajar. Pembelajaran pula ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia. Proses pembelajaran ini berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa ia akan membawa kepada perubahan pada seseorang. Semasa pelaksanaan amalan profesional, bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. Hal ini kerana latihan ini memerlukan pelajar memahami perkaraperkara yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan bagaimana mengaplikasikan teori ke dalam dunia realiti pengajaran dan pembelajaran.

2

1.4

Matlamat

Program amalan profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep, prinsip, teori, kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional, dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru bilik darjah semata-mata. Oleh yang demikian, program amalan profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPG, JPN dan sekolah. 1.5 Objektif 1.5.1 Melalui program amalan profesional, diharapkan pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) 1. 5.2 (i) (ii) memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan membina daya suai, daya tahan, daya saing, daya cipta dan kreativiti meningkatkan kemahiran memerhati, keprihatinan dan kepekaan terhadap murid menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran menguasai strategi, pembelajaran pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran

mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran, seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru membuat refleksi/renungan, penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru dan membina teori tersendiri (peribadi), ilmu binaan, dan seterusnya ilmu profesional perguruan. Melalui program amalan profesional ini juga, pihak IPG dan sekolah dapat: memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengeratkan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan menilai prestasi pelajar semasa program amalan profesional.
3

(iii)

1: Pelaksanaan Amalan Profesional 1. 4 .7 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG). Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali.1.6 Pelaksanaan Program Amalan Profesional Program amalan profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1. (i) Penentuan lulus adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: (ii) Kehadiran 100 % dalam amalan profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan Penentuan cemerlang adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Lulus dan mendapat markah 90% dan ke atas dalam keseluruhan amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan Menunjukkan usaha ke arah inovasi dan kreativiti Pencalonan dibuat 2 minggu selepas tamat internship (iii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan. Tempoh Pelaksanaan Program Amalan Profesional Program Pengalaman Berasaskan Sekolah PBS 1 Tempoh Semester Kredit 1 minggu 1 PBS 2 1 minggu 2 PBS 3 PBS 4 Prakt 1 Praktikum Prakt 2 8 minggu 6 4 Prakt 3 12 minggu 7 6 Internship Internship 4 Minggu 8 2 1 1 4 minggu minggu minggu 3 4 5 2 Jadual 1.1.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5 .

guru dan kakitangan sekolah membina kemahiran mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah. pelajar dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) memahami budaya sekolah menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah mendapat pendedahan awal pembelajaran murid memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran membina kemahiran berinteraksi dengan murid. refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. 2. tingkah laku murid. pengurusan bilik darjah dan tugas sebenar seorang guru.0 Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) 2. iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal membina sikap positif terhadap profesion keguruan membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas dua minggu program PBS dilaksanakan . Program ini diharapkan dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru.1. 6 . Melalui PBS pelajar dapat memahami sistem pengurusan sekolah.1 Konsep Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. penelitian dokumen. Program ini memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. 2.2 Objektif Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).3 STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah seperti dalam Jadual 2.2.

g) 7 .2). IPG menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar. IPG akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar. mata pelajaran major/ elektif memberikan tugasan kepada pelajar untuk disempurnakan sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan dibincang bersama pensyarah masing-masing semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi selepas PBS. Tugasan pelajar semasa PBS akan dinilai oleh pensyarah mata pelajaran yang terlibat.1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan Unit Praktikum IPG. (rujuk Jadual 2. IPG akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar. IPG akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pengurus sekolah (sebelum PBS 1 bermula). (iii) Prosedur Pelaksanaan a) b) c) d) e) f) IPG akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Jabatan Ilmu Pendidikan.Program Semester 1 Tempoh 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu Penempatan Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 2 3 4 Jadual 2.

7B.2: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester (iv) a) Bidang Tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah Pelajar dikehendaki membuat tugasan berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Ilmu pendidikan dan jabatan mata pelajaran major/elektif masingmasing berdasarkan semester yang ditetapkan. 7B. Jabatan mata pelajaran major dan Jabatan mata pelajaran elektif hendaklah menyesuaikan tugasan PBS berdasarkan persoalan yang dicadangkan di dalam Lampiran 7A. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPG.4 Kehadiran a) b) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib. 7C dan 7D.Semester 1 2 3 4 Tugasan Pengajian Profesional Subjek major Elektif 1 Elektif 2 Penyeliaan dan Penilaian Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan subjek major Jabatan subjek elektif 1 Jabatan subjek elektif 2 Jadual 2. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. Cadangan tugasan PBS bagi semester 1 hingga semester 4 disediakan dalam Lampiran 7A. Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. c) d) 8 . 7C dan 7D. b) c) 2. Jabatan Ilmu Pendidikan.

2. pengurusan. persekitaran dan kelengkapan sekolah Berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah Bersama mentor sebagai pembantu dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS. Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. struktur organisasi.5 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) e) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS Memahami objektif PBS Melaksanakan tugasan PBS Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan. disiplin dan budaya sekolah Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian persekitaran sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah 9 f) g) h) i) j) k) l) (ii) a) b) c) d) e) f) . Mendokumentasikan segala hasil tugasan dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. bimbingan dan penilaian. Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. Sekolah Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah. Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan. major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan. peraturan IPG dan peraturan sekolah Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah. peraturan.

perbincangan dan penilaian. 10 .6. Jabatan dan Penyelaras PISMP) (iii) a) Memahami. menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS b) Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS c) Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yang terlibat. Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.6 Panduan menulis pernyataan profesional/kontrak tugasan 2. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. j) Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah k) Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPG dengan segera 2.1 Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak tugasan merujuk kepada harapan/tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. d) Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar e) Memberikan taklimat kepada pihak sekolah dan pelajar berhubung dengan konsep.g) h) i) j) k) Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Menilai kemajuan pelajar dengan menggunakan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Borang Laporan Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru sahaja dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS IPG (Unit Praktikum. objektif dan tugasan dalam pelaksanaan PBS f) Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan g) Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan h) Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan untuk dinilai i) Menetapkan satu sesi refleksi dua minggu selepas Laporan PBS disiapkan sebagai ruang untuk pembentangan.

6.7 Panduan Penyediaan Portfolio . pengetahuan pelajar. Sebelum PBS i.2 Tujuan Pernyataan Profesional i. emosi. proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja.1 Pengertian Portfolio Portfolio merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar. Satu projek di Universiti Stanford menunjukkan bahawa porfolio ini membawa kesan yang amat memberangsangkan untuk menilai pelajar. intelek dan kebolehan menyelesaikan masalah pelajar.3 Pernyataan Profesional a. Semasa PBS i. Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik iii. Bahan porfolio pelajar menggambarkan amalan pelajar. Selepas PBS (refleksi) i. Penilaian berportfolio ini telah dilaksanakan di sebahagian besar negara negara Eropah termasuk Amerika Syarikat. Menganalisis data ii. Tujuan tugasan iii. Instrumen penilaian b. Menyatakan fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas ii.6. Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 2. intelek. menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani. Melapor d. 11 . Mengumpul data iii. Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan iv. Penilaian porfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem. Merekod c. Merancang strategi pelaksanaan iv. Menilai iii. Kenal pasti fokus utama tugasan ii.Pengalaman Berasaskan Sekolah 2. Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 2.2. Penilaian Pernyataan Profesional (pencapaian objektif fokus tugasan) e. Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang ii. rohani .7. Pencapaian objektif f. maklumat pelajar. sosial dan estetika ( JERISE ).

ii. (Shulman. ii. 1992).4 Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio i. iv. ii. penjanaan idea. 12 . nota-nota dan refleksi pembelajaran. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.Penilaian yang demikian dianggap amat adil dan memperuntuk masa yang mencukupi kepada pelajar untuk menyiapkannya. 2. Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.7. iv. 2. Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.3 Ciri-Ciri Portfolio i. v. kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran. Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.7. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. 2. porfolio ialah satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan. iii. iv. iii. Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Porfolio merupakan satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai-bagai jenis dokumen. pensyarah dan mentor untuk menilai Perkembangan profesionalisme pelajar. Merujuk kepada amalan profesional Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: i. Menurut Paulson dan Meyer ( 1991 ). Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. iii. pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi. Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. Pengetahuan Kemahiran Pengalaman Kelayakan Matlamat dan pencapaian Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. v.7. ii. Penilaian berportfolio ini amat wajar untuk diimplimentasi di sekolah-sekolah kerana amat relevan dengan Falsafah Pendidikan .2 Tujuan Portfolio i.

3) Major dan Ambilan 1.3) Temu bual 3.1) Nama 1.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus 2.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.2) Senarai semak keperluan) 3. Kad Pengenalan 1.senarai semak penyediaan portfolio Tajuk Item Tandakan  1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.1) Pemerhatian 13 .2) No.4) Tarikh PBS 2 Pernyataan Profesional / Kontrak Tugas (Lampiran 1) 2.1) Pemerhatian Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut 3.4) Soal selidik 4 Kolaborasi (Lampiran 3) 4.3) Penilaian dan laporan 3 Instrumen Pengumpulan Data 3.2) Perbincangan dengan mentor 4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.8 Bil Pengalaman berasaskan sekolah .2.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.1) Penyataan sebelum PBS 2.5) Interaksi dengan murid 5 Ilmu/Pengetahuan Baru 5.

2) Senarai Semak 5.4) Soal selidik 5.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Ulasan Pensyarah: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________ Tandatangan Nama Tarikh : : : __________________________ ______________________________________________ __________________________ 14 .Melalui 5.3) Temu bual 5.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 6) 6 Refleksi (Lampiran 5) 6.1) Aktiviti 6.

2.9

Pengalaman Berasaskan Sekolah - Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan Tandakan  PBS 1 2 3 4 Catatan

Nama Pelajar : No. Kad Pengenalan: Opsyen/Ambilan: Sekolah ditempatkan Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan Tarikh /Masa Nama Guru/Indfividu Yang Ditemui/Perkara Bil. Dibincang

2.10

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH - PENULISAN REFLEKSI

2.10.1 Definisi Refleksi  Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah, 1999)

Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian, temu bual dan soal selidik.

Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul, memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif.

2.10.2 Tujuan Refleksi  Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.

Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan.

Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan.

15

Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan

2.10.3 Ciri-ciri Refleksi     Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap, kesedaran diri, amalan dan tingkah laku positif

2.11 Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: Hendaklah dilaksana selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan:     Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ?

16

2.11.1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH - AMALAN REFLEKSI Nama Pelajar : No. Kad Pengenalan: Opsyen/Ambilan: Sekolah ditempatkan AMALAN REFLEKSI Tandak an  PBS 1 2 3 4

1. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:

1.1 Kekuatan:

1.2 Kelemahan:

2. Cadangan Penambahbaikan:

(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)

17

ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.12 PENGALAMAN PENDIDIKAN ) BERASASKAN SEKOLAH 1 (PENGAJIAN PROFESIONAL-ILMU CONTOH AKTIVITI PROFESIONAL 1. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Melayu Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini 18 Catatan / data Cina India Lainlain .2.

vi. iv. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) i. iii. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 19 . Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran. ii.2. v. Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.

Bagaimanakah perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran? 2.14 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 3 CONTOH AKTIVITI PROFESIONAL A. Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Bagaimanakah guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan? 7.13 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2 ( SUBJEK MAJOR) CONTOH AKTIVITI PROFESIONAL Pengurusan Bilik Darjah Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berdasarkan mata pelajaran major.2. Adakah peraturan bilik darjah disediakan ? Jika ada. Bagaimanakah pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan? 4. Adakah aktiviti berkumpulan dijalankan? Jika ada. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: a) Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru? b) Bagaimanakah guru memastikan objektif yang ditetapkan itu tercapai? c) Bagaimanakah guru dapat mengesan pembelajaran telah berlaku? 20 . Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. Bagaimanakah sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan? 2. adakah peraturan itu dilaksanakan secara berkesan ? 9. bagaimanakah aktiviti kumpulan diuruskan dan dilaksanakan? 10. Bagaimanakah cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid? 5. Bagaimanakah murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan? 3. Bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 8. Bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan? 6.

Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bagi dua orang guru. Kenal pasti beberapa orang murid yang menghadapi masalah pembelajaran. b) Laksanakan sesi temu bual dengan murid berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah yang dikenal pasti. Masalah Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.d) Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbezaan individu murid? B. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan pernyataan/aspekaspek berikut dan buat catatan: Teknik penyoalan guru a) b) c) d) e) f) g) Cara guru memberikan penerangan Penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Respons guru terhadap hasil kerja murid Penggunaan papan tulis. 2. kumpulan dan individu Hubungan mata ke mata (eye-contact) dan intonasi suara guru Kemahiran-kemahiran lain yang dikenal pasti 21 .1. c) Senaraikan jenis dan punca yang menyebabkan masalah pembelajaran itu berlaku. d) Cadangkan apakah tindakan yang anda dapat laksanakan untuk membantu mengatasi masalah murid tersebut? Nota: Sila berbincang dan mendapatkan bimbingan daripada mentor dan guru-guru lain yang terlibat secara langsung dengan murid yang terlibat dengan masalah yang dikaji. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: a) Huraikan secara ringkas masalah pembelajaran murid yang anda kenal pasti. papan kenyataan dan persekitaran pembelajaran Pelaksanaan aktiviti kelas.5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 4 CONTOH AKTIVITI PROFESIONAL A.

BATU PAHAT BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah : ___________________________________________________________________________ Alamat Sekolah : ___________________________________________________________________________ Tarikh PBS Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh No.IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN. KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : ______________________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 22 .

: ___________________________ Major : _____________________________ Ambilan : ___________________________ Tandakan () Sederhana Lemah Aspek Ulasan Baik a) Penampilan diri b) Pekerti Sahsiah dan c) Keprihatinan Perwatakan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati.P. K.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : ____________________________No. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 23 . berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.

PRAKTIKUM ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

3. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan.3 (i) PROSEDUR PELAKSANAAN Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester. menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme kerguruan. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM.PRAKTIKUM 3.2 OBJEKTIF Melalui program praktikum ini. perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . pelajar dapat: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran memupuk sikap positif. 3.1.1 KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi. meningkatkan jati diri. (ii) Penempatan antara IPG dan sekolah dengan Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Rujuk Jadual 3.

Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dua minggu sebelum tamat praktikum. Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan dua mata pelajaran elektif. Penyeliaan perlulah melibat pelaksanaan aktiviti kokurikulum. (iv) Bilangan Waktu Mengajar Minimum 8 waktu mengajar seminggu Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major Prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum. Praktikum Praktikum 1 Major (4 minggu) Praktikum 2 Major 1 3 4 1 9 1 1 2 1 5 Mata Pelajaran Pra penyeliaan IPG Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Rujuk Jadual 3-1. (v) Bilangan Penyeliaan Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal.Pelajar ditempatkan di sekolah rendah. (iii) Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. Jadual 3. Pelajar major Prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum. Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum.

senarai tugas. peraturan IPG dan peraturan sekolah g) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum h) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan i) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada setiap bulan j) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran k) Membuat rancangan semester. takwim sekolah dan maklumat–maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan f) Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan. mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar l) Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran m) Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran n) Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) o) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum.4 (i) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum b) Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum c) Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah.(8 minggu) Elektif 1 Elektif 2 Major 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 1 5 4 1 1 9 5 4 Praktikum 3 Elektif 1 (12 minggu) Elektif 2 Jadual 3. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . guru-guru dan staf sokongan di sekolah e) Menyerahkan jadual waktu.1 : Agihan Penyeliaan 3.

mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Ketua Unit Praktikum IPG Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG selepas tamat praktikum. prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan. (ii) a) b) c) d) e) f) g) Pensyarah Pembimbing Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPG Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan.p) q) r) s) bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Melengkapkan. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran.

panduan guru  Rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian  Sumber pengajaran pembelajaran  Proses pengajaran pembelajaran  Pengajaran berpasangan  Amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran pembelajaran  Teknik penyoalan  Pentaksiran dan penilaian murid  Pengurusan bilik darjah  Penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif  Pengelolaan (perancangan. gagal. huraian sukatan pelajaran. menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing c) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah :  Jadual waktu  Sukatan pelajaran. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum)  Hal-hal lain yang berkaitan d) Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran e) Menyemak. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan g) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang h) Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) i) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini j) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh amalan profesional k) Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum l) Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas ( cemerlang. (iii) Guru Pembimbing a) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPG b) Memahami. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar f) Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPG dengan segera ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .r) Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) s) Menyerahkan Borang Penilaian Prestasi (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum .

guru disiplin. struktur organisasi. m) Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang: n) Menunjukkan prestasi cemerlang o) Tidak menjalankan tugas dengan memuaskan p) Tidak hadir tanpa sebab. guru panitia. unit beruniform atau sukan/permainan (v) Pasukan Pengurusan Praktikum a) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan v) Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar w) Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan x) Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan. disiplin dan budaya sekolah f) Tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah.m) Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) (iv) Pengurus Sekolah a) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPG b) Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah c) Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum d) Memberi taklimat kepada pelajar tentang: e) Sejarah. guru kokurikulum. peraturan. q) Terlibat dengan kes-kes disiplin r) Menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan s) Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar t) Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum u) Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar. guru mata pelajaran. guru tugas khas dan tugas staf sokongan g) Latar belakang murid dan masyarakat setempat h) Tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah i) Pengelolaan gerak kerja kokurikulum j) Maklumat-maklumat lain yang berkaitan k) Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar l) Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. pengurusan. guru penolong kanan. guru darjah.

Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan ii. Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan.b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar. Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah iii. melengkapkan tempoh amalan profesional. Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian iv. Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPG ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .5 KEHADIRAN PRAKTIKUM a) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum b) Pelajar dikehendaki melengkapkan praktikum sekiranya kehadiran kurang 100% c) Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : i. Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan v. pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPG sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPG Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPG Membantu Unit Kewangan IPG menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Menjalankan penyeliaan rentasan ke atas pelajar yang dicadangkan sebagai kes gagal dan kes berpotensi cemerlang. gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional 3.

3.7 a) b) c) KES GAGAL PRAKTIKUM Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG).9% Kurang daripada 70% Tindakan JKIAPIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPG. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum.6.89. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum.2. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% . Jadual 3.Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. 3. PENANGGUHAN PRAKTIKUM a) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. Elaun hanya akan dibayar semula bermula daripada tarikh pelajar melaporkan diri f) Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru. Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPG untuk diambil tindakan. Pelajar yang gagal praktikum dikehendaki mengulang Praktikum 3 sahaja. b) Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuat kuasa penangguhan praktikum c) Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian d) Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum e) Elaun tidak akan dibayar dalam masa penangguhan praktikum.

Kokurikulum 8. b) Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1). c) Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2). Komunikasi 5. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. Peranan-peranan lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Jadual 3-3: Komponen Penilaian Praktikum Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pengurusan Bilik Darjah 6.8 SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM a) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. Komponen Penilaian 1. Penilaian 7.3. d) Penilaian prestasi pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan kepada komponenkomponen yang dinyatakan dalam Jadual 3-3. Pengajaran dan Pembelajaran 4.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .9 Format Rancangan Pengajaran Harian Profil pengajaran Tarikh Masa Tema Topik Subtopik Tahun HP : : : : : : : 19 Ogos 2012 (Jumaat) 10.00 Pagi (60 minit) Tema 5: Malaysiaku Negaraku Berbangga Dengan Identiti Negara Keranamu Malaysia 4 Salinatan Pada akhir pengajaran murid dapat: Membanding beza identiti negara Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga langkah yang diambil untuk mengharumkan nama negara.3.00 -11.

Isi Pelajaran Penerapan Nilai Murni Unsur-unsur Patriotisme Kemahiran Berfikir Pengetahuan Sedia ada : : : : : Berbangga dengan identiti negara. Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) Bil 1. Sumber Tayangan slaid Lagu “Keranamu Malaysia” Kuantiti 1 1 Format Power Point MP3 Carta Bergambar 2 3 Carta 3 Carta Tunggal 1 4 Kertas manila 4 - ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Menghargai. 2. Menyayangi Berbangga sebagai warganegara Malaysia. menghormati. menyenarai Mengetahui latar belakang negara Malaysia. Membanding beza.

ii. Pada pendapat anda. Soalan guru : 2.Langkah/ masa Set Induksi 3-5 minit Isi kandungan Guru menayangkan slaid beberapa imej yang menjadi identity Negara Aktiviti pengajaran & pembelajaran Catatan 1. 3. i. i. KBK : Menyenaraikan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Jenis identiti negara . bagaimana kita ABM :Slaid Power Point. Ii. carta gambar terdapat pada beberapa identiti negara KBK : Membanding beza berdasar gambar ditunjukkan. Senaraikan gambar yang baru kita lihat tadi. identiti ABM : Carta Bergambar KBK : Menamakan Langkah 2 20 minit Kuiz-Pengetahuan sedia ada Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan. Pelajar memberikan contoh perbezaan yang ABM : Carta markah. Maksud identiti ii. Pelajar membentangkan dapatan dan membuat perbincangan dengan seliaan guru Langkah 3 20 minit Menyenarai langkah memelihara identiti negara. Setiap kumpulan dibekal kertas manila dan diminta menuliskan lebih daripada tiga pendapat.Panorama Bangunan boleh menunjukkan perasaan bangga Identiti Negara terhadap identity Negara KBK: Menyenarai Langkah 1 10 minit Penerangan mengenai topik Guru menerangkan mengenai negara : i.

Penutup (5 Minit) Merumus isi pelajaran Guru membuat rumusan tentang topik dengan perluasan maklumat. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Catatan Guru Pelatih Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai perayaan di Malaysia. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai pengalaman mereka menyambut perayaan masingmasing dengan menggunakan ayat majmuk yang betul. intonansi dan nada yang sesuai. ayat. Ilmu : Bahasa Melayu. Hasil Pembelajaran: 1. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka menyambut perayaan secara lisan. menghormati dan Menghargai. menulis dan mendengar. 8. iii.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Orked Bilangan Murid : 32 orang Tema : Kebudayaan Tajuk : Perayaan di Malaysia Tarikh : 12 Februari 2007 Masa : 60 minit Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . dan kemahiran mengkategori. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. i. Sistem Bahasa : Sistem ejaan. Kemahiran Belajar : Menerima maklumat. sebutan. Kebudayaan Nilai : Kesenian. sebutan dan intonansi. menghayati. ungkapan.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ayat tunggal dan ayat majmuk. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 5. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. ii.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. memproses dan melaporkan. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. menbuat inferens.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perayaan yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . intrapersonal.Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik. buku latihan dan alat tulis. interpersonal. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Murid ditayangkan power point yang berkaitan dengan jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia. BBB : Power point. naturalis dan emosi.

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Set Induksi Paparan slaid power point i) murid perlu melihat paparan (5 minit) mengenai perayaan kaum power point dan menghayatinya. kecerdasan : menghubungkaitkan. Aktiviti Pelajar : hormatmenghormati i. interpersonal Nilai : kerjasama. Membaca petikan BBB : power point. i) Guru memberi latihan kepada murid berdasarkan KB : menjana idea. menjana idea BCB : memproses maklumat dan melaporkan maklumat. intrapersonal. Cara membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks ii. Kumpulan A-C BCB : mengumpul.membezakan jenis perayaan mengikut kaum . membuat inferens.visual. iii) guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu . membuat karangan pendek memproses.menceritakan pengalaman mereka. kertas ii. Cara menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk Catatan KB : menghubungkait. Pengalaman murid menyambut perayaan Langkah 1 (15 minit) Penerangan / Perbincangan : Perbezaan antara perayaan yang terdapat di Malaysia dan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. mencatat dan Langkah 2 (15 minit) Aktiviti penulisan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . KB : menghubungkaitkan. Penerangan guru : i. menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai latihan (lembaran kerja) perayaan di Malaysia. KP : verbal linguistik. 1. inferens BCB: menonton dengan aktif BBB : power point Guru memberi teks cerita yang bertajuk “Perayaan Di Malaysia” melalui power point. ii) murid diminta untuk .

BBB : kertas latihan.nilai-nilai murni yang terdapat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Nilai : bekerjasama. visual. Langkah 3 (20 minit) Guru membuat rumusan Guru juga bertanyakan .interpersonal. memproses. KP : intrapersonal. KP : intrapersonal. verbal-linguistik. mencatat dan Murid dikehendaki bercerita tentang hasil penulisan melaporkan maklumat.. membuat inferens. Murid juga digalakkan mengamalkan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut. . KB : menjana idea. menghubungkaitkan. visual.beza ayat tunggal dan ayat majmuk melaporkan maklumat. mereka. BBB : kertas latihan.. Nilai : bekerjasama.mengenai perbezaan perayaan di Malaysia berdasar isi penting Kumpulan D-E Guru membimbing kumpulan murid yang memerlukan pemulihan dengan menyediakan teks cerita yang perlu dilengkapkan dengan mengisi tempat kosong. menghargai.interpersonal. BCB : mengumpul. verbal-linguistik. Guru menggalakkan murid supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambahkan pengetahuan mereka. menghargai. Nilai-nilai murni : -Menghargai -Bersyukur -Menghormati -bekerjasama Langkah 4 Penutup Kesimpulan guru ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Catatan Guru Pelatih Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Istiqamah. Banding beza (Peta Minda) Bahan Bantu Mengajar : VCD. a) Menyebut pengertian tayammum b) Membanding beza antara tayammum dengan berwudu’ c) Melaksanakan tayammum dengan betul Peng. Bersih dan Jujur Kemahiran Berfikir : Menjana Idea.2005 Bilangan Pelajar : 20 orang Masa : 30 minit Tajuk : Taharah Sub Tajuk : Tayammum Objektif Umum : Pelajar akan dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri setiap masa. Objektif khusus : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran.07. pelajar akan dapat . Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui tentang pentingnya taharah/kebersihan dalam Islam dan kehidupan seharian Gabungjalin : Aqidah. al-Quran Penerapan Nilai : Bersyukur.Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas : Ibnu Sina Tarikh : 11. Gambar. Debu Tanah dan Air 2 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Guru akan meminta pelajar melakukan tayammum seorang demi seorang. Pelajar diminta merenungkan apakah “Bersuci”. BBM: Debu / bedak Teknik: Tunjukcara / Demonstrasi ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Pelajar membaca doa Refleksi tentang perbuatan/amalan yang telah (3 minit) beramai-ramai dilakukan sejak awal pagi Guru memainkan tayangan video lagu 1. Langkah 1 (5 minit) Teori Tayammum 1. perbuatan yang dilakukan pada awal pagi? 2.Langkah Isi Kandungan Aktiviti Set Induksi Doa belajar . Guru akan mendemonstrasikan cara tayammum dengan diperhatikan oleh pelajar 2. Pelajar memberi jawapan dan guru merumuskan 3. Pelajar diminta menyatakan apakah yang mereka telah melakukan perkara serupa pada awal pagi.. Guru menerangkan pengertian tayammum dan bertanyakan mengapa dibolehkan bertayammum dan sebab yang membolehkan bertayammum? 2. 3. Guru menjelaskan konsep dan cara-cara bertayammum Catatan KB: Pemikiran reflektif Teknik: Sumbangsaran KB: Menjana idea Teknik: Soal jawab Syarahan Langkah 2 (13 minit) Amali Tayammum 1. Guru mengaitkan dengan tajuk hari ini.

Langkah 4 Penutup (2 minit ) Rumusan dan Refleksi ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Langkah 3 (7 minit) Penilaian Guru akan meminta pelajar: KB: a) Menyebut pengertian tayammum Banding beza b) Membanding beza antara tayammum dengan wudu’ c) Melaksanakan tayammum dengan betul * Islam menitik beratkan aspek kebersihan Nilai: * Suci dan bersih adalah dua perkara yang Kesedaran kendiri berbeza * Bersuci boleh dilakukan dengan tayammum apabila ada sebab-sebab yang diharuskan syarak. *Islam menekankan soal kebersihan dan kesucian setiap masa khususnya semasa beribadat.

Catatan Guru Pelatih Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

kita boleh melakukannya berdasarkan proses. Untuk membahagikan kepada segmen/minggu.10 Membina rancangan pengajaran harian bagi kerja projek / amali Mata pelajaran yang melibatkan kerja projek atau amali. memotong dan mencantum) mewarna M3 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 Pelajar boleh menghasilkan model kereta . Di samping itu. Apa yang penting disini ialah murid kita berupaya memahami dan melaksana proses pembuatan.3. Membuat kemasan Menghias tempat surat dengan bahan hiasan Bercerita tentang teknik dan proses penghasilan Melakar Menyedia aturan kerja Menyedia bahan Mencantum bahan Membuat kemasan Rajah : Proses Pembinaan RPH Berikut merupakan perincian bagi pembahagian segmen pengajaran dan pembelajaran : Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Tajuk : Membina Model Kereta Minggu Kemahiran M1 Melakar Pelajar boleh Menyedia aturan kerja Menyedia bahan Objektif bercerita tentang reka bentuk model kereta membuat lakaran reka bentuk model kereta menyedia bahan M2 Pelajar boleh menghasilkan model kereta (menggunting. Pelajar boleh membahagikan RPH tersebut kepada beberapa segmen dan minggu. Pastikan juga objektif sesuai dengan sukatan pelajaran. contohnya Kemahiran Hidup dan Pendidikan Seni Visual memerlukan lebih banyak masa untuk dilaksanakan. hingga projek tersebut berjaya dilaksana oleh murid. kita juga mahukan produk yang lebih kemas dihasilkan dan tiada murid yang ketinggalan dalam menghasilkannya.

gunting ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .- Menghias model kereta dengan bahan hiasan Bercerita tentang teknik dan proses penghasilan Contoh Minggu 1 MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK TARIKH MASA BILANGAN MURID KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : : : PENDIDIKAN SENI VISUAL : : Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Kereta Kereta Idaman : 12/06/2012 8. c. Mereka bentuk sebuah model kereta dengan menggunakan bahan-bahan buangan membuat lakaran reka bentuk model kereta menyedia bahan KEPERLUAN Alat .30 hingga 9. b.30 pagi 34/35 Mereka cipta sebuah kereta idaman : Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk menghasilkan sebuah model kereta idaman OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat: a.

tape Rujukan: BBBM/BBB Kad gambar Objek maujud model-model kereta mainan Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Slaid power point PROSEDUR Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Kajian Masa Depan. : Ketekunan dan Ketelitian ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . straw minuman. gam.Bahan.dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta dari bahan buangan Apresiasi dan Kritikan KBKK menghubungkaitan PENERAPAN NILAI : Mereka cipta mensintesis. bekas pembungkusan. menjana idea.bahan buangan(straw board/bod tebal.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Adakah anda berminat Verbal Linguistik dengan kenderaan dipaparkan KBKK (Kreatif) c. Guru membawa murid Mereka cipta kepada tajuk pembelajaran. Apakah pandangan anda Teori Kecerdasan tentang tayangan tersebut Pelagai b. Mensintesis BBM : Video ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Langkah Set Induksi (3 minit) Isi Kandungan Aras 1 Murid memerhati dan membuat analisa tentang gambar Aktiviti Catatan Teori Kajian Sesi soal jawab : Masa Depan Guru menayangkan video klip Menjangka ‘The Transformer” Fungsi produk Murid memberikan pandangan mereka tentang gambar berkenaan a.

Langkah 2 (10 minit) Sesi tunjuk cara a. Menampal kertas warna KBKK (Kreatif) Mereka cipta inovatif Nilai KBKK – Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik BBM : Bahan maujud Penerokaan Aktiviti 3 (40 minit) Aras 2 Meneroka pelbagai bahan yang Murid memilih bahan yang sesuai untuk digunakan boleh digunakan. Kesan tindak Membanding dalam menghasilkan model kereta balas bahan yang digunakan beza Menilai – akibat Murid mengetahui bahawa penolakan angin. Menebuk tayar kereta e. Memotong bentuk yang diinginkan d. bentuk dan warna dihasilkan penting dalam membuat model kereta KBKK (Kreatif) Murid membuat bahagian Menjana idea model kereta dengan Mereka cipta Menghubung Memotong kaitan Menebuk ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . prinsip imbangan dan unsur Kelajuan yang ruang. Mencantum bahan kereta f. Guru membimbing murid semasa menghasilkan model kereta c. Guru menunjukkan cara membuat model kereta b.

Pentingnya organisasi idea serta pemilihan bahan dan teknik yang betul.Lakaran dan reka bentuk -Teknik dan alatan diguna KBKK (Kreatif) Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan Kesimpulan guru Penutup Guru mengaitkan tugasan murid dengan kerjasama kumpulan. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Langkah 4 Refleksi Membuat refleksi berkaitan aktiviti Murid bercerita tentang . Guru memaklumkan pengkaryaan akan disambung pada minggu berikutnya.

Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Catatan Guru Pelatih .

mewarna model kereta secara kreatif Lihat perubahan objektif. tape Rujukan: BBBM/BBB ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . menghasilkan bentuk /bahagian model kereta (menggunting.Minggu 2 MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK TARIKH MASA BILANGAN MURID KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : : : PENDIDIKAN SENI VISUAL : : Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Kereta Kereta Idaman : 19/06/2012 8. KEPERLUAN Alat . memotong dan mencantum) b.30 hingga 9. Fokus kepada kemahiran apa yang perlu dilaksanakan pelajar pada minggu ke-2 ini. straw minuman. gam.30 pagi 34/35 Mereka cipta sebuah kereta idaman : Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk menghasilkan sebuah model kereta idaman OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat: Pelajar boleh a.bahan buangan(straw board/bod tebal.gunting Bahan. bekas pembungkusan.

Kajian Masa Depan.dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta dari bahan buangan Apresiasi dan Kritikan KBKK menghubungkaitan PENERAPAN NILAI : Mereka cipta mensintesis.Kad gambar Objek maujud model-model kereta mainan Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Slaid power point PROSEDUR Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. menjana idea. : Ketekunan dan Ketelitian ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Adakah anda berminat dengan teknik Verbal Linguistik pembuatan ini? KBKK (Kreatif) c. Mensintesis BBM : Video Langkah 2 (10 minit) Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) Sesi Apresiasi Mempamerkan hasik kerja Perlumbaan kereta Membuat refleksi bagaimana Penerangan a. Guru membawa murid kepada tajuk Mereka cipta pembelajaran. Apakah pandangan anda tentang Teori Kecerdasan tayangan tersebut Pelagai b. Guru membimbing murid menghasilkan KBKK (Kreatif) model kereta Mereka cipta b. Berbincang dengan pelajar mengenai inovatif reka bentuk kereta yang dihasilkan Nilai KBKK – Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Langkah Set Induksi (3 minit) Isi Kandungan Memerhati dan menanalisa gambar Aktiviti Catatan Teori Kajian Sesi soal jawab : Masa Depan Guru menayangkan video klip ‘ In The Car Menjangka Factory ‘ Fungsi produk a.

Mencantum bahan kereta Mereka cipta b. bentuk dan Kelajuan yang warna penting dalam membuat model dihasilkan kereta Murid membuat model kereta dengan KBKK (Kreatif) Menjana idea a. imbangan dan unsur ruang.penghasilkan model kereta dilakukan Verbal Linguistik BBM : Bahan maujud Aktiviti 3 (40 minit) Penerokaan Aras 2 Meneroka pelbagai bahan yang boleh Murid memilih bahan yang sesuai untuk digunakan. Mewarna Menghubung kaitan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Kesan tindak balas bahan yang Membanding digunakan dalam menghasilkan model kereta digunakan beza Menilai – akibat Murid mengetahui bahawa prinsip penolakan angin.

Reka bentuk -Teknik dan alatan diguna -Perasaan mereka terhadap aktiviti KBKK (Kreatif) Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan Kesimpulan guru Penutup Guru mengaitkan tugasan murid dengan kerjasama kumpulan. Guru memaklumkan pengkaryaan akan disambung pada minggu berikutnya. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pentingnya pemilihan bahan dan teknik yang betul.Langkah 4 Refleksi Membuat refleksi berkaitan aktiviti Murid bercerita tentang .

Catatan guru pelatih Ulasan pensyarah/ guru pembimbing ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

bahan buangan(straw board/bod tebal.30 hingga 9. bekas pembungkusan. Fokus kepada kemahiran apa yang perlu dilaksanakan pelajar pada minggu ke-3 ini. straw minuman.Minggu 3 MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK TARIKH MASA BILANGAN MURID KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : : : PENDIDIKAN SENI VISUAL : : Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Kereta Kereta Idaman : 26/06/2012 8. KEPERLUAN Alat . tape Rujukan: BBBM/BBB ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . gam.gunting Bahan. membuat apresiasi seni Lihat perubahan objektif.30 pagi 34/35 Mereka cipta sebuah kereta idaman : Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk menghasilkan sebuah model kereta idaman OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat: Pelajar boleh a. menghasilkan hiasan pada model kereta secara kreatif b.

menjana idea. Kajian Masa Depan.dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta dari bahan buangan Apresiasi dan Kritikan KBKK menghubungkaitan PENERAPAN NILAI : Mereka cipta mensintesis. : Ketekunan dan Ketelitian ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Kad gambar Objek maujud model-model kereta mainan Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Slaid power point PROSEDUR Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai.

Guru membawa murid kepada tajuk Verbal pembelajaran. Linguistik KBKK (Kreatif) Mereka cipta Mensintesis BBM : Video ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Adakah anda berminat dengan kereta ini? Kecerdasan Pelagai c. Apakah pandangan anda tentang gambar tersebut Teori b.Langkah Set Induksi (3 minit) Isi Kandungan Memerhati dan menanalisa gambar Aktiviti Sesi soal jawab : Guru menayangkan video klip ‘ Future Car’ Catatan Teori Kajian Masa Depan Menjangka Fungsi produk a.

Langkah 2 (10 minit) Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) Sesi Apresiasi Mempamerkan hasik kerja Perlumbaan kereta Membuat refleksi bagaimana penghasilkan model kereta dilakukan Aktiviti 3 (40 minit) Penerangan a. menerangkan bahan lain yangt boleh diguna untuk membuat model kereta -polistrin -tin minuman -tanah liat c. Kelajuan yang dihasilkan KBKK (Kreatif) ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Murid memilih bahan yang sesuai untuk Kesan tindak balas bahan yang digunakan Membanding digunakan sebagai hiasan dalam beza menghasilkan model kereta Murid membuat hiasan pada model kereta dengan Menilai – akibat a. Berbincang dengan pelajar mengenai reka bentuk kereta yang dihasilkan b. menunjukkan gambar-gambar penghasilan model kereta KBKK (Kreatif) Mereka cipta inovatif Nilai KBKK – Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik BBM : Bahan maujud Penerokaan Aras 2 Meneroka pelbagai bahan yang boleh digunakan. Mencantum bahan penolakan angin.

Pentingnya pemilihan bahan dan teknik yang betul.Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan Langkah 4 Refleksi Membuat refleksi berkaitan aktiviti Murid bercerita tentang -Teknik dan alatan diguna -Perasaan mereka terhadap aktiviti KBKK (Kreatif) Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan Kesimpulan guru Penutup Guru mengaitkan tugasan murid dengan kerjasama kumpulan. Guru memaklumkan pengkaryaan terbaik akan dipamerkan di sudut seni ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

PEMIKIRAN REFLEKTIF ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

1991) dan melibatkan proses menyiasat dan mengenal pasti pengalaman yang telah mereka lalui.0 PEMIKIRAN REFLEKTIF Dewey (1933) menyatakan individu yang mempraktikkan pemikiran refleksi akan sentiasa aktif dalam memikirkan masalah yang dihadapi. Ia juga merupakan tindakan yang bertujuan dan berhati-hati (Loughran. kepercayaan dan dasar pemikiran untuk menghasilkan integrasi antara pemahaman baru dengan pengalaman yang telah dilalui.. sanggup mengorbankan masa bagi memastikan masalah yang dihadapi dapat di atasi dan sentiasa menerima pandangan dari luar yang berpotensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagi Boud et al. penulisan refleksi dialog dan penulisan refleksi kritikal. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 1996). 1994). Ong (2004) berpendapat penulisan berupaya memainkan peranan sebagai bahan bukti yang membolehkan guru menterjemahkan pemikirannya secara tersurat untuk diselaraskan dan mengambil tindakan susulan serta salah satu alat yang sangat efektif untuk mengaplikasikan pemikiran dan amalan refleksi adalah jurnal refleksi Melalui penulisan jurnal refleksi individu tersebut dapat menjadi lebih kritikal terhadap pengalaman atau masalah yang dihadapi dan dipertimbangkan segala kemungkinan yang akan berlaku dan berusaha mencari pelbagai alternatif bagi mengatasi situasi tersebut (Hoover.pemikiran dan amalan refleksi merupakan suatu aktiviti kognitif yang memerlukan penglibatan aktif individu hasil daripada cetusan sesuatu pengalaman yang amat member kesan kepada dirinya dengan melibatkan pengujian tindak balas. (1985) refleksi adalah proses meneutralkan kembali segala perasaaan negatif yang menyelubungi pengalaman yang dilalui supaya satu perspektif baru dapat dihasilkan daripada pengalaman tersebut sekali gus berjaya mengubah tingkahlaku dan tindakan seseorang. 2011). komited untuk mencari jalan penyelesaian. melakukan penilaian secara kritikal (Mezirow. Ia juga sangat perlu diterapkan kepada guru pelatih kerana ia adalah kunci dan elemen yang penting bagi mereka yang baru mula untuk mengenali dunia pengajaran (Giovannelli.4. Keseluruhannya. penulisan refleksi deskriptif. Walau bagaimanapun Hatton dan Smith menegaskan terdapat empat kategori bagi penulisan refleksi iaitu penulisan deskriptif. Pemikiran dan amalan refleksi merupakan suatu bentuk pemikiran yang sukar diterjemahkan secara eksplisit.

hasil kajian yang dilaksanakan oleh Hatton dan Smith ke atas guru pelatih mendapati majoriti guru pelatih mempamerkan penulisan refleksi pada tahap yang paling rendah iaitu penulisan deskriptif dan diikuti pada tahap kedua. Model Tindakan Refleksi (Eby. Kajian yang dilaksanakan ini mencadangkan suatu model pemikiran refleksi yang baru hasil daripada penelitian yang dilaksanakan ke atas beberapa model refleksi dan penerapan elemen-elemen yang baru yang dirasakan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . beberapa model refleksi telah dikemukakan oleh para penyelidik antaranya Model Pengajaran Reflektif (Pollard dan Tann.. Hanya beberapa orang sahaja guru pelatih yang berupaya melaksanakan penulisan refleksi pada tahap yang ketiga dan keempat. Oleh yang demikian. 1999) yang bertujuan untuk membantu memfokuskan guru pelatih melaksanakan pemikiran refleksi dalam proses pengajaran serta berupaya melakukan refleksi secara lebih teliti dan kritikal.Rajah 1 berikut menjelaskan secara terperinci setiap tahap penulisan refleksi Rajah 1: Tahap Penulisan Refleksi Hatton dan Smith (1995) Namun begitu. 1998) dan Model Refleksi (McAlpine et al. 1990).

1 Model Pemikiran Refleksi ini mengandungi beberapa komponen sebagaimana rajah 2 berikut: Model Pemikiran Refleksi merupakan suatu model refleksi yang berkitar dan menjelaskan dengan terperinci panduan bagaimana guru pelatih sains menangani sesuatu masalah yang telah dikenalpasti melalui usaha pemantauan mereka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. 4.berkesan dalam meningkatkan keupayaan guru pelatih sains melaksanakan pemikiran dan amalan refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di kawasan luar bandar.2 Refleksi Rancangan Pengajaran Harian : ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Permasalahan-permasalahan yang boleh menganggu matlamat kesarjanaan pengajaran sains dikenalpasti dan diselesaikan secara sistematik melibatkan langkah-langkah yang berkitar. Langkah-langkah ini dilaksanakan oleh guru pelatih sains untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekaligus mempertingkatkan pemikiran dan amalan guru pelatih sains ke tahap yang lebih kritikal. 4. Norhaniza Ibrahim dan rakan-rakan . Universiti Teknologi Malaysia. Sumber: ‘Kepentingan Pemikiran dan Amalan Refleksi Dalam Pengajaran Sains di Kawasan Luar Bandar’.

saya dapati saya seharusnya lebih peka terhadap latar belakang pelajar saya. Saya minta pelajar-pelajar nyatakan bagaimana kita boleh sampai di sana. Saya patut menjaga hati pelajar saya yang miskin. Status Lemah Lemah Lemah Sangat Baik . REFLEKSI Pelajar D: Saya dapati pengajaran pada hari ini dijalankan seperti yang dirancang. REFLEKSI Pelajar B: Saya dapati pengajaran saya hari ini baik. Saya berasa puas hati dengan pelajaran hari ini. Saya telah menggunakan peta yang menunjukkan kedudukan Bosnia dan Malaysia. Yang penting ialah kita harus bersyukur mempunyai tempat tinggal berbanding dengan orang di Bosnia atau Somalia. Hari ini saya telah menggunakan alat-alat bantu mengajar yang berwarna-warni. Saya berasa puas hati dengan pelajaran hari ini. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Saya akan menggunakan teknik bercerita untuk menyampaikan pelajaran pada masa akan datang. dan airnya dingin. Namun begitu. Apa yang perlu ialah air itu perlu dimasak. Adalah lebih baik jika saya menyatakan apabila saya pulang ke kampung saya lebih suka mandi air telaga di rumah nenek saya. Saya sungguh puas hati. dan memberi pendapat jika Malaysia seperti Bosnia. Pelajar-pelajar saya dapat menyempurnakan latihan dan tugasan yang diberi. Saya seharusnya menyatakan juga dalam pengajaran saya bahawa banyak kebaikan mengambil atau menggunakan air telaga bukan kerana murah. Semuanya adalah betul belaka REFLEKSI Pelajar C: Saya telah mengajar tajuk ‘Bentuk Muka Bumi’ Tahun 5 Kuning. Saya dapati murid-murid saya sungguh seronok dan dapat memberi respon yang baik dengan menjawab soalan-soalan yang saya kemukakan.Contoh Refleksi REFLEKSI Pelajar A: Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini sangat memuaskan. yang tinggal di rumah yang tidak mempunyai bekalan air.

iv.3.3. iii.1 Pemikiran reflektif melalui penulisan jurnal.Melalui penulisan jurnal pelajar berpeluang merenung. ii. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Garis Panduan Pelajar diwajibkan menulis dan menyimpan jurnal sepanjang tempoh praktikum. mengandungi pandangan. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa. menyimpan catatan refleksi penglibatkannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya.4. ii. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum. 4. 4. menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan.2 Objektif Melalui penulisan jurnal diharapkan pelajar dapat: i. Konsep Jurnal merupakan satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa atau masalah yang perlu diberi penekanan oleh pelajar terutama dalam usaha membentuk keyakinan diri dan kemahiran menyelesaikan masalah. masalah. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan tindakan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri. vii. iii. cadangan dan tindakan susulan. v.3 4.3 i. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan denganpensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkatkan tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalisme khususnya dalam tatacara mengendali masalah dan prosedur menanganinya iv.3. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci. vi.

cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain. saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang saya telah rancangkan. d.4 Contoh penulisan jurnal Minggu 4 Tarikh : 11/7/2012 hingga 15/7/2012 1. Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan . Di samping itu. Terdapat aktiviti yang telah dirancang tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa. Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja akan dibentangkan . Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincangan. Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama. saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 2. masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan. c. b. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan. 4. terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat. Hal ini menimbulkan masalah bagi saya untuk mencapai objektif. 3.setiap masalah. Cadangan Untuk Memperbaiki a.3. Isu / Masalah Pada minggu kelima ini. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan. khususnya objektif yang akhir dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu.

Dalam pada itu Wong (1998) turut menjelaskan bahawa prosedur dan rutin akan memberi keyakinan kepada pelajar kerana mereka tahu apa yang perlu dilakukan pada setiap masa. aktiviti perhimpunan sekolah mengambil masa yang agak lama sehingga menjejaskan masa belajar.4. bergerak dari tempat duduk serta bertingkah laku yang mengganggukan.” Gangguan daripada kebisingan kelas amat ketara semasa pertukaran waktu mengajar. Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. 6. “routines and procedures… offer security. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu objektif-objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya. Students cannot get down to the ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 5. Mengikut Wong (1998) pelajar mengambil masa 2 hingga 3 minit ini untuk bercakap. saya akan memikirkan objektif-objektif dan aktivitiaktiviti yang sesuai dengan masa yang diperuntukkan. Jadi saya perlu bersedia dengan plan B bagi mengelakkan masalah pengurusan masa yang kucar kacir. Menurut Harry K. Wong (1998) kebanyakan masalah tingkah laku disebabkan oleh guru sendiri. Tempoh Masa Saya akan cuba mengatasi masalah ini secepat mungkin . Tindakan Susulan Semasa membuat rancangan persediaan mengajar. Biasanya pada hari Isnin. Petikan pendapat/pandangan tokoh: Isu : Tingkah laku melampau/sifat kenakalan ini tidak boleh dibenarkan kerana menjejas pengajaran pembelajaran. “Most behavior problems in the classroom are caused by the teacher’s failure to teach students how to follow procedures. Penilaian Kejayaan Saya akan meminta kerjasama pensyarah maktab dan rakan pembimbing untuk memberi penilaian tentang kejayaan saya di samping meminta pandangan dari rakan lain yang mengajar kumpulan pelajar saya ini.

Yvonne. Dalam kertas kajiannya yang bertajuk “ICT as a Motivator for Disaffected Pupils?” Beliau mendapati penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran seperti penggunaan “Powerpoint” memang boleh mengurangkan “pupil disaffection”. They want instruction and guidance on all the how-to’s in the classroom—how to head a paper. Clerehugh. Di UK murid-murid lelaki akan suka mempelajari bahasa Jerman kerana ia lebih bersifat kejantanan sedangkan murid-murid perempuan suka pada bahasa Spanyol kerana ia lebih romantik. how to sharpen a pencil. that is. J. Clerehugh ( 2000 ) mendapati kerelevanan dan penggunaan sesuatu bahasa dalam situasi kehidupan pelajar adalah penting . Norwich. how to turn on the computer. “Pupils want to learn quickly. It is not usual to hear a group ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . how to get to work.serious business of learning unless they feel secure in the classroom. They want to discuss things which are of personal interest or which are of direct relevance to their situation. how to…” Isu: Murid-murid yang bising bukan sahaja tidak dapat menguasai kemahiran yang diajar tetapi murid-murid lain juga terjejas dan ini berlaku tidak adil kepada semua murid-murid yang lain. Beliau juga menjelaskan bahawa terdapat bias gender dalam pembelajaran bahasa asing. Perbezaan minat ini mungkin dapat menerangkan pencapaian dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris di Malaysia. they want to see ‘results’ in that they are able to use the language in a meaningful way as a reward for the learning effort put in. UK telah melaksanakan satu kajian tindakan ke atas pengajaran bahasa asing moden. (2000) dari Notre Dame High School. how to ask for help.

Beliau menyenaraikan langkah-langkah dalam strategi ini seperti di bawah: . maka masa pembelajaran dapat menghabiskan isi kandungan yang ingin disampaikan.memberi ulasan dan ringkasan dengan cepat serta petunjuk pemahaman .menarik perhatian pelajar melalui mod pendengaran aktif .” mengatakan bahawa strategi pembacaan bersama (shared reading strategies) boleh menangani isu “pupil disaffection” dalam bilik darjah. . Model disiplin Marlene and Lee Canter adalah berasaskan ribuan jam penyelidikan dengan memerhati guru dalam bilik darjah.mereka permainan apabila berkongsi bacaan teks.of fourteen year olds discussing the time they get up. Canter model of Assertive Discipline (2002).memberi sokongan kepada pelajar yang mungkin bermasalah ingkah laku kerana menghadapi masalah membaca Berdasarkan prosedur yang diyatakan dalam “California Standards for the Teaching Profession” masa yang digunakan dalam kelas perlu berkesan dan dioptimumkan sepenuhnya. Dengan ini pelajar akan hilang minat belajar dan keinginan untuk belajar berkurang. Buat tinjauan literatur berkaitan pengajaran dan pembelajaran atau buat refleksi tentang cadangan yang ingin diambil berasaskan soalan-soalan berikut: ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .” Isu : Pelajar bising di dalam kelas Linda Ashton (1996) dari James Cook University dalam artikelnya “Shared Reading Strategies In Secondary Art Classes: An Opportunity For Reflective Practice. get dressed or clean their teeth. Masalah kebisingan kelas adalah disebabkan oleh ketidakselarasan masa pengajaran dengan isi kandungan yang ingin disampaikan. and if they have no real desire to communicate on a given topic they may naturally become disengaged with the subject. Apabila masa pengajaran dirancang sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar. Model ini adalah suatu pendekatan Fokuskan kepada pengalaman yang direfleks dengan menurunkan isi-isi pemikiran dalam bentuk tulisan.

4. 3. guru bertugas harian perlu hadir di sekolah kira-kira pukul 7. Kepatuhan Tugas: 1. Rules must be enforced with the consistency of the second hand one a clock. There are no exceptions to this requirement. 2. Guru dan kakitangan tidak dibenar meninggalkan kawasan sekolah dengan tidak mendapat keizinan Guru Besar terlebih dahulu. Adalah menjadi tanggungjawab para guru untuk mengamalkan ketepatan masa itu sepanjang waktu bertugas di sekolah. Semua guru dan kakitangan hendaklah menandatangani buku kedatangan sebaik sahaja tiba di sekolah dengan mencatatkan nama. Peraturan ketepatan masa dikenakan kepada semua guru. 2. Bagaimanapun. semasa datang dan balik dari sekolah. 4. 3. “Once you make a rule. ketika memasuki bilik darjah untuk mengajar dan masa menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah. masa sampai dan menurunkan tanda tangan.00 pagi. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Sekiranya tidak dapat menghadirkan diri di sekolah kerana kecemasan atau jatuh sakit dan kemalangan. kakitangan sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit sebelum sekolah bermula.” PERATURAN TETAP GURU Kehadiran Bertugas: 1. You can’t call students on the rule one day and overlook it the next. You can’t enforce the rule with one student-and let it go with another. Mereka juga dikehendaki mengemukakan sijil sakit kepada Guru Besar apabila kembali bertugas semula. Mereka yang datang lewat hendaklah berjumpa dengan Guru Besar dengan memberi sebab musabab kelewatan itu. mereka perlu menghubungi pihak sekolah. It is mandatory. kakitangan dan para pelajar. you must enforce it-always. Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Bagaimanakah ini berkait dengan amalan saya? Apakah prinisip pengajaran dan pembelajaran yang terlibat? Apakah yang saya boleh ubah dalam hal ini? Apakah akan berlaku jika saya melakukannya? Isu : Kawalan disiplin pelajar Menurut Canter (2002) seseorang guru tidak boleh berkompromi dengan penguasaan peraturan dalam apa jua. Ketepatan masa juga bermakna seseorang guru hendaklah mengikut jadual pengajaran dan tidak dibenarkan meninggalkan kelasnya atau pun kawasan sekolah. 2/81 yang bertarikh 12 September 1981 menyebut bahawa semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

Mereka juga boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh pihak sekolah. Mereka juga boleh mengadakan pertemuan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Pada tiap-tiap hari hujung minggu. Buku Ringkasan Mengajar: 1.5. terluang/rehat di sekolah adalah dikira masa bekerja. Kehadiran semua guru adalah wajib semasa kegiatan dan upacara rasmi sekolah seperti Hari Sukan Tahunan. bercuti panjang dan juga pada akhir tahun sekiranya Guru Besar memerlukan agar dia berbuat demikian. 3. 8. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Kesalahan yang berat sahaja hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar untuk mendapat keputusan bagi pelaksanaan yang berkesan. salinan sukatan pelajaran. Tindakan segera perlulah diambil terhadap sebarang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pelajar. Biasanya guru mempunyai waktu untuk mengajar sebagaimana yang ditetapkan dalam jadual waktu masing-masing. Buku Rekod Mengajar yang telah siap diisi untuk minggu berikutnya hendaklah diserahkan kepada Guru Besar. Tugas Akademik Guru: 1. Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu untuk menggantikan guru yang tidak hadir. Mereka perlu membuat persediaan mengajar seperti membaca buku tambahan. Pengajaran itu mesti diisikan dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada pelajar. 4. 6. melaksanakan tugas yang dipertang-gungjawabkan di samping memberi sumbangan bakti dan bantuan yang diperlukan bagi menjayakan upacara tersebut. 3. salinan kertas soalan peperiksaan dan keputusan peperiksaan bagi tiap-tiap kelas yang diajar oleh guru itu. 2. Guru perlu mempunyai hubungan mesra dengan semua pelajar dan sentiasa bermuka manis. Perhubungan Guru Dengan Pelajar: 1. Waktu tidak mengajar. 7. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah semasa mengajar kecuali dengan mendapat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dahulu. 2. 4. Buku Rekod Mengajar adalah menjadi hak milik sekolah dan perlu diserahkan ke pejabat apabila guru itu bertukar. Mereka perlu memahami masalah pelajar. 6. Guru yang ditugaskan sebagai guru ganti hendaklah mengisi waktu itu dengan pelajaran yang difikirkan perlu dan ini merupakan juga tugas rasmi guru itu. Tiap-tiap guru adalah bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan disiplin. Kes-kes pelanggaran disiplin yang serius hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar atau guru disiplin. Sebarang kesulitan yang berbangkit disebabkan oleh ketiadaan guru pengawas adalah tanggungjawab guru itu sendiri. menyediakan alat bantuan mengajar dan memeriksa buku latihan pelajar. mesti menghadirkan diri. Semua kerja rumah hendaklah diperiksa dengan teliti. Hari Penyampaian Hadiah. Ketua jabatan atau guru kanan mata pelajaran diberi kuasa untuk menyemak dan menentukan bahawa buku rampaian. Perkara-perkara tatatertib yang dianggap berat adalah seperti menganggotai pertubuhan haram. buku kerja dan lain-lain latihan diperiksa dengan penuh teliti. Guru hendaklah menunjukkan sikap profesional dan budaya kerja yang bermutu tinggi. Kementerian Pendidikan telah menetapkan peraturan mengenai pengisian Buku Rekod Mengajar. Disiplin pelajar adalah menjadi tanggungjawab semua guru. 7. 2. Para guru yang telah ditetapkan untuk mengawasi kegiatan ko-kurikulum. Pemeriksaan buku tidak boleh dilakukan semasa mengajar di dalam kelas kecuali guru itu mengawasi kerja pelajar di meja pelajar itu sendiri. Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa Guru untuk mengawasi para pelajar. 5. 3. Dalam Buku Rekod Mengajar itu mesti mengandungi salinan jadual waktu persendirian termasuk analisisnya. Peraturan ini hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan dengan sepenuhnya. menulis buku ringkasan mengajar. Kerja rumah hendaklah diberikan kepada pelajar berdasarkan garis panduan yang diberikan oleh Guru Besar atau guru kanan masing-masing.

pelajar. Perbincangan antara pelajar dan guru dengan pelawat atau jurujual hanya boleh dibuat di dalam bilik guru sahaja. guru tersebut hendaklah melaporkannya kepada guru bertugas harian atau penolong kanan dengan segera. Jika terdapat pelajarnya yang sakit atau ditimpa kemalangan. Sebarang lawatan yang dilakukan oleh persatuan dan kelab hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri. Surat Rasmi: 1. Pelajar juga dilarang menulis kepada akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah. 3. Guru yang mengajar dalam kelas hendaklah mengawal disiplin pelajar-pelajarnya. merosakkan harta sendiri. 2. Guru adalah dilarang daripada membuat kenyataan akhbar walaupun bertindak atas nama Guru Besar atau pihak sekolah. menghisap rokok dan mengambil dadah. membantah hukuman guru. 2. bersifat bongkak dan menghina guru atau Guru Besar. Pakaian formal mesti dipakai semasa upacara rasmi sekolah. 6. Kenyataan Akhbar: 1. meminum minuman keras dalam kawasan sekolah. Pelawat atau jurujual hanya boleh berjumpa dengan guru sekiranya mereka mendapat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dulu. Pakaian: 1. Potongan Rambut: 1. Pembukaan akaun bank adalah perlu jika wang yang berkenaan itu dianggap besar jumlahnya ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Guru hendaklah kelihatan kemas dengan memakai pakaian yang sesuai semasa bertugas di sekolah. Untuk lawatan ke luar negeri. Pelawat: 1. 5. Mereka perlu menentukan bahawa wang yang dipungut itu tidak disalahgunakan oleh persatuan dan kelab. Rambut perlu diurus dan kelihatan kemas. Potongan rambut tidak boleh melebihi kolar baju bagi guru lelaki. Jangan benarkan pelawat termasuk jurujual berjumpa dengan pelajar di dalam bilik darjah atau makmal. 2.membawa senjata merbahaya dengan tujuan jahat. Kutipan Wang: 1. berjudi. Mereka tidak dibenarkan memakai selipar dan baju T walaupun pada waktu petang semasa berada di sekolah. 7. sikap dan perwatakan yang sesuai untuk dihormati dan dipandang tinggi oleh pelajar. Surat itu mesti dikirim sekurang-kurangnya lima minggu sebelum lawatan dilakukan. guru. Lawatan: 1. mencuri. mengancam keselamatan orang lain serta melanggar peraturan sekolah. Para guru hendaklah menunjukkan teladan. Semua surat rasmi yang hendak dihantar keluar dari sekolah sama ada dari guru atau dari persatuan dan kelas hendaklah dikirim melalui Guru Besar. borang permohonan hendaklah dikirim ke Jabatan Pendidikan Negeri melalui Guru Besar. dan sekolah. Guru penasihat yang dilantik untuk mengawas perjalanan persatuan dan kelab perlu mengawasi hal ini. memukul guru. 2. 3.

5 Meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi dalam menjalankan tugas. MENGURUS WAKTU DATANG DAN BALIK 2.3 Guru hendaklah memberitahu secara SMS kepada Pengetua dan salinan kepada pengurus Jadual Waktu.1 Guru dan staf sokongan dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah atas tugas rasmi atau arahan bertulis daripada Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah dengan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua/Guru Penolong Kanan. sekiranya tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah. Objektif Kementerian Pelajaran. 2. 2. 2.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. MENGURUS WAKTU KELUAR SEMASA BERTUGAS 3.7 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip etika perkhidmatan cemerlang.2 Guru / staf sokongan yang telah mendapat kelulusan keluar dalam Borang Kebenaran Keluar / surat arahan / arahan tindakan perlu menulis nama dan tandatangan di dalam Buku Rekod Kakitangan Keluar Waktu Bertugas.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah. 2. di pejabat. SIAPA ANDA DALAM PENGURUSAN SEKOLAH 1. 1.4 Bertekad dan Beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah. 3. 3.5 Waktu bekerja semua staf sokongan hendaklah mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam seperti surat pekeliling yang sedang berkuatkuasa.1 Guru dan Staf Sokongan pendokong pelaksanaan KPM yang perlu membaca.1 Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan. berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Sekolah. 2. 3.PANDUAN AM PERLAKSANAAN DASAR ORGANISASI 1. Matlamat dan Objektif Sekolah. 1.3 Guru / staf sokongan perlu menyediakan arahan kerja secara bertulis kepada pengganti untuk tindakan sepanjang tempoh tugasan yang perlu diselesaikan semasa meninggalkan waktu bertugas di sekolah. memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 1. Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain . ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Misi.6 Semua guru adalah guru disiplin dan guru pembimbing.4 Semua urusan peribadi guru (tidak melebihi 4 jam) hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan yang dibenarkan mengikut surat pekeliling dengan mendapatkan kelulusan Pengetua.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi. 1. 1. 1. 1.2 Bersama memahami.

1.1.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat setelah dibuat pertimbangan tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan pembelajaran dan pengajaran di sekolah.1. MENGURUS KEBENARAN MELAKUKAN KERJA LUAR 4.3.3 Cuti Sakit ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .5 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan (rujuk Perintah Am (ix) Bab C) 5.5 Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula. 5.2 Cuti Rehat Khas (CRK) 5.000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya sekali.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja / pejabat 4.2.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih (GST) dan Guru Kontrak (GSTT). 5.1 Penjawat Awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab `D‟ seperti berikut:4. 3.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan.2. 4.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.4 Guru / staf sokongan dikehendaki mendapatkan laporan atau maklumbalas daripada pengganti atas kerja-kerja yang telah diselesaikan sepanjang tempoh meninggalkan waktu bertugas di sekolah.2.2 Tidak menjejaskan kepentingan sebagai penjawat awam.2 Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah.2. 5. 5. MENGURUS CUTI 5.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.2.1.2.1 Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh (7) hari boleh diambil oleh guru dalam satu tahun kalendar mengikut keperluan sendiri yang tidak bertentangan dengan kepentingan perkhidmatan.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. 5.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993. guru-guru diingatkan bahawa tindakan enggan mematuhi syarat-syarat tersebut adalah dianggap melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79 (1) dan subseksyen 132 (g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50.2 Dibenarkan dengan mematuhi syarat-syarat berikut:4. 4.1. 4. 5. 4. guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat.2. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cutisesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa.

Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri. Kemeja T.3. Sila isikan borang permohonan Keluar Negara yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh lawatan keluar negara.5.7. menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan / persatuan.1 Anggota perkhidmatan awam lelaki diberikan tujuh (7) hari sebagai cuti khas isteri bersalin untuk mengurus isteri semasa bersalin. 5.2 Sijil Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak dibenarkan melebihi 14 hari dalam setahun. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .4 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu. sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai : 6. 6. 6.1 Penjawat awam dibenarkan mengambil cuti tanpa rekod kerana urusan kematian keluarga terdekat selama tiga (3) hari.5 Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis. PAKAIAN BERTUGAS RASMI 6. 5.6 Cuti Tanpa Rekod 5. ibu dan bapa kandung. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan kelulusannya tertakhluk kepada kepentingan perkhidmatan. Pengiraan cuti adalah termasuk hari rehat dan kelepasan am.1 Penjawat awam dibenarkan mengambil cuti tanpa rekod untuk tujuan cuti gantian kerana bekerja lebih masa.3.1 Guru perempuan:seluar trek atau seluar panjang yang sesuai.1 Semua guru / staf sokongan yang hendak melawat keluar negara mesti mendapat kelulusan cuti rehat / CRK (jika guru pada tempoh masa cuti penggal dianggap dalam bercuti). baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru perempuan. Pengiraanya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. 6. mengambil bahagian sukan.6. 5. kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. Kelulusannya tertakhluk kepada kepentingan perkhidmatan. kemeja sukan. menduduki peperiksaan. 6.4. 5. 5.2 Pakaian berbentuk seluar.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.5. baju trek. tugas khas perubatan. mesyuarat persatuan ikhtisas. guru perempuan juga dikehendaki memakai sepatu (kasut sarung/bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.6.3 Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran untuk dibuat tindakan selanjutnya oleh panel perubatan kakitangan awam.3.5 Cuti Khas .1 Sijil Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor kerajaan dan swasta boleh diterima untuk kelulusan mengambil cuti kerana sakit dengan syarat tidak melebihi dua hari berturut-turut. anak-anak.Isteri bersalin 5.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat 5. cuti latihan pasukan sukarela. 6.1 Guru hendaklah berpakaian kemas.4 Cuti Urusan Keluar Negara 5. latihan syarikat kerjasama (koperasi). 6. 5.

6. 9.4 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab bersama. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi. 9. 8. kemeja T. sukan dan apaapa bidang pentadbiran yang berkaitan dengannya. 10. KEMUDAHAN BILIK GURU 8. Apa-apa aktiviti di bilik guru hendaklah di atas kepentingan perkhidmatan dan aktiviti berunsurkan kepentingan peribadi tidak dibenarkan sama sekali. 8. air-cond dan peralatan elektrik dipadamkan dan semua pintu dikunci. Tugas rutin pembersihan dan mengawal keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru boleh dilaksanakan mengikut sistem bergilir di bawah pengelolaan AJK Kelab Keluarga Sekolah. kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.2 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana kerja yang selesa dan dilarang mengganggu ketenteraman orang lain.1 Bidang tugas guru di sekolah adalah mencapai matlamat KPI untuk memberikan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti yang menyeluruh merangkumi bidang tugas pengurusan kurikulum. BIDANG TUGAS GURU 10.5 Guru yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer. 10. 8. lampu. 10. baju trek atau jersi. PEMAKAIAN TANDA NAMA 7.2 Guru lelaki: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. pengurusan sahsiah murid /HEM. 8. dikehendaki menyediakan minit curai (borang khas disediakan) yang dikemukakan terus kepada Pengetua.3 Guru yang dihantar mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar. 7. kemeja sukan.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar atau membawa pelajar berada di bilik guru.1 Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan. 8.2 Jika guru diperlukan menghadiri kursus / latihan / mesyuarat/taklimat anjuran Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah atau sekolah hendaklah tidak menguzurkan diri kerana didalamnya mengandungi program-program peningkatan kemahiran kerjaya. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN 9. akauntabiliti dan penuh rasa tanggungjawab. Nama guru yang ditugaskan oleh Pentadbir sekolah tidak boleh diwakilkan tanpa merujuk kepada Pengetua. kokurikulum. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja.2 Jika guru memerlukan bantuan dalam bidang pengurusan perkhidmatan profesional contohnya dalam P&P sila berhubung dengan Ketua Panitia atau Guru Kanan Mata Pelajaran atau Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan atau Pengetua mengikut kesesuaian.1 Jika guru memerlukan bantuan dalam hal perjawatan sila berhubung dengan Pembantu Tadbir Perkhidmatan atau Ketua Pembantu Tadbir atau Penolong Kanan Pentadbiran atau Pengetua mengikut kesesuaian. Masa tersebut hendaklah dianggap „non-teaching period‟ dan bukannya „free period‟. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .1 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas atau membuat tugasan pemantauan atau rondaan. majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.6.

kemas dan ditanda pada setiap hari oleh guru tingkatan pada perhimpunan pagi atau tengahari.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. 12. JADUAL WAKTU MENGAJAR 12. 11.4 Guru yang dihantar mewakili sekolah ke sesuatu kursus.3 Guru Tingkatan (Akademik) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar. 12.5 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru yang bertanggungjawab.2 Guru yang bercuti.1 Setiap guru tingkatan akan diberi sebuah buku kedatangan pelajar. Buku Kedatangan Pelajar hendaklah dihantar ke pejabat selewat-lewatnya pada masa kedua. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti. apabila balik ke sekolah hendaklah menyediakan persediaan menjalankan “In house Training” kepada guru yang kertas cadangannya dikemukakan terus kepada Pengetua untuk dimaklumkan kepada pihak-pihak berkenaan mengenai tarikh dan masa pelaksanaannya.11. 14. buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan untuk urusan guru pengganti. 13. hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar bagi kegunanaan pengganti dan salinan makluman diserahkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. BUKU REKOD MENGAJAR 11. ibu bapa hendaklah dihubungi secara bertulis.4 Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang – seli dalam satu minggu.3 Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua/Guru Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran setiap hujung minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani. Penyelaras Tingkatan bertanggungjawab menandanya.2 Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran. 13. 13. 12. 14.2 Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal/bengkel dan lain-lain. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH 14. 10. 10. Guru bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah.6 Guru tidak dibenarkan membawa keluar/balik Buku Jadual Kedatangan Pelajar. 13. Sekiranya guru tingkatan tidak hadir. 13. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan HEM. 13.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam mengurus keselamatan harta benda sekolah. 11. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . seminar atau seumpamanya.2 Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR 13. kemas dan lengkap.

URUSAN DENGAN JPN/PPD 18.15. PELAWAT / JURUJUAL 19. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. 15.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua/Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Adalah tidak wajar borang berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat litup (cover letter) dari sekolah walaupun dihantar dengan serah tangan.3 Semua guru. 17. jika salinan asal sila minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat. 15.1 Semua guru bertanggungjawab mengurus kebersihan sekolah.1 Guru dan staf sokongan tidak digalakkan pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat demikian. maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap diisi hendaklah disediakan surat litup/iringan (cover letter) yang boleh didapati di pejabat sekolah. KEBERSIHAN 15.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua/wakilnya. Alatalat membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik. maka guru itu hendaklah : 17. surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.3. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut. 17.3.4(15) berkuatkuasa mulai 29 Oktober 2010 iaitu pegawai yang diberi kuasa bagi mengisi ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Pengetua. 18. 19. makmal bahasa dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaan.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas (bengkel/bilik kaunseling/makmal sains. SURAT MENYURAT 16. 16. 17 SURAT YANG DITERIMA 17.1 Semua surat rasmi yang menggunakan ‟letter-head‟ sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil tindakan. 17. 20 TEMPAHAN PEROLEHAN / PEMBELIAN BARANG 20.1 Setiap tempahan perolehan / pembelian barang keperluan sekolah mesti mematuhi AP 11 di bawah surat kuasa KP(SEM)1067/I/A/I-I-Jld.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan. staf sokongan dan pelajar hendaklah bekerjasama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah. Satu salinan borang berkenaan dan surat litup (cover letter) hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan.

22. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 21.2 Nota Minta yang telah disediakan oleh pegawai yang diberi kuasa perlu dihantar kepada pegawai penyemak dan seterusnya dihantar untuk diluluskan oleh Pengetua.3 Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku.1 Pengetua akan memanggil guru-guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. 22. Berpakaian kemeja T. 21. perlu mengemukakan surat pemberitahuan alasan ketidakhadiran kepada Pengetua.) /KPT(P/O) c) Pelulus – Pengetua 20.) /PT(P/O) /KPT(Kew. MESYUARAT GURU 22. seluar trek dan selipar tidak dibenarkan. Tugas ini adalah tugas resmi dan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . KEGIATAN PENASIHATAN BIDANG KOKURIKULUM DAN SUKAN 24. 21.) /GPK(Pentadbiran) /GPK(HEM) /GPK(Koku) b) Penyemak – KPT(Kew.1. Selepas itu PPS akan berhubung dengan pegawai penyedia yang telah membuat tempahan perolehan /pembelian barangan berkenaan untuk menyerahkan bekalan perolehan. 20. 23.3 Pegawai Pengurusan Stor (PPS) di Pejabat Sekolah yang telah diberi tanggungjawab untuk menerima dan menandatangani invois /nota penghantaran serta membuat semakan untuk memastikan item barangan yang diterima adalah betul. 23. 22. Lagu Sekolah dan Lagu Bahasa Jiwa Bangsa atau satu lagu patriotik pilihan.1 Nota Minta (AP177) a) Penyedia – Ketua Panitia /Ketua Bidang /PT(P/O) /PT(Kew.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja.2 Pesanan Tempatan (AP102) a) Penyedia – PT(Kew.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia/Setiausaha Jawatankuasa. 20.21. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.1 Setiap guru penolong mendapat tauliah lantikan daripada Pengetua untuk menjadi Penasihat kepada satu pasukan kelab/persatuan ikhtisas. 20.1. satu pasukan kelab beruniform dan satu kelab/persatuan permainan dan sukan. UPACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN 23. Dokumen rekod pembelian /perolehan barang yang telah disempurnakan kemudiannya hendaklah diserahkan kepada Pegawai Aset untuk disimpan bagi tujuan pengauditan.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua upacara / majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman. 24.4 Barang perolehan atau pembelian yang telah diterima hendaklah direkodkan serta merta ke dalam buku bekalan pejabat atau buku inventori atau Kad Harta Modal.)/KPT(P/O) b) Pelulus – Pengetua 20.2 Guru yang tidak dapat hadir.2 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher. Lagu Negeri. Kedatangan guru ke mesyuarat adalah diwajibkan.

KUNCI 30.3 Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik.1 Ketua Panitia atau ketua unit bertanggungjawab menguruskan Buku Bekalan Pejabat / Inventori / Harta Modal dan memastikan maklumat dikemaskini. 29. 26.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja.2 Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah. 24. 30. BUKU BEKALAN PEJABAT / INVENTORI / HARTA MODAL 31. 28.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.1 Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata.(setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta merta). 25. 27. KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG) 26. PENGUNAAN ALAT-ALAT 28. tepat dan lengkap. TELEFON 29.25. 28. Guru atau staf sekolah tidak dibenar mengguna telefon sekolah untuk urusan peribadi. sosio ekonomi.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus. supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi. guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi Buku Rekod Peminjaman di pejabat.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa mesyuarat. kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah. badan beruniform dan sukan dengan merakam kehadiran di pejabat sekolah. 28.2 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini. hendaklah dijalankan dengan teratur mengikut surat pekeliling dan arahan dalaman yang ditetapkan. 27. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT 25.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantikannya. ARAHAN DAN PEKELILING 27.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab Keluarga Sekolah dan dikehendaki membayar yuran yang diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan Kelab Keluarga Sekolah 26. status sosial. 25.2 Semua guru wajib hadir untuk mengendalikan kegiatan kelab/persatuan kokurikulum. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat. 30. 29. 28.1 Pengunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.2 Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok dan direkodkan.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum. guru hendaklah menyimpannya di dalam fail khas.2 Semua guru juga secara automatik menjadi ahli PIBG sekolah. 31.

demokratik. Antara langkah-langkahnya ialah:1. Segala tindakan dan tingkahlaku pentadbir. stail kepemimpinan terbahagi kepada empat jenis iaitu autokratik.0 Pengenalan Sekolah merupakan institusi yang memerlukan dasar disiplin yang kukuh. Guru Besar. maka pihak pentadbir. 32. laissez-faire dan benovilant equalvilant. Guru Besar dan guru-guru hendaklah mencari jalan terbaik agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan bukannya bertujuan untuk menyusahkan pelajar. Garis Panduan Am Peraturan Sekolah 1.2 Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untuk P & P sebagaimana objektif penggunaannya.31. guru-guru dan pelajar sewaktu di sekolah haruslah bersempadankan atau mematuhi peraturan-peraturan ini. Guru Besar atau pihak pentadbir boleh memainkan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Seboleh-bolehnya Guru Besar dan guru-guru yang terlibat dengan perjalanan peraturan di sesebuah sekolah haruslah sentiasa peka akan wujudnya peraturan-peraturan berkenaan dan seterusnya mengambil kira kandungan peraturanperaturan tersebut semasa menjalankan tugas mereka.2 Pegawai Aset akan mengumpul dan membuat semakan Buku Bekalan Pejabat / Inventori / Harta Modal ini dari semasa ke semasa dan menghantar ke pejabat pada setengah tahun dan hujung tahun untuk mendapatkan tandatangan pengesahan daripada Pengetua. KOMPUTER RIBA/LCD PROJEKTOR 32. 32. Dengan penyelesaian yang baik akan menunjukkan kewibawaan pihak sekolah dalam mengatasi masalah perlanggaran peraturan ini. Dalam usaha mewujudkan satu sistem disiplin yang mantap. Kuasa dan kewibawaan ini diperturunkan melalui peraturan-peraturan mengenai disiplin. Seperti yang sedia maklum. Sebarang penggunaan yang menyalahi peraturan dan etika akan diambil tindakan yang boleh mengakibatkan pegawai dikemukakan tuduhan melakukan salahlaku oleh Lembaga Tatatertib. Kepemimpinan yang tegas. Masalah disiplin yang berlaku di sekolah dianggap oleh masyarakat sebagai satu daripada tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh pihak sekolah bagi mengatasinya.1 Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD projektor hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh oleh Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran. Guru Besar dan guru memerlukan kuasa untuk mengamal dan melaksanakan dasar displin itu. Beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengawal pelajar agar dapat mematuhi peraturan dapat dilakukan. Oleh itu pihak pentadbir.

Stail yang hendak digunakan mestilah bersesuaian dengan situasi masalah yang dihadapi. Melahirkan suasana disiplin sekolah yang sempurna untuk melicin dan menjamin kejayaan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .peranan dengan menggunakan stail yang sedia ada untuk mengawal pelajar agar mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tujuan peraturan ini dibuat adalah bagi mengawal tingkahlaku dan melicinkan perjalanan hidup warga sekolah supaya proses pembentukan jati diri dan pendidikan berjalan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Bahagian B. Bentuk tindakan yang diambil boleh merupakan nasihat.0 Peraturan-Peraturan Sekolah Peraturan sekolah merupakan satu persetujuan yang dipersetujui bersama oleh warga sekolah dalam mengawal disiplin dan tingkahlaku manusia yang berada di dalamnya. Contoh 1 Pada dasarnya peraturan sekolah boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A – Pembinaan jati diri selaras dengan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kawalan-kawalan dan arahan secara insaf dan bertanggungjawab. Apabila terdapat gangguan yang tidak diingini berlaku ianya akan menyebabkan sistem pendidikan yang dirancang tidak dapat dijalankan dengan teratur dan secara tidak langsung ianya juga membantutkan usaha pembentukan nilai-nilai murni. peraturan-peraturan. Membentuk keperibadian pelajar-pelajar untuk melahirkan warganegara yang bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip Rukun Negara. 3. 2.Sahsiah dan perwatakan pelajar Bahagian C.Pengurusan masa Bahagian A Tujuan:1. Usaha pembentukan nilai murni ini adalah penting bagi para pelajar untuk menhadapi situasi yang sebenar dalam alam kehidupan sebenar. Matlamatnya yang utama adalah untuk memastikan pelajar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Bimbingan dan kaunseling Kaunselor boleh memainkan peranannya dengan memberi maklumat dan juga garis panduan mengenai peraturan sekolah. amaran. 2. Tugas kaunselor ialah untuk memberi penjelasan mengapa peraturan yang ditetapkan harus dipatuhi oleh pelajar. Maksud peraturan ialah undangundang yang ditetapkan untuk menentukan ketenteraman. Ini bertujuan untuk murid merasa peraturan yang dikenakan mestilah diikuti dan bukannya sebagai satu hukuman. Melatih pelajar-pelajar menerima dan mematuhi undang-undang. Bagaimana ianya dijalankan terpulanglah kepada kaunselor dalam membuat penilaian terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah. denda atau sebagainya. keharmonian dan kelicinan perjalanan aktiviti-aktiviti dalam masyarakat atau sekolah. 2.

11/(58) a. Lengan baju tidak boleh dilipat. Membentuk dan melahirkan akhlak yang mulia dikalangan pelajar dalam hubungan mereka dengan sekolah dan masyarakat. Pelajar-pelajar tidak boleh mewarnakan dan mengerintingkan rambut. Pakaian(KP. 3. Pelajar-pelajar digalakkan memakai tanda nama dan lencana sekolah tetapi tanda nama tidak boleh digunakan sebagai gantian lencana sekolah. Pelipis rambut tidak melebihi setengah daripada telinga. Singlet mestilah berwarna putih(jika dipakai). d. Cermin mata yang dipakai mestilah berkeadaan baik dan selamat. Bahagian B Perawakan Pelajar Pelajar Lelaki 1. e.. 3. c. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . berbutang putih dan dimasukkan ke dalam.11/(2) dan 8591/Jld. b. b. c. Pelajar-pelajar perlulah berambut kemas dan bersih. Saiz baju hendaklah sesuai dengan badan.11/(39) Lencana Sekolah Pelajar-pelajar hendaklah melekatkan lencana sekolah di atas daripada saku baju. b. b. a.BS8591/Jldd. f. Pelajar-pelajar mestilah berambut pendek tidak mencecah kolar dan tidak mencecah telinga. janggut. Pelajar tidak dibenarkan membotakkan kepala. Cermin Mata Pelajar boleh memakai cermin mata atas nasihat doktor. Baju Pelajar-pelajar hendaklah memakai baju warna putih dan berkolar dengan mempunyai satu sahaja poket – iaitu terletak di sebelah kiri. Pelajar-pelajar digalakkan memakai baju tangan pendek. janggut sepat dan misai.2 a. 2.pelajaran dan pendidikan. Pelajar-pelajar dilarang menyimpan jambang. d. 4. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan menyimpan rambut. 3. Rambut(Pekeliling KP(BS)8543/Vol. Pelajar-pelajar dikehendaki menipiskan pelipis dan belakang. g.1 a.

5 Kasut Jenis kasut yang dibenarkan ialah:a. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pelajar-pelajar mestilah menjaga rambut supaya sentiasa kemas dan bersih.8534/Vol. Kasut separuh kanvas putih kesemuanya kecuali bahagian tapak.3 a. c.e. Lebar kaki seluar tidak terlalu kecil atau terlalu besar(sesuai dengan ukuran pemakai). mempunyai satu warna sahaja iaitu warna gelap dan mesti dipakai dengan kemas. Rambut(KP. b.11/658) a. tali pinggang mestilah tidak melebihi 1 ½ inci. b. Rambut boleh ditocang satu atau dua dan tidak lebih daripada bilangan tersebut. Seluar yang dipakai mestilah tidak terlalu ketat. 3. tidak berkepala besar. Pelajar-pelajar yang berambut panjang mestilah mengikat rambut mereka. f. Seluar yang dipakai mesti berjahit di bahagian kaki. Labuh seluar mesti melampaui buku lali dan tidak mencecah lantai. c. g. d. d. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan mewarnakan rambut. e. c. 3. Pelajar-pelajar dilarang berfesyen secara keterlaluan. 3. Kasut berwarna hitam hanya dibenarkan untuk pengawas Pelajar Perempuan 1. Pelajar-pelajar juga tidak dibenarkan memakai seluar jenis Bermuda dan Jean. Baju yang bernila mestilah tidak mengubah warna asal baju. b. Kasut jenis kanvas atau bahan sintetik lain berwarna putih mempunyai daya resap dan penyaluran gerak udara. e. Bagi pelajar-pelajar yang memakai seluar jenis bertali pinggang.4 Stokin Pelajar-pelajar mestilah memakai stokin berwarna putih dan melebihi 5 inci melepasi buku lali tanpa apa-apa hiasan. Seluar Pelajar-pelajar boleh memakai seluar pendek atau seluar panjang berwarna biru gelap. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan memakai seluar yang mempunyai poket jenis bertampal dan berbutang besi. Mereka boleh mengikat satu(ekor kuda)atau ikat dua dan tidak berfesyen-fesyen.

e. yang Reben yang boleh digunakan ialah jenis biasa. Anak telekung mestilah berwarna putih bagi pelajar biasa dan warna hitam atau biru tua bagi pengawas. b.11/(2)) a. 2. Kain mestilah tidak terlalu labuh dan tidak terlalu singkat. g. Labuh baju kurung mestilah melepasi punggung. f. Kain a. dan putih. g. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pelajar-pelajar dilarang memakai baju yang diperbuat daripada kain jarang. Pelajar-pelajar dibenarkan memakai baju kurung moden tetapi janganlah singkat dan ketat hingga mirip kepada baju kebaya. c.11/(2)) Pelajar-pelajar perempuan mestilah memakai baju berwarna putih. c. Baju (KP. Pelajar-pelajar hanya boleh menggunakan sepit rambut biasa dan berwarna hitam sahaja. Pelajar-pelajar dilarang melipat lengan baju mereka. e. biru tua. Belahan leher baju di bahagian hadapan janganlah terlalu panjang. Pelajar-pelajar dibenarkan memakai mini telekung atau skaf berwarna putih atau biru gelap/tua bagi pengawas. d. 4. b. Pin yang digunakan untuk skaf atau mini telekung mestilah berwarna putih atau biru gelap untuk pengawas. biru muda. c. Warna dibenarkan ialah hitam. f. Panjang mini telekung mestilah setakat menutup dada dan jangan terlalu labuh. a. Pelajar-pelajar perempuan hanya dibenarkan memakai kain berbentuk “A Line” atau kain susun tepi. 3.BS8591/Jld.BS8591/Jld. Warna kain yang dibenarkan ialah biru gelap . tidak berkilat-kilat atau bercorak. Saiz baju mestilah sesuai dengan tubuh badan. Baju mestilah berleher belah depan dan dikenakan kancing baju sama ada bercakuk atau butang putih atau reben putih bersaiz kecil. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan memakai baju cekak musang.f. h. b. Pelajar-pelajar yang memakai skaf (Pendidikan Jasmani/Sulan/Olahraga) mestilah mengikatnya dengan kemas dan jangan diikat sebelah tepi atau dipakai berfesyen-fesyen. Tudung(KP.

Kuku mestilah sentiasa bersih dan pendek. Pelajar yang berkuku panjang. subang yang dibenarkan adalah subang kecil yang ukurannya tidak lebih daripada 1 sentimeter. Stokin a. Subang yang bermata tidak dibenarkan. Pakaian Sewaktu Menghadiri Aktiviti Selepas Sekolah Pelajar-pelajar mestilah memakai pakaian sekolah dan tidak berselipar apabila berada di dalam kawasan sekolah selepas waktu persekolahan. b. Pelajar-pelajar dibenarkan memakai baju ‘T’ putih tanpa sebarang lukisan kecuali baju ‘T’ yang dikeluarkan oleh sekolah. Pelajar-pelajar dilarang memakai apa saja bentuk perhiasan dan mengenakan apa saja bentuk perhiasan dan mengenakan apa saja alat solek semasa berada di sekolah. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . c. 8. e. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan memakai stokin yang sewarna dengan kulit ( skin colour). Rupa bentuk subang mestilah ringkas. 6. f. d. b. c. Pelajar-pelajar juga dilarang memakai stokin yang berenda. Kuku Pelajar-pelajar mestilah memelihara kesihatan kuku. 7.5. Peraturannya sama dengan yang dikenakan ke atas pelajar lelaki. Pelajar-pelajar dilarang memakai/membawa barang kemas dan alat solek kecuali jam tangan Bagi yang bertindik. Pakaian untuk Bersukan Pelajar-pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk bersukan. berkuku kotor dan mewarnakan kuku dianggap telah melanggar peraturan sekolah dan boleh diambil tindakan disiplin. Perhiasan diri a. Kasut Pelajar-pelajar perempuan hendaklah memakai kasut putih sebagaimana peraturan yang dikenakan ke atas pelajar lelaki. Cermin Mata Sama seperti peraturan yang dikenakan kepada pelajar-pelajar lelaki.

mengikut Jadual Waktu Persekolahan yang disediakan bagi sesi pagi dan sesi petang.bengkel atau padang dan apabila waktu persekolahan habis/tamat. Pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah hendaklah menulis surat kepada Guru Kelas atau memberikan surat cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor kepada Guru Kelas secepat mungkin. pelajar hendaklah bangun dan mengucapkan selamat atau memberi salam dan mengucapkan “Terima Kasih” waktu mereka meninggalkan bilik darjah. Ketua Kelas bertanggungjawab menghubungi guru tersebut atau Guru Gantian sekiranya guru matapelajaran tersebut tidak hadir. 2. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa notis pengumuman atau mengutip yuran persatuan dari kelas ke kelas semasa waktu persekolahan kecuali pada waktu rehat atau dalam kes-kes kecemasan dan perlu mendapat kebenaran daripada guru besar.20 pagi. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 6.Bahagian C Masa Persekolahan 1. Semasa ke makmal. pelajar-pelajar hendaklah berjalan dalam dua barisan didahului oleh pelajar perempuan dan barisan tidak boleh berpecah. 7. Pelajar dilarang menimbulkan suasana bising dan mengganggu ketenteraman bilik darjah. Pelajar-pelajar yang hendak ke hospital mestilah mendapatkan surat akuan untuk rawatan daripada guru bertugas atau dari pejabat sekolah. Pelajar-pelajar dikehendaki beratur di luar bilik darjah untuk persediaan masuk ke kelas masingmasing apabila diarahkan oleh guru selepas loceng kedua berbunyi. Bila guru tidak ada dalam bilik darjah. Pelajar-pelajar mestilah mendapat kebenaran guru untuk keluar darjah atau masuk ke bilik darjah. Loceng pertama sekolah akan berbunyi 5 minit sebelum masa persekolahan bermula sebagai loceng isyarat. Hari persekolahan bermula pada hari Isnin hingga hari Jumaat dan mana-mana hari lain yang ditetapkan. 2. 5. Apabila guru/guru besar /pelawat masuk ke bilik darjah. kecuali dengan alasan munasabah. bengkel atau ke padang atau meninggalkan makmal. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan meninggalkan sekolah pada waktu persekolahan pada sepanjang masa tersebut kecuali mendapat kebenaran daripada guru besar. Pelajar hendaklah datang ke sekolah sebelum jam 7. Kelas-kelas mestilah dikunci semasa pelajar-pelajar hendak ke makmal. 3. Pelajar-pelajar hendaklah datang lebih awal dari masa sekolah bermula. bengkel atau padang . 6. 4. 3. 5. Peraturan Masa Belajar 1. 4. 8.

Semasa perhimpunan. Semua pelajar dikehendaki menghadiri sebarang bentuk perhimpunan yang diarahkan oleh pihak sekolah. semua pelajar mestilah keluar berkumpul di padang permainan(tempat-tempat yang ditetapkan oleh Guru Pendidikan Jasmani)kecuali Pakaian lengkap untuk tujuan Pendidikan Jasmani hendaklah dipakai semasa pelajaran ini hujan. Masa pelajaran Pendidikan Jasmani . pelajar mestilah berada dalam barisan lurus dan tidak membuat bising bahkan mesti menjaga tingkah laku masing-masing. 2. Ketua Kelas dan pengawas mestilah mengawasi pelajar-pelajar di bawah jagaan masing-masing. Masa Pulang 1. 3.1 Berada di tempat-tempat lain. 2.4 Memakai Unit Beruniformsekolah. Apabila sesuatu perhimpunan diadakan semua pelajar dikehendaki segera ke tempat perhimpunan. Pelajar-pelajar hendaklah mematuhi arahan-arahan pengawas di tempat basikal dan di jalan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Masa Rehat 1. Pelajaran Pendidikan Jasmani 1. Bila arahan pulang diberi atau loceng akhir dibunyikan semua pelajar dikehendaki keluar dari bilik darjah dengan tidak bising. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk ke bahagian dalam kantin untuk makan atau membeli makanan pada bila-bila masa. 2. 2. Pelajar-pelajar dibenar minum sahaja selepas waktu senaman dan dilarang sama sekali makan dan minum di dalam kelas. Pelajar dilarang berada dalam bilik darjah dan di kawasan larangan yang lain pada waktu rehat. 3. 4. 3.2 Keluar meninggalkan kawasan Pendidikan Jasmani tanpa kebenaran. dijalankan. 3. 3. Pelajar tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman di luar sekolah pada waktu persekolahan.3 Berada dalam kelas. 3. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan:3.Perhimpunan 1.

* Sila rujuk jadual kegiatan kokurikulum tahunan yang tertakluk kepada pindaan.30 pagi – 6. 1. semua murid mestilah senyap dan berdiri tanpa bergerak. Jika murid membawa surat sakit dari klinik swasta. semua murid mesti bergerak dengan senyap ke padang. Ibu bapa/penjaga yang gagal berbuat demikian akan menyebabkan anak jagaannya dianggap sebagai ponteng sekolah. Pelajar-pelajar yang mengalami masalah untuk pulang hendaklah melaporkan segera kepada Guru Bertugas.3. Slip ini perlu ditunjukkan kepada guru mata pelajaran. KEHADIRAN Semua murid dikehendaki datang ke sekolah menepati waktu persekolahan.4.20 pagi dianggap lewat. CONTOH 2 PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURID I.5 Murid yang tidak hadir ke sekolah mestilah membawa sijil sakit.1 Sekolah bermula pada pukul 7. mempunyai nombor telefon klinik dan cop asal klinik dengan nama doktor serta tanda tangan doktor tersebut. b Apabila loceng dibunyikan kali kedua.2 Pintu utama akan dibuka dari 6.4 Murid yang datang selepas pukul 7. 1. semua murid mesti keluar dari kantin dan tandas dan bergerak dengan senyap ke padang untuk perhimpunan sebelum sekolah bermula.3 Untuk latihan sukan dan aktiviti kokurikulum.30 petang. 1. 1.00 petang pada hari Sabtu. 1. semua murid beratur di padang. majalah larangan.00 pagi – 2.7 Murid yang datang lewat ke sekolah mesti melaporkan diri kepada pengawas/PK HEM dan mendapatkan slip lewat. Jika tidak ibu bapa/penjaga murid tersebut mesti datang ke sekolah untuk menyerahkan surat ketidakhadiran sebagai pengesahan. b Apabila loceng dibunyikan kali kedua. bernombor siri.1 Sistem loceng tiga kali: a Selepas bunyi loceng pertama.6 Murid yang menghidap penyakit berjangkit dilarang datang ke sekolah sehingga disahkan sembuh oleh doktor. buku teks dan buku rujukan tidak dibenarkan). sekolah tamat pukul 4. 1. raya. surat tersebut mestilah salinan asal. semua murid perlu mengeluarkan bahan bacaan untuk dibaca(Surat khabar. c Kali ketiga loceng dibunyikan adalah tanda bahawa semua murid telah sedia beratur di padang atau di luar bilik darjah. 1.20 pagi. Waktu persekolahan adalah seperti berikut: 1. atau ke bilik darjah masing-masing selepas masa rehat. c Apabila loceng dibunyikan kali ketiga. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Kemudian menyerahkan slip tersebut kepada guru tingkatan pada hari yang sama.5 Program Membaca pada hari Isnin: a Selepas bunyi loceng pertama.00 petang pada hari Isnin hingga Jumaat dan pada pukul 7. 1.

SEMUA BAJU KOKURIKULUM MESTI DIJAHIT DENGAN TAG NAMA (Di atas logo sekolah). Unit Beruniformmurid lelaki Seluar pendek/ panjang berwarna biru gelap a Seluar ketat. KEKEMASAN DIRI 1. Pakaian masa cuti: 4.0 4 4.II. Pakaian kokurikulum (Hari Rabu) a Pakaian pasukan seragam yang lengkap atau (i) lelaki: Pakaian kemeja-T kokurikulum yang berkolar (dengan cetakan nama badan kokurikulum) mesti diselit ke dalam seluar sekolah.2 Selipar tidak dibenarkan 4.1 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .1 Unit Beruniformsekolah mesti dipakai pada waktu sekolah. (ii) perempuan: Pakaian kemeja-T kokurikulum yang berkolar (dengan cetakan nama badan kokurikulum) mesti diselit ke dalam skirt sekolah.1 Kemeja-T sekolah dan seluar sekolah dibenarkan untuk kegiatan kokurikulum 4. Pelajar perempuan dibenarkan memakai trek sukan sekolah. 1.0 Pakaian waktu sekolah: 1. i) di peha 4 cm hingga 10 cm ii) di lutut 4 cm hingga 10 cm iii) di pergelangan kaki melebihi 10 cm dan ukuran kurang atau sama dengan ukuran di lutut b Seluar panjang mesti menyentuh pergelangan kaki dan tidak mempunyai plit.0 3. Pakaian waktu Pendidikan Jasmani: a Semua murid dikehendaki memakai kemeja-T sekolah atau kemeja-T rumah sukan b Hanya seluar sukan sekolah dibenarkan. di lutut dan di pergelangan kaki. 2. c Kocek yang dijahit dari luar tidak dibenarkan. Pakaian haruslah seperti yang dikehendaki untuk waktu Pendidikan Jasmani. Ukuran bagi seluar panjang sekolah adalah seperti berikut: Ukuran yang ditunjukkan adalah ukuran (ukur lilit) yang dikehendaki melebihi ukuran di peha.3 Murid tidak dibenarkan bermain di padang dengan Unit Beruniformsekolah. c Murid tidak boleh membuka atau menanggalkan baju semasa aktiviti dijalankan di gelanggang permainan sekolah. seluar kembang (baggy pants) tidak dibenarkan. Kocek bergaya atau terhias tidak dibenarkan. untuk kelas tambahan lepas sekolah dan kelas tambahan yang diadakan secara rasmi pada waktu cuti sekolah 1. Hanya satu kocek sahaja di bahagian belakang seluar.0 4.2 Kemeja-T/ singlet yang dipakai di dalam hendaklah berwarna putih tanpa corak keseluruhannya.3 Kemeja-T persatuan/ kelab sekolah dipakai untuk aktiviti kokurikulum.

3 Murid lelaki Islam wajib memakai baju Melayu dan seluar panjang berwarna putih dengan sampin berwarna biru tua pada hari Jumaat.d 4. 6. tali leher: 7.5 Kasut yang mempunyai sebarang pelekat tidak dibenarkan.3 Tag nama mesti dijahit sepenuhnya. tag nama. jalur berwarna hanya dibenarkan di tapak kasut sahaja. sepanjang waktu. kecuali butang di kolar. c. flap dan sebagainya tidak dibenarkan. Lengan baju kurung tidak boleh dilipat. 6. Jika songkok dipakai. zip-zip yang berlebihan. Plit pada baju kemeja tidak dibenarkan. 6.4 Murid perempuan mesti memakai anak baju (camisole).1 Lencana sekolah dan tag nama mesti dipakai di atas kocek baju kemeja sepanjang waktu di sekolah.1 Kasut putih bertali jenis kanvas/ <50% PVC sahaja yang dibenarkan.2 Perhiasan pada seluar seperti kancing-kancing/ rivets. e Gelang tali pinggang tidak boleh melebihi 2 cm lebar dan 4 cm panjang dan mesti berbentuk segi empat tepat. c Baju kemeja mesti diselitkan ke dalam seluar sepanjang waktu di sekolah 4.6 Jika terdapat jalur berwarna pada kasut. 6. 5.8 Sarung kaki berwarna putih keseluruhan mesti dipakai sepanjang waktu di sekolah.7 Cap dagangan pada kasut tidak boleh melebihi 4 sm panjang dan 1 sm lebar. 7. Baju kemeja berwarna putih berlengan pendek dengan satu kocek di sebelah kiri: a Baju kemeja mesti dibutang sehingga ke atas. 6.2 Kasut jenis kulit(kecuali ahli lembaga sekolah).2 Tali leher mesti dipakai pada hari pertama sekolah setiap minggu. 6. Cangkuk baju atau butang putih atau pun butang baju Melayu putih mestilah dipakai di leher baju kurung. 6. b Lengan baju kemeja tidak boleh dilipat. Hanya baju kurung Johor sahaja boleh dipakai. Kasut dan sarung kaki: 6. b.1 Baju Murid perempuan boleh memakai baju kurung: a. 5 Unit Beruniformmurid perempuan 5. 7. Tag nama harus dijahit di atas kocek dan lencana sekolah dipinkan di atas tag nama. nylon atau PVC dan kasut jenis ‘high cut’ tidak dibenarkan. hendaklah berwarna hitam.4 Tali kasut juga mestilah berwarna putih sahaja. butang bulat.3 Sandal dan selipar tidak dibenarkan. Tali pinggang: 8 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 6 7 Lencana sekolah.

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9

Hanya tali pinggang jenis kulit, kanvas, PVC dan plastik yang berwarna hitam, atau hijau kehitam-hitaman (olive green) dibenarkan. Lebar tali pinggang di antara 2.0 sm dan 3.5 sm. Tali pinggang yang diukir tidak dibenarkan. Kepala tali pinggang (buckles) tidak boleh melebihi 5 sm panjang dan 3.5 sm. Bentuk kepala tali pinggang mestilah empat segi dan tidak mempunyai ukiran. Warna kepala tali pinggang yang dibenarkan adalah krom, perak, gangsa atau emas.

Cermin mata: 9.1 Cermin mata berwarna (hitam) atau dua warna (two tone tinted) tidak dibenarkan. 9.2 Cermin mata ‘photogrey’ atau ‘photobrown’ tidak dibenarkan. 9.3 Rangka cermin mata (frame) tidak boleh berwarna warni atau menarik perhatian. Perhiasan dan bahan solek: 10.1 Murid tidak dibenarkan memakai sebarang jenis rantai, gelang, cincin dan sebarang jenis perhiasan. 10.2 Hanya murid perempuan dibenarkan memakai subang jenis ‘stud’ yang kecil dan bukan yang mahal. Subang yang berwarna-warni tidak dibenarkan. 10.3 Bahan solek tidak dibenarkan. Rambut: 11.1 Untuk murid lelaki: a. Rambut mestilah kemas, rapi dan tidak menghalang penglihatan. b. Rambut ‘bergaya (berwarna, kerinting, ekor, skin cut…dll) tidak dibenarkan. c. Rambut pada keseluruhannya tidak boleh kelihatan tebal dan panjang. d. Di belakang: Rambut jatuh tidak melebihi garisan di bawah cuping telinga. e. Di hadapan : Rambut tidak menutup kedua-dua telinga atau sebahagian daripadanya dan ‘sideburn’ tidak melebihi garisan tengah hidung. f. Di atas: Rambut tidak boleh melebihi 6 cm panjang. 11.2 Untuk murid perempuan: a. Rambut mestilah disisir atau diikat supaya rapi setiap masa. Rambut yang menutupi telinga harus diklipkan. b. Rambut yang mencecah kolar kemeja mestilah diikat dan dipakaikan reben. c. Hanya reben berwarna hitam atau putih dibenarkan. d. ‘Hairband’, klip rambut yang berwarna hitam sahaja dibenarkan. e. Rambut bergaya (berwarna, ‘punk’…dll) tidak dibenarkan. f. Telekung mini berwarna putih sahaja dibenarkan. Pin yang dipakai pada telekung mini mestilah berwarna putih sahaja.

10

11

12

Kuku: 12.1 Kuku mestilah pendek dan bersih setiap masa. 12.2 Inai kuku tidak dibenarkan.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

12.3

Pengilat kuku (Cutex) tidak dibenarkan.

13 Misai dan janggut: Murid lelaki sekolah tidak dibenarkan menyimpan misai atau janggut atau kedua-duanya. Murid Sikh yang berserban sahaja dibenarkan menyimpan misai dan memakai gelang III. KESELAMATAN MURID 1 2 3 4 Adalah menjadi tanggungjawab ketua darjah untuk memberitahu Guru Besar / Penolong Kanan sekiranya guru tidak masuk kelas. Murid tidak dibenarkan keluar kawasan sekolah pada waktu sekolah tanpa kebenaran Guru Besar/ Penolong Kanan. Murid juga tidak dibenarkan keluar atau masuk ke mana-mana bilik darjah tanpa kebenaran guru. Murid tidak dibenarkan menjemput atau berhubung dengan orang yang tidak dikenali di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar. Orang tersebut mestilah mendapat kebenaran daripada Guru Besar untuk berada di sekolah. Dia mesti menandatangani buku pelawat dan menunggu di pejabat. Ibu bapa yang hendak menemui anak mereka haruslah pergi ke pejabat sekolah untuk mendapat kebenaran daripada Guru Besar/ Penolong Kanan. Murid berkenaan akan dipanggil untuk menemui ibu bapanya di pejabat sekolah. Ibu bapa mestilah menandatangani buku pelawat. Ibu bapa tidak dibenarkan ke kantin, kelas atau tempattempat lain tanpa kebenaran daripada Guru Besar/Penolong Kanan. Jumlah duit yang dibenarkan dibawa ke sekolah: 6.1 Tidak melebihi RM5.00 6.2 Jika melebihi RM5.00, murid perlu memberitahu guru atau menyerahkannya kepada guru untuk disimpan. Jika tidak, sebarang kehilangan merupakan tanggung jawab murid itu sendiri. 6.3 Sewaktu latihan jasmani, latihan rumah sukan, dompet duit perlu dikumpulkan dan diserahkan kepada guru untuk disimpan. Barang-barang berharga tidak dibenarkan dibawa ke sekolah. Jika tidak, ia akan dirampas dan hanya akan dipulangkan jika dituntut oleh ibu bapa. Jika tidak dituntut dalam tempoh yang ditetapkan, barang tersebut akan dihapus kira.

5

6

7

IV. PERATURAN MAKMAL SAINS / BENGKELSAINS / BENGKEL / BENGKEL /BENGKEL BAGI MURID 1 UTAMAKAN KESELAMATAN ANDA SEPANJANG MASA ANDA BERADA DI DALAM MAKMAL SAINS/BENGKEL Murid tidak dibenarkan masuk ke dalam Makmal Sains / Bengkel tanpa kebenaran dan kehadiran guru. AJK Kebersihan/ Pengawas yang bertugas hanya dibenarkan masuk dengan kebenaran dan pengetahuan Guru Besar.

2

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16

17

Murid yang pergi ke Makmal Sains / Bengkel atau balik ke kelas dari Makmal Sains / Bengkel hendaklah beratur bergerak secara berpasangan (two by two). Murid hendaklah menunggu di luar Makmal Sains / Bengkel sehingga dibenarkan masuk oleh guru. Murid tidak dibenarkan membawa beg ke dalam makmal. Hanya buku teks, buku tulis dan alat tulis dibenarkan. Murid tidak dibenarkan berpindah atau bertukar tempat duduk tanpa kebenaran daripada guru. Murid tidak dibenarkan melakukan uji kaji yang tidak diarahkan oleh guru. Murid dilarang menyentuh radas/ bahan kimia tanpa kebenaran daripada guru. Semua murid yang menggunakan Makmal Sains / Bengkel hendaklah tahu tempat letaknya pemadam api, baldi pasir serta mengetahui cara yang betul menggunakannya dalam masa kecemasan. Dilarang menggunakan baldi pasir sebagai tong sampah. Murid dilarang bermain dengan paip gas, suis elektrik, bahan uji meja, neraca dan radas/ bahan kimia yang lain di dalam makmal. Murid tidak boleh membawa keluar sebarang radas/ bahan kimia dari Makmal Sains / Bengkel tanpa kebenaran. Tindakan disiplin akan diambil terhadap sesiapa yang berbuat demikian. Murid dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam makmal. Murid juga dinasihati jangan minum air dari paip Makmal Sains / Bengkelkerana tidak selamat. Gunakan mancis atau pemetik api untuk menyalakan penunu bunsen. Dilarang menggunakan jalur kertas. Pastikan bahawa bahan kimia yang hendak digunakan adalah betul. Baca label di atas botol dengan teliti. Jika ada keraguan, tanyalah guru. Semua kerosakan radas hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru yang berkenaan untuk direkodkan dan murid yang memecahkanya hendaklah membayar ganti rugi. Jika tidak diketahui siapa yang memecahnya, kumpulan yang berkenaan dikehendaki membayar ganti rugi. Jangan membazirkan gas, air dan tenaga eletrik. Tutup semua alat elektrik setelah selesai menjalankan kerja amali. MENJAGA KEBERSIHAN MAKMAL SAINS / BENGKELADALAH TANGGUNGJAWAB SEMUA PIHAK. Pastikan bahawa meja dan sinki telah dibersihkan selepas setiap sesi amali. 16.1 Jangan buang sebarang sampah-sarap ke dalam sinki atau laci makmal. Bersihkan dan keringkan meja anda. 16.2 Semua radas mesti dibersihkan dan dikembalikan ke tempat asalnya pada akhir uji kaji. 16.3 Batang mancis atau bahan yang bernyala mestilah dipadamkan dengan air sebelum dibuangkan ke dalam tong sampah. JIKA KEMALANGAN BERLAKU, BERTINDAKLAH DENGAN SEGERA. JANGAN KEBINGUNGAN (PANIC) ATAU BERDIAM DIRI SAHAJA. 17.1 Laporkan semua kejadian kemalangan (kecil atau besar) kepada guru yang berkenaan dengan serta merta. Berikut adalah beberapa contoh langkah pertolongan cemas yang patut diambil oleh murid sebelum langkah yang selanjutnya diambil. 17.2 Jika ada asid atau alkali masuk mulut, ludahkan dengan serta-merta dan basuh mulut dengan air yang banyak

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

murid hendaklah meninggalkan Makmal Sains / Bengkelsecara teratur dan menunggu di tempat yang selamat. V PERATURAN MURID--KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH BIL BUTIRAN 1 Semua murid wajib menggangotai sekurang-kurangnya dua badan kokurikulum sekolah iaitu: Kelab Permainan/ Sukan atau Pasukan Unit Beruniformdan Kelab/ Persatuan Akademik (Bukan Permainan/ Sukan) Seseorang murid tidak dibenarkan melibatkan diri dengan lebih daripada tiga badan kokurikulum sekolah.0 8/18 BIL BUTIRAN 4 Markah peratus kehadiran Latihan Rumah Sukan akan dicatat oleh Ketua Rumah Sukan manakala Gred Keseluruhan Tahap Kokurikulum Murid akan dicatat oleh Guru Tingkatan dalam Kad Kokurikulum Murid dan Laporan Kemajuan Murid.18 19 17. Murid perlu menyimpan semua Kad Kokurikulum mereka. Boots atau kasut ’spikey’ tidak dibenarkan. 10 Murid dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah apabila mereka mewakili skeolah ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 6 Murid mesti memakai Kemeja T Sekolah/ Rumah Sukan dan seluar trek/ sukan sekolah apabila mengambil bahagian kegiatan kokurikulum dalam kawasan padang sekolah. 8 Demi keselamatan murid. selamat dan mencukupi.2 Jika ada asid atau alkali masuk mata. Semua peralatan dan kemudahan sekolah yang rosak atau berbahaya perlu dilaporkan kepada pihak skeolah oleh murid dengan kadar segera. 2 Semua kehadiran dan penglibatan kokurikulum murid mesti direkod dalam Kad Kokurikulum Murid oleh Guru Rumah Sukan atau Guru Penasihat berkenaan pada hari kegiatan kokurikulum diadakan. Peraturan Sekolah Untuk Murid 2011 Ver 1. Ketua darjah atau penolongnya dikehendaki melaporkan kejadian ini kepada Guru Besar. 3 Kad Kokurikulum Murid akan diguna sebagai bahan rujukan dalam penyediaan Surat Akuan Sekolah. basuhkan mata dengan air yang banyak. Dalam keadaan kecemasan. Murid yang kurang sihat dan tidak dapat melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum mesti memberitahu pihak sekolah dengan surat doktor untuk mendapat pengecualian daripada Guru Besar atau Penolong Kanan Korikulum. 9 Semua pegawai atau jurulatih sukan/ permainan luar yang ingin membantu dalam kegiatan kokurikulum sekolah mesti mendapat kebenaran Guru Besar terlebih dahulu. 5 Murid yang mempunyai markah demerit lebih daripada 40 adalah dilarang mewakili sekolah dalam sebarang pertandingan kokurikulum. 7 Kesihatan murid adalah sentiasa diutamakan. AMARAN : Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seseorang murid itu tidak mematuhi peraturan di atas. murid perlu prihatin tentang peralatan dan kemudahan sekolah yang digunakan adalah dalam keadaan baik. Murid dilarang menanggalkan baju mereka semasa melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum di kawasan padang/ gelanggang permainan sekolah. Kasut yang digunakan mesti yang sesuai.

4 Bersihkan papan tulis. Hanya murid yang diberi tugasan akan dikecualikan daripada mengambil bahagian. sisa makanan dan plastik ke dalam tong sampah. 2 Bilik darjah: 2. 4.2 Buang pembungkus. 3 Murid dilarang keluar bilik darjah pada waktu sekolah tanpa kebenaran guru.1 Pastikan padang sekolah bersih selepas sesuatu permainan atau kegiatan kokurikulum dijalankan. 4 Tandas: 4. Murid yang dibenarkan keluar hendaklah memakai kad ‘kebenaran keluar kelas’ yang boleh didapati ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 9/18 . 11 Kehadiran dan penglibatan murid dalam Latihan Rumah Sukan adalah wajib dan diberi keutamaan.1 Gunakan tandas dengan betul dan cermat. Penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum lain (kecuali berlatih untuk pertandingan MSSMKL) tidak boleh diterima sebagai alasan untuk dikecualikan daripada penglibatan dalam latihan rumah sukan.3 Kemaskinikan maklumat di papan kenyataan kokurikulum. 2. Murid perlu menyerahkan telefon bimbit mereka kepada Penolong Kanan HEM sebaik mereka tiba di sekolah agar tidak dirampas oleh Guru Disiplin Sekolah atau Pengawas Sekolah. 3. 4. 1. 4. 3 Kantin: 3. 4.5 Tutup paip air selepas menggunakannya.1 Sapu dan lap lantai bilik darjah dan kaki limanya dengan bersih. Murid yang menggunakan bahasa lucah/ kasar/ bahasa ibunda atau membuat bising akan didenda.2 Susun kerusi meja dengan lurus.dalam kegiatan kokurikulm yang dijalankan di luar kawasan sekolah.5 Pamerkan dan kemaskinikan bahan berunsur pendidikan di papan kenyataan kelas. Peraturan Sekolah Untuk Murid 2011 Ver 1.4 Jangan conteng dinding dan pintu tandas.3 Pastikan tandas tidak tersumbat dengan memasukkan benda seperti tuala wanita dan seluar dalam.2 Buang sampah ke dalam tong sampah.2 Haruslah membantu dengan memungut sampah untuk menjaga kebersihan.0 BIL BUTIRAN 1.6 Buangkan semua sampah ke dalam tong sampah. 2. 2. 12 Semua murid wajib mengmabil bahagian dalam Pertandingan Larian Merentas Desa peringkat sekolah. VI KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH BIL BUTIRAN 1 Kawasan sekolah: 1. VII PERATURAN LAIN BIL BUTIRAN 1 Untuk bulan Ramadan. sekolah mula dan tamat pada masa yang sama 2 Murid haruslah bercakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di dalam kawasan sekolah.gelas dan lain-lain yang telah digunakan termasuk yang ditinggalkan oleh orang lain ke dalam bekas yang disediakan.1 Letakkan pinggan mangkuk. 2.3 Kosongkan bakul sampah. botol. 2.

00 untuk sebuah meja yang dirosakkannya. tidak dibenarkan di sekolah. dengan kebenaran daripada guru. Peraturan Sekolah Untuk Murid 2011 Ver 1.0 10/18 BIL BUTIRAN 7 Murid dilarang ke kantin pada waktu pembelajaran tanpa kebenaran bertulis daripada Guru Besar/ Penolong Kanan. 9 Murid dilarang menyertai sebarang kegiatan luar sekolah.00 untuk setiap keping kaca tingkap yang pecah dan RM70. Murid mesti duduk dengan keempat-empat kaki kerusi terletak di atas lantai. 8 Setiap murid kecuali atas sebab-sebab kesihatan. mesti menyertai sekurang-kurangnya satu kelab/ persatuan dan satu badan beruniform. Murid yang memecah kaca tingkap atau perabot dikehendaki menggantikannya. Guru Pendidikan Jasmani hendaklah mengiringi kelasnya ke tandas selepas pelajarannya tamat. 5 Murid tidak dibenarkan bersiar-siar di verandah kelas atau tinggal di dalam bilik darjah pada waktu rehat/ Pendidikan Jasmani kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Guru Besar/Penolong Kanan. RM15. 11 Murid tidak dibenarkan berada di Pusat Sumber pada waktu pembelajaran tanpa kebenaran Guru Besar. b. Semua kerusi/ meja mestilah dikendalikan dengan elok/ tidak ditolak/ ditarik (tetapi diangkat) supaya tidak rosak (dan sekolah tidak riuh rendah) 14 Murid yang membuang sampah ke atas bumbung sekolah atau kelas yang bumbungnya terdapat sampah sarap. 12 Murid dilarang pulang awal pada waktu persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Guru Besar/ Penolong Kanan. kecuali dalam keadaan kecemasan. c. 13 Semua murid mesti menjaga harta benda sekolah dengan baik: a.. Setiap murid dipertanggungjawabkan kerja memperbaiki meja/ kerusinya. 6 Murid dilarang merokok. Alatan berbahaya contoh: pisau. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap murid yang tidak berbuat demikian. Sebarang kerosakan perabot seperti meja dan kerusi haruslah dilaporkan kepada pihak pejabat. mengambil bahagian dalam politik. Pemadam ‘Liquid Paper’atau ‘correction tape’ c. e. menjadi wakil persatuan luar tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada Guru Besar. f. waktu sebelum dan selepas masa rehat dan waktu terakhir.00 untuk sebuah kerusi. b. 10 Buku komik dan terbitan lain yang tidak ada kaitan dengan pelajaran. 4 Murid tidak dibenarkan pergi ke tandas pada waktu pertama. pisau cukur (Blade). d. akan dikenakan denda sebanyak RM10.… Sila rujuk kepada senarai lengkap barang larangan di papan notis Lembaga Pengawas ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . MP3. berjudi.daripada guru.. Barangan elektronik contoh VCD. meminum minuman keras dan menyalahgunakan dadah.00 untuk sekeping sampah 15 Murid dilarang membawa benda berikut ke sekolah: a. Murid dilarang memindahkan meja/ kerusi tanpa kebenaran Guru Besar. Murid dikehendaki membayar RM20.

tindakan susulan dan pelaporan semula diperbincangan akan datang. Satu rekod bertulis mengenai perkara-perkara yang dibincangkan dan diputuskan dalam sesuatu mesyuarat. bersopan-santun dan berbudi bahasa. Kelakuannya mestilah menjadi teladan. Dia mestilah menepati waktu dan bekerjasama. barang itu akan dhapus kira. Jika tidak.Sekolah. 16 Setiap murid hendaklah sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala perkara yang dilakukannya. Satu kenyataan bertulis yang mempunyai format tertentu serta peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh pengerusi atau pihak yang empunya. Peraturan Sekolah Untuk Murid PENULISAN MINIT MESYUARAT • Satu rekod atau kenyataan bertulis secara formal mengenai catatan ke atas sesuatu perbincangan dan keputusan yang dicapai oleh perbincangan tersebut sebagai bahan rujukan. • • JENIS MESYUARAT Mesyuarat Bersiri ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Barang larangan yang dirampas mesti dituntut balik dalam masa 5 hari persekolahan. 17 Semua arahan daripada pengawas hendaklah dipatuhi dan segala aduan hendaklah dirujuk kepada Guru Besar/ Penolong Kanan.

Mengetahui agenda .Ambil/buat catatan perbincangan . Semasa Mesyuarat .Gunakan juru teringkas 3.Membaca semua kertas kerja .Ad-hoc .Agenda mesyuarat ringkas tetapi mendalam/terperinci . bukan bercerita • TEPAT.Ahli mesyuarat terdiri dari pelbagai kepakaran .Guna perakam suara .- Berkala dan ada kesinambungan Melebihi sekali dalam tempoh tertentu Ahli mesyuarat mengikut jawatan/fungsi Agenda mesyuarat tersusun dan tetap Mesyuarat Khas .Mengetahui Minit Mesyuarat yang lalu . setiausaha dan ahli Imej Jabatan/Kementerian mesyuarat PANDUAN MENGAMBIL MINIT 1. Peringkat Penulisan Minit Mesyuarat • Draf minit dan serahkan untuk kelulusan Pengerusi dalam masa 3 hari selepas mesyuarat • Minit mesyuarat diedarkan selewat-lewatnya 7 hari selepas mesyuarat PETUA PENULISAN • FAKTA. bukan tanggapan peribadi • PADAT.Tumpukan perhatian kepada perbincangan . • • • • • • Laporan Rekod Rujukan Mengambil tindakan Menggambarkan peribadi pengerusi.Sekali atau beberapa kali mengikut keperluan .Mengetahui latar belakang ahli 2. bukan panjang berjela ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Peringkat Persediaan .Nama mesyuarat menjelaskan tujuan / fungsi MINIT MESYUARAT Penting sebagai.

Tidak Hadir(dengan maaf/izin) .1.Setiausaha 1.• • • • JELAS. bukan bahasa lisan BAHASA ISTILAH. tunjukan kematangan CIRI-CIRI MINIT YANG BAIK • • • • • • • • Tulen Lengkap Tepat Bebas dari keraguan Kupasan isu/perkara pokok Ringkasan perbincangan Keputusan Tindakan pihak terlibat STRUKTUR MINIT Berpandukan agenda dan urutan perbincangan 1.Temapat:……. Perbincangan kertas-kertas kerja 6.1. Disahkan tanpa pindaan atau dengan pindaan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Perbincangan 5. Isu/perkara penting yang dibangkitkan oleh pengerusi 2. Ucapan penghargaan 1. Penutup FORMAT MINIT MINIT MESYUARAT (tajuk mesyuarat) .Tarikh: …….. bukan loghat tempatan PROFESYENAL.Yang Hadir . Perutusan pengerusi 2. bukan berkias dan berbunga-bunga BAHASA TULISAN. Hal-hal lain 7. Pengesahan minit mesyuarat 3.2.Turut Hadir . PERUTUSAN PENGERUSI 1. .Masa:……… . Perkara-perkara berbangkit 4. SENARAI KEHADIRAN . PENGESAHAN MINIT MESYUARAT 2.

1. Bila mesyuarat itu tamat atau ditangguhkan URUSETIA • Senaraikan nama pegawai yang menjadi Urusetia mesyuarat • Susunan nama hendaklah mengikut kekananan (Catatkan nama Agensi/Bahagian/Unit yang bertanggungjawab dalam mengurusetiakan mesyuarat) • TARIKH Catatkan tarikh Minit Mesyuarat berkenaan disediakan CONTOH STRUKTUR MINIT 1. Perutusan Pengerusi 2.1.2.3 Pandangan/komen ahli mesyuarat berkenaan isu-isu yang dibangkitkan 4. HAL-HAL LAIN (sumber: hadirin mesyuarat) 5.1. Kemajuan tindakan susulan (untuk makluman) 3.1.3.1.1.Tajuk i) Mesyuarat mengambil maklum a) b) ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Perkara-perkara Berbangkit .2. PERBINCANGAN PERKARA BARU/KERTAS-KERTAS KERJA PERLU DIREKODKAN: 4. Keputusan mesyuarat (untuk tindakan) 4.2.1. PENUTUP/PENANGGUHAN MESYUARAT 6. Rumusan Pengerusi 4.1. Tajuk 4. Tujuan utama 4.1. Pengesahan Minit Mesyuarat 3.1.1.3. Penjelasan perkara/isu (untuk makluman) 5.1. Keputusan mesyuarat (untuk tindakan) 6. (Tajuk) – perkara/isu berkaitan yang dibincangkan 5.5. (Tajuk) – perkara/isu yang dikemukakan 5.1.1. Ringkasan kertas/Isu-isu penting yang dibangkitkan 4. Penetapan tarikh mesyuarat akan datang 6.4.1. (Kertas seterusnya) 5. (Tajuk) – perkara/isu yang diputuskan 3. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT (dari mesyuarat lepas) 3. (Tajuk) – perkara/isu yang dibincangkan 3.2.2. Keputusan dan serta tindakan susulan yang perlu diambil seterusnya 4.2. Ucapan penghargaan Pengerusi 6.2.1.

ii) Mesyuarat membuat keputusan a) b) 4. Tajuk (a) (maklumat kertas) ii. Muar PADA: 29 JULAI 2012 1. Penutup Contoh Format Minit Mesyuarat TINDAKAN SUSULAN TINDAKAN SUSULAN • Mengadakan “post mortem” • Menyediakan Minit Mesyuarat dengan segera • Menghantar Minit Mesyuarat dengan segera • Mengesan dan mendapatkan maklumbalas bagi setiap tindakan (follow up dan follow through) Kertas Kerja Contoh 1 KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE ZOO MELAKA ANJURAN: PRASEKOLAH SK Durian Runtuh. Perbincangan perkara baru/Pembentangan kertas-kertas kerja i. Mesyuarat membuat keputusan (a) (b) Tindakan 5. Hal-hal Lain 6. Mesyuarat mengambil maklum (a) (b) iii.0 PENDAHULUAN ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

Oleh yang demikian. iii) Memupuk minat belajar dan semangat ingin tahu mengenai hidupan liar.Lawatan sambil belajar merupakan aktiviti julung-julung kali bagi Kelas Prasekolah SK Durian Runtuh. Program lawatan sambil belajar yang dirancang ini bukan sahaja boleh menimbulkan minat belajar namun ianya mampu mewujudkan pembelajaran berkesan dikalangan murid – murid prasekolah.0 RASIONAL Perlaksanaan program ini tidak lain daripada memberi peluang kepada murid – murid Kelas Prasekolah ini memperolehi pembelajaran di luar bilik darjah dan melihat persekitaran sebenar hidupan haiwan. 4.0 KUMPULAN SASARAN Warga Prasekolah yang terdiri daripada :    Seramai 25 orang murid Seramai 1 orang guru Seramai 1 orang pembantu pengurusan murid Seramai 1 orang guru pengiring tambahan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . murid – murid prasekolah lebih memahami pembelajaran yang telah diajarkan dalam bilik darjah. 2. Dengan itu. 3. Program lawatan sambil belajar ini merupakan aktiviti pembelajaran luar bilik darjah bagi murid – murid prasekolah yang mana murid – murid khas ini didedahkan dengan hidupan haiwan yang sebenar.0 OBJEKTIF Program lawatan sambil belajar ini mempunyai objektif-objektif seperti yang berikut: i) Mendedahkan murid pendidikan khas mengenai dunia sebenar hidupan haiwan di taman negara ii) Sebagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran luar bilik darjah. Sesungguhnya penyatuan idea dan tenaga dari pelbagai pihak mampu memberikan impak yang positif bagi menjayakan niat murni ini. Muar. besarlah harapan pihak penganjur sekiranya murid – murid khas ini diberi peluang untuk merasai pembelajaran di luar bilik darjah demi kebaikan murid – murid prasekolah dan juga pihak sekolah amnya. Adalah besar harapan agar program ini akan berjalan dengan jayanya.

5.0 JADUAL AKTIVITI Rujuk lampiran D 11.0 SENARAI PESERTA LAWATAN Rujuk lampiran C 10.0 ANJURAN  : Zoo Melaka : 29 Julai 2012 Kelas Prasekolah .0 JAWATANKUASA PELAKSANA LAWATAN Rujuk lampiran A 8. Muar dan mencapai objektif yang telah digariskan dengan jayanya. Semoga segala usaha dan bakti ikhlas yang ditaburkan dalam menjayakan program ini akan mendapat ganjaran yang lebih baik di sisi Allah SWT.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Rujuk lampiran B 9. Insya-Allah. SK Durian Runtuh.0 PENUTUP Adalah menjadi harapan agar segala perancangan yang telah diatur dapat memberi faedah kepada warga Kelas Prasekolah SK Durian Runtuh. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Muar 7.0 TARIKH DAN TEMPAT Tempat Tarikh 6.

Contoh 2 KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR SK Durian Runtuh. Muar LOKASI: CAMERON HIGHLANDS PAHANG Pada 13 -15 Jun 2012 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

►mempelajari berkaitan pengurusan perniagaan seperti pengurusan perladangan teh. Cik NoorHashimah Munira Bte Manan Hashim. TANAH RATA.Laila bt Abd.DISEDIAKAN OLEH: ELLY LIYANA SOEHARTO GURU PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN PENDAHULUAN Pelajar Tahun 6 Bijak berhasrat mengadakan lawatan sambil belajar ke Cameron Highland pada13 hingga 15 Jun 2012 selama 3 hari 2 malam. Latif. Cik Rozilah Bte Kamsani. Mohd Alif Azrai b Dol Hashim. CAMERON HIGHLAND. Jabar. En. strawberi dan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . En. Pn.Guru pengiring yang dilantik ialah Elly Liyana Soeharto (Ketua ). 39000.Sulaiman b. Peserta rombongan akan ke destinasi dengan menaiki bas dan akan menginap di ASLI LODGE. SUNGAI RUIL. Seramai 25 orang pelajar Tahun 6 Bijak akan mengikuti lawatan belajar ini. Abd. PAHANG OBJEKTIF Tujuan lawatan sambil belajar di Cameron Highland ini ialah : ►mempelajari jenis pemilikan perniagaan ►mempelajari jenis perniagaan berasaskan perkhidmatan terkenal seperti chalet yang kami diami.

00 malam .persiapan diri ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .check-in chalet .00 petang .bertolak 9.melakukan aktiviti sendiri SABTU 14 Jun 2012 6.sayur-sayuran.00 Pengangkutan ( 3 Hari ) Makanan Peserta Modul Lawatan Jumlah RM 3585.0 TENTATIF JUMAAT 13 Jun 2012 3. ►mempelajari proses penanaman strawberi ►mempelajari tentang proses pengeluaran teh (BOH) ►mempelajari perancangan produk dan harga KOS YANG DIPERLUKAN Penginapan (2 Malam) RM 1600.00 RM 135.00 pagi .00 RM 1800 .00 RM 50.

00 pagi 8.8.sarapan dan check-out .00 tengahari 3.00 petang 6.00 pagi 9.persiapan diri .makan dan solat . Kelab Sivik Dan Kewarganegaraan SK Durian Runtuh.00 pagi .00 petang 9.00 pagi 9.bertolak pulang Contoh Surat Memohon Sumber Kewangan Daripada Pihak Sekolah.melawat ladang dan kilang the Sungai Palas untuk melihat proses pengeluaran teh 1.00 petang .melawat ladang sayur-sayuran dan strawberi .00 malam .makan dan solat 3. Johor Guru Besar SK Durian Runtuh.singgah ke kedai cenderamata . Kampung Durian Runtuh 84000 Muar.00 pagi 1.00 tengahari . Kampung Durian Runtuh 84000 Muar Johor 19 Mei 2012 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .sarapan .mengadakan jamuan makan(BBQ) AHAD 15 Jun 2012 6.persiapan diri .

.... Semoga keprihatinan pihak tuan ...... ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .. Bersama-sama surat ini disertakan kertas kerja program lawatan serta kos yang berkaitan...Tuan. saya dahului dengan ucapan terima kasih.. Yang Benar..... Johor CONTOH SURAT MEMOHON SUMBANGAN Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/002/1/1 Tarikh : 3 September 2012...……. Kelab Sivik Dan Kewarganegaraan ingin memohon sumber kewangan dari pihak sekolah untuk mengadakan lawatan sambil belajar bersama ahli Kelab Sivik Dan Kewarganegaraan...... 2....... Memohon Sumber Kewangan Bagi Program Lawatan Sambil Belajar Ke Cameron Highland Merujuk kepada perkara di atas... Saya amat berharap supaya permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan...........00 (Ringgit Malaysia : Satu Ribu Lapan Ratus Sahaja) bagi kos pengangkutan dan bakinya akan menggunakan wang kutipan pelajar serta sumbangan orang ramai.... Jumlah yang dipohon ialah RM 1800... .... 2......... terima kasih....... (En........... Subari Bin Minggan) Guru Penasihat Kelab Sivik Dan Kewarganegaraan SK Durian Runtuh.. Sekian........... Kampung Durian Runtuh 84000 Muar.... …………….....

........................................ "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah........... Berikut merupakan butiran program: Tarikh : Masa : Tempat : Peserta : Perasmian : 28 dan 29 September 2012 (Selasa dan Rabu) 9.................. besarlah harapan kami sekiranya pihak tuan dapat menyumbangkan sumbangan ikhlas agar program ini dapat berjalan dengan lancar........ Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.... . Sekian....... -----------------------------------------------( KHATIB Bin JANI) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang 84600 MNuar........................00 – 5...............00 petang Dewan Budiman......... Memohon Sumbangan Sempena Sambutan Program Dunia Seni Rupa Malaysia Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk..... 6..... Tuan. terima kasih.. 2. Sehubungan itu... Sumbangan boleh diberi dalam bentuk cek atas nama BENDAHARI PIBG Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang 4. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Pelajar Sekolah Rendah Daerah Muar dan peserta jemputan ADUN Bukit Naning 3...... Sukacita dimaklumkan bahawa panitia seni Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang akan menganjurkan Program Dunia Rupa Malaysia bagi memberikan pemantapan pengetahuan mengenai ilmu Seni Visual kepada pelajar-pelajar di Daerah Muar melalui pameran hasil kerja pelajar terpilih.. Johor ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Bersama-sama ini juga disertakan kertas kerja program ini untuk dipertimbangkan oleh pihak tuan..........

SASARAN : Pelajar-pelajar sekolah rendah Daerah Muar A.LAMPIRAN KERTAS KERJA Kertas Kerja Program Dunia Seni Rupa Malaysia TARIKH : 1 November 2012 (Selasa) TEMPAT : Dewan Budiman KUMP. PENGENALAN ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

C. Menanamkan budaya kreativiti dan inovasi dalam semua bidang. Menimbulkan minat pelajar terhadap bidang keusahawanan . khususnya dalam bidang pendidikan. membuka minda masyarakat di luar lingkungan Seni Visual akan perkembangan Seni Rupa Malaysia. Memberi pemantapan ilmu dan pendedahan kepada terhadap prospek kerjaya Seni Visual 2. Kolej Tinggi MARA Rembau. Multimedia Universiti. 5. 4. 3. Mendedahkan peluang kerjaya dalam bidang Seni Visual. PTPL dan Cosmopoint Penyertaan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (Bengkel Menulis dan Illustrasi Buku Bergambar KanakKanak) Penyertaan Persatuan Pelukis Negeri Johor dan Sekolah Seni Negeri Johor Penyertaan pihak swasta seperti Creative Enterprise (Majalah Gila-Gila) Program Bersama Hari Ko-Kurikulum Peringkat Sekolah dengan aktiviti seperti Hari Kantin dan Pameran Kerjaya B. KUMPULAN SASARAN Program ini mensasarkan kepada  pelajar-pelajar Sekolah Rendah di Daerah Muar TENTATIF PROGRAM PROGRAM DUNIA SENI RUPA MALAYSIA ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . OBJEKTIF 1. MATLAMAT Program Dunia Seni Rupa Malaysia bermatlamat :  memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai prospek Seni Visual di peringkat Pengajian Tinggi dan juga bidang keusahawanan serta pekerjaan. Pembangunan modal insan yang berpengetahuan tinggi D.   Memberi pemantapan ilmu Seni Visual kepada pelajar. Mempamerkan hasil karya terbaik Seni Visual para pelajar dari sekolah-sekolah di Daerah Muar dan peserta jemputan Perancangan: Penyertaan peserta luar dari IPG serta IPTA dan IPTS seperti Fakulti Senilukis dan Senireka UiTM Shah Alam.Program seumpama ini dijalankan untuk tahun keempat sejak 2009.

Anyaman. Demonstrasi dan jualan oleh Kraftangan .30 pagi PAMERAN a.00 pagi11. Pameran Buku Cerita Bergambar Kanak-Kanak(Majlis Buku Kebangsaan Malaysia) a. c.00pagi 2. Seramik b.2 khemah Batik. Pameran PELUKIS Pameran Bakat Muda Pameran Bakat Pendidik 9.00pagi4. Demonstrasi dan jualan 9.30pagi 11.00petang TERBUKA Khemah ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .00pagi4. b.00-11.Tarikh 1 Nov Aktiviti Majlis Perasmian oleh Yang Berhormat ADUN Bukit Naning Masa Catatan Tempat: Kanopi Perasmian berhampiran Dewan Budiman 50 orang pelajar setiap sesi Tempat: Blok Murni 9.00petang TERBUKA Tempat: Dewan Budiman d.30 pagi Pelajar Sekolah Rendah Tempat: Dewan Budiman Pelajar Sekolah Rendah Tempat: Dewan Budiman Bicara Seni 2 (Bersama Nani Ria) : Program Berpuisi sempena Festival Buku Kanak-Kanak Antarabangsa 10.00petang Bicara Seni 2 (Bersama Pawang Rimba) : Program Bercerita sempena Festival Buku Kanak-Kanak Antarabangsa 10.30pagi Bicara Seni 1 : Bengkel Mewarna Bersama Uneh Raja Pensil Warna Sesi 1 – Sek Rendah 9.

RM8 x 10orang RM5 x 110 orang Makan Tengahari untuk pelajar KOS SUMBER RM 80. Jualan oleh pihak swasta : gerai Creative Enterprise . Pameran dan Bengkel Wau Kelantan dan Seni 17 – 1khemah e.1 khemah d. Demonstrasi dan jualan oleh Persatuan Seni Kreatif SK Kampung Pinang Sebatang . Ceramah Kepimpinan Persatuan dan Kelab TERBUKA Khemah (6 Khemah) TERBUKA Khemah Bilik Gerakan E. HARI KO-KURIKULUM i.00 PIBG ADUN ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . PIBG. Pameran Kerjaya iii. Hari Kantin ii.1 khemah * 1 khemah = 2 aktiviti a. MAJLIS Jamuan Minum Pagi PERASMIAN  Tetamu. Pegawai Pelajaran. KEWANGAN Keperluan Program mengikut aktiviti yang dijalankan: KEPERLUAN BIL AKTIVITI BAHAN/PERALATAN 1.oleh PELUKIS (Persatuan Pelukis Negeri Johor ) -1khemah c.00 RM 550.

00 2. Frame kayu JUMLAH RM 1 290.00 KOKU SUWA Publisiti RM 450. Staple Gun dan RM 500.00 JUMLAH PCG KOKU RM2 x 100 0rang RM 1 880. Masking tape RM3 x 20 RM 80. Gerai Jualan dan Pameran a. Plywood formica putih RM 400. PAMERAN a.00 RM25.00 PCG KOKU Kain Rentang x 2  Buku Program RM200.00 x 20 keping b.00 e.00 PCG KOKU RM200 x 2 unit b.00 3. c.00 peluru RM40 x 2 f.petugas : RM4 x 150 orang  RM 600. Peralatan elektrik (untuk siaraya. RM mesin dan kipas) 500.00 RM 150.00 PIBG ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Tali tangsi Mounting Board RM 150.00 Peruntukan Pendidikan Seni Visual RM3 x 50 keping d.00 RM 60. Khemah RM 400. Kain Alas meja RM3 x 50meter c.00 RM 100.

RM20 RM100 x 4kategori ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Ceramah Kepimpinan Kelab dan Persatuan Hari Kantin  Kupon PIBG  Rm4 x 100 pelajar RM 400.00 8.00 PCG KOKU 7.00 4.00 5.00 RM 600.00 Pertama – RM50 Kedua .00 8.JUMLAH RM 1050.00 308. Penyediaan Kupon Kertas Warna (Hijau.00 JUMLAH RM 600.00 PCG KOKU 100. Biru dan Kuning) RM25 x 7 peket Cop nombor siri RM50 x 2 unit Dawai kokot RM18 x 1unit ”StampPad” -merah -biru JUMLAH RM RM RM RM RM RM 175. BICARA SENI Bayaran untuk Program Bercerita Majlis Buku Kebangsaan Malaysia 2 orang x RM300.00 7. Hari Kantin  Hadiah 4 Kategori Pertandingan Gerai:  Kebersihan    Keceriaan Jualan Tertinggi Keuntungan Tertinggi PCG KOKU RM 400.RM30 Ketiga .00 18.

JITRA.00 CONTOH KERTAS KERJA MEMOHON SUMBANGAN/PERUNTUKAN KERTAS KERJA MEMOHON SUMBANGAN BAGI PEMBIAYAAN ORCHESTRA’ SEK MEN SULTAN ABDUL HALIM. KEDAH.00 43.00 PCG KOKU JUMLAH BESAR RM 6 371. PERALATAN MUZIK UNTUK ‘WIND 1.00 PENDAPATAN A. Wang peruntukan Pendidikan Seni Visual RM 1 290. Baki peruntukan PIBG RM 2 130.00 8. Bahan dan Peralatan (seperti di atas) RM 6 371. Peruntukan Ko Kurikulum RM 2 951.00 PERBELANJAAN A. Kebersihan Plastik Sampah RM 3.00 B. Sehinggalah pada tahun 2000.0 PENDAHULUAN Pasukan Pancaragam sekolah ini telah ditubuhkan pada awal tahun 70an. hanya beberapa alat didapati masih boleh digunakan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . bag pipe dan alat-alat brass.00 JUMLAH RM 6 371.50 x 10 pek ”Red tape” RM RM JUMLAH RM 35.9.00 RM 6 371. Pada masa itu pasukan ini lebih merupakan sebuah ‘militery band’ di mana alat-alat muziknya terdiri daripada alat drum.00 C.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 2. Ipoh pada tahun 2001.5 Pihak sekolah tidak perlu lagi meminjam alat muzik dari sekolah lain yang boleh menimbulkan banyak masalah. menyertai kegiatan khidmat masyarakat dan menyertai pertandingan yang dianjurkan. Pencapaian terbaik pasukan ‘Wind Orchestra SMSAH’ setakat ini ialah mendapat naib Johan pada tahun 2011 dan Johan dalam pertandingan Wind Orchestra antara SBP 2004 di Sek Dato’ Abdul Razak. 1 trombon. 2 clarinet. Berbagai cara dan aktiviti telah dijalankan oleh Pertubuhan Pancaragam SMSAH dalam usaha untuk mendapat sumbangan dari pelbagai pihak dan setakat ini hasilnya amat mengecewakan. Pada akhir tahun 2000. jadi adalah wajar pasukan ini diberi kelengkapan yang secukupnya untuk memberi khidmat yang terbaik.3 Memberi keyakinan kendiri kepada pelajar melalui aktiviti-aktiviti seperti membuat persembahan.iaitu 2 trumpet.0 RASIONAL 3.0 OBJEKTIF 2. Walau bagaimanapun pencapaian ini amat sukar bagi kami untuk kekalkan kerana hampir separuh daripada alat-alat yang digunakan dalam pertandingan-pertandingan tersebut merupakan alatalat yang dipinjam dari sekolah lain.4 Pasukan pancaragam SMSAH merupakan satu-satunya pasukan yang terdapat dalam Daerah Kubang Pasu dimana sering dijemput untuk majlis-majlis dan upacara-upacara yang tertentu.2 Melalui aktiviti pasukan wind orkestra ini pastinya dapat mendisplinkan pelajar disamping memberi motivasi kepada pelajar untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang akedamik. Dalam pertandingan yang julung kalinya disertai oleh pasukan sekolah telah meraih Anugerah Perak dan berjaya memasuki pertandingan akhir. 6 snare drum dan sebuah bass drum.3 Pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran bermain alat muzik dengan lebih sistematik melalui alat yang mencukupi.4 Dapat mewujudkan ‘sekolah berwatak’ melalui pasukan wind orkestra.1 Memberi satu aktiviti yang sihat kepada pelajar asrama yang meminati bidang muzik 3. 3. pihak sekolah telah menerima peruntukan kewangan sebanyak RM 80 000 dari pihak kementerian untuk membeli alat-alat muzik .1 Dapat mewujudkan sebuah pasukan wind orkestra yang mantap 2. 2. 1 euphonium.2 Pelajar-pelajar dapat mempelajari pendidikan muzik di sekolah dengan lebih menyeluruh. 3. Seremban. 2. 3. Melalui peruntukan ini pihak sekolah telah menubuhkan sebuah pasukan ‘Wind Orchestra SMSAH’ untuk pertandingan ‘Wind Orchestra’ antara SBP yang diadakan di Sek Tunku Abdul Rahman. 2.

0 AKTIVITI-AKTIVITI 4.19 Menyertai Perbarisan Hari Kemerdekaan Peringkat Negeri Kedah. 6.18 Persembahan Hari Ko Kurikulum Peringkat Negeri Kedah.1 Sepanjang tahun 4. 4. 1 7000 7000 4 Yamaha klarinet 6 2200 13200 5 Yamaha Bass klarinet 1 12000 12000 6 Yamaha French Horn 3 8000 24000 7 Yamaha Trombon 2 2600 5200 8 Yamaha Bass Trombon 1 6000 6000 9 Yamaha BBb Bass Tuba 2 20000 40000 10 Xylophone 1 12000 12000 JUMLAH 125 400 ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . 5. 5.110 Menyertai Perbarisan Hari Kemerdekaan Peringkat Daerah. 4.4.13 Majlis Penutupan Pertandingan Kawad Peringkat Negeri Kedah. 5. 4.12 Hari Sukan Daerah Kubang Pasu.17 Jemputan ke Hari Sukan Universiti Utara Malaysia.15 Persembahan pada Hari Anugerah Cemerlang SMSAH. 4. 4. 4.16 Persembahan pada Hari Malam Kemerdekaan peringkat sekolah. 4.0 PERANCANGAN 5.2 Mewujudkan ‘Sekolah Berwatak’ melalui ‘Wind Orchestra’.14 Menyertai Pertandingan Wind Orchestra antara Sekolah Bersarama Penuh Kementerian Pelajaran Malaysia 4.3 Menghasilkan sebuah pasukan ‘Wind Orchestra’ yang mantap sekurangkurangnya mendapat tempat yang terbaik dalam pertandingan.11 Hari Sukan Sekolah. 4.1 Mewujudkan sebuah pasukan wind orkestra yang mempunyai ahli sekurang-kurangnya 70 orang ahli.0 ANGGARAN PERUNTUKAN YANG DIPERLUKAN BIL INSTRUMENT KUANTITI HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) 1 Yamaha Piccolo 1 3800 3800 2 Yamaha Flute 1 2200 2200 3 Yamaha Oboe.

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Harapan kami juga.7. dengan adanya bantuan ini. CONTOH LAPORAN TUESDAY. pasukan wind orkestra akan muncul sebagai sebuah pasukan yang dikagumi hingga ke peringkat antarabangsa.0 PENUTUP Kami berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan kami ini. Sesungguhnya bantuan dan kerjasama dari pihak tuan akan membantu pasukan wind orkestra sekolah memberi satu hasil yang diharapkan disamping memberi peluang khasnya kepada pelajar sekolah ini untuk menyertai satu aktiviti yang dapat membina peribadi pelajar bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2012 LAPORAN PROGRAM DUNIA SENI SENI RUPA MALAYSIA Panitia Pendidikan Seni Visual SK Kampung Pinang Sebatang dengan kerjasama PIBG SK Kampung Pinang Sebatang. OKTOBER 12. PPD Daerah Muar dan DUN Bukit Naning telah mengadakan program Program Dunia Seni Rupa Malaysia bagi memberikan pemantapan pengetahuan mengenai ilmu Seni Visual kepada pelajar-pelajar di Daerah Muar melalui pameran hasil kerja pelajar dari sekolah terpilih. 2012. Program ini dijalankan selama dua hari iaitu pada 28 September (Selasa) 2012 hingga 29 September (Rabu).

Shah Alam. guru-guru dan orang ramai yang hadir dengan mengadakan jualan novel-novel keluaran Creative Enterprise selain daripada menawarkan diskaun dan harga runtuh untuk koleksi kartunis dan Majalah Gila-Gila.Tahun ini merupakan tahun ketiga Panitia Pendidikan seni Visual SK Kampung Pinang Sebatang dengan kerjasama PIBG SK Kampung Pinang Sebatang. Senireka Fesyen dan Senireka Seramik. Abdul Aziz dari Pasar Seni Kuala Lumpur yang menghasilkan lukisan-lukisan karikatur para pengunjung. Universiti Teknologi MARA (UiTM). Hj. Majlis Perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Ismail bin Zainal Abidin. Gerai Creative Enterprise mendapat sambutan hangat daripada para pelajar. Nud. Abdullah bin Hashim. Melalui bengkel Bicara Seni 1 :Bengkel Mewarna Bersama Uneh Raja Pensil Warna pelajar sekolah rendah yang mendaftar awal diberikan pendedahan yang sangat berguna mengenai teknik mewarna menggunakan pensil warna. dan Sekolah Seni Johor Bahru. Tuan Hj. Di antara jabatan seni yang turut serta adalah Jabatan Seni Halus. ADUN Bukit Naning pada 28 September 2011 jam 11. Kassim b. Program ini turut dimantapkan lagi dengan penyertaan Fakulti Senilukis dan Senireka. Selamat. PPD Daerah Muar dan DUN Bukit Naning menganjurkan program seumpama ini dan menjemput sekolah-sekolah dari seluruh Daerah Muar menyertainya. Perhatian para pengunjung juga tertumpu kepada gerai Lukisan Potret oleh En. Kumpulan kartunis juga sempat mengadakan satu Bengkel Melukis Kartun kepada para pelajar. Sekolah-sekolah ini telah mempamerkan hasil kerja pelajar-pelajar bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM dan Seni Visual STPM. Pandi Mandy yang dikenali sebagai Panddy. Beberapa buah sekolah menengah turut dijemput untuk mengadakan pameran. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . dari Persatuan Pelukis Johor Turut serta adalah En. Turut hadir ialah Pengetua SMS Johor m Encik Idrus Bin Jali dan Pengetua Sekolah Seni.Selain daripada melihat pameran.s dan Syazwan. pelajar-pelajar sekolah di daerah ini yang hadir dapat melihat demonstrasi dan mencuba sendiri pelbagai teknik penghasilan karya seni. hingga terpaksa menghadkan penyertaan. Guru Besar Cemerlang dan En. Yang Dipertua PIBG SK Kampung Pinang Sebatang . Pihak Fakulti telah menghantar seramai 18 orang pelajar dan 2 orang pensyarah dari pelbagai jabatan seni yang telah mengadakan pameran hasil seni dan demonstrasi . Senireka Tekstil. Turut menyertai pameran ialah pelajar dari IPG Kampus Tun Hussein Onn serta pelajar dari SMS Muar dan Sekolah Seni Johor. Encik Abu Bin Seman. SMS Muar. Senireka Logam Halus. Turut menceriakan suasana adalah Kumpulan Kartunis daripada Majalah Gila-Gila terbitan Creative Enterprise yang terdiri daripada Ramzahurin. di antaranya ialah SMK Tinggi Muar.00pagi. Pihak kami amat berbesar hati kerana sambutan yang diterima daripada sekolah-sekolah berhampiaran amat menggalakkan. Puan Mariamah Binti Tijo. Beliau diiringi oleh Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Muar.

Para pelajar juga turut terhibur dengan Bicara Seni 2 (Bersama Pawang Rimba) iaitu Program Bercerita sempena Festival Buku Kanak-Kanak Antarabangsa.......... Jabatan Pelajaran Daerah Muar ........ Peserta didedahkan dengan teknik bercerita dan turut terhibur dengan persembahan fasilitator terlibat.... ..... ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .......................... PIBG. program Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 berjaya dengan adanya kerjasama daripada guru-guru..... Muar Tarikh : 12 September 2012 CONTOH SURAT JEMPUT PERASMIAN Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/002/1/1 Tarikh : 3 September 2012.. Kalangan pengunjung telah member reaksi positif dan mengharapkan program seumpama ini dapat dijadikan acara tahunan. Bicara seni ini juga turut menyelitkan sesi belajar puisi bersama pemuisi terkenal Johor iaitu Noraiani Binti Kasrom dalam slot Bicara Seni 2 (Bersama Nani Ria) : Program Berpuisi sempena Festival Buku Kanak-Kanak Antarabangsa ....... pentadbiran sekolah...... Disediakan oleh Markom Bin Markoni Setiausaha Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 SK Kampung Pinang Sebatang..... ADUN Bukit Naning dan dan disokong oleh penyertaan pihak luar. Secara keseluruhannya.........

..............00 petang Dewan Budiman................. Johor Darul Takzim Tuan........ Sekian.....Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan didahuli dengan ribuan terima kasih........ Bersama-sama ini juga disertakan aturcara majlis untuk makluman tuan ..... Tuan........... terima kasih.... 2. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah......... Pihak sekolah berbesar hati menjemput Tuan Pegawai Pelajaran Daerah untuk menghadiri Majlis Perasmian Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 yang akan diadakan mengikut ketetapan berikut : Tarikh : Masa : Tempat : Peserta : Perasmian : 28 dan 29 September 2012 (Selasa dan Rabu) 9...... -----------------------------------------------( KHATIB Bin JANI) ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 ... ..... Sehubungan itu................... besarlah harapan kami agar pihak tuan dapat meluangkan masa untuk menghadir perasmian majlis seperti yang tercatat di atas......00 – 5..... Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Pelajar Sekolah Rendah Daerah Muar dan peserta jemputan ADUN Bukit Naning 3..... Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Muar Pejabat Pendidikan Daerah Muar........................... 5........ Jemputan Ke Majlis Perasmian Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas......

Jawatankuasa Kerja. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang CONTOH SURAT PANGGIL AN MESYUARAT Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/002/1/1 Tarikh : 3 September 2012. Kepada.

Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 (seperti di Lampiran) Tuan. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Ahmad Pn. Noraida bt. Habibah bt. Norazleen bt. Mohamad Pn. -----------------------------------------------( KHATIB Bin JANI) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang LAMPIRAN BIL AJK Pengerusi / Timbalan Pengerusi/ Naib Pengerusi Penyelaras Program Setiausaha dan Penolong setiausaha Bendahari Urusetia CATATAN Guru Besar Penolong Kanan Akademik Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Ko-Kurikulum Hjh. Cik Aida Irena bt. Pengesahan perlantikan AJK Kerja Program Dunia Seni Rupa Malaysia Tahun 2012 iii. Berkaitan perkara ini dimaklumkan bahawa mesyuarat akan diadakan seperti ketetapan berikut:TARIKH : 23 SEPTEMBER 2012 MASA : 3. Hal-hal lain 3. Norulhuda bt. Kehadiran tuan-puan ke mesyuarat ini didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah. Kewangan v. Rasdi ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Ucapan pengerusi ii.30 PETANG TEMPAT : BILIK GERAKAN Aturcara mesyuarat : i. Pembentangan senarai tugas iv. Omar Ketua Panitia PSV Pn. 2. Muhamad.

Muhamad Pn. Abdul Khalid Cik Aida Irena bt. Shamsudin Pn. Dom En. Malip Cik Norlizayu bt. Hj.Pengacara Majlis Perasmian Pelancaran Perasmian Bacaan Doa Sambutan Jamuan Persiapan Tempat Dan Hiasan Pentas Dokumentasi Backdrop. Nor En. Dolah Aziz ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Rasdi Cik Aniza bt. Rahman En. Muhammad Shuhaimi b. Abu Zarin Yasin Cik Nor Filzah bt. Norul Huda bt. Siti Balkith bt. Sidek Pn. Ibrahim Pn. Razak En. Razis bin Abd. Noran En. Abu Kasim b. Dayang Salawati bt. Hamthan Cik Aida bt. Borhan b. Abd. Zainordin En. Norzita bt. Arshad Pn. Salina Ramli En. Kamaruddin Ust. Khairul Izwan b. Tuan (cenderahati) Pn Tg Nur Ayuni Tuan Aziz Pn. Zahari Persatuan Seni Kreatif Persatuan Seni Kreatif Pn. Khadijah Pn. Norfaza bt. Abdullah Pn. pas petugas dan Buku Program PA Sistem Sijil dan Cenderahati Pameran Luar Pertandingan Dan Pameran Bakat Muda Pertandingan Dan Pameran Bakat Pendidik Teratak Kraftangan (Batik) Teratak Kraftangan (Anyaman) Kaunter Pembayaran Bengkel Melukis Kartun dan Jualan Majalah Pengerusi Majlis Bicara Seni Pendaftaran Keselamatan dan Disiplin Penginapan termasuk makan minum Pelajar UiTM Publisiti dan seranta Pn. Mohmad bin Mustafa Pengurusan dan Pentadbiran Puan Zainiah bt. Azimah bt. Mohd. Hj. Nurul Azwan b. Hamzah Cik Azlinda Abd. Azlan b. Noliza Md. Hafizah Md. Abdul Hamid En. Baharuddin b. Khuzaina En. Norhamdi Kamarudin Tn. Sharif Pn. Yusof Tn. Bhinecawaty bt. Rahman Pn. Ahmad (sijil) Pn Tengku Nur Ayuni bt.

Pejabat Kesihatan Daerah Muar 84000 Muar ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Pegawai Kesihatan Daerah.CONTOH SURAT MEMINJAM PERALATAN (SOFTBOARD) Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/002/1/1 Tarikh : 3 September 2012.

Tarikh pinjaman : 27 September 2012 (2.Johor Tuan. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah. Tempat : Dewan BUDIMAN . Sekian. kami berharap pihak tuan dapat mengaturkan tugas seorang pegawai tuan bagi urusan penghantaran. terima kasih. didahului dengan ucapan terima kasih.30 petang) hingga 30 September 2012 (8. Permohonan Meminjam Papan Pameran (Softboard) Untuk Kegunaan Program Dunia Seni Malaysia Tahun 2012. 5. Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. -----------------------------------------------( KHATIB Bin JANI) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang JAWATAN KUASA KERJA PROGRAM BIDANG TUGAS JAWATAN KUASA KERJA KEGUNAAN MALAYSIA TAHUN 2012. pemasangan dan pemulangan bahan . SK Kampung Pinang Sebatang c. Bilangan : 10 unit 6' X 3' dan 10 unit 2' x Rupa 2' 4. Bagi tujuan keselamatan . Semoga mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan. Berikut adalah butir-butir pinjaman: a. BIL AJK BIDANG TUGAS 1 Pengerusi / Timbalan Penasihat ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 PROGRAM DUNIA SENI RUPA CATATAN Guru Besar . Segala kerjasama daripada pihak tuan. Sukacita dimaklumkan bahawa SK Kampung Pinang Sebatang akan mengadakan program Program Dunia Seni Rupa Malaysia bagi memberikan pemantapan pengetahuan mengenai ilmu Seni Visual kepada pelajar-pelajar di Daerah Muar melalui pameran hasil kerja pelajar terpilih: 3. 2.30pagi) b.

Norulhuda Muhamad. Rasdi Pn. Baharuddin b. Hafizah Md. Nurul Azwan b. bt. Norzita bt. Sidek Pn. Omar Ketua Panitia PSV 2 Penyelaras Program 3 Setiausaha dan Penolong setiausaha 4 Bendahari 5 Urusetia 6 Pengacara Majlis Perasmian mengatur mesyuarat dan taklimat menentukan aturcara Majlis Perasmian memastikan program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar menyediakan kertas kerja program membentuk jawatan kuasa menyediakan surat-menyurat berkaitan program membuat laporan program membuat anggaran perbelanjaan untuk program membuat laporan kewangan menguruskan persediaan bahan dan peralatan memastikan bahan dan peralatan mencukupi sepanjang program membantu J/K Persediaan Tempat dan Hiasan Dewan Mengacarakan Majlis Perasmian Pembukaan. Abdullah Pn. Noraida bt. Cik Aida Irena bt. Habibah bt. Mohamad Pn. Nor 7 Pelancaran Perasmian 8 9 10 Bacaan Doa Sambutan Jamuan Majlis Perasmian Mengalu-alukan ketibaan tetamu Menentukan menu dan belanjawan Memastikan tempat jamuan yang bersih dan ceria Membuat persiapan tempat Memastikan pentas dalam keadaan bersih dan teratur 12Menyediakan meja dan kerusi untuk pameran da13n majlis perasmian (seperti 11 Persiapan Tempat Dan Hiasan Pentas ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Abdul Hamid En. Hamzah Cik Azlinda Abd. Kamaruddin Ust. Salina Ramli En.Pengerusi/ Pengerusi Naib mempengerusikan mesyuarat memastikan program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar Penolong Kanan Akademik Penolong Kanan HEM Penolong Kanan KoKurikulum Hjh. Rahman En. Norazleen bt. Ahmad Pn. Mohmad bin Mustafa Pengurusan dan Pentadbiran Puan Zainiah bt. Bhinecawaty bt. Abu Kasim b. Memastikan kelancaran Majlis Menyediakan teks ucapan Gimik Majlis Pelancaran Pn. Sharif Pn.

mikrofon dan sebagainya. Mohd. Abu Zarin Yasin Cik Nor Filzah bt. Menyelia siaraya Menyediakan sijil penghargaan penyertaan untuk guru dan peserta dan En. Norfaza bt. Tuan Aziz (cenderahati) Pn Tg Nur Ayuni Tuan Aziz Pn. Shamsudin Pn.12 13 Dokumentasi Backdrop. Hamthan Cik Aida bt. Ahmad (sijil) Pn Tengku Nur Ayuni bt. Norul Huda bt. Muhammad Shuhaimi b. Malip 15 Sijil dan Cenderahati 16 Pameran STPM 17 Pameran SPM 18 Pertandingan Dan Pameran Bakat Muda 19 Pertandingan Dan Pameran Bakat Pendidik 20 Teratak Kraftangan Malaysia 21 Teratak Persatuan Persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program menguruskan penyertaan pertandingan persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program menguruskan penyertaan pertandingan persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program demonstrasi persiapan pameran Cik Norlizayu bt. pas petugas dan Buku Program PA Sistem 14 dalam pelan) Mem1astikan kebersihan dan kekemasan Dewan dan Pentas. Merancang dan menyediakan backdrop menyediakan buku program pas program Menyediakan LCD. Dom En. Rasdi Cik Aniza bt. Ibrahim Pn. Abdul Khalid Cik Aida Irena bt. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Siti Balkith bt. Mengambil gambar-gambar untuk dokumentasi. Noliza Md. Zahari Persatuan Seni Kreatif Persatuan Seni Kreatif Pn.

di bukit. Abd. Berkhemah bermakna anda menerima atau memikul beberapa tanggungjawab terhadap pengurusan makanan. Borhan b.Seni Kreatif 22 bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program demonstrasi persiapan pameran bertanggungjawab ke atas bahan pameran menjaga keselamatan bahan sepanjang program demonstrasi Bengkel Melukis Kartun Jualan Majalah Kartun bertindak sebagai pengerusi majlis mendapatkan biodata-biodata penceramah menyediakan borang-borang pendaftaran memastikan peserta membuat pendaftaran dan Memantau pergerakan pelajar Memastikan disiplin pelajar terkawal Menyediakan penginapan serta makan &minum pelajar di asrama Memantau disiplin pel Hebahan melalui radio Hebahan melalui 'flyers' ke sekolahsekolah Muhamad Pn. Tujuan Perkhemahan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Arshad Pn. Azlan b. di gunung dan sebagainya. Razak En. Rahman Pn. Zainordin En. Definisi Perkhemahan Berkhemah adalah penghidupan di luar sama ada di hutan. Khairul Izwan b. perhubungan rapat dengan alam semulajadi perlu anda utamakan. Dayang Salawati bt. Yusof 23 Bengkel Melukis Kartun dan Jualan Majalah Pengerusi Majlis Bicara Seni Pendaftaran Keselamatan Disiplin Tn. Dolah 24 25 26 27 Penginapan termasuk makan minum Pelajar UiTM Publisiti dan seranta 28 Manual Pegurusan Perkhemahan 2011 Manual PePROSEDUR TETAP PERKHEMAHAN A. Sekiranya anda berkhemah secara individu atau berkumpulan. B. Norhamdi Kamarudin Tn. di pantai. Noran En. Azimah bt. Hj. Khadijah Pn. perlindungan dan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan dengan persekitaran anda. Khuzaina En. Hj. Razis bin Abd.

d. 2. 4. 5. e. 3. 1957’ dengan menyertakan bersama salinan surat kebenaran perkhemahan daripada Unit Kokurikulum. Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan.3 Dalam negeri tetapi di luar daerah / luar negeri { kelulusan Pengarah Pelajaran Negeri}; 1.p.1. pihak tuan dikehendaki memohon kebenaran mengadakan lawatan kepada Pengarah Pendidikan Negeri ( u. C. Memupuk semangat keberanian dan kreativiti. Meningkatkan kecekapan dan kendiri.4 Pemberitahuan mengenai perkhemahan yang akan dijalankan mestilah dikemukakan kepada: ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .1 Kebenaran mengadakan perkhemahan mestilah diperolehi dengan mengemukakan permohonan bertulis mengikut ketentuan kawasan berikut: 1. bepersatuan dan disiplin. SPI Bil.3 Pihak penganjur perkhemahan mestilah melantik secara bertulis sekurangkurangnya seorang jurulatih bertauliah yang berkelayakan dan berkemahiran untuk memimpin serta menyelia program perkhemahan yang akan dijalankan. Senarai nama jurulatih yang akan memimpin dan menyelia perkhemahan.2 Jika perkhemahan dibuat di luar kawasan sekolah yang melibatkan pengangkutan. OSEDUR TETAP SEBELUM PERKHEMAHAN 1. Semasa. Senarai nama pelajar dan guru pengiring c. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Jadual aktiviti perkhemahan. Kertas cadangan pelaksanaan perkhemahan ( Rujuk Lampiran A ) b. Sebelum. 2.( Rujuk SP Bil 24/1998 ) 1.1. 1. Meningkatkan semangat kekitaan.2 Dalam daerah di luar kawasan sekolah { kelulusan Jabatan Pelajaran Negeri}; 1. Sektor Pengurusan Sekolah ) dengan mematuhi ‘ The Schools (Tours) Regulations. Jabatan Pendidikan Negeri. Peringkat Prosedur Tetap terbahagi kepada tiga kategori: 1. 3. Perlantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Induk serta pelaksanaan. Suatu perjanjian persefahaman perlu dibuat antara pihak penganjur dengan jurulatih yang dilantik itu ( Rujuk para 3E. 1. f.1.1. Unit Perhubungan dan Pendaftaran.1 Dalam kawasan sekolah { kelulusan Guru Besar }; 1. Meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental. Peraturan Pelaksanaan Perkhemahan 1. Peringkat Prosedur Tetap. Selepas.4 Luar negara { kelulusan Kementerian Pelajaran Malaysia }. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan. Menghayati erti batasan kehidupan.1. 6. Setiap permohonan perlulah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang berikut : a. 24/1998 ).

9. SP Bil.4 SPI Bil.1 gangguan binatang buas dan haiwan berbisa.9. 2.12. 1. Semua keperluan logistik ( peralatan perkhemahan ) hendaklah mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik. 2.9.2 Peserta. Justeru. dahan jatuh dan sebagainya.2 hakisan atau tanah runtuh. 1.5 Penyertaan murid dalam setiap perkhemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masingmasing.2 Pejabat/Pusat Kesihatan yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan 1. ( Rujuk para 2. 24/1998 ) 1.3 Saiz Kumpulan. ( Rujuk para 3E.11 Penyertaan murid mestilah disertai oleh guru-guru pengiring yang dilantik secara bertulis oleh Guru Besar atau Guru Besar.1 Balai Polis yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. 1. peraturan dan langkahlangkah keselamatan perlu diambil semasa perkhemahan. 1. 4 2. organisasi tersebut dirancang berdasarkan perkara. 1. bersedia dan telah menjalani latihanlatihan asas yang berkaitan.7 kemalangan di luar jangkaan seperti pokok tumbang.1.9 Lokasi Perkhemahan mestilah sesuai dan terjamin keselamatannya dari segi: 1. 12/2000 dan SPI Bil. Guru tersebut diberi kuasa secara bertulis untuk mengawal dan menyelia keselamatan. 1. 1.7 Taklimat awal mengenai aktivitiaktiviti. SPI Bil 24/998 ) 1.4.1 Penganjur. 9/2000 ) 1. 1. Organisasi Perkhemahan 2. 1.2 Balai Bomba dan Penyelamat yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan.4 Pejabat Pentadbiran/Pejabat Penghulu yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan 1. 1.6 wabak penyakit.6 Setiap peserta yang akan menyertai sesuatu perkhemahan mestilah sihat. mestilah diberikan kepada semua peserta.5 ribut atau gelombang besar.1.9. 1.10 Jurubantu mula mestilah dilantik dan berada bersama peserta pada sepanjang masa perkhemahan. disiplin dan kebajikan murid sepanjang tempoh perkhemahan.4.4.9. Menentukan kumpulan sasaran dan kriteria peserta perkhemahan. Kejayaan menjalani latihan-latihan asas ini mestilah dijadikan prasyarat kepada peserta.perkara di bawah: 2.1 Organisasi adalah jentera yang menggerakkan aktiviti untuk kumpulan.4.8 Kebenaran bertulis menggunakan tapak lokasi perkhemahan mestilah diperoleh terlebih dahulu daripada pihak yang berkuasa. Nama pihak yang menganjurkan perkhemahan tersebut perlu dicatatkan sama ada penganjuran utama atau penganjuran bersama.1.4 banjir.1. ( Rujuk para 3F. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .9.

6. 2. Memastikan Prosedur Keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.5 Kepimpinan. Namun perancangan boleh diubahsuai jika berlaku perkaraperkara yang tidak dapat dielakkan seperti faktorfaktor alam. Bil. Menentukan organisasi kepimpinan dalam kumpulankumpulan semasa perkhemahan 2.1. had umur. selsema dan lainlain. 7. Lampiran A Contoh: Format Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1.6 Jawatankuasa. 4.3 Kemudahankemudahan asas.1 Jangkitan penyakit seperti malaria.1. Mengadakan analisa bagi menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahankelemahan untuk diambil tindakan selanjutnya. Memohon kebenaran daripada pemilik atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Mendokumentasikan program tersebut sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan. Mengedar surat penghargaan kepada pihak terlibat dan sijil pencapaian serta penyertaan kepada peserta perkhemahan. 5.1 Kewangan. campak. Ahli Jawatankuasa Induk perlu ditentukan terlebih dahulu bagi melaksanakan perkhemahan. 5. manusia dan lainlain. 1. kemahiran tertentu dan lainlain. PROSEDUR TETAP SEMASA PERKHEMAHAN Semasa perkhemahan perkara atau tindakan yang perlu diambil ialah: 1. Memastikan kesihatan dan kebajikan para peserta sepanjang perkhemahan terkawal dan terjamin. Mesyuarat penyelarasan harus dibuat pada akhir aktiviti setiap hari bagi menilai dan membincangkan masalahmasalah yang timbul untuk diperbaiki pada hari berikut/masa hadapan. 2. Nama Perkhemahan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Menetapkan syaratsyarat tertentu kepada peserta perkhemahan seperti jantina.4 Syarat. 5. PROSEDUR TETAP SELEPAS PERKHEMAHAN Perkaraperkara yang perlu dilakukan selepas perkhemahan: 1. 4. Memastikan keperluan logistik atau peralatan perkhemahan mencukupi dan berada dalam keadaan bersih dan baik.2 Keracunan makanan. keadaan tubuh badan. kelulusan akademik. 1. Memastikan Jadual Perkhemahan dilaksanakan mengikut perancangan. 12/2000) 3. Memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih seperti sebelumnya. Memastikan pemantauan terhadap aktiviti dilakukan sepanjang masa.1. 1.4 Sistem komunikasi. 2. khususnya berkaitan perkaraperkara berikut: 1. 2.Menentukan jumlah bilangan minima atau maksima ahli bagi setiap kumpulan. 3.2 Aktiviti. Membentang dan membuat laporan: 5.(Rujuk SPI.

Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di meratarata tempat.2. 8. 3. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatangbinatang. 9. 11. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. 9. Sasaran Penyertaan. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. Setiap peserta. 5. 12. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. 2. Harapan dan Penutup. 6. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan oleh kem komandan. Ahli Jawatankuasa Induk. 10. 7. 5. 13. 12. Dilarang menebang atau merosakkan pokokpokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. Lampiran B Contoh PeraturanPeraturan Keselamatan Perkehmahan 1. Anggaran Perbelanjaan. Matlamat. 14. 15. 10. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Tarikh dan Tempat. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Latar Blakang / Rasional. PeraturanPeraturan Perkhemahan. 6. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masingmasing. selepas jam 12. 4. Tidak dibenarkan memancing. Objektif. Semasa perkhemahan. kenal mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. Menjaga segala peralatan yang disediakan .00 tengah malam. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. 11. 3. 4. 8. 16. 7. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan.

19.4 Tempat : Gunung Lambak. Muar 2. Kluang 2. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2.00pg. Butiran mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut : 2.2 Tarikh : 21 Hingga 23 Julai 2012.3 Masa : 10. 18. Tuan / Puan. 23/7 2. 20.6 Bilangan peserta : 200 pelajar dan 15 guru. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Peraturanperaturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.30ptg.5 Peserta : Pelajar Tahun 4.5 dan 6 SK Pinang Sebatang. 21/7 hingga 4. Lampiran C Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012.1 Tajuk : Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012 2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. MAKLUMAN PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2012.17. 2. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur.

Sekian untuk makluman tuan, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ............................................. Guru Besar, SK Pinang Sebatang, Muar s.k 1. Jabatan Pelajaran Negeri. 2. Pejabat Pelajaran Daerah Muar 3. Ketua Polis Daerah Muar

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

Lampiran D Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kepada Guru Besar

Jawatankuasa Perkhemahan Unit Beruniform 2012 Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620

Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012.

Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim

Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH 2012 . Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sehubungan itu pihak kami ingin memohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2.1 Tajuk : Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012 2.2 Tarikh : 21 Hingga 23 Julai 2012. 2.3 Masa : 10.00pg. 21/7 hingga 4.30ptg. 23/7 2.4 Tempat : Gunung Lambak, Kluang 2.5 Peserta : Pelajar Tahun 4,5 dan 6 SK Pinang Sebatang, Muar
ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

2.6 Bilangan peserta : 200 pelajar dan 15 guru. 3. Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ................................. Penolong Kanan Kokurikulum, Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Merangkap Penyelaras, Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. s.k. 1, Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Fail Perkhemahan

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

.1 2......... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2.. Memastikan langkahlangkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga.2 2.. KEBENARAN MENGADAKAN PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH 2012 Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2.....Lampiran E Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012......... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid..... . Sekian.. Jawatankuasa Perkhemahan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012 Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Tuan..... BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah.... terima kasih.4 Tiada unsur-unsur paksaan.... Guru Besar ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .....3 2.

k. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2.Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Merangkap Penolong Pendaftar Persatuan Sekolah s. 1. Fail Perkhemahan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

. Tarikh:………………………………… No.. terima kasih.. 2.... Tandatangan ... Sekian.. No K/P……………………… Ibu / Bapa / Penjaga kepada …………………………………………………………………… Tahun …………………………... Pengakuan dibuat oleh: ……………………… Tandatangan ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 Saksi: ……………………………………. KEBENARAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM SEKOLAH 2012 Saya ……………………………………………………………..... kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut.Lampiran F Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama :……………………………….Telefon: ... kemalangan............ Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Tuan / Puan... 3.................... Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang84600 MuarJohor Darul Takzimakan mengambil langkahlangkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apaapa kehilangan harta...... memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas.... Alamat Ibu Bapa/Penjaga:………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………...........

Nama: No. K/Pengenalan: Tarikh: Nama: No. K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .

..4.....1 3..30 petang Tempat : Dataran Gunung Lambak. 3..... Kluang Anggotaanggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abdullah Bin Khoja Muhammad 5. Sekian.Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012..... Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Bagi menjayakan Pertandingan Kawad Kaki tersebut dipohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut . Ibu Pejabat Polis Daerah Kluang 86000 Kluang Johor Tuan.. Tarikh : 22 Julai 2012 Masa : Mulai 2.... ( ) Guru Besar. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 ... PERMOHONAN KHIDMAT HAKIM PERTANDINGAN KAWAT KAKI SEMPENA PERKHEMAHAN TAHUNAN UNIT BERUNIFORM 2012 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk...... Ketua Polis Daerah Kluang . Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawad Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit BeruniformPeringkat Sekolah 2012. 2...3 3...... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...2 3. Berikut butiran program dan cadangan pegawai ... ..... 3..

Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim s.k 1. Pengaran Pelajaran Negeri Johor 2. Pegawai Pelajaran Daerah Muar 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 3. Fail Perkhemahan

Lampiran H Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada PihakPihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393
ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

Fax : 06-6982620

Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012. Tuan Pengurus, Syarikat Bekalan Air Johor Sdn. Bhd, 86000 Kluang. Johor Darul Takzim. Tuan / Puan, PERMOHONAN MEMBEKAL BEKALAN AIR SEPANJANG PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH 2011 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit BeruniformPeringkat Sekolah 2012 sepertimana ketetapan berikut. 1.1 Tarikh : 21 hingga 23 Julai 2011 1.2 Tempat : Gunung Lambak 1.3 Penyertaan : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih 2. Bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan air bersih bagi kegunaan peserta sepanjang perkhemahan tersebut. 3. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dandidahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ..................................... ( ) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim s.k 1. Pengaran Pelajaran Negeri Johor 2. Pegawai Pelajaran Daerah Muar 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah

ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

Lampiran I Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620

Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012.
ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012

Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim s...4 Penyertaan : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih 2.. Kami berharap agar permohonnan kami ini diluluskan...4 Peralatan Aktiviti ( Topi. Johor Darul Takzim. Sekian.2 Masa : Sepenuh masa 1... Tuan......1 Tarikh : 21 hingga 23 Julai 2011 1. Kluang 1..... ( ) Guru Besar.. Pegawai Pelajaran Daerah Muar 2. Harnes.. Pengaran Pelajaran Negeri Johor 2.k 1.......3 Tempat : Gunung Lambak. Carabinar. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .... 86000 Kluang.3 Tali Karamental Staqtik 100 m 4. pulley dan snap link ) 3...... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah .. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. PERMOHONAN MEMINJAM PERALATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH 2012 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2011 sepertimana ketetapan berikut: 1.. Bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4.1 Khemah 20 buah 4.Pegawai Penguasa Bomba Balai Bomba dan Penyelamat Kluang.2 Tali Karamental Dinamik 100 m 4..

Sontoron bin Selamat. En. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Lampiran J Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim KOD SEKOLAH: JBA 6002 Tel : 06-6981393 Fax : 06-6982620 Ruj Kami : SKPS/003/1/1 Tarikh : 3 September 2012.

.. ( ) Guru Besar.. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih. . Masa : 10...... Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim Tuan / Puan.. Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang Kampung Pinang Sebatang 84600 Muar Johor Darul Takzim s........ Kluang 3.......... 1....30 petang 23/7/20 Tempat : Gunung Lambak.. 2... Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai ___________________________ Program Perkhemahan Tahunan Pasukan Unit Beruniform Peringkat Sekolah 2012 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh: 21 hingga 23 Julai 2011. Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4..k..... Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Unit Beruniform SK Kampung Pinang Sebatang 2012 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 .Guru Penasihat Pasukan Pengakap. Sekian..... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...00 pagi 21/7 hingga 4.

Di antara sebab -sebab permohonan lawatan dikuiri atau dikembalikan semula ke sekolah : 1. Jumlah borang permohonan lawatan tidak mencukupi. Unit Perhubungan dan Pendaftaran telah menerima sebanyak 2851 borang permohonan lawatan. Tempoh permohonan dalam negeri kurang dari lima minggu sebelum tarikh lawatan. Bagi permohonan ke luar negara. 3.ISU-ISU PENGURUSAN PROGRAM LAWATAN SEKOLAH Setiap permohonan Lawatan Sekolah perlu merujuk Garis Panduan Permohonan Melancong Di Bawah Peraturan Melancong Sekolah 1957 (The School (Tours) Regulations 1957 serta Surat Siaran Jabatan Pelajaran Johor. Daripada jumlah tersebut.PP(31)/100-5/3(17) bertarikh 23 November 2011 berhubung Pematuhan Peraturan Lawatan Murid Sekolah. 2. Sebanyak 2780 adalah permohonan lawatan dalam negara dan 71 permohonan lawatan ke luarnegara. pihak sekolah perlu menyediakan 4 salinan borang lawatan serta dua salinan kertas kerja.Rujukan JPNJ.Untuk lawatan ke luar negara.Bagi Tahun 2011. sebanyak 96 permohonan telah di”kuiri”atau dikembalikan semula ke sekolah. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Semua penjelasan di atas adalah untuk kadar lawatan satu bas. sekolah perlu mengemukakan 6 salinan asas serta tambahan satu salinan bagi setiap negeri yang akan dilawati. Bagi lawatan dalam negeri (Johor sahaja) hanya 4 salinan sahaja. Sekolah lewat mengemukakan borang permohonan. kurang daripada tiga bulan sebelum tarikh lawatan. Bagi lawatan dalam negara. Tiada Pengesahan Guru Besar/ Pengetua Setiap borang lawatan perlu mendapat pengesahan serta cap rasmi daripada Pengetua / Guru Besar . Hanya Guru Besar / Pengetua sahaja yang menandatangani setiap borang permohonan.

Semua murid sekolah adalah dibenarkan menyertai lawatan sekolah (Surat dari Bahagian Sekolah.Sekolah tetap perlu mematuhi prosedur lawatan sedia ada. Sebarang aktiviti lawatan ke tempat-tempat yang tidak sesuai seperti “jungle trekking” mendaki gunung.4.5 Garis Panduan Permohonan Lawatan. Bilangan peserta lawatan tidak boleh melebihi 44 orang (40 orang murid + 4 orang guru) dengan kadar 10 murid bersamaan seorang guru. sebarang pertukaran atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan. 6. ianya tetap tertakluk kepada prosedur permohonan lawatan ke luar negara seperti perkara 1 dan 2 di atas. pihak sekolah mestilah melantik guru wanita sebagai guru pengiring. “night walk”. Lawatan ke Tempat yang Tidak Dibenarkan Program lawatan perlulah sentiasa mengambil kira soal keselamatan murid. Jika terdapat murid perempuan dalam senarai lawatan. wall climbing serta aktiviti dalam air adalah tidak digalakkan serta dilarang. Rujukan BS/HEP 8543/41/Jld 111(15) :Penjelasan Peraturan Pendidikan (Lawatan) Sekolah 1957: Lawatan Bagi Murid Sekolah bertarikh 3 November 2003. 9. Bolehkah murid di bawah umur 12 tahun menyertai lawatan. masih boleh dibenarkan sekiranya permohonan disertakan sijil “tour guide” yang bertauliah bagi mengendalikan aktiviti tersebut. JPN Johor akan memberikan kerjasama dari segi kelulusan dan pihak sekolah diminta mengemukakan salinan surat jemputan yang diterima sebagai bukti. Lawatan Pengantarabangsaan Setiap program lawatan pengantarabangsaan yang melibatkan murid sekolah. 10. ismail Bin Abdul Samad IPGKTHO 2012 . Biasanya sekolah menerima jemputan dalam masa yang singkat. flying fox. 7. Lawatan Sekolah Yang Berbentuk Jemputan. Namun kebenaran bagi beberapa aktiviti di atas. Pertukaran Nama Peserta Lawatan Merujuk Perkara 5. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful